Registračný
PAMIDA International, s.r.o.
poplatok
+421 41 4000123
bankovým
811 06 Bratislava
Inštalácia
1. informácia
Postery, prosíme nahláste na registrácii, kde Vám poskyt-
www.endoskopickykongres.sk
(centrum mesta) v cene 15 Eur / osoba. Vstupenku si môžete
web: www.pamidainternational.com
Pri platbe prosíme vždy uvádzajte doplňujúce údaje:
meno, priezvisko účastníka a variabilný symbol 07042011.
V prípade platby iným subjektom (firma, nemocnica),
miestnosťou.
7.4.2011 - Slávnostná recepcia v priestoroch Dolnej brány
Variabilný symbol: 07042011
neváhajte a kontaktujte nás...
kongresovou
posterov bude možná 7.4.2011 od 7:00-20:00.
Spoločenská časť kongresu:
Číslo účtu: 2662455126/1100
e-mail: [email protected]
pred
7. - 8. apríl 2011
Hotel DoubleTree by Hilton
Košice
neme ďalšie inštrukcie a asistenciu k inštalácii.
Hodžovo námestie 3,
mob.:+421 917 858 838
Formát (výška x šírka) 120 x 90 cm, vystavené budú v priestoroch
hotela,
Tatra banka, a.s.,
02401 Kysucké Nové Mesto
fax:
uhradiť
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Komenského 2656
+421 41 4000123
prosíme
prevodom na účet organizátora:
Xénia Eliašová Prieložná
tel.:
Postery:
Spôsob platby
Organizačný sekretariát
je
ENDOSKOPIE SGPS
XII. kongres SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ
7. - 8. apríl 2011
PRIHLÁŠKA
s medzinárodnou účasťou
potrebné uviesť meno/á osôb, za ktorú/é bola platba
uskutočnená.
Potvrdenie o zaplatení registračného poplatku si, prosíme,
starostlivo uchovajte a v prípade potreby predložte pri
registrácii.
Uhradený registračný poplatok je nenávratný.
objednať vopred v rámci online registrácie, prípadne priamo na
mieste konania akcie.
Ubytovanie:
Zabezpečili sme pre Vás špeciálnu konferenčnú cenu
ubytovania v mieste konania kongresu v špičkovom
hoteli
DoubleTree
rezervovať
by
Hilton.
prostredníctvom
Ubytovanie
online
si
môžete
formulára
na
www.endoskopickykongres.sk/ubytovanie.
Cena jednej dvojlôžkovej izby je 95,- EUR nezávisle od obsadenia jednou alebo dvomi osobami.
Cena raňajok pre jednu osobu je 12 EUR. Iné alter-
Dátum registrácie a úhrady zvýhodneného
poplatku do 1.3.2011
natívy ubytovanie nájdete na web stránke kongresu
www.endoskopickykongres.sk/ubytovanie.
Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame
Endoskopicky kongres
PAMIDA International, s.r.o.
Komenského 2656
024 01 Kysucké Nové Mesto
Po tomto termíne je registrácia a platba možná na mieste
konania kongresu.
Poplatok je v tomto prípade 70 EUR.
Doklad o zaplatení registračného poplatku je potrebné
predložiť pri registrácii .
včasnú objednávku ubytovania priamo v hoteloch.
Špeciálna cena ubytovania je platná len do 1.3.2011!
Po tomto dátume bude účtovaná bežná pultová cena
Kredity
Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia
CME a účastníkom budú pridelené kredity.
Technické poznámky
Termín zasielania abstraktov prednášok a posterov:
do 16.2.2011 priamo prostredníctvom on-line registračného
systému, podľa uvedených inštrukcií.
XII. kongres SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ
ENDOSKOPIE SGPS
s medzinárodnou účasťou
Vedecký výbor
MUDr. J. Richnavský, PhD.
Košice
MUDr. M. Petrenko, CSc.,
Bratislava
Prof. MUDr. Š. Lukačín, PhD.
Košice
MUDr. E. Kučera, CSc.,
Praha, ČR
MUDr. E. Dosedla
Košice
Doc. MUDr. D. Kužel, CSc.,
Praha, ČR
MUDr. J. Adam, PhD.,
Prešov
Doc. MUDr. M. Mára, CSc.,
Praha, ČR
MUDr. P. Bartoš, PhD.,
Nový Jičín, ČR
Doc. MUDr. Z. Novotný, CSc.,
Plzeň, ČR
Doc. MUDr. T. Bielik, PhD.,
Banská Bystrica
Doc. MUDr. M. Redecha, PhD.,
Bratislava
Prof. MUDr. J. Danko, CSc.,
Martin
Doc. MUDr. I. Rusnák, CSc.,
Bratislava
MUDr. V. Dvořák,
Brno, ČR
MUDr. I. Slezák, PhD.,
Bratislava
MUDr. J.B. Eim,
Vyškov, ČR
Prof. MUDr. J. Štencl, CSc.,
Bratislava
MUDr. L. Hrazdírová,
Praha, ČR
Prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc.,
Brno, ČR
organizačný výbor
MUDr. D. Frič, PhD.,
prezident kongresu
MUDr. J. Richnavský, PhD.
Prof. MUDr. Š. Lukačín, PhD.
Organizačný výbor
MUDr. P. Kaščák, PhD.,
Trenčín
MUDr. E. Dosedla
MUDr. I. Olšavský
MUDr. L. Pankuchová
MUDr. I. Petričková
MUDr. L. Priškinová
MUDr. G. Tóth
MUDr. M. Vargová
Prof. MUDr. J. Danko, PhD.,
prezident SGPS
s medzinárodnou účasťou
Odborný program
1. laparoskopická hysterektómia
2. endoskopická liečba myómov
3. VARIA
Kongresové jazyky
slovenský, český a anglický jazyk
(bez tlmočenia)
Informácie on-line
www.endoskopickykongres.sk
RegistračnÉ poplatkY PRE ČLENOV SGPS:
do 1.3.2011
50,- €
po 1.3.2011
60,- €
na mieste
70,- €
Registračné poplatky pre nečlenov SGPS sú o 10,- € vyššie.
Registračný poplatok zahŕňa:
Doc. MUDr. M. Redecha, PhD.,
vedecký sekretár SGPS
• účasť na odbornom programe a vstup do posterovej sekcie
Doc. MUDr. T. Bielik, PhD.,
predseda sekcie
gynekologickej endoskopie
SGPS
• coffee breaky podľa programu
• kongresovú tašku s materiálmi
• kredity pridelené podľa smerníc CME
Mam zaujem zucastnit sa spolocenskeho vecera v cene 15 Eur/oba
MUDr. D. Frič, PhD.
Košice
ENDOSKOPIE SGPS
+421 41 4000123
Fakturačná adresa
Doc. MUDr. Tibor Bielik, PhD.
Faxom na: DIČ/IČ DPH
odbornÝ garant
XII. kongres SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ
E-mailom na: [email protected]
IČO
MUDr. Dušan Frič, PhD.,
Adresa pre korenšpondenciu
Veríme, že si z kongresu odnesiete množstvo nových, zaujímavých a podnetných poznatkov. Tešíme sa na stretnutie v
meste kultúry, Košiciach.
Koordinátor kongresu
Email
Okrem odborného programu sme pre Vás pripravili
spoločenský večer, kde budeme môcť pri príjemnej hudbe
ochutnať špeciality miestnej kuchyne a posedieť si pri
pohári tokajského vína.
7. - 8. apríl 2011
ID lekára
Radi by sme vyhlásili súťaž o najlepšiu pôvodnú vedeckú
prácu pre mladých lekárov do 30 rokov, ktorá bude vyhodnotená vedeckým výborom kongresu a odmena pre víťaza
bude odovzdaná na kongrese.
DÁTUM a Miesto konania
Hotel DoubleTree by Hilton, Hlavná 1, Košice
Endoskopický kongres
PAMIDA International, s.r.o.
Komenského 2656
02401 Kysucké Nové Mesto
Tel. kontakt
Program konferencie bude členený na sekciu lekárov,
inštrumentárok a posterových prezentácií. Odborný program bude obsahovať vyžiadané prednášky na nosné
témy kongresu, prezentácie pozvaných hostí a dostatočný
priestor na diskusiu k jednotlivým prezentáciám. Dúfame, že
bude prihlásený dostatočný počet abstraktov, aby bol kongres po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke úspešný.
poštou na: 1.súkromná nemocnica Košice-Šaca a.s.
Meno a tituly
Mohutný rozvoj endoskopie za posledných dvadsať rokov
vedie k zmenám indikačných kritérií, pričom minimálne
invazívne postupy postupne nahrádzajú štandardné klasické postupy. Endoskopická operatíva prináša pacientke
výrazný prospech, no súčasne zvyšuje nároky na
operačný tím. Zvládnutie nových operačných postupov si
vyžaduje zmenu filozofie i celkového myslenia operatéra.
Tomuto trendu venujeme aj nosné témy kongresu: laparoskopická hysterektómia a endoskopická liečba myómov.
III. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU,
Priezvisko
Endoskopické operačné techniky patria v súčastnosti medzi
najčastejšie vykonávané operácie. Počas svojej krátkej
histórie prekonali mnohé modifikácie, ktoré súvisia najmä s
miniaturizáciou a rozvojom výpočtovej techniky.
usporiadateľ
Aktívna / pasívna účasť
Prihlásiť sa možno on-line na stránke
www.endoskopickykongres.sk
prípadne vyplnením a zaslaním prihlášky:
s medzinárodnou účasťou
srdečne Vás pozývame do metropoly východného Slovenska, Košíc na XII. kongres Sekcie gynekologickej endoskopie
SGPS, ktorý sa bude konať v Kongresovom centre hotela
Double Tree by Hilton.
REGISTRÁCIA
ENDOSKOPIE SGPS
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Organizátor
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť
Sekcia gynekologickej endoskopie SGPS
Európska spoločnosť gynekologickej endoskopie
Slovenská lekárska spoločnosť
XII. kongres SEKCIE GYNEKOLOGICKEJ
PREDSLOV
Download

enDoskoPIe sgPs