ES - Vyhlásenie zhody
Dolupodpísaný zástupca Caparol Slovakia s.r.o.
výrobcu: Firmengruppe Synthesa, Capatect, Glemadur
Dirnberger Str. 29 – 31
Perg
Rakúsko
výrobne: Firmengruppe Synthesa, Capatect, Glemadur
Dirnberger Str. 29 – 31
Perg
Rakúsko
týmto vyhlasuje, že nižšie uvedený výrobok:
Capatect MINERA LINE
je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s technickým listom, a že na
výrobok a jeho výrobu sa uplatňuje táto norma (uplatňujú tieto normy):
ETA
04/0105
Výrobca zavedením, zdokumentovaním a udržiavaním systému riadenia výroby zabezpečuje zhodu všetkých
výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.
V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:
Vlastnosť
Reakcia na oheň ETICS
Absorpcia vody po 1 hod.
Absorpcia vody po 24 hod.
Odolnosť voči rázu
Priepustnosť vodnej páry
Deklarovaná hodnota
alebo trieda
A2-s1, d0 (EN 13501-1
2
<1 kg/m
2
0,5 kg/m
Kategória II
Sd < 1,0m
Číslo protokolu o skúške
a odkaz na laboratórium
ETA-004/0125
ETA-004/0125
ETA-004/0125
ETA-004/0125
ETA-004/0125
<0,08Mpa – závada
v isolantu
<0,08 Mpa – závada v
isolantu
ETA-004/0125
>0,25Mpa
>0,08Mpa
ETA-004/0125
ETA-004/0125
Isolačný výrobok 1
Pevnost lepeného spoja mezi základnou kryciou vrstvou
a isolantom:
- v suchých podmienkách
- po hygrotermálných cykloch
Pevnost spoje medzi lepiacim materiálom a podkladom
- v suchých podmienkach
- 2 hod. po vybratí vzoriek z vody
ETA-004/0125
- 7 dní po vybratí vzoriek z vody
Pevnosť spoja medzi lepiacim materiálom a isolantom
- v suchých podmienkach
- 2 hod. po vybratí vzoriek z vody
- 7 dní po vybratí vzoriek z vody
>0,25 MPa
ETA-004/0125
<0,08Mpa – závada
v isolantu
<0,03Mpa – závada
v isolantu
<0,08 Mpa – závada v
isolantu
ETA-004/0125
>0,08Mpa
>0,08 Mpa
ETA-004/0125
ETA-004/0125
>0,25Mpa
>0,08Mpa
>0,25 MPa
ETA-004/0125
ETA-004/0125
ETA-004/0125
<0,08Mpa – závada
v isolantu
<0,03Mpa – závada
v isolantu
<0,08 Mpa – závada v
isolantu
ETA-004/0125
< 0,08 Mpa – závada v
isolantu
ETA-004/0125
Min:
Priemer
0,24
0,27
ETA-004/0125
Min:
Priemer
0,19
0,24
ETA-004/0125
Min:
Priemer
0,20
0,23
ETA-004/0125
Min:
Priemer
0,18
0,20
ETA-004/0125
ETA-004/0125
ETA-004/0125
Isolačný výrobok 2
Pevnost lepeného spoja mezi základnou kryciou vrstvou
a isolantom:
- v suchých podmienkách
- po hygrotermálných cykloch
Pevnost spoje medzi lepiacim materiálom a podkladom
- v suchých podmienkach
- 2 hod. po vybratí vzoriek z vody
- 7 dní po vybratí vzoriek z vody
Pevnosť spoja medzi lepiacim materiálom a isolantom
- v suchých podmienkach
- 2 hod. po vybratí vzoriek z vody
- 7 dní po vybratí vzoriek z vody
Pevnosť spoja po odležení
Odolnosť voči zaťaženiu tlakom vetra pre kotvy EJOT
Schraubdübel ejotherm ST U, Ejot Ejotherm, STR U,
Ejot SDM-T plus a SDF-K plus
- kotvy neumiestené do spoja panelov (kN)
Odolnosť voči zaťaženiu tlakom vetra pre kotvy Hilti XIFV, Hilti DX-FV, Hilti SD-FV 8
- kotvy neumiestené do spoja panelov (kN)
Odolnosť voči zaťaženiu tlakom vetra pre kotvy Fischer
TERMOZ 8U a fischer TERMOZ 8N
- kotvy neumiestené do spoja panelov (kN)
Odolnosť voči zaťaženiu tlakom vetra pre kotvy KEW
TSD 8
- kotvy neumiestené do spoja panelov (kN)
ETA-004/0125
ETA-004/0125
Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Capatect Minera Line je vonkajší tepelno isolačný
system (ETICS). Je určený ako externá isolácia na steny budov. Steny sú postavené z muriva
(tehly, kvádre, kamene,...) alebo betónu (liateho na stavenisku alebo prefabrikované panely)
3
s reakciou na oheň, trieda A1 alebo A2-s1, d0 podľa EN 13501-1 a min. hustotou 820 kg/m alebo
A1 podľa rozhodnutia EC 96/603/EC ako doplnené.
ETICS môže byť použitý tak na nové alebo existujúce vertikálne steny, ako aj horizontálne alebo
naklonené povrchy, ktoré nie sú vystavené zrážkam.
ETICS nezabezpečuje vzduchotesnosť stavebnej štruktúry.
Nariadenia uvedené v tomto ETA sa opierajú o predpokladanú životnosť ETICS min. 25 rokov pri
správnom používaní a údržbe. Informácie týkajúce sa životnosti nesmú byť interpretované ako garancia
poskytnutá výrobcom alebo schvaľovacím orgánom, ale iba ako pomôcka pri výbere toho správneho
produktu s ekonomicky výhodnou životnosťou
Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkerstr. 4
Wien
Zastúpenie firmy Caparol Slovakia s.r.o.
podpis:
ing.Jan Loukotka
Caparol Slovakia spol.s r.o.
Dátum: 20.10.2010
Download

ES - Vyhlásenie zhody - JPJ Stav, sro Poprad