Športovo - relaxačný a ubytovací areál
Kúpalisko Margita – ILONA
mesto LEVICE
&
Kúpele Margita
Kúpeľné, relaxačné a športové centrum
investičná príprava |
architektúra a projektovanie
stavieb | riadenie stavieb |
development
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
Európa
Charakteristika územia
Možnosť využitia:
a spôsob súčasného využitia:
hKúpele Margita a Kúpalisko MargitaIlona ležia na hranici Podunajskej nížiny
a Štiavnických vrchov v okolí miernych
pahorkatín s relatívne teplým podnebím. Od Levíc je vzdialené šesť kilometrov smerom na Šahy.
Slovenská
republika
kúpele margita
v minulosti
Kúpele Margita
h založené v roku 1936. Slúži pre
rekreačné využitie obyvateľov a
návštevníkov Levíc. Rekreačné zariadenie tvorí jeden bazén, trávnaté plochy
na šport a jeden bufet. Pod bazénom
vyviera termálna voda, ktorá má teplotu
26°C a má priadznivé účinky na ľudský
organizmus. Zloženie vody má vysokú
kvalitu. Je vhodná aj na pitie.
Kúpalisko Margita - Ilona
h ročná návštevnosť kúpaliska je zhruba
cca 50 tis. ľudí, v kempingu je to 2
500 návštevníkov. Rekreačné zariadenia tvoria štyri bazény, autokemping
s kapacitou 300 lôžok, športoviská a
reštaurácie. Bazény zásobujú dva vrty
s teplotou vody 25°C. Prevádzka kúpaliska je od 15. mája do 15. septembra.
hv rámci územného plánu mesta Levice
je predmetné územie zaradené do
športovo-rekreačnej zóny
hmožnosť vybudovania rekreačnošportových zariadení rôzneho charakteru (liečebné, oddychové, wellness,...)
hna danom pozemku sú funkčné všetky
inžinierske siete (stredotlaký plynovod
(STL), prípojka nízkeho napätia elektriny, prípojka vody a prípojka T-COM),
ktoré sú kapacitne dostatočné aj na
uvažovaný investičný zámer. Splašková
kanalizácia bude vybudovaná v 4. kvartáli 2010.
Prečo investovať:
h dobrá geografická poloha, vynikajúce
klimatické podmienky
h jasné majetkovo-právne vzťahy
h dobré predispozície na športové, oddychové a wellness zariadenia
h podpora rozvoja cestovného ruchu v
tomto regióne
h široké možnosti využitia - aquapark
kúpele, wellness, šport, rekreácia, relax,
golf, turistika, firemné aktivity a dočasné
bývanie
PL
kúpele margita-ilona
dnes
CZ
D3
D1
Bardejov
Žilina
Liptovský Mikuláš
Považska
D1
Bystrica Martin Ružomberok
Poprad
Trenčín
D1
Piešťany
D1
D2
Zvolen
Topoľčany
Trnava
D1
D4
A
Banská
Bystrica
Nitra
Bratislava
Lučenec
Levice
Levice
Nové Zámky
Komárno
H
Prešov
D1
Košice
d
D2
D1
S.N.Ves
Michalovce
D1
UA
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
Kúpele Margita:
hSlúžia pre rekreačné využitie obyvateľov
a návštevníkov Levíc. Rekreačné zariadenie tvorí jeden bazén, trávnaté plochy na
šport a jeden bufet. Pod bazénom vyviera termálna voda, ktorá má teplotu 25°C
a má priadznivé účinky na ľudský organizmus. Zloženie vody má vysokú kvalitu.
Je vhodná aj na pitie.
územie kúpele margita
& kúpalisko margita-ilona
smer levice
Kúpalisko Margita-Ilona:
hRekreačné zariadenie tvoria tenisové
kurty, 2 plavecké bazény, 2 detské bazény, tobogány a 3 bufety. Na pozemku
Na pozemku Margity-Ilony,
s.r.o. sa nachádza:
hKemping - 300 lôžok, priestory
na karavaning, stanovanie (kapacita 50 stanov, 50 karavanov) +
infranštruktúra
hKúpalisko – plavecký bazén,
detský bazén, rekreačný bazén, bazén pre deti do 6 rokov, tobogan 71
m, vodný sklz 10 m.
h13 bufetov a bistier
h2 športové arály – tenisové kurty,
minigolf, ihriská na všetky loptové
hry, plážový volejbal a pod.
hParkoviská
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
Rozbor vody zo studne (vzorka vody Margita
z bazéna); 01/2007:
Chemické zloženie vody (stanovisko laboratória
INGEO, p. Kucharčíková); 24.1.2008:
MIKROBIOLOGICKÝ ROZBOR:
Koliformné baktérie: 0
Euterokoky: 0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36°C: 0
Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22°C: 0
pH: 7,48
alkalita: 7,8 m-v-a-l
tvrdosť celková: 28,0 oN
dusitany: 0,05 mg/l
dusičnany: 4,4 mg/l
chloridy: 17,8 mg/l
fosforečňany: 0,019 mg/l
oxidovateľnosť: 2,43 mg/l
amoniak: 0,35 mg/l
močovina: neg.
Celková mineralita: 999,0 mg/l
FYZICKO-CHEMICKÝ ROZBOR:
Dusičnany: 4,2 mg/l
Absorbancia: < 0,008
Mangán: 0,025 mg/l
pH: 7,29
Celková tvrdosť: 5,48 mmol/l
Zákal: 0,48 NTU
Železo: 0,045 mg/l
Amoniak: Dusitany: Vápnik: Horčík: CHSK Mn: Alkalita: Vodivosť: Farba: < 0,03 mg/l
< 0,04 mg/l
145,9 mg/l
44,7 mg/l
0,37 mg/l
7,65 mmol/l
116 ms/m
14,2 mg Pt/l
Záver: parametrami táto voda spĺňa hodnoty pitnej vody.
Legenda:
Pramene
Vrty
Účinky termálnej vody, kva-lita a teplota:
hPrameň Margita je v rekreačnom stredisku asi 1 km na J od obce. Výdatnosť prameňa pri vyputenom bazéne dosahovala 450 l/min.,
ČSN 86 8000: prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová, vápenato-horečnatá voda, vlažná, hypotonická.
hPrameň Ilona je prameň sa nachádza v rekreačnom stredisku asi 100m vľavo od potoka Sikenica. Je to rekreačný bazén s prírodným
dnom pokrytý roštovou podlahou. Zdroj sa využíva na rekreačné kúpanie v letnom období.
Výdatnosť pri vypustenom bazéne dosahovala 250 l /min. ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná, hydrouhličitanovo-síranová,
vápenato-horečnatá voda, vlažná, hypotonická.
Uvedené informácie sú z doleuvedenej knižnej publikácie. Konateľ p. Lacek uviedol nasledovné: Prameň sa nevyužíva, po stavebných úpravách z roku 2001 bazén plníme cez vodný hríbik z vrtu
HBV-1 alebo HBV-2a (v roku 2003 sme tieto vrty prepojili potrubím pre prípad vážnejšej havárie).
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
Snímka katastrálnej mapy
t e p lý p r a m e ň
územie vo vlastníctve mesta
Levice, perspektívne na predaj
ú z e mi e k ú p e l e m a r g i ta
(52 000 m2 na predaj)
r i e k a s ik e n i c a
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
Ponuka na predaj pozemku - areálu
“KÚPELE MARGITA & KÚPALISKO
MARGITA - ILONA”, Levice, miestna
časť Kalinčiakovo, Slovenská Republika
Úvod
Predmetná ponuka je vypracovaná za účelom predaja pozemkov areálu
Kúpele Margita v Leviciach, mestská časť Kalinčiakovo, ktorý je vo vlastníctve
spoločnosti PROMA s.r.o. Žilina a areálu Margita-Ilona vo vlastníctve mesta Levice.
Kúpele Margita - opis územia a širšie vzťahy
hŠiršie územné vzťahy
Areál Kúpele Margita sa nachádza v katastrálnom území pôvodne samostatnej obce
Kalinčiakovo, ktorá je od roku 1970 pričlenená k mestu Levice. Kalinčiakovo si až
dodnes zachováva charakter poľnohospodárskeho vidieckeho osídlenia s obytnou a
rekreačnou funkciou.
Hlavná prístupová trasa z Levíc je po ceste II/564 odbočením v Kalinčiakove po miestnej komunikácii do areálu Margita a po ceste III/05643 do Aquaparku Margita-Ilona. Územný plán mesta Levice uvažuje s využitím pozemkov na športovo rekreačné
vyžitie.
Projekt výstavby komplexného strediska cestovného ruchu na okraji mestskej časti
Levíc, v Kalinčiakove je zameraný na obnovu, dostavbu a rekonštrukciu jestvujúcej
zástavby rekreačnej lokality Margita – Ilona na aquapark Margita – Ilona vo vlastníctve
mesta Levice a na druhej strane výstavbou športovo-ubytovacieho areálu Margita
/Kúpele Margita/, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti Proma, s.r.o. a bude ponúkať
doplnkové služby k aquaparku, orientovaný na južnej strane za riekou Sikenicou.
hCharakteristika územia
Kúpele Margita a kúpalisko Margita - Ilona sú situované 6 km od mesta Levice. Celková
plocha riešeného územia 22,8 hektára. Z toho areál kúpele Margita Kúpele Margita a
kúpalisko Margita - Ilona ležia na hranici Podunajskej nížiny a Štiavnických vrchov v
okolí miernych pahorkatín s relatívne teplým podnebím.
Cenová ponuka
Z celkovej plochy pozemku - areálu je na okamžitý predaj pripravených 5,8 ha.
Cena za predaj pozemku je 22 Euro/ m2 bez DPH.
V ponukovej cene za m2 sú zahrnuté aj:
hletný bazén - nutná rekonštrukcia
hbufet a prevádzková budova - nutná rekonštrukcia
hsociálne zariadenie - v prevádzke
hvypracovaná architektonicko-urbanistická štúdia na využitie areálu
hspracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečenie pravoplatného územného rozhodnutia podľa požiadaviek investora v zmysle územného plánu
mesta.
Záver
Predložená ponuka môže byť upresnená podľa konkrétnej požiadavky kupujúceho a podľa
konkrétnych požiadaviek a plánov na realizáciu tejto investície. V prípade Vášho záujmu sme
pripravení na aktívnu diskusiu a doplnenie informácií pre Vaše rozhodnutie.
Vrt HBV-1: vrt pri severnom okraji bazénu Ilona bol vybudovaný v roku 1967.
Má hĺbku 80m a sú v ňom zabudované
preglejkové rúry. Zachytáva termálnu
vodu z hĺbky 15 až 65 m. Využíva sa pre
potreby kúpaliska (napúšťanie bazénov) v
letných mesiacoch.
Výdatnosť počas spoločnej čerpacej
skúšky bola 1500 l/min pri znížení hladiny
vody o 1,5m.
ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná,
hydrouhličitanovo-síranová,
vápenato-horečnatá voda, vlažná, hypotonická.
Vrt HBV-2a: vrt, umiestnený medzi
reštauračným zariadením a športovým
areálom pri potoku Sikenica. Bol vybudovaný v roku 1967. Je umiestnený
v murovanom objekte, chránený pred
znečistením. Prístup dobrý. Má hĺbku 65
m a je zabudovaný preglejkovými rúrami. Voda sa využíva v bazéne „Eva“ na
rekreačné kúpanie v letnom období.
Výdatnosť pri spoločnej čerpacej skúške
(s HBV-1 a HBV-3) mal 670 l/min.
ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná,
hydrouhličitanovo-síranová,
vápenato-horečnatá voda, vlažná, hypotonická.
Pán Lacek doplnil informáciu: Voda z toho vrtu sa využíva
aj na plnenie detského bazéna Ilona, v prípade poruchy na
HBV-1 aj na plnenie ostatných bazénov. Ostatné informácie
korešpondujú so skutočnosťou.
Vrt HBV-3: vrt, umiestnený na pravej
strane potoka Sikenica na južnom
okraji autokempingu, bol vybudovaný
roku 1967. Je 50,5m hlboký a sú v ňom
zabudované preglejkové rúry. Je vybudovaný murovaný objekt, chránený
pre znečistením. Zdroj sa využíva ako
úžitková voda pre WC a sprchy pri bazénoch. Prístup k vrtu je dobrý.
Výdatnosť pri spoločnej čerpacej skúške
bola 126 l/min.
ČSN 86 8000: Prírodná, slabo mineralizovaná,
hydrouhličitanovo-síranová,
vápenato-horečnatá voda, studená, hypotonická.
Informácie o vrtoch a prameňoch boli čerpané z knižky
Minerálne vody Slovenska 1., r. 1977 a štúdie Enviromentálny stav a udržateľný manažment cezhraničných maďarskoslovenských útvarov podzemných vôd - Minerálne a
termálne vody v cezhraničnom útvare podzemných vôd
kvartérnych sedimentov Ipľa a priľahlej oblasti.
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
Možnosti investície
Účelom areálu Kúpele Margita, ktorého pozemky sú vo vlastníctve firmy PROMA,
s.r.o., je vybudovanie komplexného strediska cestovného ruchu, výstavbou športovorekreačného a ubytovacieho areálu.
Na pozemkoch je možná realizácia nasledovných zariadení:
hUbytovací komplex na úrovni 3* a 4* s celkovou kapacitou 256 lôžok
- v rámci projektu je možné vybudovanie dvoch pavlačových hotelov a 12 apartmánových domov, ktoré budú ponúkať ubytovacie a stravovacie služby vysokej
kvality, hosťom a návštevníkom areálu Kúpele Margita a Aquaparku Margita-Ilona.
Parkovanie by bolo zabezpečené centrálnym parkoviskom pri vstupe do areálu, kde
je navrhnutých 108 parkovacích miest. Pohotovostné parkovisko pri recepcii hotela
bude disponovať 6 parkovacími státiami.
hRelax a wellness centrum
- areál umožňuje výstavbu centra určeného na oddych, wellness a relax pre
návštevníkov a hostí areálu Kúpele Margita a Aquaparku Margita-Ilona. V rámci relax-centra je možná výstavba 20 m krytého rekreačného bazéna a detského bazéna.
Bazénová hala by mala priamy kontakt s plážovým priestorom na brehu rieky. Ako
súčasť centra je taktiež navrhnutý saunový svet s fínskou saunou, infra saunou a
parným kúpeľom. Návštevníci relax-centra by tiež mali k dispozícii služby fitness centra a posilňovne.
hŠportové plochy
- v rámci areálu je možné vybudovanie tenisového kurtu, hádzanárskeho a detského
ihriska. Navrhovaný je tiež 18-jamkový minigolf, vhodný pre rodiny s deťmi a tréningová plocha golfového odpaliska, driving range, pre náročnejších zákazníkov areálu
Kúpele Margita. Návštevníci tiež budú môcť využiť bežecké trasy na areálových chodníkoch a nábrežnej promenáde.
Pre tento druh výstavby je spracovaná architektonická a urbanistická štúdia stavby, ktorá je súčasťou ceny za pozemok potrebný
na výstavbu. Podľa spracovanej štúdie je cena investície od 10 do
15 mil EUR.
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA
ŠPORTOVO-REKREAČNÝ A UBYTOVACÍ AREÁL
bazény
územie kúpele Margita
( 58 000 m2 na predaj)
krytá plaváreň
autocamping
ubytovanie
ubytovanie
zábavný komplex
welness
športové ihriská
futbalové ihrisko
športové ihriská
územie kúpaliska Margita - Ilona
vo vlastníctve mesta Levice, perspektívne na predaj
minigolfové ihrisko
golfové odpalisko
bazény
krytá plaváreň
rieka Sikenica
autocamping
ubytovanie
zábavný komplex
futbalové ihrisko
welness
športové ihriská
ubytovanie
minigolfové ihrisko
riek
a Si
ken
golfové odpalisko
športové ihriská
ica
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
(architektonická štúdia)
Recepcia
Dom športových služieb
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
(architektonická štúdia)
Pavlačový hotel
Apartmánový dom 4+2
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
(architektonická štúdia)
Relax centrum
KÚPELE MARGITA
& KÚPALISKO MARGITA - ILONA
(architektonická štúdia)
Krytá plaváreň
Zábavný komplex
Kontakt pre informácie:
Adresa
.....
e-mail: ....
mobil: .....
Nám. hrdinov 1, Levice
tel.: 036/6350 263
fax.: 036/6306 911
e-mail: [email protected]
mesto LEVICE
Identifikačné údaje
Ing. Ján Majerský, PhD.
e-mail: [email protected]
mobil: +421 905 717 823
investičná príprava | architektúra a projektovanie stavieb |
riadenie stavieb | development
Obchodné meno: Právna forma: Sídlo spoločnosti: Pošta: IČO: DIČ: IČ DPH: Konateľ: Registrácia: Telefón: E-mail: Web: Základné imanie: PROMA, s.r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
Bytčická 16, 010 01 Žilina
P.O.BOX 04, 010 04 Žilina
0031621252
2020444239
SK2020444239
Ing. Ján Majerský, PhD.
Okresný súd v Žiline, vložka 2390/L
+421 / 41 / 707 88 00 - 1
[email protected]
www.proma.sk
150 000,- €
Download

Kúpalisko Margita – ILONA Kúpele Margita