M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
NAZAMYSLENIE:
OUMENÍDOBRAASPRAVODLIVOSTIVŠPORTE,
KTORÉ[email protected]Í,
NIEZVÍeAZIePOKORENÍMINÉHO.
/HTTP://LADISLAVKRIZAN.BLOG.SME.SK/
RozvojobēianskehozdruženiaUēenáprávnickáspoloēnosƛ,akoajvydávanietohtoēasopisu,súmožné
ajvěakanezištnejpomociadobrovoűnýmpríspevkomjehoēlenov,priateűovapriaznivcov.
Osobitnépoěakovaniepatrí:
Ing.MartinoviKohútoviaJánoviKováēikovi.
3
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
OBSAH4/2012
BIOMETRIA
8
PAVELKYPTA
Autorodbornéhopríspevkupredkladávýkladpojmu„biometria“abiometrickýchúdajovzpohűadusamostatnej
vedy – kriminalistiky. Venuje pozornosƛ kriminalistickým metódam na identifikáciu osôb, ktoré sa využívajú
vkriminalistickej praktickej ēinnosti. Vzávere ponúka možnosti využitia jednotlivých metód pri identifikácii,
resp.verifikáciichuligánovnafutbalovýchzápasoch.
ORGANIZÁCIA AFINANCOVANIE POHYBOVÝCH AKTIVÍT DETÍ AMLÁDEŽE NA SLOVENSKU
21
PETERMELEK
lánok je súēasƛou dlhodobého výskumu zisƛovania organizaēnej štruktúry záujmovej telesnej výchovy
aškolskéhošportunaSlovensku,hűadaniariešenínaichskvalitnenieazvýšenieverejnéhozáujmuotútooblasƛ.
Cieűom je identifikovaƛ systém organizácie afinancovania subjektov, ktoré zabezpeēujú telovýchovné
ašportové aktivity pre deti amládež. Kvalitatívnymi akvantitatívnymi metódami chceme zistiƛ anásledne
popísaƛaktuálnystavsystémuvsledovanejoblastianavrhnúƛodporúēaniapreěalšívýskum.
SPORTVESV
TLEESKÉIZAHRANINÍLEGISLATIVY
31
KLÁRAHORZINKOVÁ
VtomtopƎíspĢvkujevĢnovánapozornostvztahusportuapráva.Autorkasesnažíanalyzovatsportovnívztahy
zhlediskalegislativyēeskéizahraniēní.Poukazujenato,jakjudikaturaSoudníhodvoraEvropskéunieadalších
zemíovlivnilalegislativuveskérepublice.VzávĢruvyvozuje,žesportsestávástálevíceoblíbenouēinnostía,
žestátsetétoproblematicemusívĢnovatvdalekovĢtšímíƎeneždosud.
SÚDNYDVOREURÓPSKEJÚNIEAŠPORT
36
RASTISLAVKAŠŠÁK
Autor sa vēlánku venuje rozhodovacej ēinnosti Súdneho dvora Európskej únie voblasti športu, resp.
športového práva. Vjeho rámci rozoberá aanalyzuje niektoré znajdôležitejších judikátov Súdneho dvora
Európskejúnievtejtooblasti.
ÚVAHADELEGEFERENDA:SKUTKOVÁPODSTATATRESTNÉHOINUUBLÍŽENIANAZDRAVÍ
PRIVÝKONEŠPORTOVEJINNOSTI–FORMOVANIEZNENIA
42
JAROSLAVOLLÁK
Vpredmetnom príspevku sa venujeme už dlhšie pertraktovanej problematike ēi možnosti legislatívneho
uchopenia tzv. „športového trestného ēinu“. Príspevok reaguje na reakcie, poznatky, postrehy ēi výhrady
širokejodbornejverejnostikobsahunaminavrhnutejskutkovejpodstatytrestnéhoēinuublíženianazdravípri
výkone športovej ēinnosti, ktorú sme na portáli www.ucps.sk prezentovali už skôr. Tento príspevok však vo
vecnej diskusii pokraēuje, priēom zohűadŸuje viaceré postrehy, pod ich prizmou mení obsah aznenie návrhu
samotnejskutkovejpodstaty.Vpríspevkusúēasnešpecifikujemeobsaharozsahužskôrvymedzenejdefinície
športu ako takého, ako aj jednotlivé ēasti samotnej skutkovej podstaty, ktoré si pravdepodobne vyžadujú
vysvetlenieabližšiušpecifikáciu.
4
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – INFORMANÝ SYSTÉM OBEZPENOSTI NA ŠPORTOVÝCH
PODUJATIACH, ZÁKLADNÝ NÁSTROJ PREVENCIE DIVÁCKEHO NÁSILIA, ALEBO
PRÍSPEVOKSFZKDOSIAHNUTIUSPOLONÉ[email protected]
55
PETERSEPEŠI,JÁNLETKO
IV.RONÍKMEMORIÁLUMILANAHANZELA
72
VYBRANÉVEDECKOͲTEORETICKÉPODUJATIA(NOVEMBER–DECEMBER2012)
73
5
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
CONTENTS4/2012
BIOMETRICS
8
PAVELKYPTA
Theautorofthearticleintroducescommentaryonbasicconceptsinseparatedegreeincriminology.Hepays
attention to criminalistics methods for identification and authentification of persons, which are used in field
proceeding.Intheconclusionofthearticletheauthorsuggestspossibilityofusingthecriminalisticmethodsfor
identificationandverificationpersonsforexamplehooligansandrowdiesinsportarenas.
ORGANIZATION AND FUNDING OF PHYSICAL ACTIVITIES OF CHILDREN AND OF THE
YOUTHINSLOVAKIA
21
PETERMELEK
Thatworkisapartoflongtermreaserchdetectingeffectivenessofleisurephysicaleducationandschoolsport
in Slovakia. We want to raise atransparency of organization and financial processes in children and youth
physical activities, also to raise public interest in this area. The aim is definition subjects and their activities,
whichareparticipatedonfieldofchildrenandyouthphysicalactivitiesandtoformulatetherecommendations
fornextresearch.
SPORTSINTHELIGHTOFTHECZECHANDFOREIGNLEGISLATION
KLÁRAHORZINKOVÁ
31
In this contribution attention is paid to the relationship of sport and law. The author tries to analyze sports
relations in terms of both Czech and foreign laws. It shows how the case law of the Court of Justice of the
EuropeanUnionandothercountriesinfluencedlegislationintheCzechRepublic.Inconclusion,concludesthat
the sport is becoming increasingly popular activity, and that the state must address this issue in far greater
importancethanbefore.
THECOURTOFJUSTICEOFTHEEUROPEANUNIONANDSPORT
RASTISLAVKAŠŠÁK
36
Withinthearticle,theauthorstudiestheCaseͲLawoftheCourtofJusticeoftheEuropeanUnionintheareaof
sport, respectively the Sport Law. In this framework, the Author discusses and analyzes some of the most
importantCaseͲLawoftheCourtofJusticeoftheEuropeanUnioninthisfield.
DE
LEGE FERENDA PERSPECTIVE: MERITS OF CRIME OF BODILY HARM IN THE
PERFORMANCESPORTINGACTIVITY–DEVELOPMENTOFTEXT
42
JAROSLAVOLLÁK
In the given article we deal with the long discussed problem or possibility of legislative grasping of so called
“sportscrime”.Thearticlerespondstoreactions,knowledge,observationsorobjectionsofwideprofessional
publictothecontentofbyussuggestedfactsofcrimeofbodilyharmatperformanceofsportsactivitywhich
wehavealreadyearlierpresentedonportalwww.ucps.sk.Thisarticle,howevercontinuesinfactualdiscussion
whileitconsidersseveralobservationsandundertheirprismchangesthecontentandwordingofproposalof
the merit of case itself. In the article we simultaneously specify the content and scope of already earlier
determineddefinitionofsportassuch,aswellastheindividualpartsofthemeritofcaseitselfwhichprobably
requireexplanationandmoredetailedspecification.
6
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
EXPERT PUBLIC DISCUSSION – INFORMATION SYSTEMON SECURITY (SAFETY)AT SPORT
EVENTSͲTHEBASICTOOLOFPREVENTIONORTHEINPUTOFTHESFATOREACHINGTHE
COMMONAIM
55
PETERSEPEŠI,JÁNLETKO
THE4THMEMORIAL(REMEMBRANCE)OFMILANHANZEL
72
SELECTEDACADEMICANDSCIENTIFICACTIVITIES(NOVEMBER–DECEMBER2012) 73
7
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.UCPS.SK
BIOMETRIA
BIOMETRICS
JUDR.PAVELKYPTA,PHD.
PRÁVNICKÁFAKULTAUMB
KATEDRAVEREJNÉHOPRÁVA
ODDELENIETRESTNÉHOPRÁVA,KRIMINOLÓGIE,KRIMINALISTIKYAPENOLÓGIE
EͲMAIL:[email protected]
K@ÚOVÉSLOVÁ:
biometria, biometrické prvky, daktyloskopia, hlas, identifikácia, lokomócia, oko, pach űudského tela, ucho,
verifikácia
KEYWORDS:
biometrics,biometricsofhumanbody,dactylography,sound,identification,motions,eye,odorofhumanbody,
ear,verify
ABSTRAKT:
Autorodbornéhopríspevkupredkladávýkladpojmu„biometria“abiometrickýchúdajovzpohűadusamostatnej
vedy – kriminalistiky. Venuje pozornosƛ kriminalistickým metódam na identifikáciu osôb, ktoré sa využívajú
vkriminalistickej praktickej ēinnosti. Vzávere ponúka možnosti využitia jednotlivých metód pri identifikácii,
resp.verifikáciichuligánovnafutbalovýchzápasoch.
ABSTRACT/SUMMARY:
Theautorofthearticleintroducescommentaryonbasicconceptsinseparatedegreeincriminology.Hepays
attention to criminalistics methods for identification and authentification of persons, which are used in field
proceeding.Intheconclusionofthearticletheauthorsuggestspossibilityofusingthecriminalisticmethodsfor
identificationandverificationpersonsforexamplehooligansandrowdiesinsportarenas.
1.PRVÁBIOMETRICKÁMETÓDA
Vminulosti mala identifikácia páchateűov trestných ēinov auteēencov zväznice skôr význam
vizuálneho odlíšenia, odstrašenia alebo prevencie. Vrôznych kultúrach adobách boli zloēinci
oznaēovanírozmanitýmispôsobmi–odstraŸovanieprstov,rúk,ušíaznetvorenietváre.Využívalisa
imetódyvypaűovaniaatetovaniaurēitýchznakov,najvýhodnejšienaviditeűnéēastitela.
Popisom osoby(portrait parlé) sa ako prvý zaoberal AphonseBertillon (1853 – 1914), francúzsky
policajnýúradník.Pracovalvarchíveanavrholsvojspôsobidentifikáciezloēincov–tzv.bertilonáž.
Antropometrická metóda zaznamenávala 11 telesných rozmerov, ktoré boli zaregistrované na
1
kartách zloēincov . Metódu prakticky po Francúzoch zaēali používaƛ vcárskom Rusku, neskoršie i
vUSA.
1)NĢmec,B.akol.:UēebnicekriminalistikyI/1.Praha:MV,HlavnísprávaVB,1959,s.34.
8
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Na územíiech aSlovenska sa od r. 1900 zaēal antropometrii venovaƛ František Protiwenski. Do
roku1908bolonakartáchzaregistrovaných4252antropometrickýchpopisov.Potomsazaēalaéra
daktyloskopickýchkariet.
2.ZÁKLADNÉPOJMY
Vposlednom období dosƛ ēasto výrazne vzrastali požiadavky na spoűahlivejšiu arýchlu metódu
identifikácie osôb. Možnosti využívania tradiēných technológií atechnických postupov pri
identifikácii osôb sú postupne nahradzované novými metódami. Jednou znich je aj využívanie
biometrickejidentifikácie.
Biometriapredstavujesúborvedeckýchodborov,ktorýskúmaēlovekaainéživéorganizmypodűa
jedineēných merateűných charakteristík, ato buě podűa anatomickoͲfyziologických, alebo
behaviorálnych (zaoberajúcich sa správaním, pohybom jednotlivých ēastí tela, týkajúcich sa
správania) charakteristík. Biometria využíva jedineēné, merateűné fyzikálne afyziologické znaky,
resp.markantyaleboprejavyēlovekanajednoznaēnézistenieidentity.
Identita,lat.„identitas–presnázhoda,totožnosƛosoby“znamenábyƛsámsebouanieniektoiný;
ideototožnosƛniekohosniekýmalebososebousamým.
Identifikácia je proces porovnávania jednej osoby voēi viacerým; je typická pre policajnú
kriminalistickú prax. Oidentifikácii hovoríme, napr. ak páchateű, ktorý zanechal na mieste
trestnéhoēinudaktyloskopickúupotrebiteűnústopu,ktorábolaindividuálnestotožnenápomocou
systému AFIS sodtlaēkom vzbierke známych páchateűov. Individuálna identifikácia sa potvrdí
vznaleckomposudku.KriminalistickáidentifikáciaodpovedánaotázkuKtotoje?
Verifikácia úzko súvisí sidentifikáciou. Verifikácia je overenie, potvrdenie pravdivosti alebo
správnosti. Ide oautentizáciu jedného sjedným, príp. sviacerými, ale len sokruhom űudí,
patriacichdorodiny,napracoviskoapod.Cieűomjezistiƛ,ēipreverovanáosobajenaozajosobou,
ktorásazaŸuvydáva.VerifikáciajetypickáprekomerēnoͲbezpeēnostnúsféru.Takýmtospôsobom
sauskutoēŸujekontrolavstupuēlenarodinydobytu,zamestnancanapracoviskoapod.
Medzizákladnépodmienkyrealizáciekriminalistickejidentifikácienielenosôb,aleajvecípatrí:
x
x
x
x
stálosƛ objektov vzávislosti od ēasu za pôsobenia bežných podmienok; ide orelatívnu
stálosƛ,
individuálnosƛ objektov – urēité osoby, ale aj veci azvieratá vo svojej vnútornej
avonkajšej štruktúre sú individuálne, jedineēné, neopakovateűné apriestorovo
ohraniēené,
schopnosƛobjektovodrážaƛsvojevlastnostinaostatnýchobjektoch,aleajnaopak,
proces zobrazenia znakov vstopách je podmienený vzájomnýmpôsobením odrážaného
objektu na odrážaný, resp. na okolité prostredie; ide ostopový kontakt – vytvorenie
stopy.
Najvyšší stupeŸ kriminalistickej identifikácie osôb je zistenie individuálnej zhody. Hovoríme, že
vproceseidentifikácieboldosiahnutývrchol.
3.BIOMETRICKÉCHARAKTERISTIKY
Biometrická identifikácia je založená na skúmaní anatomickoͲfyziologických abehaviorálnych
charakteristíkkaždéhoűudskéhojedinca.Podűatohoichrozdeűujemedodvochskupín:
9
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
1.
2.
WWW.UCPS.SK
skupina predstavuje charakteristiky űudského jedinca, vyznaēujúce sa stabilnosƛou
charakteristíkaúdajov,
skupina smenším poētom biometrických prvkov sa vyznaēuje nestabilnosƛou údajov
alebodynamickýchastatickýchcharakteristíksprávaniasa,príp.pohybomēastítela.
3.1.ANATOMICKOͲFYZIOLOGICKÉBIOMETRICKÉCHARAKTERISTIKY–PRVKY:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
daktyloskopickéodtlaēkyprstov,dlaníachodidiel,
tvár,
ucho–vonkajšítvar,
pachűudskéhotela,
geometriaprstovaruky,
topografiažílzápästia,
oko–dúhovkaasietnica,
obsahsolívűudskomtele,
analýzaDNA,
rozmeryahmotnostiűudskéhotela.
Uvedené charakteristiky nachádzame na jednotlivých ēastiach űudského tela – oko, hlava
konēatiny,akoinacelomtele.
3.2.BEHAVIORÁLNEBIOMETRICKÉCHARAKTERISTIKY–PRVKY:
x
x
x
x
x
x
űudskýhlas,
podpis,
písmo,
lokomócia–chôdza,
stopyzubov,chrupuainýchēastítela,
2
dynamikapísanianaklávesnici. Kriminalistická prax vsúēasnom období nevyužíva všetky anatomickoͲfyziologické abehaviorálne
charakteristiky. Orgány ēinné vtrestnom konaní vdokazovaní apracovníci kriminálnej polície na
potreby operatívneho pátrania po osobách kriminálnou políciou využívajú tieto biometrické
charakteristiky:daktyloskopickéodtlaēky,tvár,ucho,analýzuDNA,rozmeryahmotnostiűudského
tela, űudský hlas, podpis, písmo, lokomóciu astopy zubov, chrupu ainých ēastí tela, napr. pier,
lakƛov.
Vsystéme kriminalistiky zaraěujeme jednotlivé biometrické charakteristiky do viacerých
kriminalistickoͲtechnickýchmetód,ktorésazaoberajúidentifikáciouosoby.
4.KRIMINALISTICKO–TECHNICKÉMETÓDYNAIDENTIFIKÁCIUOSOBY
Kriminalistika využíva vpraktickej ēinnosti tieto kriminalistickoͲtechnické metódy na identifikáciu
osoby:
4.1.DAKTYLOSKOPIA
Názovdaktyloskopiajezloženýzgréckychslovdaktylos–prstaskopeo–pozeraƛ.Kriminalistická
daktyloskopia je metóda kriminalistickej techniky, ktorá uűudí skúma obrazce papilárnych línií,
2)Rak,R.,Matyáš,V.,\íha,Z.akol.:BiometrieaidentitaēlovĢka.Praha:Grada,2008,s.104.
10
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
vytváranéna vnútornej strane posledných ēlánkov prstov rúk, papilárne línie na ěalších ēlánkoch
prstov rúk zvnútornej strany, na dlaniach (cheiroskopia) aspodnej ēasti chodidiel prstov nôh
(podoskopia). Vznik aexistencia obrazcov papilárnych línií na prstoch, dlaniach achodidlách sa
riadi daktyloskopickými zákonitosƛami: individuálnosƛ, nemennosƛ aneodstrániteűnosƛ.
Daktyloskopiaěalejskúmavznikdaktyloskopickýchstôpakoodrazupapilárnychlíniínavhodnom
nosiēistôp,zaoberásavyhűadávaním,zaisƛovanímaporovnávanímtýchtostôpnavzájomaleboich
porovnáva sodobratými kontrolnými odtlaēkami scieűom individuálne identifikovaƛ osobu, ktorá
daktyloskopickéstopyvytvorila.
NaSlovensku,aleajvecháchsavyužívaautomatizovanýdaktyloskopickýinformaēnýsystémAFIS
(Automated Fingerprint Identification System). Daktyloskopický systém obsahuje dve databázy –
databázu daktyloskopických kariet známych páchateűov adatabázu odtlaēkov prstov adlaní
neznámych osôb, zaistených na mieste trestného ēinu. Po naskenovaní daktyloskopickej stopy
zmiesta ēinu systém AFIS porovnáva túto stopu sodtlaēkami na daktyloskopických kartách
známych páchateűov ataktiež sostopami vdatabáze odtlaēkov neznámych osôb. Pri zistení
individuálnejzhodystopyzmiestaēinuaodtlaēkuodkonkrétnejosobysystémAFISnaobrazovej
prílohevyznaēíjednotlivémarkanty,minimálne10,vtomtoprípade14individuálnychznakov.
Obrázokē.1:Individuálnazhodadaktyloskopickejstopyaodtlaēkuodpodozrivejosoby
svyznaēenímindividuálnychznakov3
Systém je schopný podűa konfigurácie uchovaƛ 800 000 daktyloskopických kariet a20 000
daktyloskopickýchstôp.OdtlaēkyznámychpáchateűovsauchovávajúvzbierkeAFISdodosiahnutia
70 rokov fyzického veku. Na Slovensku sú na tento systém napojené všetky pracoviská
Kriminalistického aexpertízneho ústavu Policajného zboru vBratislave, Košiciach aSlovenskej
@upēi.
Nariadením Rady ES ē.2 725/2000 na základe tzv. Dublinského dohovoru bola aj na Slovensku
zriadenánárodnácentrálaEURODAC,ktoráslúžinaidentifikáciuaporovnávanieodtlaēkovprstov
žiadateűov oazyl aosôb zadržaných pri nezákonnom prekroēení vonkajšej hranice EU. Systém
EURODACjeeurópskadatabázaodtlaēkovscentromvLuxemburgu.
3)Šimovēek,I.,Kypta,P.akol.:Kriminalistika.PlzeŸ:AlešenĢk,2011,s.94.
11
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.UCPS.SK
4.2.PORTRÉTNAIDENTIFIKÁCIA
Portrétna identifikácia je vedný odbor kriminalistickej techniky, zaoberajúci sa skúmaním
zákonitostí vonkajších znakov osoby arozpracovaním metód aprostriedkov na zisƛovanie
totožnostiosôbpodűaichvonkajšíchznakovprepotrebykriminalistickoͲbezpeēnostnejpraxe.Jeto
najstaršiaidentifikaēnámetóda,ktorejzákladypoložilužuvedenýAlphonseBertillon.
Každý ēlovek je zantropologického hűadiska charakterizovaný mnohými relatívne stálymi
morfologickými ametrickými znakmi, ktorých komplex sa nevyskytuje užiadnej inej osoby.
Súhrnne ich možno oznaēiƛ vonkajšie znaky. Delia sa na statické (anatomické) adynamické
(funkēné)znaky.
Statické (anatomické) znaky sú dané stavbou jednotlivých ēastí tela, najmä tváre; možno ich
zisƛovaƛ aopisovaƛ, aj keě je osoba vstatickej situácii, vpokoji. Dynamické (funkēné) znaky sa
hodnotia pri pohybe osoby asú prejavom dynamického stereotypu (gestikulácia, chôdza, spôsob
reēiapod.)
Vonkajšieznakytváremožnorozdeliƛdokategóriípodűarôznychhűadísk.
Znakyzhűadiskaspôsobuhodnotenia(nemetrickéametrické):
x
x
morfologické–t.j.kvalitatívne(tvaroēnejštrbiny,priebehchrbtanosaapod.),
metrické–t.j.kvantitatívne(výškatváre,vzdialenosƛoēnýchštrbínapod.).
Znakyzhűadiskavýpovednejhodnoty:
x
x
všeobecné (skupinové, typové), t. j. znaky, ktoré sa vpopulácii bežne vyskytujú. Ich
frekvenciavrámciurēitejpopuláciesauvádzavodbornejliteratúre(frekvenēnétabuűky).
Hodnotísatvarovácharakteristika,relatívnamieravyvinutia,
špecifické(individuálne,osobitné),t.j.znakyzhűadiskasvojhoprejavualebozastúpenia
vpopulácii veűmi málo frekventované. Pravdepodobnosƛ ich výskytu pridvoch ēi
viacerých jedincoch vpopulácii je nízka. alej sa delia na znaky vrodené (rázštep
podnebiaapod.),alebozískané(jazvy,vrásky,tetovanieapod.).
Znakyzhűadiskarelatívnejpremenlivosti:
x
x
vekom zanedbateűne premenlivé, t. j. vpriebehu vývoja jedinca pri nich nedochádza
kvýznamnýmzmenám(reliéfušnicesvýnimkoulalôēikaapod.),
vekompremenlivé,t.j.najmävplyvomprocesustarnutia(oblasƛēeűustívdôsledkustraty
zubov,poklesvieēok.
Podűaspôsobu,akýmsauskutoēŸujeēinnosƛ,ktorejnásledkomjevznikopisuosoby,rozoznávame
úradnýopisalaickýopis.
Úradnýopisvyhotovujeúradnáosoba,spravidlakriminalistickýtechnikšpeciálnenatovyškolený.
Táto ēinnosƛ vyžaduje schopnosƛ cieűavedomého sústredeného pozorovania avnímania
jednotlivých charakteristických znakov apodrobnú znalosƛ terminológie na ēo najpresnejšie
aúplnejednoznaēnévystihnutiejednotlivýchcharakteristickýchznakov.Obsahomúradnéhoopisu
jetelesnávýška,telesnáhmotnosƛ,postava,zdanlivývek,tvarlebky,tvár,vlasy,ēelo,oboēie,uši,
nos,ústaazvláštneznameniaatetovanie.
Laický opis získava odborne školený pracovník polície výsluchom osoby – laika (spravidla svedka
alebo poškodeného) na opis inej osoby (páchateűa). Vypoēúvajúci sa musí snažiƛ ozískanie ēo
12
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
najpresnejšieho opisu všetkých vonkajších znakov azvláštnych znamení aúdaje svedka potom
previesƛdoterminológieúradnéhoopisu.Nakvalituzískanéhoopisumajúvplyvrôzne–objektívne
asubjektívneokolnosti.
Grafické znázornenie laického opisu osoby na potreby pátrania možno zostaviƛ niekoűkými
spôsobmi:
x
x
x
x
x
grafickoumetódou,
plastickoumetódou,
fotomontážou,
metódouskladanéhoportrétu(IDENTIKIT,MIMIC),
využitíminformaēnýchakomunikaēnýchtechnológií(PORIDOS).
Vsúēasnej dobe sa na zostavenie portrétu využíva poēítaēová technika – systém PORIDOS, ktorý
využíva metódy fotomontáže askladaného grafického portrétu. Prínosom poēítaēových metód je
podstatné zrýchlenie procesu vytvorenia portrétu, űahké aprehűadné uchovávanie obrazových
súborov, jednoduché rozmnožovanie obrazov aich distribúcia. Portrét je zostavený pomocou
špeciálnehosoftvéruafotografickejdatabázyvybranýchtvárovýchpartií.
4.3.ANTROPOLÓGIA
Kriminalistická antropológia sa zaoberá identifikáciou kostrových pozostatkov, morfologickým
skúmaním trichologického materiálu aidentifikáciou osôb na snímkach. Podűa skúmaného
materiáluēlenímeantropológiunaosteologickú,trichologickúasomatoskopickúexpertízu.
Somatoskopické komparatívne skúmanie sa vykonáva, ak je potrebné preveriƛ totožnosƛ osoby,
ktorá sa vydáva za niekoho iného, má pri sebe doklady rôznych osôb apod. Somatickou
adeskriptívneͲaspektívnou morfologickou metódou preukazuje zhodnosƛ, resp. preukazujeme
vylúēenie zhodnosti osôb na skúmaných fotografiách, snímkach vyhotovených zo záberov
bezpeēnostných kamier, snímkach vyhotovených zvideonahrávok apod. Vprípade požiadavky
identifikácie podozrivej osoby zo záznamov zbezpeēnostných kamier je potrebné predložiƛ CD
nosiē,príp.videokazetusoznaēenímnázvu,miesta,ēasuaēíslastopy.Osoba,ktorávystupujeako
podozrivámusíbyƛlokalizovaná,príp.urēenýēasnazáznamovejstopevýskytuosoby.
4.4.ANALÝZADEOXIRIBONUKLEOVEJKYSELINY
GenetickáanalýzaDNApatrímedzibiometrickémetódynaidentifikáciuosoby.ObjavenímDNA(v
niektorej literatúre oznaēená ako DNK, DNA daktyloskopia alebo genetický odtlaēok) ako
materiálovéhonosiēadediēnýchanedediēnýchznakovživýchorganizmovaēloveka,odhalenímjej
chemickej štruktúry, jej stavby sa dokázalo, že štruktúra molekuly DNA je ukaždého űudského
jedinca jedineēná, svýnimkou jednovajeēných dvojēiat. Jednovajeēné dvojiēky rozlišujeme na
základeodtlaēkovprstov,ktorénemajúzhodnédovšetkýchpodrobností.
Metóda analýzy DNA zavedená do forenznej praxe koncom 80. rokov sa osvedēila ako vhodný
nástrojnaindividuálnuidentifikáciuosôbavpodstatenahradilakonvenēnésérologickéskúmanie.
Vroku 1995 krajiny ako Anglicko, Francúzsko, Holandsko aNemecko oficiálne proklamovali na
rôznychfórach(1.EurópskesympóziuműudskejidentifikácievToulouse,11.sympóziumInterpolu
oforenzných vedách vLyone atě.) svoje rozhodnutie okomplexnom prechode od konvenēných
metódsérologickéhoskúmaniakmetódamanalýzyDNA.
AnalýzuDNAvyužívamevkriminalistikenaidentifikáciu
13
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
x
x
x
x
x
x
WWW.UCPS.SK
páchateűatrestnéhoēinu,ktorýzanechalnamiesteēinubiologickéstopy,
páchateűatrestnéhoēinuvprípade,žesanajehotelealeboodevenachádzajúbiologické
stopy,
obetí katastrof, živelných ahromadných dopravných nehôd vprípade, že ostali
upotrebiteűnézvyškytkanívalebokostiűudskéhotela,
urēeniaotcovstva,
urēeniarodiēkyusmrtenéhonovorodenca,
űudskéhotelaalebonaurēeniepohlavia.
NaanalýzuDNAsazaisƛujúbiologickémateriály:
x
x
x
x
x
x
x
krvvovšetkýchformách,
slinynapohári,cigaretovýohorok,žuvaēka,
űudskékostianechty,
spermie,
vlasyachlpy,
mäkkétkanivá,
4
zuby. CieűomanalýzyDNAjeindividuálnaidentifikáciaosôbnaúēelytrestnéhokonania,príp.napotreby
súkromnéhoprávanaurēenieotcovstva.
OdoberanievzorieknavykonanieDNAanalýzasavykonávazdôvodu
x
x
x
identifikácieosôbnaúēelytrestnéhokonania,
pátraniaponezvestnýchosobách,
identifikácieosôbneznámejtotožnosti.
Osoby sú povinné podstúpiƛ odber vzorky;to aj tie osoby, ktoré sú vo výkone trestu odŸatia
slobody.
Vsúvislosti sidentifikáciou nezvestnej osoby aneznámej totožnosti sa odber vykonáva
uprvostupŸovýchpríbuznýchlenzichsúhlasom.
OdbervzorkyDNAsavykonáva
x
x
sterombukálnejsliznice(vnútornejstranylíc),
vytrhnutím10kusovvlasovskorienkami.
Každá vzorka má pridelený ēíselný kód. Vykonávateű analýzy (oprávnená fyzická alebo právnická
osoba)musíoznámiƛvýsledokanalýzyDNAsprávcovidatabázydosiedmichdníodjejvykonaniaza
úēelom založenia profilu a sním súvisiacich údajov do databázy. Pri poskytovaní údajov zDNA
databázy sa postupuje podűa príslušných ustanovení zákona oPolicajnom zbore, pretože DNA
databázatvorísúēasƛinformaēnéhosystémupolície.
Úprava podmienok odoberania vzoriek na analýzu DNA, príslušnosƛ na vykonávanie analýzy
azriadenie národnej databázy profilov DNA je predmetom Zákona ē.417/2002 Z. z. opoužívaní
analýzydeoxiribonukleovejkyselinynaidentifikáciuosôb.
4)Šimovēek,I.,Kypta,P.akol.:Kriminalistika.PlzeŸ:AlešenĢk,2011,s.135.
14
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
4.5.TRASOLÓGIA
Trasológia je metóda kriminalistickej techniky, ktorá sa zaoberá aj identifikáciou osoby, t. j.
vyhűadaním, zaisƛovaním, skúmaním bosých nôh, űudskej lokomócie, chrupu, zubov ainých ēastí
tela,napr.ucha.
Stopy bosých nôh bez zistenia papilárnych línií sú predmetom skúmania trasologickej expertízy.
Vprípadezisteniapapilárnychlíniívstopebosýchnôhsaexpertízavykonávanadaktyloskopii.
Stopy űudskej lokomócie sa vyskytujú zriedkavo na miestach trestných ēinov. Vyhűadané stopy
vpodobecestiēkymôžubyƛvytvorenéchôdzou,behom,príp.skokom.MeriamedŰžkuašírkustopy
– odtlaēky pravej aűavej obuvi alebo bosej nohy, dŰžku kroku advojkroku, šírku chôdze, uhol osí
chodidielkosichôdze.Získanéúdajeporovnávamesúdajmizkontrolnejvzorkychôdze.
Chrup, príp. jednotlivé zuby sú predmetom skúmania vkriminalistickej praxi pri pohryzení
poškodenejosobyalebopredmetupáchateűomaprizisƛovanítotožnostineznámejmƍtvoly.
Odtlaēokuchaakostopasanajēastejšievyskytujeprikrádežiachvlámanímdobytov.Páchateűpred
vlámanímpritlaēíuchonavchodovédvereapoēúva,ēisazbytuozývajúzvukyapodűatohoěalej
postupuje. Vonkajší tvar ucha poskytuje dostatoēný poēet znakov na individuálnu identifikáciu
stopyuchazmiestaēinuskontrolnýmodtlaēkomuchazískanéhoodpodozrivejosoby.
4.6.ODOROLÓGIA
Kriminalistická odorológia (franc. odor – zápach, vôŸa, pach) vychádza zo skutoēností, že všetky
látky majú za urēitých podmienok schopnosƛ uvoűŸovaƛ molekuly, príp. atómy, ktoré tvoria
podstatu najrôznejších pachov – prírodných alebo umelých. Kriminalistická odorológia je metóda
kriminalistického objasŸovania, ktorá sa zaoberá vlastnosƛami pachov, zákonitosƛami vzniku,
uchovávaniaavyužívaniapachov.
Zdrojeűudskéhopachumôžupochádzaƛzoživýchaneživýchobjektovēloveka.Nositeűompachusú
ajbiologickémateriálypochádzajúcezjehoorganizmu–vlasy,sliny,ejakulát,ēastiűudskýchtkanín,
mƍtvolaaēastimƍtvehotelaakoneživéobjekty.
Pach,ktoréhonositeűomjeēlovek,jekomplexnýatvoríhoniekoűkozložiek:
x
x
x
individuálny pach je ovplyvŸovaný vekom, rasou, pohlavím, spôsobom života (napr.
pôvodom,stavomaskladbouprijímanejpotravy),
pachpredmetov,ktoréēlovekpoužíva(kozmetika,lieky,tabak,drogy),
pachobydlia,pracovnéhoprostredia.5
Individuálna zložka pachu je pre daného ēloveka charakteristická. Jej zdrojom je pot, ktorý je
nepretržitevyluēovanýpotnýmižűazami,rozmiestnenýmipocelompovrchutela.Potenieprebieha
nepozorovateűným únikom vodnej pary cez póry pokožky aviditeűným potením pri fyzickej
námahe,príp.strese.
Metódoupachovýchkonzervsazaisƛujúnielenpachovéstopynamiesteēinu,aleajporovnávacie
vzorkypachovodosôbdôvodnepodozrivýchzo spáchaniakonkrétnehotrestnéhoēinu.Naúēely
skúmaniaavyhodnocovaniapachovýchstôpslúžisubjektívnametóda,priktorejsavyužívavysoko
citlivý ēuchový orgán psa. Požiadavkám na skúmanie pachovej stopy ēloveka sa najviac približuje
plynováchromatografiasvysokocitlivýmidetektormivkombináciishmotnostnouspektrometriou.
5)Straus,J.:Kriminalistickátechnika.PlzeŸ:AlešenĢk,2007,s.172.
15
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.UCPS.SK
4.7.FONOSKOPIA
KriminalistickáfonoskopiajemetódakriminalistickéhoobjasŸovania,zaoberajúcasaidentifikáciou
osôb alebo typovaním osôb nazáklade analýzy reēi aidentifikáciou alebo typovaním technických
zariadeníaostatnýchprvkov,ktorévystupujúvprocesezáznamuzvuku.
Identifikáciaosobypodűahlasujeznámaužzdávnejminulosti.Totopoznávaniebolozaloženélen
na subjekte, ktorý osobu poēul, avšak ju nevidel. Moderná kriminalistika však využíva poznatky
vedy,pomocouktorýchjemožnáidentifikáciaosobyskúmaníműudskéhohlasunazákladevyužitia
objektívnychmetód.
Individuálnosƛ űudského hlasu je teda daná jedineēnosƛou celého komplexu všetkých orgánov
űudského organizmu, ktoré sa na vytváraní űudského hlasu podieűajú. @udský hlas sa vpriebehu
životamení,alejestvujúobdobia,poēasktorýchjerelatívnenemenný.
Význam kriminalistickej fonoskopie spoēíva hlavne vjej využití pri objasŸovaní trestných ēinov,
vktorýchbolzvukovýzáznamprostriedkomnaspáchanietrestnéhoēinu(napr.zvukovézáznamy
obsahujúce vyhrážky rôzneho charakteru, ohovárania ainé nezákonné prejavy), alebo môže inak
prispieƛ kpátraniu ēi kdokazovaniu objasnením niektorých dôležitých okolností, ktoré obsahujú
zvukovézáznamy.
Predmetom skúmania fonoskopickej expertízy môžu byƛ zvukové nahrávky najrôznejšieho
charakteru. Vprípade, ak je kdispozícii porovnávací materiál, možno vykonaƛ individuálnu
identifikáciu osoby. Vyhodnotením rôznych zvukov, ktoré nahrávka obsahuje, môžeme získaƛ
poznatkynapr.omieste,naktoromvznikolzvukovýzáznam.
Objektyskúmaniavofonoskopiimožnovovšeobecnostirozdeliƛna
x
x
spornézáznamyzvuku,
porovnávaciezáznamyzvuku.
Sporné záznamy zvuku sú nahrávky hovorených prejavov, ktoré sú vpríēinnej súvislosti
sobjasŸovanou udalosƛou. Najēastejšie to môžu byƛ anonymné telefonáty vydieraēského alebo
výhražného charakteru. Zaznamenávajú sa na linkách tiesŸového volania, dispeēerských
pracoviskách, súkromných telefónnych odkazovaēoch alebo sú priamo zasielané na záznamových
médiách.Ichpôvodcaniejeznámy,jepotrebnéhoidentifikovaƛalebotrebadokázaƛjehoúēasƛna
nahrávke.
Porovnávacie záznamy zvuku sú nahrávky hovorených prejavov známych (podozrivých) osôb,
nahrávky rôznych známych zvukov alebo samotné objekty, ktoré sa na nahrávke podieűali
(magnetofón, mikrofón, páska, diktafón). Podűa spôsobu ich získania možno porovnávacie
materiályrozdeliƛna
x
x
ukážkyreēiarôznychzvukov,
6
skúškyreēiahlasuaskúškyrôznychzvukov. Vzájomné porovnávanie askúmanie sporných aporovnávacích materiálov je možné subjektívnou
aobjektívnou metódou. Subjektívna metóda (sluchová analýza) nemá dôkazovú hodnotu. Je
využiteűnávprvejfázeskúmania,keěsasjejpomocoudajúnapr.vylúēiƛvýrazneodlišnévzorky.Je
však významnou súēasƛou hodnotenia. Věalšom podrobnejšom skúmaní sa pristupuje kvyužitiu
6)Šimovēek,I.,Kypta,P.akol.:Kriminalistika.PlzeŸ:AlešenĢk,2011,s.145.
16
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
objektívnych metód (analýza za pomoci rôznych špeciálnych prístrojov avýpoētovej techniky),
ktoré slúžia na detailné vyhodnocovanie všetkých vzoriek ana získanie maximálneho množstva
informácií.Ichvyhodnotenímmožnotypovaƛaleboidentifikovaƛosoby.
Cieűom fonoskopickej expertízy je dosiahnuƛ ēo najväēšiu objektívnosƛ výsledkov najmä vanalýze
űudskéhohlasu.Pretojepotrebnévyužívaƛnajnovšiepoznatkyzoblastizvukovejtechniky,hlavne
snímania, spracovania azáznamu zvuku. Isem vsúēasnej dobe stále viac prenikajú informaēné
akomunikaēnétechnológie.
Novéperspektívysaērtajúvmožnostiachzautomatizovanianiektorýchēastítakejtoanalýzy,napr.
urēenie veku skúmanej osoby, automatická analýza sporného aporovnávacieho záznamu,
automatickývýbermožnýchpáchateűovzarchívuapod.
4.8.PÍSMOZNALECTVO,RUNÉPÍSMO
Písmoznalecká expertíza ruēného písma je jedna zkriminalistických expertíz, používaných vo
vyšetrovateűskej asúdnej praxi. Úlohou expertízy je zistiƛ pisateűa rukou písaného textu alebo
pôvodcupodpisu.
Základkriminalistickéhoskúmaniapísomnéhoprejavutvoriametódy
x
x
x
grafologická – vychádza zpredpokladu, že zvláštnosƛ aosobitosƛ písomného prejavu
osoby nie je len výsledkom mechanických pochodov, ale sa snaží urēiƛ vzƛah medzi
písomnýmprejavomainýmiosobnýmidispozíciamiēloveka,
patografická–jejobsahomještúdiumtelesnýchapsychickýchporúch,ktorépôsobiana
písanie,
porovnávacia–jezaloženánaanalogickomúsudku.Porovnaniepísemjemožnévykonaƛ
vo viacerých kombináciách, napr. porovnanie snormou písma, sukážkou písma známej
osobyapod.
Rukou písaný prejav, rukopis má grafickú ajazykovú stránku. Znaky grafického prejavu sú
identifikaēnýmiznakmipisateűa.Grafosynkritickáanalýzaaznakyjazykovéhoprejavu,ktoréskúma
logosynkritickáanalýza,charakterizujúautora.
Natvorburukopisumávplyvcelýradfaktorov,ktorémožnorozdeliƛna
x
x
vnútorné–súdanéstavomorganizmuavlastnosƛamipisateűa;ovplyvŸujúgrafickú,aleaj
vyjadrovaciu,jazykovústránkuprejavu,
vonkajšie–súurēenéprostredím,vktorompisateűpísal,jehopolohoupripísaní,akoaj
stavompoužitýchpísacíchprostriedkovamateriálov.
Sporné materiály sú písomnosti, ktoré majú aspoŸ ēasƛ napísanú rukopisom. Vpraktickej
kriminalistickej expertíznej ēinnosti ide opísomnosti, ktorých obsah má vzƛah kvyšetrovanému
prípadu, pseudonymné aanonymné listy, písomnosti spozmeŸovanými adopisovanými ēasƛami
spodpismi,priktorýchniejemožnéinýmidôkaznýmiprostriedkamipreukázaƛpravosƛ.
Porovnávaciemateriályēlenímenaskúškyaukážkypísma.
Zaskúškypísmaapodpisovsapovažujúpísomnosti,ktoréobsahujúruēnepísanýprejavznámeho
autora aktorých napísanie bolo vyžiadané na potreby expertízy. Vykonávajú sa po výskyte
sporného materiálu. Aby bola skúška úspešná, je potrebné venovaƛ pozornosƛ jej príprave. Je
nevyhnutné dôkladne preštudovaƛ sporný materiál aokolnosti, vktorých vznikol, acelú prípravu
naskúškurozdeliƛnaúvodnýrozhovor,prípravumateriálovamiestnosti.
17
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.UCPS.SK
Skúškypísanýchprejavovsadajúzískaƛ
x
x
x
x
diktátom–ideohovorenýprejavjednejosobyzaznamenanýdopísanéhoprejavudruhej
osoby – podozrivej; podozrivej osobe sa diktuje vopred pripravený text podobný ako
sporný,
odpisom – nikdy sa však nepredkladá na odpisovanie priamo sporná písomnosƛ;
predkladá sa podobný text pripravený na písacom stroji alebo rovnaký text, taktiež
napísanýnapísacomstroji,
obrázkovou metódou, t. j. predkladaním obrázkov, fotografií akresieb podobného
obsahu ako je obsah spornej písomnosti; od podozrivého sa vyžaduje popis týchto
obrázkov,
kombinácioupopisudiktátuaodpisu.
Ukážky písma apodpisov sú písomnosti, ktoré boli napísané na potreby expertízy spravidla
napísanéskôrnežspornápísomnosƛ.Ukážkypísmaapodpisovjemožnézískaƛzúradnýchzdrojov,
t. j. získaním písomností, ktoré sa nachádzajú na príslušných úradoch, personálnych oddeleniach
aškolách,príp.ěalšíchinštitúciách.
Zhűadiskaucelenostigrafickéhoprejavusamateriálydelianasúvisléprejavy,napr.listyreferáty,
aizolovanézápisy,t.j.podpisy,parafy,ēíslice,skratky,znaēky.Zhűadiskadruhupísmasadeliana
materiály písané kurzívovým písmom, perliēkovým apaliēkovým písmom. Z hűadiska jazykových
aspektov,resp.štýlusamateriálydelianapodpisy,listyaodkazy,referátyasprávy.
Rýchly vývoj písmoznaleckej expertízy vyvrátil mnohé názory otom, ēo je aēo nie je možné
spracovaƛ a sakým výsledkom. Spracovateűnosƛ sporného materiálu je závislá od charakteru
arozsahumateriálu.
Medziobjektykriminalistickéhoskúmaniapovažujeme
x
x
x
x
x
rukopisymalého,strednéhoaveűkéhorozsahu,
podpisytextové,nacviēené,pravé,napodobnené,
ēíslice,
skratky,
nesúvisléheslovitépoznámky.
Medzinároēnespracovateűnéobjektyskúmaniapatria
x
x
x
x
x
x
x
x
parafy,
primitívnepísmo,
písomnosƛmaléhorozsahu,
písmopísanéhrubýmipísacímiprostriedkami,
písmoreprodukovanékopírovanímalebofotograficky,
písmopísanénahrubýchpodložkách,
písmoapodpisyēiastoēnerozteēenéarozmazané,obtiahnuté,
kreslenéprejavy.
Rukopis ako celok delíme na písmo prirodzené aneprirodzené. Prirodzeným písmom je bežný
spontánnyrukopis,príp.podpisy.Neprirodzenýmpísmomnazývamepísmoperliēkovéapaliēkové.
Jetopreto,žetentodruhpísmasaunásbežnenepoužívaaleboaninevyhovujebežnejpisárskej
praxi.Rukopisěalejdelímenanemenenýamenený.Onemenenomrukopisesanemusímezvlášƛ
vyjadrovaƛ; menený rukopis je také písmo, pri ktorom sa pisateű pokúša akýmkoűvek spôsobom
ozmenujehoosobitnéhovzhűadu.
18
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Príēinou rozdielu vo vzhűade písma písaného űavou rukou apísmom pravej ruky je len vmenšej
pohybovej zruēnosti űavej ruky, ktorá sa dá odstrániƛ urēitým návykom acvikom. Písanie ústami
anohoujeraritou,sktorousastretávameibavýnimoēne.
ZÁVER
Nie všetky kriminalistickoͲtechnické metódy uznávané apoužívané vpraktickej ēinnosti sa môžu
využiƛpriidentifikácii,resp.verifikáciipáchateűovvandalizmunafutbalovýchštadiónoch.
Daktyloskopický systém AFIS využívaný políciou má vdigitálnej forme vjednej zdvoch databáz
zaregistrovanýchpáchateűovtrestnejēinnosti.
Na identifikáciu výtržníkov by sa systém mohol využiƛ len vprípade, ak osoba výtržníka už bola
vpredchádzajúcej dobe daktyloskopovaná adaktyloskopická karta je uložená vsystéme AFISͲe
apriobhliadkemiestavýtržníctvabybolizaistenédaktyloskopickéstopy.
Namiestachvýtržnostínaštadiónochsanevykonávavyhűadávanieazaisƛovaniedaktyloskopických
stôp. Kriminalistická prax nepozná, že by pri výtržnostiach na štadiónoch boli zaistené
daktyloskopické stopy anásledne zaslané, archivované avyužívané na daktyloskopickú
identifikáciu výtržníka systémom AFIS. Preto je nutné vytváraƛ vlastnú zbierku daktyloskopických
odtlaēkovodosôbpotencionálnychvýtržníkov.
Jedna zmožností ako získaƛ odtlaēok do daktyloskopickej zbierky je získaƛ aspoŸ jeden odtlaēok
prsta napr. ukazováka pri registrácii ēlenov fanklubov. Pomocou live skenera, ktorý by bol
umiestnenýprivstupochnaštadióny,odtlaēokelektronickyašifrovanepreniesƛdoaplikácieAFIS
aidentifikovaƛosobu.
Pri medzinárodných futbalových zápasoch na identifikáciu výtržníka je možné využiƛ aj systém
EURODAC.Jetoeurópskadatabázaodtlaēkov,ktoráslúžinaidentifikáciuaporovnávanieodtlaēkov
prstovžiadateűovoazylaosôbzadržanýchprinezákonnomprekroēenívonkajšejhraniceEU.
Zákon ē.479/2008Z.z. oorganizovaní verejných telovýchovných, športových, turistických podujatí
ukladá organizátorom futbalových ahokejových podujatí dvoch najvyšších celoštátnych súƛaží
skapacitouštadiónanad2000úēastníkovpovinnosƛpoužívaƛkamerovézabezpeēovaciesystémy.
Kamerovésystémyokrempriamehosledovaniajednotlivýchscénsnegatívnymjavomsúschopné
záznam ukladaƛ, archivovaƛ, detekovaƛ aanalyzovaƛ. IP kamerové systémy používajú na prenos
obrazu bežne poēítaēovú sieƛ. Snímanie scény príp. osoby aj na veűkú vzdialenosƛ sa vykonáva
bezkontaktne priēom pozorované, kontrolované asledované osoby si neuvedomujú, že sa onich
niektozaujíma.
Skúmanie záznamov zbezpeēnostných kamier sa vykonáva vdvoch etapách. Prvá sa venuje
detekcii alokalizácii tváre, druhá rozpoznávaniu. Cieűom rozpoznávania je nájdenie rozdielov na
každej tvári na scéne. Tieto odlišnosti sú využívané pri verifikácii príp. identifikácii osoby. Pre
identifikáciu resp. verifikáciu sa využívajú podűa formy spracovaného obrazu 2D – dvojrozmerné
a3D–trojrozmernésnímkytváre.Obraz3Dnámposkytujeviacejinformácii.Obrazvoforme2Dje
űahšie prispôsobiteűný pre poēítaēové spracovanie. Biometrické systémy rozpoznávania tvári
pracujúnazákladetrochprincípov–verifikácia,identifikáciaaporovnávanie.
DigitálnaidentifikáciatvárespoužitímIPkamieraajinfraēervenýchkamierjeurēitenajvhodnejšou
metódounaidentifikáciuosobychuligánanafutbalovýchštadiónoch.Tátosíceneposkytujeažtakú
19
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P!-&.
K/0%!
WWW.UCPS.SK
vysokúindividuálnuidentifikaēnújednoznaēnosƛakodaktyloskopia,alenaverifikáciuosôbnaúēely
následnéhozákazuvstupunafutbalovéštadiónypostaēuje.
KriminalistickoͲtechnickémetódyanalýzaDNA,trasológia,odorológia,fonoskopia,písmoznalectvo
– ruēné písmo je možné využiƛ len vprípadoch, ak na miestach výtržností na štadiónoch boli
zaistenépríslušnéupotrebiteűnéstopyvhodnénaidentifikáciuosobypáchateűa.
ZOZNAMPOUŽITEJLITERATÚRY:
1.
INNES, B.: VĢdci proti zloēinu: svĢt moderní forenzní vĢdy. (Preklad zangl. orig. Body in Question.)
Praha:Naševojsko,2010.
2. LUKOVI, M., SNOHOVÁ, D., TRVALEC, H.: Kriminalistická fonoskopia. Bratislava: Akadémia PZ SR,
1997.
3. MÁLEK,J.,MUSILOVÁ,V.:Fonoskopie.Praha:KÚVB,1989.
4. N MEC,B.Akol.:UēebnicekriminalistikyI/1,Praha:MV–HlavnísprávaVB,1959.
5. PORADA,V.akol.:Kriminalistika,Bratislava:IURAEDITION,2007.
6. RAK,R.,MATYÁŠ,V.,\ÍHA,Z.Akol.:BiometrieaidentitaēlovĢka.Praha:Grada,2008.
7. STRAUS,J.:Kriminalistickátechnika.PlzeŸ:A.enĢk,2007.
8. ŠEJNOHA,J.,FANTA,O.,MORAVEC,L.:SystémkriminalistickéhovzdĢlání.Praha:F.Kodym,1936.
9. ŠIMOVEK,I.akol.:Kriminalistika.BanskáBystrica:PrávnickáfakultaUMB,1999.
10. ŠIMOVEK,I.,KYPTA,P.Akol.:Kriminalistika.PlzeŸ:AlešenĢk,2011.
11. ZákonNRSRē.417/2002Z.z.opoužívaníanalýzydeoxiribonukleovejkyselinynaidentifikáciuosôb.
20
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ORGANIZÁCIAAFINANCOVANIEPOHYBOVÝCHAKTIVÍTDETÍAMLÁDEŽENASLOVENSKU
ORGANIZATIONANDFUNDINGOFPHYSICALACTIVITIES
OFCHILDRENANDOFTHEYOUTHINSLOVAKIA
MGR.PETERMELEK
FAKULTATELESNEJVÝCHOVYAŠPORTUUKVBRATISLAVE,DOKTORANDVODBOREŠPORTOVÁHUMANISTIKA
EͲMAIL:[email protected]
K@ÚOVÉSLOVÁ:
pohybovéaktivity,deti,mládež,organizácia,financovaniešportu
KEYWORDS:
physicalactivities,children,youth,organization,fundingsport
ABSTRAKT:
lánok je súēasƛou dlhodobého výskumu zisƛovania organizaēnej štruktúry záujmovej telesnej výchovy
aškolskéhošportunaSlovensku,hűadaniariešenínaichskvalitnenieazvýšenieverejnéhozáujmuotútooblasƛ.
Cieűom je identifikovaƛ systém organizácie afinancovania subjektov, ktoré zabezpeēujú telovýchovné
ašportové aktivity pre deti amládež. Kvalitatívnymi akvantitatívnymi metódami chceme zistiƛ anásledne
popísaƛaktuálnystavsystémuvsledovanejoblastianavrhnúƛodporúēaniapreěalšívýskum.
ABSTRACT/SUMMARY:
Thatworkisapartoflongtermreaserchdetectingeffectivenessofleisurephysicaleducationandschoolsport
in Slovakia. We want to raise atransparency of organization and financial processes in children and youth
physical activities, also to raise public interest in this area. The aim is definition subjects and their activities,
whichareparticipatedonfieldofchildrenandyouthphysicalactivitiesandtoformulatetherecommendations
fornextresearch.
METODIKA
Úēelom je naērtnúƛ organizaēnú štruktúru tohto systému, ktorú použijeme ako východisko pre
kvalitatívneakvantitatívnehodnoteniejednotlivýchkanálov(štruktúr)organizácieafinancovania.
lánok využíva stratégiu zmiešaného výskumu. Analyzovali sme formálne aúradné dokumenty,
zákony aoficiálne ineoficiálne štatistiky, dostupné vprintových prameŸoch ina internete.
Kvantitatívne vyjadrenie stavu apoētu zapojenia detí amládeže sme použili frekvenēný výskyt
aaritmetickýpriemer.
Nosnou metódou interpretácie údajov je náērt štruktúry entít, ktoré sa podieűajú na procese
organizácie afinancovania pohybových aktivít detí amládeže vSR. Jednotlivé subjekty sme sa
snažilistruēnenokomplexnecharakterizovaƛvichpredmetnejpôsobnosti.
21
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.UCPS.SK
CHARAKTERISTIKASUBJEKTOV
ŠTÁT
Statusštátuvoblastišportudefinujenajmäzákon300/2008Z.z.Gábriš(2011)spomína,žezákon
urēujenajmäkompetencievoblastifinancovaniašportu,antidopingovéhoprogramuazriaěovania
organizáciínaplnenieúlohvoblastišportu.Štátsavoblastišportuzameriavanajmänafinanēnú
akoncepēnúēinnosƛaurēujekompetencieajpresamosprávuanajmäprešportovéhnutie.Štátna
správa môže poskytovaƛ finanēné prostriedky formou dotácií arozpoētových opatrení. Šport je
vpôsobnosti úradu vlády, ministerstiev vnútra, obrany anajmä rezortu školstva, vedy výskumu
ašportu(obr.1),(ěalejministerstvo).
Legenda:
NŠC–Národnéšportovécentrum
KŠÚ–Krajskýškolskýúrad
CV–Centrumvoűnéhoēasu
VÚC–vyššíúzemnosprávnycelok
PO–právnickáosoba
finanēnývzƛah
Obr. 1 Zjednodušený náērt entít, ktoré sa podieűajú na procese organizácie afinancovania
pohybovýchaktivítdetíamládeže
22
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Problematikou záujmovej telesnej výchovy aškolského športu detí amládeže sa na ministerstve
zaoberásekciaregionálnehoškolstva,sekciaštátnejstarostlivostiošport,odbormládežeasekcia
ěalšieho vzdelávania. Vagende pohybových aktivít detí amládeže štát využíva niekoűko kanálov
finanēnej podpory. Podpora telesnej ašportovej výchovy ako povinného vyuēovacieho predmetu
na všetkých stupŸoch atypoch škôl je realizovaná normatívnym spôsobom. Pohybová aktivita
každého žiaka je finanēne zabezpeēená kanálom štátny rozpoēet – zriaěovateű – škola sumou,
urēenou ministerstvom (zákon 597/2003 Z. z.), zēoho urēitý podiel pripadá na realizáciu hodín
školskej telesnej výchovy. Identifikácia týchto financií je najmä vmzdových nákladoch uēiteűov
anákladovnaprevádzkutelovýchovnýchpriestorov.Formounormatívusúpodporovanéajškolské
strediská záujmovej ēinnosti, vrátane telovýchovných aktivít, ktoré sa realizujú vpodmienkach
školy.
Záujmové pohybové aktivity vškolských zariadeniach štát podporuje aj systémom vzdelávacích
poukazov (vroku 2011 boli vhodnote 28 Eur/žiaka/rok) vcelkovej hodnote cca 18 miliónov Eur.
Takýmtospôsobommôžubyƛfinancovanélennepovinnépredmetytelesnejvýchovy,telovýchovné
útvary školských stredísk záujmovej ēinnosti acentier voűného ēasu. Podiel využívania týchto
prostriedkov na pohybové aktivity nie je doteraz preukazovaný. Aplikovaný systém neumožŸuje
analýzu dát tohto charakteru. Myslíme si, že je možné ho preukázaƛ len výskumom konkrétnej
oblasti.
Systém školských športových súƛaží je vsúēasnosti riadený afinancovaný prostredníctvom
internetového portálu www.skolskysport.sk. Podpora pri obvodných akrajských kolách je
realizovaná kanálom: štátny rozpoēet – KŠÚ – organizátor, alebo pri celoslovenských školských
majstrovstvách formou dotácie priamo organizátorom. Šport detí amládeže je podporovaný aj
podűa zákona 300/2008 Z. z. ato najmä organizáciami všportovom hnutí. Rozvojové projekty
voblasti pohybových aktivít detí amládeže sú podporované formou rozpoētových opatrení pre
NŠC adotácií pre športové zväzy, iné obēianske združenia azriaěovateűov škôl aškolských
zariadení.Vjednotlivýchrokochzoštátnehorozpoētusapoužilifinanēnéprostriedkynatútooblasƛ
podűatab.1.
Tab.1Financovaniepodprogramušportnaškolácharekreaēnýšportzoštátnehorozpoētu:
Rok
2004
2005
2006
2007
Eur
88262
96749
85042
76797
2008
2009
2010
2011
62110 1826026 1009641 512804
Pozn.:údajeboliporovnanésMikolajovou,2009adoplnenéoroky2009a2010.
NÁRODNÉŠPORTOVÉCENTRUM(NŠC)
Jepriamoriadenáorganizáciaministerstvapôsobiacavoverejnomzáujmenajmävoblastipodpory
elitnýchšportovcovSlovenskejrepubliky.NajdôležitejšímifunkciamiNŠCjevšestrannástarostlivosƛ
ovybranýchšportovýchreprezentantovSlovenskejrepublikyavybranýchšportovotalentovaných
športovcov, správa informaēných systémov všporte avykonávanie vzdelávacích aktivít všporte.
JehopôsobnosƛjedanáKontraktomministerstvaaNŠCaēinnosƛpodliehaajzákonu523/2004Z.z.
Voblasti pohybových aktivít detí amládeže spolupracuje NŠC na realizácií rozvojových projektov
aspravujeinformaēnésystémyvšporte.
23
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.UCPS.SK
KRAJSKÝŠKOLSKÝÚRAD(KŠÚ)
Je priamo riadenou rozpoētovou organizáciou ministerstva. Zabezpeēuje úlohy vyplývajúce zo
zákona 596/2003 Z. z. Je zriadený na plnenie výkonu špecializovanej miestnej štátnej správy
voblastiškolstva(www.ksuͲba.sk).
KŠÚ má dôležitú funkciu pri organizácií afinanēnom zabezpeēení školských športových súƛaží na
základných astredných školách. Poveruje organizátorov adohliada na plnenie podmienok pri
realizáciísúƛaží.Rovnakosapodieűanarealizáciírozvojovýchprojektovvoblastipohybovýchaktivít
žiakov škôl. Pre tieto úēely bola zriadená celoštátna komisia školských športových súƛaží vktorej
mázastúpeniekaždýKŠÚnaSlovensku.
Tab. 2 Poēet zapojených škôl do školských športových súƛaží cez portál školského športu vroku
2011/2012
Kraj
BA
BB
KE
NR
PO
TN
TT
ZA
SPOLU
Školy
1345
1110
2376
3766
1943
2991
1220
3202
17953
Pozn.:Akozapojenáškolasarozumieprihláseniejednejškolydojednejsúƛažek1.3.2012.
Vroku 2011/2012 bolo ministerstvom vyhlásených 60 súƛaží. Na základe nízkej dostupnosti
analytických informácií oškolských športových súƛažiach aznaēnej nehomogénnosti údajov
jednotlivých krajov, je vhodné realizovaƛ kvalitnú evidenciu, apreto odporúēame realizovaƛ
dlhodobú ahŰbkovú analýzu školských športových súƛaží na preukázanie efektívnosti tejto
organizaēnejformyapripraviƛadekvátnyevidenēnýsystém.
ŠPORTOVÉHNUTIE
Predstavuje organizácie mimovládneho asúkromného sektora, pôsobiace voblasti športu. Zákon
ē.300/2008Z.z. športovým organizáciám garantuje možnosƛ vytváraƛ si základný rámec ich
fungovania napr. stanovy, na základe ktorých sa môžu vnútorne spravovaƛ adokonca môžu aj
rozhodovaƛ svoje spory. Organizácie všportovom hnutí podliehajú zákonnému rámcu aje im
garantovaná úēasƛ na tvorbe arealizácií politiky voblasti športu. Vzhűadom na súkromnoprávny
charakterniektorýchorganizáciízdruženýchvšportovomhnutí,jepreskúmateűnosƛnakladaniaso
štátnymidotáciamiznaēneobmedzená(Gábriš,2011).
Prostriedky zo štátneho rozpoētu prijímajú športové organizácie najmä prostredníctvom dotácií
podűa aktuálneho zákona. Vsúēasnom stave chápeme pod športovým hnutím aj organizácie,
zriaěované podűa iných kritérií ako je športové odvetvie resp. športová disciplína. Ide najmä
oobēianske združenia realizujúce ēinnosti voblasti športu na základe výkonnostných, vekových
azdravotnýchkritérií.Vzƛahyaumiestneniejednotlivýchorganizáciíšportovéhohnutiavštruktúre
pohybových aktivít je potrebné zdôvodu rôznorodosti interpretácií ich definícií anerovnakého
právneho režimu prehodnotiƛ astabilizovaƛ.Ukazuje sa potreba bližšie identifikovaƛ zaradenie
iēinnosƛ týchto organizácií vsystéme organizácie pohybových aktivít detí amládeže. Efektívnosƛ
týchto subjektov preukazuje výstup na základe výzvy na predkladanie žiadostí ministerstva (viě.
tab.3.).
24
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Tab.3Efektívnosƛfinancovaniaaktivítpohybovýchdetíamládežeformouvýzvy:
Názovpožiadavky
ŠkolskáligaSBA
žiakov
DotáciavEur
E
1700
15500,00
9,1
160
15000,00
93,8
80
7500,00
93,8
ŠkolskémajstrovstváSRvofutbaleštudentovSŠ
120
7500,00
62,5
ŠkolskémajstrovstváSRvofutbaležiaēokZŠ
120
7500,00
62,5
ŠkolskémajstrovstváSRvofutbaležiakovZŠ
120
7500,00
62,5
2000
6600,00
3,3
768
7500,00
9,8
MIDIMAXVolley– súƛaž v minivolejbalepre7.Ͳ9.roē. ZŠ
3696
12300,00
3,3
MINIMAXVolley– súƛaž v minivolejbalepre5.Ͳ6.roē.ZŠ
3032
7900,00
2,6
ŠkolskémajstrovstváSlovenskažiakov a žiaēokstrednýchškôl
360
4600,00
12,8
ZoškolskýchlavícdoatletickejhalyElán
500
20000,00
40,0
Národnácyklistickásúƛaž o pohárAntonaTkáēa
4000
28200,00
7,1
NárodnákampaŸBUF!T s gymnastikou – projektGYMF!T
6500
26000,00
4,0
180
4400,00
24,4
Organizáciapostupových a inýchsúƛažínaúrovniSŠ
3000
5700,00
1,9
StreetHockeyškolskáliga – celoslovenskékolo
2000
15500,00
7,8
Ligaškolskýchdružstiev v orientaēnombehu2011
200
2200,00
11,0
MajstrovstváSRškolskejmládeže v orientaēnombehu2011
150
3500,00
23,3
6700
23 800,00
3,6
120000
5000,00
0,0
112
5600,00
50,0
UniverzitnépodujatiaVŠTJ,VŠK a ZŠK
20000
45000,00
2,3
Olympijskéfestivalydeti a mládežeSlovenska
35000
99600,00
2,8
Nakolesáchprotiobezite
50000
8800,00
0,2
Regionálnehalovéviacbojevšestrannosti
1200
2400,00
2,0
Regionálneletnéviacbojevšestrannosti
1100
2400,00
2,2
15000
6700,00
0,4
ŠkolskémajstrovstváSR v malomfutbaležiakovZŠ
ŠkolskémajstrovstváSR v minifutbaležiakov1.stupŸa
Festivalyminihádzanej
MajstrovstváSRžiactva a dorastu
MajstrovstvaSRškôl v plávaní
Celoroēnýprogramaktivítpredeti a mládež
Slovenskovpohybe2011
MSRvovybíjanejžiaēokzákladnýchškôl
HűadámenovéhoJozefaPlachého
25
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.UCPS.SK
Streetballtour'11
3000
2900,00
1,0
800
1300,00
1,6
StreetballCupZŠ
1100
1900,00
1,7
Univerzitnéhry2011
1 200
2400,00
2,0
283898
412 700,00
1,5
JuniorsStreetballCup
Údajepodűawww.minedu.sk z 1.4.2012
Efektivita(E)=dotácia/poēetžiakov
Úēasƛ jedného žiaka na podujatiach pohybových aktivít, ktoré je podporované priamou formou
dotácie ēinilo vroku 2011 zo štátneho rozpoētu 1,50 Eur. Podujatia boli organizované výhradne
organizáciami tretieho sektora. Jednotlivé podujatia majú znaēne rozdielnu efektivitu. Údaje
preukazujúzámerorganizátora,niereálnupohybovúēinnosƛvpraxi.Jevhodnéidentifikovaƛtento
rozdiel apreto odporúēame preukázaƛ rozsah aformu spolupráce medzi subjektmi športového
hnutiaaposkytovateűmipohybovýchaktivítdetíamládeže,spojenúsanalýzouefektívnostitohto
vzƛahuaidentifikácioumechanizmovbrániacichichrozvoju.
SAMOSPRÁVA
Znaēná ēasƛ tiaže organizácie, riadenia afinancovania športu sa na základe zmeny právnych
predpisovmalapresunúƛdokompetenciísamosprávnychúzemnýchcelkov.Oblasƛšportujeteda
podporovanáajzrozpoētutýchtoorgánovverejnejsprávy,ktorétvorípodűazákona583/2004Z.z.:
výnosymiestnychdaníapoplatkov,sankcie,dary,podielynadaniach,dotácie,ainé.Zprostriedkov
rozpoētu sa realizujú ēinnosti na výkon samosprávnych pôsobností obce podűa osobitných
predpisov aposkytujú dotácie aj na športové aktivity. Vkompetencii obcí asamospráv je najmä
koncepēná ēinnosƛ voblasti športu vpodmienkach obce, výber športových talentov, podpora
športových podujatí, rozvoj podmienok športu pre všetkých, podpora športu zdravotne
postihnutýchaspoluprácasinýmiinštitúciamivoblastišportu(Chlebovová,Lorencová2005).
Samosprávy sú zriaěovateűmi verejných základných amaterských škôl aobce aj niektorých
školských zariadení pôsobiacich vsledovanejoblasti. Kvalita arozsah výuēby predmetov školskej
telesnej výchovy je podmienená ich riadením, pretože sú kontrolným ēlánkom prenosu
normatívnehofinancovaniaškôlaniektorýchškolskýchzariadení.Centrávoűnéhoēasu,akojedno
zoškolskýchzariadení,súpriamoriadenéobcamiafinancovanézpodielovýchdaníobēanovdanej
lokality ēo prispieva kich decentralizácií aoptimalizácií podpory pre regióny. Do procesu
poskytovania štátneho príspevku (vzdelávací poukaz) na záujmovú ēinnosƛ, zriaěovateű od
školského roku 2011/2012 nezasahuje. Samosprávy aobce sú podporovateűmi aorganizátormi
súƛažíainýchaktivítnarozvojšportumladýchűudí.
Tab.4PodporašportuzrozpoētovslovenskýchVÚCzarok2009(Športinform,2009):
Kraj
Eur
BA
BB
KE
124814 223362 297811
NR
PO
42442
24910
TN
26
ZA
SPOLU
33194 704130 214018 1664681
Pozn.ÚdajekrajovTTaNRpredstavujúšportovéikultúrneaktivity.
TT
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Vpodpore pohybových aktivít VÚC vSR registrujeme znaēné rozdiely. Formy podpory anajmä
povinnostiobcívoblastipohybovýchaktivítsúvpôsobnostijednotlivýchkrajovrozdielnevnímané
arealizované.
Škola je vo všeobecnosti výchovnoͲvzdelávacie zariadenie. Vproblematike organizácie
afinancovania je najväēším poskytovateűom pohybových aktivít pre deti amládež. Pôsobnosƛ,
kompetencie aúlohy škôl sú definované najmä vzákone 596/2003Z.z. a245/2008Z.z.. Školy sú
financovanépodűazákona597/2003Z.z.najmäzoštátnehorozpoētuarozpoētovobcíaVÚC.Môžu
taktiežpodnikaƛ,prijímaƛdaryēipríspevky.
Organizaēnýmijednotkami,ktoréškolarealizujesúpovinnépredmetytelesnávýchova,zdravotná
telesnávýchovaatelesnáašportovávýchova(zovzdelávacejoblastiZdravieapohyb),nepovinný
predmet pohybová príprava apohybová ašportová výchova, iné organizaēné formy ako kurzy,
exkurzie,diskusie,prázdninovédvoryapod.Školskátelesnávýchovajepovažovanáodborníkmiza
dlhodobostagnujúcuorganizaēnúformu(Slezák2009,HEPA2008).Impulz,ktorýbyvyvolalreálny
pozitívny efekt vpraxi, je dlhodobo vyžadovaný vtejto oblasti nielen na Slovensku. Odporúēame
kvantifikovaƛekonomickúnároēnosƛpredmetovvzdelávacejoblastiZdravieapohybaidentifikovaƛ
efektívnosƛrealizácienepovinnýchvyuēovacíchforiem.
[email protected]ÉŠKOLSKÉZARIADENIA
Centrum voűného ēasu (CV) je školské zariadenie, ktoré vsúlade svýchovným programom
zabezpeēujevýchovnoͲvzdelávaciu,záujmovúarekreaēnúēinnosƛdetí,ichrodiēovainýchosôbdo
veku30rokov(mládež)vichvoűnomēase(VývojukazovateűovpravidelnejzáujmovejēinnostiCV
aŠSZvrokoch2001–2010).
Školské stredisko záujmovej ēinnosti (ŠSZŠ) je stredisko záujmových aktivít, tvorené pri školách
sjednotlivými útvarmi. Pôsobnosƛ ŠSZ je užšia ako pôsobnosƛ CV, je urēené pre deti, ktorým
zabezpeēuje oddychové azáujmové ēinnosti upravené prostredníctvom výchovného programu.
Vjednomútvaremôžebyƛnajviacdvadsaƛdvadetíavprípadedetísozdravotnýmpostihnutímje
ichpoēetvjednomútvareobmedzenýnadesaƛ.
Obasubjektysúoprávnenévyužívaƛštátnypríspevok(formouvzdelávaciehopoukazu).Rozdielje
vprijímaní normatívneho financovania. Zatiaű ēo CV je oprávneným prijímateűom normatívneho
financovaniazpodielovýchdaní,ŠSZprijímanormatívzrozpoētukapitolyregionálnehoškolstva.
Výška normatívu pre CV má výrazne klesajúcu tendenciu avostatnom období predstavuje
približne 60 Eur/žiak/rok. Normatív ŠSZ bol upravený vškolskom roku 2011/2012
(www.minedu.sk) na hodnotu 158 Eur/žiak/rok. Oba subjekty ŠSZ aCV sú financované
zviacerýchkanálovfinanēnejpodpory(tab.5).
27
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.UCPS.SK
Tab.5VývojpoētuvoűnoͲēasovýchzariadenínaSlovensku
rok
SPOLU
CV
ŠSZ
2001
146
128
18
2002
151
133
18
2003
155
134
21
2004
164
135
29
2005
213
141
72
2006
253
152
101
2007
305
173
132
2008
339
182
157
2009
407
206
201
2010
424
211
213
Z analýzy útvarov voűnoͲēasových zariadení vieme, že zcelkového poētu všetkých typov útvarov
16523je6336sozameranímnapohybovéaktivityēotvorí38%(Prehűadvybranýchukazovateűov
CV aŠŠZ, 2010). Odporúēame vykonaƛ podrobnú analýzu efektívnosti telovýchovných útvarov
voűnoͲēasovýchzariadeníanáslednúkomparáciusinýmiorganizaēnýmiformami.
Športové kluby sú poskytovateűom telovýchovných ašportových aktivít sbohatou históriou
atradíciou.Tietoútvarysúvovšeobecnostiorientovanéskôrnavýkonnostnýavrcholovýšport.Sú
napojené na štruktúry zväzov, ktoré ich združujú aorganizujú súƛaže rôznych úrovní. Existuje ich
spoluprácasoškolamiasúzväēšazriaěovanépodűakomunálnychpožiadaviek.
Snahu štátu ozistenie stavu športových klubov voblasti pohybových aktivít detí amládeže
preukazujeprojektinformaēnéhosystémuošporte.Tietoútvarymôžubyƛfinanēnepodporované
zrozpoētov samospráv aobcí, darov apríspevkov právnických ēi fyzických osôb. Myslíme si, že
vsúēasnostichýbaevidenciaforiemspoluprácešportovýchklubovaichzastrešujúcichorganizácii.
Tento vzƛah je možné preukázaƛ najmä vo vybraných štruktúrach starostlivosti ošportovoͲ
talentovanú mládež ako centrá talentovanej mládeže, centrá olympijskej prípravy atréningové
strediská mládeže. Odporúēame zistiƛ jednak formy podpory športových klubov zastrešujúcimi
organizáciami,akoajzloženiepríjmovavýdavkovšportovýchklubovaporovnaƛefektívnosƛsinými
organizaēnýmiformami.
Živnostníciapodnikatelia(PO)voblastišportusúfyzickéaleboprávnickéosobyaleboichskupiny
poskytujúceaktivityvoblastišportu.Idezväēšaofyzickéosoby,živnostníkovaobēianskezdruženia
so živnostenským oprávnením, ktorých hlavnými príjmami sú platby za služby. Okrajovými
príjmamimôžubyƛštátnepodpornésystémypodnikania.Vostatnýchrokochsledujemerozmach
tejtoformyrealizáciepohybovýchaktivítzdôvodov,ktoréjevhodnépreukázaƛ.
28
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ZÁVERYAODPORÚANIA
Identifikovali sme entity pôsobiace voblasti športu vproblematike pohybových aktivít detí
amládeže.Poukázalismenavzƛahymedzinimiadefinovalismeich.Zuvedenejanalýzysaukázalo,
žejepotrebné:
x
x
x
x
realizovaƛdlhodobúahŰbkovúanalýzujednotlivýchorganizaēnýchforiemnapreukázanie
ichekonomickej,sociálnejavzdelávacejefektívnosti,
preukázaƛvýhodyanevýhodyjednotlivýchorganizaēnýchforiempohybovýchaktivítdetí
amládeže zhűadiska ich organizácie afinancovania avzájomnej spolupráce tvoriacej
synergiekvantifikovaƛichaporovnávaƛ,
preukázaƛ rozsah aformu spolupráce medzi subjektmi športového hnutia
aposkytovateűmi pohybových aktivít detí amládeže, spojenú sanalýzou efektívnosti
tohtovzƛahuaidentifikácioumechanizmovbrániacichichrozvoju.
rozvíjaƛ odbornú avedeckú ēinnosƛ vproblematike organizácie afinancovania
pohybovýchaktivítdetíamládežeaprispieƛtakkrozvojutejtooblasti.
Veríme, že táto aj tento ēlánok prispeje kzvyšovaniu transparentnosti aznižovaniu informaēnej
nerovnosti vtejto oblasti, ēo pokladáme za podstatnú aktivitu pre naplnenie cieűa aefektívnejšej
podporypohybovýchaktivítdetíamládeže.
ZOZNAMPOUŽITEJLITERATÚRY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Športinform, 2010: Podpora športu zrozpoētov ēeských aslovenských krajov vroku 2009, Asociácia
telovýchovnýchjednôtklubov,6/2010,str.4,roēníkXX.
Európskakomisiaprešportazdravie,2008:UsmerneniaHEPA,dostupnéna:
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/c1/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_sk.pdf,
k20.4.2012
Gábriš,T.2011:Športovéprávo/Gábriš,Tomáš1.vyd.Bratislava:EUROKÓDEX,s.r.o.,2011.544s.
ISBN:978Ͳ80Ͳ89447Ͳ52Ͳ7
Chlebovcová,H.,LorencováS.,2005:Postavenieobecnejsprávyssystémevoverejnejsprávy,SOCIA–
Nadácianapodporusociálnychzmien,ISBN:80Ͳ967908Ͳ4Ͳ6
KontraktNŠCaMŠVVaŠuzatvorenývroku2012dostupnéna:
http://www.sportcenter.sk/userfiles/file/kontrakt_nsc%202012.pdf,k1.4.2012
Mikolajová,S.,2009:FinancovaniešportuzoštátnehorozpoētuvSlovenskejrepublikeodroku1993,
Bratislava:FTVŠUK,2009
PrehűadvybranýchukazovateűovCVaŠŠZvroku2010,dostupnéna
http://www.uips.sk/volnocasoveͲzariadenia/,k1.4.2012
Slezák, J., 2009: Telesná výchova nesmie stagnovaƛ, 2009, Zborník zkonferencie Slovenský školský
šport,2009,dostupnéna:http://skolskysport.sportͲkonferencia.sk/files/zbornik.pdf,k25.4.2012
VývojukazovateűovpravidelnejzáujmovejēinnostiCVaŠSZvrokoch2001–2010,dostupnéna
http://www.uips.sk/volnocasoveͲzariadenia/,k1.4.2012
29
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
P&%&'
M&.&1
WWW.UCPS.SK
ZOZNAMPOUŽITÝCHZÁKONOV:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zákon245/2008Z.z.ovýchoveavzdelávaní(školskýzákon)aozmeneadoplneníniektorýchzákonov
Zákon300/2008Z.z.oorganizáciiapodporešportuaozmeneadoplneníniektorýchzákonov
Zákon 523/2004Z.z. orozpoētových pravidlách verejnej správy a ozmene adoplnení niektorých
zákonov
Zákon583/2004Z.z.orozpoētovýchpravidláchúzemnejsamosprávyaozmeneadoplneníniektorých
zákonov
Zákon 596/2003Z.z. oštátnej správe vškolstve aškolskej samospráve a ozmene adoplnení
niektorýchzákonov
Zákon597/2003Z.z.ofinancovanízákladnýchškôl,strednýchškôlaškolskýchzariadení
ZOZNAMINÝCHINTERNETOVÝCHODKAZOV:
1.
2.
3.
4.
30
www.ksuͲba.sk
www.minedu.sk
www.skolskysport.sk
www.sportcenter.sk
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
K.2'!
H*'3#41*-2
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
SPORTVESV
TLEESKÉIZAHRANINÍLEGISLATIVY
SPORTSINTHELIGHTOFTHECZECHANDFOREIGNLEGISLATION
ING.KLÁRAHORZINKOVÁ
STUDENTKADOKTORANDSKÉHOSTUDIAPOLICEJNÍAKADEMIEESKÉREPUBLIKYVPRAZE
EͲMAIL:[email protected]
K@ÚOVÉSLOVÁ:
sport, sportovní vztahy, právní norma, sportovní pravidla, judikatura soudƽ, Európska charta športu, zákon
ošporte,rozhodovanieopredbežnejotázke,SudnydvorEÚ,Lisabonskázmluva
KEYͲWORDS:
sport,sportsrelations,ruleoflaw,sportsrules,lawcourts,TheEuropeanCharterforSport,thelawofsport,
decidingonapreliminaryquestion,CourtofJusticeoftheEU,TheLisbonTreaty
ABSTRAKT:
VtomtopƎíspĢvkujevĢnovánapozornostvztahusportuapráva.Autorkasesnažíanalyzovatsportovnívztahy
zhlediskalegislativyēeskéizahraniēní.Poukazujenato,jakjudikaturaSoudníhodvoraEvropskéunieadalších
zemíovlivnilalegislativuveskérepublice.VzávĢruvyvozuje,žesportsestávástálevíceoblíbenouēinnostía,
žestátsetétoproblematicemusívĢnovatvdalekovĢtšímíƎeneždosud.
ABSTRACT/SUMMARY:
In this contribution attention is paid to the relationship of sport and law. The author tries to analyze sports
relations in terms of both Czech and foreign laws. It shows how the case law of the Court of Justice of the
EuropeanUnionandothercountriesinfluencedlegislationintheCzechRepublic.Inconclusion,concludesthat
the sport is becoming increasingly popular activity, and that the state must address this issue in far greater
importancethanbefore.
ÚVOD:
VdnešnídobĢsesportstalvelmioblíbenouēinnostívĢtšinylidí,aprotoseotázkámsportuvĢnuje
iprávo.Právoregulujevztahyvespoleēnostiajetedynezbytnévymezit,jakýmzpƽsobemreguluje
ēiovlivŸujeisportovnívztahy.JižvminulostisepƎedstavitelépraxeiteoriesnažilitytootázkyƎešit
avĢnovalisevztahusportuaprávaavztahusportovníchaprávníchnorem.PƎedevšímsezabývali
otázkou, jaká má být míra ingerence práva do specifických oblastí sportu, které jsou upraveny
primárnĢsportovnímipravidly.
LEGISLATIVAVESKÉREPUBLICEAVEVROPSKÉUNII
VeskérepublicejeprávníúpravasportunapomĢrnĢnízkéúrovni.Ústavaaústavnínormysetéto
oblasti nevĢnují vƽbec aostatní legislativa je nedostateēná. Sportovní organizace, které mají
pƎevážnĢ formu obēanských sdružení, odvozují svá práva od ústavnĢ zakotvené svobody
sdružování,kterájeobsaženavēl.20Listinyzákladníchprávasvobod(zákonē.2/1993Sb.,Listina
základních práva svobod, ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ.). Kurēité zmĢnĢ legislativy došlo až
vstupem eské republiky do Evropské unie. lánek osportu je také obsažen ve SmlouvĢ
31
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
K.2'!
H*'3#41*-2
WWW.UCPS.SK
ofungování Evropské unie. Vsouēasné dobĢ klade Evropská unie dƽraz pƎedevším na ochranu
sociálních avýchovných funkcí sportu, neboƛ vĢtšina sportovních odvĢtví podléhá velké
komercionalizaci amedializaci. Na základĢ Lisabonské smlouvy je ochrana výše uvedených funkcí
podložena primárním právem EU. Otázce aplikace evropského práva na oblast sportu se zabýval
mnohokrátvesvéjudikatuƎeiSoudnídvƽrEvropskéunie.
Pokudjdeovymezenípojmu„sport“,neexistujejednotnáavšeobecnĢuznávanádefinice.Jevelmi
složitévymezitsportnejenvobecnémpojetízpohledusportovnívĢdy,aletakévesmysluprávním.
Vkaždém pƎípadĢ se jedná ospoleēenský jev, který mƽže být charakterizován rƽznými obory. Je
tƎeba také poznamenat, že voblasti sportu se mƽžeme setkat sprofesionály, poloprofesionály,
amatéry arekreaēními sportovci. Profesionální sportovci jsou osoby provozující sport na vysoké
úrovni, za úēelem dosažení zisku. Sport je pro nĢ hlavním zdrojem obživy aobživy jejich rodiny.
Ostatní mají vedle pƎíjmƽ ze sportovní ēinnosti ještĢ další pƎíjmy (poloprofesionálové) nebo
sportovní ēinnost provozují jako zábavu (amatéƎi nebo rekreaēní sportovci). Existovaly inázory,
které ēinnost profesionálních sportovcƽ považovali za podnikatelskou ēinnost ve smyslu
živnostenského zákona. Sportovní ēinnost však nesplŸuje základní požadavky kladené na živnost
ana nezávislou ēinnost. Jedná se sice osamostatnou výdĢleēnou ēinnost, která má ale jiný
charakter.
Sport je ve smyslu sportovní vĢdy charakterizován jako složka tĢlesné kultury, vedle tĢlesné
1
výchovyapohybovérekreace. Vsouēasnostisekladedƽrazinajinéspecifickéznakysportu,které
se mohou rƽznit podle sportovních odvĢtví.2 Definici sportu obsahuje Evropská charta sportu
zroku 1992, která sport definuje následovnĢ“ Sportem se rozumí všechny formy tĢlesné ēinnosti,
které aƛ již prostƎednictvím organizované úēasti ēi nikoliv, si kladou za cíl projevení nebo
zdokonalení tĢlesné ipsychické kondice, rozvoj spoleēenských vztahƽ nebo dosažení výsledkƽ
vsoutĢžíchnavšechúrovních.3
EvropskouchartousportusenáslednĢinspirovalailegislativaveskérepublice,kdyvýšeuvedená
definice sportu byla pƎevzata do zákona ē.115/2001 Sb., opodpoƎe sportu, ve znĢní pozdĢjších
pƎedpisƽ.PodlejmenovanéhozákonajesportveƎejnĢprospĢšnouēinností.4
Na úrovni Evropské unie, jak již bylo výše zmínĢno, charakterizuje sport „Smlouva ofungování
Evropskéunie“.DletohotopojetíjedƽležitápƎedevšímspoleēenskáavýchovnáfunkcesportu.
JetƎebasiuvĢdomit,žespecifickévztahy,kterévznikajívoblastisportu,jsouzejménaregulovány
sportovními normami. Jedná se osportovní pravidla, která na jedné stranĢ regulují vnitƎní
organizaci, právní postavení sportovce, pƎedpisy odopingu asponzoringu nebo organizaēní Ǝády
5
anadruhéstranĢupravujípravidlaprovozovánívlastnísportovníēinnosti. Sportovní pravidla nesmí odporovat zákonu. Pokud by tyto sportovní pƎedpisy nebyly vsouladu
snormamiprávními,vedlbynutnĢtentonesouladkautoritativnímupopƎenísportovníchpravidel.
Oblast sportu jako urēitý systém nemƽže fungovat bez vnĢjšího ovlivŸování jinými systémy,
pƎedevším právem. Volba ovlivŸování závisí na mnoha aspektech. Je nezbytné zkoumat také
problémy, které vznikají vpraxi ana jejich základĢ použít právní normu, jejíž použití bude
odƽvodnĢnoveƎejnýmzájmem.VeƎejnýzájemjakoneurēitýprávnípojemjetƎebavysvĢtlovatvždy
1)DOVALIL,J.Maláencyklopediesportovníhotréninku.Praha.Olympia,19821,s.11.
2)KRÁLÍK.M.Právoasport.Praha.C:H:Beck.2001.s.52.
3)Evropskáchartasportu.http://www.msmt.cz/sport/evropskaͲchartaͲsportu
4)srov.zák.ē.115/2001Sb.,opodpoƎesportu,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ.
5)KRUMPERA.V.,NOVÁKF.,NOVOTNÝ,J.Otázkysportovníhopráva.Praha:Ústavstátuapráva,2008.s.18.
32
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
K.2'!
H*'3#41*-2
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ve vztahu ke konkrétním potƎebám apožadavkƽm zvláštního zákona. PƎi posuzování veƎejného
zájmu se vposlední dobĢ klade dƽraz nakorupēní jednání, oblast dopingu nebo násilí pƎi
sportovních zápasech. To jsou pƎedevším oblasti, které vyžadují legislativní úpravu. Regulování
sportovních otázek musí také odpovídat specifickým podmínkám daného státu. Zpƽsob regulace
sportovních vztahƽ se vjednotlivých státech znaēnĢ liší.6 ZtĢchto dƽvodƽ není možné pƎebírat
bezmyšlenkovitĢkoncepcezjinýchprávníchƎádƽbezohledunamístnípodmínkynadanémúzemí.
JednotlivéstátyseúpravĢsportuvĢnujírƽznýmzpƽsobem.Právníúpravasportovníchvztahƽmƽže
být obsažena vobecných právních pƎedpisech nebo existuje speciální sportovní legislativa. Vedle
legislativy vjednotlivých státech má stále vĢtší význam právní úprava sportu vevropském právu
avmezinárodních dokumentech. Mnohostátƽjiž pƎistoupilo kmezinárodním dokumentƽm nebo
seotázkamisportuzabývájejichÚstavaneboústavnízákony.
Voblasti sportovních vztahƽ dle mého názoru, nemƽžeme hovoƎit osamostatném právním
odvĢtví, neboƛ vtéto oblasti se aplikují urēité právní normy práva obēanského, pracovního,
trestního,obchodníhoadalšíprávnínormy.AbysejednaloosamostatnéprávníodvĢtví,muselaby
být splnĢna urēitá kritéria nebo podmínky. VpƎípadĢ sportovního práva nejsou splnĢna kritéria,
která jsou nezbytná, aby se tyto právní normy osamostatnily. Neexistuje samotný pƎedmĢt
právního odvĢtví, samotná metoda právní regulace aspoleēenská akceptace tohoto odvĢtví.
VzhledemktomusespíšedáhovoƎitoprávuvesportunebosepoužíváspojenísportaprávo.
Veské republice zpoēátku neexistoval žádný zákon, který by nĢjakým zpƽsobem vymezoval
kompetence státu voblasti sportu. ZmĢna vtéto oblasti pƎišla až souēasnĢ spƎijetím zákona
opodpoƎe sportu (zákon ē.115/2001 Sb., opodpoƎe sportu, ve znĢní pozdĢjších pƎedpisƽ).
Jmenovanýzákondefinujesporttakto:“ProúēelytohotozákonapojemsportpƎedstavujevšechny
formytĢlesnéēinnosti,kteréprostƎednictvímorganizovanéineorganizovanéúēastisikladouzacíl
harmonickýrozvojtĢlesnéipsychickékondice,upevŸovánízdravíadosahovánísportovníchvýkonƽ
vsoutĢžích všech úrovní“. Uvedená definice byla pƎevzata zEvropské charty sportu, což
pƎedstavujevlivmezinárodníchdokumentƽnalegislativuveskérepublice.
Dle uvedeného zákona je sport veƎejnĢ prospĢšnou ēinností, dále zákon vymezuje pƽsobnost
orgánƽstátnísprávyaúzemnísamosprávy,náhraduzavyvlastnĢnísportovníhozaƎízení,povinnosti
provozovatele sportovního zaƎízení, které souvisejí se zajištĢním bezpeēnosti osob amajetku
vtomto zaƎízení. Kompetence voblasti sportu jsou svĢƎeny Ministerstvu školství, mládeže
atĢlovýchovy, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu obrany aMinisterstvu zdravotnictví. Uvedená
ministerstva se zabývají oblastí státní sportovní reprezentace sportovními talenty. Kompetence
krajƽ aobcí je zamĢƎena na tzv. sport pro všechny, vēetnĢ zdravotnĢ postižených obēanƽ, péēi
osportovnízaƎízenívjejichsprávĢafinanēnípodporousportuzjejichrozpoētƽ.Nikdenejsoublíže
specifikoványúkolyjmenovanýchsubjektƽanisenedoētemeojakékolivkontrolejejichēinnosti.
Vdƽsledku rostoucího násilí fanouškƽ na sportovních zápasech, bylo potƎeba tento problém
nĢjakým zpƽsobem Ǝešit. Vsouvislosti spƎijetím zákona ē.274/2008 Sb., kterým se mĢní nĢkteré
zákonyvsouvislostispƎijetímzákonaoPoliciieskéRepubliky,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ,došlo
knovelizaci výše jmenovaného zákona, která uložila majiteli sportovního zaƎízení vypracovat
návštĢvní Ǝád. NávštĢvní Ǝád stanoví pravidla pro vstup návštĢvníkƽ do sportovního zaƎízení
apravidla chování návštĢvníkƽ aosob bezprostƎednĢ vykonávající poƎadatelskou ēinnost ve
sportovním zaƎízení. Jmenovaná právní úprava se inspirovala jednak doporuēeními Rady Evropy
odiváckém násilí aneslušném chování pƎi sportovních událostech azvláštĢ pƎi fotbalových
6)KRÁLÍK.M.Právovesportu.Praha:C:H.Beck,2001.s.100.
33
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
K.2'!
H*'3#41*-2
WWW.UCPS.SK
7
zápasech ajednak legislativní úpravou vjiných zemích. Smyslem právní úpravy je zajistit
bezpeēnost osob amajetku ve sportovních zaƎízeních. Divácké násilí je problémem, který ovšem
danou právní úpravou není zcela vyƎešen aje potƎeba inadále otéto problematice diskutovat
apƎijímatadekvátnínástroje.
Na základĢ analýzy, která byla vypracována Ministerstvem školství, mládeže atĢlovýchovy ve
spolupráci seským olympijským výborem, vznikla nová koncepce státní podpory sportu veské
republice, kde se pƎedpokládá, že bude zpracován nový zákon osportu vycházející ze zásad
stanovenýcharealizovanýchevropskýmprávem.
Orgány Evropské unie vytváƎejí sportovní politiku ve spolupráci se všemi ēlenskými státy.
Problematikou vztahu sportu apráva vEvropské unii se vĢnoval zpoēátku Soudní dvƽr Evropské
unie.Vroce1991bylvydánobecnýdokument„Evropskáunieasport“.Vtomtoobdobízaēínátaké
rozvoj ēinnosti Evropské komise voblasti sportu (dále jen“ Komise“) abylo uspoƎádáno první
Evropské sportovní fórum, kde se každoroēnĢ schází zástupci institucí EU, ēlenských státƽ,
mezinárodníchsportovníchfederacíadalšípƎedstavitelésportu.
ZájemEvropskéunieooblastsportuseneustálezvyšuje.DoložitjetomožnétakéƎadoujudikátƽ
Soudního dvora EU. Zpoēátku se spory voblasti sportu týkaly pouze ekonomických problémƽ.
NáslednĢ se ovšem zaēala projevovat zmĢna vtom, že se kladl dƽraz na sociální funkce sportu
ajeho specifika. Rozhodování Soudního dvora vmnoha kauzách, kde se Ǝešila tzv. pƎedbĢžná
8
otázka , mĢlo význam pƎi urēování míry ingerence evropského práva do sportovních norem.
Docházelo kovlivŸování sportovních pravidel evropským právem. Jedním ze známých rozsudkƽ,
9
kterémĢlyvlivnavývojsportovníchpravidel,bylnapƎ.známýrozsudekvevĢciBosman. Nadruhé
10
stranĢmĢlisportvlivnavývojevropskéhopráva. SoudníjudikaturapostupnĢdospĢlakzávĢru,
že kompatibilita každého sportovního pravidla se soutĢžním právem EU by mĢla být posuzována
11
pƎípadodpƎípadu,abysestanovilo,zdatatopravidlaporušujísoutĢžníprávoEUnebone. Pro problematiku sportu aƎešení jeho problémƽ byl dƽležitý tzv. Dokument osportu, který tvoƎil
pƎílohu Amsterdamské smlouvy vroce 1997 adalší obdobné dokumenty byly pƎijaty vroce 1999
avroce 2000. SpƎijetím Lisabonské smlouvy zaēal stále více projevovat svoji ēinnost Evropský
parlamentaRada,kteréjsouzmocnĢnypƎijímatopatƎeníadoporuēení.
Vsouēasné dobĢ pro oblast sportu je zejména dƽležitá Lisabonská smlouva, která obsahuje
samostatný ēlánek osportu. Uvedený ēlánek osportu zmocŸuje instituce kpƎijímání sportovní
legislativy vrámci tzv. podporující, akoordinaēní pravomoci Unie. Legislativní návrhy voblasti
sportumƽžeEvropskémuparlamentuaRadĢpƎedkládatKomise.KomisemƽžetaképodávatRadĢ
návrhy doporuēení, které jsou zamĢƎeny pƎedevším na rozvoj sportu, jeho podporu aspolupráci
mezi subjekty odpovĢdnými za sport. Cílem legislativy by mĢla být podpora evropských hledisek
sportuarozvojjehoevropskéhorozmĢru.
Konkrétní podoba budoucí politiky voblasti sportu se bude stále vyvíjet abudou probíhat
konzultace se zástupci ēlenských státƽ. Evropská unie je významným místem pro diskusi mezi
ēlenskými státy, orgány Evropské unie apƎedstavitele sportu na evropské icelosvĢtové úrovni.
7)srov.sdĢleníMinisterstvazahraniēníchvĢcíē.118/1996Sb.
8) VpƎípadĢ interpretaēní nejasnosti urēitého výkladu zakládacích smluv EU mají možnost národní soudy pƎi aplikaci
evropskéhoprávaobrátitsenaSoudnídvƽr,abyotétootázcerozhodlvƎízeníopƎedbĢžnéotázce.
9)RozsudekSoudníhodvorazedne15.12.1995,sp.zn.CͲ415/93.
10)srov.NapƎ.RozsudekSoudníhodvorazedne15.10.1987,sp.zn.222/86.
11)http://ec.europa.eu/sport/competition/sectorsúsports/overviewͲenhtml
34
M!"#$%&'
O((#)#*'+, 4/2012
K.2'!
H*'3#41*-2
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
Sport nyní vlegislativĢ Evropské unie zaujímá dƽležité místo apostupnĢ se vyjasŸují problémy
souvisejícísfinancovánímsportovníchaktivitzrozpoētuUnie.
ZÁV
R
Spoleēnost si stále více uvĢdomuje dƽležitost sportovních aktivit vživotĢ každého jedince. Stát
dospĢlpƎiƎešenívztahƽvoblastisportukzávĢru,žejenezbytnésportpodporovatavytvoƎitlepší
podmínkypropƎijetílegislativyvtétooblastianáslednérealizacepƎijatýchnorem.Státtakémusí
zvýšit státní finanēní podporu sportu tak, aby byl zajištĢn sport pro všechny. Pod vlivem
zahraniēních koncepcí aEvropské unie bude nadále eská republika usilovat oto, aby sport hrál
významnourolitakévevýchovĢavzdĢlávánímládežeaplnilidalšífunkcevespoleēnosti.
SEZNAMPOUŽITÉLITERATURY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DOVALIL,JMaláencyklopediesportovníhotréninku,Praha.Olympia,1982,s.236.
KRÁLIK,M.Právovesportu.Praha:C.H.Beck,2001,s.270.
KRÁLIK,M.SportovnílegislativaajejívýznamvsouēasnémprávnímsvĢtĢ.Právnírozhledy.2001,roē.
9,ē.1,s.28.
KRUMPERA,V.,NOVÁK,F.,NOVOTNÝ,J.Otázkysportovníhopráva.Praha:Ústavstátuapráva,2008,
s.235.
SLUKA,T.Profesionálnísportovec.Praha:HavlíēekBrainTeam,2007,s.192.
TÝ,V.ZákladyprávaEvropskéunieproekonomy.Praha:LindePraha,a.s.2009.s.390.
INTERNETOVÉZDROJE:
1.
2.
3.
Evropskáchartasportu–dostupnéna:http//:www.msmt.cz/sport/evropskáͲchartaͲsportu
Lisabonskásmlouva–SmlouvaproEvropu21.stoletídostupnéna:
http//:europa.eu/lisbnͲtreaty/indexͲcs.htm
Bíláknihaosportu–dostupnéna:http//:ec.europa.eu/sport/white–paper/indexͲen.htm
JUDIKATURA:
1.
2.
RozsudekSoudníhodvorazedne15.12.1995,sp.zn.C–415/93.
RozsudekSoudníhodvorazedne15.10.1987,sp.zn.222/86.
35
M!"#$%&' K!5521
O((#)#*'+, 4/2012
R!$%#$.!-
WWW.UCPS.SK
SÚDNYDVOREURÓPSKEJÚNIEAŠPORT
THECOURTOFJUSTICEOFTHEEUROPEANUNIONANDSPORT
JUDR.RASTISLAVKAŠŠÁK,PHD.
VEDÚCIODDELENIASPRÁVNEHOPRÁVA,FINANNÉHOPRÁVAAPRÁVAŽIVOTNÉHOPROSTREDIA
ÚSTAVVEREJNÉHOPRÁVA
FAKULTAPRÁVAPANEURÓPSKEJVYSOKEJŠKOLY,
ADVOKÁT
EͲMAIL:[email protected]
K@ÚOVÉSLOVÁ:
Európskaúnia,SúdnydvorEurópskejúnie,judikatúra,právoašport,športovéprávo
KEYWORDS:
EuropeanUnion,TheCourtofJusticeoftheEuropeanUnion,TheCaseͲLaw,TheLawandSport,theSportLaw
ABSTRAKT:
Autor sa vēlánku venuje rozhodovacej ēinnosti Súdneho dvora Európskej únie voblasti športu, resp.
športového práva. Vjeho rámci rozoberá aanalyzuje niektoré znajdôležitejších judikátov Súdneho dvora
Európskejúnievtejtooblasti.
ABSTRACT/SUMMARY:
Withinthearticle,theauthorstudiestheCaseͲLawoftheCourtofJusticeoftheEuropeanUnionintheareaof
sport, respectively the Sport Law. In this framework, the Author discusses and analyzes some of the most
importantCaseͲLawoftheCourtofJusticeoftheEuropeanUnioninthisfield.
Súdny dvor Európskej únie (ěalej aj len „Súdny dvor EÚ“) vo svojich prvých rozhodnutiach
zdôrazŸuje, že pod pôsobnosƛ európskeho práva patrí len šport vpoŸatí ekonomickej aktivity.
KomisiavnášadotejtoproblematikynaopaksociálnyaspektzdôrazŸujúcineekonomickýcharakter
športových aktivít. Sprijatím Lisabonskej reformnej zmluvy vroku 2009 zaēala nadobúdaƛ na
význame aj ēinnosƛ Európskeho parlamentu aRady EÚ, ktoré sú nanovo ēlánkom 165 Zmluvy
ofungovaní EÚ (ěalej aj len „ZFEÚ“) splnomocnené na prijímanie podporných opatrení
aodporúēaní. My sa však budeme vnasledujúcom venovaƛ len rozhodovacej ēinnosti Súdneho
dvoraEurópskejúnievoblastišportu.
Do prijatia Lisabonskej zmluvy nebol šport zakotvený vzakladajúcich zmluvách EÚ aÚnia tak
nemalažiadneprávomocivtejtooblasti.NapriektomusazaēaliobēaniaEurópskejúniedomáhaƛ
svojichprávnazákladetzv.priamehoúēinku1niektorýchustanovenítýchtozmlúvvoēišportovým
organizáciám. Jednalo sa ošportovcov, ktorí poukazovali na rozpor medzi pravidlami športových
1)Princíppriamehoúēinku,ktorýboldeklarovanývrozsudkuSúdnehodvoraz5.2.1963,sp.zn26Ͳ62voveciVanGenden
Loos, priznáva fyzickým aprávnickým osobám právo dovolaƛ sa svojich práv zustanovení európskeho práva (teda aj
zakladajúcichzmlúv)prednárodnýmsúdomēlenskéhoštátu.Musísajednaƛoustanovenia,ktorésúdostatoēnepresné,urēité,
jasné azrozumiteűné. Priamy úēinok rozlišujeme vertikálny, t.j. keě sa jednotlivec môže dovolaƛ urēitého ustanovenia voēi
štátnemuorgánu,ahorizontálny,t.j.keěsajednotlivecmôžedovolaƛurēitéhoustanoveniavoēiinémujednotlivcovi.
36
M!"#$%&' K!5521
O((#)#*'+, 4/2012
R!$%#$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
2
asociácií austanoveniami zakladajúcich zmlúv ovoűnom pohybe osôb alebo ohospodárskej
súƛaži.3 Obracali sa teda na vnútroštátne súdy, ktoré majú povinnosƛ aplikovaƛ európske právo.
Vprípade interpretaēnej nejasnosti urēitého výkladu zakladajúcich zmlúv EÚ majú tieto súdy
možnosƛ, vposlednej inštancii dokonca povinnosƛ, podaƛ Súdnemu dvoru EÚ tzv. predbežnú
4
otázku. Súdny dvor potom otejto otázke rozhoduje vprejudiciálnom konaní podűa ēlánku 267
ZFEÚ.PrávevěakakonaniuopredbežnýchotázkachmalSúdnydvorEurópskejúniekűúēovúúlohu
pri urēovaní miery ingerencie európskeho práva do športových noriem. Jednalo sa onapríklad
orozsudkyWalraveaKoch,DonaversusManteroaleboBosman,aleajmnohéěalšie.
Okrem tejto varianty, využili niektorí športovci aj ěalšie cesty kdosiahnutiu svojich práv, ato
žalobunaneplatnosƛaktuorgánuEurópskejúniepodűaēlánku263ZFEÚ.Toutožaloboujemožné
napadnúƛ smernicu, nariadenie alebo rozhodnutie. Aktívne legitimovaná môže byƛ za urēitých
okolností5 aj právnická alebo fyzická osoba, ako tzv. neprivilegovaný žalobca.6 Touto cestou sa
vydalhráēskyagentpánPiau7ajplavciMeca–MedinaaMajcen,8keěsaakoadresátirozhodnutia
Komisie voblasti hospodárskej súƛaže snažili zvrátiƛ platnosƛ jej aktu najprv pred Tribunálom
9
anáslednesaodvolalipredSúdnydvor. Na základe výsledkov konania opredbežnej otázke vkauzách týkajúcich sa športu dochádzalo
vprvomradekovplyvŸovaniušportovýchpravidieleurópskymprávom.Môžemevšakzaznamenaƛ
ajvplyvšportunavývojeurópskehopráva,dokladomtohojerozhodnutieSúdnehodvoravoveci
10
Heylenszroku1987. SvoűnýmpohybomosôbamožnostípracovaƛvinomēlenskomštáteÚnie
súvisí urēite porovnateűnosƛ diplomov ainých dokladov okvalifikácii. Prípad Heylens sa týkal
odmietnutia francúzskeho ministra pre mládež ašport uznaƛ rovnocennosƛ belgického diplomu
futbalového trénera, priēom toto odmietnutie nebolo ani odôvodnené aani neumožnilo právo
odvolania.BelgiēansatedaobrátilnafrancúzskysúdatenpoložilotázkuSúdnemudvoru,ēizásada
voűného pohybu osôb vyžaduje, aby rozhodnutie oodmietnutí uznania platnosti diplomu bolo
11
12
odôvodnenéaumožŸovalopodaniesƛažnosti. Súdnydvorodpovedalnaobidveotázkykladne. Na toto rozhodnutie nasledovala vroku 1989 veűmi dôležitá legislatívna odozva vpodobe
Smernice Rady ē.89/48/EHS zo dŸa 21.decembra 1988, ovšeobecnom systéme uznávania
diplomovvyššiehovzdelania,týkajúcasaštudijnýchprogramovtrvajúcichnajmenejtriroky,ktorá
13
je okrem iného aplikovaná na všetky štúdia zodboru športu. Věaka tejto smernici atzv.
DoplŸujúcej Smernici Rady ē.92/51/EHS z18. júna 1992 môžu absolventi urēitého štúdia
2)Horizontálnypriamyúēinokēl.45ZFEÚovoűnompohybeosôbjedeklarovanývrozsudkuSúdnehodvoraz12.12.1974,sp.zn
36Ͳ74,ods17,voveciWalraveaKoch.
3) Horizontálny priamy úēinok ēlánkov 101 a103 ZFEÚ ohospodárskej súƛaži vyplýva zNariadenia Radyē. 1/2003/ES zo dŸa
16.12.2002,ovykonávanípravidielhospodárskejsúƛažestanovenýchvēlánkoch81a82Zmluvy.
4)KonsolidovanéznenieZmluvyoEurópskejúniiaZmluvyofungovaníEurópskejúnie(2008/C115/01)–Zmluvaofungovaní
Európskejúnie.l.267.
5) Týmito okolnosƛami sú skutoēnosƛ, že žalobca je adresátom aktu (rozhodnutia) alebo že sa ho akt priamo aindividuálne
dotýka.
6)TÝ,V.:ZákladyprávaEurópskejúniepreekonómov.5.aktualizovanévyd.Praha:LindePraha,a.s.,2009.s114Ͳ115.
7)RozsudokTribunáluzodŸa26.01.2005,sp.znTͲ193/02.
8)RozsudokSúdnehodvorazodŸa18.07.2006,sp.znCͲ519/06P.
9)Hamerník,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.s34.
10)RozsudokSúdnehodvoraz15.10.1987,sp.zn222/86.
11)RozsudokSúdnehodvoraz15.10.1987,sp.zn222/86.odsek4a5[online].EUR–LexPrístupkprávuEurópskejúnie,2010.
Dostupnéna:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61986J0222:EN:HTML.
12)KRÁLIK,M.:Právovšporte.Praha:C.H.Beck,2001.s237Ͳ238.
13)Tamtiež.s238.
37
M!"#$%&' K!5521
O((#)#*'+, 4/2012
R!$%#$.!-
WWW.UCPS.SK
vykonávaƛsvojepovolanieajvinejēlenskejkrajineEÚatobeztoho,abymuselipodstupovaƛdlhý
procesuznávaniadiplomov.14
Z hűadiska opaēného smeru ovplyvŸovanie týchto dvoch systémov noriem, t.j. zhűadiska vplyvu
európskeho práva na vývoj športových pravidiel, nemôžeme nespomenúƛ rozhodnutie vo veci
Bosman.15 Okolnosti prípadu Bosman sú jednak veűmi obsiahle, ako aj už boli mnohokrát
rozobranévrôznychpublikáciách,pretosaimnebudemnatomtomiestepodrobnevenovaƛ.Toto
rozhodnutie malo každopádne ěalekosiahle dôsledky do prestupového systému európskeho
16
futbaluavěakanemudošlotiežkrozšíreniuzamestnaneckýchprávprofesionálnychfutbalistov. Podűa Súdneho dvora „sú vrozpore svoűným pohybom osôb pravidlá profesionálneho futbalu
oodstupnomzaprestupprofesionálnehohráēa,obēanaEÚ,doklubuvinomēlenskomštáteEÚ,po
tom,ēomuužvypršalajehozmluva.Rovnakotakodporujúslobodepohybukvótyurēujúcepoēet
hráēov ziného ēlenského štátu EÚ.“17 Európska liga UEFA bola tak na základe tohto rozhodnutia
nútená zmeniƛ prestupové pravidlá, ktoré vroku 1996 najprv priniesli nerovnaké postavenie
hráēovzēlenskýchkrajínEÚoprotiostatnýmhráēom.
alšou novelizáciou vroku 1997 došlo kzrovnoprávneniu hráēov pôsobiacich vkrajinách EÚ, bez
18
ohűadu na to, akého sú štátneho obēianstva. Od vynesenia tohto rozsudku si športové
organizácieoveűaviacuvedomujúautorituSúdnehodvoraEurópskejúnieanutnosƛzohűadŸovaƛ
pritvorbešportovýchnoriemnielennárodnéprávo,aleajprávoEÚ.Natomtomiestebysmesi
akopríkladvtejtosúvislostidovoliliuviesƛStanovySlovenskéhofutbalovéhozväzu,kdesanapr.
vēlánkoch 9 a19 upravuje záväznosƛ predpisov Slovenského futbalového zväzu aaj ich vzƛah
kprávnemu poriadku Európskej únie ako aj rešpektovanie rozhodnutí Súdneho dvora Európskej
19
únie. Na záver tejto ēasti by sme sa chceli zameraƛ na vývoj posudzovania Súdneho dvora, ēi šport
spadá pod pôsobnosƛ európskeho práva. Vspomenutých kauzách voblasti športu – Walrave
aKoch aDona versus Mantero – súd rozlišoval medzi ekonomickými aneekonomickými
športovýmipravidlami.Podűatejtojudikatúrypodliehajúpôsobnostieurópskehopráva,respektíve
ustanoveniam ovoűnom pohybe osôb, iba športové pravidlá ēi aktivity sekonomickými
dôsledkami.Súdnimioznaēilēinnostiprofesionálnychapoloprofesionálnychšportovcov,zaktoré
dostávašportovecmzdualeboktorýmiposkytujeslužbuzaodmenu.ZároveŸsúvýslovnevylúēené
pravidlásēistošportovýmzáujmom,akojezostavovanienárodnýchreprezentaēnýchtímov,ktoré
14)SmernicaRadyē92/51/EHSz18.júna1992,odruhomvšeobecnomsystémeuznávaniaodbornéhovzdelávaniaaprípravy,
ktorousadopŰŸasmernica89/48/EHS.
15)RozsudokSúdnehodvoraz15.12.1995,sp.znCͲ415/93.
16)Informaēnécentrum–ēasovýprehűad[online].Európskakomisia–Šport,2009.Dostupnéna:
http://ec.europa.eu/sport/informationͲcenter/informationͲcenter141_en.htm.
17)HAMERNÍK,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.s39.
18)KRÁLIK,M.:Právovšporte.Praha:C.H.Beck,2001.s233Ͳ234.
19)lánok9StanovSFZ–ZáväznosƛpredpisovSFZaichvzƛahkpredpisomFIFA,UEFA,právnemuporiadkuajudikatúre:
1.StanovyaostatnépredpisyvydávanéorgánmiSFZ(Ñalejlen“predpisySFZ”)musiabyħvsúladesprávnymporiadkom
SRaEÚ,akoajspublikovanouustálenoujudikatúrouEurópskehosúdupreĀudsképráva,SúdnehodvoraEÚ,Ústavného
súduSRaNajvyššiehosúduSR.
2. Stanovy aostatné predpisy SFZ musia byħ vsúlade spredpismi FIFA aUEFA, záväznými pre ich Ïlenov. Výnimkou sú
prípady,vktorýchbysúladspredpismiFIFAa/aleboUEFAznamenalrozporsprávnymporiadkomSRaleboEÚ.
lánok19StanovSFZ–Hráēi:
5.SFZrešpektujerozhodnutiaSúdnehodvoraEÚvoveciachprestupovhráēov,odstupnéhoavýchovnéhoaichprincípy
zakotvívosvojichpredpisochajprevýluēnevnútroštátnevzƛahy.
38
M!"#$%&' K!5521
O((#)#*'+, 4/2012
R!$%#$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
20
nemajú niē spoloēné sekonomickou aktivitou. Práve táto nejasná formulácia pôsobí zmätoēne.
Domnievamsa,ževzásadekaždášportováaktivita,vrátaneamatérskehošportualeboorganizácia
medzinárodnýchsúƛaží,máekonomickédôsledky.Hocizámertýchtorozhodnutíbolsprávny,ato
vylúēiƛzdosahueurópskehoprávapravidlá,ktorésúprefungovaniešportupotrebné,cesta,akou
sa Súdny dvor vydal, je problematická aspochybŸovaná. Napriek týmto nejasnostiam bola aj
vkauze Bosman použitá rovnaká metóda urēenia, ktoré športové pravidlá podliehajú právu EÚ
aktoré nie. Na druhú stranu môžeme vtomto rozhodnutí vysledovaƛ náznaky tzv. „metódy
ospravedlnenia aproporcionality“ používanej vneskoršej judikatúre. Súd tu totiž skúmal, ēi
prestupové pravidlá futbalu, ktoré predstavujú športové pravidlá sekonomickými dôsledkami
atvoriaprekážkuvoűnéhopohybuosôb,môžubyƛospravedlnenévoēiēlánku39ZmluvyoES.21Aj
zěalšíchrozhodnutíSúdnehodvorajezrejmývývojmetódypoužitejvrozsudkuWalrave,ktorása
zdábyƛneudržateűná,apostupnesmerujeksvojmuzániku.JednásaorozsudokSúdnehodvorazo
dŸa 11.04.2000, sp. zn. CͲ51/96 aCͲ191/97, známy pod oznaēením Deliege, vktorom súd
interpretuje ekonomickú aktivitu rozširujúcim spôsobom tak, že športové aktivity amatérskeho
športovca na vrcholnej súƛaži môžu zahƍŸaƛ poskytovanie oddelených služieb súvisiacich stouto
športovou akciou. Napríklad môže ísƛ oprezentáciu loga sponzorov pred divákmi alebo
22
prostredníctvom televízneho prenosu. Z toho možno vyvodiƛ, že môže ísƛ, okrem športu
profesionálov apoloprofesionálov, aj ošportovú aekonomickú aktivitu amatérskeho športovca,
23
ktorá spadá pod ustanovenia ēlánku 49 Zmluvy oES oslobode poskytovania služieb. Vtomto
24
iěalšomrozhodnutívoveciLehtonen vychádzasíceSúdnydvorztestuzavedenéhorozsudkom
Walrave arozlišuje medzi ekonomickými pravidlami apravidlami sēisto športovým záujmom,
napriek tomu vnich už uznáva, že športové pravidlo nemôže byƛ postavené mimo pôsobnosƛ
Zmluvy oES len věaka „zaklínacej formulácii“ ēisto športového záujmu. Súd sa nimi vtýchto
rozhodnutiach zaoberá, vstupuje tak do oblasti športovej autonómie aposudzuje ich zhűadiska
rozporusustanoveniamiovoűnompohybeosôb.NazáverichalerešpektujeaospravedlŸujeich–
25
ato špecifickým charakterom nutným pre existenciu športového odvetvia. Tieto náznaky tzv.
testu proporcionality vyústili vroku 2006 do rozsudku Súdneho dvora z18.07.2006, sp. zn. CͲ
519/04PvoveciDavidMeca–MedinaaIgorMajcenversusEurópskakomisia,kdesúdpristupuje
knovej metóde posudzovania všetkých športových pravidiel, ēi už ekonomických alebo
neekonomických, sohűadom na ich súlad správom EÚ. Vprípade rozporu seurópskym právom
ospravedlŸuje tie pravidlá, ktoré sú proporcionálne vzhűadom kzachovaniu niektorých
26
mimoekonomických cieűov daného športu. Tento test proporcionality vychádza zrozsudku
27
Wouters, ktorý, hoci sa netýka oblasti športu, je mu šitý na mieru. Obidva prípady spadajú do
práva hospodárskej súƛaže EÚ, ktoré reguluje kartely podűa ēlánku 101 ZFEÚ, zneužitie
dominantného postavenia podűa ēlánku 102 ZFEÚ aštátnej pomoci podűa ēlánku 107 ZFEÚ.
20)RozsudokSúdnehodvoraz12.12.1974,sp.zn36Ͳ74.odsek4,5a8[online].EUR–LexPrístupkprávuEurópskejúnie,2010.
Dostupnéna:
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61974J0036.
21)RozsudokSúdnehodvoraz15.12.1995,sp.znCͲ415/93.odsek121[online].EUR–LexPrístupkprávuEurópskejúnie,2010.
Dostupnéna:
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61993J0415.
22)RozsudokSúdnehodvoraz11.04.2000,sp.zn.36Ͳ74.odsek56a57[online].EUR–LexPrístupkprávuEurópskejúnie,2010.
Dostupnéna:
http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61996J0051&lg=En.
23)HAMERNÍK,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.s70.
24)RozsudokSúdnehodvoraz13.04.2000,sp.zn.CͲ176/96.
25)HAMERNÍK,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.s73Ͳ75.
26)Tamtiež.s72Ͳ73a84Ͳ85.
27)RozsudokSúdnehodvoraz19.02.2002,sp.zn.CͲ309/99.
39
M!"#$%&' K!5521
O((#)#*'+, 4/2012
R!$%#$.!-
WWW.UCPS.SK
Vprípade Wouters sa posudzovalo porušenie ēlánku 101, odsek 1 ZFEÚ, išlo oprepojenie
holandských advokátov aúētovníkov formou partnerskej spoloēnosti, ktoré obmedzovalo
hospodársku súƛaž na vnútornom trhu Únie.28 Súd tu prvýkrát postupoval tak, že najprv zvážil
kontextacieleholandskejúpravy,ktorábolavrozporeseurópskymprávom.Potomposudzoval,ēi
následné efekty týchto cieűov obmedzujúcich súƛaž sú nevyhnutné, alebo proporcionálne.29
Rovnako tak bolo postupované vjudikátoch MecaͲMedina aMajcen, ktorý sa týkal vzƛahu
antidopingovýchpravidielksúƛažnémuprávu.MecaͲMedinaaMajcenboliplavci,ktorýchvýsledok
dopingovej kontroly bol pozitívny abolo im tak zakázané nastupovaƛ kěalším pretekom.
Antidopingové pravidlá, ktoré sú stanovené Medzinárodným olympijským výborom
aMedzinárodnou federáciou plávania, sú založené na objektívnej zodpovednosti. Plavci najprv
napadlitietodveorganizáciepredEurópskoukomisiou,neskôrnapadlirozhodnutieKomisiepred
Tribunálom ana záver sa odvolali na Súdny dvor. Až Súdny dvor použil test podűa rozsudku
30
Wouters aprerušil tak nešƛastné aplikovanie metódy zjudikátu Walrave. Podűa súdu sú
antidopingovépravidlápovažovanázarozhodnutiezdruženiapodnikovpodűaēlánku101,odsek1
ZFEÚalimitujúsloboduplavcovkpretekárskejēinnosti,napriektomualenezakladajúobmedzenia
súƛaževnútornéhotrhuÚnie,pretožesúospravedlnenélegitímnymcieűom.Obmedzeniejenutné
31
kriadnemu priebehu športovej súƛaže, pretože zabezpeēuje športovú rivalitu. Súdny dvor
vtomto rozsudku teda nanovo uviedol, že „kompatibilita každého športového pravidla so
súƛažným právom EÚ by mala byƛ posudzovaná prípad od prípadu, aby sa stanovilo, ēi tieto
32
pravidláporušujúsúƛažnéprávoEÚalebonie.“ Záverom by sme si dovolili uviesƛ, že vēlánku bol len vskratke naērtnutý vývoj vzƛahu Súdneho
dvora Európskej únie kšportu vpráve Európskej únie, ktoré vyvrcholilo prijatím samostatného
ēlánku ošporte vZmluve ofungovaní Európskej únie. Lisabonskou reformnou zmluvou prišlo
súēinnosƛouk1.decembru2009kvytvoreniunovýchkompetenciíEurópskejúnievoblastišportu,
ktorýchcieűomjepodporovaƛeurópskehűadiskášportuarozvojjehoeurópskehorozmeru.
Vsúēasnejdobeprebiehajúrokovaniaoichkonkrétnejpodobe,naēobymalibyƛzameranéaakou
formou aplikované (tzv. Prípravné akcie voblasti športu, zavedenie tzv. Európskeho športového
programusvlastnoukapitolouvrozpoēteÚnie,apod.).
Domnievame sa, že táto pridaná hodnota EÚ bude spoēívaƛ na troch skutoēnostiach. Po prvé,
Európska únia predstavuje ideálnu platformu pre diskusiu medzi ēlenskými štátmi, inštitúciami
Únieapredstaviteűmišportunaeurópskejajcelosvetovejúrovni.alšímprínosomnovéhoēlánku
ošportejeprávnenespochybniteűnépostaveniešportuveurópskompráve.DoprijatiaLisabonskej
zmluvy neexistoval právny základ postoja Európskej únie kšportu, ēo spôsobovalo komplikácie
EurópskejkomisiiajSúdnemudvoruEurópskejúniepriaplikáciiustanoveníovoűnompohybeosôb
ahospodárskej súƛaži. Každý vnímal špecifické postavenie športu medzi ostatnými odvetviami
priemyslu,alenebolohooēopodložiƛ.Dnesužjejasnedanévēlánku165ZFEÚ,žemáEurópska
únia braƛ do úvahy osobitnú povahušportu achrániƛ ju. Tretím pilierom, významným hlavne pre
28)HAMERNÍK,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.s84Ͳ85.
29)RozsudokSúdnehodvoraz19.02.2002,sp.zn.CͲ309/99.odsek97[online].EUR–LexPrístupkprávuEurópskejúnie,2010.
Dostupnéna:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61999J0309:EN:HTML.
30)HAMERNÍK,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.s104Ͳ113.
31)RozsudokSúdnehodvoraz18.07.2006,sp.zn.CͲ519/04P.ods45[online].EUR–LexPrístupkprávuEurópskejúnie,2010.
Dostupnéna:http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0519:EN:NOT.
32)Šport–prehűad[online].Európskakomisia–Súƛaž,2007.Dostupnéna:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html.
40
M!"#$%&' K!5521
O((#)#*'+, 4/2012
R!$%#$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
športový obēiansky sektor, je postupné zavedenie programov EÚ všporte, sktorými súvisí aj
spolufinancovaniešportovýchaktivítzrozpoētuÚnie.
V tejto chvíli je pre nás kűúēové, že na vnútroštátnej úrovni, tak ina úrovni únijnej došlo
kuvedomeniu si dôležitosti športu vživote každého znás vsúvislosti so súēasným „sedavým
spôsobomživota“,sjehovýznamnourolouvovýchoveavzdelávanímládežeasjehointegraēnými,
zdravotnými aěalšími funkciami vspoloēnosti. Isté je, že ēasƛ verejných autorít má vôűu viac
podporovaƛ šport, spolupracovaƛ so športovým hnutím, hoci je zatiaű nie vždy úplne jasné, aké
konkrétne právne inštitúty krealizácii týchto zámerov sa použijú. Z vyššie uvedených dôvodov si
myslíme, že by bolo vhodné vbudúcnosti zhodnotiƛ predpokladané dôsledky podűa súēasného
stavustýmireálnymi.
ZároveŸbysmechceliupozorniƛnaskutoēnosƛ,žepredmettohtoēlánku,resp.štúdieniejemožné
pojaƛvyēerpávajúcimspôsobomatopredovšetkýmsohűadomnapožadovanýobmedzenýrozsah
(napr. veűmi zaujímavé otázky vznikajú pri vzƛahu športu avnútroštátneho aúnijného práva
hospodárskejsúƛaže).
V súvislosti saktuálnym vývojom športového práva vSlovenskej republike môže byƛ prínosom aj
súēasnýpozitívnyvývojvEurópskejúnii,ktorýbudemaƛvplyvajnaslovenskúšportovúkoncepciu
ašportovéprávoaktorýbudemaƛsámosebepriamyúēinokajnaobēanovSlovenskejrepubliky.
ZOZNAMPOUŽITEJLITERATÚRY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
HAMERNÍK,P.:Športovéprávosmedzinárodnýmprvkom.Praha:Auditorium,2007.
KRÁLIK,M.:Právovšporte.Praha:C.H.Beck,2001.
TÝ,V.:ZákladyprávaEurópskejúniepreekonómov.5.aktualizovanévyd.Praha:LindePraha,a.s.,
2009.
KonsolidovanéznenieZmluvyoEurópskejúniiaZmluvyofungovaníEurópskejúnie(2008/C115/01)
–ZmluvaofungovaníEurópskejúnie.
Nariadenie Rady ē.1/2003/ES zo dŸa 16.12.2002, ovykonávaní pravidiel hospodárskej súƛaže
stanovenýchvēlánkoch81a82Zmluvy. Smernica Rady ē 92/51/EHS z18. júna 1992, odruhom všeobecnom systéme uznávania odborného
vzdelávaniaaprípravy,ktorousadopŰŸasmernica89/48/EHS.
RozsudokSúdnehodvoraz12.12.1974,sp.zn.36Ͳ74,ods17,voveciWalraveaKoch.
RozsudokSúdnehodvoraz15.10.1987,sp.zn.222/86.
RozsudokSúdnehodvoraz15.12.1995,sp.zn.CͲ415/93.
RozsudokSúdnehodvoraz11.04.2000,sp.zn.36Ͳ74.
RozsudokSúdnehodvoraz13.04.2000,sp.zn.CͲ176/96.
RozsudokSúdnehodvoraz19.02.2002,sp.zn.CͲ309/99.
RozsudokTribunáluzodŸa26.01.2005,sp.zn.TͲ193/02.
RozsudokSúdnehodvorazodŸa18.07.2006,sp.znCͲ519/06P.
Informaēnécentrum–ēasovýprehűad[online].Európskakomisia–Šport,2009.Dostupnéna:
http://ec.europa.eu/sport/informationͲcenter/informationͲcenter141_en.htm.
Šport–prehűad[online].Európskakomisia–Súƛaž,2007.Dostupnéna:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/sports/overview_en.html.
StanovySlovenskéhofutbalovéhozväzuschválenéKonferenciouSFZdŸa28.09.2012.
41
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.UCPS.SK
ÚVAHADELEGEFERENDA:SKUTKOVÁPODSTATATRESTNÉHOINUUBLÍŽENIANAZDRAVÍ
PRIVÝKONEŠPORTOVEJINNOSTI–FORMOVANIEZNENIA
BC.JAROSLAVOLLÁK
DELEGEFERENDAPERSPECTIVE:MERITSOFCRIMEOFBODILYHARM
INTHEPERFORMANCESPORTINGACTIVITY–DEVELOPMENTOFTEXT
ŠTUDENTUNIVERZITYPAVLAJOZEFAŠAFÁRIKAVKOŠICIACH,PRÁVNICKÁFAKULTA
EͲMAIL:[email protected]
K@ÚOVÉSLOVÁ:
šport,športovec,zranenie,zodpovednosƛšportovca,trestnéprávo,trestnýēin,úmysel,ublíženienazdravípri
športe
KEYWORDS:
sport,sportsperson,injury,liabilityofsportsmen,criminallaw,crime,intent,merits
ABSTRAKT:
Vpredmetnom príspevku sa venujeme už dlhšie pertraktovanej problematike ēimožnosti legislatívneho
uchopenia tzv. „športového trestného ēinu“. Príspevok reaguje na reakcie,poznatky, postrehy ēi výhrady
širokejodbornejverejnostikobsahunaminavrhnutejskutkovejpodstatytrestnéhoēinuublíženianazdravípri
výkone športovej ēinnosti, ktorú sme na portáli www.ucps.sk prezentovali už skôr. Tento príspevok však vo
vecnej diskusii pokraēuje, priēom zohűadŸuje viaceré postrehy, pod ich prizmou mení obsah aznenie návrhu
samotnejskutkovejpodstaty.Vpríspevkusúēasnešpecifikujemeobsaharozsahužskôrvymedzenejdefinície
športu ako takého, ako aj jednotlivé ēasti samotnej skutkovej podstaty, ktoré si pravdepodobne vyžadujú
vysvetlenieabližšiušpecifikáciu.
ABSTRACT/SUMMARY:
In the given article we deal with the long discussed problem or possibility of legislative grasping of so called
“sportscrime”.Thearticlerespondstoreactions,knowledge,observationsorobjectionsofwideprofessional
publictothecontentofbyussuggestedfactsofcrimeofbodilyharmatperformanceofsportsactivitywhich
wehavealreadyearlierpresentedonportalwww.ucps.sk.Thisarticle,howevercontinuesinfactualdiscussion
whileitconsidersseveralobservationsandundertheirprismchangesthecontentandwordingofproposalof
the merit of case itself. In the article we simultaneously specify the content and scope of already earlier
determineddefinitionofsportassuch,aswellastheindividualpartsofthemeritofcaseitselfwhichprobably
requireexplanationandmoredetailedspecification.
ÚVOD:
Tak,akobolocieűomužzverejnenýchpríspevkov1ozrejmujúcichpodstatumyšlienkyajejmožného
cieűa–zavedeniašpeciálnejskutkovejpodstaty„športovéhotrestnéhoēinu“napozadíhistorického
1)OLLÁK,J.:Zodpovednosƛšportovcaza(ne)úmyselneublíženienazdraví;in:Justiēnárevue,[ē.11/11,strana1558],OLLÁK,
J.: Skutková podstata trestného ēinu ublíženia na zdraví pri výkone športovej ēinnosti (štúdia de lege ferenda); in.: Justiēná
revue[ē.4/12,strana610].
42
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
aaktuálneho vnímania zodpovednosti športovca za úraz spôsobený inému športovci pri hre, pri
športe–takpoistomēasovomodstupeprichádzamekoēakávanejaakosaukázalo,ajpotrebnej
modifikáciijejnavrhovanéhoznenia.
O možnostiach jej zavedenia, prínosoch ēi naopak „právnych“ škodách sa diskutovalo okrem
internetových diskusií2 aj na odbornej konferencii „Šport aprávo“ konanej 12.Ͳ13. septembra
vPoprade3. Vzhűadom na to, že vtýchto diskusiách boli vyjadrené isté výhrady, za ēo sme ich
autorom nesmierne věaēní – ēas, kedy je potrebné navrhovanú skutkovú podstatu sēasti aj pod
prizmoutýchtopripomienokapostrehovpotrebnémodifikovaƛ,nastal.Akosmesanechalipoēuƛ
aj vpôvodnýchpríspevkoch, znenie návrhu skutkovej podstatytrestného ēinuublíženia na zdraví
pri výkone športovej ēinnosti si neprivlastŸovalo monopol, že prezentované znenie aobsah bude
jediné správne, ale bolo iba akýmsi „nástrelom – návrhom“ do problematiky. Kdefinitívnemu
zneniusamalazacieűdostaƛprávepoprebehnutejdiskusii.Samozrejme,nievšetkypripomienky
budúzohűadnené,nakoűkosakniektorýmniecelkomkorektnýmdedukciámapostrehomvtýchto
„diskusiách“vpredkladanompríspevkuvyjadrímetaktiež.
1.POJEMŠPORT:
Snahou oformuláciu definície športu sa už vhistórii zaoberali mnohí autori. Skutoēnosƛ, že ani
jedna ztýchto definícii nezískala plošné pozitívne ohlasy širokej jednak laickej ajednak odbornej
verejnosti, sa dá odôvodŸovaƛ rozliēným vnímaním achápaním športu ako celosvetového
fenoménu. Na základe uvedeného dodajme, že konkrétne definície športu boli vždy iba akýmsi
prejavomspomenutéhovnímaniaachápaniašportudanýmspoloēenskoͲekonomickýmzriadením
tej–ktorejdoby.
Odzrkadlenímuvedenéhojeskutoēnosƛ,ževminulostiprezentovanédefiníciešportuzohűadŸovali
najmäjehoamatérsky,voűnoēasovýcharakter.Hovoriliošporteakoofyzickejaktivitevykonávanej
dobrovoűne, na ēerstvom vzduchu, za úēelom zvyšovania kondície alebo za úēelom zlepšovania
zdraviaakotakého.Vpodobnomzmyslebolchápanýajšportovec,ktorýbolpovažovanýzafyzickú
osobu,ktorášportuje.Postupomēasusavšakamatérskycharakteršportumenilnaprofesionálny,
priēom napr. Jozef orba na túto tému poznamenáva, že všportovom hnutí nastal proces
transformácie zo „skrytého amaterizmu“ na profesionálne podmienky – no vpodmienkach
Slovenskej republiky sa však niekedy hodí použitie výrazu „ zdanlivý profesionalizmus.4 Prerod
športu do formátu profesionalizmu sa samozrejme odzrkadlil jednak vzmene vnímania statusu
športovca5, ako aj vdefiniēných snahách športu. Práve tento moment mal na svedomí, že sa
postupnezaēalaobjavovaƛajsnahaozachytenieprvkuprofesionalizmuvdefiníciáchšportu.Máme
však za to, že tento bol vzásade okrajovou záležitosƛou väēšiny definiēných snáh. Aj aktuálne
legálne vymedzenia športu obsahujú snahu ovymedzenie týchto prvkov športu, avšak zväēša ide
osamostatnévymedzenieprofesionálnehošportu,asamostatnévymedzenieamatérskehošportu.
Zastávame taktiež názor, že pre podmienky dneška je potrebné zhodnúƛ sa na definícii športu,
ktorábudevkomplexnostiavsvojomzneníobsahovaƛobatietoprvkyvýkonušportovejēinnosti,
beznutnostidefiniēnejdiferenciácie.
2) www.lexforum.sk, www.pravnelisty.sk (http://www.pravnelisty.sk/clanky/a154ͲskutocneͲpotrebujemeͲnovuͲskutkovuͲ
podstatuͲtrestnehoͲcinuͲublizeniaͲnaͲzdraviͲpriͲvykoneͲsportovejͲcinnosti),navštívenédŸa12.102012.
3) http://www.ucps.sk/Sport_a_Pravo_program, Závery zkonferencie ajej nosné myšlienky prístupné na:
http://www.ucps.sk/Zavery_z_konferencie_Sport_a_pravo(navštívenédŸa12.102012.)
4) ORBA,J.: Terra incognita: Zmluvný vzƛah medzi športovým klubom asponzorom. IN: Súēasnosƛ aperspektívy právnej
regulácieobchodnýchzmlúv.ZborníkpríspevkovúēastníkovvedeckejkonferenciekonanejvdŸoch24.Ͳ26októbra2007vStarej
Lesnej.Košice,UPJŠvKošiciach,2008.Str.29.
5)Bližšiepozri:DOLOBÁ,M.:Právnepostaveniešportovca,Justiēnárevue,62,2010,ē.6Ͳ7,s796–801.
43
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.UCPS.SK
Povestnou ēervenou niƛou, ktorá sa musí vakýchkoűvek definiēných úvahách asnahách
nachádzaƛ je vedomosƛ oskutoēnosti, že šport ako taký nemožno deliƛ na profesionálny
aamatérsky. Pre lepšie pochopenie uveěme, že šport je taký istý, ak je vykonávaný
profesionálne,akokeějevykonávanýamatérsky–voűnoēasovo.Totodelenievšakprichádzado
úvahyvprípadevýkonušportovejēinnosti,ktoránazákladesvojichkvalitatívnychznakovnesie
charakterbuěprofesionálny,aleboamatérsky(pripúšƛamedokoncaformátpoloprofesionálneho
výkonušportovejēinnosti).
Definíciušportu,ktorúsmevsúvislosti(alenielen)spertraktovanýmnávrhomskutkovejpodstaty
ublíženia na zdraví pri výkone športovej ēinnosti predostreli, má isté kvalitatívne znaky, ktoré
pravdepodobnepotrebujúvysvetlenie,keěžezobsahureakciínaŸusmetútoskutoēnosƛintuitívne
vytušilihneěpoichzverejnení.
Úvodom snáě povedzme, že odbremenenie sa od vnímania „právnych inštitútov“ spôsobom
„všetkovlegislatíve,aleboniē“súpodűanášhonázoruprekonanéavnímanieakýchkoűvekdefinícií,
pojmov ēi akýchkoűvek iných súēastí právneho poriadku by sa malo diaƛ na pozadí existencie
metodológie, ich výkladu vzhűadom kpredmetu, ktorého sú legislatívnym, právnym apojmovým
priemetom. Nezabúdajme ani na skutoēnosƛ, že isté právne inštitúty vedia byƛ dopŰŸané aj
samotnou súdnou praxou – ēo sa vprípade „športového práva“ deje vo svete viac ako ēasto,
priēom dokonca tvorcovia týchto „športových“ predpisov sa na túto skutoēnosƛ mnohokrát aj
(mlēky)spoliehajú.
Návratom kmeritu veci uveěme, že sme športovoͲprávnej obci pred ēasom predostreli definíciu
športuvnasledujúcomznení:
"Za šport sa považuje akákoűvek fyzická aktivita jednej alebo viacerých fyzických osôb, spojená
apodmienená procesom „tvorby myšlienky zhmotnenej6 vpohybe“ bez ohűadu na jeho charakter,
vykonávanáza úēelomdosiahnutiaurēitéhošpecifickéhocieűaēiužvpodobe urēitéhobodového
zisku do „bodovej tabuűky“ referujúcej postavenie aktívneho subjektu vlegitímne organizovanej
súƛaži vjej najrôznejších podobách, alebo vpodobe zvyšovania fyzickej kondície bez úēelu
získavaniaspomenutéhobodovéhozisku.
Spornými sa vprebehnutých diskusiách na rôznych miestach7 stali najmä jej nasledujúce ēasti,
priēomokremichvnasledujúcomtexteposkytnutéhovýkladuēi„vysvetleniu“,sitrebauvedomiƛ
ajichsekundárnepresahy.
1.1POTREBAVÝKLADUAOZREJMENIAASTIDEFINÍCIE:„TVORBAMYŠLIENKYZHMOTNENÁVPOHYBE“:
Keěžejevmodernomponímaníšportuakotakéhovcelosvetovommeradletrendzaraěovaƛmedzi
8
klasické športy aj napr. kartové hry, stolové hry (inak povedané anazvané – tzv. „mentálne
športy“)–snažilismesazahrnúƛdoznenianamivymedzenejdefiníciešportuajakúsisubjektívnu
formuláciu podstaty týchto športov. Prirodzene, definícia športu by mohla byƛ aj bez tejto
9
formulácie , avšak možnosƛ (potrebu!?) zahrnúƛ do nej aj túto ēasƛ sme vyjadrili vjej samotnom
6)Uveěme,žepodváhoukonzultáciíarozhovorovsviacerýmiēlenmiobēianskehozdruženiaUēenáprávnickáspoloēnosƛby
bolomožnéuvažovaƛajformulácii„..tvorbymyšlienkyprejavenejvpohybe“.
7)Bližšiepozrinapr.:http://www.lexforum.sk/416–komentáre.(navštívenédŸa12.102012).
8)Chápfutbal,hokej,hádzaná,atletika,vodnéšportyatě.(pozn.aut.)
9) "Za šport sa považuje akákoűvek fyzická aktivita jednej alebo viacerých fyzických osôb bez ohűadu na jeho charakter,
vykonávaná za úēelom dosiahnutia urēitého špecifického cieűa ēi už vpodobe urēitého bodového zisku do „bodovej tabuűky“
referujúcej postavenie aktívneho subjektu vlegitímne organizovanej súƛaži vjej najrôznejších podobách, alebo vpodobe
zvyšovaniafyzickejkondíciebezúēeluzískavaniaspomenutéhobodovéhozisku.
44
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
znení úēelovo. Je to jednak preto, lebo zastávame subjektívny názor, že tento trend zaraěovaƛ
prezentované „mentálne športy“ medzi športy klasické je neodvratný aaktuálny, jednak pre
potrebyakademickéhovyjasneniasimožnostiareálnostizaraěovaniatýchtošportovmedzišporty
klasické,ajednakako„výkopdodebaty“oformelegálnehovyjadreniaobsahuapodstatytýchto
športov.Navyše,skutoēnesmepresvedēení,žeakákoűvekšportováaktivitajeskutoēne"tvorba10
myšlienkyzhmotnená11vpohybe",priēomprivítameakékoűveklogické,skutkovéēiinéargumenty,
ktorétototvrdenievyvrátia.
1.2POTREBAVÝKLADUASTIDEFINÍCIEŠPORTU:“ŠPECIFICKÝ[email protected]
Radibysmeupozornilinaskutoēnosƛ,žeajnapriekvskutkuširokémuvymedzeniu“športu“ajeho
rozsahu, si na rozdiel od niektorých prezentovaných názorov myslíme, že bežnú aktivitu ako
12
napríklad„kopaniezemiakov“ēiinéagrárneēinnosti podrozsahtejtodefiníciezaradiƛnemožno.
Súhlasíme,ževakýchkoűvek„športových“definiēnýchsnaháchsaspomínaaēastosaodkazujena
špecifickosƛ športu ēi špecifickosƛ jeho jednotlivých dielēích súēastí. Práve na tomto mieste
avprípadenamiposkytnutejdefiníciejevšaknanajvýšpotrebnéprijejvýkladeprihliadaƛnatúto
spomenutúšpecifickosƛšportu,ataktiežnajehošpecifickýcieű.
Nami prezentovaná definícia športu hovorí o„aktivite, ktorá sleduje urēitý cieű.“ Z hűadiska
metodológie, výkladu jej obsahu, kazuistiky ana základe aktivít askutoēností, ktorých sa stala
priemetomtvrdíme,žemusíísƛošpecifickýcieű–tedašportovýcieű13,ktorýspomenutáaktivita
musísledovaƛabyƛsnímvskutkovomsúlade.
Mámezato,žekaždýdruhšportumáiný,špecifickýcieű,kuktorémusapohybováaktivitatoho–
ktoréhošportuviažeaktoréhojeprejavom.KaždáfyzickáaktivitatvoriacaobsahovúnáplŸtoho
ktorého športuje je pritom pre ten – ktorý šport charakteristická. Inak povedané, vkaždom
športejetentocieűiný,nazákladeēohojedeterminovanáajfyzickáaktivita,ktoráknemuvedie.
Dôsledkomuvedenéhojeajstavhovoriaciorôznorodostišportov,naēomsazhodujemesúhlasne
14
ajsinýmiautormi. Okrem iného, na základe uvedeného nie je objektívne korektné tvrdiƛ, že systematika športu
(všetkýchšportovvsúhrne)akotakéhomáplošnýavždyplatiacicieű–zvíƛaziƛ.Takétovnímanie
jevskutkunepresnéavágne.Samozrejme,musímepripustiƛ,žesnaženieakéhokoűvekšportovcaēi
kolektívujedeterminovanésnahouzvíƛaziƛ,avšakmyslímesi,žecieűomkonkrétnychšportovnieje
iba samotné víƛazenie. Myslíme si, že sa tu cieű ktoréhokoűvek športu práve pod vplyvom
špecifickostifyzickejaktivitytohoktoréhošportumusíchápaƛakosi„kaskádovito“.15Akbysme
10) Ide oproces formovania myšlienky ofyzickej aktivite mentálnym pozadím športovca, ktorá je prejavená samotným
výkonomfyzickejaktivityšportovcom,priēomtátoaktivitajepodstatouvýkonutohoktoréhošportu.
11)Pozripoznámkupodēiarouē.4.
12)Kautoromaobsahutýchtopripomienokadebatybližšiepozri:http://www.lexforum.sk/416–komentáre.
13) Teda aktivita, ktorá nadobúda športový charakter, aktivita, ktorá je nevyhnutná na „výkon športu“ ako takého. Teda,
absurdnevzaté–kopaniezemiakovanivnajmenšommožnomvýznameneobsahuješportovýcieű,športovýcharakter.Aktivita
vykonávaná za úēelom „vykopania zemiakov“ nie je obsahovo ani formálne príbuzná žiadnej športovej aktivite, ktorá tvorí
obsahovúnáplŸakéhokoűvekdnesznámehošportu.Uvedenákonštrukciavytvárastav,žeprejavomtejtošportovejaktivityje
snahaodosiahnutie„športovéhoúspechu.“
14)PORUBAN,A.:Historicko–geografickýpohűadnavzƛahprofesionálnehošportovcaaklubu,IN:MagisterOfficiorum,roēník
II.,ēíslo2/2012,ISSN:1338Ͳ5569,str.9.
15)Príkladomkrátkyexkurzkazuistikou:napr.cieűomfutbalujedostaƛloptudobránky,ēomázanásledokstreleniególu–no
docielenieumiestnenialoptydobránkynemusíautomatickyprezumovaƛvíƛazstvovzápase(platítoibavtedyalenvtedy,ak
súpernedágól,ktorýmdosiahneremízu,prípadneviacgólov,ktorýmidosiahnevíƛazstvo).Cieűdanéhošportujetutedapodűa
nášho názoru diverzifikovaný na tri ēiastoēné procesy, ktoré tvoria vsúhrne celkový cieű daného športu. Je to za prvé
nevyhnutnývýkon/praktizovaniešportovejaktivity(Uvedenákonštrukciavytvárastav,žeprejavomtejtošportovejaktivityje
45
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.UCPS.SK
aj pripustili jediný cieű športu – víƛazenie, tak toto víƛazenie musí byƛ dosiahnuté aktivitou, ktorá
nesiecharakteraktivityšportovej,determinovanejšpecifickýmcieűomtohoktoréhodruhušportu.
Predpokladom víƛazenia je teda praktizovanie fyzickej aktivity, ateda aj táto samotná aktivita
môžebyƛpovažovanáza(ēiastkový)cieűšportuakotakého.
Taktiež tvrdiƛ, že cieűom športu je len alen víƛazenie dáva do úzadia jeho vplyv na zdravie
obyvateűstva,športujúcejpopulácieatobezohűadunaprofesionálnyaleborekreaēný–amatérsky
rozmertejtoēinnosti,ēoniejecelkomkorektné.16
1.3(NE)JASNÝOBSAHNARTNUTEJDEFINÍCIE?
Uvedená definícia športu vjej aktuálnom znenísvojim rozsahom anajmäsvojím obsahom vsebe
zahƍŸa viaceré oblasti, prejavy ēi formy športu samotného, ēo sa na prvý pohűad zdaƛ jasným
nemusí. Vnasledujúcich riadkoch by sme preto chceli pre lepšiu prehűadnosƛ, komunikatívnosƛ
ajasnosƛdanejdefiníciepriblížiƛ,vyjasniƛnajmänasledujúceoblasti:
a) definícia„športu“rozlišujekolektívneaindividuálnešporty:
x
definícia tak robí formuláciou: „ ... za šport sa považuje akákoűvek fyzická aktivita jednej
aleboviacerýchfyzickýchosôb“
b) definíciapojmu„šport“rozlišujeprofesionálnyaamatérskyvýkontejtošportovejēinnosti:
x
profesionálny: "Za šport sa považuje akákoűvek fyzická aktivita jednej alebo viacerých
fyzickýchosôb,spojenáapodmienenáprocesom„tvorbymyšlienkyzhmotnenej17vpohybe“
bez ohűadu na jeho charakter, vykonávaná za úēelom dosiahnutia urēitého špecifického
cieűaēiužvpodobeurēitéhobodovéhoziskudo„bodovejtabuűky“referujúcejpostavenie
aktívnehosubjektuvlegitímneorganizovanejsúƛaživjejnajrôznejšíchpodobách",
Ͳ
Ͳ
Natomtomiestepovažujemezapotrebnéupozorniƛtaktiežnaformuláciu„vlegitímne
organizovanej súƛaži vjej najrôznejších podobách“. Táto ēasƛ definície „športu“ hovorí
olegitímne organizovanej súƛaži. Výkon profesionálnej športovej ēinnosti teda
definícia viaže apodmieneēne spája na jej výkon vtejto súƛaži, ēím odlišuje
profesionálnyvýkonšportovejēinnostiodinýchdruhovšportovejēinnosti.Kladieteda
pre jej „výskyt aexistenciu“ ěalšiu nevyhnutnú podmienku – už spomenutú športovú
súƛaž.
Nepôjde však oakúkoűvek športovú súƛaž, ale o„legitímne organizovanú“, tzn.
organizovanú subjektom, ktorý je na jej organizáciu splnomocnený, oprávnený apatrí
18
todojehoprávomoci. snaha odosiahnutie „športového úspechu.“), za druhé dosiahnutie cieűa (podstata športu), aza tretie víƛazstvo. Celú
problematiku však nemôžeme sumarizovaƛ iba chcením aformulovaním cieűa „vyhraƛ“. Takýto prístup vkoneēnom dôsledku
vyluēujemožnosƛpodspomenutúdefiníciuzahrnúƛakúkoűvekfyzickúaktivitu,beztakéhotocieűa–napr.voűnoēasovášportová
aktivitaakonapríkladbeh(logicky,cieűomtuniejevýhrapriēomto,žeideošportjenesporné).Navyše,jeviacakojasné,že
kdosiahnutiuúspechusúniekedypostaēujúce(dokoncapotrebné)ajremízovévýsledky–tedavtomtoprípadeideoēiastkový
cieű(napr.remíza)majúcizanásledokcelkovýcieű–výhravturnaji,pohárialeboinejsúƛaži.(preten–ktorýtím).Uvedomiƛsi
trebataktiežprípadynapríkladprofesionálnejkulturistikyēifitnes–kdecieűtejtoaktivitymôžebyƛchápanýako„zvíƛaziƛsám
nadsebou“,prezentovaƛsvojumuskulatúruvnajlepšejmožnejformeapodobne.
16)Formulovaƛcieűzvíƛaziƛakojedinýcieűfyzickýchaktivítnapr.navšetkyvoűnoēasovéšportovéaktivitybybolonepresným.
17)Pozriajpozn.pod.ēiarouē.4.
18)Chápnárodnýšportovýzväz,asociácia,športovéēiobēianskezdruženie.
46
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
x
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
amatérsky / voűnoēasový: „ ... alebo vpodobe zvyšovania fyzickej kondície bez úēelu
získavaniaspomenutéhobodovéhozisku.“
1.4VŠEOBECNOSeDEFINÍCIE?
Vprebehnutýchdebatáchsavyskytliajnázoryrôznychautorov,ktorévytýkalinamiprezentovanej
definícii všeobecnosƛ. Na margo týchto názorov uveěme vnasledujúcom texte prierezom len
niektorédefinícieinýchautorovēiinštitúcií,priēomposúdenie,ēinamipredloženádefiníciapojmu
šport je alebo nie je (vo vzájomnej komparácii) všeobecná nechajme na samotného ēitateűa ēi
adresátatohtopríspevku.
eská teória športu sa pravidelne venovala snahám odefiníciu športu. Tak napríklad V. Fiala
definoval šport ako „pohybovou hru, zábavu pƽvodnĢ rekreaēního charakteru, provozovanou na
ēerstvém vzduchu, nyní pohybovou ēinnost jednak za úēelem rekreaēnĢ – zdravotním
avýchovným,jednakvyslovenĢzaúēelemsoutĢžním,závodním.Tatoēinnostsevyznaēujesnahou
po nejvyšším tĢlesném výkonu apo vítĢzství nad sportovním soupeƎem podle pevných
mezinárodnĢplatnýchpravidelazáznamƽovýsledcích“.
J.Titl ako ěalší autor zaoberajúci sa touto problematikou definuje šport, ktorý chápe ako „formu
tĢlesné výchovy, jejímiž specifickými rysy jsou snaha po dosažení maximálního výkonu,
specializace, soutĢžení, závodĢní, trénink apod. Nelze však samotná cviēení pokládat za sport,
19 20
stejnĢjakonelzegymnastickácviēenípokládatzagymnastiku“. V ēeskom právnom poriadku nájdeme definíciu pojmu šport vjedinom zákone. Je ním zákon
ē.115/2001Sb.,opodpoƎesportu,vzneníneskoršíchpredpisov,noajtuješportdefinovanýlen
pre úēely tohto zákona ato nasledovne: „všetky formy telesnej ēinnosti, ktoré prostredníctvom
organizovanejajneorganizovanejúēastisikladúzacieűharmonickýrozvojtelesnejajpsychickej
kondície,upevŸovaniezdraviaadosahovaniešportovýchvýkonovvsúƛažiachvšetkýchúrovní“21.
Trebakritickypovedaƛ,žetátodefinícianeobstojízdôvodunedostatoēnéhopokrytiaēizahrnutia
všetkýchdruhovfyzickýchaktivít,ktorésaakošportchápaƛurēitedajú.Dodajme,žetátovychádza
zEurópskej charty športu, E u r ó p s k e j a n t i d o p i n g o v e j z m l u v y a z K ó d e x u š p o r t o v e j 22
etiky .
Napokonuveěmeaj„slovenské(legislatívne)vnímanie“tohtopojmu“:
Zákon ē.28/2009 Z. z., otelesnej kultúre, vznení neskorších predpisov definuje šport pomocou
dvochsamostatnýchúrovní–najprvako„športprevšetkých“,ktorýjedefinovanýako„rekreaēná
aktivita uskutoēŸovaná rôznymi formami telesných cviēení aěalšími záujmovými pohybovými
ēinnosƛami“23,potomako„výkonnostnýavrcholovýšport“definovanéako„ēinnostivymedzené
pravidlami, osvojené vtréningovom procese, uskutoēŸované vsúƛažiach aorganizované na
zásadáchdobrovoűnosti“.
Európskaúnia/RadaEurópy:
Vplyv Európskej únie acelkovej europeizácie právnych poriadkov môže vprípade pojmového
podchytenia ēi definovania pojmu šport nájsƛ oporu vdokumente Rady Európy. Rada Európy
19)Bližšiepozri:Králik,M.:Právovesportu,ISBN:8071795321,C.H.Beck,2001,str.31,304s.
20)Bližšiekěalšímdefiniēnýmsnahámšportupozri:Králik,M.:Právovesportu,ISBN:8071795321,C.H.Beck,2001,304s.
21)Zákonē.115/2001Sb.,opodpoƎesportu,vzneníneskoršíchpredpisov.
22)Dôvodovásprávakzákonuē.115/2001Sb.,opodpoƎesportu.
23)Zákonē.28/2009Z.z.,otelesnejkultúre,vzneníneskoršíchpredpisov.
47
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.UCPS.SK
vymedzilapojemšport,avsúladesjehoobsahomsapojemšportvyskytujeajvBielejknihe.Jeho
obsahRadaEurópyvymedzilanasledovne:„všetkyformytelesnýchaktivít,ktoréprostredníctvom
príležitostnej alebo organizovanej úēasti vedú kpreukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej
zdatnosti aduševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo umožŸujú dosahovaƛ výsledky
vsúƛažiach na všetkých úrovniach24“. Stouto „definíciou športu“ sa dá vo väēšej miere súhlasiƛ,
noprirodzene,jejširokévymedzenienájdeajpoēetnýchodporcovspochybŸujúcichpojmovéznaky
ztejto definície plynúce. Vtomto smere je však jednoznaēne možné akúkoűvek snahu opojmové
vymedzenie športu akoukoűvek organizáciou privítaƛ aoceniƛ. Dodatkom, spomenutú definíciu
športu prebrali aj naši ēeskí kolegovia vzákone ē.115/2001 Sb., Zákon opodpoƎe sportu, vznení
neskoršíchpredpisov.
Po zhliadnutí obsahu týchto definícií máme za to, že všeobecnosƛ týchto definícií je viac ako
zrejmá.ZároveŸpodotýkame,žetietodefinícievsebenezohűadŸujúanivšetkytieatribúty„výkonu
ēipraktizovania“športuašportovejēinnosti,ktorésúobsiahnutéaktorézahƍŸanamivymedzená
definícia športu. Naša evidentná azreteűná snaha orozlišovanie kolektívnych aindividuálnych
25
športov, ako aj snaha orozlišovanie profesionálneho aamatérskeho výkonu športovej ēinnosti musíbyƛpremietnutádosamotnéhoznenianavrhovanejdefiníciešportuakocelku.Samozrejme,
táto skutoēnosƛ môže byƛ považovaná ako problémový aspekt nami prezentovanej definície.
Sprihliadnutím na kvalitatívny vývoj športu ako celku asúvisiacej legislatívy však máme za to, že
jeho definícia, ktorá by tieto aspekty nezahrŸovala by nemohla nadobudnúƛ prínosný, moderný
aaktuálny,napraxreagujúcicharakter.
2. NÁVRH SKUTKOVEJ PODSTATY TRESTNÉHO INU UBLÍŽENIA NA ZDRAVÍ PRI VÝKONE
ŠPORTOVEJINNOSTI:
Vēasti, obsahu arozsahu pripomienok ku navrhovanému zneniu skutkovej podstaty sme dospeli
kzáveru, že tieto vistej ēasti racionálny základ majú apreto sme pristúpili kich zohűadneniu a
ksamotnej modifikácii predkladaného návrhu skutkovej podstaty. Samozrejme, sniektorými
nesúhlasíme, ēoho prejavom bude reakcia vnasledujúcich riadkoch. Kozrejmeniu znakov danej
skutkovejpodstatyodkazujemenasúvisiacipríspevok.26
2.1PÔVODNÉZNENIENÁVRHUSKUTKOVEJPODSTATY:
„Ktoinémuprišporteajpriprípadnomdodržaníšportovýchpravidielodvetviašportu,priktorého
zápase ēi súboji kzraneniu došlo, ato mimo záujmu dosiahnuƛ športový úspech úmyselne
adokázateűnespôsobíujmunazdraví,potrestásapeŸažnýmtrestomod3000euraleboodŸatím
slobodyna...až...roky/rokov“
„PeŸažným trestom od 15 000 eur alebo odŸatím slobody na ... až ... roky/rokov sa páchateű
potrestá, ak spácha ēin uvedený vodseku 1 závažnejším spôsobom konania za použitia
akéhokoűvekpredmetu,ktorýmápotenciálurobiƛútoksilnejším“
[email protected]É[email protected]ÉPRIPOMIENKY:
ObsahpripomienokJUDr.PetraŠamka27onegatívnychdopadochumiestneniaslova„dokázateűne“
douvedenéhoznenianávrhutejtoskutkovejpodstatypripúšƛame,priznávamejehoobsolentnosƛ
24)Brusel,11.7.2007.KOM(2007)391vkoneēnomznení,Bielaknihaošporte.
25)Potrebauvedomeniasi,žejetuzásadnápotrebarozlišovaƛmedzišportomavykonávaním/výkonomšportovejēinnosti.
26)Tamtiež:pozn.pod.ē.ē.1,druhýcitovanýodbornýpríspevok(internetovýodkaz).
27)Adresapripomienok:pozripozn.podēiarouē.2
48
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
aproblematickosƛ. Preto by vzhűadom na cieű snahy – formulácie uspokojivého návrhu skutkovej
podstaty„športovéhotrestnéhoēinu“–bolospomenutéslovozjehozneniadôvodnevypustené.
Z hűadiska pripomienky JUDr. Petra Šamka odefinovaní následku daného trestného ēinu –
navrhovanáskutkovápodstatabymalamaƛsilupostihovaƛznáme„likvidaēné“fauly,ktorésadejú
pri športe na športoviskách. Je skutoēne pravda, že Trestný zákon vo svojom paragrafe §123
definuje ujmu na zdraví, ako aj ublíženie na zdraví. Nami prezentovaný „návrh“ riešenia
problematiky možnosti zavedenia danej skutkovej podstaty úmyselne do jej znenia formuloval
ujmu na zdraví, priēom mal za cieű odbornou debatou dôjsƛ ku plošnej zhode, ēi by následok
konania mal maƛ znaky už ujmy na zdraví (akejkoűvek), alebo až ublíženia na zdraví, ēi ƛažkého
ublíženia na zdraví. Po mnohých diskusiách, ktoré sme absolvovali jednak osobne, jednak na
internetových portáloch, ako aj na už spomenutej historicky prvej konferencii Šport aprávo
vPoprade28smedospeliknázoru,žeideálnymstavombybolozavedenieublíženianazdraví29do
navrhovanej skutkovej podstaty, nie „už“ ujmy na zdraví, keěže stotožŸovaƛ opisované
"likvidaēné fauly" sakoukoűvek ujmou na zdraví by nebolo korektné. Na už spomínanej
konferencii„Športaprávo“zaznelavhodná,prínosnáaprenáspotešiteűnápripomienkazústdoc.
JUDr. Jozefa entéša PhD., ktorý pripomenul, že vprípade tohto „športového trestného ēinu“
nemusíísƛažoƛažkéublíženienazdraví.
S týmito pripomienkovanými názormi sa vkoneēnom dôsledku stotožŸujeme azohűadŸujeme ich
vsamotnom modifikovanom znení skutkovej podstaty, ktoré bude uvedené na konci tohto
príspevku. Výsledkom je, že predkladaná navrhovaná skutková podstata predpokladá ako
následokminimálneublíženienazdraví.
Vypustenie pojmu „zranenie“ sme vnávrhu skutkovej podstaty taktiež uznali za vhodné
apotrebné,nakoűkoskutoēnevytváralo"terminologickýneporiadok."
Vzhűadom na znenie §17 TZ znavrhovaného znenia skutkovej podstaty vypúšƛame aj explicitnú
formuláciuúmyslu.
K rozsahu pripomienky JUDr. Petra Šamka na tému „závažnejším spôsobom konania“
sprednesenými pripomienkami zveűkej ēasti súhlasíme. Závažnejší spôsob konania definuje
30
Trestný zákon istým spôsobom , priēom však máme za to amyslíme si, že konanie športovca,
ktorým tento spôsobí inému športovcovi ublíženie na zdraví (likvidaēným faulom), môže
vniektorých prípadoch nadobúdaƛ obzvlášƛ závažný aintenzívny charakter, ēo je vkoneēnom
dôsledku vsúlade so samotným §138 odsek c (surovým alebo trýznivým spôsobom), prípadne aj
sodsekomh.
VobsahupripomienokapostrehovJUDr.PetraŠamkaoprípadoch,ktorésavhistóriiriešili(prípad
„Pecko“ aprípad „Mráz“) poukazoval na to, že „aj tieto príklady ilustrujú, že aj už existujúce
skutkové podstaty trestných ēinov sú plne použiteűné aj na závažné excesy pri výkone športovej
28)http://www.ta3.com/clanok/1005801/tvoriͲsaͲsportoveͲpravo.html(navštívenédŸa16.92012)
29)§123odsek2TZ:„Ublíženímnazdravísanaúēelytohtozákonarozumietaképoškodeniezdraviainého,ktorésiobjektívne
vyžiadalolekárskevyšetrenie,ošetreniealebolieēenie,poēasktoréhobolnieibanakrátkyēassƛaženýobvyklýspôsobživota
poškodeného.“
30)§138Závažnejšíspôsobkonania:Závažnejšímspôsobomkonaniasarozumiepáchanietrestnéhoēinu
a)sozbraŸouokremtrestnýchēinovúkladnejvraždypodűa§144,vraždypodűa§145,zabitiapodűa§147a§148,usmrtenia
podűa§149,ublíženianazdravípodűa§155,§156a§157,b)podlhšíēas,c)surovýmalebotrýznivýmspôsobom,d)násilím,
hrozbou bezprostredného násilia alebo hrozbou inej ƛažkej ujmy, e) vlámaním, f) űsƛou, g) využitím tiesne, neskúsenosti,
odkázanosti alebo podriadenosti, h) porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej zpáchateűovho zamestnania, postavenia
alebofunkciealebouloženejmupodűazákona,i)organizovanouskupinou,aleboj)naviacerýchosobách.
49
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.UCPS.SK
ēinnostiadokoncasapodűanichajpostupuje,priēomjebezvýznamu,ēisatakstanepriamopoēas
zápasu alebo na tréningu, prípade bezprosͲtredne po skonēení zápasu, respektíve, ēi predmetom
útokujespoluhráē,protihráē,ēidokoncarozhodca,prípadneajdivák.“
Obsah týchto pripomienok chápeme ako podstatné nepochopenie diskutovanej problematiky.
Podotýkame aupozorŸujeme, že vtýchto prípadoch nejde o„športové trestné ēiny“. Nami
prezentovaný návrh skutkovej podstaty je aplikovateűný na zákroky vhre, pri súbojoch, poēas
zápasu–anievēasejehoprerušení,poēasprestávokēipozápase,prípadnenatréningu„mimo
výkonušportovejaktivity“.31Laickypovedané,zákrok,kedyprisklzefutbalistaúmyselneublížina
zdraví inému vēase zápasu spadá pod aplikáciu nami prezentovaného trestného ēinu, avšak
napríklad inzultovanie rozhodcu po zápase už pod aplikáciu nami navrhovaného trestného ēinu
nespadá.Logikavecinavyšehovorí,žetrestnýēin„výtržníctva“(prípad„Mráz“)jelogickynemožný
privýkonešportovejēinnosti–poēashry.Vtýchtoprípadochsajednáoklasickéublíženienazdraví
ēi iné trestné ēiny asúhlasíme, že vtýchto prípadoch aj aktuálna úprava postaēuje nakoűko tieto
nekvalifikujeme ako „športové“. Vprípade nami prezentovaného trestného ēinu však musí ísƛ
okonanie(zákrok,ktoréhonásledkomjeublíženienazdraví)prihre,prifyzickejaktivite,ktorátvorí
obsahapodstatudanéhošportu.
2.3UPRAVENÉZNENIE:
Poúpraváchvykonanýchvobsahunávrhuskutkovejpodstatytrestnéhoēinuublíženianazdravípri
výkonešportovejēinnostitentoznie:
„Ktoinémuprišporteajpriprípadnomdodržaníšportovýchpravidielodvetviašportu,priktorého
zápaseēisúbojikublíženiunazdravídošlo,atomimozáujmudosiahnuƛšportovýúspechspôsobí
ublíženienazdraví,potrestásaodŸatímslobodyna...až...roky/rokov.
„OdŸatímslobodyna...až...roky/rokovsapáchateűpotrestá,akspáchaēinuvedenývodseku1
závažnejšímspôsobomkonania“
2.3.1. NEDODRŽANIE
ŠPORTOVÝCH PRAVIDIEL AKO PODMIENKA MOŽNOSTI VYVODZOVANIA
ZODPOVEDNOSTI?
Nevyhnutným výkladovým dodatkom obsahu návrhu skutkovej podstaty trestného ēinu je
skutoēnosƛ, že práve ēasƛ definície vznení: „aj pri prípadnom dodržaní športových pravidiel
odvetvia športu, pri ktorého zápase ēi súboji kublíženiu na zdraví došlo“ je jedna zjej
dominantnýchapodstatných.
Táto vyjadruje postoj autora (a systematiku návrhu skutkovej podstaty trestného ēinu) ktéme –
možnostivyvodeniazodpovednostišportovcazaspôsobenézranenieajpriprípadnomdodržaní
športových pravidiel daného športu. Vodbornej športovoprávnej vede sa otejto problematike
vedúsiahodlhédiskusie,priēommožnosƛvyvodzovaniazodpovednostiibazasúēasnéhoporušenia
športovýchpravidieljeobsahovýmopakomnaērtnutejdefinície.Trebasivšakuvedomiƛ,žetakýto
prístup zo športových pravidiel robí prameŸ práv apovinností, ktoré vyluēujú zodpovednosƛ
športovca ako takú. Dodajme, že sprihliadnutím na platný právny poriadok de lege latta tieto
pravidlá súēasne nepatria medzi skutoēnosti vyluēujúce zodpovednosƛ. Stýmto postojom
31)To,žemáhokejovýhráēnasebedresanachádzasanaűadevēaseprerušeniazápasuneznamená,žeakvtomtomomente
napadne protihráēa, že tak urobil pri športe, pri výkonešportovej ēinnosti. Právenaopak, urobil tak mimo výkonu športovej
ēinnosti.Prišportebynapadolprotihráēavtedy,akbyvēasezákrokubežalēaszápasu,atoibazasplneniapodmienok,žeišlo
osúbojmimohry,mimosnahydosiahnuƛšportovýúspechatě.
50
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
nesúhlasíme, ēo je koniec koncov prejavom aj samotnej definície ktorej obsah hovorí otom, že
vyvodzovaniezodpovednostisivoēišportovcoviviemepredstaviƛajprizákroku,ktorýmšportové
pravidloporušenénebolo.
2.3.2ŠPORTOVÝÚSPECH?
alšia zvýznamných ēastí návrhu znenia skutkovej podstaty je pojem športový úspech. Športový
úspechjesnahašportovcadosiahnuƛpoziēnúaleboinúvýhoduzaúēelomvyhratiakonkrétneho
fyzického ēi iného súboja, ato za úēelom získaƛ loptu, puk, ēi inú hraciu potrebu. Ak sa však
fyzický kontakt medzi hráēmi (scieűom zraniƛ súpera aublížiƛ mu na zdraví) uskutoēní mimo
faktickej možnosti odosiahnutie športového úspechu, môžeme vyhodnocovaƛ tento fyzický
kontakt ako kontakt, vktorom športovcovi nešlo odosiahnutie športového úspechu. Touto
konštrukciou mienime pokryƛ všetky súboje, ktoré prebiehajú napr. mimo "ƛažiska hry", mimo
súbojov oloptu, puk ēi iný predmet samotného športu – skrátka tie súboje akontakty, ktorých
obsahtvoríinýcieű,akošportovýúspech.
Športový úspech, pojem šport amožnosƛ vyvodzovania športovcovej zodpovednosti aj za
súēasného dodržania športových pravidiel vyjadrujú vsúhrne jedineēnosƛ obsahu tejto
navrhovanej skutkovej podstaty trestného ēinu, ktorý zohűadŸuje viaceré športovo – právne
poznatky avýchodiská teórii vnímania možnosti vyvodzovania športovcovej zodpovednosti.
Právejehoprezentovanéznenieznehorobíobsahovozásadneiný,na„likvidaēnézákroky“űahko
aplikovateűný, kvalitatívne odlišný trestný ēin vporovnaní strestným ēinom vyjadreným v§156
„TZ“.
2.4DOPLNENIAAPRESAHYNASTOLENEJTÉMY:
2.4.1SYSTEMATIKASANKCIÍ
Vpôvodnom návrhu skutkovej podstaty sa vyskytovala tak možnosƛ odŸatia slobody, ako aj
možnosƛfinanēnéhopostihu.Chcelismetoutoformulácioupoukázaƛnamožnosƛadruhyrepresie,
ktorésipridanomtrestnomēineviemepredstaviƛajnapriekskutoēnosti,ževieme,žepredložené
riešenie nebolo vsúlade §34 ods.2 Trestného zákona. Nami prezentovaný návrh skutkovej
podstata trestného ēinu ublíženia na zdraví pri výkone športovej ēinnosti sa dá kedykoűvek
vrozsahusankciemodifikovaƛibanaodŸatieslobodytak,akotorobímeajvjejupravenomznení,
ēímbytedaproblémsankciearepresiezapredmetnékonaniebolodstránený.
Samozrejme, ak niektorý ziných autorov poskytne anavrhne systematiku iného postihovania
páchateűa – športovca za predmetné konanie vkvalitnejšom rozmere32, budeme radi, keěže by
takýtoprístupposunuldebatuomožnostizavedeniatejtoskutkovejpodstatynakvalitatívnevyššiu
úroveŸ. Ako bolo povedané, uvedené platí pri chápaní cieűa formulácie tohto trestného ēinu –
"návrh"legislatívnehoriešeniadanejproblematiky.
Sme však toho názoru, že by taktiež (keěže sa finanēný trest zjej obsahu pod prizmou nesúladu
jeho výskytu vnej suž spomenutým paragrafom Trestného zákona odstránil), mohla byƛ ex lege
známa výška sumy peŸažného trestu, ktorý by mohol predmetné odŸatie slobody nahradiƛ.
Myslíme si, že možnosƛ zváženia súdu ovýške tohto fakultatívneho trestu by mala ustúpiƛ jej
zákonnému (základnej hodnote peŸažného trestu kodseku 1, exemplárnej hodnote peŸažného
trestu kodseku2) stanoveniu,pretože posúdenie závisí aj navedomosti ovýzname športových
32)Mimodisciplinárnehokonaniaapotrestania.(pozn.autora)
51
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.UCPS.SK
33
pravidiel, závažnosti ich porušenia atě. Tak ako tvrdíme vjednej zpoznámok pod ēiarou, jej
výšku nechávame na širšie odborné posúdenie športovo – právnej, legislatívnej apredovšetkým
trestnoprávnej vedy, priēom svoju predstavu ojej možnej výške sme prezentovali vpôvodnom
znenínávrhuskutkovejpodstaty.
2.4.2Rozhodcovskýorgánvs.súd–1:0aleboprocesnédoplnenienaērtnutéhoproblému:
PraxšportovoͲprávnejobcenámukazujeprípady,vktorýchpredmetnýzákrokšportovca,ktorýby
mal potenciál byƛ považovaný za ublíženie na zdraví súpera je posudzovaný disciplinárnym
orgánomdanéhonárodnéhošportovéhozväzu.Uvedomeniesikonzekvencií,ženárodnýšportový
zväz je súkromnoprávny subjekt naberá na vážnosti. Táto právomoc samozrejme tomuto
disciplinárnemuorgánuprináleží,priēommedzimožnostipotrestaniahráēazatakétokonaniepatrí
jednak zastavenie ēinnosti, alebo prípadne aj uloženie finanēnej pokuty, ēi iné tresty. Ak by sme
vtomto okamihu súēasne pripustili aj zaēaté trestné stíhanie predstaviteűom Policajného zboru
Slovenskej republiky alebo prokuratúry za možný trestný ēin ublíženia na zdraví, prokurátor by
následne snajväēšou pravdepodobnosƛou pred podaním obžaloby postupoval vsúlade
34
sparagrafomTrestnéhoporiadku ,ktorýmuumožŸujepredmetnétrestnéstíhaniezastaviƛ,akto
35
považuje za dostatoēné. Legitímne oprávnenie prokurátora zastaviƛ trestné stíhanie, ak už bolo
oskutku osoby rozhodnuté vdisciplinárnom konaní, ēo konanie pred orgánom národného
športovéhozväzusamozrejmespŰŸa,tunadobúdareálnumožnosƛvýskytu.
Ak si uvedomíme, že rozhodnutie disciplinárneho orgánu národného športového zväzu príde
spravidladoniekoűkýchdnípoprevinenísašportovca,takjejasné,žetotorozhodnutiebudevia
facti predbiehaƛ rozhodnutie prokurátora opodaní obžaloby, ēo bude maƛ procesný dopad
vkonaníprokurátoravsúladeshoreozrejmenýmstavom.
Je tu otázne, ēi je dobrým stav hovoriaci otom, že skutok, ktorý by prípadne mohol niesƛ znaky
ublíženia na zdraví sa ani nedostane pred „zákonného sudcu“, ato ztitulu jeho „skoršieho
prejednania“ apostihnutia súkromnoprávnym orgánom národného športového zväzu. Nie je to
procesnemožnýpostuphovoriacivskutkuotom,žeakbolšportovec„potrestaný“disciplinárnym
orgánomnárodnéhošportovéhozväzu,skutokužpredstaviteűsúdnejmocivosobesudcunebude
prejednávaƛ, lebo prokurátor (a máme za to, že spravidla) bude zastavovaƛ trestné stíhanie?
Oskutku tu rozhoduje ekipa rozhodcovských sudcov, ktorých kvalitatívne podmienky pre
ustanovenie do funkcie stanovuje národný športový zväz. Táto problematika má minimálne
rozporuplné konzekvencie amáme za to, že majú potenciál na rozvinutie diskusie osprávnosti
tohtostavu.
Spornosƛamožnúproblematickosƛtohtostavupodēiarkolnaspomínanejkonferenciiajdoc.JUDr.
Jozef entéš PhD., ktorý uvažoval otom, ēi rozhodnutie disciplinárneho orgánu Slovenského
futbalového zväzu (ěalej „SFZ“) vytvára prekážku „ne bis in idem“ zhűadiska ěalšieho možného
trestania páchateűa súdnou mocou. Jeho uvažovanie vdanej problematike smerovalo skôr
knegatívnemuzodpovedaniunastolenejotázkynazákladetvrdenia,žedisciplinárnyorgánSFZnie
33) Prichádza tu do úvahy aj možnosƛ zavedenia znalca na posudzovanie týchto faulov, oēom sa taktiež na spomínanej
konferencii „Šport aprávo“ diskutovalo. Problémom však boli kvalitatívne požiadavky nevyhnutné potrebné pre osobu
takéhotoznalca.
34)§215odsek2písm.b.
35)BližšiepozrikomentárPetraSepešiho,prístupnéna:
http://www.ucps.sk/Znaky_trestneho_cinu_ublizenia_na_zdravi_pri_vykone_sportovej_cinnosti_jaroslav_collak
(navštívené
12.102012).
52
M!"#$%&'6*..21
O((#)#*'+, 4/2012
J!'*$.!-
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
jeorgánomštátnym,nozodpovedanietejtootázkysisamozrejmezasluhujekvalitatívnejšíprávny
alogickýrozbor.
NAMIESTOZÁVERUKRÁTKAÚVAHA:
Presvedēenieotom,ževniektorýchprípadochnemusístaēiƛpotrestaniešportovcazaspôsobené
úmyselné ublíženie na zdraví iného športovca rozhodcovským orgánom daného národného
športovéhozväzu(formounapr.zastaveniašportovejēinnosti,uloženiapeŸažnéhotrestuēiiného
postihu), ako aj presvedēenie otom, že vistých prípadoch musí do týchto vzƛahov vstúpiƛ
všeobecné súdnictvo36 nás doviedla ku snahe oformuláciu hore uvedeného návrhu znenia
"športového trestného ēinu" – inštitútu, ktorý svojím obsahom poníma viaceré východiská
apostoješportovo–právnejvedyposlednýchrokov.
Kriticky zhodnoƛme, že existencia mnohých nadbytoēných, nefungujúcich aneefektívnych
skutkových podstát vuž platnom aúēinnom Trestnom zákone, dokonca existencia zákonov
zavádzajúcich niektoré – možno povedaƛ – nie ēasto sa vyskytujúce zodpovednosti (napr. tzv.
"atómový zákon"37) sú predzvesƛou toho, že tvrdenia onadbytoēnosti takejto skutkovej podstaty
nemusia byƛ úplne vhodné. Opäƛ dodávame, že táto si nerobí nádej na absolútnu presnosƛ
asprávnosƛ, jej koneēné znenie by mohlo byƛ výsledkom jednak akademických "online, ako aj
offline"debát,diskusiíēiodbornýchpríspevkov,podprizmouēohoajvznikla.
VpodmienkachSlovenskejrepublikysmesastretlispoētomprípadov,ktoréspoēítamenaprstoch
jednejruky,kedysavoēišportovcovivyvodilatrestnoprávnazodpovednosƛzaublíženienazdraví
iného športovca. Záverom sa môžeme básnicky opýtaƛ, ēi je to prejav toho, že slovenské
športoviskásúimúnnevoēitýmtolikvidaēnýmzákrokomvpriebehuhryavôbecsanevyskytujú,
alebo na Slovensku nedisponujeme skutkovou podstatou vtýchto prípadoch bez problémov
aplikovateűnéhotrestnéhoēinu–právnouúpravou,ktoroubysmepredmetnékonaniedokázali
postihovaƛ.Mámezato,žeprváēasƛnastolenejotázkynadobúdadoslova„sarkastický“rozmer,ēo
dávavkoneēnomdôsledkuodpoveěajnajejdruhúēasƛ.
Samozrejme, ak sa podstatná ēasƛ právnickej, legislatívnej a„športovej“ obce zhodne na tom, že
takúto skutkovú podstatu trestného ēinu ublíženia na zdraví pri výkone športovej ēinnosti
nepotrebujeme,ženavyvodzovaniezodpovednostišportovcazaúrazspôsobenýinémupostaēujú
aktuálne skutkové podstaty trestných ēinov obsiahnuté vTrestnom zákone – tento stav budeme
akceptovaƛ.Celúštúdiuozavedení„športovéhotrestnéhoēinu“budemepodprizmouuvedeného
pokladaƛakozaēiatokúvahoproblematike,ktorávskutkuavkoneēnomdôsledkupoprebehnutej
debatenenašlaplošnúzhoduopotrebejejzavedeniaalegislatívnehouchopenia.
Pozitívomvšakostáva,žetátodišputaprebieha,ēojevkoneēnomdôsledkuprejavomformovania
„športovoprávnej doktríny“ na Slovensku, ako aj prejavom formovania ekipy osôb, ktoré na
kultivovanej, kvalitatívne aodborne vysokej,polemike prajnej úrovni vedia diskutovaƛ ošporte,
jehoaktuálnychproblémoch,ojehosúēasnostiabudúcnosti.
36)BližšiepozrizhodnýpostojMichalaKrálikaolegitímnomsubjekteprirozhodovaníonáhradeškodyzaspôsobenýšportový
faul, zvlášƛ ak sa jedná oprípadný trestnoprávny postih – Králik, M.: Právo ve sportu, ISBN: 8071795321, C.H.Beck, 2001,
str.156,304s.)
37)Z.ē541/2004Z.z,§1písmenoh).
53
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
ODBORNÁVEREJNÁDISKUSIA–INFORMANÝSYSTÉMOBEZPENOSTINAŠPORTOVÝCH
PODUJATIACH,ZÁKLADNÝNÁSTROJPREVENCIEDIVÁCKEHONÁSILIA,ALEBO
PRÍSPEVOKSFZKDOSIAHNUTIUSPOLONÉ[email protected]
IV.RONÍKMEMORIÁLUMILANAHANZELA
17.XI.2012,BRATISLAVA,HANTARÉNA(ŠPORTOVÁHALANAPASIENKOCH)
VYBRANÉVEDECKOͲTEORETICKÉPODUJATIA(NOVEMBER–DECEMBER2012)
54
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ODBORNÁ VEREJNÁ DISKUSIA – INFORMANÝ SYSTÉM OBEZPENOSTI NA ŠPORTOVÝCH
PODUJATIACH, ZÁKLADNÝ NÁSTROJ PREVENCIE DIVÁCKEHO NÁSILIA, ALEBO
PRÍSPEVOKSFZKDOSIAHNUTIUSPOLONÉ[email protected]
JUDR.PETERSEPEŠI–ēlenvýkonnéhovýboruSFZprelegislatívneotázky,prokurátor
ING.JÁNLETKO–Slovenskýfutbalovýzväz,vedúcioddeleniaIT
Divácke násilie vníma slovenská spoloēnosƛ už dlhšie obdobie ako reálny problém ato nielen
ztelevíznych obrazoviek, tlaēených alebo elektronických médií, ale najmä prostredníctvom
konkrétnych negatívnych zážitkov fanúšikov, hráēov, funkcionárov, policajtov, usporiadateűov, ēi
okolo idúcich obēanov, mladých űudí, žien, detí poēas rizikových športových podujatí. Väēšinou
alebotakmervždy(zatiaű)sajednáofutbalovéstretnutia,noskúsenostizinýchkrajínhovoria,že
fenoméndiváckehonásiliasamôžeobjaviƛajnainýchverejnýchpodujatiachšportovýchaleboaj
kultúrnych(koncerty,festivaly)alebosamôžepresƛahovaƛnaverejnézhromaždeniaobēanov.
Stav fenoménu diváckeho násilia na Slovensku vnímajú űudia rôzne, aj tu nájdeme pomerne
široké spektrum názorov. Niektorí tento problém ignorujú (máme aj iné spoloēenské
problémy,možno aj vážnejšie), niektorí ho nahlas, ēi polohlasne bagatelizujú (jedná sa iba
oniekoűko desiatok chuligánov), ěalší deklarujú, že majú záujem ho riešiƛ ale ēakajú na riešenie,
ktoré prinesie systém (štát ako verejná autorita vspolupráci so SFZ). alšia skupina pracuje na
príprave konkrétnych návrhov riešení zdola, ktorých prerokovanie aimplementácia si však bude
vyžadovaƛpomerneintenzívnukomunikáciuasúēinnosƛzainteresovanýchsubjektov.Takýtostav,
resp.pomalýpostupnývývoj(pomalšíakobymohol/malbyƛ),pretrvávauždlhšíēas,avšakbudeto
tak zrejme iba dovtedy, kým sa na niektorom slovenskom štadióne neprihodí nieēo skutoēne
veűmivážne.Nieēo,ēonásvšetkýchbudeveűmimrzieƛ.Potomzrejmelogickypríduzmenyaprídu
veűmi rýchlo – zhora, aaj preto je potrebné maƛ pripravené dobré vecné riešenia, aby sme ich
mohliponúknuƛ,keěprídetenēas.
Najlepšia alternatíva, ktorú si želáme je, aby sa nám podarilo prijaƛ aimplementovaƛ do života
vhodnéopatrenianariešenieproblematikydiváckehonásiliaskôrakodôjdekvážnemuincidentu
snenapraviteűnýminásledkaminaniektoromslovenskomfutbalovomštadióne.
Tí, ktorí vidia narastajúci trend apotenciál diváckeho násilia, vnímajú súēasný stav ako problém,
ktorého prejavy sú de facto len mementom pred hroziacimi oveűa vážnejšíminásledkami, ktoré
môžepriniesƛmožnoužěalšieligovékolo.
Jepotrebnéuviesƛ,žeobdobnýmprocesomvývojaavnímaniaproblematikydiváckehonásiliazo
strany obēana – fanúšika, klubu, futbalového zväzu, orgánov verejnej moci, ēi politikov, aký
vsúēasnosti prebieha na Slovensku, už prešlo viac, ēi menej úspešne, množstvo vyspelých
európskychkrajín.
Slovensko tiež kráēa po svojej ceste poznania tejto problematiky, na ktorej si však musíme
pomôcƛmysami.Mámevšakveűkúvýhodu.Vieme/môžemevyužiƛpoznatky,skúsenostiapomoc
iných krajín, zktorých niektoré za svoj progres vtejto oblasti, na rozdiel od nás (zatiaű), zaplatili
životmi fanúšikov, svojich spoluobēanov, synov, otcov, ēi detí. Pomocnú ruku nám podávajú aj
medzinárodní bezpeēnostní experti zUEFA, FIFA alebo aj iných medzinárodných organizácií. No
amáme aj vlastných expertov zradov policajtov, pracovníkov bezpeēnostných služieb,
bezpeēnostných manažérov športových klubov ašportových zväzov, ktorí majú vlastné poznanie
askúsenostizdomácichizahraniēnýchšportovýchpodujatí.
55
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
Kdiváckemunásiliujepotrebnépristúpiƛtak,akokukaždémuinémuspoloēenskémuproblému,
sktorýmsachcemajoritnáēasƛűudskéhospoloēenstvavysporiadaƛ,sprimeranýmrešpektom.Je
potrebné zhromaždiƛ poznatky otejto problematike apozrieƛ sa na Ÿu zperspektívy všetkých
dotknutých, ēi zainteresovaných subjektov, vrátane perspektívy slušného fanúšika, žien adetí,
ktorébysatiežmožnoradizúēastnilifutbalovéhostretnutiaakospoloēenskéhopodujatia.
Zdarné riešenie problematiky diváckeho násilia si vyžaduje synergiu, spoloēný pohűad na
problematiku, dobrú vzájomnú komunikáciu aspoloēný postup všetkých zainteresovaných
subjektov(vtomistompriestoreaēase).
Jepotrebnéopustiƛvýēitky,ēikritizovanie„týchostatných“navybranomexemplárnompochybení,
ktoré spravidla vyplýva znedostatku poznania/informácií. Každý sa môže pomýliƛ, každý má na
chybuprávo,chybysúdobrénato,abysmesananichdokázaliuēiƛ.Každýmáprávonaslušnosƛ,
úctu adôstojnosƛ, aj keě sa pomýli alebo má iný názor. No avšetci vieme, že oveűa űahšie sa
analyzujú postupy audalosti sodstupom ēasu na základe videozáznamov akomplexného
poznaniasituáciepokonzultáciáchsprávnymiēibezpeēnostnýmiexpertmi,akovreálnomēase,
keě sa musí policajt, bezpeēnostný manažér, hlavný usporiadateű, organizátor podujatia, ēi
zástupca obce vyjadriƛ, rozhodnúƛ, ēi reagovaƛ vpriebehu pár minút, ēi niekedy až sekúnd
vstresovej situácii. Cez túto prizmu je potrebné vnímaƛ všetky nedostatky apochybenia,
samozrejmeaksanejednáohrubéflagrantnépochybenia.
Na Slovensku existuje aktívna skupina zanietených odborníkov zradov polície, prokuratúry,
súkromných bezpeēnostných služieb, SFZ,ÚLK, [email protected] išportových klubov, ktorá sa snaží
problematikou diváckeho násilia seriózne zaoberaƛ. Sodbornou znalosƛou problematiky
podloženou praktickými skúsenosƛami má ambíciu pripraviƛ návrhy organizaēnoͲtechnických
ilegislatívnychopatrenídelegeferendanariešenieproblematikydiváckehonásilia.Návrhyriešení
po dosiahnutí potrebnej zhody budú ponúknuté športovému hnutiu aobēanovi (slušnému
fanúšikovi), no asamozrejme aj orgánom verejnej moci apolitikom – poslancom, ministrom,
ktorýchpodporajevkoneēnomdôsledkurozhodujúca.
Cieűom aúlohou tohto príspevku – diskusného stimulu je predstaviƛ odbornej športovej
aprávnickejverejnostinávrhēastiriešenia,ktorépripravujeSlovenskýfutbalovýzväzvspolupráci
sakomunikáciisostatnýmizainteresovanýmisubjektmiakosvojvkladdospoloēnéhopostupupri
riešeníproblematikydiváckehonásilia.
Slovenský futbalový zväz pripravuje návrh interného predpisu – Smernice ovytvorení
aprevádzkovaní informaēného systému obezpeēnosti pri športových podujatiach, ktorý je
vsúēasnosti vštádiu pripomienkového konania (do 10.12.2012). Na tvorbe návrhu predmetnej
smerniceainformatickoͲtechnickéhoriešeniasanazákladeanalýzypožiadaviek,procesov,právnej
úpravyakoajtechnickýchmožnostíinformaēnéhosystémuSFZ,podieűajúprávnicipôsobiacivSFZ
aMŠK Žilina ainformatik/analytik SFZ [email protected], ktorí sa veűa pýtajú apoēúvajú, aby ēo najlepšie
vystihlipotreby,záujmyamožnostijednotlivýchzainteresovanýchsubjektov,ktorésúvsúladeso
sledovaným úēelom/cieűom – vytvoriƛ efektívny pracovný nástroj kriešeniu problematiky
diváckeho násilia. Výsledný návrh by mal byƛ vyváženým kompromisom personálnych,
znalostných, organizaēnoͲtechnických, právnych iekonomických možností zainteresovaných
subjektov.
Napriektomu,žeexistenciuinformaēnéhosystémupredpokladáplatnáprávnaúpravaSRužod
1.12.2008, kedy nadobudol úēinnosƛ zákon ē.479/2008Z.z. oorganizovaní verejných
telovýchovných podujatí, športových podujatí aturistických podujatí a ozmene adoplnení
56
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
niektorých zákonov (ěalej len „zákon ē.479/2008Z.z.“), koncept, ktorý je vtomto príspevku
naērtnutýpredpokladáviacerélegislatívnezmenypôvodnejprávnejúpravy.
Niektoré ustanovenia návrhu smernice uvedenej nižšie si budú vyžadovaƛ legislatívne zmeny
vprávnejúpraveSR.Úēinnosƛtýchtoustanovení,vprípadeschváleniatohtokonceptu(smernice)
výkonnýmvýboromSFZ,budeodloženádozmenyprávnejúpravy.
Autori príspevku považujú za potrebné uviesƛ, že sú presvedēení otom, že informaēný systém
obezpeēnostiprišportovýchpodujatiach,vzhűadomnapovahuaúēeldatabázy,ktorúobsahuje,
by mal byƛ vedený pod ministerstvom vnútra, anie na národnom športovom zväze, jednom
zmnohých,ktorébytentosystémmalimaƛmožnosƛvyužívaƛ.SmernicaSFZjezáväznápreēlenov
SFZ,nebolobyprimeranéanivhodnéregulovaƛsmernicouSFZpravidlápreinézväzy,ktorémajú
vlastný systém interných predpisov. Vtomto smere bude potrebná úprava všeobecne záväzným
právnymipredpisom.
Informaēný systém je aj zuvedených dôvodov projektovaný ako oddeliteűný modul, ktorý
vbudúcnosti bude možné presunúƛ pod administráciu ministerstva vnútra, prípadne iného
orgánuverejnejmoci.Vtakomprípadebyboloprimerané,abymalanavrhovanásmernicapodobu
vyhlášky vydanej príslušným ministerstvom na základe zmocŸovacieho ustanovenia doplneného
dozákona ē.479/2008Z.z. (napr. do ust.§11 ods.1 uvedeného zákona), resp. niektoré ēasti
smernice/vyhlášky, by mohli/mali byƛ doplnené priamo dozákona ē.479/2008Z.z., najmä tie,
ktoréstanovujúprávnepovinnosti,zanesplneniektorýchbudemožnéukladaƛsankcie.
Návrhy legislatívnych zmien, ktoré by mali spolu svytvorením informaēného systému
obezpeēnostiprišportovýchpodujatiachvýznamnenapomôcƛpririešeníproblematikydiváckeho
násiliaVámprinesiemevnasledujúcomēísleēasopisuMagOff.
Zákon ē.479/2008Z.z. stanovuje vust.§11 ods.1 povinnosƛ pre futbalový zväz ahokejový zväz,
ktoré sú ēlenmi medzinárodnej športovej organizácie, t.j. SFZ [email protected], “vytvoriƛ aprevádzkovaƛ
informaēnýsystémobezpeēnostiprišportovýchpodujatiach”obsahujúcievidenciudivákov,ktorý
sa dopustili protiprávneho konania vsúvislosti súēasƛou na športovom podujatí. Doposiaű však
takýtoinformaēnýsystémneprevádzkujeanifutbalovýaanihokejovýzväz.
Poznaƛšportovúdeliktuálnuhistóriufanúšika(pozn.zákonv§11ods.5predpokladáevidovanie
údajovoosobetohtotypupodobu5rokov)jedôležitýmpredpokladomtoho,abysavovzƛahuku
každémujednotlivémudelikventovipoužiliprimeranépreventívneavprípade,akjetodôvodné,
ajrepresívneopatrenia.Inaksapáchateűdeliktubudezprávnehohűadiskanaěalejjaviƛakoriadny
bezúhonnýobēan,ktorýnemalnikdykonfliktsozákonomapritomsamôžejednaƛoosobu,ktorá
bolaopakovanevyvedenázošportovéhopodujatiapreprotiprávnekonaniealeboadministratívne
vyhostenázúzemiaSR.
Na úēely riešenia problematiky diváckeho násilia potrebujeme maƛ prehűad ošpeciálnej oblasti
správania akonania jednotlivca, ktorou je jeho správanie akonanie vrámci jeho úēasti na
verejnýchšportovýchpodujatiach.
SFZakonárodnýšportovýzväzzastrešujúcišport,vktoromsadiváckenásilieprejavujenajviac,si
je vedomý svojej spoluzodpovednosti pri riešení tohto fenoménu apreto je jeho snahou
vsúvislosti simplementáciou projektu vytvorenia aprevádzkovania informaēného systému
slovenského futbalu (ISSF), využiƛ jeho potenciál azapracovaƛ do tohto projektu aj vytvorenie
informaēnéhosystémubezpeēnostinašportovýchpodujatiach(ěalej„informaēnýsystémBSP“).
57
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
Vzhűadom ktomu, že vytvorenie aprevádzkovanie informaēného systému BSP predpokladá
nakladanie sosobnými údajmi, je potrebné internou normou SFZ presne vymedziƛ práva
apovinnostisubjektov,ktorésabudúpodieűaƛnatvorbe,prevádzkovaníavyužívanítohtosystému
vsúlade súēelom zákona ē.428/2002Z.z. oochrane osobných údajov vznení neskorších
predpisovasozásadouprimeranosti.
Informácie ošportovej deliktuálnej minulosti osôb slúžia na identifikáciu jedincov, ktorým bol
uložený vpriestupkovom alebo trestnom konaní “zákaz” úēasti na verejnom športovom
podujatí,resp.jedincov,ktorísavminulostidopustiliprotiprávnehokonaniavsúvislostisúēasƛou
naverejnomšportovompodujatí.Tietoinformáciesúdôležité zhűadiskazabezpeēeniaverejného
poriadku, bezpeēnosti aochrany osôb amajetku na verejnom športovom podujatí jednak pre
organizátora podujatia, ktorý zabezpeēuje bezpeēnostnú stránku podujatia prostredníctvom
bezpeēnostného manažéra, usporiadateűov, pracovníkov SBS, ako aj pre orgány verejnej moci
najmäprepolíciu.
Ak sa delikt úēastníka podujatia alebo inej osoby vsúvislosti sverejným športovým podujatím
stane predmetom priestupkového konania alebo trestného konania, sú údaje zinformaēného
systému BSP dôležité aj pre prokurátora asudcu, ktorí sa budú zaoberaƛ právnym posúdením
skutku, hodnotením osoby páchateűa, aby následne mohli voēi páchateűovi vyvodiƛ primeranú
právnu zodpovednosƛ avprípade existencie zákonných podmienok rozhodli oprimeraných
preventívnych, resp. represívnych opatreniach (vzatie do väzby, zákaz návštevy športového
podujatia).
Platnýzákonpredpokladátrihlavnéskupinyzápisovdoevidencie:
1.
zápisynazákladeprocesnéhokonaniaarozhodnutiaorgánovverejnejmoci
a.
b.
c.
d.
e.
2.
3.
rozhodnutiavpriestupkovomkonaní,
rozhodnutiavtrestnomkonanípreventívne(opatrenia),
rozhodnutiavtrestnomkonanímeritórne(koneēnérozhodnutia),
rozhodnutiaoadministratívnomvyhostení,
rozhodnutia orgánov iných štátov odeliktoch divákov sprihláseným trvalým
pobytomnaúzemíSR,ktorésúdoruēovanéSFZzcudziny.
zápisynazákladeprocesnéhokonaniaarozhodnutiadisciplinárnychorgánovnárodného
športovéhozväzu(SFZ)
zápisy bez procesného konania arozhodnutia orgánov verejnej moci na základe
podmienok stanovených vzákone (porušenie návštevného poriadku, neuposlúchnutie
výzvyusporiadateűaapod.)
Z uvedeného vyplýva, že zapisovanie údajov do evidencie, ak má byƛ efektívne, bude sa
uskutoēŸovaƛ nielen vcentre prevádzkovania informaēného systému na SFZ, ale aj priamo
uorganizátorov podujatí sprideleným aktívnym prístupom (na zapisovanie), ēo budú zrejme
všetkyligovékluby–ichbezpeēnostnímanažéri,prípadneajěalšiesubjektyzpohűadufutbalového
hnutiainterné(futbal,futsal)aleboexterné(inéšporty).Zafutbalovéklubyvnižšíchsúƛažiachby
mohli byƛ editormi informaēného systému interní zamestnanci SFZ pôsobiaci na regionálnych
aoblastnýchfutbalovýchzväzoch.
VsúladesozákonombudepotrebnéumožniƛprístupdoinformaēnémusystémuprepolíciuaSIS,
osobitne pre jednotlivé útvary Policajného zboru aSIS. Vbudúcnosti, ako bolo už aj vyššie
uvedené, by však bolo vhodné zvážiƛ presunutie informaēného systému pod správu Ministerstva
58
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
vnútra SR, ktoré zastrešuje oblasƛ bezpeēnosti averejného poriadku, vrátane problematiky
diváckehonásilia.
Zákon vust.§11 ods.5 oprávŸuje športový zväz aj organizátora podujatia ktomu, aby pri
spracúvaní údajov vinformaēnom systéme požiadal opomoc Policajný zbor. Môže sa jednaƛ
napr. opomoc pri zabezpeēení fotografie delikventa zregistra obyvateűov, odstraŸovanie
nedostatkov/nepresností vevidencii apod. Vzhűadom ktomu, že sa jedná oprístup do databázy,
vktorejsúosobnédáta,tentoprístupmusíbyƛpodűapresnestanovenýchpravidielkontrolovaný,
primeranýaúēelný.
Budepretovhodnéapotrebnékaždýprístupdodatabázy(tzv.log).zaznamenaƛelektronicky,aby
bolo možné spätne vyhodnotiƛ dôvodnosƛ/zákonnosƛ prístupu do databázy, resp. pri každom
prístupebyosobamohla/malauviesƛúēelprístupu(napr.bezpeēnostnáprípravastretnutiaXproti
Y,overeniedeliktuálnejminulostiosoby,vybavovaniesƛažnostiprotizápisuapod.).
Z databázy zrejme bude potrebné vedieƛ vsúvislosti skonkrétnym stretnutím
vyselektovaƛ/filtrovaƛ fanúšikov/delikventov konkrétneho (spravidla hosƛujúceho) družstva
aprípadne aj spriaznených fanúšikov ziných klubov (aj zahraniēných). Vlastných problémových
fanúšikov/delikventovspravidlakaždýdomáciklubmenovitealeboaspoŸzvideniapozná,t.j.pri
organizáciidomácehostretnutiabudepotrebovaƛnajmäúdajeoproblémovýchfanúšikoch,ktorísa
hlásiakfanúšikomhosƛujúcehodružstva.Možnosƛselekcie/filtrovaniafanúšikovrôznymispôsobmi
je základná funkēná požiadavka na informaēný systém, ktorá umožní na každé stretnutie
vytvoriƛ/vytlaēiƛ pre usporiadateűov apracovníkov SBS príslušný menný zoznam sfotografiami
problémovýchosôb(výpiszevidencieBSP),abyhomohlivyužiƛprikontrolevstupuúēastníkovdo
priestorupodujatia,akoajpoēaspodujatianamonitorovanie/vyhűadávanieproblémovýchdivákov
vpriestorochpodujatia.VýpiszevidencieBSPvelektronickejformebudevyužiteűnýajprikontrole
vstupu(obzvlášƛdosektorovhostí)svyužitímkamerovéhosystémunaštadiónoch,ktorýbysamal
postupne na vstupoch na štadión skvalitniƛ inštaláciou kvalitných kamier svyššou rozoznávacou
schopnosƛou adobrou kvalitou obrazu aj vhorších svetelných podmienkach. Kontrola vstupov
fanúšikov pomocou kamerového systému by na ligových štadiónoch mala vbudúcnosti postupne
nahradiƛkontrolupomocoutlaēenýchvýpisovzevidencieBSP.
V evidencii budú záznamy vedené vosobitných registroch podűa právneho dôvodu zápisu do
registra. Osobitne budú vedené osoby, ktoré majú platný zákaz úēasti na danom športovom
podujatí,ktorýimboluloženývpriestupkovomalebotrestnomkonaní,priēomtýmtoosobámby
nemal byƛ umožnený vstup na štadión aosobitne budú vedené osoby, ktoré sú považované za
problémové, vzhűadom na ich predchádzajúce protiprávne konanie zaznamenané vinformaēnom
systémeBSP.
Zákazúēastinašportovompodujatí(obmedzenie,obmedzujúceopatrenie),môžebyƛstanovený
vpriestupkovomalebotrestnomkonanívrozhodnutípríslušnéhoorgánuúplnevšeobecne,t.j.ako
“zákaz(návštevy)úēastinavšetkýchšportovýchpodujatiachvobdobíodͲdo”alebomôžebyƛtento
zákaz špecifikovaný úplne presne na “športové podujatia futbalového klubu X vobdobí odͲdo”,
prípadne na “športové podujatia na území príslušnej obce vobdobí odͲdo” (toto je aktuálne
vprípadoch,keěoobmedzujúcomopatrenírozhodujeobec,ktorámôževydaƛzákazibavrozsahu
svojej teritoriálnej pôsobnosti, t.j. nemôže vydaƛ zákaz úēasti na športových podujatiach
splatnosƛoupreceléúzemieSR),aleboajnajednotlivé/konkrétnešportovépodujatie.Tovšetko
budezohűadnenévrámciprojektovaniainformaēnéhosystémuBSP.
59
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
Je však potrebné zabezpeēiƛ, aby výpisy zevidencie delikventov, obsahujúce osobné údaje,
vrátane fotografie tváre, boli po celý ēas využívané vsúlade so zákonom oochrane osobných
údajovē.428/2002Z.z.,akoajsozásadouprimeranostivýhradnenaúēel,naktorýbolivytvorené.
Usporiadateliabudúpodhrozboudisciplinárnehopostihuklubuiosobyusporiadateűa,event.aj
pod hrozbou postihu podűa noriem verejného práva, ak svojim protiprávnym konaním porušia
všeobecne záväzný právny predpis, povinní výpis zevidencie po športovom podujatí (stretnutí)
riadne vrátiƛ hlavnému usporiadateűovi alebo priamo bezpeēnostnému manažérovi, aby tieto
výpisy boli následne skartované/znehodnotené. Vygenerovaný výpis zevidencie by mal
velektronickej forme zostaƛ zaznamenaný v“elektronickej histórii” kdanému podujatiu pre
prípadnúbudúcupotrebu/kontrolu.
Vygenerovanie výpisu zevidencie aj sfotografiami delikventov na konkrétne podujatie ajeho
odovzdanie vybratým usporiadateűom, ktorý absolvoval zákonom stanovenú osobitnú
prípravu1, by malo byƛ zaznamenané formou unifikovaného bezpeēnostného protokolu, ktorý
spracuje bezpeēnostný manažér, hlavný usporiadateű alebo iná osoba poverená organizátorom
podujatia.Dotohtoprotokolubymalibyƛprivrátenívýpisupopodujatíuvedenéincidenty,ktoré
boli usporiadateűmi zaznamenané poēas podujatia, aj suvedením osôb, ktoré sa ich dopustili,
atieto údaje by mali byƛ následne bezpeēnostným manažérom zapísané do evidencie
informaēného systému BSP. Nezistená totožnosƛ delikventa nie je dôvodom na nezapísanie
deliktu/incidentudoBSPprotokolu.
Taktiež je potrebné myslieƛ na to, že môže dôjsƛ kmylným, ēi neopodstatneným zápisom do
evidencie,ktorébudúmusieƛbyƛpreskúmateűné.Osobu,ktorábudezapísanádoevidencie,bude
potrebné ozápise vždy upovedomiƛ (ústne) pri zaznamenaní incidentu/deliktu, aby bola
uzrozumená stým, že vsúlade so zákonom bude uvedená vinformaēnom systéme. Ak dotknutá
osoba alebo jej zákonný zástupca (pri maloletých) bude zápis namietaƛ (ústna alebo písomná
námietka) musí byƛ vsystéme urēený subjekt nezávislý od toho subjektu, ktorý zápis vykonal,
atentonezávislýsubjekt/orgánpreskúmadôvodnosƛzápisudoevidencieinformaēnéhosystému
BSP.
VprípadetejtoevidenciezadanéhoprávnehostavuspŰŸavšetkypredpokladypreplnenietejto
funkcievoēiorganizátorompodujatia(futbalovýmklubom)SFZ.Vsmernicisanavrhujestanoviƛ,
ktorý konkrétny útvar SFZ bude túto agendu vybavovaƛ. Vzhűadom ktomu, že sa jedná oagendu
bezpeēnostnúsvýznamnýmiprávnymiaspektmi,budeprichádzaƛdoúvahynajmäoddelenie,ktoré
mávpôsobnostibezpeēnosƛnaštadiónoch(medzinárodnéaorganizaēnéoddelenieSFZ),ktorému
vprípadepotrebyriešeniaprávnychproblémov,poskytneodbornúsúēinnosƛprávnyútvarSFZ.
Vprípade,aksadeliktunásiliaaneviazanostidivákovdopustícudzíštátnypríslušník,ktorýnemá
trvalý ani prechodný pobyt na území SR, takýto delikt bude zakladaƛ dôvod na konanie
oadministratívnomvyhostenídelikventapodűa§82ods.1písmenoa/,b/,d/,event.n/aleboq/
zákonaē.404/2011Z.z.opobytecudzincovaozmeneadoplneníniektorýchzákonov.
V prípade, ak bude delikt cudzinca príslušnými orgánmi posúdený ako trestný ēin, bude
prichádzaƛ do úvahy zadržanie páchateűa, vzatie obvineného do väzby, resp. vybavenie trestnej
1) Podmienku osobitnej prípravy usporiadateűov stanovuje §5 odsek 1 zákona ē. 479/2008Z.z. oorganizovaní verejných
telovýchovnýchpodujatí,športovýchpodujatíaturistickýchpodujatíaozmeneadoplneníniektorýchzákonov.Akreditáciuna
osobitnú prípravu (vzdelávanie) usporiadateűov na 5 rokov má iba SFZ (od 21.4.2011) aspoloēnosƛ vAm Slovakia, s.r.o., so
sídlomvPrešove(od19.4.2011).
Zdrojinformácie:http://www.minedu.sk/data/files/1948_zoznam_akreditovanych_vzdelavacich_zariadeni.pdf
60
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
veci vzrýchlenom skrátenom vyšetrovaní postupom podűa §204 Tr. poriadku anásledne aj
administratívnevyhosteniepodűa§82ods.1písmenoc/zákonaē.404/2011Z.z.,akpáchateűovi
nebudeuloženýtrestvyhostenia.
TechnickériešenieinformaēnéhosystémuBSPjekoncipovanéakomodulárnasúēasƛexistujúceho
systémupreriadenieslovenskéhofutbaluISSFsprihliadnutímnabudúceoddelenieaplikácieako
samostatnej web aplikácie pre celoplošné nasadenie aj na inéšportové akultúrne podujatia, pre
inézväzy(organizácie).
Katalógypodujatíadelikventov(aich osobnýchúdajovakosúfotografieainéosobnéúdaje)sú
vedené vsamostatných matrikách pre prípad oddelenia informaēného systému BSP ako
samostatnéhoriešenia.
Procesne je používaná osvedēená forma podaní auznesení srôznymi typmi týchto objektov.
Deliktysúpovinnepreviazanéspodujatiami(možnépreviazaƛviacdeliktovkjednémupodujatiu)
aosobami zkatalógu delikventov. Kdeliktom sa môžu prijímaƛ priamo uznesenia, prípadne
pomocou podania je možné požiadaƛ, alebo upozorniƛ na nutnosƛ prijatia uznesenia príslušný
orgán.
Ku každému deliktu je možné pridaƛ neobmedzený poēet uznesení atiež kpodaniu
(previazanému kdeliktu, alebo uzneseniu) je možné prijaƛ neobmedzené množstvo uznesení.
Špeciálnym typom podania je námietka, ktorú môže podaƛ aj samotný delikvent (písomnou
formou,oprávnenáosobajuzaregistrujevinformaēnomsystémeBSP).
Uzneseniasúpovinneevidovanévjednotlivýchregistroch,doktorýchmôžuaktívnevstupovaƛlen
subjektyspríslušnýmiprístupovýmioprávneniami.Systémpoužívariadenieprístupujednotlivých
osôbpodűašpecifikovanýchrolívinformaēnomsystémeBSPpodűaorganizácií(zväzov),registrov
atiežsaprístupdelíajnaaktívny(editaēnýmód)apasívny(lennaēítanie).
Systém automaticky tvorí databázu fotografií nad katalógom delikventov aj stechnickými
informáciami (metadáta) pre použitie videntifikaēných kamerových systémoch cez IPTC2 aEXIF3
informácie uložených vsamotných fotografiách (možnosƛ editácie týchto informácií oprávneným
osobám).
Anitánajlepšievymyslená/naprojektovanádatabázavšaknemážiadnuhodnotu,aksanenapŰŸa
anepoužíva, preto bude kűúēové to, aby SFZ, nonajmä futbalové kluby ako organizátori
podujatiaapolíciaodprvéhodŸazaēalivsúladesozákonomdatabázunapŰŸaƛavyužívaƛjuna
úēel,naktorýbolavytvorená.
2) IPTC (IPTCͲNAAͲStandard) slúži kukladaniu textových informácií do obrazových súborov (napr. formátu JPEG alebo TIFF).
Prostredníctvom IPTC je možné priamo do obrazových súborov zapísaƛ údaje ako autorské práva, meno autora, titulok
fotografienebokűúēovéslováprevyhűadávanie.
3) EXIF je špecifikácia pre formát metadát, vkladaných do súborov digitálnymi fotoaparátmi. Informácie sa vkladajú do
existujúcichsúborovýchformátovakojeJPEG,TIFFaRIFFWAVE.
61
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
62
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
SMERNICA
ovytvoreníaprevádzkovaníinformaēnéhosystému
obezpeēnostiprišportovýchpodujatiach
ēlánok1
Predmetúpravy
1.
2.
Slovenský futbalový zväz (ěalej len “SFZ”) je na základe §11 zákona ē.479/2008Z.z.
oorganizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí aturistických
podujatí a ozmene adoplnení niektorých zákonov povinný vytvoriƛ aprevádzkovaƛ
informaēnýsystémobezpeēnostiprišportovýchpodujatiach(ěalejaj“informaēnýsystém”).
Predmetom úpravy tejto smernice je úprava pravidiel vytvorenia, prevádzkovania
apoužívania informaēného systému, ako aj práv apovinností osôb zúēastnených na
vytvorení, prevádzkovaní avyužívaní evidencie vedenej vinformaēnom systéme scieűom
posilniƛochranuapohodlieslušnýchdivákovpredaktminásiliaaneviazanostidivákov.
ēlánok2
Vymedzeniepojmov
Naúēelytejtosmernicesarozumiepodpojmom:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
administrátor systému – osoba, ktorá je vrámci organizaēnej štruktúry aparátu SFZ
poverenávýkonomtechnickejafunkēnejsprávyinformaēnéhosystémuSFZobezpeēnostina
športových podujatiach, ktorá spravuje chod systému, jednotlivých používateűov systému
aurēujerozsahichoprávnenípriprácisosystémomvsúladestoutosmernicou,
bezpeēnostnýmanažér–osobapoverenázabezpeēenímbezpeēnostipodujatiaregistrovaná
akobezpeēnostnýmanažérnaSFZ,
delikt – protiprávne konanie osoby, spravidla úmyselné, spoēívajúce vporušení
organizaēného (návštevného) poriadku alebo vporušení všeobecne záväzných právnych
predpisov, ktorého sa osoba dopustila vsúvislosti súēasƛou na podujatí, alebo vsúvislosti
spodujatím,
delikvent–osoba,ktorásavsúvislostisúēasƛounapodujatíalebovsúvislostisopodujatím
dopustilaprotiprávnehokonania,ktoréjeporušenímorganizaēného(návštevného)poriadku,
disciplinárnymprevinením,priestupkomalebotrestnýmēinom,
hlavnýusporiadateű–osobaoznaēenázahlavnéhousporiadateűavoznámenípodujatiaobci
podűa §3 zákona, zodpovedná za riadenie ēinnosti usporiadateűskej služby aspoluprácu
sPolicajnýmzborom,obcou,sosúkromnoubezpeēnostnouslužbouasinýmiorgánmi,
informaēný systém obezpeēnosti pri športových podujatiach – informaēný systém pre
evidenciu delikventov aich deliktov, ktorých sa dopustili na verejných športových
podujatiach, implementovaný do modulu BSP vrámci informaēného systému slovenského
futbalu(ISSF),
orgán verejnej moci – policajt, mestský policajt, prokurátor ainá osoba vykonávajúca
právomoc na základe zákona vorgáne verejnej moci vsúvislosti sorganizáciou športového
podujatia,
organizátor podujatia – právnická alebo fyzická osoba, ktorá oznámila zámer zorganizovaƛ
podujatieobci,naktorejúzemísamápodujatieuskutoēniƛ,
orgány dohűadu – útvary SFZ, ktoré preskúmavajú dôvodnosƛ asprávnosƛ zápisov osôb do
informaēného systému zvlastného podnetu alebo na základe podnetu dotknutej osoby
(námietka)adelegát,
63
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
j)
k)
l)
m)
správca systému – osoba, ktorá je vrámci organizaēnej štruktúry aparátu SFZ poverená
zápisom aúpravou údajov odelikventoch aich deliktoch ainých súvisiacich informácií
vinformaēnomsystéme,
usporiadateű – fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorú za usporiadateűa podujatia urēil
organizátor, ktorá absolvovala osobitnú prípravu alebo pouēenie oprávach apovinnostiach
vsúvislostisplnenímúlohusporiadateűa,
verejnéšportovépodujatie–športovépodujatieprístupnéverejnosti(ěalejlen“podujatie”
organizované podűa zákona ē.479/2008Z.z. oorganizovaní verejných telovýchovných
podujatí, športových podujatí aturistických podujatí a ozmene adoplnení niektorých
zákonov(ěalejlen“zákon”),urēenémiestomaēasomkonaniapodujatia,
výpis zevidencie – zoznam delikventov zostavený výberom jednotlivcov zevidencie
delikventov podűa registrov, uktorých je dôvodné predpokladaƛ ich záujem oúēasƛ na
konkrétnom podujatí, ktorý obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, fotografiu
delikventa,vzƛahkuklubu/klubomazaakýdruhdeliktubolpostihnutý.
ēlánok3
Osobypodieűajúcesanaprevádzkeavyužívanísystému
1.
Na prevádzkovaní informaēného systému sa zúēastŸujú osoby snasledovným rozsahom
oprávnení:
a)
b)
c)
d)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
64
administrátorsystému(IToddelenieSFZ)–aktívnyprístup
správcasystému(medzinárodnéaorganizaēnéoddelenieSFZ)–aktívnyprístup
bezpeēnostnýmanažér(organizátorpodujatia,klub)–aktívnyprístup
zástupcaorgánuverejnejmoci(polícia,prokuratúra)–aktívnyprístup
Za organizátora podujatia je oprávnený na prístup do informaēného systému bezpeēnostný
manažér,ktorýzabezpeēujeakoordinujeprípravuapriebehšportovéhopodujatiazhűadiska
bezpeēnostiaverejnéhoporiadku.Osobubezpeēnostnéhomanažéraustanovujeorganizátor
podujatia, ktorý zabezpeēí jeho registráciu do informaēného systému cez osobu klubového
ISSF manažéra, najdlhšie na jeden súƛažný roēník. Jeden klub môže maƛ podűa potreby
vinformaēnomsystémeregistrovanéhoajviacakojednéhobezpeēnostnéhomanažéra.
Bezpeēnostný manažér je oprávnený za úēelom zabezpeēenia poriadku abezpeēnosti
podujatia oznámiƛ aktuálne informácie zinformaēného systému hlavnému usporiadateűovi,
ostatným usporiadateűom podujatia, ēlenom SBS ainým osobám podieűajúcim sa na
zabezpeēení poriadku abezpeēnosti podujatia, vrátane zapožiēania výpisu zevidencie na
nevyhnutnepotrebnýēasoprávnenýmosobám.
Bezpeēnostnýmanažérodovzdápredpodujatímhlavnémuusporiadateűovivýpisyzevidencie
vpoēte dohodnutom shlavným usporiadateűom. Výpis zevidencie môže byƛ odovzdaný aj
velektronickejformesvyužitímzariadeníPDAaleboinýchpodobnýchmobilnýchzariadení.
Hlavný usporiadateű je zodpovedný za odovzdanie výpisov usporiadateűom povereným
monitorovaním akontrolou úēastníkov podujatia najmä na vstupe scieűom identifikovaƛ
osobyvedenévinformaēnomsystéme,azariadnevrátenievšetkýchvýpisovbezodkladnepo
ukonēení podujatia bezpeēnostnému manažérovi. Kontrola oprávnenosti vstupu úēastníkov
do priestorov konania podujatia môže byƛ vykonávaná aj svyužitím kamerových systémov
organizátorapodujatiaalebovlastníka/správcuštadiónu.
Usporiadateűjepovinnýihneěpopodujatíodovzdaƛvýpiszevidenciedelikventovhlavnému
usporiadateűovialebonímpoverenejosobe.
Usporiadateűom povereným podűa ods.5 môže byƛ iba osoba, ktorá úspešne absolvovala
osobitnúprípravustanovenúzákonom1.
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
8.
Usporiadateűplníúlohypodűapokynovorganizátorapodujatia,Policajnéhozborualeboiných
oprávnených orgánov.4 Usporiadateű má poēas celého trvania podujatia povinne obleēenú
reflexnú vestu svýrazným nápisom "USPORIADATE@" (“STEWARD”) aēíslom na prednom
azadnomdielevesty.Doinformaēnéhosystémumázriadenýprístup5ajnárodnéfutbalové
informaēnéstredisko6.
ēlánok4
Povinnostizúēastnenýchosôb
1.
Ak usporiadateű, pracovník bezpeēnostnej služby alebo iná oprávnená osoba identifikuje
vpriestorešportovéhopodujatiaosobu,ktorájezapísanávinformaēnomsystéme(spravidla
pôjde oosobu uvedenú aj vo výpise pre konkrétne podujatie), oznámi túto skutoēnosƛ
bezodkladne hlavnému usporiadateűovi alebo bezpeēnostnému manažérovi, ktorý podűa
toho,vktoromregistrijeosobazapísaná,stanovíěalšípostup.
2.
Zakazujesa:
a) vyhotovovaƛtlaēenú,elektronickúaleboinúkópiuvýpisu,
b) sprístupniƛ(ukázaƛ,odovzdaƛ,zaslaƛ,zdieűaƛ)výpisosobe,ktorániejeoprávnenánajeho
sprístupnenie,
c) použiƛvýpisinýmspôsobomalebonainýúēelakojeuvedenývtejtosmernici.
3.
Povinnostihlavnéhousporiadateűasú:
a) pouēiƛ usporiadateűov ipracovníkov bezpeēnostnej služby opostupoch podűa tejto
smernice,
b) prevziaƛ výpisy zevidencie od bezpeēnostného manažéra apo podujatí vrátiƛ
protokolárnevýpisybezpeēnostnémumanažérovinaichuschovaniealebozniēenie,
c) pred podujatím rozdaƛ výpisy sfotografiami vybratým usporiadateűom azodpovednej
osobezabezpeēnostnúslužbuapopodujatíprotokolárneprevziaƛvýpisyspäƛ,
d) vyhotoviƛprotokoloodovzdaníavrátenívýpisovzevidencie,
e) zapísaƛincidenty,kuktorýmdošlopripodujatíaosobydelikventov,doprotokolu.
4.
Povinnostibezpeēnostnéhomanažéra:
a) pripraviƛvýpiszevidencienapodujatie,
4) Napríklad podűa zákona ē. 135/1961 Zb. vznení neskorších predpisov, zákona ē. 171/1993Z.z. oPolicajnom zbore vznení
neskoršíchpredpisov,zákonaē.314/2001Z.z.oochranepredpožiarmivzneníneskoršíchpredpisov,zákonaē.543/2002Z.z.
vzneníneskoršíchpredpisov,zákonaē.525/2003Z.z.oštátnejsprávestarostlivostioživotnéprostredieaozmeneadoplnení
niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, zákona ē. 576/2004Z.z. ozdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich
sposkytovaním zdravotnej starostlivosti a ozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov, zákona ē.
125/2006Z.z. oinšpekcii práce a ozmene adoplnení zákona ē. 82/2005Z.z. onelegálnej práci anelegálnom zamestnávaní a
ozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
5) Znenie ēlánku 2 ods.2 Rozhodnutia Rady 2002/348/SVV z25.4.2002 týkajúce sa bezpeēnosti vsúvislosti sfutbalovými
zápasmismedzinárodnýmrozmeromvzneníRozhodnutiaRady2007/412/SVVz12.6.2007:
“2. Národné futbalové informaēné strediská majú vsúlade suplatniteűnými vnútroštátnymi amedzinárodnými pravidlami
prístupkinformáciám,ktoréobsahujúosobnéúdajeorizikovýchfanúšikoch.”
6) Národné futbalové informaēné strediská (NFIS) boli zriadené na základe Rozhodnutie Rady z25.4.2002 týkajúce sa
bezpeēnostivsúvislostisfutbalovýmizápasmismedzinárodnýmrozmerom(Ú.v.ESL121,8.5.2002,s.1–3), dostupnosƛnainternete:http://eurͲlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002D0348:SK:NOT
národné futbalové informaēné stredisko – ústredné ajediné kontaktné miesto na výmenu príslušných informácií, ktoré sa
týkajú futbalových zápasov smedzinárodným rozmerom, ana nadväzovanie arozvoj medzinárodnej policajnej spolupráce
vsúvislostisfutbalovýmistretnutiami.
65
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
b)
c)
d)
e)
5.
zabezpeēiƛpotrebnýpoēetvyhotovenívýpisu,
odovzdaƛvýpisyzevidencieoprávnenýmosobámapopodujatíprevziaƛvýpisy
zapísaƛincidentyadelikventovdoNregistraBSP
zabezpeēiƛuschovaniealeboskartáciuvýpisovzevidenciepopodujatí.
Povinnostipracovníkovbezpeēnostnejslužby:
a) prevziaƛ výpisy zevidencie od hlavného usporiadateűa apo podujatí vrátiƛ protokolárne
výpisybezpeēnostnémumanažérovinaichuschovaniealebozniēenie,
b) zaistiƛaodovzdaƛosobuevidovanúvregistriT,PaleboZpolícii,
c) postupovaƛ podűa pokynov bezpeēnostného manažéra podujatia pri zistení prítomnosti
osobyevidovanejvregistriN,D,CaX.
d) na požiadanie usporiadateűa, organizátora alebo Policajného zboru vykonaƛ potrebné
úkonyvsúladesichoprávneniami.
ēlánok5
Evidenciapoužitiavýpisuzevidencie
1.
prebratíavrátenívýpisuzevidenciedelikventovsavyhotovujeBSPprotokol7,ktorýobsahuje
najmä:
a)
b)
c)
d)
identifikáciubezpeēnostnéhomanažéra
identifikáciuhlavnéhousporiadateűa
identifikáciuěalšíchosôb,ktorýmbolodovzdanývýpiszevidencie,
poēet vyhotovených aodovzdaných výpisov zevidencie suvedením preberajúcich
subjektovapoētuodovzdaných/prevzatýchvýpisov
e) poēetvrátenýchvýpisovodjednotlivýchsubjektov,
f) popis incidentu/deliktu riešeného vrámci podujatia suvedením identity delikventa,
spôsobujehoidentifikácieaosoby,ktoráincident/deliktriešila
2.
Za porušenie povinností pri nakladaní svýpisom zevidencie avyhotovovaní BSP protokolu
zodpovedá organizátor podujatia, ktorý môže byƛ postihnutý vdisciplinárnom konaní.
Možnosƛ vyvodenia zodpovednosti voēi osobe, ktorá sa dopustila protiprávneho konania,
týmniejedotknutá.
Obsahevidencie
ēlánok6
Registreevidencie
1.
Informaēnýsystémobezpeēnostiprišportovýchpodujatiachobsahujeevidenciuofyzických
osobách – delikventoch, rozdelenú do registrov N (evidencia porušení návštevného
poriadku), T (trestná evidencia), P (priestupková evidencia), D (disciplinárna evidencia), Z
(evidencia predbežných zákazov aobmedzení), C (evidencia administratívnych vyhostení
azákazovvstupunaúzemieSR),X(evidenciarozhodnutíorgánovcudzíchštátov).
2.
DoregistraNsúzapisovanéosoby:
a) ktoréporušilizákazvnášaƛnapodujatiestrelnúzbraŸ,pyrotechnickývýrobokaleboinú
vec,ktoroumožnourobiƛútokprotiteludôraznejším,
7)vzorBSPprotokolutvoríprílohu1smernice.
66
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
b) ktoréporušilizákazvnášaƛalkoholickénápojenapodujatie,akobecvydalazákazpredaja,
podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatiach, avnášaƛ drogy alebo
inéomamnélátkynapodujatie,
c) ktoré boli vyvedené zpodujatia aich ěalšia úēasƛ bola zakázaná, ak neuposlúchli pokyn
na opustenie podujatia apokraēovali vnevhodnom správaní po upozornení na
nevhodnosƛichsprávania,ktoréporušovaloverejnýporiadokalebonarušovalopokojný
priebehpodujatia,
d) osoby, proti ktorým bolo zaēaté konanie orgánov verejnej moci za ich protiprávne
konanievsúvislostisúēasƛounašportovompodujatí.
3.
4.
5.
6.
Do registra T sú zapisované osoby, ktorým súd uložil trest zákazu úēasti na športových,
kultúrnych alebo iných verejných podujatiach alebo obmedzenie8 vrámci probaēného
dohűadu.
Do registra P sú zapisované osoby, ktorým príslušný orgán uložil obmedzujúce opatrenie
vpriestupkovomkonaní.
Do registra D sú zapisované osoby, ktorým príslušný disciplinárny orgán uložil disciplinárne
opatreniezákazuúēastinaverejnomšportovompodujatí.
DoregistraZsúzapisované
9
a) osoby, ktorým súd pri nevzatí do väzby uložil primerané obmedzenie spoēívajúce
vzákazenávštevyšportovýchpodujatí,
b) mladistvé osoby, ktorým súd alebo vprípravnom konaní prokurátor uložil výchovné
10
povinnostiaobmedzenia spoēívajúcevzákazenávštevyšportovýchpodujatí,
c) osoby, ktorým uložil príslušný orgán predbežný zákaz úēasti na verejných športových
podujatiachpodűaosobitnéhozákona.
7.
DoregistraCsazapisujúdelikventi,ktorýmbolouloženéadministratívnevyhostenie11.
8)Obmedzeniepodűa§51ods.3písm.a/Tr.zákona)jemožnéuložiƛ:
x
popri treste odŸatia slobodypri podmieneēnom odklade výkonu trestu(§50ods.2, ods.4 písm.c/ Tr. zákona)
apripodmieneēnomprepustenízvýkonutrestuodŸatiaslobody(§68ods.1Tr.zákona),
x
popritrestepovinnejpráce(§55ods.1Tr.zákona),
x
popritrestezákazupobytu(§62ods.3Tr.zákona),
x
pripodmieneēnomupusteníodvýkonuzvyškutrestuzákazuēinnosti(§69ods.3Tr.zákona),
x
pripodmieneēnomupusteníodvýkonuzvyškutrestuzákazupobytu(§71ods.3Tr.zákona)
x
vrámciprobaēnéhodohűadu(§51ods.2;§52ods.1písm.b/Tr.zákona),
x
popriochrannomdohűade(§77ods.3Tr.zákona),
x
pripodmieneēnomupusteníodpotrestaniamladistvého(§101ods.2Tr.zákona),
x
pripodmieneēnomodloženívýkonupeŸažnéhotrestumladistvému(§116ods.1Tr.zákona).
9)§82ods.1Tr.poriadku
10)§107ods.1Tr.poriadku
11)Dôvodyadministratívnehovyhosteniaazákazuvstupu(§82ods.1zákonaē.404/2011Z.z.opobytecudzincovaozmene
adoplnenízákonov)
„(1)Policajnýútvarmôžeadministratívnevyhostiƛštátnehopríslušníkatretejkrajiny,ak
a)predstavujevážnuhrozbuprebezpeēnosƛštátualeboverejnýporiadok,
b)ohrozujebezpeēnosƛštátu,verejnýporiadokaleboverejnézdravie,
c)bolprávoplatneodsúdenýzaúmyselnýtrestnýēinanebolmuuloženýtrestvyhostenia,
d)porušilpredpisyoomamnýchlátkachapsychotropnýchlátkach,
n)odmietahodnovernýmspôsobompreukázaƛsvojutotožnosƛ,
q)inýmspôsobomzávažneporušilaleboopakovaneporušilvšeobecnezáväznéprávnepredpisy.“
67
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
ēlánok7
Údajeodelikventovi
1.
Evidenciapodűaēlánku6ods.2až8obsahujenasledovnéúdajeodelikventovi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.
menoapriezvisko,
rodnéēíslo,
dátumnarodenia,
pohlavie,
adresutrvaléhopobytu,
štátnapríslušnosƛ,
klubovápríslušnosƛ,
fotografiutváre,
inéúdajeslúžiacenaidentifikáciuosoby,
ēas trvania obmedzenia vrámci probaēného dohűadu alebo ēas trvania opatrenia,
obmedzujúcehoopatrenia.
Evidenciamôžeobsahovaƛajěalšieúdaje,ktorýchpotrebajeprimeranákdosiahnutiuúēelu
sledovanéhozákonomatoutosmernicou.
ēlánok8
Údajeodelikte
1.
Doevidenciesauvádzajúnasledovnéúdajeodelikte:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
2.
3.
oznaēeniepodujatia,vsúvislostisktorýmboldeliktspáchaný,
identifikáciaosobydelikventavzmysleēlánku7,
dátumaēasspáchaniadeliktu,
miestospáchaniadeliktu,
popisspôsobuvykonaniadeliktu(popisdeliktu),
osoba,ktorádeliktzistila,
svedkoviadeliktu,prípadnepoškodení
vykonanéopatrenianazákladezisteniadeliktu,
osoba,ktorádeliktzapísaladosystému,
ěalšiedôležitéinformácieodelikte.
Kzápisudelikventaajehodeliktuvevidenciisapripájavelektronickejformelistina,zktorej
vyplývajúúdajeodôvodŸujúcezápisdoevidenciepodűaēlánku6ods.2až8.
Kzápisudelikventaajehodeliktuvevidenciisamôžepripojiƛ:
a) fotografia,
b) záznamzkamerovéhosystémuštadiónu,
c) záznam vyhotovený podűa §69 ods.2 zákona oPolicajnom zbore slúžiaci kpreukázaniu
identitydelikventaakpreukázaniuspôsobuspáchaniadeliktualebo
4.
inýzáznamvyhotovený/získanýzákonnýmspôsobom.
Obsah evidencie vzmysle zákona ē.428/2002Z.z. oochrane osobných údajov tvorí súbor údajov
oosobách,ktorésapovažujúzacitlivé.Pretojepotrebnéstýmitoúdajmipracovaƛdôverne.Všetky
osoby, ktoré majú vsúlade so smernicou ajej cieűom tieto údaje využívaƛ budú pred udelením
prístupovýchprávpouēenéamusiapodpísaƛprehlásenieomlēanlivostikzískanýminformáciám.
68
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
ēlánok9
Zdrojeúdajovevidencie
Údajedoevidenciípodűaēlánku6ods.2písmenoa)ažc)získavaorganizátorpodujatia,ktorý
ichbezodkladneodovzdánaspracovaniedoinformaēnéhosystémuSFZ.
Údajedoevidenciípodűaēlánku6ods.2písmenod)získavapríslušnýútvarpolicajnéhozboru
aSFZ od orgánov ēinných vtrestnom konaní aod orgánov príslušných na prejednanie
priestupkov.
Údaje do evidencie podűa ēlánku 6 ods.3 získava abezodkladne spracúva SFZ. Uloženie
probaēného dohűadu sobmedzením návštev športových podujatí oznamujú SFZ vsúlade so
zákonomsúdy.
Údajedoevidenciepodűaēlánku6ods.4získavaabezodkladnespracúvaSFZ,ktorémuobce
doruēujúprávoplatnérozhodnutiaouloženíobmedzujúcehoopatrenia.
Údajeevidovanévinformaēnomsystémeokonkrétnejfyzickejosobesauchovávajúpodobu
piatichrokovodichuloženiadoinformaēnéhosystému,akzákonnestanovíinak.
Údajedoevidenciesazískavajúajzo:
a) zápisu ostretnutí, do ktorého delegát stretnutia alebo iná oprávnená osoba uvedie
všetky udalosti, pri ktorých bola ohrozená bezpeēnosƛ osôb alebo verejný poriadok, ku
ktorýmdošlopoēaspodujatia,
12
13
b) záznamu ozásahu uvedenom vknihe zásahov bezpeēnostnej služby, ktorá poēas
podujatia zabezpeēovala ochranu objektov averejný poriadok vpriestoroch ana
verejných priestranstvách, kde sa podujatie konalo, avpriestoroch apriestranstvách
bezprostredneknimpatriacim.
7.
Údaje do príslušného registra evidencie informaēného systému BSP zapisuje oprávnená
osoba spravidla do 24 hodín od ēasu kedy sa dozvedela oskutoēnosti odôvodŸujúcej
vykonaniezápisu.
ēlánok10
Zapisovanierozhodnutídoinformaēnéhosystému
1.
Právoplatné rozhodnutia orgánov verejnej moci, ktorými bol delikventovi uložený zákaz
úēasti na vymedzených verejných športových podujatiach, obmedzujúce opatrenie alebo
obmedzenietohtodruhudoinformaēnéhosystémuzapíšesprávcasystému(SFZ)ihneěako
sahodnovernýmspôsobomdozvieotakomtorozhodnutí.
12)Pozriznenieust.§56(Povinnostiprevádzkovateűastrážnejslužby)zákonaē.473/2005Z.z.osúkromnejbezpeēnosti
„(1)Prevádzkovateűstrážnejslužbyjepovinný
e)viesƛevidenciuzásahovuvedenýchvpísmenef)av§50ods.4písm.f),g)ai),
f)neodkladneoznámiƛmiestnepríslušnémuútvaruPolicajnéhozboruvykonaniekaždéhozásahuprivýkonefyzickejochrany,
pri ktorom bola použitá strelná zbraŸ alebo vecný bezpeēnostný prostriedok alebo pri ktorom došlo kzraneniu alebo
kusmrteniuosoby,alebokobmedzeniuosobnejslobodyosoby(§85ods.2Tr.poriadku),
g)zabezpeēiƛspracovaniezáznamuozásahuuvedenomvpísmenef)av§50ods.4písm.f),g)ai);záznamozásahuvyhotoví
avlastnoruēnepodpíšezasahujúcaosoba,
(8)Evidencie,záznamozásahuainšpekēnáknihadozoruuvedenévodseku1savedúpoēascelejdobyprevádzkovaniastrážnej
služby auschovávajú sa vsídle alebo vmieste ēinnosti prevádzkovateűa päƛ nasledujúcich rokov po vykonaní posledného
zápisu.Podrobnostiovedeníevidencií,záznameozásahuainšpekēnejknihedozoruuvedenýchvodseku1ustanovívšeobecne
záväznýprávnypredpis,ktorývydáministerstvo.“
13)Pozriznenieust.§20a§22ods.1vyhláškyMVSRē.634/2005Z.z.,ktorousavykonávajúniektoréustanoveniazákonaē.
473/2005Z.z.
69
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
2.
3.
4.
5.
WWW.UCPS.SK
Rozhodnutie disciplinárneho orgánu, ktorým bol ēlenovi SFZ uložený zákaz úēasti na
vymedzenýchverejnýchšportovýchpodujatiachdosystémuzapíšepríslušnýútvarSFZ.
Rozhodnutieopredbežnomzákazeúēastinavymedzenýchverejnýchšportovýchpodujatiach
zapíšedoevidenciepríslušnýútvarPZihneěpovydanírozhodnutia.
Rozhodnutieoadministratívnomvyhosteníauloženomzákazevstupu,akboluložený,zapíše
doevidenciepríslušnýútvarPZponadobudnutíprávoplatnostirozhodnutiaa.
Akjepotrebnézápiszrušiƛ,opraviƛalebozmeniƛ,potrebnýúkonvykonáorgán,ktorývykonal
pôvodnýzápis,alebosprávcasystému.
ēlánok11
Zapisovaniedeliktovbezkonaniaorgánovverejnejmoci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pri zápise údajov odeliktoch podűa ēlánku 6 ods.2 písmeno a/ až c/ sa do informaēného
systému sa uvedie okrem údajov uvedených vēlánku 7 ods.1 aēlánku 8 ods.1 aj právna
kvalifikácia protiprávneho konania delikventa vzmysle §7 odsek 1, event. odsek 2 zákona
ē.479/2008Z.z. oorganizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí
aturistickýchpodujatíaozmeneadoplneníniektorýchzákonov.
Primaloletýchdelikventochdo15rokovsadoevidencieuvedieajosoba,ktorásprevádzala
maloletého delikventa na športovom podujatí, na ktorom sa dopustila deliktu azákonný
zástupcamaloletého.
zápisedoinformaēnéhosystémuvyhotovíbezpeēnostnýmanažérpísomnéoznámenie,ktoré
musí obsahovaƛ náležitosti podűa ods.1 tohto ēlánku. Oznámenie sa doruēuje osobe, ktorá
delikt spáchala, odovzdaním ihneě po jeho spáchaní, najneskôr však do 3 dní odo dŸa
spáchaniadeliktu.
Protizápisudoinformaēnéhosystémujemožnépodaƛnámietkuvlehotedo15dníododŸa
doruēeniaoznámeniaosobe,ktorádeliktspáchala.Podanénámietkynemáodkladnýúēinok.
Námietka proti zápisu do informaēného systému sa podáva usubjektu (organizátor
podujatia), ktorý vykonal zápis do evidencie. Ak subjekt, ktorý vykonal zápis, námietke
nevyhoviesám,bezodkladnejupredložípríslušnémuorgánunarozhodnutieonámietke.
námietkeprotizápisudoinformaēnéhosystémurozhodujeprávnyúsekSFZdo15dníodjej
podania.NámietkasapredkladáprávnemuúsekuSFZvelektronickejforme.
ēlánok12
Spracovanieaochranaosobnýchúdajov
1.
2.
Pri spracúvaní aochrane osobných údajov sa postupuje podűa zákona ē.428/2002Z.z.
oochraneosobnýchúdajovvzneníneskoršíchpredpisov.
Informácie odelikventoch aich deliktoch zinformaēného systému poskytne oprávnenej
osobenaúēelytrestného,priestupkovéhoaleboinéhokonaniasprávcasystémunazáklade
žiadostivoformeodpisuzevidenciealebozriadenímprístupudosystému.
ēlánok13
Porušeniepovinností
1.
2.
70
Porušeniepovinnostípodűatejtosmernicesapovažujezadisciplinárnydelikt,zaktorýbude
ēlenSFZpostihnutýdisciplinárnoukomisiouSFZ.
Za porušenie povinností vyplývajúcich ztejto smernice osobami, ktoré nie sú ēlenmi SFZ
disciplinárne zodpovedá riadny ēlen SFZ, pre ktorého tieto osoby vykonávali ēinnosƛ na
základepoverenia,zmluvyaleboinéhoprávnehotitulu.
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
3.
Disciplinárny postih za porušenie smernice nevyluēuje postih osoby zodpovednej za
protiprávnekonanieajzostranypríslušnýchorgánovverejnejmocizaporušenievšeobecne
záväznýchprávnychpredpisov.
ēlánok14
Využívanieinformaēnéhosystémuinýmisubjektmi
1.
2.
3.
Využívanie informaēného systému iným národným športovým zväzom je možné po splnení
podmienok stanovených touto smernicou, ktorá môže byƛ doplnená dohodou medzi SFZ
ainýmnárodnýmšportovýmzväzomopodmienkachpoužívaniainformaēnéhosystému.
Podmienkoupresprístupnenieinformaēnéhosystémuinémunárodnémušportovémuzväzu
jeschváleniedodržiavaniatejtosmernicepríslušnýmorgánominéhonárodnéhošportového
zväzu.
Pri opakovanom porušení podmienok využívania informaēného systému SFZ môže zrušiƛ
oprávnenieinéhonárodnéhošportovéhozväzunavyužívanieinformaēnéhosystému.
ēlánok15
Platnosƛaúēinnosƛsmernice
1.
2.
SmernicajeplatnáododŸajejschváleniavýkonnýmvýboromSFZ.
Smernicanadobúdaúēinnosƛod1.marca2013.
Pripomienky,návrhyúpravazmienuvedenejsmernicesúoēakávané.
Cieűom publikovania tohto pracovného návrhu, ktorý je vrámci SFZ vštádiu pripomienkového
konania, je podnietenie odbornej diskusie, ktorá prinesie nové argumenty apostrehy, ěalšie
poznanie potrebné kukvalitnému dopracovaniu návrhu smernice, ako aj ktvorbe súvisiacich
legislatívnychnávrhov,ktorésúsúēasƛoupripravovanéhonávrhuriešenia.
71
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.UCPS.SK
IV.RONÍKMEMORIÁLUMILANAHANZELA
17.XI.2012,BRATISLAVA,HANTARÉNA(ŠPORTOVÁHALANAPASIENKOCH)
PROGRAM:
ŠPORTOVÁASe(FUTSALOVÝTURNAJZAÚASTI8PRÁVNICKÝCHDRUŽSTIEV):
VYŽREBOVANIESKUPÍN:
10.30hod.–VYŽREBOVANIEdružstievdodvoch4Ͳēlennýchskupín:A|B
(minuloroēnífinalistibudúdoskupínnasadenítak,abynehralivtejistejskupine)
Askupina–družstvá:
Bskupina–družstvá:
A1,A2,A3,A4
B1,B2,B3,B4
STRETNUTIAVSKUPINÁCH:
11.00–12.30hod.–stretnutiavskupináchAaB(hracíēasstretnutia2x10minút)
Ͳ
1.KOLOstretnutívskupinách–poradiestretnutí:A1:A2|B1:B2|A3:A4|B3:B4
12.30Ͳ12.50hod.
Ͳ
oficiálne otvorenie IV. roēníka Memoriálu Milana Hanzela (pozdravenie/privítanie
úēastníkovpodujatia)
Ͳ
krátke príhovory:Ladislav Tichý, prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej
republiky; zástupca Generálnej prokuratúry Maěarskej republiky; Peter HaŸdiak,
zástupcaUēenejprávnickejspoloēnosti
12.50Ͳ16.00hod. Ͳpokraēovaniestretnutívskupinách(2x12minút)
Ͳ
2.KOLOstretnutívskupinách–poradiestretnutí:A1:A3|B1:B3|A2:A4|B2:B4
Ͳ
3.KOLOstretnutívskupinách–poradiestretnutí:A1:A4|B1:B4|A2:A3|B2:B3
SÚeAŽOPRÁVNICKÉHOKRÁ@ASTRELCOVPREROK2012
16.00Ͳ16.20hod.
Ͳ
Súƛaž o„právnického kráűa strelcov pre rok 2012“ (streűba zo vzdialenosti9 m)
paralelnesosúƛažouo„detskéhokráűastrelcov2012“(streűbazovzdialenosti6m)
STRETNUTIAOUMIESTNENIE:
16.25Ͳ16.50hod. „finálecti“zápaso7.Ͳ8.miesto
16.50Ͳ17.15hod. „bronzovéfinále“zápaso5.Ͳ6.miesto
17.15Ͳ17.40hod. „striebornéfinále"zápaso3.Ͳ4.miesto
17.45Ͳ18.30hod. „zlatéfinále“Ͳzápaso1.Ͳ2.miesto (4.A:4.B|2x10minút)
(3.A:3.B|2x10minút)
(2.A:2.B|2x10minút)
(1.A:1.B|2x12minút)
Poznámka:prinerozhodnomvýsledkustretnutiaoumiestnenienasledujepenaltovýrozstrel(3penaltyzovzdialenosti7m)
SPOLOENSKÁASe
([email protected]ÉSTRETNUTIELENOVDRUŽSTIEV,POZVANÝCHHOSTÍAOSTATNÝ[email protected]ÁVA):
18.45Ͳ19.45hod. Ͳ
vyhodnotenieturnajaaodovzdanieocenenívupravenýchpriestorochHANTarény
20.00Ͳ23.00hod. spoloēensképosedenie
Ͳ
úēastníkov turnaja ich priateűov apriateliek pri dobrej hudbe vreštaurácii Gremium
(Gorkého11,Bratislava)
Ͳ
krátkeslávnostnépríhovory:LadislavTichý,IdaHanzelová,(prípadníěalšíreēníci)
Ͳ
vyhodnoteniešportovejēastiamaléobēerstvenie
72
M!"#$%&' O((#)#*'+, 4/2012
WWW.MAGISTEROFFICIORUM.SK
VYBRANÉVEDECKOͲTEORETICKÉPODUJATIA(NOVEMBER–DECEMBER2012)
Téma:
Medzinárodné,európskeavnútroštátneprávneaspektyuznaniaaneuznaniaštátu
Typpodujatia:
medzinárodnávedeckákonferencia
Dátumkonania:
05.11.2012
Miestokonania:
Trnava,PrávnickafakultaTU,ZasadaciamiestnosƛCollegiumNovum,poslucháreŸē.15
alšieinformácie:
http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladneͲinformacie/mͲziͲarchivͲnoviniek/36Ͳ
pripravujeme/1083Ͳtvt
Téma:
JudikatúramedzinárodnýchsúdnychakváziͲsúdnychorgánovsozameranímna
medzinárodnétrestnéprávoajejinterakciasvnútroštátnymprávnymporiadkom
Typpodujatia:
medzinárodnávedeckákonferencia
Dátumkonania:
09.11.2012
Miestokonania:
Trnava,PrávnickafakultaTU,poslucháreŸē.10
alšieinformácie:
http://iuridica.truni.sk/index.php/sk/zakladneͲinformacie/mͲziͲarchivͲnoviniek/36Ͳ
pripravujeme/1083Ͳtvt
Téma:
DaysofLaw2012
Typpodujatia:
medzinárodnávedeckákonferencia
Dátumkonania:
14.11.2012–15.11.2012
Miestokonania:
CzechRepublic,Brno,Veveri70,FacultyofLaw,MasarykUniversity
alšieinformácie:
http://www.hg.org/LEGALͲEVENTS.ASP?ACTION=PAGE&PCOMP=8671
Téma:
Dôsledkynepoloženiaprejudiciálnejotázkypodűaustanoveniaēl.267tretiehoodsekuZmluvy
ofungovaníEÚ
Typpodujatia:
habilitaēnáprednáškaJUDr.PhDr.MiroslavaSlašƛana,PhD.
Dátumkonania:
20.11.2012o9,00hod.
Miestokonania:
PaneurópskavysokáškolavBratislave,Fakultapráva,Tomášikova20,miestnosƛODEON2.01
alšieinformácie:
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakultaͲprava/bratislavaͲslovakia/preͲ
Téma:
Dispoziēnýprincípajehoobmedzeniavcivilnomprocese
Typpodujatia:
habilitaēnáprednáškaJUDr.MarkaŠtevēeka,PhD.
Dátumkonania:
20.11.2012o11,00hod.
Miestokonania:
PaneurópskavysokáškolavBratislave,Fakultapráva,Tomášikova20,miestnosƛODEON2.01
alšieinformácie:
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakultaͲprava/bratislavaͲslovakia/preͲ
studentov/aktuality/habilitacneͲkonaniaͲfakulteͲpravaͲpevs.html
studentov/aktuality/habilitacneͲkonaniaͲfakulteͲpravaͲpevs.html
Téma:
Preskúmateűnosƛsprávnychaktovveurópskomsprávnompriestore
Typpodujatia:
habilitaēnáprednáškaJUDr.Ing.BernardaPekára,PhD.
Dátumkonania:
21.11.2012o11,00hod.
Miestokonania:
UniverzitaKomenskéhovBratislave,Právnickáfakulta,vIURIDICU
alšieinformácie:
http://www.flaw.uniba.sk/index.php?id=186&tx_ttnews[tt_news]=1384&tx_ttnews[backPid]=7
&cHash=9bc7d585f0
73
Download

Osobitné poěakovanie patrí