Z á k l a d n á š k o l a, Mládežnícka 1434/16, Púchov
Pracovný plán školy
na školský rok 2014/2015
Mgr. Andrea Kurtinová,
riaditeľka školy
OBSAH:
I.
Základné údaje o škole
Identifikačné údaje školy
Vedúci zamestnanci školy
Poradné orgány školy
1.3.1 Zloženie rady školy
1.3.2 Zloženie metodických združení
1.3.3 Zloženie predmetových komisií
1.3.4 Určenie úloh nad rámec výchovno-vzdelávacích povinností
1.3.5 Vedenie kabinetov
1.1
1.2
1.3
II.
Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2013/2014
III.
Profilácia školy
IV.
Strategické ciele školy
V.
Hlavné úlohy školy:
1.
2.
3.
4.
5.
VI.
Výchovno-vzdelávací proces
Metodická činnosť
Úlohy na úseku BOZ, PO a CO
Úlohy na úseku školského stravovania
Materiálno-technické zabezpečenie
Riadiaca práca:
1.
2.
3.
4.
5.
Organizácia školy
Plán vnútroškolskej kontroly
Plán pracovných a gremiálnych porád
Hospitačná a kontrolná činnosť
Zoznamy skratiek
PRÍLOHY:
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
Plán VP
Plán environmentálnej výchovy
Plán VM a R
Krúžky
Pracovný plán ŠKD
Spolupráca s MŠ, Mládežnícka ,Púchov
Plán práce preventívnej činnosti
Plán školských výletov a exkurzií
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
1.2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŠKOLY
Názov školy
Základná škola
Adresa školy
Mládežnícka 1434/16, 020 11 Púchov
Kontakty:
Telefón riaditeľka školy:
042/4710869
+421905757914
1.2
zástupkyne RŠ:
042/4324201
ekonómka školy:
042/4632458
sekretariát školy:
042/4632458
fax:
042/4632458
e-mail:
[email protected]
webová stránka školy:
www.zsmladeznicka.edupage.org
VEDÚCI ZAMESTNANCI ŠKOLY
Riaditeľka škola- štatutárna zástupkyňa
Mgr. Andrea Kurtinová
Zástupkyňa RŠ pre I. stupeň:
Mgr. Ľubica Lukáčiková
Zástupkyňa RŠ pre II. stupeň:
Mgr. Antónia Aradská
Výchovná poradkyňa:
Mgr. Viera Nemcová
Špeciálna pedagogička (poruchy učenia):
Mgr. Zuzana Rosinová
Špeciálny pedagóg (poruchy správania):
Mgr. Rastislav Henek
Ekonómka školy:
Sekretariát školy:
Vedúca školskej jedálne (ŠJ):
Tatjana Ďurišová
Zuzana Rábiková
Slávka Jágriková
1.3
PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY
Rada školy:
11 členov
Pedagogická rada:
pedagogickí zamestnanci
Metodické združenia:
pedagogickí zamestnanci I. stupňa
Predmetové komisie:
pedagogickí zamestnanci podľa
1. MAT - FYZ – INF
odborných predmetov 5. - 9. ročníka.
2. SJL
3. CUJ
4. GEG - OBN - DEJ –
ETV
5. BIO – CHE
6. TSV
7. VYV - VUM- HUV
8. THD – SEE
1.3.1
ZLOŽENIE RADY ŠKOLY
Predsedníčka: Ľudmila Klimczak
za pedagogických. zamestnancov
školy
Podpredseda: Mgr. Miroslav Bučko
za pedagogických zamestnancov
školy
Členovia:
Rada
školy
Ing. Tibor Bajza
MUDr. Viliam Bršiak
Ing. Richard Golitko
Ing. Jaroslav Hupka
Daniela Labantová
Ing. Ivana Mikušcová
Peter Prešnajder
Zuzana Rábiková
Mgr. Milada Vargová
za rodičov
za zriaďovateľa
za rodičov
za zriaďovateľa
za rodičov
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za ostatných zamestnancov školy
za rodičov
1.3.2
ZLOŽENIE MZ I. STUPEŇ
Ročník
1.
2.
3.
4.
1. - 4. roč.
Meno a priezvisko
Mgr. Jana Kubiritová
PaedDr. Michaela Guzmová
Mgr. Dominika Kellerová
Mgr. Anna Boleková
PaedDr. Michaela Guzmová
1.3.3
ZLOŽENIE PK II. STUPEŇ
Meno a priezvisko
Mgr. Antónia Aradská
Ing. Janka Jakubíková
Mgr. Viera Nemcová
Ľudmila Klimczak
Ing. Katarína Šalamúnová
Mgr. Peter Bednárik
PaedDr. Erik Bereta
Mgr. Miroslav Bučko
PK
MAT - FYZ - INF
SJL
CUJ
GEG - OBN - DEJ - ETV
BIO - CHE
TSV
VYV - VUM - HUV
THD - SEE
Vedúci jednotlivých MZ a PK vypracujú plány činnosti, ktoré sú súčasťou PP školy. V plánoch je zahrnutá zodpovednosť za organizáciu jednotlivých súťaží, olympiád a exkurzií.
1.3.4
URČENIE ÚLOH NAD RÁMEC VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH
POVINNOSTÍ
Inventarizačná komisia:
Mgr. Ľubica Lukáčiková,
Mgr. Antónia Aradská,
Tatjana Ďurišová, Zuzana Rábiková
Koordinátor prevencie:
PaedDr. Michaela Guzmová
Koordinátor ENV:
Mgr. Anna Pantúčková
Koordinátor VMR:
Ing. Janka Jakubíková
Predsedníčka ZO OZ:
Mgr. Viera Nemcová
Školská knižnica:
Mgr. Ľubica Lukáčiková
Správkyňa počítačových sietí:
Ing. Ema Wirghová
Evidencia úrazov:
Vedenie archivácie:
Mgr. Lukáčiková, Mgr. Aradská
Mgr. Lukáčiková, Mgr. Aradská,
Ďurišová, Rábiková, Jágriková
Mgr. Kurtinová, Mgr. Lukáčiková,
Mgr. Aradská,Mgr. Nemcová
Komisia oprávnená robiť dychovú
skúšku na alkohol
1.3.5
VEDENIE KABINETOV, UČEBNÍ, SKLADOV
Kabinet MAT:
Mgr. Marta Ďureková
Kabinet SJL:
Kabinet CUJ, učebňa ANJ a školský
časopis:
Ing. Janka Jakubíková
Kabinet INF:
Ing. Ema Wirghová
Kabinet SEE a cvičná kuchynka:
Mgr. Anna Pantúčková
Kabinet FYZ a učebňa FYZ:
Ing. Gabriela Marečková
Školské dielne a KabinetTHD:
Mgr. Miroslav Bučko
Kabinet TSV a telocvične:
Mgr. Peter Bednárik
Kabinet GEG – DEJ:
Ľudmila Klimczak
Kabinet VYV:
Kabinet a učebňa CHE:
PaedDr. Erik Bereta
Ing. Katarína Šalamúnová
Školský klub detí:
Sklad učebníc:
Lýdia Kucejová
Zuzana Rábiková
Mgr. Jana Podmulinová
II. ANALÝZA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV
V ŠKOLSKOM ROKU 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 navštevovalo školu 520 žiakov. Na konci šk. roku neprospelo
7 žiakov. Opravné skúšky urobili siedmi žiaci, dvaja žiaci opakujú ročník..303 žiakov
prospelo s vyznamenaním, z toho 221 s priemerom 1,00. 91 žiakov prospelo veľmi dobre, 113
žiakov malo hodnotenie prospel. Vymeškaných hodín bolo 19056. Priemer na jedného žiaka
je 36,6 hodín. Toto vysoké číslo vzniklo aj preto, že niekoľko žiakov bolo dlhodobo chorých.
To sú objektívne príčiny. Horšie je, že veľkú absenciu nám urobili záškoláci. Dokonca
niektoré prípady riešila polícia. Táto skutočnosť nerobí dobré meno škole. Záškoláctvo, drzé
správanie, porušovanie školského poriadku majú za následok pokarhania či znížené známky
zo správania: 2 žiaci - napomienky triednym učiteľom, 13 žiakov – pokarhanie triednym
učiteľom, 11 žiakov – pokarhanie riaditeľom školy. Zníženú známku zo správania 2 stupňa
mali 4 žiaci. Jeden žiak mal zníženú známku zo správania 3. stupňa. 115 žiakov malo
pochvaly za vzorné správanie, prospech a rôzne aktivity.
V súťažiach sme boli prví v rámci okresu Púchov a druhí v rámci Trenčianskeho kraja.
Hlavné ciele z pracovného plánu školy sme splnili.
V celoslovenskom testovaní v matematike sme získali 64,81 % a v slovenskom jazyku
60,42 %.
V škole pracovalo 25 krúžkov. 405 žiakov odovzdalo vzdelávacie poukazy. Žiaci sa
zúčastnili 24 exkurzií (1327 žiakov) a 9 výletov ( 348 žiakov). Najzaujímavejšie výlety boli
napr.Vychylovka, Banská Štiavnica, Dallas Kľačno, Podskalie, Mojtín, Bratislava, Dešná,
Trenčín.
Exkurzie: Oswienczsim,, Bratislava – hrad, Devín, Záhradkár Trenčín, Hlohovec – hvezdáreň,
Paríž a ďalšie.
Projekty:
„Planéta vedomostí“ ((pokračuje). V našej škole je aj školiace stredisko.
„Škola na dotyk.“ (pokračuje);
„Zvyšovanie
kvality
vzdelávania
na
ZŠ
a SŠ
s využitím
elektronického
testovania“(pokračuje);
„Národný projekt Komplexný poradenský systém - v rámci operačného programu EÚ
Vzdelávanie, ktorý zastrešuje VÚDPaP v spolupráci s CPPPaP a VP v ZŠ (pokračuje);
„Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (pokračuje);
Škola sa zapojila do nového projektu „Školský pohybový program INPP“ v spolupráci
s CPPPaP v Púchove.
Významnou mierou vyučovací proces podporuje rodičovská rada aj rada školy.
III. PROFILÁCIA ŠKOLY
1. Škola je zameraná na matematiku. Od 5. ročníka máme A triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky. V tomto trende budeme aj naďalej pokračovať.
2. Škola má certifikát „Škola podporujúca zdravie“. Vo veľkej miere sa venujeme ekologickej výchove a naďalej budeme rozvíjať aktivity v týchto oblastiach.
3. Budeme využívať METÓDU CLIL (Content and Language Integrated Learning) na hodinách prírodovedy na I. stupni. Táto metóda spočíva v používaní cudzieho jazyka (ANJ) aj
pri výučbe iných predmetov. Cieľom CLIL je súbežné učenie sa obsahu určitého predmetu
a cudzieho jazyka na veku primeranej úrovni, teda je to istý spôsob medzipredmetového prepojenia a najmä zdokonaľovania sa v praktickom používaní CUJ aj na iných vyučovacích
hodinách.
4. V škole je športové stredisko pre volejbal dievčat. Aj v tomto školskom roku budeme
vytvárať vhodné podmienky na športové aktivity.
IV. STRATEGICKÉ CIELE ŠKOLY
 Zvyšovať úroveň výchovy a vzdelávania žiakov vo všetkých triedach ZŠ.
T: stála úloha
Z: vedenie, PgP
 Naďalej rozvíjať tvorivosť a myslenie detí v matematických triedach – zapájať žiakov do matematických olympiád (i do iných súťaží). Udržať už tradične dobrú úroveň v dosahovaných výsledkoch.
T: stála úloha
Z: vedenie školy, PgP
 Pokračovať v realizácii projektu „Škola podporujúca zdravie“.
T: priebežne
Z: Pt, Gu, Ju, Fi a ostatní PgP
 MTZ - naďalej vylepšovať životné prostredie žiakov.
T: stála úloha
Z: RŠ
 Vyučovať cudzí jazyk od 1. ročníka, informatiku od 2. ročníka
T: stála úloha
Z: RŠ, ZRŠ
 Skvalitniť prípravu projektov.
T: stála úloha
Z: RŠ, ZRŠ
V. HLAVNÉ ÚLOHY ŠKOLY
1. Výchovno-vzdelávací proces
1. Dodržiavať nariadenia vlády, predpisy, zákony, vyhlášky a usmernenia MŠVVaŠ SR
a ostatných nadriadených orgánov. Postupovať podľa POP na šk. rok 2014/2015 a ich
následných doplnení.
2. Zaviesť CLIL metódu (vyučovanie anglického jazyka aj prostredníctvom nejazykového
predmetu) na 1. stupni v predmete prírodoveda.
T: stála úloha
Z: RŠ, ZRŠ
3. Rozvíjať čitateľnú gramotnosť žiakov.
T: stála úloha
Z: RŠ, ZRŠ
4. V riadiacej a organizačnej práci školy dôsledne dodržiavať a uplatňovať všeobecne záväzné nariadenia.
T: šk. r. 2014/2015
Z: vedenie školy
5. Zabezpečiť plnenie úloh vo vyučovacom procese podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu a v plnej miere uplatňovať a zabezpečovať úlohy vyplývajúce zo
zákona č. 245/2008, vyhlášky č. 224/2011 a novelizovaného zákona č. 317/2009
(č.312/2013) o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
T: šk. r. 2014/2015
Z: RŠ,ZRŠ
6. Venovať veľkú pozornosť organizačnej príprave Testovania 9. Kvalitne zabezpečiť
priebeh testovania.
T: 8.apríl 2015
Z: RŠ, ZRŠ
7. Zabezpečiť plynulý informačný tok všetkých nových poznatkov v oblasti riadenia, metodiky a vzdelávania smerom k pracovnému kolektívu. Sledovať efektívnosť vyučovania
a dodržiavanie pracovného poriadku.
T: šk. r. 2014/2015
Z: RŠ, ZRŠ
8. Využívať významné výročia a pamätné dni na pestovanie národného povedomia a uvedomelého vzťahu k vlastnej štátnosti. Prehlbovať vlasteneckú výchovu návštevou pamätných miest, kultúrnych zariadení a rozvíjaním ľudových tradícií
v spolupráci
s kultúrno-spoločenskými organizáciami a obcami.
T: šk. r. 2014/2015
Z: RŠ, ZRŠ
9. Dôsledne presadzovať humanizáciu vo vzťahu učiteľ - žiak, žiak - žiak, žiak - učiteľ.
Aktívne spolupracovať s rodičmi a ostatnými výchovnými inštitúciami pri podozrení z
porušovania Deklarácie práv dieťaťa, zanedbávania výchovy detí, prípadne iného porušovania práv detí. Rovnako dôsledne dodržiavať práva všetkých zamestnancov školy.
T: šk. r. 2014/2015
Z: RŠ, ZRŠ
10. Nadviazať na úspechy dosiahnuté v predchádzajúcom školskom roku a vytvárať vhodné
podmienky učiteľom a žiakom, ktorí majú eminentný záujem o dobrú propagáciu školy.
T: šk. r. 2014/2015
Z: RŠ, ZRŠ
11. Systematicky pôsobiť v oblasti environmentálnej výchovy a spolupracovať
s organizáciami venujúcimi sa tejto problematike.
T: Šk. r. 2014/2015
Z: RŠ, ZRŠ, Pt, Pc
12. Zabezpečiť plavecký a lyžiarsky výcvik podľa podmienok ZŠ a záujmu rodičov.
T: Šk. r.2014/2015
Z: Bd, Lu
13. Organizovať ŠvP podľa pokynov MŠVVaŠ SR, zákona č. 245/2008, vyhl. č. 224/2011
T: Šk. r. 2014/2015
Z: ZRŠ I. st, uč. 4. r.
14. Dôsledne realizovať nariadenie vlády o poskytovaní učebníc žiakom.
T: stála úloha
Z: RŠ, ZRŠ
15. Pri profesijnej orientácii spolupracovať s CPPPaP a riad. SŠ.
T: šk. r. 2014/2015
Z: vedenie, VP, TU
16. Aktivizovať žiakov pri zbere druhotných surovín. Získané financie využiť na materiálne
zabezpečenie záujmovej činnosti.
T: Šk. r. 2014/2015
Z: ZRŠ, TU
17. Zabezpečiť besedy v rámci výchovy proti rasizmu a diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu a akýmkoľvek prejavom intolerancie.
T: stály
Z: vedenie, VP, uč. OBN
18. Priebežne monitorovať zmeny v správaní žiakov a v prípade oprávneného podozrenia zo
zanedbávania alebo psychického týrania, šikanovania, alebo v prípade účasti na šikanovaní, užívaní drog požiadať o spoluprácu sociálny úrad.
T: stály
Z: všetci PgP
19. V prípade žiakov s výraznými poruchami správania požiadať o spoluprácu príslušné organizácie. Riadiť sa pokynmi podľa zákona č. 245/2008.
T: stála úloha
Z: TU, VP
20. Pokračovať v spolupráci s MŠ, Mládežnícka ul. a MŠ Chmelinec, Púchov.
T: stála úloha
Z: vedenie školy
21. Zapojiť sa do aktivít ku dňu finančnej gramotnosti a globálneho vzdelávania.
T: september 2014
Z: RŠ, ZRŠ
Úlohy budú rozpracované v mesačných PP, v ktorých bude uvedená zodpovednosť a termín plnenia.
2. Metodická činnosť
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Dbať na kvalitnú prácu MZ a PK školy.
T: priebežne
Z: vedenie, ved. MZ, PK
Zabezpečiť účasť učiteľov na metodických podujatiach podľa ponúk metodických centier, viesť pedagogických zamestnancov k ďalšiemu odbornému rastu, umožniť im ďalšie vzdelávanie.
T: Šk. r. 2014/2015
Z: vedenie, ved. MZ PK
Zapájať sa do činnosti metodických orgánov v škole, zúčastňovať sa školských zasadnutí, kontrolovať ich činnosť.
T: Šk. r. 2014/2015
Z: RŠ, ZRŠ, PgP
Zvyšovať svoju odbornú úroveň štúdiom odbornej pedagogickej literatúry, poznatky využívať v praxi.
T: priebežne
Z: všetci
Zapájať sa do publikačnej činnosti. Vydávať školský časopis (2 x do roka), zamerať sa
na uverejňovanie tvorby žiakov.
T: priebežne
Z: uč. SJL
Aspoň 2-krát ročne zabezpečiť prednášajúceho na pracovné porady (psychológa, metodika)
T: november, marec
Z: RŠ
Metodicky usmerňovať nekvalifikovaných vyučujúcich pre vyučovaný predmet, poskytovať im dostupné materiály a informácie. Využívať vzájomné hospitácie.
T: Šk. r. 2014/2015
Z: vedenie školy, ved. MZ, PK
3. Úlohy na úseku BOZ , PO a CO
1.
Oboznámiť žiakov na začiatku školského roka so zásadami BOZP, PO a CO
T: Šk. r. 2014/2015
Z: vedenie, tr. uč
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zabezpečiť pravidelné vykonávanie nariadených revízie technických zariadení v určených termínoch.
T: priebežne
Z: RŠ, BT
Pravidelne preškoľovať pracovníkov školy k otázkam BOZ a PO.
T: sept. ,priebežne
Z: RŠ, BT
Dôsledne viesť evidenciu školských i pracovných úrazov, zabezpečiť zákonným zástupcom ich prípadné odškodnenie. Prerokovať vnútorný poriadok školy so zamestnancami
školy. Oboznámiť s ním žiakov.
T: priebežne
Z: RŠ BT, TŠ
Odstraňovať zistené nedostatky na budove školy i v jej objekte, následne ich odstraňovať podľa finančných možností ZŠ.
T: priebežne
Z: RŠ, EŠ
Prijímať účinné opatrenia na rýchle odstránenie závad, predchádzať požiarom.
T: priebežne
Z: RŠ, školník, zamestnanci
Školiť pracovníkov školy v oblasti PO a používania hasiacich prístrojov v škole.
T: priebežne
Z: RŠ, BT
4. Úlohy na úseku školského stravovania
1.
2.
3.
4.
Dodržiavať zásady hygieny, stolovania, vykonávanie dozorov v ŠJ.
T.: priebežne
Z: RŠ, vedúca ŠJ
Zabezpečiť kontrolu správneho hospodárenia s finančnými prostriedkami, hospodárneho
využívania potravín, správneho používania strojového a ostatného zariadenia, hygieny
na pracovisku, bezpečnosti práce. Kontaktovať sa s výhodnými dodávateľmi potravín,
zeleniny a ovocia.
T: priebežne
Z: RŠ, vedúca ŠJ, EŠ
Dodržiavať zásady denného normovania potravín podľa MSN, uvádzať hmotnosť jedál
v jedálnom lístku.
T: priebežne
Z: RŠ, vedúca ŠJ
Zabezpečiť realizáciu „Mliečneho programu“.
T: priebežne
Z: RŠ, vedúca ŠJ
5. Materiálno-technické zabezpečenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Zabezpečiť plynulé odstraňovanie zistených závad.
T: priebežne
Z: RŠ, školník
Viesť evidenciu fondu učebníc.
T: priebežne
Z: TŠ
V rámci možností svojpomocne odstraňovať drobné závady, vykonávať drobné údržbárske práce, podieľať sa na estetickej úprave prostredia.
T: priebežne
Z: RŠ, školník
Kontrolovať a zabezpečovať racionálne využívanie energií a hospodárenie so zverenými
prostriedkami.
T: priebežne
Z: RŠ, EŠ, školník
Dodržiavať pokyny na zabezpečenie budovy školy pred vlámaním a krádežami.
T: priebežne
Z: RŠ, školník
V rámci možností vybaviť kabinety a učebne novými školskými pomôckami
a viesť ich evidenciu. K 31.12. aktuálneho roka vykonať inventarizáciu HIM a DHM.
T: priebežne
Z: RŠ, EŠ
Zabezpečiť základné prostriedky prvej pomoci na pracovisku, pravidelne ich dopĺňať.
T: priebežne
Z: RŠ, EŠ
7.
V. RIADIACA PRÁCA
1. Organizácia školy
1.1 Vedenie školy:
Riaditeľka :
ZRŠ I. stupeň,ŠKD:
ZRŠ II. stupeň:
Výchovná poradkyňa:
Predseda ZO OZ:
Mgr. Andrea Kurtinová
Mgr. Ľubica Lukáčiková
Mgr. Antónia Aradská
Mgr. Viera Nemcová
Mgr. Viera Nemcová
1.2 Hlavné úlohy vedenia školy:
 Organizačne zabezpečovať prevádzku školy.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ
 Kontrolovať prácu všetkých zamestnancov školy; v prípade nedostatkov a chýb navrhovať a zabezpečovať spôsob ich odstránenia.
T: priebežne
Z: vedenie školy
 Hodnotiť výsledky výchovnej i vzdelávacej práce za stanovené obdobie.
T: priebežne
Z: vedenie školy
 Sledovať dodržiavanie všetkých predpisov školy (školský poriadok, pracovný poriadok,
kontrolovať plnenie zásad BOZP, PO)
T: priebežne
Z: vedenie školy
 Organizačne sa podieľať na príprave a priebehu podujatí školy.
T: priebežne
Z: vedenie školy
 Hľadať adekvátne postupy a formy vedúce ku skvalitneniu procesu výchovy a vzdelávania.
T: priebežne
Z: vedenie školy
1.3 Rozdelenie triednictva:
1. A
1. B
Mgr. Jana Kubiritová
Mgr. Jana Pániková
1.C
PaedDr. Jana Beretová
5.A
5.B
Mgr. Anna Pantúčková
Ing. Katarína Šalamúnová
2.A
2.B
2.C
PaedDr. Michaela Guzmová
PaedDr. Erik Bereta
Mgr. Lenka Horváthová
3.A
3.B
3C
Mgr. Dominika Kellerová
Mgr. Zuzana Rosinová
Mgr. Marta Hercegová
4.A
4.B
4.C
4.D
Mgr. Anna Boleková
Mgr. Alena Škripcová
Mgr. Martina Jancíková
Mgr. Jaroslava Šatková
6.A
6.B
Mgr. Miroslav Bučko
Mgr. Marta Ďureková
7.A
7.B
Ing. Janka Jakubíková
Mgr. Viera Michálková
8.A
8.B
Ing. Gabriela Marečková
Ľudmila Klimczak
9.A
9.B
9.C
Mgr. Jana Podmulinová
Mgr. Jana Seková
Mgr. Peter Bednárik
Netriedni učitelia:
Ing. Ema Wirghová, Mgr. Emil Hákač, Mgr. Viera Nemcová, Mgr. Juraj Prostredný, Mgr.
Rastislav Henek, Mgr. Kristína Kucejová, Mgr. Zuzana Pobežalová, Mgr. Tatiana Hloušková;
Špeciálni pedagógovia:
Mgr. Zuzana Rosinová, Mgr. Rastislav Henek;
ŠKD:
Miroslava Ficová, Mgr. Jana Kováčová, Lýdia Kucejová , Oľga Mešová, Mgr. Alena Padáčová;
MD:
Mgr. Monika Ťapayová;
2. Plán vnútroškolskej kontroly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pri kontrolnej a hospitačnej činnosti venovať pozornosť výchovno-vzdelávacej činnosti,
využívaniu uč. pomôcok, DT, starostlivosti o talentovaných žiakov, sledovať estetiku
prac. prostredia, rešpektovanie organizačného poriadku školy, efektívne využívanie hodín vyučovacích hodín.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ
Sledovať vyuč. proces a rozvoj myslenia, najmä v matematických triedach. Na poradách
vedenia školy hodnotiť pravidelne kontrolnú činnosť a priamo určovať zodpovednosť za
plnenie úloh.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ
Sledovať efektívnosť vyučovania ANJ na I. stupni.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ
Sledovať efektívnosť vyučovania IFV na I. stupni.
T: priebežne
Z: RŠ,ZRŠ
Pravidelne evidovať vykazovanie platových záležitostí zamestnancov, nadčasovej práce
a udeľovania náhradného voľna.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ
Odstraňovať rušivé vplyvy vo výchovno-vzdelávacom procese. Zabezpečovať
a sledovať plnenie zákazu fajčenia, požívania alkoholu a drog na pracovisku a v pracovnom
čase.
T: priebežne
Z: RŠ, ZRŠ
Priama hospitačná činnosť:
Mgr. Andrea Kurtinová, RŠ : SJL, CUJ, HUV, MAT, GEG, DEJ, BIO, INF, ŠKD ;
Mgr. Ľubica Lukáčiková, ZRŠ: SJL,MAT,VYV, VLA, PDA, PVC, TEV, IFV, krúžky;
Mgr. Antónia Aradská, ZRŠ: TSV, VYV,VUM, FYZ, CHE, OBN, krúžky.
Ďalšia hospitačná činnosť priebežne.
Kontrola pedagogickej dokumentácie:
TK 1 x mesačne:
ZRŠ I. a II.st.
TV 2 x ročne:
RŠ a ZRŠ
KZ 1 x štvrťročne:
RŠ a ZRŠ
Písomné práce - podľa schváleného počtu MZ a PK: SJL - Kt, MAT – Kt, Ar, I.st.- Lu
IŽK 1 x mesačne:
I.st.-Lu, RŠ, II.st.-Ar, RŠ
Ostatná činnosť :
Mgr. Lukáčiková - zostavovanie rozvrhu hodín a dozoru, súpisky, zabezpečovanie suplovania na I. stupni
Mgr. Aradská - zostavovanie rozvrhu hodín a dozoru, súpisky, zabezpečovanie suplovania na
II. stupni
Mgr. Kurtinová - materiálové zabezpečenie školy, ŠJ, kontrola zamestnancov školy.
3. Plán pracovných porád
Pracovné porady sa uskutočňujú vždy v prvý pondelok v mesiaci. Prípadná zmena termínu –
podľa potreby.
August: 25. 8. 2014
1. Plán práce na školský rok
2. POP na školský rok
3. Pracovný a vnútorný poriadok školy
4. BOZ – školenie zamestnancov
5. Určenie triednictva, rozmiestnenie tried
6. Úväzky – spresnenie a kontrola
7. Oboznámenie s materiálmi –vnútorné predpisy školy, plán kontinuálneho vzdelávania,
interné smernice
8. Vyhodnotenie prípravy TVVP na nasledujúci školský rok
September: 8. 9. 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Plán práce na september
Informácie z porady RŠ
Školský vzdelávací program
Organizačné zabezpečenie chodu školy a ŠKD
Triedne ZRŠ 1. a 5. ročník
Ochrana života a zdravia II. stupeň
Exkurzie, výlety
Krúžky, vzdelávacie poukazy
Príprava plenárneho ZdRŠ a triednych ZdRŠ
Október: 6. 10. 2014
1. Mesačný PP
2. Informácie VP
3. Vyhodnocovacia správa za školský rok 2013/2014 – prerokovanie a schválenie
4. Oboznámenie zamestnancov s novými platovými podmienkami
5. Príprava inventarizácie
6. Príprava dňa otvorených dverí
7. Školenie prvej pomoci
November: 10. 11. 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Pedagogická rada, vyhodnotenie vých.- vyuč. výsledkov v1.štvrťroku
Kontrola plnenia úloh podľa PP školy
Začiatok inventarizácie
Zber záujmu žiakov 9. ročníka o štúdium na SŠ - VP
Kontrola prípravy vianočnej akadémie
December: 1. 12. 2014
1.
2.
3.
4.
5.
Mesačný PP
Príprava a zabezpečenie LVVK
Ukončenie inventarizácie
Triedne ZdRŠ
Vianočná akadémia
Január: 26. 1. 2015
1. Pedagogická rada, vyhodnotenie vých.- vyuč. výsledkov v 1.polroku, vyhodnotenie hospitačnej činnosti
2. Kontrola plnenia úloh podľa PP školy
3. Informácie z porady RŠ
4. Príprava na zápis do 1. ročníka, rozdelenie úloh
5. Príprava na celoslovenské testovanie
Február: 9. 2. 2015
1. Mesačný PP
2. Príprava prihlášok na SŠ - VP
3. Informácie o príprave žiakov na súťaže
4. Vyhodnotenie písomných prác, kontroly školskej agendy
5. Zápis do 1. ročníka
6. Zabezpečenie celoslovenského testovania.
7. Informácie o priebehu okresných olympiád, súťaží a rozbor výsledkov
Marec: 2. 3. 2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apríl:
Mesačný PP
Vyhodnotenie LVVK
Informácie z porady RŠ
Informácie o priebehu olympiád, súťaží a rozbor výsledkov
Zápis do 1.ročníka – vyhodnotenie
Príprava na celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka
1. 4. 2015
1. Testovanie 9
2. Pedagogická rada, vyhodnotenie vých.- vyuč. výsledkov v 3. štvrťroku
3. Kontrola plnenia úloh podľa PP školy
4. Kontrola BOZ, vyhodnotenie PO
5. Informácie VP o stave prijímacieho konania na SŠ
6. Príprava výletov a exkurzií
Máj: 4. 5. 2015
1. Mesačný PP
2. Exkurzie a školské výlety
3. Výber žiakov do matematickej triedy, záujem žiakov o 2. CUJ, NBV a ETV
4. Informácie VP o priebehu prijímacieho konania na SŠ
Jún: 25. 6.2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Mesačný PP
Pedagogická rada, vyhodnotenie vých.- vyuč. výsledkov za školský rok
Vyhodnotenie plnenia úloh podľa PP školy
Vyhodnotenie a odmenenie žiakov za úspechy v súťažiach a olympiádach
Zabezpečenie slávnostného ukončenia školského roka
Príprava ŠkVP – ISCED 1, ISCED 2 na šk. rok 2015/2016
Nahlásenie počtu žiakov na 2. CUJ, NBV a ETV pre školský rok 2015/2016
3.1. Plán gremiálnych porád
Gremiálne porady sa konajú podľa potreby a zvoláva ich riaditeľka školy. Členmi sú zástupkyne riaditeľky školy, výchovná poradkyňa, podľa potreby vedúci MZ, PK, koordinátori aktivít, predsedníčka odborovej organizácie, zástupca rady školy, vedúca školskej jedálne
a správkyňa IKT.
Program:
 Otvorenie
 Kontrola plnenia prijatých uznesení
 Výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov
 Hodnotenie vedenia PK a MZ
 Hospitácie vedúcich MZ, PK
 Rôzne
4.Hospitačná a kontrolná činnosť
 Hospitačná činnosť sa riadi plánom vnútroškolskej kontroly;
 priamu hospitačnú činnosť vykonávať 2 - 3 x v týždni podľa rozpisu predmetov;
 pozornosť zamerať na vyučovanie všetkých predmetov, krúžkov a ŠKD. V 8.a 9.ročníku
sa zamerať na SJL a MAT, v matematických triedach sledovať zapojenosť žiakov do
matematických olympiád a ich výsledky;
 na hodinách DEJ, SJL, OBN i ostatných predmetov kontrolovať tvorivé využívanie významných udalostí a osobností našich dejín vo vyučovacom procese, do vyučovania zapojiť aktivity s protidrogovou tematikou;
 sledovať využívanie odborných učební BIO, GEG, CHE, FYZ a CUJ
 popri priamej hospitačnej činnosti urobiť kontrolu vedomostí žiakov z hlavných predmetov písomnou formou, po dohode s MZ a PK jednotlivých predmetov;
 sledovať plnenie školského vzdelávacieho programu;
 sledovať estetiku prostredia, plnenie povinností pri dozoroch na chodbách a v ŠJ.
 sledovať a vyhodnocovať efektívnosť krúžkovej činnosti.
5.
ZOZNAM SKRATIEK:
BT – bezpečnostný technik
CPPPaP – centrum pedagogicko-psychologickéjo poradenstva a prevencie
DT – didaktická technika
EŠ – ekonómka školy
IŽK – internetová žiacka knižka
KZ – klasifikačný záznam
LVVK – lyžiarsky výcvikový kurz
MZ – metodické združenie
PK – predmetová komisia
PgP – pedagogickí zamestnanci
PP – pracovný plán
POP – pedagogicko-organizačné pokyny
RŠ – riaditeľka školy
ŠJ – školská jedáleň
ŠKD – školský klub detí
ŠkVP – školský vzdelávací program
T - termín
TK – triedna kniha
TU – triedni učitelia
TŠ – tajomníčka školy
TV – triedny výkaz
TVVP – tematický výchovno-vzdelávací plán
VMR – výchova k materstvu a rodičovstvu
VP – výchovná poradkyňa
Z - zodpovedný
ZdRŠ – združenie rodičov školy
ZRŠ – zástupkyňa riaditeľky školy
ZO OZ – základná organizácia odborového zväzu
ZOZNAM SKRATIEK MIEN :
Kt - Kurtinová
Ar – Aradská
Lu – Lukáčiková
Be – Bednárik
Br - Bereta
Bv – Beretová
Bo – Boleková
Bk – Bučko
Ďr – Ďureková
Fi - Ficová
Gz – Guzmová
Hč – Hákač
Hn - Henek
Hr – Hercegová
Hl – Hloušková
Ht – Horváthová
Ju – Jakubíková
Jc – Jancíková
Ke – Kellerová
Kl – Klimczak
Ko - Kováčová
Ku – Kubiritová
Ka - Kristína Kucejová
Kv – Lýdia Kucejová
Ma – Marečková
Mi – Michálková
Mš – Mešová
Nm – Nemcová
Pá – Pániková
Pd - Padáčová
Pt – Pantúčková
Pž – Pobežalová
Po – Podmulinová
Pr – Prostredný
Rs - Rosinová
Sa – Seková
Šl – Šalamúnová
Ša – Šatková
Škr – Škripcová
Wi – Wirghová
Download

Plán práce 2014/2015 - Základná škola, Mládežnícka 1434/16