MU D RO Š
Časopis do každej lavice
Pasovanie prvákov
Školské akcie
Svätý Mikuláš
Ako trávime Vianoce
Koledy a vinše
Betlehemské svetlo
Naša futbalistka
Povesť o Mustangovi
Tajničky a vtipy
Exkurzia
Náš kresťanský zbor
Záchranný kupón
Školský časopis 2010
Základná škola Horný Vadičov
December 2010
Dňa 24. 09. 2010 o 15:00 h sa v ZŠ Horný Vadičov uskutočnilo pasovanie prvákov pod
vedením pána učiteľa Šurhaňáka. Pasovanie prvákov sa konalo v VI. A.
Pred pasovaním prvákov prebiehala výzdoba 6. triedy. O 15:00 h prišli prváci spolu
s rodičmi. Nasledovalo zopár informácií, čo sa bude diať. Potom sa zoznámili so šašom. Po
zoznámení dostali prváci úlohy. Ich odmenou boli pečiatky na ruku.
Šaša si však deti zo začiatku neobľúbili a k jeho hre išli ako poslední. Potom sa prváci
presunuli do 6.triedy, kde prebiehalo pasovanie . Dvorná dáma (Emília Pavlusíková ) im
položila na plecia čarovnú paličku a šašo (Marcela Beliančinová ) im dal na líca lekvár
a darovali sme im včeličky.
Po pasovaní nasledovalo občerstvenie. Potom prišla zábava spolu so šašom. Deti sa hrali
s balónmi, niektorí sa však báli, keď im praskol. Deti so šašom spravili vláčik a chodili po
triede. Pridal sa k nim aj pán učiteľ Šurhaňák a jeho pomocníci.
Potom sa vyhadzovali cukríky. Tí , ktorí nechytili cukrík ,dostali od svojho spolužiaka jeden
ako darček. Na koniec ostal od lekváru aj pán učiteľ Šurhaňák :-D Potom nasledovalo
rozlúčenie so šašom.
Pripravili: Marcela Beliančinová a Ľubomíra Revajová, 5.trieda
Deň v školskej knižnici
Tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc (25. október) sa na našej škole niesol v znamení
rozprávky.
Priebežne počas celého dňa boli v knižnici tieto akcie :
1. Ako dedko sadil repku – hraná veršovaná rozprávka, ktorú pripravili štvrtáci pre prvákov.
Pôvodne bola táto akcia plánovaná pre deti z materskej školy, ale pretože je MŠ od ZŠ
vzdialená asi jeden kilometer a bolo daždivé počasie, škôlkari účasť odriekli. No isto ešte bude
príležitosť, aby sme škôlkarom podobné predstavenie prezentovali. Prvákom sa vtipné
divadielko páčilo, po jeho skončení sme sa porozprávali o tom, aké iné rozprávky poznajú, či
im čítajú rozprávky rodičia a aké knižky majú doma. Potom sme spoločne zložili rozprávku
O červenej čiapočke – deti dostali omaľovánky z rozličných častí deja rozprávky, postupne
vyrozprávali dej a nakoniec si omaľovánky vyfarbili a vystavili v triede.
2. Súťaž žiakov 2.- 8. ročníka pod názvom Som aktívny čitateľ? Tu si žiaci mohli overiť svoje
rozprávkové vedomosti, ale aj znalosti o spisovateľoch píšucich detskú literatúru. Tejto súťaže
sa zúčastnilo 106 žiakov z celkového počtu 192, teda
55 % všetkých žiakov. Deti z prvého
stupňa súťažili v rámci hodín SJL, žiaci druhého stupňa mohli súťažiť počas prestávok. Súťaž
bola vyhodnotená v kategórii jednotlivcov i triednych kolektívov percentuálne.
Víťaz jednotlivcov : Zuzana Sýkorová – 7. trieda s počtom bodov 44
Víťazný triedny kolektív : VI. A s priemerným počtom bodov 25,91
3. 5 proti 5 – súťaž detí zo školského klubu v popoludňajších hodinách sa konala pod názvom
Z rozprávky do rozprávky. Deti súťažili v dvoch kolách – prvé kolo bolo zamerané na poznatky
o knižnici, druhé sa venovalo rozprávke – postavám z rozprávok, čarodejným veciam,
zvieratkám, číslam a podobne.
4. Záložka do knihy spája školy – sprievodná akcia. Zapojili sme sa do druhého ročníka
a vyrobili sme záložky (120 kusov) pre ZŠ s MŠ Nýřany v Českej republike. Pracovali na nich
žiaci 2.- 4.ročníka a deti zo školského klubu a väčšinou ich motivovali zvieratká a rozprávky.
Deťom sa akcie páčili. Ukázali, že sú vnímavé a šikovné. Dohodli sme sa s pani učiteľkami
a pani vychovávateľkou, že súťaže a hry budeme v knižnici realizovať častejšie nielen s deťmi
zo školského klubu, ale budeme spolupracovať aj s materskou školou.
Mgr. Anna Vnuková
Fotogaléria
Ako dedko sadil repku
Záložka do knihy spája školy
Súťažné otázky
Dňa 4.11.2010 sme sa my, žiaci 3.triedy so svojou triednou učiteľkou
a riaditeľkou školy zúčastnili exkurzie v Hasičskej stanici v Kysuckom
Novom Meste. Exkurzia bola veľmi zaujímavá a poučná. Začala
v priestoroch, kde majú hasiči nepretržitú službu a v ktorej prijímajú
hlásenia z linky 150 alebo 112. Mohli sme si vyskúšať vysielačky,
ktorými sa hasiči dorozumievajú. Poobzerali sme si aj počítačové
vybavenie a obrovskú mapu územia Kysúc. Hasiči nám pustili aj
sirénu- signál, ktorý počuť v celej budove a na ktorý hasiči musia
pohotovo zareagovať: presunúť sa do šatne, obliecť do špeciálneho
odevu, nastúpiť do vozidla a vyštartovať na výjazd. Musia to všetko stihnúť do 1 minúty!
Hasiči nám na naše požiadanie predviedli aj rýchly presun do šatne po tyči a obliekanie
špeciálneho odevu, ktoré sme si mohli aj sami vyskúšať. Zo šatne sme sa presunuli do haly,
v ktorej sú zaparkované hasičské vozidlá. Ochotní hasiči nás oboznámili s jednotlivými
vozidlami- ktoré je na aký účel určené a používané. Mohli sme si obzrieť nielen autá, ale aj
ich vnútorné a vonkajšie vybavenie. Keďže hasičské autá sú vybavené aj rôznymi
zariadeniami na poskytovanie prvej pomoci, zoznámili sme sa aj s nimi. Mohli sme si
vyskúšať nosenie kyslíkovej fľaše, znehybnenie krčnej chrbtice špeciálnym golierom,
znehybnenie celej chrbtice špeciálnou „ vestou“, dýchanie cez ambuvak..... Na našu prosbu
nám hasiči predviedli aj prácu zvláštnych nafukovacích vankúšov. Dozvedeli sme sa, že
udržia hmotnosť až 20 ton a používajú sa na odsunutie ťažkých bremien od seba, napríklad
panelov. Videli sme aj rôzne typy hydraulických klieští určených na vyslobodenie ľudí
zakliesnených v autách pri dopravných nehodách, rôzne iné nástroje a pomôcky- všetky
určené na pomoc a vyslobodzovanie ľudí. Mohli sme veľa vecí vidieť a niektoré sme si mohli
aj sami vyskúšať. Urobili sme si na pamiatku aj zopár fotografií. Hasičom sme poďakovali za
čas, ktorý nám venovali a za naozaj zaujímavé a poučné rozprávanie o práci hasičov. Zaželali
sme im čo najmenej práce pri dopravných nehodách, požiaroch a rôznych prírodných
katastrofách. Oni zasa vyslovili želanie, aby sme ich pomoc nikdy nemuseli potrebovať.
Exkurziu sme spojili aj s návštevou polikliniky a orientáciou
v nej - ambulancie lekárov, pohotovosť, lekáreň, stanovisko
sanitiek..... Cestou sme si zopakovali, ako sa správne pohybovať
na chodníkoch a cestách v meste. Od polikliniky sme sa ešte
prešli po meste a navštívili cukráreň. Tu sme sa osviežili a aj
sme si zamaškrtili na sladkých dobrotách, aby sme mali dosť
energie na návrat domov. Tento deň sa nám veľmi vydaril, za čo
patrí naša vďaka učiteľom, hasičom a rodičom. Na hodinách
výtvarnej výchovy sme kreslili zážitky a postrehy z tejto krásnej
exkurzie, ktoré posielame hasičom do Kysuckého Nového
Mesta ako vyjadrenie našej vďaky. 
Pripravila: pani učiteľka Mgr. Iveta Zámečníková
Interview so starkou
Starí rodičia zanechajú v našich srdciach hlboké spomienky. Keď si porovnáme
dobu, kedy žili oni a tú dnešnú, vidíme podstatné rozdiely. Žiaci šiestej triedy
urobili rozhovory s najstaršími členmi svojej rodiny a položili im pár otázok.
1. Starká, ako si spomínaš na školu?
Dobre. Knihy sme nenosili ako vy v kapse, ale zviazané v šatke.
2. Čo si robila vo voľnom čase?
Pásla a dojila som kravy, pásla som husi, učila som sa do školy a pomáhala
doma. Nehrala som futbal ako vy :-D
3. Ako často si chodila do prírody?
Chodili sme tam robiť, seno sušiť, obracať, hrabať a keď sme porobili, išli sme
domov.
4. Čo ti robilo v mladosti radosť?
Tešila som sa zo všetkého, čo som urobila. Nebola som prieberčivá.
5. Do koho si bola prvýkrát zaľúbená?
Do starkého, ten bol prvý aj posledný.
6. Mali ste televízor?
Kdeže, moje dieťa, žiadny nebol.
7. Aké hry ste sa ako deti hrávali?
Človeče, nehnevaj sa.
8. Podľa čoho si si vybrala povolanie?
Žiadne povolanie som nemala, pracovala som doma a na majetku.
(Mária Káčeriková, 6. trieda)
Interview so starkou
1. Aké to bolo, keď si chodila do školy?
Vychodila som 8 ľudových, ale nie všetky tu na Slovensku. Viaceré triedy chodili spolu do 6.,7. a 8
triedy. Potom sme išli do Nemecka. Mala som 9 rokov, keď som odišla do Nemecka (2.3.1939). Boli
sme tam rok aj deväť mesiacov. Domov sme prišli, keď som mala 12 rokov.
2. Čo pekné a čo smutné si zažila, keď si mala toľko rokov ako ja?
Pekné bolo to, že sme boli v Nemecku a banujem, že sme tam neostali. Narodila sa mi tam sestra. Na
Mikuláša sme hrávali s dievčatami divadlo. Smutné bolo to, keď sme prišli z Nemecka domov cez 2.
svetovú vojnu a nemali sme ani čo jesť ani drevo na zakúrenie.
3. Aké hry si sa najradšej hrávala?
Švihadlo, škôlku a vyšívanie.
4. Chodila si rada do prírody?
Áno, veľmi rada, ženy spievali na kopcoch. Bola bieda, ale bolo veselo.
5. Aké bolo tvoje prvé zamestnanie?
Pracovala som na majeri. Mala som chodiť ešte 3 mesiace do školy, ale išla som na majer. Výplatu
sme mali mesačne 35 Sk.
6. Za tvojich mladých čias bola núdza o prácu?
Núdza o prácu nebola.
7. Prečo tvoj starý otec odišiel do Ameriky?
Odišiel tam za prácou, ale odtiaľ sa už nevrátil, lebo závistlivá suseda napísala list, v ktorej bola
nepravda o starej mame. Keď najstarší syn dovŕšil 18 rokov, odišiel tam tiež a starému otcovi všetko
vysvetlil.
(Barbora Majbíková, 6. trieda)
Milí žiaci, mali ste možnosť prečítať si odpovede ľudí, ktorí ako deti prežili to, čo ste vy
možno len čítali, prípadne počuli, ale neviete si predstaviť, lebo ste nič také nezažili ako sú
napr. druhá svetová vojna, bieda, hlad, nedostatok peňazí, práca od svitu do mrku na
majetkoch, na poliach. No školu ako miesto vzdelania a výchovy si veľmi vážili, mali však
príčiny, pre ktoré do nej nemohli chodiť a boli by ju určite navštevovali s radosťou a veľkou
túžbou po nových poznatkoch. Vy takú možnosť máte, len si ju neuvedomujete, možno si ju
nechcete uvedomiť, no mali by ste byť Bohu vďační, že žijete v dobe, v akej žijete, že sa
môžete vzdelávať bez toho, aby ste museli počítať každý cent, sťahovať sa za lepším životom
do inej krajiny, prípadne prežiť nástrahy vojny alebo ťažko pracovať ako vaši starí rodičia.
Povesť o erbe Horného Vadičova
Bola raz jedna dedina, ktorá sa volala Horný Vadičov. Raz
dávno žil jeden mlynár, ktorý mal dvoch synov. Jeden sa volal
Juraj, druhý Ján. Ján si myslel, že by išiel do sveta pohľadať si
nevestu. Šiel niekam za hory, za lúky až prišiel k veľkému
kráľovstvu, ktoré sa volalo Slnečné. Preto sa volalo Slnečné,
lebo tam rástlo veľa slnečníc. Jankovi sa toto kráľovstvo veľmi
zapáčilo a ešte väčšmi sa mu zapáčila dievčina, ktorá sa
prechádzala pomedzi slnečnice. Tá dievčina bola záhradníkova
dcéra Slnečnička. Obaja sa do seba zaľúbili. Janko si ju vzal za
ženu a priviedol do svojej rodnej dediny. Ľuďom sa zapáčila jeho manželka. Bola veľmi dobrá,
múdra a láskavá, preto si ju zvolili za richtárku. Nová richtárka dala urobiť erb dediny, na
ktorom je veľká slnečnica. Tento erb je v dedine Horný Vadičov dodnes.
Matej Kubaščík, 6. trieda
Povesť o erbe Horného Vadičova
Kedysi dávno za čias pánov, keď sa ľudia delili na bohatých a chudobných, žil v obci Horný
Vadičov bohatý roľník. Mal jedného syna a keď dovŕšil vek, kedy sa mu patrilo oženiť, jeho
otec mu vyhliadol bohatú nevestu. Roľník dobre vedel, že jeho syn ľúbi chudobné dievča
a tak dal synovi ťažkú úlohu, o ktorej si myslel, že ju nikdy nesplní. Povedal, ak dopestuješ na
našich poliach slnečnicu, nebudem ti brániť vziať si ženu, ktorá sa ti páči. Táto úloha pre
oblasť tak studenú bola veľmi ťažká. No mladého šuhaja to neodradilo a zasial semiačka
slnečnice. Akoby zázrakom bol rok veľmi slnečný a teplý. Keď prišlo leto, pole sa ligotalo
žltou farbou slnečnice. Otec mládenca nemohol porušiť sľub, a tak dovolil synovi oženiť sa
s chudobnou dievčinou. Preto má Horný Vadičov vo svojom erbe slnečnicu.
Martin Zátorský, 6. trieda
Povesť o Kráľovci
Za dávnych čias žil mladý bača Jano. Bol veľmi pracovitý a šikovný. Pásol svoje ovce aj ovce
ostatných rodín. Každé ráno prišiel ku každej rodine a zahnal ovce na pašu. Ľudia mu za to
dali mlieko a syr. Mali výčitky svedomia, lebo si mysleli, že mu dávajú veľmi málo za jeho
prácu. Dohodli sa, že pomenujú po ňom kopec, pod ktorým pásaval ovce. Keďže bol jediný
bača, dohodli sa, že kopec sa bude volať Kráľ oviec. Postupom času si ľudia zvykli na názov
Kráľovec.
Martina Beliančinová, 6. trieda
Škriželné
Raz do našej dediny zavítal sudca. Nik nevedel, prečo. Ale starý Jano vytušil, že pôjde o niečo
dôležité. To môžu byť predsa len majetky, polia, role, lesy. Tak začal zisťovať na panstve
Skrižných, o čo sa vedie súdny spor.
Pri prvých výzvedách dobre nepochodil. Jedna z komorných mu pohrozila: „Keď ešte raz
budeš vyzvedať, poviem to pánovi Skrižnému!“ No na druhý pokus už niečo zistil. Údajne
niekto začal kradnúť kameň z vrchu, ktorý susedí s Ľadonhorou. A hneď prišiel na dôvod. Ten
kameň nebol príliš tvrdý, keď ho rozdrvili, podobal sa piesku. Na tretí deň sa konal súd.
Prišiel aj starý Jano. Súdil sa domáci pán s bohatým mešťanom. Lenže mešťan tvrdil, že vrch
nie je pomenovaný a tak nepatrí panstvu. Ale argumenty nepomohli a súd prehral. Hneď na
druhý deň zvolal pán Skrižný poradu a tam prišli na myšlienku odmeniť najlepší názov vrchu
mešcom zlata. Ľudia vymýšľali. Jeden návrh lepší ako druhý. Keď tu starý Jano spomenul:
„Veď je tam ten kameň uložený ako škridla a k tomu sa tam ešte aj cesty krížia, tak nech sa
volá Škriželné.“ Dodnes nikto nevie presne, či ten názov zostal vďaka dobrej pamäti
a predstavivosti dedinčana, alebo sa pánovi zapáčil preto, že v ňom našiel kúsok svojho mena
Skrižný. Ten vrch sa tak volá dodnes.
Martina Mečiaková, 6. trieda
Ako Mikuláš zachránil tri
dievčatá
Najznámejšia legenda hovorí, že keď jeho rodičia zomreli, zanechali mu veľké
bohatstvo. V susedstve žil chudobný muž, drevorubač,
ktorý mal tri dcéry. Nemohol im zabezpečiť veno, tak
sa rozhodol predať ich ako neviestky. Mikuláš sa o
tomto jeho pláne dozvedel a rozhodol sa, že nešťastie
odvráti. Do troch vrecúšok zabalil zlaté mince, za
ktoré mohol vystrojiť chudobný otec dcéram svadbu.
Počas troch nocí vhodil vždy jedno z vrecúšok do spálne dievčat. V poslednú noc sa otec
zobudil, rýchlo bežal za neznámym dobrodincom a spoznal v ňom Mikuláša. Z celého srdca
mu ďakoval. Mikuláš jeho vďaku odmietol a povedal: „Ďakuj Bohu, ktorý vás neopustil. Ja
som bol len Jeho posol...“ Jeho šľachetné srdce oslobodilo z otroctva aj chlapca, ktorý
sa stal jeho nerozlučným priateľom, menom Adrián. Chudobná vdova s troma malými
deťmi sa jedného rána zobudila a rozmýšľala, čo opäť dá svojim deťom jesť, našla si
v topánke 20 zlatých. Hospodár, ktorému sa už dlhší čas nedarilo, nemal čím obrábať
svoje polia, si jedného rána v stajni našiel koňa. Zistil, že mu ho daroval Mikuláš. Mikuláš
bol ešte malý chlapec, keď objavil výnimočné tajomstvo, ktoré navždy zmenilo jeho
život. Bol to dar obdarovávania. Vďaka nemu priniesol šťastie mnohým ľuďom. Ale tiež
prijatím tohto daru musel čeliť viacerým nebezpečenstvám. Je to práve láska
a starostlivosť o druhých, ktoré vytvorili z neho najznámejšiu
osobu všetkých čias.
Kto bol svätý Mikuláš?
Svätý Mikuláš žil v 3. alebo 4. storočí po Kristovi. Narodil sa pravdepodobne v
Patare v Lýcii (Malá Ázia – dnešné Turecko) v bohatej rodine rodičom Eufemiovi
a Anne. Dieťaťu sa potešili, dlho po ňom túžili, podľa životopisca Ciryho, sám
nebeský posol im oznámil šťastnú novinu a dal im súčasne vedieť, že dieťaťu
majú dať meno Mikuláš, čo znamená v preklade víťazstvo ľudu. Doma dostal
dobrú kresťanskú výchovu. Zachovával pôst. Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol
iba raz, aj to až večer. Rodičia mu zomreli, keď bol ešte mladým mužom. Po sebe
však zanechali taký majetok, že Mikuláš sa nemusel báť o svoje živobytie. On sa
však rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína azda najznámejšia
príhoda z jeho života o chudobnom drevorubačovi, ktorému daroval 3 mešce
zlatých pre jeho dcéry. Bol známy vďaka svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu
a zázrakom. Za čias prenasledovania kresťanov, začiatkom 4. storočia, bol
Mikuláš ustanovený za biskupa v Myre. Pretože bol veľmi horlivý, aj jeho chytili,
mučili a hodili do väzenia. Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny
Milánsky edikt, vďaka ktorému boli kresťanskí väzni, teda aj sv. Mikuláš,
prepustení na slobodu. Vrátil sa do Myry a pokračoval vo svojej práci. Neúnavne
bojoval proti bludu tej doby – arianizmu. Zdá sa, že bol prítomný aj na koncile
v meste Nicea r. 325, ale to nie je isté. Zomrel v pokročilom veku a životopisy
jednomyseľne tvrdia, že bol pochovaný vo svojom biskupskom sídle v Myre. V 11.
storočí však Myru obsadili moslimovia, a tak roku 1087 boli pozostatky sv.
Mikuláša prenesené do talianskeho prístavného mesta Bari. Tam postavili chrám
zasvätený jemu. Za čias cisára Justiniána bol aj v Konštantínopole postavený
chrám na počesť sv. Mikuláša. Jeho sviatok si uctievali v celom vtedajšom
známom kresťanskom svete. Na byzantských pečatiach sa jeho obraz objavuje
častejšie než obraz kohokoľvek iného. V neskoršom stredoveku mu bolo iba v
Anglicku zasvätených skoro štyristo kostolov. Zvláštne je to, že najväčšiu
popularitu má sv. Mikuláš v Rusku. Spolu so sv.
Ondrejom apoštolom je patrónom národa. Ruská
pravoslávna cirkev dokonca má sviatok jeho
prenesenia. Svätý Mikuláš je tiež patrónom
Grécka, Apúlie, Sicílie a Lotrinska. Aj kostol
v našej
farnosti
je
zasvätený
svätému
Mikulášovi, všetci ste pozvaní na slávnostnú
svätú
omšu

Svätý
Mikuláš
býva
často
zobrazovaný s knihou v ruke s tromi mešcami
zlatých alebo jablkami oblečený v biskupskom
rúchu
s biskupskou
palicou,
ako
vidíme
na
obrázku. Je patrónom detí, pekárov, námorníkov, majiteľov záložní, lekárnikov,
voňavkárov a rybárov. Jeho štedrosť a láskavosť si pripomíname tradične každý
rok 6.decembra.V legendárnom životopise svätého Mikuláša zohráva významnú
úlohu číslo tri. Tri boli boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich vykúpil, traja
boli aj námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri tureckom pobreží, vzkriesil k
životu troch zabitých mladíkov a zachránil troch neprávom odsúdených na smrť.
Tieto dobré skutky konal pred svojou smrťou a rovnako aj po nej. Tradícia
obdarovania detí drobnosťami na sviatok
tohto svätca vznikla až neskôr
v Holandsku. V našej obci tradične Mikuláš
rozsvieti stromčeky a obdaruje deti
Pane Bože, prosíme Ťa,
pošli aj k nám Mikuláša.
Chceme sa s ním potešiť,
o darčeky poprosiť.
dobrotami 
Tiež o dary duchovné,
Pripravila: Martinka Beliančinová, 6. trieda
nech pomáha posilňuje,
prosí za nás Ježiška,
by vždy bola krásna, čistá,
naša detská dušička. Amen.
Deti z Vadičovskej farnosti sa stretávajú každý piatok pred
detskou svätou omšou v
mládežníckej
miestnosti
pri
farskom úrade o 15:30 h.
Každé dievča či chlapec tam veľmi rád chodieva, lebo sa
zasmejeme, zaspievame si a pripravíme si piesne na svätú
omšu. Na klávesoch hrá Paulínka Pavlusíková, za čo sme jej
veľmi vďační. Spieva celý spevácky zbor.
Pozývame vás, deti a mládež, na naše stretnutia a zároveň do kostola zaspievať si s
nami.
Najnovšie si pripravujeme program piesní na vystúpenie do Zariadenia pre seniorov v
Kysuckom Novom Meste.
V minulosti sme sa zúčastňovali rôznych vystúpení, napríklad jasličková pobožnosť, Deň
úcty k starším a rôzne iné.
Tak príď aj ty a rozžiar úsmev Ježiškovi či babičke a deduškovi. Veď čo môže byť
krajšie, ako spievať pre Boha? ;-)
Čo si máš so sebou doniesť? Seba samého a dobrú náladu 
Pripravila: Kristína Kubaščíková, 9. trieda
Kto v kostole spieva, dvakrát sa modlí.
(Sv. Augustín)
Betlehemské svetlo
História Betlehemského svetla siaha do 11. storočia, keď
sa na výzvu pápeža Urbana II. vydala na križiacku výpravu
do Jeruzalema aj skupina mladých rytierov z talianskej
Florencie, aby priniesli svojim obyvateľom plamienok ako
symbol nádeje.
Ich návratu sa však už nedožil, pretože rytierom trvalo tri
roky, kým zo svojej strastiplnej cesty dorazili v roku 1099 tesne pred Vianocami
otrhaní späť do Florencie. Plameň, ktorý sa im podarilo preniesť, umiestnili v
miestnej katedrále, odkiaľ si potom svetlo odpaľovali ostatní obyvatelia. V
stredoveku to bol prvý a posledný plameň z Kristovho rodiska.
Novodobá história Betlehemského svetla sa začala písať v roku 1986 v susednom
Rakúsku. Neboli to však skauti, ktorí ho už roky roznášajú po svete, ale tvorcovia
vianočnej televíznej akcie v mestečku Linz, ktorí sa snažili ozvláštniť akcie
pomáhajúce postihnutým deťom.
Pred Vianocami vyslali lietadlom do Betlehema telesne
postihnutého chlapca, ktorý v Bazilike Narodenia Pána
pri jasličkách odpálil z večného svetla plamienok a
priniesol ho späť do Linzu. O dva roky neskôr táto akcia
prekročila hranice Rakúska a zapálenie Betlehemského
svetla odvysielala rakúska televízia cez satelit do celého
sveta. Betlehemské svetlo je symbolom novonarodeného Božieho Syna, ktorý
potešil celý svet. Človek už nie je odkázaný na blúdenie v tme, ale na svetlo, ktoré
mu osvecuje cestu, po ktorej ma kráčať za svetlom, teda za Ježišom. Zároveň je
symbolom pokoja a mieru medzi ľuďmi. Kristus je svetlo sveta.
Pripravila: Martina Beliančinová, 6. trieda
Všetci vieme, že Vianoce si uctievame 24. decembra. No nie každý trávi vianočné sviatky
rovnako ako ja. Moja spolužiačka mi porozprávala príbeh, ako ona a jej rodina trávia
Vianoce. Kristína a jej sestra s láskou pomôžu mame pripraviť štedrovečernú večeru. K
štedrovečernej večeri si sadajú o 18:00 hodine , ale predtým ako začnú jesť, sa všetci spolu
pomodlia. Nemôže chýbať vianočná atmosféra. Hlavne nesmiem zabudnúť dodať, že mama
dá celej rodine krížik na čelo a pod obrus vloží peniaze, aby im priniesli šťastie. Po večeri
idú všetci spoločne k vianočnému stromčeku a tam s veľkou radosťou rozbaľujú darčeky,
ktoré dostali.
Ďalšia moja spolužiačka Lucka so svojou mladšou sestrou upratujú, kým
mama pripravuje večeru. Večerať začnú okolo 19:00 h. Spoločne sa pomodlia a poďakujú
Bohu za jedlo, ktoré im doprial a za to,
že je celá rodina spolu zdravá a šťastná. Pri
štedrovečernej večeri nikto neodstupuje od stola. Keď sa najedia, znova sa pomodlia a
spoločne idú k vianočnému stromčeku. Vianočná atmosféra nechýba v žiadnej rodine a teda
ani u nich. Jarka mi porozprávala svoj príbeh. Jarka pomáha mame pripravovať
štedrovečernú večeru a keď je už všetko hotové, spolu si sadnú za stôl. Najskôr sa všetci
spolu pomodlia. Večerajú okolo 18:30 h. Po večeri idú k vianočnému stromčeku a rozbalia
vianočné darčeky. Potom celá rodina ide spolu do kostola poďakovať ešte raz Bohu.
V týchto príbehoch ste si prečítali, že v každom jednom sú spomenuté darčeky. Ale Vianoce
nie sú len o darčekoch, ale aj o tom, aby celá rodina bola spolu a strávila najkrajšiu večeru v
roku. Niektorí ľudia darčeky nemajú, ale sú šťastní a to hlavne preto, že sú opäť so svojou
milovanou rodinou. Prajem požehnané, šťastné a veselé vianočné sviatky plné lásky
a rodinnej pohody.
Pripravila: Lenka Káčerová, 8. trieda
Aj naši učitelia sa tešia a pripravujú na Vianoce. Opýtali sme sa pani učiteľky
Mgr. Alenky Remišovej.
1. Pani učiteľka, ako sa pripravujete na Vianoce?
Úpravou a skrášlením prostredia, v ktorom žijem, výzdobou a dekoráciou svojho
domova a prípravou malého prekvapenia pre svojich najbližších.
2. Načo sa najviac tešíte?
Na pohodu, kľud a ľudí, ktorých mám rada.
3. Ako prežívate Vianoce?
Výborne.
4. Aký darček Vás najviac potešil?
Teší ma každá maličkosť.
5. Viete si predstaviť Vianoce v exotickej krajine?
Zo zvedavosti možno áno, ale mám rada „naše Vianoce“.
6. Máte radosť zo snehu?
Sneh patrí k Vianociam.
7. Máte rada zimné športy?
Priemerne.
8. Aký máte najkrajší vianočný zážitok?
Všetky vianočné zážitky sú pre mňa krásne.
9. Ako oslavujete Silvestra?
S najlepšími priateľmi a známymi.
10. Dávate si novoročné predsavzatia?
Nie.
Pripravila: Ľubomíra Revajová, 5. trieda
Sú Vianoce len o darčekoch?
Túto otázku si kládol už asi každý z nás.
Ale odpoveď nie každý dokáže nájsť.
Jeden tvrdí: „Darček krásny, ten však nenahradí Vianoce bez lásky.“
Druhý zase: „Vianoce bez darčekov sú ako jeseň bez jabĺčok.“
Ale asi každý tuší, že láska a dobrá atmosféra je darček najkrajší.
A tak darček od Ježiška si môžeme vzájomne priať, zdravie, šťastie a lásku
v srdciach našich rozdávať.
Pripravila: Martina Mečiaková, 6. trieda
Vianoce
Blíži sa 24. december. Čarovný dátum, čarovný čas Vianoc. V tomto čase
nachádza každý z nás kúsok spomienok, kúsok prítomnej atmosféry žiariacich
sviečok i kúsok cesty v myšlienkach na budúcnosť.
Vianoce patria všetkým ľuďom. Vianoce pre každého prinášajú niečo
spoločné ale aj iné. Začína ich predvianočný čas, čas adventu. Malé deti si
s radosťou odpočítavajú dni do Vianoc na adventných kalendároch. No
a k zvláštnym adventným veciam patrí aj Mikuláš. Je taký mladší brat Vianoc,
ktorý nás učí myslieť na iných, niečo im darovať, tešiť sa s nimi.
Po Mikulášovi nastáva Luciin deň. V minulosti sa v tento deň vymetali domy,
aby všetci zlí duchovia z domu odišli. A tak na Vianoce má byť čistý príbytok i
„vymetené“ zlo, s ktorým sa stretávame v našom živote.
Vianoce sú najkrajším sviatkom v roku. Pre mňa už len zmienka o Vianociach
predstavuje krásu a potešenie. Všetko je pekné, vyzdobené, sviatočné, farebne
rozžiarené. Pri každých Vianociach nesmie chýbať dobrá atmosféra a nálada.
Darčeky, to sú len predmety, ktoré dokážu rozveseliť. Ale čo tak zamyslieť sa
nad zmyslom Vianoc? Čo ich vlastne robí takými čarovnými? K Vianociam patria
vianočné tradície. K sviatočným koledám a vinšovačkám môžeme pridať pár
pekných slov. Veď každá babka a dedko, mamička či ocko sú radi, keď im deti
zaspievajú peknú koledu. Medovníčky sú možno malé koláčiky, ale ich vôňa s vôňou
ihličia a rozsvieteného stromčeka vytvárajú tie pravé Vianoce. Tešíme sa na
darčeky, nemôžeme sa ich dočkať, kedy ich budeme môcť rozbaliť. Máme ich od
našich blízkych.
Od Ježiška si prajeme to najlepšie a najkrajšie, aby všetky deti zažili
radosť vo svojich rodinách. Tak ako prichádzajú Vianoce, je potrebné, aby sa aj
naše srdcia rozsvecovali ako adventné sviece a horeli pre vianočné posolstvo, že
sa v Betleheme narodil Spasiteľ sveta, Ježiš, Boží Syn.
Pripravila: Martina Mečiaková, 6. trieda
Vianočný počítač
Spočítava celú noc,
koľko zhorí do Vianoc
na adventnom venci sviec,
koľko dreva spáli pec,
aby dobrý koláč dala,
veľa slastí nám rozdala.
Koľko kaprov skončí v sieti,
koľko krásnych malých detí
nájde novú rodinu,
lásku, nehu, maminu.
Koľko detských domovov
bude zívať prázdnotou,
koľko vločiek spadne na zem,
kým Ježiško príde k nám sem.
Neustále počíta, ten vianočný počítač.
Daniela Cabadajová, 4. trieda
ALLE JAHRE WIEDER
1. Alle Jahre wieder,
2. Kehrt mit seinem Segen
kommt das Christuskind,
ein in jedes Haus,
auf die Erde nieder,
geht auf allen Wegen,
wo wir Menschen sind.
mit uns ein und aus.
3. Ist auch mir zu Seite,
Still und unerkannt,
Dass es treu mich leite
an der lieben Hand.
O Tannenbaum, o Tannenbaum
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,
Nein auch im Winter, wenn es schneit.
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Wie treu sind deine Blätter!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen!
Wie oft hat schon zur Winterszeit
Ein Baum von dir mich hoch erfreut!
O Tannenbaum, o Tannenbaum,
Du kannst mir sehr gefallen.
Pripravila: Michaela Urbaníková, 7. trieda
Stille Nacht, heilige Nacht
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft. Eynsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab’ im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!
Stille Nacht, heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute, hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh.
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O! wie lacht
Lieb’ aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund’.
Jesus! in deiner Geburt!
Jesus! in deiner Geburt!
Stille Nacht, heilige Nacht!
Gottes Sohn, o wie lacht
Lieb aus deinem göttlichen Mund,
Da uns schlägt die rettende Stund,
Christ, in deiner Geburt,
Christ, in deiner Geburt.
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höh’n
Uns der Gnade Fülle läßt seh’n
Jesum in Menschengestalt!
Jesum in Menschengestalt!
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt!
Jesus die Völker der Welt!
Am Weinachtsbaum die Lichter brennen
Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen,
wie glänzt er festlich, lieb und mild,
als spräch er : Wollt ihr in mir erkennen
getreuer Hoffnung stilles Bild.
Die Kinder stehen mit hellen Blicken,
das Auge lacht , es lacht das Herz,
O, fröhlich, seliges Entzücken ,
die Alten schauen himmelwärts
Zwei Engel sind hereingetreten,
kein Auge hat sie kommen sehn,
sie gehen zum Weihnachtsbaum und beten
und wenden wieder sich und gehen.
Gesegnet seid ihr alten Leute,
Gesegnet sei du kleine Schar!
Wir bringen Gottes Segen heute
Dem braunen wie dem weißen Haar.
Zu guten Menschen, die sich lieben,
Schickt uns der Herr als Boten aus,
Und seid ihr treu und fromm geblieben,
Wir treten wieder in dies Haus
Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen,
unsichtbar jedes Menschen Blick.
Sind sie gegangen , wie gekommen,
doch Gottes Segen bleibt zurück!
Mary's Boy Child
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said,
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
While shepherds watch their flocks by night,
They see a bright new shining star,
They hear a choir sing a song, the music seemed to come from afar.
Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Oh a moment still worth was a glow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"let everyone know, there is hope for all to find peace".
Now Joseph and his wife, Mary, came to Bethlehem that night,
They found no place to bear her child, not a single room was in sight.
And then they found a little nook in a stable all forlorn,
And in a manger cold and dark, Mary's little boy was born.
Hark, now hear the angels sing, a king was born today,
And man will live for evermore, because of Christmas Day.
Mary's boy child Jesus Christ, was born on Christmas Day.
Oh a moment still worth was a glow, all the bells rang out
There were tears of joy and laughter, people shouted
"let everyone know, there is hope for all to find peace". Oh my Lord...
Silent Night
Silent night, Holly night!
All is calm, all is bright,
Round your Virgin Mother and Child,
Holly infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly piece.
Silent night, Holly night,
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heav’nly hosts sing Alleluia,
Christ, the Saviour, is born,
Christ, the Saviour is born!
Silent night, Holly night,
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from Thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy Birth,
Jesus, Lord, at thy Birth.
Silent night, Holly night,
Wondrous star, lend the light
With the angels lot us sing
Alleluia to our king,
Christ, the Saviour, is born,
Christ, the Saviour is born.
Vianočné koledy a piesne v rôznych jazykoch pripravila:
Michaela Urbaníková, 7. trieda
Pranostiky na december
Keď je prvý december mokrý, veští ľavú zimu.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Svätá Barbora vyháňa drevo z dvora.
Svätá Barbora vetry rozháňa.
Na svätého Mikuláša je už všetka zima naša.
Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší.
Keď príde svätá Lucia, nájde tu už zimu.
Lucia noci upíja, ale dňa nepridá.
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc.
Aké sú od Lucie do Vianoc dni, také budú aj mesiace.
Svätá Albína, klobásy do komína.
Pranostiky na január
Ak pripadne Nový rok na stredu, bude to priaznivý rok, mnoho vína, ale žiadny med.
Ak Nový rok pripadne na nedeľu, bude mierna zima, ak na pondelok, veští to ostrú zimu.
Keď je druhého januára jasno, bude dlhá zima, keď ale nesneží, nie je ďaleko jar.
Keď je druhého januára jasno, bude veľa ovociny.
Tretí januárový deň jasný, veští mnohé búrky.
Štvrtý deň jasný, znamená mrákavý a nezdravý rok.
Pripravila: Gabriela Pallová, 7. trieda
PoveSŤ o divokom
mustangovi
Kedysi dávno vo veľmi opustenej dedinke obklopenej krásnymi obrovskými vrchmi
a široko ďaleko otvorenými pastvinami, žila jedna rodina, ktorá mala obrovskú
farmu plnú robotníkov, koní a dobrého majiteľa. Majiteľ bol vášnivý kovboj. Raz
jedného krásneho a slnečného rána, keď majiteľ farmy vstával, pozrel sa cez
okno a na ďalekej pastvine, na ktorú bolo zriedka vidieť, uvidel malú čiernu
škvrnku a za ňou stále viac a viac hnedých a bielych škvrniek. Ale zvláštne pre
neho bolo to, že čierna škvrna bola iba jedna a prvá a za ňou išli ostatné. Vŕtalo
mu to v hlave a rozhodol sa situáciu preskúmať. Hneď bežal do stajne plnej koní
a zobral si toho najrýchlejšieho. Ako vyšiel zo stajne, cválal po lúkach a poliach,
až prišiel na tú istú lúku, kde videl záhadné škvrnky. Zastal, rozhliadol sa a videl
ako sa tie záhadné škvrnky pasú. Vtedy uvidel, že to neboli škvrnky, ale krásne,
obrovské a mohutné kone. Ale nikde nevidel toho čierneho. Pozeral sa pozeral, ale
po ňom ani stopy. Zrazu sa pozrel pred seba a uvidel krásneho, oveľa väčšieho
koňa a oveľa mohutnejšieho ako boli ostatné. Videl ho, ako si divoko cvála s
vetrom v hrive, zrazu zmenil smer, otočil sa a cválal na druhý koniec. Zaerdžal
a všetky ostatné kone sa rozbehli za ním. Majiteľ zostal aj s koňom stáť na
jednom mieste ako socha. Po chvíľke sa spamätal, a tak rýchlo ako sa len dalo,
odcválal na farmu a začal kričať na robotníkov: „ Hej, poďte všetci sem !“
Robotník po robotníkovi pribehli a pýtali sa: „ Čo sa deje, šéfe?“ Majiteľ znovu
začal rozprávať. „ Bol som na veľmi vzdialenej lúke a videl som tam stádo
krásnych a mohutných koní. Bol medzi nimi aj vodca stáda. Bol čierny a oveľa
mohutnejší, vyšší a rýchlejší než ostatné, bol to žrebec. Bolo to vidno na jeho
povahe. Toho koňa chcem, zajtra ráno bude mať každý z vás osedlaného koňa,
ako prvé ranné zore osvieti kopec, pôjdete so mnou.“ Ako odchádzal, vzápätí sa
otočil a zakričal: „ Zajtra skoro ráno vyrážame a nezabudnite si prichystať lasá!“
Celú noc majiteľ nespal, lebo stále myslel na toho koňa. Nastalo ráno. Robotníci
a majiteľ nasadali na kone a rýchlosťou blesku odcválali na lúku. Zrazu zbadali
krásneho čierneho koňa s hviezdou na čele. Majiteľ podotkol: „ Musíme ho chytiť
za každú cenu!“ Robotníci si vytiahli svoje lasá, ktoré mali v sedlových vreckách,
vzadu na sedle. Začali nimi krúžiť a oháňať sa, no žiaľ ani jeden sa netrafil. Až
po troch hodinách úsilia ho jeden z nich chytil, ale ostatní vedeli, že sám ho
určite neudrží. Rýchlo k nemu pricválali a každý jeden mu hodil laso na krk. Ale
kôň sa nevzdal. Stále a stále bojoval, aby sa mohol z tej pasce dostať. No
nepodarilo sa mu to, aj keď mal obrovskú silu. Kôň už bol úplne vyslabnutý
a nevládal pomaly ani chodiť. Mustanga si priviedli na farmu a mysleli si, že ho
skrotia, ale on sa nedal. Každého, čo si naň sadol, vyhodil do vzduchu ako nič. Ale
oni si stále mysleli, že sa im podvolí. No on bol tvrdohlavejší než oni. Robotníci
a majiteľ to už pomaly vzdávali, až... Čo myslíte, podarí sa im skrotiť tak
nádherné zviera? Či to bude len náhoda? Aký je osud koňa? Pokračovanie príbehu
nájdete v ďalšom čísle časopisu Mudroš 
Pripravila: Nikola Nagyová, 6. trieda
Autor obrázku: Mirko Mochnacký, 5. trieda
NAŠA FUTBALISTKA
SIMONKA
Vedeli ste o tom, že na našej škole je dievča, ktoré aktívne hrá futbal? Keďže ide o veľmi
bežný a obľúbený chlapčenský šport, pre dievčatá predsa len netradičný. A tak sme sa našej
futbalistky opýtali...
Prečo si sa rozhodla práve pre futbal ?
„Raz som hrala s bratrancom futbal a začalo ma to baviť. Potom som hrávala aj s inými chalanmi
a páčilo sa mi to. Opýtala som sa mamy, či by ma prihlásila na dievčenský futbal do Radole. Keď už
som tam chodila už asi 2. mesiac, tak som si myslela, že už ho viem hrať naozaj dobre. Opýtala som
sa mamy, či môžem hrať za Žilinu. Povedala, že ak sa budem dobre učiť do 6. triedy, tak ma prihlási.
Ja som sa dobre učila a začala som hrať za Žilinu.“
Kedy ťa to začalo baviť ?
„Začalo to už keď som mala 6 rokov, ale na futbal som začala chodiť od desiatich. Kým som nechodila
na tréningy, tak som hrala na ihrisku, alebo doma na dvore.“
Aký druh športu okrem futbalu sa ti ešte páči ?
„Páči sa mi ešte volejbal, baketbal, basebal, hádzaná, hokej a beh.“
Kde chodievaš trénovať ?
„Chodievame na umelú, keď neprší a keď prší, chodievame do haly.“
Hráš za chalanov alebo za dievčatá ?
„Hrám za dievčatá.“ =)
Ako vychádzaš s dievčatami ?
„Zatiaľ dobre.“ :)
Aký je na vás tréner ?
„Niekedy prísny a niekedy dobrý, ale väčšinou dobrý“.
Čo by si chcela byť - útočník, stoper, záloha ... ?
„Ja by som chcela byť útočník alebo stoper.“
Koľkokrát máte v týždni tréning ?
„Trikrát“.
Kde sa uskutočňujú tréningy ?
„V Žiline.“
Máte aj nejakú rozcvičku pred tréningom ? Ak áno, akú?
„Keď prídeme, vždy beháme okolo ihriska a cez prekážky, potom kopeme strely na bránu a keď už nič
nemáme robiť, tak hráme futbal. Nakoniec si zabehneme koliečko okolo ihriska.“
Simonka, je pravda, že sa venuješ aj grafitom?
„Áno. Páči sa mi, ako sa dajú písmená všelijako napísať. Prvýkrát som ich videla u bratranca na
stene.“
Kde najčastejšie kreslíš grafity?
„V detskej izbe a v pivnici na stenu.“
Rodičom to nevadí? V detskej izbe...
„Keď je to pastelkami a fixkami, tak nevadí, ale jeden je sprejom“...:-D
Odkedy Ťa to chytilo?
„Od 4. triedy.“
Ktorá tvoja kresba sa ti najviac páči?
„ SNF.“
Čoho je to skratka?
„Spoločenská náuka a filozofia.“
Kde si k tomu prišla? Máš to ako povinné čítanie? :-D
„Nie, bratranec má taký predmet v škole a majú naň takú skratku, preto SNF.“
Čím kreslíš najradšej?
„Sprejom ale aj fixkami.“ Odkaz 6. triedy znie: „Simonka, držíme ti palce.“ Môžeme byť právom hrdí
na to, že Simonka reprezentuje našu školu v ženskom futbale. Simonke zároveň ďakujeme za
rozhovor.
Pripravila: Zuzana Káčeríková, 6. trieda
Simonkine grafity:
Zober pero, zažeň nudu!
Slovník pubertiakov
A – DŽ
F-H
akcoška – spoločenská akcia
dať sa dole – opiť sa, omámiť sa drogou
díza – diskotéka
drimošiť – spať, dať si šlofíka
džim – fitnescentrum
babenka – dievča
bicykel – bisexuál
bukva, bukvica – gej
brko – joint
byť in – byť štýlový
čávo – chlapec, chalan
čekovať – kontrolovať
čílovať – relaxovať
čorka – lup, kradnutá vec
čorknúť – ukradnúť
čúza – radodajná baba
dať sa dole – opiť sa, omámiť sa drogou
díza – diskotéka
drimošiť – spať, dať si šlofíka
džim – fitnescentrum
fest - veľa
fičať – užívať nejakú drogu
freš - svieži
gemblovať – hrať na automatoch
gúgliť – vyhľadávať na google
handry - oblečenie
haluz – niečo zaujímavé, zvláštne, iné
haluziť – robiť divné, nepochopiteľné veci
herečka – afektovaná baba
husté – náročné, super
O–P
odfajčiť – odbiť niekoho
odpáliť sa – opiť sa
odpálkovať – odbiť niekoho
odrb – klamstvo, podvod
OMG, Omajgot! – Ó, Bože!
oprc – klamstvo
panel – panelák
pecka – niečo výnimočné, ohromujúce
pek – marihuana
plnka – veľa, dostatok peňazí
K – N
kešovať - platiť
kólnúť – zavolať, zatelefonovať
kokos – nadávka alebo oslovenie
kokso – nadávka alebo oslovenie
kúl – super, moderný
lóve - peniaze
lúzer – človek na pohŕdanie
mačo – frajer
riešiť – zaoberať sa niečím
resetovať sa – odreagovať a vypnúť sa
skúriť sa – omámiť sa Marihuanou
snežiť na niečom – užívať nejakú drogu
smaška – techno hudba
soráč - ospravedlnenie
stiahnuť - vypiť
stokár – chudák, úbožiak
stretko - stretnutie
sundať sa – opiť sa
R–S
riešiť – zaoberať sa niečím
resetnúť sa – odreagovať a vypnúť sa
skúriť sa – omámiť sa marihuanou
snežiť na niečom – užívať nejakú drogu
smaška – techno hudba
soráč – ospravedlnenie, prepáč
stiahnuť – vypiť
stokár – chudák, úbožiak
stretko – stretnutie
sundať sa – opiť sa
T-Ž
tehla – starý mobil
tyčkovať - zvracať
týpek - chalan
volnovať – mať voľno
v poho – bez problémov, v pohode
vymletý - hlúpy
úlet – niečo zvláštne
žúrka – žúr, párty
zadeliť – urobiť niečo obdivuhodné
Pripravila: Ivana Bugáňová
Naše slávne výroky
Rosnička zelená, je slabovodný živočích. (sladkovodný)
Plynné skapenstvo. (skupenstvo)
Lyko sa používa v záhadníctve. (záhradníctve)
Odpadová voda pochádza z ľudských osídiel. (sídiel)
Objem kvapaliny meriame pomocou objemového valca. (odmerného)
Včielky hlasno bučali. (bzučali)
Svaly poznáme priečne pruhované a hladné. (hladké)
Hormóny a nerasty. (horniny)
Mačka korisť vyhlodáva sluchom a zrakom. (vyhľadáva)
Kačica divá má plachý zobák. (plochý)
Vtipy zo školských lavíc
Na čo myslíme, keď ráno vstávame do školy?
Slnko stoj, slnko nevychádzaj, chcem byť s ňou, s mojou jedinou poduškou...
Na čo myslíme už v pondelok?
V piatok podvečer si zresetujem hlavu...
Aké sú naše pocity pred písomkou?
Nedá sa ujsť, pred testom neutečieš...
Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými 5?
Teď královnou jsem já...
A na našu desiatu ?
Mám na teba chuť, stále ťa chcem, kúsok po kúsku, celú ťa zjem...
Čo mi povie otec, keď sa nedostanem do školy?
Ulica je krásny dom, vstúpte doň...
Ako si naši rodičia predstavujú našu budúcnosť?
Promovaní inžinýři...
A čo my na to?
Kým vieš snívať, tak máš nádej...
Čo nastane po prázdninách, keď musíme ísť do školy ?
Keď ťa v noci budia, strašidelné sny ...
Čo odpovieme spolužiačke/ovi, keď sa nás spýta, či ideme s ním poza školu?
So mnou vždy môžeš rátať...
Ako bolo dnes v škole, Janko? Dobre, hodina chémie bola zaujímavá. Vyrábali sme výbušninu.
A čo budete robiť v škole zajtra? V akej škole?
Príslovia a porekadlá
Doplň správne znenie prísloví a porekadiel:
1. Kto do teba kameňom, ty
..............................................................................................................................................
2. Kto chce niečo mať,
......................................................................................................................................
3. Komu sa nelení,
...............................................................................................................................................
4. Aká matka, ...............................................................................................................................................
5. Ako sa do hory volá,
................................................................................................................................................
6. Kto druhému jamu kope,
................................................................................................................................................
7. Kto chce psa biť,
.........................................................................................................................................
8. Čo Janík zameškal,...............................................................................................................................
9. Studený máj,.........................................................................................................................................
10. Medardova kvapka, 40
.......................................................................................................................................................................
Otestuj sa!
1. Hygiena je
2. Lišaj lipový je
a) vlastné meno Hiltonovej
a) motýľ
b) oddelenie v nemocnici
b) alergia na peľ z lipy
c) súhrn opatrení na udržiavanie čistoty
c) choroba postihujúca lipy
3. Prvé moderné olympijské hry sa uskutočnili v
4. Najvyšší cicavec na Zemi je
a) Aténach
a) slon
b) Sydney
b) žirafa
c) Vancouver
c) veľryba
5. Slovo „oponent“ znamená:
6. Fašiangy sú obdobie:
a) ten, kto protirečí
a) zberu lipového kvetu
b) učiteľ po latinsky
b) veselosti, karnevalov,
c) človek, ktorý zatvára oponu
plesov a hojnosti šišiek
7. V ktorom mesiaci jeme najmenej?
8. Pinocchio bol z
a) v januári
a) dreva
b) vo februári
b) plastu
c) v decembri
c) počítačových čipov
9. Na prvého mája stavajú chlapci máje
10. Filatelista je človek
a) starostovi
a) dobrák od kosti
b) dievčatám, ktoré sa im páčia
b) chorý na filantropiu
c) starej mame
c) zbiera známky
11. Jules Verne napísal román, o ktorom sníva
12. Ktoré rohy jeme
väčšina žiakov
a) zmiznutá škola
a) pirohy
b) 2 roky prázdnin
b) lesné
c) nekonečné leto
c) baranie
13. Daniel Hevier je slovenský
14. Ako pokračuje pieseň od Elánu
„Navždy sa zachová“
a) olympijský víťaz vo vodnom póle
b) punkový spevák
a) polievka hrachová
c) spisovateľ
b) v pamäti stužková
c) veta Pytagorova
Pre starších žiakov
Odpovedzte na otázku, ktorú získate, keď vyriešite tajničku.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1. S = 6.a.a, takto vypočítame povrch .....
2. Keď spočítaš dĺžky všetkých strán mnohouholníka, dostaneš jeho .....
3. ..... je teleso, ktoré má jeden vrchol a podstavu kruh.
4. Rovinný útvar, ktorého všetky body sú rovnako vzdialené od stredu je .....
5. ..... úsečky majú rovnakú dĺžku.
6. ..... = 1000 m
7. ..... je výsledok násobenia
8. ..... je výsledok delenia
9. Teleso, ktoré má bočné steny trojuholníky a podstavu n-uholník sa nazýva .....
10. Andrejka mala 21 samolepiek, Matúš ich mal o dve tretiny menej. Matúš mal .....
samolepiek.
11. ..... má strany rovnako dlhé a na seba kolmé.
12. ..... je výsledok sčítania
13. ..... uhol má 90°.
14. 1000 kg je jedna .....
15. neúplný podiel a .....
16. ..... je dvojnásobok polomeru kružnice.
17. Kváder má ..... hrán.
18. ..... je jedna desatina dekagramu.
19. ..... = menšenec – menšiteľ
20. ..... trojuholník má všetky strany zhodné.
21. Kocka má ..... stien.
22. Teleso, ktorého bočné hrany sú rovnobežné, sa nazýva ...
Otázka znie:
Odpoveď na otázku je:
Ak si to zvládol sám, bez pomoci iného, si macher 
Záchranný kupón
Tento kupón Ťa oslobodí od skúšania.
Výrok Alberta Einsteina
1. Povel na TV
9. Jedlo z vajec
17. Prvé písmeno v abecede
2. Baňa na kameň
10. Nebo
18. Výbava policajta
3. Malý plot v záhrade
11. Lesné zvieratko
19. Chodí s Mikulášom
4. Zlá Dorka
12. Ježibaba
20. Má meniny pred Katarínou
5. Sväté mesto
13. Pulóver
21. História
6. Obal fazule alebo hrachu
14. Je maškrtný alebo podrezaný
22. Zmetáme ich z podlahy
7. Pestrofarebný vták
15. Chalupa
23. Hlavné mesto Čiech
8. Malá smeť
16. Papuľa zvieraťa
24. Časť oceánu
Výrok Alberta Einsteina znie:
Na tvorbe školského časopisu MUDROŠ spolupracovali:
Postavu škriatka Mudroša ilustroval Miroslav Mochnacký, 5. trieda
Materiálmi do časopisu prispeli:
Členovia ŢŠR:
 Martina Beliančinová, 6. trieda,
 Zuzana Káčeríková, 6. trieda,
 Ľubomíra Revajová, 5. trieda
 Gabriela Pallová, 7. trieda
 Michaela Urbaníková, 7. trieda
Ostatní ţiaci:
-
Daniela Cabadajová, 4. trieda
-
Martina Mečiaková, 6. trieda
-
Nikola Nagyová, 6. trieda
-
Lenka Káčerová, 8. trieda
-
Kristína Kubaščíková, 9. trieda
-
Miroslav Mochnacký (kresby), 5. trieda
-
Ivana Bugáňová, 8. trieda
vedenie a pedagógovia školy
ostatní zamestnanci školy
Osobitná vďaka patrí
Mgr. Ivetke Zámečníkovej za príspevky vlastných tajničiek a testov,
Mgr. Štefanovi Zajacovi za príspevky ţiackych prác o erbe obce a interview so starými rodičmi,
Mgr. Anne Vnukovej za príspevok Dňa v školskej kniţnici,
Mgr. Alenke Remišovej za rozhovor.
Za časopis zodpovedná: Mgr. Jana Capková
Internetová podoba časopisu: http://zsvadicovcasopis.meu.zoznam.sk/
Návrhy a pripomienky posielajte na adresu: [email protected]
Download

Pasovanie prvákov Školské akcie Svätý Mikuláš Ako trávime