Ústna forma internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry
Maturitné okruhy zo SJL – literárna časť
Literárna história
1. Staroveká literatúra – Epos o Gilgamešovi
– Biblia
2. Umenie a literatúra antického Grécka a Ríma
– Ilias
– Odysea
– Aeneas
Antigona
3. Stredoveká literatúra – Pieseň o Rolandovi, Pieseň o Nibelungoch
– staroslovienska vzdelanosť
– Moravsko-panónske legendy
– Legenda o sv.Svoradovi a Benediktovi
4. Humanizmus a renesancia v umení a literatúre – talianskej
– španielskej
– anglickej
5. Baroková literatúra – česká: J.A. Komenský
– slovenská: P. Benický, H. Gavlovič, D. Krman ml.
6. Klasicizmus a osvietenstvo – v európskej literatúre – P. Corneille, Moliere
– v slovenskej literatúre – A. Bernolák, J. Fándly, J.I. Bajza,
J. Kollár, J. Hollý, J. Chalupka
7. Romantizmus v európskej literatúre – V. Hugo, G.G. Byron, J.W. Goethe, F. Schiller,
A.S Puškin, K.H. Mácha
8. Romantizmus v slovenskej literatúre – Ľ. Štúr, S. Chalupka, J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Botto
9. Matičná literatúra – J. Záborský, J. Palárik, Ľ. Kubáni
10. Realizmus vo svetovej literatúre – Ch. Dickens, H. de Balzac, L.N. Tolstoj, N.V. Gogoľ,
F.M. Dostojevský, J. Neruda
11. Realizmus v slovenskej literatúre – S.H. Vajanský, P.O. Hviezdoslav, B.S. Timrava,
M. Kukučín, J.G. Tajovský, J. Jesenský
12. Svetová medzivojnová literatúra – E. Hemingway, E.M. Remarque, R. Rolland,
T.Dreiser, F. Kafka, K. Čapek, J. Hašek
13. Próza naturizmu v slovenskej literatúre – D. Chrobák, F. Švantner, M. Figuli
14. Slovenská medzivojnová literatúra – poézia: E.B. Lukáč, J. Smrek, M. Rázus
– próza: J.C. Hronský, M. Urban, L.N. Jégé,
P.Jilemnický
– dráma: I. Stodola, J. Barč- Ivan, P. Zvon
15. Svetová próza a poézia po r.1945 – A. de Saint Exupéry, M. Mailer, W. Styron, J.
Salinger, J. Otčenášek, J.M. Simmel, J. Prévert, ...
16. Postmoderna a existencializmus v próze po r.1945 – J.P. Sartre, A. Camus, V. Nabokov,
U. Eco, A. Moravia, D. Dušek, R. Sloboda
17. Fantasy, sci-fi a detektívna literatúra v lit. po r.1945 – A.Christie, J.R.R. Tolkien,
J.Rowlingová, R.Chandler,...
18. Absurdná dráma a epické divadlo – B. Brecht, S. Beckett, J. Osborne, V. Havel,
F. Durrenmatt
19. Slovenská poézia po r.1945 – J. Kostra, A. Plávka, P. Horov, M. Válek, M. Rúfus,...
20. Slovenská próza po r.1945 – F. Hečko, V. Mináč, R. Jašík, A. Bednár, L. Mňačko, L.
Ballek
21. Súčasná próza – P. Jaroš, A. Hykisch, J. Blažková, D. Mitana, V. Šikula, ...
22. Slovenská dráma po r.1945 – P. Karvaš, Š. Králik, O. Záhradník, I. Bukovčan, Štepka,
Lasica a Satinský
Literárna teória a veda
1. Literárne druhy – lyrika, epika, dráma. Typy lyriky
2. Metafora, epiteton, anafora, symbol, inverzia, podobenstvo, humor (typy humoru),
karikatúra, irónia, satira, rečnícke figúry. Tragično, kritika v texte
3. Sonet, lyricko-epická skladba, epos, román, novela, poviedka, rozprávka. Druhy
románov, vývoj eposu. Tragédia, komédia, veselohra, ...
4. Rým, refrén
5. Režisér, scenár, inscenácia, dramaturg
6. Monológ, dialóg, replika, autorská poznámka. Vnútorný monológ
7. Autorskú reč a reč postáv v próze a dráme
8. Irónia, nonsens a pointa
9. Hĺbkové členenie diela: významový a dejový plán diela.
10. Vonkajšia kompozícia lyrického textu: nadpis, strofa, verš
11. Vonkajšie členenie drámy
12. Veršové (prozodické) systémy. Stopy.
13. Typy rozprávača. Typy postáv na základe charakteru
14. Kompozičné postupy
15. Literatúra pre deti a mládež.
16. Unanimizmus. Monumentalizácia postáv, animizácia prírody, lyrizácia jazyka.
Download

Maturitné okruhy zo SJL – literárna časť