Školský vzdelávací program DOLINIARIK
pre 1. stupeň ZŠ – ISCED 1 a 2. stupeň ZŠ - ISCED 2
Identifikačné údaje
Oficiálny názov: ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM DOLINIARIK
Dátum platnosti: od 01.09.2013 – 30.06.2017
Stupeň vzdelania ISCED 1 a ISCED 2
Dĺžka štúdia: 5-ročná
Vyučovací jazyk: slovenský
Študijná forma: denná
Druh školy: štátna
Predkladateľ
Názov školy: ZŠ pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Ľubochňa- dolina
Adresa školy: 034 91, Ľubochňa – dolina 272
Meno riaditeľky školy: Mgr. Mária Surová
Telefón: 044/4391252
Fax: 044/4391252
E-mail: [email protected], [email protected]
Internetová adresa: www.lvslubochna.sk
IČO: 163414
Koordinátori ŠkVP: Mgr. Dana Zubajová
Zriaďovateľ
Názov a adresa: Okresný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, Žilina
Kontakty tel: 041/7076211
prerokované v pedagogickej rade: 20.12.2013
prerokované v Rade školského zariadenia:
Platnosť ŠkVP
Dátum
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy,...
Revidovanie ŠkVP
Platnosť ŠkVP od
1.9.2009
Revidovanie ŠkVP
4.7.2010
Platnosť ŠkVP od
1.9.2010
Revidovanie ŠkVP
28.8.2011
Platnosť ŠkVP od
1.9.2011
Revidovanie ŠkVP 28.8.2012
Doplnené učebné plány pre 2. ročník, zmena riaditeľky školy.
ISCED 1 – učebné plány podľa nového rámcového plánu pre základné
školy, zmeny v časovej dotáci hodín v treťom ročníku,doplnené učebné
plány pre 3. a 4. ročník, zmena priestorových a materiálnych podmienok
školy.
Úprava rámcového učebného plánu,materiálne vybavenie školy, zmeny
v pedagogickom zbore, doplnené učebné plány
pre ANJ v prvom a druhom ročníku, zmeny v časovej dotáci hodín
v prvom a druhom ročníku.
Platnosť ŠkVP od
1.9.2012
Revidovanie ŠkVP
27.8.2013
Platnosť ŠkVP od
1.9.2013
Revidovanie ŠkVP
20.12.2013 Zapracovanie prierezových tém a ich rozpracovanie v učebných osnovách,
ich doplnenie v zmysle ŠVP,
uvedenie spôsobu podmienok ukončenia výchovy a vzdelávania,
doplnenie požiadaviek na kontinuálne vzdelávanie.
Platnosť ŠkVP od
1.1.2014
Revidovanie ŠkVP
Platnosť ŠkVP od
Revidovanie ŠkVP
Platnosť ŠkVP od
Revidovanie ŠkVP
Platnosť ŠkVP od
Revidovanie ŠkVP
Platnosť ŠkVP od
Revidovanie ŠkVP
Platnosť ŠkVP od
Revidovanie ŠkVP
Materiálne vybavenie školy, učebne informatickej výchovy, zmena
vyučujúcich, doplnené učebné plány.
OBSAH
1 Všeobecná charakteristika školy
1. 1 Veľkosť školy
1. 2 Charakteristika žiakov a pedagogického zboru
1. 3 Priority ďalšieho vzdelávania pedagog. zamestnancov školy
1. 4 Podmienky prijatia žiaka do LVS
1. 5 Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
1. 6 Dlhodobé projekty na škole
1. 7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektami
1. 8 Priestorové a materiálno-technické podmienky
1. 9 Škola ako životný priestor
1.10 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri výchove a vzdelávaní
2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu
2. 1 Pedagogický princíp- vlastné ciele
2. 2 Zameranie školy, SWOT analýza
2. 3 Profil absolventa
2. 4 Pedagogické stratégie
2. 5 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
2.6 Zabezpečenie výuky žiakov s VPU
2.7 Začlenenie prierezových tém
2.7.1 Osobnostný a sociálny rozvoj
2.7.2 Environmentálna výchova
2.7.3 Mediálna výchova
2.7.4 Multikultúrna výchova
2.7.5 Dopravná výchova
2.7.6 Ochrana života a zdravia
2.7.7 Tvorba projektu a prezentačné schopnosti
2.7.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
3 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia
3. 1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov
3. 2 Vnútorný systém kontroly hodnotenia zamestnancov
3. 3 Hodnotenie školy
4 Školský učebný plán
Poznámky
5 Učebné osnovy
1 Všeobecná charakteristika zariadenia
Zariadenie bolo zriadené 1. 9. 1967 pod názvom Ústav s výchovno-liečebným
režimom (ÚVLR) ako súčasť Krajskej psychologickej výchovnej kliniky v Banskej
Bystrici.
Materiálne a organizačné schopnosti dovolili zriadiť tento ústav pre tridsať detí
vo veku šesť až jedenásť rokov. Integrovanou súčasťou sanatória je od začiatku
Základná škola 1.- 5. ročník. V roku 1993 sa zmenil názov ústavu na Liečebnovýchovné sanatórium (LVS).
Je to koedukované etopedické zariadenie internátneho typu s celoročným
výchovno – vzdelávacím a terapeutickým režimom zameraným na reedukáciu ťažkostí
súvisiacich s emocionálnym narušením detí, s poruchami aktivity a pozornosti - ADHD
a vývinovými poruchami učenia. Integrovanou súčasťou sanatória je od začiatku
Základná škola (1.- 5. ročník).
1. 1 Veľkosť školy
Základná škola má štyri triedy 1. – 5. ročníka. Počet žiakov je totožný s počtom
detí vo výchovnej skupine, ktoré sú štyri. Kapacita školy je 32 žiakov, v každej triede je
maximálne 8 detí. Ročníky v triedach môžu byť kombinované podľa potreby. Záleží to
od veku prijatých žiakov v danom školskom roku.
1. 2 Charakteristika žiakov a pedagogického zboru
V ZŠ pri LVS sa vzdelávajú žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, žiaci
s vývinovými poruchami učenia.
Poruchu aktivity a pozornosti definujeme ako skupinu porúch správania, so
začiatočnými prejavmi pred siedmym rokom veku života dieťaťa. Je to kombinácia
hyperaktivity, poruchy pozornosti a neschopnosti sa primerane dlhší čas sústrediť na
danú úlohu, pričom je toto správanie typické pre všetky situácie a je relatívne trvalé. Pri
nevhodnom, najmä dlhodobejšom výchovnom prístupe, sa môžu sekundárne vyvinúť až
asociálne formy správania. Ako pridružená porucha sa môžu vyskytnúť aj špecifické
poruchy učenia.
Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia (MKCH-10) v kategórii Poruchy
psychického vývinu (F 80-89) samostatne vymedzuje špecifické poruchy školských
zručností (F 81) a rozlišuje: F 81.0 špecifickú poruchu čítania (u nás označovanú
termínom dyslexia), F 81.1 špecifickú poruchu hláskovania (doslovný preklad z angl.
spelling disorder, u nás ju nazývame dysortografia), F 81.2 špecifickú poruchu
aritmetických schopností (dyskalkúlia), F 81.3 zmiešanú poruchu školských zručností
(súčasný výskyt dyskalkúlie s dyslexiou alebo dysortografiou), F 81.8 iné vývinové
poruchy školských zručností (uvádza sa dysgrafia) a F 81.9 nešpecifikovanú vývinovú
poruchu školských zručností (neschopnosť učiť sa).
V ZŠ pri LVS pracujú pod vedením riaditeľky štyri učiteľky, psychológ,
liečebný pedagóg, ktorý v rámci vyučovania pracuje individuálne so žiakom, resp. so
skupinkou vybraných žiakov s cieľom systematickej, intenzívnej korekcie, terapie alebo
reedukácie.
Všetci pedagógovia aj odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné požiadavky
stanovené zákonom a svojej práci sa venujú maximálne zodpovedne. Sústavne si
rozširujú svoje vzdelanie v snahe zachytiť najnovšie trendy v pedagogike a využiť ich
vo svojej pedagogickej praxi.
Problém s výučbou anglického jazyka vyriešil národný projekt vyhlásený
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - Vzdelávanie učiteľov
základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania
cudzích jazykov na základných a stredných školách, v rámci ktorého si tri učiteľky
doplnili svoju kvalifikáciu z tohto predmetu. Jedna učiteľka ukončila vzdelávanie
v projekte Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách s podporou
IKT, ktorého hlavným riešiteľom bol Ústav informácií a prognóz školstva.
Náboženskú výchovu vyučujú dvaja externí katechéti, výuka Etickej výchovy je
realizovaná vlastnými pedagógmi.
1. 3 Priority ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov
Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a odborného
zamestnanca školy.
Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších
predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej
zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie
vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie
Každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho
vzdelávania za rovnakých podmienok. Chodíme a vzdelávame sa podľa aktuálneho
Plánu kontinuálneho vzdelávania, schváleného našim zriaďovateľom.
V najbližšej budúcnosti sa zameriame na tieto okruhy vzdelávania:
• tvorivá práca v zavádzaní a využívaní produktívnych metód a foriem práce
pedagogického zamestnanca vo výchovno-vzdelávacom procese
• získavanie
a
rozšírenie
kompetencií
na
využívanie
informačných
a
komunikačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese
• posilňovanie rodinných vzťahov, hlbšie pochopenie úlohy rodičov, práva
a povinnosti členov rodiny, miesto dieťaťa v rodinnom systéme.
1. 4 Podmienky prijatia žiaka do LVS
Žiakov do LVS prijímame na základe doporučenia CPPPaP, kmeňovej základnej
školy alebo na základe žiadosti rodiča. Podnet na umiestnenie taktiež môže dať detský
psychiater
alebo
pediater.
Nevyhnutné
pre
prijatie
žiaka
je
ostatná
správa
z psychologického alebo špeciálno – pedagogického vyšetrenia.
Vzor žiadosti o umiestnenie žiaka do LVS nájdete na našom webovom sídle:
www.lvslubochna.sk.
Kontraindikáciou pre umiestnenie žiaka je mentálna retardácia, psychopatický
vývin osobnosti, psychotické ochorenie alebo závažná zdravotná diagnóza.
1. 5 Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, v ktorej žiak plní len časť
svojej školskej dochádzky nevydáva vysvedčenie. Kmeňovej škole dáva návrh na
súhrnné hodnotenie a klasifikáciu prospechu žiaka v tých predmetoch, v ktorých sa
vzdelával počas pobytu v LVS. Návrh je záväzný, ak žiak v škole pri Liečebnovýchovnom sanatóriu absolvoval celé klasifikačné obdobie. V predmetoch, ktoré sa v
LVS nevyučujú sa žiak v kmeňovej škole neklasifikuje. V prípade kratšieho pobytu
žiaka v LVS sa pri súhrnnom hodnotení a klasifikácii prihliada na priebežné hodnotenie
a klasifikáciu v škole pri LVS.
1.6 Dlhodobé projekty
Keďže sanatórium leží v prekrásnom prostredí Národného parku Veľká Fatra,
zapojili sme sa do projektov s environmentálnym zameraním - Na túru s NATUROU,
Ekologická stopa, Vyčistime si Slovensko. Snažíme sa, aby aj naši žiaci, ktorí žijú
vlastne v lone prírody vnímali prírodu jednak ako zdroj prírodných surovín a rôznych
druhov energií, ale aj ako zdroj zdravia a krásy, ktorý nie je nevyčerpateľný a ktorý
treba chrániť a starať sa oň.
Nakoľko máme veľmi dobré vzťahy s Lesnou správou Ľubochňa, každoročne
pozývame lesníkov na besedy, taktiež realizujeme besedy s pracovníkmi Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Žiaci sa
oboznamujú so životom v lese, so zvieratami ktoré žijú v okolí, so starostlivosťou o les
a s jeho ochranou.
Prostedníctvom projektového vyučovania si pripomíname Deň Zeme, Deň vody a
Deň životného prostredia.
V rámci LVS realizujeme celoročný projekt: „Rastieme zdravo“ ukončený
vedomostným kvízom.
Poriadame tiež besedy s vyliečenými narkomanmi v spolupráci s Centrom
drogových závislostí Banská Bystrica.
Vo väčšine projektov mienime pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Ich
aktualizácia je zahrnutá v celoročnom pláne práce školy.
Spolupracujeme aj s policajným zborom vo Vrútkach, ktorý každoročne
organizuje prednášky a besedy napr. o trestnoprávnej zodpovednosti, o šikanovaní,
o bezpečnosti na železnici. Snažíme sa v rámci LVS zapojiť aj do národných programov:
Národný program prevencie obezity, Národný program duševného zdravia,
Stratégia prevencie kriminality, Plán výchovy k ľudským právam, Národný
program proti obchodovaniu s ľuďmi a to prostredníctvom interaktívnych prednášok
na detských komunitách alebo výtvarných súťaží a súťaží pracovnej zručnosti. ( Súťaž
v tvorbe plagátov: „Milujem život, nie drogy!“)
1. 7 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi
Spolupráca s rodičmi prebieha nielen v čase návštevných sobôt, ktoré sú zhruba
každý tretí týždeň.
Rodičia môžu zariadenie navštíviť kedykoľvek po vzájomnej dohode. Počas
celého
roka
prebiehajú
individuálne
konzultácie
s učiteľom,
so
psychológom
a s liečebným pedagógom, ktorí poskytujú informácie o žiakoch, o ich výsledkoch
v škole, poradenský servis ohľadom výchovy a ťažkostí ich detí. Počas návštevných
sobôt prebieha ZRPŠ, rodinná terapia, diskusné skupiny, spoločné aktivity detí a rodičov
a ostatných pracovníkov.
Rodičia sa zúčastňujú školských besiedok, zapájajú sa do akcií sanatória.
Niektorí sú sponzormi zariadenia. Rodičia sú o činnosti zariadenia informovaní
prostredníctvom nášho webového sídla. Ďalej spolupracujeme s Obecným úradom
v Ľubochni, s Katolíckou Univerzitou v Ružomberku a s inými univerzitami. Ich
študenti u nás vykonávajú pedagogickú aj psychologickú prax.
1. 8 Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
V posledných rokoch sa v ZŠ pri LVS uskutočnilo niekoľko úprav, aby sa
získali kvalitnejšie priestory pre žiakov školy. Pribudla tak – ďalšia trieda pre
novovzniknutý ročník a malá klubovňa. Vymenené boli staré drevené okná za plastové,
bola zrenovovaná kúpelňa na poschodí, úpravou prešla i telocvičňa – nová podlahovina,
v izbách detí bol vymenený nábytok a podlahová krytina, boli zakúpené školské skrine
pre učiteľky. Vo všetkých triedach bola vymenená podlahovina. Zakúpené boli nové
učiteľské stoly a stoličky.
Škola je vybavená modernými pomôckami ale využívajú sa aj staršie, funkčné
učebné pomôcky. V učebni informatickej výchovy boli vymenené monitory na starých
počítačoch, ktoré sme dostali ako sponzorský dar.
Na prízemí je učebňa informatickej výchovy, ktorá je vybavená počítačmi
získanými z projektov: Infovek, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných
školách. Prostredníctvom tohto projektu sme získali aj dataprojektor a interaktívnu
tabuľu. V knižnici je množstvo titulov zábavnej aj náučnej literatúry pre deti a mládež
a odbornej literatúry pre pedagógov, ktoré sa aktuálne podľa finančných možností
dopĺňajú o nové.
V každej triede je zavedený internet a k dispozícii sú dva dataprojektory, ktoré si
učiteľky podľa potreby požičiavajú navzájom.
V areáli školy sa nachádza veľké detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami,
kolotočom, futbalovým ihriskom, ohniskom, ovocným sadom a detskými políčkami na
sadenie.
1. 9 Škola ako životný priestor
Aby sa žiaci a pedagogickí pracovníci cítili čo najpríjemnejšie, veľký dôraz
kladieme na estetické prostredie tried, chodieb, klubovní. Na informačných tabuliach a
nástenkách majú možnosť deti, rodičia, návštevníci zariadenia a široká verejnosť nájsť
informácie o úspechoch a aktivitách školy. Deti majú možnosť vidieť svoje vlastné
práce, fotografie z akcií organizovaných školou.
Upravené a estetické prostredie školských priestorov pozitívne vplýva na
všetkých účastníkov pedagogického procesu v našej škole. Postupne bol vo všetkých
triedach vymenený školský nábytok. Súčasťou chodieb a tried je výzdoba, ktorú tvoria
práce žiakov.
Vo vestibule je veľká nástenka, kde sú vystavené práce žiakov zhotovené na
hodinách VYV, PVC ale aj projekty z prírodovedy a vlastivedy. K tradičným sviatkom
pripravujeme tematickú výzdobu okien a chodieb školy.
Školský dvor má za sebou niekoľko úprav, má dostatok zelene, o ktorú sa starajú
žiaci.
Snažíme sa budovať priateľskú atmosféru medzi deťmi navzájom, medzi deťmi,
pedagógmi a pracovníkmi školy, medzi pedagógmi a rodičmi i širokou verejnosťou.
1. 10
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní
V zmysle § 152 ods.a - e zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov sa škola snaží o maximálne bezpečné a zdraviu
vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany
zdravia a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Žiaci majú svoje práva a
povinnosti zakomponované v Školskom poriadku /je v každej triede na viditeľnom
mieste/ a sú s ním oboznámení vždy na začiatku školského roka nielen na triednických
hodinách, ale aj na jednotlivých predmetoch, kde sa to vyžaduje. Pred každou
hromadnou školskou akciou, ktorá sa uskutočňuje po dohode so zákonným zástupcom
žiaka, je žiak poučený o bezpečnosti a správaní.
2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu
STRATEGICKÁ VÍZIA ŠKOLY
Vytvoriť z našej školy inštitúciu otvorenú širokej verejnosti, ktorá
bude
základňou,
kde
budú
zabezpečené
podmienky
žiakom
pre
plnohodnotný rozvoj a príležitosť začať odznova a tak ich pripravovať pre
vstup a zaradenie sa do spoločnosti.
V zmysle § 5, odsek 3 a 4, písmena a) a b), § 6 a 7 zákona č.245/2008 o
výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa výchova a
vzdelávanie uskutočňuje podľa ŠVP a ŠkVP doplneného vzdelávacím programom
pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti v zmysle § 94 ods. 2 písm. j) zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a vzdelávacím programom pre žiakov s VPU
podľa § 94 ods. 2 písmeno i) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.
Chceme, aby naši žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli
vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni,
tvoriví, vedeli si vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a aj napriek
svojim ťažkostiam vedeli sa zaradiť do kmeňovej školy.
Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede
(učiteľ,vychovávateľ,psychológ), na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia žiaka.
Cieľom bude, aby žiaci získali dobrý učebný štýl vzhľadom k svojej diagnóze, poznali
svoje silné a svoje slabé stránky. Naučili sa vnímať prírodu, chrániť ju, starať sa o ňu
ako o zdroj prírodných surovín a rôznych druhov energií, ale aj ako zdroj zdravia
a krásy.
2. 1 Pedagogický princíp – vlastné ciele
VLASTNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
•
špecifickým cieľom je reedukácia a korekcia prejavov v učení a v správaní,
ktoré sú dôsledkom diagnostikovaného zdravotného znevýhodnenia ako aj
tréning požadovaných vzorov, foriem správania a následne aj reedukácia
vlastností vo vzťahu v učení,
•
vychovávať zdravo sebavedomých a slušných ľudí, ktorí si dokážu obhájiť
svoj názor a zároveň rešpektujú názor iných, sú hrdí na svoj pôvod, svoju
rodinu, obec a vlasť,
•
rozvíjať v našich žiakoch komunikatívne zručnosti, čitateľskú gramotnosť
a schopnosti v materinskom jazyku a položiť základy týchto zručností
v cudzom jazyku podľa svojich možností-akceptácia VPU, ADHD,
•
lepšie zvládať subjektívne záťažové situácie, zmierňovať impulzivitu, agresivitu,
pozitívne ovplyvňovať krátkotrvajúcu pozornosť a nízku frustračnú toleranciu,
sociálne prijateľným spôsobom sa začleniť do domáceho prostredia, skupiny
spolužiakov v škole a vrstovníckej skupiny v širšom sociálnom prostredí,
•
dať našim žiakom kvalitné základy počítačovej gramotnosti,
•
vytvárať dobrú povesť našej školy dosiahnutými výsledkami, kvalitným
vybavením, kvalifikovaným a kvalitným personálnym obsadením,
•
zachovať charakter školy, v ktorej prevládajú dobré medziľudské vzťahy
•
prebudiť v našich žiakoch ekologické cítenie, položiť základy starostlivosti
o prírodu,
•
viesť školu k spolupráci s inými zariadeniami ( LVS,DD, DC, CPPPaP,
MPC...),podporovať vzájomné návštevy v zariadení, vymieňať si informácie
o problémoch v praxi.
Realizácia:
•
cez projektové vyučovanie a mimoškolskú činnosť,
•
voliteľné hodiny s cieľom systematickej korekcie, terapie alebo reedukácie,
•
kultúrne programy, súťaže,
•
skupinovú prácu na vyučovaní, spoločnú tvorbu projektov,
•
cez školský poriadok, rešpektovanie dohodnutých pravidiel v rámci
•
jednotlivých vyučovacích predmetov, cez triedne pravidlá,
•
cez vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov,
•
hodnotenie a sebahodnotenie v rámci jednotlivých predmetov,
•
starostlivosť o zeleň v areáli školy,
•
tvorba školských projektov,
•
nácvik kultúrnych programov,
•
vlastivedné výlety, divadelné predstavenia,
•
cez
ponuku
vlastných
programov
pre
verejnosť,
spoluprácou
so
zriaďovateľom
2. 2 Zameranie školy a stupeň vzdelania
Pri určovaní zamerania školy vychádzame:
•
z úloh, ktoré nám určuje štátny vzdelávací program,
•
z tradície a vnútorných podmienok školy,
•
z požiadaviek rodičov žiakov.
Liečebno- výchovné sanatórium sa nachádza v prostredí Národného parku Veľká
Fatra. Leží 10 km od obce Ľubochňa, v Ľubochnianskej doline. Priaznivé prírodné
podmienky v okolí sanatória podnecujú aktivitu žiakov, dochádza k rozvoju motoriky,
žiaci sú fyzicky odolnejší – čo priamo súvisí s ich psychickým ladením. Žiaci sú
zdatnejší, vnímavejší, nepreťažení nadmernými a neprimeranými podnetmi mestského
prostredia, čo priaznivo vplýva na ich nervový systém a umožňuje rýchlejší rozvoj ich
osobnosti aj ich efektívnejšie liečenie. Škola je súčasťou sanatória, je zameraná na prácu
so žiakmi s VPU a žiakmi s poruchami aktivity a pozornosti.
Stupeň vzdelania
Absolventi našej školy dosiahnu podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie
vzdelávania (ISCED – International Standard Classification of Education), stupeň
vzdelania ISCED 1. Podľa potreby vyučujeme aj v 5. ročníku podľa štátneho
vzdelávacieho programu pre 2. stupeň základnej školy ISCED2.
Hlavnými programovými cieľmi primárneho vzdelávania sú rozvinuté kľúčové
spôsobilosti žiakov na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.
V etape primárneho vzdelávania sú za kľúčové spôsobilosti
považované:
•
komunikačné spôsobilosti,
•
čitateľská gramotnosť,
•
matematická gramotnosť,
•
gramotnosť v oblasti prírodných vied a technológií,
•
v oblasti digitálnej gramotnosti (informačno - komunikačné technológie),
•
spôsobilosti učiť sa,
•
učiť sa riešiť problémy,
•
ďalej sú to osobné, sociálne a občianske spôsobilosti,
•
spôsobilosť chápať kultúru v kontexte a vyjadrovať sa prostriedkami danej
kultúry.
Primárne
vzdelanie
získa
žiak
úspešným
všeobecnovzdelávacieho programu ostatného (štvrtého) ročníka
absolvovaním
primárneho stupňa
základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, ktoré žiakovi vydáva
kmeňová škola.
Pre existenciu zariadenia teda aj školy je nepostrádateľná výborná spolupráca so
zriaďovateľom ale aj s inými inštitúciami, ktorým osud školy nie je ľahostajný a sú
ochotní škole pomáhať.
Ako najcennejšiu devízu, hodnotím tú skutočnosť, že všetkým pracovníkom
nášho zariadenia záleží v prvom rade na tom, aby naši žiaci dosahovali čo najlepšie
výchovno-vyučovacie výsledky adekvátne svojej diagnóze, v príjemnom prostredí, mali
pri tom dobrý pocit, radi chodili do školy, bažili po nových vedomostiach. My sme im
to ochotní poskytnúť často aj na úkor vlastného voľného času. Odmenou nám je
spokojnosť detí a ich rodičov.
Oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých
sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov
opatrení:
Analýza vnútorného prostredia SWOT je kvalitatívne hodnotenie terajšieho stavu
a hodnotenie šancí a ohrození vzhľadom na realitu školy.
S silné stránky
W slabé stránky
• lokalizácia LVS
• nedostatok finančných prostriedkov
• kvalifikovanosť zamestnancov,
• slabé materiálno-technické vybavenie
profesionálny tím (učitelia,
vychovávatelia, psychológ, terapeut,
soc. pracovník, zdravotná sestra,...)
• malý kolektív
• nedostatočná kvalifikovanosť v oblasti
informačno-komunikačných technológií
• nedostatok kvalitných učebných
pomôcok
• ochota pedagógov ďalej sa vzdelávať
• zastarané knižničné tituly
• tvorivý prístup k práci
• nedostatočná spolupráca s niektorými
• individuálny prístup, rešpektovanie
rodičmi
dieťaťa (aj jeho negatíva)
• reedukácia VPU
• práca s rodinou – rodinná terapia
• environmentálna práca
• veková kategória detí – viditeľné výsledky
• rozmanitosť v záujmovej činnosti
• tvorba školského časopisu
O možné šance, príležitosti
T možné riziká, ohrozenia
• tvorba projektov, grantov
• zlá ekonomická situácia
• propagácia zariadenia
• zmeny v legislatíve
• prezentácia školy
• zvyšovanie počtu detí zo sociálne
• otvorenie sa verejnosti
• zlepšenie spolupráce s ostatnými
zariadeniami
• školský vzdelávací a výchovný program
• tvorivosť učiteľov
• rozširovanie vzdelávania v oblasti ITK
• väčšie zameranie na rodinu a rodinnú
terapiu
slabého prostredia
• nedostatočné sieťové prepojenie
v rámci informačných technológií
2. 3 Profil absolventa
Profil absolventa predstavuje súhrn schopností, zručností a postojov, od ktorých
sa odvíja činnosť školy: výstupy z jednotlivých ročníkov a predmetov, školské pravidlá,
samotné učivo, voľba metód, celková atmosféra školy. Vedomie spoločnej vízie a
spoločného ideálu je hlavným predpokladom a prvým východiskom k efektívnej
spolupráci, vhodnej voľbe didaktických postupov, úspešnej komunikácii a konečne i
zdravému sociálnemu rozvoju človeka.
Absolvent ZŠ pri LVS by mal byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy,
byť schopný:
• zapájať sa do činností na vyučovaní, spolupracovať pri plnení úloh podľa
požiadaviek, byť užitočným členom triedy,
• niesť zodpovednosť za svoje činy,priznať si vinu za nevhodné správanie,
• dodržiavať bežné pravidlá správania pri hre, iných sociálnych aktivitách
v skupine vrstovníkov a v škole,
• vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,
• nadobudnúť primeranú úroveň sebadôvery, dokázať si veriť pri riešení
problémov.
Absolventi našej školy získajú potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli
vždy správne použiť, aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti, aby boli komunikatívni,
tvoriví, aby boli dostatočne pripravení na vstup do ďalšieho ročníka kmeňovej ZŠ.
Chceme priviesť našich žiakov k vnímavému vzťahu k prírode jednak ako zdroju
prírodných surovín a rôznych druhov energií, ale aj ako zdroju zdravia a krásy, ktorý nie
je nevyčerpateľný a ktorý treba chrániť a starať sa oň.
Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo
mu umožnené zažiť úspech, aby mal rovnocenný prístup vo vzdelávaní.
2. 4 Pedagogické stratégie
Na vývoj žiaka najvýznamnejšie pôsobia okrem rodiny učitelia – ich osobnosť,
štýl vyučovania, správanie, sociálne cítenie s deťmi. Na učiteľoch záleží, aká pracovná
atmosféra bude v triede. Aby sa žiaci v školskom prostredí cítili bezpečne, dôverovali
učiteľom i ostatným v triede a pracovali v podmienkach, ktoré podporujú ich celkový
rozvoj, dohodli sa učiteľky našej školy na určitých stratégiách ako posilniť úlohu
učiteľov, ich profesijný a odborný rast.
Vytvorili sme stratégie výučby, ktoré rešpektujú individuálne a skupinové
osobitosti žiakov, ich diagnózy, rozvíjajú ich tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu,
sebahodnotenie, schopnosti orientovať sa vo svete informácií, nezabúdame pri tom na
rodičov a širokú verejnosť.
V oblasti vyučovania:
• trvale zvyšujeme kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu zostavovaním
vhodných
učebných
program,Vzdelávací
plánov
v náväznosti
program
pre
na
žiakov
Štátny
vzdelávací
s poruchami
aktivity
a pozornosti,Vzdelávací program pre žiakov s VPU,
• výberom voliteľných predmetov zodpovedajúcich zameraniu našej
školy, doplnených prierezovými témami,
• zavádzame moderné metódy a formy, ktoré uľahčujú učenie a ktoré zvyšujú
vnútornú motiváciu žiakov pri učení:
-
metódy zážitkového učenia a získavania skúseností – brainstorming, skupinová
diskusia, obhajoba, vytváranie vlastného názoru, kritické myslenie...,
-
metóda tvorivého riešenia problémov
-
vedieme žiakov k premýšľaniu nad problémom, k navrhovaniu možných
riešení, problém je pre žiaka výzvou,
-
metódy tvorivej dramatiky – dramatizácia, tvorba príbehu, scénky, tvorivé
hry...,
-
využívanie IKT vo vyučovacom procese,
-
projektová metóda v jednotlivých predmetoch,
• zavádzame motivačné a aktivizujúce metódy:
-
metóda voľby diferencovaných úloh, motivovanie pomocou hodnotenia,
skupinové
vyučovanie,
metóda
brainstormingu,
práca
s literatúrou,
s obrazovým materiálom, diskusia,
• relaxačné techniky a metódy na vyučovaní:
-
cvičenia uvoľňovacie, koordinačné, na odstraňovanie napätia a stresu
-
využívame cvičenia, ktoré rozvíjajú sociálne cítenie a odbúravajú agresivitu
detí
• snažíme sa zlepšiť vzťah učiteľ – žiak
• budujeme vzájomnú dôveru rešpektovaním žiakovej osobnosti,
• citlivo riešime vzniknuté problémové situácie,
• motivujeme pedagogických pracovníkov k sebavzdelávaniu, prípadne ich
účasti na rôznych vzdelávacích aktivitách,
• využívame rôzne modely hodnotenia, zameriavame sa najmä na kladné
hodnotenie,
• ústne hodnotenie a sebahodnotenie,
• rozvíjame tvorivosť žiakov, ich fantáziu a komunikačné schopnosti,
• systémom vlastných súťaží v rôznych spoločenskovedných oblastiach dávame
žiakom základy pri práci s literatúrou, ( Čítame s radosťou, Slávik,. ..),
• systematicky rozširujeme aktivity zamerané na spoluprácu s rodičmi počas
návštevných sobôt,
• zapájame sa do projektov, ktoré umožnia získať pre školu finančné prostriedky
na nákup pomôcok, doplnkových učebníc na skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu.
2.5 Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti
V zmysle vyhlášky č. 320/2008 Z.z. a v znení neskorších predpisov o základnej
škole je organizácia vyučovania na našej škole nasledovná:
• vyučovanie sa začína o 8. 00 hod.,
• nultá hodina sa na škole nevyučuje,
• počet vyučovacích hodín v jednotlivých ročníkoch a predmetoch ustanovujú
učebné plány školského vzdelávacieho programu,
• proces výchovy a vzdelávania v škole sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín,
• rozvrh hodín je zverejnený v každej triede príslušného ročníka,
• vyučovacia hodina trvá zvyčajne 45 minút, učiteľ môže stanoviť jej dĺžku
a štruktúru flexibilne, zohľadňujúc psychický stav, správanie a potreby žiakov,
ktoré sú dôsledkom stanovenej diagnózy
• poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ po prerokovaní a schválení v
pedagogickej rade,
• malé prestávky sú desaťminútové, hlavná - veľká prestávka je 20 minútová
a nasleduje po druhej vyučovacej hodine,
• obedňajšia prestávka pre žiakov všetkých ročníkov sa začína po piatej
vyučovacej hodine t. j. o 12. 35 a trvá do 13. 00 hod.,
• v prvom ročníku sa vyučuje najviac trikrát v týždni v jednom slede päť
vyučovacích hodín, v druhom ročníku v jednom slede päť vyučovacích hodín,
v treťom a štvrtom ročníku v jednom slede najviac dvakrát v týždni šesť
vyučovacích hodín, v piatom ročníku sa vyučuje v jednom slede najviac šesť
vyučovacích hodín a v jednom dni v týždni môžu mať najviac sedem
vyučovacích hodín
• v každom ročníku vyučuje jedna učiteľka,
• cudzie jazyky, informatiku a informatickú výchovu vyučujú učiteľky, ktoré
majú príslušnú kvalifikáciu,
• riaditeľka školy učí 5 hodín v rôznych ročníkoch,
• na hodinách etickej a náboženskej výchovy sú žiaci spájaní – dovoľujú to
počty žiakov.
2.6 Zabezpečenie výuky žiakov s VPU
Vzdelávací program pre žiakov s VPU charakterizuje výchovu a vzdelávanie a
vymedzuje špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o nich.
Je potrebné zabezpečiť úpravu podmienok, foriem, metód a prístupu vo výchove a
vzdelávaní žiaka a rešpektovať úpravy vyplývajúce z prítomných porúch učenia nielen
vo vzdelávaní, ale i v hodnotení a klasifikácii.
Žiaci s VPU sa v ZŠ pri LVS vzdelávajú podľa rámcového učebného plánu, ktorý
je súčasťou Vzdelávacieho programu pre žiakov s VPU, t.j. vyučuje sa predmet
Rozvíjanie špecifických funkcií, kde sa učiteľky intenzívne venujú žiakom na základe
vypracovaného individuálneho vzdelávacieho plánu podľa diagnózy žiaka. Metódy a
postupy používané na vyučovaní RŠF vychádzajú z výsledkov psychologickej,
špeciálnopedagogickej a logopedickej diagnostiky
Individuálna logopedická intervencia sa v LVS realizuje vo výchove mimo
vyučovania a to podľa potreby.
Špeciálne vzdelávacie postupy:
Slovenský jazyk
• pri písomných prácach pre lepšie porozumenie obsahu prečítať žiakovi
zadanie,
• poskytnúť mu dostatok času na napísanie aj samotnú kontrolu,
• písať diktáty po precvičení, alebo formou doplňovačiek,
• diktát diktovať pomalým tempom, výrazne artikulovať, slová a vety viackrát
opakovať,
• pri písaní diktátu nechať žiakovi k dispozícii korekčné pomôcky, napr. tabuľku
písmen, dyslektickú tabuľku, (žiak sa s ňou musí naučiť pracovať a rýchlo sa
v nej orientovať)
• neopravovať chyby červeným perom,
• nehodnotiť diktáty známkou nedostatočný, vyčísliť počet chýb,
• žiak opravuje diktát podľa správne napísanej predlohy s vyznačením slov,
v ktorých urobil chybu,
• využívať pomocné linajky,
• zaraďovať uvolňovacie cviky,
• nenútiť žiaka k dlhodobému dopisovaniu, prepisovaniu,
• nechať ho písať len to najdôležitejšie, zredukovať množstvo písaného textu,
• viesť žiaka k používaniu tlačeného písma, počítačovej techniky (ťažšie formy
dysgrafie),
• u žiakov s dysgrafiou nehodnotiť úpravu,
• neklasifikovať slohové práce,
• nedávať žiakom čítať dlhé texty,
• vopred precvičiť čítanie náročnejších slov,
• rešpektovať individuálne tempo a aktuálnu úroveň techniky čítania,
• pri čítaní dbať na správnu techniku čítania (viazané slabikované čítanie),
nezameriavať sa na rýchlosť čítania, ale na kvalitu čítacieho prejavu a čítanie
s porozumením,
• umožniť žiakovi používať korekčné pomôcky, napr. čítacie okienko, záložky,
• posilňovať u žiakov pozitívnu motiváciu,
• využívať pochvalu.
Cudzí jazyk
• zamerať sa na osvojenie si určitej najdôležitejšej slovnej zásoby, vetných
a slovných spojení predovšetkým pomocou sluchu (sluchovou cestou) –
magnetofón, diktafón, predčítavanie učiteľom atď.,
• využívame vo väčšej miere názor a konkretizáciu,
• nenútiť deti k doslovným prekladom,
• sústrediť sa na praktické použitie jazyka,
• čítanie dlhších textov v cudzom jazyku výrazne obmedzujeme,
• používať doplňovanie vhodných slov do viet (ústna forma).
Matematika
• ponechať dlhší čas na premyslenie,
• sústavne opakovať základné spoje sčítania a odčítania,
• nežiadať počítanie spamäti,
• využívať kompenzačné pomôcky – tabuľku násobilky, prsty, číselný rad,
kalkulačku,
• vylúčiť prácu na čas,
• preferovať ústnu formu skúšania pred písomnou,
• zadávať jednudoché slovné úlohy.
Ostatné predmety
• skúšať formou,ktorá mu lepšie vyhovuje (napr. ústna),
• obmedziť časovo viazané úlohy – päťminútovky,
• pri
písaní
poznámok
zohľadniť
oneskorené
tempo
písania,
alebo
sprostredkovať žiakovi vytlačené poznámky, učebné texty,
• pri písomných prácach prečítať, prípadne skontrolovať pochopenie zadanej
úlohy,
• vytvoriť väčší časový priestor na vypracovanie písomnej práce,
• používať pozitívnu stimuláciu (pochvala, ocenenie) aj za čiastkové úspechy.
2. 7 Začlenenie prierezových tém
Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho vzdelávania sú prierezové
tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. Prierezové témy realizujeme
viacerými formami – ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania
a vhodných učebných predmetov, ako formu projektu( v rozsahu počtu hodín, ktoré sú
pridelené téme). Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie
aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód.
Na úrovni primárneho vzdelania zavádza Štátny vzdelávací program do
vyučovacieho procesu tieto prierezové témy:
PRIEREZOVÉ TÉMY VO VZDELÁVANÍ PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY
–
ISCED
1,
ISCED
2
S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM
PRIEREZOVÉ TÉMY (TEMATIKY)
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
M EDIÁLNA VÝCHOVA
M ULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
DOPRAVNÁ VÝCHOVA
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI
R EGIONÁLNA VÝCHOVA A
TRADIČNÁ ĽUDOVÁ TVORBA
2.7.1 Osobnostný a sociálny rozvoj
Osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom
základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to rozvíjanie osobných
a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal,
kvalitné vzdelanie, k tomu je potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal
sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), spoznával sám seba, svoje dobré aj slabé stránky,
rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie zodpovednosti za svoje
konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné, aby sa naučil
uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. Dôležité
je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu
sociálno - patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie návykových látok).
Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval kvalitné
medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život
a spoluprácu. V tejto prierezovej téme sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale
aj k rodinnej výchove.
Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej
uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov.
OSR rozvíja ľudský potenciál žiakov:
• sebareflexiu (spoznávať sám seba):
• slabé a silné stránky,
• sebaúcta,
• sebadôvera,
• zodpovednosť za svoje konanie, sebavzdelávanie, osobný život
• vedieť uplatňovať svoje práva
• rešpektovať názory, potreby a práva ostatných
• pestovať kvalitné medziľudské vzťahy
• vzdelávanie k ľudským právam
• vzdelávanie k rodinnej výchove
Forma realizácie:
Túto prierezovú tému začleníme do všetkých oblastí vzdelávania, budeme ju
realizovať prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, hier. Uplatnenie
nájde na detských komunitách a celoškolských akciách (Deň matiek, MDD, Deň rodiny).
2.7.2 Environmentálna výchova
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť
chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo
svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom
svete.
Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať
životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám
v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.
Forma realizácie:
• začlenenie do jednotlivých predmetov,
• zber a triedenie odpadu,
• pravidelné čistenie okolia školy a zverených úsekov v doline,
• spolupráca s pracovníkmi Lesnej správy Ľubochňa,
• Deň Zeme, Deň vody,
• ekoaktivity vo výchovno- vzdelávacom procese procese.
2.7.3 Mediálna výchova
Osvojenie schopnosti kompetentného zaobchádzania s médiami je cieľom
mediálnej výchovy ako prierezovej témy.
Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci:
• lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa
v ňom orientovali,
• dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné,
pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast,
• dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa
ich zodpovedným prístupom eliminovať,
• vedeli tvoriť mediálne produkty.
Forma realizácie:
• Osvojiť si pravidlá bezpečného využívania internetu v rámci informatiky.
• Prezentácie prác v školských projektoch.
• Pomoc pri zostavovaní školského časopisu Doliniarik.
• Prispievať do miestneho časopisu Ľubochňa na dlani.
• Práca s časopismi pre deti a mládež.
2.7.4 Multikultúrna výchova
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom
živote vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do
kontaktu s príslušníkmi iných kultúr. Preto je potrebné, aby boli na tieto výzvy
pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne
ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie
pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a
subkultúr, akceptáciu kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie,
rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti.
Forma realizácie
• začlenenie do humanitných a spoločensko-vedných predmetov,
• interaktívne prednášky na detských komunitách,
• výučba materinského a cudzieho jazyka.
2.7.5 Dopravná výchova
Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne pripraviť
deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov
a predchádzať tak dopravným nehodám, ktorých účastníkmi sú deti.
Forma realizácie
• začlenenie do jednotlivých predmetov,
• kurzy dopravnej výchovy na DDI v Ružomberku 1x počas školského roka pre
• chodcov, cyklistov, korčuliarov,
• výukové CD s Martinom na cestách,
• súťaž jazdy zručnosti na školskom ihrisku.
2.7.6 Ochrana života a zdravia
V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou povinného učiva
ochrany človeka a prírody (OČP). Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje,
vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych
situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom
nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a
života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti
a praktické zručnosti. Osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní
pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Rozvinúť morálne vlastnosti žiakov,
tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia. Formovať predpoklady na
dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a
psychickú záťaž v náročných životných situáciách.
Prierezovú tému napĺňa obsah:
• riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana,
• zdravotná príprava,
• pohyb a pobyt v prírode.
Forma realizácie
• začlenením do jednotlivých predmetov,
• didaktické hry,
• projekt Rastieme zdravo, besedy s detskou lekárkou a zubárkou – zdravý
životný štýl.
2.7.7 Tvorba projektu a prezentačné schopnosti
V tejto prierezovej téme je obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov
a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch
alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii svojej školy.
Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných
a komunikačných technológií.
Forma realizácie
• začlenením do jednotlivých predmetov (matematika, informatika, prírodoveda,
jazyky...),
• tvorba samotných projektov,
• celoškolské projektové dni zamerané na rôzne formy prezentácií vlastných
prác a projektov určené aj širšej verejnosti (rodičovskej).
2.7.8 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s
prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá
živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej
republiky.
V rámci školského vzdelávacieho programu môže byť obsah prierezovej témy
zaradený do voliteľných vyučovacích predmetov, ako napr. regionálna výchova,
geografia, výtvarné spracovanie materiálu, zborový spev, detské hudobné divadlo,
literárno-dramatické divadlo a i.
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov
predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody,
staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy
poznali históriu a kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických
regionálnych ukážok: môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja
trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v našom kraji najviac páči; história, (osídlenie),
povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr.
ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov –
objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí
Slovenska; povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa
s časťami Slovenska formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky
a tradície; ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si
našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom
rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) a pod.
Vedieť sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.
Navrhované tematické celky a témy, v rámci ktorých je možné
rozvíjať
prierezovú tému sú:
1. Môj rodný kraj
2. Objavujeme Slovensko
3. Tradičná ľudová kultúra.
Prierezová téma má významné miesto vo vyučovacom predmete vlastiveda, ale aj
prírodoveda, slovenský jazyk,
hudobná výchova, výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie.
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú
v učebných osnovách jednotlivých predmetov.
3 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA
Vnútorný systém hodnotenia zameriame na tieto oblasti:
1. Hodnotenie žiakov
2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov
3. Hodnotenie školy
3.1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi
a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom urobil
pokroky, kde má rezervy a v čom má nedostatky. Súčasťou hodnotenia je tiež
povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Zásady hodnotenia
• kritériá a pravidlá hodnotenia sú jasne formulované a rodičia i žiaci sú s nimi
oboznámení,
• vedieme žiakov k spoluúčasti na hodnotiacom procese,
• hodnotíme individuálny pokrok,
• na požiadanie rodičov alebo na návrh pedagogickej rady môže byť žiak 1.-5.
ročníka hodnotený slovne,
• prihliadame na odporučenia CPPPaP,
• vysvedčenia žiakov vypisuje učiteľ kmeňovej školy,
• ak je žiak umiestnený v našom zariadení menej ako tri mesiace, posielame na
kmeňovú školu výpis žiakových známok, celkové hodnotenie vykoná kmeňová
škola,
• ak je žiak v našom zariadení viac ako tri mesiace, celkovú klasifikáciu
vykonáme my, na kmeňovú školu posielame návrh známok, ktoré má táto
rešpektovať.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa uskutočňuje ako priebežné hodnotenie
a celkové hodnotenie.
• priebežné hodnotenie – uskutočňuje sa na vyučovacích hodinách z
jednotlivých predmetov,
• celkové hodnotenie – sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého
polroka, vyjadruje výsledky klasifikácie a slovného hodnotenia z jednotlivých
vyučovacích predmetov, stupne celkového hodnotenia sa uvádzajú na návrhu
vysvedčení,
Základné pravidlá na používanie klasifikácie
• známka zahŕňa i žiakovo úsilie a aktivitu,
• do klasifikácie vyvážene zahŕňame hodnotenie vedomostí a zručností,
pracovné postupy, logické myslenie, vlastnú iniciatívu žiaka, úroveň
komunikácie, tvorivosť a ochotu pracovať v tíme,
• klasifikujeme len vedomosti prebraného a precvičeného učiva,
• používame päťstupňovú klasifikačnú stupnicu,
• všetky písomné práce nad 15 minút sú dopredu plánované a oznámené žiakom,
• ústne skúšanie pri tabuli často nahrádzame efektívnejšími spôsobmi zisťovania
vedomostí a zručností žiakov,
• pracujeme s chybou,
• dodržiavame individuálne odporúčania CPPPaP pre žiakov s VPU,
• pri hodnotení zohľadňujeme vplyv zdravotného znevýhodnenia na školský výkon,
• žiakov s poruchami aktivity a porornosti a žiakov s VPU hodnotíme podľa
Metodických pokynov č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej školy ako
žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole podľa
prílohy č. 2 k metodickému pokynu č. 22/ 2011,
• výkony žiaka súvisiace s VPU nehodnotíme známkou, ale slovne, v diktáte
uvedieme len počet chýb,
• u žiakov s dyslexiou a dysgrafiou zisťujeme úroveň vedomostí hlavne formou
ústnych odpovedí, pri písomných prácach im poskytneme viac času
a individuálnu pomoc,
• žiaci s dyskalkúliou môžu používať kompenzačné pomôcky pri overovaní
vedomostí- tabuľku násobkov, kalkulačku, a pod.,
• predmety RŠF sú hodnotené výrazom absolvoval – neabsolvoval.
Klasifikačný poriadok vychádza zo školského zákona.
Hodnotenie žiaka
Žiaci 1.- 4. ročníka sú klasifikovaní známkou zo všetkých vyučovacích
predmetov. V predmetoch etická/náboženská výchova a RŠF sú hodnotení výrazom
absolvoval(a). Výchovné predmety sú klasifikované známkou.
Žiaci 5.ročníka sú klasifikovaní známkou vo všetkých vyučovacích predmetoch.
V predmetoch etická/náboženská výchova a RŠF sú hodnotení výrazom absolvoval(a).
Výchovné predmety sú klasifikované známkou.
Návrh známok za I. a II. polrok musí byť prerokovaný v pedagogickej rade,
odsúhlasený riaditeľkou školy a odoslaný najneskôr desať dní pred klasifikáciou na
kmeňových školách.
Pri
slovnom
hodnotení
a klasifikácii
výsledkov
budeme
vychádzať
z požiadaviek Medického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.
Hodnotiace portfólio bude mať každý žiak 1. – 5. ročníka.
Bude obsahovať:
1. povinné práce:
- písomné práce z jednotlivých predmetov,
- polročné testy,
- koncoročné testy,
- kontrolné diktáty,
- projekty v rámci predmetu,
- pracovné listy k jednotlivým predmetom,
- ústna odpoveď žiaka aspoň dvakrát za polrok.
Povinné práce hlavne polročné a koncoročné testy navrhujú pedagógovia
spoločne po prerokovaní na zasadnutí MZ. Hodnotenie bude realizované podľa
dohodnutej stupnice, ktorá tiež bola prerokovaná na zasadnutí MZ.
2. voliteľné práce: - návšteva školskej knižnice,
- návšteva rôznych kultúrnych, spoločenských, alebo iných
podujatí,
- tvorba násteniek,
- tvorba projektov,
- rôzne obrázky, príbehy, fotografie.
Vo výslednej známke hodnotíme:
Písomné práce – štvrťročné, polročné, tematické, krátke kontrolné testy,
bleskovky, päťminútovky, diktáty, slohové práce.
Písomné a ústne odpovede – presnosť, odbornosť, trvalosť osvojenia pojmov,
faktov a definícií, samostatnosť vyjadrovania, použiteľnosť vedomostí v praxi,
úroveň
myšlienkových
operácií,
úroveň
požadovaných
motorických
a
intelektuálnych činností.
Stupeň rozvoja kľúčových kompetencií – triedenie a vyhľadávanie informácií,
pozorovanie, porovnávanie a triedenie javov, experimentovanie, aktivita a
snaživosť na hodinách, sebahodnotenie a hodnotenie práce iných.
Druhy prác a kritériá pri ústnych a písomnývh odpovediach boli prerokované a
odsúhlasené na zasadnutí Metodického združenia.
3. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov je v súlade s § 52 zákona č.
317/2010 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade spracovným poriadkom školy.
Vnútorný
systém
kontroly
v personálnej
zamestnancov.
Hodnotenie
zamestnancov
porovnávanie
požiadaviek
jednotlivých
oblasti
predstavuje
predchádza
hodnoteniu
racionálne
a systematické
činností
a spôsobilostí
pracovných
zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy.
Úlohou riaditeľa školy, vedúceho MZ, je posúdenie pracovného výkonu
zamestnancov a rozpoznanie ich pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie
o spôsobe odmeňovania a motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov,
medzi riadiacim zamestnancom a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami
v pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa s cieľmi
školy.
Ďalej
slúži
na
identifikovanie
potrieb
ďalšieho
vzdelávania
a rozvoja
zamestnancov, napomáhanie plánovaniu a realizácii ich pracovnej kariéry, odhaľovanie
pracovných rezerv a ciest ako a kedy zvyšovať ich výkonnosť.
Oblasti hodnotenia učiteľov:
• plnenie pracovných povinností a úloh, plnenie cieľov školy, vedenie
pedagogickej agendy, vedenie a práca so žiakmi(kvalita práce, produktivity,
dosiahnuté výsledky so žiakmi, plnenie úloh),
• začlenenosť
v pracovnom
tíme,
pracovné
a spoločenské
správanie(medziľudské vzťahy, spolupráca, komunikácia, flexibilita, ochota a
schopnosť rozhodovať, spolupráca s rodičmi),
• úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju(sebavzdelávanie, rozvoj vedomostí,
zručností a spôsobilostí)
Hodnotenie zamestnanca v našej škole je zamerané na:
• priebežné hodnotenie nadriadeným v priebehu výkonu práce, má príležitostnú
povahu, je skôr zamerané na aktuálnu situáciu daného momentu a ide o súčasť
každodenného vzťahu medzi nadriadeným a podriadeným, súčasť priebežnej
kontroly plnenia pracovných úloh a pracovného správania, vykonáva ho každý
vedúci zamestnanec školy, ide o dennú kontrolu nástupu na pracovisko,
odchodu z pracoviska, nástupu na vyučovaciu hodinu a ukončenie vyučovacej
hodiny, nástupu na dozor, vykonávanie dozoru, správanie sa ku žiakom,
dodržiavanie pracovného poriadku a zásad BOZP,
• hodnotenia pedagogických zamestnancov slúžia ako podklady pre ďalšiu
personálnu činnosť,
• ich výhody sú v lepšom poznávaní a hodnotení zamestnancov komplexnejšie
podľa znalostí, zručností a kvalít,
• lepšie rozpoznáva, oceňuje, rozvíja silné stránky zamestnanca,
• lepšie rozpoznáva slabšie stránky zamestnanca a umožňuje ich efektívnejšie
odstraňovanie,
• umožňuje lepšie rozpoznať potrebu vzdelávania a rozvojový potenciál
zamestnanca, jeho vhodnosti pre vykonávanie náročnej práce,
• sústavnejšie orientuje pozornosť na výkon,
• zisťuje osobný vzťah zamestnanca k práci ako pracovisku, k cieľom školy, ku
žiakom, kolegom, rodičom, k nadriadeným,
• prispieva k zvyšovaniu pracovnej morálky na pracovisku.
Ďalej sem patrí sledovanie výsledkov práce žiakov, ktorých učiteľ učí, ich
prospech, zapájanie sa žiakov do rôznych projektov, individuálne vzdelávanie,
používanie inovačných metód a foriem, tvorba učebných pomôcok, zapájanie sa do
mimoškolských akcii, príprava kultúrnych programov atď. Neoddeliteľnou súčasťou je
hodnotenie vedenia pedagogickej dokumentácie – triedna kniha, triedny výkaz, tvorba
tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ich realizácia, vedenie ostatnej písomnej
agendy, aktívna účasť na poradách, zasadnutiach MZ, podieľanie sa na tvorbe školského
vzdelávacieho programu a zvyšovaním morálneho kreditu školy.
Dôležitou súčasťou je hospitačná činnosť na vyučovaní a písomný záznam
z hospitácie a opatreniami na skvalitnenie práce učiteľa.
Jedenkrát ročne viesť so zamestnancami osobný pohovor. Na pohovore sa na
základe
neformálneho
hodnotenia,
hospitačnej
činnosti,
výchovno-vzdelávacích
výsledkov žiakov, mimoškolskej činnosti učiteľa hodnotia odborné schopnosti učiteľa
a jeho predpoklady na plnenie nových úloh. Súčasťou pohovoru je aj hodnotenie jeho
interpersonálnych zručností. Ďalej sa hodnotí jeho prístup k práci – teda, či je
samostatný, lojálny, spoľahlivý, zodpovedný, či má vyvinutý zmysel pre sebadisciplínu.
Výsledkom pohovoru je celkové hodnotenie pracovníka.
V
rámci
našej
kontroly
a
hodnotenia
používame
nasledovné
kombinované bodové a verbálne hodnotenie:
1. Kvalita práce:
Kvalita práce – pripravenosť na výkon priamej výchovno – vzdelávacej činnosti,
využívanie tvorivých a alternatívne vyučovacích metód a foriem práce, využívanie
aktuálnych vedeckých poznatkov v danom odbore, vypracovanie a vedenie pedagogickej
dokumentácie.
• výborná, takmer bez chýb – 4 body,
• pracuje veľmi dobre, občas robí malé, nie veľmi podstatné chyby – 3 body,
• pracuje uspokojivo, občas sa vyskytne aj závažnejšia chyba – 2 body,
• pracuje na hranici, musí byť kontrolovaný – 1 bod,
• pracuje neuspokojivo – 0 bodov.
2. Pracovná disciplína:
Pracovná disciplína – spoľahlivosť, disciplinovanosť, obetavosť, dodržiavanie
termínov, nástupov do práce, na hodiny a dozory.
• disciplinovaný, spoľahlivý, obetavý, dodržiava termíny, nevyžaduje kontrolu –
4 body,
• presný, spoľahlivý, občas nedodrží termín, ale včas požiada o predĺženie – 3
body,
• spoľahlivý pracovník, keď je kontrolovaný – 2 body,
• málo spoľahlivý, vyžaduje neustálu kontrolu – 1 bod,
• nespoľahlivý, neistý – 0 bodov.
3. Pracovná iniciatívnosť:
Pracovná iniciatívnosť – nové originálne nápady, ich realizácia a prínos pre
školu, vzájomné hospitácie, udržiavanie a rozvíjanie profesijných kompetencií.
• sám prichádza s novými a originálnymi nápadmi, neustále rozvíja svoje
kvalifikačné a kompetenčné predpoklady a nové poznatky úspešne aplikuje do
praxe - 4 body,
• úspešne rieši nové situácie, má mnoho nových nápadov, rozvíja svoje
kvalifikačné a kompetenčné predpoklady a nové poznatky aplikuje do praxe 3 body,
• reaguje na podnety iných, ale potrebuje príkazy, rozvíja svoje kvalifikačné a
kompetenčné predpoklady a občas sa mu podarí niečo aplikovať do praxe – 2
body,
• neistý pracovník, potrebuje kontrolu, rozvíja svoje kvalifikačné a kompetenčné
predpoklady, lebo musí – 1 bod,
• nespoľahlivý a neistý, odmieta rozvíjať svoje kvalifikačné a kompetenčné
predpoklady – 0 bodov.
4. Samostatnosť:
Samostatnosť – schopnosť plniť nové úlohy.
• úplne samostatný, nepotrebuje kontrolu – 4 body,
• samostatný, len občas potrebuje poradiť – 3 body,
• dokáže pracovať aj sám, ale častejšie potrebuje poradiť a kontrolovať – 2
body,
• samostatne pracuje len pod stálym dozorom – 1 bod,
5. Komunikatívnosť:
Komunikatívnosť – vo vzťahu k žiakom, spolupracovníkom a k zákonným
zástupcom žiakov, k verejnosti.
• výborná komunikácia, vyjadrovanie jasné, presné, zrozumiteľné, inteligentné v
hovorovej reči aj v písomnom prejave, vždy adekvátna komunikácia vzhľadom
k tomu s kým hovorí (žiak, kolega, rodič) – 4 body,
• komunikácia presná a jasná v ústnom prejave, písomný prejav slabší (alebo
naopak) – 3 body,
• komunikácia prijateľná – 2 body,
• problémy s komunikáciou – 1 bod,
• nevhodná komunikácia – 0 bodov.
6. Záujem o ďalšie vzdelávanie:
• veľký
záujem
o
vzdelávanie
/sebavzdelávanie/,
získavanie
nových
kompetencií, zručností – 4 body,
• sporadický záujem o vzdelávanie, vyberá si z ponuky pre potreby školy – 3
body,
• vyberá si z ponuky podľa vlastnej potreby, nie potreby školy – 2 body,
• vzdeláva sa pre kredity – 1 bod,
• nemá záujem o vzdelávanie – 0 bodov.
3. 3 Hodnotenie školy
Cieľom hodnotenia je poskytnúť informácie o kvalite výchovno-vzdelávacieho
procesu v našej škole jednak verejnosti (rodičom, žiakom, potencionálnym klientom..,)
ako aj tým, ktorý sa na tomto procese priamo zúčastňujú – pedagógom, hospodárskemu
personálu, zriaďovateľovi.
Hodnotenie nám bude slúžiť na prehodnotenie vlastnej práce a jej systematické
zdokonaľovanie.
Vlastné hodnotenie školy je zamerané na:
• ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a
v školskom vzdelávacom programe, ich reálnosť a stupeň dôležitosti,
• posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v štátnom vzdelávacom programe,
• oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola
dosahuje slabšie výsledky vrátane návrhov a opatrení,
• cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia, ale aj verejnosť získala
dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola spĺňa ciele a úlohy, ktoré
boli zakotvené v štátnom a školskom vzdelávacom programe.
Výstupy sebahodnotenia školy - časové rozvrhnutie
• výsledky výchovy a vzdelávania
• 1x za štvrťrok - PR
• vyhodnotenie kauzistických seminárov 1x štvťročne
• úspešnosť začlenenia našich klientov do kmeňových škôl priebežne podľa
dostupnosti informácií (katamnestické dotazníky)
Každoročne škola predkladá v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom
školskom roku Rade školy / do 15. októbra / a zriaďovateľovi /do konca októbra
príslušného školského roka/. V nej je kladený dôraz na dve veci:
• zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú,
• prijatie opatrení na zlepšenie.
Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku a
je prerokovaná na úvodnej pedagogickej rade. Zverejňujeme ju na našej internetovej
stránke školy, majú k nej prístup žiaci, rodičia i verejnosť.
Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých výsledkov, úspechy našich
žiakov, ale aj spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov.
4 Školský učebný plán
Školský učebný plán vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, skúseností,
tradícií, potrieb znevýhodnených žiakov a koncepcie rozvoja školy.
a) učebný plán pre 1. ročník
Vzdelávacia
oblasť
Predmety
Počet
hod.
ŠVP
Volit.
hod.
Počet
hodín
v predmete
Slovenský jazyk
Jazyk a komunikácia
a literatúra
Matematika a práca s Matematika
informáciami
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
8
8
4
4
1
0,5
Etická výchova /
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
náboženská výchova
0,5
0,5
0,5
1
1
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
1
2
2
Telesná výchova
Zdravie a pohyb
Rozvoj
Rozvíjanie špecifických
psychomotorických
funkcií
1
1
2
2
2
5
22
zručností a percepcie
Spolu
17
Poznámky
b) učebný plán pre 2. ročník
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Slovenský jazyk a
Jazyk a komunikácia
literatúra
Počet
Počet
hod. Volit. hodín
ŠVP hod. v predmete
6
Angličtina hrou
Matematika a práca s Matematika
6
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
náboženská výchova
1
1
Výtvarná výchova
1
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
2
Rozvoj
Rozvíjanie špecifických
psychomotorických
funkcií
informáciami
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /
Človek a hodnoty
1
2
3
3
5
23
zručností a percepcie
Spolu
18
Poznámky
c) učebný plán pre 3. ročník
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Slovenský jazyk a
Jazyk a komunikácia
literatúra
Anglický jazyk
Matematika a práca s Matematika
Počet
Počet
hod. Volit. hodín
ŠVP hod. v predmete
6
1
3
3
7
3
1
4
informáciami
Informatická výchova
1
1
1
1
1
1
náboženská výchova
1
1
Výtvarná výchova
1
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
2
Rozvoj
Rozvíjanie špecifických
psychomotorických
funkcií
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická výchova /
Človek a hodnoty
1
2
2
2
5
25
zručností a percepcie
Spolu
20
Poznámky
d) učebný plán pre 4. ročník
Vzdelávacia oblasť
Predmety
Slovenský jazyk a
Jazyk a komunikácia
literatúra
Anglický jazyk
Matematika a práca s Matematika
Počet
Počet
hod. Volit. hodín
ŠVP hod. v predmete
6
2
3
3
8
3
1
4
informáciami
Informatická výchova
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Vlastiveda
1
1
1
1
1
1
2
Etická výchova /
Človek a hodnoty
náboženská výchova
1
1
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1
1
Výtvarná výchova
1
1
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
1
1
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
2
2
Rozvoj
Rozvíjanie špecifických
psychomotorických
funkcií
1
1
5
26
zručností a percepcie
Spolu
21
Poznámky
e) učebný plán pre 5. ročník
Vzdelávacia
oblasť
Predmety
Slovenský jazyk
Počet
hod.
ŠVP
5
Počet
hodín
v predmete
5
3
3
Volit.
hod.
Anglický jazyk
Jazyk
a komunikácia
Matematika
3,5
0,5
4
Informatika
0,5
0,5
1
Matematika a práca
s informáciami
Dejepis
1
Človek
Geografia
1
a spoločnosť
Občianska výchova
1
Človek a príroda
Biológia
1
1
1
2
1
1
2
Etická výchova /
Človek a hodnoty
Umenie a kultúra
náboženská výchova
1
Výtvarná výchova
1
Hudobná výchova
1
1
2
2
1
1
2
Telesná a športová
Zdravie a pohyb
výchova
Rozvoj
Rozvijanie
psychomotorických
špecifických funkcií
zručností a
1
1
5
26
percepcie
Spolu
21
Poznámky
POZNÁMKY K UČEBNÉMU PLÁNU
Využitie disponibilných hodín na 1. stupni:
1. ročník
• posilnenie povinného predmetu: výtvarná výchova – 1 hod.
etická/náboženská výchova -0,5 hod.
prírodoveda – 0,5 hod.
• zavedenie predmetov: informatická výchova- 1 hod.
rozvíjanie špecifických funkcií- 2 hod
2. ročník
• posilnenie povinného predmetu: výtvarná výchova- 1 hod.
• zavedenie predmetov: angličtina hrou- 1 hod.
rozvíjanie špecifických funkcií - 3 hod.
3. ročník
• posilnenie povinných predmetov: slovenský jazyk – 1 hod.
matematika – 1 hod.
výtvarná výchova- 1 hod.
• zavedenie predmetu: rozvíjanie špecifických funkcií - 2 hod.
4. ročník
• posilnenie povinného predmetu: slovenský jazyk – 2 hod.
matematika – 1 hod.
vlastiveda – 1 hod.
• zavedenie predmetu: rozvíjanie špecifických funkcií - 1 hod.
Využitie disponibilných hodín na 2. stupni:
5. ročník
• posilnenie povinného predmetu: matematika – 0,5 hod.
biológia – 1 hod.
geografia – 1 hod.
informatika – 0,5 hod.
výtvarná výchova – 1 hod.
• zavedenie predmetov: rozvíjanie špecifických funkcií - 1 hod.
5 Učebné osnovy
Základná škola pri Liečebno – výchovno santóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Školský vzdelávací program DOLINIARIK
UČEBNÉ OSNOVY
1. ročník
ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
prvý
týždenne - 8 hodiny (8 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 264 hodín
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy
je naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis
a gramatiku a najmä rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopností a to na úrovni
ústnej i písomnej.
Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a
špecifické
postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií,
ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia
prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať
z viacerých aspektov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie
základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej
úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz klásť na čítanie
s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy –
vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému
jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka.
Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok
dorozumievací a komunikačný.
Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka)
s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia
žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia
sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť poblahoželať blízkym
osobám, formulovať krátku správu. Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania
slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je na patričnej
úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, televízii, rozhlase
a iných médiách. Preto žiak musí slovenský jazyk dobre ovládať, aby ho mohol správne
používať, aby ním mohol myslieť a cítiť. Jazyk je stavebným materiálom nášho konania
a preto každá jedna zložka jazykavplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho
myslení.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy
a poučky, ale naučiť ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na
primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky.
Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú
s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim kladný vzťah.
Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:
osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej
a štylistickej
osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
osvojiť si návyky správnej výslovnosti
poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj
písomnej).
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie.
To znamená, že
jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku
týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa
aktuálnych potrieb triedy. Písanie je organicky spojené s jazykovou a slohovou zložkou.
V 1. ročníku sa vyučuje súbežne s čítaním a literárnou výchovou. Pre nácvik,
upevňovanie a zmechanizovanie písomných návykov žiakov nie je určená časová
dotácia, lebo je to v kompetencii učiteľa. Treba však dbať na to, aby písanie bolo
zakomponované do vyučovania v súlade s preberaným jazykovým učivom. Pri
tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný určovať a
upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede.
V procese vyučovania materinského jazyka v prvom ročníku je potrebné zvládnuť
určité kompetencie v daných oblastiach:
Poznávacie a rečové kompetencie: percepčno – motorické zručnosti, pamäťové,
klasifikačné a aplikačné zručnosti, analytické a tvorivé zručnosti, verejná prezentácia
textu a verejný prejav a v neposlednom rade komunikačné zručnosti.
V procese vyučovania materinského jazyka v prvom ročníku je potrebné zvládnuť
aj určité jazykové pojmy:
Písanie
Zvuková stránka jazyka
Syntaktická skladobná rovina
Sloh
Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie.
To znamená, že
jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku
týchto častí si určuje učiteľ sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa
aktuálnych potrieb triedy. Ak
to učiteľ považuje za prospešné, môže fyzicky
náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej hodiny na dve kratšie časti.
Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského
v 1.ročníku:
• čítanie – písanie
• písanie – čítanie
• písanie – čítanie – písanie
Ostatné zložky slovenského jazyka- literatúra, jazyková výchova a sloh sú
organickou súčasťou týchto dvoch základných zložiek a preto na ne nie sú vyčlenené
osobitné hodiny.
To znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy
vyplývajúce z týchto zložiek:
•
rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa
na
kultúru jazyka
•
rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní
neobmedzuje len na okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i
výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku detí chýbajú
•
dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania
•
zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE
•
prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi
útvarmi
primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie.
Využíva k tomu predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú
literatúru, najmä od slovenských autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o
prečítanom, kladie otázky, dbá na formovanie postojov k čítaniu s porozumením.
Obsah čítania a písania sa v 1. ročníku delí do troch oblastí:
1. Prípravné obdobie
2. Nácvičné /šlabikárové obdobie/
3. Čítankové obdobie
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Ročník: prvý
Počet hodín: 8 hodín týždenne (264 h/ročne)
Tematický
celok
Časová
dotácia
Obsahový štandard
Výkonový štandard
-Prípravné
obdobie čítanie
Tvorenie viet,
vyvodenie pojmov
veta, slovo, nové
vyvodenie pojmu
slabika
a samohláska.
9
Pomenovať obrázky, formulovať krátke
vety, povedať niekoľko viet o ilustrácii,
učiť sa krátke rečňovanky, jazykové
prejavy, verbálna a neverbálna
komunikácia.
Rozčleniť vetu na slová pomocou názoru,
pochopiť význam slov „slovo“ a „veta“.
Rozčleniť slová na slabiky pomocou
názoru, pochopiť význam slova „slabika“.
Analýza slov na hlásky.
Žiak:
1. tvorí vetu na základe ilustrácii
v šlabikári
2. formuluje krátke otázky a
primerané výstižné odpovede
na otázky
3. odpovedá celou vetou
4. naučí sa krátke rečňovanky
5. dokáže členiť vety na slová a
spätne tvoriť vety
6. dokáže rozdeliť slovo na
slabiky
7. sluchom analyzuje prvú a
poslednú hlásku, postavenie
hlások v slove
8. správne a zreteľne artikuluje
hlásky a slabiky
Žiak:
9. pri ústnom prejave dodržiava
správne dýchanie, artikuláciu
Nácvičné –
šlabikárové
obdobie
100
Malé a veľké písmená písanej a tlačenej
abecedy jednotlivých tvarových skupín –
hláska – písmeno, slovo v závislosti na
Prierezové témy
/finančná gramotnosťFG
Dopravná výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Hláska - písmeno
Slabika slovo,
veta, krátky text.
Čítankové
obdobie
Texty a témy
z používanej
čítanky
poradí, ako sú uvedené v šlabikári pre
prvý ročník, nácvik čítania otvorených a
zatvorených slabík, slov, jednoduchých
viet, vlastných mien osôb, miesta
bydliska, prvého slova vo vete,
rozlišovacie diakritické znamienka,
rozdeľovacie (interpunkčné) znamienka.
35
a spisovnú výslovnosť
10. adekvátne komunikuje
s prihliadnutím na situáciu
11. prečíta malé a veľké písmená
písanej a tlačenej abecedy,
spája hlásky do slabík, slabiky
do slov, slová do viet
12. prečíta vety a krátke celky kt.
obsahujú otvorené slabiky
13. slabiky so spoluhláskovou
skupinou, viacnásobnú
spoluhláskovú skupinu,
slabičné r, ŕ, l, ĺ v písanej aj
tlačenej forme
14. prečíta arabské číslice
15. správne číta hlásky s dĺžňom,
mäkčeňom a vokáň
16. správne číta body, otáznik,
výkričník, čiarku, spojovník
Vety, text, nadpis, riadok, článok.
Žiak:
Diakritické a interpunkčné znamienka.
17. si osvojí uvoľňovacie cviky
Zdokonaľovanie techniky čítania, čítanie s
zápästia pred písaním
porozumením.
18. si osvojí písanie písmen
Voľná reprodukcia prečítaného textu.
slovenskej abecedy
Vyjadrenie pocitov vyvolaným
19. správne podľa predlohy odpíše
prečítaným textom.
i podľa diktovania napíše tvary
Príprava na prechod k tichému čítaniu.
malých i veľkých písmen
písanej abecedy podľa
požiadaviek na písmeno pre
prvý ročník.
20. spája písmená do slabík a slov
21. odpíše písané slabiky, slová a
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Dopravná výchova
Čítankové
obdobie - písanie
Veta, text, zošity s
predtlačou 5 a 6
120
Zdokonaľovanie techniky písania.
Odpis a prepis textu.
Písanie podľa diktovania.
Precvičovanie pravopisných javov.
Vytváranie spôsobilostí samostatne sa
vyjadrovať.
vety
22. prepíše tlačené slabiky, slová,
vety
23. čitateľne a úhľadne podľa
diktovania krátke známe slová,
jednoduché vety a číslice
24. napíše vlastné mená osôb,
miesto bydliska a prvé slovo
vo vete veľkým začiatočným
písmenom
25. tvorivo používa veľkú tlačenú
abecedu
Žiak:
26. čitateľne a úhľadne podľa
predlohy odpíše jednoduchý
písaný text.
27. čitateľne a úhľadne podľa
predlohy prepíše jednoduchý
tlačený text
Dopravná výchova
Ochrana života a
zdravia
4. Metódy a formy práce
Učiteľ využíva vhodne zvolené metódy a formy práce, ktoré vedú k dosiahnutiu
cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i písomnom prejave .Ide najmä o to,
aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva s ohľadom na toho
ktorého žiaka. Tvorivosť je ten prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike
predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa. Výsledkom tvorivej práce učiteľ – žiak je
správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom
prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval
zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania. Systematická spolupráca pôsobiaca
v interakcii učiteľ – žiak sa bude smerovať k hlbšiemu poznaniu materinského jazyka,
k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci budú svoj jazyk poznať,
budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkostí sa budú ním aj
písomne vyjadrovať
Medzi metódy, ktoré prispievajú k rozvoju komunikačných zručností patria
tradičné i netradičné vyučovacie metódy. V procese vyučovania slovenského jazyka
majú veľký význam slovné metódy (monologické, dialogické, práca s učebnicou
a knihou, tvorivé písomné práce).
Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok na vyučovanie Slovenského jazyka:
•
VIRGOVIČOVÁ L.: Šlabikár 1. časť, Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o.,
2011, ISBN 978-80-8120-083-0
•
VIRGOVIČOVÁ L: Šlabikár 2. časť, Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., 2011,
ISBN 978-80-8120-084-7
•
VIRGOVIČOVÁ L: Čítanka pre 1. ročník základných škôl, Orbis Pictus
Istropolitana spol. s r. o., 2011, ISBN 978-80-8120-088-5
•
VIRGOVIČOVÁ L: Moje prvé čiary (Blok prípravných cvikov), Orbis Pictus
Istropolitana spol. s r. o., 2011, ISBN 978-80-8120-057-1
•
VIRGOVIČOVÁ L: Písmenká - moji kamaráti 1 - 6, Orbis Pictus Istropolitana
spol. s r. o., 2011
•
Písanie – Cvičný zošit (Písanka s liniatúrou)
•
Čítacie kartičky
•
Pexeso – obrázková abeceda
•
Časopisy pre deti
•
Iné vhodne zvolené texty
•
Manipulačné pomôcky
•
IKT využiteľné v rámci predmetu
•
Iné materiálno – technické a didaktické pomôcky
Hodnotenie predmetu
K dosahovaniu cieľov v predmete Slovenský jazyk a literatúra prispieva aj
vhodný spôsob hodnotenia. Žiaci 1. ročníka sú počas celého roka hodnotení známkou.
Dôraz sa kladie aj na formatívne hodnotenie (ústne, písomné, symbolické, grafické,
prezentácia výsledkov žiaka), ktoré poskytuje žiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady
resp. nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti.
Dôležitou súčasťou je sebahodnotenie žiakov v rôznych formách.
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto
žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými
na zvládnutie učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov
Známka
1
2
3
4
5
Počet chýb
0–1
2–4
5–9
10 – 11
12 a viac
Diktát č.
1
2
3
4
5
6
7
Zameranie
Hlásky
Slabiky a slová s otvorenou slabikou
Slová so zatvorenou slabikou
Viacslabičné slová
Jednoduché vety
Jednoduché vety
Opakovanie učiva
• počet slov v diktáte: 10 – 12
• 3 diktáty (slabiky, slová, vety) založiť do osobného portfólia žiaka
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Matematika
prvý
týždenne - 4 hodiny (4 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 132 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Matematika v 1.- 4. ročníku základnej školy je založená na realistickom prístupe
k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností
žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických
vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické
vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala
prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie
úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:
• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými
objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom,
občianskom, pracovnom a pod.),
• vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného
myslenia
a
formovania
argumentácie
v rôznych
prostrediach,
rozvoj
algoritmického myslenia,
• súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
• informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku základnej školy je rozdelený na
päť tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na
každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
Geometria a meranie,
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
zastáva na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu
prirodzeného čísla,
počtových výkonov s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo
význame čísla.
V ďalšom
tematickom
okruhu
Postupnosti,
vzťahy,
funkcie,
tabuľky,
diagramy, žiaci majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité
typy ich systematických zmien.
Zoznamujú sa s veličinami a ich prvotnou
reprezentáciou vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto
aj graficky znázorňujú.
V tematickom
okruhu
Geometria
a meranie,
žiaci vytvárajú
priestorové
geometrické útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa najznámejšími rovinnými
útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú základné vlastnosti geometrických útvarov.
Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa jednotlivými dĺžkovými
mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality.
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ
je
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni
ZŠ sa
objavuje len v podobe úloh.
Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia
manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny
predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú
frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich.
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje v len
podobe úloh. Žiaci riešia úlohy v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a
nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni základnej školy je rozvoj
tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie
poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do
poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov.
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto
cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti:
• veku primerane presné použitie materinského a odborného jazyka a správna
aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie
tabuliek, grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov,
postupov a algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.
• v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických
výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti
žiakov.
• na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine
a v priestore.
• riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou
a realitou. Na základe
využitia induktívnych
vedomostí, zručnosti a postojov rozvíjať
metód získavania nových
matematické nazeranie, logické
a kritické myslenie.
• systematické
vedenie
žiakov
k
získavaniu
skúseností
s významom
matematizácie reálnej situácie, tvorby matematických modelov
a tým k
poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. Dostať sa
bližšie k dennej praxi.
• spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností
žiakov
používať
prostriedky
IKT
(kalkulátory,
počítače)
k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií.
• viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia
sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa,
k zabezpečeniu relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych
podmienok na učenie sa.
• systematickým, premysleným
a diferencovaným
riadením
práce
žiakov,
podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť,
cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti
a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte.
• ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný
vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.
• vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu
žiakov k spoločným európskym
hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených
európskymi štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.
Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ
má smerovať k tomu,
aby sa pri
vzdelávaní žiakov v jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie
uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu
a vzdelávanie žiakov.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu
I. Prirodzené čísla 1 až 20
Prirodzené čísla 0 – 20. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, utváranie
skupín vecí, ...o danom počte. Porovnávanie čísel. Čítanie a písanie čísel
0 – 20.
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).
II. Sčítanie a odčítanie
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. Propedeutika vzťahu
medzi sčítaním a odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie.
III. Geometria
Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými tvarmi
a manipulácia s nimi. Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na obrázku.
Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, rysovanie priamych čiar.
IV. Riešenie aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúce špecifické matematické
myslenie
Získavanie skúseností
s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou
výrokov. Dichotomické triedenie premetov, vecí podľa jedného znaku (modré, nie sú
modré). Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel. Pozorovanie
a zistenie pravidelnosti v týchto postupnostiach. Zber údajov a ich zoskupovanie.
Pozorovanie istých udalostí,
udalostí.
ako aj
možných ale neistých udalostí a nemožných
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet: Matematika
Tematický
celok
Prirodzené čísla
1 až 20
Sčítanie
a odčítanie
Časová
dotácia
40
70
Obsahový štandard
Ročník: prvý
Počet hodín: 4 hodiny týždenne (132 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
Prirodzené čísla 0 -20.
- prostredníctvom manipulatívnej
činnosti rozvíja svoje pozorovacie
Počítanie počtu vecí po jednom, po dvoch, schopnosti
- vie spamäti všetky spoje sčítania a
utváranie skupín vecí o danom počte.
odčítania bez prechodu cez základ.
Porovnávanie čísel.
- má zručnosť v praktickom využívaní
sčítania, odčítania, rozkladu a
Správne čítanie a písanie čísel 0 -20.
doplnenia sčítancov.
- vie objasniť jednoduchú slovnú
Riešenie úloh na porovnávanie
úlohu voľbou vhodného modelu.
(viac, menej, rovnako...)
Žiak:
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez
- ovláda spamäti všetky spoje sčítania
prechodu cez základ 10
a odčítania bez prechodu cez základ
10
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a
- využíva zručnosť sčítania, odčítania,
odčítaním
rozkladu, doplnenia sčítancov v praxi
- dokáže objasniť jednoduchú slovnú
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie
úlohu (kresbou, činnosťou, voľbou
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Ochrana života
a zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
FG
Geometria
12
Zoznámenie sa s priestorovými a
rovinnými geometrickými tvarmi a
manipulácia s nimi
Rozlišovanie priestorových útvarov
očami, hmatom a na obrázku
Kreslenie otvorených a uzavretých
krivých čiar, rysovanie priamych čiar
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
10
Získanie skúseností s pravdivosťou a
nepravdivosťou výrokov.
Dichotomické triedenie predmetov podľa
jedného znaku.
Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej)
postupnosti predmetov, čísel a zistenie
pravidelnosti v týchto postupnostiach
pozorovaním.
Zber a usporiadanie údajov z blízkeho
okolia za účelom riešenia úloh.
vhodného modelu)
- zaznamenáva textovú súvislosť
číslami a počtovými výkonmi
- kooperuje pri práci v skupine a rieši
zadané úlohy
Žiak:
- vie správne identifikovať niektoré
rovinné a priestorové útvary na
základe niektorých pozorovaných
vlastností (vie nakresliť, vymaľovať,
vymodelovať daný geometrický tvar)
- dokáže vybudovať z kociek stavbu
na základe modelu
- vie správne určiť polohu na základe
preberaných výrazov (napr. nad, pod,
pri, medzi...)
- si aktívnou formou buduje
priestorovú predstavivosť
Žiak:
- vie rozlíšiť pravdivosť
a nepravdivosť primeraných
matematických výrokov
- chápe význam použitia tabuliek a
diagramov pri riešení slovných úloh
- sa aktívne podieľa na matematických
hrách, rešpektuje schopnosti a
spôsobilosti spolužiakov
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Multikultútna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Regionálna výchova
4. Metódy a formy práce
Metódy: výkladovo – problémové, heuristické výskumné, Gordonova metóda
(hľadanie originálneho riešenia), vyučovanie hrou cez didaktické hry
Formy:
rozprávanie, výklad, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup
činnosti, ukážky riešenia úloh, písomné práce, práca s IKT
Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie, samostatná
práca a práca
vo dvojiciach
Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, domáca práca
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
• LEHOŤANOVÁ B.: Matematika pre 1. ročník základných škôl 1. časť, Aitec,
2011, ISBN 978-80-89375-56-1
• LEHOŤANOVÁ B.: Matematika pre 1. ročník základných škôl 2. časť, Aitec,
2011, ISBN 978-80-89375-57-8.
Iné:
• ČERNEK P.: Čísla a hry, Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., 2010, ISBN
978-80-8120-012-0
• BELIC M., STRIEŽOVSKÁ J.: Číselko – nácvik písania čísel v 1.ročníku ZŠ,
Aitec, 2010, ISBN 978-80-89375-35-6.
Výukové programy :
Alík – veselá matematika
Matematika 1.trieda – Ferdova matematika
Matematika 2.trieda – Ferdova matematika
Didaktická technika:
Dataprojektor, PC s pripojením na internet, tlačiareň, skener, kalkulačka
6. Hodnotenie predmetu
K dosahovaniu cieľov v predmete Matematika prispieva aj vhodný spôsob
hodnotenia. Žiaci 1. ročníka sú počas školského roka hodnotení známkou v rámci
dosiahnutej úrovne vedomostí a zručností vzhľadom k školskému vzdelávaciemu
programu. Veľký dôraz sa v neposlednom rade kladie aj na formatívne hodnotenie
(ústne, písomné, symbolické, grafické, prezentácia výsledkov žiaka), ktoré poskytuje
žiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady resp. nedostatky, aby bolo možné cielene
ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti.
Dôležitou súčasťou je sebahodnotenie žiakov v rôznych formách – pri výbere
činností, počas činností, pomocou auto korektívnych kariet, hodnotenie v záverečnej
časti činnosti alebo celku.
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri
získavaní nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto
žiakom bude učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými
na zvládnutie učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna
úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
prvý
týždenne - 1 hodiny (0 h ŠVP a 1 hodina ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako
matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať,
zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi.
Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo
formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni
ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na
informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku
informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k
efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych
a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je
potrebné
dosiahnuť
aplikovaním
spoločným
informačných
pôsobením
technológií
predmetu
vo
informatická
vyučovaní
iných
výchova
a
predmetov,
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov
zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete
informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných
univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie
majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a
praktické projekty.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a
možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať
základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci
pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a
cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy
a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických
editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie
možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí
využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa
zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre
dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na
päť tematických okruhov:
• Informácie okolo nás
• Komunikácia prostredníctvom IKT
• Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
• Princípy fungovania IKT
• Informačná spoločnosť
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami
Predmet: Informatická výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Informácie okolo
nás
15
Ročník: prvý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Textový dokument, čísla a znaky, slová,
vety, jednoduché formátovanie
Obrázok, nástroje - pero, štetec, čiara,
vypĺňanie farbou, paleta
Žiak vie:
- orientovať sa v prostredí jednoduchého
grafického editora
- samostatne pracovať s jednotlivými
nástrojmi v grafickom editore
- samostatne, ale i podľa návodu,
nakresliť obrázok, vytvoriť návod a
využiť jednotlivé nástroje
- nakresliť efektívne obrázok pomocou
geometrických tvarov
- pracovať v prostredí jednoduchého
textového editora, samostatne napísať,
prepísať jednoduchý text
- upraviť veľkosť písma, typ písma,
farbu písma
- ovládať zásady správneho sedenia pri
počítači, psychohygienu
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
Postupy, riešenia
problémov,
algoritmické
myslenie
Princípy
fungovania IKT
5
3
5
www, webový prehliadač, webová
stránka
Bezpečnosť, zásady správania sa v
prostredí internetu (netiketa)
Postup, návod, recept
Hlavolami, stavebnice
Postupnosť krokov
Základné periférie na ovládanie
počítača, myš, klávesnica
CD a DVD, CD mechanika
Žiak vie:
- orientovať sa v jednoduchých hrách a
hypertextoch na internete
- pozná nebezpečenstvo zverejňovania
vlastných údajov
- rozpoznať vhodné detské webové
stránky – vzdelávacie, zábavné,
náučné. Je oboznámený s neblahým
vplyvom stránok, propagujúcich
násilie a s erotickým zameraním
- napísať v správnom tvare internetovú
adresu webovej stránky,
- si samostatne spustiť hru z internetu
Žiak vie:
- základy algoritmického myslenia príkazy v priamom režime
- riešiť algoritmické úlohy v prostredí
detského programu
- využiť algoritmické myslenie pri
riešení bežných problémov v živote
Žiak vie:
- pomenovať základné časti počítača
- samostatne zapnúť a vypnúť počítač
- pracovať s myšou, klávesnicou
- chápať rozdiel medzi ťahaním a
klikaním myšou, rozdiel medzi
dvojklikom a
Environmentálna
výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
jedným kliknutím, stláčaním pravého a
ľavého tlačidla
- správnym spôsobom uchopiť a spustiť
CD, DVD
- ovládať (samostatne) výučbový softvér
- pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou
Informačná
spoločnosť
5
Informačné technológie v škole
(edukačné programy, komunikácia)
Voľný čas a IKT
Bezpečnosť počítača a správne
používanie hesiel
Žiak pozná:
- informácie o možných rizikách a
metódach na riešenie týchto rizík
- že používanie IKT si vyžaduje kritický
a zvažujúci postoj k dostupným
informáciám,
- význam zodpovedného používania
interaktívnych médií – rozumie
rizikám, ktoré sa tu nachádzajú
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
4. Metódy a formy práce
Vyučovacie metódy a formy práce sú zamerané na aktívne učenie žiakov.
• individuálna práca žiakov
• skupinová práca
• problémové vyučovanie
• pozorovanie, predvádzanie projekcie, prezentácia
• pokusy, manipulácia s predmetmi, experiment
• diferencované vyučovanie
• vlastné formy zážitkového učenia, skúsenostného učenia
• kooperatívne učenie
• samostatná práca
• začleňovanie reálnych situácií, ktoré žiaci zažívajú v okolí
5. Učebné zdroje
• počítačová učebňa s pripojením na internet, dataprojektorom, tlačiarňou,
skenerom a multimediálnymi CD
• MS WORD
• program Skicár, softvér Maľovanie pre deti, Výučbové pexeso, Detský kútik...
• internetové stránky odporúčané učiteľom (primerané veku žiakov). Napr.:
www.infovekacik.sk
www.ovce.sk
www.rexik.sk
www.bublina.sk,
www.mravenisko.sk
www.skolahrou.sk
6. Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
prvý
týždenne - 1 hodina (0,5 h ŠVP a 0,5 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho
procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových
problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah
k prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:
− spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k
vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody,
− rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním
a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch,
− rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne,
− opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním,
− rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty,
− nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu,
− tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné
javy a existencie,
− uvedomeniu
si
potreby
prírodu
chrániť
a k aktívnemu
zapojeniu
sa
do
efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje,
− poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho
aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia
dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník
Prírodovedy je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti
bežne stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov
bežných situácií tak, aby:
• sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí
schopnosť syntézy), aby sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť
dedukcie), aby sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr
súvisí schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov), a vedeli identifikovať
podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť
identifikovať výnimku alebo pravidlo),
• sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s
čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy
a modifikovať ho, ale aj schopnosť indukcie),
• sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr
súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu
s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), si
rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí
schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), aby dokázali zdieľať
svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť
efektívnej kooperácie),
• si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí
chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové
reťazce, ekosystematické vzťahy,...
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa
neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú
vedené vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné
prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich
veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je
koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Prehľad tematických celkov a ich obsahu:
•
Zmeny v prírode
•
Osobná hygiena a psychohygiena
•
Zvieratá
•
Vody
•
Plynutie času
•
Rodina
•
Rastliny a semená
•
Hmota
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť
Predmet: Prírodoveda
Tematický celok
Zmeny v prírode
Cyklus stromu
Prečo padá list zo
stromu
Kalendár prírody
Osobná hygiena
a psycho - hygiena
Denný poriadok
žiaka
Časová
dotácia
Obsahový štandard
10
Druhy stromov, listy stromov
Ročné obdobia, mesiace v roku
Charakteristika počasia
Poľné plodiny
Ovocie a zelenina
5
Časti dňa
Striedanie práce a odpočinku
Hygiena človeka a jej zásady
Ročník: prvý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- dokáže porovnávať jednotlivé listy
stromov, na základe listov pozná
niektoré stromy
- vie špecifikovať charakteristické
zmeny jednotlivých ročných období
- vie správne pomenovať počasie a
zaznamenávať ho pomocou znakov
- vie vymenovať poľné plodiny a
povedať, na čo sa využívajú
- správne triedi plody na ovocie a
zeleninu
Žiak:
- vie správne vymenovať časti dňa a
vie rozlíšiť deň a noc
- vie vysvetliť dôvody striedania práce
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
FG
Hygiena - čistota
tela
Zdravie a my
Zdravý život zdravá strava
Zvieratá
Voľne žijúce
zvieratá
Domáce zvieratá
Domáce vtáky
Voda
Voda a rastliny
Vvoda a človeka
Časti ľudského tela
5
a odpočinku
- pozná a vie vysvetliť význam
osobnej hygieny.
- vie uviesť príklady zdravej stravy,
zdravého a nezdravého spôsobu
života
- správne pomenúva časti ľudského
tela a vie špecifikovať ich primárny
význam
Žiak:
Voľne žijúce zvieratá, spôsob života a ich - vie pozná voľne žijúce zvieratá, ako
potrava
žijú
Domáce zvieratá, ich význam a úžitok
- vie klasifikovať domáce zvieratá
podľa znakov a vie povedať ako sa
pohybujú
- pozná úžitok domácich vtákov
- správne pracuje s encyklopédiou
- dokáže pracovať s PC edukačným
programom v rámci danej tematiky
- sa aktívne podieľa na rozvoji
komunikačných zručností
3
Rastliny v zime, starostlivosť o ne
Význam vody pre všetko živé na Zemi
Podoby vody
Pitný režim
Žiak:
- pozná princípy starostlivosti o
rastliny v zimnom období
- vysvetliť význam vody
- vie opísať rôzne podoby vody
- vie vysvetliť potrebu dodržiavania
pitného režimu
- aktívne sa zapája do diskusie a
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
FG
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Ochrana života
a zdravia
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
tvorby projektu
Plynutie času
Spoznávame
hodiny
Čas a jeho trvanie
2
Rodina
Moja rodina a
kamaráti
2
Rastliny a semená
Jar a klíčenie
Hmota
Veci okolo nás
Ako vznikajú veci
Plynutie času, objektívny a subjektívny
čas
Hodiny
Členovia rodiny
Príbuzenské vzťahy
2
Semeno
Život rastliny a jej časti
Liečivé rastliny
2
Hmota
Predmety a materiály
Výroba predmetov
Žiak:
- vie vysvetliť plynutie času
- chápe, že čas plynie rovnako, no
vnímame ho relatívne
- vie správne určiť celé hodiny
Žiak:
- vie vymenovať členov rodiny, vie
opísať ich postavenie.
- pozná príbuzenské vzťahy v rodine
- rešpektuje iných ako samostatne
mysliace bytosti s vlastným názorom
Žiak:
- vie definovať základné časti tela
rastliny, špecifikovať ich primárny
význam pre život rastliny
- vie zasadiť semeno a na základe
pozorovania vie opísať ako klíči.
- pozná niektoré liečivé rastliny našich
hôr
Žiak:
- vie na základe zmyslových vnemov
určiť rôzne druhy hmoty
- vie, že veci sa vyrábajú pomocou
strojov alebo ručne
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Opakovanie
učiva 1. ročníka
2
Obsah učiva 1. ročníka
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučovania prírodovedy je možné voliť rôzne
metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o prebraté učivo, sústredia
ich pozornosť, ovplyvňujú individuálny postup myslenia každého žiaka. Pri realizácii cieľov
sa uplatňujú tieto metódy:
•
pozorovanie, rozhovor, rozprávanie, vysvetľovanie, beseda
•
práca s demonštračným materiálom
•
využitie vystrihovačiek a aplikácií
•
práca s modelmi, pokus, didaktické hry
Organizačné formy, ktoré sa realizujú v procese vyučovania prírodovedy si učiteľ volí
na základe cieľa, charakteru a potrieb žiakov - ako je napr. frontálne vyučovanie, skupinové a
kooperatívne vyučovanie, individuálne a diferencované vyučovanie, systém rôznych
organizačných foriem.
5. Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok na vyučovanie Prírodovedy:
•
ŽIGOVÁ L. a kol.: Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Pracovný zošit),
Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2009, 44 s. ISBN 978-80-7158-962-4
•
ŽIGOVÁ L. a kol.: Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl (Metodická
príručka), Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2008, 78 s. ISBN 978-80-7158893-1
Doplnkové:
•
WIEGEROVÁ A.: Prírodoveda pre 1. ročník základných škôl, SPN - Mladé letá
2008, ISBN 978-80-10-01460-6
•
SIVOKOVÁ R.: Prvouka 1. ročník (Súbor samostatných prác), Maquita Prievidza
2005, ISBN 80-88936-84-5
•
CHALACHÁNOVÁ M.: Tvorivá prvouka pre prváka, MAPA Slovakia Bratislava
2000, ISBN 80-88716-96-9
•
nápovedné obrázky, manipulačné pomôcky,
•
vhodne zvolené texty, encyklopédie,
•
IKT využiteľné v rámci predmetu, internet
•
iné materiálno-technické a didaktické pomôcky
6. Hodnotenie predmetu
K dosahovaniu cieľov v predmete Prírodoveda prispieva aj vhodný spôsob
hodnotenia. Žiaci 1. ročníka sú počas školského roka hodnotení známkou.
Podstatou kontroly a hodnoteniam je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a
postojov žiaka podľa stanoveného cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú
súbežne žiak aj učiteľ. Žiak sa zapája do hodnotenia, ktoré je zamerané na poskytnutie spätnej
väzby. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej kompetencie žiaka. Formatívne hodnotenie
poskytuje žiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady resp. nedostatky, aby bolo možné cielene
ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti. V neposlednom rade sa veľký dôraz kladie aj na
formatívne hodnotenie (ústne, písomné, symbolické, grafické, prezentácia výsledkov žiaka ).
Dôležitou súčasťou je sebahodnotenie žiakov v rôznych formách. Žiak vie hodnotiť
seba, objektívne vie hodnotiť svet i prijať kritické hodnotenie iných.
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Etická výchova
prvý
týždenne - 1 hodina (0,5 h ŠVP a 0,5 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Povinne voliteľný predmet etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým
učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem
a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí
pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických
a stabilných
vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami,
v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa
odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je
primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj
sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako
aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania
a učenia.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je
do istej miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je
schopná správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad
medzi emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom
sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na
prijateľný kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych
funkcií osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť
problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie
pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej
aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni
základných škôl je:
•
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
•
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
•
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
•
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
•
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a
sociálne normy,
•
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
•
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať,
aby sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických
celkoch učebných osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia
VÝCHOVNÉ CIELE A TEMATICKÉ CELKY
Výchovný cieľ:
Viesť k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia dieťaťa.
Vytvárať prosociálne spoločenstvo detí. Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné
v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.
1. Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov
• ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré
spolužitie (jeho jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu,
formulovanie pravidiel typu mať právo byť vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať
vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, chrániť veci svoje
i iných…),
• prvé kontakty v triede a v škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav),
• komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy,
• pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá
prehodnocovať, dopĺňať).
2. Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve
• vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa
navzájom...),
• úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím,
ďakujem),
• vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny.
3. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta:
• uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatným svetom),
• poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti,
• vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.
4. Pozitívne hodnotenie iných
• človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších
v rodine, v triede, v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na
mojej mamičke, ockovi, starkých…),
• verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých,
• prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí
navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti
intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…,
klamanie a žalovanie…),
• postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo
(úmyselne, neúmyselne).
5. Naša rodina
• uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na
našej rodine najviac páči?)
• príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol
urobiť pre lepšie vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi
najťažšie dodržiavajú...),
• rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy,
prejavy starostlivosti, pomoci...),
• úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri práci?
Čo by som rád vedel ako moji blízki...),
• význam blízkeho človeka pre život jednotlivca.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok
Postoje
a zručnosti v
medziľudských
vzťahoch
Časová
dotácia
6
Obsahový štandard
Ročník: prvý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
Prvé kontakty v triede a v škole.
- pozná spolužiakov po mene, vie sa
Predstavenie sa, zoznamovanie, oslovenie,
predstaviť, pozdraviť, osloviť
pozdrav
spolužiakov
- chápe význam komunikácie pre
dobré spolužitie v spoločenstve, vie
Sedenie v kruhu, aktívne počúvanie
aktívne počúvať
Formulovanie pravidiel.
- pozná pravidlá skupiny a vie ich
Pravidlá typu mať právo byť vypočutý,
vysvetliť
právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu
- vie sa učí prezentovať sám seba,
a dôveru – nevysmievať sa, hovoriť
hovoriť pravdu
pravdu, chrániť veci svoje a iných
- má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje
Kto som, čo dokážem – vnímanie samého
základné ľudské vlastnosti (dobrý,
seba
zlý, veselý, smutný, nahnevaný,
radostný, vďačný, nevšímavý...)
- vie pomenovať svoje dobré
Komunikácia zameraná na
vlastnosti
sebareprezentáciu a sociálne vzťahy
- vie reálne vnímať samého seba
Neverbálna komunikácia
- vie vysvetliť, čo je úcta k ľuďom a
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom
a zlom na ľuďoch zo svojho okolia
Pozitívne oceniť iných
Prvky
prosociálneho
správania
v žiackom
kolektíve
5
Vzájomná úcta pri komunikácii
Pekne sa oslovovať, pozdravovať,
počúvať sa navzájom...
Rešpektujeme sa navzájom
Pomoc medzi spolužiakmi
Postavenie v rodine
Spolupráca s deťmi
učiteľom
- vie, aké má prvky úcta
k spolužiakom
- pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav,
vďačnosť a prosbu
- pozná reč tela, rúk
Žiak:
- vie vhodne použiť pozdrav, prosbu
a poďakovanie
- vie byť k spolužiakom ústretový
- prežíva vďačnosť voči tým, čo mu
pomôžu
- vie aktívne pomôcť spolužiakom a
rodičom
- vie spolupracovať s deťmi
s rovnakými záujmami
- vie správne používať "čarovné
slovíčka"
Multikultúrna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Prosím, ďakujem, prepáč
Ľudská
dôstojnosť
a sebaúcta
4
Uvedomovanie si vlastnej hodnoty
Rozdiel medzi mnou a ostatným svetom
Som jedinečný a mám na to právo
Sebaovládanie a prekonávanie prekážok,
ako súčasť cesty k cieľu
Viem aký som a mám sa rád
Sebahodnotenie a sebaúcta žiakov
Žiak:
- poznáva sám seba, uvedomuje si
vlastnú hodnotu
- cíti potrebu potvrdzovania vlastnej
hodnoty inými- uvedomuje si
vlastnú jedinečnosť, čím sa líši od
iných
- chápe potrebu vytvárať
a dodržiavať pravidlá spolužitia
v skupine, riadiť sa nimi, hoci sa
nám to niekedy nepáči
- dokáže zhodnotiť svoje klady aj
nedostatky, no vie, že nikto nie je
FG
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Pozitívne
hodnotenie iných
8
Človek a jeho hodnota
Jedinečnosť človeka, jeho význam v
spoločnosti
Spoznávanie pozitívnych vlastností
svojich spolužiakov
Pozitívne hodnotenie druhých,
povzbudzovanie iných
Efektívne riešenie problémov
Dobro – zlo, napr. branie vecí si
navzájom, posudzovanie a ponižovanie,
urážanie menej zdatných detí v oblasti
intelektu a prejavov
Lož má krátke nohy
Úmyselne a neúmyselne
dokonalý
Žiak:
- vie si uvedomiť vplyv človeka na
iných ľudí
- je schopný oceniť dobro na iných,
vie aj prijať ocenenie
- vie verbálne vyjadriť pozitívne
vlastnosti spolužiakov a rovesníkov
- dokáže vyzdvihnúť svoje kladné
stránky osobnosti
- snaží sa vyriešiť problémy v triede
pokojne bez zbytočných emócií
- dokáže si uvedomiť, čo môžu
spôsobiť klamstvo a žalovanie
- rozvíja postoj k ľuďom, ktorí sú mu
nesympatickí, osobná aktivita pri
vytváraní pozitívnych vzťahov
a klímy v spoločenstve
- teší sa z dobra a odmieta zlo vo
svojom okolí
- je schopný prijať pomoc od iných
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Vzájomné sympatie, antipatie, dobro a zlo
Naša rodina
10
Ďakujem za pomoc
Uvedomovanie si hodnoty rodiny pre
jednotlivca
Čo sa mi na našej rodine najviac páči?
Čo dokáže moja rodina
S kým si z rodiny najviac rozumiem,
Žiak:
- reflektuje dobro plynúce z rodiny,
vie vyjadriť, čo ho znepokojuje a
teší na rodinných vzťahoch, čo je v
rodine najdôležitejšie
- vie verbálne vyjadriť, čím rodina
prispieva do spoločnosti (práca
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
nerozumiem...
Príbuzenské vzťahy, rodinné pravidlá
Čo by som mohol urobiť pre lepšie
vzťahy v našej rodine...
Ktoré z rodinných pravidiel sa mi
najťažšie dodržiavajú? Prečo?
Emocionálne prejavy, prejavy
starostlivosti, pomoci
Koho rád pozorujem pri práci? Čo by som
rád vedel ako moji blízki?
Moji rodičia, kamaráti
Vyhodnotenie práce, hry
Darček pre kamaráta
rodičov)
- vie identifikovať a slovne vyjadriť
rodinné vzťahy (mama, otec, brat,
sestra, súrodenec, starí rodičia, teta,
ujo, strýko, bratranec, sesternica)
- dokáže zdôvodniť dôležitosť
rodinných pravidiel a potrebu ich
dodržiavania
- vie zo svojho pohľadu ohodnotiť
dobro ochrany a lásky, ktoré mu
rodina poskytuje
- vie členom rodiny opätovať dobro, dobro zažité v rodine prenáša do
žiackeho kolektívu
- rád hovorí o dosiahnutých
úspechoch, teší sa z nich
- vie prejaviť vďačnosť
prostredníctvom darčeka
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
4. Metódy a formy práce
Organizačné formy a metódy vyučovania
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré
vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie
ponúkaných hodnôt. Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že
každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína
zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
1. senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na
hodnotu
2. nácvik v podmienkach triedy,
3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok,
anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) V etickej
výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity.
Základom výchovno-vzdelávacieho
procesu etickej výchovy je zážitkové učenie,
ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii
v žiackom kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť
normám, ktoré súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho
správania a prenos získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa
vzájomne poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom.
Samozrejme, je možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na
danú aktivitu zvolil.
5. Učebné zdroje
•
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ Ľ.: Pracovné listy k EV pre 1. ročník ZŠ, Bratislava,
SPN 2005, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 15. 8. 2005
•
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ Ľ.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ - metodická príručka
pre učiteľa, Bratislava SPN 2006
Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné
obrázky, audio i videonahrávky, CD môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti v mladšom
školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do vytvárania
situácií, v ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia. Učiteľ je na hodine facilitátor,
moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha zdarnému
priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej aktivite
učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti s odkazom
na prepojenie so životom.
6. Hodnotenie predmetu
K dosahovaniu cieľov v predmete Etická výchova je vhodné a žiadúce používať
slovné hodnotenie počas celého priebehu vyučovacej hodiny. Žiakom sa vo veľkej miere
poskytuje priestor na vlastné hodnotenie - sebahodnotenie, a reflexiu (ako sa cíti, ako sa mu
jednotlivé časti hodiny i jednotlivé činnosti realizované v rámci vyučovania páčili). Aktívne
rozvíja svoje kritické myslenie, vie vyjadriť svoj názor.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Etická výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
prvý
týždenne - 1 hodina (0,5 h ŠVP a 0,5 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich
stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom
žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
2. Ciele vyučovacieho predmetu:
• spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku.
• vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.
• osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré žiakom umožňujú:
komunikačné kompetencie:
•
rozumieť neverbálnej komunikácii
•
objavovať zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie
•
vlastnými slovami vedieť vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadriť svoje myšlienky v
práci v skupinách, zapájať sa do diskusie, neskákať do reči
•
schopnosť sa stíšiť
kompetencie k učeniu sa:
-
otvorenosť pre tvorivé myslenie
-
objavovať potrebu učenia sa
kompetencie k riešeniu problémov:
+ plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými
+ primerane svojej detskej skúsenosti vie formovať problém
+ hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému
občianske:
•
angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
•
konkrétnymi skutkami prispievať k ochrane prírody, mať úctu k živým aj neživým
súčastiam prírody
kultúrne:
•
vážiť si ľudský život
•
učiť sa tolerantnosti
•
vnímať dôležitosť ľudskej činnosti pre svet
•
objavovať krásu stvorenia, prírody
•
objavovať krásu človeka
sociálne a interpersonálne:
•
budovať vzťah dôvery, formovať zdravé sebavedomie
•
uvedomovať si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijímať
sám seba
•
konkrétnymi skutkami prejavovať úctu ku chorým a starým ľuďom
•
schopnosť oceniť hodnotu rodiny
•
na základe určitej role spolupracovať v skupine, vytvárať pozitívny postoj k
stvoreným veciam
existenciálne:
•
disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia
•
otvorenosť pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností
•
rozumieť základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je
pripravený angažovať sa pre ich rozvoj
•
rozumieť základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu
spojenému s modlitbou
•
odhadovať dôsledky vlastného správania a konania
•
rozvíjať duchovné hodnoty
•
rozvíjať vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)
•
objavovať duchovný rozmer človeka
•
spoznávaním seba samého hodnotiť svoje činy, dokázať si priznať vinu a viesť k
náprave
•
rozvíjať kritické myslenie, schopnosť jednoducho obhájiť svoj názor
•
správne posudzovať svoje konanie
•
osvojovať si zdravý životný štýl.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty
Predmet:
Náboženská výchova
Tematický
celok
Časová
dotácia
Som na svete z
lásky
8
Obsahový štandard
Ja
Moje dedičstvo
Čo dokážem?
Ročník: prvý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
- uvedomiť si vlastnú jedinečnosť, oceniť lásku
rodičov k deťom, uvedomiť si prejav lásky Boha k
človeku. Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania
za prejav lásky. Objaviť dôležitosť mena a
oslovovať všetkých po mene, nie prezývkami.
Žiak vie:
- pozorovať svoju podobnosť a odlišnosť s inými
ľuďmi; v odlišnosti/ rozdielnosti objavovať vlastnú
jedinečnosť; prakticky uplatniť návyk oslovovania
po mene.
Žiak vie:
- na príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností
na konanie dobra alebo zla; uvedomovať si vlastnú
jedinečnosť; vnímať prejav úcty vyjadrený gestom;
formovať si návyk rozlišovania dobra a zla,
formovať si návyk oslavy Boha prežehnaním sa.
Žiak vie:
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Svet, v ktorom žijem
Dar života
Môj rodostrom
Svet
Vidieť srdcom
Rodina –
ohnisko lásky
4
Prosba a vďaka
Komunikácia v rodine
- vážiť si hodnotu života, žasnúť nad objavom
reálneho neviditeľného sveta; prejaviť vďačnosť za
svoju existenciu.
Žiak vie:
- objavovať dôležitosť, hodnotu života; uvedomiť si
dar vody, prejaviť vďačnosť za dar života; prakticky
uplatniť návyky šetrenia pitnou vodou.
Žiak vie:
- spoznať príbuzenské vzťahy, objaviť svoj pôvod,
zostaviť si svoj rodostrom.
Žiak vie:
- na základe pozorovania klíčenia rastliny spoznávať
silu života, rozlišovať medzi pojmami – stvorený a
vytvorený; oceniť krásu ľudského diela; ďakovať za
prejavy starostlivosti; Na základe legendy o sv.
Františkovi spoznávať zmeny v prírode spôsobené
človekom, vnímať krásu stvorenú Bohom,
uvedomovať si zodpovednosť za prírodu.
Žiak vie:
- objavovať to, čo nemôžeme vidieť očami, len
srdcom; uvedomovať si prejav lásky Boha k
človeku; ďakovať za prejavy lásky.
Žiak vie:
- dokázať formulovať jednoduchú prosbu a vďaku
slovami i gestami, uvedomiť si v komunikácii
dôležitosť prosby.
Žiak vie:
- pochopiť klady a zápory v rodine, porovnať vzťahy
rodičov a detí, uvedomiť si dôležitosť komunikácie
medzi ľuďmi, osvojiť si správny spôsob
komunikácie s ľuďmi (prosba, vďaka, pozdrav,
ospravedlnenie).
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Modlitba za chlieb
Modlitba „Otče náš“
Dar lásky
9
Premena kamenného srdca
Zvestovanie, návšteva
Alžbety
Ježiš Kristus - dar pre svet
Pastieri a mudrci
Simeon
Žiak vie:
- reprodukovať modlitbu „Otče náš“, prejaviť záujme
o komunikáciu s Bohom, oceniť hodnotu chleba,
vyjadriť jednoduchú modlitbu vďaky a prosby za
chlieb.
Žiak vie:
- správne poskladať jednotlivé obrázkové časti
modlitby, vnímať jednotlivé prosby modlitby,
formovať návyk komunikácie s Bohom.
Žiak vie:
- počúvať text legendy s porozumením a pokúsiť sa
ho prepojiť so svojím životom; vnímať metaforickú
reč, prejaviť radosť a vďačnosť z daru.
Žiak vie:
- opísať biblický príbeh o zvestovaní a príbeh
návštevy Alžbety, reprodukovať modlitbu „Zdravas,
Mária“, rozvíjať vo svojom živote postoj prijímania
a darovania; vnímať atmosféru predvianočného času;
konať dobré skutky.
Žiak vie:
- počúvať s porozumením príbeh o Ježišovom
narodení; opísať narodenie Ježiša ako dar od Boha,
rozvíjať postoj darovania, zhotoviť darček pre
blízkych.
Žiak vie:
- opísať udalosti po narodení Krista- poklona
pastierov i mudrcov; radosť z Ježišovho narodenia,
vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona).
Žiak vie:
- reprodukovať príbeh obetovaní a Pána Ježiša v
jeruzalemskom chráme, uvedomiť si potrebu čakania
na mnohé veci v našom živote.
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Zem, v ktorej žil Ježiš
Povolanie učeníkov
Ježiš a deti
Svadba v Káne
Moc života a
lásky
12
Prebudenie zo spánku
Vzkriesenie Jairovej dcéry
Snehový zázrak
Žiak vie:
- spoznať bežný život ľudí v Ježišovej krajine, vcítiť
sa do obyčajov ľudí Palestíny.
Žiak vie:
- reprodukovať udalosť povolania prvých učeníkov,
uvedomiť si správnosť odpovedať kladne na volanie
druhého človeka o pomoc; spolupracovať so
spolužiakmi.
Žiak vie:
- ohodnotiť priateľský vzťah Pána Ježiša k deťom,
vnímať pocity iných a zhodnotiť ich, vhodne
vyjadriť vzťahy postojom a umiestnením postáv na
ploche.
Žiak vie:
- reprodukovať evanjeliový príbeh svadby v Káne,
aplikovať text modlitby „Zdravas“ na konkrétnu
situáciu, všímať si potreby druhých; uvedomiť si
potrebu spoločenstva; prosiť Máriu o príhovor u
Ježiša.
Žiak vie:
- počúvať text rozprávky s porozumením, prepojiť ho
so svojím životom, rozvíjať postoj empatie.
Žiak vie:
- opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a
Ježišovo konanie ako výzvu k dôvere, dôverovať
Ježišovi, ktorý má moc nad životom i smrťou;
rozvíjať postoj empatie k trpiacim.
Žiak vie:
- počúvať príbeh o živote a smrti, pozorovať zmeny v
prírode v jarnom období, vnímať veľkonočný
symbol- slnko.
Žiak vie:
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Pôst
Kríž – znamenie smrti a
znamenie života
Ježiš je vzkriesenie a život
Za zatvorenými dverami
Nedeľa
Spoločenstvo lásky
Kostol
Staviame kostol
Božia rodina
Duch Svätý
- pochopiť význam pôstu, pozorovať zmeny v prírode
v jarnom období a prepojiť ich so slávením
veľkonočných sviatkov.
Žiak vie:
- opísať príbeh Ježišovej krížovej cesty, vnímať kríž
ako znamenie smrti, ale aj nového života.
Žiak vie:
- opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo
života nad smrťou; vnímať veľkonočné symboly:
svetlo, slnko, zvony, vyjadriť vnútorné prežívanie.
Žiak vie:
- reprodukovať biblický príbeh o zjavení Ježiša
apoštolom; vnímať význam viery, vcítiť sa do
situácie apoštolov.
Žiak vie:
- vysvetliť slávenie nedele ako oslavu Ježišovho
zmŕtvychvstania, vnímať slávenie nedele v kostole aj
v rodine; formovať návyk aktívnej účasti na slávení
nedele.
Žiak vie:
- jednoducho zdôvodniť, prečo ľudia navštevujú
kostol, vnímať kostol ako miesto stretávania sa s
Bohom i s veriacimi ľuďmi navzájom, formovať
pozitívny vzťah k návšteve Božieho chrámu.
Žiak vie:
- oceniť význam a miesto chrámu v živote veriaceho
človeka, formovať pozitívny vzťah k Božiemu
chrámu.
Žiak vie:
- pochopiť zmysel Cirkvi ako Božej rodiny,
pozorovať prejavy života vo farnosti, praktizovať
oslavu Boha prostredníctvom modlitby “Sláva
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Juraj
Opakovanie- Aké srdce
mám ja?
Otcu“, opísať udalosť zoslania Ducha Svätého,
vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom,
praktizovať oslavu Boha prostredníctvom modlitby
“Sláva Otcu“.
Žiak vie:
- spoznať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv.
Jurajovi; vnímať boj dobra so zlom, formovať návyk
bezpečného správania sa v rizikových situáciách.
Opakovanie učiva 1.ročníka - aktualizovať symbol
srdca v obraznej reči rozprávky a legendy, osvojovať
si kroky budovania spoločenstva
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
4. Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov
a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej
hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako
je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie
poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého
diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne)
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Kritéria hodnotenia
Na hodine náboženskej výchovy učiteľ hodnotí žiakov slovne. Optimálne je slovné
hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Nadpredmetové vzťahy
Mediálna výchova: správa – pozdrav ako jednoduchá forma komunikácia človeka
s človekom, posolstvo dobra – pozdravom prajeme druhým dobro. Dieťa si prakticky osvojuje
správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdrav pri stretnutí alebo lúčení, prosbu,
poďakovanie, ospravedlnenie sa).
Environmentálna výchova: patrím do rodiny a svet v ktorom žijem. Prostredníctvom
poznávania sveta a príkladu sv. Františka si deti vytvárajú pozitívny vzťah k prírode, učia sa
preberať zodpovednosť za zverenú prírodu prostredníctvom rastliny, ktorú si zasadia a o ktorú
sa starajú.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: som očakávaný – očakávanie dieťaťa v ľudskej rodine.
Dieťa si uvedomuje svoju existenciu už pred narodením v živote pod srdcom mamy, objavuje
hodnotu rodiny.
Prevencia sociálno – nežiadúcich javov (prosociálna výchova): vzájomná pomoc, pozitívne
nasmerovanie dieťaťa na vnímanie potrieb iných, uvedomenie si potreby prijímania a dávania
(práca s ročníkovým symbolom srdca v jednotlivých témach).
Stratégie vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického
celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Som na svete z lásky
Rodina,
ohnisko
lásky
Dar lásky
Moc života a lásky
Formy
Metódy prehlbovania
Súťaže,
kvízy,
osvojeného
učiva
– brainstorming,
samostatná
(skupinové a individuálne)
práca,
rozhovor,
práca
s textom, reprodukcia
Metódy získavania
Reprodukcia
textu,
vedomostí, Metódy rozvoja prepojenie
so
životom,
tvorivosti a fantázie u žiakov dramatizácia,
rozhovor,
samostatná práca
Metódy prehlbovania
Samostatná
osvojeného učiva, metódy rozhovor, práca
získavania vedomostí
dramatizácia,
práca,
s textom,
Metódy získavania
Reprodukcia
textu,
vedomostí,
metódy prepojenie
so
životom,
osvojovania si učiva
dramatizácia,
rozhovor,
samostatná práca
5. Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho
náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta lásky“, vydanú Katolíckym
pedagogickým a katechetickým centrom, n. o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka
obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické
materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si
učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície
žiakov a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí:
•
Sväté písmo/Detská Biblia, biblické obrazy.
•
HURAJTOVÁ J. a kol.: Cesta lásky pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ, Katolícke pedag.
a katechet. centrum, n. o., Spišská Nová Ves 2010
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
- učebnice
- internet
- knižnica
- počítač (CD, DVD), dataprojektor
6. Hodnotenie predmetu
Na predmete Náboženská výchova žiaci nie sú hodnotí známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných,
literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov. Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a
reflexiu.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Náboženská výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa
ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
prvý
týždenne - 2 hodiny (1 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne - 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý
prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych
zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej
cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých
duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín
aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru,
elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem
dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné
činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie
vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a
vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú
sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a
chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na
úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:
•
kognitívne ciele: poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať, používať
jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy
vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej
kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok
z nich. Poznať typické vybrané diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré
štýlové obdobia.
•
Senzomotorické ciele: rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať
vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť
a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených
myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať
tvorivosť v jej základných, všeobecných uplatniteľných princípoch. Formovať
a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami
prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.
•
Socioafektívne ciele: formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka k smerom
k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií, cez
zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do
poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícii, ale na úrovni aktuálneho
vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť.
Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu,
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie
zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
Získané cieľové kompetencie:
•
Žiak má základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných
priestorových vzťahoch.
•
Žiak má vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov / ceruzky, fixky, štetce, nožnice, vodové farby, suché a voskové, mäkké
modelovacie hmoty, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača.../
•
Žiak má základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia,
umenia starovekých kultúr, antického umenia, základné vedomosti o vývoji
a hlavných kultúrnych typoch písma.
•
Žiak má vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych
a estetických kvalitách / typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné
a kultúrne reálie, remeselné tradície/.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešenie
daného výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch, pričom takéto
zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka sieť edukačných
tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať.
Obsah vyučovania predmetu výtvarná výchova vedie k postupnému osvojovaniu
a rozvíjaniu daných kľúčových kompetencií:
•
sociálne a komunikačné kompetencie
•
kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného cítenia
•
kompetencia riešenia problému
•
kompetencia vnímania a chápania kultúry, vyjadrovanie sa nástrojom kultúry.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy a
možnosti
kompozície
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Ročník: prvý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Časová
dotácia
Obsahový štandard
24
Škvrna a tvar – vypĺňanie a dopĺňanie,
hravé pokusy s rôznymi typmi, ich
vzťahmi a charakterom, vecné zobrazenie
a hravé činnosti.
Žiak vie:
- vyhľadávať a dopĺňať jednoduché
objekty v tvare škvrny a
jednoduchého tvaru.
Obrys - pozorovanie a výtvarné
vyjadrovanie obrysov rôznych tvarov,
skladba predmetov z jednoduchých čiar.
- výtvarne vyjadriť obrysom
jednoduché žiakovi primerané
objekty.
Farba, lokálny tón – zoznámenie sa
s farbami a farebnou hmotou, farebná
škála, základy farebnej škály.
Plocha a tvar – vyhľadávanie zvoleného
tvaru v neartikulovanej textúre, tvorba
novotvarov zložených z prienikov
rôznych tvarov, prvé základy proporcie.
Výtvarné kompozície – kompozícia z
tvarov písmen, arytmia a nehybnosť.
- aktívne využiť farby podľa
zobrazenej skutočnosti.
20
Výkonový štandard
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Žiak vie:
- kompozične rozvrhnúť výtvarný
návrh, využije celú plochu výkresu.
- aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Environmentálna
výchova
Podnety
výtvarného
umenia, výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Podnety
fotografie,
fotograf. umenie
Podnety filmu a
videa
4
Uvedomenie si formát – symetria a
asymetria tvarov a farieb.
- aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Mierka – zmenšovanie a zväčšovanie
predmetných tvarov.
- použiť zväčšený detail vo výtvarnej
tvorbe.
Aktívne využívanie gesta škvrny pri
výtvarnej činnosti.
Žiak:
- využije piktogramy, transformuje
zobrazené predmety na znak alebo
symbol.
Akčná maľba – gesto a škvrna
Inšpirácia pravekým umením –
inšpirácia témami, procesmi, technikami a
materiálmi, inšpirácia umením prírodných
národov.
4
Koláž – jednoduché využitie novinových
a časopiseckých výstrižkov.
2
Pohyblivý obraz – akcia a atrakcia,
filmové umenie, filmový a divadelný
kostým.
Podnety dizajnu
2
Dizajn a ľudské telo – ľudské telo a jeho
doplnky, maska.
Porovnávacie,
kombinačné a
súhrnné cvičenia
2
Podnety hudby
2
Porovnávanie a poznávanie rôznych
médií – zobrazovanie predmetov podľa
kategórií, porovnávanie predmetov vo
vzťahoch.
Výtvarné stvárnenie hudby - nálady,
rytmus hudobnej skladby.
Synestetické
podnety
2
Hmat – tvar a povrch vo vzťahu
navzájom a k motívu.
Žiak vie:
- zostaviť jednoduchú koláž z jemu
blízkych obrázkov.
Žiak vie:
- využiť prvé herecké skúsenosti na
vytvorenie jednoduchej divadelnej
kompozície.
Žiak vie:
- vytvoriť jednoduchú masku pri
príležitosti obdobia fašiangov.
Žiak vie:
- analyzovať a syntetizovať rôzne
prvky kompozície.
Žiak:
- aktívne využíva teplé a studené farby
v súčinnosti s vyjadrením nálady.
Žiak:
- využíva plasticitu pri vytváraní a
FG
Multikultúrna výchova
FG
Dopravná výchova
FG
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Tradícia a
identity
2
Škola v galérií
2
Výtvarná reakcia na prostredie –
prostredie školy.
Portrét – portrét v galérií, výraz tváre.
modelovaní výtvarného diela.
Žiak vie:
- reálne zobraziť prostredie školy,
návrh na jeho estetické zlepšenie a
inovovanie.
Žiak vie:
- vystihnúť jednoduchý výraz tváre,
atribúty ikonografie.
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
4. Metódy a formy práce
Metódy a formy práce si volí učiteľ, pričom zvolené metódy a formy majú byť veku
primerané. Učiteľ môže využívať tradičné a netradičné vyučovacie metódy, ktoré slúžia na
rozvoj výtvarného cítenia. V procese vyučovania majú význam slovné metódy /motivačný
rozhovor, diskusia, pochvala a slovné hodnotenie/. Mnohé aktivity tvorí hra, súťaž
a dramatizácia. V rámci foriem práce má učiteľ na výber frontálne, skupinové, diferencované
a individuálne činnosti.
5. Učebné zdroje
Výstavy, časopisy, detské ilustrácie, ilustrácie detských ilustrátorov, IKT, ...
•
ČARNÝ L.: Výtvarná výchova 1. ročník ZŠ, SPN – Mladé letá, s. r. o., 2009, ISBN
978-80-10-01789-8
6. Hodnotenie predmetu
V rámci hodnotenia prevláda pozitívne hodnotenie nielen učiteľom, samotným
žiakom, ale i kolektívom. Negatívne hodnotenie sa formuluje skôr ako rada, nie ako kritika.
Dôležitou súčasťou je sebahodnotenie žiakov v rôznych formách. Žiak vie hodnotiť seba,
objektívne vie hodnotiť svet i prijať kritické hodnotenie iných.
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa
ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
prvý
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na
báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na
posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti,
spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a kultúrne
dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto
poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania,
zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu. Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno –
dramatické činnosti, ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj
skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej
výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy
styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských
hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných
schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a
podporovať.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a
lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a
tlaku na hromadené vedomosti. Výsledok hudobno- výchovnej práce významne ovplyvňuje
erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho
programu flexibilne a optimálne, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť
žiakov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom hudobnej výchovy je prostredníctvom:
•
poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy
ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a
takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
•
poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní umeleckého spracovania
ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových
piesní získať základy národnej identity a vlastenectva,
•
postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť
svojho života
Kognitívne ciele
•
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem,
•
senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.,
•
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hud.
vedomostí, hud. jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a
využívať ich ako prostriedok komunikačný a seba vyjadrovací bez nároku na
definíciu pojmov,
•
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti, prostredníctvom
komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,
•
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k
hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
•
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby
vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali
výpovede veku primeraných umeleckých diel,
•
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického
vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
•
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť
a tvorivosť,
•
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne
vyjadrovať vlastné názory a postoje,
•
bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
•
získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať I
prezentovať vlastnú prácu I skupinové projekty,
•
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života.
Psychomotorické ciele
•
na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje
hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a
integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
•
dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Základným charakterom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie, tak, aby
boli zachované primárne aspekty osobného a sociálneho rozvoja osobnosti žiaka. Zameriava
sa na:
•
rozvoj citového sveta žiaka,
•
formovanie mravných vzťahov žiakov k prostrediu v škole, v rodine, pozitívne
vzťahy v prírode, ku všetkým prejavom života,
•
rozvoj hrdosti na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa a ňom,
•
vhodne a nenásilne prepojiť hudbu s prejavmi iných umení s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom,
•
vychovávať vnímavých aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a
názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkulúre,
•
vokálne činnosti (základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba
tónu, artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového
rozsahu, jednohlas, práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu,
prostredníctvom uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov,,
melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry.,
hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, ¾, 4/4 takte, orientácia v grafickom
zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, dynamiky),
•
inštrumentálne činnosti (hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie
počas hudobnej reprodukcie i produkcie, hra na detských hudobných nástrojoch,
štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody a okolitého prostredia, sveta
rozprávok, hra jednoduchých sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých
sprievodov v 2/4, ¾, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám, tvorivá rytmizácia k
jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, tvorba malých celkov a jednoduchej
formy,
•
hudobno – pohybové činnosti ( reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou
pohybu, tanca, gesta, pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej
skladby, (krok, chôdza, dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh), vytváranie
jednoduchých sprievodov hrou na tele ( tlieskanie, plieskanie, podupy podľa hudby),
pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno,
slabo, pomaly, rýchlo, pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a
nálady, aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo
všetkých jej žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a
interpretovať, rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev), sluchové
rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, využitie
všetkých činností pri prevedení dramatického príbehu.
Obsahom hudobnej výchovy je:
•
hudobný materiál (detské piesne, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí,
•
inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
•
príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné hry), hudobný materiál
zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, sústava
hudobných vokálnych činností, hudobných, inštrumentálnych a percepčných
činností…
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy a
možnosti
kompozície
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Ročník: prvý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Časová
dotácia
Obsahový štandard
24
Škvrna a tvar – vypĺňanie a dopĺňanie,
hravé pokusy s rôznymi typmi, ich
vzťahmi a charakterom, vecné zobrazenie
a hravé činnosti.
Žiak vie:
- vyhľadávať a dopĺňať jednoduché
objekty v tvare škvrny a
jednoduchého tvaru.
Obrys - pozorovanie a výtvarné
vyjadrovanie obrysov rôznych tvarov,
skladba predmetov z jednoduchých čiar.
- výtvarne vyjadriť obrysom
jednoduché žiakovi primerané
objekty.
Farba, lokálny tón – zoznámenie sa
s farbami a farebnou hmotou, farebná
škála, základy farebnej škály.
Plocha a tvar – vyhľadávanie zvoleného
tvaru v neartikulovanej textúre, tvorba
novotvarov zložených z prienikov
rôznych tvarov, prvé základy proporcie.
Výtvarné kompozície – kompozícia z
tvarov písmen, arytmia a nehybnosť.
- aktívne využiť farby podľa
zobrazenej skutočnosti.
20
Výkonový štandard
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Žiak vie:
- kompozične rozvrhnúť výtvarný
návrh, využije celú plochu výkresu.
- aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Environmentálna
výchova
Podnety
výtvarného
umenia, výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Podnety
fotografie,
fotograf. umenie
Podnety filmu a
videa
4
Uvedomenie si formát – symetria a
asymetria tvarov a farieb.
- aktívne využije celú plochu
výtvarného návrhu.
Mierka – zmenšovanie a zväčšovanie
predmetných tvarov.
- použiť zväčšený detail vo výtvarnej
tvorbe.
Aktívne využívanie gesta škvrny pri
výtvarnej činnosti.
Žiak:
- využije piktogramy, transformuje
zobrazené predmety na znak alebo
symbol.
Akčná maľba – gesto a škvrna
Inšpirácia pravekým umením –
inšpirácia témami, procesmi, technikami a
materiálmi, inšpirácia umením prírodných
národov.
4
Koláž – jednoduché využitie novinových
a časopiseckých výstrižkov.
2
Pohyblivý obraz – akcia a atrakcia,
filmové umenie, filmový a divadelný
kostým.
Podnety dizajnu
2
Dizajn a ľudské telo – ľudské telo a jeho
doplnky, maska.
Porovnávacie,
kombinačné a
súhrnné cvičenia
2
Podnety hudby
2
Porovnávanie a poznávanie rôznych
médií – zobrazovanie predmetov podľa
kategórií, porovnávanie predmetov vo
vzťahoch.
Výtvarné stvárnenie hudby - nálady,
rytmus hudobnej skladby.
Synestetické
podnety
2
Hmat – tvar a povrch vo vzťahu
navzájom a k motívu.
Žiak vie:
- zostaviť jednoduchú koláž z jemu
blízkych obrázkov.
Žiak vie:
- využiť prvé herecké skúsenosti na
vytvorenie jednoduchej divadelnej
kompozície.
Žiak vie:
- vytvoriť jednoduchú masku pri
príležitosti obdobia fašiangov.
Žiak vie:
- analyzovať a syntetizovať rôzne
prvky kompozície.
Žiak:
- aktívne využíva teplé a studené farby
v súčinnosti s vyjadrením nálady.
Žiak:
- využíva plasticitu pri vytváraní a
FG
Multikultúrna výchova
FG
Dopravná výchova
FG
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Tradícia a
identity
2
Škola v galérií
2
Výtvarná reakcia na prostredie –
prostredie školy.
Portrét – portrét v galérií, výraz tváre.
modelovaní výtvarného diela.
Žiak vie:
- reálne zobraziť prostredie školy,
návrh na jeho estetické zlepšenie a
inovovanie.
Žiak vie:
- vystihnúť jednoduchý výraz tváre,
atribúty ikonografie.
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
4. Metódy a formy
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov
prostredníctvom skupinového, projektového, diferencovaného vyučovania I prostredníctvom
návštevou hudobných podujatí. Na hodinách sa uplatňujú slovné metódy (monologické,
dialogické), metódy názorné (demonštračné), zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy,
metódy hrania rolí. Využívajú sa aj špecifické metódy ako je intonačná metóda s použitím
relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, improvizácia.
V 1. ročníku základnej školy hudobná výchova nadväzuje na predprimárne
vzdelávanie, preto osvedčenou metódou sú hravé aktivity. Zámerom danej aktivity je zapojiť
každého žiaka do daných hudobno-pohybových činností.
Je dôležité, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého smeruje každá
činnosť žiaka a usmerňujúca práca učiteľa.
5. Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok na vyučovanie hudobnej výchovy:
•
KOPINOVÁ Ľ. a kol.: Hudovná výchova pre 1. ročník ZŠ, SPN – Mladé letá, s. r. o.,
2008, ISBN 978-80-10-01453-8
Iné hudobné materiály podľa uváženia:
Manipulačné pomôcky
IKT využiteľné v rámci predmetu
6. Hodnotenie predmetu
K dosiahnutiu cieľov v predmete Hudobná výchova prispieva vhodný spôsob
hodnotenia. V 1. ročníku sú žiaci hodnotení známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné
slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby
záverov z riešenia úloh. Optimálne je hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Úroveň kombinovaných verbálnych, hudobných, dramatických a percepčných činností i
komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie
projektov, skupinových výstupov i individuálnom prezentovaní sa. Žiakom sa poskytuje
priestor na sebahodnotenie a reflexiu.
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
prvý
týždenne - 2 hodiny (2 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné
a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu
k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov
vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň
postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:
• stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,
• podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,
• podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,
• formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,
• kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,
• vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,
• podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,
• uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti,
•
zamerať sa a osobný rozvoj žiaka /mať vytvorenú elementárnu veku primeranú
predstavu o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k
optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku I po stránke kognitívnej,
emocionálnej, sociálnej, morálnej/,
•
zamerať sa a zdravie /vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť
pri formovaní vlastného zdravého štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie./,
•
zamerať sa a rozvoj motoriky /mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a
vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať optimálne
primerané veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a
poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácií pohybových zručností./,
•
zamerať sa a rozvoj postojov /prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať
pozitívny vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote./
Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:
•
má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom
poznatkov zrealizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových
záujmov,
•
dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair play, je tolerantný k
súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti
účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej
akcie,
•
má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať
a tvorivo a rozpracovať v pohybových aktivitách v škole I vo voľnom čase,
•
má na veku primeranej úrovni rozvinuté schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotnú zdatnosť,
•
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
vlastného zdravia,
•
pozná a uvedomuje si význam pohybu, pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa uplatňuje päť tematických celkov:
•
základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti /správne pomenovať základné
lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny, základné
cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe. Ukázať správne
technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení
v rôznych obmenách. Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické
zručnosti v hrách, súťažiach a v iných pohybových činnostiach./
•
manipulačné, pohybové a prípravné hry /pomenovať a poznať základné herné činnosti
jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo výučbe. Aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich. Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním.
Ukázať
a uplatniť
správnu
techniku
herných
činností
jednotlivca
v hrách
realizovaných vo výučbe. Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí
/telocvičňa, príroda, voda/ a aplikovať ich aj v bežnom živote./
•
kreatívne a estetické zručnosti /správne pomenovať základné gymnastické cvičenia,
tanečné kroky a činnosti realizované vo výučbe. Ukázať správne technické
predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe. Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným
potleskom, zvukových signálom, hudbou. Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–
pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových činnostiach./
•
psychomotorické cvičenia a hry /správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky. Ukázať správne polohy tela
a primerane svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych
obmenách. Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať
pocity radosti z pohybu a hry. Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej
flexibility, držania tela, dýchania./
•
aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti /správne pomenovať základné
pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít.
Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo
výučbe realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách. Uplatniť
prvky sezónnych pohybových činností v hrách, súťažiach a pod. v škole i vo voľnom
čase./
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
Časová
dotácia
19
Obsahový štandard
Poradové a organizačné cvičenia rad,
zástup, základné povely poradovej
prípravy – poradové cvičenia, zásady
bezpečnosti pohybu v telocvični
a v telovýchovných objektoch.
Ročník: prvý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Výkonový štandard
Prierezové témy
Žiak:
- sa vie otočiť vpravo vbok, vľavo
vbok, vie vystúpiť z radu, vie dať
ruky vbok a správne stáť v zástupe,
- pozná základné poradové cvičenia a
vie ich pomenovať
Dopravná výchova
Techniky behu, skoku do diaľky
z miesta, hodu loptičkou – základné
lokomócie:
- základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou,
- bežecká abeceda, beh – rýchly,
vytrvalostný, skok do diaľky, hod
loptičkou.
- osvojí si základy techniky behov,
skokov, hodu, na podnet vykoná
základné polohy a pohyby tela a jeho
častí
Prípravné hry s atletickými prvkami.
Nácvik vysokého štartu – družstvo,
skupina, čiara, priestor, štart, cieľ, súťaž.
- pozná správnu techniku vysokého
štartu, vie precvičiť už osvojené
elementárne pohybové zručnosti
Ochrana života a
zdravia
Základy správnej techniky gymn.
cvičení na lavičkách
- rozvoj rovnováhy, lezenie, prípravné
cviky na rebrinách a kladine, kotúľ vpred,
cvičenia s debničkami – gymnastické
zručnosti:
- elementárne zručnosti z akrobacie
- základy správnej techniky
gymnastických cvičení
- obraty, poskoky,, skoky, výskoky,
zoskoky z gymnastického náradia
Pohybové a
manipulačné hry
19
Prípravné športové hry na vybíjanú,
futbal, prehadzovanú, basketbal –
tradičné aj netradičné hry – pravidlá,
pohybová hry, hráč, spoluhráč, protihráč,
kapitán hry, lopta, prihrávky, podávanie
lôpt, kotúľanie a prenášanie plných lôpt,
bezpečnosť pri hrách s loptami.
atletického charakteru
Žiak:
- pozná terminológiu gymnastických
polôh, pohybov a cvičení
- prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie
- vie udržať rovnováhu pri rôznej
chôdzi na kladine,
- vie správne technicky vykonať skok
z debny,
- vie vykonať jednoduché cviky na
rebrinách,
- osvojí si správny postup kotúľa
vpred
Žiak:
- rozvíja svoje bežecké schopnosti
- zvládne základné manipulačné
činnosti s loptou (kotúľanie,
chytanie, hádzanie, odrážanie lopty
od podlahy) zamerané na správne
držanie tela
- pozná a vie pomenovať jednotlivé
druhy cvičenia,
- vie hádzať plnú loptu odspodu
a obojručne
Hry s lavičkami a švihadlom – skákanie
cez švihadlo, preťahovanie sa pomocou
švihadla – bezpečnosť pri aktivitách.
- urobí niekoľko preskokov cez
švihadlo
Zásady kultúrneho správania sa a
športových podujatiach.
- sa správa podľa pravidiel fair-play
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Kreatívne a
estetické
pohybové činnosti
10
Tanečná a štylizovaná chôdza, beh,
skoky, poskoky so zameraním na
správne držanie tela ako celku a jeho
častí v rôznych polohách – pohybové
prvky z tvorivej rytmiky, pohybové
aktivity s hudbou, tanec a rytmika, nácvik
tanečných krokov, imitácia zvieracieho
bálu.
Žiak:
- pozná a vie pomenovať jednotlivé
druhy cvičenia, pohybových výrazov
tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca
- pozná správnu techniku
jednoduchých cvičení, pohybov I
nadväzovaných pohybových
motívov tanca, rytmiky a tvorivej
dramatiky
Rytmizované pohyby s využitím hudby - pozná správne držanie tela, polohy
tela a jeho častí, pohyby tela a jeho
alebo jednoduchých hudobných
nástrojov – jednoduché rytmické cvičenia
častí v kontexte so slovným alebo
spojené s vytlieskavaním a vydupávaním
hudobným podnetom (vnímanie a
rozlišovanie zmeny tempa a rytmus
signálov pohybom)
Tanečná improvizácia- rozprávka ako
námet na pohybové stvárnenie a
improvizáciu.
Psychomotorické
cvičenia a hry.
10
Hry zamerané na správne držanie tela s
prenášaním drobných predmetov na
hlave a chôdza po čiare – hry zamerané
na správne držanie tela a vnímanie svojho
tela pri pohybových činnostiach, názvy
polôh tela.
- rozvíja tvorivú improvizáciu
- pozitívne vníma spojenie slova,
hudby a pohybu,
- pozitívne reaguje na partnerov v
tanci I hre a upevňuje sociálne
vzťahy v skupine
Žiak:
- ovláda elementárne poznatky o
ľudskom tele (časti tela, vnútorné
orgány) pri pohybovej činnosti,
- dodržiava správne držanie tela a jeho
častí, pozná ich a vie ich
pomenovať,
- dodržiava zásady bezpečnosti,
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna výchova
Ochrana života a
zdravia
Joga – relaxácia, jej význam
Strečing – dýchacie cvičenia.
Aktivity na rozvoj dýchania – cvičenia
na rozvíjanie rovnováhy a priestorová
orientácia, dýchacie cvičenia,
koncentrácia a pozornosť.
Aktivita v prírode
8
Zimné športy- korčuľovanie, sánkovanie
– základné zručnosti turistiky,
korčuľovania, sánkovania.
Letné športy – plávanie, turistiky –
chôdza po rôznych povrchoch a
prekonávanie terénnych prekážok,
plávanie.
hygieny a psychohygieny pre zdravie
Žiak:
- využíva fyziologicky správne
dýchanie
- má osvojené pohybové cvičenia so
zameraním na koncentráciu a
pozornosť,
- ovláda pohybové aktivity so
zameraním na čiastočnú a celkovú
relaxáciu
- formuje pozitívne vzťahy v
skupinách, empatiu.
Žiak:
- ovláda základné zručnosti z turistiky,
korčuľovania, sánkovania, plávania
(kĺzanie a hry na snehu)
- rozvíja senzorické schopnosti –
pociťovanie, vnímanie, odhad času a
priestoru
- rozvíja kultúrno-umelecké
schopnosti, kultúru pohybového
prejavu, precítenie pohybu,
interpretáciu, kreativitu
- rozvíja intelektové schopnosti,
všeobecnú inteligenciu v kontexte s
poznávacími aktivitami
- realizuje sezónne pohybové aktivity
v rôznom prostredí, v rôznych
obmenách
- pozitívne vníma pohybové aktivity v
prírode ako potrebnú súčasť pohybu
človeka,
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
- má vzťah k prírode, pohybovým
aktivitám v rôznom prírodnom
prostredí, ochraňuje prírodu.
4. Metódy a formy práce
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je úlohou školy a samotného učiteľa
zabezpečiť žiakom komplexný pohybový režim. Samozrejme pre plnenie daných cieľov je
potrebné si zvoliť vhodné metódy a formy práce napr.:
•
telovýchovne chvíľky počas vyučovacích hodín /pri slabej koncentrácii/
•
rekreačné využívanie prestávok
•
ako hlavná organizačná formy je vyučovacia hodina telesnej výchovy
•
školské športové akcie
•
škola v prírode
•
cvičenia v prírode
5. Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok tvoria:
•
športové encyklopédie a iné texty /veku a schopnostiam primerané/
•
nápovedné obrázky v rámci demonštrácie a názorného príkladu
•
manipulačné pomôcky
•
IKT využiteľné v rámci predmetu
•
Iné materiálno-technické a didaktické pomôcky
6. Hodnotenie predmetu
K dosiahnutiu cieľov v predmete Telesná výchova prispieva vhodný spôsob
hodnotenia. Pri praktických aktivitách je vhodné hodnotenie praktických zručností s dôrazom
na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je hodnotenie so
stručným komentárom k výkonu žiaka. Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a
reflexiu (sebahodnotenie pri výbere činnosti, sebahodnotenie počas činnosti, záverečné
hodnotenie po ukončení celku alebo po dlhšom časovom období).
Žiaci sú hodnotení slovne v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Rozvoj psychomotorických zručností a percepcie
Rozvíjanie špecifických funkcii
prvý
týždenne - 2 hodiny (0 h ŠVP a 2 h ŠkVP)
ročne – 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristiku vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je zavedený v našej
škole ako voliteľný predmet pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami
pozornosti, poruchami motoriky.
VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej
sústavy. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii VPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vytvoriť individuálny vzdelávací plán pre daných žiakov.
Rámcový obsah vzdelávania predmetu RŠF je prílohou vzdelávacieho programu pre
žiakov s VPU, ktorý je vykonaním § 6 ods. 1 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a
týmto zákonom je pre označenie špecifických vývinových porúch učenia zavedený pojem
vývinové poruchy učenia (ďalej len VPU).
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií
ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania.
Cieľom špeciálnopedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. Sekundárnym cieľom RŠF je
prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si
gramotnosti.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania,
predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa.
Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými
schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek.
V procese reedukácie vychádza špeciálny pedagóg z dostupných odborných materiálov a
najmä z pracovných listov, ktoré si aktuálne vytvára.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roka na základe výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky, odporúčaných terapeutických
metód a postupov a rámcových učebných osnov vypracuje individuálny plán pre daného
žiaka. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z odbornej literatúry i
vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej práce. Podrobnejšie
postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u žiaka nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe a vytváranie predpokladov pre ďalšie
vzdelávanie u týchto žiakov.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Ciele stimulácie
Obsah stimulácie
Oblasť rozvíjania iných schopností
Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie
Rozvíjanie vnímania, poznávania,
diferenciačných schopností
Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu
Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a
(vnímanie, diferenciácia, pamäť).
zraková, pracovná pamäť)
Poznávacie procesy (zachovanie,
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie kategorizácia)
Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v
Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie.
makropriestore, orientácia v mikropriestore)
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná
a orientáciu v čase
schéma, rovinná a časová orientácia),
Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti)
Intermodalita (audiovizuálny vzťah)
Rozvíjať motorické schopnosti
Rozvíjanie oromotoriky,
vizuomotoriky,
jemnej a hrubej motoriky,
grafomotoriky,
fonograforytmiky.
Oblasť matematických schopností
Rozvíjať predčíselné predstavy
Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie
analógii, rozpoznávanie a použitie pravidla,
rozpoznávanie súvislostí.
Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie,
usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika;
Pochopenie predčíselných pojmov veľkosť,
tvar, dĺžka, počet
Rozvíjať číselné predstavy
Osvojiť si stálosť množstva
Pojem číslo, zápis čísla, množstvo, rad čísel,
číselná os, rozklad čísel, párne a nepárne
čísla, porovnávanie, zmena množstva
Naučiť žiakov matematické operácie a
Osvojiť si okruh matematických a číselných
vzťahy medzi nimi
pojmov
Význam znamienok, názorné príklady,
manipulácia s predmetmi, sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie, tabuľky,
orientácia v tabuľkách, zlomky, hry s
kartami, kockami, paličkami, žetónmi,
tabuľkami
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
reedukačný a liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia
každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové štandardy a ani
postupovať podľa
doterajších zaužívaných
postupov v hodnotení a klasifikácii, takže
nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
4. Metódy a formy práce
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a
usiluje sa o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka s VPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu .
5. Učebné zdroje
1. JUCOVIČOVÁ, D. – ŽÁČKOVÁ, H. : Reedukace specifických poruch učení u detí. Praha:
Portál, 2008
2. POKORNÁ,V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998
3. POKORNÁ,V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001
4. POKORNÁ V.:Rozvoj vnímání a poznávání 1,2 . Praha: Portál 2000
5. SINDELAROVÁ,B.: Deficity čiastkových funkcií. Bratislava- Brno: Psychodiagnostika, 2008.
6. ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha:Portál, 2003.
7. ZELINKOVÁ O.: Cizí jazyky a specifické poruchy učení, Havlíčkúv Brod:Tobiáš 2006.
8. ZELINKOVÁ,O., REZKOVÁ,V.: Koncentrace pozornosti /Soubor cvičení pro děti., Praha
9. ZELINKOVÁ,O.: Cvičenia pre dyslektikov I.,Bratislava: Mayet 2002.
10. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov II. Bratislava:Mayet 2002.
11. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov III. Bratislava:Mayet 2002.
12. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov IV, Bratislava:Mayet 2002.
13. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov V. Bratislava:Mayet 2002.
Didaktické pomôcky
• Didaktické pomôcky (skladačky, dominá puzzle, pexesá na PĽ orientáciu,
koncentráciu pozornosti, pamäťového a zrakového vnímania, karty na rozvíjanie
jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť,
geometrické tvary, bludiská, obrázkové dominá…)
• Kobercové písmenká
• Písmenkové bludiská
• Rozvíjanie motoriky- motanice, navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty
• Jazyk a reč - obrázkový a metodický materiál na podporu prirodzeného vývinu reči
• Čítacie tabuľky, čítacie okienka
• Výukové CD
• PL – Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
6. Hodnotenie predmetu
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý
výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím
na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe samému.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa
ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa-dolina
Školský vzdelávací program DOLINIARIK
UČEBNÉ OSNOVY
2. ročník
ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
druhý
týždenne – 6 hodín (6 hodín ŠVP a 0 hodín ŠkVP)
ročne - 198 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk v druhom ročníku delíme na oblasť gramatickú, oblasť čítania a
literatúry a oblasť tvorby slohu. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz
klásť na čítanie s porozumením. Posilniť čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých ročníkov
a predmetu. Klásť dôraz nielen na čítanie umeleckých , ale aj vecných textov, zamerať sa aj
na čítanie s porozumením nesúvislých textov (mapy, grafy), pričom sa odporúča využívať
rôzne techniky, formy a stratégie čítania s porozumením. Využiť a posilniť medzi predmetové
vzťahy v rámci čitateľskej gramotnosti.
Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy – vytváranie kladného
vzťahu k čítaniu a knihám a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Písanie je
základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a
komunikačný. Žiaci by sa mali v primeranej miere vedieť vyjadrovať komunikáciou písania,
vedieť vyjadriť svoje myšlienky, názory, tvoriť projekty a podieľať sa na ich realizácii. V
oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky,
vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym
osobám, formulovať krátku správu, tvoriť základnú osnovu prečítaného textu, „tvoriť tvorivé
písanie.“ Obsah učiva sa v druhom ročníku nemení. Učivo sa prehlbuje, a obohacuje v jeho
primárnom základe. Zvládnutie učiva môže učiteľ uľahčiť žiakom hlavne tým, že bude
používať moderné metódy a formy. Ide o metódy nácviku čítania a písania. Doteraz sa
prezentovala zväčša analyticko - syntetická metóda, ale v súčasnosti sa považuje za
prekonanú, pretože ide o metódu, pomocou ktorej sa žiaci učia písať a čítať drilom.
Najväčšia pozornosť sa venuje princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni:
• kompetenčnej – rozvoj komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku, v
súlade s inými kľúčovými kompetenciami
• v medzi predmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov a
formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky
• v medzi zložkovej úrovni- integrácia jazykového vyučovania, slohu, čítania
literárnej výchovy
• vnútro zložkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a literárnej zložky
predmetu
• v komunikačnej kompetencie, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať
jazyk v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov
jazykového systému
• jazykovej kompetencie, (je súčasťou komunikačnej), ktorú tvorí súhrn schopností,
umožňujúcich používateľovi jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej
a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší
charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie považujeme za proces
celoživotný
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského
jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručnosti sú:
počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie.
Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých oblastí založených na
funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a písania (produktívne). Receptívna oblasť
(vnímanie) pozostáva z činnosti pri ktorých žiak dostáva informácie a myšlienky z vonkajších
zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania informácií od
iných – a to buď pasívnym spôsobom alebo aktívnym získavaním. Produktívna oblasť
(vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. Obsahuje činnosti, kedy
žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť
hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne informácie
prostredníctvom slov. Primárne ciele vyučovania slovenského jazyka:
1. osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania)
2. poskytovať bohaté skúsenosti s významom komunikačnou a vzdelávacou funkciou
písanej reči
3. osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a
štylistickej
4. osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma
5. získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka
6. osvojiť si návyky správnej výslovnosti
7. poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme
8. prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa
9.
jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme
10. viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústne a
písomne)
Obsah vyučovacieho predmetu
Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho
uplatňovanie v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať
automaticky bez toho, aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.
Učivo je vytvorené na základe vyčlenenia:
•
poznatkov z písania
•
jazykových javov z oblasti zvukovej stránky jazyka pravopisu, lexikológie,
morfológie a syntaxe
•
javov v slohovej výchove zameraných na komunikatívnosť, ktorej obsahom je:
-
reprodukcia prečítaného textu
-
beseda o prečítanom texte
-
rozprávanie
-
slohová (verbálna) a neslovná (neverbálna) komunikácia poznatkov z čítania a
literárnej výchovy
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Hláska a písmeno
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Časová
dotácia
Obsahový štandard
15
Hlásky s diakritickými znamienkami
Rozdelenie hlások na samohlásky,
dvojhlásky a spoluhlásky
Ročník: druhý
Počet hodín: 6 hodín týždenne (198 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- pozná charakteristiku hlásky a
písmena, vie ich správne rozlíšiť.
Vie napísať a vysloviť hlásky s
jednotlivými rozlišovacími
znamienkami.
- vie správne rozdeliť hlásky na
samohlásky, dvojhlásky a
spoluhlásky. Vie správne
vyslovovať a písať krátke a dlhé
slabiky v slovách.
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
FG
Zmena významu slova zámenou krátkej
samohlásky na dlhú samohlásku
Poznať dvojhlásky a ich pravopis
- uvedomuje si, že zmenou krátkej
samohlásky na dlhú sa môže
zmeniť aj význam slova.
- vie správne vymenovať dvojhlásky,
má osvojené jednoduché pravidlá,
kedy je v slove slabika s
Mediálna výchova
dvojhláskou a kedy s hláskou j.
Environmentálna výchova
Delenie spoluhlások na tvrdé a mäkké
spoluhlásky
- vie správne rozlišovať a písať slová
s tvrdou a mäkkou slabikou.
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Písanie slabík s mäkčeňom a ich správna
výslovnosť
Slabika, slovo,
veta
30
Žiak:
Slabika a jej rozlišovanie podľa rytmu reči - vníma počet hlások v slabikách,
rozlišuje, ktorá slabika vzniká
spojením spoluhlásky a
samohlásky, a ktorá vzniká
spojením spoluhlásky a dvojhlásky.
Jednoslabičné slová
Viacslabičné slová
Delenie slov na slabiky na základe
slabičného princípu
Spájanie slov do viet
- správne rozlišuje jednoslabičné a
viacslabičné slová. Ovláda a
aktívne využíva pravidlo o striedaní
krátkych a dlhých slabík v slove.
- vie správne rozdeliť slová na
slabiky i na slabiky na konci
riadku. Vie vyjadriť myšlienku
vetou.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia
FG
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Druhy viet
Morfológia
39
Oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie
vety a ich melódia
Primárne oboznámenie sa so slovnými
druhmi
Podstatné mená – všeobecné a vlastné
- vie správne písať a intonovať
oznamovacie vety, opytovacie vety
a rozkazovacie vety. Vníma
správnu melódiu hlasu.
Žiak:
- si uvedomuje, že slová vo vete
majú rozličné úlohy.
- ovláda primárnu charakteristiku
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Prídavné mená a ich charakteristika
Slovesá a ich základná charakteristika
SLOHOVÁ
ZLOŽKA
Pravidlá
komunikácie
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
33
Verbálna a neverbálna komunikácia
Primárne pravidlá komunikácie
Nadviazať kontakt, pozdraviť sa a
ospravedlniť
Vedieť osloviť a predstaviť sa, poprosiť a
poďakovať
Verbálna
a neverbálna
komunikácia
základných slovných druhov.
- formálne rozoznáva v texte
podstatné mená, prídavné mená a
slovesá.
Pravidlá verbálnej komunikácie
Prvky neverbálnej komunikácie
Rozprávanie
Vedieť porozprávať príbeh podľa série
obrázkov
Tvoriť nadpisy obrázkov
Vedieť porozprávať príbeh na základe
vlastných zážitkov
Žiak:
- pozná a dodržiava pravidlá
komunikácie. Na základe dvoch
kontrastných situácií z príbehu žiak
vie poukázať na pravidlá
komunikácie v triede.
- vie nadviazať kontakt, osloviť a
predstaviť sa.
- vie poprosiť, poďakovať a vie sa
ospravedlniť.
Žiak:
- vie používať prvky neverbálnej
komunikácie pri simulovaní
situácií.
- pozná prvky neverbálnej
komunikácie, a vie že len vhodne
zvolený obrázok môže odovzdať
správnu informáciu.
Žiak:
- vie pomenovať vhodné obrázky, vie
im dať pomenovania.
- vie vnímať detaily na ilustráciách a
vie o nich hovoriť.
- vie prerozprávať príbeh podľa série
obrázkov, i na základe vlastných
zážitkov.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Ochrana života a zdravia
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Beseda
o prečítanom
texte
Beseda o prečítanom texte
Práca s textom
Reprodukcia prečítaného textu
Nadpisy a obrázky
Rozprávanie vlastného zážitku
PÍSANIE
Písmená a číslice
Abeceda:
Písmená s poloválom
Písanie vokáňa
Dve bodky
Písmená s hornými zátrhmi
Písmená s dolnými zátrhmi
Tvarovo podobné písmená
Zvukovo podobné písmená
Slabika, slovo,
veta
Písanie zvukovo podobných slabík
Žiak:
- vie určiť najdôležitejšie informácie
o knihe (autora, názov knihy).
- vníma knižnicu ako miesto
informácií, poučenia a zábavy.
Žiak vie:
- pracovať s obrázkovou osnovou.
- správne priradiť nadpis k obrázku a
tak aby vytvoril osnovu daného
príbehu.
- prerozprávať vlastný príbeh. Žiak
vie prerozprávať akýkoľvek vlastný
zážitok aj bez pomoci obrázkovej
osnovy.
Žiak:
- si osvojuje a upevňuje správne
písacie zručnosti a návyky.
- pozná a prakticky využíva
informácie o písaní písmen a tvarov
číslic.
- dodržiava správnu veľkosť písmen
a číslic. Žiak dodržiava správny
sklon písma.
- vie správne napísať a umiestniť
diakritické znamienka (mäkčeň,
dĺžeň, dve bodky).
- dodržiava základné požiadavky na
písmo a písanie – čitateľnosť,
plynulosť a úhľadnosť.
Žiak:
- venuje pozornosť štíhlosti písmen.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a zdravia
FG
Multikultúrna výchova
Tvrdé a mäkké spoluhlásky
Mäkké slabiky bez mäkčeňa
Mäkké slabiky s dvojhláskou
Písanie adresy a želania
- vie správne spájať písmená
čiarami- spojnicami tak, aby každé
písmeno v slabike alebo v slove
bolo na prvý pohľad viditeľné.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
- vie, že k veľkým písmenám na
začiatku slov pripájame malé len na
pravej strane - pravostranná
prípojnosť.
Písanie písmen s otvoreným opačným
zátrhom
Mediálna výchova
Písanie písmen so slučkou
Pamäťové písanie
Jednoslabičné a viacslabičné slová
- správne píše jednoslabičné a
viacslabičné slová.
Druhy viet
Tvorenie jednoduchých viet s vhodnými
výrazmi- list kamarátovi
- správne píše jednotlivé druhy vietoznamovacie, opytovacie a
rozkazovacie.
Žiak vie:
- písomne zaznamenať jednoduchú
myšlienku, formovať ju s ohľadom
na adresáta, dodržiavať slovosled a
zmysluplné poradie viet v texte.
Nácvik správneho a plynulého čítania
Žiak vie:
- správne, plynule a s porozumením
Morfológia
Primárne slovné druhy
ČÍTANIE A
LITERÁRNA
VÝCHOVA
Tematické
osnovanie podľa
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
114
Mediálna výchova
mesiacov a
ročných období
náročných viacslabičných a ťažko
vysloviteľných slov
Nácvik čítania slov so správnym slovným
prízvukom
Nácvik recitácie básní, nácvik
dramatizácie a improvizácie
Žánre ľudovej
slovesnosti
(rozprávky,
pranostiky,
riekanky,
hádanky, hry,...)
Poézia
slovenských a
svetových autorov
Správne a výrazné čítanie
Vnímanie literárneho umeleckého textu
- zdramatizovať rozprávku.
Reprodukcia literárneho textu
- zahrať sa aspoň jednu ľudovú hru.
Žiak vie:
- prirodzene intonovať vety.
- vnímať obsah lyrického textu.
- predniesť báseň.
- vníma rytmus verša, rým, prakticky
vie odlíšiť poéziu od prózy.
Správne a výrazné čítanie
Vnímanie literárneho umeleckého textu
Vnímanie rytmu verša
Rozprávky
slovenských a
svetových autorov
Nácvik reprodukcie jednoduchých textov
Jednoduchý rozbor textu ( postavy,
literárne a jazykové prostriedky, vybrané
pojmy a výrazy)
Príbehy zo života
detí
čítať nahlas jemu primeraný text.
- prirodzene intonovať vety, vníma
obsah literárnych textov
počúvaním, hlasným a postupne i
tichým čítaním.
- orientovať sa v texte.
- zarecitovať báseň, i dramatizovať a
improvizovať text podľa predlohy.
Žiak vie:
- výrazne a s porozumením
reprodukovať žánre ľudovej
slovesnosti.
Orientácia v prečítanom texte
Žiak vie:
- správne, plynule a s porozumením
čítať.
- reprodukovať dej podľa osnovy.
- sa orientovať v texte, rozpoznáva
jednoduché obrazné prostriedky.
- dokončiť krátky príbeh, vymyslieť
iný koniec rozprávky.
Žiak vie:
- vnímať obsah literárneho textu.
Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Primerané prežívanie literárneho textu
- hodnotiť konanie a prežívanie
postáv. Vie sa správne orientovať v
texte.
Ilustrátori
Rozprávky v
divadle, rozhlase
a vo filme
Rozprávky v divadle, rozhlase a vo filme
Žiak vie:
- vnímať rozprávku a vyjadriť svoj
umelecký zážitok, vie o ňom
diskutovať.
- utvoriť obrázky k danej rozprávke.
- vnímať súvislosť medzi literatúrou
a ostatným umením.
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
4. Metódy a formy práce
Mimoriadny akcent sa kladie na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať.
Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov sa maximálne aktivizujú žiaci na
vyučovacích hodinách, efektívne využívajú ich doterajšiu slovnú zásobu a tak sa stimulujú k
lepším výkonom .Je potrebné sa zamerať na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby
každá vyučovacia hodina bola zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych komunikačných
situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene. V rámci racionálnych postupov
používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v ríši
rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (zážitkové učenie). Učiteľ na
hodinách slovenského jazyka rámci komunikácie môže využívať poznatky napr. „tvorivého
písania“ kedy je nutné využívať neverbálnu komunikáciu: Ide o to, aby vedomosti, ktoré žiak
nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne a prakticky využiť v ďalších predmetoch
(medzipredmetové vzťahy).
5. Učebné zdroje
•
DIENEROVÁ E. a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, Aitec, s. r. o., 2009, ISBN 97880-89375-16-5
•
HIRSCHNEROVÁ Z., PhD.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ pracovný zošit, Aitec, s. r.
o., 2009, ISBN 978-80-89375-28-8
•
NOSÁĽOVÁ M. a kol: Čítanka pre 2. ročník ZŠ, Aitec, s. r. o., 2010, ISBN 978-8089375-15-8
•
LACKOVÁ Z.: Čítanka pre 2. ročník ZŠ pracovný zošit, Aitec, s. r. o., 2010, ISBN 97880-89375-34-9
•
DAMBORÁKOVÁ V.: Písanie v druhom ročníku ZŠ 1. zošit, Orbis Pictus Istropolitana,
spol. s. r. o., 2011, ISBN 978-80-8120-073-1
•
DAMBORÁKOVÁ V.: Písanie v druhom ročníku ZŠ 2. zošit, Orbis Pictus Istropolitana,
spol. s. r. o., 2010, ISBN 978-80-7158-995-2
•
KOVÁROVA D.: Mimočítankové čítanie 2. ročník, Orbis Pictus Istropolitana, spol. s. r.
o., 2008, ISBN 978-80-7158-908-2
Učebné pomôcky
Literárne a detské časopisy
6. Hodnotenie predmetu
Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí a
zručností žiaka. Klasifikácia má byť objektívna podľa platných pokynov a zásad. Hodnotí sa
veku primerané ovládanie ortografickej a pravopis normy. Zároveň sa hodnotí schopnosť
stručne a podrobne reprodukovať čítaný text, reprodukovať vlastný zážitok či rozprávanie inej
osoby, vytvoriť jednoduchý veku primeraný text, čitateľská zručnosť i aktivita v individuálnej
a skupinovej práci.
Pri hodnotení Slovenského jazyka treba neustále sledovať nielen vedomosti, ale najmä
úroveň jazykového prejavu žiakov. Hodnotí sa priebežne každú vyučovaciu hodinu rôznymi
spôsobmi - známkou, slovným hodnotením, symbolom i sebahodnotením. Pri hodnotení sa
zohľadňuje práca žiakov počas celého klasifikačného obdobia.
Pri hodnotení kontrolných diktátov, písomných a kontrolných prác sa učiteľ riadi
vnútro - školskou stupnicou hodnotenia. Kontrolným diktátom predchádzajú nácvičné diktáty
(po zrakovej a sluchovej príprave, komentovaný, zrakový, autodiktát, vysvetľovací, voľný,
tvorivý diktát).
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov
Známka
Počet chýb
1
0–1
2
2–4
3
5–9
4
10 – 11
5
12 a viac
Diktát č.
Zameranie
1
Rozlišovacie znamienka, hlásky
2
Tvrdé spoluhlásky
3
Mäkké spoluhlásky
4
Tvrdé a mäkké spoluhlásky
5
Druhy viet
6
Opakovanie učiva
počet slov v diktáte: maximálne 30
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
Percentuálna úspešnosť
1
100 – 91 %
2
90 – 75 %
3
74 – 55 %
4
54 – 35 %
5
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Angličtina hrou
druhý
týždenne - 1 hodina (0 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri
hovorení, počúvaní či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie.
V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete
veľmi rozšírená. Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na pokročilej úrovni. Cieľom predkladaných učebných
osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj
kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám
moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj
kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie,
umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských
štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára
podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa
chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie
jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa
vlastných predstáv a uspokojenia.
Anglický jazyk sa na našej škole vyučuje ako prvý cudzí jazyk a cieľom je dosiahnutie
úroveň A1, čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje
opisovať každodenné situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah
výpovede obmedziť a hľadať slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho
uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti
používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Kompetencie
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa
jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale
aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných
kontextoch a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú
jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z
konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie
úloh najvhodnejšie. Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a
hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na
báze kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity
- viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci sa rozvíja všeobecné
kompetencie tak, aby dokázal:
-
získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti
-
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
-
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
-
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať
-
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
-
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život
-
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti
svojho rozvoja
-
udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií
-
pochopiť zámer zadanej úlohy
-
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách
-
aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk
-
využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu
-
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie
V prvej časti osnov boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé všeobecné
kompetencie podľa referenčných úrovní. Samotná koncepcia je vytvorená za účelom
konštruovania obsahu podľa presne stanovených kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené v
komunikačnom kontexte a v nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím
vytvárajú komunikačný kontext. Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami
v ústnom aj písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej
situácie. Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa
mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne
až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných jazykových funkcií.
Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je
uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný
rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie
musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového
prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou
na všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené
funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne
použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za
úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR
rekapituluje požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov a
umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných
cieľov. Ovládanie jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od
najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách.
Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a
sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich
rozdielnym správaním a hodnotami.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Charakteristika jednotlivých okruhov v danom ročníku:
• Audio hodiny sú úvodnou časťou prípravy žiakov v prvom roku učenia sa angličtiny
len rozprávaním a počúvaním, učiteľ ho absolvuje so žiakmi v dĺžke trvania 10
týždňov a v počte 30 vyučovacích jednotiek. Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom
v jednoduchej a zábavnej forme. Žiaci sa učia básne, piesne, kreslia si, hrajú sa rôzne
jazykové hry, veľa opakujú po učiteľovi, učia sa farby, čísla, vlastné mená, členov
rodiny, predmety v triede, pohyby v triede, pokyny učiteľa v angličtine. Osvojujú si
slovesá -to be, to have got, zámená osobné, privlastňovacie, ukazovacie, predložky
miesta a pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky, vetné celky napr.: I like...,
I don ́t like...; This is my..., I live in.... Audio kurz môže byť doplnený o nahrávky v
anglickom jazyku.
• Lexikálna stránka obsahuje osvojenie 150 - 200 nových slov, ich výslovnosť a
pravopis, výber slov a slovných spojení je podľa konverzačných okruhov. Žiak začína
pracovať s obrázkovým slovníkom, oboznamuje sa s jednoduchým dvojjazyčným
slovníkom.
• V morfologickej stránke sa zameriava na charakteristiku slovných druhov a ich
špecifické vyčlenenie.
• Syntax sa zameriava na charakteristiku viet podľa modálnosti a vetného obsahu :to be,
to have got - otázka, zápor. Správne stanovenie slovosledu: podmet, prísudok,
príslovkové určenie miesta (napr.: at home, in the garden). Osvojiť si základnú stavbu:
there is/there are.
• Zvuková a grafická podoba sú zamerané na osvojenie anglickej abecedy (spelling žiak vie vyhláskovať slovo), správnu výslovnosť „th" ( nácvik výslovnosti foném
pomocou básní, piesní, riekaniek a pod.).
• V rámci daného ročníka majú byť osvojené základné frázy pre jednotlivé
komunikačné situácie ( pozdravy, zoznámenie sa, predstavenie sa ).
• Obdobia prvého oboznamovania sa s anglickým jazykom sa zameriavajú na rozvoj
rečových zručnosti t.j. počúvanie (žiak rozumie základnému pokynu učiteľa, vie
reagovať na jeho otázky, reprodukovať slová a jednoduché vety aj po vypočutí
kvalitnej nahrávky so zameriavaním na správnu výslovnosť a intonáciu),
hovorenie (žiak sa vie pýtať formou jednoduchých otázok i odpovedať na jednoduché
otázky), čítanie (s porozumením čítať krátky text 4-5 viet).
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Jazyk a komunikácia
Angličtina hrou
Tematický celok Časová
dotácia
Pozdravy
Zoznámenie sa
Pomenovanie
zvierat a opis
Osobné zámená
Neurčitý člen
Rodina
2
4
4
Obsahový štandard
Pozdravy a zdvorilostné frázy
Časti dňa
Predstavenie sa , zoznámenie sa
Opis osôb a seba s použitím zámen (ja, ty,
on, ona, ono, my, vy, oni)a prídavných
mien vysoký, malý, tučný, veľký
Pomenovanie vybratých druhov zvierat –
opis zvierat
Použitie osobných zámen
Použitie neurčitého člena
Členovia rodiny, ich opis
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
- použiť základné formy pozdravov
- aktívne nadväzovať kontakty
- aktívne sa zapájať do hravých
aktivít
- správne používať primárne fázy
- správne vymenovať časti dňa
Žiak vie:
- správne sa predstaviť a zoznámiť sa
s niekým
- aktívne reprodukovať počuté
formulácie
- správne používať osobné zámená
- dokáže pomenovať vybraté druhy
zvierat a jednoducho ich opísať
- odpovedať na stanovené otázky
- pozná spôsob používania
neurčitého člena
Žiak vie:
- správne pomenovať jednotlivých
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Mediálna výchova
Vzťahy v rodine
Využitie prídavných mien mladý, starý,
šťastný, smutný v opise osôb
Otázka typu: “Kto je to?“, „Čo je to?“
Používanie formulácie ,,She ́s, He ́s ...“
V triede
Zimný čas
Farby
3
4
3
Pomenovanie jednotlivých častí triedy
Pomôcky na vyučovanie
Otázky typu: „Je to pero?“ a odpovede:
“Nie, nie je to pero alebo Áno, je to
pero!“
Číslovky od 0 do 12
Použitie frázy : Viem – neviem
Základné príkazy a povely
Zimné obdobie a zimné športy
Oblečenie na zimu
Otázka typu:”Dokážem, viem...?”
Názvy farieb
Tvorenie otázok ,, What colour is this...
.....?“
členov rodiny a vzťahy v rodine
- aktívne reprodukovať počuté
formulácie
- použiť vybraté prídavné mená na
opis osoby
- viesť jednoduchú komunikáciu
s danými otázkami a formuláciami
Žiak vie:
- správne pomenováva jednotlivé
časti triedy a pomôcky na
vyučovanie.
- správne reagovať na otázky
pedagóga pri použití frázy „Vieš?,
Nevieš?“
- reagovať na prepísané povely
a príkazy
- dávať iným spolužiakom povely
a príkazy
- správne použiť číslovky od 0 do 12
Žiak vie:
- aktívne pracovať v skupinovej
činnosti, aktívne reaguje na otázky
učiteľa.
- správne pomenovať jednotlivé
druhy zimných športov a zimného
oblečenia pričom k nim bezchybne
priraďuje prislúchajúcu formuláciu
- používať frázu “ Viem, neviem...“
Žiak vie:
- správne tvoriť príslušné otázky a
odpovede.
- bezchybne používať základné farby
Osobnostný a sociálny
Rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
- správne pomenovať jednotlivé časti
oblečenia
- aktívne sa podieľať na hravých
aktivitách a speve anglických piesní
- použiť aktívne v komunikácii frázu
„Ja mám...“
Žiak vie:
Pomenovanie základných druhov jedla
- aktívne pracovať v skupinovej
činnosti, aktívne reaguje na otázky
a nápojov
Vyjadrenie frázy o obľúbenosti jedla
učiteľa
a nápoja „Mám resp. nemám rád...“
- správne pomenovávať jednotlivé
druhy jedál a nápojov
Otázka typu: “Máš rád...?“, tvorba
- vedieť vyjadriť svoj pocit hladu
odpovede
Využitie prídavných mien hungry, thirsty
a sýtosti
v krátkom rozhovore (vyjadrenie pocitu
- vyjadriť obľúbenosť resp.
neobľúbenosť jedla, nápoja
hladu a smädu)
Žiak vie:
Pomenovanie základných budov v meste
- správne reagovať na výzvy učiteľa.
resp. v dedine
- bezchybne pomenovávať jednotlivé
Otázka typu „Kde je múzeum?“a pod.
budovy v meste resp. v dedine.
Čísla od 11 – do 30
- aktívne a správne používať
Určitý člen the
formulácie v rámci dialógovej
aktivity.
- pozná a vie vymenovať čísla od 11
do 30
- dokáže použiť určitý člen s slovnej
zásobe
Žiak vie:
Opis bytu resp. domu, názvy miestností
- bezchybne pomenovávať jednotlivé
Zariadenie izby
časti domu.
Predložky miesta na, v, pod
- správne používať predložky
Používanie formulácie ,,Where are they ?“
v jednotlivých formuláciách
Oblečenie – opis s použitím farieb
Fráza: „Ja mám ...“
Jedlo a nápoje
Mesto (dedina)
Domov a bývanie
4
3
3
Environmentálna
výchova
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Ochrana života
a zdravia
(Kde sú?)
Používanie formulácie ,,Is she in the
kitchen?“ (Je v kuchyni?)
Môj deň
3
Režim dňa a vyjadrenie činností
základných hygienických potrieb
Otázka na stanovenie času
Hodiny- určenie celých hodín
- aktívne pracovať na individuálnom
resp. skupinovom projekte.
- rozvíjať komunikačné zručnosti.
Žiak vie:
- vyjadriť základné činnosti v režime
dňa
- určiť celé hodiny
- sa opýtať na čas
Environmentálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
4. Metódy a formy práce
Pri vyučovaní anglického jazyka v druhom ročníku sa budú využívať nasledovné
metódy:
• slovné metódy: dialogická, metóda vysvetľovania, inscenačná metóda
• dramatizácia rozhovorov
• hry s kartičkami, hry spojené so spievaním piesní a s riekankami
• imitačné aktivity, metódy hrania rolí
• zážitkové učenie sa
• metódy objavovania a tvorivosti
• metóda CLIO
formy:
• samostatná práca
• práca vo dvojiciach resp. v malých skupinách
• vychádzky do takých druhov prostredí, ktoré korešpondujú s preberanou slovnou
zásobou (napr. príroda, zvieratá, obchod a pod.)
• projektové vyučovanie
• ITV (využitie učiva anglického jazyka v iných predmetoch)
5. Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje: CD prehrávač, obrázkové karty, internet, výučbové programy na CD
Použitie učebnice a PZ:
Matoušková, Matoušek: BUSY BEE 2 (Juvenia-Education 2010) – Učebnica bola schválená
a odporúčaná MŠ SR č. 286/2001-46
6. Hodnotenie predmetu
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Matematika
druhý
týždenne – 4 hodiny (4 hodiny ŠVP a 0 hodín ŠkVP)
ročne – 132 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Matematické vzdelávanie je v 1.- 4. ročníku základnej školy založené na realistickom
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností
žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v
reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú
získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným
matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky
a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:
•
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom
a pod.),
•
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
•
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
•
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.
Vzdelávací obsah matematiky v 1.- 4. ročníku
základnej školy je rozdelený na päť
tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom
stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh:
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami,
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy,
Geometria a meranie ,
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne
zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.
Učebný predmet matematika zahŕňa:
•
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, pracovnom a pod)
•
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného
myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického
myslenia
•
súhrn veku - primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka
•
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré v
priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať. Primeraným
spôsobom rozvíjať ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie
ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich
vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich ich veku.
•
presne používať materinský a odborný jazyk (s ohľadom na vek) a správne
aplikovať postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku
•
vhodne používať tabuľky, grafy a diagramy
•
využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri
riešení úloh
•
v súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických
výpočtov spamäti, písomne a aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov
•
na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore
•
riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou
•
rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
•
systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie
reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je
zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax.
•
spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností
žiakov
používať
prostriedky
IKT
(kalkulátory,
počítače)
vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií
•
viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k
aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa
•
podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť,
cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti
a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte
•
vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k
permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi
štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom
•
v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie
v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti,
v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa UČIŤ
3. Obsah vyučovacieho predmetu
I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov.
Riešenie úloh.
II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100
Prirodzené čísla 20 – 100. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, po desiatich,
utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Čítanie a písanie čísel 20 – 100. Porovnávanie čísel.
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako).
III. Geometria
Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka. Bod, priamka úsečka. Rysovanie priamok
a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na priamke. Meranie dĺžky úsečky. Jednotka centimeter
(cm), decimeter (dm), meter (m). Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Počítanie spamäti. Písomné počítanie. Riešenie úloh na
sčítanie a odčítanie.
V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Riešenie priamo
a nepriamo sformulovaných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov,
čísel. Pozorovanie jednoduchej symetrie v prírode a na geometrických tvaroch. Zápis a
usporiadanie skúsenostných údajov do tabuľky a ich znázornenie na diagrame. Skúsenostná
interpretácia možného a nemožného.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Sčítanie
a odčítanie
v obore do 20
s prechodom cez
základ 10
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Časová
dotácia
Obsahový štandard
15
Sčítanie a odčítanie v obore do 20
s prechodom cez základ 10 (aj s pomocou
znázorňovania).
Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých
sčítancov napr. 2+2+2 (aj ako
propedeutika k budúcemu násobeniu
prirodzených čísel
Ročník: druhý
Počet hodín: 4 hodín týždenne (132h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
- osvojiť si spoje sčítania a odčítania
s prechodom cez základ 10,
- spamäti všetky spoje sčítania
a odčítania s prechodom cez základ
10 v obore do 20,
- pochopiť komutatívnosť vlastnosti
sčítania,
- rozložiť čísla do dvoch sčítancov,
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov.
Sčítanie, súčet, odčítanie, rozdiel...
Slovné úlohy na
sčítanie
a odčítanie
v obore do 20
s prechodom cez
10.
15
Riešenie jednoduchých slovných úloh na
sčítanie a odčítanie s prechodom cez
základ 10 v obore do 20.
Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu.
- určenie súčtu, keď sú dané sčítance
- zväčšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
Žiak vie:
- zapísať numerický príklad na
základe počutého alebo
vysloveného textu.
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na sčítanie typu: urči súčet, keď sú
dané sčítance,
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na sčítanie typu: zväčši dané číslo
Dopravná výchova
o niekoľko jednotiek,
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
na odčítanie typu: urči jedného
sčítanca, ak je daný súčet a druhý
sčítanec,
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
Zložené slovné úlohy: (a+b+c).
na odčítanie typu zmenšenie daného
Sčítanec, súčet, o koľko viac....
čísla o niekoľko jednotiek,
- vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu
Riešenie nepriamo formulovaných úloh.
na odčítanie typu porovnávanie
rozdielom,
Tvorenie textov k numerickým príkladom. - vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá
vedie k zápisu (a+b+c),
Didaktické hry s použitím platidla eura
- riešiť nepriamo formulované slovné
úlohy na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez 10 v obore do 20,
- samostatne tvoriť k primeranej
situácii (podnetu) príklad (slovnú
úlohu) na sčítanie a odčítanie
s prechodom cez základ10 v obore
do 20,
- pomocou napodobeniny peňazí (
eura ) riešiť slovné úlohy na
sčítanie a odčítanie.
Žiak vie:
Predstavy o prirodzenom čísle do 100.
- určiť počet predmetov v danej
Počet predmetov, číselný rad, dvojciferné
skupine a vyjadriť tento počet
číslo, jednotky, desiatky,...
v obore do 100,
Čítanie, písanie čísel 20 -100.
- priradiť príslušný počet predmetov
k danému číslu v obore do 100,
Dvojciferné číslo ako súčet desiatok
- usporiadať čísla od 20 do 100,
a jednotiek v obore od 20 do 100.
- čítať a písať čísla v obore do 100,
- porovnávanie rozdielom
- určenie jedného sčítanca, ak je daný
súčet a druhý sčítanec
- zmenšenie daného čísla o niekoľko
jednotiek
Vytváranie
predstáv
o prirodzených
číslach v obore do
100.
25
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti
- rozložiť dvojciferné číslo v obore
do 100 (od 10 do 99) na desiatky
a jednotky,
Číselný rad v obore do 100, prvý,
- zapísať dvojciferné číslo v obore
druhý,...posledný, pred, za, hneď pred,
ako súčet desiatok a jednotiek
hneď za, najväčšie, najmenšie...
a graficky to znázorniť,
- porovnať a zapísať čísla v obore do
Určovanie počtu,...po jednom, po dvoch,
100 pomocou znakov =,>,< (aspoň
desiatich, utváranie skupín vecí o danom
pomocou znázornenia),
počte.
- vie sa orientovať v číselnom rade
v obore do 100.
Porovnávanie čísel.
- porovnať dvojciferné čísla
pomocou radu čísel,
Riešenie úloh na porovnávanie.
- porovnať pomocou znázornenia
a zapísať dvojice dvojciferných
Číselná os, o koľko menej, o koľko viac,...
čísel v obore do 100 pomocou
znakov =,>,<
Párne a nepárne čísla
- určiť správne poradie čísel a poznať
vzťahy medzi číslami v obore do
100 (prvý, druhý,...posledný, pred,
za...),
- riešiť aspoň pomocou ilustračného
obrázka jednoduchú slovnú úlohu
(viac, menej, rovnako) a zapísať
pomocou znakov.
Žiak vie:
Bod, priamka, úsečka (bod leží, neleží).
- vyznačovať body na priamke
(úsečke) a v rovine (na útvare),
Rysovanie priamok a úsečiek.
- označovať ich veľkým tlačený
písmenom (písmenom A,B, C,
Vyznačovanie úsečiek na priamke a na
atď.),
danom geometrickom útvare...
- narysovať a označovať úsečku
Rozklad čísla na súčet desiatok a
jednotiek
Geometria
20
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
a priamku,
- narysovať úsečku danej veľkosti (v
cm) a označovať ju.
Jednotky dĺžky – cm, dm, m.
- dodržiavať presnosť pri meraniach
Meranie dĺžky úsečky.
a úhľadnosť pri rysovaní pravítkom,
Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
- odmerať dĺžku úsečky v cm
s presnosťou na centimeter,
- porovnať úsečky podľa ich dĺžky,
Stavanie jednoduchých telies z kociek
podľa vzoru alebo podľa obrázka. Stavby - zostaviť jednoduché stavby (teleso)
jednoduchých telies. Rady, stĺpce, pohľad
podľa vzoru alebo podľa obrázka,
zo strán, pohľad zvrchu...
- vytvárať a opísať jednoduché telesá
z kociek.
Žiak vie:
Pochopenie a aplikácia komutatívnej a
- správne rozlíšiť pojem sčítanie a
asociatívnej vlastnosti sčítania a odčítania
odčítanie v obor do 100 na základe
znázornenia
Používanie termínov- sčítanec, súčet,
- správne používa dané termíny
menšenec, menšiteľ, rozdiel
- sčítať a odčítať jednotky v obore do
100 bez prechodu cez základ
Pričítanie a odčítanie celých desiatok v
pomocou grafického zápisu
obore do 100
- správne sčítať a odčítať celé
desiatky v obore do 100
Sčítanie a odčítanie a jednociferného a
znázornením, spamäti i písomne
dvojciferného čísla názorne, písomne i
- správne sčítať a odčítať dvojciferné
spamäti
čísla do 100 bez prechodu i s
prechodom cez základ
Sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel v
- riešiť zložité slovné úlohy
obore do 100 bez prechodu cez základ
- správne sformulovať písomnú
úlohu
Osvojenie si algoritmu písomného sčítania - aktívne sa zapájať do hravých
a odčítania
aktivít zameraných na oboznámenie
sa s platidlom euro
Práca s pravítkom
Sčítanie
a odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
100.
44
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Dopravná výchova
FG
Multikultúrna výchova
Vzťah medzi sčítaním a odčítaním
Riešenie zložených slovných úloh, ktoré
vedú k zápisu a+b+c, a+b-c, a-b-c
Regionálna výchova
Riešenie nepriamo formulovaných úloh na
sčítanie a odčítanie v obore do 100
Didaktické hry s využitím platidla euro
Násobenie
a delenie do 20.
25
Oboznámenie sa s princípom násobenia
a delenia.
Násobenie číslom 2, 3 a príslušné spoje
násobenia a delenia. Postupným sčítaním
a odčítaním.
Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.
21
Násobenie a delenie mimo oboru 20
Názorný úvod k učivu logiky.
Výroky a tvrdenia o činnostiach,
obrázkoch a posúdenie ich správnosti.
Pravda, nepravda, pravdivosť,
nepravdivosť a negácia výrokov...
Dichotomické triedenie. Tvorba
postupností podľa daného pravidla.
Objavenie a sformulovanie pravidla
tvorenia postupnosti predmetov, čísel.
Triedenie predmetov, vecí, prvkov podľa
jedného spoločného znaku,...
Žiak:
- pozná princíp ako sa násobí a delí
- ovláda násobenie a delenie do 20
s využitím sčítania a odčítania,
- vie riešiť slovné úlohy s využitím
postupného sčítania a odčítania
Žiak vie:
- primerane rozlíšiť istý a nemožný
jav (pravdivý a nepravdivý).
- triediť predmety (prvky, veci, čísla)
podľa jedného znaku (napr. farby,
tvaru, veľkosti a pod.),
- nájsť jednoduché pravidlo
postupnosti,
- pokračovať vo vytvorenej
postupnosti.
- hľadať všetky možnosti
usporiadania dvoch, troch
predmetov (vecí, prvkov),
- vytvoriť systém pri hľadaní
Environmentálna
výchova
FG
Tvorba projektu
a prezenčné zručnosti
FG
Environmentálna
výchova
Riešenie nepriamo formulovaných úloh.
Hľadanie všetkých možností usporiadania
dvoch, troch predmetov, farieb, písmen,
čísel.(základy kombinatoriky)
a všetky možnosti zapísať,
- - urobiť zo získaných
a znázornených udalostí jednoduché
závery.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
4. Metódy a formy práce
Metódy: výkladovo – problémové, heuristické výskumné, Gordonova metóda
(hľadanie originálneho riešenia), vyučovanie hrou cez didaktické hry
Formy: rozprávanie, výklad, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti,
ukážky riešenia úloh, písomné práce, práca s IKT
Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie, samostatná práca a práca
vo dvojiciach
Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, domáca práca
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
a. ČERNEK P., CSc.: Matematika pre 2. ročník ZŠ, Aitec, s. r. o., 2010, ISBN 978-8089375-41-7
b. ČERNEK P., CSc.: Matematika pre 2. ročník ZŠ 1. časť pracovný zošit, Aitec, s. r. o.,
2010, ISBN 978-80-89375-30-1
c. ČERNEK P., CSc.: Matematika pre 2. ročník ZŠ 2. časť pracovný zošit, Aitec, s. r. o.,
2010, ISBN 978-80-89375-47-9
Výukové programy :
Alík – veselá matematika
Matematika 2.trieda – Ferdova matematika
Didaktická technika:
Dataprojektor, PC s pripojením na internet, tlačiareň, skener, kalkulačka
6. Hodnotenie predmetu
V druhom ročníku sú žiaci priebežne i súhrne hodnotení klasifikáciou – známkou.
Dôraz sa kladie hlavne na sebahodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov a
výsledkov práce žiaka. Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať
zovšeobecňovať a aplikovať získané matematické vedomosti a zručnosti. Hodnotenie
matematiky (geometrie) ako predmetu je súčasťou súhrnného hodnotenia žiakov. Pri skúšaní,
hodnotení a klasifikácii žiackych učebných výkonov učiteľ sa má riadiť zásadou, že zisťovať
a hodnotiť treba to, čo žiak vie a nesnažiť sa v prvom rade odhaľovať jeho nedostatky, aj keď
bez ich poznania nemožno pristúpiť k ich odstráneniu.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
Percentuálna úspešnosť
1
100 – 91 %
2
90 – 75 %
3
74 – 55 %
4
54 – 35 %
5
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
druhý
týždenne - 1 hodina (1 hodina ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
o Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať
vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika
a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu
základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v
počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu
využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad
používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť
spoločným
pôsobením
predmetu
informatika/informatická
výchova
a
aplikovaním
informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov,
celoškolských programov a pri riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov
zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť
informatiky
zaznamenáva
mimoriadny
rozvoj,
preto
v
predmete
informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium
základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné
technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na
motiváciu a praktické projekty.
o Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a
možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať
základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci
pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho
jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a
rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie
možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie
programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili
s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú
vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti).
o Obsah vyučovacieho predmetu
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov:
•
Informácie okolo nás
•
Komunikácia prostredníctvom IKT
•
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
•
Princípy fungovania IKT
•
Informačná spoločnosť
Rozvoj kľúčových kompetencií:
Žiak je schopný:
•
vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,
•
samostatne zapnúť a vypnúť počítač,
•
pracovať s myšou, klávesnicou,
•
za pomoci učiteľa skenovať,
•
správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD,
•
pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou,
•
chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a
jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla,
•
dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
•
ovládať samostatne výučbový SW,
•
spustiť CD, DVD cez tento počítač,
•
orientovať sa v prostredí jednoduchého grafického editora,
•
samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,
•
samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť
jednotlivé nástroje,
•
samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie,
otáčanie, prevrátenie),
•
nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,
•
obrázok uložiť a otvoriť,
•
upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore,
•
sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete,
•
si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete,
•
s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku,
•
e-maily posielať a prijať,
•
používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo
zverejňovania vlastných údajov,
•
rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je
oboznámený s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým
zameraním,
•
napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky,
•
si samostatne spustiť hru z internetu,
•
na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka
upravovať ich vo vhodnom prostredí,
a
•
pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD...,
•
získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime,
•
riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí,
•
pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,
•
samostatne napísať, prepísať jednoduchý text,
•
samostatne text uložiť a otvoriť,
•
upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie,
•
vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké
písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene,
•
upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty,
•
používať nástroje na úpravu textov,
•
pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť,
•
ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu,
•
samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené
otázky,
•
pracovať samostatne a v skupine na projekte,
•
samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt,
•
dokončiť začatú prácu.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Princípy
fungovania IKT
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
Časová
dotácia
Obsahový štandard
3
Oboznámenie sa s počítačom
Pomenovanie častí počítača
Ovládanie klávesnice, myši
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
5
Využívanie internetu ako zdroj zábavy,
ale aj informácií v textovej i v obrazovej
podobe
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
o ovládať zásady správneho sedenia
pri počítači
o vymenovať z akých základných
častí sa skladá počítač
o samostatne zapnúť a vypnúť počítač
o pracovať s myšou a klávesnicou
o pracovať s jednoduchými hrami
ovládateľnými myšou a klávesnicou
o chápať rozdiel medzi ťahaním
a klikaním myšou, rozdiel medzi
dvojklikom a jedným kliknutím
- samostatne o svojom konaní
a správaní sa rozprávať
a odpovedať na kladené otázky
Žiak vie:
- napísať v správnom tvare
internetovú adresu webovej stránky
- samostatne spustiť hru na internete
- vyhľadávať obrázky na internete
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Ochrana života
a zdravia
FG
Mediálna výchova
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
2
Informačná
spoločnosť
Téma:
Práca s
multimédiami
Informácie okolo
nás
4
19
Bezpečné správanie sa na internete
Základy slušného správania na internete
(NETIKETA)
Získanie základov algoritmického
myslenia
Spúšťanie hry a hudby z CD
Ovládanie jednoduchých hier
a upravovať ich vo vhodnom
prostredí
Žiak vie:
- riešiť jednoduché algoritmy
v detskom programovacom
prostredí
Žiak vie:
- správnym, spôsobom uchopiť
a spustiť CD
- ovládať samostatne výučbový
softvér
Žiak vie:
Oboznámenie sa s prostredím
- orientovať sa v prostredí
jednoduchého grafického editora,
jednoduchého grafického editora
kreslenie obrázka voľnou rukou, s
- samostatne pracovať s jednotlivými
použitím nástrojov v ponuke
nástrojmi v grafickom editore
- samostatne, ale i podľa návodu
Efektívne využívanie nástrojov grafického
nakresliť obrázok
editora pre kreslenie obrázkov (kreslenie
- samostatne s obrázkom pracovať a
pomocou geometrických tvarov, priamok,
používať operácie (kopírovanie,
výber, kopírovanie, presúvanie,...)
prilepenie, otáčanie, prevrátenie...)
- nakresliť efektívne obrázok
Vkladanie písmen a jednoduchých slov v
pomocou geometrických tvarov
grafickom editore
- obrázok uložiť a otvoriť
- pracovať v prostredí jednoduchého
Práca s textovým editorom, zoznámenie
textového editora
sa s ponukou na paneloch a lištách,
- samostatne napísať, prepísať
vkladanie obrázkov
jednoduchý text
- vysvetliť zásady správneho písania
klávesnicou – medzera za slovami,
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
GH
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
FG
Využívanie možností IKT pri riešení úloh
v rámci projektového vyučovania, v
prezentovaní projektov a poznatkov
-
veľké písmená, malé písmená,
dĺžne, mäkčene
vytvoriť pozvánku, oznam
pracovať samostatne a v skupine na
projekte
samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu –projekt
dokončiť začatú prácu
Tvorba projektov
a prezentačné zručnosti
4. Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na
individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové
kompetencie žiakov pre daný predmet.
Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:
•
riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov)
•
výklad učiteľa
•
problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)
•
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
•
demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru)
•
prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru)
•
kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach)
•
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
•
samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom)
•
projektové, zážitkové vyučovanie
Učebné zdroje
•
BLAHO A., SALANCI Ľ. Salanci, CHALACHÁNOVÁ M.: Informatická výchova pre 2.
ročník ZŠ, Aitec, s. r. o., 2010, ISBN 978-80-89375-17-2
Edukačné programy, prezentácie
www stránky:
http://infovekacik.sk
http://www.ovce.sk
http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Parts-of-a-computer
www.videorozprávky
http://www.zachranari.sk/
www.zodpovedne.sk
Hodnotenie predmetu
Počas celého školského roka bude učiteľ priebežne hodnotiť výkony žiaka pozitívne a
bude sledovať zvyšovanie jeho osobných výkonov – formálnym hodnotením. Dôraz budeme
klásť na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je
sebahodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Vo výstupoch tematických celkov
v maximálne možnej miere budeme využívať sebahodnotenie žiakov na základe spoločne
stanovených kritérií a následným pridelením bodov, percentuálnym vyhodnotením –
výsledkom bude známka. Ide o komplexné hodnotenie, súčasťou ktorého je schopnosť
prezentovať výsledky svojej práce.
Hodnotí sa klasifikáciou: priebežné zvládnutie učiva, osobný rast žiaka pri práci s PC,
prezentáciu jednoduchého projektu na zvolenú tému v závere školského roka.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
druhý
týždenne - 1 hodiny (1 hodina ŠVP a 0 hodín ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho
procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom
je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým
.Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k
prírode, ale aj k samotnej vede.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň .Cieľ je možné bližšie špecifikovať, prírodoveda má deti viesť k:
•
spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k
vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody
•
rozvoju schopností získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním
v rôznych informačných zdrojoch
•
rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením, prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne
•
opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácií získaných pozorovaním
•
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty
•
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu
•
tvorbe a modifikácií pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné
javy a existencie
•
uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho
využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje
•
poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdroja a k jeho aktívnej
ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa.
Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Druhý ročník je preto
zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti
sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov sa rozvíjala ich schopnosť
pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť syntézy), naučiť sa
porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), naučiť sa identifikovať premenné
skúmanej situácie ( s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov, hypotéz a predpokladov),
vedieť identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky ( s čím neskôr súvisí
schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, ktorým sa
neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú
vedené vo vzdelávacom procese tak
•
aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré
charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné ich veku ( s čím neskôr
súvisí schopnosť flexibilného používania pojmov)
•
aby si osvojili vybrané vedecké pojmy na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné
schopnosti ( s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napr. Čo je to organizmus,
svetlo, zvuk, farba, aby si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od
bežnej a nevedeckej komunikácie , napr .názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov
•
aby si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody
•
aby si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote
nevedecký obsah
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí
aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelému využívaniu svojich
vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa.
Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej. Dieťa chápe
význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne vplyvy vedy
a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet prírodoveda v sebe zahŕňa prírodovedné a spoločenskovedné
učivo, ktoré je osnované epizodicky, stavia na životnej skúsenosti, vychádza z praktického
života, emocionálneho prežívania a konkrétnych činností. Žiak sa vníma ako súčasť prírody a
spoločnosti a učí sa primerane tomu poznanie správať. Spoznáva životné procesy, biologické
a ekologické súvislosti, osvojuje si zodpovedné správanie k sebe, svetu a ľuďom. Učivo je
štrukturované do základných tematických celkov:
•
Spoločenskovedné učivo (orientované na získanie poznatkov a zručností, ktoré
žiakovi umožnia žiť a vytvárať vhodné sociálne prostredie pre iných, žiak rozvíja
toleranciu a kooperáciu)
•
Prírodovedné učivo (základné informácie o živej prírode, neživej prírode,
jednoduché príklady z fyziky a jednoduché poznatky zo zemepisu, žiaci vnímajú
prírodné javy ako objektívne činitele, uvedomujú si zmeny v prírode a v
spoločnosti)
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Hmota
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Časová
dotácia
Obsahový štandard
8
Vzduch ako hmota.
Technológia stavieb, stavebný materiál,
náradie a stroje.
Experiment
Zelenina a ovocie
9
Poznať plod a semeno ovocia, kôstkovice,
malvice, bobule.
Spôsob uskladnenia ovocia, konzervácia.
Plod a semeno zeleniny, koreňová, listová
a plodová zelenina.
Spôsoby uskladnenia zeleniny.
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
- určiť pohyb vzduchu,
- uvedomuje si, že vzduch je hmota,
- vie špecifikovať jednotlivé formy
hmoty – vetra,
- ovláda technológiu stavby,
- pozná stavebný materiál a náradie.
Žiak vie:
- rozlíšiť ovocie podľa semien,
- vie schematicky zakresliť zloženie
plodu,
- vie správne opísať rôzne spôsoby
uskladnenia ovocia a zeleniny,
- vie roztriediť zeleninu podľa
charakteristických znakov,
- na základe pozorovania vie zapísať
zmenu semena plodu počas 4
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
týždňov.
U lekára
9
Poznať úraz, chorobu.
Lekárnička a druhy teplomerov.
Poznať lekárov špecialistov.
Opísať ústnu dutinu, detský a dospelý
chrup.
Správna životospráva a správne
hygienické návyky.
Práca a
odpočinok
8
Rozlišovať pracovné dni, dni pracovného
pokoja, dovolenku a prázdniny.
Orientácia v kalendári. Využitie voľného
času.
Voda
8
Špecifické vlastnosti vody (farba, chuť,
vôňa).
Užitočnosť a škodlivosť vody.
Dôsledky znečistenia vody.
Žiak vie:
- rozpoznať rozdiely v pojmoch úraz
a choroba,
- vymenovať primárne úrazy a
choroby,
- pozná základný obsah lekárničky,
- vie správne odmerať teplotu,
- určiť jej hranicu,
- vie diskutovať o lekárskej
ambulancii.
- popísať ústnu dutinu, pozná
správne hygienické návyky
(spánok, pohyb na čerstvom
vzduchu).
Žiak vie:
- rozlíšiť pracovné dni a dni
pracovného pokoja,
- vie špecifikovať pojem dovolenka
a prázdniny,
- pozná a správne si vie zadeliť
voľný čas,
- pozná kalendár a vie sa v ňom
orientovať.
Žiak vie:
- rozoznať farbu, chuť a vôňu vody,
- špecifikovať užitočnosť a
škodlivosť vody, o dôsledkoch
znečistenia vody, - vie uviesť návrhy na riešenia
problému.
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
FG
Multikultúrna výchova
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Cyklus stromu
8
Poznať ihličnaté a listnaté stromy, vedieť
ich rozlíšiť.
Určovať stromy podľa atlasu rastlín.
Poznať rastliny a živočíchy v lese.
Rastliny a semená
8
Poznať prvky živej a neživej prírody.
Poznať základné časti rastliny.
Poznať podmienky rastu rastlín.
Poznať rastliny vo svojom okolí.
Poznať význam spadnutých listov zo
stromov
Dopravná
výchova
8
Cesta domov.
Orientačné body.
Žiak pozná a vie:
- rozoznať listnaté a ihličnaté stromy,
- vie určiť stromy podľa atlasu
rastlín, -vie rozoznať rastliny
rastúce v lese i živočíchy žijúce
v lese,
- pozná význam lesa pre človeka,
- vie diskutovať o tom, čo nám dáva
les,
- vie zdôvodniť, prečo potrebujú
rastliny vodu a vzduch pre svoj
život, -aktívne sa podieľa na
skupinovej tvorbe projektu.
Žiak vie:
- rozpoznať prvky živej a neživej
prírody,
- zakresliť a pomenovať časti tela
rastliny,
- rozpoznať vybrané rastliny vo
svojom okolí,
- určiť rastliny podľa atlasu rastlín, pozná podmienky rastu rastliny,
- vyhľadať informácie v odbornej
literatúre alebo pomocou
internetového prehliadača,
- aktívne sa podieľa na realizácii a
prezentácii zvoleného skupinového
projektu.
Žiak:
- pozná najbezpečnejšiu cestu
domov,
- vie pomenovať významné
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobný a sociálny
rozvoj
Dopravné prostriedky.
orientačné body na nej,
- pozná dopravné značky a dopravné
prostriedky,
- je oboznámený so zásadami
slušného správania sa v dopravných
prostriedkoch.
Dopravná výchova
FG
Ochrana života a
zdravia
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno – vzdelávacom procese vyučovania prírodovedy je možné voliť a
uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o
preberané učivo, sústredia ich pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia ich postupy myslenia
a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a zručnosti.
Pri realizácii cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú tieto metódy:
•
pozorovanie
•
rozhovor
•
rozprávanie
•
vysvetľovanie
•
beseda
•
práca s demonštračným materiálom
•
práca s internetom a IKT
•
práca s encyklopédiou a odbornou literatúrou
•
práca s modelmi
•
pokus, experiment, projekt
•
práca s PZ, s kalendárom a pod.
•
didaktické hry, súťaže, dramatizácia, vychádzka, exkurzia
Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny,
špecifických potrieb žiakov, tiež od ich individuálnych schopností, zručností a možností:
frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, kooperatívne učenie, diferencované vyučovanie,
projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch, domáca – individuálna práca žiakov –
projekty.
5. Učebné zdroje
•
WIEGEROVÁ A. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ, SPN - Mladé letá, s.r.o. 2010,
ISBN 978-80-10-01921-2
•
ŽIGOVÁ L. a kol.: Prírodoveda pre 2. ročník ZŠ pracovný zošit, Orbis Pictus
Istropolitana, spol. s. r. o., 2009, ISBN 978-80-7158-971-6
•
rôzne texty a obrázky – z internetu, encyklopédií
•
stavebnice a modely
•
manipulačné pomôcky
•
využitie IKT v elektronických médiách a využitie internetu
6. Hodnotenie predmetu
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a
postojov žiaka podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj
učiteľ. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva viac subjektom, ako objektom (úlohy na
sebareflexiu, sebakontrolu a sebahodnotenie). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby a
odkrývanie možností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej
kompetencie žiaka.
Žiak vie:
•
hodnotiť seba
•
hodnotiť svet
•
prijať hodnotenie iných
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
Percentuálna úspešnosť
1
100 – 91 %
2
90 – 75 %
3
74 – 55 %
4
54 – 35 %
5
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
druhý
týždenne - 1 hodina (1 hodina ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu svojej
vlasti, svojho kraja, regiónu a samotnej obci.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný
zaujímavých vecí a potrebujú na ne odpoveď. Vlastiveda na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená
emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo
dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj poznanie seba samého,
svojho miesta v rodine a v komunite, či už školy alebo partie kamarátov. Poznanie svojej
krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s dôrazom na starostlivosť
o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka
a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu ale aj
celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda by ma la byť činnostným
obsahom. Odporúčame aj vychádzky s vlastivedným námetom (ktorá má motivačný charakter
pre vyučovanie vlastivedy ale tieto vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska
bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným,
kultúrnym, historickým
prepojením Vlastiveda (Objavujeme Slovensko) je rozdelená na dve veľké časti, a to Príroda
Slovenska a Slovensko v minulosti a dnes. V časti Príroda Slovenska je základom spoznanie
vybratých prírodných krás (napr. pohoria, jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávaní
na základe obrázkov a i. Slovensko v minulosti a dnes sú príbehy historického rázu. Zakladá
sa na spoznaní významných udalostí v histórii Slovákov, o ich zaradení v správnom časovom
slede. (Cestujeme po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky,
časti regiónov. Realizácia je prostredníctvom „výletov“, jeden výlet po Slovensku je
zameraný na jeden vybratý región. Dôraz je na práci s príbehmi a obrázkami, každý z nich
znázorňuje jeden významný prvok regiónu a na čítaní zjednodušenej mapy
2. Ciele učebného predmetu
Prostredníctvom rozprávok, príbehov, piesní a rozprávaní žiaci získavajú vzťah
k rodnému kraju, v ktorom žijú. Pri každej vhodnej téme žiaci využívajú svoje poznatky zo
skúseností a pozorovaní. Po objavnom spoznaní rodného kraja sa žiaci pútavou formou
oboznámia so zaujímavými časťami Slovenska. Základným cieľom je:
•
podporovať chuť učiť sa
•
rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať
•
všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny
•
prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí, v triede, v obci
•
vedieť pracovať s náčrtmi napr. školy, blízkeho okolia, ktoré vedú k zručnosti
pracovať s plánom obce, orientovať sa na nej a podľa nej aj v teréne
•
vnímať jedinečnosť prírodných výtvorov v okolí a rozvíjať záujem objavovať
a vysvetľovať
•
rozumieť znakom, ikonám
•
hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje návrhy interpretovať
•
diskutovať o návrhoch
•
vnímať krásu kultúrnych pamiatok, naučiť sa vážiť si ich a chrániť, rozvíjať funkčnú
gramotnosť v oblasti čitateľskej (čítať s porozumením odborný text, vedieť triediť
základné informácie, získané informácie využiť v prezentáciách.), v oblasti vizuálnej
(Objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov./) i kultúrnej (rozvíjať
záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska.)
•
vo veľkej miere sa bude využívať forma projektového vyučovania, kedy samotní žiaci
vlastnou aktívnou činnosťou budú získavať informácie, s pomocou učiteľa ich triediť
i prezentovať metódy úvodnej i priebežnej motivácie /demonštračné metódy,
rozhovor, exkurzia, motivačné hry, motivačné rozprávanie, práca s výpočtovou
technikou.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah vyučovacieho procesu je zameraný v troch základných témach:
•
Môj rodný kraj – kraj kde žijem (Škola a okolie, trieda, obec, charakteristika
a rozprávanie o rodnom kraji, premeny rodného kraja počas roka, príroda – ľudia –
kultúra blízkeho okolia, hodnota práce a peňazí, starostlivosť o svoje prostredie.)
•
Objavuje Slovensko (Objavovanie a spoznávanie prírodných krás Slovenska,
starobylé a svetoznáme pamiatky.)
•
Cestujeme po Slovensku (Vlastivedné osobitosti vybraného územia, spoznávanie
Slovenska pomocou rozprávok a povestí.)
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Škola a jej okolie
Cesta do školy
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
Časová
dotácia
Obsahový štandard
3
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Naša trieda – pomenovanie nábytku,
rozmiestnenie vecí v triede, vhodné
správanie vez vyučovanie, cez prestávky
Žiak vie:
- opísať prostredie triedy,
- pomenovať nábytok a veci v triede
- nakresliť školu a okolie,
Pozorujeme okolie školy – orientácia pre
školou, v okolí školy, školský dvor,
objekty v okolí školy, pred školou, za
školou
- pomenovať model školy,
- zistiť informácie o škole na
internete, -navrhnúť, čo by v škole
zlepšil
Ako sa vyznať v okolí – prvky okolia,
ktoré vytvorila príroda a ktoré človek
- opísať krajinu, pozorovať
a orientovať sa podľa významných
budov, riek, kopcov...
Žiak vie:
- správne chodiť po chodníku aj po
okraji cesty,
- správne nastupovať a vystupovať
do dopravného prostriedku,
- dodržiavať pravidlá chodcov
3
Cesta po chodníku a vozovke – cesta do
školy, chodci a cyklisti, dopravné
prostriedky
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna výchova
FG
Prechádzanie križovatky – dopravné
značky, križovatka, semafor
Bezpečná cesta do školy – cesta do
školy, plán
Objavujeme
premeny okolo
nás
8
Ako prebieha deň školáka – dni
v týždni, časti dňa, pojmy – dnes, včera,
zajtra
Ako sa mení príroda na jeseň – zmeny
prírody
Kalendárny a školský rok – kalendárny
rok, mesiace, sviatočné dni
Prírodniny a ľudské výtvory – prvky
okolia, ktoré vytvorila príroda a ktoré
človek
a cyklistov
- ako správne a bezpečne prechádzať
cez križovatky,
- určiť niektoré dopravné značky
a pravidlá
- opísať svoju cestu do školy
a označiť nebezpečné miesta,
- vypracovať projekt bezpečnej cesty
do školy
Žiak vie:
- porozprávať, čo robí ráno,
dopoludnia, na obed, popoludní,
večer, v noci,
- opísať, čo robil včera, dnes a zajtra,
zistiť polohu slnka počas dňa, - vymenovať dni v týždni,
- rozlišovať pracovné a voľné dni
Žiak vie:
- charakterizovať zmeny prírody cez
jeseň na základe vlastných –
pozorovaní, porovnať leto
s jeseňou,
- vymenovať jesenné mesiace,
- zaznamenať počasie pomocou
znakov
- rozlíšiť kalendárny a školský rok,
- vymenovať mesiace v roku, určiť
dátum,
- v skupine vytvoriť kalendár podľa
ročných období
- rozpoznať veci, ktoré vytvorila
príroda a ktoré vytvoril človek
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Mediálna výchova
Aké bude počasie – zmeny počasia,
ľudové pozorovania a pranostiky
Pozorujeme dĺžku a smer tieňa –
svetové strany, orientácia podľa
popoludňajšieho tieňa
Zima a jej premeny – zmeny prírody
Jarné premeny – zmeny prírody
Môj rodný kraj
a čo sa v ňom deje
10
Rodina a príbuzní – rodina, príbuzní,
príbuzenské vzťahy
Domov – domov, moja rodina a moja
obec
- povedať a nakresliť ľudovú
pranostiky, rozpoznať predpoveď
počasia pozorovaní prírody
a pomocou prístrojov,
- určiť smer na sever podľa
poludňajšieho tieňa, určiť svetové
strany v krajine, merať dĺžku a smer
tieňa ráno, cez veľkú prestávku
a napoludnie,
- porozprávať o zvieratkách v zime,
zimných športoch a zimnom
oblečení,
- opísať, ako vyzerá príroda v zime,
vymenovať zimné mesiace,
pomocou znakov zaznamenať
zimné počasie,
- vymenovať jarné mesiace,
- pozorovať zmeny prírody na jar,
- rozprávať o nich, robiť záznamy
pozorovaní
Žiak vie:
- určiť príbuzenské vzťahy v rodine –
otec, mama, sestra, brat, dedko,
babka..., blahoželať oslávencom
k sviatku,
- povedať adresu svojho bydliska,
- vypísať korešpondenčný lístok
a pohľadnicu,
- vymenovať, čo všetko tvorí domov
– rodina, priatelia, byt, osobné veci,
obec...
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Ľudia v mojom okolí – obec, ulice,
domy, významné budovy – pošta, polícia,
škola, obecný úrad...
História obce – naša obec, jej história
a súčasnosť
Služby, kultúra a šport – obchody
a služby v obci, kino, divadlo, kultúrny
dom, športové stredisko
Starostlivosť o zdravie – zdravie
a choroba, zdravotnícke zariadenie,
zdravotnícky pracovníci, pacienti
Naša bezpečnosť – tiesňová linka, postup
pri volaní polície
Ochrana proti požiarom – tiesňová
linka, postup pri volaní hasičov, požiarna
- v skupine nakresliť obec, v ktorej
bude všetko dôležité pre ľudí –
pošta, polícia, lekárska služba...,
- opísať spôsob života obyvateľov
obce,
- porozprávať, čo je úlohou starostu
obce,
- navrhnúť, v čom by mohol
starostovi pomáhať
- vymenovať pamätihodnosti obce,
kto významný sa narodil v obci,
- vytvoriť zbierku informácií o obci,
- porozprávať jednu miestnu povesť,
- vysvetliť návštevníkovi smer cesty
k dôležitým budovám v obci,
- vymenovať rôzne druhy služieb,
športov a kultúrnych podujatí,
- upevňovať svoje zdravie správnymi
hygienickými návykmi,
otužovaním, športovaním
a zdravým spôsobom života,
stravovania, pri chorobe dodržiavať
pokyny lekára,
- vymenovať odborných lekárov
- dodržiavať pravidlá, aby sa nedostal
do nebezpečenstva,
- vypracovať zoznam
nebezpečenstiev a ako sa pred nimi
chrániť, použiť čísla pre záchranu –
158,112,
- vymenovať a nakresliť príčiny
požiaru,
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
ochrana, hasiči
Životné prostredie – krajina, životné
prostredie, ochrana životného prostredia
Zhrnutie a upevnenie učiva – návšteva
požiarnej zbrojnice
Zvyky a tradície
7
Spomíname na našich predkov –
sviatočné dni, zvyky a tradície na jeseň
Predvianočný čas – sviatočné dni, zvyky
a tradície v zime
Vianoce – tradícia vianočných sviatkov,
Vianoce, výzdoba triedy
Starý rok – sviatočné dni, zvyky
a tradície v zime, Silvester
- rozlíšiť úžitok a nebezpečenstvo
ohňa, použiť telefónne číslo hasičov
– 150,112,
- vyhodnotiť miesta v škole alebo
v obci, ktoré sú znečistené
a navrhnúť zlepšenie,
- triediť odpad,
- navrhnúť značky, ktoré pomôžu
chrániť životné prostredie,
- vymenovať hasičské prístroje
a pomôcky,
- predchádzať nebezpečenstvu vzniku
požiarov
Žiak vie:
- opísať, ako rodina spomína na
zosnulých príbuzných,
- odpovedať na otázky odkiaľ
pramenia jeho korene, akých mal
predkov,
- porozprávať o zvykoch na Mikuláša
a Luciu,
- zarecitovať, zaspievať mikulášske
básničky, pesničky,
- zhotoviť adventný kalendár alebo
adventný veniec
- porozprávať o zvykoch na Vianoce
u nich doma, zaspievať vianočnú
koledu a predniesť vianočný vinš,
nacvičiť program na triednu
besiedku, obdariť svojich blízkych
- vymenovať známe sviatočné dni na
rozhraní kalendárnych rokov,
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova
FG
Nový rok – sviatočné dni, zvyky
a tradície, Nový rok, Traja králi
Veľká noc – zvyky a tradície na jar,
Veľká noc, kraslice, korbáče, oblievačka
Tešíme sa na prázdniny – letné
prázdniny, plán, nákres
Čo sa mi v našom
kraji najviac páči
2
Postavme si Vlastivedkovo –
opakovanie, projekt dedinky
Upevnenie učiva – výlet do okolia
- -opísať, aké tradície sa k nim viažu
v ich rodine, v obci,
- zavinšovať novoročný vinš,
porozprávať, ako v rodine vítajú
nový rok, vymyslieť predsavzatie
do nového roka,
- povedať veľkonočný vinš,
- opísať, aké tradície a zvyky sa
viažu k Veľkej noci v ich rodine,
v obci,
- vyzdobiť triedu veľkonočnými
ozdobami vlastnoručne
zhotovenými,
- vytvoriť program na leto,
- zapísať alebo zakresliť zážitky
z leta do denníka,
- založiť vlastnú zbierku rôznych
vecí – mušle, pohľadnice...
Žiak vie:
- napísať, nakresliť, čo sami vo
vlastivede páčilo, nepáčilo,
- vytvoriť v skupinách zo škatúľ
dedinku Vlastivedkovo s
nakreslenými témami alebo
zážitkami z hodín vlastivedy,
- vie sa orientovať v prírode,
- použiť vedomosti z vlastivedy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
4. Metódy a formy
Vo výchovno – vzdelávacom procese vyučovania predmetu Vlastiveda je možné voliť
a uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem
o preberané učivo, sústredia pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia postup myslenia
každého žiaka a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti
a zručnosti.
Pri realizácií cieľov Vlastiveda sa uplatňujú verbálne, názorové, demonštračné
a praktické metódy. Najčastejšie sú: rozhovor, výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, opis,
diskusia, vychádzky, pozorovanie, predvádzanie projekcie, prezentácia, rozbor, aplikácia
teoretických poznatkov do praktickej činnosti. Organizačné formy si volí učiteľ podľa
charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny, špecifických potrieb žiakov, tiež od
individuálnych schopností, zručností a možností, pričom rešpektuje regionálne podmienky.
Ďalšími vhodnými sú:
Skupinové vyučovanie, frontálne vyučovanie, diferencované vyučovanie, projektové
vyučovanie a vyučovanie v blokoch, formy zážitkového učenia, skúsenostného učenia,
kooperatívne učenie, samostatná práca, začleňovanie reálnych situácií, ktoré žiaci zažívajú vo
vlastnom okolí.
5. Učebné zdroje
•
KOŽUCHOVÁ M., ŠIMUNKOVÁ M.: Vlastiveda pre 2. ročník základných škôl,
Expol Pedagogiky Bratislava, s.r.o.2008, ISBN 978-80-8091-132-4
•
Motivačné texty: Nové povesti slovenské (Milan Ferko)
o Bratislavské povesti (Mária Ďuríčková)
o Kniha o Slovensku (Vladimír Ferko)
6. Hodnotenie predmetu
Na predmete Vlastiveda hodnotíme úroveň zvládnutia výkonového štandardu, ktorú
zisťujeme ústnou formou (ústne odpovede, prezentácia výsledkov skupinovej práce, práce vo
dvojiciach, samostatnej práce) alebo písomnou formou (bleskovky, písomné práce po prebratí
každého tematického celku). Pri hodnotení sa zameriavame nielen na úroveň dosiahnutých
vedomostí, ale hodnotíme aj ako žiak „rastie“, a to vedomostne, v zručnostiach pri práci s
mapou (plánom), ako dokáže spolupracovať v skupine či vo dvojici, vzťah, ktorý má k
predmetu vlastiveda.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
Percentuálna úspešnosť
1
100 – 91 %
2
90 – 75 %
3
74 – 55 %
4
54 – 35 %
5
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Etická výchova
druhý
týždenne - 1 hodina (1 hodina ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť
s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných
vzťahov
v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa
odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny
rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych
zručností /otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora
mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
•
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
•
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,
•
jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
•
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
•
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
•
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
•
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
•
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,
ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby
sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných
osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Človek a hodnoty
Etická výchova
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Postoje
a zručnosti
medziľudských
vzťahov
Tvorivosť
Časová
dotácia
5
5
Obsahový štandard
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- pozná mená svojich spolužiakov,
učiteľov, dokáže ich pozdraviť a
osloviť
- chápe význam počúvania iných
Počúvanie iných ako prvý predpoklad
spolupráce – počúvanie iných, spolupráca
a spolupráce s nimi
Sebaovládanie pri prijímaní informácií
- si uvedomuje si potrebu
o sebe
sebaovládania pri prijímaní
informácií o sebe
Základy spolupráce v skupine - práva
- dodržiava pravidlá v skupine
a povinnosti v skupine
Objavujeme vlastné danosti – vlastné
Žiak:
schopnosti, danosti, talent
- uvedomuje si svoje vlastné danosti
a pozitívne stránky
- rozvíja si tvorivosť a pozorovacie
Rozvoj fantázie a pozorovacích
schopnosti
schopností
- sa teší z využitia svojej tvorivosti
v prospech iných
Tvorivosť, ktorú od nás očakávajú
- využíva a prijíma tvorivosť od
a prijímajú iní
iných
Opakovanie získaných zručností z 1.
ročníka – využívanie poznatkov z prvého
ročníka, pozdrav, oslovenie
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Environmentálna
výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje –
prijímanie tvorivosti od iných
Iniciatíva
5
Využitie tvorivosti v živote triedy –
pravidlá triedy a ich význam
Iniciatíva v sebapoznaní – fungovanie
tela, vplyv na prežívanie, pohodu,
nepohodu
Iniciatíva vo vzťahu k iným –
k spolužiakom
Hľadanie možností, ako vychádzať
v ústrety iným ľuďom – ústretovosť
k iným
Žalovanie a podvádzanie
- chápe význam pravidiel v skupine
- podieľa sa na budovaní pozitívnej
klímy v triede, vytvára príjemné
prostredie.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Žiak:
- chápe ako vplýva fungovanie jeho
tela na jeho prežívanie
- je iniciatívny vo vzťahu k iným
Multikultúrna výchova
- prežíva radosť, keď vychádza
v ústrety iným
FG
- vie vyriešiť inými neprijatú
iniciatívu a vie posúdiť, ktorá
iniciatíva je pre neho neprijateľná
Ochrana život a zdravia
Vyjadrenie citov
5
Iniciatíva, ktorá ohrozuje zdravie
a osobnú bezpečnosť – ohrozenie
zdravia, osobná bezpečnosť
Vyjadrenie vďačnosti, ochoty,
láskavosti, obdivu
Ako si vzájomne vyjadrujeme city
v rodine, medzi priateľmi
a spolužiakmi – cit, rodina, priateľ,
spolužiak
Úcta k žene, k matke – k sestre,
spolužiačke, vzťah k nim
Úcta k mužovi, otcovi, bratovi,
spolužiakovi – vzťah k nim
- vie odmietnuť iniciatívu ohrozujúcu
jeho zdravie a osobnú bezpečnosť
Žiak:
- vie vysvetliť verbálne a neverbálne,
čo je vďačnosť, ochota, láskavosť,
obdiv
- vníma a akceptuje city iných
Osobnostný a sociálny
rozvoj
- vie vysvetliť, čo je úcta k žene aj
k mužovi a vie aké prvky má úcta
Multikultúrna výchova
Naša trieda –
spoločenstvo detí
13
Kultivované vyjadrovanie negatívnych
citov – zlosť, hnev, zúrivosť, smútok,
vzdor
Správame sa medzi spolužiakmi
Čo a mi v našej triede najviac páči –
zameranie na pozitíva v triede, na dobré
vlastnosti žiakov
- vie kultivovane vyjadriť negatívne
city, akceptuje city iných
Žiak:
- chápe význam kamarátstva a
priateľstva, prežíva radosť z toho,
že je prijatý do skupiny
- chápe iných, snaží sa vcítiť do ich
pocitov, vie pomôcť slabším
Regionálna výchova
FG
Slušnosť a ohľaduplnosť, čestnosť a
pomoc slabším – čestnosť, empatia,
prosociálnosť
- chápe iných, snaží sa vcítiť do ich
pocitov, vie pomôcť slabším
Rešpektovanie inakosti – dodržiavanie a
rešpektovanie pravidiel správania sa v
triede
- uvedomuje si potrebu dodržiavania
pravidiel správania
Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami
– vzťah chlapec a dievča
- vie rozpoznať osobitosti chlapcov a
dievčat
Kamarátstvo a priateľstvo – význam
kamarátstva a priateľstva
- si vie vyjasniť svoje myšlienky o
priateľstve a porovnáva ich s
ostatnými členmi skupiny
Čo je dôležité pre priateľstvo, vzťahy v
triede – spokojnosť, spolupráca,
tolerancia
- dokáže byť pozorný a ohľaduplný k
svojim spolužiakom, neubližuje im
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova
Dodržiavani pravidiel – pozornosť,
ohľaduplnosť
- vie dodržiavať a rešpektovať
pravidlá
Podpora vzájomnosti a spokojnosti,
tolerancia a spolupráca – konsenzus,
súhlasné rozhodnutie
- vie dosiahnuť konsenzus v
spoločných záujmoch, myšlienkach
a prioritách
4. Metódy a formy práce
Vo vyučovaní etickej výchovy uplatňujeme predovšetkým hravé formy, zážitkové
učenie. Striedanie metód a foriem práce, meníme tak, aby boli primerané veku. Využívame
rozhovory, dramatizáciu, dialóg a diskusiu, nastolenie problému, modelové situácie, učenie
posilňovaním žiadúceho správania, učenie disciplinovaním, prácu s obrázkami a samozrejme
IKT zdroje.
Pre udržanie pozornosti žiakov často meníme činnosti, uplatňujeme variabilné
motivačné postupy.
Snažíme sa vytvoriť priestor na tvorivosť a sebarealizáciu žiakov, aktivitu, iniciatívu,
samostatnosť a rozvoj komunikačných zručností. Používame nenásilné formy učenia, ktoré
pomáhajú žiakom osvojiť si základné etické normy a emocionálne sa s nimi stotožniť.
K najvyužívanejším formám patria práca vo dvojiciach a v skupinách čím vytvárame priestor
na vytváranie sociálnych vzťahov.
5. Učebné zdroje
Vo vyučovaní etickej výchovy pracujeme s týmito materiálmi:
•
IVANOVÁ E., KOPINOVÁ Ľ., LÍŠKOVÁ E.: Etická výchova pre 2. ročník
základných škôl, pracovné listy., SPN – Mladé letá, s.r.o., 2006, ISBN 80-10-00907-5
•
IVANOVÁ E., KOPINOVÁ Ľ.: Metodická príručka pre učiteľov. Bratislava,
Metodicko-pedagogické centrum
•
Motivačné texty – výber konkrétnych textov je na rozhodnutí učiteľa, pričom je
dôležité vyberať veku primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí
•
Obrázky
•
IKT zdroje
6.
Hodnotenie predmetu
K dosahovaniu cieľov v predmete Etická výchova je vhodné a žiadúce používať
slovné hodnotenie počas celého priebehu vyučovacej hodiny. Žiakom sa vo veľkej miere
poskytuje priestor na vlastné hodnotenie - sebahodnotenie, a reflexiu (ako sa cíti, ako sa mu
jednotlivé časti hodiny i jednotlivé činnosti realizované v rámci vyučovania páčili). Aktívne
rozvíja svoje kritické myslenie, vie vyjadriť svoj názor.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Etická výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
druhý
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich
stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom
žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
•
spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku.
•
vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.
•
osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré žiakom umožňujú:
komunikačné kompetencie:
•
rozumieť neverbálnej komunikácii
•
objavovať zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie
•
vlastnými slovami vedieť vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadriť svoje myšlienky v
práci v skupinách, zapájať sa do diskusie, neskákať do reči
•
schopnosť sa stíšiť
kompetencie k učeniu sa:
•
otvorenosť pre tvorivé myslenie
•
objavovať potrebu učenia sa
kompetencie k riešeniu problémov:
•
plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými
•
primerane svojej detskej skúsenosti vie formovať problém
•
hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému
občianske:
•
angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
•
konkrétnymi skutkami prispievať k ochrane prírody, mať úctu k živým aj neživým
súčastiam prírody
kultúrne:
•
vážiť si ľudský život
•
učiť sa tolerantnosti
•
vnímať dôležitosť ľudskej činnosti pre svet
•
objavovať krásu stvorenia, prírody
•
objavovať krásu človeka
sociálne a interpersonálne:
-
budovať vzťah dôvery, formovať zdravé sebavedomie
-
uvedomovať si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijímať
sám seba
-
konkrétnymi skutkami prejavovať úctu ku chorým a starým ľuďom
-
schopnosť oceniť hodnotu rodiny
-
na základe určitej role spolupracovať v skupine, vytvárať pozitívny postoj k
stvoreným veciam
existenciálne:
-
disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia
-
otvorenosť pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností
-
rozumieť základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je
pripravený angažovať sa pre ich rozvoj
-
rozumieť základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu
spojenému s modlitbou
-
odhadovať dôsledky vlastného správania a konania
-
rozvíjať duchovné hodnoty
-
rozvíjať vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)
-
objavovať duchovný rozmer človeka
-
spoznávaním seba samého hodnotiť svoje činy, dokázať si priznať vinu a viesť k
náprave
-
rozvíjať kritické myslenie, schopnosť jednoducho obhájiť svoj názor
-
správne posudzovať svoje konanie
-
osvojovať si zdravý životný štýl.
Kritéria hodnotenia
Na hodine náboženskej výchovy učiteľ hodnotí žiakov slovne. Optimálne je slovné
hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Nadpredmetové vzťahy
Mediálna výchova: správa – pozdrav ako jednoduchá forma komunikácia človeka
s človekom, posolstvo dobra – pozdravom prajeme druhým dobro. Dieťa si prakticky osvojuje
správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdrav pri stretnutí alebo lúčení, prosbu,
poďakovanie, ospravedlnenie sa).
Environmentálna výchova: patrím do rodiny a svet v ktorom žijem. Prostredníctvom
poznávania sveta a príkladu sv. Františka si deti vytvárajú pozitívny vzťah k prírode, učia sa
preberať zodpovednosť za zverenú prírodu prostredníctvom rastliny, ktorú si zasadia a o ktorú
sa starajú.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: som očakávaný – očakávanie dieťaťa v ľudskej rodine.
Dieťa si uvedomuje svoju existenciu už pred narodením v živote pod srdcom mamy, objavuje
hodnotu rodiny.
Prevencia sociálno – nežiaducich javov (prosociálna výchova): vzájomná pomoc, pozitívne
nasmerovanie dieťaťa na vnímanie potrieb iných.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
BOH MI
DÔVERUJE
Časová
dotácia
5
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
Obsahový štandard
Ďakujeme za prázdniny
Svet okolo nás
Človek ako Boží obraz
V záhrade života
Chránime svoje okolie
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
- vyjadriť svoju skúsenosť z prázdnin. Rozvíjať postoj
vďačnosti za Božie dary. Prejaviť radosť a vďačnosť zo
stvoriteľského diela. Obnoviť kamarátske vzťahy
žiakov.
- pochopiť pôvod ľudských diel v stvoriteľskom Božom
diele. Vnímať Božiu prítomnosť v ľudskom diele.
Vyjadriť vznik vecí.
- porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, uvedomiť
si svoju jedinečnosť a zodpovednosť za svet. Vnímať
stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti.
Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela.
- reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade, spoznať
šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní
dobra. Rozvíjať svoju schopnosť v rozlišovaní dobra a
zla. Vnímať krivdy páchané okolo nás.
- pochopiť význam správneho prístupu k životnému
prostrediu vyplývajúceho z Božieho plánu s človekom a
so svetom.
Prierezové
témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
DÔVERUJEM
BOHU
7
Vidieť srdcom
Sviatok všetkých svätých a
dušičiek
Návšteva cintorína
Abrahám
Abrahám dôveruje Bohu
Môžem Ťa osloviť, Bože?
Posvätený deň
V advente očakávame
príchod svetla
Advent
Sviatok sv. Mikuláša
DÔVERA V
RODINE
8
Svetlo a tma
Lucia priniesla do rodiny
svetlo
Žiak vie:
- rozvíjať intuitívne vnímanie. Precvičiť si základy
sústredenia a stíšenia.
- naučiť sa úcte k ľuďom, ktorí nás už opustili – vzorne sa
správať na cintoríne. Uvedomovať si potrebu modlitby
za duše zomrelých.
- prakticky prejaviť svoju úctu k zosnulým, naučiť sa
vzorne správať na cintoríne.
- spoznať hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery;
reprodukovať biblický text o Abrahámovi a
jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim životom;
vnímať potrebu človeka niekomu veriť.
- reprodukovať biblický text o Abrahámovi a
jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim životom;
objavovať ticho
- uvedomiť si krásu a význam krstného mena; pochopiť
význam používania Božieho mena; rozvíjať si úctu k
Božiemu menu.
- uvedomiť si potrebu medziľudského dialógu a potrebu
modlitby; vnímať Boha ako osobu; formulovať vlastnú
modlitbu
- pochopiť význam slova advent, vyrobiť si adventný
kalendár
- uvedomovať si príchod Spasiteľa a pripravovať sa naň.
- uvedomiť si krásu dávania- darčeky a ich hodnotu.
Vedieť sa podeliť s tým, čo mám.
Žiak vie:
- vnímať potrebu svetla pre život človeka; uvedomovať si
potrebu svetla pre vlastný život a formovať si návyk
konať dobré skutky prinášajúce so života človeka svetlo.
Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii spoznať rodinu ako
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Dopravná
výchova
Vianoce
-
Nedeľa
Ako sa ľuďom stratila
nedeľa
-
Žijem v rodine
Vzťahy medzi dieťaťom a
dospelým
-
Príbeh o jednej rodineEzau a Jakub
Moja rodina
Môj krst
Krstný patrón
Cirkev- jedna rodina
Cirkev- Ježišova rodina
dnes
Pôst
Modlitba krížovej cesty
-
-
-
miesto lásky, istoty a dôvery; objavovať v sebe túžbu
po láske, ktorú človek nosí v srdci; vnímať svoje
jedinečné miesto v rodine;
spoznať význam príchodu Ježiša na tento svet - prežívať
tieto sviatky - ako sviatky rodiny, lásky a pokoja.
Pripraviť sa na príchod Božieho Syna.
pochopiť, že nedeľa je Boží dar pre človeka; formovať
si správny návyk slávenia nedele. Rozvíjať kritické
myslenie objavovaním a premýšľaním nad rozdielmi
chápania nedele. Vnímať potrebu ľudského slávenia a
posvätnosť nedele.
objaviť rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery;
objavovať v sebe túžbu po láske.
reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a
prepojiť ho so svojim životom; vnímať následky
narušenia dôvery. Spoznávať dobré vlastnosti členov
mojej rodiny, modliť a za všetkých v rodine a pomáhať
im.
pomenovať krstné symboly a vysvetliť ich význam;
opísať význam krstu a vnímať svoje miesto v rodine.
Spoznať svojho krstného patróna, jeho život a dielo.
Volať sa krstným menom, nie prezývkami.
pochopiť potrebu a význam spoločenstva; uvedomiť si
cirkev ako rodinu. Vnímať svoje miesto v ľudskej i
Božej rodine.
uvedomovať si potrebu pokánia, konania dobrých
skutkov, pripravovať sa na najkrajšie sviatky rokaVeľkú noc.
Spoznať zastavenia krížovej cesty, uvedomovať si cenu
vykúpenia – utrpenie Krista- cesta spásy.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Regionálna
výchova
Mediálna
výchova
Multikultúrna
výchova
DÔVERUJEM
E SI
NAVZÁJOM
6
Potrebujeme sa navzájomSwimmy
Dobre počúvať ; Správne
slovo
Dobre sa pozerať
Rob iným to, čo chceš, aby
robili tebe
Moje svetlo pre iného
Moje ruky pre druhéhoBoháč a Lazár
Krížová cesta; Veľká noc
DESATOROPOZVANIE
K SLOBODE
A K DÔVERE
4
Dať slovo
Žiak vie:
- uvedomovať si potrebu spolupatričnosti, súdržnosti;
uvedomovať si silu strachu; Vnímať, ako vzájomné
stretnutia pomáhajú prekonávať prekážky, nástrahy
a nebezpečenstvo.
- pochopiť význam slova pre budovanie medziľudských
vzťahov; oceniť silu slova pri budovaní vzťahov;
rozvíjať verbálne i neverbálne prejavy. Vnímať, čo
buduje a čo ničí vzťahy medzi ľuďmi.
- objavovať vnútornú krásu človeka; rozvíjať správny
pohľad na seba aj na iného človeka; formovať vedomie
vlastnej jedinečnosti a úctu ku každému človekovi.
Rozvíjať v sebe „zlaté pravidlo“ a to, čo ma spája
s druhými. Pri práci v skupine akceptovať názory
druhých.
- analyzovať príbeh „Ako prišlo slnko do krajiny Malon“.
Uvedomovať si význam svetla pre život. Formovať
postoj prijímania svetlo do svojho života. Podieľať sa na
šírení dobra.
- analyzovať príbeh „Boháč a Lazár“; uvedomiť si
význam delenia sa; formovať postoj delenia sa s inými.
- pomodliť sa spoločne krížovú cestu za rodiny,
spolužiakov a blížnych. Uvedomiť si hodnotu
vykúpenia, spásy- smrťou Krista; byť vďačný za
vykúpenie.
Žiak vie:
- objavovať rozmer zodpovednosti za dané slovo.
Stotožniť sa s princípmi dodržania slova. Formovať
postoj zodpovednosti za dané slovo.
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Mediálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné
zručnosti
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Zmluva na Sinaji
Pravidlá
Desatoro
Múdrosť, Pravda, Dobro,
Krása
Máj - mesiac Panny Márie
POZVANIE
NA
HOSTINUOBNOVENIE
DÔVERY
3
Odchod z domu Otca
Návrat do domu Otca
Zmierenie
Hostina
Cesta dôvery
- pochopiť význam slova „sľub“; uvedomiť si význam
dodržania sľubu, formovať si postoj zodpovednosti za
svoje slová. Objavovať dobro múdrych pravidiel,
pravidlá hry; stotožniť sa s princípmi dodržiavania
pravidiel; Pochopiť význam Desatora ako pravidiel na
ceste k Bohu.
- formovať si postoj dôvery k Bohu dodržiavaním
prikázaní a Božieho zákona. Objavovať dobro okolo
seba, vyjadrovať potrebu múdreho a dobrého
rozhodovania sa; vnímať a načúvať vnútornému hlasu
svedomia.
- pochopiť význam Márie v dejinách sveta, modliť sa
k Márii o pomoc, spoznať jej život a uvedomiť si, že je
mojou Matkou.
Žiak vie:
- pochopiť súvis medzi správaním sa márnotratného syna
a vlastným rozhodovaním sa. Objaviť rozmer ľútosti a
odpustenia pre budovanie vzťahov.
- Stotožniť sa s márnotratným synom hľadajúcim cestu
návratu k Otcovi. Formovať si návyk ľútosti nad
spáchaným zlom a formovať si návyk ospravedlnenia sa.
- Reprodukovať príbeh milosrdného otca a márnotratného
syna; aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj
život; vnímať následky nesprávneho rozhodnutia na
život človeka. Vyjadrovať ospravedlnenie sa verbálne i
neverbálne. Formulovať ľútosť vlastnými slovami; vžiť
sa do situácie zmierenia sa človeka s človekom a
človeka s Bohom. Formovať si návyk ľútosti nad
vykonaným zlom; formovať postoj dôvery v Božiu
dobrotu.
- rozvíjať si poznávanie nádeje v Božiu dobrotu a
milosrdenstvo. Vnímať a oceniť dobrotu Boha k
Environmentálna
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Multikultúrna
výchova
Opakovanie učiva
človeku. Formovať si návyk nepohŕdania,
neposudzovania a neodsudzovania ľudí. Rozvíjať
poznávanie nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo;
vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči;
oceniť postoj dôvery voči človeku a Bohu. Formovať si
návyk ľútosti nad vykonaným zlom.
Zopakovať si vedomosti získané v 2. ročníku
4. Metódy a formy
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov
a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej
hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako
je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie
poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého
diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov
a zručností. Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),
vysvetľovanie
(logické
komunikácia
formou
systematické
otázok
sprostredkovanie
a odpovedí
na
učiva),
vyjadrenie
rozhovor
faktov,
(verbálna
konvergentných
a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov,
rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené
systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca so symbolom,
didaktická hra).
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy
opakovania a precvičovania, (ústne)
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení
či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického
celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Boh mi dôveruje
Dôverujem Bohu
Formy
Metódy prehlbovania
Súťaže,
kvízy,
osvojeného
učiva
– brainstorming,
samostatná
(skupinové a individuálne)
práca,
rozhovor,
práca
s textom, reprodukcia
Metódy získavania
Reprodukcia
textu,
vedomostí, Metódy rozvoja prepojenie
so
životom,
tvorivosti
u žiakov
rozhovor,
Metódy prehlbovania
Samostatná
práca,
osvojeného učiva, metódy rozhovor, práca s textom,
získavania vedomostí
dramatizácia,
Dôvera v rodine
Dôverujeme
navzájom
a fantázie dramatizácia,
samostatná práca
si
Metódy získavania
Reprodukcia
textu,
vedomostí,
metódy
prepojenie
so
životom,
osvojovania si učiva
dramatizácia,
rozhovor,
samostatná práca
Metódy získavania
Samostatná
práca,
Desatoro- pozvanie k
vedomostí, Metódy rozvoja rozhovor, práca s textom,
slobode a k dôvere
tvorivosti
a fantázie dramatizácia,
u žiakov
Metódy prehlbovania
Reprodukcia
textu,
Pozvanie na hostinuosvojeného učiva, metódy prepojenie
so
životom,
obnovenie dôvery
získavania vedomostí
rozhovor, samostatná práca
5. Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho
náboženstva pre druhý ročník základných škôl- Cesta dôvery. Metodická príručka obsahuje
metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály
pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ
vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov
a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo/Detská Biblia, biblické obrazy.
•
HURAJTOVÁ J. a kol: Cesta dôvery pre 2. ročník ZŠ pracovný zošit, Katolícke
pedagogické a katechetické centrum, n.o., Spišská Nová Ves, 2010,
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
-
učebnice
-
internet
-
knižnica
-
počítač (CD, DVD), dataprojektor
6. Hodnotenie predmetu
Na predmete Náboženská výchova žiaci nie sú hodnotí známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných,
literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov. Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a
reflexiu.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Náboženská výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
druhý
týždenne - 2 hodiny (1 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne - 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výtvarná výchova primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických
skúseností
získaných
výtvarnou
činnosťou
–
intenzívnych
zážitkov
dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia,
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných
aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj
ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný,
odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a
multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem
dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné
činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie
vlastných predstáv.
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s
vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka:
vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a
vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú
sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a
chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na
úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.
Výtvarná výchova má potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov,
pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími
prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie), ale aj
s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými
postupmi a pod.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
• Kognitívne ciele
Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky,
základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a
tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať
pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela
vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.
• Senzomotorické ciele
Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a
fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie
konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov.
Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a
techník.
• Socioafektívne ciele
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných
kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a
vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k
tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.
Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie,
vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a
aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového
vyučovania.
Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť
schopný zaujímať postoje:
• základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových
vzťahoch,
• vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov
a materiálov (ceruzky, fixky, štetce, nožnice, vodové farby, suché a voskové/olejové
pastely, mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo
výtvarných programoch počítača ...),
• základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia
starovekých kultúr, antického umenia,
• základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma,
• základné
poznatky
o princípoch
impresionistickej, surrealistickej
a
akčnej
maľby, paketáže, land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej
skúsenosti – znalosť vybraných charakteristických diel týchto smerov,
• znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu,
sochy, reliéfu,
• prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,
• prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,
• vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických
kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie,
remeselné tradície),
• tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry), realizovať rôzne typy stôp (rôzne
druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v
závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a
smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna farba,
tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne
modelovacie hmoty a pod.),
• vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa
videnej skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov
(detailov) a prevažne spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné
tvary, zmnožovať tvary kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa
šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary,
transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na predmetný tvar,
geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať
novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie,
• vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej
skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny
miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné
kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb),
materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná,
hladká, vzorovaná ...),
• komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu,
• zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec,
pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
• vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami,
• kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania,
• zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze;
vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu
(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)
• zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie,
trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži
a v asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,)
• zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez,
sádrorez linorez a pod.),
• zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty
a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,
• zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov
(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov,
• zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a
maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné
filtre.),
• v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,
• náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích
schém – inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane
veku) vlastného názoru (myslenia),
• tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu
určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad
predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie
náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Sieť edukačných tém predstavuje model,
s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne
jedného ročníka. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) učiteľ. Niektoré
edukačné témy sú alternatívne.
Obsah vyučovacieho predmetu vedie k postupnému osvojeniu týchto kľúčových kompetencií:
-
sociálne komunikačné kompetencie
-
kompetencie učiť sa
-
kompetencia riešiť problémy
-
osobné, sociálne a občianske kompetencie
-
kompetencia chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Výtvarný jazykzákladné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Výtvarný jazyk kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
Podnety
výtvarného
24
Obsahový štandard
Línia, jej vzťah a charakter
Farba a výraz farby
20
Kompozícia- umiestňovanie vo formáte
Rytmus a pohyb (arytmia a nehybnosť )
Symetria a asymetria ( tvarov, farieb,
plôch a objektov )
4
Hry v prírode
Ročník: druhý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- dokáže realizovať rôzne typy stôp,
línií, škvŕn, a odtlačkov.
- vie na základe predstavy dotvárať
škvrnu.
- vie esteticky zhodnotiť zhluk škvŕn.
- správne používa základné farebné
kontrasty.
Žiak:
- vie vedome umiestňovať tvar v
rôznych častiach plochy.
- vie vyjadriť plošný a priestorový tvar
a obrys podľa fantázie, dopĺňať
neúplné tvary a priraďovať príbuzné
tvary.
- vie vyjadriť základnú vizuálnu
symetriu a asymetriu.
Žiak:
- má vedomosti o krajine svojho
okolia, regióne a ich estetických i
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Surrealizmus- fantastický portrét
umenia, výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia
Podnety fotografie,
filmu a umenia
Inšpirácia archaickými písmami
(piktogramy, tajná abeceda, hieroglyfy )
6
Koláž- montáž z fotografií
Filmová postava, filmový kostým, herci a
herectvo
Dizajn a ľudské telo (jeho doplnky,
maska)
Porovnávacie,
komunikačné
a súhrnné cvičenia
2
Triedenie, zobrazenie predmetov podľa
kategórií,
miešanie tvarov
Podnety
architektúry
2
Architektúra ako skladačka (stavebnica,
stavba, konštrukcia)
Elektronické médiá
2
Hry s písmom a textom na PC
Synestetické
podnety
2
Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite
Podnety rôznych
2
Podnety z prírodovedy a vlastivedy (tvar
vizuálnych kvalitách.
- má vedomosti o vlastnostiach
a možnostiach používania
výtvarných nástrojov a materiálov.
Žiak:
- vie esteticky spájať materiály
v koláži – vkladanie, lepenie,
viazanie.
- má osvojené vedomosti o vzniku
filmu, o pohybe obrazu a filmovej
predstave.
Žiak:
- vie esteticky dopĺňať neúplné tvary,
zmnožovať tvary kreslením,
kopírovaním a manipuláciou.
- správne mieša a priraďuje príbuzné
tvary
Žiak:
- má osvojené prvé primárne
vedomosti o architektonickom
priestore a tvare.
Žiak:
- ovláda jednoduché úkony vo
vybraných programoch PC.
Žiak:
- dokáže transformovať predmety na
iný tvar, skladať tvar z rozmanitých
prvkov konštruovať novotvar.
Žiak:
- vie tvoriť rôzne typy stôp na ploche i
Ochrana života a
zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
tela, krajina, možnosť spájania
s edukačnými témami jednotlivého
predmetu )
oblastí poznávania
sveta
Tradície a identita
2
Remeslá nášho regiónu
v modelovacom materiály s nárokmi
na približnú proporcionalitu.
Žiak:
- pozná primárne druhy remesiel, ich
špecifické znaky a využitie.
- prepojenie minulosti a prítomnosti.
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna výchova
FG
4. Metódy a formy práce
Metódy a formy si volí učiteľ sám. Zvolené formy a metódy majú byť veku primerané.
Medzi metódy, ktoré prispievajú k rozvoju výtvarných zručností patria tradičné aj netradičné
vyučovacie metódy. V procese vyučovania výtvarnej výchovy majú veľký význam tieto
metódy:
-
metóda praktickej činnosti
-
metódy výkladovo – problémové, výkladovo – ilustratívne metódy
-
heuristické metódy
-
výskumné metódy
-
mnohé aktivity tvorí hra, súťaž, dramatizácia.
Organizačné formy, ktoré môže učiteľ použiť vo vyučovaní:
-
frontálne vyučovanie
-
skupinové vyučovanie
-
diferencované a individuálne vyučovanie
Podľa možností sa môžu využiť aj exkurzie do galérií a múzeí.
5. Učebné zdroje
• ČARNÝ L.: Výtvarná výchova 2. ročník základných škôl, Združenie EDUCO, 2010,
ISBN 978-80-89431-12-0
• výstavy, časopisy, detské ilustrácie, ilustrácie detských autorov, IKT (Skicár,
Maľovanie pre deti)
6. Hodnotenie predmetu
Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu o tom, ako zvládol danú problematiku,
aké sú jeho pokroky, prípadne v čom má nedostatky. Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do
ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť
prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Nehodnotíme len výsledok činnosti,
ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.
Forma hodnotenia
- ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom
- túto formu príležitostne kombinovať so sebahodnotením
- uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup
- hodnotiť výtvarný prejav na každej vyučovacej hodine
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
druhý
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na
báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie
vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich
schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové
kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania,
zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu.
Prevahu majú hudobné prejavy:
•
vokálno – intonačné
•
hudobno -pohybové
•
inštrumentálne
Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu
najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej radosti a lásky, formou
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na
hromadené vedomosti.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
+ rozvíjal citový svet žiakov
+ formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu, v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k
prírode, ku všetkým prejavom života
+ vychovali žiaci hrdí, na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom
+ vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania k módnym vlnám, reklame a subkultúre.
Kognitívne ciele
•
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
•
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
•
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo
pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku
na definíciu pojmov,
•
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných
činností,
•
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier
k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
•
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak,
aby vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali
výpovede predložených veku primeraných umeleckých diel,
•
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického
vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
•
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt,
otvorenosť
a tvorivosť,
•
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne
vyjadrovať vlastné názory a postoje,
•
bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
•
získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať
i prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
•
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života.
Psychomotorické ciele
•
na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje
hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať
ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
•
dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
•
rozvíjal citový svet žiakov,
•
formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy
k prírode, ku všetkým prejavom života,
•
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
•
vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom,
•
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
-
hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska)
-
inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky
-
príbehy, ľudové, umelé a detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál
zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu
didaktických problémov)
-
sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno .pohybových, hudobno-dramatických
V 1.-3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do tematických
celkov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Tematický
celok
Časová
dotácia
Pieseň v živote
človeka
a spoločnosti.
Vokálno-intonačné
činnosti.
10
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti.
Inštrumentálne
činnosti.
10
Obsahový štandard
Ročník: druhý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
+ vie správne zaspievať stanovený
počet detských a ľudových piesní, i
Kultivovaný spevácky prejav v rozsahu c1
hier so spevom.
+ chápe poslanie ľudovej hudobnej
- c2
kultúry v živote človeka a v živote
Detské a ľudové piesne
spoločnosti.
+ vie podľa fonegestiky zaspievať
Melodické hry na solmizačné slabiky
jednoduché durové melódie.
Prierezové témy
/finančná gramotnosť
FG
Zdokonaľovanie speváckych zručností a
návykov
Fonogestika
Poznanie rytmických hudobných
nástrojov, ovládanie techniky hrania na ne
Tvorivé realizovanie jednoduchých
sprievodov k piesňam, rytmické motívy
Pomocou detských hudobných nástrojov
realizovať zvukovú podobu javov, nálad,
Žiak vie:
+ správne hrať rytmické motívy
pozostávajúce z hodnôt štvrťových,
osminových nôt a pomlčiek.
+ vie dané znalosti použiť pri tvorbe
sprievodu k piesňam.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Environmentálna,
regionálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti.
Hudobnopohybové činnosti
5
podporiť náladu piesne a skladby.
Hudbu stvárniť pohybom, tancom a
gestom
Pohybové vyjadrenie hudobného výrazu,
charakteru hudby
Hudobno – pohybové hry so spevom
Používanie taktovacích gest
Počúvanie hudobných skladieb a
vyjadrenie hudobného zážitku slovom
Chôdza a pochodovanie podľa hudby,
reagovanie na zmeny tempa a dynamiky.
Žiak:
+ vie pohybom správne reagovať na
hudbu.
+ vie použiť taktovacie gestá v
zvolenom takte, pričom sa
zameriava na správny postoj
jednotlivého gesta.
+ sluchovo rozpozná jednoduché
detské hudobné skladby a
primerane dokáže vystihnúť náladu
hudby.
- ovládať základné kroky valčíka,
čardáša a mazurky.
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ovládať kroky čardáša, valčíka a
mazurky.
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti.
Percepčné činnosti.
3
Pohybom vyjadriť náladu hudby.
Sluchom rozoznať kontrast v hudbe,
totožné, podobné a odlišné motívy a
hudobné myšlienky a časti skladby, druhy
ľudského hlasu, základné sláčikové,
dychové, bicie hudobné nástroje, klavír,
druhy speváckych zborov, melódiu a
sprievod.
Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby.
Spoznať hudbu rôzneho typu, domácu,
Žiak:
- vie na základe počutej melódie
určiť pieseň
- dokáže identifikovať/určiť po
viacnásobnom vypočutí hudobné
skladby a ich autorov
- dokázať vystihnúť náladu piesní a
počúvanej hudby
- vie na základe hudobnej ukážky
určiť hudobný nástroj (klavír,
husle, trúba,...)
Ochrana života a
zdravia
FG
Regionálna výchova
regionálnu, iných národov, rôzne žánre,
štýly.
Multikultúrna výchova
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti.
Hudobnodramatické
činnosti.
5
Poznávať a vážiť si hudobnú kultúru
svojho národa a iných národov.
Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v
danom tónovo priestore
Hudobné nástroje ako prostriedok na
vykreslenie prostredie, postáv a nálad
Žiak:
- sa aktívne podieľa na príprave a
zrealizovaní jednoduchého
hudobno- dramatického
predstavenia.
- vie prostredníctvom jednotlivých
hudobných nástrojov vytvoriť
hudobný príbeh.
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Mediálna výchova
4. Metódy a formy práce
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov
prostredníctvom skupinového, projektového, diferencovaného vyučovania i prostredníctvom
návštev hudobných podujatí. Na hodinách sa uplatňujú slovné metódy (monologické,
dialogické), metódy názorné (demonštračné), zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy,
metódy hrania rolí. Využívajú sa aj špecifické metódy ako je intonačná metóda s použitím
relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené
objavovanie hudby, improvizácia.
5. Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok na vyučovanie hudobnej výchovy:
•
LANGSTEINOVÁ E., CSc.: Hudobná výchova pre 2. ročník, SPN 1999, ISBN 80-0802970-6
•
Iné hudobné materiály podľa uváženia
•
Časopisy pre deti s danou tematikou, vhodne zvolené texty
•
Manipulačné pomôcky, IKT využiteľné v rámci predmetu
6. Hodnotenie predmetu
Koncepcia hodnotenia predpokladá dobré poznanie žiaka. Formatívne hodnotenie sa
uskutočňuje v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, grafické, prezentácia výsledkov
práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady,
resp. nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti. Veľký
dôraz sa kladie na sebahodnotenie žiakov v rôznych formách.
Iné metódy: zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol;
špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a
kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno- receptívna
metóda, improvizácia.
Forma hodnotenia
- hodnotenie klasifikačnou formou
- ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom
- túto formu príležitostne kombinovať so sebahodnotením
- uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup
- hodnotiť hudobný prejav na každej vyučovacej hodine
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa – dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
druhý
týždenne - 2 hodiny (2 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu
k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím
zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania
žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových
prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje
zdravotný stav žiakov.
2.
Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Ciele telesnej výchovy v primárnej
edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných
pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov primárnej edukácie
prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti:
-
stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností
-
podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti
-
podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách
-
formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu
-
kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela
-
vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti
-
podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie
-
uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti
Kompetencie absolventa :
-
mať vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom
poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových
záujmov
-
dokázať v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, byť tolerantný k
súperom pri súťažiach, vedieť kooperovať v skupine, akceptovať práva a povinnosti
účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispievať k nerušenému priebehu
športovej akcie
-
mať osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vedieť ich
aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase
-
dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
vlastného zdravia, pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje
zdravie upevňovať prostredníctvom každodenného pohybu
-
vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, vyjadrovať svoje názory,
vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami
-
rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, rozvíjať logické
myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach
-
mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu
-
vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti –
svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu
-
mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou
kultúrnej gramotnosti človeka
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah vyučovacieho predmetu sa opiera o päť tematických okruhov:
-
základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti ( 30% )
-
manipulačné, pohybové a prípravné športové hry ( 30% )
-
kreatívne a estetické pohybové činnosti ( 15% )
-
psychomotorické cvičenia a hry ( 15% )
-
aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti ( 15% )
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
19
Obsahový štandard
Poradové cvičenia- zásady bezpečného
a účelného pohybu v telovýchovných
objektoch
Základné lokomócie – základy správnej
techniky behu, skoku a hodu (Bežecká
abeceda)
Elementárne zručnosti z akrobacie,
správna technika gymnastických cvičení
Pohybové a
manipulačné
hry
19
Tradičné a netradičné hry a ich pravidlá
Hry manipulačné – technicky správna
Ročník: druhý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- správne vníma význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu.
- pozná základné poradové cvičenia a
vie ich vymenovať.
- pozná a vie pomenovať základné
lokomócie.
- si utvrdzuje základy techniky behov,
skokov a hodov. Správne vykonáva
pohyby okolo rôznych osí tela.
- pozitívne vníma základné lokomócie
ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť
pohybového prejavu človeka.
- pozná terminológiu gymnastických
polôh, pohybov a cvičení.
- aktívne prejavuje snahu sebazdokonaľovania.
Žiak:
- aktívne rozvíja svoje bežecké
schopnosti.
- zvláda základné manipulačné činnosti
Prierezové témy
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
manipulácia s náčiním
Zásady kultúrneho správania sa na
športových podujatiach
Kreatívne a
estetické
pohybové činnosti
9
Pohybové prvky z tvorivej rytmiky
Pohybové aktivity s hudbou
Tanec a rytmika
Psycho-motorické
cvičenia a hry
9
Hry zamerané na správne držanie a
vnímanie svojho tela pri pohybových
činnostiach
Cvičenia zamerané na správne dýchanie
Uvoľňovacie a strečingové cvičenia
Cvičenia na rozvoj flexibility
Multikultúrna výchova
s loptou ( kotúľania, chytanie,
hádzanie, odrážanie lopty od podlahy)
zamerané na správne držanie tela.
Mediálna výchova
- pozná a vie pomenovať jednotlivé
druhy cvičenia, organizovať a riadiť
Osobnostný a sociálny
vybraté hry.
rozvoj
Žiak:
- pozná a vie pomenovať jednotlivé
Osobnostný a sociálny
druhy cvičenia, pohybových
výrazových prostriedkov tvorivej
rozvoj
dramatiky, rytmiky a tanca.
- pozná správnu techniku jednoduchých
Mediálna výchova
cvičení, pohybov a pohybových
motívov.
- ovláda správne držanie tela, polohy
tela a jeho časti v kontexte so
Multikultúrna výchova
slovných alebo hudobným podnetom.
- aktívne rozvíja tvorivú improvizáciu.
- pozitívne vníma prepojenie slova,
Tvorba projektu
hudby a pohybu.
a prezentačné zručnosti
Žiak:
- ovláda elementárne poznatky o
ľudskom tele.
Ochrana života
- vie správne pomenovať základné
a zdravia
pohyby a polohy tela i druhy
realizovaných cvičení.
- aktívne si formuje osobnú
Osobnostný a sociálny
zodpovednosť za svoje zdravie.
rozvoj
- prezentuje pozitívny vzťah k
pravidelnej realizácii pohybových
činností.
Mediálna výchova
- pozná jednoduché testy na
Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové
činnosti
10
Sezónne činnosti (turistika, korčuľovanie,
sánkovanie, plávanie)
Pohyb a zdravie, otužovanie
Chôdza a hra v prírode
posudzovanie svojej flexibility,
držania tela a dýchania.
- dodržiava zásady bezpečnosti,
hygieny a psychohygieny pre svoje
zdravie.
- aktívne si formuje pozitívny vzťah k
skupine, rozvíja svoje empatické
cítenie.
Žiak:
- správne pomenováva základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
pohybových aktivít.
- vie ukázať správne technické
prevedenie daných činností.
- uplatňuje prvky sezónnych
pohybových činností aj vo voľnom
čase.
- prezentuje pozitívny vzťah
k pravidelnej realizácii pohybových
činností.
- rozvíja myslenie a komunikačné
zručnosti.
- rozvíja kultúru pohybového prejavu.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna výchova
4. Metódy a formy práce
Základné metódy a formy práce :
vysvetľovanie
slovné
názorná ukážka
frontálna výučba
skupinová práca
individuálna práca
telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých
predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť)
rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať
možnosti školského dvora, voľných priestorov)
vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú:
telocvičné náradie a náčinie
učebné osnovy z telesnej výchovy, metodiky
multimédia
encyklopédie, časopisy, odborné metodiky z jednotlivých športov
6. Hodnotenie predmetu
K dosiahnutiu cieľov v predmete Telesná výchova prispieva vhodný spôsob hodnotenia.
V 2. ročníku sú žiaci hodnotení známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné
hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z
riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a reflexiu (sebahodnotenie pri výbere činnosti,
sebahodnotenie počas činnosti, záverečné hodnotenie po ukončení celku alebo po dlhšom
časovom období ).
Pri hodnotení výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích
štandardov hodnotíme :
- aktívny vzťah k danému predmetu
- využívanie osobných predpokladov
- kreativita a originalita
- záujem a snaha o zlepšenie telesnej i duševnej zdatnosti
- schopnosť zaujať postoj a vyjadriť názor
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1 Vnútorný
systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Rozvoj psychomotorických zručností a percepcie
Rozvíjanie špecifických funkcii
druhý
týždenne - 3 hodiny (0 h ŠVP a 3 h ŠkVP)
ročne – 99 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
2. Charakteristiku vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je zavedený v našej
škole ako voliteľný predmet pre žiakov
s vývinovými poruchami učenia, poruchami
pozornosti, poruchami motoriky.
VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej
sústavy. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu individuálnu
starostlivosť pri reedukácii VPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy vytvoriť
individuálny vzdelávací plán pre daných žiakov.
Rámcový obsah vzdelávania predmetu RŠF je prílohou vzdelávacieho programu pre
žiakov s VPU, ktorý je vykonaním § 6 ods. 1 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a týmto
zákonom je pre označenie špecifických vývinových porúch učenia zavedený pojem
vývinové poruchy učenia (ďalej len VPU).
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií
ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania.
Cieľom špeciálnopedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a eliminovať
edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. Sekundárnym cieľom RŠF je prevencia vzniku
porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si gramotnosti.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania,
predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa.
Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými
schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek.
V procese reedukácie vychádza špeciálny pedagóg z dostupných odborných materiálov a najmä
z pracovných listov, ktoré si aktuálne vytvára.
Špeciálny
pedagóg
na
začiatku
školského
roka
na
základe
špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky, odporúčaných
výsledkov
terapeutických
metód a postupov a rámcových učebných osnov vypracuje individuálny plán pre daného žiaka.
Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z odbornej literatúry i
vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej práce. Podrobnejšie
postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u žiaka nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe a vytváranie predpokladov pre ďalšie
vzdelávanie u týchto žiakov.
7. Obsah vyučovacieho predmetu
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Ciele stimulácie
Obsah stimulácie
Oblasť rozvíjania iných schopností
Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie
Rozvíjanie vnímania, poznávania,
diferenciačných schopností
Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu
Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a
(vnímanie, diferenciácia, pamäť).
zraková, pracovná pamäť)
Poznávacie procesy (zachovanie,
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie kategorizácia)
Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v
Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie.
makropriestore, orientácia v mikropriestore)
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná
a orientáciu v čase
schéma, rovinná a časová orientácia),
Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti)
Intermodalita (audiovizuálny vzťah)
Rozvíjať motorické schopnosti
Rozvíjanie oromotoriky,
vizuomotoriky,
jemnej a hrubej motoriky,
grafomotoriky,
fonograforytmiky.
Oblasť matematických schopností
Rozvíjať predčíselné predstavy
Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie
analógii, rozpoznávanie a použitie pravidla,
rozpoznávanie súvislostí.
Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie,
usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika;
Pochopenie predčíselných pojmov veľkosť,
tvar, dĺžka, počet
Rozvíjať číselné predstavy
Osvojiť si stálosť množstva
Pojem číslo, zápis čísla, množstvo, rad čísel,
číselná os, rozklad čísel, párne a nepárne
čísla, porovnávanie, zmena množstva
Naučiť žiakov matematické operácie a
Osvojiť si okruh matematických a číselných
vzťahy medzi nimi
pojmov
Význam znamienok, názorné príklady,
manipulácia s predmetmi, sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie, tabuľky,
orientácia v tabuľkách, zlomky, hry s
kartami, kockami, paličkami, žetónmi,
tabuľkami
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny reedukačný a
liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia každého žiaka,
nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové štandardy a ani postupovať podľa
doterajších zaužívaných postupov v hodnotení a klasifikácii, takže nemôžu byť zaznamenané
v nasledujúcich tabuľkách.
8. Metódy a formy práce
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a usiluje
sa o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka s VPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu .
9. Učebné zdroje
1. JUCOVIČOVÁ, D. – ŽÁČKOVÁ, H. : Reedukace specifických poruch učení u detí. Praha:
Portál, 2008
2. POKORNÁ,V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998
3. POKORNÁ,V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001
4. POKORNÁ V.:Rozvoj vnímání a poznávání 1,2 . Praha: Portál 2000
5. SINDELAROVÁ,B.: Deficity čiastkových funkcií. Bratislava- Brno: Psychodiagnostika, 2008.
6. ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha:Portál, 2003.
7. ZELINKOVÁ O.: Cizí jazyky a specifické poruchy učení, Havlíčkúv Brod:Tobiáš 2006.
8. ZELINKOVÁ,O., REZKOVÁ,V.: Koncentrace pozornosti /Soubor cvičení pro děti., Praha
9. ZELINKOVÁ,O.: Cvičenia pre dyslektikov I.,Bratislava: Mayet 2002.
10. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov II. Bratislava:Mayet 2002.
11. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov III. Bratislava:Mayet 2002.
12. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov IV, Bratislava:Mayet 2002.
13. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov V. Bratislava:Mayet 2002.
Didaktické pomôcky
• Didaktické pomôcky (skladačky, dominá puzzle, pexesá na PĽ orientáciu, koncentráciu
pozornosti, pamäťového a zrakového vnímania, karty na rozvíjanie jazykových
schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť, geometrické
tvary, bludiská, obrázkové dominá…)
• Kobercové písmenká
• Písmenkové bludiská
• Rozvíjanie motoriky- motanice, navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty
• Jazyk a reč - obrázkový a metodický materiál na podporu prirodzeného vývinu reči
• Čítacie tabuľky, čítacie okienka
• Výukové CD
• PL – Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
10. Hodnotenie predmetu
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím
na
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe samému.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Školský vzdelávací program DOLINIARIK
UČEBNÉ OSNOVY
3. ročník
ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
tretí
týždenne - 7 hodín (6 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne – 231 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na I. stupni základnej školy je
naučiť žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a
najmä rozvíjať vyjadrovacie schopnosti a to na úrovni ústnej i písomnej.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú,
slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok
možno zahrnúť tzv. Tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej
a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v
oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o
nejaké spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých
zložkách predmetu. V minulosti, tým chápeme obdobie posledných desaťročí, sa kládol v
materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ
zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka, pričom písomná a ústna komunikácia bola
podhodnotená.
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo
vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej
úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen zvládnuť školské vzdelania, ale aj úspešné
uplatnenie na trhu práce.
Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť,
cítiť- Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom
vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami,
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Na I. stupni, teda aj v 3. ročníku sa veľký dôraz kladie na čítanie s porozumením.
Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu ako knihám,
a prostredníctvom nich k materinskému jazyku. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a
zároveň slúži ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. Žiaci by sa mali v primeranej
miere vedieť vyjadrovať komunikáciou písania, vedieť vyjadriť svoje myšlienky, názory, tvoriť
projekty a podieľať sa na ich realizácii. Učivo sa prehlbuje a obohacuje v jeho primárnom
základe.
Využiť a posilniť medzi predmetové vzťahy v rámci čitateľskej gramotnosti. Je dôležité
sa zamerať na rozvoj komunikačných kompetencií žiaka ako schopností funkčne používať
jazyk v rôznych komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov. Osvojenie
jazykovej kompetencie má dlhodobejší charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie
považujeme za proces celoživotný.
2. Ciele učebného predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka je:
• Položenie základov komunikačných zručností žiakov
• Osvojiť a zmechanizovať návyky správneho a estetického písania
• Zvládnuť základy pravopisnej normy
• Pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku
• Pestovať vedomie jazykovej príslušnosti, zvyšovať jazykovú kultúru v rámci
verbálnych ústnych i písomných prejavoch, získať najzákladnejšie jazykové zručnosti,
dosiahnuť plynulý prechod od reproduktívnej k produktívnej forme komunikácie, deliť
vety podľa komunikačného zámeru
• Rozširovať slovnú zásobu žiakov, poznať pravopisné javy v určenom rozsahu,
rešpektovať pravidlá a výnimky pri vybraných slovách a spodobovaní, poznať abecedu
v správnej písanej forme, v rámci morfologickej časti vedieť definovať jednotlivé
slovné druhy a ich špecifické zvláštnosti
• Zoznámiť sa s rôznymi literárnymi útvarmi, najmä od slovenských autorov
• Čiastkové ciele slovenského jazyka:
• Správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať, osvojiť si techniku písania
• Osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácii a v správnej výslovnosti
• Osvojiť si základy pravopisnej normy, učiť sa rozpoznávať a používať správne tvary
slov, slovné väzby od nesprávnych
• Učiť sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať a
postupne zatrieďovať do systému
• Získavať základné poznatky o význame lingvistických pojmov
• Učiť sa orientovať v jazykových príručkách
• Učiť sa reprodukovať text
• Cvičiť sa v tvorení kultivovaných jazykových prejavov s dôrazom na rozpoznávanie
a používanie štylisticky primeraných prostriedkov od štylisticky neprimeraných
prostriedkov
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk na I. stupni zahŕňa jazykovú zložku, čítanie a literatúru, slohovú zložku
a písanie. Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria integrovanú
súčasť vyučovania materinského jazyka. Písanie je organicky spojené s jazykovou a slohovou
zložkou.
Písanie: žiaci dostávajú veku primeranou formou základné poznatky z písania, zo
zvukovej stránky jazyka a pravopisu, z lexikológie, morfológie, v minimálnej miere zo syntaxe.
Učia sa reprodukovať prečítané texty a na základe toho tvoriť prvé vlastné texty, písomne
zaznamenať jednoduchú myšlienku, formulovať je s ohľadom na adresáta, dodržiavať
kvalitatívne znaky písma.
Čítanie a literárna výchova: čítanie a literárna výchova umožňuje žiakovi orientovať sa
v systéme literatúry, zoznamuje ho s faktom, že umelecká literatúra je jedným zo spôsobov
estetického zobrazenia sveta. Špecifickosť predmetu čítanie a literárna výchova spočíva v tom,
že základným princípom osnovania učiva je tematicko – žánrové osnovanie. Témy a žánre sa
striedajú počas celého roka. Získané čitateľské zručnosti a návyky tvoria predpoklady pre
ďalšie literárne vzdelávanie.
Cieľom literatúry aj čítania je viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu
čitateľských návykov a okrem orientácie na knihy aj k pozitívnemu prijímaniu kultúry. Cieľom
je aj pochopenie umeleckej literatúry na primeranej úrovni ako nejednoznačného, otvoreného
pohľady na svet. Obsahom vyučovania je súbor umeleckých ukážok najmä z národnej
literatúry. Výber ukážok je založený na dôslednom rešpektovaní kritéria veku primeranosti
textov i spôsobov narábania s nimi a súčasne na dôslednom rešpektovaní tých poznatkov, ktoré
o literatúre pre deti a o detskom čitateľovi získala literárna vedy, estetika, psychológia, etika
a pedagogika.
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov:
• zvuková stránka jazyka a pravopis – Hlásky (Písanie, výskyt a výslovnosť samohlásky
ä, Písanie, výslovnosť a výskyt dlhých spoluhlások ŕ, ĺ, Slabičné ŕ, ĺ)
• zvuková stránka jazyka a pravopis – Lexikológia Obojaké spoluhlásky, Vybrané slová,
Abeceda, Spisovná slovenčina)
• zvuková stránka jazyka a pravopis – Morfológia (Podstatné mená, delenie podstatných
mien na všeobecné a vlastné, Číslovky, Prídavné mená, Zámená, Slovesá, Predložky,
Príslovky, Spodobovanie, Výslovnosť spoluhlásky v na konci a na začiatku slova)
• zvuková stránka jazyka a pravopis – Syntax (Vety podľa komunikačného zámeru –
oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, Holá veta, Zúženie počtu slov vo vete,
Slovosled)
• komunikácia a sloh (Odsek, Jednoduché rozprávanie, Úvod, Jadro, Záver, Opis ústnou
i písomnou formou, Blahoželanie, Krátke správy – SMS, e-mail)
• čítanie a literatúra (Všeobecné pojmy ako poézia, próza, divadelná hra, televízia,
rozhlas, film, hlavná myšlienka, Literárne žánre – bájka, Štylizácia textu, dialóg,
Štruktúra diela – verš, strofa, odsek, kapitola)
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia
Predmet: Slovenský jazyk
Tematický
celok
Časová Obsahový štandard
dotáci
a
Abeceda
8
Obojaké
5
Výkonový štandard
Žiak:
ovláda tlačenú a písanú podobu
abecedy
Tlačené a písané písmená
vie zoradiť slová v abecednom poradí
vie správne pomenovať všetky
Radenie slov podľa abecedy
písmená
vie v slovníku vyhľadať slovo podľa
Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy, podobne i v encyklopédii
abecedy
alebo v telefónnom zozname
Žiak vie:
Písanie, výskyt a výslovnosť dlhých
odlíšiť hlásku l od ĺ, r od ŕ a správne
spoluhlások ĺ, ŕ
napísať slová s týmito hláskami
že hlásky l/ĺ, r/ŕ môžu v slabike
nahradiť samohlásku
Slovo, slabika, delenie slov na slabiky
rozdeliť slová s týmito hláskami na
slabiky
Vytváranie
slov
prostredníctvom zo slabík vie utvoriť slová
slabikotvorných slabík
Žiak vie:
Abeceda
Delenie slov na 5
slabiky
Ročník: tretí
Počet hodín: 7 hodín týždenne (231 h/ročne)
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana
zdravia
života
Mediálna výchova
a
spoluhlásky
Vybrané slová po 7
B
Vybrané slová po 7
M
Vybrané slová po 7
P
Vybrané slová po 7
R
Vybrané slová po 7
rozoznať obojaké spoluhlásky, vie ich
vymenovať
Vybrané slová a definícia vybraných slov že po obojakých spoluhláskach píšeme
Pravopis vybraných slov vo všeobecnom alebo i, í alebo y, ý
vnímaní
zadefinovať vybrané slová. Naučí sa
rozoznávať vybrané slová a príbuzné
Príbuzné slová
slová.
Vybrané slová po B
Žiak slovám rozumie a vie ich správne
vysloviť, napísať a použiť vo
vetách. Vie aj správne napísať a
vysloviť príbuzné slová. Vie
napísať domáce slová, kde sa po b
píše i / í.
Vybrané slová po M
Žiak vie správne vysloviť a napísať
uvedené vybrané slová, príbuzné
slová a slová, kde sa v domácich
slovách píše po m i/í.
Delenie spoluhlások
Vybrané slová po P
Vybrané slová po R
Vybrané slová po S
Žiak vie správne vysloviť a napísať
uvedené slová, príbuzné slová a
slová, kde sa v domácich slovách
píše po p i/í.
V komunikácii (nie vymenovaním) vie
používať vybrané slová vo vete a v
texte.
Žiak vie správne vysloviť a napísať
uvedené slová, príbuzné slová a
slová, kde sa v domácich slovách
píše po r i/í.
V komunikácii (nie vymenovaním) vie
používať vybrané slová vo vete a v
texte.
Žiak vie správne vysloviť a napísať
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
FG
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
FG
Tvorba
projektu
a
S
Vybrané slová po 7
V
Vybrané slová po 7
Z
Ohybné
slovné 5
druhy
Podstatné mená
Ohybné
slovné 5
uvedené slová, príbuzné slová a
slová, kde sa v domácich slovách
píše po s i/í. V komunikácii (nie
vymenovaním)
vie
používať
vybrané slová vo vete a v texte.
Vybrané slová po V
Žiak vie správne vysloviť a napísať
uvedené slová, príbuzné slová a
slová, kde sa v domácich slovách
píše po v i/í. V komunikácii (nie
vymenovaním)
vie
používať
vybrané slová vo vete a v texte.
Vybrané slová po Z
Žiak vie správne vysloviť a napísať
uvedené slová, príbuzné slová a
slová,
kde sa v domácich slovách píše po z
i/í
.
V
komunikácii
(nie
vymenovaním)
vie
používať
vybrané slová vo vete a v texte.
Žiak:
Podstatné mená- všeobecné a vlastné podľa významu rozozná podstatné
podstatné mená
mená vo vete pomocou ukazovacích
zámen: ten, tá, to, ako slová
označujúce osoby, zvieratá a veci
(nie podst. mená označujúce deje a
vlastnosti) a rozširuje si slovnú
zásobu. Vo vete aj v texte rozlišuje
všeobecné a vlastné podstatné mená
vie uplatniť správny pravopis vo
Pravopis vlastných podstatných mien
vlastných podst. menách – osôb,
zvierat, vecí, miest a obcí, vrchov,
riek, potokov, štátov, svetadielov,
ulíc.
Slovesá a ich definícia
Žiak podľa významu vo vete a v texte
prezentačné zručnosti
Ochrana
zdravia
života
a
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
druhy
Slovesá
Ohybné
slovné 5
druhy
Prídavné mená
Ohybné
druhy
Zámená
Ohybné
druhy
Číslovky
slovné 5
slovné 4
Neohybné slovné 4
druhy
Príslovky
Neohybné slovné 4
druhy
Predložky
33
SLOHOVÁ
ZLOŽKA
List
Prídavné mená a ich definícia
Zámená a ich charakteristika
Číslovky a ich charakteristika
Príslovky
Predložky
pomocou otázky Čo robí? rozozná
slovesá, ako slová pomenúvajúce
činnosť.
Žiak vie pomocou opytovacích zámen
Aký? Aká? Aké? rozoznať
prídavné mená vo vete.
Vie vyhľadať prídavné mená /akostné/
v cvičeniach, texte. Vie tvoriť
antonymá.
Žiak pozná základnú charakteristiku
zámen.
V
texte
rozoznáva
osobné,
privlastňovacie,
ukazovacie
a
zvratné zámená.
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Podľa významu vo vete a v texte Mediálna výchova
rozozná základné a radové číslovky
ako slová pomenúvajúce množstvo Ochrana
života
a
/ počet osôb, zvierat, vecí v súlade s
zdravia
učivom matematiky/ a poradie
Žiak vie v primárnej miere definovať Osobnostný a sociálny
základnú charakteristiku prísloviek.
rozvoj
Žiak vie v primárnej miere definovať
základnú charakteristiku predložiek.
Písomne členiť list,
Žiak:
poznať základné časti listu: oslovenie, rozozná časti listu, vie písomne Osobnostný a sociálny
úvod, jadro, záver, podpis.
zoštylizovať jednoduchý list.
rozvoj
ovláda pravopis oslovenia, vie sa
FG
podpísať svojím menom, prípadne
Písomné a ústne
rozprávanie
Porozprávať zážitok z prázdnin alebo inej
udalosti.
Porozprávať príbeh podľa osnovy (úvod,
jadro, záver)
Dodržiavať časovú postupnosť
Oznam,
e-mail
SMS,
Odovzdávať informácie prostredníctvom
mobilu, elektronicky, písomne
Stručne podať informáciu o niečom alebo
o niekom
Vyhľadávať inzeráty v tlači,
vedieť písať inzeráty
Inzerát
Reklama
Poznať druhy reklamy
Analyzovať reklamné texty
Vytvoriť reklamný plagát
Pozvánka
(Písomné
odovzdávanie
informácií)
Opis
predmetu,
Písomne formulovať pozvánky (napr. s
tematikou
vianočné
posedenie,
vianočný koncert žiakov apod.)
Poznať a ovládať obsah pozvánky
priezviskom
Žiak:
vie porozprávať zážitok alebo udalosť
podľa osnovy,
vie pri rozprávaní dodržiava časovú
postupnosť,
využíva rôzne verbálne aj neverbálne
prostriedky.
Žiak vie:
napísať
jednoduchý
oznam
prostredníctvom SMS správy, emailom
alebo
klasicky
prostredníctvom korešpondenčného
lístka,
vie správu sformulovať tak, aby
obsahovala základné informácie.
Žiak vie vyhľadať inzerát v časopise,
v novinách alebo v reklamných
tlačovinách,
vie
sformulovať
písomne krátky inzerát.
Žiak vie:
vlastnými slovami charakterizovať
pojem reklama. Vie rozlíšiť druhy
reklamy,
sformulovať
krátky
reklamný text
vie sformulovať
písomne text
pozvánky na nejaké podujatie.
Ovláda prvky, ktoré nesmú v
pozvánke absentovať (miesto, čas,
program,
kto
pozýva).
Vie
pozvánku primerane a graficky
ozvláštniť.
Žiak vie:
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
FG
obrazu
ilustrácie
Vizitka
PÍSANIE
Abeceda
a
Písomne opísať konkrétny
predmet
opísať prvky, z ktorých sa predmet
skladá, napísať funkciu predmetu,
prípadne jeho praktické využitie.
Všímať si základné prvky,
vie zostaviť opis podľa odsekov,
z ktorých sa skladá
opísať detskú ilustráciu, prípadne
umeleckú ilustráciu namaľovanú k
Členiť opis na odseky –
nejakému konkrétnemu literárnemu
úvod, jadro, záver
textu.
Žiak:
sa vie predstaviť prostredníctvom
Naučiť žiakov predstaviť sa
prostredníctvom vizitky
vizitky.
vie sám si vizitku vyrobiť. Aké
informácie o človeku vizitka
Pojem vizitka – poznať názorne ako
predstavuje, vie tieto informácie aj
vizitka vyzerá, aké typy poznáme
napísať.
Informovať o tom, čo vizitka obsahuje
vie si vytvoriť vlastnú vizitku podľa
predlohy, prípadne podľa vlastnej
Vlastná vizitka
fantázie.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Žiak:
Písmená veľkej a malej abecedy
pozná kritériá správneho písania
tvarov písmen a číslic a snaží sa Osobnostný a sociálny
Veľký a malý polovál Slová s ä
rozvoj
dodržiavať:
správnu
veľkosť
písmen a číslic, rovnomernosť
Písmená s poloválom, písanie vokáňa a
písmen, rovnakú výšku tých istých
života
a
mäkčeňa
tvarov písmen, sklon písma- okolo Ochrana
zdravia
70 stupňov a jednoťažnosť písania .
Písmená s hornou, dolnou a oboma
slučkami
FG
Písanie malého zátrhu slová s ŕ
- vie správne napísať a umiestniť
diakritické znamienka - mäkčeň, Dopravná výchova
dĺžeň, dve bodky, vokáň .
Písmená s mäkčeňom
Písmená s veľkým a malým ľavotočivým
oblúkom
Slabika,
veta
slovo,
Obojaké
spoluhlásky
vybrané slová
ČÍTANIE
A 99
LITERÁRNA
VÝCHOVA
Tematické
osnovanie
Žiak vie:
Písanie tvrdých a mäkkých slabík Pomer správne spájať písmená čiaramiveľkých a malých písmen
spojnicami tak, aby každé písmeno
v slabike alebo slove bolo na prvý
Prepis nepravdivého textu pravdivo
pohľad viditeľné .
že k veľkým písmenám na začiatku
Spodobovanie
slov pripájame malé len na pravej
strane- pravostranná prípojnosť.
Žiak:
Písanie vybraných slov
vie správne spájať písmená čiaramispojnicami tak, aby každé písmeno
v slabike alebo slove bolo na prvý
Tvarovo podobné písmená
pohľad viditeľné.
vie že k veľkým písmenám na
začiatku slov pripájame malé len na
pravej strane.
Pokračovanie nácviku
plynulého čítania
správneho
Analyzovanie literárneho diela
Nácvik recitácie básní
nácvik dramatizácie a improvizácie
Žánre
ľudovej
slovesnosti
Pokračovanie
nácviku
správneho
Žiak:
a vie správne, plynule a s porozumením
čítať nahlas jemu primeraný text.
vníma obsah literárnych textov
počúvaním, hlasným i tichým
čítaním.
sa vie orientovať v deji textu a
primerane analyzovať literárne
dielo
vie správne zarecitovať báseň,
dramatizovať a improvizovať text
Žiak vie:
a rozlíšiť žánre ľudovej slovesnosti,
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
pekného čítania
pozná ich hlavné znaky, vnímať a
rozvoj
reprodukovať literárny text aj podľa Mediálna výchova
osnovy.
Vnímanie literárneho umeleckého textu
Poézia
slovenských
svetových
autorov
a
Pokračovanie nácviku
pekného čítania
správneho
a
Vnímanie literárneho umeleckého textu
Rozprávky
slovenských
svetových
autorov
a
Rozvíjanie
čitateľskej
zručnosti,
pochopenie a porozumenie čítaného
textu
Nácvik reprodukcie jednoduchých textov
Jednoduchý rozbor textu (postavy,
literárne a jazykové prostriedky,
vybrané pojmy a výrazy)
Príbehy zo života
detí
Divadelná,
filmová
a
rozhlasová
tvorba pre deti
Žiak vie:
- rozlíšiť poéziu od prózy, pozná
básnické prostriedky (prirovnanie,
rým,
metaforu),čítať
text
s
porozumením,
reprodukovať
čitateľský zážitok, analyzovať dej,
predniesť báseň.
Žiak:
sa
vie
orientovať
v
texte,
reprodukovať čitateľský zážitok,
reprodukovať text aj neverbálne
(kresba, pantomíma).
pozná slovenských a svetových
rozprávkarov.
Žiak vie:
správne, plynule a s porozumením
čítať nahlas jemu primeraný text.
Reprodukcia čitateľského zážitku
reprodukovať dej podľa osnovy.
pozná
jednoduché
obrazové
Neverbálna reprodukcia
prostriedky.
vníma obsah literárnych textov
počúvaním, hlasným a postupne i
tichým čítaním.
Žiak:
Nácvik chápania vzťahov literatúry s vie zreprodukovať dej, dokončiť
ostatnými druhmi umenia
rozprávanie
začatého
príbehu,
utvoriť obrázky k textu.
Orientácia prečítaného textu
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
chápe vzťah literatúry s ostatným
umením.
4. Metódy a formy práce
Učiteľ využíva rozličné metódy a rozličné formy práce. Ich výber a použitie závisí od
konkrétnych podmienok pri rešpektovaní zásady primeranosti veku. Významné miesto má
samostatná práca s dôrazom na diferencovanie úloh a individuálny prístup učiteľa žiakom.
Ďalej je to práca vo dvojiciach či skupinách, ktorá má byť účelná a má sa využívať funkčne.
Dôležité je rozvíjať invenciu žiakov a využívať ich hravosť prostredníctvom didaktických hier.
Dôsledne uplatňovať zásadu názornosti. Využívať akusticko-auditívne pomôcky a optickoakustický kanál.
5. Učebné zdroje
• HIRSCHNEROVÁ Z. PhD.: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, AITEC s.r.o. 2009,
ISBN 978-80-89375-50-9
• KOVÁROVÁ D.: Mimočítankové čítanie pracovný zošit pre 3. ročník, Orbic Pictus
Istropolitana 2011, ISBN 978-80-8120-067-0
• KOVÁROVÁ D.: Vybrané slová pracovný zošit pre 3. ročník, Orbis Pictus
Istropolitana 2011, ISBN 978-80-8120-071-7
Súbor učebných pomôcok pre vyučovanie Slovenského jazyka v 3. ročníku podľa
možnosti a alternatívnych pracovných listov.
6. Hodnotenie predmetu
Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí
a zručností žiaka. Klasifikácia má byť objektívna podľa platných pokynov a zásad. Hodnotí sa
veku primerané ovládanie ortografickej a pravopis normy. Zároveň sa hodnotí schopnosť
stručne a podrobne reprodukovať čítaný text, reprodukovať vlastný zážitok či rozprávanie inej
osoby, vytvoriť jednoduchý veku primeraný text, čitateľská zručnosť i aktivita v individuálnej
a skupinovej práci.
Pri hodnotení Slovenského jazyka treba neustále sledovať nielen vedomosti, ale najmä
úroveň jazykového prejavu žiakov. Hodnotí sa priebežne každú vyučovaciu hodinu rôznymi
spôsobmi- známkou, slovným hodnotením, symbolom i seba hodnotením. Pri hodnotení sa
zohľadňuje práca žiakov počas celého klasifikačného obdobia.
Pri hodnotení kontrolných diktátov, písomných a kontrolných prác sa učiteľ riadi vnútro
– školskou stupnicou hodnotenia. Kontrolným diktátom predchádzajú nácvičné diktáty (po
zrakovej a sluchovej príprave), komentovaný, zrakový, autodiktát, vysvetľovací, voľný, tvorivý
diktát.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov
Známka
1
2
3
4
5
Diktát č.
1
2
3
4
5
6
Počet chýb
0–1
2–4
5–9
10 – 11
12 a viac
Zameranie
Opakovanie učiva 2. ročníka
Vybrané slová
Vybrané slová
Vybrané slová
Všeobecné a vlastné podstatné mená
Opakovanie učiva
•
počet slov v diktáte: maximálne 40
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
tretí
týždenne – 3 hodiny (3 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 99 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1.
Charakteristika vyučovacieho predmetu
V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri
hovorení, počúvaní či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie.
V čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete
veľmi rozšírená. Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov všetky formy
dorozumievania sa v danom jazyku na pokročilej úrovni. Cieľom predkladaných učebných
osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj
kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám
moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj
kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie,
umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských
štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky
pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy
medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového
vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných
predstáv a uspokojenia.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Kompetencie
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa
jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj
celý rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch
a v rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových
procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí.
Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie.
Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú
osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je
zabezpečiť, aby učiaci sa:
• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity
• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Všeobecné kompetencie
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci sa rozvíja všeobecné
kompetencie tak, aby dokázal:
• získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti
• opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
• uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
• opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať
• pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
• dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným,
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život
• kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho
rozvoja
• udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií
• pochopiť zámer zadanej úlohy
• účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách
• aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk
• využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu
• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie
V prvej časti osnov boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé všeobecné
kompetencie podľa referenčných úrovní. Samotná koncepcia je vytvorená za účelom
konštruovania obsahu podľa presne stanovených kritérií. Jednotlivé časti osnov sú uvedené
v komunikačnom kontexte a v nadväznosti na ostatné časti komunikačných kompetencií, čím
vytvárajú komunikačný kontext. Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami
v ústnom aj písomnom prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej
situácie. Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa
mohla komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až
na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po zvládnutí základných jazykových funkcií. Časť
Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý
a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre
rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia
zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového prejavu
rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou prepojenosťou na
všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú uvedené
funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne
použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za
úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR
rekapituluje požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť osnov
a umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných
cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od
najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách.
Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych
a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich
rozdielnym správaním a hodnotami.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Charakteristika jednotlivých okruhov v danom ročníku:
Audio hodiny sú úvodnou časťou prípravy žiakov v prvom roku učenia sa angličtiny len
rozprávaním a počúvaním, učiteľ ho absolvuje so žiakmi v dĺžke trvania 10 týždňov a v počte
30 vyučovacích jednotiek. Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej
forme. Žiaci sa učia básne, piesne, kreslia si, hrajú sa rôzne jazykové hry, veľa opakujú po
učiteľovi, učia sa farby, čísla, vlastné mená, členov rodiny, predmety v triede, pohyby v triede,
pokyny učiteľa v angličtine. Osvojujú si slovesá –to be, to have got, zámená osobné,
privlastňovacie, ukazovacie, predložky miesta a pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky,
vetné celky napr.: I like..., I don ́t like...; This is my..., I live in.... Audio kurz môže byť
doplnený o nahrávky v anglickom jazyku.
Lexikálna stránka obsahuje osvojenie 150 – 200 nových slov, ich výslovnosť
a pravopis, výber slov a slovných spojení je podľa konverzačných okruhov. Žiak začína
pracovať s obrázkovým slovníkom, oboznamuje sa s jednoduchým dvojjazyčným slovníkom.
V morfologickej stránke sa zameriava na charakteristiku slovných druhov a ich
špecifické vyčlenenie.
Syntax sa zameriava na charakteristiku viet podľa modálnosti a vetného obsahu :to be,
to have got – otázka, zápor. Správne stanovenie slovosledu: podmet, prísudok, príslovkové
určenie miesta (napr.: at home, in the garden). Osvojiť si základnú stavbu: there is/there are.
Zvuková a grafická podoba sú zamerané na osvojenie anglickej abecedy (spelling – žiak
vie vyhláskovať slovo), správnu výslovnosť „th“ (nácvik výslovnosti foném pomocou básní,
piesní, riekaniek a pod.).
V rámci daného ročníka majú byť osvojené základné frázy pre jednotlivé komunikačné
situácie (pozdravy, zoznámenie sa, predstavenie sa).
Obdobia prvého oboznamovania sa s anglickým jazykom sa zameriavajú na rozvoj
rečových zručnosti t.j. počúvanie (žiak rozumie základnému pokynu učiteľa, vie reagovať na
jeho otázky, reprodukovať slová a jednoduché vety aj po vypočutí kvalitnej nahrávky so
zameriavaním na správnu výslovnosť a intonáciu), hovorenie (žiak sa vie pýtať formou
jednoduchých otázok i odpovedať na jednoduché otázky), čítanie (s porozumením čítať krátky
text 4-5 viet).
Predmet Anglický jazyk v 3. ročníku na I. stupni ZŠ kladie dôraz na rozšírenie slovnej
zásoby v jednotlivých témach:
TÉMA
Predstavenie a pozdravy, zoznámenie sa
s druhou osobou
Čísla
Farby, narodeniny
Sviatky- Vianoce
Abeceda, škola
Domáce zvieratá
Zvieratá v ZOO
Krajina
Môj dom, moja izba
Prázdniny, dovolenka
POČET HODÍN
6
8
9
10
12
12
12
10
10
10
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Jazyk a komunikácia Ročník: tretí
Predmet: Anglický jazyk Počet hodín: 3 hodiny týždenne (99 h/ročne)
Tematický celok Časová Obsahový štandard
dotá
cia
Predstavenie
a pozdravy,
zoznámenie sa
s druhou osobou
Čísla
6
8
Výkonový štandard
Žiak vie:
- pozdraviť sa, predstaviť sa,
Úvod do vyučovania ANJ. Kamaráti
rozlúčiť sa
a pozdravy. Ako sa voláš? Otázka Čo je
- odpovedať na otázku Čo je to?
to? Dievčenské a chlapčenské mená.
- používať neurčitý člen a, an
Neurčitý člen a, an.
- aktívne
používať
slovnú
zásobu súvisiacu s témou
Čísla 0 – 12. Otázka „Koľko máš rokov?“
Sloveso byť (to be). Krátke kladné
a záporné odpovede. Projekt Moja
rodina a priatelia.
Žiak vie:
- napočítať do 20,
- povedať, koľko má kto rokov,
- pohotovo povedať telefónne
číslo
- používať sloveso byť (to be)
v 1. a 2. osobe
- porozumieť otázkam, tvoriť
krátke
kladné
a záporné
odpovede
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
FG
Farby
9
Sviatky-Vianoce
Abeceda, škola
Domáce zvieratá
10
Farby. Otázka „Akej farby je ...?“
Sloveso byť (to be).
Prídavné mená – nálada.
Projekt – Narodeniny.
Vianoce.
Mám rád, nemám rád – I like, I don´t like.
Dialóg. Čítanie s porozumením.
Vianočná pieseň.
Projekt – Vianoce.
12
Škola, školské pomôcky. Abeceda.
Sloveso mať (to have). Otázka, krátka
kladná a záporná odpoveď.
12
Domáce zvieratá. Množné číslo PM.
Otázky s pomocným slovesom „do“.
Pravidelné a nepravidelné PM.
Projekt – Farma.
Pieseň Old MacDonald.
Žiak vie:
- pohotovo používať
a rozlišovať farby,
- používať
sloveso
byť
v správnom tvare vo všetkých
osobách
v jednotnom
i množnom čísle
- používať záporné tvary, vedieť
ich použiť
- používať
prídavné
mená
v súvislosti s náladou
Žiak vie:
- pomenovať predmety súvisiace
s Vianocami
- porozprávať, čo mám rád a čo
nemám
rád
v súvislosti
s Vianocami
- tvoriť
kladnú
a zápornú
odpoveď
- porozumieť prečítanému textu
Žiak vie:
- pohotovo hláskovať slová,
- pomenovať školské predmety
a pomôcky,
- používať sloveso mať- kladná
a záporná odpoveď
Žiak vie:
- používať názvy domácich
zvierat v JČ i v MČ,
- domáce zvieratá v spojení so
slovesom mať a mať rád
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života
a zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Mediálna výchova
Zvieratá v ZOO
Krajina
Môj dom, moja
izba
Prázdniny,
dovolenka
12
10
10
10
Zvieratá v ZOO.
Sloveso môcť, vedieť (can).
Sloveso môcť, vedieť – kladná a záporná
forma, otázka, kladná a záporná krátka
odpoveď.
Pieseň Zany ZOO. Projekt – Moja ZOO.
Mesto a dedina. Predložky miesta.
Otázka: Kde sú zvieratá?
Môj dom. Miestnosti v dome. Ďalšie
predložky miesta. Otázka „Čo je
v dome?“ „Čo je na obrázku?“ sloveso
môcť, vedieť. Pieseň London´s
burnings. Projekt – Môj dom.
Prázdniny, dovolenka. Otázka „Odkiaľ
si?“ Dialóg. Opakovanie.
Žiak vie:
- aktívne
používať
sloveso
vedieť
v súvislosti
so
zvieratami
- používať sloveso môcť, vedieť
vo všetkých osobách
- tvoriť zápor, otázku a kladnú
a zápornú krátku odpoveď.
Žiak vie:
- aktívne využívať predložky
v kontexte témy mesto, dedina
- prečítať krátky text, rozumie
prečítanému textu
- tvoriť
kladné
a záporné
odpovede na otázku
Žiak vie:
- opísať svoj dom s aktívnym
využívaním predložiek,
- vypracovať projekt
- používať sloveso môcť, vedieť
Žiak vie:
- aktívne využívať naučenú
slovnú zásobu,
- viesť dialóg,
- opísať obrázok
- tvoriť kladné a záporné vety
- maľovať
podľa
počutej
inštrukcie v ANJ
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné
zručnosti
Environmentálna
výchova
Multikultúrna výchova
4. Metódy a formy práce
O metódach a formách práce rozhoduje učiteľ. Musí však: tolerovať potreby a
individuálne odlišnosti žiakov, vytvárať podmienky na úspešnosť každého jednotlivca,
samostatné myslenie a konanie, vytvárať podmienky na pozitívnu pracovnú atmosféru
využívať metódy voľného výberu riešenia úloh žiakmi, motivovať ich k aktívnemu učeniu,
podporovať sebahodnotenie žiakov, aby poznali svoje prednosti i chyby, aktivizovať žiakov
situáciami, úlohami a problémami, využívať a rozvíjať tvorivé myslenie, využívať metódy a
formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť stereotypy.
Metódy a formy – didaktická hra, dramatizácia, rolové čítanie, kreatívne úlohy,
motivačné otázky, práca s kartičkami, riešenie problémov, brainstorming, heuristický rozhovor,
relaxačné cvičenia, samostatná práca, frontálna, individuálna práca, práca v skupinách, vo
dvojiciach, v komunite, ...vyhľadávanie materiálov, údajov, návšteva divadelných predstavení,
mestskej knižnice, rôznych súťaží, ...
5. Učebné zdroje
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: Dagmar Chroboková- Angličtina 1 - Učebnica Angličtiny
pre 1. stupeň ZŠ, TOBIÁŠ 2009, pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty,
obrázky, pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
6. Hodnotenie predmetu
V predmete Anglický jazyk hodnotenie prebieha formou klasifikácie. V skorom
vyučovaní anglického jazyka sa sleduje a zisťuje prírastok vedomostí dieťaťa, slovným
hodnotením zohľadňujú jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a rečové
zručnosti, uspokojuje prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi
formami bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa.
Učiteľ vedie dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvoj
sociálneho správania, self- assessment). Pri sebahodnotení učiteľ spočiatku usmerňuje, aby
nedošlo k preceňovaniu alebo podceňovaniu svojej práce.
Pri hodnotení sa učiteľ sústredí na pozitívnu motiváciu, hodnotenie musí byť objektívne
a kritické. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo zvládol. Ak žiak
zle vyrieši úlohu, s pomocou učiteľa ju opraví.
Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov v 5. ročníku
Známka
1
2
3
4
5
Počet chýb
0–1
2–4
5–9
10 – 11
12 a viac
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác v 5. ročníku
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Matematika
tretí
týždenne – 4 hodiny (3 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne – 132 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Učebný predmet matematika 3. ročníka základnej školy je založený na realistickom
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností
žiakov. Osvojené základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť
novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať
predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:
• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom
a pod.),
• vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
• súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
• informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 3. ročníku je rozvoj tých schopností žiakov,
pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie
tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód
zodpovedajúcich ich veku. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových
vedomostí, zručností a postojov rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Dôležitým činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je aj učiteľ,
ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu,
o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov zdôvodnenie ich
odpovedí.
Vyučovanie matematiky má smerovať:
Primerane veku presne používať materinský a odborný jazyk a správne aplikovať
postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku
Vhodne používať tabuľky, grafy a diagramy
Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení
úloh
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov
spamäti, písomne a aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov
Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore
Riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou
Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej
situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho
matematický model. Približovať žiakom dennú prax.
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností žiakov používať
prostriedky IKT (kalkulátory, počítače)
vyhľadávaniu,
spracovaniu a uloženiu informácií
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k
aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa
Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá
sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri
riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte
Vytvárať
kpermanentnému
a rozvíjať kladný vzťah
žiakov k spoločným európskym hodnotám,
poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi,
medzi inými aj našim Slovenskom
V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej
a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej
a kompetenciu učiť sa UČIŤ.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Charakteristika jednotlivých okruhov v danom ročníku:
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 (zavedenie násobenia,
súvislosť medzi násobením a sčítaním, automatizácia pojmov, riešenie slovných úloh na
násobenie, propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou, slovné úlohy na
priamu úmernosť, nácvik delenia a automatizácia jeho spojov, tvorenie slovnej úlohy k danému
numerickému príkladu,...)
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 (porovnávanie a zaokrúhľovanie na
desiatky a stovky, číselná os, nerovnice, slovné úlohy na porovnávanie, zavedenie jednotky
dĺžky a ich premieňanie).
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 (pamäťové a písomné
sčítanie a odčítanie prirodzených čísel, zoznámenie sa s kalkulačkou, riešenie jednoduchých
a zložených slovných úloh, riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom).
Geometria (meranie dĺžky úsečky v mm a cm, meranie väčších vzdialeností, základy
rysovania, rysovania priamok a úsečiek, rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti, stavba
telies).
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
(úlohy v rámci kombinatoriky, úlohy z pravdepodobnosti, nepriamo sformulované slovné
úlohy, riešenie úloh na delenie s kombinatorickou motiváciou)
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciamiRočník: tretí
Predmet: MatematikaPočet hodín: 4 hodiny týždenne (132 h/ročne)
Tematický
celok
Časová Obsahový štandard
dotáci
a
Násobenie
a 40
delenie
prirodzených
čísel v obore do
20
Výkonový štandard
Zavedenie násobenia.
Súvislosť medzi násobením a sčítaním.
Sčítanie, rovnaké sčítance, násobenie,
znak násobenia(.), súčin, činiteľ,
niekoľkokrát viac.
Nácvik násobenia v obore do 20.
Počítanie
spamäti.
Automatizácia
spojov.
Riešenie slovných úloh na násobenie.
Slovná úloha, zápis slovnej úlohy
správnosť riešenia, kontrola správnosti
riešenia, výsledok, odpoveď,...
Propedeutika úloh na
kombinat. motiváciou.
násobenie
s
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Žiak:
vie pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5,...
chápe
násobenie
ako
sčítanie
rovnakých sčítancov.
Osobnostný asociálny
vie spamäti všetky spoje (príklady)
rozvoj
násobenia v obore prirodzených
čísel do 20.
vie zväčšovať dané číslo násobením
niekoľkokrát.
vie násobiť číslom 1 a 0.
Ochrana života zdravia
chápe princíp násobenia v závislosti
od poradia činiteľov.
v obore do 20 dokáže riešiť FG
jednoduché slovné úlohy na
násobenie typu:
určuje súčet rovnakých sčítancov,
Mediálna výchova
zväčšuje dané čísla niekoľkokrát.
matematizuje
primerané
reálne
situácie.
Tvorenie slovnej úlohy k danému vie
overiť
správnosť
riešenia
numerickému príkladu na násobenie v
(výsledku) a formulovať odpoveď.
obore do 20.
dokáže odčítať od daného čísla
postupne niekoľko rovnakých čísel.
Riešenie
nepriamo
sformulovaných chápe súvislosť medzi odčítaním a
slovných úloh na násobenie v obore do
Tvorba
projektu
a
delením.
20.
pozná znak delenia (:).
prezentačné zručnosti
vie spamäti všetky spoje delenia.
Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako dokáže zmenšovať dané číslo delením
preopedeutika) v obore do 20.
niekoľkokrát.
vie deliť na rovnaké časti (rozdelenie
Zavedenia delenia.
na daný počet rovnakých častí),
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na vie deliť podľa obsahu (delenie po,
polovice, tretiny,..)
rozdelenie skupiny danej veľkosti).
v obore do 20 vie riešiť jednoduché
slovné úlohy.
Celok, časť celku, odčítanie, delenie, znak
Environmentálna
primerané
reálne
delenia(:), delenec, deliteľ, podiel, matematizuje
výchova
situácie.
niekoľkokrát menej, počet rovnakých
overiť
správnosť
riešenia
častí (delenie na), skupiny danej vie
(výsledku) a formulovať odpoveď.
veľkosti (delenie po),...
dokázať riešiť slovné úlohy na
násobenie i delenie.
Delenie,
ako
postupné
odčítanie
rovnakého čísla.
Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie
spamäti. Automatizácia spojov.
(pozn. Ak budú žiaci spamäti zvládať násobenie a
delenie v obore do 20, je možné, aby sa spamäti
naučili aj ďalšie spoje násobenia a delenia v
obore do 100)
Dopravná výchova
Súvislosť medzi delením a násobením.
Riešenie slovných úloh na delenie.
12
Vytváranie
prirodzených
čísel v obore do
Žiak:
Rozšírenie prirodzených čísel v obore do vie čítať a písať
10 000.
štvorciferné čísla.
trojciferné
a Osobnostný a sociálny
rozvoj
10 000
Sčítanie
a 30
odčítanie
prirodzených
čísel v obore do
10 000
Jednotky, desiatky, stovky, tisícky. vie počítať po tisícoch, stovkách,
Trojciferné a štvorciferné čísla.
desiatkach, jednotkách.
Vzťahy pred, za, vzťah pojmov číslo – vie rozložiť trojciferné a štvorciferné
číslica, zostupný číselný rad, vzostupný
čísla na tisícky, stovky, desiatky a
číselný rad.
jednotky, aj opačne – t. j. vie
zapísať
pomocou
jednotiek,
Číselná os.
desiatok,
stoviek
a
tisícok
Zobrazovanie čísel na číselnej osi,
trojciferné a štvorciferné čísla.
porovnávanie čísel, viac, menej, vie zobraziť a porovnať čísla na
rovnako, znaky <, =,>.
číselnej osi i pomocou znakov
>,<,=.
Rozklad čísla.
dokáže riešiť v obore prirodzených
čísel do 10 000 nerovnice typu: x <
Zaokrúhľovanie čísel na desiatky, stovky.
6 150, x > 322.
rozumie prvotným poznatkom o
Nerovnice (propedeutika).
zaokrúhľovaní prirodzených čísel.
vie zaokrúhľovať prirodzené čísla na
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do
desiatky, ovláda algoritmus pri
10 000. Tvorenie slovnej úlohy k
zaokrúhľovaní čísel na desiatky.
danému príkladu na porovnávanie v dokáže riešiť slovné úlohy na
obore do 10 000.
porovnávanie v obore do 10 000.
(Slovné úlohy charakterizované
vzťahmi viac, menej, rovnako.)
Žiak:
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie vie sčítať a odčítať jednoduché
prirodzených čísel.
príklady aj spamäti.
ovládať
algoritmus
písomného
sčítania a odčítania v obore do 10
Súčet, rozdiel, súčin, podiel,...
000. Vie pohotovo sčítať a odčítať
Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej
prirodzené čísla v obore do 10 000.
displejom. Sčítanie a odčítanie s vie prakticky sčítať a odčítať na
využitím kalkulačky.
kalkulačke v obore do 10 000.
vie urobiť kontrolu správnosti.
FG
Ochrana života zdravia
Dopravná výchova
Regionálna výchova
Mediálna výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Geometria
30
Riešenie jednoduchých a zložených rieši jednoduché slovné úlohy na
slovných úloh. Tvorenie textov k
sčítanie a odčítanie typu:
numerickým príkladom.
určenie súčtu, keď sú dané dva
sčítance
Riešenie
nepriamo
sformulovaných dané číslo zväčšiť, zmenšiť o ... (o
slovných úloh.
niekoľko viac/menej)
určenie jedného sčítanca, ak je daný
Riešenie slovných úloh s neprázdnym
súčet a druhý sčítanec
prienikom.
porovnávanie rozdielom
rieši zložené slovné úlohy typu:
Zápis slovnej úlohy, kontrola správnosti a + b + c
riešenia, súčet, rozdiel, súčin, podiel, a – b – c
zväčšiť a zmenšiť dané číslo,...
a – (b + c)
(a + b) – c
a + (a + b)
a + (a – b)
riešiť slovné úlohy s neprázdnym
prienikom v obore do 10 000.
vie
overiť
správnosť
riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď.
matematizuje
primerané
reálne
situácie.
Žiak:
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km, vie porovnať jednotky dĺžky.
násobky 10, 100, 1 000, premena vie pohotovo premieňať jednotky
jednotiek,...
dĺžky.
vie odmerať dĺžku úsečky v mm a cm.
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v vie odmerať a porovnať dĺžku
centimetroch.
vzdialenosti v triede a v teréne
Meranie väčších vzdialeností: približne
krokom a odmerať aj v metroch.
(napr. krokmi) s presnosťou na metre.
má predstavu o dĺžke (vzdialenosti) kratšej v cm, dlhšej v m a dokáže
Odhad dĺžky: kratšej v centimetroch
odhadnúť tieto vzdialenosti v
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Ochrana
zdravia
života
a
Environmentálna
výchova
Ochrana
zdravia
života
a
Osobný asociálny rozvoj
20
Riešenie
aplikačných
úloh a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
(milimetroch) a dlhšej v metroch.
metroch (v triede a v teréne).
Odhad – skutočnosť, vzdialenosť, meranie vie používať pri rysovaní základné
vzdialenosti, porovnávanie.
zásady (čistota, presnosť, vhodné
rysovacie pomôcku, hygiena a
Rysovanie – základné zásady rysovania.
bezpečnosť pri rysovaní).
dokáže narysovať úsečku danej dĺžky
Bod, bod v rovine, priamka, úsečka, leží,
(v cm) a označiť ju.
neleží. Rysovanie priamok a úsečiek. vie narysovať úsečku danej dĺžky v
Vyznačovanie úsečiek na priamke a
mm.
danom geometrickom útvare.
vie rysovať priamky a správne ich
označovať.
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný dokáže rysovať rovinné útvary v
útvar,...
štvorcovej sieti. Zväčšuje a
zmenšuje rovinné
útvary v
Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej
štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik).
sieti.
Zväčšovanie,
zmenšovanie vie vytvárať (budovať) z kociek rôzne
stavby telies podľa plánu (obrázka)
rovinných útvarov v štvorcovej sieti.
dokáže nakresliť plán stavby z kociek.
Priestor, teleso, kocka, kváder. Stavba
telies z kociek na základe plánu
(obrázka).
Kreslenie plánu stavby z kociek.
Žiak:
Predmet, skupina predmetov, vlastnosť, dokáže vytvárať rôzne skupiny
dvojica, trojica, symbol, systém,...
predmetov po dvoch, troch
manipulatívnou
činnosťou
i
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky
symbolmi na základe spoločnej
(vytváranie všetkých možných skupín
(príp. rozdielnej) charakteristiky,
predmetov z daného počtu predmetov
znaku, vlastnosti a pod.
po dvoch, troch, manipulatívnou objavuje čo možno najviac pravidiel
činnosťou a symbolmi).
na vytváranie dvojíc, trojíc
predmetov zo skupiny daného
Vytváranie skupín podľa daného i
počtu predmetov.
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Ochrana
zdravia
života
a
Osobnostný a sociálny
rozvoj
objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti
(pozorovanie istých udalosti možných
ale neistých udalostí a nemožných
udalostí, nemožná udalosť nepravda,
pravdivosť,
pravdepodobný,
nepravdepodobný,...)
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tabuľka, riadok, stĺpec,...Vytváranie
tabuliek z údajov získaných žiakmi.
Riešenie
úloh
na
delenie
kombinatorickou motiváciou.
s
vie si vytvoriť systém pri vypisovaní
Dopravná výchova
možností.
rozlišuje isté, neisté, možné a
nemožné udalosti primerané veku.
rieši
primerané
nepriamo
Mediálna výchova
sformulované úlohy.
dokáže získavať a zhromažďovať
potrebné údaje.
zo získaných údajov vie zostaviť a
Tvorba
projektu
a
prečítať tabuľku.
prezentačné zručnosti
4. Metódy a formy práce
Metódy: výkladovo – problémové, heuristické výskumné, (hľadanie originálneho
riešenia), vyučovanie hrou cez didaktické hry, fixačné metódy, diagnostické a klasifikačné
metódy
Formy: rozprávanie, výklad, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti,
ukážky riešenia úloh, písomné práce, práca s IKT
Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie, samostatná práca a
práca vo dvojiciach
Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, domáca práca
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
i.
P. Bero: Matematiky pre 3. ročník 1. časť
ii.
P. Bero: Matematiky pre 3. ročník 2. časť
iii.
P. Bero: Geometria pre 3. ročník
Výukové programy :
Alík – veselá matematika
Didaktická technika:
Dataprojektor, PC s pripojením na internet, tlačiareň, skener, kalkulačka
6. Hodnotenie predmetu
V treťom ročníku sú žiaci priebežne i súhrne hodnotení klasifikáciou – známkou. Dôraz
sa kladie hlavne na sebahodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov a výsledkov
práce žiaka. Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať zovšeobecňovať a
aplikovať získané matematické vedomosti a zručnosti.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
tretí
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať
vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný
prostriedok komunikácie.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri
riadení školy.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho
využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať
základné zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci
pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z ostatných predmetov a rozvíjať
tvorivosť a estetické cítenie v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností,
ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov
určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími
činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné činnosti).
Žiak má:
• získať prvé skúsenosti a zručnosti s počítačom
• rozumieť základným pojmom a postupom pri práci s počítačom
• vedieť využívať IKT aj v iných predmetoch
• vedieť využívať aplikácie v každodenných činnostiach
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov:
• pracovať s textom a jednoduchou prezentáciou,
• kreslenie v grafickom prostredí a spracovanie grafických informácií,
• porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu zvukov videí,
• realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania,
• pracovať s textom, ovládať jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov,
• komunikovať prostredníctvom IKT (pracovať s elektronickou poštou, ozrejmiť si
spôsob vyhľadávania informácií na internete, poznať pojmy e-mail, poštový program),
• poznať pojmy algoritmus, program, programovanie, princípy fungovania IKT
(zoznámenie sa s možnosťami vstupných a výstupných zariadení, s rôznymi oblasťami
určovania softvéru, s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu) CD, USB pamäťový kľúč, ukladanie informácií,
• aktívne pracovať s tlačiarňou, skenerom i s inými médiami,
• pochopiť význam poznania a využívania mediálnej techniky, rozvíjať kritický
a zvažujúci
postoj
k dostupným
informáciám
i zodpovednosť
k používaniu
interaktívnych médií,
• pochopiť riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí,
• objavovať a využívať rôzne typy edukačných programov v rámci medzipredmetových
vzťahov.
Rozvoj kľúčových kompetencií:
• žiak vie vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, vie samostatne zapnúť
a vypnúť počítač za pomoci učiteľa skenovať,
• pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, digitálnym
fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku,
dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni,
• vedieť spustiť CD, DVD cez tento počítač, pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok,
kopírovať dokumenty, obrázky), samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v
grafickom editore, samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a
využiť jednotlivé nástroje,
• vedieť samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie,
otáčanie, prevrátenie), nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,
obrázok uložiť a otvoriť, upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom
grafickom editore,
• vedieť sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete, vedieť si
samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete, s pomocou učiteľa si založiť
vlastnú e-mailovú schránku, e-maily posielať a prijať, riešiť jednoduché algoritmy v
detskom programovacom prostredí,
• aktívne pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, samostatne napísať,
prepísať jednoduchý text, samostatne text uložiť a otvoriť, upravovať text –
kopírovanie, mazanie, presúvanie, vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou –
medzera za slovami, veľké písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene, upraviť veľkosť
písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty, používať nástroje na úpravu textov,
• ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu. Pracovať samostatne a v
skupine na projekte, samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt a
efektívne dokončiť začatú prácu.
Základná škola, pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Matematika a práca s informáciami Ročník: tretí
Predmet: Informatická výchova Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Tematický celok
INFORMAČNÁ
SPOLOČNOSŤ
Časová Obsahový štandard
dotá
cia
5
Výkonový štandard
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Žiak:
Bezpečnosť pri práci a organizačné - pozná pravidlá práce v informatickej
pokyny
učebni a dodržiava zásady správneho
sedenia pri počítači
Základné pravidlá práce na internete; - pozná základné pravidlá práce
oboznámenie sa s rizikami spojnými
s internetom
Osobnostný a sociálny
s prácou s internetom
rozvoj
- je oboznámený s ukážkami využitia
Úloha a význam počítača v bežnom
informačných a komunikačných
živote ľudí a spoločnosti
technológií v bežnom živote
Autorské práva a ich porušovanie
- chápe základné autorské práva pri
kopírovaní textu, obrázkov, hier, Mediálna výchova
CD...
- pozná webovú stránku školy, a je
oboznámený s prístupným softvérom
na škole
Žiak:
FG
PRINCÍPY
FUNGOVANIA IKT
INFORMÁCIE
OKOLO NÁS
4
8
O počítači (základné zručnosti práce - vie vymenovať základné časti počítača,
s počítačom)
pozná niektoré prídavné zariadenia a
Prídavné zariadenia a ich využitie
ich využitie (vstupné zariadenia –
myš, klávesnica, skener, mikrofón,
webkamera; výstupné – monitor,
tlačiareň, slúchadlá)
Pozn.: vstupno-výstupné: DVD-RW
zariadenie, USB kľúč
Ovládanie počítača
- vie zapnúť a vypnúť počítač
- ovláda prácu s myšou a klávesnicou
- má základné poznatky o pojmoch:
softvér, hardvér, operačný systém
Ukladanie dokumentov, skúsenosti - vie dokumenty uložiť, vyhľadať a
s prácou so súbormi, programami a
otvoriť
priečinkami
- vie minimalizovať a maximalizovať
pracovné okno, zatvoriť ho
- vie dokument (fotografiu, obrázok)
vytlačiť na tlačiarni,
- vie spustiť CD, DVD
- dodržiava hygienické pravidlá
Starostlivosť o počítač
Žiak:
Multimédia.
- vie používať výučbové programy na
- práca s multimediálnymi CD
CD/DVD
- dokáže používať veku primerané
multimediálne zdroje hlavne na
podporu učenia
Grafický editor
- má osvojené základné zručnosti
- aplikácia na spracovanie grafickej
kreslenia a maľovania v grafickom
informácie – úvod
prostredí.
- skicár- kreslenie a maľovanie, - vie vysvetliť pojmy: pracovná plocha,
spoznávanie a používanie nástrojov
nástroj, paleta farieb.
- kreslenie pozdravov, pohľadníc, - dokáže upraviť alebo dotvoriť
blahoželaní, vytváranie plagátov
fotografiu v jednoduchom grafickom
Ochrana
a zdravia
života
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Tvorba
projektov
a prezentačné
schopnosti
editore.
Textový editor
- práca s textom
- prostredie Logomotion
KOMUNIKÁCIA
PROSTREDNÍCTV
OM IKT
8
Žiak:
- vie vysvetliť zápis webovej adresy,
pozná rôznorodosť informácií
a stránok.
- vie vyhľadávať obrázky na internete
- vie spustiť hru z internetu
- vie efektívne používať IKT na prístup
Vytvorenie
vlastnej
e-mailovej
ku vzdialeným informáciám,
schránky, e-pošta, odosielanie príloh.
Mediálna výchova
komunikovať s ostatnými žiakmi a
učiteľmi, vie využívať IKT na vlastné
učenie.
Práca s internetom.
- vie aké nebezpečenstvá sú na
internete.
- vie ako vznikajú a ako sa šíria
počítačové vírusy, spamy, ako sa
odhaľujú a odstraňujú.
Žiak:
Základy algoritmického myslenia a - pozná pojmy ako algoritmus, program,
schopnosť uvažovať nad riešením
programovanie
problémov
Bezpečnosť na internete.
POSTUPY, RIEŠENIA
PROBLÉMOV,
ALGORITMICKÉ
MYSLENIE
8
- pozná a dodržiava základné zásady
písania textu, ovláda jednoduché
formátovanie, vie kombinovať text a
obrázok.
- je oboznámený so základnými
nástrojmi
vytvárania
a úprav
textového dokumentu.
- má osvojené základné zručnosti
kreslenia a maľovania v grafickom
prostredí.
FG
Úvod do IMAGINE, popis prostredia, - dokáže riešiť algoritmy v detskom
prvé príkazy.
programovacom prostredí
Riešenie jednoduchých
úloh.
-
dokáže
pracovať
s návodmi
(zostavovanie živých obrázkov)
Osobnostný a sociálny
rozvoj
4. Metódy a formy práce
Vyučovacie metódy a formy práce budú zamerané na aktívne učenie sa žiakov.
- individuálna práca
- skupinová práca
- problémové vyučovanie
- pozorovanie, predvádzanie projekcie, prezentácia
- experiment
- diferencované vyučovanie
- vlastné formy zážitkového učenia, skúsenostného učenia
- kooperatívne učenie
- samostatná práca
- začleňovanie reálnych situácii, ktoré žiaci zažívajú v okolí
5. Učebné zdroje
• počítačová učebňa s pripojením na internet, tlačiarňou a skenerom, multimediálne CD
• odborná literatúra: „Ako na to, počítač ľahko a rýchlo“ a iné
• internetové stránky odporúčané učiteľom
• Program Logomotion
• Program Skicár
• Program Imagine
• Multimediálne DVD a CD
• Internetový prehliadač www.google.sk
• Webové stránky:
www.alik.cz
www.rexik.zoznam.sk a iné
6. Hodnotenie predmetu
Počas celého školského roka bude učiteľ priebežne hodnotiť výkony žiaka pozitívne a
bude sledovať zvyšovanie jeho osobných výkonov – formálnym hodnotením a hodnotením
klasifikáciou. Dôraz budeme klásť na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh.
Optimálne je sebahodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Vo výstupoch tematických celkov bude sledovať praktické preukázanie vedomostí a
zručností v danej problematike.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa -dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časov rozsah výučby
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
tretí
týždenne- 1 hodina (1h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné
oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým
preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale
postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň
s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov
sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností.
Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú
spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom
experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k
samotnej vede.
Vyučovací predmet Prírodoveda v 3. ročníku, má tri rozsiahle tematické okruhy: Veci
okolo nás, vlastnosti látok, meranie vlastností látok, voda, vzduch; Technika, technické objavy;
Živé organizmy.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa
v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať. Prírodoveda má:
• Rozvíjať poznanie dieťaťa, zamerať sa na samotnú orientáciu v informáciách a ich
triedení, vedieť pracovať objektívne v stanovenej miere.
• Rozvíjať schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov.
• Rozvíjať kognitívne schopnosti dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne
spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené
vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné
prírodovedné pojmy.
• Rozvíjať schopnosť realizovať jednoduché prírodovedné experimenty, riešiť problémy z
rôznych uhlov pohľadu.
• Rozvíjať myslenie dieťaťa, schopnosť syntézy a dedukcie, schopnosť identifikovať
výnimku alebo pravidlo, schopnosť modifikovať predstavy abstraktnou manipuláciou a
efektívnou kooperáciou.
• Rozvíjať poznatkový systém dieťaťa, chápať ekologické a environmentálne problémy.
• Rozvíjať špecifické postoje, motiváciu k poznávaniu. Chápať význam vedy pre
každodenný život a objektívne posudzovať pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej
produktov na prírodu a celkové životné prostredie. Ovládať a meniť svoje predstavy o
skutočnosti, podporovať zdravý úsudok v diskusiách.
• Viesť dieťa k prírode, pomôcť mu stať sa prírodovedne gramotným.
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa.
Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac
empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch
postupne učilo základným logickým operáciám. Tretí ročník Prírodovedy je preto zameraný
najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú
vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby sa
rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť
syntézy), sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), sa naučili
identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby testov
hypotéz a predpokladov), vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé
znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo), sa učili
zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr súvisí
schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj schopnosť
indukcie), sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr
súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu
s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia), si rozvíjali
schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť tvoriť
hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v
pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa
neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Žiaci sú
vedení vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné
prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich
veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov), si osvojili základy
vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr
súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, si
osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, ekosystematické
vzťahy a pod., aby si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote
nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako
aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) –
napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť.
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie
súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich
vedomostí.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov :
• Veci okolo nás
• Vlastnosti látok a ich charakteristika
• Meranie a porovnávanie, fyzikálne veličiny, meranie fyzikálnych veličín meradlami,
zápis do tabuliek
• Technika a technické objavy
• Živé organizmy/živá príroda- človek, rastliny a živočíchy
• Neživá príroda
Rozvoj kľúčových kompetencií:
• Charakterizovať vlastnosti látok podľa zmyslových vnemov, vedieť zdôvodniť zmeny
vlastnosti látok (topenie, tuhnutie, vyparovanie, kondenzácia).
• Meranie kvapalín s použitím odmerného valca, filtra na vodu s dôrazom na hmotnosť,
fyzikálne veličiny, čas, teplotu a silu. Aktívne pracovať so silomerom, odmerať silu.
Správne zosumarizovať výsledky merania. Poznať jednotky objemu a hmotnosti,
teploty, meradlo času a ich správne praktické využitie v rámci experimentu.
• Vedieť zdôvodniť význam techniky v našom živote. Poznať princíp fungovania
jednoduchých strojov.
• Zostrojiť pri modelovaní funkčný model zariadení, ktoré obsahujú jednoduché stroje.
• Aktívne sa podieľať na projektoch (Ako Egypťania stavali pyramídy, Prevody
ozubených koliesok, Stavby starovekých Rimanov,...) a prijateľnou formou ich
prezentovať. Rozvíjať predstavivosť a komunikačné zručnosti dieťaťa.
• Vedieť vysvetliť význam elektrickej energie pre človeka, poznať základné princípy jej
fungovania, vedieť zostrojiť jednoduchý elektrický obvod.
• Vedieť definovať základné podmienky pre život človeka (voda, vzduch, pôda, ...).
Pochopiť význam prírody pre život človeka, ale i význam spoločnosti pre zdravý vývoj
jedinca. Poznať hlavné vonkajšie časti ľudského tela a schematicky ich znázorniť.
Poznať fungovanie ľudského tela, rešpektovať vlastné zdravie a jeho aktívnu ochranu
prostredníctvom zdravého životného štýlu.
• Poznať vonkajšie časti živočíchov a ich podmienky života.
• Poznať niektoré druhy rastlín, pomenovať základné časti a jednotlivé delenia...
• Uvedomiť si potrebu prírodu chrániť a aktívne sa zapájať do efektívnejšieho využívania
látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Príroda a spoločnosť Ročník: tretí
Predmet: Prírodoveda Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Tematický celok Časová Obsahový štandard
dotá
cia
Veci okolo nás, 12
vlastnosti látok,
meranie
vlastností látok
Výkonový štandard
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
Žiak:
Vlastnosti
látok
rozpoznávanie vie určiť vlastnosti látok podľa Environmentálna
zmyslových vnemov, zdôvodniť
výchova
a určovanie vlastností látok podľa
zmeny vlastností látok (topenie,
zmyslových vnemov
tuhnutie,
vyparovanie,
kondenzácia).
Meradlo objemu – vedieť ho zhotoviť, vie sám zhotoviť meradlo objemu,
opísať postup pri jeho zhotovovaní, Osobnostný a sociálny
merať ním kvapaliny, hmotnosť, čas,
vysvetliť potrebu zaviesť spoločnú
rozvoj
teplotu, silu
jednotku objemu.
Používať odmerný valec
FG
Medzinárodné
jednotky
fyzikálnych
veličín
Mediálna výchova
Meranie objemu pevných a kvapalných pozná jednotky objemu, ovláda postup
pri meraní objemu pevných a
látok – správny postup
kvapalných látok.
vie
si pripraviť filter na čistenie vody
Filter na čistenie vody.
projektu
a pozná jeho význam, pozná rozdiel Tvorba
Rozdiel medzi pitnou a úžitkovou vodou
a prezentačné
medzi pitnou a úžitkovou vodou,
Čističky odpadových vôd
Pripraviť experiment
Základné jednotky hmotnosti
Meradlá hmotnosti
Meradlo teploty a jednotka teploty
Čas a jednotky času
Druhy hodín
Meradlo sily a jednotky sily
Silomer
Práca so zaznamenanými hodnotami
Premena látok
vie vysvetliť význam čističiek
odpadových vôd a nutnosť ochrany
zdrojov pitnej vody, vie pripraviť
experiment na zistenie podmienok
zmeny látok.
pozná základné jednotky hmotnosti a
aspoň 3 druhy meradiel hmotnosti
(váh). Vvie zapísať namerané údaje
do tabuľky, pracovať s týmito
údajmi (prečítať ich, usporiadať ich,
vyhľadať
požadované
údaje),
odmerať svoju hmotnosť a zapísať
ju.
pozná
lekársky
a laboratórny
teplomer. Vie odmerať teplotu
ľudského tela, vie dlhodobo sledovať
a zapisovať teplotu vzduchu do
tabuľky. Pozná kladnú a zápornú
hodnotu nameranej teploty.
vie rozpoznať niekoľko druhov hodín,
odmerať čas a pozná jednotky času.
pozná meradlo sily a jednotku sily.
Vie, kde a kedy používať silu v
bežnom živote.
vie pracovať so zaznamenanými
údajmi
a
hodnotami.
Vie
priraďovať, zoraďovať, triediť,
spracovávať tieto údaje a vyvodiť z
nich závery.
vie opísať aspoň dve premeny jednej
látky na inú za daných konkrétnych
podmienok.
schopnosti
Ochrana
a zdravia
života
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
Technika
technické
objavy
a 4
Rozdiely medzi nástrojmi a strojmi
Technika v živote človeka
Jednoduché stroje
Elektrická energia
Jednoduchý elektrický obvod
Spracovať projekt a jeho
prezentácia.
12
Živé organizmy
(človek, živočíchy
a rastliny)
Ľudské telo – vonkajšie časti tela
Ľudské telo – ústroje ľudského tela
Podmienky pre život človeka
Žiak:
pozná rozdiel medzi nástrojom a
strojom. Vie vymenovať niekoľko
nástrojov a niekoľko strojov. Vie
vysvetliť význam techniky v našom
živote .
pozná jednoduché stroje. Vie opísať,
ako a na akom princípe funguje
každý z nich.
vie vysvetliť, odkiaľ máme elektrickú
energiu. Vie vysvetliť význam
elektrickej
energie
v živote
dnešného človeka.
vie zostaviť jednoduchý elektrický
obvod.
vie zozbierať informácie, zostaviť
projekt.
Žiak:
pozná a vie vymenovať hlavné
vonkajšie časti ľudského tela. Vie
zmerať výšku a hmotnosť iného
žiaka.
pozná význam kože a starostlivosť
o ňu.
pozná základné kategórie svalstva, ich
význam a funkciu.
vie určiť najdôležitejšie vnútorné
ústroje, ich význam a polohu na
vlastnom tele, obrázku, makete.
vie vymenovať zmysly, určiť ich
umiestnenie, význam a ochranu.
pozná základné podmienky pre
život človeka, vie vysvetliť ich
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana
a zdravia
života
Vývin človeka a ochrana zdravia
Vonkajšia stavba tela živočíchov
Druhy pohybu u živočíchov
Podmienky života živočíchov
Druhy rastlín a základné časti rastliny.
význam pre život.
vie opísať obdobia ľudského života. a
pozná dôležitosť ochrany zdravia.
pozná vonkajšie časti tela živočíchov.
Vie rozlíšiť samca, samicu a mláďa. Tvorba
projektu
vie určiť, ako sa živočíchy pohybujú,
a prezentačné
pozná význam pohybu pre život.
schopnosti
pozná podmienky života živočíchov a
vie porozprávať o teplote, dýchaní,
pohybe, rozmnožovaní, vývine
a výžive živočíchov.
dokáže pomenovať a rozlíšiť niektoré
druhy rastlín podľa obrázkov a vie
určiť ich základné časti.
pozná druhy koreňov a stoniek
pozná význam drevín a bylín
rozlišuje jednoduché kvety a súkvetia,
určuje časti kvetu a listu
Environmentálna
vie uviesť príklady dužinatých
výchova
a suchých plodov a semien
pozná niektoré nekvitnúce rastliny, vie
pomenovať ich stavbu a opísať
rozmnožovanie
vie vymenovať niektoré liečivé
a jedovaté rastliny
pozná niektoré huby, delenie, stavbu.
Huby
Neživá príroda
5
Význam vody pre človeka
Žiak:
vie vysvetliť význam vody pre život
Význam vzduchu pre človeka
Význam pôdy pre život človeka
Nerasty a horniny
človeka. Pozná význam vody pre Environmentálna
výchova
človeka. Vie, čo môže spôsobiť
znečisťovanie vodných zdrojov.
Pozná význam ochrany vodných
zdrojov v celosvetovom meradle.
vie vysvetliť význam vzduchu pre
život človeka. Vie vymenovať
hlavné zložky vzduchu. Pozná Ochrana
života
zdravia
význam
kyslíka
a ochrany
ovzdušia.
vie vysvetliť význam pôdy pre život
človek. Vie opísať zloženie pôdy FG
a jej vlastnosti. Vie uviesť príklady
ochrany pôdy.
vie rozlíšiť nerasty a horniny. Pozná Mediálna výchova
zloženie, vlastnosti a využitie žuly,
kremeňa, vápenca, uhlia, ropy
a zemného plynu, kamennej soli,
magnetovca.
a
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučovania prírodovedy je možné voliť a
uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o
preberané učivo, sústredia ich pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia ich postupy myslenia a
umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a zručnosti.
Pri realizácii cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú tieto metódy:
- pozorovanie
- rozhovor
- rozprávanie
- vysvetľovanie
- beseda
- práca s demonštračným materiálom
- práca s internetom a IKT
- práca s encyklopédiou a odbornou literatúrou
- práca s modelmi
- pokus, experiment, projekt
- práca s PZ, s kalendárom a pod.
- didaktické hry, súťaže, dramatizácia, vychádzka, exkurzia
Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny,
špecifických potrieb žiakov, tiež od ich individuálnych schopností, zručností a možností:
frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, kooperatívne učenie, diferencované vyučovanie,
projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch, domáca – individuálna práca žiakov –
projekty.
5. Učebné zdroje
• WIEGEROVÁ, ČESLOV, KÓPÁČOVÁ: Prírodoveda pre 3. ročník, SPN - Mladé letá,
2011
• rôzne texty a obrázky – z internetu, encyklopédií
• manipulačné pomôcky
• využitie IKT v elektronických médiách a využitie internetu
6. Hodnotenie predmetu
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a
postojov žiaka podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj
učiteľ. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva viac subjektom, ako objektom (úlohy na
sebareflexiu, sebakontrolu a sebahodnotenie). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby a
odkrývanie možností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej
kompetencie žiaka.
Žiak vie: hodnotiť seba, hodnotiť svet, prijať hodnotenie iných.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
tretí
týždenne- 1hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vyučovací
predmet
vlastiveda
integruje
základné
poznatky
o
prírodných,
spoločenských a technických javoch a procesoch. Získavajú sa základné vedomosti o priestore,
v ktorom žijeme, o Slovenskej republike a o meste Bratislava. Zameriava sa na objavovanie,
skúmanie a adekvátne prezentovanie získaných informácií. Témami vlastivedy sa žiaci
pripravujú na vyučovanie geografie, postupne sa oboznamujú s mapou a plánom.
Konkrétne sa predmet vlastiveda venuje poznávaniu svojej vlasti, svojho kraja, vlastnej
obce a bezprostredného okolia. Vyučovanie je zamerané na zážitkové objavovanie, na
spoznávanie a sledovanie najbližšieho okolia I celého Slovenska. Využívanie priameho
pozorovania na výletoch, na exkurziách a v školách v prírode prispieva ku komplexnému
pochopeniu života a členitosti krajiny v danej oblasti Slovenska a hlbšiemu zapamätaniu si
prítomných skutočností.
Zatiaľ čo v druhom ročníku spoznávali žiaci bezprostredné okolie školy a svojho
bydliska, v treťom ročníku sa ich obzor rozšíri. Cez tvorbu máp a plánov najbližšieho okolia
prechádzajú k spoznávaniu krajiny celého Slovenska.
Vo vlastivede 3. ročníka je ústredným prvkom jednotlivých tém mapa. Pomocou mapy
žiaci spoznajú krajiny Slovenska. Naučia sa pracovať s atlasom, s mapou, plánom obce, a
pokúsia sa načrtnúť takýto plán. Naučia sa pracovať s časovou priamkou a jej prostredníctvom
spoznávať krajiny Slovenska, históriu Slovenska chápať cez významné historické osobnosti.
Spoznajú významné pamiatky a mestá Slovenska. Spoja zemepisné I historické poznatky a
zručnosti. S históriou sa žiaci budú zoznamovať hlavne prostredníctvom literatúry, povestí,
rozprávok, príbehov, piesní, pranostík, a pomocou ľudovej slovesnosti. Tým sa prispieva aj k
rozvoju čitateľskej gramotnosti a k rozvoju čitateľských schopností a zručností žiakov. Opisujú
Slovensko a jeho časti pomocou obrázkov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele predmetu Vlastiveda:
• rozvíjať komunikatívne kompetencie (prezentáciu slovnou, písomnou formou)
• rozvíjať čitateľskú gramotnosť interpretáciou umeleckých a odborných textov
• rozvíjať kultúrnu kompetenciu (tvorba projektov)
• rozvíjať myslenie dieťaťa, schopnosť syntézy a dedukcie, schopnosť identifikovať
výnimku alebo pravidlo, schopnosť modifikovať predstavy abstraktnou manipuláciou a
efektívnou kooperáciou
• poznať Slovensko a jeho charakteristické znaky
• zoznámiť sa pomocou príbehov, rozprávok, piesní s históriou našej vlasti, stručne
prerozprávať dej týchto príbehov a rozprávok
• rozprávať o svojom rodnom kraji, o obci, o ľuďoch, ktorí tu žili a žijú, o tom, čo
vytvorili, čím sú známi
• primerane veku odlíšiť vzťahy prírodného a spoločenského rázu o svojej obci, doma, v
škole
• využívať poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností v ďalšom vzdelávaní a
vyhľadávaní informácií
• vyhľadať v kalendári významné dni
• orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán, významných objektov,
orientačného plánu obce a mapy
• pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pohoria, jaskyne, rieky, mestá
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah vyučovacieho predmetu je rozdelený do štyroch tematických okruhov:
Ako sa vyznať vo svojom okolí (orientácia podľa svetových strán, mapa, plán)
Objavujeme Slovensko (významné pohoria, chránené územia, rieky, lesy)
Spoznávame dejiny (Slovensko v minulosti a dnes)
Naše starobylé pamiatky a ich krása (slávne mestá, hrady a zámky, povesti)
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu. 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Príroda a spoločnosťRočník: tretí
Predmet: Vlastiveda Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Tematický
celok
Časová Obsahový štandard
dotáci
a
Ako sa vyznať vo 7
svojom okolí
Výkonový štandard
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Žiak :
Krajina – typy krajiny, tvorcovia obrazov správne vyjadruje obraz krajiny
krajiny
viacerými
spôsobmi
(opisom,
maľbou, a fotografiou),
správne definuje zmeny v rôznych Environmentálna
ročných obdobiach,
výchova
špecifikuje primárne znaky mestskej,
vidieckej, hornatej a rovinnej
krajiny,
vníma potrebu ochrany životného
prostredia.
Ochrana života a zdravia
Orientácia podľa svetových strán
aktívne pozná primárne svetové strany
a ich značky,
FG
dané vedomosti správne využíva pri
práci v teréne, pri práci s
kompasom a buzolou.
Mediálna výchova
Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora – pozná
pojem
obzor,
správne
tvorba plánu, význam plánu.
vysvetľuje jeho význam.
aktívne sa podieľa na skupinových
činnostiach nastoleného problému,
rešpektuje schopnosti spolužiakov.
Objavujeme
Slovensko
6
správne definuje pojem mapa a mierka
Mapa – ako vzniká mapa, mierka mapy,
mapy,
druhy máp.
získané vedomosti aplikuje pri
praktických činnostiach s mapou,
správne definuje pojem vrstvenie,
pozná históriu tvorby starovekých
máp, plánov.
Žiak:
Kde sa nachádza Slovensko – Slovensko sa správne orientuje na glóbuse a v
na glóbuse a na mape Európy
počítačovej mape,
správne definuje štáty, ktoré majú so
Slovenskom spoločnú hranicu,
aktívne
pracuje
s
výpočtovou
technikou,
rešpektuje schopnosti spolužiakov.
Krásy našich hôr – pohoria Slovenska, aktívne a správne používa pojmy
národné parky Slovenska
chránené územie a národný park,
dané pojmy prijateľnou formou
vysvetľuje spolužiakom, vedie s
nimi diskusiu,
vymenováva najznámejšie národné
parky Slovenska,
aktívne sa podieľa na realizácii
skupinového projektu.
správne vymenováva najznámejšie
chránené územia Slovenska,
Rieky – dar života
správne sa orientuje na mape pri
Rieky Slovenska, priehrady, jazerá, plesá
určovaní najznámejších riek,
bezchybne vyjadruje rozdiel medzi
priehradou, jazerom a plesom,
aktívne sa podieľa na projekte.
správne
používa
pojmy
chránené
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Osobný
rozvoj
a
sociálny
FG
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Lesy naše pľúca
Typy lesov
Slovensko plné
minerálne
a
Slovenska
záhad –
termálne
územie a národný park, priehrada,
pleso a jazero,
správne definuje rozdiel medzi lesom Tvorba
projektu
a
a pralesom,
prezentačné zručnosti
správne vymenováva zastupujúce
druhy lesov na Slovensku,
pozná život stromu.
jaskyne, správne vymenováva najznámejšie
pramene
jaskynné komplexy Slovenska,
Mediálna výchova
pozná rozdiel medzi minerálnymi a
termálnymi prameňmi,
pozná kúpeľné mestá
bezchybne sa orientuje na mape
Po turistických chodníkoch
Spoznávame
dejiny
10
Časová priamka
Predmety ako svedkovia doby
Svätopluk a jeho sláva
Žiak:
aktívne používa pojem časová
priamka, správne ho vysvetľuje,
pozná rozdiel medzi pojmom rok a Osobný
a
sociálny
storočie,
správne
zaraďuje
rozvoj
významné udalosti na základe
časovej následnosti,
pozná
najznámejšie
objavy
realizované na území dnešného
FG
Slovenska
správne používa pojem historické
predmety, múzeum a archeológia,
na základe pozorovania definuje život
človeka v jednotlivých obdobiach,
aktívne sa podieľa na tvorbe Multikultúrna výchova
dotazníka.
aktívne sa podieľa na práci s
výpočtovou technikou,
pozná a vie prerozprávať povesť
Panovníčka Mária – Terézia
Vznik slovenského jazyka
Milan Rastislav Štefánik
Slovensko v súčasnosti
Naše
starobylé
pamiatky a ich 10
krása
Ako vznikali mestá
o Svätoplukov,
pozná a správne špecifikuje fakty o
živote
Slovanov
v
období
Veľkomoravskej ríše.
aktívnou prácou s výpočtovou
technikou získava vedomosti z
obdobia panovania Márie Terézie.
rešpektuje
individuálne
tempo
spolužiakov.
aktívne používa pojem spisovná
slovenčina, správne ho vysvetľuje,
je oboznámený s ideológiami A.
Bernoláka a Ľ. Štúra,
správne
špecifikuje
primárne
odlišnosti,
rozvíja pocit hrdosti na svoj národ,
aktívnym spôsobom spoznáva život
známeho slovenského politika a
jeho prínos pre československú
spoločnosť,
aktívne rozvíja poznávacie procesy,
správne sa orientuje v daných
pojmoch,
správne vymenováva štátne symboly,
bezchybne popisuje vlajku a znak SR
Žiak:
vie že mestá vznikali pri riekach,
hradoch a na križovatkách miest,
dokáže v skupinke nakresliť alebo
vymodelovať
starobylé
mesto
(hradby, priekopa, mestská brána,
spúšťací most, radnica, kostol, stĺp
hanby, domy mešťanov.)
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Slávne mestá – Bratislava, Trnava,
Košice, Kežmarok, Nitra, Trenčín,
Banská Bystrica, Martin
Povesti o mestách
Hrady a zámky
Povesti o hradoch
Svetoznáme pamiatky – Vlkolínec,
Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča,
drevené kostoly, jaskyne v Slovenskom
na mape Slovenska ukázať mestá:
Bratislava,
Trnava,
Košice,
Kežmarok, Nitra, Trenčín, Banská
Bystrica, Martin, o každom meste
vie
povedať
aspoň
jednu
zaujímavosť z minulosti a zo
súčasnosti,
vie si nájsť ďalšie informácie z
internetu aspoň o jednom zo
slávnych miest podľa vlastného
výberu.
sa oboznámi s povesťou “Levočská
biela
pani”
a
“Jašteričky”,
oboznámi sa s pojmom archeológ,
vie, že povesť je vymyslená udalosť z
dejín, ktorá sa viaže na určité
miesto alebo osobu,
pozná značku hradu a zámku na mape,
vie na mape Slovenska nájsť aspoň
päť hradov alebo zámkov,
vie, že hrady sú osídlené sídla na
ťažko prístupných miestach,
vie, že zámky boli letné sídla panstva,
budovali ich uprostred peknej
prírody a niektoré obklopujú veľké
parky,
oboznámi sa s niektorými časťami
hradu a vie ich podľa slovníka
vysvetliť.
vie vysvetliť pojem “svetové kultúrne
dedičstvo UNESCO”,
vie, že do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO
Multikultúrna výchova
FG
Osobný
rozvoj
a
sociálny
Regionálna výchova
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
krase, Spišský hrad a okolie, Karpatský
bukový les
patrí: Vlkolínec, Banská Štiavnica,
Bardejov, Levoča, drevené kostoly,
jaskyne v Slovenskom krase,
Spišský hrad a Karpatský bukový
prales.
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno – vzdelávacom procese vyučovania predmetu Vlastiveda je možné voliť a
uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o
preberané učivo, sústredia ich pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia postup myslenia
každého žiaka a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a
zručnosti.
Pri realizácii cieľov v predmete Vlastiveda sa uplatňujú verbálne, názorové,
demonštračné a praktické metódy. Najčastejšie sú: rozhovor, výklad, vysvetľovanie,
rozprávanie, opis, diskusia, vychádzky, pozorovanie, predvádzanie projekcie, prezentácia,
rozbor, aplikácia teoretických poznatkov do praktickej činnosti.
Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny,
špecifických potrieb žiakov, tiež od individuálnych možností, pričom rešpektuje regionálne
podmienky. Ďalšími vhodnými sú: skupinové vyučovanie, frontálne vyučovanie, diferencované
vyučovanie, projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch, formy zážitkového učenia,
skúsenostného učenia, kooperatívne učenie, samostatná práca, začleňovanie reálnych situácií,
ktoré žiaci zažívajú vo vlastnom okolí.
5. Učebné zdroje
Učebnice:
• KOŽUCHOVÁ M. a kol.: Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ, EXPOL Pedagogika s.r.o.2009,
ISBN 978-80-8091-151-5
• KOŽUCHOVÁ M. a kol.: Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ pracovný zošit, COMPERIO
s.r.o. 2011, ISBN 978-80-970487-5-4
Iné pomôcky:
• Atlas sveta pre deti
• Atlas pre deti: Svet a človek
• Encyklopédie
• Fotografie
• Obrázky obce, krajiny
• CD a DVD s povesťami a rozprávkami
• Knihy s povesťami a rozprávkami
• Mapa Slovenska, Európy, sveta
• Rôzne druhy máp Slovenska
• Plán obce
6. Hodnotenie predmetu
Na predmete Vlastiveda hodnotíme úroveň zvládnutia výkonového štandardu, ktorú
zisťujeme ústnou formou (ústne odpovede, prezentácia výsledkov skupinovej práce, práce vo
dvojiciach, samostatnej práce, práce s mapou) alebo písomnou formou (bleskovky, písomné
práce po prebratí každého tematického celku)
Hodnotíme:
- priebežne, každú vyučovaciu hodinu
- po opakovaní prebratého tematického celku – písomná práca
- na konci každého štvrťroku a polroku
Pri hodnotení sa zameriavame nielen na úroveň dosiahnutých vedomostí, ale hodnotíme
aj ako žiak „rastie“, a to vedomostne, v zručnostiach pri práci s mapou, ako dokáže
spolupracovať v skupine či vo dvojici, vzťah, ktorý má k predmetu Vlastiveda.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Etická výchova
tretí
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Poslaním predmetu etická výchova v 3. ročníku je vychovávať osobnosť s vlastnou
identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca,
prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa
neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením
účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha
osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom
zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine,
na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.
Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža
v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností
/otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej
hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť,
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými
normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej
miery nezávislá od tlaku spoločnosti,
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,
• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií
osobnosti, ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre
cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej
aktivity
S – socializácia,
jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na 1. stupni základných
škôl je:
• viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,
• naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
• naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku,
• umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,
• umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy,
• podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,
• formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby
sme dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných
osnov. Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
• otvorená komunikácia
• dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
• pozitívne hodnotenie iných
• tvorivosť a iniciatíva
• vyjadrovanie citov
• empatia
• asertivita
• reálne a zobrazené vzory
• prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
• komplexná prosociálnosť
• etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
• etika a ekonomické hodnoty
• etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
• rodina, v ktorej žijem
• výchova k manželstvu a rodičovstvu
• ochrana prírody a životného prostredia
VÝCHOVNÉ CIELE A TEMATICKÉ CELKY
Výchovný cieľ:
Napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov. Učiť sa efektívne
komunikovať s rovesníkmi. Nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu.
Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch:
• dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania,
• kvalita otvorenej komunikácie - pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe
aj o iných,
• asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa
v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť
povedať nie na negatívne ponuky).
2. Vcítenie sa do prežívania iných – empatia
• hľadanie dôvodov na radosť a smútok u seba a u iných,
• pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov (u spolužiakov,
a členov rodiny…),
• odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku najbližších,
• záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí.
3. Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti:
• právo na omyl a možnosť nápravy,
• význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch,
• rozvíjanie sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty,
• súťaživosť a kooperácia.
4. Pomoc, darovanie, delenie sa
• vnímanie a prežívanie prosociálosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat),
• zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou,
• podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu,
• príprava žiakov na možné neprijatie dobra inými.
5. Naša škola:
• poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo
zahraničia?),
• rozvíjanie povedomia a príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra,
učebné predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči?),
• účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry
na našej škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja
pre vylepšenie života na našej škole?).
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Človek a hodnoty Ročník: tretí
Predmet: Etická výchovaPočet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Tematický
celok
Časová
dotácia
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov
6
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel
správania sa a vytvorenie pravidiel vo
svojej triede
Kvalita
otvorenej
komunikácie
–
pravdivosť, objektívnosť, prijímanie
pravdy o sebe aj o iných
Asertívne správanie ako súčasť efektívnej
komunikácie
Vcítenie sa
prežívania
iných
do 8
Emócie,
rozmanitosť
uvedomovanie
citov,
ich
Uvedomenie seba, osobnosť iného
Identifikácia citov, prežívanie
Vyjadrenie pozornosti a empatie voči
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Žiak:
dodržiava
dohodnuté
pravidlá
správania sa.
vie vysvetliť pojem komunikácia.
Chápe zmysel a podstatu otvorenej
komunikácie.
dokáže sa v komunikácii vyjadriť Osobnostný a sociálny
objektívne a pravdivo.
rozvoj
rozumieť dôvodom ako sa správať v
rizikových situáciách.
vie sa postaviť voči negatívnym javom
FG
(šikanovanie...).
odoláva príjemným zvodom na zlé,
vie povedať nie.
Žiak:
si dokáže uvedomovať a identifikovať
svoje city
si dokáže uvedomiť seba samého vo Osobnostný a sociálny
vzťahu k iným a prijať osobnosť
rozvoj
iného
dokáže spoluprežívať city s inými
iným
Vcítenie sa do pocitov iných
Pochopenie situácie iných ľudí
Odovzdávanie radosti a zmierňovania
smútku najbližších
Uvedomenie si hodnoty zdravia
Riešenie
konfliktov
výchova
zmierlivosti
5
–
k
Právo na omyl a možnosť nápravy
Význam odpúšťania v medziľudských
vzťahoch
Rozvíjanie
sebaovládania
a
jeho
upevňovanie
–
prehlbovanie
vzájomnosti i sebaúcty
Súťaživosť
Pomoc, darova- 8
nie, delenie sa
Vnímanie a prežívanie prosociálnosti
Zámerné robenie dobra iným, rozdiel
medzi
psychickou a materiálnou pomocou
Podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a
žiackeho kolektívu
Naša
škola
spoločenstvo
- 6
vie hľadať dôvod na radosť a smútok
u seba aj u iných
vie na základe vlastných zážitkov
pochopiť situáciu iných ľudí
si uvedomuje právo na zdravotnú
starostlivosť
prejavuje
záujem
o
zdravotne
postihnutých, starých a chorých
ľudí
Žiak:
vie prijať svoj omyl a vie sa pokúsiť
o nápravu
dokáže
riešiť
konflikt
a nedorozumenie
dokáže prijať protirečivé aspekty
sa učí odpúšťať sebe aj iným
dokáže spolupracovať
s druhými
deťmi
si uvedomuje význam kompromisu a
odpúšťania
Žiak:
vie vysvetliť slovo „pomoc“ a pozná
rozdiel medzi psychickou
a materiálnou pomocou, vie uviesť ich
príklady.
vie ohodnotiť situácie kedy prijal
rôzne druhy pomoci a je ochotný
pomáhať.
je pripravený reagovať na
neprijatie pomoci.
Príprava na možné neprijatie dobra inými
Utváranie povedomia k príslušnosti k Žiak:
svojej škole
pozitívne zažíva príslušenstvo k danej
Multikultúrna výchova
FG
Ochrana
zdravia
života
a
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
detí
skupine, triede, škole
vie porozprávať o kvalitách školy
priateľovi
Prežívanie spolupatričnosti v triede i v
rámci školy
sa vie pozitívne naladiť a prijať okolie,
spolužiakov z inej triedy
Uvedomenie si dôležitosti a prednosti si prehlbuje vedomie dôležitosti
a prospešnosti školského prostredia
svojej školy
sa aktívne zapája do života školy,
Aktívne zapájanie sa do života školy
zúčastňuje sa súťaží a rôznych akcií
si uvedomuje svoje miesto v rodine,
Rozvíjanie spolupatričnosti medzi rodinou
v škole, vie porovnať osobitosti
a školou
oboch spoločenstiev
Poznávanie kvalít a predností školy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba
projektov
a prezentačné
zručnosti
FG
Regionálna výchova
4. Metódy a formy práce
Organizačné formy a metódy vyučovania
Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä
prostredníctvom zážitkových metód, ktoré
vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie
ponúkaných hodnôt. Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že
každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína
zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:
•
senzibilizácia – scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, na hodnotu
•
nácvik v podmienkach triedy,
•
reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi…).
Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok,
anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) V etickej
výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity.
Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré
učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom
kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré
súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos
získaných skúseností do správania sa v reálnom svete.
Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne
poznávali. Je to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je
možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu zvolil.
5. Učebné zdroje
•
IVANOVÁ E., KOPINOVÁ Ľ.: Pracovné listy k etickej výchove pre 3. ročník ZŠ,
Bratislava, SPN 2005, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 15. 8.2005
• IVANOVÁ E., KOPINOVÁ Ľ.: Etická výchova pre 3. ročník ZŠ - metodická príručka
pre učiteľa
• Dobšinský, P.: Slovenské rozprávky a iné
Prostriedkom, ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné
obrázky, audio i videonahrávky, CD - roomy môžu poslúžiť ako motivačný materiál. Deti
v mladšom školskom veku radi kreslia a robia pohybové aktivity. Toto všetko sa dá zapojiť do
vytvárania situácií, v ktorých sa uplatňujú formy zážitkového učenia. Učiteľ je na hodine
facilitátor, moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou napomáha
zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). Po každej
aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej skutočnosti
s odkazom na prepojenie so životom.
6. Hodnotenie predmetu
Na hodine Etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce
jednotlivcov oceniť slovne počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny.
Hodnotíme ako sa žiak aktívne zapája do vyučovacieho procesu a spolupracuje. Žiakom tiež
poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Etická výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
tretí
týždenne - hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich
stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom
pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou
k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky
myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym
dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania
dieťaťa. Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho
miluje. V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky
a chyby a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje
základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové
poznávanie človeka.
Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy
na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného
života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje
vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do svojho života v Eucharistii.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom
budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako
dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania
k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete náboženskej výchovy využívame výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré žiakom umožňujú:
Komunikačné kompetencie:
• rozumieť neverbálnej komunikácii
• objavovať zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie
• vlastnými slovami vedieť vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadriť svoje myšlienky v
práci v skupinách, zapájať sa do diskusie, neskákať do reči
• schopnosť sa stíšiť
Kompetencie k učeniu sa:
• otvorenosť pre tvorivé myslenie
• objavovať potrebu učenia sa
Kompetencie k riešeniu problémov:
• plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými
• primerane svojej detskej skúsenosti vie formovať problém
• hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému
občianske:
• angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
• konkrétnymi skutkami prispievať k ochrane prírody, mať úctu k živým aj neživým
súčastiam prírody
kultúrne:
• vážiť si ľudský život
• učiť sa tolerantnosti
• vnímať dôležitosť ľudskej činnosti pre svet
• objavovať krásu stvorenia, prírody
• objavovať krásu človeka
sociálne a interpersonálne:
• budovať vzťah dôvery, formovať zdravé sebavedomie
• uvedomovať si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijímať
sám seba
• konkrétnymi skutkami prejavovať úctu ku chorým a starým ľuďom
• schopnosť oceniť hodnotu rodiny
• na základe určitej role spolupracovať v skupine, vytvárať pozitívny postoj k stvoreným
veciam
existenciálne:
• disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia
• otvorenosť pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností
• rozumieť základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je
pripravený angažovať sa pre ich rozvoj
• rozumieť základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému
s modlitbou
• odhadovať dôsledky vlastného správania a konania
• rozvíjať duchovné hodnoty
• rozvíjať vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)
• objavovať duchovný rozmer človeka
• spoznávaním seba samého hodnotiť svoje činy, dokázať si priznať vinu a viesť k
náprave
• rozvíjať kritické myslenie, schopnosť jednoducho obhájiť svoj názor
• správne posudzovať svoje konanie
osvojovať si zdravý životný štýl.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Človek a hodnotyRočník: tretí
Predmet: Náboženská výchova Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Tematický
celok
Časová Obsahový štandard
dotáci
a
Odkrývať ukryté
VERIŤ BOHU
4
Čo znamená veriť?
Aký je Boh? Obrazy Boha
Veľká sila ukrytá v malom
Strom mojej viery
Božie kráľovstvo ako poklad
Výkonový štandard
Prierezové témy
Žiak vie:
jednoduchým spôsobom spoznať potrebu
spoznávania Boha pre svoj život viery.
Vnímať náročnosť viery. Formovať návyk Osobnostný
spolupráce.
sociálny rozvoj
- pochopiť, čo znamená veriť Bohu; rozvíjať
kritické myslenie; byť disponovaný pre život
kresťanskej viery; primerane schopnostiam
pracovať s biblickým textom.
spoznať niektoré biblické obrazy Boha; Ochrana života
vnímať v nich hlbokú výpoveď o Bohu;
zdravia
formovať svoj postoj viery a výrazovo
vyjadriť vlastný obraz o Bohu.
spoznať a reprodukovať podobenstvo
o horčičnom semienku, spoznávať Ježišovo
učenie o Božom kráľovstve; vnímať pojem Environmentálna
Božie kráľovstvo; formovať si osobný život
výchova
viery.
na obraze stromu odkrývať tajomstvo svojho
života; vnímať paradox vzniku veľkej veci
z niečoho nepatrného na raste stromu;
a
a
JEŽIŠ
UZDRAVUJE
5
výrazovo vyjadriť svoj život viery na obraze
stromu.
- reprodukovať podobenstvo o poklade; vnímať
pojem Božie kráľovstvo, vnímať dôležitosť
a vzácnosť vzťahov; formovať si osobný
život viery.
Žiak vie:
Uzdravenie slepého
reprodukovať biblické príbehy o uzdravení
slepého,
hluchonemého,
človeka
s
„vyschnutou rukou“ a ochrnutého. Na
modelovej situácii reflektovať vlastnú
schopnosť počuť, konať, vidieť podstatu
veci. Identifikovať sa s biblickými postavami
potrebujúcimi uzdravenie. Rozvíjať svoj
mravný úsudok.
Uzdravenie hluchonemého
spoznať
biblický
príbeh
o uzdravení
hluchonemého; na modelovej situácii
reflektovať vlastnú schopnosť vidieť
podstatu veci; identifikovať sa s biblickou
postavou chorého potrebujúceho uzdravenie;
vnímať skutočnosť hluchoty počujúceho;
rozvíjať svoj mravný úsudok.
Počuť- Ako počujem a hovorím na modelovej situácii vyjadriť vlastnú
schopnosť mať „otvorené“ uši a ústa; na
základe dramatizácie sa identifikovať
s pozitívnymi postavami; zamyslieť sa nad
tým, ako počúvam a hovorím;
Sviatok všetkých svätých a naučiť sa úcte k ľuďom, ktorí nás už opustili –
dušičiek
vzorne sa správať na cintoríne. Uvedomovať
si potrebu modlitby za duše zomrelých.
prakticky prejaviť svoju úctu k zosnulým,
Návšteva cintorína
naučiť sa vzorne správať na cintoríne.
- reprodukovať biblický príbeh o uzdravení
Mediálna výchova
Ochrana života
zdravia
a
Osobnostný
sociálny rozvoj
a
Multikultúrna
výchova
Uzdravenie chorého s ochrnutou
rukou
Mať zdravé ruky
Uzdravenie ochrnutého
JEŽIŠ
NÁM 9
ODPÚŠŤA
Daj pozor, aby si to nerozbil!
Len aby to nebolo na mňa
chorého o ochrnutou rukou; na modelovej
situácii vyjadriť vlastnú schopnosť konať to,
čo je podstatné v živote; identifikovať sa
s biblickou postavou chorého potrebujúceho
uzdravenie; vnímať skutočnosť ochrnutia- aj
pohybovo zdatného človeka.
pomenovať, akým spôsobom môžu moje ruky
slúžiť ostatným ľuďom; prostredníctvom Tvorba projektu
rozprávky si uvedomiť dôležitosť dávania;
prezentačné
prostredníctvom
modelovej
situácie
zručnosti
v rozprávke formovať svoj vlastný úsudok.
- reprodukovať biblický príbeh o uzdravení
ochrnutého; na modelovej situácii vyjadriť
vlastnú schopnosť konať to, čo je podstatné
v živote; identifikovať sa s biblickou
postavou
ochrnutého
potrebujúceho
uzdravenie; vnímať skutočnosť ochrnutia - aj
pohybovo zdatného človeka
Žiak vie:
jednoduchým spôsobom spoznať vinu ako
súčasť života človeka; spoznať možné
reakcie človeka na vinu
a previnenie.
Osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia. Ochrana života
Vnímať vinu ako súčasť života každého
zdravia
človeka. Prijímať sviatosť zmierenia ako dar.
Oceniť sviatostný a mimosviatostný význam
pokánia. Reflektovať vlastné zaobchádzanie
s vinou. Pravidelnou osobnou reflexiou
formovať svoje mravné cítenie.
jednoduchým spôsobom spoznať vinu ako
súčasť života človeka; spoznať možné
reakcie človeka na vinu
a previnenie.
Vnímať vinu ako súčasť života každého
a
a
človeka.
Rozvíjať
mravný
úsudok
reflektovaním vlastných postojov k vine.
uvedomovať si príchod Spasiteľa a pripravovať
sa naň.
Advent
uvedomiť si krásu dávania - darčeky a ich Regionálna výchova
hodnotu. Vedieť sa podeliť s tým, čo mám.
Sviatok sv. Mikuláša
reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome
Zacheja.
Jednoduchým spôsobom si
Ježiš je hosťom u Zacheja
uvedomiť potrebu obrátenia; vnímať veľkosť
Božej lásky k človekovi, ktorý sa previnil;
pravidelnou osobnou reflexiou formovať
svoje mravné cítenie.
spoznať význam odpustenia na príbehu Ježiša
a hriešnice- uvedomiť si potrebu odpustenia
Ježiš a hriešnica
v živote človeka
pozná
pojmy
obrátenie,
odpustenie Multikultúrna
v každodennom živote a vo sviatosti
výchova
Mal by si sa zmeniť
zmierenia; prijímať sviatosť zmierenia ako
dar.
pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny
a odpustenie na podklade podobenstva
Na
ceste
zmierenia
–
o márnotratnom synovi. Vnímať sviatosť
márnotratný syn, ľútosť
zmierenia ako oslavu zmierenia s Boha
s človekom a človeka s Bohom; prijímať
sviatosť zmierenia ako dar; reflektovať
vlastné zaobchádzanie s vinou.
spoznať význam príchodu Ježiša na tento svetprežívať tieto sviatky- ako sviatky rodiny,
Vianoce
lásky a pokoja. Pripraviť sa na príchod
Božieho Syna.
spoznať
možnosť
odpustenia
hriechu
prostredníctvom Cirkvi; osvojiť si priebeh
Ježiš mi odpúšťa– priebeh
sviatosti zmierenia; oceniť sviatostný Osobnostný
a
sviatosti zmierenia
JEŽIŠ
NÁS 8
OSLOBODZU
JE
a mimosviatostný význam pokánia; rozvíjať
sociálny rozvoj
svoj mravný úsudok.
- spoznať pojem predsavzatie skutok pokánia;
vnímať skutky pokánia ako znamenie svojho
Dokážem to?
obrátenia; rozvíjať svoj mravnú úsudok
neustálym
napredovaním
v duchovnom
živote.
Žiak vie:
reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť
Pravidlá pre život na slobode
význam jednotlivých prikázaní; akceptovať
Desatoro ako pravidlá pre dobrý život;
Pravidlá budovania vzťahu
stotožniť sa s etickými princípmi Desatora;
s Bohom i s ľuďmi
osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje Multikultúrna
výchova
rozhodnutia.
pochopiť svoju účasť na živote dospelých podľa
Pozrieť sa do zrkadla
Desatora; spoznávať osobnú zodpovednosť
za svoje správanie voči ľuďom aj voči Bohu;
oceniť potrebu sebareflexie pre svoj život;
vnímať hriech a jeho následky ako ublíženie Osobnostný a sociálna
rozvoj
sebe a iným; stotožniť sa s etickými
princípmi Desatora.
pochopiť, že pravidlo vzájomnej lásky
Neveriaci sa majú
vychádza od Boha a platí pre každú morálku;
objaviť, že Ježiš nehlásal pre kresťanov
„ťažšiu“ morálku, ale mravnosť spojenú
s Bohom; spoznať, že svedomie majú veriaci
i neveriaci; vnímať hriech a jeho následky
ako ublíženie sebe a iným; formovať návyk
pravidelnej sebareflexie svojich rozhodnúť.
Poznať, konať, vidieť to, čo je jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje
a
správanie, konanie v zhode so svojím Osobnostný
v živote dôležité
sociálny rozvoj
svedomím; vnímať obraznú reč; uvedomiť si,
že zanedbanie dobra je previnením voči
JEŽIŠ
NÁS 7
POZÝVA NA
Bohu i ľuďom; formovať návyk pravidelného
spytovania svedomia so zameraním na
zanedbanie dobra.
uvedomovať si potrebu pokánia, konania
Pôst
dobrých skutkov, pripravovať sa na
najkrajšie sviatky roka- Veľkú noc.
Multikultúrna
spoznať zastavenia krížovej cesty, uvedomovať
výchova
Modlitba krížovej cesty
si cenu vykúpenia – utrpenie Krista- cesta
spásy.
nájsť analógiu medzi podobenstvom
Smrť a nový život (Ježišova o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou
smrť a zmŕtvychvstanie)
a zmŕtvychvstaním.
Intuitívne
vnímať
obraznú reč podobenstva; oceniť pravdu
obraznej reči; formovať postoj budovania
kresťanského spoločenstva.
nájsť analógiu medzi podobenstvom
Ježiš nám ukazuje cestu z tmy o márnotratnom
synovi
a Ježišovou
hriechu
záchranou z tmy hriechu; intuitívne vnímať Mediálna výchova
obraznú reč podobenstva; formovať postoj
budovania kresťanského spoločenstva.
nájsť analógiu medzi Legendou o troch
Obeta
stromoch
a obetou;
objaviť
veľkosť
Obeta ako dar
obyčajných nenápadných vecí, skutkov,
intuitívne vnímať obraznú reč legendy;
formovať postoj zriekania sa, obety pre
druhého. Vlastnými slovami pomenovať,
akým darom je pre človeka Ježišova obeta na
kríži; oceniť obetu Ježiša na kríži; prejaviť
vďačnosť za Ježišovu obetu a napísať vlastnú
modlitbu vďaky.
Žiak vie:
prerozprávať biblický príbeh o rozmnožení
Ježiš nasycuje
chleba, porovnať, ako zaobchádzal s chlebom
Ježiš sa stáva chlebom
HOSTINU
Vinič
Strom, ktorý sa obetoval
Svätá omša – bohoslužba slova
Svätá omša – bohoslužba obety
Pozvanie na hostinu
Ježiš a ako ja; objaviť súvislosť medzi
ľudskou skúsenosťou s chlebom a biblickým
textom o rozmnožení chleba; vnímať
starostlivosť Ježiša o potreby človeka;
formovať návyk úcty k chlebu a deleniu sa.
Jednoducho opísať spojitosť biblických Tvorba projektu a
prezentačné
príbehov o hostine s poslednou večerou
zručnosti
a slávením Eucharistie; vnímať spojitosť
a pokračovanie poslednej večere so slávením
Eucharistie; formovať si návyk aktívneho
slávenia Eucharistie.
pomenovať, čo symbolizuje víno pri poslednej
večeri, svätej omši; uvedomiť si, že svoje
radosti môžeme priniesť Bohu na oltár vo
víne; prejaviť radosť zo
uvedomiť si spojitosť biblického príbehu Osobnostná a sociálny
rozvoj
emauzských učeníkov so života.
prostredníctvom príbehu o strome, ktorý
obdarovával,
spoznať
zmysel
obetyobdarovávania; vnímať obetu ako dar lásky;
prejavovať vďačnosť tým, ktorí sú pre mňa
darom; pomenovať základné časti svätej
omše; vnímať spojitosť medzi slávením
svätej
omše
a stretnutím
s Ježiša
s emauzskými učeníkmi; osvojiť si štruktúru
svätej omše.
uvedomiť si spojitosť biblického príbehu
emauzských učeníkov so svätou omšou;
pomenovať základné časti svätej omše;
vnímať spojitosť medzi slávením svätej omše
a stretnutím s Ježiša s emauzskými učeníkmi;
osvojiť si štruktúru svätej omše.
uvedomiť si, ako je potrebné sláviť svätú omšu,
Agapé – hostina lásky
Cesta viery
prijímať Eucharistiu, vzbudiť si túžbu po Multikultúrna
aktívnej prítomnosti na hostine Eucharistie;
výchova
formovať si návyk aktívnej účasti na
Eucharistii.
- posúdiť hodnotu prijatia Eucharistie,
zopakovať si učivo 3.ročníka; prejaviť
záujem kráčať ďalej cestou viery; formovať
si návyk pravidelného prijímanie Eucharistie.
4. Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov
a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej
hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy,
ako je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor
(aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti
prostredníctvom nastoleného problému), motivačnú demonštráciu (vzbudenie záujmu pomocou
umeleckého diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou otázok
a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne)
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých
cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej
hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku
Veriť Bohu
Ježiš uzdravuje
Ježiš nám odpúšťa
Ježiš nás oslobodzuje
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy
Metódy
prehlbovania Súťaže, kvízy, brainstorming,
osvojeného
učiva
–
samostatná
práca,
(skupinové a individuálne)
rozhovor, práca s textom,
reprodukcia
Metódy
získavania Reprodukcia textu, prepojenie
vedomostí,
Metódy
so životom, dramatizácia,
rozvoja
tvorivosti
rozhovor, samostatná práca
a fantázie u žiakov
Metódy
prehlbovania Samostatná práca, rozhovor,
osvojeného učiva, metódy
práca
s textom,
získavania vedomostí,
dramatizácia,
Metódy
získavania Reprodukcia textu, prepojenie
Ježiš nás pozýva na hostinu
vedomostí,
metódy
so životom, dramatizácia,
osvojovania si učiva
rozhovor, samostatná práca
Metódy
získavania Samostatná práca, rozhovor,
vedomostí,
Metódy
práca
s textom,
rozvoja
tvorivosti
dramatizácia,
a fantázie u žiakov
5. Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho
náboženstva pre tretí ročník základných škôl „Cesta viery“. Metodická príručka obsahuje
metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály
pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ
vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov
a iné okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo/Detská Biblia, biblické obrazy.
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
- učebnice
- internet
- knižnica
- počítač (CD, DVD), dataprojektor
6. Hodnotenie predmetu
Na predmete Náboženská výchova žiaci nie sú hodnotí známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných,
literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov. Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a
reflexiu.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Náboženská výchova neklasifikovať.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
tretí
týždenne 2 hodiny (1 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne – 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva
tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície,
fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV
napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných
disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru,
elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem
dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné
činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie
vlastných predstáv.
Edukačný proces zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami
(používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej
spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a
vlastné postoje a hodnotiace názory.
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných
predmetov,
pretože
vo
vizuálnom
vyjadrovaní
možno
nachádzať
analógie
nielen
s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie)
ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými
postupmi a pod. Preto môže vytvárať veľmi prospešnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené
predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára priestor pre synestetické
vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté
v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Poznávať jazyk vizuálnych médií, používať jazykové prostriedky, princípy, vybrané
techniky. Vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich.
Rozvíjať tvorivosť a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu.. Umožniť žiakovi rozvíjať
a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti)
žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií a
techniky.
Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a
hodnotových kritérií. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti a to prostredníctvom
činnostného a zážitkového vyučovania.
Výtvarná výchova sa zameriava na rozvoj daných kľúčových kompetencií:
Efektívne rozvíjať svoju predstavivosť, fantáziu a tvorivosť
V pozitívnej miere rozvíjať vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí
vyjadrovacích prostriedkov vizuálnych umení
Stať sa komunikatívne zdatným, vedieť prezentovať svoje myšlienky
Vedieť zobraziť farebný lokálny tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej
skutočnosti i v rámci vlastných predstáv a fantázie
Zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy,
uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
Hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom
Zamerať sa na aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho
poznávanie a pretváranie.
Formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k
prírode a ku všetkým prejavom života
Vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj
podľa predstavy a fantázie, zosvetľovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt,
vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty, materiálové kontrasty
(tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu
určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad
predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke
vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie
náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného
ročníka umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť
z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model,
s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne
jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov)
učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne.
Obsah vyučovacieho predmetu vedie k postupnému osvojovaniu týchto kľúčových
kompetencií:
Sociálne komunikačné kompetencie
Kompetencie učiť sa učiť
Kompetencia riešiť problémy
Osobné, sociálne a občianske kompetencie
Kompetencia chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov:
Plošné a priestorové geometrické (Figúra, Vecné zobrazenie, 3D object z geometrických
tvarov)
Výtvarný jazyk (Farba a jej vlastnosti)
Kompozičné princípy a možnosti kompozície (Tvar a mierka v rôznych variáciách)
Podnety výtvarného umenia (Paketáž, Materiálový relief)
Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia (grécke umenie)
Podnety fotografie, filmu a videa, podnety dizajnu a architektúry
Podnety tradičných remesiel a hudby (Tradícia a identita)
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Umenie a kultúra Ročník: tretí
Predmet: Výtvarná výchovaPočet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Tematický
celok
Časová Obsahový štandard
dotác
ia
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Výkonový štandard
I. Výtvarný jazyk,
základné prvky
výtvarného
vyjadrovania
Plošné geometrické 2
tvary
Pojem
geometrický
zobrazovanie
Priestorové
geometrické javy
3D objekt z geometrických tvarov,
pojem 3D
2
Farba, zosvetlenie 4
a stmavenie
II. Výtvarný jazyk,
kompozičné
princípy
a možnosti
kompozície
tvar,
plošné Žiak
dokáže
stvárniť
z geometrických tvarov
figúru
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Žiak
vie
rozpoznať
objekt
z geometrických tvarov, perspektíva Dopravná výchova
Narábanie s farbami, miešanie farieb ako Žiak vie:
dosiahnutie svetlých odtieňov
zosvetliť
a stmaviť
odtieň Environmentálna
výchova
ktorejkoľvek farby
FG
Zosvetlenie sivej farby a stmavenie, tieňovať a využiť odtiene sivej farby
Multikultúrna výchova
pojem tieňovanie
Tvar,
4
komponovanie
novotvaru
na
základe
priestorov
rôznych obrysov
Mierka
2
III.
Podnety
výtvarného
umenia
Paketáž
2
Materiálový reliéf
4
IV.
Podnety
výtvarného
umenia,
výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami
umenia
Inšpirácia gréckym 4
umením
Pojem kompozícia, pretváranie rôznych Žiak vie:
Tvorba
projektu
obrysov
utvoriť kompozíciu (zátišie)
a prezentačné
využiť prekrývanie rôznych obrysov
zručnosti
Umiestňovanie vo formáte, kompozícia
k vytvoreniu
kompozície
FG
tvarov
(krajinomaľba)
Multikultúrna výchova
Zoskupovanie
predmetných
v rôznych variáciách
tvarov Žiak vie vytvoriť rytmus, pohyb
zoskupovaním tvarov (tematické Osobnostný a sociálny
rozvoj
kreslenie)
Pojem paketáž, tvar ako obal
Žiak vie využiť obalovú techniku na Environmentálna
stvárnenie výtvarného diela
výchova
Pojem reliéf, odtláčanie prírodných Žiak:
materiálov do hliny
vie vytvoriť reliéf odtláčaním do Environmentálna
výchova
hliny, práca s hlinou, pozorovanie
FG
Odlievanie do sadry, oboznámenie sa
jej vlastností
s technikou práce so sadrou
pozná techniku odlievania do sadry, Osobnostný a sociálny
rozvoj
vie vytvoriť reliéf
Pojem hieroglyfy a piktogramy, ich Žiak:
využitie v praxi
vie ako vznikali hieroglyfy a Multikultúrna výchova
piktogramy, aké materiály sa
Pozorovanie erbov, z čoho vznikali, čo
využívali, vytvorenie tajnej abecedy Osobnostný a sociálny
rozvoj
vie vytvoriť erb triedy, školy
obsahujú
V.
Podnety
fotografie
Dopĺňanie
časti 4
fotografie
VI. Podnety filmu
a videa
Priestor filmu, rám, 2
filmová
scénografia
VII.
Podnety
architektúry
Výraz architektúry
2
VIII.
Podnety
dizajnu
Grafický dizajn
4
IX.
Podnety
tradičných
remesiel
Bábkarstvo, tvorba 4
bábok
Fotografia, práca a techniky s ňou
Pojem koláž, reliéf, dotvorenie obrazu
Žiak vie:
doplniť časť fotografie kresbou alebo Environmentálna
maľbou
výchova
vytvoriť koláž z fotografií v FG
kombinácii s reliéfom
Pojem postava, kostým, priestor, rám a Žiak vie výtvarne zobraziť jednoduchý
Mediálna výchova
scénografia filmu
scenár, umiestniť ho do priestoru
FG
Architektonický výraz a prostredie, pojem Žiak používa niektoré architektonické
mimikry, historické a pamiatkové
prvky vo svojej kresbe alebo maľbe Multikultúrna výchova
FG
prostredie
(hrad, kostol)
Pojem dizajn, symbol, znak
Žiak vie:
Environmentálna
využiť symbol, znak na vytvorenie
výchova
módneho doplnku (taška alebo
oblečenie)
Osobnostný a sociálny
vytvoriť pamätnú listinu s pečaťou s
rozvoj
uplatnením prvkov dizajnu
Čo je to bábka, postupy zhotovovania, Žiak:
FG
druhy bábok
vie vytvoriť jednoduchú bábku z Tvorba
projektu
a
rôznych materiálov, papier, textil
prezentačné zručnosti
navrhne a utvorí bábku na určitú tému,
zvieratko
X.
Elektronické
médiá
Kreslenie
4
prostredníctvom
počítača
XI. Porovnávacie,
kombinačné a
súhrnné
cvičenia
Triedenie,
2
zobrazovanie
predmetov podľa
kategórií
XII.
Podnety
hudby
Výtvarné stvárnenie 4
rytmu a nálady
XIII. Synestetické
podnety
Hmat vo vzťahu k 2
priestoru
a
plasticite
XIV.
Podnety
rôznych oblastí
poznávania
sveta
Podnety prírody
8
Poznať techniku vytvárania jednoduchých Žiak vie vytvoriť priamku, krivku,
Osobnostný a sociálny
obrazov na počítači
spoje, ľubovoľnú kresbu na
rozvoj
počítači; osvojí si kreslenie na
FG
počítači.
Médiá, druhy, porovnávanie, vývoj
techniky
Žiak vie vytvoriť, nakresliť výdobytok
techniky (počítač, televízor a pod.), Mediálna výchova
kombinácia tvarov, predmetov, FG
človeka
Hudba, jej dopad na zmyslové vnímanie Žiak vie stvárniť pocity, ktoré v ňom Ochrana
človeka
vyvoláva hudobný prejav (klasická
zdravia
a moderná hudba)
života
a
Čo je to plasticita, ako ju pozorujeme a Žiak vie čo je to plasticita, ako ju
vnímame
pozorujeme a vnímame, na základe Osobnostný a sociálny
hmatu a pocitu vytvoriť predmet z
rozvoj
modelovacej hmoty
Zmeny látok a ich výtvarné využitie
Žiak vie:
použiť
na
vytvorenie
obrazu
atramentový zmizík
Osobnostný a sociálny
vytvoriť kresbu pomocou pastelu a
rozvoj
tušu, technika vyškrabávania,
vytvoriť maľbu rozfúkavaním tušu a Tvorba
projektu
a
dotváraním škvŕn farbami
prezentačné zručnosti
pracovať
so
slaným
cestom, FG
modelovanie, tuhnutie, sušenie
XV. Tradícia a
identita
Výtvarná reakcia na 4
prostredie školy
XVI.
Škola
galérii
Atribúty
ikonografie
Výtvarná reakcia na prostredie školy
Žiak vie využiť tematické kreslenie Environmentálna
zamerané na zviditeľnenie školy
výchova
(plagát)
v
2
Pojem ikonografia, čo znamená moje Návšteva galérie, žiak vie urobiť Osobnostný a sociálny
meno
výstavu žiackych prác
rozvoj
4. Metódy a formy práce
Metódy a formy si volí učiteľ. Zvolené formy a metódy majú byť veku primerané.
Medzi metódy, ktoré prispievajú k rozvoju výtvarných zručností patria tradičné aj netradičné
vyučovacie metódy. V procese vyučovania majú veľký význam tieto metódy:
Metóda praktickej skúsenosti a činnosti
Výkladovo-ilustratívne metódy
Metódy výkladovo-problémové
Heuristické metódy
Výskumné metódy
Mnohé aktivity tvorí hra, súťaž, dramatizácia
Organizačné formy, ktoré môže učiteľ použiť vo vyučovaní: frontálne, skupinové,
diferencované, individualizované
5. Učebné zdroje
ČARNÝ a kol.: Výtvarná výchova pre 3. ročník zákl. škôl, SPN - Mladé letá, 2010
Výstavy, časopisy, detské ilustrácie, ilustrácie detských ilustrátorov, IKT
6. Hodnotenie predmetu
Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho
osobnostný vývoj. Učiteľ musí brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri
hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a
nie porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Pri zohľadnení osobitostí každého žiaka poskytuje
obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a
výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len výsledok
činnosti, ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
tretí
týždenne- 1 hodina(1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na
báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie
vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich
schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové
kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných
hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.
Majú prevahu hudobné prejavy: vokálno – intonačné, hudobno – pohybové,
inštrumentálne, podporené percepčnými a hudobno – dramatickými činnosťami. Hudobné
činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych
hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom
individuálneho prístupu pri vedení hudobno – výchovného procesu by sa mali zapájať do
jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov. Je potrebné dodržiavať postup od
hudobných zážitkov k vedomostiam. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú
vzájomne dopĺňať a podporovať.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a
lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania a tlaku na hromadené
vedomosti .Nadväzuje na posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich
sklonov k hravosti, spontánnosti a na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov
okolitého sveta. Sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno – dramatické činnosti, ako
aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej
výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti nie sú izolované, ale majú sa vzájomne
dopĺňať a podporovať.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom hudobnej výchovy je nadviazať na činnosti prvého a druhého ročníka,
pokračovať v nich a prehĺbiť ich.
Ciele predmetu
• Pochopiť úlohu ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti, osvojiť si hudobný
materinský jazyk prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských
ľudových piesní. Prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov.
• Poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická,
napodobňujúca,
námetová,
funkčná,
fantastická
a
pod.),
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo
pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný.
• Vychovať žiakov hrdých na vlastné kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom
ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaní sa na ňom.
• Vychovať vnímavých aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a názorom,
bez nekritického podliehania módnym vlnám a subkultúre.
• Poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel a vybrané umelecké diela.
Rozvoj kľúčových kompetencií
• Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získavať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo
pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na
definíciu pojmov.
• Rozvíjať osobnosť žiaka, na základe prepojených a nadväzujúcich hudobných činností.
• Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na ne, sluchom ich
rozoznať. Vedieť tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k piesňam, rytmické motívy.
Pomocou detských hudobných nástrojov (DHN) realizovať zvukovú podobu javov,
nálad, podporiť náladu piesne a skladby.
• Chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života.
• Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok v
hudobnej skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska)
Inonárodné piesne s rozmanitou, deťom primeranou tematikou (Hudobné rozprávky, príbehy,
ľudové a umelé detské hudobno-pohybové hry, zvykoslovie a sviatky
Sústava hudobných činností – vokálne, inštrumentálne, hudobno-pohybové, dramatické.
V 1.-3. ročníku primárneho stupňa vzdelávania učivo nie je rozdelené do
tematickýchcelkov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:Umenie a kultúra Ročník: tretí
Predmet: Hudobná výchova Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Tematický
celok
Časová Obsahový štandard
dotáci
a
Pieseň
v živote 12
človeka
a
spoločnosti
Výkonový štandard
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Žiak:
Vokálne činnosti
Zdokonaľovanie speváckych zručností a vie správne zaspievať stanovený počet
návykov
detských a ľudových piesní, I hier Osobnostný a sociálny
so spevom.
rozvoj
Intonácia v priestore 1-8 stupňa (bez 7)
podľa fonogestiky a písmenkových nôt chápe poslanie ľudovej hudobnej
kultúry v živote človeka a v živote FG
Melodizácia textu
spoločnosti.
Práca s hlasom, kultivácia speváckeho vie podľa fonogestiky zaspievať Multikultúrna výchova
prejavu, jednohlas, kánon, jednoduchý
jednoduché
durové
melódie.
dvojhlas
Pracuje s hlasom, spieva v 2/4, ¾ a
4/4 takte.
Tvorivé hudobné hry
Detské a ľudové piesne
vie sa správne orientovať v notovom
zápise v rozsahu c1 - c2.
Mediálna výchova
Hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4,
¾, 4/4 takte.
Orientácia
v
grafickom
zázname
jednoduchej melódie
5
Inštrumentálne činnosti
Žiak vie:
Hra na detských hudobných nástrojoch a hrať rytmické motívy pozostávajúce z
ich využívanie počas hudobnej
hodnôt štvrťových, osminových nôt Osobnostný a sociálny
reprodukcie i produkcie
a pomlčiek.
rozvoj
Štylizácia charakteristických zvukov a tvorivo použiť sprievod k piesňam,
javov z prírody a okolitého prostredia,
hudobným hrám
sveta rozprávok
Mediálna výchova
Hra jednoduchých sprievodov k piesňam,
tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4,
¾, 4/4 takte k piesňam a hudobným
hrám
Tvorivá rytmizácia
piesňam
Pieseň
v živote 5
človeka
a
spoločnosti
Pieseň
v živote 8
človeka
a
spoločnosti
k
jednoduchým
Tvorba
projektu
a
prezentačné zručnosti
FG
Improvizácia predvetia, závetia, tvorba
malých celkov a jednoduchej formy
Žiak:
Hudobno-pohybové činnosti
Hudbu stvárniť pohybom, tancom a vie pohybom správne reagovať na Osobnostný a sociálny
rozvoj
gestom
hudbu – hudobnú skladbu.
Pohybové vyjadrenie hudobného výrazu, vie použiť taktovacie gestá v FG
charakteru hudby
zvolenom
takte,
pričom
sa Mediálna výchova
zameriava na správny postoj
Hudobno – pohybové hry so spevom
jednotlivého gesta.
Multikultúrna výchova
Používanie taktovacích gest
Žiak:
Percepčné činnosti
Počúvanie
hudobných
skladieb
a sluchovo rozpozná jednoduché detské Osobnostný a sociálny
vyjadrenie hudobného zážitku slovom
hudobné skladby a primerane
rozvoj
dokáže vystihnúť náladu hudby.
Aktívne vnímanie a prežívanie hudby
Pieseň
v živote 3
človeka
a
spoločnosti
sluchovo rozpozná 4 jednoduché
Analyzovanie a interpretovanie
detské hudobné skladby a dokáže
vystihnúť ich náladu a odhaliť Mediálna výchova
Sluchové
rozoznávanie
predohry,
dominujúce výrazové prostriedky.
medzihry, dohry, tém, motívov,
hudobných fráz
vie analyzovať a interpretovať činnosti
pozorného počúvania hudobných
Sluchové rozšírenie kontrastu, návratu,
piesní a skladieb, rozlišovanie Tvorba
projektu
a
opakovania, variačnej zmeny
známych piesní – ľudových,
prezentačné zručnosti
umelých,
jednohlasných,
Vizualizácia,
verbalizácia
zážitku,
dvojhlasných (kánon), melódie
sformulovanie názoru o hudobnej
ukážke
Žiak:
Hudobno – dramatické činnosti
Predvedenie dramatického príbehu
sa aktívne podieľa na príprave Osobnostný a sociálny
a zrealizovaní
jednoduchého
rozvoj
Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v
hudobno
–
dramatického
danom tónovom priestore
predstavenia.
FG
vie prostredníctvom jednotlivých Tvorba
projektu
a
Hudobné nástroje ako prostriedok na
hudobných
nástrojov
vytvoriť
prezentačné zručnosti
vykreslenie prostredia, postáv a nálad
hudobný príbeh.
4. Metódy a formy práce
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov
prostredníctvom skupinového, projektového, diferencovaného vyučovania i prostredníctvom
návštev hudobných podujatí .Na hodinách sa uplatňujú slovné metódy (monologické,
dialogické), metódy názorné (demonštračné), zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy,
metódy hrania rolí. Využívajú sa aj špecifické metódy ako je intonačná metóda a s použitím
relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie
hudby, improvizácia.
5. Učebné zdroje
LANGSTEINOVÁ E.: Hudobná výchova pre 3. ročník ZŠ, SPN – Mladé letá, s.r.o. 2010,
ISBN 978-80-10-02015-7
Iné:
časopisy pre deti s danou tematikou, vhodne zvolené texty
Manipulačné pomôcky, IKT využiteľné v rámci predmetu
Iné materiálno-technické a didaktické pomôcky
6. Hodnotenie predmetu
Koncepcia hodnotenia predpokladá dobré poznanie žiaka. Formatívne hodnotenie sa
uskutočňuje v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, grafické, prezentácia výsledkov
práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady, resp.
nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti. Veľký dôraz sa
kladie na sebahodnotenie žiakov v rôznych formách.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude učivo
podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie učiva na
základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový
rozsah
výučby
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
tretí
týždenne - 2 hodiny (2 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné
a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej
zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické
a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a
športu, významne prispieva k psychickému,
sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej
aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne
ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
2. Ciele učebného predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov
vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň
postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
3. ročník rovnako ako druhý je prechodný. Ide v ňom o postupný, primerane gradovaný
prechod od spontánnosti a hravosti k prevažne riadenej činnosti. Narastá podiel súťaživých
činností, športových prvkov a výkonov. Tomu zodpovedá primeraný nárast poznatkov. I
naďalej sa venuje pozornosť cvičeniam, ktoré pozitívne vplývajú na správne držanie tela
žiakov. Dominuje snaha o priebežný rozvoj bioenergickej a funkčnej kapacity organizmu, ktorá
pozitívne vplýva na proces osvojovania i zdokonaľovania pohybových zručností.
Ciele predmetu:
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrnej gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú
zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného
zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú
zodpovednosť za vlastné zdravie.
Osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami, mať optimálne primerané veku rozvinuté pohybové schopnosti,
preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii
pohybových činností.
Rozvoj kľúčových kompetencií:
Žiak:
• má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom
poznatkov zrealizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových
záujmov,
• dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k
súperom pri súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti
účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej
akcie,
• má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a
tvorivo a rozpracovať v pohybových aktivitách v škole I vo voľnom čase,
• má na veku primeranej úrovni rozvinuté schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre
optimálnu zdravotnú zdatnosť,
• dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany
vlastného zdravia,
• pozná a uvedomuje si význam pohybu, pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať
prostredníctvom každodenného pohybu.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sa uplatňuje päť tematických celkov:
základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti /správne pomenovať základné
lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické disciplíny, základné cvičenia
z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe. Ukázať správne technické predvedenie
základných lokomócií i základných akrobatických cvičení v rôznych obmenách. Uplatniť
základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a v iných
pohybových činnostiach./
manipulačné, pohybové a prípravné hry /pomenovať a poznať základné herné činnosti
jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo výučbe. Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá
a rešpektovať ich. Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním. Ukázať
a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách realizovaných vo výučbe.
Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí /telocvičňa, príroda, voda/ a aplikovať ich
aj v bežnom živote./
kreatívne a estetické zručnosti /správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné
kroky a činnosti realizované vo výučbe. Ukázať správne technické predvedenie rytmických
cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe. Zladiť
pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom navodeným potleskom, zvukových signálom, hudbou.
Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno–pohybových, tanečných a dramatických hrách, no
i pri iných pohybových činnostiach./
psychomotorické cvičenia a hry /správne pomenovať základné polohy tela, druhy
realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky. Ukázať správne polohy tela a primerane
svojim schopnostiam vykonávať psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách. Uplatniť
prvky psychomotoriky a psyhcomotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a hry.
Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania./
aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti /správne pomenovať základné pohybové
činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych pohybových aktivít. Ukázať správne
technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe realizovaných
sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách. Uplatniť prvky sezónnych pohybových
činností v hrách, súťažiach a pod. v škole i vo voľnom čase./
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Zdravie a pohyb Ročník: tretí
Predmet: Telesná výchovaPočet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Tematický
celok
Základné
lokomócie
a nelokomočné
pohybové
zručnosti
Časová Obsahový štandard
dotáci
a
Výkonový štandard
19
Poradové cvičenia -zásady bezpečného
a účelného pohybu v telovýchovných
objektoch
Správne uchopenie a držanie náčinia,
náradia
pri
nosení,
ukladaní,
manipulácii
pred,
po
cvičení
a v priebehu cvičenia
Zásady a spôsob poskytovania
pomoci sebe a iným
Nácvik
a zdokonaľovanie
pochodového kroku, behu
prvej
chôdze,
Základné pojmy: cvičebná čiara, priestor,
skupina, družstvo, rad, dvojrad
Základné povely
Žiak vie:
správne vnímať význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu,
pozná základné poradové cvičenia
a vie ich vymenovať
vie správne uchopiť a držať náčinie,
náradie pri nosení, ukladaní,
manipulácii pred, po cvičení
a v priebehu cvičenia
ovláda zásady a spôsob poskytovania
prvej pomoci sebe a iným
ovláda základné lokomócie
rozumie pojmom: cvičebná čiara,
priestor, skupina, družstvo, rad,
dvojrad
rozumie povelom, pozná možnosti
aplikácie uvedených pojmov, vníma
ich význam pre život a šport, vie
organizovať
nástup
a podať
učiteľovi hlásenie a podať učiteľovi
hlásenie pred vyučovaním telesnej
Prierezové témy
Ochrana
a zdravia
života
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Manipulačné
pohybové
a prípravné
športové hry
19
Cvičenia bez náčinia
(motivačné, naťahovacie, uvoľňovacie,
dýchacie, vytrvalostné)
Cvičenia s náčiním
(s krátkym a dlhým švihadlom, s tyčou
a lanom,
s loptami
a netradičným
náčiním)
Cvičenia s využitím náradia
(s lavičkami, na rebrinách, s využitím
debny)
Cvičenie v prírodných podmienkach
Pohybové činnosti (rozvoj rýchlosti,
obratnosti, sile, vytrvalosti, hudobnotanečné a pohybové)
Kreatívne
a estetické
pohybové
činnosti
9
Technika
esteticky
vykonávaných
pohybov horných a dolných končatín –
priestorová fantázia
Rozvoj rytmického cítenia
(tlieskania v sede, pred telom, o stehná,
o zem a striedavo, tlieskania v spojení
výchovy
Žiak:
pozná a používa názvy jednotlivých
druhov cvičení, vie vysvetliť
význam
používaných
a vykonávaných
cvičení
pre
zdravie,
ovláda správny spôsob (metódu)
vykonávanie jednotlivých cvičení
a spôsob správneho dýchania,
vie správne uchopiť a zaobchádzať
s náčiním,
vie poskytnúť dopomoc a záchranu pri
cvičení, chápe jej význam
pozná pravidlá, spôsob organizácie,
rozhodovania a hodnotenia súboru
nenáročných hier, vie vyriešiť herné
situácie v zmysle pravidiel hry,
rozumie a používa pojmy používané
v hrách (hráč, spoluhráč, súťažiaci,
kapitán, protihráč, rozhodca, hrací
priestor, hracia plocha, hracie
pomôcky, body, zásahy a podobné
druhy
hodnotenia,
postavenie
hráčov, obmena hry atď.)
Žiak vie:
vo voľnej skupine, v rozptýlení,
v kruhu napodobniť chôdzu, behom
smer pohybu: vpred, vzad, vpravo,
vľavo bez otáčania hlavy
na základe slovných pokynov zmení
smer, pohybom rúk, hlavy vyjadrí
smer, prakticky využíva a rozvíja
Ochrana
a zdravia
života
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Psycho-motorické
cvičenia a hry
9
Aktivity v prírode 10
s chôdzou, tlieskania v pohybe s
rytmické
cítenie
v akrobacii,
ramenami)
kondičných cvičeniach, turistike
Ľudové tance
zatancuje nové kroky i jednoduché
(tanečné kroky: krok premenný, hladký,
tanečné motívy
polkový, pílivý krok-poskok, tanečný
motív s využitím jednotlivých krokov)
Žiak vie:
Strečing
pomenovať časti tela, pozná správnu
polohu tela pri cvičení, rozumie
významu uvoľnenia jednotlivých
častí tela, správne dýcha pri cvičení
aj pri hrách, ovláda cvičenia
zamerané na správne dýchanie,
uvoľnenie tela
Žiak vie:
Sezónne činnosti (turistika, korčuľovanie, správne
pomenovať
základné
sánkovanie, plávanie)
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
aktivít,
Pohyb a zdravie, otužovanie
vie
ukázať
správne
technické
prevedenie daných činností,
Chôdza a hra v prírode
uplatňuje
prvky
sezónnych
pohybových činností aj vo voľnom
čase,
prezentuje
pozitívny
vzťah
k pravidelnej realizácii pohybových
činností,
rozvíja
myslenie
a komunikačné
zručnosti,
rozvíja kultúru pohybového prejavu
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Tvorba
projektu
a prezentačné
schopnosti
Environmentálna
výchova
Ochrana
a zdravia
života
Multikultúrna výchova
4. Metódy a formy práce
Základné metódy a formy práce:
Vysvetľovanie
Slovné
Názorná ukážka
Frontálna výučba
Skupinová práca
Individuálna práca
Telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých
predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť)
Rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať
možnosti školského dvora, voľných priestorov)
Vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú:
Telocvičné náradie a náčinie
Učebné osnovy z telesnej výchova
Multimédiá, encyklopédie, časopisy, odborné metodiky z jednotlivých športov
6. Hodnotenie predmetu
K dosiahnutiu cieľov v predmete Telesná výchova prispieva vhodný spôsob
hodnotenia. Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s
dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné
hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Žiakom sa poskytuje priestor na
sebahodnotenie a reflexiu (sebahodnotenie pri výbere činnosti, sebahodnotenie počas činnosti,
záverečné hodnotenie po ukončení celku alebo po dlhšom časovom období).
Pri hodnotení výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích
štandardov hodnotíme :
- aktívny vzťah k danému predmetu, využívanie osobných predpokladov
- kreativita a originalita, záujem a snaha o zlepšenie telesnej i duševnej zdatnosti
- schopnosť zaujať postoj a vyjadriť názor
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Rozvoj psychomotorických zručností a percepcie
Rozvíjanie špecifických funkcii
tretí
týždenne - 2 hodiny (0 h ŠVP a 2 h ŠkVP)
ročne – 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristiku vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je zavedený
v našej škole ako voliteľný predmet pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami
pozornosti, poruchami motoriky.
VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej
nervovej sústavy. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii VPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vytvoriť individuálny vzdelávací plán pre daných žiakov.
Rámcový obsah vzdelávania predmetu RŠF je prílohou vzdelávacieho programu
pre žiakov s VPU, ktorý je vykonaním § 6 ods. 1 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a
týmto zákonom je pre označenie špecifických vývinových porúch učenia zavedený pojem
vývinové poruchy učenia (ďalej len VPU).
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických
funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania.
Cieľom špeciálnopedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. Sekundárnym cieľom RŠF je
prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si
gramotnosti.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania,
predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa.
Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a
komunikačnými schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek.
V procese reedukácie vychádza špeciálny pedagóg z dostupných odborných
materiálov a najmä z pracovných listov, ktoré si aktuálne vytvára.
Špeciálny
pedagóg
na
začiatku
školského
roka
na
základe
špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky, odporúčaných
výsledkov
terapeutických
metód a postupov a rámcových učebných osnov vypracuje individuálny plán pre daného
žiaka. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z odbornej literatúry i
vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej práce. Podrobnejšie
postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u žiaka nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe a vytváranie predpokladov pre ďalšie
vzdelávanie u týchto žiakov.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Ciele stimulácie
Obsah stimulácie
Oblasť rozvíjania iných schopností
Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie
Rozvíjanie vnímania, poznávania,
diferenciačných schopností
Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu
Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a
(vnímanie, diferenciácia, pamäť).
zraková, pracovná pamäť)
Poznávacie procesy (zachovanie,
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie kategorizácia)
Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v
Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie.
makropriestore, orientácia v mikropriestore)
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná
a orientáciu v čase
schéma, rovinná a časová orientácia),
Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti)
Intermodalita (audiovizuálny vzťah)
Rozvíjať motorické schopnosti
Rozvíjanie oromotoriky,
vizuomotoriky,
jemnej a hrubej motoriky,
grafomotoriky,
fonograforytmiky.
Oblasť matematických schopností
Rozvíjať predčíselné predstavy
Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie
analógii, rozpoznávanie a použitie pravidla,
rozpoznávanie súvislostí.
Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie,
usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika;
Pochopenie predčíselných pojmov veľkosť,
tvar, dĺžka, počet
Rozvíjať číselné predstavy
Osvojiť si stálosť množstva
Pojem číslo, zápis čísla, množstvo, rad čísel,
číselná os, rozklad čísel, párne a nepárne
čísla, porovnávanie, zmena množstva
Naučiť žiakov matematické operácie a
Osvojiť si okruh matematických a číselných
vzťahy medzi nimi
pojmov
Význam znamienok, názorné príklady,
manipulácia s predmetmi, sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie, tabuľky,
orientácia v tabuľkách, zlomky, hry s
kartami, kockami, paličkami, žetónmi,
tabuľkami
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny
reedukačný a liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia
každého žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové štandardy a ani
postupovať podľa
doterajších zaužívaných
postupov v hodnotení a klasifikácii, takže
nemôžu byť zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
4. Metódy a formy práce
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a
usiluje sa o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú
zistiť, na akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka s VPU závisí od angažovanosti a tvorivého
prístupu pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu .
5. Učebné zdroje
1. JUCOVIČOVÁ, D. – ŽÁČKOVÁ, H. : Reedukace specifických poruch učení u detí. Praha:
Portál, 2008
2. POKORNÁ,V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998
3. POKORNÁ,V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001
4. POKORNÁ V.:Rozvoj vnímání a poznávání 1,2 . Praha: Portál 2000
5. SINDELAROVÁ,B.: Deficity čiastkových funkcií. Bratislava- Brno: Psychodiagnostika, 2008.
6. ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha:Portál, 2003.
7. ZELINKOVÁ O.: Cizí jazyky a specifické poruchy učení, Havlíčkúv Brod:Tobiáš 2006.
8. ZELINKOVÁ,O., REZKOVÁ,V.: Koncentrace pozornosti /Soubor cvičení pro děti., Praha
9. ZELINKOVÁ,O.: Cvičenia pre dyslektikov I.,Bratislava: Mayet 2002.
10. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov II. Bratislava:Mayet 2002.
11. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov III. Bratislava:Mayet 2002.
12. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov IV, Bratislava:Mayet 2002.
13. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov V. Bratislava:Mayet 2002.
Didaktické pomôcky
• Didaktické pomôcky (skladačky, dominá puzzle, pexesá na PĽ orientáciu,
koncentráciu pozornosti, pamäťového a zrakového vnímania, karty na rozvíjanie
jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť,
geometrické tvary, bludiská, obrázkové dominá…)
• Kobercové písmenká
• Písmenkové bludiská
• Rozvíjanie motoriky- motanice, navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty
• Jazyk a reč - obrázkový a metodický materiál na podporu prirodzeného vývinu reči
• Čítacie tabuľky, čítacie okienka
• Výukové CD
• PL – Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
6. Hodnotenie predmetu
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím na
vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe samému.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Školský vzdelávací program DOLINIARIK
UČEBNÉ OSNOVY
4. ročník
ISCED 1 - primárne vzdelávanie
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
štvrtý
týždenne - 8 hodín ( 6 h ŠVP a 2 h ŠkVP)
ročne – 264 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo
vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích
predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej
úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelanie, ale aj úspešné
uplatnenie na trhu práce.
Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť,
cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je pilierom
vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení.
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s
informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať.
Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú,
slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci
prvok možno zahrnúť tzv. tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do
významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka
zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade
aj čítania. Ide teda o nejaké spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne
využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti, tým chápeme obdobie posledných
desaťročí, sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky
predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu,
lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená. Kľúčovým pojmom je
komunikačná kompetencia, ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať jazyk v rôznych
komunikačných situáciách na základe elementárnych poznatkov jazykového systému.
Súčasťou komunikačnej kompetencie je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn schopností,
ktoré umožňujú používateľovi jazyka odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej a
schopnosť tvoriť
nové vety. Osvojenie jazykovej kompetencie má dlhodobejší charakter a
osvojenie komunikatívnej kompetencie považujeme za proces celoživotný.
Veľký dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna
stránka– vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k
materinskému jazyku. Písanie je základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako
prostriedok dorozumievací a komunikačný. Žiaci by sa mali v primeranej miere vedieť
vyjadrovať komunikáciou písania, vedieť vyjadriť svoje myšlienky, názory, tvoriť projekty a
podieľať sa na ich realizácii. Učivo sa prehlbuje a obohacuje v jeho primárnom základe. Klásť
dôraz nie len na čítanie umeleckých, ale aj vecných textov, zamerať sa aj na čítanie s
porozumením nesúvislých textov ( mapy, grafy ). Využiť a posilniť medzi predmetové vzťahy
v rámci čitateľskej gramotnosti . Je dôležité sa zamerať na rozvoj komunikačných
kompetencií žiaka ako schopností funkčne používať jazyk v rôznych komunikačných
situáciách na základe elementárnych poznatkov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania slovenského jazyka je:
•
položenie základov komunikačných zručností žiakov
•
osvojiť a zmechanizovať návyky správneho a estetického písania
•
zvládnuť základy pravopisnej a normy
•
pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku
•
rozširovať slovnú zásobu žiakov, poznať pravopisné javy v určenom rozsahu,
rešpektovať pravidlá a výnimky pri vybraných slovách a spodobovaní, poznať
abecedu v správnej písanej forme, v rámci morfologickej časti vedieť definovať
jednotlivé slovné druhy a ich špecifické zvláštnosti , zoznámiť sa s rôznymi
literárnymi útvarmi, najmä od slovenských autorov
Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského
jazyka je vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručností sú:
počúvanie hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do
dvoch veľkých oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a
písania (produktívne).
Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva
informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné
spôsoby prijímania informácií od iných.
Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského
jazyka. Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s
inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a
rôzne informácie prostredníctvom slov.
Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho
skúsenosť s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byť jej
samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že
spomínané komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok.
Tento fakt je možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický
prirodzeným priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a
výtvarný prejav.
Čiastkové ciele vyučovania slovenského jazyka :
•
správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať; osvojiť si techniku písania
•
osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií a v správnej
výslovnosti
•
osvojiť si základy pravopisnej normy , učiť sa rozoznávať a používať správne tvary
slov, slovné väzby od nesprávnych
•
učiť sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať a
postupne zatrieďovať do systému
•
získavať základné poznatky o význame lingvistických pojmov
•
učiť sa orientovať v jazykových príručkách
•
učiť sa reprodukovať text (doslovne, podrobne, stručne)
•
cvičiť sa v tvorení kultivovaných jazykových prejavov s dôrazom na rozoznávanie a
používanie štylisticky primeraných prostriedkov od štylisticky neprimeraných
prostriedkov
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Slovenský jazyk na I. stupni zahŕňa jazykovú zložku, čítanie a literatúru, slohovú
zložku a písanie. Jazyková a slohová zložka nie sú vzájomne oddeľované, ale tvoria
integrálnu súčasť vyučovania materinského jazyka. Písanie je organicky spojené s jazykovou
a slohovou zložkou.
Písanie: Žiaci dostávajú veku primeranou formou základné poznatky z písania, zo zvukovej
stránky jazyka a pravopisu, z lexikológie, morfológie, v minimálnej miere zo syntaxe. Učia sa
reprodukovať prečítané texty a na základe toho tvoriť prvé vlastné texty, písomne
zaznamenať jednoduchú myšlienku, formulovať ju s ohľadom na adresáta, dodržiavať
kvalitatívne znaky písma.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Vybrané slová
Delenie hlások
Ohybné slovné
druhy
Pojem predpona
Delenie
predponových
slov
Slabičné a
neslabičné
predpony
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk
Časová
dotácia
14
10
10
Obsahový štandard
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 8 hodín týždenne (264 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
Vybrané slová
- správne definuje charakteristiky
vybraných slovných druhov, vie ich
Delenie hlások
samostatne vyhľadať v texte, v
diktátoch a kontrolných cvičeniach.
Ohybné slovné druhy- podstatné mená,
- si utvrdzuje pravopisné návyky v už
prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá,
prebratých vybraných slovách.
definícia a identifikácia v texte
Žiak:
Tvorenie slov
- vie rozdeliť slová na predponu a
slovotvorný základ.
Odvodenie slov pomocou predpôn
Žiak:
Pravopis a výslovnosť predponových
- vie tvoriť nové slová
odvodenín
prostredníctvom rôznych predpôn.
- vie identifikovať slabičné a
Slabičné a neslabičné predpony
neslabičné predpony.
- pozná význam nových slov a vie
ich používať vo vetách, v textoch.
Prierezové
témy/finančná
gramotnosť FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
FG
Pravopis slov s i/í,
y/ý po obojakej
spoluhláske
18
Pravopis ďalších vybraných slov
Príbuzné slová
Geografické názvy s i/í a y/ý po obojakej
spoluhláske
Delenie hlások
Znelé a neznelé
hlásky
Spodobovanie na
konci slova,
uprostred slova a
na hranici slov
15
Spodobovanie spoluhlások
Pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov
Rozdelenie hlások na znelé a neznelé.
Identifikácia spodobovania. Vysvetliť
pravidlo písania spoluhlásky f.
Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky
10
Definícia priamej reči
Úvodzovky v priamej reči
Písanie uvádzacej vety (pred, v strede
alebo na konci priamej reči)
Interpunkcia v priamej reči (bodkočiarka,
čiarka, otáznik, výkričník)
Slovné druhy
Rozširujúce učivo
35
Rozšírenie poznatkov o ohybných
Žiak:
- získava pravopisné návyky v písaní
ďalších vybraných slov a
významovo príbuzných slov.
- získava pravopisné zručnosti v
písaní geografických názvov.
Žiak:
- vie vymenovať znelé a neznelé
spoluhlásky.
- ovláda ich správnu výslovnosť na
konci, v strede slov a na hranici
dvoch slov.
- vie, že pravidlo o spodobovaní platí
len pre výslovnosť. V pravopise sa
spoluhlásky zapisujú bez
spodobenia. Pravidlo o
spodobovaní žiak ovláda nielen
teoreticky, ale dokáže ho používať
najmä prakticky.
Žiak:
- vie identifikovať priamu reč v texte.
- vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od
priamej reči.
- vie prakticky používať priamu reč v
písomnom prejave. Správne
používa interpunkčné znamienka v
priamej reči. Rozozná priamu reč v
hovorenom slove.
Žiak:
- vie rozlíšiť všeobecné a vlastné
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
slovných druhoch
o základných
druhoch
Gramatické
kategórie Zhoda
podstatného a
prídavného mena
v gramatických
kategóriách
Druhy a funkcia
zámen
Gramatické kategórie rod, číslo a pád
podstatných mien
Triediť a zoskupovať podstatné mená
podľa rodu a zakončenia (podľa pádovej
prípony a spoluhlásky pred ňou) ako
prípravu na vyvodenie systému vzorov vo
vyšších ročníkoch
Určiť rod, číslo a pád prídavných mien na
základe zhody s podstatným menom
Zámena- funkcia zámen vo vete
Číslovky- definícia a ich delenie, pravopis
čísloviek do 100
Gramatické kategórie- osoba, číslo, čas
slovies, časovanie slovies
Neohybné slovné
druhy a ich
funkcia vo vete
20
Neohybné slovné druhy
Triedenie neohybných slovných druhov
Ich funkcia a následne identifikácia v
texte
Príslovky, predložky a spojky, častice a
citoslovcia
podstatné mená.
- vie uplatniť správny pravopis vo
vlastných podstatných menách.
- ovláda jednotlivé pády (otázky aj
ich latinské názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať podstatné mená.
- ovláda tvary podstatného mien a vie
ich používať v texte.
- vie určovať gramatické kategórie.
- rozozná zámená v texte. Vie, že
nahrádzajú podstatné a prídavné
mená. Vie určiť základné druhy
zámen.
- vie nielen vyhľadať slovesá v texte
a pozná ich funkciu, ale ovláda aj
gramatické kategórie slovies
(osoba, číslo a čas). Vie vyčasovať
slovesá. Vie určiť u slovies
neurčitok.
Žiak:
- vie triediť slovné druhy na ohybné a
neohybné. Pozná funkciu
neohybných slovných druhov a
následne ich vie vymenovať. Vie
ich identifikovať v texte.
- ovláda výslovnosť a pravopis
predložiek, vie používať spojky.
Vie ich prakticky používať vo vete.
- menej známe neohybné slovné
druhy – častice a citoslovcia vie
identifikovať v texte. Pozná ich
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
FG
Mediálna výchova
funkciu.
- vie vymenovať aspoň niektoré a vie
ich použiť v hovorenom aj
písomnom prejave.
SLOHOVÁ
ZLOŽKA
Umelecký a vecný
text
Kľúčové slová
33
Poukázať na základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom
Najviac používané kľúčové slová v
umeleckom a vecnom texte, ich
vyhľadávanie v texte
Reprodukcia podľa osnovy.
Diskusia
Názor
Ochrana života a
zdravia
Pojem diskusia a názor
Diskutovať so žiakmi na rôzne témy
(najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia
žiaka, zamerané na bežný život)
Žiak:
- po prezentácii jednotlivých druhov
textu vie každý pomenovať
správnym pojmom.
- pozná kľúčové slová a následne ich
vie použiť v umeleckom alebo vo
vecnom texte. Spätne ich vie v texte
vyhľadať.
- vie k textu vytvoriť osnovu. Ovláda
pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať. Žiak vie
postrehnúť vecné chyby v
počúvanom texte a vie ich opraviť.
Žiak:
- vie diskutovať na určitú tému
vybratú učiteľom/žiakom.
- ovláda pojem diskusia. Dôraz
kladie najmä na riešenie konfliktnej
situácie.
- vie vyriešiť primeranú konfliktnú
situáciu.
- pozná niektoré stratégie riešenia
konfliktu. Vie sa napr. „pohádať“
so spolužiakom o nejakom
probléme (primeraným spôsobom a
primeranými jazykovými
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Opis osoby
Cielený rozhovorinterview
Reprodukcia
Reprodukcia
rozprávania
Koncept
prostriedkami).
Žiak:
Opis - neučíme definíciu slohového útvaru - vie charakterizovať opis osoby. Vie
ústne opísať vonkajšie črty osoby
napr. spolužiaka, rodiča, súrodenca,
kamaráta.
- pozná základné charakterové
vlastnosti, povahové črty
opisovanej osoby.
- veľmi stručne vie danú osobu
opísať aj písomne.
Žiak:
Oboznámiť žiakov s cieleným
- pozná definíciu cieleného
rozhovorom – interview
rozhovoru. - pozná jeho cudzí
názov – interview.
Tvorba otázok a odpovedí
- vie skoncipovať jednoduché otázky
a odpovede. Napr. so spolužiakom
Cvičenie vzájomnej komunikácie
zrealizuje krátke interview o
aktuálnej udalosti.
Žiak:
Reprodukcia
- ovláda pojem reprodukcia
rozprávania. Vie ju konkrétne
Reprodukcia rozprávania
zrealizovať v ústnom podaní.
- dodržiava časovú postupnosť- veci,
Časová postupnosť deja
ktoré sa udiali na začiatku, stručný
popis udalosti, ukončenie – záver.
Žiak:
Náčrt alebo koncept
- ovláda definíciu konceptu/náčrtu.
- vie vytvoriť náčrt slohového útvaru
Definícia- vysvetliť na príklade
(teraz neviem akého slohového
útvaru sa bude koncept presne
Realizácia konceptu v praxi
týkať).
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
FG
Ochrana života a
zdravia
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Plagát
Pojem plagát
Všimnúť si udalosť spoločenského alebo
kultúrneho diania, ktorá sa má stať v
najbližšom čase, vytvoriť o nej plagát,
sústrediť sa na text
Žiak:
- vie zadefinovať pojem plagát.
- vie na aké účely sa používa.
- vie vytvoriť jednoduchý plagát k
nejakej aktuálnej udalosti.
- realizuje plagát najprv v skupine,
potom sám.
Mediálna výchova
FG
Environmentálna
výchova
Všimnúť si prvky, ktoré musí plagát
obsahovať
Pokúsiť sa o vytvorenie plagátu.
ČÍTANIE A
LITERÁRNA
VÝCHOVA
Umelecká
literatúra
Divadelná hra
99
Poznať pojem umelecká literatúra
Definovať poéziu, prózu a drámu
Poukázať na rozdiely medzi umeleckou a
vecnou ( neumeleckou ) literatúrou
Pojem divadelná hra a dramatické umenie
Bábková hra a bábkové divadlo
Autori divadelných hier
Dramatizovať vybranú divadelnú hru,
vytvoriť vlastné divadelné predstavenie
Žiak:
- vie vysvetliť pojem umelecká
literatúra. Vie ho odlíšiť od vecnej
poézie. Vie, že k umeleckej
literatúre patrí poézia, próza a
dráma.
- vie recitovať básne z tvorby
najznámejších slovenských alebo
zahraničných básnikov.
- dokáže predniesť kratšie prozaické
dielo. Dôraz sa kladie na recitáciu,
výrazové prostriedky v prednese.
- pozná pojem divadelná hra a vie ho
vysvetliť. Vie svojimi slovami
opísať, čo je divadelná hra, vie to
povedať na základe osobnej
skúsenosti, vie povedať názvy
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Žánre ľudovej
slovesnosti
Pokračovanie nácviku správneho a
pekného čítania
Vnímanie literárneho umeleckého textu
Poézia
slovenských a
svetových autorov
Pokračovanie nácviku správneho a
pekného čítania
Vnímanie literárneho umeleckého textu
Rozprávky
slovenských a
svetových autorov
Rozvíjanie čitateľskej zručnosti,
pochopenie a porozumenie čítaného textu
Nácvik reprodukcie jednoduchých textov
Jednoduchý rozbor textu (postavy,
literárne a jazykové prostriedky, vybrané
pojmy a výrazy)
Rozhlas Televízia
Film
Poznať základné druhy médií a zavedenie
ich pojmov
divadelných hier.
- pozná významných slovenských
alebo zahraničných autorov
divadelných hier.
- vie divadelnú hru interpretovať v
kolektíve žiakov.
Žiak:
- vie rozlíšiť žánre ľudovej
slovesnosti, pozná ich hlavné
znaky, vnímať a reprodukovať
literárny text aj podľa osnovy.
Žiak:
- vie rozlíšiť poéziu od prózy, pozná
básnické prostriedky (prirovnanie,
rým, metaforu),
- číta text s porozumením,
- vie reprodukovať čitateľský
zážitok, analyzovať dej, predniesť
báseň.
Žiak:
- sa vie orientovať v texte,
reprodukovať čitateľský zážitok,
reprodukovať text aj neverbálne
(kresba, pantomíma).
- pozná slovenských a svetových
rozprávkarov.
Žiak:
- pozná pojem rozhlas, televízia, film
(média).
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
Vyzdvihnúť ich znaky a funkcie
Dialóg
Použitie správnych jazykových
prostriedkoch v dialógu ako súvislého
rozhovoru dvoch alebo viacerých osôb
Kapitola Strofa
Rým
Vedieť členiť text na menšie jednotky
Kapitola- pojem a charakteristika
( architektonická jednotka menšia než
diel- zväzok )
- vie ich pomenovať a vie ich
navzájom od seba odlíšiť.
- pozná charakteristické znaky
rozhlasu, televízie a filmu.
- vie kde sídlia, pozná budovu
slovenského rozhlasu, slovenskej
televízie (prípadne iných televízií) a
filmu (kiná). Film v minulosti a
dnes.
- vie, že sa film v minulosti premietal
v kinách. V súčasnosti na
premietanie filmu slúži aj televízia,
prípadne prehrávače DVD,
videorekordéry.
- pozná niektoré literárne diela,
rozprávky alebo iné literárne žánre,
ktoré boli sfilmované.
- sa vie primerane správať v kine.
Žiak:
- pozná pojem dialóg.
- vie kedy vzniká a vzniká a koľko
osôb sa na ňom zúčastňuje.
- vie ho identifikovať v texte a
dokáže ho aj prakticky zrealizovať.
Pri dialógu vie využívať
gestikuláciu, mimiku.
Žiak:
- ovláda pojmy z učebnice v
súvislosti z textom.
- vie v básni identifikovať rým,
ovláda nielen pojem, ale aj
definíciu. To isté platí aj o strofe a
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
kapitole. Vie prakticky rozlišovať v
textoch strofy a kapitoly. Ide o
pragmatickú stránku výučby. V
Pojem rým (zvuková zhoda slabík na
učive o rýme podľa zakončenia
konci veršov)
rozozná 3 druhy rýmov: aabb, abab,
abba. Vie ich prakticky v básní
vyhľadať.
Žiak:
- ovláda pojem bájka. Pozná text,
Poznať pojem bájka (vymyslený príbeh s
výchovným zameraním, v ktorom
ktorý je bájkou a vie ho odlíšiť od
vystupujú zvieratá alebo neživé predmety,
iných textov umeleckej literatúry.
Po prečítaní bájky vie povedať
ktoré konajú a hovoria ako ľudské bytosti)
ponaučenie, ktoré obsahuje.
Najznámejší bájkari
- pozná meno Ezopa ako
( Ezop, J. Záborský )
najznámejšieho autora bájok a tiež
pozná meno J. Záborského ako
slovenského bájkara.
Žiak:
Poznať pojem komiks ( sekvenčne
- ovláda pojem komiks. Vie ho
usporiadaná postupnosť obrázkov alebo
odlíšiť od iného druhu detskej
graficky spracovaný príbeh )
literatúry. Vie prečítať dej komiksu.
Pozná postupnosť deja. Vie, ktoré
Vytvoriť vlastný komiks
obrázky sú pred nejakou udalosťou,
a ktoré nasledujú za ňou.
Poznať pojem zvukovo-malebné výrazy
- vie usporiadať obrázky podľa sledu
deja. Vie sám alebo za pomoci
spolužiakov nakresliť krátky
komiks a napísať k nemu text.
Pojem strofa
Bájka
Komiks
Multikultúrna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova
FG
Mediálna výchova
4. Metódy a formy práce
Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na
1. stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať
žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich
stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy
učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie
reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene
v činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem
racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa
nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové
učenie).
5. Učebné zdroje
Súbor učebných pomôcok pre vyučovanie Slovenského jazyka v 4. ročníku podľa možností a
alternatívnych pracovných listov.
6. Hodnotenie predmetu
Dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu je hodnotenie a klasifikácia vedomostí a
zručností žiaka. Klasifikácia má byť objektívna podľa platných pokynov a zásad. Hodnotí sa
veku primerané ovládanie ortografickej a pravopis normy. Zároveň sa hodnotí schopnosť
stručne a podrobne reprodukovať čítaný text, reprodukovať vlastný zážitok či rozprávanie inej
osoby, vytvoriť jednoduchý veku primeraný text, čitateľská zručnosť i aktivita v individuálnej
a skupinovej práci.
Pri hodnotení slovenského jazyka treba neustále sledovať nielen vedomosti, ale najmä
úroveň jazykového prejavu žiakov. Hodnotí sa priebežne každú vyučovaciu hodinu rôznymi
spôsobmi- známkou, slovným hodnotením, symbolom i seba hodnotením. Pri hodnotení sa
zohľadňuje práca žiakov počas celého klasifikačného obdobia.
Pri hodnotení kontrolných diktátov, písomných a kontrolných prác sa učiteľ riadi
vnútro- školskou stupnicou hodnotenia. Kontrolným diktátom predchádzajú nácvičné diktáty
(po zrakovej a sluchovej príprave), komentovaný, zrakový, auto diktát, vysvetľovací, voľný,
tvorivý diktát.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov
Známka
1
2
3
4
5
Diktát č.
1
2
3
4
5
6
Počet chýb
0–1
2–4
5–9
10 – 11
12 a viac
Zameranie
Opakovanie 3. ročníka
Vybrané slová
Spodobovanie
Vlastné a všeobecné podstatné mená
Slovné druhy
Opakovanie učiva
•
počet slov v diktáte: maximálne 50
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
štvrtý
týždenne - 3 hodiny ( 3 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 99 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika učebného predmetu
Cieľom vyučovania anglického jazyka je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania
sa v danom jazyku na pokročilej úrovni. Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích
jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie
všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného
európskeho demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa
cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v
cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom
plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia
jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára podmienky pre nad
predmetové a medzi predmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi
jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania
ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a
uspokojenia.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Kompetencie
Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka
sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý
rad komunikačných jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v
rôznych podmienkach. Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových
procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych
oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh
najvhodnejšie. Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt,
ktoré umožňujú osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze
kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa:
- dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal
cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine
- dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria
iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity
- viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo
Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci sa rozvíja všeobecné
kompetencie tak, aby dokázal:
- získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti
- opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
- uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Charakteristika jednotlivých okruhov v danom ročníku:
Obsahom je predstaviť angličtinu žiakom v jednoduchej a zábavnej forme. Žiaci sa
učia básne, piesne, kreslia si, hrajú sa rôzne jazykové hry, veľa opakujú po učiteľovi, učia sa
farby, čísla, jedlá, druhy športov vlastné mená, členov rodiny, predmety v triede, pohyby v
triede, pokyny učiteľa v angličtine, osvojujú si základné slovesá zámená osobné,
privlastňovacie, ukazovacie, predložky miesta a pohybu, zaužívané frázy, jednoduché otázky,
vetné celky.
Predmet Anglický jazyk v 4. ročníku na I. stupni ZŠ kladie dôraz na rozšírenie slovnej zásoby
v jednotlivých témach:
TÉMA
POČET HODÍN
Odkiaľ si, odkiaľ pochádzaš
6
Telo, časti tela
8
Rodina, členovia rodiny
9
Sviatky - Vianoce
10
Oblečenie
12
Hračky
12
Šport, druhy športov
12
Jedlo
10
Ovocie, zelenina
10
Dom, časti domu
10
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Jazyk a komunikácia
Anglický jazyk
Tematický
celok
Časová
dotácia
Odkiaľ si, odkiaľ
pochádzaš
6
Telo, časti tela
Obsahový štandard
Zisťovanie vedomostnej úrovne žiakov.
Odkiaľ si? Sloveso byť (to be). Mesiace
v roku. Zámená tu – tam. Opytovacie
zámená Kto? Čo? Kde?
Hra – nájdi svojho priateľa.
8
Časti tela. Privlastňovacie zámená.
Prídavné mená. Smerové predložky.
Vpravo, vľavo, v strede.
Projekt – Moja príšera.
Rodina, členovia
rodiny
9
Čo práve robíš? Prítomný priebehový čas.
Prítomný priebehový čas – tvorba otázky
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 3 hodiny týždenne (99 h/ročne)
Výkonový štandard
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Žiak vie:
- pozdraviť, poďakovať, predstaviť sa,
rozlúčiť sa
- používať sloveso byť,
- tvoriť otázky pomocou opytovacích
zámen čo, kto, kde
-správne používať ukazovacie zámená
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Žiak:
- pomenovať časti tela,
- pohotovo používať privlastňovacie
zámená, smerové predložky
- orientovať sa podľa smerových
predložiek
- tvoriť a prezentovať projekt
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Žiak:
- vie pohotovo vymenovať
a rozlišovať členov rodiny
Mediálna výchova
z oznamovacej vety, krátka odpoveď –
kladná, záporná. Pravidlá pri tvorbe
„ingových“ tvarov.
Projekt - Rodina
Sviatky-Vianoce
Oblečenie
Hračky
10
12
12
- tvoriť prítomný priebehový čas
v správnom tvare
Číslovky 13 – 100. Písanie číslic do 100.
Žiak:
Tvorba množného čísla, spojenie tam je – - vie pomenovať predmety súvisiace
tam sú, otázka, krátka odpoveď. Vianoce.
s Vianocami
Vianočná pieseň Merry Christmas. Projekt - porozprávať, čo mám rád a čo
- Vianoce.
nemám rád v súvislosti
s Vianocami,
- pohotovo používať čísla 0-100,
- rozlišovať väzbu tam je, tam sú,
tvoriť otázku, krátku odpoveď
Oblečenie. Ukazovacie zámená
Žiak:
s jednotným a množným číslom – toto je – - vie pohotovo vymenovať časti
toto sú. V obchode. Koľko to stojí? Čo
oblečenia,
mám oblečené? Čo rád nosím? Projekt –
- používať väzbu toto je, toto sú
Oblečenie.
v správnom tvare,
- správne používať otázku, koľko to
stojí
- opísať, čo má oblečené on, jeho
spolužiak s použitím
privlastňovacích zámen a slovesa
byť
Hračky – privlastňovanie. Privlastňovanie Žiak:
v jednotnom a množnom čísle.
- vie používať názvy hračiek,
Ukazovacie zámená tam je – tam sú, toto
- privlastňovať v správnom tvare
je – toto sú. Projekt – Hračky.
v jednotnom a množnom čísle
- používať správne ukazovacie
Ochrana človeka
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života
a zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
zámená
Šport, druhy
športov
12
Jedlo
10
Ovocie, zelenina
10
Dom, časti domu
10
Záľuby. Sloveso môcť, vedieť (can).
Sloveso môcť, vedieť – otázka, krátka
odpoveď kladná a záporná. Otázka
s opytovacím zámenom Kto..?, Čo...?,
Kde...? v spojení so slovesom môcť,
vedieť.
Jedlo, nápoje. Prítomný priebehový čas
v spojení s jedlom. Používanie neurčitých
členov v súvislosti s jedlom – počítateľné
a nepočítateľné PM. Sloveso mať rád (to
like).
Žiak:
- vie aktívne používať slovnú zásobu
druhy športov,
- správne používať sloveso môcť,
vedieť (can) v kladnej, zápornej
forme a v otázke
Žiak:
- vie aktívne používať slovnú zásobu
Jedlo,
- správne používať látkové podstatné
mená
- zostaviť jedálny lístok
Ovocie a zelenina. Máš rád ovocie
Žiak:
a zeleninu? Tvorba množného čísla PM.
- vie aktívne používať slovnú zásobu,
Toto je ..., toto sú ..... Mám rád/ nemám
- pohotovo tvoriť množné číslo
rád. Prítomný priebehový čas. Neurčité
podstatných mien zakončených na členy PM v spojení s ovocím. Projekt –
y,
Ovocie a zelenina.
- používať otázku čo máš rád a čo
nemáš rád
- povedať, napísať recept na
polievku, ovocný (zeleninový)
šalát, pizzu a pod.
Dom. Opis obrázku s úpoužitím prísloviek Žiak:
vpravo, vľavo, v strede. Projekt – Môj
- vie pohotovo využívať naučenú
dom. Precvičovanie učiva.
slovnú zásobu,
- správne používať príslovky vpravo,
vľavo, uprostred
- pohotovo opísať obrázok s použitím
prítomného priebehového času
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj,
Environmentálna
výchova
Multikultúrna výchova
Osobný a sociálny
rozvoj, Tvorba
projektu,
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
Rozvoj
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova
Mediálna výchova
4. Metódy a formy práce
Učiteľ musí tolerovať potreby a individuálne odlišnosti žiakov, vytvárať podmienky
na úspešnosť každého jednotlivca, samostatné myslenie a konanie, vytvárať podmienky na
pozitívnu pracovnú atmosféru využívať metódy voľného výberu riešenia úloh žiakmi,
motivovať ich k aktívnemu učeniu, podporovať sebahodnotenie žiakov, aby poznali svoje
prednosti i chyby, aktivizovať žiakov situáciami, úlohami a problémami, využívať a rozvíjať
tvorivé myslenie, využívať metódy a formy práce, ktoré nedovoľujú tvoriť stereotypy.
Metódy a formy – didaktická hra, dramatizácia, rolové čítanie, kreatívne úlohy,
motivačné otázky, práca s kartičkami, riešenie problémov, brainstorming, heuristický
rozhovor, relaxačné cvičenia, samostatná práca, frontálna, individuálna práca, práca v
skupinách, vo dvojiciach, v komunite, vyhľadávanie materiálov, údajov, návšteva
divadelných predstavení, mestskej knižnice, rôznych súťaží, ...
5. Učebné zdroje
Odborná literatúra : cudzojazyčná literatúra, obrázkové slovníky
Didaktická technika: DVD, počítače, dataprojektor, magnetofón
Materiálne výučbové prostriedky: Dagmar Chroboková- Angličtina 2, Učebnica Angličtiny
pre 1. stupeň ZŠ, TOBIÁŠ 2009, pracovné zošity, rôzne hračky, flashcards, mapy, plagáty,
obrázky, pexeso, kalendár
Ďalšie zdroje: internet, knižnica, anglické časopisy, Ufin, Hello
6. Hodnotenie predmetu
V danom predmete hodnotenie prebieha formou klasifikácie. V skorom vyučovaní
anglického jazyka sa sleduje a zisťuje prírastok vedomostí dieťaťa, slovným hodnotením
zohľadňujú jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a rečové zručnosti,
uspokojuje prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami
bez toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa.
Učiteľ vedie dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov
(rozvoj sociálneho správania, self- assessment). Pri seba hodnotení učiteľ spočiatku
usmerňuje, aby nedošlo k preceňovaniu alebo podceňovaniu svojej práce.
Pri hodnotení sa učiteľ sústredí na pozitívnu motiváciu, hodnotenie musí byť
objektívne a kritické. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme čo sa mu darí, čo
zvládol. Ak žiak zle vyrieši úlohu, s pomocou učiteľa ju opraví.
Obsah hodnotenia:
•
Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a
porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich
intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú
demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a
spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).
•
Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť
realistické, zmysluplné. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú
pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.
•
Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie
a porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v
texte, čítanie krátkych textov s porozumením).
•
Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v
triede. Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu
vlastné vety a krátke odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé
(napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).
Klasifikačná stupnica pre písanie diktátov v 5. ročníku
Známka
1
2
3
4
5
Počet chýb
0–1
2–4
5–9
10 – 11
12 a viac
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác v 5. ročníku
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Matematika
štvrtý
týždenne – 4 hodiny (3 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne – 132 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Matematika je v primárnom vzdelávaní po materinskom jazyku najviac časovo
dotovaným učebným predmetom.
Učebný predmet matematika 4. ročníka základnej školy je založený na realistickom
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností
žiakov. Osvojené základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú
gramotnosť
novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým
vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné
vzdelávanie.
Učebný predmet matematika na 1. stupni základnej školy zahŕňa:
•
elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi
rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom
a pod.),
•
vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia
a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,
•
súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,
•
informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom učebného predmetu matematika v 4. ročníku je rozvoj tých schopností
pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na
žiakov,
dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích
metód zodpovedajúcich ich veku. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových
vedomostí, zručností a postojov rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.
Dôležitým činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je aj učiteľ,
ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli učivu,
o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov zdôvodnenie ich
odpovedí.
Vyučovanie matematiky má smerovať k nasledovným cieľom:
•
Primerane veku presne používať materinský a odborný jazyk a správne aplikovať
postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku
•
Vhodne používať tabuľky, grafy a diagramy
•
Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri
riešení úloh
•
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických
výpočtov spamäti, písomne a aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov
•
Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore
•
Riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou
a realitou
•
Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie
•
Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie
reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je
zložitejšia ako jeho matematický model. Približovať žiakom dennú prax.
•
Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní
schopností
žiakov
používať
prostriedky
IKT
(kalkulátory,
počítače)
vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu informácií
•
Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa,
k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa
•
Podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov,
ako je
samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť,
cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti
a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte
•
Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k
permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi
štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom
•
V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie
v sociálnej a komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti,
v oblasti prírodovednej a kompetenciu učiť sa UČIŤ
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah vzdelávania v 4. ročníku je v učebnom predmete matematika taktiež rozdelený
na päť tematických okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania,
pričom na každom stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických
okruhov:
•
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami
•
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy
•
Geometria a meranie
•
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika
•
Logika, dôvodenie, dôkazy
Prehľad tematických celkov 4. ročníka a ich obsahu:
I. Násobenie a delenie v obore násobilky
Násobenie a delenie v obore násobilky, propedeutika zlomkov, počítanie spamäti a
automatizácia spojov, propedeutika komutatívnosti, riešenie slovných úloh na násobenie a
delenie, ktoré vedú k zápisom a+a.b,a+a:b,a.b+c, a.b+c.d (aj typy úloh z predchádzajúceho
ročníka), propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou, násobenie a delenie
ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika), tvorenie textov k numerickým
príkladom, slovné úlohy na priamu úmernosť(propedeutika), nepriamo sformulované slovné
úlohy, tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do
100 a pod.
II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000
Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 spamäti, pomocou kalkulačky i písomne,
sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné operácie, počítanie so zaokrúhľovanými číslami,
skúška správnosti riešenia, riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh
v obore do 10 000, riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania, riešenie jednoduchých
nerovníc
III.Geometria a meranie
Základné zásady rysovania, rysovanie štvorca a obĺžnika v štvorcovej sieti,
pomenovávanie strán a vrcholov, obvod štvorca a obdĺžnika, súčet a rozdiel dĺžok úsečiek,
násobok úsečiek, rysovanie trojuholníka, pomenovávanie vrcholov, meranie dĺžky strán
trojuholníka, obvod trojuholníka, rysovanie ľubovolnej kružnice i s daným polomerom,
vlastnosti kruhu a kružnice, premieňanie i zmiešaných jednotiek dĺžky, stavba telies z kociek,
kreslenie plánov stavieb
IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie
Propedeutika
pravdivých
a
nepravdivých
výrokov,
vytváranie
stĺpcových
diagramov,výpočet aritmetického priemeru (propedeutika), riešenie nepriamo formulovaných
úloh, riešenie slovných úloh s kombinatorickou motiváciou
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Tematický
celok
Časová
dotácia
I. Násobenie
a delenie v obore
násobilky
44
Obsahový štandard
Násobenie a delenie v obore násobilky
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie)
Počítať spamäti, automatizácia spojov
Násobiť a deliť na kalkulačke v obore
násobilky do 100
Propedeutika úloh na násobenie s
kombinatorickou motiváciou
Riešiť slovné úlohy na násobenie a
delenie
Tvoriť texty k numerickým príkladom
Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 4 hodiny týždenne (132 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- vie spamäti všetky základné spoje
násobenia a delenia v obore
násobilky do 100.
- bezchybne ovláda algoritmus
násobenia a delenia.
- vie rozlíšiť a použiť správnu
počtovú operáciu v úlohách
charakterizovaných pojmami
koľkokrát viac, koľkokrát menej, o
koľko viac, o koľko menej.
- vie rozdeliť dané číslo na daný
počet rovnako veľkých častí.
- bezchybne rieši zložené slovné
úlohy.
- vie vytvoriť slovnú úlohu k danému
príkladu.
- matematizuje primerané reálne
situácie.
- vie overiť správnosť riešenia
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života zdravia
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Dopravná výchova
FG
Riešiť nepriamo sformulované slovné
úlohy na násobenie, delenie, sčítanie a
odčítanie
II. Sčítanie
a odčítanie
v obore do 10 000
33
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel. Súčet, rozdiel, súčin,
podiel,...
Sčítanie a odčítanie s využitím
kalkulačky.
Riešenie jednoduchých a zložených
slovných úloh. Tvorenie textov k
numerickým príkladom. Riešenie
nepriamo sformulovaných slovných úloh.
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami
Riešenie slovných úloh s neprázdnym
prienikom. Zápis slovnej úlohy, kontrola
správnosti riešenia, súčet, rozdiel, súčin,
podiel, zväčšiť a zmenšiť dané číslo,...
Riešenie jednoduchých nerovníc
III. Geometria a
meranie
30
Rysovanie štvorca a obdĺžnika
Definovať a použiť obvod štvorca a
obdĺžnika
(výsledku) a formulovať odpoveď. dokáže riešiť slovné úlohy na
násobenie i delenie.
Žiak:
- vie sčítať a odčítať jednoduché
príklady aj spamäti.
- ovládať algoritmus písomného
sčítania a odčítania v obore do 10
000. Pohotovo sčítať a odčítať
prirodzené čísla v obore do 10 000.
- vie prakticky sčítať a odčítať na
kalkulačke v obore do 10 000.
- vie urobiť kontrolu správnosti.
- vie približne počítať so
zaokrúhľovanými číslami na
desiatky a stovky.
- rieši všetky typy jednoduchých
slovných úloh na sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie.
- vie riešiť zložené slovné úlohy.
- vie riešiť slovné úlohy s
neprázdnym prienikom v obore do
10 000.
- vie overiť správnosť riešenia
(výsledku) a formulovať odpoveď.
- matematizuje primerané reálne
situácie.
Žiak vie:
- odmerať dĺžku úsečky v mm a cm.
- odmerať a porovnať dĺžku úsečky,
bezchybne rysovať súčet a rozdiel
úsečky i násobok dĺžky úsečky.
Osobnostný asociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Regionálna výchova
FG
Ochrana života a
zdravia
Rysovať úsečku, súčet úsečky, rozdiel
úsečky a násobok dĺžky úsečky
Vedieť rysovať trojuholník, pomenovanie
strán a vrcholov
Správne merať dĺžky strán trojuholníka s
presnosťou na milimetre.
Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu a
kruh s daným stredom a polomerom
Bezchybne premieňať jednotky dĺžky
Štvorcová sieť, rady, stĺpce, rovinný
útvar,... Rysovanie rovinných útvarov v
štvorcovej sieti. Zväčšovanie,
zmenšovanie rovinných útvarov v
štvorcovej sieti. Priestor, teleso, kocka,
kváder. Stavba telies z kociek na základe
plánu (obrázka). Kreslenie plánu stavby z
kociek.
IV. Riešenie
aplikačných úloh
a úloh
rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
25
Propedeutika pravdivých a nepravdivých
výrokov
Vytvárať stĺpcové diagramy zo získaných
údajov
Úlohy na propedeutiku kombinatoriky
(vytváranie všetkých možných skupín
- používať pri rysovaní základné
zásady (čistota, presnosť, vhodné
rysovacie pomôcku, hygiena a
bezpečnosť pri rysovaní).
- bezchybne rysovať trojuholník,
štvorec, obdĺžnik a pomenovať
strany i vrcholy.
- narysovať kruh a kružnicu s daným
stredom a polomerom. Pozná
základný rozdiel medzi kruhom a
kružnicou.
- dokáže rysovať rovinné útvary v
štvorcovej sieti.
- zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v
štvorcovej sieti (štvorec, obdĺžnik).
- vie vytvárať (budovať) z kociek
rôzne stavby telies podľa plánu
(obrázka)
- dokáže nakresliť plán stavby z
kociek.
Žiak:
- vie primerane rozlíšiť pravdivé a
nepravdivé výroky.
- dokáže vytvárať rôzne skupiny
predmetov po dvoch, troch
manipulatívnou činnosťou i
symbolmi na základe spoločnej
(príp. rozdielnej) charakteristiky,
znaku, vlastnosti a pod.
Osobnostný asociálny
rozvoj
FG
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
predmetov z daného počtu predmetov po
dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a
symbolmi).
Vytváranie skupín podľa daného i
objaveného pravidla.
Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti
(pozorovanie istých udalosti možných ale
neistých udalostí a nemožných udalostí,
nemožná udalosť nepravda, pravdivosť,
pravdepodobný, nepravdepodobný,...)
Nepriamo sformulované slovné úlohy.
Tabuľka, riadok, stĺpec,...
Riešenie úloh na delenie s
kombinatorickou motiváciou.
- vie si vytvoriť systém pri
vypisovaní možností.
- rozlišuje isté, neisté, možné a
nemožné udalosti primerané veku.
- vie riešiť primerané nepriamo
sformulované úlohy.
- dokáže získavať a zhromažďovať
potrebné údaje. Zo získaných
údajov vie zostaviť a prečítať
tabuľku.
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
4. Metódy a formy práce
Metódy: výkladovo – problémové, heuristické výskumné, (hľadanie originálneho
riešenia), vyučovanie hrou cez didaktické hry, fixačné metódy, diagnostické a klasifikačné
metódy
Formy: rozprávanie, výklad, rozhovor, diskusia, zostavenie plánu, postup činnosti,
ukážky riešenia úloh, písomné práce, práca s IKT
Sociálne formy: frontálne, individuálne, skupinové vyučovanie, samostatná práca a práca vo
dvojiciach
Organizačné formy: vyučovacia hodina, projekty, domáca práca
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
i.
P. BERO: Matematiky pre 4. ročník 1. časť
ii.
P. BERO: Matematiky pre 4. ročník 2. časť
iii.
P. BERO: Geometria pre 4. ročník
iv.
P. BERO: Násobilkana každú lavicu
Didaktická technika:
Dataprojektor, PC s pripojením na internet, výukové programy, tlačiareň, skener, kalkulačka
6. Hodnotenie predmetu
Vo štvrtom ročníku ZŠ sú žiaci priebežne i súhrne hodnotení klasifikáciou – známkou.
Dôraz sa kladie hlavne na seba hodnotenie, na pozitívne, motivujúce hodnotenie prejavov a
výsledkov práce žiaka. Hodnotí sa jeho samostatnosť, tvorivosť, schopnosť analyzovať
zovšeobecňovať a aplikovať získané matematické vedomosti a zručnosti. Hodnotenie
matematiky (geometrie) ako predmetu je súčasťou súhrnného hodnotenia žiakov.
Učiteľ hodnotí u žiakov matematickú zdatnosť, ktorá obsahuje:
-
súbor vstupných, tematických a súhrnných testov
-
ústna odpoveď – najmenej jedenkrát za polrok
-
hodnotenie grafického prejavu žiakov (presnosť, úhľadnosť, správnosť) na geometrii
-
priebežné osvojenie osvojených poznatkov z aktuálne prebraného tematického celku:
päťminútovky, bleskovky
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
štvrtý
týždenne - 1 hodiny (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať
vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu
myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako
všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika
a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových
systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu
prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným
pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo
vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri
riadení školy.
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov
zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v
informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická
výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov,
ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu
informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a
možnosťami jeho využitia v každodennom živote.
Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou
rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka,
získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a
rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.
Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré
môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov
určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími
činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli
ich prílišnej komplexnosti).
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť
tematických okruhov:
•
Informácie okolo nás
•
Komunikácia prostredníctvom IKT
•
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
•
Princípy fungovania IKT
•
Informačná spoločnosť
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie stupne
vzdelávania. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na
spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri
riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej
triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby:
1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,
2. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických
informácií,
3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,
4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie
farieb a obrázkov),
5. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového
vyučovania.
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu
nástrojov internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských
problémov, na získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci:
1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,
3. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom,
4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa
kľúčového slova,
5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií.
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci
zoznámia so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s
pojmami ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude
to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením
problémov pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych
riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu
mechanizmov informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť:
1. s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,
2. rôznych oblastí určenia softvéru,
3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,
4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá etickými, morálnymi a
spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na
riešenie týchto rizík. Žiaci by mali:
1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,
2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným
informáciám,
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré
sa tu nachádzajú.
Informácie okolo nás
Pojmy:
• textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové
efekty
• obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta
• zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty
• animácia
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),
• jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma,
hrúbka a kurzíva),
• dodržiavanie základných zásad písania textu,
• kombinácia textu a obrázka,
• základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché
nástroje), úprava obrázkov (kopírovanie, otáčanie),
• tvorba jednoduchých animácií,
• počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické
hlavolamy s číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov
do mapy),
• prezentovanie výsledkov vlastnej práce.
Komunikácia prostredníctvom IKT
Pojmy:
• e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,
• www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,
• bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke,
spolužiakom... ),
• bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),
• žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),
• detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na
portáloch,
• vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,
• práca s kľúčovým slovom,
• výber vhodnej informácie.
Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie
Pojmy:
• postup, návod, recept,
• riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,
• detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program,
• robotická stavebnica.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),
• zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,
• v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z
menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej
postupnosti príkazov,
• riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie
obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).
Princípy fungovania IKT
Pojmy:
• základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,
• tlačiareň, skener,
• CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,
• ukladanie informácií, súbor, meno súboru,
• vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
• digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• funkcie vybraných klávesov,
• práca s tlačiarňou, skenerom,
• práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,
• uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,
• vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,
• základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do
počítača.
Informačná spoločnosť
Pojmy:
• informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)
• voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),
• bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel
Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:
• objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne
predmety,
• využitie komunikačných možností IKT v škole,
• aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier
(výtvarník, skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...),
• prečo a pred kým treba chrániť počítač.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Matematika a práca s informáciami
Informatická výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Princípy
fungovania IKT
Obsahový štandard
4
Počítač, jeho časti a periférne
zariadenia - obrazovka, myš,
klávesnica. Ovládanie počítača.
Ukladanie informácií, pojem súbor,
meno súboru, vytváranie priečinkov,
ukladanie do priečinkov
Ovládanie tlačiarne a skenera
Práca sa fotoaparátom
Práca s CD, DVD, USB
Informácie okolo
nás
17
Práca v prostredí grafického editora
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak vie:
- pomenovať časti počítača, zapnúť ho,
vypnúť, poznať a rešpektovať pravidlá
vhodného správania sa pri počítači.
- minimalizovať a maximalizovať okno,
vytvoriť priečinok, uložiť doňho súbor,
pomenovať, premenovať ich.
- skenovať za pomoci učiteľa, vie
dokument (fotografiu, obrázok)
vytlačiť na tlačiarni.
- digitálnym fotoaparátom odfotiť
spolužiaka a fotku uložiť za pomoci
učiteľa do priečinka.
- spustiť CD, DVD cez počítač, vie
pracovať s USB-kľúčom - vytvoriť
priečinok, kopírovať dokumenty,
obrázky.
Žiak vie:
- orientovať sa v prostredí grafického
editora, samostatne pracovať s
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
FG
Osobnostný a sociálny
Práca v prostredí textového editora
Zvuky a videá
(Práca s multimédiami, nahrávanie
zvukov)
Animácie
(Vytváranie jednoduchých animácií)
Jednoduchá prezentácia
(Využívanie možností IKT pri riešení
úloh v rámci projektového vyučovania,
pri prezentovaní projektov, vytváranie
prezentácií vo vhodnom softvéri na
rôzne témy - rodina, záľuby, moje
mesto, rôzne katalógy, plagáty,
nástrojmi v ňom, samostatne, ale aj
podľa návodu vytvoriť obrázok,
pracovať s ním, používať operácie
(kopírovanie, prilepenie, prevrátenie,
otáčanie), nakresliť obrázok pomocou
geom. tvarov, uložiť, otvoriť, upraviť,
dotvoriť ho.
- pracovať v prostredí textového editora,
samostatne prepísať, napísať, uložiť,
otvoriť, upravovať text, vysvetliť
zásady správneho písania klávesnicou,
upraviť veľkosť, typ, farbu písma,
používať nástroje na úpravu textov,
vkladať obrázky do textu cez
schránku.
- narábať s multimediálnou informáciou
- prehrať video, zvuk, spustiť,
zastaviť, vie zvuk nahrať
prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie
zapojiť, vie pracovať so slúchadlami,
prehrať zvukový záznam, uložiť a
využiť efekty.
- vytvoriť jednoduchú animáciu v
grafickom programe (napr. RNA),
pracovať s dvoma oknami kopírovanie z jedného do druhého.
- vytvoriť jednoduchý multimediálny
projekt, vytvoriť pozvánku, oznam,
plagát, príbeh, reklamu, vie pracovať
samostatne a v skupine na projekte,
vie samostatne prezentovať pred
spolužiakmi svoju prácu - projekt
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Regionálna výchova
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
reklamy, projekty k učivu...)
Komunikácia
prostredníctvom
IKT
6
Internet
Oboznámenie sa s nástrojmi na
prezeranie a vyhľadávanie, využívanie
internetu ako zdroja zábavy, ale aj
informácií v textovej i obrazovej
podobe)
Riziká na internete
(Bezpečné správanie sa na internete,
základy slušného správania sa na
internete)
Elektronická pošta
(Využívanie e-mailovej pošty, zásady
bezpečnosti)
Informačná
spoločnosť
2
IKT v škole
(Objavovanie a využívanie rôznych
typov edukačných programov pre rôzne
predmety )
Voľný čas a IKT
(Počítačové hry, hudba, filmy)
Postupy, riešenie
problémov,
algoritmické
myslenie
4
Návody, recepty z bežného života
(Získanie základov algoritmického
myslenia pri vytváraní rôznych
Žiak:
- sa vie orientovať v hrách a
hypertextoch na internete, nájsť a
prečítať informáciu, spustiť si hru z
internetu, vyhľadávať obrázky,
ukladať, kopírovať ich do priečinka,
upravovať ich, vie pochopiť základné
autorské práva pri kopírovaní.
- pozná vhodné detské webové stránky vzdelávacie, zábavné, náučné, je
oboznámený s negatívnym vplyvom
stránok, propagujúcich násilie a s
erotickým zameraním, vie v správnom
tvare napísať adresu webovej stránky.
- vie posielať a prijímať e-maily,
používa jednoduché zásady písania emailov, pozná nebezpečenstvo
zverejňovania svojich údajov.
Žiak vie:
- samostatne ovládať výučbový softvér.
- že počítač je aj zdrojom zábavy, vie si
nájsť a spustiť vhodnú hru, hudbu,
film.
Žiak:
- je schopný získať základy
algoritmického myslenia - príkazy v
priamom režime
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
návodov (na opravu ap.), kuchárskych
receptov, skladaní stavebnice,
origami...)
Detský programovací jazyk,
algoritmické hry
(Získanie základov algoritmického
myslenia pri riešení hlavolamov,
bludísk, obrázkových stavebníc, pri
práci s niektorým detským
programovacím jazykom (Baltík,
Imagine, LogoMotion, robot Karol)
- vie riešiť jednoduché algoritmy v
detskom programovacom prostredí
Environmentálna
výchova
Mediálna výchova
FG
4. Metódy a formy práce
Vyučovacie metódy a formy práce sú zamerané na aktívne učenie žiakov.
•
riadený rozhovor, výklad učiteľa
•
rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)
•
individuálna (samostatná) práca žiakov
•
skupinová práca
•
problémové vyučovanie
•
demonštračná metóda
•
prezentačná metóda
•
heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)
•
diferencované vyučovanie
•
projektové a zážitkové vyučovanie
•
kooperatívne učenie
•
začleňovanie reálnych situácií, ktoré žiaci zažívajú v okolí
5. Učebné zdroje
•
počítačová učebňa s pripojením na internet, dataprojektorom, tlačiarňou, skenerom a
multimediálnymi CD a DVD
•
MS WORD, EXCEL, POWERPOINT
•
programy - Skicár, Logomotion, Drawing for children
•
program s detským programovacím jazykom Baltík
•
internetové stránky odporúčané učiteľom (primerané veku žiakov). Napr.:
www.infovekacik.sk
www.ovce.sk
www.rexik.sk
www.bublina.sk,
www.mravenisko.sk
www.skolahrou.sk
www.bezpecnenainternete.sk
•
dostupná odborná literatúra
6. Hodnotenie predmetu
Počas celého školského roka bude učiteľ priebežne hodnotiť výkony žiaka pozitívne a
bude sledovať zvyšovanie jeho osobných výkonov – formálnym hodnotením a hodnotením
klasifikáciou. Dôraz budeme klásť na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia
úloh. Optimálne je sebahodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. Výstupom
tematických celkov: praktické preukázanie vedomostí a zručností v danej problematike.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
štvrtý
týždenne - 1 hodiny (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov,
environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému
zdraviu a zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených
na základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými
aktivitami, ich rozvoj je súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich
zmysluplný rozvoj je zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje
žiakov na tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami.
Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a
zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu nie je
rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s
prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním
rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je
riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích
problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych
schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí,
ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým.
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k
prírode, ale aj k samotnej vede.
Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o
prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis
pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr sa
sústreďujú na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať principiálne fungovanie
vybraných prírodných javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta
a vyhľadávanie informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a
kompetencie sa rozvíjajú pri nadobúdaní a modifikácii vybraných pojmov a najmä pri
modifikácii komplexnejších predstáv, ktoré sú špecifikované obsahovým štandardom v
jednotlivých témach.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie
poznatkov a rozvoj špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne
ekvivalentnú hodnotu a postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva
prírodovedne gramotným. Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a
vedy ako takej. Citlivo pristupuje k prírode, vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná,
preferuje logické princípy myslenia. V neposlednom rade dokáže meniť svoje predstavy o
skutočnosti, ak je ovplyvnené logickou argumentáciou- prejavuje sa to najmä rozvážnosťou a
zdravým úsudkom v diskusiách.
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania
prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať
sa v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje
jeho kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať. Prírodoveda má deti:
•
Rozvíjať poznanie dieťaťa, zamerať sa na samotnú orientáciu v informáciách a ich
triedení, vedieť pracovať objektívne v stanovenej miere.
•
Rozvíjať schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých
zmyslov a jednoduchých nástrojov.
•
Rozvíjať kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa
neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied.
Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne
poprepájali základné prírodovedné pojmy.
•
Rozvíjať schopnosť realizovať jednoduché prírodovedné experimenty, riešiť problémy
z rôznych uhlov pohľadu.
•
Rozvíjať myslenie dieťaťa, schopnosť syntézy a dedukcie, schopnosť identifikovať
výnimku alebo pravidlo, schopnosť modifikovať predstavy abstraktnou manipuláciou
a efektívnou kooperáciou.
•
Rozvíjať poznatkový systém dieťaťa, chápať ekologické a environmentálne problémy.
•
Rozvíjať špecifické postoje, motiváciu k poznávaniu. Chápať význam vedy pre
každodenný život a objektívne posudzovať pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej
produktov na prírodu a celkové životné prostredie. Ovládať a meniť svoje predstavy o
skutočnosti, podporovať zdravý úsudok v diskusiách.
•
Viesť dieťa k prírode, pomôcť mu stať sa prírodovedne gramotným.
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia
dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Tretí ročník Prírodovedy
je preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne
stretávajú. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných
situácií tak, aby: sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím
neskôr súvisí schopnosť syntézy), sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť
dedukcie), sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí
schopnosť tvorby testov hypotéz a predpokladov), vedeli identifikovať podstatné znaky
objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo
pravidlo), sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s
čím neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať
ho, ale aj schopnosť indukcie), sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a
obrazom (s čím neskôr súvisí schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou –
analýzou javu s imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku
myslenia), si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí
schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou), dokázali zdieľať svoje predstavy s
vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí schopnosť efektívnej kooperácie).
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa
neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Žiaci sú
vedení vo vzdelávacom procese tak, aby si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné
prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich
veku (s čím neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov), si osvojili základy
vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej komunikácie (s čím neskôr
súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov,
si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie
ekologických
a
environmentálnych
problémov),
napríklad
potravové
reťazce,
ekosystematické vzťahy a pod., aby si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v
bežnom živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy
iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy
a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť.
Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie
súvisí aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu
svojich vedomostí.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov,
environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému
zdraviu a zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených
na základe tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými
aktivitami, ich rozvoj je súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich
zmysluplný rozvoj je zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje
žiakov na tvorbu súvislostí medzi nadobúdanými poznatkami.
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov:
•
Zem, Slnko a hviezdy vo vesmíre
•
Podmienky života na Zemi
•
Človek a jeho životné prostredie
•
Technika a my
•
Rozmanitosť živej prírody
Rozvoj kľúčových kompetencií:
Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný
predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri
rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu informácií
získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby
poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej
schopnosti vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich využiteľnosť pre
pochopenie skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji
sociálnych kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na
modifikáciu aktuálne platných predstáv detí o skúmaných javoch.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Zem, slnko a
hviezdy vo
vesmíre
Príroda a spoločnosť
Prírodoveda
Časová
dotácia
Obsahový štandard
7
Pôsobenie magnetu na predmety z
rôznych látok
Gravitačná sila, gravitačné účinky Zeme
Zem a jej družica Mesiac
Slnko a jeho planéty
Podmienky života
na Zemi
3
Význam slnečného žiarenia, vody,
vzduchu a pôdy pre život
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- vie pomenovať a prakticky dokázať
pôsobenie magnety na predmety z
rôznych látok.
- vie definovať pojem gravitačná sila.
- správne špecifikuje a charakterizuje
vlasti Zeme a Mesiaca.
- bezchybne vymenováva planéty.
- aktívne sa podieľa na projekte
,,Prenikanie človeka do vesmíru,“
pozná známych kozmonautov.
- charakterizuje rozdiel medzi
planétou a hviezdou.
- vie špecifikovať a popísať dejestriedanie dňa a noci, príliv, odliv,
otáčanie Zeme okolo Slnka.
- pozná pojem letný a zimný deň.
Žiak:
- vie špecifikovať význam slnečného
žiarenia, vody, pôdy a vzduchu pre
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
Multikultúrna výchova
Hospodársky význam živočíchov a rastlín
pre človeka
Zmeny v prírode počas roka
Človek a jeho
životné prostredie
10
Odlišnosť človeka od ostatných
živočíchov
Existenčné požiadavky človeka na
podmienky prírodného prostredia
Ľudské telo
Dýchanie človeka
Funkcie kože a obličiek
Škodíme svojmu zdraviu
Základná stavba a funkcia
rozmnožovacích ústrojov človeka
Vznik a vývoj ľudského jedinca
rastliny a živočích.
- pozná závislosť života od
vonkajších podmienok.
- vie charakterizovať rozmanitosť
podmienok života na rôznych
miestach Zeme suchých a vlhkých,
v teplých a studených, úrodných a
neúrodných oblastiach.
- správne popisuje prispôsobenie
stavby tela prostrediu a spôsobu
života na vybraných typoch
živočíchov a rastlín.
- aktívne skúma zmeny v prírode
počas roka a zaznamenáva nich.
Žiak:
- pozná a vie vymenovať hlavné
vonkajšie časti ľudského tela.
- pozná podmienky pre život človeka,
- vie vysvetliť ich význam pre život.
- vie vysvetliť jednotlivé časti
dýchacieho aparátu.
- vie špecifikovať funkciu pľúc, kože
a obličiek.
- vie charakterizovať škodliviny pre
zdravie človeka- alkohol, fajčenie,
omamné látky.
- vie vymenovať a popísať funkciu
rozmnožovacích ústrojov človeka,
vznik a vývoj človeka.
- špecifikuje primárne parametre
starostlivosti rodičov o svoje dieťa,
zameriava sa na správnu výživu a
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
FG
Mediálna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Starostlivosť rodičov o dieťatko po
narodení
Technika a my
8
Negatívne a pozitívne vplyvy techniky na
životné prostredie
Technické prostriedky- jednoduché stroje
( páka, naklonená roviny, páka )
Elektrická energia a elektrické spotrebiče
Elektrický obvod
Rozmanitosť
živej prírody
8
Triedenie prírodnín
(rastliny, živočíchy, huby)
Prírodné spoločenstvá- lúka, pole, les,
rybník
Les ako spoločenstvo
Chránime si svoje životné prostredie
zdravie.
- aktívne sa venuje starostlivosti o
životné prostredie.
Žiak:
- vie na základe výskumu a
získaných informácií popísať
pozitívne a negatívne vplyvy
vývoja spoločnosti na životné
prostredie.
- vie vymenovať a popísať
jednoduché technické prostriedky.
- správne špecifikuje dej vzniku
elektrickej energie, vie vymenovať
elektrické spotrebiče.
- bezchybne vie zostaviť jednoduchý
elektrický obvod.
Žiak:
- vie správne triediť prírodniny a
pozná ich význam.
- správne charakterizuje prírodné
spoločenstvá- lúka, pole, les,
rybník.
- vie správne popísať lesné
spoločenstvo, vzájomné vzťahy
lesných rastlín a živočíchov, život
lesa, jeho význam a ochranu.
- špecifikuje prospešné a škodlivé
zásahy človeka do prírodného
prostredia, vzťah človeka k prírode
a zásady správania sa v prírode.
- aktívne sa zaujíma o globálne
problémy ľudstva - úbytok
Environmentálna
výchova
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Ochrana života a
zdravia
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Mediálna výchova
ozónovej vrstvy, kyslý dážď,
otepľovanie Zeme.
- aktívne sa podieľa na tvorbe
projektu: Chránené rastliny a
živočíchy.
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno - vzdelávacom procese vyučovania prírodovedy je možné voliť a
uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o
preberané učivo, sústredia ich pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia ich postupy myslenia
a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a zručnosti.
Pri realizácii cieľov a úloh prírodovedy sa najčastejšie uplatňujú tieto metódy:
-
pozorovanie, rozhovor
-
rozprávanie, vysvetľovanie
-
beseda, práca s demonštračným materiálom
-
práca s internetom a IKT
-
práca s encyklopédiou a odbornou literatúrou
-
práca s modelmi, pokus, experiment, projekt
-
práca s PZ, s kalendárom a pod.
-
didaktické hry, súťaže, dramatizácia, vychádzka, exkurzia
Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny,
špecifických potrieb žiakov, tiež od ich individuálnych schopností, zručností a možností:
frontálne vyučovanie, skupinové vyučovanie, kooperatívne učenie, diferencované vyučovanie,
projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch, domáca – individuálna práca žiakov –
projekty.
5. Učebné zdroje
•
učebnica Prírodovedy pre 4. ročník
•
metodická príručka k učebnici Prírodovedy pre 4. ročník
•
pracovné listy k Prírodovede pre 4. ročník
•
rôzne texty a obrázky – z internetu, encyklopédií
•
manipulačné pomôcky
•
využitie IKT v elektronických médiách a využitie internetu
6. Hodnotenie predmetu
Podstatou kontroly a hodnotenia je zisťovanie vedomostí, schopností, zručností a
postojov žiaka podľa cieľa výučby. Je to súbor činností, ktoré vykonávajú súčasne žiak aj
učiteľ. Žiak zapájaný do hodnotenia sa stáva viac subjektom, ako objektom (úlohy na
sebareflexiu, sebakontrolu a seba hodnotenie). Je zamerané na poskytovanie spätnej väzby a
odkrývanie možností ďalšieho zlepšovania. Ide o rozvoj hodnotenia ako personálnej
kompetencie žiaka. Žiak vie: hodnotiť seba, hodnotiť svet , prijať hodnotenie iných
Hodnotíme klasifikáciou:
1. ústne odpovede, prácu v skupinách – schopnosť spolupracovať, výsledky skupinovej
práce, schopnosť prezentovať zistené skutočnosti pred spolužiakmi, aktivitu,
pohotovosť reakcií na otázky, podnety, úlohy
2. písomné práce po každom tematickom celku, bleskovky,
3. úroveň splnenia výkonového štandardu každý štvrťrok a na konci polroka a školského
roka
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno –výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
štvrtý
týždenne - 2 hodiny (1 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne - 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne
pohybuje. Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo regiónu, v ktorom
žiak žije. V krátkosti to môžeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a
priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako
základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje informácie. Je
v nich sprostredkovaný aj rozdielny život ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je
spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, ale
aj významných osobností. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej žiak
žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania.
Určité vlastivedné poznávanie začína už v detstve, v priestore a okolí dieťaťa, ktorý sa
vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na množstvo otázok. Obsah
vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) poznávaním,
pozorovaním a hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej žije. S tým úzko súvisí aj
poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, v ktorej žije. Poznávanie svojej
krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s dôrazom na starostlivosť a bezpečnosť o zdravie,
vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa
mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej vlasti musí byť spojené s
poznaním histórie. Vlastiveda má aj činnostné zameranie. Veľmi vhodné sú preto aj vychádzky s
vlastivednými námetmi. Ak to nie je možné z bezpečnostného hľadiska, vhodné sú aj
multimediálne prezentácie. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, kultúrnym a
historickým vzdelávaním.
Vlastiveda inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« je rozdelená na tri veľké celky:
• Príroda Slovenska,
• Ľudia,
• Slovensko v minulosti a dnes.
V časti Príroda Slovenska je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr. pohoria,
jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávania prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko v
minulosti a dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria významné udalostí v histórii Slovákov v
istom časovom slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami
regiónov. Tieto môžu byť realizované prostredníctvom modelových výletov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom
okolí je vo vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa.
Dôležitým cieľom je spoznávať sociokultúrny priestor života dieťaťa a genézu tohto
priestoru. Mimoriadna pozornosť je venovaná orientácii v priestore a čase. Rozvoj poznania
dieťaťa v danom sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového
aparátu, s ktorým dokáže narábať a chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje vlastnú kultúru,
učí sa narábať s historickými prameňmi, je schopné sa v nej orientovať a hodnotiť na svojej
primeranej úrovni. Vníma a zaujíma postoj k multikultúrnej otvorenosti. Prostredníctvom
príbehov, rozprávok, piesní, pozorovaní, žiaci získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú. Vo
vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku ZŠ je pozitívne, ak vedia žiaci rozprávať o svojom kraji, v
ktorom žijú, vedia pomenovať jeho jednotlivé časti. Vedia odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného
a spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej
vhodnej téme môžu žiaci použiť poznatky, ktoré načerpali zo svojich pozorovaní a osobných
skúseností. Žiaci majú vedieť pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda, a čo človek.
Porozprávať o premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni.
Orientovať sa v kraji pomocou svetových strán a významných objektov. Vekuprimerane
charakterizovať svoju obec. Po objavnom spoznaní kraja, v ktorom žiaci žijú, sa postupne
pútavou formou oboznamujú so zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou
obrázkov opísať pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia.
Ukázať na „obrázkovej mape“ (prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté
pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa na nich rozlíšiť
už na pohľad rozdielne alebo spoločné znaky. Stručne povedať obsah povesti na vybratú
tému. Porozprávať o významných historických udalostiach.
Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí
Slovenska. Pre žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s
porozumením a rozprávať o obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom,
v ktorom žiak žije. Jej hlavným cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé
informácie, triediť ich, využívať v kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a
snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o
spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať
ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.
Súhrn cieľov:
• poznať priestor, v ktorom žiak žije,
• orientovať sa v priestore a čase,
• orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi,
• rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,
• rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní,
objavovaní,
• vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,
• využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,
• vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.
Prostredníctvom učenia sa a činnosti si žiaci rozvíjajú jednotlivé druhy funkčnej
gramotnosti a komunikatívne kompetencie tým, že majú možnosť slovne alebo písomne
prezentovať svoje skúsenosti z navštívenej oblasti na Slovensku alebo interpretovať
prečítanú alebo vypočutú povesť, pieseň, báseň viažucu sa k regiónu alebo k vlasti.
Vlastivedné učivo o Slovensku rozvíja aj čitateľskú gramotnosť. Žiaci majú možnosť
interpretovať umelecké texty z literatúry alebo odborné texty, prostredníctvom opisu
obrázkov, diagramov, kresieb a pod.
Ďalšou dôležitou kompetenciou je rozvíjanie kultúrnej kompetencie, pretože
spoznávanie vlasti sa rozvíja nielen priamym pozorovaním alebo získavaním informácií z
textu, ale aj využitím ľudovej slovesnosti výtvarného, hudobného, dramatického, alebo
filmového umenia.
Vzťah k prírode a k ľuďom rozvíja základy personálnej a interpersonálnej
kompetencie, podporuje motiváciu a rôzne stratégie „učiť sa“, hľadá možnosti a limity k
samostatnému, sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej
(nekonfrontačnej) komunikácii, schopnosti objavovať a poznávať všetko, čo ho zaujíma, k
čomu má pozitívny vzťah, prípadne v čom by mohol v budúcnosti uspieť. Schopnosť
pracovať samostatne i tímovo.
Poznámka: Témy nie je nutné preberať následne, ale výberovo. Závisí to od aktuálnosti
sviatkov, ročných období a významných udalosti, ktoré sa udiali. Napríklad stala sa nejaká
významná udalosť na Slovensku, tak jej budeme venovať pozornosť. Inokedy samotní žiaci
prinášajú do školy veľa otázok a chcú na ne odpovede. Výber kultúrnych a prírodných
zaujímavosti je na učiteľovi a žiakoch.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
V 4. ročníku je učivo vlastivedy rozdelené do 6 celkov:
•
Krajina, v ktorej žijeme
Čítanie mapy Slovenska, časová priamka, územné členenie kraja.
•
Mestá a dediny
Charakteristika mesta a dediny.
Krajské mestá.
•
Cestujeme z Bratislavy do Košíc
Cestujeme po Bratislave.
Cestujeme po Košiciach.
Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety,
Gejzír v Herľanoch.
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes.
•
Zaujímavosti zo Slovenska
Baníctvo na Slovensku v minulosti a zaujímavosti s ním spojené.
•
Tradície a zvyky
Historické regióny na Slovensku. Zvyky a tradície podľa historických regiónov.
Život v stredovekom meste. Skanzeny.
•
V súlade s prírodou
Ideme do hôr – prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách.
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a ako dnes.
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou. Prírodné zaujímavosti vytvorené človekom.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický celok
Krajina v ktorej
žijem
Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
Časová
dotácia
7
Obsahový štandard
Čítanie mapy Slovenska
Časová priamka
Územné členenie – kraje
Charakteristika kraja, v ktorom žijem
Mestá a dediny
5
Charakteristika mesta, dediny
Krajské mestá
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- vie opísať a rozlíšiť povrch krajiny
podľa členitosti. Opísať polohu
pohorí a nížin. Vymenovať a
ukázať na mape naše najväčšie
rieky.
- vie porovnať udalosti podľa časovej
priamky, určiť, ktorá udalosť sa stala
skôr a ktorá neskôr. Usporiadať
udalosti svojho života a udalosti v
roku na časovej priamke.
- vie vymenovať podľa mapy kraje SR
a ukázať krajské mestá. Vyhľadať
regionálne osobitosti vlastného kraja.
Žiak:
- vie z fotografií, krátkych textov a
svojich skúseností opísať
charakteristiku mesta, resp. dediny a
porovnať ich výhody a nevýhody.
- vie správne priradiť krajské mestá ku
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Environmentálna
výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Mediálna výchova
Cestujeme z
Bratislavy do Košíc
13
Cestujeme z Bratislavy do Košíc
Cestujeme po Bratislave
Cestujeme po Košiciach
Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do
Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety,
Gejzír v Herľanoch
Moje obľúbené miesto na cestovanie – ako
by sme tam cestovali v minulosti a dnes.
Zaujímavosti zo
Slovenska,
baníctvo na
Slovensku
5
Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať –
ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli,
travertínu
Práca baníkov v minulosti a dnes
krajom.
Žiak:
- vie vyhľadať rôzne spoje z
cestovných poriadkov (z internetu),
orientovať sa v cestovných
poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať
alternatívne riešenia. Pozná pravidlá
slušného správania sa v dopravnom
prostriedku.
- dokáže z mapy Bratislavy a
dostupných materiálov (sprievodca
po Bratislave, po Košiciach, z
internetu...) vyhľadať významné
pamiatky Bratislavy a Košíc,
pripraviť si krátky itinerár (cestovný
denník; opis cesty) sprevádzania
návštevy po týchto mestách.
- vie pripraviť plán cesty zo svojej
obce do Bratislavy a do Košíc.
Využiť dostupné cestovné poriadky
(IKT).
- vie sprostredkovať ostatným
skúsenosti, zážitky a zaujímavosti z
vlastných ciest. Vedieť ich
prezentovať rôznymi spôsobmi.
Žiak:
- vie porozprávať ako sa rozvinulo
baníctvo na Slovensku a akú úlohu
zohralo v našich dejinách, čím bolo
významné. Odraz minulosti v
súčasnosti.
- vie opísať prácu baníka, aké nástroje
používal a porovnať ako sa zmenila
Environmentálna
výchova
FG
Dopravná výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Ochrana života a
zdravia
FG
Multikultúrna výchova
Spomienky na baníctvo
Čo nám z baníctva zostalo
Tradície a zvyky
Skanzeny
17
Historické regióny na Slovensku (Orava,
Liptov, Šariš, Spiš...)
Zvyky a tradície podľa historických
regiónov
Život v stredovekom meste
Práce na vidieku v minulosti počas leta a
počas zimy
práca baníkov v priebehu dejín. Aké
pozostatky z minulosti baníctva
zostali na Slovensku. Ťažba nerastov,
zlata, striebra, opálu. Ich využívanie
pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum.
Žiak:
- pozná historické regióny Slovenska,
vie zaradiť zvyky a tradície do
príslušných regiónov, na základe
poznatkov zo skanzenov a iných
zdrojov.
- vie opísať charakteristické znaky
života ľudí v minulosti a porovnať so
životom v súčasnosti. Vie k tomu
použiť obrázky, informácie z kníh,
časopisov, filmov, ľudovú
slovesnosť.
Skanzeny na Slovensku – čo všetko v
skanzene nájdeme
V súlade s prírodou
12
Ideme do hôr – prípravy, horská služba
Pravidlá bezpečného správania sa v horách
Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a
ako dnes
Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber
Žiak:
- pozná základy ochrany prírody a
ochrany zdravia, zásady bezpečného
pohybu v horskom prostredí.
- vie porovnať na základe informácií z
rôznych zdrojov (fotografie,
rozprávanie, text), ako ľudia trávili
voľný čas v prírode v minulosti a
dnes. Zaujať vlastný postoj k
dnešnému tráveniu voľného času –
ako turizmus ovplyvňuje prírodu.
- vie reprodukovať obsah povesti
vlastnými slovami a na jej základe
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
Environmentálna
výchova
FG
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Vznik riek, formovanie územia riekou,
oblasti v povodí riek
Jazerá, gejzír
Plavíme sa po Dunaji a Dunajci
Dunaj pod Devínom, Dunaj v Bratislave,
Dunaj v Gabčíkove, Dunaj v Štúrove
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou
Výber
Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou.
Výber
Mini projekt o
vlastnom kraji
Opakovanie učiva 4.
ročníka
4
3
Súčasnosť a minulosť v našom kraji
vytvoriť krátku dramatizáciu.
- vie opísať rôzne podoby, ktoré môže
mať rieka. Posúdiť ako človek
technológiami ovplyvňuje tok riek.
Podľa mapy ukázať oblasti jazier.
Opísať v čom je výnimočný gejzír.
- vie opísať vybrané úseky Dunaja,
čím sú zaujímavé, opísať vybrané
úseky Dunajca, porovnať ich s
úsekmi Dunaja
- vie vysvetliť rozdiel medzi prírodnou
zaujímavosťou a zaujímavosťou
vytvorenou človekom, uviesť
príklady a vedieť povedať svoj názor
na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči
Žiak:
- pozná významné udalosti a osobnosti
späté s jeho krajom, uviesť zmeny,
ktoré nastali v jeho kraji a
systematicky to spracovať vo forme
miniprojektu
Multikultúrna výchova
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Environmentálna
výchova
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
4. Metódy a formy práce
Vo výchovno – vzdelávacom procese vyučovania predmetu Vlastiveda je možné voliť
a uplatňovať rôzne metódy a formy práce, ktoré u mladších žiakov vzbudzujú záujem o
preberané učivo, sústredia ich pozornosť na obsahové prvky, ovplyvnia postup myslenia
každého žiaka a umožnia im čo najlepšie si ozrejmiť a dokonale osvojiť príslušné vedomosti a
zručnosti.
Pri realizácii cieľov v predmete Vlastiveda sa uplatňujú verbálne, názorové,
demonštračné a praktické metódy. Najčastejšie sú: rozhovor, výklad, vysvetľovanie,
rozprávanie, opis, diskusia, vychádzky, pozorovanie, predvádzanie projekcie, prezentácia,
rozbor, aplikácia teoretických poznatkov do praktickej činnosti.
Organizačné formy si volí učiteľ podľa charakteru učiva, cieľa vyučovacej hodiny,
špecifických potrieb žiakov, tiež od individuálnych možností, pričom rešpektuje regionálne
podmienky.
Ďalšími
vhodnými
sú:
skupinové
vyučovanie,
frontálne
vyučovanie,
diferencované vyučovanie, projektové vyučovanie a vyučovanie v blokoch, formy
zážitkového učenia, skúsenostného učenia, kooperatívne učenie, samostatná práca,
začleňovanie reálnych situácií, ktoré žiaci zažívajú vo vlastnom okolí.
5. Učebné zdroje
Učebnice:
• KOŽUCHOVÁ M. a kol.: Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl, Bratislava
EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., 2011, 88 s., ISBN 98-80-8091-224-6
Iné pomôcky:
Staršie učebnice:
• TOLMÁČI, L. a kol.: Vlastiveda pre 4. ročník základných škôl 1. diel, 2. diel a
pracovný zošit, Bratislava ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA
-
Encyklopédie
-
Fotografie
-
Obrázky obce, krajiny
-
dostupné edukačné CD a DVD
-
Mapa Slovenska, Európy, sveta
6. Hodnotenie predmetu
Hodnotíme úroveň zvládnutia výkonového štandardu, ktorú zisťujeme ústnou formou
(ústne odpovede, prezentácia výsledkov skupinovej práce, práce vo dvojiciach, samostatnej
práce, práce s mapou) alebo písomnou formou (bleskovky, písomné práce po prebratí každého
tematického celku)
Hodnotíme:
•
priebežne, každú vyučovaciu hodinu,
•
po opakovaní prebratého tematického celku – písomná práca,
•
na konci každého štvrťroku a polroku
Pri hodnotení sa zameriavame nielen na úroveň dosiahnutých vedomostí, ale
hodnotíme aj ako žiak „rastie“, a to vedomostne, v zručnostiach pri práci s mapou, ako dokáže
spolupracovať v skupine či vo dvojici, vzťah, ktorý má k predmetu vlastiveda.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Klasifikačná stupnica pre písanie kontrolných prác
Známka
1
2
3
4
5
Percentuálna úspešnosť
100 – 91 %
90 – 75 %
74 – 55 %
54 – 35 %
34 % a menej
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Etická výchova
štvrtý
týždenne - 1 hodina ( 1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Poslaním predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a
hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a
národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s
poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje
pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania
sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje deti pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí
prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi
spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade
zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii
správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho
správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia,
pozitívne hodnotenie iných…) ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej
prevenciu porúch správania a učenia.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:
•
má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj
prosociálnosť
•
má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou
•
jej správanie je určované osobným presvedčením a etickými normami, vyplývajúcimi
z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku
spoločnosti
•
má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná
správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách
•
charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania
•
koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi
emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti
•
prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný
kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami
•
je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu
•
viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu
•
podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností
•
umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne
normy
•
umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov
•
naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prvky prosociálneho
správania primerané veku
•
naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla
•
formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov
Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti,
ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:
K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie,
prežívanie, rozvíjať jeho city
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich
komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu
osobnosti, učiť hodnotiť
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme
dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov.
Ide o tzv. desať základných tém a šesť aplikačných tém:
1. otvorená komunikácia
2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba
3. pozitívne hodnotenie iných
4. tvorivosť a iniciatíva
5. vyjadrovanie citov
6. empatia
7. asertivita
8. reálne a zobrazené vzory
9. prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo
10. komplexná prosociálnosť
11. etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania
12. etika a ekonomické hodnoty
13. etika a náboženstvá – tolerancia a úcta
14. rodina, v ktorej žijem
15. výchova k manželstvu a rodičovstvu
16. ochrana prírody a životného prostredia
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Človek a hodnoty
Etická výchova
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Sociálne postoje a
zručnosti v
medziľudských
vzťahoch
Časová
dotácia
7
Obsahový štandard
Dodržiavanie dohodnutých pravidiel
správania sa a vytvorenie pravidiel vo
svojej triede
Tolerancia vo vzťahoch
Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom
Kvalita otvorenej komunikácie –
pravdivosť, objektívnosť, prijímanie
pravdy o sebe aj o iných
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
o dodržiava dohodnuté pravidlá
správania sa.
o rozumie dôvodom ako sa správať v
rizikových situáciách.
o vie sa postaviť voči negatívnym
javom.
o vie vysvetliť pojem komunikácia.
o chápe zmysel a podstatu otvorenej
komunikácie.
o dokáže sa v komunikácii vyjadriť
objektívne a pravdivo.
Asertívne správanie sa
Vcítenie sa do
5
Reálne zobrazené vzory
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
- odoláva príjemným zvodom na zlé,
vie povedať nie.
Žiak:
o si vie uvedomiť význam vlastných
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Environmentálna
výchova
prežívania
iných - empatia
Sloboda a zodpovednosť- každé
rozhodnutie nesie svoje dôsledky
Pochopenie situácie iných ľudí
prostredníctvom vlastných zážitkov
zážitkov ako prostriedku pre
pochopenie situácii druhých.
o vníma, že na základe slobody musí
za svoje konanie niesť
zodpovednosť.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Odovzdávanie radosti a zmierňovanie
smútku najbližších
Záujem o zdravotne postihnutých, starých
a chorých ľudí
Pomoc,
darovanie, delenie
sa
Riešenie
konfliktov –
výchova k
zmierlivosti
Rozvoj tvorivosti
a iniciatívy
6
5
o vie prejaviť radosť a vie sa vcítiť
do smútku druhých.
o vie prejaviť pochopenie voči
spolužiakom a chorým, zdravotne
postihnutým a núdznym ľuďom.
Žiak:
Právo na omyl a možnosť nápravy
o pri konflikte diskutuje, dokáže
vnímať dôvody druhej strany.
Význam odpúšťania v medziľudských
o vie požiadať o odpustenie a vie
vzťahoch
odpustiť.
o vie vysvetliť slovo „pomoc“ a
Rozvíjanie sebaovládania a jeho
pozná rozdiel medzi psychickou a
upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i
materiálnou pomocou, vie uviesť
sebaúcty
ich príklady.
o vie ohodnotiť situácie kedy prijal
Príprava žiakov na možné neprijatie dobra
rôzne druhy pomoci a je ochotný
inými
pomáhať.
o je pripravený reagovať na neprijatie
pomoci.
o dokáže v skupinovej práci
spolupracovať, súťažiť.
Žiak:
Pozitívne vzťahy medzi spolužiakmi
o sa k ostatným správa ohľaduplne,
(slušnosť, ohľaduplnosť, pomoc slabším)
slušne, čestne, pomáha slabším.
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Rozvoj osobných kvalít využívané pre
dobro jednotlivca i spoločenstvo
Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri
riešení každodenných problémov
Napĺňanie obsahu
Dohovoru o
právach dieťaťa
5
Práva dieťaťa, ochrana práv detí
Práve dieťaťa v slovenskom právnom
poriadku
Solidarita a prijatie odlišnosti
Náš región, naša
vlasť
5
Ľudské práva
Náš región
o potrebuje pocit kreativity a
tvorivosti pre svoje ďalšie
napredovanie.
o sa aktívne podieľa na rozvoji
svojich osobných kvalít.
o vie zhodnotiť a zlepšovať svoje
správanie.
Žiak:
o pozná dokument Dohovor o
právach dieťaťa, vie špecifikovať
jeho jednotlivé časti. Poznanie práv
vedie k akceptovaniu a solidarite s
deťmi, ktoré sú vykorisťované,
zaťahované do konfliktov,
zneužívané,...
Žiak:
o aktívne rozvíja svoje povedomie a
príslušnosť k svojmu regiónu.
o je iniciatívni pri ovplyvňovaní
vlastného regiónu. Postupne si
vypestuje ekologické správanie,
vzťah k faune a flóre regiónu. - vie
vymenovať aspoň jednu pozitívnu
skutočnosť, ktorá sa viaže na jeho
región, ako aj známu osobnosť.
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova
FG
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
4. Metódy a formy práce
Vo vyučovaní etickej výchovy uplatňujeme predovšetkým hravé formy, zážitkové
učenie. Striedanie metód a foriem práce, meníme tak, aby boli primerané veku. Využívame
rozhovory, dramatizáciu, dialóg a diskusiu, nastolenie problému, modelové situácie, učenie
posilňovaním žiaduceho správania, učenie disciplinovaním, prácu s obrázkami a samozrejme
IKT zdroje.
Pre udržanie pozornosti žiakov často meníme činnosti, uplatňujeme variabilné
motivačné postupy. Snažíme sa vytvoriť priestor na tvorivosť a sebarealizáciu žiakov,
aktivitu, iniciatívu, samostatnosť a rozvoj komunikačných zručností.
Používame nenásilné formy učenia, ktoré pomáhajú žiakom osvojiť si základné
etické normy a emocionálne sa s nimi stotožniť. K najvyužívanejším formám patria práca vo
dvojiciach a v skupinách, práca s interaktívnou tabuľou, čím vytvárame priestor na rozvoj
sociálnych vzťahov.
5. Učebné zdroje
Vo vyučovaní etickej výchovy pracujeme s týmito materiálmi:
•
IVANOVÁ, E., KOPINOVÁ, Ľ., LÍŠKOVÁ, E.: Etická výchova pre 4. roč.
základných škôl - pracovné listy. Bratislava, SPN, 2008
•
motivačné texty - výber konkrétnych textov je na rozhodnutí učiteľa, pričom je
dôležité vyberať veku primerané vecné a umelecké texty z rôznych oblastí
•
obrázky, IKT zdroje
6. Hodnotenie predmetu
Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiadúce
jednotlivcov oceniť slovne počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny.
Hodnotíme ako sa žiak aktívne zapája do vyučovacieho procesu a spolupracuje. Žiakom tiež
poskytneme priestor na sebahodnotenie a reflexiu.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Etická výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
štvrtý
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť
náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská
výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.
Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie,
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu
kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.
Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich
stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude
prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská výchova je
výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov
kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom
žijú.
Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje
žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne
morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele vyučovacieho predmetu:
spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku.
vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu.
osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete rímskokatolícke náboženstvo využívame výchovné a vzdelávacie
stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
komunikačné kompetencie:
-
rozumieť neverbálnej komunikácii
-
objavovať zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie
-
vlastnými slovami vedieť vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadriť svoje myšlienky v
práci v skupinách, zapájať sa do diskusie, neskákať do reči
-
schopnosť sa stíšiť
kompetencie k učeniu sa:
- otvorenosť pre tvorivé myslenie
- objavovať potrebu učenia sa
kompetencie k riešeniu problémov:
-
plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými
-
primerane svojej detskej skúsenosti vie formovať problém
-
hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému
občianske:
-
angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije
-
konkrétnymi skutkami prispievať k ochrane prírody, mať úctu k živým aj neživým
súčastiam prírody
kultúrne:
-
vážiť si ľudský život
-
učiť sa tolerantnosti
-
vnímať dôležitosť ľudskej činnosti pre svet
- objavovať krásu stvorenia, prírody
- objavovať krásu človeka
sociálne a interpersonálne:
- budovať vzťah dôvery, formovať zdravé sebavedomie
- uvedomovať si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijímať
sám seba
- konkrétnymi skutkami prejavovať úctu ku chorým a starým ľuďom
- schopnosť oceniť hodnotu rodiny
- na základe určitej role spolupracovať v skupine, vytvárať pozitívny postoj k
stvoreným veciam
existenciálne:
-
disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia
-
otvorenosť pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností
-
rozumieť základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je
pripravený angažovať sa pre ich rozvoj
-
rozumieť základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu
spojenému s modlitbou
-
odhadovať dôsledky vlastného správania a konania
-
rozvíjať duchovné hodnoty
-
rozvíjať vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu)
-
objavovať duchovný rozmer človeka
-
spoznávaním seba samého hodnotiť svoje činy, dokázať si priznať vinu a viesť k
náprave
-
rozvíjať kritické myslenie, schopnosť jednoducho obhájiť svoj názor
-
správne posudzovať svoje konanie
-
osvojovať si zdravý životný štýl.
Kritéria hodnotenia
Na hodine náboženskej výchovy učiteľ hodnotí žiakov slovne. Optimálne je slovné
hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.
Nadpredmetové vzťahy
Mediálna výchova: správa – pozdrav ako jednoduchá forma komunikácia človeka
s človekom, posolstvo dobra – pozdravom prajeme druhým dobro. Dieťa si prakticky osvojuje
správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdrav pri stretnutí alebo lúčení, prosbu,
poďakovanie, ospravedlnenie sa).
Environmentálna výchova: patrím do rodiny a svet v ktorom žijem. Prostredníctvom
poznávania sveta a príkladu sv. Františka si deti vytvárajú pozitívny vzťah k prírode, učia sa
preberať zodpovednosť za zverenú prírodu prostredníctvom rastliny, ktorú si zasadia a o ktorú
sa starajú.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: som očakávaný – očakávanie dieťaťa v ľudskej rodine.
Dieťa si uvedomuje svoju existenciu už pred narodením v živote pod srdcom mamy, objavuje
hodnotu rodiny.
Prevencia sociálno – nežiaducich javov (prosociálna výchova): vzájomná pomoc, pozitívne
nasmerovanie dieťaťa na vnímanie potrieb iných.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91Lubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Časová
dotácia
Človek a hodnoty
Náboženská výchova
Obsahový štandard
Prázdninové stretnutia
CIRKEVBOŽ
Í
ĽUD
7
Boží ľud – Cirkev
Ježiš a Peter
Najstaršia mariánska
modlitba – modlitba sv.
ruženca
Kňazstvo
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- chápe dôležitosť spoločenstva v živote kresťana.
- pozná rozdiel medzi stretnutiami náhodnými,
plánovanými, vyhľadávanými, nutnými,...
Motivovať sa k radosti zo stretnutí s inými.
Žiak:
- pozná pojem Cirkev, vie ako vznikla.
Žiak:
- vie, kto bol apoštol Peter a aké mal miesto
v prvotnej Cirkvi.
- má úctu voči pápežovi ako nástupcovi Ježiša Krista,
modliť sa za Svätého Otca.
Žiak:
- pozná modlitbou sv. ruženca, vie ako vznikla táto
modlitby.
Žiak:
- pozná pojem apoštolská postupnosť, vie kto je
biskup, kňaz, diakon.
Viesť k osobnému vzťahu k biskupovi ich diecézy,
Prierezové témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Kostol – Boží dom
Návšteva cintorína
BOHOSLUŽBY
1
Obeta
SVÄTÁ OMŠA
9
Bohoslužba slova
Bohoslužba obety –
obetovanie
Bohoslužba obety –
premenenie
Bohoslužba obety –
prijímanie
Vianočná katechéza
viesť ich k modlitbe za neho.
Žiak:
- pozná kostol ako Boží dom, interiér a exteriér
Tvorba projektu a
kostola.
prezentačné zručnosti
- má úctu ku kostolu – miestu, kde býva Ježiš a
má túžbu po častejšej návšteve kostola
Žiak:
- vie, že treba mať úctu k ľuďom, ktorí nám boli blízki
Osobnostný a
sociálny rozvoj
a nás opustili – predišli nás do večnosti - modliť sa
za nich.
Porovnanie starozákonných obiet s vyústením do
Multikultúrna
novozákonnej obety, uvedomiť si, že obeta je súčasťou
výchova
života každého človeka.
Žiak:
- chápe rozdelenie svätej omše na dve časti,
Osobnostný a
oboznámiť sa s bohoslužbou slova, spoznať úvodné
sociálny rozvoj
časti.
- pozná oslavnú pieseň Sláva Bohu na výsostiach.
- - pozná pojmy: prvé a druhé čítanie, responzóriový
žalm, alelujový verš, evanjelium, kázeň, prosby.
Žiak:
Ochrana života a
- vie charakterizovať symbol chleba a vína.
zdravia
Žiak:
- je oboznámený s eucharistickou modlitbou, pozná
Multikultúrna
najdôležitejšiu časť svätej omše - premenenie chleba
výchova
a vína na telo a krv JK.
Žiak:
Osobnostný a
- vie, že Oltárna sviatosť – pokrm pre našu dušu,
sociálny rozvoj
uvedomuje si potrebu častejšieho prijímania.
Žiak:
- vie porozprávať o príchode Božieho Syna, vie ako sa Regionálna výchova
pripraviť na Vianoce. Pozná symboly vianočného
Bohoslužobné predmety
a rúcha
Liturgické farby
Úkony v liturgii
Spevy v liturgii
8
SVIATOST
I
V CI
RK
VI
Sviatosti
Krst
Birmovanie
Sviatosť zmierenia
Odpustenie
Pomazanie chorých
obdobia.
Žiak:
- pozná predmety, ktoré sa používajú pri
bohoslužobných úkonoch a bohoslužobné rúcha.
Žiak:
- je oboznámený so symbolikou farieb - každá farba
má svoj význam – nielen v liturgii.
Žiak:
- pozná symboliku jednotlivých úkonov, pochopiť ich
význam v živote.
Žiak:
- pozná význam hudby a spevu v liturgii.
Žiak:
- vie charakterizovať sviatosti ako neviditeľné znaky
od Boha; vedieť ich povedať a vysvetliť.
Žiak:
- pozná význam vody pre život, pojem krstu, pozná,
ako sa krstí. Uvedomuje si, že krstom sme sa stali
nielen Božími deťmi, ale aj členmi Cirkvi. (Byť
vďační za večný život prostredníctvom krstu.)
Žiak:
- je oboznámiť so sviatosťou birmovania, jej
významom pre život človeka. (Mať odvahu
vyznávať Krista vo svete.)
Žiak:
- chápe pojem hriech - ako ho spoznal
v predchádzajúcich ročníkoch.
Žiak:
- si uvedomuje potrebu dokonalej ľútosti; vie
odpúšťať nielen druhým, ale aj sebe.
Žiak:
- pozná obrad pomazania chorých.
Mediálna výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Osobnostný a
sociálny rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Sviatosť manželstva
Sväteniny
8
LITURGIC
KÝ
RO
K
Liturgický rok
Vianočný okruh – Advent
a Vianoce
Veľkonočný okruh – Pôst
a Veľká noc
Cezročné obdobie
Prikázané sviatky Pána
Panna Mária – Ježišova
matka
Modlitba
Záverečná hodina
Žiak:
- si uvedomuje, že manželstvo je spoločná cesta dvoch
ľudí k Bohu, ich vzájomné darovanie sa, darovanie
Osobnostný a
detí a darovanie sa deťom. Má úctu k opačnému
sociálny rozvoj
pohlaviu.
Žiak:
Osobnostný a
- pozná rozdiel medzi sviatosťami a sväteninami.
sociálny rozvoj
Žiak:
- pozná liturgický rok, rozdiel medzi cirkevným
Osobnostný a
a občianskym rokom.
sociálny rozvoj
Žiak:
Tvorba projektu a
- vie charakterizovať adventné a vianočné obdobie, prezentačné zručnosti
vysvetliť symboly tohto obdobia.
Žiak:
Osobnostný a
- je oboznámený s veľkonočným okruhom ako
sociálny rozvoj
stredom a vrcholom liturgického roka.
Žiak:
- si uvedomuje, že každý deň v týždni je pre človeka
Osobnostný a
vzácny, že slávenie nedele je vrchol liturgického
sociálny rozvoj
týždňa.
Žiak:Osobnostný a
- pozná sviatky Pána a ich svätenie.
sociálny rozvoj
Žiak:
Tvorba projektu a
- vie porozprávať o živote PM. Pozná mariánske prezentačné zručnosti
pútnické miesta na Slovensku.
Žiak:
VMR, VLP, OSR
- - vie vysvetliť pojem modlitba. Pozná druhy
modlitby – osobná, spoločná, meditatívna.
Zhodnotiť prácu počas školského roka.
OSR
4. Metódy a formy práce
Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu
vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov
a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej
hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako
je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie
poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom
nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého
diela).
Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností.
Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie
(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou
otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na
pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda
(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov),
manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra).
Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania a
precvičovania, (ústne)
Domáce úlohy sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení
či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je
podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote.
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov
tematického
Stratégia vyučovania
celku
Metódy
Cirkev –Boží ľud
Formy
Metódy prehlbovania
Súťaže,
kvízy,
osvojeného
učiva
– brainstorming,
samostatná
(skupinové a individuálne)
práca,
rozhovor,
práca
s textom, reprodukcia
Bohoslužby;
Svätá
omša
Sviatosti v Cirkvi
Liturgický rok
Metódy získavania
Reprodukcia
textu,
vedomostí, Metódy rozvoja
prepojenie
so
životom,
tvorivosti
a fantázie dramatizácia,
rozhovor,
u žiakov
samostatná práca
Metódy prehlbovania
Samostatná
práca,
osvojeného učiva, metódy rozhovor, práca s textom,
získavania vedomostí
dramatizácia,
Metódy získavania
Reprodukcia
textu,
vedomostí,
metódy
prepojenie
so
životom,
osvojovania si učiva
dramatizácia,
rozhovor,
samostatná práca
5. Učebné zdroje
Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho
náboženstva pre štvrtý ročník základných škôl. Metodická príručka obsahuje metodicky
spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické materiály pre
náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberie
tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné
okolnosti.
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo/Detská Biblia, biblické obrazy.
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné
zdroje:
-
učebnice
-
internet
-
knižnica
-
meotar
-
počítač (CD, DVD), dataprojektor
6. Hodnotenie predmetu
Na predmete Náboženská výchova žiaci nie sú hodnotí známkou. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a
správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným
komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných,
literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť
prostredníctvom prezentácie projektov. Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a
reflexiu.
Žiaci sú hodnotení v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov schválených
MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Po prerokovaní spôsobu hodnotenia predmetu na pedagogickej rade dňa 28. 8. 2012
riaditeľka školy rozhodla povinne voliteľný predmet Náboženská výchova neklasifikovať.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
štvrtý
týždenne 1 hodiny (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý prostredníctvom
autentických
skúseností
získaných
výtvarnou
činnosťou
–
intenzívnych
zážitkov
dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia,
vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných
aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.
Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje
prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje
predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne
druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť).
Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín
aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový,
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru,
elektronické médiá a multimédiá (video a film).
Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem
dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné
činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie
vlastných predstáv.
Edukačný proces zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami
(používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej
spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl)
a vlastné postoje a hodnotiace názory.
Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných
predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen
s vyjadrovacími prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie)
ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými
postupmi a pod. Preto môže vytvárať veľmi prospešnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené
predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára priestor pre synestetické
vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú
zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.
Metodické východiská predmetu sú:
•
v zážitkoch procesov (tieto sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej
kultúry, žiak spracováva symboly mentálne i formálne)
•
v témach/námetoch zobrazovania, ktoré skúmame z viacerých hľadísk
•
v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Kognitívne
•
Poznávať jazyk vizuálnych médií, používať jazykové prostriedky, princípy, vybrané
techniky. Vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich.
Senzomotorické
•
Rozvíjať tvorivosť a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu.. Umožniť žiakovi
rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu. Formovať a rozvíjať
gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami
prostredníctvom vybraných médií a techniky.
Socioafektívne
•
Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov
a
hodnotových
kritérií.
Pristupovať
k osobnosti
prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.
žiaka
v jej
úplnosti
a to
Výtvarná výchova sa zameriava na rozvoj daných kľúčových kompetencií:
•
efektívne rozvíjať svoju predstavivosť, fantáziu a tvorivosť
•
v pozitívnej miere rozvíjať vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí
vyjadrovacích prostriedkov vizuálnych umení
•
stať sa komunikatívne zdatným, vedieť prezentovať svoje myšlienky
•
vedieť zobraziť farebný lokálny tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej
skutočnosti i v rámci vlastných predstáv a fantázie
•
zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec,
pero, fixy, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),
•
hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou,
dizajnom
•
zamerať sa na aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho
poznávanie a pretváranie.
•
formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k
prírode a ku všetkým prejavom života
•
vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej
skutočnosti aj podľa predstavy a fantázie, zosvetľovať a stmavovať farebné tóny
miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné
kontrasty, materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty textúry povrchov
(drsná, hladká, vzorovaná ...),
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu
určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad
predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke
vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie
náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného
ročníka umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť
z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model,
s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne
jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov)
učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne.
Obsah vyučovacieho predmetu vedie k postupnému osvojovaniu týchto kľúčových
kompetencií:
•
Sociálne komunikačné kompetencie
•
Kompetencie učiť sa učiť
•
Kompetencia riešiť problémy
•
Osobné, sociálne a občianske kompetencie
•
Kompetencia chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov:
•
Základné prvky výtvarného vyjadrovania – bod , šrafúra, tieň a farba
(farebné
kontrasty), teplé a studené farby
•
Kompozičné princípy – výstavba proporcií a tvarov v plošnom vyjadrení a 3D
modelovaním
•
Podnety výtvarného umenia –impresionizmus (krajinomaľba)
•
Výtvarné činnosti inšpirované umením ďalekého východu (Čína, Japonsko, papierový
object, kaligrafia)
•
Podnety filmu a videa (filmový trik, kulisa)
•
Podnety architektúry (antropo –zoo,-fyto,morfná architektúra)
•
Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi alebo slovom
•
Elektronické mediá – maľovanie prostredníctvom počítača
•
Syntéza rôznych typov obrazu a zámena prvkov kompozície
•
Hudba ako obraz tónov
•
Podnety vlastivedy – mapa ako výtvarný prejav
•
Výtvarná reakcia na pamiatku (monument obce)
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
I. Výtvarný jazyk
(základné prvky
výtvarného
vyjadrovania)
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Časová
dotácia
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Obsahový štandard
2
Výtvarné vyjadrenie predmetu/tvaru
pomocou bodov plošne i priestorovo
Spájanie bodov do geometrických
obrazcov (napr. diamant)
2
Spontánna a cielená kresba pomocou
šrafovania s nárokmi na približnú
proporcionalitu
Výkonový štandard
Žiak:
- vie použiť rôzne výtvarné techniky
a materiály pri výtvarnom
zobrazovaní pomocou bodov
(využitie veľkosti a hustoty
bodov).
Žiak:
- sa vie vyjadriť a kresliť pomocou
jednoduchého šrafovania.
-
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Dopravná výchova
dokáže tieňovať šrafovaním.
Vyjadrenie tieňa šrafovaním
II. Kompozičné
princípy a
možnosti
kompozície
3
Výtvarné zobrazovanie predmetov s
približným dodržaním ich tvaru a
proporcionatity napr. proporcie ľudskej
postavy, resp. keramika v zátiší...)
Žiak:
- dokáže výtvarne zobraziť ľudskú
postavu alebo predmet a zároveň
približne dodržať proporcie a tvary
v plošnom vyjadrení.
Výtvarné zobrazovanie predmetov s
Žiak:
- dokáže výtvarne zobraziť ľudskú
2
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Ochrana života a
zdravia
približným dodržaním ich tvaru a
proporcionatity v priestore
Základy proporčnosti v kresbe
III. Podnety
výtvarného
umenia
3
Základné princípy impresionistickej
maľby, znalosť vybraných
charakteristických diel tohto smeru
Krajina ako žáner
Tvorba rôznych typov krajiny s rôznou
atmosférou
IV. Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia
2
V. Podnety filmu
a videa
2
Základné poznatky o umení ďalekého
východu – Číny, Japonska, origami,
kaligrafia
Základné poznatky tvorby filmových
trikov (ukážky v reáli)
Princípy tvorby divadelných a filmových
kulís (syntéza výtv. techník a postupov)
VI. Podnety
architektúry
2
Zoznámenie sa s charakteristickými a
všeobecne známymi ukážkami
architektúry s využitím sôch ľudských
postáv, zvieracích postáv, námetov z
rastlinnej ríše a pod.
postavu alebo predmet a zároveň
približne dodržať proporcie a tvary
v 3D priestorovom vyjadrení.
Žiak:
- dokáže určiť (spoznať)
charakteristické impresionistické
Multikultúrna výchova
dielo a pomenovať základné
princípy maľby.
dokáže napodobniť
FG
impresionistickú maľbu krajiny
hravou formou.
Žiak:
- rozpozná umenie ďalekého
východu od iných umení
(charakteristické diela).
- dokáže poskladať jednoduché
druhy origamov, napodobniť
kaligrafiu.
Žiak:
- vie rozpoznať vo filme čo je
skutočnosť a čo je filmový trik.
- dokáže vyrobiť jednoduchú kulisu
resp. súbor kulís k známej
rozprávke alebo k bábkovému
divadlu.
Žiak:
- dokáže navrhnúť budovu /dom) s
využitím Antropo-, Zoo-, Fytomorfnej architektúry
Multikultúrna výchova
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektu a
prezentačné zručností
FG
Regionálna výchova
Multikultúrna výchova
FG
Krása historických pamiatok a ich ochrana
VII. Podnety
dizajnu
2
1
VIII.
Elektronické
médiá
3
IX. Porovnávacie,
kombinačné a
súhrnné cvičenia
3
Žiak:
Základné princípy dizajnu inšpirovaného
- vie vymyslieť a použiť
dizajnérsky zaujímavý predmet
organickými tvarmi a telesnými funkciami
inšpirovaný organickým tvarom
(napr. fontána, kľučka na historických
resp. nejakou telesnou funkciou
budovách, tvary striech a podobne..)
(vodovodný kohútik, fontána,
Hľadanie tvarových a funkčných analógií
kľučka, stolička atypického tvaru
a pod)
medzi živými organizmami a
architektúrou
Žiak:
Tvorba dizajnu inšpirovaného slovom
- sa pokúsi vytvoriť dizajnérsky
alebo názvom
prvok inšpirovaný slovom (napr.
plynutie, voda, vietor a pod.)
Žiak:
Kreslenie a maľovanie prostredníctvom
- ovláda základné operácie na
programu SKICÁR
počítači: typograficko-textové, s
kresliacimi a maliarskymi
nástrojmi (ceruza, guma, štetec
spray, pečiatka, označenie výberu
...)
Žiak:
Vedomá zámena prvkov kompozície v
- dokáže v obraze vykonať
krajinomaľbe, zátiší a pod.
zaujímavú zámenu kompozície
prvkov (prírodná krajina, krajina s
architektúrou, zátišie predmetov,
Cieľavedomé umiestňovanie prvkov vo
formáte za účelom vyjadrenia príbehu
postavy v pohybe ...)
(myšlienky, kategorizovať predmety
podľa základných znakov)
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Environmentálna
výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Regionálna výchova
Zámerné využívanie významových
kontrastov motívov (napr. interpretácia
zlého a dobrého motívu, figurácie a pod.)
X. Podnety hudby
2
XI. Podnety
rôznych oblastí
poznávania sveta
2
XII. Tradícia a
identita ,
kultúrna krajina
2
Žiak:
Hudba ako obraz tónov (farebné tóny a
- sa vedome hľadá a pokúša sa
stupnice)
výtvarne vyjadriť na podnety
hudby mäkké a tvrdé stupnice,
Vedomé hľadanie a charakterizovanie
rôzne druhy tónov, ich dĺžka,
synestetických vzťahov, v tomto prípade
zafarbenie, frekvencia, intenzita a
hudby a výtvarného umenia
pod
Žiak:
Základné princípy tvorby máp (podnety
- dokáže vytvoriť jednoduchú mapu
vlastivedy)
vlastnej obce resp. jej časti
(mapa
pre dieťa a pre dospelého)
Mapa ako výtvarný prejav (druhy máp –
detské mapy a ich zobrazovacie prvky)
Žiak:
Výtvarné zobrazenie významnej
- dokáže vybraným postupom a
historickej pamiatky v obci , zasadenie do
výtvarnou technikou zobraziť
krajiny, proporcionalita architektonického
reálnu historickú pamiatku obce
diela
(Kaštieľ Rakovských,
Všechsvätský kostol v Ludrovej
Kúte)
Mediálna výchova
FG
Ochrana života a
zdravia
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova
FG
4. Metódy a formy práce
Metódy a formy si volí učiteľ. Zvolené formy a metódy majú byť veku primerané. Medzi
metódy, ktoré prispievajú k rozvoju výtvarných zručností patria tradičné aj netradičné
vyučovacie metódy. V procese vyučovania majú veľký význam tieto metódy:
•
Metóda praktickej skúsenosti a činnosti
•
Výkladovo-ilustratívne metódy
•
Metódy výkladovo-problémové
•
Heuristické metódy
•
Výskumné metódy
•
Mnohé aktivity tvorí hra, súťaž, dramatizácia
Organizačné formy, ktoré môže učiteľ použiť vo vyučovaní: frontálne, skupinové,
diferencované, individualizované
5. Učebné zdroje
•
Výstavy, časopisy, detské ilustrácie, ilustrácie detských ilustrátorov, IKT
6. Hodnotenie predmetu
Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho
osobnostný vývoj. Učiteľ musí brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri
hodnotení žiaka má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s
nastavenými kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Pri zohľadnení osobitostí
každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania,
schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi.
Nehodnotíme teda len výsledok činnosti, ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto
procesu.
Forma hodnotenia klasifikáciou :
- ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom
- túto formu príležitostne kombinovať so seba hodnotením
- uprednostňovať osobný, diferencovaný prístup
- hodnotiť výtvarný prejav na každej vyučovacej hodine
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
štvrtý
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne - 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na
báze hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich
záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby
a umenia (napr. ZUŠ).
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie
vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich
schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.
Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové
kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa.
Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.
Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania,
zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne
chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobnovýchovného procesu.
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti,
ktoré majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti
a vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze
zážitkového učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s
hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností
žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a
podporovať.
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné,
hudobno-pohybové,
inštrumentálne
(interpretačné
a
tvorivé),
podporené
percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak,
aby prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak,
aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri
vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností
všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť
zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie
menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k
vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní
umeleckých diel.
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a
lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a
tlaku na hromadené vedomosti.
Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený
učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a
optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovania hudobnej výchovy je prostredníctvom:
•
poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy
ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a
takto prispieť rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
•
poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania
ľudových piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní
získať základy národnej identity a vlastenectva,
•
postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť
svojho života.
Kognitívne ciele
•
poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),
•
prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo
pracovať a využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku
na definíciu pojmov,
•
prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností)
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných
činností,
•
zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k
hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,
•
poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby
vzhľadom na mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali
výpovede predložených, veku primeraných umeleckých diel,
•
získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického
vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.
Socioafektívne ciele
•
uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a
tvorivosť,
•
empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne
vyjadrovať vlastné názory a postoje,
•
bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych
kultúr,
•
získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i
prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,
•
chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý
spôsob vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia
svojho života.
Psychomotorické ciele
• na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje
hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať
ich v individuálnych alebo skupinových projektoch,
•
dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:
•
rozvíjal citový svet žiakov,
•
formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k
prírode, ku všetkým prejavom života,
•
vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,
•
vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými
dielami, tancom,
•
vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez
nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.
V štvrtom ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov predmetu:
•
prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych
folklórnych oblastí Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj
príspevok HV k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,
•
poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi
rôznych dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva.
Úlohou HV je maximálne využiť špecifickú možnosť predmetu: aktivizovať tvorivé
sily, formovať emocionálnu a rozumovú stránku žiakov, získať základy hudobného myslenia,
elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a
vkusových postojov.
Hudobné činnosti naďalej dávajú možnosť žiakom aktívne sa stretávať s hudbou, sú
rozhodujúcimi prostriedkami rozvíjania hudobnosti žiakov. Majú nezastupiteľnú funkciu aj
preto,
lebo
zásluhou
ich
rozmanitosti
dostávajú
žiaci
možnosť
sebarealizácie,
experimentovania, spájajú hudbu so slovom, pohybom, s hrou na detských hudobných
nástrojoch. Hudobné činnosti nesmú byť izolované a musia mať v rámci jednej vyučovacej
hodiny spoločný edukačný cieľ.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
•
hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska),
•
inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,
•
príbehy, ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál
zameraný na jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu
didaktických problémov),
•
sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobnopohybových, hudobno-dramatických.
Vokálne činnosti
Obsah
•
základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia,
dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,
•
práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom
uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov,
•
jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas,
•
intonácia diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena,
melodická otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,
•
hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 , 4/4 takte,
•
používanie taktovacích gest,
•
orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu,
tempa, dynamiky.
Inštrumentálne činnosti
Obsah
•
hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i
produkcie,
•
hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z
prírody a okolitého prostredia, sveta rozprávok,
•
hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov
v 2/4, 3/4, 4/4 takte k piesňam a hudobným hrám,
•
tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba
malých celkov a jednoduchej formy.
Hudobno-pohybové činnosti
Obsah
•
reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta,
•
pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza,
dopredu, dozadu, na mieste, poklus, beh),
•
vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele (tlieskanie, plieskanie,
podupy podľa hudby),
•
pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, slabo,
pomaly, rýchlo,
•
používanie taktovacích gest v 2/4, 3/4, 4/4 takte,
•
pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady.
Percepčné činnosti
Obsah
•
aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej
žánrových, štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať,
•
rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, tón, reč, spev),
•
rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa,
•
pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní
ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu,
•
sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz,
•
sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny,
•
využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou,
pohybom; vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej
ukážke.
Hudobno-dramatické činnosti
Obsah
•
využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu.
Tematické okruhy
•
Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti. (21 hod)
Slovenské ľudové piesne troch základných folklórnych oblastiach Slovenska +
regionálne piesne. (Výber z učebnice pre 4. ročník ZŠ). Ľudové hudobné nástroje,
vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje. Folklórny kalendár. (Výber z učebnice pre 5.
ročník ZŠ). Folklórne súbory.
•
Poslanie hudby v našom živote (12 hod.)
Slovenské ľudové piesne (uspávanky, tanečné, regrútske, svadobné, koledy...). Rôzne
podoby slovenských ľudových piesní v úprave skladateľov od 19. storočia podnes.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Umenie a kultúra
Hudobná výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Ľudová pieseň v
živote človeka a
spoločnosti.
10
Obsahový štandard
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1 hodina týždenne (33 h/ročne)
Výkonový štandard
Krátke hlasové, intonačno-rytmické a
Vokálno-intonačné činnosti
sluchové cvičenia, rytmické a melodické Žiak ovláda základné hlasové zručnosti:
doplňovačky.
- správne držanie tela, spevácke
Slovenské ľudové piesne a ich dnešná
dýchanie, otváranie úst, mäkké
podoba v rozsahu h - d².
nasadenie tónu, artikulácia, spev
hlavovým tónom.
- piesne spieva intonačno-rytmicky
správne a precítene.
- podľa fonogestiky a písmenkových nôt
intonuje v durovej diatonike, tvorí v
tomto tónovom priestore.
- rozlišuje durové a molové tóniny
(trojzvuky, stupnice, piesne).
- vie zaspievať dvojhlasný kánon a
jednoduchý dvojhlas.
- pozná a vie správne zaspievať piesne
aspoň z 3 oblastí Slovenska (15 piesní)
- pozná a správne realizuje hodnoty nôt
vyskytujúcich sa v notových zápisoch.
- ovláda čítanie nôt od h po d².
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna
výchova
Ľudová pieseň v
živote človeka a
spoločnosti.
Ľudová pieseň v
živote človeka a
spoločnosti.
Poslanie hudby v
našom živote
6
5
6
Sprievody k piesňam, jednoduché
rytmické hry, jedno a viachlasné
rytmické cvičenia.
Jednoduché ľudové tance, hudobnopohybové tanečné hry.
Umelecké spracovanie slovenských
ľudových piesní od 19. storočia podnes.
Inštrumentálne činnosti
Žiak:
- vie zahrať a tvoriť jednoduché
sprievody k piesňam správne
zvoleným detským hudobným
nástrojom.
- sa zdokonaľuje v technike hry na
detských hudobných nástrojoch.
- dokáže vytvoriť vlastné hudobné
nástroje a vie ich tvorivo využívať.
- vie zdôrazniť dôležité hudobné
myšlienky v počúvanej skladbe.
Hudobno-pohybové činnosti
Žiak:
- vie zatancovať jednoduchý čardáš,
pomalý valčík.
- pozná valašský krok, mazúrku, polku.
- vie zostaviť z krokov jednoduchý
tanec, rešpektujúc formu piesne a
kultivované telesné pohyby.
- dokáže pohybom správne reagovať na
hudbu, dokáže vyjadriť obsah piesní a
skladieb pohybom.
- vie elementárne pohybovo
improvizovať na hudbu.
- vie taktovať 2- a 3- dobý takt.
Percepčné činnosti
Žiak:
- pozná kontrast, návrat, totožnosť,
podobnosť (variácie) a odlišnosť
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Tvorba projektov
a prezentačné
schopnosti
FG
-
-
-
Poslanie hudby v
našom živote
6
Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden
hudobno-dramatický celok.
hudobných myšlienok v hudobnej
skladbe.
dokáže expresívnu reakciu na hudbu
umocňovať pohybom, vizualizáciou a
verbalizáciou.
podľa sluchu pozná minimálne 6
hudobných skladieb, dokáže vystihnúť
zámer skladateľa a odhaliť výrazové
prostriedky, ktorými ich realizoval.
podľa sluchu rozozná sláčikové,
dychové nástroje, fujaru, gajdy.
vie sa orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.
Hudobno-dramatické činnosti.
Žiak:
- dokáže prežívaním modelových
situácií pociťovať spojenie hudobnodramatického prejavu s reálnymi
životnými situáciami.
- rešpektuje názory iných a stojí si za
svojimi riešeniami.
- vie transformovať v hudobných
činnostiach získané vedomosti a
skúsenosti pri realizácii improvizácie
v hudobno-dramatických etudách a
celkoch.
Mediálna výchova
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Tvorba projektov
a prezentačné
schopnosti
4. Metódy a formy práce
Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto sú
odporúčané tieto organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce:
•
skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí,
besedy,
•
zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol;
špecifické metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a
kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačnoreceptívna metóda, improvizácia.
5. Učebné zdroje
•
Učebnica Výtvarná výchova pre 4. ročník
•
Časopisy pre deti s danou tematikou , vhodne zvolené texty
•
Manipulačné pomôcky, IKT využiteľné v rámci predmetu
•
Iné materiálno- technické a didaktické pomôcky
6. Hodnotenie predmetu
Koncepcia hodnotenia predpokladá dobré poznanie žiaka. Formatívne hodnotenie sa
uskutočňuje v rôznych formách (ústne, písomné, symbolické, grafické, prezentácia výsledkov
práce žiaka). Formatívne hodnotenie poskytuje žiakovi spätnú väzbu, poukazuje na klady,
resp. nedostatky, aby bolo možné cielene ovplyvňovať priebeh hodnotenej činnosti. Veľký
dôraz sa kladie na sebahodnotenie žiakov v rôznych formách. Iné metódy: zážitkové,
kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické metódy:
intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda
osvojovania
piesní,
riadené
objavovanie
hudby,
informačno-
receptívna
metóda,
improvizácia.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie
žiakov základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa . dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Zdravie a pohyb
Telesná výchova
štvrtý
týždenne - 2 hodiny (2 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 66 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov
zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v
prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a
jeho okolie.
Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží
pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti
pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu
žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú
kompenzačnú funkciu v procese edukácie.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov
vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb" platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň
postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.
4. ročník rovnako ako tretí je prechodný. Ide v ňom o postupný, primerane gradovaný
prechod od spontánnosti a hravosti k prevažne riadenej činnosti. Narastá podiel súťaživých
činností, športových prvkov a výkonov. Tomu zodpovedá primeraný nárast poznatkov. I
naďalej sa venuje pozornosť cvičeniam, ktoré pozitívne vplývajú na správne držanie tela
žiakov. Dominuje snaha o priebežný rozvoj bioenergetickej a funkčnej kapacity organizmu,
ktorá pozitívne vplýva na proces osvojovania i zdokonaľovania pohybových zručností.
Ciele predmetu :
•
Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu
kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne
orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. Mať vytvorenú
elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a
pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i
po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.
•
Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní
vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote.
Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie.
•
Osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so
základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové
schopnosti, preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a
športu pri realizácii pohybových činností.
Rozvoj kľúčových kompetencií :
•
Aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase, byť
motivovaný o ďalšie vzdelávanie. Vytvoriť si vlastnú identitu pri aktívnej športovej
činnosti.
•
Mať vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom
poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových
záujmov.
•
Dokázať v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, byť tolerantný k
súperom pri súťažiach, vedieť kooperovať v skupine, akceptovať práva a povinnosti
účastníkov hry, súťaže a svojim správaním prispievať k nerušenému priebehu
športovej akcie.
•
Vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti –
svojej účasti na nej v rámci skupiny, tímu.
•
Rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít, rozvíjať logické
myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach.
•
Mať osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vedieť ich
aplikovať a tvorivo rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase.
•
Mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je
súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka.
•
Vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou, vyjadrovať svoje názory,
vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými aktivitami.
•
Získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Obsah vyučovacieho predmetu sa opiera o päť tematických okruhov:
•
základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti ( 30% )
•
manipulačné, pohybové a prípravné športové hry ( 30% )
•
kreatívne a estetické pohybové činnosti ( 15% )
•
psychomotorické cvičenia a hry ( 15% )
•
aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti ( 15% )
Charakteristika jednotlivých cieľových okruhov:
•
Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti (Zásady bezpečného a
účelného pohybu v telovýchovných objektoch, základy správnej techniky behov,
skokov, hodu loptičkou, základy správnej techniky gymnastických cvičení, o význame
základných lokomočných a nelokomočných pohybov.)
•
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (Základné poznatky o pravidlách
realizovaných hier, o správnej technike základných herných činností jednotlivca
realizovaných hier, o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových
schopností alebo osvojovaných pohybových zručností, o význame hier pre zábavu a
zdravie človeka.)
•
Kreatívne a estetické pohybové činnosti - tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky, so zameraním na správne a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v
rôznych polohách, rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych
jednoduchých hudobných nástrojov, pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie
pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností človeka), pohybová improvizácia na
hudobné motívy, alebo zadané témy, tanečná improvizácia na základne naučených
tanečných krokov, motívov, väzieb.
•
Psychomotorické cvičenia a hry. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb
Predmet:
Telesná výchova
Tematický
celok
Základné
lokomócie a
nelokomočné
pohybové
zručnosti
Časová
dotácia
20
Obsahový štandard
Poradové cvičenia- zásady bezpečného a
účelného pohybu v telovýchovných
objektoch
Správne uchopenie a držanie náčinia,
náradia pri nosení, ukladaní, manipulácii
pred, po cvičení a v priebehu cvičenia
Zásady a spôsob poskytovania prvej
pomoci sebe i iným
Nácvik a zdokonaľovanie chôdze,
pochodového kroku, behu
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 2 hodiny týždenne (66 h/ročne)
Výkonový štandard
Prierezové témy /
finančná gramotnosť
FG
Žiak:
- správne vníma význam poradových
cvičení pre účelnú organizáciu.
- pozná základné poradové cvičenia. Ochrana života a zdravia
- vie správne uchopiť a držať náčinie,
náradie pri nosení, ukladaní,
FG
manipulácii pred, po cvičení a v
priebehu cvičenia.
Osobnostný a sociálny
- ovláda zásady a spôsob
rozvoj
poskytovania prvej pomoci sebe i
iným.
- ovláda základné lokomócie.
- pozná možnosti aplikácie
uvedených pojmov, vníma ich
Mediálna výchova
význam pre život a šport.
- vie organizovať nástup a podať
učiteľovi hlásenie pred vyučovaním
telesnej výchovy.
Manipulačné,
pohybové a
prípravné
športové hry
Kreatívne a
estetické
pohybové činnosti
20
10
Žiak:
- pozná a používa názvy jednotlivých
druhov cvičení, vie vysvetliť význam
používaných a vykonávaných cvičení
pre zdravie.
Cvičenia s náčiním (s krátkym a dlhým
- ovláda správny spôsob (metódu)
švihadlom, s tyčou a lanom, s loptami a
vykonávania jednotlivých cvičení a
netradičným náčiním)
spôsob správneho dýchania, vie
správne uchopiť a zaobchádzať s
Cvičenia s využitím náradia (s lavičkami ,
náradím, náčiním
na rebrinách, s využitím debny)
- vie poskytnúť dopomoc a záchranu
pri cvičení, chápe jej význam.
Cvičenie v prírodných podmienkach
- pozná pravidlá, spôsob organizácie,
rozhodovania a hodnotenia súboru
Pohybové činnosti (rozvoj rýchlosti,
hier, vie riešiť herné situácie v
obratnosti, sile, vytrvalosti, hudobno zmysle pravidiel hry.
tanečné a pohybové)
- - rozumie a používa pojmy používane
v hrách (hráč, spoluhráč, súťažiaci,
kapitán, protihráč, rozhodca, hrací
priestor, hracia plocha, hracie
pomôcky, body, zásahy a podobné
druhy hodnotenia, postavenie hráčov,
obmena hry atď.) .
Žiak:
Technika esteticky vykonávaných
- vie vo voľnej skupine (rozptýlení),
pohybov horných a dolných končatín v kruhu napodobniť chôdzou,
priestorová fantázia
behom smer pohybu: vpred, vzad,
vpravo, vľavo bez otáčania hlavy.
Rozvoj rytmického cítenia
- dokáže na základe slovných
(tlieskanie v sede, pred telom, o stehná, o
pokynov zmeniť smer, pohybom
zem a striedavo, tlieskanie v spojení s
rúk, hlavy vyjadriť smer.
chôdzou, tlieskanie v pohybe s ramenami) - prakticky využíva a rozvíja
Cvičenia bez náčinia (motivačné,
naťahovacie, uvoľňovacie, dýchacie,
vytrvalostné)
Ochrana života a zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Environmentálna
výchova
Dopravná výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Ľudové tance (tanečné kroky: krok
premenný, hladký polkový, pílivý krokposkok, tanečný motív s využitím
jednotlivých krokov)
Psycho- motorické
cvičenia a hry
Aktivity v prírode
a sezónne
pohybové činnosti
9
7
Strečing
Sezónne činnosti (turistika, korčuľovanie,
sánkovanie, plávanie)
Pohyb a zdravie, otužovanie
Chôdza a hra v prírode
rytmické cítenie v akrobacii,
kondičných cvičeniach, turistike.
- vie zatancovať nové kroky, i
jednoduché tanečné motívy.
Žiak:
- pozná správnu polohu tela pri
cvičení.
- rozumie významu uvoľnenia
jednotlivých častí tela.
- správne dýcha pri cvičení aj pri
hrách.
- ovláda cvičenia zamerané na
správne dýchanie, uvoľnenie tela.
Žiak:
- správne pomenováva základné
pohybové činnosti vo výučbe
realizovaných druhov sezónnych
aktivít.
- vie ukázať správne technické
prevedenie daných činností.
- uplatňuje prvky sezónnych
pohybových činností aj vo voľnom
čase.
- prezentuje pozitívny vzťah k
pravidelnej realizácii pohybových
činností.
- rozvíja myslenie a komunikačné
zručnosti.
- rozvíja kultúru pohybového
prejavu.
Mediálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Environmentálna
výchova
FG
Ochrana života a zdravia
4. Metódy a formy práce
Základné metódy a formy práce:
•
vysvetľovanie
•
slovné
•
názorná ukážka
•
frontálna výučba
•
skupinová práca
•
individuálna práca
•
telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých
predmetoch, keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť)
•
rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať
možnosti školského dvora, voľných priestorov )
•
vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma)
5. Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú:
•
telocvičné náradie a náčinie
•
učebné osnovy z telesnej výchovy
•
multimédia, encyklopédie, časopisy, odborné metodiky z jednotlivých športov
6. Hodnotenie predmetu
K dosiahnutiu cieľov v predmete Telesná výchova prispieva vhodný spôsob
hodnotenia. Vo 4. ročníku sú žiaci hodnotení známkou. Pri praktických aktivitách je vhodné
slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby
záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu
žiaka. Žiakom sa poskytuje priestor na sebahodnotenie a reflexiu (sebahodnotenie pri výbere
činnosti, sebahodnotenie počas činnosti, záverečné hodnotenie po ukončení celku alebo po
dlhšom časovom období ).
Pri hodnotení výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích
štandardov hodnotíme :
-
aktívny vzťah k danému predmetu, využívanie osobných predpokladov
-
kreativita a originalita, záujem a snaha o zlepšenie telesnej i duševnej zdatnosti
-
schopnosť zaujať postoj a vyjadriť názor
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
štvrtý
týždenne - 1 hodina (1 h ŠVP a 0 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných
činností a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych
životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a
technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a
doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v
ďalšom živote a v spoločnosti.
Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je
založená na tvorivej spolupráci žiakov.
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek
a technika sa vychádza zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo
všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať
z hľadiska troch navzájom prepojených komponentov:
•
Výchova vzťahu k technike (postoje, hodnoty)
•
Výchova o technike (vedomosti)
•
Výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti)
V rovine hodnôt a postojov sa v predmete smeruje k:
•
poňatiu úlohy techniky v spoločnosti
•
uvedomeniu si toho, ako technika ovplyvňuje náš život
•
bipolárnemu vnímaniu techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať)
•
rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky
•
rozvíjaniu osobnostných vlastností
•
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov
•
vytváraniu postojov
•
zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce
•
rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť)
•
rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov
•
rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácia, sebadôvera, sebavzdelávanie
a pod.)
V rovine vedomostí smeruje k:
•
porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky na
veku primeranej úrovni
•
poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác
•
poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácie s ňou
V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:
•
získavaniu pracovných skúseností a zručností
•
spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky
•
získaniu pracovných zručností pri opracovaní technických materiálov
•
spôsobilosti v oblasti konštruovania
•
osvojenie si bezpečného používania techniky v domácnosti
•
pestovaniu a ošetrovaniu rastlín
•
využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote
•
naučeniu sa pracovať v tíme
•
poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze
Vzdelávanie v tejto oblasti vedie žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci, k osvojeniu
základných pracovných zručností a návykov, k vytrvalosti, k chápaniu práce a pracovnej
činnosti ako spôsobu sebarealizácie, k orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti,
k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a recyklácie, k bezpečnému správaniu sa
v doprave a na komunikáciách.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:
•
Tvorivé využitie technických materiálov
•
Základy konštruovania
•
Starostlivosť o životné prostredie
•
Stravovanie a príprava jedál
•
Ľudové tradície a remeslá
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
Vzdelávacia oblasť:
Predmet:
Tematický
celok
Tvorivé využitie
technických
materiálov
Časová
dotácia
8
Obsahový štandard
Poznávanie vlastnosti materiálov
Papier a kartón ( strihanie, lepenie,
skladanie, olepovanie)
Textil ( navliekanie nite do ihly, robenie
uzlíka, osvojenie základných stehov,
zhotovenie výrobku podľa strihu )
Drevo ( skúmanie vlastností drevín,
kombinovanie drevín, oddeľovanie,
spájanie, maľovanie )
Základy
konštruovania
10
Konštrukcie okolo nás
Elektrický obvod, zdroje elektrickej
energie
Ročník: štvrtý
Počet hodín: 1hodina týždenne (33h/ročne)
Výkonový štandard
Žiak:
- vie hodnotiť výsledok svojej práce.
Postupne si osvojuje interpersonálne
spôsobilosti v rámci technických
činností realizovaných samostatne i v
kolektíve (plánovanie, organizovanie,
kontrolovanie, empatia, riešenie
konfliktných situácií, rešpektovanie a
tolerovanie odlišností, zodpovednosť
za svoju prácu vo vzťahu k rozvoju
spoločnosti a životnému prostrediu ).
Osvojuje si schopnosť chápať
význam technickej záujmovej
činnosti.
Žiak:
- vie, že je dôležité efektívne žiť a
pracovať s inými ľuďmi, učiť sa s
nimi a od nich.
- aktívne sa zapája do plánovania,
Prierezové témy/
finančná gramotnosť
FG
FG
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
Environmentálna
výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Technické komunikačné prostriedky
Technika v doprave
Starostlivosť
o životné
prostredia
9
Črepníkové rastliny a životné prostredie
Poznávanie úžitkových rastlín
Pokusy a pozorovania
Pestovanie vonkajších okrasných rastlín
organizovania, kontrolovania a
hodnotenia nielen svojich ale aj iných
prác a situácií. Učí sa tolerancii,
rešpektu a akceptovaniu iných ľudí.
- Pestuje si motiváciu, odhodlanie k
tvorbe osobne a spoločensky
prospešných technických produktov.
- aktívne rozvíja poznanie, že
produktívna práca je základnou
podmienkou rozvoja človeka a
spoločnosti.
- orientuje sa v rôznych odboroch
ľudskej činnosti, osvojuje si potrebné
poznatky pre uplatnenie sa v profesii.
- pozná moderné komunikačné
prostriedky. Je oboznámený s
dopravou a dopravnými
prostriedkami v rámci rozvoja
cestovateľskej mobility.
Žiak:
- pozná a vie odborne pomenovať
vybrané črepníkové rastliny, pozná
ich nároky na životné podmienky a
ich význam pre tvorbu životného
prostredia.
- vie špecifikovať ošetrovanie
črepníkových rastlín, rozmnožovanie
i hydroponické pestovanie rastlín.
- aktívne zatrieďuje druhy zelenín do
pestovateľských skupín.
- pozná význam zeleniny pre zdravie a
výživu.
Ochrana života a
zdravia
FG
Dopravná výchova
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Ochrana života a
zdravia
FG
Environmentálna
výchova
Rez a úprava kvetín do váz
Stravovanie
a príprava jedál
3
Technika v kuchyni- význam
Základné bezpečnostné pravidlá v
kuchyni pre deti
Výber, nákup a skladovanie potravín
Ľudové tradície a
remeslá
3
Skúmanie vlastnej kultúry
Tradície spojené s vianočnými a
veľkonočnými sviatkami
Spoznávanie ľudových remesiel
- pozná vybrané druhy vonkajších
okrasných rastlín (letničky, dvojročné
okrasné rastliny, trvalky).
- pozná okrasné rastliny vhodné na
aranžovanie, správne zásady zberu,
rezu, prenášania, úpravy, sušenia a
uskladnenia rastlinného materiálu.
- aktívne sa podieľa na skupinových
projektoch.
Žiak vie:
- pripraviť stôl pre jednoduché
stolovanie.
- samostatne pripraviť jednoduchý
pokrm.
- udržať poriadok a čistotu pracovných
plôch, dodržiava základy hygieny a
bezpečnosti práce.
Žiak:
- pozná význam hlavných sviatkov
vlastnej kultúry (Vianoce, Veľká noc,
ďalšie zvyky ,...).
- vie zhotoviť produkt symbolizujúci
danú tradíciu.
- pozná minimálne jedno remeslo v
regióne s bohatou históriou a skúmajú
históriu ľudových remesiel.
- pozná zvyky a tradície svojej rodiny.
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Ochrana života a
zdravia
Osobnostný a sociálny
rozvoj
FG
Multikultúrna výchova
Tvorba projektu a
prezentačné zručnosti
4. Metódy a formy práce
Metódy a formy si volí učiteľ. Zvolené formy a metódy majú byť veku primerané.
Medzi metódy, ktoré prispievajú k rozvoju pracovných zručností patria tradičné aj netradičné
vyučovacie metódy. V procese vyučovania majú veľký význam tieto metódy:
•
Metóda praktickej skúsenosti a činnosti
•
Výkladovo-ilustratívne metódy
•
Metódy výkladovo-problémové
•
Heuristické metódy
•
Výskumné metódy
•
Metódy skupinovej práce
Organizačné formy, ktoré môže učiteľ použiť vo vyučovaní: frontálne, skupinové,
diferencované, individualizované
5. Učebné zdroje
•
KOŽUCHOVÁ a kol.: Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ
•
Rôzne časopisy ručných prác napr. DORKA a pod.
•
Náučná literatúra o pestovaní rastlín
•
IKT, internet, video a pod.
6. Hodnotenie predmetu
Pri hodnotení výsledkov sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích
štandardov hodnotíme: aktívny vzťah k danému predmetu, využívanie osobných
predpokladov, kreativitu a originalitu, záujem a snaha o zlepšenie, schopnosť zaujať postoj a
vyjadriť názor.
Žiaci sú hodnotení klasifikáciou v zmysle metodického pokynu na hodnotenie žiakov
základnej školy schváleného MŠVVŠ SR č. 22/2011 z 1. mája 2011.
Základná škola pri Liečebno – výchovnom sanatóriu, 034 91 Ľubochňa - dolina
Názov ŠVP
Názov ŠKVP
Vyučovací jazyk
ŠVP I. stupeň ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne vzdelávanie
DOLINIARIK
slovenský
Vzdelávacia oblasť
Predmet
Ročník
Časový rozsah
výučby
Rozvoj psychomotorických zručností a percepcie
Rozvíjanie špecifických funkcii
štvrtý
týždenne - 1 hodina (0 h ŠVP a 1 h ŠkVP)
ročne – 33 hodín
Charakteristika vyučovacieho predmetu
1. Charakteristiku vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet rozvíjanie špecifických funkcií (ďalej len RŠF) je zavedený v našej
škole ako voliteľný predmet pre žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami
pozornosti, poruchami motoriky.
VPU majú individuálny charakter a vznikajú na podklade dysfunkcií centrálnej nervovej
sústavy. Vzhľadom k tomu, že v našej škole sú žiaci, ktorí si vyžadujú intenzívnu
individuálnu starostlivosť pri reedukácii VPU, bolo potrebné pre podmienky našej školy
vytvoriť individuálny vzdelávací plán pre daných žiakov.
Rámcový obsah vzdelávania predmetu RŠF je prílohou vzdelávacieho programu pre
žiakov s VPU, ktorý je vykonaním § 6 ods. 1 a § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. a
týmto zákonom je pre označenie špecifických vývinových porúch učenia zavedený pojem
vývinové poruchy učenia (ďalej len VPU).
2. Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom predmetu RŠF je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií
ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania.
Cieľom špeciálnopedagogickej reedukácie je odstrániť alebo aspoň zmierniť VPU a
eliminovať edukačné nedostatky, ktoré z nich vyplývajú. Sekundárnym cieľom RŠF je
prevencia vzniku porúch správania ako následku neúspechu v komunikácii a v osvojovaní si
gramotnosti.
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti nepochybne úzko súvisí s vývinom vnímania,
predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa.
Obsah špeciálnopedagogickej reedukácie musí byť v súlade s mentálnymi a komunikačnými
schopnosťami dieťaťa, bez ohľadu na fyzický vek.
V procese reedukácie vychádza špeciálny pedagóg z dostupných odborných materiálov a
najmä z pracovných listov, ktoré si aktuálne vytvára.
Špeciálny pedagóg na začiatku školského roka na základe výsledkov
špeciálnopedagogickej diagnostiky, prípadne rediagnostiky, odporúčaných terapeutických
metód a postupov a rámcových učebných osnov vypracuje individuálny plán pre daného
žiaka. Špeciálny pedagóg je povinný aktualizovať svoje vedomosti z odbornej literatúry i
vzdelávacích podujatí a zavádzať ich podľa vlastného uváženia do svojej práce. Podrobnejšie
postupy je možné čerpať z odbornej literatúry.
Proces samotného učenia sa, učenia sa čítania, písania a počítania podmieňuje celý
komplex schopností ako vnímanie, orientácia, motorika, pozornosť, pamäť, myslenie. Ak sú
niektoré z nich u žiaka nedostatočne vyvinuté alebo narušené, je potrebné používanie
špeciálnych metód, foriem a postupov pri výučbe a vytváranie predpokladov pre ďalšie
vzdelávanie u týchto žiakov.
3. Obsah vyučovacieho predmetu
K vymedzenému obsahu budeme pristupovať ako k otvorenému systému, čo znamená,
že učivo je možné dopĺňať či redukovať. Jednotlivé osnovné heslá plnia funkciu námetov na
jednotlivé hodiny, čiže učiteľ si zvolí také, ktoré podľa jeho názoru sú potrebné pre žiakov
z aspektu ich praktického významu pre reedukáciu. Takto štruktúrovaná osnova vytvára
dostatok priestoru pre iniciatívu učiteľa z hľadiska obsahu i rozsahu.
Ciele stimulácie
Obsah stimulácie
Oblasť rozvíjania iných schopností
Rozvíjať taktilné a kinestetické vnímanie
Rozvíjanie vnímania, poznávania,
diferenciačných schopností
Rozvíjať sluchovú a zrakovú gnóziu
Rozvíjanie pamäti (akusticko-verbálna a
(vnímanie, diferenciácia, pamäť).
zraková, pracovná pamäť)
Poznávacie procesy (zachovanie,
priraďovanie, zoraďovanie, triedenie kategorizácia)
Rozvíjať priestorovú orientáciu (orientácia v
Rozvíjanie priestorovej a časovej orientácie.
makropriestore, orientácia v mikropriestore)
Nácvik pravo-ľavej orientácie (telesná
a orientáciu v čase
schéma, rovinná a časová orientácia),
Serialita (nácvik sekvencií, postupnosti)
Intermodalita (audiovizuálny vzťah)
Rozvíjať motorické schopnosti
Rozvíjanie oromotoriky,
vizuomotoriky,
jemnej a hrubej motoriky,
grafomotoriky,
fonograforytmiky.
Oblasť matematických schopností
Rozvíjať predčíselné predstavy
Zoskupovanie pod hlavné pojmy, vytváranie
analógii, rozpoznávanie a použitie pravidla,
rozpoznávanie súvislostí.
Triedenie, množstvo, veľkosť, zaradenie,
usporiadanie, porovnávanie, postreh, logika;
Pochopenie predčíselných pojmov veľkosť,
tvar, dĺžka, počet
Rozvíjať číselné predstavy
Osvojiť si stálosť množstva
Pojem číslo, zápis čísla, množstvo, rad čísel,
číselná os, rozklad čísel, párne a nepárne
čísla, porovnávanie, zmena množstva
Naučiť žiakov matematické operácie a
Osvojiť si okruh matematických a číselných
vzťahy medzi nimi
pojmov
Význam znamienok, názorné príklady,
manipulácia s predmetmi, sčítanie a
odčítanie, násobenie a delenie, tabuľky,
orientácia v tabuľkách, zlomky, hry s
kartami, kockami, paličkami, žetónmi,
tabuľkami
Vzhľadom na to, že cieľ a obsah predmetu je zameraný na výhradne individuálny reedukačný
a liečebný význam predmetu podľa druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia každého
žiaka, nie je možné stanoviť ani záväzné a presné výkonové štandardy a ani postupovať
podľa
doterajších zaužívaných postupov v hodnotení a klasifikácii, takže nemôžu byť
zaznamenané v nasledujúcich tabuľkách.
4. Metódy a formy práce
Vyučujúci špeciálny pedagóg rozhoduje o spôsobe riadenia vyučovacieho procesu a
usiluje sa o dosiahnutie optimálnych výsledkov.
Prístupom k žiakom, voľbou aktivizujúcich organizačných foriem práce, stimulovaním
myšlienkovej, motorickej a rečovej činnosti žiakov pomocou podnetne sformulovaných úloh,
uplatňovaním individuálneho prístupu (napr. ukladaním úloh rôzneho stupňa náročnosti
jednotlivcom alebo skupinám žiakov podľa ich úrovne) vyučujúci prispieva k tomu, aby žiaci
mali po kladne hodnotených výkonoch pocit spokojnosti a úspechu a tak sa podporila ich
poznávacia aktivita v predmete.
Na zistenie toho, či sme dosiahli ciele, zvolíme také formy kontroly, ktoré umožňujú zistiť, na
akej úrovni sú žiaci schopní riešiť konkrétne úlohy.
Dosiahnutie žiadaných schopností žiaka s VPU závisí od angažovanosti a tvorivého prístupu
pedagógov pri didakticko-metodickom stvárnení celého pedagogického procesu .
5. Učebné zdroje
1. JUCOVIČOVÁ, D. – ŽÁČKOVÁ, H. : Reedukace specifických poruch učení u detí. Praha:
Portál, 2008
2. POKORNÁ,V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha: Portál, 1998
3. POKORNÁ,V.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2001
4. POKORNÁ V.:Rozvoj vnímání a poznávání 1,2 . Praha: Portál 2000
5. SINDELAROVÁ,B.: Deficity čiastkových funkcií. Bratislava- Brno: Psychodiagnostika, 2008.
6. ZELINKOVÁ, O.: Poruchy učení. Praha:Portál, 2003.
7. ZELINKOVÁ O.: Cizí jazyky a specifické poruchy učení, Havlíčkúv Brod:Tobiáš 2006.
8. ZELINKOVÁ,O., REZKOVÁ,V.: Koncentrace pozornosti /Soubor cvičení pro děti., Praha
9. ZELINKOVÁ,O.: Cvičenia pre dyslektikov I.,Bratislava: Mayet 2002.
10. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov II. Bratislava:Mayet 2002.
11. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov III. Bratislava:Mayet 2002.
12. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov IV, Bratislava:Mayet 2002.
13. ZELINKOVÁ O.:Cvičenia pre dyslektikov V. Bratislava:Mayet 2002.
Didaktické pomôcky
• Didaktické pomôcky (skladačky, dominá puzzle, pexesá na PĽ orientáciu,
koncentráciu pozornosti, pamäťového a zrakového vnímania, karty na rozvíjanie
jazykových schopností, serialita, protiklady, predložky, slovesá, príčina – následnosť,
geometrické tvary, bludiská, obrázkové dominá…)
• Kobercové písmenká
• Písmenkové bludiská
• Rozvíjanie motoriky- motanice, navliekanie šnúrok, guľôčkové labyrinty
• Jazyk a reč - obrázkový a metodický materiál na podporu prirodzeného vývinu reči
• Čítacie tabuľky, čítacie okienka
• Výukové CD
• PL – Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti
6. Hodnotenie predmetu
Samozrejmou súčasťou vyučovacieho procesu je individuálne slovné hodnotenie:
využívanie pochvaly a povzbudenia za každý
výkon a úspech dieťaťa, s prihliadnutím
na vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti a zlepšenie voči sebe samému.
Na žiakov s VPU budú kladené požiadavky podľa ich schopností. Učivo im bude
prispôsobené. Učiteľ ich bude vhodne motivovať, individuálne im pomáhať pri získavaní
nových vedomostí, tolerovať nedostatky vyplývajúce s ich poruchy. Týmto žiakom bude
učivo podávané zjednodušenou formou, alebo inými úpravami potrebnými na zvládnutie
učiva na základe ich diagnózy.
Potrebné zásady a kritéria hodnotenia žiakov s VPU sú rozpracované v bode 3. 1
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov.
Základná škola pri Liečebno – výc