ASSOCIATION AMITIÉ FRANCO - SLOVAQUE
SPOLOK FRANCÚZSKO–SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA
7, Place de l’Hôtel de Ville - 6O 43O NOAILLES - FRANCE
franco-slovaque @laposte.net; http://amitié-franco-slovaque.eu
tel. / fax: O3 44 O3 34 11 - vo Francúzsku, - en France, – in France.
tel/ fax: OO – 333 / 44 O3 34 11 - voľba mimo Francúzska, hors de la France, call from outside of France
65/2012 .
Anna GAJOVA
Thomas et Pierre CORBIN
Anna GAJOVA
Nous vous invitons à passer un très agréable après midi et une soirée dansante et chantante,
L’évènement aura lieu : le 09 Juin 2012 (Samedi) de 14 H 00 à 23 H 00
124 bis, rue de Bagnolet – 75 020 PARIS - METRO: Porte de BAGNOLET,
Entrée : 22 €uros - dospelí / adultes ; 10 €uros - étudiants et enfants
Rozdelenie mandátov politickým stranám
Oficiálne výsledky predčasných marcových parlamentných volieb.
TASR, Aktuálne.sk
Smer-SD je oficiálnym vítazom volieb,
ÚVK potvrdila predbežné výsledky
Ústredná volebná komisia potvrdila predbežné výsledky sobotných predčasných parlamentných
volieb na Slovensku. Víťazom volieb sa tak oficiálne stal Smer-SD so ziskom 44,41 percenta hlasov, čo
mu prinieslo 83 poslaneckých mandátov.
Robert Fico a Smer-SD zostavi novú vládu bez účasti inej strany.
Aj podľa oficiálnych výsledkov sa do Národnej rady SR dostane šesť politických strán. Na druhom
mieste vo voľbách skončilo KDH so ziskom 8,82 percenta hlasov, nasledujú OBYČAJNÍ ĽUDIA a
nezávislé osobnosti s 8,55 percenta, majú rovnako po 16 poslaneckých mandátov. Do parlamentných lavíc
zasadnú aj poslanci Mosta-Híd (6,89 percenta - 13 kresiel), SDKÚ-DS (6,09 percenta - 11 kresiel) a SaS
(5,88 percenta - 11 kresiel). Do parlamentu sa neprebojovala SNS (4,55 percenta), ani SMK (4,28
percenta).
Volebná účasť dosiahla 59,11 percenta. Bola tak vyššia ako pri posledných parlamentných
voľbách v roku 2010, keď sa vyšplhala na 58,83 percenta. Do volebných zoznamov kompetentní zapísali 4
392 451 voličov, k urnám pristúpilo 2 596 443 z nich.
Do volieb sa mohli ľudia zapojiť aj zo zahraničia, odkiaľ prišlo 7051 hlasov. Počet celkových
platných hlasov vo voľbách dosiahol 2 553 726, teda 98,43 percenta z celkového počtu odovzdaných
hlasov.
MANIFESTATIONS CULTURELLES
AMBASSADE DE SLOVAQUIE EN FRANCE et INSTITUT SLOVAQUE DE PARIS
e mail : [email protected] ;
www.siparis.mfa.sk ;www.foreign.gov.sk
Smer-SD est le vainqueur officiel des élections anticipées 2012
Résultats officiels des élections parlementaires de mars.
Auteur: Aktuálne.sk
La Commission électorale centrale a confirmé les
résultats des élections législatives anticipées du samedi 11
mars 2012 en Slovaquie. Le vainqueur des élections est
officiellement devenu Smer 44,41% des voix, ce qui lui
vaut 83 sièges au parlement.
Le parti Smer-SD/Robert Fico devrait former un
nouveau gouvernement sans la participation d'une autre
partie. Selon les résultats officiels, le Conseil national est
composé de six partis politiques. Le deuxième parti KDH
Robert FICO
bénéfice 8,82 % des voix, suivi par des GENS
ORDINAIRES et PERSONNALITES INDEPENDANTES
à 8,55 %, juste après les 16 sièges parlementaires, Most-Hit
(partie magyare) ont obtenus 6,89 % - 13 sièges, DS-ODS (6,09 % - 11 sièges) et SAS
(5,88 % - 11 sièges).
Le taux de participation était de 59,11 %. Il était donc plus élevé que lors des dernières
élections parlementaires en 2010 où il s'élevait à 58,83%.
Neuf mois après le recensement, l’office statistique
a publié ses premiers résultats.
La population de la Slovaquie s’élève à 5.397.036 d habitants
La population vieillit plus rapidement. Il y a aussi une augmentation des divorces et des personnes
non croyantes.
Les résultats du recensement de 2011 montrent que la population a augmenté plus lentement que
dans le passé. Comparativement avec 2001, la population a augmenté seulement de 17 581 habitants.
4,352,775 personnes se déclarent de nationalité slovaque, ce qui est plus d'un point en moins.
60 000 personnes de moins pour la nationalité magyare.
Le nombre de personnes se déclarant de confession catholique ont également chuté, passant de
68,9% à 62%, tandis que le nombre d'athées a augmenté légèrement de 13% à 13,4%.
La double nationalité déclare 8000 personnes
La population totale de nationalité slovaque est de 92,2 %.
8 203 personnes ont déclaré la double nationalité ce qui représente 0,2% de la population totale
des résidents (25,9% Tchèques), (16,7 % les Magyares), (8,9% des Polonais), (6,6% l'Ukraine) (5,1%
Roumains).
Le vieillissement de la population s'accélère
La population slovaque est vieillissante et cette tendance s'accélère. Comparé à la situation il y a
10 ans, la part des jeunes de moins de 14 ans a diminué » Comparé à la situation il y a 10 ans, la part des
personnes en âge de production, c'est-à-dire les personnes plus jeunes que 14 ans, est en diminution.
Les divorces sont en augmentation et les mariages en diminution.
La proportion de personnes seules par rapport à la population depuis 20 ans n'a pas changé.
Les recensements de 1991, 2001 et 2011 ont montré 42,3% de célibataires.
Les mariages sont en diminution
Le nombre de mariages diminue passant de 44,9% en 2001 à 41% en 2011.
Inversement, il y a une augmentation de divorcés, passant de 4,3% en 2001 à 7,6% en 2011.
La Slovaquie est plus instruite
l'Office statistique dit que le niveau d'éducation de la population de la Slovaquie augmente.
La preuve en est la proportion de personnes diplômées à l’Université qui a augmenté de 7,8% en
2001 à 13,8% en 2011.
Štatistický úrad po deviatich mesiacoch od sčítania
zverejnil prvé výsledky.
Slovensko má 5 397 036 obyvateľov
Starneme rýchlejšie. Pribúda rozvodov i ľudí bez vyznania.
Z výsledkov sčítania 2011 vyplýva, že počet obyvateľov stúpol najpomalšie v histórii.
Oproti roku 2001 pribudlo len 17 581 obyvateľov a Slovensko ich tak má 5 397 036.
Mierne stúpol aj počet Rómov z 1,7% na 2% populácie, zatiaľ čo počet Slovákov či Maďarov klesol.
K slovenskej národnosti sa prihlásilo 4 352 775 ludi, čo je o viac ako percento menej.
K maďarskej národnosti sa prihlásilo o 60-tisíc ľudí menej.
Výsledky však skresľuje fakt, že údaj o národnosti nevyplnilo až 382 493 ľudí.
Podľa výsledkov klesol aj počet ľudí, hlásiacich sa k rímskokatolíckej cirkvi zo 68,9% na 62%, kým počet
ateistov mierne stúpol z 13% na 13,4%.
Opäť však stúpol najmä počet ľudí, ktorí údaj o vierovyznaní nevyplnili.
Viacnásobné občianstvo má vyše 8000 ľudí
Z celkového počtu obyvateľov má 92,2 percenta slovenskú štátnu príslušnosť.
"Viacnásobné občianstvo deklarovalo 8 203 obyvateľov, to je 0,2 percenta z celkového počtu obyvateľov s
trvalým pobytom," Českej republiky (25,9 percenta), Maďarska (16,7 percenta), Poľskej republiky (8,9
percenta), Ukrajiny (6,6 percenta) a patria sem aj ľudia z Rumunska (5,1 percenta).
Starnutie populácie sa zrýchľuje
Slovenská populácia starne a tento trend sa zrýchľuje. "V porovnaní so situáciou spred desiatich
rokov najvýraznejšie klesol podiel a počet osôb v predproduktívnom veku, teda do 14 rokov," u.
Rozvodov pribúda, sobášov je menej
Podiel slobodných ľudí na celkovom počte obyvateľov sa za 20 rokov nezmenil. Pri sčítaní v
rokoch 1991, 2001 aj 2011 predstavovali slobodní 42,3 percenta populácie.
"Dochádza však k poklesu podielu vydatých a ženatých obyvateľov,"
Počet zosobášených klesol to zo 44,9 percenta v roku 2001 na 41 percent v roku 2011.
Naopak, zvyšuje sa podiel rozvedených zo 4,3 percenta v roku 2001 na 7,6 percenta v roku 2011.
Slovensko je vzdelanejšie
Úroveň vzdelanosti obyvateľov Slovenska rastie, hovorí Štatistický úrad.
Dôkazom je podiel vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov s trvalým pobytom, ktorý sa zvýšil zo 7,8
percenta v roku 2001 na 13,8 percenta v roku 2011.
Výrazne rastie počet ľudí bez vyznani
SE PERFECTIONNER EN LANGUE SLOVAQUE
Nous tenons à vous informer que des cours de langue
Slovaque seront organisés par le Centre Education permanente de
l’Université Comenius "Le slovaque au quotidien". Ils auront lieu du
24.06.2012 jusqu'au 01.07.2012. Ces cours s’adressent aux
étudiants âgés de 15-18 ans qui ont un niveau de communication
en langue slovaque. 45 places sont disponibles et les cours disposent
de bourses d'études financées par le Ministère de l'Education, de la
recherche et du Sport SR. Les frais de transports seront à la charge
des participants. Date limite d'inscription : 15/05/2012.
Pendant les cours, les participants peuvent s'attendre à:
- L'enseignement de la langue slovaque par des enseignants qualifiés
et expérimentés,
- Visite de Bratislava, voyage passionnant à travers la
République slovaque, au cours duquel : visite de Bojnice Ďumbier,
Vlkolínec, Banska Bystrica, Banska Štiavnica, Kremnica, Smolenice
château, grotte, et de nombreux autres sites historiques intéressants
et des monuments culturels.
http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1824&slovencina-kazdy-den
CHCEŠ SA ZDOKONALOVAŤ V SLOVENČINE ?
týmto by sme Vás radi informovali o kurze, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského „Slovenčina na každý deň a slovenské reálie“, ktorý sa bude konať v dňoch 24.6.2012 až
1.7.2012. Ide o kurz určený pre študentov vo veku 15 až 18 rokov, ktorí majú slovenčinu na komunikatívnej
úrovni. V rámci kurzu je vytvorených 45 štipendijných miest, ktoré sú financované Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účastníci kurzu hradia na vlastné náklady dopravu na Slovensko
a späť a vreckové. Uzávierka prihlášok je 15.5.2012.
V rámci kurzu sa účastníci môžu tešiť na:
výučbu slovenského jazyka prostredníctvom skúsených a kvalifikovaných lektorov,
prehliadku Bratislavy a vzrušujúcu exkurziu naprieč Slovenskou republikou, v priebehu ktorej
navštívia Bojnický zámok, Mýto pod Ďumbierom, Vlkolínec, Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu,
Kremnicu, Smolenický zámok, jaskyňu Driny a mnoho iných zaujímavých historických miest
a kultúrnych pamiatok.
Tel : +421911 717 713 ; Fax : +421250 117 703; E-mail : [email protected] ; Web : www.cdvuk.sk
Vous pouvez vous procurer ce film
sur cassette-video au prix de 22€
ou sur DVD (tarif : 25€)
l‘ adresse : Mme MASSOL M-D,
43 rue Voltaire 79000 NIORT
Som v zahraničí – ako si nájdem prácu na Slovensku na diaľku?
Koncom februára sa uskutočníl veľtrh práce Clickjobfair. Na
rozdiel od „kamenných“ veľtrhov prebiehal celý na internete.
S potencialnými zamestnávateľmi a rekrutermi ste sa teda mohli prepojíť
z pohodlia svojho domova, nech ste boli kdekoľvek. Medzi
vystavovateľmi nájdete IBM, RWE IT, LIDL a ďalších.
„Tento trh práce je inovatívny práve tým, že nemusíte nikam
cestovať, aby ste sa zúčastnili,“ hovorí zakladateľ Clickjobfair.sk, Martin
Smolka. „Na Clickjobfair.sk však nájdete to isté, ako na klasických veľtrhoch
práce.“ dodáva.
Nespornou výhodou online podujatia je, že nemá obmedzený
priestor. Pre vystavovateľov, ani pre účastníkov. „Na našom treťom
podujatí, ktoré sa uskutočnílo 21. až 23. februára 2012, bola účasť približne
20 000 návštevníkov.“ Popri vystavujúcich zamestnávateľoch mohli
návštevníci zavítať aj do stánkov vzdelávacích inštitúcií a podnikateľských
organizácií.
Po registrácii na stránke Clickjobfair.sk si vytvoríte svoj profil,
a môžete vložiť životopis. Následne sa „prechádzate“ po online výstavisku,
kde nájdete všetkých vystavovateľov. Po kliknutí na ich stánok sa vám
zobrazia informácie o firme s aktuálnou ponukou pracovných miest.
Komunikovať môžete aj pomocou textového chatu, ktorý nám
mnohým niekedy vyhovuje viac než osobný kontakt, či absolvovať
videopohovory. Môžete využiť aj prítomnosť kariérneho poradcu alebo kouča, ktorý sprevádza navrátilcov
v procese hľadania si práce na diaľku.
Hlavnou témou sprievodného programu boli alternatívy ku zamestnaneckému pomeru, čo je podľa
najnovších prieskumov veľmi atraktívna forma práce práve pre Slovákov vracajúcich sa zo zahraničia. „V
poslednej dobe veľa mladých ľudí volí kariéru podnikateľa. Preto sme sa rozhodli, že im vyjdeme v ústrety a
prinesieme zaujímavé prezentácie úspešných podnikateľov a informácie pre uľahčenie štartu ich
podnikania,“ hovorí Martin Smolka.
Prvý ročník podujatia sa konal v roku 2010 a odvtedy sme zaznamenali 167 %-ný rast návštevnosti a
80%-ný rast počtu zamestnávateľov. Ako prví sme priniesli túto technológiu na slovenský trh.
Kedy sa uskutočni najbližší online veľtrh práce Clickjobfair.sk, viac informácií sa dozviete na stránke
podujatia www.odstartujkarieru.sk.
Informácie: Martin Smolka ; zakladateľ Clickjobfair.sk ; [email protected]; +421 908 916 780
MEDAJLA VENOVANÁ TABAČIKOVCOM
Spolok Francúzsko Slovenského Priateľstva dal vyhotoviť bronzovú
medajlu na počesť manželov Christine a Vlado TABAČIK. Manzelia
Tabacikovci založili v roku 1981 spolok DOLINA. Spolok sa spočiatku
venoval spevu, no od roku 1989 vytvoril aj tanečnú skupinu. Počas 25
rokov ich neúnavnej a obetavej činnosti propagovali Slovensko a
slovenský folklór na juhu Francúzska v regione Languedoc Roussion.
Zorganizovali viac ako sto vystupení samostatne, alebo v spolupráci so
slovenskými subormi, ktoré pravidelne pozývali. V subore DOLINA,
okrem Slovákov spievali a tancovali aj Francúzi, ktori si obľúbili naše
ľubozvučné folklórne piesne a tance.
V SLOVENSKÝCH TATRÁCH ZDOKUMENTOVALI ĽADOVEC
Poľskí geomorfológovia Bogdan Gądek a Andrzej Kotyrba si pripísali veľký
medzinárodný.úspech objavili v rámci svojho výskumu že v slovenských Tatrách sa
nachádza ľadovec vo vysokotatranskej Medenej kotline, ktorá je medzi Kežmarským,
Lomnickým a Pyšným štítom. zdokumentovali ho modernou technikou a svoj objav
publikovali v odbornom článku, ktorý doplnili o aktuálne nadväzujúce štúdie porovnávajúce
tatranský ľadovec s inými ľadovcami.
Ľadové pole je schované pod suťou, nie je teda vidieť ani koncom leta, kedy už
býva všetok sneh roztopený. Suť naopak zaisťuje, že sa ľadovec zatiaľ neroztopil, pretože
ho chráni pred priamym slnečným žiarením.
Vedci oblasť preskúmali pomocou elektromagnetického vlnenia s frekvenciou 500
MHz, na základe čoho zistili, že pod vrstvou kameňov sa nachádza „glacieret“, čo je
termín označujúci skrytú vrstvu ľadu. Jeho poloha je nižšia ako hranica večného ľadu.
V najhrubšej časti má ľadovec hrúbku až 20 metrov a celkovo ide o objem cca 150 000
m3 ľadu, jeho vek je 300 000 rokov.
Zdroj: pohora.cz
UN GLACIER DANS LES TATRAS SLOVAQUES
Deux géomorphologues Polonais Gadek Bogdan et Andrzej Kotyrba ont
obtenu un grand succès international en découvrant dans le cadre de leurs
recherches dans les Tatras SLOVAQUES un Glacier dans le bassin Medena, situé
entre les pics Kežmarský, Lomnický et Pyšný.
Les résultats de leurs recherches ont été documenté par la technologie
moderne et publiés dans une revue professionnelle en comparant l’iceberg Tatra
avec d'autres glaciers.
Le champ de Glace est caché sous la roche (déblais), il n'est pas visible en
fin d'été lorsque toute la neige a fondu. La roche veille à ce que le glacier n’aie pas
encore fondu, parce qu'elle le protège contre la lumière du soleil direct.
Les scientifiques ont exploré la région en utilisant des ondes
électromagnétiques avec une fréquence de 500 MHz. Cette méthode a démontré que
sous une couche de pierres se trouve un «glaciaire", terme désignant une couche
cachée de la glace. Son emplacement est inférieur à la limite de la glace éternelle. La
partie la plus épaisse du glacier va jusqu'à 20 mètres et son volume total est
d'environ 150 000 m3, son âge de 300.000 ans.
LADISLAV ŠKULTÉTY – GABRIŠ - HUSÁR "CISÁRSKY VEČNÝ VOJAK"
* 27.06.1738 Mojtín - † 19.08.1831 Svätý Mikuláš (dnes súčasť Rumunska)
Motto : „Tvoj cjel nech je rozvinúť síly ducha národnieho...“ Z dedikácie maliara
Klemensa na portréte „večného vojaka“ z r. 1857, uloženého na fare v Mojtíne.
Ladislav Škultéty – Gabriš je najznámejším Mojtínskym rodákom, "cisárskym
večným vojakom" Od svojho trinásteho roku slúžil osemdesiat rokov v službách štyroch
cisárov. Prežil 22 vojen na 256 bojiskách a vojenská história ho pokladá za najstaršieho
vojaka sveta. Bojoval dvanásťkrát proti Francúzom, sedemkrát proti Prusom, dvakrát proti
Turkom a raz proti ruskému cárovi. O osudoch Ladislava Gabriša napísal spisovateľ Ján
Martiš dva romány Cisársky večný vojak a V službách štyroch cisárov.
Otec Ladislava Gabriša, Juraj Gabriš, slúžil v husárskom pluku baróna Jána
Gilániho. Po matkinej smrti v roku 1750 sa k tomuto pluku dostal aj Ladislav, ktorý mal
vtedy dvanásť rokov. Takáto prax nebola vtedy ničím nezvyčajným. Podobne ako Ladislav
slúžilo najmä u husárov viacero tzv. detí či synov pluku. Nosili uniformu a plnili si povinnosti
ako ostatní dospelí vojaci. V roku 1753 po smrti Jána Gilániho sa majiteľom pluku stal
Andrej Hadik (OBRANA č. 17/2004).
V radoch Hadikovho pluku sa Škultéty dostal na bojiská tzv. sedemročnej vojny
(1756 – 1763). Pod osobným velením neskoršieho maršala sa aj vtedy 19-ročný Ladislav vyznamenal v bitke pri Kolíne
(17. 6. 1757) a vzápätí pri najúspešnejšej akcii habsburskej armády - dobytí Berlína v októbri 1757. V oboch bitkách bol
Škultéty zranený, čo však neohrozilo jeho účasť na všetkých bojových akciách pluku. V rámci reorganizácie v roku 1768
bol Hadikov pluk zrušený a švadrónu, v ktorej Škultéty slúžil, prevelili do druhého najstaršieho (neskôr ôsmeho)
husárskeho pluku habsburskej armády.
V tomto pluku, ktorý neskôr vlastnili viacerí majitelia, Škultéty slúžil až do konca života. Po rebríčku hodností
postupoval zdanlivo pomaly. Až po 25-ročnej službe (v roku 1775) sa stal vicekaprálom (čiže pod desiatnikom), v roku
1778 – za vojny o bavorské dedičstvo – ho povýšili na riadneho desiatnika. Ako vyplýva z muštrácie (vojenskej
prehliadky), uskutočnenej v roku 1780, desiatnik Škultéty mal výšku „5 stôp, 4 palce a 7 čiarok“, čiže meral takmer 170
centimetrov a ako sa ďalej uvádza, bol „dobre stavaným husárom“.
Po dvojročnom plnom bojovom nasadení v poslednej proti tureckej vojne (1787 – 1791) sa ocenenia dočkal aj
viackrát zranený Ladislav Škultéty. Dňa 11. apríla 1790 ho povýšili na strážmajstra a zároveň vymenovali za zástavníka
pluku. Vtedy sa však už pluk presúval z Balkánu do západnej Európy, kde akcelerovali závažné svetodejinné udalosti
vyvolané francúzskou revolúciou.
Na dotvorenie predstavy o prvom vojnovom roku, no napokon aj o celom období napoleonských vojen možno
uviesť, že Wurmserov husársky pluk, ktorého zástavníkom bol vtedy 54-ročný Ladislav Škultéty, mal začiatkom leta 1792
pred vstupom na bojisko 2 324 mužov a 2 268 koní. Pri súpise na konci roka mal pluk už len 1 298 mužov a 1 163 koní,
takže za šesť mesiacov stratil takmer polovicu mužstva i koní. A pritom nebojoval v žiadnej väčšej bitke, ale len v menších
šarvátkach. Pri tomto podiele a počte strát (v piatich koaličných vojnách proti Francúzsku a jednej proti Rusku zahynulo
viac než 350-tisíc vojakov z Uhorska) možno vlastne považovať za zázrak, že zástavník Škultéty vôbec prežil útrapy
napoleonských vojen v rokoch 1792 – 1815.
Vyslúžil si dve najvyššie vyznamenania pre mužstvo habsburskej armády: striebornú medailu za hrdinstvo a
delový kríž, nazvaný podľa toho, že ho odlievali z ukoristených nepriateľských diel.
Počas dvorskej a palácovej služby 8. husárskeho pluku v roku 1825 vo viedenskom Hofburgu si cisár František
medzi nastúpenou čestnou strážou hneď všimol staručkého, vtedy 87-ročného zástavníka, ktorý dôstojne a bez pohnutia
držal štandardu pluku. Keď sa dozvedel, že Ladislav Škultéty odslúžil už 75 rokov, dal si ho predvolať do pracovne a
povedal: „Milý Škultéty, akú odmenu si želáš za takú dlhú vojenskú službu? Povýšim ťa na dôstojníka a umožním ti odísť
do výsluhového dôchodku.“ Traduje sa, že Škultéty vtedy cisárovi odpovedal: „Vaša Výsosť, ďakujem za túto česť, no ak
mi chce Výsosť prejaviť milosť, potom prosím, aby som bol ponechaný v tom, v čom som, aby som mohol zostať
zástavníkom a ako zástavník, aby som aj zomrel. Zlatky, ktoré mi chcete darovať pošlite prosím mojím rodákom do
Pružinského Mojtína, nech za ne postavia kostol a školu, aby moji rodáci nemuseli chodiť do sveta negramotní, ako som
musel ísť ja.“ Škultétyho odpoveď zapôsobila na cisára, ktorý dodal: „Dobre, môj milý, nech je tak, ako chceš.“ Potom sa
obrátil na veliteľa pluku Karola Luženského so slovami: „Pán plukovník, zabezpečíte, aby tento muž zostal v stave pluku
ako doživotný zástavník s tým, že bude oslobodený od akýchkoľvek služobných povinností, bude požívať výhody
dôstojníka a bude mať ročný príplatok k žoldu vo výške 100 zlatiek.“ Keď sa o tejto skutočnosti dozvedel majiteľ pluku,
generál jazdectva Michael Kienmayer, aj on priznal Škultétymu ďalších 100 zlatiek príplatku ročne.
Posledné roky života Škultéty strávil v Haličsku a Sedmohradsku. Z pamätí vtedajšieho kaplána a neskôr farára v
Diosegu (dnes Sládkovičovo) Michala Staročeka vyplýva, že Škultéty bol hlboko veriaci človek, každý mesiac sa
pravidelne spovedal a pri tejto príležitosti nikdy neopomenul darovať zlatku alebo toliar svojmu spovedníkovi. Starček
ďalej zaznamenal, že v roku 1814, keď mal Laco Škultéty vyše 75 rokov a ovládal slovenčinu, maďarčinu, nemčinu a
latinčinu, naučil sa aj po francúzsky.
Keď v roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v c. k. armáde rad na 8. husársky pluk, aby vykonával strážnu
službu na cisárskom dvore, významný publicista a etnograf žijúci vo Viedni Ján Čaplovič (1780 – 1847) uverejnil
v nemecko-jazyčnom týždenníku Iris článok s názvom Ladislav Škultéty – najstarší vojak. Vzápätí aj rad ďalších
viedenských periodík nešetril slovami chvály a obdivu na adresu husára, ktorý sa stal raritou a heroickým vzorom
vojenskej služby v celosvetovom meradle.
Ladislav Škultéty, ktorý v sedle slúžil 81 rokov, zúčastnil sa na 22 ťaženiach a posledných 41 rokov bol
zástavníkom 8. husárskeho pluku, zomrel 19. augusta 1831 v plukovnom lazarete v obci Svätý Mikuláš (Sanicolau Mic),
ktorá je dnes súčasťou mesta Arad v Rumunsku. Je pochovaný na starom mestskom cintoríne. Takmer v jeho centre sa
týči honosný monument z čierneho mramoru z mosadznými odliatkami, ohradený ozdobnou reťazou na 4 pilieroch.
Ladislav Škultéty – Gabriš - husard
Ladislav Skultéty - Gabriš Mojtínsky est célèbre, c’est l‘éternel soldat
impérial. De l‘âge de 13ans à ses 80 ans il a servi dans le service des quatre
empereurs. Il a survécu à 22 guerres, 256 champs de batailles. L‘histoire
militaire le considérait comme le plus vieux soldat du monde. Il a combattu
douze fois contre les Français, sept fois contre les Prussiens, à deux reprises
contre les Turcs et une fois contre le Tsar de Russie. L‘ écrivain Jan Martiš a
écrit deux romans sur l‘histoire de l’éternel soldat impérial et sur ses services
aux quatre empereurs. Le père de Ladislas Gabris était au service du régiment des hussards de baron Jan Gilani. Après la
mort de sa mère en 1750, Ladislav rejoint ce même régiment alors qu’il avait que 12 ans. Cette pratique n'était pas rare à
cette époque. Beaucoup de jeunes comme Ladislav servirent chez les hussards de nombreuses années. Ils portaient des
uniformes et s'acquittaient des mêmes obligations que les soldats adultes. En 1753, après la mort de John Gilani, le
régiment revint au propriétaire Andrej Hadik
Ladislav Skultety a combattu dans le régiment d‘Andrej Hadik dans la bataille appelée la Guerre de Sept Ans
(1756-1763). Sous le commandement du maréchal à l‘âge de 19 ans, Ladislav s'est distingué dans la bataille à Cologne
(17e 6e 1757) et par la suite l'événement le plus réussi de l'armée des Habsbourg - la conquête de Berlin en Octobre
1757. Dans les deux batailles, Skultety a été blessé, mais cela ne l’a pas empêché de participer à toutes les batailles du
régiment. Dans le cadre de la réorganisation en 1768 le régiment de Hadik a été liquidé et Skultety a été affecté au
deuxième plus ancien régiment de hussards de l'armée des Habsbourg.
Dans ce régiment, Skultety a servi jusqu'à la fin de la vie. Dans son assention, il a apparemment progressé très
lentement. Après 25 années de services (en 1775), il est devenu vice caporal et en 1778 lors de la guerre de patrimoine
Bavière - il a été promu caporal. Selon le défilé militaire qui a ete mené en 1780, le caporal Skultety avait une hauteur "5
pieds, 4 pouces et 7 tirets" ce qui signifie 1,70 centimètres, avec mention «hussards bien construits"! Après deux ans de
déploiement dans les combats contre les turques (1787 – 1791), Ladislav Skultety blessé à plusieurs reprises a
finalement été récompensé. Le 11 Avril 1790, il a été promu au brigadier et également a été nommé comme portedrapeau du régiment. A cette époque cependant, le régiment est transféré des Balkans en Europe de l'Ouest, car il y eu
l'accélération des importants événements causés par la Révolution française.
Pour se faire une idée de la première année de guerre, enfin de l'ensemble des guerres napoléoniennes il est noté
que le régiment de Wurmser, dont Ladislav Skultety était porte-drapeau à l‘âge de 54 ans en début année 1792 avant
entrer dans les champs de batailles, était composé de 2,324 hommes et 2,268 chevaux. Lors de l'inventaire six mois après,
le régiment ne comptait que 1.298 hommes et 1.163 chevaux, donc il avait perdu près de la moitié des hommes et
chevaux. Et il n'a pas combattu dans des grandes batailles, mais seulement dans des escarmouches mineures. Vu la
proportion et le nombre de pertes (en cinq guerres de la coalition contre la France et l'autre contre la Russie qui ont tué
plus de 350 mille soldats de Hongrie) on peut effectivement penser que c’est un miracle que porte-drapeau Skultety ait
survécu aux difficultés de la guerre napoléoniens entre 1792 - 1815.
Il a gagné les deux plus grands honneurs pour le groupe de l'Armée des Habsbourg : Médaille d'Argent pour son
héroïsme et la croix de canon.
Au cours des services du 8ème Régiment de hussards en 1825 au palais de Hofburg de Vienne, l'empereur
François lors de la garde d'honneur a de suite remarqué dans la garde d honneur un viel homme de 87 ans porte-drapeau
qui avec la dignité et sans bouger a tenu l‘etandard du régiment. Lorsqu‘il apprit que Ladislav Skultety avait servi
depuis 75 ans, il l‘a appelé dans son bureau et a dit: «Cher Skultety, quelle récompense désires-tu pour un si long service
militaire? Je t‘ élève au rang d'officier et je te permets de prendre ta retraite .Skultety répondit à l Empereur : « Votre
Majesté, je vous remercie pour cet honneur, mais si vous voulez Altesse me faire preuve de votre grâce, alors s'il vous
plaît, je voudrai donc rester ce que je suis, porte-drapeau et comme porte-drapeau également trouver la mort.
Les pièces d’or que vous souhaitez me donner, je vous prie de les envoyer à mes compatriotes de Pruzinsky
Mojtín, je veux faire un don pour qu’ils puissent construire une église et l'école, pour que mes compatriotes n'aient pas
de s expatrier en tant qu analphabètes, comme moi-même j'ai dû aller“.
La réponse de Skultety impressionna l'empereur qui lui dit:". Eh bien, mon cher, qu'il soit, comme tu le souhaites
". Puis il se tourna vers le commandant du régiment Charles Luzensky en disant les mots suivants :«Colonel, assurez que
cet homme reste dans le régiment en tant que porte-drapeau à vie et qu‘il sera exonérée de toutes les obligations, il
bénéficiera de tous les droits d‘un officier et aura un supplément annuel à la rémunération de 100 pièces d'or."
Lorsque le propriétaire du régiment le général de la cavalerie Michael Kienmayer a appris ces faits, il a admis un bonus
à Skultety supplémentaire de 100 pièces d'or pour un an.
Les dernières années de sa vie, Skultety les a passées à Halic et la Transylvanie. La mémoire de l'aumônier et plus
tard du pasteur à Diosegu (aujourd'hui Sládkovičovo) Michael Staročeka dit que Skultety était un homme profondément
croyant , et il se confessait régulièrement chaque mois et à cette occasion, il ne manquait jamais de donner pièce d'or à
son confesseur. Skultety maîtrisait les langues slovaque, hongroise, allemande et latine, et a appris aussi le français.
Lorsqu‘en 1825, l‘ethnographe et écrivain à Vienne Jan Čaplovič (1780 - 1847) publie en langue allemande dans
le journal hebdomadaire Iris, un article intitulé Ladislav Skultety - le plus ancien soldat. Bientôt un certain nombre
d'autres périodiques de Vienne n'a pas ménagé ses mots de louange et d'admiration à l'adresse des hussards, qui est
devenu une rareté et le modèle héroïque de service militaire dans le monde. Ladislav Skultety qui a servi pendant 81 ans,
a participé à 22 campagnes et les 41 dernières années a été porte-drapeau au huitième Régiment de hussards. Il est décédé
19août 1831 à l'hôpital militaire du régiment dans le village de Svâty Mikuláš, qui fait maintenant partie de la ville
d'Arad en Roumanie. Il est enterré dans l‘ancien cimetière de la ville.
Lundi de Pâques : traditions en Slovaquie
Avant Pâques c´est une petite révolution dans les maisons et appartements
slovaques: tout doit être beau et propre avant l´arrivée des "arroseurs" le lundi de
Pâques.
Pâques est une grande fête en Slovaquie, aussi attendue et célébrée que Noël
Le lundi est chômé comme en France, mais les festivités familiales et
religieuses se poursuivent avec plus d'assiduité.
En Slovaquie il n y a pas de cloches qui sonnent ... Les garçons passent dans les
familles où habitent les filles et ils les arrosent: avec un petit verre d´eau, un parfum,
un grand seau... Et quand je parle d'aspersion des filles... dans les faits il s'agit
quelquefois de les mettre dans la baignoire, sous un jet d'eau froide (c'est meilleur
pour le sang paraît-il !) . Dans la campagne et les montagnes, les filles sont tout
bonnement précipitées dans la rivière ou le ruisseau qui traverse le village !
Et pour couronner le tout, ils "frappent" les filles avec un fouet
tressé...("korbáč" une sorte de petit fouet tressé deux semaines auparavant avec des
branches d'osier, et décoré de rubans de toutes les couleurs.)
Les filles pour remercier ces garçons leur offrent à manger et à boire (pas
seulement de l´eau), un oeuf décoré pour respecter la tradition et de l´argent en guise
de remerciement.
Mais de nos jours, les jeunes préfèrent déguster les oeufs en chocolats et les
oeufs décorés sont utilisés uniquement pour la décoration. Bien que la tradition de
donner des oeufs aux garçons se perde, celle de la décoration est encore bien
vivante de nos jours.
Chaque région a sa spécialité dans cet art. Le Centre de d'Artisanat des Arts
Folklorique de Bratislava conserve des oeufs anciens et rassemble les personnes
qui décorent encore les oeufs de façon traditionnelle.
Autrefois, les femmes gravaient des poèmes sur les oeufs colorés tandis
qu'aujourd'hui d'autres dessinent des motifs géométriques abstraits.
Tout ceci dure toute la journée et à la fin la fille n´a plus d´affaires pour se vêtir
et le garçon a du mal à tenir debout. Les traditions sont nettement plus marquées
dans les petites villes et villages.
" ... tout le monde connaît tout le monde. Dans les familles, les tables sont garnies de
gâteaux salés et sucrés, de jambon fumé cuit entier (la spécialité de Pâques) et servi
avec du raifort, des oeufs, bien sûr, et de "chlebíčky
SLOVENSKÝ BETLEHEM
(Par Irène et Henri BOQUET, membres de l’Association Amitié Franco-Slovaque)
Les photos faites par Henri Boquet
Suite
RAJECKÁ LESNÁ
Ce village est situé sur la route de ŽILINA à PRIEVIDZA.
Il est devenu célèbre par le splendide panorama de
SLOVENSKÝ BETLEHEM et comme lieu de pèlerinage. Nous
l’avons visité pour la première fois en 1996 et seconde fois en
2004.
SLOVENSKÝ BETLEHEM
Le panorama a été réalisé par un grand artiste slovaque Maître
Josef PEKARU, demeurant à RAJECKÉ TEPLICE, la petite ville
voisine, ses dimensions sont de 8,5m x 3m x 2,5m. Il est réalisé
en bois sculpté et animé par de nombreux automates
représentant des paysans, des animaux et des artisans en travail. L’ensemble présente des villes et
des sites de toute la Slovaquie.
Dans la partie supérieure et de gauche à
droite on reconnait le château fort de DEVIN;
PIEŠŤANY; avec le malade guéri cassant sa béquille;
BRATISLAVA et son nouveau pont; TRENČIN; et son
château; NITRA; et sa cathédrale; TRNAVA; SPIŠSKÁ
KAPITULA; et son église et KOŠICE et sa cathédrale;
le KRIVÁŇ l’altitude de 2496m le plus haut sommet
des HAUTES TATRAS, et d’autres encore.
Dans sa partie inferieure, et de gauche à
droite sont représentées de nombreuses scènes de
la vie rurale se reportant au vin, les vendanges, pressage, cave et tonneaux; des scènes se
rapportant au travail de la terre, de la foret, de la mine et des métiers d’art populaire divers, du
bois de la poterie, etc…
Maître PEKARU a consacré plus d’une vingtaine d’années de sa vie pour réaliser ce
panorama original non seulement de RAJECKÁ LESNÁ mais aussi de la Nation, Slovaque. Il attire
chaque année de nombreux visiteurs Slovaques et étrangers.
L’inauguration de ce chef d’œuvre a eu lieu le 26 Novembre 1996. Le Pape JEAN-PAUL II l’a
visité lors de son voyage en SLOVAQUIE en 2000.
SLOVENSKÝ BETLEHEM
SLOVENSKÝ BETLEHEM GROS PLAN
EGLISE DE PELERINAGE
La magnifique église de pèlerinage NARODENIA PANI MARIE datant de 1866 présente un
intérieur richement meublé d’un maitre-autel et plusieurs autels latéraux. Les murs et le plafond
sont ornés de fresques peintes représentant des scènes religieuses.
La visite de RAJECKÁ LESNÁ est vivement recommandée
aux visiteurs se rendant en Slovaquie.
Notre voyage s’arrêtera ici pour cette fois, mais ce n’est
pas le dernier et nous vous en raconterons d’autres
ultérieurement.
Nous souhaitons un bon voyage à tous ceux qui
décideront de visiter la SLOVAQUIE et en rameneront beaucoup
de souvenirs comme nous. N’attendez pas car le pays change
beaucoup, mais le folklore est bien ancré et résiste à la
modernisation. Son histoire, ses villes et monuments anciens,
ses magnifiques paysages ne changeront pas. La Slovaquie
développe de nombreux secteurs artistiques, culturels, et
touristiques. La réputation de ses stations thermales n’est plus à
faire. Elles attirent chaque année des nombreux curistes
slovaques et étrangers comme celles de PIEŠŤANY, qui figure
parmi les principales du pays.
La Slovaquie est un petit pays par sa taille et son nombre
d’habitants mais elle est un grand pays par son histoire, sa
culture et son patrimoine multiple et varié, bon voyage,
Les photos fait par Henri Boquet
DOVIDENIA
Un bref coup d'œil dans l'histoire du village Starý Tekov
Les fouilles indiquent
que la colline sur
laquelle repose une
partie historique du
village et ses environs
était habitée à l'époque
préhistorique. On y a
trouvé cineraires (urnes)
et à la proximité des
collines
malokozmálovských à environ 8 km au nord de la montagne Štiavnica les restes de colonies Avar.
Sur la colline Trachytov se hissait un château appelé Tekov. Selon la légende, le monument existait
déjà lors de l‘ Empire de Veľká Morava. Une importante localité avec droit d’entrée à payer a été
mentionnée en 1075.
Emplacement idéal, le château est rapidement devenu le siège du comté. Pendant le règne de
Dionys, le Roi Stephan a campé au château de Tekov.
A la fin du 13ème siècle, le proprietaire du château etait Matúš Čák de Trenčín.
Le roi Charles Robert a rattaché le château Tekov au château à Levice en 1321.
Sites et Culture
Tous les deux ans, dans
le village du vieux
Tekov, a lieu la fête
folklorique du village
[Festival de Folklore de
Tekov] avec danses et
chants de Tekov.
Depuis 2006, le village organise aussi la commémoration des batailles qui eurent lieu pendant
la Seconde Guerre mondiale. La reconstitution des batailles historiques de Hron, également appelées
'' les batailles sur Hron 1945'' est le plus grand événement de son genre en Slovaquie. Des membres
actifs de clubs d‘anciens combattants de Slovaquie et ses pays voisins prennent partà cette
reconstitution.
CONSTRUCTION
Le village est dominé par
l'église de l'Assomption datant du
13ème siècle et consacrée à la Vierge
Marie. Elle est construite dans le style
gothique. Il s'agit d'un bâtiment à nef
unique avec fermeture polygonale et
une tour . Autour de l'église se trouve
un mur avec une porte d‘entrée et
deux chapelles. / voir de l'église /
Les villages Starý et Nový Tekov sont
reliés par une barque sur le fleuve
Hron. A l'origine, les villages étaient reliéf radeau autre côté du fleuve Hron /
par un pont de bois, mais celui a été emporté par des inondations au début du 19ème siècle.
Actuellement, il est possible se faire transporter entre les villages avec une barque et batelier,
d’ailleurs souvent utilisé par la population.
Memoriál
Memoriál de Štefana Senčíka
mémorial de Jána Palárika
memorial de bojov pri Starom Tekove
Rareté
Dans le Starý Tekov se trouve une grotte.
A des fins de guérison et de relaxation une grotte de sel aux microclimats de la mer a ouvert le ses
portes 7 juin 2005.
Les effets de guérison grâce au sel -provenant de la mer ou des mines de sel- sont connus depuis de
nombreuses années. Le sel a été utilisé comme médicament par les Egyptiens 3000 ans avant JC.
Le microclimat des grottes de sel est identique aux zones côtières ; il est similaire au climant
que l’on trouve pendant une violente tempête ou juste après, lorsque se libèrent dans l'atmosphère
des éléments tels que l'iode, le potassium, le sélénium, le brome et de calcium. Ces derniers ont un
effet positif sur le corps humain et ils aident à traiter de nombreuses maladies.
Rester 45 minutes dans une grotte avec un tel microclimat a des effets sur la santé équivalents
à un séjour de 3 jours en mer.
La thérapie est completée par des effets de lumière (colorterapia) et une musique relaxante,
en utilisant les principes de la musicothérapie.
La grotte de sel avec sa superficie de 44 mètres carrés à
l'Ancien Tekovest la plus grande en Europe centrale.
La Grotte de sel a été conçue et construite par une
société certifiée ; elle est équipée de pierre naturelle et brique
de sel qui proviennent des mines de sel suivantes:
- mer Morte
- Mines de sel de Klodawských
- le Pakistan
- Israël
- Mer Rouge
Bažantnica pensions, élevage de faisans, musée de l'Armée.
Nous vous proposons
une visite dans notre
ferme afin de
découvrir la ferme et
ses faisans d'ornement
(tourisme rural). Vous
pouvez également
passer un agréable
moment dans le chalet
de chasse . A Bažantnica, il y a un musée militaire de la Seconde Guerre mondiale, où l’on peut voir
véhicules militaires, canons antichars, chars ...
NACIONALISMUS – POŽEHNANIE A ČI KLIATBA
KOVALIK Tibor
Pred niekoľkými rokmi počas mojej výstavy v Quebecu, do knihy návštev
niekto napísal : « Robíte dobré umenie, ale trochu moc nacionalistické.
Nemyslím, že umelec vášho talentu potrebuje strácať čas touto témou !.. »
(doslovný preklad). Hneď pod touto vetou niekto druhy napisal : “ I keď umenie
nemá VLASŤ, umelec ju určíte ma !“ Camile St-Saëns, známy francúzsky
skladateľ. Bravo majstra!”
Nuž čo k tomu dodať, možno len treba konštatovať, že to je skutočný obraz
myslenia mnohých v druhej polovici tohto storočia. Slová strácajú svoj pôvodný
význam, lebo sa zneužívajú určitými vládnymi kruhmi, čí rôznymi záujmovými
skupinami na manipuláciu myslenia spoločnosti. Zoberme si napríklad anglické
slovo Gay. Jeho pôvodný význam je v slovenskej verzii veselý, čulý. Gayness, gaiety = veselosť, živosť.
Bohužiaľ v dnešnej dobe, musíme toto slovo používať, veľmi opatrne, lebo stratilo svoj pôvodný význam a pod
tlakom určitých záujmových skupín nadobudlo význam úplné nový. Podobný osud, zdá sa, stihol aj význam
slova nacionalizmus, alebo sa aspoň niektoré kruhy snažia o znehodnotenie jeho významu. Pozrite sa, čo
hovorí Oxford University Press of Current English London pod heslom :
Nationalisme (vlastenectvo) – 1. silná oddanosť vlastnému národu : vlastenecké cítenie, snahy, princípy.
2. hnutie za politickú (ekonomickú) nezávislosť (v krajine kontrolovanej niekým
iným).
Nationalist (národovec) – podporovateľ nacionalizmu; Napríklad Škótsky nacionalista, t.j. ten, kto
chce, aby Škótsko malo vlastnú vládu.
Keď si tieto vysvetlenia podrobne preštudujeme, musíme dôjsť k záveru, že byť nacionalistom, číže
národovcom, alebo vlastencom nie je nič zlé. Naopak, je to šľachetný a prepotrebný pocit lásky k vlastnému
národu. Je to taktiež pocit hrdosti byť tým, čím sme sa narodili. Je to tiež schopnosť budovania budúcnosti na
základe poznania našej minulosti. Nuž a tento pocit premnohým Slovákom dnes chýba. Keď začneme
skúmať, prečo tento fenomén medzi Slovákmi čí už doma, ale aj u mnohých v zahraničí chyba, dôjdeme k
poznaniu, že to nie je len záležitosť dneška. Musíme sa vrátiť späť do minulosti. Po silnom obrodeneckom
hnutí v rokoch meruôsmych, v minulom storočí, slovenské povedomie u veľkej väčšiny Slovákov narástlo aj
napriek silnej maďarizácii smerovalo k potrebám autonómie a nakoniec vyústilo vo vyhlásení spoločného štátu
s Čechmi, v ktorom nás ale naši početnejší bratia dobehli. Stali sme sa znovu len druhotriednymi občanmi.
Dokonca prezident Masaryk nás nazval dráteníkmi. Povedomie mnohých ochablo, mnohí v snahe o záchranu
vlastnej existencie zamenili záujmy celku za záujmy vlasti. No a výsledok bol taký, že pokiaľ sme my zápasili
o holú existenciu ako jednotlivci, ale aj o národ, Česi si pestovali svoje národné povedomie a čechizmus sa
stal synonymom nielen českosti, ale aj československosti, číže aj slovenskosti. No nebola to len snaha pre
prežitie, bola to tiež nevedomosť vlastnej minulosti u mnohých z nás.
Vďaka Msgr. Andrejovi Hlinkoví sme si znovu začali uvedomovať svoju podstatu a naše povedomie
vlastenectva vyvrcholilo do vzniku Prvej Slovenskej republiky; Nech už sú tendencie našich neprajníkov
akékoľvek silné, faktom ostáva, že napriek nesmierne nepriaznivým podmienkam Slováci dokázali, že sú
schopní vziať zodpovednosť do vlastných rúk. Slovenska republika prosperovala. To bola hlavná príčina,
prečo po vzniku druhej ČSR, začala totálna dehonestácia akejkoľvek slovenskosti, naši neprajníci nás
pomenovali rôznymi prívlastkami. Stali sme sa klérofašistami, fašistami, nacistami, buržoáznymi
nacionalistami a čo ja viem čím všetkým. Naše dejiny sa zdecimovali na dni baníkov, dni pionierov, na prvé
máje a Októbrové revolúcie.
To všetko preto, aby nám vymazali a zneistili našu národnú pamäť. Český nacionalizmus naďalej
prekvital pod rúškom komunizmu. Dokonca aj slovenská história sa stala históriou viac českou, vezmime si
len napríklad snahu o vytvorenie mytú o spoločnej pravlasti, ktorý naďalej pokračuje. No nielen to. Dnes sa
snažia cestou novej zmiešanej Slovensko-maďarskej komisie presadiť vyučovanie spoločných dejín Maďarov
a Slovákov !
Podobnosť čisto náhodná? Aby nás totálne umlčali vzali si na pomoc aj maďarskú a rusínsku
menšinu, za pomoci ktorých sa nás snažili a snažia rozdrobiť. Príslušníkov týchto menšín neuveriteľne
zvýhodňovali. Hlásiť sa k maďarónstvu alebo rusofilstvu bolo oceňované, ale hlásiť sa k slovenskosti bolo
nebezpečné. Ti Slováci, ktorí nepodľahli, skončili vo väzeniach, alebo v emigrácii. Nuž a mnohí z tých čo
ostali, sa znovu z praktických ale aj zištných dôvodov pomaďarčili, porusinčili, zmarxizovali, lebo to bolo
praktickejšie. Doteraz nás mnohí, aj tu v Kanade, nazývajú Čechmi. Exil sa rozdelil na dva tábory. Na jednej
strane bola skupina zástancov slovenskosti a práva na vlastnú štátnosť, na druhej tí, čo sa naučili z
praktických dôvodov kolaborovať s kdekým. A medzi týmito dvoma tábormi ostali mnohí, ktorí sa v snahe
zachovať aspoň niečo vlastné stali len folklórnym etnikom, čo práve našim neprajníkom vyhovovalo. V týchto
podmienkach sa rodili nové generácie. Generácie bez vlastných dejín a preto aj bez vzťahu k vlasti, lebo
národ bez pamäti prestáva byť národom.
Napriek tomuto znečisťovaniu mysle mnohí Slováci doma nepodľahli všetkým týmto tlakom a za
pomoci pravé exilu využili prvú príležitosť na zrod samostatného štátu. Povedali sme svetu, že sme a hlásime
sa k slovu.
Samozrejme to sa znovu nepáči tým, ktorí stratili nad nami kontrolu; tie isté kruhy, ktoré nenávidia
všetko čo je národné, začali nové ťaženia. Chceli by nás vrátiť do situácie, v ktorej sme boli len zvláštnou
spoločnosťou krpčiarov a pseudofolklórnych tanečníkov, čo sa im doposiaľ darí udržať aj na severoamerickom
kontinente. Samozrejme, že si vždy nájdu aj medzi nami jednotlivcov schopných za misu šošovice predať aj
vlastnú mater (Horší poturčenec od Turka!). Zaplavujú Slovensko literárnym a filmovým brakom, mnohé
médiá podporované z vonku, ale aj našimi politikmi, sa stali len nositeľmi bulvárnych senzácií, ale tí istí
predstavitelia vyučovanie pravdivých dejín Slovenska nepovoľujú. Títo včerajší akademici a kandidáti vied
naďalej znečisťujú myslenie hlavne našej mládeže. To nie je ale fenomén čisto slovenský. To je úkaz
celosvetový. Tieto kruhy snažiace sa o kontrolu politickú, ale aj ekonomickú, prichádzajú s novou teóriou.
Hlasujú svetovosť, kozmopolitizmus, globalizáciu a neoliberalizmus na jednej strane, samozrejme tej dobrej a
zlý, nebezpečný, primitívny a nedemokratický tribalizmus a nacionalizmus na strane druhej. Mnohí z týchto
zástancov “pravej” demokracie len pred nedávnom hlásali spravodlivý internacionalizmus, socialistickú a
ľudovú demokraciu na jednej strane a zlý buržoázny nacionalizmus na strane druhej. Je to podobnosť čisto
náhodná? Aby obhájili svoje nacionalistické tendencie, vymysleli dvojaký nacionalizmus. Dobrý a zlý. Tak isto
ako používajú podľa potreby, dvojaky meter. Byť škótskym, alebo írskym nacionalistom to je zlé, ale byť
britským to je dobré. Byť katalánskym vlastencom čí Baskom to je zlé, ale byť Španielom, čí Francúzom to je
dobré. Byť kurdským nacionalistom je zlé. Palestínsky nacionalizmus je zlý, ale izraelský je dobrý.
Quebečania sú zlí nacionalisti, ale Oranžisti a Rojalisti sú dobrí nacionalisti. Nuž teda aj slovenský
nacionalizmus je zlý a primitívny, ale český, čí maďarský je dobrý. Tie isté živly, ktoré len pred nedávnom na
Slovensku v rámci normalizácie odstraňovali « kontrarevolučné živly », dnes vehementne odstraňujú
« protidemokratické elementy ». Na Slovensku sa snažia zaviesť mnohojazyčnosť ako úradný jazyk, ale v
Čechách čí Maďarsku tieto opatrenia nepotrebujú, lebo tam « nežijú » národnostné menšiny. Tu mi prichodia
na um slova Msgr. kardinála Chryzostoma Korca, ktorému terajšie vládne kruhy chceli len nedávno odobrať
diplomaticky pas, ktorý povedal doslova : „ Našou úlohou teraz je vrátiť sa k tým starým slovenským
národným koreňom, ktoré boli vedome prerezávané. Náš slovenský strom by bez týchto koreňov ani nekvitol
ani by neprinášal nijaké ovocie“. Tu by som však chcel upozorniť na jedno nebezpečenstvo, ktoré u náš
existuje. To sa zakladá na tom, že keď sa hovorí o národnom povedomí, alebo zmýšľaní, tak niektorí ľudia ho
kritizujú a používajú vyraz „nacionalizmus ”.
Tak sa teda okolo nás, Slovákov, krúti neustále tento začarovaný kruh. Je tu však jedno
nebezpečenstvo, ktoré pripúšťam, a to je fanatizmus.
Fanatizmus je nemoc, ktorá existuje vo všetkých sférach. Je fanatizmus politický, náboženský,
rasový, nacionálny. Tohto sa musíme vyvarovať. Fanatizmus, ale nie je nacionalizmus. Kladiem si teraz
otázku, no nielen sebe, ale všetkým Slovákom. Doma na Slovensku a aj tu, v diaspóre. Bol to dobrý čí zlý
nacionalizmus, ktorý viedol štúrovcov aj so zbraňou v ruke proti maďarskej totalite ? Bol to dobrý čí zlý
slovenský nacionalizmus, ktorý zapríčinil čiastočný rozpad prvej a rozhodne aj druhej Česko-Slovenskej
republiky? Bol to dobrý čí zlý nacionalizmus, že sme neprijali teóriu o Československom národe? Bol to dobrý
čí zlý nacionalizmus, keď mnohí poslanci terajšieho slovenského parlamentu hlasovali proti slovenskej
štátnosti? Bol to dobrý čí zlý nacionalizmus, ktorý dopomohol k zriadeniu Slovenskej katedry na Ottawskej
univerzite, na ktorej sa dnes vyučujú aj dejiny Československa? Je to dobrý čí zlý nacionalizmus, že v
priestoroch Slovenskej televízie sa dnes snažia vytvoriť centrum na internovanie nepohodlných novinárov? Je
to dobrý čí zlý nacionalizmus, že mam vôbec odvahu pišať tento článok?
LE SALON D’ART CHRETIEN A MONTOIRE-SUR-LE-LOIR
Le thème de l’exposition cette année était „Marie aurore d’un monde nouveau“.Trente-sept artistes
ont été inspirés et ont présenté une ou plusieurs oeuvres, soit une soixantaine des peitures. Parmi les atistes
Mr Tibor KOVALIK exposait ces deux oeuvres.
Tibor KOVALIK „SPRING“
Tibor KOVALIK „Our Lady of Cambridge“
180 VÝROČIE NARODENIA ROMUALDA ZAYMUSA
SLOVENSKÝ NÁRODOVEC SPOLUZAKLADATEĽA MATICE SLOVENSKEJ
Na rímskokatolíckej fare v Žiline – Bytčici je od roku
1942 pamätná tabuľa venovaná Romualdovi Čestislavovi
Zaymusovi, ktorý tam pôsobil takmer 40 rokov ako
rímskokatolícky kňaz. Bol známy tiež ako ľudovýchovný
pracovník a odborník v oblasti poľnohospodárstva,
ovocinárstva (známa Zaymusova hruška) a včelárstva. V
týchto dňoch si pripomíname 180. výročie jeho narodenia.
Pochádzal z Rajca, kde sa narodil 7. februára 1828. Po
štúdiách filozofi e a teológie vo Vacove, Budíne a Nitre pôsobil ako
kaplán v Močenku, Košeci, Lednici, Beluši, Vysokej nad Kysucou a
Ilave. Od roku 1863 až do svojej smrti 19. júla 1902 bol farárom v
Bytčici pri Žiline. Popri pastoračnej činnosti sa Zaymus zaujímal o
povznesenie národného povedomia Slovákov a ich emancipačné
snahy. Podporoval reformné úsilie Martina Hatalu v oblasti
slovenskej gramatiky. V roku 1863 bol medzi zakladateľmi Matice
slovenskej. Stal sa jej konateľom v Trenčianskej stolici a pomáhal
organizovať zbierku pre Dom Matice slovenskej. Z ďalších jeho
aktivít treba spomenúť prácu v prírodovedno-geologickom odbore
Matice slovenskej (od roku 1868) a spoluzakladateľstvo pri zrode
prvého slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom. Patril tiež
medzi prvých aktivistov Slovenskej národnej strany, bol členom
výboru Spolku svätého Vojtecha a podpredsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Za otvorenú podporu
národno-emancipačného pohybu v slovenskej spoločnosti ho vtedajšie uhorské úrady prenasledovali aj
uväznili.
Veľkú pozornosť venoval ľudovýchovnej práci v duchu štúrovských tradícií. Bojoval proti alkoholizmu
zakladaním spolkov striezlivosti. V oblasti poľnohospodárstva sa zaoberal otázkami kultivácie pôdy, botanikou
a pomológiou. Založil ovocné sady v Bytčici, Ilave a Lednici, stromové škôlky v Beluši, Vysokej nad Kysucou,
Rajci, Košeci a Turzovke. Zaslúžil sa o zavádzanie nových druhov plodín, venoval sa pestovaniu kvetín, viniča
a vinárstvu, ale aj chovu dobytka, rybárstvu, včelárstvu i šľachteniu zemiakov. Na výstave v Žiline roku 1878
vystavoval 35 druhov zemiakov.
V rozsiahlej publicistickej činnosti Romualda Zaymusa bola významná jeho redaktorská práca pri
vydávaní mesačníka Obzor. Prispieval do časopisov Cyril a Method, Priateľ školy a literatúry, Kresťan, tiež do
Národných novín a Ľudových novín. Z jeho autorských štúdií si pozornosť zaslúžia: Minulosť a prítomnosť
ľudo horno-trenčianského (1893), Politické strany v Uhorsku (1897), Upozornenie na dejepisné, náboženské a
pamätihodné veci v stolici Trenčianskej (1900). Historické články publikoval najmä v Zborníku Muzeálnej
slovenskej spoločnosti a v Tovarišstve. Po smrti Daniela Licharda redigoval Obzor, noviny pre hospodárstvo,
remeslo a domáci život (1882 – 1886).
Meno Romualda Čestislava Zaymusa nesie dnes ulica v centre Žiliny a po ňom je pomenovaná aj
cirkevná základná škola.
-dj-
ŠACHOVÝ TURNAJ
som poriadateľom Slovenských šachových korešpondenčných turnajov,
ktoré poriada Združenie korešpondenčného šachu v Slovenskej republike
(www.korsach.sk) a touto cestou hľadám hráčov z celého sveta, ktorí majú
slovenské korene. Ak by ste o takých vedeli, dajte mi, prosím, vedieť.
Vopred ďakujem za ochotu. Prajem pekný deň.
Martin Marko
ww;w.sportbus.sk +421 907 739541
rýchlo, spoľahlivo, bezpečne
Svätá Alžbeta
Skutočnosť, že v Bratislave sú dva kostoly zasvätené sv.
Alžbete, má svoje opodstatnenie. Táto svätica sa narodila v roku
1207 v Bratislavskom hrade a jej otcom bol kráľ Ondrej II. Ako
štvorročnú ju v rodnom meste zasnúbili s Ludwigom, synom
durínskeho grófa Hermana. S malým snúbencom prežila spoločné
detstvo v hrade Wartburg v Durínsku. Alžbeta sa už ako šesťročná
stala polovičnou sirotou, keď jej mamu kráľovnú Gertrúdu zákerne
zavraždili uhorskí veľmoži. Na dôvažok ako veľmi mladá ovdovela
a jej švagor ju vyhnal z domova. Nešťastnú vdovu aj s deťmi
prichýlili v meste Marburg, kde našla svoje životné poslanie v
dobročinnej činnosti. V roku 1229 založila ženskú katolícku rehoľu
alžbetínok, ktoré sa venovali ťažkej práci v špitáloch a
chudobincoch. Alžbeta zomrela veľmi skoro, vo veku 24 rokov.
Necelé štyri roky po smrti ju za milosrdnú pomoc chudobným a
chorým vyhlásili za svätú. Podľa miesta, v ktorom prežila väčšinu
krátkeho, ale plodného života, je sv. Alžbetou Durínskou. Známa je
aj ako sv. Alžbeta Uhorská, pretože osobitne veľkej obľube sa
tešila aj medzi rodákmi. Zasvätili jej kostol na Špitálskej ulici, ktorého najcennejším dielom je maľba
Oslávenie sv. Alžbety v klenbe od barokového maliara Paula Trogera. Okrem tohto kostola je sv. Alžbeta
patrónkou kostola, ktorý Bratislavčania poznajú ako Modrý kostolík. Nádhernú secesnú stavbu postavenú
z iniciatívy grófky Szapáryovej vysvätili 11. októbra 1913. Nad vchodom do chrámu sa nachádza talianska
mozaika s motívom legendy o sv. Alžbete s ružami. Motív ruže je základným prvkom ornamentiky použitej
v celom interiéri. Nad hlavným oltárom visí rozmerná olejomaľba sv. Alžbety.
Sainte Elizabeth
Elizabeth
L’existence de deux églises consacrées à Saint
Elizabeth à Bratislava est légitime. Sainte Elisabeth est
née le 7 juillet 1207 au Château de Bratislava sous le
règne de son père, le roi Ondrej II. Dans sa ville natale à
l’âge de quatre ans, Elisabeth fut fiancée pour des raisons
politiques à Ludwig, fils du comte Herman de Thuringe.
Les enfants grandissaient ensemble au château de
Wartburg en Thuringe. Elizabeth âgée de six ans
seulement est alors devenue orpheline.Sa mère, la reine
Gertrude fut victime d’un ignoble assassinat par les
magnats ougriens (hongrois).
Quand Elisabeth devint veuve, elle fut chassée de sa maison par les héritiers de Wartburg.
La jeune veuve éprouvée fut recueillie avec ses enfants dans la ville de Marburg, où elle consacra sa vie
aux œuvres de charité. En 1229 elle fonda la Congrégation religieuse des Sœurs hospitalières.
Elizabeth est morte à l'âge de 24 ans seulement. Béatifiée à peine quatre années après sa mort pour ses
actions miséricordieuses envers des pauvres et des malades. Sainte Elisabeth de Thuringe, selon le pays
où elle passa la plus grande partie de sa courte vie prolifique, est aussi appelée Sainte Elisabeth
d’Hongrie, pour ses attaches à ses terres et ses peuples. L’église consacrée à Ste Elisabeth se trouve à
Špitalska ul, c'est-à-dire rue de l’Hôpital, dont la plus précieuse œuvre est la Glorification de Ste Elizabeth,
peinte sur la voûte par Paul Troger. Le deuxième édifice dédié à Elizabeth est aussi connu comme
l’Eglise Bleue par les habitants de Bratislava. Ce sanctuaire construit dans un courant d’Art nouveau est
apparenté au style sécessionniste viennois et a été édifié à l'initiative de la comtesse Szápáry de
Muraszombath, ancêtre de la Princesse Michael de Kent..
La voûte au-dessus de l'entrée du sanctuaire est ornée de mosaïques italiennes représentant Elizabeth
avec des roses. La Rose est l’élément essentiel de l'ornementation du sanctuaire, dont l’autel est orné
d’une
importante
peinture
à
l’huile
représentant
Sainte
Elisabeth.
.
OČOVSKÁ PARÁDA
OČOVSKÁ FOLKLÓRNA HRUDA 126 14.08.2011
Je jedno z najznámejších folklórnych podujatí v OČOVEJ, vo zvolenskom okrese. V tomto
roku « HRUDA » bola zasvätená RINALDOVI OLÁHOVI (1929 – 2006), prvému primášovi a
dlhoročnému koncertnému majstrovi SĽUK-u, ktorý je známy pod menom « PAGANINI ZO
SLATINY ». Tiež mali slovo VRCHÁRSKI PRIMÁŠI a jubilujúce folklórne kolektívy. Folklórna
skupina « OČOVAN » slávila 75 te výročie svojho založenia.
Festival sa koná vždy koncom druhého augustového týždňa. Často sa tu zúčastňujú aj skupiny
zo zahraničia (Chorvátsko, Morava…..Pestrý trojdňový program nás vždy ponorí do sviežej hudby a
do pestrých farieb folklórnych kostýmov.
Na štadióne je zároveň široký výber stánkov so slovenskými špecialitami na občerstvenie,
ako i rezbárskych výrobkov z dreva so slovenskou tematikou.
Pri návšteve sa často musí počítať s vrtošivým letným počasím. Horúčavy a dážď sa môžu
veľmi rýchle vystriedať, preto pršiplášť a dáždnik nemusia byť zbytočným doplnkom oblečenia.
Program a dátum na rok 2012 je možné vyhľadať na adrese [email protected] alebo
[email protected]
Príjemnú zábavu.
M.B.E
Vážení krajania,
možno poznáte nás vynovený projekt JankoHrasko.sk, ktorý pozostáva z folklórneho
internetového portálu, radia a televízie - naším cieľom je podporiť čo najviac aktivít v oblasti
folklóru na Slovensku, ale ja v zahraničí. Mesačne náš portál navštevuje cca 35 000 čitateľov
rádio cca 30 000 poslucháčov z cca 40 krajín sveta.
Sme veľmi radi, že aj vy krajania výrazne prezentujete aj tradičnú ľudovú kultúru Slovákov v
zahraničí.
Dovoľujeme si Vám preto ponúknuť našu spoluprácu a mediálne partnerstvo pre Vaše
aktivity, ktoré realizujete na Slovensku, ale aj v zahraničí. Radi budeme folkloristov na celom svete
informovať o Vašich aktivitách.
Ak Vás naša ponuka zaujala, tak nás prosím kontaktujte na [email protected],
pripadne sa aj zaregistrujte u nas na: http://www.jankohrasko.sk/registracia/
Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu.
P.S.: Pridajte sa k nám na Facebook-u
Jozef Halcin, predseda zdruzenia
Folklór bez hraníc, občianske združenie, Adresa: P.O.Box 11, 901 03 Malacky
E-mail: [email protected], Web: www.jankohrasko.sk
Les chemins de Fer Slovaques décident de
l'électrification de Nitra à Léopoldov
Noel J.P.
Les problèmes de circulation entre Leopoldov et
Nitra ne seront bientôt plus qu'un mauvais souvenir.
Oubliées les rames de type 810 et leur banquette en skaï,
ainsi que les ruptures de charges mais aussi les fréquents
retards qui font que de nombreux voyageurs pour se rendre
à Nitra préfèrent choisir le bus, même si beaucoup d'entre
eux sont souvent bondés et inconfortables ; ils l'emportent
de loin pour leur vitesse !
Mais en 2013, la situation devrait changer. Le Responsable
des routes du transport ferroviaire a mis cette partie de la
ligne 141 de Léopoldov à Lužianky comme prioritaire pour
l'électrification et le renouvellement des voies.
La ville de Nitra ne s'attendait pas à un tel sort.
Alors que l'année dernière en tant que nœud ferroviaire de
Leopoldov elle a perdu la connexion pour les trains de passagers à Séreď. Il est apparu que cette liaison
devenait prioritaire car elle permettrait de relier rapidement Nitra à Bratislava mais aussi d’améliorer les temps
de parcours vers Prievidza ou Nové Zámky.
De plus le rail (transport écologique, par excellence lorsqu'il est électrifié) est une priorité de l'Union
Européenne. Cela fut le cas pour moderniser le Bratislava - Žilina - Košice. A partir de 2012, l'arrivée de
transporteur privé, comme RegioJet , permet de reconsidérer certains projets. Cette année, a donc
commencé la reconstruction générale de la ligne de Bratislava - Danube. Ce qui permettra à la section de
Léopoldov à Nitra de bénéficier du renouvellement des voies mais aussi de l'électrification.
Cette Ligne avait connu un début d'électrification, il y a 30 ans, en voie unique, mais ce fut bien vite
tombé aux oubliettes ! Mais le statut de capitale régionale impose la nécessité d'établir des liaisons régulières
de Bratislava à Nitra. "L'utilisation accrue du transport ferroviaire vers Nitra, en particulier pour les étudiants
et les voyageurs (qui travaillent à Trnava ou Bratislava) a montré l'importance de l'électrification de la ligne
Šurany - Nitra - Leopoldov", a déclaré le porte-parole des chemins de fer slovaques, Martina Pavlíková.
Selon le projet, Il y aura la nécessité de construire un sous station de redressement électrique à
Lužianky . La mise à neuf des voies permettra d'augmenter les vitesses maximales qui sont actuellement pour
Leopoldov - Lužianky de100 kilomètres par heure et Lužianky - Nitra de 80 kilomètres par heure. On estime,
selon l'analyse, que la vitesse maximale sera portée
pour Leopoldov - Lužianky à 120 kilomètres par heure et
pour Lužianky - Nitra à 100 kilomètres par heure. Grâce
aussi à un nouveau système de sécurité et une réduction
des intervalles entre les trains, une optimisation des
arrêts en gare.
L' achèvement des travaux de conception de
l'électrification, de la pose des caténaires ainsi que le
changement des voies est prévu pour fin 2012 et début
2013. Après les travaux, le temps de parcours entre
Léopoldov et Nitra qui est actuellement pour ce tronçon
de 35 kilomètres d'environ 50 minutes, devrait passer à
moins de 30 minutes avec un cadencement amélioré. Du
temps gagné mais aussi des emplois pour le
Source Traduit de Vlaky.net Photos Bahnbilder.de renouvellement de la ligne
.
Des Nouveautés chez Kia à Žilina
ilina
Noel J.P
Le Sud-coréen Kia Motors, constructeur
automobile sud coréen a annoncé en ce début
d'année qu'elle a commencé l'assemblage du petit
monospace Venga dans son usine de Žilina en
Slovaquie, ou sont construits aussi la famille des
Cee'd et le Sportage.
Jusqu'à présent, Kia produisait le monospace
chez Hyundai Motor Europe en République Tchèque
Pour accueillir la Venga sur la ligne de production de
la Cee'd, Kia Motors a investi plus de 40 millions d'Euros en modifiant les lignes de montage de
l'usine de Žilina, tout en ajoutant une troisième équipe et un magasin pour un deuxième moteur, ce
qui a entraîné l'embauche de 1000 nouvelles personnes portant le total à 4.000 salariés. Kia a
déclaré que dans la première moitié de 2012, elle embauchera à nouveau plus de 1.000 personnes
dans tous les domaines de l'installation d'inspecteurs de la qualité, des soudeurs et des opérateurs
d'assemblage.
Kia va d'ailleurs jouer a fond la carte de l Europe et de la Slovaquie, d ailleurs l'usine de Žilina
a battu un record avec 252 000 véhicules sortis des chaines soit une hausse de 10 % par rapport à
2010, il s'agit d'une production de plus en plus
intégrée puisque les moteurs sont également
produits dans l'usine ( 59 000 blocs à essence et
diésel ).
Kia envisage d'y accroitre encore sa capacité
afin de produire cette année 285 000 véhicules, son
usine prépare la fabrication de la nouvelle Ceed, qui a
été dévoilée en mars 2012 au salon de Genève. Kia
motors Slovaquie exporte des véhicules dans toute
l'Europe. La seule Russie a absorbé 23 % de sa
production.
BRODERIES ET SOUVENIRS SLOVAQUES
Nous sommes une entreprise engagée dans la production et la vente de
broderies et souvenir slovaques inspirés du folklore slovaque.
Nous aimerions vous présenter cette collection de souvenirs, car nous sommes
convaincus que nos concitoyens vivant à l'étranger seront ravis par notre production.
L’offre actuelle de nos produits est disponible à partir d'aujourd'hui dans notre boutique
en ligne à http://slovakiagift.com/.
La gamme de nos produits vendue sur le site est quotidiennement mise à jour
avec de nouveaux produits fait main. N’hésitez pas à nous contacter au
[email protected] ;
Sylvia Ciulisova ;
Sometile s.r.o ; Slovakiagift ;
+421 948 310 018
Goulash de sanglier à la crème
Serge Horvath
Plusieurs pays d’Europe de l’Est se disputent la paternité du Goulash,
un plat que l’on trouve, servi de différente façons en Hongrie, Slovaquie,
Tchèquie, Serbie…Ce plat est préparé initialement avec du bœuf. On le
trouve souvent proposé en soupe-goulash. L’élément principal de cette
spécialité est le paprika. Voici une recette pour 6 personnes :
Prendre 1000 gr de viande de sanglier (de préférence cuisse d’un jeune
sanglier). Les bêtes rousses ont une meilleure chair. Découper cette pièce
en petites lanières d’un centimètre sur quatre. Déposer la viande dans un
faitout. Couvrir de vin blanc sec et ajouter dans cette marinade de l’ail écrasée, de l’échalote ciselée, du poivre
noir, des clous de girofle, du persil, du céleri frais. Ajouter un verre à liqueur d’alcool de genièvre (slivovice).
Garder cette marinade au frais pendant 1 demi-journée en prenant soin de remuer de temps à autre.
Faire fondre un peu de saindoux dans une cocotte. Y faire dorer 150 gr de gros lardons fumés. Les égoutter, et
les déposer sur du papier absorbant. Dans le même gras faire suer 3 beaux oignons jaunes découpés en petits
morceaux. Saler. Remuer sans cesse à l’aide d’une cuillère de bois. Sortir l’oignon et réserver. Eponger
soigneusement les morceaux de viande et les jeter dans la cocotte et le
gras chaud (ajouter un peu d’huile blanche si nécessaire). Faire
légèrement colorer cette viande. S’y prendre en plusieurs fois si le feu
n’est pas assez fort ou le récipient trop petit : il faut faire en sorte que les
fibres de la viande ne laissent pas sortir la marinade. Lorsque cette étape
est terminée, jeter tous les morceaux de viande dans la cocotte, ajouter
les oignons et les lardons. Couvrir d’un bouillon de bœuf. Laisser frémir
quelques instants et écumer. Ajouter 2 verres à vin de marinade, une
cuillère à soupe de paprika doux, une cuillère à café de marjolaine et de
l’ail râpé. Cuire couvert à petit feu une demi-heure. Ensuite, à découvert,
laisser le liquide complètement s’évaporer, les ingrédients doivent en venir à caraméliser, à grésiller au fond
de la cocotte. Etre très attentif à ce que cela ne brûle pas. Ajouter de la crème semi-liquide ad libitum (en
fonction de l’aspect souhaité de la sauce) déglacer. Vérifier l’assaisonnement. Laisser chauffer doucement la
crème. Servir la viande en sauce que vous saupoudrez de paprika aigre-doux en fonction du goût de chacun,
et sur laquelle vous ciselez de la ciboulette et découpez de très fines tranches d’oignon rouge (important). Pour
accompagner cela, servez des gnocchis poêlés à la graisse d’oie, des petites pommes vapeur ou des knedliky.
Le petit ton très « Mittle Europa » sera donné par quelques brins de chou gras râpé cru salés et sucrés que vous
proposerez nappés de crème fleurette dans des petites coupes individuelles.
J’ai dégusté ce plat copieux lors d’un déplacement dans la région de Barjedov à l’est de la Slovaquie. C’était
dans une petite ferme, dans le rude hiver venteux que génèrent les climats continentaux L’habitation basse
était quasiment ensevelie sous les congères. La délicieuse famille de
paysans qui m’accueillait avait préparé ce plat sans lésiner, avec le grand
cœur qu’ont les habitants de ces régions. Les adultes, hôtes et voisins,
commençaient le repas par des verres de Borovička, comme le veut la
tradition locale. Après le sanglier (préparé à la crème aigre), nous nous
sommes régalés de gâteaux au pavot et à la confiture d’abricot. La soirée
continuait au rythme des violons et des accordéons diatoniques. Je
rejoins bien plus tard le lit que l’on m’avait préparé dans la grange.
Malgré le froid saisissant, je dormais comme un bienheureux sous un
impressionnant duvet en plume d’oie. Je garde un souvenir ému de cet
épisode. ; je crois que le goulash était encore meilleur là-bas en Slovaquie.
Un vin adapté pour ce goulash de sanglier à la crème : Chassagne-Montrachet rouge, ou alors, plus
audacieux, une bière artisanale slovaque…
Chers amis, chers lecteurs !
Notre bulletin « SPRAVODAJ » vous est parvenu par hasard ou
parce que nous disposons de votre adresse.
Nous vous serions obligés de consacrer un peu de temps à sa
lecture pour vous faire une idée de la vie et des activités de notre
association. &
Celle-ci est composée de personnes diverses : Slovaques,
Français, etc.
Si vous êtes intéressés par notre pays et par sa culture, vous
serez toujours les bienvenus au sein de notre association.
Notre journal publie des articles en langue française rédigés
par des bénévoles qui peuvent être amenés à effectuer aussi des
travaux de correction des dits articles. Nous vous remercions par
avance de votre participation éventuelle à ces activités d'écriture.
« Spravodaj » est publié avec le concours
du Bureau des Slovaques vivant à l'Etranger
de la République Slovaque
L'association a pour but d'établir des relations entre les
Slovaques vivant en France, d'une part et avec les Français qui
veulent tisser des liens d'amitié avec la Slovaquie et son peuple,
d'autre part.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour élargir ces
contacts.
En l'absence d'un office de tourisme, nous adressons aussi de
la documentation touristique contre
un carnet de timbres
postaux. Nous pouvons donner, par ailleurs, des renseignements
aux personnes intéressées par un voyage individuel ou en groupe.
Nous proposons également un cours de base de langue
slovaque par correspondance, la traduction de textes, le service
d'interprètes, des échanges entre jeunes ou entre des troupes
folkloriques, des expositions sur l'art et la culture slovaque,
diverses informations sur la Slovaquie ainsi que notre bulletin
« SPRAVODAJ ».
“SPRAVODAJ “
Časopis
“SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĽSTVA”
Bulletin d’
”ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE”
ADRESSE: ASSOCIATION AMITIE FRANCO-SLOVAQUE.
7, PLACE DE L’HOTEL DE VILLE, 60 43O NOAILLES (F)
Sommaire du «SPRAVODAJ» N°65 (2012)
page 1.
Titulka : JOYEUSES PÂQUES
pagz 2
JOYEUSES PÂQUES
page 3
SMERSMER-SD LE VAINQUEUR DES ELECTIONS
ELECTIONS
page 4-5
RECENSEMENT – PREMIERS RESULTATS
page 6
SE PERFECTIONNER EN LANGUE SLOVAQUE
page 7
V TATRACH ZDOKUMENTOVALI ĽADOVEC
page 8
AKO SI NAJDEM PRACU NA SLOVENSKU ?
page 9
LADISLAV ŠKULTÉTY „CISÁRSKY VEČNÝ VOJAK“
VESELÉ VEĽKONOČNÉ SVIATKY
INVITATION AU REPAS SPECTACLE
PRVÉ
PRVÉ VÝSLEDKY SČ
SČITANIA OBYVATEĽ
OBYVATEĽOV
CHCEŠ SA ZDOKONALOVAŤ V SLOVENČINE
UN GLACIER DANS LES TATRAS SLOVAQUES
MEDAJLA VENOVANÁ TABAČIKOVCOM
page 10
LADISLAV ŠKULTÉTYŠKULTÉTY-GABRIŠGABRIŠ-HUSARD
HUSARD
page 11
PÂQUES : TRADITIONS EN SLOVAQUIE
page 12
RAJECKA LESNÁ; SLOVENSKÝ BETLEHEM
page 13
EGLISE DE PELERINAGE
page 14-15 L‘ HISTOIRE DU VILLAGE STARÝ TEKOV
Page 1616-17 NACIONALIZMUS POŽEHNANIE A ČI KLIATBA ?
page 18
180 VYROČIE NARODENIA
NARODENIA ROMUALDA ZAYMUSA
ŠACHOVÝ TURNAJ
page 19
page 20
JUNIALES
SVÄTÁ ALŽBETA; SAINTE ELIZABETH
page 21
OČOVSKÁ PARÁDA ; JANKO HRÁŠKO
page 22
DES NOUVAUTES CHEZ KIA
BRODERIES ET SOUVENIRS SLOVAQUES
SLOVAQUES
page 23
LES CHEMINS DE FER SLOVAQUES
page 24
GOULASH DE SNGLIER A LA CREME
page 25
PUBLICITE (TATRAS, BEZIERS, RAJECKE TEPLICE)
VOTRE COTISATION A L‘AAFS
page 26 . DERNIERE PAGE
Tel./Fax: O3 44 O3 34 11; Mobile: 06 77 34 02 10
courriel : [email protected]
web : www.amitié-franco-slovaque.eu
« Spravodaj « vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky poskytnutou z grantového
systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
REDACTION: Edith Manák, Geneviève Laforêt, J.P.Noel, Irène et Henri Boquet, Sabine Mehanna, Michel Farez,
Ľ.Kràľovanský,G.Žiakovȧ, B.Galloux; E., Hanzelovȧ;T. Metzger; Igor M. Tomo, Jana Carre, Milan Ďurica, Joël Diaz, Jan
Sulhan, Serge Horvath et Jean & Monique Soulié, Lucia Brezániová, Iveta Smatanová.
La parution dans ce bulletin des articles, informations, lettres ou extraits de correspondance n‘engage en aucun cas la responsabilité
du directeur de cette publication, mais seulement celle de leurs auteurs respectifs.
Šéfredaktor « SPRAVODAJ »-a v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za obsah článkov, informácii, listov, výťahov z
korešpodencie. Zodpovednosť nesie len a len autor príslušného príspevku.
----------------------------------------------------COTISATION POUR L’ANNÉE 2012
ČLENSKÉ NA ROK 2012
PRIHLÁŠKA do „SPOLKU FRANCÚZSKO-SLOVENSKÉHO PRIATEĹSTVA“
A D H E S I O N à l ’ „A S S O C I A T I O N A M I T I É F R A N C O – S L O V A Q U E “
7. Place de l’Hôtel de Ville,
60 430 NOAILLES (France)
Téléphone/Fax: 00 33 3 44 03 34 11
courriel: [email protected]
Prénom / Krstné meno:…………………………………..Nom / /Meno:…………………………………….…………………………………………….…
Adresse / Adresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Code postal / Poštový kód :………………………….Ville / Mesto:…………………….........................................................
Tél.:…………………………. Fax:………………………....….courriel:……………………………………………………………………………………………...
Cotisation ……………………………………..20€………………………...
Conjoint(e)…………………………………...10€………………………...
Enfant(s) (x)………………………………….10€………………………...
Étudiant(e)………………………………...…10€………………………….
Membre bienfaiteur (ice) >………….50€………………………....
Chèque n° / Číslo šeku:…………………………………….Total:…………………………Le
Download

1.65_ Spravodaj-Prva 1 - Spolok francúzsko