2014-2015 SEZONU
İSTANBUL SÜPER AMATÖR LİG STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu statü, TFF İstanbul İl Başkanlığı tarafından futbolun İstanbul’da kriterli ve deplasmanlı
olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve
diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 - KISALTMALAR
Bu Statü’de geçen;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu
b) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı
c) BAL: Bölgesel Amatör Lig’i
d) İDK: İl Disiplin Kurulu’nu
e) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu
f) İHK: İl Hakem Kurulu’nu
g) ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu
ğ) 1.A.L. : 1.Amatör Lig’i
İfade eder.
MADDE 3 – 2014-2015 SEZONUNDA SAL’IN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1) SAL, 2013-2014 Sezonunda İstanbul’da SAL’da yer alan ve bu sezonda BAL’a çıkamayan ve
1.Amatör Lig’e düşmeyen takımlarla, 1.Amatör Lig’den SAL’a yükselen takımlar ile 2013-2014
Sezonunda BAL’dan düşen takımların katılımı ile oluşur. Lige katılmayacağını bildiren
Yeşilesenyurt takımının dışında SAL, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren 96
takımdan meydana gelir. (Ek-1)
(2) İl Başkanlığı, grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli
değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
(3) Süper Amatör Lig 12 takımlı 8 grupta oynanır. Süper Amatör Lig kura çekimi aynı ilçe
takımlarının aynı gruba düşmemesi doğrultusunda yapılır.
(4) SAL’a katılacak olan kulüpler “2014-2015 Sezonu Katılım Formu”nu İl Başkanlığı
tarafından talep edilen sürede teslim etmek zorundadır. Söz konusu formu İl Başkanlığı’na
1
teslim etmeyen, lige katılım ücretini yatırmayan, kriterlere uymayan, TFF talimat ve
düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler SAL müsabakalarına katılamazlar. Kriterlere
uymayan veya lige katılmayacağını beyan eden takımlar, 2015-2016 sezonunda 1.Amatör
Lig’e katılabilir.
(5) SAL’a katılacak olan kulüpler, lige katılım ücreti TFF hesabına yatırmak zorundadır. Tertip
Komitesi tarafından para cezası verilen kulüpler, borçlarını ödemedikleri takdirde lisans
işlemleri yapılmaz.
(6) SAL’da yer alan takımlar en az 2 alt yapı kategorisinde liglere katılmak zorundadır. Bu
yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüpler AFDK’ya sevk edilirler. Ayrıca zorunlu iki alt yapı
kategorisi dışında U11 ve U12 Ligleri de TFF ve UEFA tavsiyesidir.
(7) Kulüpler katılmak zorunda oldukları kategoriler dışında öteki kategorilere de katılmak
isterlerse ilgili kategorilerin her bir yaş grubu için ayrı takım kurmak zorundadırlar. Her bir
futbolcu haftada bir maç oynayacak şekilde planlama yapılmalıdır. Bu koşul göz önüne
alınarak kategori katılma yazısı verilecektir. Sezon içerisinde diğer yaş grubu takımlarının
müsabakaları çakışması dolayısıyla erteleme talepleri kabul edilmez.
(8) Grupta küme düşen takımlar haricinde herhangi bir sebeple ligden çıkarılan takımların
yerine başka takım alınmaz.
(9) Maçlarda galibiyete üç, beraberliğe bir, mağlubiyete sıfır puan verilir.
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) 2014 – 2015 Sezonunda SAL’da 1986 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu
statüsündedirler. Süper Amatör Lig’de 1987 ve daha küçük doğumlu futbolcular
oynayacaktır. 1986 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar futbolcuya lisans çıkarılabilir.
Ancak; takımlarda 18 Kişilik müsabaka listesinde yaşı büyük en fazla beş (5) amatör futbolcu
yer alabilir. 5’den fazla yazılırsa takım hükmen mağlup olur.
(2) 18 Kişilik müsabaka listesinde 1996 ve daha küçük doğumlu en az iki futbolcu yer almak
zorundadır. Aksi takdirde takım hükmen mağlup olur. Ancak, 2 yaşı küçük futbolcu
yazılamadığı takdirde müsabaka isim listesi 16 kişi ile, 1 yaşı küçük futbolcu yazılamadığı
takdirde müsabaka isim listesi 17 kişi ile sınırlıdır.
(3) SAL’a katılan kulüplerde, kendi başvurusu üzerine Türkiye’de en az bir yıl oturma izni
almış olan, en fazla 2 yabancı uyruklu amatör futbolcu tescil edilebilir. Yabancı uyruklu
futbolcuların tescil işlemleri TFF tarafından belirlenmiş transfer ve tescil dönemleri içinde
FIFA kurallarına göre yapılır.
2
MADDE 5 - TEKNİK SORUMLU SÖZLEŞMESİ
(1) 2014-2015 sezonunda SAL’da yer alan takımlar en az bir teknik sorumlu ile sözleşme
imzalamak zorundadır. Uygulama 2014 – 2015 Sezonu Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar
Kitapçığında belirtildiği şekildedir.
(2) Müsabakalar başladıktan sonra iki haftalık süre içerisinde teknik sorumlu
görevlendirilmediğinin tespiti halinde kulüplere ihtar yazısı gönderilir. Tebliğ tarihinden
itibaren 2 haftalık süre içerisinde görevlendirme yapılmaz ise takip eden ilk müsabakada
hükmen mağlubiyet cezası verilir. 1 haftalık süre içerisinde kulüp yine sözleşme yapmaz ise
hükmen mağlubiyet cezası verilerek takım ligden ihraç edilecektir.
MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
(1) SAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak Kadrolara, Oyunculara ve
Lisanslara Yönelik İtirazlar itiraz makbuzu ile birlikte SAL Tertip Komitesi’ne yapılır. SAL Tertip
Komitesi’nin kararına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itiraz harcının
yatırıldığına dair makbuz ile birlikte bir üst kurula iletilmek üzere İl Başkanlığı’na başvurabilir.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’nin 30.maddesi çerçevesinde
yapılır ve karara bağlanır.
(3) SAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Futbol Disiplin
Talimatı ve 2013-2014 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda
Amatör Futbol Disiplin Kurulu ve SAL Tertip Komitesi yetkilidir.
(4) TFF ve bu Statü’de belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, İLAN PANOSU
aracılığıyla yapılır. İDK kararları ayrıca www.tffistanbul.org internet sitesinde yayınlanır. Bu
yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
(5) SAL kapsamında, idari tedbir koymaya, İl Başkanı, İDK Başkanı, AFDK ve Tahkim Kurulu
yetkilidir.
(6) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na
başvurulabilir.
(7) Ligin her aşamasında Futbol Müsabaka Talimatı, Futbol Disiplin talimatı, 2014-2015
Amatör Liglerde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı ve TFF kararları uygulanır.
(8) Süper Amatör Lig Müsabakalarında dört (4) sarı kart uygulaması yoktur.
3
MADDE 7 - SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ
(1) SAL’a katılacak kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı temin edip bildirmek
zorundadırlar. Bildirilen sahanın, sezon içerisinde herhangi bir nedenle kullanılmaması
durumu bakımından İl Başkanlığı tarafından müsabaka oynanması uygun görülen alternatif
iki saha bildirmesi zorunludur. SAL’a katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka
oynatılması İl Başkanlığı’nın onayına tabidir. İl Başkanlığı tarafından belirlenen koşulları
yerine getirmeyen ve istenilen belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu
sahalarda müsabaka oynatma yetkisi İl Başkanlığı’na ait olup bu müsabakaların oynanacağı
yerler İl Başkanlığı tarafından belirlenir.
(2) Müsabakalarını oynayacakları stadyumu değiştirmek isteyen kulüpler, taleplerini
müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce TFF’ye bildirmek zorundadırlar
(3) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takımlara aittir.
MADDE 8 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK
(1) Süper Amatör Lig müsabakalarının tarih, saat ve stadyum bilgileri TFF İstanbul İl Başkanlığı
internet sitesinde ilan edilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak
bildirilmez. www.tffistanbul.org internet sitesinde ilan edilen müsabaka bilgileri kulüplere
yapılan resmi tebligat hükmündedir.
(2) SAL müsabakaları kural olarak Cumartesi veya Pazar günleri TFF İstanbul İl Başkanlığı
tarafından belirlenen saatte oynanır. Takımlardan birinin başvurusu veya müsabakanın
oynanamaması ile ilişkin özel bir durumun tespiti durumunda, SAL Tertip Komitesinin uygun
bulması halinde müsabaka gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapılabilir. (Son iki
hafta hariç). Zorunlu değişiklikler haftanın en geç Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar
yapılarak, internet sitesinde yayınlanacaktır. Perşembe gününden itibaren TFF’nin internet
sitesinde yer alan müsabaka gün, saat ve stat bilgileri kesindir.
(3) Zorunlu olmadıkça devre arası uygulaması yapılmaz.
(4) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün
düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri
gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.
(5) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında stadyum çevresinde ve
stadyum içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve saha komiseriyle ve varsa müsabaka
temsilcisi ile koordinasyon içerisinde hareket ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması için
gerekli her türlü önlemi almak zorundadırlar.
(6) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu Statü’nün ve
FMT’nin güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha
koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan
4
sonra müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının
takdiri müsabakanın hakemine aittir.
(7) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil
olmak üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek
zorundadırlar.
(8) 2014 – 2015 sezonunda FMT’nin 17.maddesinde yazılı hükümler dışında (elverişsiz hava
ve stadyum şartları) herhangi bir maç erteleme isteği (Türkiye Şampiyonası, Özel Turnuva,
Sportif Seyahat vb.) kesinlikle kabul edilmeyecek olup bu Statü’nün ve FMT’nin güvenliğe
ilişkin hükümleri saklıdır.
(9) Herhangi bir milli takıma 2 ve daha fazla oyuncu veren ve ÖSYM tarafından düzenlenen
herhangi bir sınava 4 ve daha fazla katılımı olduğunu belgeleyen takımların erteleme istekleri
ayrıca değerlendirilecektir.
(10) Kulüplerle kısa şifahi görüşmeler yapılabilecek ancak tüm istekler ve itirazlar resmi yazı
ile kabul edilecektir.
(11) S.A.L müsabakalarına hakem ve gözlemci atamaları, İl Hakem Kurulu tarafından yapılır.
MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER
(1) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu
ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı
kaleci antrenörü, bir masör ve bir doktor girebilir.
(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından birinin
müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur. Müsabaka isim listesi
veya lisanslara yönelik itiraz varsa, listeye yazılır ve imza altına alınır. SAL müsabakalarında,
www.tffistanbul.org internet sitesinde yayınlanan müsabaka isim listesi kullanılacaktır.
(3) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem
tarafından oynatılmayacak, oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatı
uyarınca hükmen mağlubiyet kararı verilecektir.
(4) Müsabaka süresince saha içerisinde yer alabilecek kişiler ancak saha kenarında
kendilerine ayrılan yerlerde bulunabilirler.
MADDE 10 - ORGANİZASYON
(1) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları,
saygı duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.
(2) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler.
Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart
5
taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları
gerekmektedir.
MADDE 11 – S.A.L.’DA YÜKSELME ve DÜŞME SİSTEMİ
(1) Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacaktır.
(2) 2014 – 2015 sezonunda gruplarında birinci ve ikinciliği alacak 8+8=16 Takım arasında SAL
KLASMAN GRUBU oluşturulur.
(3) SAL Klasman Grubu müsabakaları İl Başkanlığı’nın belirleyeceği merkezi sahalarda
oynanır.
(4) Klasman Grubu’nda tek devreli lig ve puan usulü oynanacak maçlar sonucunda Bölgesel
Amatör Lig’e yükselecek takımlar sıralanırlar.
(5) 16 Takımın oynayacağı bu müsabakalarda derece alan takımlar İstanbul’u temsilen sırası
ile BÖLGESEL AMATÖR LİG’e yükselirler.
(6) BAL’a çıkmayı hak ettiği halde bu hakkını kullanmayan takımların yerine başka takım
alınmaz.
(7) 16 Takımın oynayacağı bu sıralama müsabakalarında birinci olan takım ayrıca geleneksel
İSTANBUL AMATÖR LİG ŞAMPİYONLUĞU’nu kazanmış sayılır.
(8) Süper Amatör Lig’de gruplarında son üç sırayı alan toplam 24 takım Birinci Amatör Lig’e
düşer
MADDE 12 - FORMA SETLERİ
(1) Takımlar, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak
zorundadırlar. Bu ligde forma seti sayısı sınırlaması yoktur. Renk çakışması durumunda ev
sahibi takım forma değiştirmek zorundadır.
(2) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı
hükümleri uygulanır.
MADDE 13 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu Statü’de özel bir hüküm bulunmayan hallerde FMT ve 2014-2015 Sezonu Amatör Futbol
Ligleri’nde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı hükümleri uygulanır. Bu Statü’de olmayan hükümler
hakkında karar verme yetkisi TFF’ ye aittir.
6
MADDE 14 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, 02.09.2014 Tarihinde TFF İstanbul İl Başkanlığı’nın resmi web sitesi olan
www.tffistanbul.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yemen EKŞİOĞLU
TFF İstanbul İl Başkanı
Ufuk TATAR
TFF İstanbul İl Başkan Vekili
Ali Sait ÇOLAK
TFF İstanbul İl Başkan Yrd.
Metin SÖNMEZ
Tertip Komite Üyesi
Metin ÇIRPAN
Tertip Komite Üyesi (İASKF)
Mustafa TÜRLÜ
Tertip Komite Üyesi (İASKF)
Gökhan AKYOL
Tertip Komite Üyesi (İstanbul Gençlik Hizm.Spor İl Md.lüğü)
Aslan POLATOĞLU
Tertip Komite Üyesi
Çetin NOYAN
Tertip Komite Üyesi (TÜFAD)
Ömer ALA
Tertip Komite Üyesi (TFFHGD İstanbul Şb.)
7
EK-1
2014 – 2015 İSTANBUL SÜPER AMATÖR LİG TAKIM LİSTESİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
A.PARSELLER
ADALAR
ALBAYRAK
ALEMDAĞ
ALİBEYKÖYSPOR
ATAŞEHİR ÇAMOLUK
AYAZAĞA
BAĞCILAR
BAĞLARBAŞI
BAKIRKÖY
BATI TRAKYA
BEŞYÜZEVLER
BEYKOZ 1908
BOSTANCI
Ç.G.BİRLİĞİ
ÇAMLICA
ÇANKIRI MARUF SPOR
ÇAYIRBAŞI
ÇEKMEKÖY
ÇELİKTEPE
DAMLASPOR
DUDULLU
ESEN BAYBURT
ESENYURT
ESENYURT İNCİRTEPE
FERİKÖY
GALATA
GAZİ MAHALLESİ
GÜLSUYU
GÜMÜŞSUYU
GÜNEŞLİ
GÜNGÖRENSPOR
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
GÜRPINAR
HADIMKÖY
HASKÖY
IRMAKSPOR
İ.T.Ü.
İÇERENKÖY İ.Y.
İST.BAYBURT
İSTANBUL KARTAL BLD
İSTANBUL KASTAMONU
İSTANBUL MALATYASPOR
İSTANBUL SİNOP
İSTANBULSPOR KULÜBÜ
K.BULVARSPOR
K.Ç.YEŞİLOVA ESNAF
KADIRGA
KAĞITHANE
KARTAL ÇAVUŞOĞLU
KARTALTEPE
KAYNARCA
KOCAMUSTAFAPAŞA
KOCASİNAN
KURTKÖYSPOR
KUŞTEPE
KÜÇÜKKÖY
MECİDİYEKÖY
MİMARSİNAN
NİŞANTAŞI
OKMEYDANI FETİH
OKSPOR
ORTAÇEŞME
ORTAKÖY
OSMANİYE İSTİKLAL
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
ÖMERLİ KÖYÜ
ÖRNEKTEPE
ÖZ TRABZONLULAR
ÖZALİBEYKÖY
PAŞABAHÇE
RAMİ
REŞİTPAŞA
SANAYİ MAHALLESİ
SARIYER YENİ MAHALLE
SELİMİYE
SELİMPAŞA
SELVİSPOR
SİLİVRİ ALİBEY
SUBAŞI
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ ESENTEPE
SÜTLÜCE
ŞİLE
ŞİLE YILDIZ
T.TAYFUN
TAKSİM
TOPKAPI
TUNASPOR
VARDAR
VEFASPOR
YAHYA KEMAL
YAMANSPOR
YENİKÖY
YEŞİLKÖY
YILDIRIMBOSNA
Z.YILDIZ
ZARA EKİNLİ
8
Download

Statüyü indirmek için tıklayınız.