VÝROČNÁ SPRÁVA
ÚSTAVU LITERÁRNEJ A UMELECKEJ KOMUNIKÁCIE FF UKF V NITRE
ZA ROK 2012
www.uluk.ff.ukf.sk
RIADITEĽKA: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
I. a_ ZAMESTNANCI
Vedecko-pedagogickí pracovníci:
Profesori:
prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
prof. PhDr. Marta Žilková, PhD. (štvrtinový úväzok)
Docenti:
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. (polovičný úväzok)
doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Hana Zeleňáková, PhD. (rodičovská dovolenka)
Mgr. Richard Kováčik, PhD. (polovičný úväzok)
PhDr. Michaela Malíčková, PhD.
PhDr. Milan Michalec, PhD.
Mgr. Peter Oravec, PhD.
Mgr. Peter Zlatoš, PhD.
PhDr. Jozef Žilinek, PhD.
Vedeckovýskumní pracovníci:
Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Mgr. Juraj Malíček, PhD.
Mgr. Eva Pariláková, PhD.
Mgr. Miroslava Režná, PhD.
PhDr. Mária Valentová
Interní doktorandi:
Mgr. Martin Boszorád
Mgr. Slavka Civáňová
Mgr. Daniel Kováčik
Mgr. Róbert Špoták
Mgr. Tomáš Tvrdoň
Mgr. Nina Vrbanová
Mgr. Petra Baďová
Ostatní zamestnanci:
PhDr. Ľuboslav Horvát
Mgr. Jaroslava Košťálová
I. b_ ŠTUDENTI
Bakalársky ŠP
estetická výchova
(UAP)
Bakalársky ŠP
estetika
(jednoodborový)
Magisterský ŠP
estetická výchova
(UAP)
Magisterský ŠP
estetika
(jednoodborový)
Doktorandský ŠP
Ročník
1. roč.
2. roč.
3. roč.
1. roč.
2. roč.
3. roč.
1. roč.
2. roč.
denné
30
28
14
16
18
17
20
11
Externé
5
9
7
-
1. roč.
2. roč.
17
20
-
3
3
1
2
3
2
2
2*
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
Rigorózne konanie počet
absolventov
* Nadštandardná dĺžka štúdia
II. VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ
a_ Projekty KEGA, VEGA, APVV, ESF
Číslo a názov projektu: 1/0336/11 Modely deficitných svetov v literatúre
Koordinátor: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. – ÚLUK FF UKF v Nitre
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 11/2
Doba riešenia: 2011 – 2012
Číslo a názov projektu: ITMS kód projektu: 26110230022 – Vzdelávanie divadlom
Koordinátorka: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD. – ÚLUK FF UKF v Nitre
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 9/40
Z toho:
– ÚLUK FF UKF v Nitre: 9
– Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre: 2
– Katedra slovenskej literatúry FF UKF v Nitre: 1
– Katedra kulturológie FF UKF v Nitre: 1
– Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre: 2
– Katedra romanistiky FF UKF v Nitre: 1
– Katedra translatológie FF UKF v Nitre: 1
– Katedra masmediálnej komunikácie FF UKF v Nitre: 2
– Katedra hudby PF UKF v Nitre: 8
– z pracovísk mimo UKF v Nitre: 22
Počet technických pracovníkov z UKF v Nitre: 7
Doba riešenia: 2010 – 2013
b_ Projekty KEGA, VEGA, APVV
Číslo a názov projektu: VEGA 1/0195/11 Stereotypná genderizácia masmediálneho priestoru
Koordinátor: prof. PhDr. Štefan Gero, CSc.
Názov pracoviska koordinátora: Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF v
Nitre
Počet riešiteľov z pracoviska: 1
Doba riešenia: 2012
c_Iné
Typ projektu: Projekt Ministerstva kultúry SR
Číslo a názov projektu: 08S32 Eva Kapsová: Maliar a grafik Andrej Doboš
Koordinátorka: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 3/6
Doba riešenia: 2012
Typ projektu: Projekt Ministerstva kultúry SR
Číslo a názov projektu: 08S33 Ľubomír Plesník: Kapitoly z recepčnej estetiky
Koordinátor: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 1/4
Doba riešenia: 2012
Typ projektu: UGA
Číslo a názov projektu: II/3/2012 Človek a súčasná dráma
Koordinátorka: Mgr. Slavka Civáňová (doktorandka v dennej forme štúdia)
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 2/0
Doba riešenia: 2012
Typ projektu: UGA
Číslo a názov projektu: II/17/2010 Inovácia modelu literatúry a umenia pre deti a mládež
v súčasnej civilizačno-kultúrnej situácii
Koordinátorka: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 1/0
Doba riešenia: 2010 – 2012
Typ projektu: UGA
Číslo a názov projektu: II/18/2011 Hudobná interpretácia v štúdiu estetiky 2
Koordinátor: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 1/0
Doba riešenia: 2011 – 2013
Typ projektu: UGA
Číslo a názov projektu: II/16/2012 Dejiny muzikálu
Koordinátor: Mgr. Peter Oravec, PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 1/0
Doba riešenia: 2012 – 2014
Typ projektu: UGA
Číslo a názov projektu: II/9/2012 Verejné súkromie (Semiotika vizuálnych fenoménov)
Koordinátorka: Mgr. Nina Vrbanová (doktorandka v dennej forme štúdia)
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 1/0
Doba riešenia: 2012
Názov projektu: afterpARTy (VI. ročník – nečíslovaný projekt)
Riešiteľské pracovisko: Nitrianska galéria
Počet riešiteľov z pracoviska: 1
Doba riešenia: 2012
III. ORGANIZÁCIA VEDECKÝCH A UMELECKÝCH PODUJATÍ
a_Vedecké podujatia:
Názov: Intermediálny rozmer súčasnej tvorby pre deti a mládež
(Podujatie venované životnému jubileu prof. PhDr. Marty Žilkovej, PhD.)
Termín : 29. 11. 2012
Typ podujatia: Medzinárodný vedecký workshop
Názov: Mgr. Art. Valér Miko, PhD.: K transparentnosti umeleckej komunikácie
Termín : 23. 2. 2012
Typ podujatia: Filozoficko-metodologický seminár
Názov: Mgr. Klement Mitterpach, PhD.: Vzdať sa (svojho) miesta (Wakefield – filozof)
Termín : 12. 4. 2012
Typ podujatia: Filozoficko-metodologický seminár
Názov: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.: Deficitný model sveta v (slovenskej) lyrike
(Deficitnosť životného sveta ako „generálna“ téma umeleckej literatúry)
Termín : 26. 4. 2012
Typ podujatia: Filozoficko-metodologický seminár
Názov: Mgr. Mariana Čechová, PhD.: Popoluška (Nová úprimnosť v interpretácii rozprávky)
Termín : 17. 5. 2012
Typ podujatia: Filozoficko-metodologický seminár
Názov: doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.: Koexistencia, diferencia, konfúzia...
(Hudobné estetiky, hudobné poetiky, hudobná súčasnosť)012
Termín : 15. 11. 2012
Typ podujatia: Filozoficko-metodologický seminár
Názov: Antigona – nedokončená „tetralógia“
Termín : 22. 3. 2012
Typ podujatia: Kolokvium
Názov: Antigona II. – rekonštrukcia scénického výrazu
(lektor: Mgr. Bc. Peter Janků, PhD.)
Termín : 17. 2. 2012 – 19. 2. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky
Názov: Antigona III. – rekonštrukcia scénickej hudby a choreografie
(lektori: Mgr. art. Stanislava Vlčeková, Mgr. art. Marek Piaček, ArtD.)
Termín : 13. 4. 2012 – 15. 4. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky
Názov: Antigona IV. – rekonštrukcia estetiky inscenovania Antigony
(lektori: Mgr. art. Michal Vajdička, doc. Mgr. art. Peter Pavlac)
Termín : 28. 4. 2012 – 29. 4. 2012 a 5. 5. 2012 – 7. 5. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Historické divadelné poetiky
Názov: Umelecký prednes, divadlo a prax
(lektorka: Mgr. Jaroslava Čajková)
Termín : 29. 3. 2012 – 1. 4. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík
Názov: Dráma a jej potenciál v cudzojazyčnej výučbe
(lektorky: Mgr. Andrea Bílliková, PhD., a PhDr. Mária Kiššová, PhD.)
Termín : 17. 4. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík
Názov: Ako vzniká inscenácia I.
(lektori: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Boris Belica a Eva Priečková)
Termín : 1. 6. 2012 – 3. 6. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky
Názov: Ako vzniká inscenácia II.
(lektor: doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.)
Termín : 8. 6. 2012 – 10. 6. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky
Názov: Pantomimická dielňa
(lektor: Mgr. art. Juraj Benčík)
Termín : 9. 11. 2012 – 11. 11. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky
Názov: Bábkoherecká dielňa
(lektor: Mgr. art. Petronela Dušová)
Termín : 23. 11. 2012 – 25. 11. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky
Názov: Režijná dielňa
(lektor: Mgr. art. Kamil Žiška)
Termín : 7. 12. 2012 – 9. 12. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Súčasné divadelné poetiky
Názov: Divadelná výchova
(lektorka: Mgr. Art. Lucia Kovalčíková)
Termín : 28. 9. 2012 – 30. 9. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík
Názov: Dramatické techniky a ich aplikovanie vo výučbe angličtiny
(lektorky: Mgr. Andrea Bílliková, PhD., a PhDr. Mária Kiššová, PhD.)
Termín : 10. 10. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík
Názov: Liečba divadlom
(lektorka: Mgr. Art. Viera Dubačová)
Termín : 12. 10. 2012 – 14. 10. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík
Názov: Artery – dramaterapia v sociálnej praxi
(lektor: Mgr. Art. Patrik Krebs)
Termín : 26. 10. 2012 – 28. 10. 2012
Typ podujatia: Cyklus workshopov Aplikácia divadelných poetík
b_Umelecké a iné podujatia (prezentácia, výstava, koncert a pod.):
Názov: Predstavenie edície Praktická estetika (Nitra : UKF, 2001 – 2011)
Termín : 29. 2. 2012
Typ podujatia: Propagačné podujatie (prezentácia publikácie)
Názov: Mária Valentová – Miroslava Režná (eds.):
František Miko: Aspekty prekladového textu (Nitra : UKF, 2011)
Termín : 23. 3. 2012
Typ podujatia: Propagačné podujatie (prezentácia publikácie)
Názov: Dnes sa hrajú estetici 3
(pod vedením PhDr. Milana Michalca, PhD.)
Termín : 6. 12. 2012
Typ podujatia: Koncert
Názov: The 13th Drama Festival in English
Termín : 21. 3. 2012 – 22. 3. 2012
Typ podujatia: Festival
Názov: Sláva Daubnerová: M. H. L.
(Divadlo P. A. T. a Štúdio 12 Bratislava)
Termín : 29. 2. 2012
Typ podujatia: Hosťovanie divadiel (divadelné predstavenie)
Názov: Juraj Benčík: Pantomimárium
(Divadlo s. r. o. Bratislava v spolupráci s Divadlom a. ha. Bratislava)
Termín : 28. 3. 2012
Typ podujatia: Hosťovanie divadiel (divadelné predstavenie)
Názov: Blaho Uhlár a DISK: Výhľad
(Divadelný súbor Kopánka – Trnava)
Termín : 25. 4. 2012
Typ podujatia: Hosťovanie divadiel (divadelné predstavenie)
Názov: Kolektív: Chránené územie
(Mestské divadlo – Divadlo z Pasáže Banská Bystrica)
Termín : 3. 10. 2012
Typ podujatia: Hosťovanie divadiel (divadelné predstavenie)
Názov: Kolektív: Kuca paca
(Divadlo bez domova Bratislava)
Termín : 7. 11. 2012
Typ podujatia: Hosťovanie divadiel (divadelné predstavenie)
Názov: Iveta Škripková: Mocad(r)ámy
(Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica)
Termín : 5. 12. 2012
Typ podujatia: Hosťovanie divadiel (divadelné predstavenie)
Názov: Filmonáda
Termín : 10. 5. 2012
Typ podujatia: Nesúťažná prehliadka študentských filmov
IV. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Oravec, Peter: Dejiny muzikálu I : od najstarších čias k počiatku „zlatého veku“. - Nitra :
UKF, 2012. - 124 s. – ISBN978-80-558-0209-1
Žilková, Marta: Intertextuálne a intermediálne interpretácie. - Nitra : UKF, 2012. - 214 s. ISBN 978-80-558-0109-4
Plesník, Ľubomír: Kapitoly z recepčnej poetiky. - Nitra : UKF, 2012. - 218 s. - ISBN 978-80558-0815
Kapsová, Eva: Maliar a grafik Andrej Doboš. - Nitra : UKF, 2012. - 216 s. - ISBN 978-80971274-0-4
Pariláková, Eva: Medzi úvahou a úžasom : k poetike básnickej tvorby Erika Jakuba Grocha. Nitra : UKF, 2012. - 346 s. - ISBN978-80-558-0219-0
Malíček, Juraj: Popkultúra : návod na použitie. - Nitra : UKF, 2012. - 192 s. - ISBN 978-80558-0204-6
Michalec, Milan: Romantizmus v populárnej hudbe. - Nitra : UKF, 2012. - 244 s. - ISBN 97880-558-0110-0
Timko, Štefan: Situačná komédia a jej regionálne modely : britský a slovenský sitkom
v kontexte globálnej mediálnej kultúry. - Nitra : UKF, 2012. - 191 s. - ISBN 978-80-5580207-7
Oravec, Peter: Výrazové prostriedky muzikálu. - Nitra : UKF, 2012. - 120 s. - ISBN 978-80558-0090-5
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Čechová, Mariana: K osnove praobrazov strádania v Kathásaritságare. In: Modely deficitných
svetov v literatúre. - Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0182-7. - s. 14-40.
Boszorád, Martin: Mystifikácia (nielen) ako autorská stratégia pri konštruovaní literárnych
deficitných svetov : poznámky k dvom vybraným súčasným prozaickým textom. In: Modely
deficitných svetov v literatúre. – Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0182-7. - s. 198-217.
Kováčik, Daniel: Porozumenia skúsenosti : zobrazenie deficitného v románe M.
Kompaníkovej Biele miesta. In: Modely deficitných svetov v literatúre. – Nitra : UKF, 2012. ISBN 978-80-558-0182-7. - s. 121-166.
Rédey, Zoltán: Svet lyrického subjektu ako deficitný model sveta : deficitné svety
v ponovembrovej slovenskej poézii. In: Modely deficitných svetov v literatúre. – Nitra : UKF,
2012. - ISBN 978-80-558-0182-7. - s. 268-329.
Zeleňáková, Hana: Z komunity von : paradox jedinečnosti zakladajúcej deficitný svet
protagonistu románu Chaima Potoka Volám sa Ašer Lev. In: Modely deficitných svetov
v literatúre. – Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0182-7. - s. 218-244.
Plesník, Ľubomír: Zisk a strata v Démonových rozprávaniach. In: Modely deficitných svetov
v literatúre. – Nitra : UKF, 2012. - ISBN 978-80-558-0182-7. - s. 41-99.
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Žilinek, Jozef: Notes on the Classical Aesthetics of Perception and Taste. [Poznámky ku
klasickej estetike percepcie a vkusu]. In: Organon F 2012. - ISSN 1335-0668. - Vol. 19, no. 1
(2012), p. 38-54.
ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Režná, Miroslava – Zeleňáková, Hana: Inovatívny metodický rozmer praktickej estetiky.
In: Jazyk – Literatura – Komunikace : recenzovaný elektronický časopis. - ISSN 1805-689X.
- Roč.1, č. 1 (2012), s. 1-10.
Žilková, Marta: Knižná kultúra pod tlakom vizualizácie. In: Świat Słowian III. - ISSN 20843534. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 183-194.
Čechová, Mariana: Kódovanie životného sveta v Kathásaritságare : selektívne poznámky.
In: Slovo a obraz v komunikaci s dětmi : recenzovaný elektronický časopis. - ISSN 18051464. -Roč. 2, č. 1 (2012), s. 5-20.
Čechová, Mariana: Smrť ako tragické vyústenie Andersenových rozprávok. In: Świat Słowian
III. - ISSN 2084-3534. - Roč. 22, č. 4 (2012), s. 195-206.
Vrbanová, Nina: Verejné súkromie ako model neokonceptuálneho umenia. In: Sešity pro
umění, teorii a příbuzné zóny : Notebook for Art, Theory and Related Zones. - ISSN18028918. - č. 12 (2012), s. 30-47.
ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Kapsová, Eva: Uplatnenie textu v intermediálnych prejavoch tematizujúcich tabu rodovej
inakosti : performancia ako cesta vyznania (comingout), príklad Maroša Rovňáka. In: Profil :
súčasného výtvarného umenia. - ISSN 1335-9770. - Roč. 19, č. 1 (2012), s. 8-23.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch
Kováčik, Daniel: „Predstavme si skutočnosť v tvare kruhu...“ : naratívna funkcia a semióza
toposu v poviedkach J. L. Borgesa. In: Dimenzie postmodernej prózy. - České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 2012. – ISBN 978-80-7394-333-2. - s. 79-89.
Zlatoš, Peter: Hermeneutické aspekty interpretácie umeleckého diela v myslení M.
Heideggera. In: Studia humanitas : Ars hermeneutica : Metodologie a theurgie hermenetutické
interpretace IV. - Ostrava : Ostravské univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7464-161-9. - s. 95102.
Boszorád, Martin: Labyrint ako postmodernistická konštanta (v knihe, ktorá sa stane Daniela
Heviera). In: Dimenzie postmodernej prózy. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2012.
– ISBN978-80-7394-333-2. - s. 6-10.
Žilková, Marta: Modifikácie histórie v mediálnej tvorbe. In: Příspěvky k mezinárodní teorii
literatury. – Brno : Barrister & Principal, 2012. – ISBN 978-80-87474-63-1. - s. 165-171.
Boszorád, Martin: Mystifikácia ako súčasť konštrukcie postmodernistického (deficitného)
literárneho sveta. In: Postmodernizmus : smysl, funkce, výklad : brněnské texty k slovakistice
XV. Brno : MU, 2012. - ISBN 978-80-210-5903-0. - s. 23-29.
Inštitorisová, Dagmar: Osobnosť M. R. Štefánika v divadelnej tvorbe na Slovensku = M. R.
Štefánik dans lacréation théatrale en Slovaquie. In: Ianua and Linguas Hominesquere serata
IV. – Paris : Association Amitié Franco-Slovaque, 2012. ISBN 978-2-9536153-3-3. - s. 4353.
Oravec, Peter: Postmoderné stratégie v muzikáli. In: Postmodernismus : smysl, funkce
a výklad. Jazyk – literatura – kultura – politika : brněnské texty k slovakistice XV. – Brno :
Masarykova univerzita, 2012. – ISBN 978-80-210-5903-0. - s. 95-104.
Rédey, Zoltán: Sémantika fikčných svetov a kánon slovenskej prózy : Doleželova
Heterocosmica v kontexte výkladových tendencií súčasnej slovenskej literárnej histórie.
In: Heterologica : poetika, lingvistika a fikční světy. – Praha : AV ČR, 2012. – ISBN 978-8085778-88-5. - s. 217-237.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch
Inštitorisová, Dagmar: Autorské stratégie nového divadla. In: Generačné premeny a podoby
slovenského divadla : od 80. rokov 20. storočia po dnešok. - Bratislava : SAV, 2012. ISBN 978-80-971155-0-0. - s. 96-103.
Kapsová, Eva: Divadelný plagát ako vizuálny sémantický (významový a výrazový)
komprimát posolstva divadelnej hry. In: August Strindberg Hra snov : interpretačné sondy do
slovenského divadla. - Nitra : UKF, 2011.- ISBN 978-80-8094-923-5. - s. 117-122.
Valentová, Mária: František Miko a teória prekladu. In: Preklad a kultúra 4. – Nitra : UKF,
2012. - ISBN 978-80-558-0143-8. - s. 250-262.
Inštitorisová, Dagmar: Hra so „snami“. In: August Strindberg Hra snov : interpretačné sondy
do slovenského divadla). – Nitra : UKF, 2011.- ISBN 978-80-8094-923-5. - s. 102-105.
Inštitorisová, Dagmar: O projekte Vzdelávanie divadlom. In: Prekliaty dramatik alebo Ako sa
zbaviť útrap pri písaní dramatického textu. – Nitra : UKF, 2012.- ISBN 978-80-558-0118-6. s. 75-84.
Boszorád, Martin: Pop(cornová) irónia (Ben Elton: Popcorn). In: Poetika humoru : vedecký
zborník. – Nitra : UKF, 2011. - ISBN 978-80-558-0026-4. - s. 47-54.
Žilková, Marta: Štruktúrované čítanie na strednej škole. In: Tvorivá dramatika v edukácii a
inscenačnej praxi detských divadelných súborov II : zborník článkov a štúdií o výskume a
školskej praxi tvorivej dramatiky. - Banská Bystrica: Združenie tvorivej dramatiky Slovenska,
2012. - ISBN 978-80-971188-0-8. - s. 46-57.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch
Plesník, Ľubomír: The Nitra Concept of the Reception Aesthetics. In: Aufsätzezur Teorie und
Geschichte der slovakischen Sprache, Literaturund Kultur. – Numbrecht : Kirsch-Verlag,
2012. - ISBN 978-3-933586-93-3. - s. 33-46.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Čechová, Mariana: Existenciálna gramatika v Oceáne príbehov. In: Slovo a obraz
v komunikaci s dětmi : sloboda jazyka – jazyk svobody. Sborník příspěvků z odborné
konference pořádané katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem
literatury pro mládež, jazykové a literární komunikace PdF OU 21. a 22. června 2012. –
Ostrava : Ostravská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-7464-173. - s. 227-234.
Boszorád, Martin: Príbeh (z) Knihy, ktorá sa stane : o niekoľkých „postľuďoch postliterárnej
doby“. In: Podoby a funkce příběhu: pokus o interdisciplinární debatu. 9. ročník studentské
(intermediální) konference. Ústav pro českou literaturu AV ČR Praha 28. – 29. dubna 2010. –
Praha : AV ČR, 2012. - ISBN 978-80-85778-85-4. - s. 163- 169.
Špoták, Robert: Príbeh ako nástroj rekonfigurácie reality. In: Podoby a funkce příběhu : pokus
o interdisciplinární debatu. 9. ročník studentské (intermediální) konference. Ústav pro českou
literaturu AV ČR Praha 28. – 29. dubna 2010. Praha : AV ČR, 2011. - ISBN 978-80-8577885-4. - s. 177-182.
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Malíček, Juraj: „Život diela“ : recepcia popkultúrneho artefaktu ako spolutvorba. In:
Megatrendy & médiá 2012 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Megatrendy a médiá 2012, konanej v dňoch 24. a 25. apríla 2012 v Smoleniciach. - Trnava :
UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-395-5. - s. 102-112.
Rédey, Zoltán: Deficientné modely sveta v súčasnej slovenskej poézii : Rudolf Jurolek:
Smrekový les. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku
1989 : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 26. - 27. mája 2011
na FF PU v Prešove. - Prešov : PU, 2012. - ISBN 978-80-555-0587-9. - s. 27-42.
Michalec. Milan: Národnostné prvky v skladbách hitovej produkcie súčasnej populárnej
hudby : „univerzálna hudobná reč“ a kultúrna identita. In: PRIZMA : zborník príspevkov z
interdisciplinárnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina 6. – 9. marec 2012.
- Žilina : ŽU, 2012. - ISBN 978-80-554-0486-8. - s. 191-252.
Malíčková, Michaela: Netvor ako maska inakosti v mediálnych obrazoch súčasnej
multikultúrnej spoločnosti. In: Megatrendy & médiá 2012 : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie Megatrendy a médiá 2012, konanej v dňoch 24. a 25.
apríla 2012 v Smoleniciach. – Trnava : UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-395-5. - s. 113-128.
Boszorád, Martin: Poznámky k problematike mystifikácie ako autorskej stratégie. In: RARA
AVIS IX : 2. diel - literárna veda : zborník z IX. filologickej konferencie, Trnava 25. – 26.
apríl 2012. Trnava : UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-403-7.- s. 30-34.
Špoták, Róbert: Signifikantné motívy v románovej tvorbe Michela Houellebecqa. In: RARA
AVIS IX : 2. diel - literárna veda. Zborník z IX. filologickej konferencie, Trnava 25. – 26.
apríl 2012. – Trnava : UCM, 2012. - ISBN 978-80-8105-419-8. - s. 233-238.
BCI Skriptá a učebné texty
Inštitorisová, Dagmar a kol.: Ako vznikal muzikál Ples upírov. - Nitra : UKF, 2012. 96 s.+ príl. 1 CD-ROM. - ISBN 978-80-558-0173-5
[Spoluautori: Oravec, Peter ; Civáňová, Slavka; Štrasser, Ján; Janecová, Emília; Štrbák,
Marek; Zahoráková, Elena; Janků, Petr; Kleinová, Eva; Hyža, Ján; Musil, Dušan]
BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
Vrbanová, Nina: Pavla Sceranková. In: Prostor Zlín : výtvarné umění – architektura – historie
– poesie. - ISSN 1212-1398. - Roč. 19, č. 2 (2012), s. 11-12.
BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
Valentová, Mária: Ako študenti interpretovali báseň. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole :
časopis pre otázky jazyka a literatúry. - ISSN 1335-2040. - Roč. 58, č. 3-4 (2012), s. 86-88.
Vrbanová, Nina: Fenomén Filko. In: Jazdec : print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. ISSN 1338-077X. - Roč. 4, č. 2 (2012), s. 8-9.
Kapsová, Eva: Hĺbka efemérnosti v maliarskom diele Márie Machatovej. In: Jazdec : print
nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. - ISSN 1338-077X. - Roč. 4, č. 3 (2012), s. 6-7.
Kapsová, Eva: Profesia ako zdieľanie a výzva : k významnému životnému jubileu profesora
Štefana Gera. In: Náš čas : časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. - ISSN 13383272. - Roč. 16, č. 4 (2012), s. 19.
Vrbanová, Nina: Zblúdilé umenie : ku kontextuálnej tvorbe Stana Masára. In: Jazdec : print
nástenky o súčasnom výtvarnom dianí. - ISSN 1338-077X. - Roč. 4, č. 3 (2012), s. 1 a 12-13.
BEF Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch
Malíček, Juraj: Triedny boj podľa Coca-Coly. In: Hranice : zborník 14. letného filmového
seminára 4 živly 2012. – Bratislava : Občianske združenie 4 živly, 2012. - ISBN 978-80970770-1-3. - s. 20-23.
CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch…
Pariláková, Eva: Ak nepoviem. In: Básne 2011 : zborník najlepších prác 2. ročníka literárnej
súťaže Asseco solution 2011. – Bratislava : Koloman Kertész Bagala – literárny klub, 2011. ISBN 978-80-0108-043-2. - s. 89-105.
Vrbanová, Nina: Eja Devečková : VideoLekcia. In: Project_Room 2. – Bratislava : Galéria
Cypriána Majerníka, 2012. - ISBN 978-80-970548-4-7. - s. 3.
Vrbanová, Nina – Sláviková, Ivana: Ivana Sláviková : katalóg k výstave. - Banská Bystrica :
Ivana Sláviková, 2012. - 28 s. - ISBN 978-80-971187-4-7.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Boszorád, Martin: „Braku“ sa báť netreba! In: Rak : revue aktuálnej kultúry. - ISSN 13351702. - Roč. 17, č. 1 (2012), s. 47-48. Rec.: Čakáreň / Denisa Fulmeková. – Bratislava :
IKAR, 2010.
Žilková, Marta: Ako kedysi... : Miriam Šišoláková: Chlapci z Pavlovskej ulice a tí druhí.
In: Bibiana : revue o umení pre deti a mládež. - ISSN 1335-7263. - Roč. 19, č. 2 (2012), s. 6970. Rec.: Chlapci z Pavlovskej ulice a tí druhí / Miriam Šišoláková. - 2012.
Inštitorisová, Dagmar: Cesta do krajiny Tuwim. In: kod : konkrétne o divadle. - ISSN 13371800. - Roč. 6, č. 7 (2012), s. 10-11. Rec.: Cesta do krajiny Tuwim / Ondrej Spišák –
Veronika Gabčíková. - Nitra : Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.
Kapsová, Eva: Čo prináša estetika na prelome milénia. In: Mediální studia : odborný časopis
pro kritickou reflexii médií. - ISSN 1801-9978. - 2012. - Roč.1, č. 2 (2012), s. 186-190. Rec.:
Estetika na přelomu milénia : vybrané problémy současné estetiky / Pavel Zahrádka (ed.) Brno : Barrister & Principal, 2010.
Inštitorisová, Dagmar: Divadelný herec nikdy nestráca sebakontrolu. In: Slovenské divadlo :
revue dramatických umení. - ISSN 0037-699X. - 2012. - Roč. 59, č. 4 (2012), s. 406-407.
Rec.: Performancia: teórie, praktiky, rituály / Richard Schechner. - Bratislava : Divadelný
ústav, 2009. - ISBN 978-80-89-369-11-9.
Inštitorisová, Dagmar: Holokaust v Aréne. In: Pravda : denník. - ISSN 1335-4051. - Roč. 22,
č. 288 (2012), s. 40. Rec.: Holokaust : príbeh, na ktorý by Slovensko najradšej zabudlo.
Réžia: Rastislav Ballek [divadelné predstavenie] / Viliam Klimáček. - Bratislava : Divadlo
Aréna, 2012.
Žilinek, Jozef: Hudobná estetika. In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140. - Roč. 44, č. 4
(2012), s. 36-37. Rec.: Hudobná estetika / Roger Scruton. – Bratislava : Hudobné centrum,
2009. - ISBN978-80-89427-11-6.
Kováčik, Daniel: Mapa je redukciou územia. No orientovať sa dá iba s ňou. In: Rak : revue
aktuálnej kultúry. - ISSN 1335-1702. - Roč. 17, č. 4 (2012), s. 37-40. Rec.: Mapa a územie /
Michel Houellebecq. - Bratislava : Marenčin PT, 2011.
Žilinek, Jozef: Nad Bunkrom sa blýska... In: Ostium. - ISSN 1336-6556. - Roč. 8, č. 2
(2012), s. 1. Rec.: Nad Bunkrom sa blýska... / Anabela Sládek – Katarína Czikorová. - Nitra :
Nitrianska galéria, 2012.
Inštitorisová, Dagmar: Nech žijú divadelné sitcomy! In: Pravda : denník. - ISSN 1335-4051. Roč. 22, č. 290 (2012), s. 38-39. Rec.: Dodo Gombár: www.narodnycintorin.sk : divadelný
sitcom. Réžia: Dodo Gombár [divadelné predstavenie]. - Martin : Štúdio Slovenského
komorného divadla, 2012.
Inštitorisová, Dagmar: Niekto má kameň, iný iba kamienok. In: Pravda. - ISSN 1335-4051. Roč. 22, č. 281 (2012), s. 40. Rec.: Pustý ostrov...? / kolektív. Réžia: Viki Janoušková. Bratislava : Divadlo Stopy snov, 2012.
Rédey, Zoltán: O sile a slabosti poslednej ruky : Ondruš ako manuskriptologický a edičný
problém. In: Romboid : časopis pre literatúru a umeleckú komunikáciu. - ISSN 0231-6714. Roč. 47, č. 4 (2012), s. 20-24. Rec.: Básnické dielo / Ján Ondruš. – Bratislava : Kalligram,
2011.
Žilinek, Jozef: Pure Love. In: Hudobný život. - ISSN 1335-4140. - Roč. 44, č. 5 (2012), s.
36-37. Rec.: Pure Love / Ján Boleslav Kladovo. - Bratislava : SOZA/ BIEM, 2012.
Boszorád, Martin: Slovenská literatúra a „zlaté“ šesťdesiate. In: Rak : revue aktuálnej
kultúry. - ISSN 1335-1702. - Roč. 17, č. 4 (2012), s. 40-42. Rec.: Interpretácia textov
slovenskej literatúry 60. rokov XX. storočia. - Bratislava : Slovart, 2011.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce
Inštitorisová, Dagmar: August Strindberg: Hra snov : interpretačné sondy do slovenského
divadla. - Nitra : UKF, 2011. - 183 s. - ISBN978-80-8094-923-5
GII Rôzne publikácie a dokumenty,
ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
Oravec, Peter – Ondrášková, Lucia: Arthur Miller: Skúška s ohňom. Bosorky zo Salemu :
legendárna dráma v štyroch dejstvách. In: Bulletin Súkromného konzervatória v Nitre
k inscenácii Skúška s ohňom. – Nitra : Súkromné konzervatórium, 2012. - s. 8.
Inštitorisová, Dagmar : Diskusia. In: Generačné premeny a podoby slovenského divadla :
od 80. rokov 20. storočia po dnešok. – Bratislava : SAV, 2012. - ISBN 978-80-971155-0-0. s. 144-164.
Kapsová, Eva: Diskusné príspevky. In: Maľba v kontextoch, kontexty maľby. - 7 s.
Oravec, Peter: Hľadanie rebríka do neba alebo Muzikál Princ a Večernica. In: Princ a
Večernica : hudobná rozprávka pre veľké a malé deti. – Bratislava : Divadlo Nová scéna,
2012. - s. 1-5.
Oravec, Peter a kol.: Ples upírov : muzikál. - Nitra : UKF, 2011. - [90 min]
[Spoluautori: Zahoráková, Elena; Štrbák, Marek; Pandiová, Iveta; Čierna, Alena; Brezina,
Pavol]
Inštitorisová, Dagmar : Slovo na úvod [Hra snov]. In: August Strindberg: Hra snov :
interpretačné sondy do slovenského divadla. - Nitra : UKF, 2011. ISBN 978-80-8094-923-5. s. 9-15.
Posudzovateľská a expertízna činnosť:
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: školiteľský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Alena Vrbanová: Alternatívna slovenská grafika
(K problematike modelov interpretácie výtvarného diela)
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: školiteľský posudok
Typ práce: projekt dizertačnej práce
Meno autora a názov posudzovanej práce: Jana Kršiaková: Komiks v analýze a interpretácii
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Jana Mináriková: Individuálna utópia/Z druhej
strany
Pracovisko zadávateľa posudku: FVU Banská Bystrica
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Nina Šošková: Exploatácia priestoru nielen sochou
Pracovisko zadávateľa posudku: FVU Banská Bystrica
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: odborná štúdia v zahraničnom recenzovanom zborníku
Meno autora a názov posudzovanej práce: Ľubomír Zabadal: Ako vzniká digitálne
kódovaný obraz
Pracovisko zadávateľa posudku: Ostravská univerzita
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: vedecká štúdia vo vedeckom časopise
Meno autora a názov posudzovanej práce: Alexandra Tamásová: Umenie ako existenciálna
úvaha (Motív smrti v súčasnom slovenskom umení)
Pracovisko zadávateľa posudku: Centrum výskumu vizuálnych umení VŠVU
Autor posudku: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: odborná štúdia v domácom recenzovanom zborníku
Meno autora a názov posudzovanej práce: Vladimír Beskid: Sociálna sonda 2
Veroniky Rónaiovej
Pracovisko zadávateľa posudku: Trnavská univerzita
Autor posudku: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: vedecká monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Ladislav Franek: Interdisciplinárnosť v symbióze
literárnej vedy a umenia
Pracovisko zadávateľa posudku: Vydavateľstvo SAV Bratislava
Autor posudku: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Typ posudku: oponentské posudky
Typ práce: projekty VEGA
Pracovisko zadávateľa posudku: MŠ SR
Autor posudku: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Typ posudku: spravodajské posudky
Typ práce: projekty VEGA
Pracovisko zadávateľa posudku: MŠ SR
Autor posudku: prof. PhDr. Ľubomír Plesník, DrSc.
Typ posudku: spravodajské posudky
Typ práce: projekty KEGA
Pracovisko zadávateľa posudku: MŠ SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudok projektu
Typ práce: projekt – divadelná inscenácia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Miloš Janoušek: Dlhý, Široký a ešte jeden
(Divadlo Ticho a spol. Bratislava)
Pracovisko zadávateľa posudku: MK SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudok projektu
Typ práce: projekt – divadelná inscenácia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Ján Uličiansky: Zvonkohra
(Bábkové divadlo Košice)
Pracovisko zadávateľa posudku: MK SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudok projektu
Typ práce: projekt – divadelná inscenácia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Peter Burovský: Havo Savo Divadlo
(Harry Teater Banská Bystrica)
Pracovisko zadávateľa posudku: MK SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudok projektu
Typ práce: projekt – divadelná inscenácia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Ján Haruštiak: Nativitatis albus papilio
(Zrod bieleho motýľa) (Divadlo Harry Teater Banská Bystrica)
Pracovisko zadávateľa posudku: MK SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudok projektu
Typ práce: projekt – medzinárodný festival
Meno autora a názov posudzovanej práce: Klopačka
(Divadlo Harry Teater Banská Bystrica)
Pracovisko zadávateľa posudku: MK SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudok projektu
Typ práce: projekt KEGA
Meno autora a názov posudzovanej práce: Slovenská dramatika v kontexte súčasnosti
(DiFa VŠMU Bratislava)
Pracovisko zadávateľa posudku: MŠ SR
Autor posudku: prof. PhDr. Dagmar Inštitorisová, PhD.
Typ posudku: posudky projektov
Typ práce: anonymné odborné posudzovanie
Pracovisko zadávateľa posudku: APVV
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: metodika
Meno autora a názov posudzovanej práce: Marek Piaček: Scénická hudba v reálnom čase
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Marek Piaček: Hudba ako udalosť
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Juraj Šebesta: Preklad a divadlo
(Eugene O´Neill: Cesta dlhého dňa do noci)
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Romana Maliti: Dramatička Oľa Muchina
a nová ruská dráma
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Jaroslava Čajková: Od umeleckého prednesu
k divadlu
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Iveta Škripková: Divadelná hra-be-ce-da
Pracovisko zadávateľa posudku: Bábkové divadlo Na Rázcestí v Banskej Bystrici
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: odborný posudok rukopisu
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Štefan Timko: Situačná komédia a jej regionálne
modely (Britský a slovenský televízny sitkom v kontexte globálnej mediálnej kultúry)
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Eva Kubáňová: Axiológia dizajnu interaktívnych
prvkov v podmienkach aktívneho vyjadrenia
Pracovisko zadávateľa posudku: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Adriana Totiková: Nové možnosti estetickej
výchovy v mimoškolskom prostredí na Slovensku
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Komenského Bratislava
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Dana Kratochvílová (rod. Gálová): Autorské
stratégie v diele Sarah Kane
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Slavka Civáňová: Kategória človeka v súčasných
autorských stratégiách v dráme
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Markéta Straková: Steampunk – viktoriánske
inspirace, aluze a hra s reáliemi v současné literatuře pro děti a mládež
Pracovisko zadávateľa posudku: Ostravská univerzita
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Lenka Dzadíková: Prieniky bábkového divadla
a popkultúry
Pracovisko zadávateľa posudku: VŠMU Bratislava
Autor posudku: prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: projekt dizertačnej práce
Meno autora a názov posudzovanej práce: Mária Hlavatá: Interpretačné a recepčné sondy
do literatúry pre deti a mládež a fenomén Rudolf Dobiáš
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Typ posudku: školiteľský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Martin Boszorád: Mystifikácia ako autorská
stratégia v (slovenskej) próze
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Autor posudku: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Veronika Rácová: Poézia Ivana Štrpku
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Komenského Bratislava
Autor posudku: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Derek Rebro: Urbánne vs. rustikálne
v poézii 60. rokov 20. storočia
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Komenského Bratislava
Autor posudku: doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: dizertačná práca
Meno autora a názov posudzovanej práce: Karol Dvořák: Vplyv literárno-estetickej
komunikácie v literárnej výchove na vytváranie kultúrnej identity študentov
Pracovisko zadávateľa posudku: Univerzita Komenského Bratislava
Autor posudku: Mgr. Mariana Čechová, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok
Typ práce: monografia
Meno autora a názov posudzovanej práce: Olga Kubeczková: Smrt a dítě
(Existenciální motivika v české literatuře pro děti a mládež)
Pracovisko zadávateľa posudku: Ostravská univerzita
Autor posudku: PhDr. Milan Michalec, PhD.
Typ posudku: oponentský posudok pre VEGA MŠ SR
Typ práce: vedecký projekt
Meno autora a názov posudzovanej práce: Renáta Beličová: Zvuk ako problém hudobnej
estetiky (Pokus o etablovanie ekoestetických princípov v hudobnoestetickom myslení
na Slovensku)
Pracovisko zadávateľa posudku: MŠ SR
V. OCENENIA
prof. PhDr. Marta Žilková, PhD.: Ďakovný list dekana FF UKF v Nitre
Mgr. Peter Oravec, PhD.: Cena rektora UKF v Nitre za vedeckú a umeleckú činnosť
Mgr. Eva Pariláková, PhD.: Prémia za autorskú tvorbu v literárnej súťaži Básne Asseco
solutions 2011. Udelili: Občianske združenie literarnyklub.sk a spoločnosť Asseco solutions
Download

prof. - ÚLUK - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre