Základná škola
Palešovo nám. 9
053 04 Spišské Podhradie
SPRÁVA
O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH
za školský rok 2013/2014
Predkladá:
Mgr. Ľubica Karpatyová
riaditeľka školy
„Jediným učiteľom hodným tohto mena je ten,
ktorý vzbudzuje ducha slobodného premýšľania
a rozvíja cit osobnej zodpovednosti.“
Ján Amos Komenský
SPRÁVA
O VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2013/2014
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a podľa §
2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj metodického usmernenia č. 10/2006R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej školy vypracovalo nasledujúcu správu.
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Zriaďovateľ školy:
Názov
Adresa
MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE
Mariánske námestie 37, 053 04 Spišské Podhradie
Škola:
Názov školy
Adresa školy
Telefón
e-mail
Základná škola
Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
Fax
053/4541172
053/4541172
www.zspalnam.sk
URL
direktor @zspalnam.sk
Vedenie školy:
Funkcia
RŠ
ZRŠ
Meno a priezvisko
Mgr. Ľubica Karpatyová
Ing. Želmíra Struharňanská
Výchovný
poradca
Mgr. Ľudmila Jacková
Ostatné funkcie:
Zdravotník školy:
Mgr. Františka
Ing. Alžbeta
Mgr. Renáta
Mgr. Alena
Mgr. Alexandra
Mgr. Renáta
Mgr. Mária
Mgr. Martina
Kronikár školy:
Dôverník KMČ:
Dôverník pre detskú tlač:
Vedúci MZ I. stupeň:
Vedúci PK pre predmety:
- prírodovedné
- spoločenskovedné
- výchovné
Kontaktný učiteľ pre výchovu
k manželstvu a rodičovstvu:
Kontaktný učiteľ pre
drogových závislosti:
prevenciu
Kontaktný učiteľ pre environmentálnu
výchovu:
Teringová
Špinerová
Batoryová
Blahovská
Seredayová
Batoryová
Farkašová
Toporcerová
STUPEŇ
I.
II.
I.
II.
Mgr. Martina Vojtaneková
Mgr. Mária Farkašová
Ing. Alžbeta Špinerová
II.
II.
II.
Mgr. Martina Toporcerová
I.
Ing. Anna Štramová
Mgr. Mária Olejníková
II.
I.
Mgr. Alexandra Seredayová
II.
Mgr. Františka Teringová
I.
Koordinátor zberu liečivých rastlín,
odpadových surovín:
Koordinátor dopr. výchovy
Správca školského pozemku
Koordinátor informatizácie
PaedDr. Renáta Valková
Mgr. Alena Blahovská
Ing. Anna
Mgr. Alena
Ing. Alžbeta
Ing. Jozef
Štramová
Blahovská
Špinerová
Dinda
II.
I.
II.
I., II.
II.
II.
2. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE
2.1 Zloženie tried
Počet tried
Z toho
Škol.
rok
Počet žiakov
Z toho
Spolu
0.
1.-4.
5.-9.
12
0
4
8
13/14
Spolu Doch.
288
126
0.
Doch.
1.-4.
Doch.
5.-9.
Doch.
0
0
96
10
192
116
Na presnú štatistickú evidenciu žiakov školy slúži školský register aScAgenda, na
ktorý má škola zakúpenú licenciu.
2.2 Zamestnanci školy
2.2.1 Pedagogickí zamestnanci
Škola má pre pedagogických zamestnancov spracovaný školský register.
U – učiteľ
U I. st. – učiteľ I. stupňa
U II. st. – učiteľ II. stupňa
PA – pedagogický asistent
AU – asistent učiteľa
V – vychovávateľ
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Titul
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Mgr.
ICLic.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Meno
Renáta
Alena
Jozef
Mária
Lívia
Eva
Ján
Vladimír
Ľudmila
Anna
Ľubica
Vladimír
Monika
Mária
Alexandra
Želmíra
Alžbeta
Anna
Františka
Martina
Priezvisko
Aprobácia
BATORYOVÁ
1-4
BLAHOVSKÁ
1-4
DINDA
FYZ, TEH
FARKAŠOVÁ
SJL, FRJ
FĽAKOVÁ
HUV, SJL
GIRGOVÁ
HUDÁK
NBV
JACKO
NBV
JACKOVÁ
MAT, TEH
KAČOVÁ
KARPATYOVÁ
FYZ, CHE
KUBOVČÍK
1 – 4, HUV
LISOŇOVÁ
SJL, NEJ
OLEJNÍKOVÁ
1-4
SEREDAYOVÁ
SJL, OBV
STRUHARŇANSKÁ
GEG, TEH
ŠPINEROVÁ
BIO
ŠTRAMOVÁ
BIO, PEP
TERINGOVÁ
1-4
TOPORCEROVÁ
1-4
Kategória Podkateg.
U
U I. st.
U
U I. st.
U
U II. st.
U
U II. st.
U
U II. st.
PA
AU
U
U II. st.
U
U II. st.
U
U II. st.
PA
AU
U
U II. st.
U
U I. st.
U
U II. st.
U
U I. st.
U
U II. st.
U
U II. st.
U
U II. st.
U
U II. st.
U
U I. st.
U
U I. st.
21.
22.
23.
24.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
PaedDr.
Renáta
Martina
Aneta
Renáta
VALKOVÁ
VOJTANEKOVÁ
FĽAKOVÁ
VALKOVÁ
U
U
V
V
MAT, FYZ
U I. st.
U II. st.
2.2.1.2 Kvalifikačná štruktúra
Počet
Učiteľov
Vychovávateľov
Asistentov učiteľa
Kvalifikovaných
Nekvalifikovaných
Spolu
19
2
2
0
0
0
19
2
2
2.2.1.3 Profesijný rast pedagogických zamestnancov
V škole pôsobil stabilizovaný, plne kvalifikovaný pedagogický zbor. Vedenie
školy:
-
-
sa pri tvorbe úväzkov snažilo o maximálne využitie jeho odbornosti
vytváralo podmienky pre kolegiálne riešenie profesijných otázok
informovalo o legislatívnych zmenách
podporovalo, vytváralo podmienky, motivovalo učiteľov k ďalšiemu
profesijnému rastu
oceňovalo ich dosiahnuté úspechy vo vzdelávaní, viedlo ich k zvyšovaniu
profesijných kompetencií a rozvíjalo ich právne vedomie
vytváralo priestor pre učiteľov, ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity, na ich
prezentáciu (PR, zasadnutia metodických orgánov). snažilo sa do
pedagogického riadenia školy zapojiť v maximálnej miere metodické orgány
dopĺňalo učiteľskú a metodickú knižnicu odbornými titulmi a časopismi
2.2.3 Organizácia práce školy
Školy a školské zariadenia v Spišskom Podhradí odborne aj metodicky riadi
Školský úrad Levoča. Rozpočet školy spadá pod Mesto Spišské Podhradie
a školské oddelenie Mestského úradu v Spišskom Podhradí.
Činnosť a pôsobenie školy sa riadilo celoročným Plánom školy, ktorý
vychádzal z jej koncepčného a strategického zámeru.
Projekt koncepcie rozvoja riadenia a financovania školy na roky 20092014 schválila pedagogická rada na svojom zasadnutí 23.09.2009.
Plán školy bol vypracovaný na začiatku šk. roku v súčinnosti s pedagogickým
zborom, školskou, rodičovskou radou v zmysle platnej legislatívy a POP na tento
školský rok.
Plánované úlohy a ciele boli počas roka priebežne realizované
a vyhodnocované na pedagogických radách, zasadnutiach MZ, PK, rodičovských
schôdzach, atď.
Zamestnanci školy mali zaistený prístup ku všetkým potrebným informáciám.
Tok informácii prostredníctvom mesačných plánov, pracovných porád,
pedagogických rád, oznamov na nástenkách a pod., mal jasné pravidlá, čo
umožňovalo včasné, úplné, adresné informácie zamestnancom školy a vytváralo
priestor na včasné plnenie úloh.
Plánované pedagogické rady boli zamerané predovšetkým na hodnotenie
prospechu, správania a dochádzky žiakov a hodnotenie ŠkVP.
Pri odbornom riadení a kontrole VVP pomáhali ako poradné orgány riaditeľa
školy metodické orgány a Rada školy.
MZ a PK školy
Názov
Vedúci
Poznámky
I. st.
1.
MZ
Mgr. Martina Toporcerová
1.
2.
3.
II. st.
Spoločensko-vedné predmety
Výchovné predmety
Prírodovedné predmety
Mgr. Mária Farkašová
Ing. Alžbeta Špinerová
Mgr. Martina Vojtaneková
Správy o ich činnostiach sú v prílohách.
Zástupcovia za
PZ.
Nepedagogickí
zástupcovia školy
Zástupcovia
rodičov
Zástupcovia
zriaďovateľa
Rada školy
Meno a priezvisko
Mgr.
Ľudmila Jacková
Bydlisko
SP, Trhovisko 16
Mgr.
Renáta
Peter
Batoryová
Vaverčák
SP, Mariánske nám. 24
SP, Komenského 54
Mgr.
Milada
Kapustová
Mariánske nám. 32, SP
Ing.
Mgr.
Ing.
MVDr.
Tatiana
Iva
Jaroslav
Michal
Kamenická
Kovalíková
Zumrík
Kapusta
SP, Starý jarok 42
Štúrova 6, SP
Sp. Hrhov, Nemešany 50
SP, Mariánske nám. 32
Mgr.
Ján
Elena
Miloslav
Furman
Brindzová
Repaský
Katúň
SP, Komenského 51
SP, Štúrova 6
Mgr.
29.05.2014 Rada školy v zmysle platnej legislatívy uskutočnila voľbu riaditeľa
školy. Opätovne sa ňou na nové funkčné obdobie stala Mgr. Ľubica Karpatyová.
Vedenie školy dalo pre školu podľa aktuálnej legislatívy spracovať projekt
Ochrana osobných údajov, s ktorým boli zamestnanci školy podrobne oboznámení.
Škola venovala vo svojich objektoch pozornosť estetizácii prostredia
v podobe vianočnej výzdoby školy, inštalovaním výtvarných prác žiakov v chodbách
školy, výzdobou tried, násteniek, chodieb.
Najvýznamnejšie udalosti školy sú prezentované v priestoroch školy vo
vitrínach prostredníctvom fotografií, diplomov, oznamov a zriadenej webovej
stránky školy (www.zspalnam.sk) súčasťou ktorej bol aj virtuálny časopis ŠKOLÁK,
ktorý informuje verejnosť o zaujímavých podujatiach školy prostredníctvom článkov,
prezentuje práce žiakov z rôznych oblastí VVP.
Škola má o svojich aktivitách podrobne a veľmi precízne vedenú Kroniku
a portfólio školy. Aj každý triedny učiteľ má portfólio svojej triedy.
2.2.4 Kontrolná činnosť
Kontrolná činnosť školy sa riadila Plánom kontrolnej činnosti s vytýčenými
konkrétnymi úlohami, cieľmi a zameraním.
Hlavným cieľom kontrolnej činnosti bolo zisťovanie stavu a úrovne
vyučovacieho procesu, realizácia ŠkVP v praxi, aplikácia kľúčových kompetencií
a prierezových tém vo VVP, v činnosti ŠKD a v mimoškolskej činnosti, celkovej
pripravenosti a prístupu vyučujúcich k povinnostiam, k práci ako aj k ich príprave na
vyučovanie, úrovni vedomostí a práce žiakov priamo vo vyučovacom aj mimo
vyučovacom procese.
Počas kontroly boli využité viaceré metódy a prostriedky napr. hospitácie,
pohovory, pozorovanie, písomné práce, dotazníky, žiacke písomnosti, atď.
2.2.5 Testovania
Počas školského roku sa škola zapojila do niekoľkých testovaní: národných aj
medzinárodných
1.
2.
3.
4.
5.
Názov
testovania
Organizátor
Ročník
Testovanie 9--2014
KOMPARO 4
KOMPARO 8
Expert geniality
show
NÚCEM
Bratislava
EXAM testing
EXAM testing
Talentída
IX.
Všetkovedko
Talentída
IV.
VIII.
II.st. –
výber
žiakov
I. st. + 5.r.
Počet
testovaných
žiakov
27
13
22
38
17
3. VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES
Riadil sa platnou legislatívou vydanou MŠ SR. V práci pedagógov sa kládol
dôraz na samostatnosť v rozhodovaní, aktivitu a tvorivý prístup k práci.
Pedagogický proces bol zameraný na všestranný a harmonický rozvoj
osobnosti, na rozvoj mravných, citových, povahových a charakterových
vlastnosti osobnosti žiaka.
V zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z. (známy aj pod názvom Školský zákon) má
škola vypracovaný vlastný Školský vzdelávací program.
Jeho súčasťou je.
- reforma obsahu vzdelávania
- inovácia metód, foriem, organizácie VVP
- nové obsahové, výkonové štandardy a profily absolventov všetkých stupňov
škôl
- prepojenie nášho systému na medzinárodnú klasifikáciu stupňov vzdelávania
(ISCED)
Ciele výchovy a vzdelávania v ŠkVP:
Hlavnými zámermi vzdelávania boli tieto očakávania od žiaka:
- osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
- mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy,
- osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa,
- nadobudnúť primeranú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
- jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva
- záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti
- mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu
Školský vzdelávací program (ŠkVP) umožňuje voliteľný obsah vzdelávania
v učebnom pláne príslušného školského stupňa vďaka zredukovanému obsahu učiva
jednotlivých predmetov v ŠVP a aj prostredníctvom voľných (disponibilných) hodín
a tým profiláciu školy:
Hlavnými cieľmi výchovy a vzdelávania je taký profil absolventa školy, ktorý sa
postupne počas štúdia rozvíja a dotvára prostredníctvom kľúčových kompetencií.
Povinnou súčasťou obsahu vzdelávania boli prierezové tematiky spravidla
prelínajúce sa cez vzdelávacie oblasti. Ovplyvňovali teda aj učebné plány aj učebné
osnovy jednotlivých predmetov.
Kľúčové kompetencie a prierezové tematiky sme v našom ŠkVP:
-
implementovali priamo do vyučovacích predmetov alebo sme z nich vytvorili
samostatné vyučovacie predmety. Napr. z prierezovej témy „ochrana života a
zdravia“ sme vytvorili predmet „Mladý záchranár“ s časovou dotáciou pol
hodiny týždenne.
- rozvíjali alebo uplatňovali prostredníctvom projektov, seminárov, kurzov,
mimovučovacích aktivít, blokového vyučovania a pod.
- Napr. prierezovú tému „mediálna výchova“ sme realizovali prostredníctvom
návštevy Televízie Reduta v Spišskej Novej vsi, počas ktorej žiaci siedmeho
ročníka naživo mohli vidieť, ako sa pripravujú rôzne relácie, spoznali a videli
štúdiá, z ktorých sa tieto relácie vysielajú.
- Ôsmaci a deviataci mali blokové vyučovanie „Osvienčim - tragédia Židov“,
počas ktorého sa priamo v koncentračnom tábore mohli oboznámiť s prostredím
a historickými okolnosťami holokaustu, uvedomiť si nevyhnutnosť multikultúrneho
cítenia, úcty k ľudskej bytosti, dôležitosť udržania mieru.
- Druháci, tretiaci a štvrtáci mali blokové vyučovanie Spoznávaj a chráň
prírodu svojho okolia spojenú s návštevou najznámejších kultúrnych,
historických a prírodných lokalít v Spišskom Podhradí a jeho okolí, pričom si
získané poznatky mohli ihneď otestovať pomocou vopred písomne pripravených
otázok.
- Mimoriadne atraktívnou bola pre žiakov I. stupňa aj noc v škole pod názvom
Z rozprávky do rozprávky, počas ktorej pani učiteľky prezlečené za čarodejnice
pripravili pre žiakov noc plnú prekvapení v podobe zábavných a dobrodružných
aktivít a súťaží.
Prehľad blokového vyučovania je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
Ročník Témy blokového vyučovania
I.
Adaptácia prvákov na školu – psychosociálny
výcvik
I.-IV.
Týždeň zdravej výživy
II.-IV.
Poznávaj a chráň prírodu svojho okolia
I. – IV. Dopravná výchova, dopravné ihrisko
V.
Adaptácia žiakov na II. stupni ZŠ –
psychosociálny výcvik
VI.
Bezpečne na cestách – dopravná výchova
Vplyv médií na osobnosť človeka
Návšteva siedmakov v Televízii Reduta
v Spišskej Novej Vsi.
VIII.-IX. „Osvienčim – tragédia Židov“ – návšteva
koncentračného tábora
VII.
Lektor, organizátor
SCŠPP Sp. Hrhov
p. Teringová
p. Toporcerová
p. Blahovská
SCŠPP Sp. Hrhov
SZŠ Levoča
p. Špinerová
p. Vojtaneková
p. Seredayová
p. Štramová
p. Farkašová, Jacková,
Fľaková L.
Voľba stratégií vyučovania - vyučovacích metód a foriem práce
- závisela od obsahu a cieľov vyučovacej hodiny, od vekovej štruktúry žiakov
i materiálneho vybavenia a bola plne v kompetencii učiteľa. Cieľom reformy
školského
vzdelávania
nie
je
vzdelávať
a vychovávať
žiakov
s encyklopedickými vedomosťami, ale všestranne rozvinuté osobnosti. Pre
splnenie tohto cieľa využívali učitelia na hodinách okrem tradičných spôsobov
výučby aj moderné metódy vyučovania, ktorých cieľom je žiaka aktívne
zapojiť do vzdelávacieho procesu (skupinové vyučovanie, problémové,
modulové, kooperatívne, projektové vyučovanie, využívanie elektronických
slovníkov, stretnutia s odborníkmi, prednášky, rôzne situačné, dramatické,
didaktické metódy zakomponované do jednotlivých vyučovacích hodín,
braistorming, skladačky, pojmové mapy, dramatizácia, prezentácie, referáty,
a pod.) Osvedčilo sa a obľúbeným u žiakov bolo aj projektové vyučovanie
v rámci jednotlivých predmetov.
-
Vyučujúci využívali ako vyučovacie prostriedky aj:
exkurzie a vychádzky na blízke historicky významné miesta v Spišskom
Podhradí a okolí, do výrobných podnikov
počítačové prezentácie, videofilmy, audio nahrávky
stretnutia s odborníkmi (archeológ, psychológ,...)
návštevy knižnice, výstav, výchovných koncertov, kultúrnych, spoločenských
podujatí
motivačné a relaxačné metódy a formy práce – herbáre, hry, tajničky, súťaže,
jazykové okienka, kvízy
vo vyučovacom procese sa využívali klasické aj alternatívne učebnice,
doplnkové učebné texty, slovníky, zbierky úloh, encyklopédie, časopisy
Využívanie nových metód a foriem je náročnejšia na prípravu učiteľa, ale ich
využívanie vedie k aktívnemu a vedomému zapájaniu žiakov do vyučovacieho
procesu a efektívnejšiemu získavaniu nových vedomostí na úrovni kognitívnej,
afektívnej aj psychomotorickej.
Pri hodnotení žiaka sa ŠkVP opieral o tieto zásady:
- Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole bolo poskytnúť
žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku,
v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou
hodnotenia bolo tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri
odstraňovaní nedostatkov. Prednosť sme dávali pozitívnemu hodnoteniu.
- Vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov boli hodnotené známkou aj
slovne. Slovné hodnotenie na rozdiel od klasifikácie známkami umožňovalo
predovšetkým podať dieťaťu spätnú väzbu o dosiahnutých osobných pokrokoch
pri osvojovaní konkrétnych vedomostí, schopností a zručností bez porovnávania
s ostatnými žiakmi. vyzdvihnúť to, čo dokázal, čo a ako treba zlepšiť, akým
smerom upriamiť jeho ďalšiu aktivitu
- Každý štvrťrok analyzovali triedni učitelia na triednických hodinách so
svojimi žiakmi ich prospech a správanie s cieľom pomôcť skvalitniť ich prípravu
na vyučovanie. Nechýbali pochvaly žiakom, ktorým sa darilo v rôznych oblastiach
života školy. Trieda sa mohla svojimi úspechmi prezentovať pomocou triednych
portfólií. Zaujímavé práce mohli žiaci prezentovať na web portáli školy.
- Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov sme vychádzali
z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Pri polročnom hodnotení
sme použili hodnotiaci rozhovor triedneho učiteľa s rodičom a žiakom.
Súčasťou práce triedneho učiteľa bolo vytváranie hodnotiaceho portfólia
o triede a o žiakoch, ktoré predstavuje zbieranie a archiváciu materiálov rôzneho
druhu zameraných
- na dokumentáciu ich vedomosti, schopnosti, spôsobilosti a zručnosti
- na dokumentáciu rôznych aktivít s triedou
Na základe odporúčania pedagogickej rady sa všetky predmety
klasifikovali.. Tento spôsob hodnotenia žiakov sa osvedčil a budeme v ňom
pokračovať aj na budúci školský rok.
Školu navštevujú aj žiaci so zdravotným znevýhodnením. Títo žiaci nie sú
schopní vzdelávať sa podľa bežných UP. Príčinou sú vývinové poruchy učenia,
mentálne, prípadne telesné postihnutie. Riešením je zaradenie týchto detí do ŠZŠ
alebo ich integrácia do bežných tried, čo využila aj naša škola. Osobitnú pozornosť
venujeme žiakom so ŠVVP.
Práca s týmito žiakmi v bežných triedach je veľmi náročná, vyžaduje špeciálny
pedagogický prístup. Individuálnu pozornosť týmto žiakom venovali p. Batoryová a p.
Blahovská, ktoré majú kvalifikáciu ako špeciálni pedagógovia.
Na skvalitnenie práce s týmito žiakmi využíva škola služby CPPaP Levoča a
Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva Spišský Hrhov
s poskytovaním komplexných špeciálno-pedagogických a poradenských služieb
žiakom, rodičom aj učiteľom.
V rámci komplexných služieb Súkromného centra pôsobil v našej škole
logopéd. Jeho služby využívalo 12 žiakov.
Školu navštevuje vysoký počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
(30%). Adaptácia žiakov na školu je v porovnaní so žiakmi, ktorí boli zaškolení v MŠ,
pomalšia a ťažšia. Kvôli urýchleniu ich adaptácie navštevovali títo žiaci aj ŠKD.
Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese má asistentka učiteľa. V našej škole pôsobili
dve asistentky, vo vyučovacom procese v triedach na I. aj II. st. a v ŠKD
Z povinne voliteľných predmetov náboženská, etická výchova sa na základe
prihlášok žiakov vyučovala náboženská výchova so zameraním na rímsko–
-katolícke náboženstvo.
Etickú výchovu navštevovali len 2 žiaci.
Neoddeliteľnou súčasťou učebných osnov je environmentálna výchova,
výchova k manželstvu a rodičovstvu - vyučovala sa podľa platných učebných
osnov. Prvky týchto výchov mali vyučujúci včlenené do učebných osnov svojich
predmetov a plánov triednych učiteľov.
V rámci environmentálnej výchovy sa škola zapojila do zberu papiera,
gaštanov, viečok od jogurtov, tetrapakových obalov, vrchnákov z plastových fliaš
a opotrebovaných batérií.
Environmentálne cítenie žiakov rozvíjala aj prostredníctvom projektu
Vyčistime si Spišské Podhradie – žiaci z 2. stupňa vyčistili špinavé lokality
v Spišskom Podhradí a jeho okolí. Nechýbali envirovychádzky do okolia
Spišského Podhradia.
Integrovanou súčasťou vyučovania bola aj prevencia drogových závislostí.
Nechýbala zdravotná príprava, dopravná výchova (využívali sme
internetovú aplikáciu projektu Mladý záchranár). Hodnotenie aktivít školy v týchto
oblastiach je prílohou tejto správy.
Vyučujúci majú na oboch stupňoch k dispozícii učebnice Dopravná výchova;
I. stupeň si mohol základné dopravné zručnosti precvičiť na dopravnom ihrisku.
Škola dbá na bezpečnosť žiakov pri mimoškolských aktivitách aj tak, že zakúpila pre
nich reflexné vesty, reflexné prvky a terčíky.
Integrovanou súčasťou VVP je aj učivo Ochrana človeka a prírody. V rámci
tohto učiva mali žiaci na I. st. Didaktické hry, na II. stupni Viacúčelové cvičenie. Ich
súčasťou bol nácvik evakuácie školy po vyhlásení požiarneho poplachu v oboch
objektoch škôl. Nácvik evakuácie mal hladký, bezproblémový priebeh.
3.3 CELKOVÝ PREHĽAD O PROSPECHU ŽIAKOV
Hodnotenie prospechu
203
85
44
Prospeli
Prospeli "1"
Prospeli
Prospeli "1"
Neprospeli
Neprospeli
Aj v tomto školskom roku ocenil primátor Mesta Spišské Podhradie na
Slávnostnej akadémii škôl Podbraniska najlepších žiakov, ktorí počas štúdia
dosahovali výborný prospech, mali vzorné správanie a úspešne reprezentovali školu
na okresných až medzinárodných súťažiach.
Za našu školu to boli títo žiaci:
za II. st.
Boris Kovalík
Dávid Šandala
V.A trieda
IX.A trieda
V zmysle Vnútorného predpisu školy č. 1/2012 o výchovných opatreniach
udelila riaditeľka školy na konci šk. roku 15 žiakom Pochvalné uznanie „Najlepší
žiak školy“ za výborný prospech, vzorné správanie, úspešnú reprezentáciu školy:
1.
II.A Lukáš Škovira
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
III.A
IV.A
VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VII.B
VIII.A
IX.A
IX.A
IX.B
IX.B
IX.B
IX.B
Timea Jacková
Lukáš Vojtanek
Klaudia Dzuríková
Terézia Slebodníková
Tomáš Grivalský
Kristína Dolná
Bohdana Zumríková
Karin Dzurillová
Viktória Mária Dzuríková
Michaela Kacvinská
Natália Boženková
Aneta Krajníková
Mária Lakomcová
Nikola Zajacová
Vedomostnú úroveň žiakov zvyšuje škola aj prostredníctvom olympiád
a rôznych druhov súťaží. Zapojiť sa môže každý žiak primerane svojmu záujmu
a schopnostiam.
V zmysle spomínaného predpisu škola priebežne počas rokov odmeňovala
tých žiakov, ktorí sa v školských a vyšších kolách súťaží umiestnili na prvých
miestach.
Najvýznamnejšie úspechy žiakov sú uvedené v kapitole 4.1. Uvedené
prehľady dokumentujú úsilie učiteľov aj samotných žiakov o zvyšovanie ich
vedomostnej úrovne, rozvíjanie ich zručností a schopností v rôznych vedných
oblastiach.
Preverovanie vedomostí žiakov sa okrem ústnych odpovedí robilo krátkymi
písomnými prácami, testami, tematickými písomnými prácami, štvrťročnými
previerkami, diktátmi v závislosti na časovej dotácii daného predmetu a v zmysle
Vnútorného predpisu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.
Predpísané písomné práce zo SJ, M, CJ sa vyhodnocovali na zasadnutiach
MZ a PK. Na ich klasifikáciu sa používala doporučená jednotná stupnica.
Aj v tomto šk. roku vykonalo MŠ SR prostredníctvom ŠPÚ celoslovenské
testovanie žiakov 9. r. ZŠ Testovanie 9-2014.
Výsledky testovania
Predmet
Školský rok
Matematika
Slovenský jazyk
Priemerný počet bodov
2012/2013
2013/2014
8,04
8,66
13,78
11,41
Priemerná % úspešnosť
2012/2013
2013/2014
40,19
43,28
55,11
45,66
Úroveň výsledkov z roka na rok kolíše napriek opatreniam, ktoré škola vykonala:
- doučovanie z MAT a SJL
- každý deviatak si kúpil prístup na on-line cvičné testovanie z MAT a SJL,
dva týždne pred Testovaním 9 mali žiaci voľný prístup k počítačom
v poobedňajších hodinách na on-line testovanie
-
škola zvolala mimoriadnu rodičovskú schôdzu, na ktorej vysvetlila rodičom ako
škola pripravuje žiakov na testovanie a ako by rodičia mohli pomáhať svojim
deťom v domácej príprave na testovanie
Pred Monitorom 9 sa deviataci ešte ako ôsmaci aj súčasní ôsmaci a štvrtáci
dobrovoľne zúčastnili celoslovenského nepovinného testovania vedomostí z M, SJL,
prírodovedných, spoločenskovedných predmetov a všeobecných študijných
predpokladov KOMPARO čím:
- si „nanečisto“ vyskúšali absolvovanie podobných testov ako v Monitore
- získali cenné skúsenosti s hodnotením ich vedomostí formou písomných
testov, s predstihom sa dozvedeli, v ktorých oblastiach učiva majú ešte
rezervy a aká je ich mentálna úroveň vedomostí.
- úroveň testovaných vedomostí žiakov vo veľkej miere ovplyvňuje aj zloženie
tried a schopnosti žiakov.
Výsledky KOMPARA:
Matematika
Slovenský jazyk
Prírodovedný blok
Spoločenskovedný blok
Všeobecné študijné
predpoklady
Priemerná úspešnosť v %
KOMPARO 4
KOMPARO 8
57,1
52,9
52,5
45,4
56,1
79,1
72,1
61,0
61,1
55,5
Výsledkami testov KOMPARO 4 a KOMPARO 8 sa škola zaradila medzi 25%
najúspešnejších testovaných škôl v SR v prírodovednom
a spoločenskovednom bloku.
Žiaci 2.- 4. ročníka sa zapojili aj do testovania VŠETKOVEDKO. Zúčastnilo sa
ho 17 žiakov, 5 žiaci získali titul VŠETKOVEDKO.
Pre žiakov VI. ročníka pripravila škola plavecký výcvik v Krytej plavárni
Krompachy. Jeho cieľom bolo naučiť žiakov základom plávania, odstrániť strach
z vody a vedieť sa správať v tečúcich a stojacich vodách. Výcvik navštevovalo 20
žiakov. Na začiatku vedelo plávať 10 žiakov, 20 zvládlo základy plávania.
Vyučovací predmet SJL má v systéme školského vzdelávania mimoriadne
postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných predmetov. Zvlášť
dôležitá je KK čítanie s porozumením.
V tejto súvislosti pripravila škola pre žiakov v Marci – mesiaci knihy množstvo
kvalitných akcií:
- Čitateľský maratón 2014
- Návšteva Mestskej knižnice:
- Rozprávky o kohútikovi a sliepočke – ako urobiť dobrý skutok
- Maťko a Kubko – práca s textom
- Môj anjel sa vie báť – zážitkové čítanie
- Hľadám lepšiu mamu - zážitkové čítanie
- Peter Karpinský – beseda so spisovateľom
- CH. Andersen – Deň detskej knihy
- Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo
- Týždeň hlasného čítania
Na hodinách SJL na 1. stupni sa používala učebnica autorky Zuzany
Hirschnerovej, Rut Adame spolu s pracovným zošitmi, ktorý si zakúpili žiaci.
Na hodinách MAT sa používala učebnica a pracovné zošity od Belica
a Stražovskej vo všetkých ročníkoch, ktoré sú obsahovo konceptnejšie so
systematickým a logickým usporiadaním učiva, pracovné zošity sú pútavo
spracované, úlohy sú diferencované podľa schopností žiakov. Aj tieto si zaplatili
žiaci.
Na I. stupni sme začali používať novú učebnicu Prírodovedy (R.Adame, O.
Kovalčíková), lebo ponúka pozorovacie a výskumné aktivity, hľadanie vzťahov
a súvislostí, čítanie s porozumením, okamžitú spätnú väzbu a prepojenie učiva
s praktickým svetom.
Škola tiež zabezpečila otestovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka
v spolupráci SCSPP Spišský Hrhov. Výsledky ukázali, že väčšina žiakov číta
plynule, rýchle s dostatočným porozumením textu.
I. stupeň využíval na skvalitňovanie vedomostí - Zbierky uvoľnených úloh
z testovania čitateľskej a matematickej gramotnosti z medzinárodných testovaní
PIRLS a TIMSS - testy čitateľskej gramotnosti vydané nakladateľstvom RAABE.
Cudzí (ANJ) jazyk vyučujeme už od 1. ročníka, vyučovanie na I. stupni má
skôr hravý charakter, pripravuje deti na čítanie a písanie v cudzom jazyku.
Druhý cudzí jazyk (NEJ) na 2. stupni je pre mnohých žiakov problematický
a mnohí sa nedokážu súčasne v týchto dvoch jazykoch orientovať.
Učitelia cudzích jazykov prichádzajú na pomoc týmto žiakom aj prostredníctvom
súťaží, projektov, napr. s Európskym dňom jazykov.
Škola nezabúda na rozvíjanie finančnej gramotnosti žiakov na 1. aj 2. stupni.
Na vyučovanie finančnej gramotnosti sme využívali:
- 4.ročník - M. Reiterová, Z. Kosárová – Finančná gramotnosť
- 5.,6. ročník – P. Bero, Z. Berová, L. Poláchová – Praktické financie
- 7. ročník – A. Šepetka, J, Zbojek – Školský rodinný kalendár finančnej
gramotnosti
Neoddeliteľnou súčasťou VVP bolo využívanie učebných pomôcok
a didaktickej a počítačovej techniky, ktorá robí VVP atraktívnejší a je jednou
z ciest na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov. Takmer v každej učebni je
nainštalovaný počítač a dataprojektor umožňujúci sťahovanie informácií z počítača
a internetu. V rámci projektov, do ktorých sa škola zapojila, získala v tomto roku
interaktívnu tabuľu.
Fond UP sa neustále obnovuje – kupujú sa nové UP.
Pozornosť sa venovala aktualizácii učiva, najnovšiemu dianiu vo svete,
aktuálnemu spoločenskému dianiu u nás ale aj novinkám v spoločenskovedných
a prírodovedných predmetoch.
Miesto vo vyučovacom procese našlo uplatnenie regionálnych prvkov – D,
Z, OV, SJL, CJ aj priamo v predmete regionálna výchova v 5. ročníku. Výbornou
pomôckou sa stali knihy Mikroregión Spišské Podhradie a Kronika Spišského
Podhradia.
Škola má stále k dispozícii školský pozemok, o ktorý sa stará prostredníctvom
predmetu Svet práce. Žiaci tak rozvíjajú svoj vzťah k práci, zveľaďujú životné
prostredie a vytvárajú hodnoty vlastným pričinením.
Na skvalitnenie VVP slúžilo využívanie vzdelávacích aj kultúrnych
poukazov.
Kvalitu VVP na oboch stupňoch škôl
rekonštrukcia objektov ukončená v r. 2012
pozitívne
ovplyvňuje
rozsiahla
3.4 PEHĽAD O SPRÁVANÍ ŽIAKOV
Hodnotenie správania
225
222
208
175
162
104
69
9
4
0
2010/11
Správanie „2“
9
5
6
4
2011/12
Správanie „3“
Správanie „4“
6
0
2012/13
Pochvaly RŠ , TU
63
7
4
1
2013/14
Pokarhania RŠ, TU
Disciplína žiakov v škole bola zaisťovaná spôsobom zlučiteľným s ľudskou
dôstojnosťou žiaka a v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a v zmysle Vnútorného
poriadku školy.
Správanie žiakov bolo uspokojivé, v ojedinelých prípadoch sa vyskytli aj
závažnejšie porušenia šk. poriadku (odvrávanie, drzé vystupovanie voči učiteľovi,
záškoláctvo, bitky, šikanovanie, drobné krádeže,...) ktoré sme však ihneď riešili
pohovorom s TU, VP, s riaditeľom školy, predvolaním rodičov, v prípade potreby
zníženou známkou zo správania alebo v spolupráci s OOPZ v SP.
Správanie žiakov v škole aj na verejnosti usmerňuje Školský poriadok pre
žiakov.
Problematikou šikanovania, ďalšími závažnými spoločenskými javmi
v správaní žiakov, dochádzkou, vzťahmi v kolektíve a inými témami sa zaoberali TU
na triednických hodinách.
3.5 PEHĽAD O DOCHÁDZKE ŽIAKOV
Porovnanie dochádzky - priemer
145
73
143
87
75
57
56
3
2010/11
128
72
115
52
66
3
2
2011/12
2012/13
2013/14
Priemer na žiaka
I. polrok
II. polrok
Počas šk. roku sa štvrťročne hodnotila aj dochádzka žiakov a následne sa
vykonávali nevyhnutné opatrenia na zamedzovanie zvyšovania neospravedlnených
hodín žiakov v zmysle platnej legislatívy.
V prípade závažných problémov súvisiacich s prospechom, správaním
dochádzkou žiakov pozývali TU, RŠ zákonných zástupcov na osobné pohovory.
Na záver
Školská reforma bola ukončená už v minulom roku, ale prax ukazuje, že
obsahová zmena vzdelávania si bude ešte vyžadovať odstránenie mnohých
nepriaznivých dôsledkov, ktoré prirodzene vyplynuli z jej spustenia (absencia
alternatívnych učebníc, pracovných zošitov, metodík, predimenzovaný alebo naopak
poddimenzovaný obsah učiva, niekedy neprimeraná úroveň učiva, systematizácia
poznatkov, chýbajúci súlad učiva medzi jednotlivými predmetmi a pod.). Tieto zmeny
je potrebné urobiť nielen na úrovni škôl ale aj na úrovni MŠVVaŠ SR.
3.6 PROJEKTY VÝCVIKY
1. Komunita na ceste k prosperite - Trojročný švajčiarsko-slovenský projekt
podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce
v rámci rozšírenej Európskej únie. Konečným prijímateľom a realizátorom
individuálneho projektu je ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj,
Zemplínska 15/A, 040 01 Košice. Doba realizácie projektu je 06/2012 –
04/2015. Ciele projektu:
- dosiahnutie vnútornej obrody detí a mládeže z rizikových skupín obyvateľov
posilnením, skvalitnením a rozšírením sociálnych služieb a vzdelávania
poskytovaných v sieti nízko prahových komunitných centier a v školských
zariadeniach v desiatich mestách a obciach východného Slovenska.
2. V rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov máme v škole zriadenú učebňu pre kontinuálne vzdelávanie.
Škola má 21 notebookov, dataprojektor, Wifi, učebňa sa využíva na ďalšie
vzdelávanie učiteľov Prešovského kraja. Projekt trvá.
3. Projekt Lingea odmeňuje najlepších žiakov – vybraný žiak školy Dávid
Šandala získal od spoločnosti LINGEA produktový kľúč na elektronický
praktický slovník za výborné študijné výsledky.
4. Environmentálny projekt BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE vyhláseného
Ministerstvom životného prostredia zameraný na zbieranie opotrebovaných
batérii.
5. Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálního
školstva
- cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného
elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do
prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie
digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných
pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických
pracovníkov.
Projekt realizuje MŠ SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým
centrom, je financovaný z prostriedkov Európskej únie
6. Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných
školách s využitím elektronického testovania – cieľom projektu je
skvalitnenie testovacích nástrojov, vybudovanie elektronickej databázy úloh a
testov .
Projekt realizuje NÚCEM, je financovaný z prostriedkov EÚ
7. Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a
ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí –
cieľom projektu je rozvoj ľudských zdrojov v systéme VP a prevencie, na
inováciu, modernizáciu metodologických nástrojov, zefektívnenie sociálnej
terapie žiakov.
Projekt realizuje VÚDPaP, je financovaný z EÚ
8. Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove – určený pre
vychovávateľov ŠKD, jeho cieľom je naučiť pedagógov byť atraktívnym
vyučujúcim a adekvátnym partnerom digitálne zdatnej mladej generácie.
Projekt realizuje MPC z prostriedkov EÚ
9. Národný projekt Zvýšenie kvalifikácie učiteľov TEV - cieľom je zvýšenie
kvalifikácie učiteľov TEV s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby na
ZŠ a SŠ
Projekt realizuje Národné športové centrum ako priamo riadená
organizácia MŠ SR, je financovaný z prostriedkov EÚ
3.7 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO
Činnosť výchovného poradenstva v školskom roku 2013/2014 vychádzala zo
základných činnosti výchovného poradcu, plánu práce, konzultačnej, poradenskej,
propagačnej a osvetovej činnosti pre triednych učiteľov, vyučujúcich, žiakov školy
a ich rodičov.
Tieto činnosti boli zamerané na :
-
-
-
-
-
Triednych učiteľov – I. st. – konzultačná a odborná pomoc pri spracovaní
podkladov na psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia žiakov .
Triednych učiteľov a vyučujúcich – II. st. – poskytovanie konzultačnej
a odbornej pomoci v oblasti výchovného poradenstva, pri riešení výchovných
problémov a pri usmerňovaní žiakov VIII. a IX. ročníka pre správne
rozhodovanie pri voľbe povolania a ďalšom štúdiu na stredných školách.
Využívanie výpočtovej techniky, programu PC Cesta k povolaniu,
zameraného na profesijnú orientáciu žiakov.
Koordináciu výchovného poradenstva s Centrom pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie v Levoči ( CPPPaP)
Žiaci VIII. a IX. ročníka boli zapojení do programu „Profesijnej orientácie“,
ktorý umožnil presnejšie výstupy o záujmoch, predstavách a možnostiach
uplatnenia sa žiakov opúšťajúcich ZŠ. Súčasťou poradenského procesu bola
aplikácia
„Testu
hierarchie
záujmov“
„Inteligenčného
testu“
a následných osobných konzultácií zamestnancov CPPPaP so žiakmi IX.
ročníka (február 2014 , Mgr. Kristev, Mgr. Vašíčková ).
Na spoluprácu so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického
poradenstva Spišskom Hrhove s cieľom poskytovania komplexných
špeciálno-pedagogických a psychologických služieb žiakom, rodičom,
učiteľom.
Riešenie výchovných problémov žiakov s triednymi učiteľmi v oblasti
zanedbávania povinnej školskej dochádzky, šikanovania žiakov, výchovných
opatrení, záškoláctva a kriminality žiakov v spolupráci s členmi Mestskej
polície a OOPZ v Spišskom Podhradí
Ďalšie aktivity so žiakmi a rodičmi VIII. A IX. ročníka: .
 Návšteva SŠ (Dni otvorených dverí - SSOŠ Krompachy exkurzia,
Gymnázium J.F.Rimavského v Levoči, Gymnázium Assiského
v Levoči, Gymnázium Krompachy, SOU Bijacovce, Technické lýceum
Spišská Nová Ves, SŠ drevárska Spišská Nová Ves, Hotelová
akadémia Sp. Nová Ves , Obchodná akadémia Sp. Nová Ves,
Gymnázium Javorová Spišská Nová Ves, SOŠ internátna Levoča)




Prezentácie SŠ v IX. ročníkoch (SOŠ technická Prešov, Súkromná
obchodná akadémia Poprad, SOŠ Bijacovce, SOŠ Krompachy, SOŠ
technická Košice, Gymnázium J.F.Rimavského Levoča, SOŠ
Kukučínova Levoča )
Spoločné stretnutia rodičov žiakov VIII., IX. ročníka s výchovným
poradcom
zamerané na informovanosť rodičov o SŠ a
o postupe pri výbere strednej školy
Individuálne konzultácie so žiakmi aj rodičmi
Besedy so žiakmi na rôzne témy zo života detí a dospievajúcich – Mgr.
Vereš, Mgr. Kristev, Mgr. Vašíčková )
3.7.1 Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy
Škola (študijný odbor)
Gymnázium
Bilingválne gymnázium
Stredné odborné školy :
Konzervatórium
SOŠ umelecké
SPgŠ , SZŠ
HA , OA
Neumiestnení (opakujú 9.roč.)
SOŠ - 2-ročný učebný odbor
Do pracovného pomeru (po ukončení
povinnej 10-ročnej školskej dochádzky)
SPOLU
I. – VIII. r.
1
3
5
IX. r.
9
1
11
2
3
4
2
2
SPOLU
10
1
11
2
3
4
5
7
9
34
43
Gymnázium
Bilingválne gymnázium
Stredné odborné školy
SOŠ umelecké
HA, OA
Neumiestnení (opakujú 9.roč.)
SOŠ - 2-ročný učebný odbor
Do pracovného pomeru
4. VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
4.1 Najvýznamnejšie úspechy školy v súťažiach
Škola venovala mimoriadnu pozornosť nadaným a talentovaným žiakom, ktorí
sa zapojili do mnohých súťaží od školských až po medzinárodné. Podrobný prehľad
je v prílohe tejto správy.
Športové súťaže
Súťaž v streľbe
3.miesto
zodp.: p. uč. J. Dinda
okresné kolo - Levoča
Stolný tenis – družstvo /dievčatá/
2.miesto
obvodové kolo- Levoča
Florbal – družstvo st.žiaci
3.miesto
obvodové kolo- Levoča
Florbal – družstvo st.žiačky
1.miesto
obvodové kolo- Levoča
Vladimír Rožko
Bohdana Zumríková
Mária Lakomcová
Peter Slebodník
Richard Dzurík
IX.B
VII.B
IX.B
VII.B
VII.B
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Michaela Kacvinská
Denisa Kaľavská
Nikola Kašprišinová
Karin Maximová
IX.A
VIII.A
VII.A
VII.A
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Adam Bučák
Lukáš Cmorej
Ondrej Štefaňák
Blažej Kalinaj
Štefan Gonda
Kristián Chromčo
Marek Lukáč
Damián Michalko
Jozef Kaľavský
Ľubomír Zajac
Ján Mulík
VII.A
VII.B
IX.B
IX.A
VIII.A
VII.A
IX.B
VIII.A
VIII.A
VIII.A
VIII.A
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Petra Hrobárová
Michaela Kacvinská
Denisa Kaľavská
Miroslava Kaľavská
Nikola Kašprišinová
VII.B
IX.A
VIII.A
IX.A
VII.A
Vanesa Krivdová
Karin Maximová
Jana Slebodníková
Terézia Slebodníková
Bohdana Zumríková
Florbal – družstvo st.žiačky
5.miesto
krajské kolo- Lipany
Bedminton – družstvo /dievčatá/
2. miesto
obvodové kolo- Levoča
Bedminton – družstvo /chlapci /
3. miesto
obvodové kolo- Levoča
Malý futbal - družstvo / ml. dievčatá/
1. miesto
obvodové kolo- Levoča
Malý futbal - družstvo / ml. dievčatá/
6. miesto
krajské kolo- Fintice
VI.A
VII.A
VII.B
VI.B
VII.B
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Petra Hrobárová
Michaela Kacvinská
Denisa Kaľavská
Miroslava Kaľavská
Nikola Kašprišinová
Vanesa Krivdová
Karin Maximová
Jana Slebodníková
Terézia Slebodníková
Bohdana Zumríková
VII.B
IX.A
VIII.A
IX.A
VII.A
VI.A
VII.A
VII.B
VI.B
VII.B
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Michaela Kacvinská
Miroslava Kaľavská
Denisa Kaľavská
IX.A
IX.A
VIII.A
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Ján Mulík
Dávid Panák
Ľubomír Zajac
VIII.A
VI.B
VIII.A
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Simona Kašprišinová
Petra Hrobárová
Nikola Kašprišinová
Vanesa Krivdová
Karin Maximová
Erika Orlovská
Terézia Slebodníková
Diana Valková
Katarína Smiková
Bohdana Zumríková
V.A
VII.B
VII.A
VI.A
VII.A
VII.B
VI.B
VII.B
VII.A
VII.B
zodp.: p. uč. V. Kubovčík
Simona Kašprišinová
Petra Hrobárová
Nikola Kašprišinová
V.A
VII.B
VII.A
Vanesa Krivdová
Karin Maximová
Erika Orlovská
Diana Valková
Bohdana Zumríková
VI.A
VII.A
VII.B
VII.B
VII.B
Olympiády
Fyzikálna olympiáda
1. miesto
okresné kolo - Levoča
zodp.: p. uč. J. Dinda
Ján Mulík
VIII.A
Olympiáda v anglickom jazyku
kategória 1B
3. miesto
okresné kolo
Lingea odmeňuje
Dávid Šandala
Dávid Šandala
Expert Geniality Show 2013/2014
47. miesto
celoslovenské kolo
Tomáš Grivalský
okresné kolo P5
Boris Kovalík
V.A
zodp.: Ľ. Jacková
republikové kolo
Viola Mariann Uharčeková
V.A
František Varga
Boris Kovalík
V.A
V.A
Adam Bučák
Kristián Chromčo
VII.A
zodp.: Ľ. Jacková
Klokan
90 %
100 %
87,8 %
80 %
VII.A
zodp.: Ľ. Jacková
Maks
745. – 746.
miesto
829. miesto
138. – 149..
miesto
642. – 643..
miesto
VI. A
zodp. :p. uč. A. Štramová
Pytagoriáda
1. miesto
IX. A
zodp.: p. uč. M. Farkašová
celoslovenský projekt
ocenenie
odp.: p. uč. A. Štramová
medzinárodná súťaž
Katarína Kamenická
Tímea Jacková
Denis Bača
Boris Kovalík
I.A
III.A
IV.A
V.A
Geografická olympiáda
zodp.: p. uč.Ž. Struharňanská
Kategória I
1. miesto
obvodové kolo- Levoča
Boris Kovalík
Kategória E
1.miesto
obvodové kolo- Levoča
Dávid Šandala
Geografická olympiáda
Dávid Šandala
Všedkovedko
1.miesto
8.miesto
10. miesto
21. miesto
36. miesto
IX.A
zodp.: p. uč. M. Toporcerová
celoslovenské kolo
celoslovenské kolo
celoslovenské kolo
celoslovenské kolo
celoslovenské kolo
Lukáš Škovira
Maroš Griger
Boris Kovalík
Jana Vaverčáková
Ali Al Alawin
V.A
II.A
V.A
III.A
IV.A
zodp.: p. uč. R. Valková
Zvuky farieb
celoslovenské kolo
3.miesto
Valéria Vargová
Rómska paleta
V.A
zodp.: p. uč. R. Valková
diplom v druhej kategórii
celoslovenské kolo
Nadežda Dunková
Svetové dedičstvo očami detí
3. kategória
3.miesto
celoslovenské kolo
celoslovenské kolo – B.
Štiavnica
VII.B
zodp.: p. uč. L. Fľaková
Viktória Mária Dzuríková
Svetové dedičstvo očami detí
3. miesto
IX.A
zodp.: p. uč. Ž. Struharňanská
krajské kolo - Prešov
15. miesto
V. A
IX.A
zodp.: p. uč. L. Fľaková
Viktória Mária Dzuríková
IX.A
Literárne súťaže
Hviezdoslavov Kubín
zodp.: M. Farkašová
1. kategória- próza
1. miesto
okresné koloLevoča
Tomáš Panák
I.A
2. kategória- poézia
1. miesto
okresné koloLevoča
Boris Kovalík
V.A
Hudobné súťaže
zodp.: L. Fľaková
DilongStar
3. kategória
2.miesto
DUET
celoslovenská súťaž –
Trstená
Nikola Kolačkovská
Eva Blašková( ZŠ
Školská 3, Sp.
podhradie)
IX.A
4.2 Vzdelávacie, výchovné, spoločenské, kultúrne akcie
Sú neoddeliteľnou súčasťou VVP.
Akcia
Majstrovstvá školy v cezpoľnom behu
Majstrovstvá školy v streľbe zo
vzduchovky
Všetko vlastne inak – výchovný
koncert s p. Ištvancom
Týždeň zdravej výživy
Dedko, babka, poď sa so mnou hrať
Umenie tanca - výchovný koncert
o americko-latinských tancoch
Týždeň boja proti drogám
Trieda, stupeň, ročník
Organizátor
II. stupeň
Mgr. Kubovčík
II. stupeň
I.,II. stupeň
Mgr. Karpatyová
I.,II. stupeň
Mgr. Teringová
Ing. Špinerová
I. stupeň
II. stupeň
I.,II. stupeň
Spišské Vianoce – Múzeum Levoča
V.A
IX.A,B
Priateľstvo, náklonnosť, láska –
stretnutie so psychológom
VII.A,B
Vianočné Košice
Mikuláš
Pečieme medovníky
Slávni rodáci
Týždeň zdravia
VI.A
IX.A
I. + II. st.
I.st.
Mgr. Karpatyová
Mgr. Olejníková
Mgr. Seredayová
Mgr. Jacko
Mgr. Jacková
Mgr. Farkašová
Mgr. Karpatyová
CPPPaP Levoča
Ing. Špinerová
Mgr. Farkašová
CVČ SH, RŠ
Mgr. Toporcerová
II. stupeň
Mgr. Teringová
Ing. Špinerová
Mgr. Karpatyová,
Ing. Štramová,
Mgr. Karpatyová,
Ing. Štramová,
Mgr. Karpatyová
CPPPaP Levoča
Mgr. Karpatyová
CPPPaP Levoča
Mgr. Karpatyová
I. stupeň
Mgr. Karpatyová
II. stupeň
Mgr. Farkašová
I.,II. stupeň
Čas premien – prednáška
VI.A,B - dievčatá
Na štarte mužnosti – prednáška
VII.A,B – chlapci
Tabak – nepriateľ zdravia – stretnutie
so psychológom
Šikanovanie – stretnutie so
psychológom
Bezvedomie – výchovný koncert
V zdravom tele žiť je skvelé –
výchovný koncert
Školský kvíz k Medzinárodnému dňu
materského jazyka
Žena – symbol života – prednáška
Týždeň nemeckých rozprávok
Z rozprávky do rozprávky (noc
v škole)
PUĽS – výchovný koncert
Stretnutie siedmakov a archeológom
Ing. Dinda
VII.A,B
VI.A,B
8.,9. Ročník
II. stupeň
I. stupeň
I.,II. stupeň
VII. ročník
Ing. Struharňanská
Mgr. Lisoňová
PZ I. stupeň
Mgr. Karpatyová
Mgr. Jacko
PhDr. Sojákom
Juraj Paleš – prednáška spojená
s exkurziou v bývalom Učiteľskom
ústave v Spišskej Kapitule
TOM, DICK, HARRY – divadelné
predstavenie v Štátnom divadle
Košice
HRADOHRANIE
BOYARD
Kapitula deťom „Deti v biblickom
svete“
DOD HZZ Levoča
S ďalekohľadom na cestách
Výchovné koncerty ZUŠ pre školy
v Spišskom Podhradí
Škola chrbta
Exkurzie do výrobných podnikov
v Spišskom Podhradí
Drevospol, Slovstein
Školské výlety
Exkurzia vo Vlastivednom múzeu
Košice
Noc výskumníkov
VII.,IX. Ročník
II. stupeň
Mgr. Jacko
HEDr. Hromják
Mgr. Karpatyová
I. stupeň
II. stupeň
Mgr. Karpatyová
Mgr. Karpatyová
II. stupeň
Mgr. Karpatyová
žiaci+verejnosť
Mgr. Karpatyová
Mgr. Jacko
Mgr. Jacková
I.,II. stupeň
Mgr. Karpatyová
1.- 5. ročník
Mgr. Karpatyová
SZŠ Levoča
V.A
8. ročník
Ing. Dinda
1.- 9. ročník
triedni učitelia
8. ročník
Ing. Špinerová
II. stupeň
Ing. Struharňanská
Niektoré z uvedených akcií si mohli deti opäť hradiť prostredníctvom
kultúrnych poukazov - projektu MK SR – osobitného ročného príspevku štátu vo
výške 4 € na žiaka a kalendárny rok určeného na uhradenie vstupného do galérií,
múzeí, kultúrnych stredísk.
4.3 ŠKD
ŠKD pracoval v školskom roku 2013/2014 podľa stanoveného a schváleného
plánu práce. Jednotlivé úlohy vychádzali z pokynov MŠ SR a plánu práce školy,
plnené boli v stanovených termínoch. Výchovná práca s deťmi rešpektovala
individuálne
vlastnosti
detí,
ich
záujmy
a
vekové
osobitosti.
V činnosti sme striedali relaxačnú, rekreačnú, záujmovú aj výchovno-vzdelávaciu
oblasť. Vytvárali sme tvorivé prostredie, viedli sme deti k dodržiavaniu zásad
slušného správania sa a k vzájomnej ohľaduplnosti a disciplíne.
Deti navštevovali rôzne záujmové útvary v priestoroch našej školy i mimo nej,
taktiež mestskú knižnicu. Umožnili sme deťom pobyt na čerstvom vzduchu –
krátkodobé aj dlhodobé vychádzky po okolí, ihrisko pri CVČ, školský dvor, dbali sme
na ich psychohygienu.
Činnosť ŠKD bola zameraná na pútavé a pestré aktivity oddychového,
rekreačného, relaxačného, záujmového charakteru a prípravu na vyučovanie.
Deti mali možnosť navštevovať školskú jedáleň, ktorá je mimo našej školskej
budovy. Do tejto jedálne prichádzali vždy v sprievode pani vychovávateliek.
ŠKD sa zapojilo do nasledovných kultúrno-spoločenských aktivít, súťaží ,
zberov, výletov:
- športové hry na Sivej brade
- výtvarná súťaž so spoločnosťou Walmark
- divadlo O hlúpom Janovi
- výtvarná súťaž – Zvuky farieb
- Babka, dedko poď sa hrať
- výlet Hozelec
- Najkrajší vianočný stromček
- Najkrajší vianočný betlehem
- vianočná pošta, písanie pohľadníc Ježiškovi
- vystúpenie na vianočných trhoch
- Strieborná hviezdička
- žiacky karneval
- fašiangová diskotéka v ŠKD s posedením pri koláčiku
- Najkrajšia fašiangová maska
- Súťažíme so Seditou
- výtvarná súťaž Dúha
- výtvarná súťaž Moja pani učiteľka
- výtvarná súťaž Zomierajú postojačky
- najdlhší púpavový veniec
- Deň matiek
- športová olympiáda ŠKD - zorganizovanie regionálnej súťaže našou školou
- súťaž Sabi, Pet vrchnáky
- zber papiera, starých batérii
- záverečná opekačka
- slávnostné ukončenie školského roka
Nedostatky ŠKD :


aj keď to zákon umožňuje, na jednu vychovávateľku pripadá veľký počet detí,
čím sa znižuje kvalita jej práce na úkor kvantity
dlhodobo žiadne zmeny v legislatíve – napr. žiadna psychohygiena
vychovávateľa, hodinovo náročný úväzok, žiadne metodické príručky, žiadny
príplatok za triednictvo
Počet oddelení
2
Počet žiakov
42
Počet vychovávateliek
2
Na všestranný rozvoj záujmov, vedomostí, schopností žiakov slúžili záujmové
útvary:
P.č.
Názov
záujmového
útvaru
Meno vedúceho ZÚ
1.
Veselí prváci
Mgr. Mária Olejníková
2.
3.
Počítačový
V rytme tanca
4.
Tenisový
5.
Hravé učenie
Trieda
ročník
Počet
žiakov
I. ročník
10
I.-IV.
ročník
16
I.-IV.
ročník
14
Mgr. Františka
Teringová
Mgr. Martina
Toporcerová
I. – IV.
ročník
11
Základy tenisu
IV. ročník
17
Rozvoj tvorivosti
a kreativity žiakov,
príprava na testovanie
I. – IX.
ročník
11
Príprava šk. časopisu
I. a II.
stupeň
11
V.-IX.
ročník
16
Mgr. Renáta Batoryová
Mgr. Františka
Teringová
6.
Žurnalistický
Mgr. Monika Lisoňová
7.
Zaspievajme si
Mgr. Lívia Fľaková
8.
Stolný tenis
Mgr. Vladimír Jacko
Ing. Alžbeta Špinerová
10.
Príroda pod
mikroskopom
Športový
11.
Šikovníček
Anna Kačová
12.
Športové hry
Mgr. Vladimír Kubovčík
9.
Mgr. Alena Blahovská
V.IX.ročník
V.-IX.
ročník
V.–IX.
ročník
II. stupeň
34
Obsahové zameranie
Príprava kultúrnych
programov, turistika,
tvorivé dielne
Práca v grafických
a edukačných
programoch
Rozvíjanie tanečno –
pohybových schopností,
tance z rôznych kútov
sveta
Spev populárnych,
ľudových, gospelových
piesní
Nácvik základných
stolnotenisových úderov a
hry
Spoznávanie tajov
prírody, turistika
21
Loptové hry
5
Ručné práce
16
Kolektívne športy
13.
14.
15.
16.
Slovenčina
hrou
Klub
matematikov
Po stopách
osobností
literatúry
Mladý technik
Mgr. Lívia Fľaková
Mgr. Ľudmila Jacková
Mgr. Mária Farkašová
Ing. Jozef Dinda
VIII.A
13
Príprava na testovanie zo
SJL
IX. ročník
31
Príprava na Testovanie 9
IX. ročník
31
Osobností literatúry
v našom kraji
V.-IX.
ročník
8
Objavovanie sveta
techniky
4.4 Krúžková činnosť
Na zabezpečenie a skvalitnenie záujmového vzdelávania dostal aj v tomto
školskom roku každý žiak od MŠ SR osobitný štátny finančný príspevok vo forme
vzdelávacieho poukazu v hodnote 2,80 € na mesiac Celková hodnota
vzdelávacieho poukazu na školský rok činila 28 €.
Názov
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Klub 5A
Klub 6A
Klub 6B
Klub 7A
Klub 7B
Klub 8A
Počet žiakov Vedúci ZÚ
7
8
9
6
7
2
Mgr. Vladimír Jacko
Ing. Alžbeta Špinerová
Mgr. Martina Vojtaneková
Mgr. Alexandra Seredayová
Ing. Anna Štramová
Mgr. Lívia Fľaková
5. SPOLUPRÁCA ŠKOLY. PREZENTÁCIA ŠKOLY NA
VEREJNOSTI
Pri škole fungovala Školská a Rodičovská rada v spolupráci s Občianskym
združením Dolná škola.
Najdôležitejšou úlohou Školskej rady a Občianskeho združenia bola
spoluzodpovednosť za zvyšovanie kvality vzdelávania a štandardu školy
participáciou na riešení problémov školy.
Občianske združenie hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré získava:
- v podobe príspevkov od rodičov
- ako 2% z dane od dobrovoľných darcov (rodičia, učitelia, iní darcovia)
- za zbery (odpadových surovín, gaštanov a pod.)
Finančné prostriedky sa využívajú výlučne pre potreby žiakov – financovanie
súťaží, akcií, vecných darov pre žiakov za umiestnenia v súťažiach a odmeny na
konci školského roka.
Cieľom pôsobenia rodičovskej rady zloženej z triednych dôverníkov bolo
udržiavanie efektívneho partnerstva s rodičmi, aby sa podporovali a zlepšovali
výkony a osobný rozvoj žiakov a zbližovali sa postoje rodičov a učiteľov.
V spolupráci s Rodičovskou radou pripravila škola pre žiakov rodičov, starých
rodičov a ostatných priaznivcov školy zaujímavé akcie:
-
Dedko, babka, poď sa hrať
Mikuláš
Vianočný program
Fašiangový karneval
Spoločenské popoludnie
Deň otvorených dverí pre rodičov a budúcich prvákov
Škola poskytovala rodičom aj žiakom individuálne konzultácie o prospechu,
správaní, dochádzke žiakov, usmerňovala ich profesijné záujmy. Organizovala
konzultačné popoludnia a hodnotiace rozhovory.
Škola spolupracovala s MŠ v Spišskom Podhradí, aj s Nano Nagle .
-
Pripravila:
Slávnostný zápis do 1. ročníka
Otvorené hodiny pre budúcich prvákov
Škôlkari účinkovali vo vianočnom programe školy
naši žiaci sa zapojili do súťaže Nano Nagle Najkrajší vianočný betlehem
S cieľom zvýšiť záujem žiakov aj rodičov o ochranu životného prostredia škola
celý rok pod vedením p. uč. Štramovej, p. uč. Blahovskej, p. vychovávateľky PaedDr.
Valkovej organizovala zbery gaštanov, papiera, viečok z jogurtov, tetrapakov,
vrchnákov z pet fliaš. Za účasť v súťaži AgroMILK v zbere viečok a tetrapakov
sme získali vecné ceny pre žiakov a finančné poukážky v hodnote 290 €, 100
tričiek a notebook. Nazbierali 1 700 kg papiera, 6,65 kg vrchnákov z jogurtov, 230
kg vrchnákov z pet fliaš, 38 kg gaštanov, 5 000 ks tetrapakov.
Žiaci s výborným prospechom a úspešne reprezentujúci školu boli odmenení
vecnými cenami a knihami financovanými Občianskym združením. Najlepší
boli odmenený primátorom mesta na Slávnostnej akadémii, ktorú pripravila školská
komisia pri mestskom zastupiteľstve v Spišskom Podhradí.
Škola sa zapájala nacvičeným programom do kultúrnych podujatí mesta:





mestské vianočné trhy
Strieborná hviezdička
vianočný bazár
1. adventná nedeľa – kultúrny program
mestská oslava Dňa matiek
Škola počas akcie Vyčistime si Spišské Podhradie pozbierala odpadky
v najšpinavších lokalitách Spišského Podhradia a okolia a prispela ku
skrášleniu mesta.
Školská komisia pri mestskom zastupiteľstve v Spišskom Podhradí.
zorganizovala pri príležitosti Dňa učiteľov Slávnostnú akadémiu spojenú
s odmeňovaním pedagógov. Z našej školy boli medzi odmenenými a dostali Čestné
uznanie od primátora mesta pedagógovia Mgr. Ľubica Karpatyová, Mgr. Alena
Blahovská, Ing. Anna Štramová.
O zaujímavých
udalostiach
v škole
bola
verejnosť
informovaná
prostredníctvom miestnej tlače – Podhradčan, Spišský korzár ale aj Učiteľských
novín. Pochvalu si zaslúži Mgr. M. Farkašová, ktorá sa stala ich pravidelným
dopisovateľom.
V spolupráci s CVČ Spišský hrad pripravila škola:
- návštevu Mikuláša
Žiaci oboch stupňov navštevovali Mestskú
organizovala (stretnutia so známymi osobnosťami).
knižnicu
a aktivity,
ktoré
Škola spolupracovala s OOPZ SP na riešení výchovných problémov.
Škola spolupracovala s Komunitno–sociálnym centrom v Spišskom
Podhradí a Školskou jedálňou pri ZŠ Školská 3, Spišské Podhradie pri výdaji suchej
stravy žiakom. Komunitné centrum pozvalo našu asistentku učiteľa s 1 žiačkou na
Medzinárodný deň Rómov v Košiciach. Komunitné centrum pripravilo v našej
škole projekt Pozrite, čo dokážem prezentujúci zručnosti detí.
SZŠ Levoča v 1.-5. ročníku učila deti správne držanie tela prostredníctvom
Školy chrbta a šiestakov naučila základom poskytovania prvej pomoci pri
úrazoch.
Od Nadácie COOP Jednota sme získali 16 ks futbalových lôpt.
Verejnosť sa o dianí školy mohla informovať prostredníctvom webovej stránky
školy www. zspalnam.sk .
7. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO – TECHNICKÉ
PODMIENKY ŠKOLY
Vďaka projektu Adaptácia – rekonštrukcia nevyužitých podkrovných
priestorov školy na kmeňové učebne sa škola zmodernizovala. Výrazne sa
skvalitnili podmienky jej existencie.
Vyjadrenie rady školy:
Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch
a podmienkach na školský rok 2013/2014, ktorú predniesla riaditeľka školy Mgr.
Ľubica Karpatyová, bola prerokovaná na zasadnutí Rady školy dňa 23.09.2014.
Správa hodnotí všetky podstatné skutočnosti o činnosti a pôsobení školy.
Poskytuje v prehľadnej a zrozumiteľnej forme všetky dôležité informácie.
Hovorí o všetkých aktivitách školy, všetkých pozitívnych výsledkoch, poukazuje na
neúspechy a nedostatky. Zároveň naznačuje, akým spôsobom sa dajú pozitívne
výsledky využiť v činnosti školy a ako predchádzať negatívnym javom
a neúspechom.
Rada školy nemá k prednesenej správe žiadne podstatné pripomienky
a súhlasí s jej obsahom.
Spišské Podhradie 23.09.2014
Mgr. Ľudmila Jacková
predseda Rady školy
Download

Správa 2014 - Základná škola,Palešovo nám. 9,Spišské Podhradie