ZVYŠOVANIE VZDELANOSTNEJ ÚROVNE PRÍSLUŠNÍKOV
MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT.
MODERNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ /
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ ZO ZDROJOV EÚ
ITMS: 26130130057
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Ľ. PODJAVORINSKEJ 1, KOŠICE
NÁMETY NA HODINY
NEMECKÉHO JAZYKA
PRE II. STUPEŇ ZŠ
Mgr. JOZEF HUBÁČEK
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
1.1 Inovácia výučby žiakov z MRK na podporu
čitateľskej gramotnosti vrátane digitálneho vyučovania
NÁMETY NA HODINY
NEMECKÉHO JAZYKA
PRE II. STUPEŇ ZŠ
Mgr. Jozef Hubáček
Košice
2013
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
OBSAH
Úvod ................................................................................................................... 3
1. Teoretická časť .............................................................................................. 5
1.1 Projekt ....................................................................................................... 5
1.2 Čitateľská gramotnosť ............................................................................. 6
1.3 Cudzie jazyky ........................................................................................... 9
2. Praktická časť.............................................................................................. 15
2.1. Námety na hodiny nemeckého jazyka ................................................ 15
Téma: Hänsel und Gretel – rozprávka ................................................ 15
Téma: Oslava narodenín.(Darčeky). ................................................... 17
Téma: Blahoželanie, Mám sviatok ....................................................... 19
Téma: Všetko najlepšie! ........................................................................ 21
Téma: Recepty ........................................................................................ 22
Téma: Čo robíš? ..................................................................................... 24
Téma: Jedálny lístok .............................................................................. 26
Téma: Básnička – riekanka................................................................... 28
Téma: Hra (jedlá) .................................................................................. 30
Téma: Športuješ?.................................................................................... 32
Téma: Pomenovanie vecí v izbe (miestnosti), čas ............................. 34
Téma: Šport, druhy športu. .................................................................. 36
Téma: Telefonovanie – rozhovor ......................................................... 38
Téma: Cesta do školy ............................................................................ 40
Prílohy .............................................................................................................. 42
Záverečný test pre 6. ročník ................................................................. 42
Záverečný test pre 7. ročník ................................................................. 44
2
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Úvod
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice je plne organizovaná základná škola. Bola daná do užívania 1. 9. 1983 a v školskom roku 1983/1984 bolo
zriadených 15 tried, ktoré navštevovalo 218 žiakov.
Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1, Košice navštevujú od 1. 9. 1983 iba
rómski žiaci, prevažne zo sídliska Luník IX. Žiaci tunajšej školy pochádzajú z prostredia s nízkou sociokultúrnou úrovňou rodiny, kde starostlivosť
a zodpovednosť rodičov za deti je nedostatočná, s odlišnými sociálnymi
vzťahmi ku škole a k vzdelaniu, s malou slovnou zásobou, aj so slabými
vyjadrovacími schopnosťami. Väčšina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Aj úroveň dosiahnutých výsledkov je adekvátna
podmienkam, v ktorých žijú. Skutočnosť, že v rodinách komunikujú iba
rómskym jazykom, sa negatívne odráža v jazykovom prejave žiakov. Slovná zásoba žiakov je chudobná, ich vyjadrovanie je strohé, gramaticky často
nesprávne. Vedomosti žiakov sú krátkodobé, učivo v podstate ovládajú, ale
nízka úroveň ovládania slovenského jazyka im bráni, aby dané úlohy zvládli
na požadovanej úrovni.
Pri organizácii práce školy vychádzame z podmienok, v ktorých naši žiaci vyrastajú a sú vychovávaní pre život.
Každoročne sa zvyšoval počet žiakov navštevujúcich ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, škola kapacitne nestačila, preto sa v školskom roku 2001/2002 začala
výstavba prístavby školy. V školskom roku 2002/2003 bola daná do prevádzky prístavba s osemnástimi triedami, dvoma telocvičňami a bazénom. Počet
žiakov každým rokom stúpal, preto sme museli v školskom roku 2003/2004
pristúpiť na dvojzmenné vyučovanie. V školskom roku 2006/2007 boli dané
do užívania školské dielne, ktoré boli vybavené za pomoci U. S. Steel, Košice, s.r.o..
3
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, bazén, 4 učebne výpočtovej techniky (62 počítačov), školské dielne,
kuchynku a školskú knižnicu. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať stanovené učebné osnovy. Veľkú telocvičňu využívame aj na spoločenské
a kultúrne akcie (akadémie, divadelné predstavenia, výchovné koncerty).
V školskom roku 2005/2006 boli zriadené špeciálne triedy s počtom
tried 4 a počtom žiakov 46.
V školskom roku 2012/2013 navštevovalo Základnú školu Ľ. Podjavorinskej 1103 žiakov v 55 triedach a venovalo sa im 73 pedagogických zamestnancov. Žiaci I. stupňa mali možnosť navštevovať ŠKD v 5 oddeleniach.
Žiaci školy trávili voľný čas v jednom zo 46 krúžkov záujmovej činnosti.
Škola je postavená na sídlisku Luník IX – Košice Západ. Je umiestnená
v peknom prostredí, v blízkosti lesa a autobusovej zastávky, preto je dostupná aj žiakom z iných lokalít.
4
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
1. Teoretická časť
1.1 Projekt
Súčasná ekonomická a sociálna situácia si vyžaduje v oblasti vzdelávania
intervencie do všetkých zložiek vzdelávacieho systému. Vedomostná spoločnosť potrebuje ľudí, pochádzajúcich aj z rómskej komunity, ktorí budú
vzdelaní a budú disponovať zručnosťami, ktoré si vyžadujú nové pracovné
miesta s vysokou pridanou hodnotou. Keďže slabou stránkou najohrozenejšej skupiny rómskeho etnika je práve ich vzdelanostná úroveň, príčinu
je potrebné hľadať v neovládaní spisovného a ani dorozumievacieho jazyka – teda slovenského. Preto je veľmi dôležité, aby si rómske dieťa už v ZŠ
osvojilo základy spisovného jazyka do takej miery, aby bolo schopné v ňom
komunikovať.
K uvedenému neoddeliteľne patrí aj čitateľská gramotnosť, pretože bez
čítania s porozumením nie je možné vzdelávať žiaka. Vzhľadom na fakt, že
u rómskych detí je aj absencia pravidelnej školskej dochádzky, je potrebné
prispôsobiť obsah a metódy na podporu čitateľskej gramotnosti prostredníctvom aktivizácie a motivácie priamo v škole, napr. digitalizáciou prostredia vo vyučovacom procese. Splnením hlavného cieľa projektu, ktorým
je inovácia obsahu a metód vzdelávania v ZŠ smerom k podpore čitateľskej gramotnosti žiakov z MRK, vrátane prípravy pedagógov, prispejeme k napĺňaniu hlavného cieľa operačného programu Vzdelávanie. Sociálne znevýhodneným žiakom z MRK tak uľahčíme prístup, začlenenie sa
a úspešné pôsobenie vo vzdelávaní, ale aj v spoločnosti.
Realizovaním plánovaných aktivít (podpora čitateľskej gramotnosti,
digitálnej gramotnosti, cudzích jazykov a ďalších kľúčových kompetencií)
dosiahneme, že pedagógovia a žiaci z MRK budú inovovaným obsahom/
systémom vzdelávania pripravovaní na reálne potreby trhu práce a zároveň
tak, že v každodennom živote budú schopní kriticky myslieť, analyzovať
a vyhodnocovať spoločenské javy a pružne reagovať na zmeny potrieb na
trhu práce.
Strategický cieľ projektu sme rozložili na 2 čiastkové - špecifické ciele
tak, aby sme ich postupným naplnením dosiahli:
5
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prvý špecifický cieľ je zameraný najmä na inováciu metód a foriem výučby, inovujeme/tvoríme učebné materiály, pedagogickú dokumentáciu a didaktické/učebné pomôcky a IKT pre ich aktívne využitie vo vyučovacom
procese modernej ZŠ, čím motivujeme, aktivizujeme a zlepšujeme viaceré kľúčové kompetencie, prioritne čitateľskú gramotnosť cieľových skupín,
smerom k ich príprave, ľahšej inklúzii a úspešnému pôsobeniu vo vzdelávaní, ako aj v spoločnosti.
Druhý špecifický cieľ projektu je prioritne zameraný na zvyšovanie digitálnych zručností pedagógov a rozvoj čitateľských zručností žiakov prostredníctvom rozvoja metakognície, smerujúceho ku kvalitnejšej a modernejšej vzdelávacej príprave sociálne znevýhodnených žiakov z MRK na život
ako aj prácu vo vedomostnej spoločnosti.
1.2 Čitateľská gramotnosť
Čitateľská gramotnosť je vo výskume OECD PISA definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať písaný text a premýšľať o ňom.
Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu
umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti.
Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná aj pojmom funkčná gramotnosť, ktorú charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie, zisťuje úroveň 4 procesov porozumenia, potrebných na úplné
porozumenie informačného a literárneho textu:
• vyhľadávanie informácií,
• vyvodzovanie záverov,
• integrácia a interpretácia myšlienok a informácií,
• hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov.
Nevýhodou žiakov našej školy je skutočnosť, že žiaci doma rozprávajú iba
rómskym jazykom, majú slabé vyjadrovacie schopnosti, rozprávajú chybne,
až nezrozumiteľne, nechápu význam slov. Z toho vyplývajú nedostatky vo
vyučovaní slovenského jazyka a s tým súvisí aj osvojovanie vedomostí v ostatných predmetoch. Vyjadrovacie schopnosti žiakov sú strohé, používajú iba
6
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
jednoduché vety, gramaticky nesprávne. V texte sa nedokážu orientovať, pretože mu často nerozumejú. (Rómsky jazyk má 8 pádov, nepozná y, má pevné
členy a aspiračné hlásky čím sa pre týchto žiakov stáva učenie v slovenskom,
nemeckom, anglickom jazyku obtiažnejšie.) Vnímanie textu zásadným spôsobom ovplyvňuje základy čitateľského výkonu, rýchlosť, správnosť, techniku čítania i samotné čítanie s porozumením, ktoré je základom školskej
úspešnosti.
Z uvedených dôvodov je potrebné:
• rozvíjať slovnú zásobu žiakov a osvojovať si slovenský jazyk
• dbať na slovnú výslovnosť
• so žiakmi komunikovať
• rozvíjať úroveň vnímania, pamäte a myslenia
• osvojovať a prehlbovať zručnosť žiakov v jednoduchom a súvislom
vyjadrovaní
• viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie ústnej a písomnej
• viesť žiakov k tomu, aby dokázali určitý čas sústredene počúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj názor
• na všetkých vyučovacích hodinách v čo najväčšej miere využívať
učebné pomôcky
• na všetkých vyučovacích hodinách tvoriť pre žiakov učebné texty,
ktoré by boli primerané veku a ich schopnostiam
• na všetkých hodinách rozvíjať čitateľskú gramotnosť tak, aby žiaci
pochopili prečítaný text
• rozvíjať schopnosť vyhľadávať potrebné informácie, analyzovať ich
a použiť ich v praxi
• na všetkých vyučovacích hodinách využívať didaktické hry, ktorými
sa doplní učivo a prispeje k jeho osvojeniu a upevneniu
• v čo najväčšej miere využívať mimo čítankové čítanie, využívať školskú knižnicu
• klásť dôraz na prehlbovanie pracovných návykov u žiakov, ktoré im
chýbajú a rodina ich k tomu nemotivuje
• viesť žiakov k počítačovej gramotnosti, využívať počítače v každodennom živote
7
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
•
•
•
zabezpečiť v čo najväčšej miere prístup žiakom na internet
pripraviť žiakov na uplatnenie sa v informačnej spoločnosti 21. storočia
viesť žiakov k poznávaniu nielen svojej národnej kultúry, histórie,
zvykov, tradícií, ale aj kultúr ostatných národov a národností
Požiadavky na funkčnú (čitateľskú) gramotnosť boli transformované do
koncepcie obsahovej reformy školstva a sú vyjadrené v kľúčových kompetenciách žiaka:
1. Percepčno-motorické zručnosti:
• odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text.
2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi.
3. Analytické a interpretačné zručnosti:
• fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni
vety, slova, slabiky,
• zostaviť osnovu prečítaného textu,
• určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu,
• prerozprávať obsah prečítaného textu,
• vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu,
• pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.
4. Tvorivé zručnosti:
• porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),
• porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),
• dokončiť rozprávanie,
• zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text (dbať na správny
prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb,
• na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie a ilustrácie.
5. Verejná prezentácia textu, verejný prejav:
• pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na primeranej úrovni žiaka ZŠ,
• osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych
javov,
8
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne).
6. Informačné zručnosti:
• poznať a používať jazykové slovníky, príručky a encyklopédie,
• orientovať sa v školskej a verejnej knižnici,
7. Komunikačné zručnosti:
• adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,
• vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,
• verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor.
8. Technika čítania a verejná prezentácia textu:
• správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam
žiaka,
• pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť.
9. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:
• zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich
znalosť,
• vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
1.3 Cudzie jazyky
Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočnosti,
ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom
a štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Osvojením si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením
sa na trhu práce.
Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných
krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí
a vzájomného medzinárodného porozumenie a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Požiadavky pre
vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho refe-
9
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
renčného rámca pre jazyky, ktorý popisuje rôzne úrovne ovládania cudzích
jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B2,
v 2. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2 (podľa spoločného
Európskeho referenčného rámca pre jazyky). Úspešnosť jazykového vzdelávania ako celku je závislá nielen od výsledkov vzdelávania v materinskom
jazyku a v cudzom jazyku, ale závisí aj od toho, do akej miery sa jazyková
kultúra žiakov stane predmetom záujmu aj všetkých ostatných oblastí vzdelávania.
Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu
mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu
pracovať a študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre
nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa
chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje
každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia.
Spoločný názov pre úroveň A1 a A2 je používateľ základného jazyka (independent learner), čo predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom
rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné situácie predvídateľného
obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať
slová. Požiadavky kladené na učiaceho predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa,
aby sa na základe vlastného uváženia rozhodol, do akej miery bude cudzí
jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolil úroveň náročnosti.
Moderná výuka cudzieho jazyka vrátane nemčiny v súčasnosti prebieha
formou CLIL (Content and Language integrated learning) – medzipredmetových vzťahov, teda je v nej zahrnutých množstvo informácii z histórie,
zemepisu, environmentalistiky, svetovej literatúry, filmu, cestovania, hudby,
kultúry, športu, gastronómie, hobby a každodennej ľudskej činnosti, ale aj
výnimočných udalostí, ako sú rodinné oslavy, sviatky či výročia.
10
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti
Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu
kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:
• podpore sebadôvery každého žiaka,
• k osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im
umožnia vzdelávať sa po celý ich život a zaujať aktívne miesto v ekonomickom, sociálnom a kultúrnom živote,
• príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi,
schopnými podieľať sa na rozvoji demokratickej spoločnosti, solidarity, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti,
• zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov,
• pochopeniu vzdelávania v príslušnom jazyku ako svojbytnému historickému javu, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania;
• vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu a odovzdávaniu informácií,
k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov,
• zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného
kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku
v rámci interkultúrnej komunikácie,
• nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným
čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých
textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní.
Všeobecné kompetencie
Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:
•
•
získavať uvedomene nové vedomosti a zručnosti
opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich
11
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka
opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používa
pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku
dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život
kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si
možnosti svojho rozvoja
udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácii
pochopiť zámer zadanej úlohy
účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách
byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti
Komunikačné jazykové kompetencie
1 Jazyková kompetencia
Učiaci sa na úrovni A1:
•
•
•
•
•
používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa
osobných údajov a potrieb konkrétneho typu
má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných
spojení vzťahujúcich sa na dané konkrétne situácie
prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú súčasťou osvojeného repertoáru
dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, názvy každodenných predmetov,
názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia
dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje
2 Sociolingvistická kompetencia
Žiak dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije
najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť sa, atď.
12
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
3 Pragmatická kompetencia
Žiak dokáže spájať slová alebo skupiny slov.
Komunikačné zručnosti
1 Počúvanie s porozumením
Žiak dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia,
keď ľudia hovoria pomaly a jasne,
• rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy
poskytujú čas na pochopenie zmyslu
2 Čítanie s porozumením
Žiak rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým
vetám, napríklad na oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach
• rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch z každodenného života
• dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych,
jednoduchých opisoch urobiť predstavu o obsahu, najmä ak má
k dispozícii vizuálnu pomoc
3 Písomný prejav
•
•
•
•
dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne
dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a čo robia
vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej
vie napísať jednoduché slovné spojenia alebo vety a použiť v nich
spojovacie výrazy ako „a“, „ale“ alebo „pretože“
13
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
4 Ústny prejav
Žiak dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že
jeho partner v komunikácii je pripravený zopakovať alebo preformulovať
svoju výpoveď pri pomalšej rýchlosti reči, a že mu pomôže sformulovať, čo
sa pokúša povedať,
• dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na známe témy
• používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie,
opýtať sa niekoho ako sa má
• vie predstaviť seba a iných a reaguje, keď ho predstavujú
• rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie
jednoduchých konkrétnych komunikačných potrieb a vie reagovať
na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie
• dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami
opísať seba, miesto, kde žije, čo robí a ľudí, ktorých pozná
14
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
2. Praktická časť
2.1. Námety na hodiny nemeckého jazyka
Téma: Hänsel und Gretel – rozprávka
Tematický celok: Rodina
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak samostatne a s porozumením
prečíta jednoduchý príbeh, vie
v texte nájsť vyjadrenú informáciu,
zoradí správne niekoľko replík jednoduchého príbehu. Žiak správne
zodpovedá jednoduché otázky týkajúce sa rozprávky.
Výchovné a vzdelávacie: stratégie: (metódy •
a formy práce)
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
výklad
diskusia
učenie z textu
• Projekt Deutsch neu 1
• prekladové slovníky, Hänsel und
Gretel (knižka)
• Prvých tisíc nemeckých slov
(knižka)
• Školský anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník
• Počítač.
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKA
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny- správne prečítať reprodukovať
vyučovacej hodiny.
text.
15
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov na rozprávky, ktoré poznajú
vedajú.
(v slovenskom jazyku).
• Učiteľ prečíta repliky postáv v rozpráv- • Žiaci počúvajú počúva a snaží sa
ke(strana 42, cvičenie 1).
porozumieť.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prehovory po- • Žiaci pozorne počúvajú a prečístáv prečítali viackrát samostatne a snažili
tajú určený text, pričom sa snažia
sa vytvoriť dejovú líniu.
sa vytvoriť si dejovú líniu.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby čítali nahlas.
• Každý žiak nahlas prečíta jednu
časť rozprávky.
• Učiteľ pustí žiakom nahrávku so správne • Žiaci pozorne počúvajú a snažia
sa zoradiť časti textu do správnezoradenými replikami (strana 42, cvičeho poradia.
nie 2), v prípade potreby aj viackrát.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby prečítali text sa- • Žiaci si kontrolujú správnosť poradia jednotlivých častí textu.
mostatne v správnom poradí.
• Učiteľ skontroluje žiakov, či správne zo- • Žiak si v prípadné chyby opraví.
radili časti textu, porovná ich samostatnú
prácu so správnym výsledkom (získa tak
spätnú väzbu).
• Žiaci na základe informácii
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si urobili test
z úryvkov a z ich správneho poradia vyberú správnu možnosť.
z cvičenia (strana 42, cvičenie 3).
• Učiteľ vyzve žiakov, aby po jednom pove- • Žiak hovorí a zdôvodňuje správnosť odpovedí, prípadné chyby
dali, ktorá odpoveď je správna a svoje tvropraví.
denia zdôvodnili (úryvkom z textu).
• Učiteľ v prípade chyby žiaka opraví, zdô- • Žiak si po oprave chýb prečíta
vodni, prečo bolo jeho tvrdenie nesprávtext.
ne a poukáže na explicitne vyjadrenú informáciu v texte.
16
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Oslava narodenín. (Darčeky).
Tematický celok: Narodeniny
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VII. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Viesť jednoduchý dialóg na uvedenú tému. Osvojiť si novú slovnú
zásobu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy • samostatná práca
a formy práce):
• práca vo dvojiciach
• diskusia
Pomôcky:
• Rodinné fotografie
• Základy slušného správania pre
deti (knižka)
• Školský anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKA
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny - oslava narodenín
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odpovedajú.
sa žiakov, ako oslavujú narodeniny a prečo je dôležitá ich oslava (v slovenskom
jazyku)
• Učiteľ vyzve žiakov vymenovať niektoré • Žiaci uvádzajú, čo dostali k narodarčeky, ktoré dostali na narodeniny a ich
deninám.
názvy píše na tabuľu. narodeninových • Žiak si osvojí niekoľko nových
darčekov na tabuľu.
slov.
17
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby tvorili jednodu- • Žiaci tvoria jednoduché vety.
ché vety o tom, čo dostali k narodeninám.
(podľa schémy)
• Učiteľ sa pýta žiakov, čo z uvedeného by • Žiaci odpovedajú celou vetou.
chceli dostať k narodeninám.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby svoje želanie na- • Žiaci si napíšu želanie.
písali do zošita.
• Učiteľ ukazuje ďalšie možné darčeky.
• Učiteľ predvedie spôsob práce vo dvojiciach a zadá žiakom úlohu , aby si poprosili alebo želali narodeninové darčeky.
• Učiteľ sa pýta žiakov na narodeninové
darčeky, ktoré si želali.
• Učiteľ využije rodinné fotografie narodenín, ktoré si žiaci priniesli a pomôže
žiakom vymenovať osoby prítomné na
fotografii.
• Žiaci sa ich snažia pomenovať.
• Žiaci pracujú vo dvojiciach a hovoria si svoje želania k narodeninám.
• Žiaci na vyzvanie učiteľa odpovedajú celou vetou.
• Žiaci podľa fotografie hovoria,
kto bol prítomný na ich narodeninovej oslave.
• Učiteľ ukazuje obrázky darčekov, overuje • Žiaci pomenúvajú predmety na
obrázkoch.
zapamätanie si nového učiva. (Získa tak
spätnú väzbu)
• Učiteľ uvedie niekoľko vlastností darče- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
kov a nové pojmy na vyjadrenie radosti,
nadšenia a poďakovania. Vyzve žiakov,
aby priradili niekoľko vhodných prídavných mien k jednotlivým darčekom.
18
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Blahoželanie, Mám sviatok
Tematický celok: Narodeniny
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak si osvojí základnú slovnú zásobu k téme narodeniny, sformuluje želania, ako všetko najlepšie
k narodeninám, rozumie slovnej
zásobe týkajúcej sa jednoduchých
prianí.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
výklad
dialóg
diskusia
frontálna práca
zážitkové učenie
• Projekt Deutsch neu 1, pracovný
zošit
• Prvých tisíc nemeckých slov
(knižka)
• Základy slušného správania pre
deti (knižka)
• Školský anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKA
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny - blahoželania pri rôznych prílevyučovacej hodiny.
žitostiach.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiak pozorne počúva, odpovedá
sa žiakov, čo si väčšinou prajú k narodena otázky.
ninám, akým spôsobom a čo želajú kamarátovi/spolužiakovi k narodeninám.
19
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby nahlas prečítali • Žiaci nahlas prečítajú priania.
priania na strane 52.
• Učiteľ uvedie cvičenie 2, oboznámi žiakov • Žiaci sa pýtajú, ak im nie je výso slovnou zásobou v cvičení.
znam slov použitých v cvičení
jasný.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby priradili k popisu • Žiaci priradzujú popisy k obrázobrázku správny obrázok.
kom. Žiak si všimne, že popisy
k obrázkom sa nezhodujú s obrázkom.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby porovnali obráz- • Žiak si všimne, že popisy sa nezhodujú, prípadne je na to upoky s popisom, ak sa nezhodujú opäť ich
zornený učiteľom, snaží sa nájsť
vyzve, aby si všimli rozdiely.
odlišnosti.
• Učiteľ rozdá žiakom pomôcky na prípravu vlastného priania, respektíve malého • Žiaci pracujú samostatne, snažia
sa vytvoriť čo najkrajšie prianie.
darčeku k narodeninám.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si otvorili učebni- • Žiaci sa pýtajú, pokiaľ niečomu
cu na strane 50 a prečítali si slovnú zásonerozumejú.
bu k cvičeniu.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prečítali, čo ho- • Žiaci čítajú a snažia sa porozumieť nový text.
voria osoby v cvičení 1, strana 50.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby sa pýtali navzá- • Žiaci sa formou dialógu pýtajú,
ako oslavujú narodeniny.
jom vo dvojiciach, , ako oslavujú narodeniny (podľa vzorových otázok na strane
50).
• Učiteľ opravuje prípadné chyby v sklo- • Žiak si prípadné chyby uvedomí
ňovaní, časovaní, formulovaní radových
a pokúsi sa opraviť.
čísloviek.
20
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Všetko najlepšie!
Tematický celok: Komunikácia
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Vytvoriť jednoduché prianie k narodeninám, vytvoriť pekné želanie
na narodeninovej karte.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
diskusia
kreatívne učenie
frontálna práca
•
•
•
•
•
Projekt deutsch neu 1
výkresy
nožnice
farbičky alebo fixky
slovník, Prvých tisíc nemeckých
slov (knižka)
• Základy slušného správania detí(knižka)
• Školský anglicko-nemecko-slovenský obrázkový slovník
• IKT
ČINNOSŤ UČITEĽA
ČINNOSŤ ŽIAKA
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny - príprava narodeninovej kartičky
vyučovacej hodiny.
(priania)
• Učiteľ vysvetlí žiakom, ako majú praco- • Žiaci samostatne pracujú, vyvať.
strihnú časť výkresu, napíšu prianie a vymaľujú kartičky.
• Učiteľ otázkami skontroluje, či žiaci poro- • Žiaci odpovedajú na otázky učizumeli zadanej úlohe.
teľa.
21
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby pracovali na za- • Žiaci pracujú na zadaní.
daní.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby prezentovali ich • Žiaci prezentujú výtvor a navzávýtvor.
jom hodnotia priania ostatných.
• Učiteľ zhodnotí prácu žiakov na hodine.
Téma: Recepty
Tematický celok: Jedlá
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VII. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Popísať postup prípravy jednoduchého pokrmu. Osvojenie si novej
slovnej zásoby a nových slovných
spojení.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy • samostatná práca
a formy práce):
• výklad
• diskusia
Pomôcky:
• Projekt deutsch neu 1 pracovný
zošit
• slovník, Prvých tisíc nemeckých
slov (knižka)
• Kuchárska knižka
• IKT
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny - príprava jedla, pričom popíše
vyučovacej hodiny.
prípravu jednoduchého pokrmu
22
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov, či a ako pomáhajú pri varení
vedajú na otázky.
a či poznajú spôsoby prípravy jedla (v slovenskom jazyku).
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prečítali prísa- • Žiaci čítajú a snažia sa porozudy na prípravu perníkového cesta. (strana
mieť výrazom na recepte, prípad43)
ne použijú prekladový slovník.
• Učiteľ skontroluje, či žiaci porozumeli • Žiaci odpovedajú na otázky učizadanej úlohe, prípadne sa opýta na neteľa.
zrovnalosti.
• Ak žiaci porozumeli, učiteľ pre istotu ešte
raz preloží slová, aby si ich žiaci zapamätali.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby čítali samostatne • Žiaci postupne predkladajú pojednotlivé body prípravy pokrmu a snažistup prípravy jedla (každý jeden
li sa porozumieť návodu.
bod).
• Učiteľ vyzve žiakov, aby prečítali nahlas • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
a preložili jeden bod z postupu na prípravu cesta.
• Učiteľ rozdá žiakom výkresy, žiaci si ob- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
kreslia obrys perníkovej chalúpky a napíšu recept na prípravu perníkového cesta, vrátane prísad.
• Učiteľ skontroluje prácu žiakov.
• Žiak má pekne spracovaný recept na perníkové cesto ako výstup z hodiny.
• Učiteľ zhodnotí prácu žiakov na hodine.
• Žiaci prezentujú svoje práce.
23
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Čo robíš?
Tematický celok: Činnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak sa vie opýtať na činnosť a odpovedať na otázku.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
výklad
diskusia
samostatná kontrola
• Projekt Deutsch neu 1, prekladové slovníky, Čo vieš o športe
(knižka), Prvých tisíc nemeckých slov (knižka), IKT
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov na činnosť a športy, ktoré vykovedajú.
návajú.
24
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si otvorili učeb- • Žiak číta a snaží sa porozumieť.
nicu na strane 58 a prečítali si, čo ktorá
postava rada robí.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prehovory po- • Žiaci si prehovory postáv prečístáv prečítali viackrát a samostatne.
tajú viackrát a samostatne.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby čítali nahlas.
• Vyvolaný žiak nahlas prečíta činnosť jednej postavy.
• Učiteľ pustí žiakom nahrávku na strane • Žiaci pozorne počúvajú určujú,
o ktorý šport alebo koníček sa
59, cvičenie 3 a vyzve žiakov určiť, o aký
druh športu alebo koníček sa jedná.
jedná.
• Učiteľ pustí nahrávku znova.
• Žiaci skontrolujú, či správne
porozumeli informáciám na nahrávke.
• Učiteľ ešte raz pustí žiakom nahrávku • Žiaci sa snažia porozumieť sloa vyzve žiakov, aby sa zamerali na jazykovám a zopakovať jazykolam. Žialam a ktorý hudobný nástroj bol použitý.
ci sa za pomoci slovníkov snažia
porozumieť textu.
• Žiaci pozorne počúvajú, snažia
sa zapamätať jednotlivé názvy.
• Žiaci sa snažia k nahrávke priradiť hudobný nástroj.
• Žiaci si overia, či správne určili
hudobný nástroj.
25
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Jedálny lístok
Tematický celok: Jedlá
Počet hodín:1
Cieľová skupina:
VII. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak sa dokáže samostatne opýtať
na cenu jedla, nápoja, vie zostaviť
jednoduchý jedálny lístok.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
výklad
diskusia
zážitkové učenie
riadený rozhovor
• Projekt Deutsch neu 1, prekladové slovníky, Prvých tisíc nemeckých slov (knižka), V obchodoch
(knižka), výkres, písacie potreby
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny- osvojiť si názvy jedál a nápojov.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov na jedlá a nápoje, ktoré poznajú.
vedajú.
26
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov prečítať jedálny a ná- • Žiaci si prečítajú jedálny a nápopojový lístok.
jový lístok.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby sa navzájom pý- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe,
tali na ceny jednotlivých nápojov.
pokladajú otázky a odpovedajú
• Učiteľ vyzve a určí žiakov, aby prišli dona ne.
predu a dialóg predviedli pred spolužiak- • Žiaci sa pred triedou pýtajú na
mi.
cenu jednotlivých nápojov.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby menovali ďalšie • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
názvy jedál, ktoré sú im známe, zapisuje • Žiaci zaradia jedlá do vhodnej
ich na tabuľu.
kategórie, na tabuli ich zvýraznia
• Učiteľ vyzve žiakov, aby určili, do ktorej
podľa kategórie. Poprípade doplnia ďalšie pokrmy.
kategórie vymenované jedlá patria (predjedlá, polievky, hlavné jedlá, dezerty).
• Učiteľ vyzve žiakov, aby podľa kategórii • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
zapisovali jedlá na výkres a priradili im • Žiaci zhotovia jedálny lístok
a osvoja si tak slovnú zásobu na
zodpovedajúcu cenu.
danú tému. Výstupom je jedálny
• Učiteľ kontroluje pri zapisovaní názvy,
lístok, ktorý s môžu zavesiť napr.
prípadne chyby opravuje. Vyzve žiakov
zhotoviť jedálny lístok, ktorý si môžu zana nástenku ako výsledok ich
vesiť na nástenku.
spoločnej práce.
27
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Básnička – riekanka
Tematický celok: Činnosti
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Vie preložiť jednoduchú básničku
a zapamätá si jej časť alebo celú
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
výklad
diskusia
práca v skupine
práca vo dvojiciach
• Projekt Deutsch neu 1, prekladové slovníky, Základy slušného
správania pre deti, Prvých tisíc
nemeckých slov (knižka), IKT,
záznamové zariadenie, Karpatenblatt, 22 Jahrgang 4 april 2013,
Mesačník Nemcov na Slovensku
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa, či žiaci poznajú nejaké nemecké básvedajú.
ničky alebo riekanky.
28
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si otvorili knižku • Žiak si báseň číta, sleduje text
a pustí nahrávku básne, zároveň upozorní
a snaží sa porozumieť.
žiakov, aby sledovali v knižke text básne.
• Učiteľ pustí básničku znova.
• Žiaci si znova sledujú text podľa
nahrávky.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby čítali báseň (kaž- • Žiaci pracujú na úlohe.
dý jeden verš) a prekladali 1. strofu básne.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si zapamätali svoj
verš.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby nahlas postupne • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
povedali svoj verš (bez učebnice) a potom
zopakovali verš nasledujúceho žiaka, zároveň im umožní použiť prekladový slovník.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si prečítali aj • Žiaci sa za pomoci slovníka snadruhú strofu (samostatne).
žia porozumieť.
• Učiteľ upozorní žiakov na správnu vý- • Žiaci pracujú podľa pokynov
slovnosť a artikuláciu. Priebežne usmeručiteľa.
ňuje a opravuje žiakov.
29
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Hra. (jedlá)
Tematický celok: Činnosti
Počet hodín: 2
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Žiak sa vie opýtať základné otázky,
týkajúce sa jednotlivého pokrmu.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
skupinová práca
výučba hrou
práca v skupine
didaktické hry
učenie zážitkom
riadený rozhovor
• Projekt Deutsch neu 1, výkres,
farbičky, nožnice lepidlo, hracia
kocka (buď vytvorená žiakmi
alebo obyčajná), hracie figúrky, Prvých tisíc nemeckých slov
(knižka), Školský anglicko-nemecko-slovenský
obrázkový
slovník
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sa zoznámia s cieľom vyuhodiny.
čovacej hodiny.
• Učiteľ predstaví hru, spôsob, ako bude • Žiaci pozorne počúvajú.
prebiehať a jej modifikáciu - určovanie
jedál podľa krajín.
30
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby z pripraveného • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
nákresu pripravili hraciu kocku.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si zvolili farbu fi- • Žiaci pracujú podľa pokynov.
gúrky.
• Učiteľ dáva žiakom pokyny a upresňuje • Žiaci hádžu kockou a určia popriebeh hry.
radie.
• Učiteľ uvedie modifikáciu hry – na tabu- • Žiaci pracujú podľa pokynov
učiteľa.
ľu, napíše názvy niekoľkých národných
jedál a žiaci musia doplniť ku každému • Žiaci sa navzájom pýtajú na farbu políčka, číslo políčka, predjedlu krajinu, iba tak môžu v hre postúpiť
met alebo krajinu, z ktorej nána ďalší riadok.
rodné jedlo pochádza. Ak žiak
odpovie správne, tak postupuje
o daný počet políčok ďalej.
31
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Športuješ?
Tematický celok: Moje hobby
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Tvorenie jednoduchých viet.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA:
samostatná práca
práca v skupine
práca vo dvojiciach
výklad
diskusia
zážitkové učenie
riadený rozhovor
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov, aké majú hobby.
vedajú.
• Žiak hľadá informácie v učebnici (aj s pomocou spolužiakov),
ktoré sa učiteľ pýta, následne si
pripravuje odpovede.
• Učiteľ uvedie a prečíta úvodnú časť člán- • Žiak počúva a snaží sa porozuku a na tabuľu napíše v slovenskom a nemieť
meckom jazyku najčastejšie a najobľúbe- • Žiak si článok znovu prečíta.
nejšie hobby.
32
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vymenuje rôzne hobby, prípadne
doplní aj tie, ktoré neboli uvedené v príslušnom texte. Ako najčastejšie sa vyskytujúce hobby pripomína žiakom šport.
Ďalej zisťuje koľko času venujú športu.
Zistené poznatky učiteľ zapisuje na tabuľu, zároveň vyzve žiakov, aby si obsah
dialógu zapísali.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si pripravili (napísali) základné poznatky.
• Učiteľ sleduje prácu žiakov a určuje obsahový a časový rámec odpovedí.
• Žiaci pozorne sledujú výklad
učiteľa a snažia sa doplniť chýbajúce informácie.
• Žiaci doplnia prípadné chýbajúce informácie.
• Žiaci si skontrolujú správnosť
doplnených informácií.
• Žiaci si doplnia chýbajúce informácie.
• Učiteľ sa pýta jednoduché otázky súvisiace s témou a pripravuje žiakov na prácu
v dvojiciach a malých skupinách (traja,
štyria žiaci).
• Učiteľ sa zapája do dialógu alebo rozhovoru a opäť predvedie spôsob práce vo
dvojiciach a zadá žiakom úlohu pýtať sa
obľúbené hobby.
• Učiteľ sa pýta žiaka na obľúbené hobby
spolu sediaceho, prípadne skupinky a ďalej vytvára novú situáciu.
• Učiteľ vyzve žiakov na prípadné otázky,
ak by niečomu neporozumeli.
• Žiak zopakuje opravenú odpoveď.
• Žiaci pracujú vo dvojiciach
a malých skupinách a vzájomne
si kontrolujú odpovede.
• Žiak odpovedá celou vetou.
• Žiaci sa pýtajú učiteľa, ak niečomu nerozumejú.
• Učiteľ opravuje prípadné chyby v inven- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
tári slovnej zásoby, vetnej stavbe, formulovaní opytovacích a oznamovacích viet.
33
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Pomenovanie vecí v izbe (miestnosti), čas
Tematický celok: V Harryho izbe, čas
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VII. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Orientácia v čase a priestore.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
práca v skupine
práca vo dvojiciach
výklad
diskusia
didaktické hry
zážitkové učenie
• Hodinky, Prvých tisíc nemeckých slov (knižka)
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny .
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov, ako sú zariadené detské izby
vedajú
(v slovenskom jazyku), a akým spôsobom • Žiak v texte hľadá informácie,
ktoré sa učiteľ pýta, následne posa v nemeckom jazyku vyjadrí čas.
píše svoju detskú izbu aj s hodinami.
34
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ uvedie a prečíta úvodnú časť člán- • Žiak počúva a snaží sa porozuku.
mieť
• Žiak si článok znovu prečíta.
• Učiteľ na hodinkách nastavuje rôzny čas. • Žiaci pozorne sledujú výklad
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si po dvojiciach
učiteľa a snažia sa doplniť chýbanastavovali čas na hodinkách a vzájomne
júce informácie.
sa skúšali.
• Žiaci doplnia prípadné chýbajúce informácie.
• Učiteľ sleduje prácu dvojíc, pritom kori• Žiaci si skontrolujú správnosť
guje nesprávne odpovede.
doplnených informácií.
• Učiteľ sa pýta jednoduché otázky súvisiace s učivom.
• Učiteľ opäť predvedie spôsob práce vo
dvojiciach a zadá žiakom úlohu pýtať sa
na presný čas.
• Učiteľ sa pýta žiaka na presný čas spolu
sediaceho a ďalej modeluje situáciu(napríklad odchod vlaku, autobusu, začiatok
vyučovania).
• Učiteľ vyzve žiakov na prípadné otázky,
ak by niečomu neporozumeli.
• Žiak zopakuje opravenú odpoveď.
• Žiaci pracujú vo dvojiciach a vzájomne si kontrolujú odpovede.
• Žiak odpovedá celu vetou.
• Žiaci sa pýtajú učiteľa, ak niečomu nerozumejú.
• Učiteľ opravuje prípadné chyby v skloňo- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
vaní, časovaní, vetnej stavbe, formulovaní
základných a radových a čísloviek.
35
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Šport, druhy športu.
Tematický celok: Voľný čas
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VI. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Komunikácia o športe.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
ČINNOSŤ UČITEĽA:
samostatná práca
práca v skupine
práca vo dvojiciach
výklad
diskusia
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok. Pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov, ktoré športy poznajú a ktorým
vedajú.
sa aktívne venujú.
• Žiak hľadá informácie (aj s pomocou spolužiakov), ktoré sa
učiteľ pýta, následne si pripravuje odpovede.
• Učiteľ uvedie a prečíta úvodnú časť člán- • Žiak počúva a snaží sa porozuku a na tabuľu napíše v slovenskom a nemieť zadanej úlohe.
meckom jazyku najčastejšie a najobľúbe- • Žiak si článok znovu prečíta.
nejšie športy.
36
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ ďalej vymenuje rôzne športy, prípadne doplní aj tie, ktoré neboli uvedené
v príslušnom texte. Učiteľ ďalej rozdeľuje
športy na individuálne a skupinové, podľa
časových možností doplní športové pravidlá.
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si pripravili (napísali) základné poznatky.
• Učiteľ sleduje prácu žiakov a určuje obsahový a časový rámec odpovedí.
• Žiaci pozorne sledujú výklad
učiteľa a snažia sa doplniť chýbajúce informácie.
• Žiaci doplnia prípadné chýbajúce informácie.
• Žiaci si skontrolujú správnosť
doplnených informácií.
• Žiaci si doplnia chýbajúce informácie.
• Učiteľ sa pýta jednoduché otázky súvisiace s témou a pripravuje žiakov na prácu
v dvojiciach a malých skupinách (traja,
štyria žiaci).
• Učiteľ sa zapája do dialógu alebo rozhovoru a opäť predvedie spôsob práce vo
dvojiciach a zadá žiakom úlohu pýtať sa
obľúbené športy.
• Učiteľ sa pýta žiaka na obľúbené športy
žiaka a spolusediaceho, prípadne skupinky a ďalej vytvára novú situáciu.
• Učiteľ sa pýta žiakov, ktoré športy vykonávajú najčastejšie na hodinách telesnej
výchovy.
• Učiteľ vyzve žiakov na prípadné otázky,
ak by niečomu neporozumeli.
• Žiak zopakuje opravenú odpoveď.
• Žiaci pracujú vo dvojiciach
a malých skupinách, vzájomne si
kontrolujú odpovede.
• Žiak odpovedá celou vetou.
• Žiaci sa pýtajú učiteľa, ak niečomu nerozumejú.
• Učiteľ opravuje prípadné chyby v inven- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
tári slovnej zásoby, vetnej stavbe, formulovaní opytovacích a oznamovacích viet.
37
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Telefonovanie – rozhovor
Tematický celok: Telefonovanie
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VII. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Teoreticky aj prakticky urobiť krátky telefonický rozhovor.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
práca vo dvojiciach
výklad
diskusia
didaktické hry
zážitkové učenie
• Učebné texty, telefón
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov, aké majú skúsenosti s telefonovedajú.
vaním.
• Žiaci si pripravujú podklady.
• Učiteľ uvedie a prečíta úvodnú časť člán- • Žiak počúva a snaží sa porozuku.
mieť
• Žiak si článok znovu prečíta.
38
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ uvedie jednotlivé možnosti (otázky • Žiaci pozorne sledujú výklad
a odpovede).
učiteľa a snažia sa doplniť chýba• Učiteľ vyzve žiakov, aby vytvorili dvojice
júce informácie.
a pripravili si krátke opytovacie a ozna- • Žiaci doplnia prípadné chýbamovacie vety viažuce sa k danému textu.
júce informácie. Žiaci, ktorí disUčiteľ opäť vyzve žiakov, ktorí majú moponujú mobilným telefónom si
bilný telefón, aby si sadli spolu a mohli aj
najskôr túto úlohu technicky zaprakticky predviesť daný rozhovor.
bezpečia.
• Učiteľ sleduje prácu dvojíc, pritom kori- • Žiaci si skontrolujú správnosť
guje nesprávne otázky a odpovede.
svojich odpovedí.
• Žiaci si doplnia chýbajúce informácie.
• Učiteľ sa pýta jednoduché otázky súvisiace s učivom.
• Učiteľ opäť predvedie spôsob práce vo
dvojiciach a zadá žiakom novú úlohu.
Žiaci majú za úlohu obmieňať obsah rozhovoru.
• Učiteľ sa pýta žiakov a preveruje, či žiaci
pochopili zadanie novej úlohy.
• Žiak zopakuje opravenú odpoveď.
• Žiaci pracujú vo dvojiciach a vzájomne si kontrolujú odpovede.
• Žiak odpovedá celu vetou.
• Žiaci sa pýtajú učiteľa, ak niečomu nerozumejú.
• Učiteľ opravuje prípadné chyby v skloňo- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe.
vaní, časovaní, vetnej stavbe, formulovaní
otázok a odpovedí.
39
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Téma: Cesta do školy
Tematický celok: Harryho cesta do školy
Počet hodín: 1
Cieľová skupina:
VII. ročník
Očakávaný výstup žiaka:
Motivácia k správnej komunikácií.
Výchovné a vzdelávacie stratégie: (metódy •
a formy práce):
•
•
•
•
•
Pomôcky:
samostatná práca
výklad
diskusia
práca v dvojiciach
frontálna práca
zážitkové učenie
• Plánik mestskej časti.
ČINNOSŤ UČITEĽA:
ČINNOSŤ ŽIAKA:
• Oboznámi žiakov s cieľom vyučovacej • Žiaci sú oboznámení s cieľom
hodiny.
vyučovacej hodiny.
• Učiteľ uvedie nový tematický celok, pýta • Žiaci pozorne počúvajú a odposa žiakov, akým spôsobom sa dostanú do
vedajú.
školy.
• Žiak hľadá informácie a pripravuje si odpovede.
• Učiteľ uvedie a prečíta úvodnú časť článku • Žiak počúva a snaží sa porozua na tabuľu napíše v slovenskom a nemecmieť zadanej úlohe.
kom jazyku najčastejší spôsob prepravy. • Žiak si článok znovu prečíta.
• Učiteľ opäť pomenuje všetky možnosti, • Žiaci pozorne sledujú výklad
prípadne doplní aj tie, ktoré neboli uveučiteľa a snažia sa doplniť chýbadené v príslušnom texte.
júce informácie.
40
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
• Učiteľ vyzve žiakov, aby si pripravili (na- • Žiaci doplnia prípadné chýbajúpísali) základné poznatky.
ce informácie a napíšu si indivi• Učiteľ sleduje prácu žiakov a určuje obsaduálne spôsob respektíve trasu
hový a časový rámec odpovedí.
prepravy.
• Žiaci si skontrolujú správnosť
doplnených informácií.
• Žiaci si doplnia chýbajúce informácie.
• Učiteľ sa pýta jednoduché otázky súvisiace s témou a aktivizuje žiakov k práci.
• Učiteľ sa zapája do samostatnej práce
a individuálne upresňuje zadanú prácu.
• Učiteľ sa pýta žiakov u ktorých je predpoklad slabšieho výkonu a usmerňuje ich
v ďalšej práci.
• Učiteľ vyzve žiakov na prípadné otázky,
ak by niečomu neporozumeli.
• Žiak zopakuje opravenú odpoveď.
• Žiaci ďalej samostatne pracujú
na zadaných úlohách.
• Žiak pracuje podľa pokynov.
• Žiaci sa pýtajú učiteľa, ak niečomu nerozumejú.
• Učiteľ opravuje prípadné chyby v inven- • Žiaci pracujú na zadanej úlohe
tári slovnej zásoby, vetnej stavbe, formua individuálne prezentujú výlovaní opytovacích a oznamovacích viet.
sledky svojej práce.
41
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Prílohy
Záverečný test pre 6. ročník
Name:
Klasse: ___________
Datum: ____________
1. Antworte (odpovedz!)
Hast du Geschwister? ............................................................................................
Wie heißt dein Vater? ............................................................................................
Wo wohnst du? ......................................................................................................
Wann hast du Geburtstag? ....................................................................................
Was siehst du gern im Fernsehen? .......................................................................
2. Übersetzung (preklad):
meine Mutter...........................................................................................................
klein Hund ..............................................................................................................
ich tanze gern ..........................................................................................................
angeln ......................................................................................................................
einunddreißig..........................................................................................................
am liebsten...............................................................................................................
Eis .............................................................................................................................
ich esse Kuchen ......................................................................................................
trinken ....................................................................................................................
Was hast du bekommen? .......................................................................................
die Katze .................................................................................................................
42
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
die Ferien .................................................................................................................
kein Buch .................................................................................................................
im Herbst ................................................................................................................
am Montag .............................................................................................................
die Schule beginnt ..................................................................................................
3. Wer ist in deiner Familie? (Kto je v tvojej rodine?):
43
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Záverečný test pre 7. ročník
Name:
Klasse: ___________
Datum: ____________
1. Prelož do nemčiny.
Základná škola ..................................................................................................
Predmet (v škole) ..............................................................................................
Žiak .....................................................................................................................
Otec.....................................................................................................................
Povolanie ............................................................................................................
Celkom, dosť......................................................................................................
Časopis ...............................................................................................................
Sestra ..................................................................................................................
Vyučovanie ........................................................................................................
Zbytočný ............................................................................................................
Navštíviť .............................................................................................................
Rozvrh ................................................................................................................
Trieda..................................................................................................................
Noviny ................................................................................................................
2.Prelož vety do nemčiny.
Bývam v Košiciach.
44
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Moja škola má 1107 žiakov.
Umývam si ruky.
Môj najobľúbenejší predmet je dejepis.
Škola začína o 8 hod. a končí o 13 hod.
Moja škola sa mi páči, lebo máme telocvičňu.
V škole máme veľa kamarátov.
Chodím rád do školy.
Vyčasuj slovesá:
lesen
1.
1.
2.
2.
3.
3.
1.
1.
2.
2.
3.
3.
hören
45
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
46
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
47
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
48
Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
49
Vydavateľ: Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1
Podjavorinskej 1, 040 11 Košice
Autor:
Mgr. Jozef Hubáček
Výstup:
Námety na hodiny Nemeckého jazyka pre II. stupeň ZŠ
Rok vytvorenia: 2013
Za obsah a pôvodnosť rukopisu zodpovedá autor. Text neprešiel jazykovou úpravou.
Tieto námety boli vytvorené z prostriedkov projektu s názvom: Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít, operačný
program Vzdelávanie. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt
je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.
Download

NÁMETY NA HODINY NEMECKÉHO JAZYKA PRE II. STUPEŇ ZŠ