1
NA AKTUÁLNU TÉMU
Zmeny zákonov v roku 2011 sa dotknú aj dôchodcov
Vážené členky, členovia JDS,
vážení čitatelia,
začali sme nový rok, rok 2011. Želám vám všetkým, aby bol pre vás šťastný, radostný a aby
sa vám splnili aj vaše tajné želania.
Pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, ako
aj pre jej funkcionárov sa začína ťažšie obdobie ako po iné roky. Zmeny viacerých zákonov
sa dotkli nielen vás našich členov, ale aj života
našej organizácie. Ako to obyčajne býva, niektoré zmeny vítame a iné nepovažujeme za dobré, ba ich aj priamo odmietame.
Vítame zákony, ktoré pomôžu seniorom
dôchodcom, i keď ich pozitívny vplyv musí potvrdiť život, napr. zavedenie limitov na lieky pre
dôchodcov, zrušenie výmenných lístkov u lekárov, vypisovanie receptov bez konkrétnych liekov a pod. Je však potrebné uviesť, že limity
na doplatky za lieky sa budú týkať len dôchodcov s príjmom nižším ako 329 eur. V súčasnosti to znamená, že norma sa dotkne asi
120 000 seniorov z celkovej skupiny viac ako
700 000 starobných dôchodcov.
Sme spokojní so zamedzením súbehu predčasného dôchodku a zamestnania z dôvodu, že
takto pracujúci predčasní dôchodcovia namiesto napĺňania fondu sociálneho poistenia
ho predčasne čerpajú.
Predčasný dôchodok patrí osobám, ktoré
stratili zamestnanie. Takto sme to navrhovali
aj my. Protestovali sme však proti návrhu na
valorizáciu dôchodkov iba podľa miery inflácie.
Nielen preto, že mzdy porastú v budúcom období rýchlejšie ako inflácia, ale aj preto, lebo
na tento ukazovateľ je nadviazaná valorizácia
príjmov aj iných skupín obyvateľstva, počnúc
poslancami NR SR. Zmení sa aj tu valorizačný
systém? V záujme riešenia tohto problému
sme napísali aj list pani premiérke Ivete Radičovej, v ktorom uvádzame, že navrhovaná valorizácia by bola nespravodlivá a dôchodcov by
poškodila.
Navrhovaná úspora na dôchodkoch v budúcom roku 150 mil. eur (4,5 mld. Sk) bola neopodstatnená a zamerala sa na sociálne najzraniteľnejšiu veľkú skupinu obyvateľov – seniorov. Je na škodu, že neprešiel návrh na valorizáciu pevnou sumou. Samozrejme, vypočítanej pôvodnou, a nie upravenou metódou.
Pripravuje sa nový
návrh valorizácie dôchodkov. Verím, že pán
minister Jozef Mihál nás
k jeho spracovaniu prizve, tak ako to sľúbil pri
rokovaniach s vedením
Jednoty dôchodcov na
Slovensku. Pri rokovaniach budeme zdôrazňovať, že valorizáciu treba
posudzovať aj v kontexte s hrubým domácim
produktom (HDP). Kým v krajinách EÚ sa na
dôchodky vyčleňuje asi približne 12 % HDP,
u nás to nie je ani polovica z uvedenej čiastky.
Záťažou pre odkázaných seniorov je aj odvod na zdravotné poistenie u dôchodcov, ktorí
prenajímajú byt alebo jednu izbu. Aj napriek
sľubom, že odvod bude platiť iba tento rok,
každý bude musieť zaplatiť 552,72 eur, seniori a osoby so ZŤP polovicu.
Zmeny zákonov sa dotkli aj aktivít Ústredia
JDS, či už sa to týka možnosti uchádzať sa
o dotáciu na Celoslovenskú prehliadku speváckych súborov seniorov, Celoslovenských
športových hier a turistického zrazu seniorov,
alebo dotácie na vydávanie nášho časopisu
Tretí vek a na rekondično-rehabilitačné pobyty,
kde takisto nastali veľké zmeny.
Na všetky spomínané podujatia a aktivity
sme v termíne predložili projekty. Veríme, že
uspejú. Novinkou by malo byť poskytnutie finančnej dotácie na rekondično-rehabilitačné
pobyty zrušením štátnej účelovej dotácie
SOREA. Ak by bol náš projekt schválený, realizovali by sme pre našich členov viac šesťdňových pobytov v kúpeľných zariadeniach ako
doteraz. Už dnes rokujeme s kúpeľmi v Nimnici, Turčianskych Tepliciach a Dudinciach o ich
realizácii a, samozrejme, o serióznych podmienkach. Verím, že aj časopis Tretí vek budeme môcť naďalej vydávať v dostatočnom počte
a rozsahu. V súčasnosti aj napriek nášmu kategorickému nesúhlasu vláda SR pripravuje
návrh na zmenu Rady vlády pre seniorov jej
zrušením a začlenením obsahu činnosti do Výboru pre seniorov novovytvorenej Rady vlády
SR pre ľudské práva, národnostné menšiny
a rodovú rovnosť...
2
Vážení priatelia, rád by som vás ubezpečil,
že vedenie Jednoty dôchodcov na Slovensku
pozorne sleduje, čo sa vo vzťahu k seniorom
dôchodcom v spoločnosti deje, a včas na to reaguje vrátane akceptácie vašich podnetov z listov a e-mailov. Vzhľadom na značný počet vašich podnetov nie sme schopní vám na všetky
odpovedať. Verte, že myšlienky z nich využívame pri spomínaných rokovaniach, ako aj pri
legislatívnom pripomienkovaní návrhov no-
vých zákonov. Na to, aby Jednota dôchodcov
na Slovensku mala väčšiu váhu pri rokovaniach o zlepšovaní sociálneho postavenia seniorov, musíme sa naďalej všetci aktivizovať,
rozširovať naše rady o nových členov a organizácie JDS.
Ing. Igor Fabián
podpredseda JDS
Foto archív redakcie
Analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému
V januári bol prostredníctvom portálu právnych predpisov predložený na verejnú diskusiu materiál Analýza dlhodobej udržateľnosti
dôchodkového systému (ďalej len „Analýza“).
Ako je uvedené v predkladacej správe k Analýze, cieľom materiálu je opis súčasného stavu
dôchodkového systému a vyvolanie celospoločenskej diskusie o potrebných systémových
zmenách dôchodkového systému.
Materiál predkladajú MPSVR SR a MF SR.
Materiál má byť jedným z podkladov na vypracovanie návrhov na zmenu dôchodkového
systému, ktoré majú byť predložené na rokovanie vlády v termíne do 30. apríla 2011.
V úvode vlastného materiálu je definovaný
dlhodobo udržateľný dôchodkový systém ako
systém, ktorý na jednej strane nadmerne nezaťažuje verejné financie a na druhej strane
poskytuje spoločensky akceptovateľnú mieru
náhrady udržateľným spôsobom pre viac ako
jednu generáciu.
Pozrime sa teraz na Analýzu a jej Zhrnutie
z hľadiska dôchodcu. Analýza v rozsahu 55
strán opisuje vývoj základných parametrov
dôchodkového systému do roku 2060. Materiál je prehľadne členený do 4 kapitol:
1. Legislatívny rámec dôchodkového systému po roku 2004.
2. Medzinárodné porovnanie s krajinami
EÚ a OECD.
3. Problémy súčasného priebežného dôchodkového systému.
4. Problémy v ostatných súčastiach dôchodkového systému.
● Zhrnutie.
Legislatívny rámec dôchodkového systému
po roku 2004
V úvodnej kapitole sa opisujú funkcie prvého, druhého a tretieho piliera. Kapitola obsahuje podrobný opis spôsobu výpočtu výšky
dôchodku podľa zákona č. 461/2003 Z. z. plat-
ného od 1. 1. 2004. V kapitole chýba konštatovanie faktu, že v rámci prvého piliera je viac
ako 650-tis. dôchodcov (stav k 31. 12. 2009),
ktorí poberajú dôchodok vypočítaný podľa pravidiel stanovených do roku 2004, resp. do roku 1988. Takže v rámci 1. piliera existujú
3 skupiny dôchodcov s dôchodkami vypočítanými podľa troch rozdielnych pravidiel.
Rozdiely v priemerných dôchodkoch jednotlivých skupín sú také výrazné, že pri akomkoľvek porovnávaní, napr. priemerný dôchodok
ako % z priemernej mzdy, by malo byť vždy
uvedené, o ktorú skupinu ide. Ignorovaním
tohto stavu sú niektoré porovnania uvedené
v kapitole 2. a 3. chybné.
Medzinárodné porovnanie
s krajinami EÚ a OECD
Táto časť venovaná porovnaniu s ostatnými
krajinami EÚ obsahuje porovnanie výšky
dôchodkov ako percentuálneho podielu priemernej mzdy, porovnania veku odchodu do
dôchodku a celý rad ďalších parametrov. Z porovnaní vyplýva že v ukazovateľoch percentuálnej náhrady mzdy je SR blízko priemeru
EÚ. V tejto časti by čitateľa zaujímalo, aké
skutočne sú naše dôchodky v porovnaní s krajinami EÚ a OECD.
Ak porovnáme výšku dôchodkov v absolútnej hodnote, tak zistíme, že patríme medzi štáty s najnižšími dôchodkami v EÚ a OECD. Pritom ceny v SR sú veľmi blízke cenám v EÚ.
Pri porovnaní veku odchodu do dôchodku
Analýza ukazuje, že v SR je najnižší vek odchodu do dôchodku. Z toho sa odvodzuje vysoký počet dôchodcov a nízky počet platiacich
poistencov. Pri tomto porovnaní by bolo vhodné vziať do úvahy:
● počet odpracovaných rokov a ročnú dĺžku
pracovnej doby. Napr. v niektorých vyspelých
krajinách EÚ je priemerný počet týždenne odpracovaných hodín až o 20 % nižší ako v SR;
3
● strednú dĺžku života a dobu poberania
dôchodku.
Problémy súčasného priebežného
dôchodkového systému
Táto kapitola obsahuje analýzu hospodárenia priebežného systému v súčasnosti a problémov, ako sú sadzby odvodov, výška dôchodku, valorizácia, počty platiteľov a poberateľov
a i. Okrem súčasných problémov obsahuje
Analýza aj scenáre hospodárenia a bilancie
dôchodkového priebežného piliera v dlhodobom
horizonte na základe demografických trendov.
Problémy v ostatných súčastiach
dôchodkového systému
V tejto časti analýza obsahuje opis problémov II. piliera dôchodkového sporenia a III. piliera – doplnkového dôchodkového sporenia.
Analýza obsahuje aj opis sociálneho zabezpečenia silových rezortov, príplatkov sudcov ÚS,
ostatných sudcov, prokurátorov a ich pozostalých.
Zhrnutie
(Na informáciu čitateľa uvediem Zhrnutie tak,
ako je uvedené v Analýze. Doplnené bolo len
číslovanie odsekov pre prípadné komentáre
a odvolávky.)
1. Z pohľadu medzinárodného porovnania poskytuje priebežný systém priemernú čistú
mieru náhrady približne na úrovni priemeru
OECD. Na druhej strane systém poskytuje
veľmi rozdielne dôchodky v závislosti od príjmu, čo radí Slovensko medzi „neobvyklé“
krajiny.
2. Sadzby na sociálne poistenie neodzrkadľujú
reálnu potrebu na strane dávok a dochádza
k dotovaniu v rámci Sociálnej poisťovne. Férová sadzba na dôchodkové poistenie je na
úrovni 26 %, čo je v porovnaní so skutočnosťou na úrovni 28,75 % viac o 2,75 p. b. Ak teda dnes platíme viac ako v budúcnosti zo
systému „vyberieme“ (vrátane nárokov pre
pozostalých – vdovské, vdovecké, sirotské),
súčasné nastavenie penzijného systému by
samo osebe nemalo pri nezmenenom demografickom vývoji viesť k finančným nerovnováham v penzijnom systéme.
3. V súčasnosti je však v dôchodku viac
dôchodcov, ako by malo byť, čo je dôsledkom
veľmi nízkeho dôchodkového veku v minulosti (ide najmä o ženy) a samotnej štruktúry populácie. Toto je momentálne hlavný dôvod
nevyrovnaného hospodárenia fondu starobného poistenia.
4. Sociálna poisťovňa ako celok je bez vplyvu II.
piliera a ekonomického cyklu vybilancovaná
v krátkom horizonte, najmä vďaka vyšším
ako „férovým“ sadzbám vo všetkých typoch
poistenia a mierne nižším dôchodkovým dávkam v porovnaní s modelovými prepočtami.
5. Z dlhodobého hľadiska, najmä vplyvom
zmien v demografickom vývoji, vzrastú výdavky priebežného piliera o 50 %, t. j.
o 3,4 % HDP, čo predstavuje z hľadiska verejných financií nadmernú záťaž.
Z uvedeného dôvodu je potrebné otvoriť diskusiu o potrebných zmenách.
6. Kľúčovým prvkom dôchodkového systému,
nech je postavený na akejkoľvek filozofii, musí byť jeho stabilita a predvídateľnosť.
Základná dohoda o podobe dôchodkového
systému nemusí riešiť všetky detaily.
Bolo by naivné sa domnievať, že miera zvyšovania dôchodkov nebude z času na čas
ovplyvnená politickým cyklom bez ohľadu na
to, či budú existovať legislatívou dané pravidlá.
To však nie je ani problém v prípade, keď
mierne úpravy v „štedrosti“ dôchodkového
systému odrážajú spoločenské preferencie,
avšak zároveň nejdú na úkor udržateľnosti
systému či nebrzdia ekonomický rast. Minimálne by však dohoda mala nastať v dvoch
základných otázkach.
Prvou je, do akej miery chceme mať dôchodkový systém zásluhový alebo solidárny.
Druhou je, či preferujeme do budúcnosti relatívne štedrejší systém (vyššie dôchodky)
a sme preto pripravení znášať vyššie daňové
zaťaženie, alebo, naopak, chceme smerovať
k relatívne nižším dôchodkom, ktoré umožnia
nižšie odvody a vyššie úspory.
7. Osobitne je potrebné riešiť fungovanie druhého kapitalizačného piliera a doplnkového
dôchodkového sporenia.
Najmä v prvom prípade sme boli svedkami
dosahovania veľmi nízkych výnosov, pričom
jedným z dôvodov bola aj zlá regulácia.
Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti verejných
financií je potrebné riešiť aj motiváciu občanov participovať v oboch pilieroch.
8. V neposlednom rade je potrebné otvoriť diskusiu týkajúcu sa osobitných systémov
dôchodkového zabezpečenia „silových“ zložiek či príplatkov sudcov Ústavného súdu
Slovenskej republiky, ostatných sudcov, prokurátorov a pozostalých.
Finančné nároky týchto schém rastú, pričom
je potrebné prehodnotiť opodstatnenosť takýchto špeciálnych schém.
4
K Zhrnutiu:
1. So záverom, že Slovensko patrí medzi neobvyklé krajiny z hľadiska rozdielnosti súčasne aplikovaných spôsobov stanovenia výšky
dôchodku, možno súhlasiť. Treba pracovať
na návrhu riešenia, ako tento stav odstrániť.
2. Konštatovanie, že platíme do systému viac,
ako z neho dostávame, a že súčasné nastavenie penzijného systému by samo osebe
nemalo pri nezmenenom demografickom
vývoji viesť k finančným nerovnováham
v penzijnom systéme, je pozitívne.
3. V súčasnosti je v dôchodku viac dôchodcov, ako by malo byť – tento záver je v rozpore so záverom uvedeným v odseku 2, kde
sa píše, že pri nezmenenom demografickom
vývoji nehrozí penzijnému systému nerovnováha.
Tvrdenie, že počet dôchodcov je hlavným
dôvodom nevyrovnaného hospodárenia fondu starobného poistenia, nevyplýva z analýzy. Analýza neobsahuje kvantifikovaný prehľad dôvodov nevyrovnaného hospodárenia
fondu starobného poistenia.
Ak by takýto prehľad bol uvedený, tak by
pravdepodobne bolo možné uviesť iný
dôvod nevyrovnaného hospodárenia fondu
starobného poistenia.
4. Pozitívny je aj záver, že Sociálna poisťovňa
ako celok je bez vplyvu II. piliera a ekonomického cyklu vybilancovaná v krátkom horizonte, najmä vďaka vyšším ako „férovým“
sadzbám vo všetkých typoch poistenia
a mierne nižším dôchodkovým dávkam
v porovnaní s modelovými prepočtami.
5. Tvrdenie, že v dlhodobom horizonte vzrast
výdavkov priebežného piliera o 50 %, t. j.
o 3,4 % HDP bude nadmernou záťažou verejných financií, možno považovať za neopodstatnené.
Priemer výdavkov na dôchodky je v súčasnosti v EÚ asi 12 % HDP.
V Slovenskej republike je to len 6,8 % HDP.
Je otázne, prečo tento rozdiel nie je možné
považovať za potenciálny zdroj rastu dôchodkov už v krátkodobom horizonte.
6. Iste každý, predovšetkým budúci dôchodcovia, a to sme skoro všetci, privíta stabilitu,
predvídateľnosť a spravodlivosť penzijného
systému.
Mala by existovať celospoločenská zhoda na
základných princípoch penzijného systému
tak, aby žiadna vláda nemohla urobiť zásah
do systému, ktorý by diskriminoval alebo
poškodil niektorú skupinu dôchodcov.
Otázka primeranej miery zásluhovosti a solidárnosti penzijného systému môže byť aj
podľa situácie modifikovaná, ale mala by
platiť vždy rovnako pre všetkých dôchodcov.
V súčasnosti je niekoľko skupín dôchodcov,
pre ktoré sa uplatňujú rozdielne pravidlá
zásluhovosti a solidárnosti. Otázka štedrosti systému je v podmienkach SR jednoznačná. Ceny sú na úrovni EÚ, mzdy sú nízke
a možno očakávať ich rýchlejší rast.
Dôchodky by tak mali rásť rovnakým tempom ako mzdy.
7. Záver Analýzy správne poukazuje na riešenie motivácie účastníkov II. piliera. Treba
v čo najkratšom čase dopracovať pravidlá
pre výplatu dôchodkov z II. piliera. Na základe motivácie ponechať dobrovoľnosť výberu sociálneho poistenia.
Analýza sa časovým horizontom dotýka asi
4 generácií dôchodcov a má byť prvým krokom k prijatiu celospoločenského konsenzu
o potrebných zmenách v dôchodkovom systéme.
Jej snahou je jasne a zrozumiteľne pomenovať súčasné problémy a vyvolať diskusiu,
ako navzájom často protichodné ciele zosúladiť
tak, aby dosiahnutý kompromis bol akceptovateľný v čo možno najväčšej miere.
Škoda, že taký dôležitý materiál je sprístupnený pre verejnosť len na portále právnych
predpisov.
Dostupnosť Analýzy prostredníctvom portálu právnych predpisov je obmedzená tým, že:
● nie každý občan má prístup k internetu;
● nie každý, kto má prístup k internetu, číta
portál právnych predpisov;
● nie každý, kto číta portál právnych predpisov, ho číta tak často a pravidelne, že zachytí a stihne pripomienkovať dokument, ktorý
je na „diskusiu“ prístupný len 6 dní.
Preto je pravdepodobné, že sa s týmto dokumentom zoznámilo len veľmi malo občanov.
Preto celospoločenská diskusia k Analýze
nebude.
Aj keď by sa k nej určite mnoho občanov
konštruktívne vyjadrilo.
Literatúra:
Analýza dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému – materiál na medzirezortné pripomienkové konanie, Portál právnych predpisov MS SR
Ing. Ján Klocok
sociálna komisia JDS
5
List predsedníčky vlády Slovenskej republiky
V predchádzajúcom čísle nášho časopisu sme v súvislosti s návrhom na novú valorizáciu
dôchodkov uverejnili list predsedu JDS Kamila Vajnorského predsedníčke vlády Slovenskej
republiky Ivete Radičovej. Následne uverejňujeme odpoveď predsedníčky vlády Slovenskej
republiky k tejto problematike.
6
Vzťah dôchodkov a miezd
Na vyjadrenie relácie úrovne príjmov starších občanov sa okrem iného používa aj ukazovateľ pomeru priemernej mesačnej výšky starobných dôchodkov k priemernej mesačnej mzde v hospodárstve SR. Hovorí sa tomu miera
náhrady miezd v dôchodkoch. Vyjadruje sa
prevažne v percentách. Správne sa vypočítava
ako vzťah celoročného priemerného mesačného
starobného dôchodku k priemernej mesačnej
brutto mzde. Uvedený ukazovateľ sa v SR v rokoch 1990 – 2009 vyvíjal takto:
Rok
Priemerný mesačný
starobný dôchodok
1990
1995
2000
2005
2008
2009
55,53
104,26
169,12
243,8
304,29
337,26
Priemerná mesačná
brutto mzda
108,81
238,83
379,41
573,39
723,03
744,50
Vývoj pomeru priemerného mesačného starobného dôchodku k priemernej mesačnej
mzde bol kolísavý. V rokoch 1991 – 1995 postupne klesol z 51 percent (v roku 1990) na
43,7 percenta. Medzi rokmi 1996 – 2000 sa potom mierne zvýšil, a to na 44,6 percenta. V období 2001 – 2008 klesal, a to do roku 2008 až
na 42,1 percenta. Pozitívne je, že v roku 2009
sa pomer zvýšil na 45,3 percenta. Podľa Programového vyhlásenia vlády SR z roku 2006 sa
mal uvedený pomer stabilizovať a naštartovať aj
Píšete nám...
jeho zvýšenie. To sa v rokoch 2006 – 2008 nesplnilo. V tom období nielenže nenastala stabilizácia miery náhrady miezd v starobných
dôchodkoch, ale, naopak, došlo k poklesu. Nenaštartovalo sa teda jej zvýšenie. Zvýšenie miery náhrady miezd v dôchodkoch v roku 2009
malo dve základné príčiny. Bolo to jednak
z dôvodu opodstatneného posunu valorizácie
dôchodkov o pol roka skôr (z júla na január).
Druhým faktorom však bola náhodná a neočakávaná depresia (kríza) v hospodárstve SR
Podiel starobného dôchodku
z priemernej mzdy
51,03
43,66
44,58
42,53
42,09
45,30
a s ňou súvisiaci výrazne spomalený rast priemerných miezd. Tie vzrástli v roku 2009 len o 3
percentá, kým v predchádzajúcich rokoch o 7 –
8 percent. Depresia a kríza tak paradoxne napomohla zvýšenie ukazovateľa náhrady miezd.
V ďalších rokoch sa nedá očakávať udržanie
miery náhrady na úrovni 45,3 percenta dosiahnutej v roku 2009.
Ing. Michal Majtán, PhD.
čestný predseda
Futurologickej spoločnosti na Slovensku
Sme naozaj radi a poteší nás, keď nám píšete listy na adresu predsedu JDS alebo iného
funkcionára JDS s akýmkoľvek obsahom – sťažnosti, žiadosti alebo vaše nápady pre našu činnosť. Niekedy píšete za seba, a niekedy aj „za všetkých“, ktorých sa dotýka problém, ktorý vás
trápi. Dnes vás chceme požiadať: vždy, keď nám píšete list, napíšte aj adresu odosielateľa, aby
sme vám mohli odpovedať. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na ďalšie vaše listy.
K aktuálnym otázkam, s ktorými sa na nás obraciate, patria napr. otázky spojené s Poštovou bankou, ktoré sme dostali telefonicky aj písomnou formou. Týkajú sa vedenia účtu, ktorý máte v nej založený, a poplatkov za služby, ktoré vám banka poskytuje. Sťažujete sa, že tieto poplatky sa zvýšili. Zľavnené poplatky pre dôchodcov sa týkali 12 mesiacov od založenia
účtu v roku 2009. Sme toho názoru, že Poštová banka prispôsobuje výšku poplatkov za služby svojim klientom na úroveň ostatných bánk. Radi by sme vám všetkým pomohli, a preto pripravujeme rokovanie s Poštovou bankou o znížení poplatkov za služby pre dôchodcov. O výsledku rokovania vás budeme prostredníctvom časopisu Tretí vek informovať.
Ing. Igor Fabián
podpredseda JDS
7
RADÍ A INFORMUJE
Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku
od 1. januára 2011
Od 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon č. 543/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa zásadne zmenili podmienky nároku na výplatu jednej z dôchodkových dávok – predčasného starobného dôchodku, a to tak, že sa neumožňuje súbeh nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku a existencie povinného dôchodkového poistenia zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
Uvedená zmena v podmienkach nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa dotýka
poistencov, ktorým sa priznáva predčasný starobný
dôchodok až po 31. decembri 2010, ako aj poistencov, ktorí boli poberateľmi predčasného starobného
dôchodku už pred 1. januárom 2011. Sociálna poisťovňa začiatkom januára 2011 evidovala približne
19 000 poberateľov predčasného starobného dôchodku, ktorí boli povinne dôchodkovo poistení a zo
spomínaného dôvodu bola možnosť, že im nárok na
výplatu predčasného starobného dôchodku v zákonom stanovenom termíne zanikne. Ku koncu februára bolo poberateľov predčasného starobného
dôchodku, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení
ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba, približne 11 000.
1. Zánik nároku na výplatu predčasného
starobného dôchodku
Podľa právnej úpravy účinnej od 1. januára 2011
sa predčasný starobný dôchodok nevypláca poistencovi, ktorý je povinne dôchodkovo poistený ako
➤ zamestnanec alebo
➤ samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO).
Fyzickej osobe zárobkovo činnej na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej
činnosti z dôvodu výkonu tejto činnosti nevzniká
povinné dôchodkové poistenie.
Výkon takejto činnosti preto neovplyvňuje nárok
na výplatu predčasného starobného dôchodku.
Aj keď zákon č. 543/2010 Z. z. v častiach týkajúcich sa zmeny zákona č. 461/2003 Z. z. nadobudol účinnosť od 1. januára 2011, neznamená to, že
všetkým poberateľom predčasného starobného
dôchodku, ktorí sú dôchodkovo poistení, resp. ktorým vznikne povinné dôchodkové poistenie, zaniká
nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku okamžite od 1. januára 2011, prípadne odo dňa
vzniku dôchodkového poistenia.
A. Zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku od výplatného termínu v marci
2011
Podľa § 293 bt ods. 1 a 3 zákona č. 461/2003 Z. z.
v znení zákona č. 543/2010 Z. z. poberateľovi predčasného starobného dôchodku,
➤ ktorému bol predčasný starobný dôchodok priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra
2010 a
➤ ktorý do 28. februára 2011 nedovŕši dôchodkový
vek, zaniká nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšieho výplatného
termínu po 28. februári 2011, ak
➤ bol povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo SZČO k 31. decembru 2010 alebo
➤ vykonával zárobkovú činnosť zakladajúcu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca od 1. januára 2011 (podľa § 293 bp ods. 3 zákona
č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010
Z. z.) aj pred 1. januárom 2011 a toto dôchodkové poistenie trvá aj po 28. februári 2011.
Nárok na výplatu dôchodku, ak poistenec dovŕši
dôchodkový vek do 28. februára 2011, nezaniká.
Predčasný starobný dôchodok je podľa § 69 ods.
2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona
č. 555/2007 Z. z. po dovŕšení dôchodkového veku
starobným dôchodkom. Znamená to, že dovŕšením
dôchodkového veku má už poistenec, ktorému sa
vyplácal predčasný starobný dôchodok, nárok na
výplatu starobného dôchodku. Existencia povinného dôchodkového poistenia neovplyvňuje nárok na
výplatu starobného dôchodku. Ak poistenec dovŕšil
dôchodkový vek do 28. februára 2011, nárok na výplatu dôchodku (odo dňa dovŕšenia dôchodkového
veku už starobného) trvá nepretržite naďalej bez
ohľadu na to, či mu zaniklo povinné dôchodkové poistenie pred 1. marcom 2011 alebo nie.
Nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku poistenca, ktorému zaniklo povinné
dôchodkové poistenie pred 1. marcom 2011, nezaniká. Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku
v období od 1. januára 2011 do 28. februára 2011 nedovŕši dôchodkový vek, súčasne je 31. decembra
2010 dôchodkovo poistený a jeho dôchodkové poistenie trvá aj po tomto dni, avšak skončí sa pred
1. marcom 2011, podľa § 293bt ods. 4 zákona
8
č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.
nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu nezaniká. Ak mu však vznikne nové povinné
dôchodkové poistenie, nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku mu zanikne, a to od najbližšieho výplatného termínu po vzniku povinného
dôchodkového poistenia, ako to ustanovuje § 67 ods.
5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona
č. 543/2010 Z. z.
B. Zánik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku od najbližšieho výplatného termínu po vzniku dôchodkového poistenia
Podľa § 67 ods. 5 a § 293bt ods. 2 zákona
č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2003 Z. z.
bez ohľadu na dátum priznania predčasného starobného dôchodku nárok na výplatu predčasného
starobného dôchodku zanikne od najbližšieho výplatného termínu po vzniku povinného dôchodkového poistenia, ak poberateľ dôchodku začne vykonávať zárobkovú činnosť zakladajúcu povinné dôchodkové poistenie zamestnanca alebo SZČO až po
31. decembri 2010.
C. Zmena sumy pozostalostného dôchodku po
zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku
Pokiaľ má poberateľ predčasného starobného
dôchodku aj nárok na výplatu pozostalostného
dôchodku (vdovského alebo vdoveckého dôchodku),
pričom pozostalostný dôchodok sa podľa § 82 ods.
2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona
č. 449/2008 Z. z. z dôvodu súbehu nárokov na výplatu týchto dôchodkov vypláca v sume jednej polovice, po zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku sa pozostalostný dôchodok začne vyplácať v plnej sume.
2. Zastavenie výplaty predčasného starobného dôchodku
A. Zastavenie výplaty predčasného starobného
dôchodku, ak nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká od výplatného termínu v marci 2011
Sociálna poisťovňa zastaví výplatu predčasného
starobného dôchodku tým poberateľom predčasného starobného dôchodku, ktorí nebudú do 28. februára 2011 odhlásení z povinného dôchodkového
poistenia. Výplata predčasného starobného dôchodku sa zastaví na základe údajov, ktoré má Sociálna
poisťovňa vo svojom informačnom systéme. Z toho
vyplýva, že skupina poberateľov predčasného starobného dôchodku, ktorí chcú naďalej vykonávať
zárobkovú činnosť, z ktorej sú povinne dôchodkovo
poistení, nemusí vo vzťahu k Sociálnej poisťovni vykonať žiadne úkony na to, aby im výplatu predčasného starobného dôchodku zastavila. Za zamestnanca podáva odhlášku z dôchodkového poistenia
jeho zamestnávateľ najneskôr v deň nasledujúci po
zániku dôchodkového poistenia. SZČO podáva odhlášku sama za seba v lehote ôsmich dní po zániku
dôchodkového poistenia. Pretože dôchodky sa vyplácajú mesačne vopred, marcovú výplatu predčasného starobného dôchodku zariaďuje Sociálna pois-
ťovňa už vo februári. Aby výplatu predčasného starobného dôchodku nezastavila, odporúča sa podať
odhlášku z dôchodkového poistenia najneskôr do
10. februára 2011. Iba pri podaní odhlášky z dôchodkového poistenia v tomto termíne môže Sociálna poisťovňa zabezpečiť neprerušenú výplatu predčasného starobného dôchodku. Predčasní starobní
dôchodcovia, za ktorých zamestnávateľ (u predčasných starobných dôchodcov, ktorí sú povinne
dôchodkovo poistení ako SZČO, sám poberateľ
dôchodku) v uvedenom termíne nepodá odhlášku
z dôchodkového poistenia, budú mať zastavenú výplatu predčasného starobného dôchodku od marca
2011. Zákon určuje iba konečný termín, dokedy je
potrebné podať odhlášku z dôchodkového poistenia.
Nič teda nebráni tomu, aby zamestnávateľ, príp.
SZČO, podali odhlášku vopred, ak už vedia, že dôjde k ukončeniu dôchodkového poistenia. Ak sa následne zistí, taktiež z údajov nachádzajúcich sa
v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, že poberateľ predčasného starobného dôchodku bol
z dôchodkového poistenia odhlásený neskôr, avšak
pred 1. marcom 2011, znamená to, že nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nezanikol.
Sociálna poisťovňa bez akéhokoľvek podnetu zo
strany dôchodcu uvoľní výplatu predčasného starobného dôchodku. V takýchto prípadoch samozrejme poberateľ predčasného starobného dôchodku
má nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku aj v mesiaci marec 2011. Ak nie je možné
z časových dôvodov uvoľniť výplatu predčasného
starobného dôchodku tak, aby bol vyplatený obvyklým spôsobom vo výplatnom termíne, poukáže sa
mu splátka predčasného starobného dôchodku,
ktorá mu patrí za tento mesiac, dodatočne.
Z uvedeného vyplýva, že obrátiť sa na Sociálnu
poisťovňu so žiadosťou o uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku má význam iba vtedy, ak poistencovi zaniklo dôchodkové poistenie
pred 1. marcom 2011, a napriek tomu sa mu výplata dôchodku od výplatného termínu v apríli neuvoľnila (napr. preto, že zamestnávateľ si nesplnil povinnosť podať odhlášku z dôchodkového poistenia).
B. Zastavenie výplaty predčasného starobného
dôchodku, ak nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zaniká od najbližšieho výplatného termínu po vzniku dôchodkového poistenia
Ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný
až po 31. decembri 2011 alebo povinné dôchodkové
poistenie vzniklo po tomto dátume, Sociálna poisťovňa tiež zastaví výplatu predčasného starobného
dôchodku automaticky na základe prihlášky
do dôchodkového poistenia, ktoré eviduje vo svojom
informačnom systéme. Treba však rešpektovať aj
povinnosť uloženú v § 227 ods. 3 zákona
č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.,
čiže v lehote 8 dní oznámiť zmenu v skutočnostiach
rozhodujúcich na nárok na dávku a jej výplatu.
C. Poberateľovi predčasného starobného dôchodku, ktorý dovŕši dôchodkový vek v období
od vzniku dôchodkového poistenia do najbližšie-
9
ho výplatného termínu (prípadne od 1. marca
2011 do výplatného termínu v marci 2011), sa
výplata predčasného starobného dôchodku nezastaví
Ak poistenec dovŕši dôchodkový vek do najbližšieho výplatného termínu dôchodku splatného po
vzniku dôchodkového poistenia (resp. po 28. februári 2011), nedochádza k zastaveniu výplaty
dôchodku, pretože k dátumu, od ktorého mal zaniknúť nárok na výplatu predčasného starobného
dôchodku, už trvá nárok na výplatu starobného
dôchodku.
3. Vznik nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku (starobného dôchodku)
Poistencom, ktorým zanikol nárok na výplatu
predčasného starobného dôchodku pre vznik alebo
existenciu povinného dôchodkového poistenia podľa
§ 67 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z., opäť vzniká nárok na výplatu
predčasného starobného dôchodku odo dňa nasledujúceho po dni zániku dôchodkového poistenia.
Pretože dňom dovŕšenia dôchodkového veku sa
predčasný starobný dôchodok stáva starobným
dôchodkom, od tohto dňa vzniká poistencovi, ktorému zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku v dôsledku existencie povinného
dôchodkového poistenia, nárok na výplatu starobného dôchodku. V tomto prípade je ďalšie trvanie
dôchodkového poistenia irelevantné.
4. Uvoľnenie výplaty predčasného starobného dôchodku (starobného dôchodku)
Skutočnosť, že opätovne vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, však neznamená, že Sociálna poisťovňa ho začne vyplácať bez
akéhokoľvek úkonu zo strany poistenca. Podľa § 109
ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. nárok na výplatu
dávky vzniká
➤ splnením podmienok nároku na dôchodkovú
dávku a nároku na jej výplatu a
➤ podaním žiadosti o vyplácanie dôchodkovej dávky.
Z toho vyplýva, že jednou z podmienok vzniku
nároku na výplatu dôchodkovej dávky (teda aj nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku
alebo starobného dôchodku) je podanie žiadosti
o jeho vyplácanie. Na podanie žiadosti o uvoľnenie
výplaty predčasného starobného dôchodku (starobného dôchodku) nie je určené žiadne predpísané
tlačivo. Napriek tomu Sociálna poisťovňa bude
v prílohe každého rozhodnutia o zastavení výplaty
predčasného starobného dôchodku zasielať tlačivo,
ktoré je možné na tieto účely využiť. Tlačivo bude
zverejnené aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Žiadosť o uvoľnenie výplaty môže samozrejme poistenec podať aj inak než na uvedenom tlačive, avšak z jej obsahu musí byť zrejmé, že poistenec
sa domáha uvoľnenia výplaty dôchodku. Po opätovnom vzniku nároku na výplatu dôchodku sa dôchodok podľa § 82 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. zvýši za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa
dôchodková dávka nevyplácala. Zvyšuje sa vždy
o príslušné percento stanovené opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia
dôchodkových dávok v jednotlivých kalendárnych
rokoch.
5. Zúčtovanie sumy predčasného starobného dôchodku vyplatenej po zániku nároku na jeho výplatu
Pretože nie vždy je možné zastaviť výplatu predčasného starobného dôchodku odo dňa, od ktorého
zaniká nárok na jeho výplatu, teda od najbližšieho
výplatného termínu
➤ po vzniku dôchodkového poistenia alebo
➤ po 28. februári 2011,
sumy vyplatené po zániku nároku na výplatu sa
zúčtujú podľa § 112 ods. 10 zákona č. 461/2003
Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. (ak nárok na
výplatu predčasného starobného dôchodku zanikol
od najbližšieho výplatného termínu po vzniku dôchodkového poistenia) alebo podľa § 293 bt ods.
6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona
č. 543/2010 Z. z. (ak nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku zanikol od najbližšieho výplatného termínu po 28. februári 2011) so sumami
dôchodku, na ktorého výplatu poistencovi vznikne
nárok.
Keďže nie je špecifikované, so sumami ktorých
dôchodkových dávok je možné zúčtovať sumy predčasného starobného dôchodku vyplatené po zániku
nároku na jeho výplatu, je možné zúčtovať ich so
sumami ktorejkoľvek dôchodkovej dávky, na ktorej
výplatu poistencovi vznikne nárok.
Ak suma dôchodku, na ktorého výplatu vznikol
nárok, prevyšuje sumy vyplatené na predčasnom
starobnom dôchodku, poistencovi sa po vykonaní
zúčtovania poukáže rozdiel medzi sumou dôchodku, na ktorého výplatu vznikol nárok, a sumami vyplatenými na predčasnom starobnom dôchodku za
obdobie od vzniku dôchodkového poistenia. Ak suma dôchodku, na ktorého výplatu opätovne vznikol
nárok, je nižšia alebo rovná sumám vyplateným na
predčasnom starobnom dôchodku, poistencovi sa
po vykonaní zúčtovania prvý raz vyplatí dôchodok
za mesiac, v ktorom súčet nevyplatených dôchodkov
je vyšší ako suma vyplatená na predčasnom starobnom dôchodku. Sumy na predčasnom starobnom
dôchodku, ktoré sa poistencovi vyplatili za obdobie
od zániku nároku na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu vzniku povinného dôchodkového poistenia do dňa zastavenia výplaty dôchodku, sú po smrti poistenca, ktorému nevznikol
opätovne nárok na výplatu dôchodku, nevymáhateľné. Tieto sumy nie sú pohľadávkou Sociálnej
poisťovne, a preto ich nemožno v dedičskom konaní
vymáhať.
Mgr. Ľudmila Grauzelová
Sociálna poisťovňa, ústredie
Zdroj: Sociálne poistenie, č. 1/2011
(skrátené)
10
ZDRAVOTNÝ OBZOR
Ochorenia obličiek
Nefrolitiáza
Urolitiáza je multifaktoriálne ochorenie zapríčinené spolupôsobením viacerých rizikových faktorov.
Okrem vonkajších faktorov (geografické a klimatické podmienky, príjem a zloženie stravy, sociálne pomery) ovplyvňujú výskyt urolitiázy aj vnútorné faktory (pohlavie, vek, genetické a etnické vplyvy, organické a metabolické poruchy). U nás sa urolitiáza
vyskytuje asi u 1 % obyvateľstva s maximom výskytu medzi 20. a 50. rokom života. Močové kamene sú
agregáty kryštálov pozostávajúce z rôzneho množstva kryštalických elementov a z organickej bielkovinovej matrix, ktorá predstavuje 2 až 10 % hmotnosti kameňa. Podľa chemického zloženia sa rozoznávajú kamene kalcium-oxalátové, kalcium-fosfátové, magnézium-amónium-fosfátové, urátové a cystínové. Močové konkrementy v prevažnej miere vznikajú v obličke (nefrolitiáza). Až 80 % kameňov menších ako
5 mm prejde z obličky cez močovod do
močového mechúra a pacienti ich spontánne vymočia. Niekedy sa však kameň z obličky nevyplaví do
močovodu, ale ventilovo uzaviera odtok moču z panvičky. Ak kameň zostane v obličkovej panvičke dlhý
čas, rastie, zväčšuje svoj objem, až môže kompletne
vyplniť odvodný systém obličky a vytvoriť tzv. odliatkový kameň. Prognóza týchto konkrementov je
nepriaznivá, a to pre pridruženú infekciu a sklon
k recidívam. Konkrement sa klinicky prejaví, keď
spôsobí prekážku v močových cestách alebo mení
polohu. Malé kamene a kamene, ktoré sa nepohybujú, sa nemusia klinicky vôbec prejaviť. Bolesť
spôsobená obličkovým konkrementom môže byť tupá alebo má charakter koliky. Obličková kolika je
krutá kŕčovitá bolesť v oblasti postihnutej obličky,
šíriaca sa smerom do podbrušia, ktorá vzniká náhle
z plného zdravia a je sprevádzaná sekundárnymi
príznakmi. Najnepríjemnejšími príznakmi sú opakované vracanie, naliehavé a časté nutkanie na močenie, nepokoj, krvavý moč. Ústup bolestí nastane
po vypadnutí kameňa z močovodu do močového mechúra. Stáza moču nad konkrementom zaklineným
v obličke alebo v močovode je predisponujúcim faktorom na vznik infekcie vedúcej k akútnej obštrukčnej pyelonefritíde. Diagnóza nefrolitiázy sa stanoví
pomocou anamnézy, fyzikálneho vyšetrenia pacienta, vyšetrenia moču a pomocou zobrazovacích ultrazvukových alebo rtg. vyšetrení. Výber liečby urolitiázy určuje lokalizácia kameňa, jeho veľkosť, anatómia močových ciest i ďalšie faktory. Liečba nefrolitiázy prekonala v poslednom období zásadné
zmeny. Tieto zmeny boli podmienené najmä zavedením neinvazívnych metód liečby – odstránením kameňa pomocou endoskopických nástrojov, cez kanál vytvorený napichnutím obličky alebo rozdrvením kameňa pomocou tzv. mimotelovej litotripsie
rázovými vlnami. Tieto nové spôsoby liečby nefrolitiázy prakticky eliminovali klasické chirurgické metódy liečby. Obličková kolika patrí medzi náhle urologické príhody a vyžaduje si rýchle riešenie. Úľava
bolesti sa dosiahne spasmolytickými látkami,
nesteroidnými antireumatikami alebo opiátmi. Pri
prolongovanej kolike, ktorá neodpovedá na konzervatívnu liečbu, je stav potrebné riešiť zavedením
cievky do postihnutej obličky.
Poranenie obličiek
Poranenia obličiek sú častejšie ako poranenia
ostatných orgánov urogenitálneho systému. Ide
o izolované poranenia alebo kombinované s poranením iných orgánov a štruktúr. Sú obvykle dôsledkom dopravných, športových i kriminálnych úrazov.
Prevažuje zatvorený typ poranení. Oblička sa poraní priamym nárazom na oblasť obličky, ktorým sa
pritlačí o rebrá, chrbticu a chrbtové svalstvo. Obličku môžu poraniť aj úlomky polámaných rebier.
Zvyšuje sa však počet priamych, penetrujúcich poranení obličiek (bodných, strelných), ktoré si vyžadujú okamžitú chirurgickú revíziu. Osobitnú skupinu tvoria poranenia obličiek, ku ktorým dochádza
pri diagnostických, inštrumentárnych či otvorených
operačných metódach. Iba výnimočne sa porania
obe obličky naraz. Klinickými príznakmi poranenia
obličky sú bolesť, krvavý moč, kožné podliatiny,
v závažných prípadoch aj hmatná rezistencia v podrebrí. Intenzita krvavého moču nekorešponduje so
závažnosťou poranenia obličky. Pri určení diagnózy
poranenia obličky sa posudzuje mechanizmus úrazu a výsledky zobrazovacích vyšetrení – ultrasonografie a počítačovej tomografie. Liečba menej závažných poranení obličky spočíva v pokoji na lôžku, dostatočnom príjme tekutín a sledovaní pacienta. Krvavý moč sa pomerne rýchlo upraví k norme. Veľké
poranenia obličky sú indikáciou chirurgickej revízie, ktorou sa dosiahne ošetrenie poranenej obličky
a drenáž priestoru v okolí obličky. Ak krvácanie
z poranenej obličky ohrozuje pacientov život, treba
poranenú obličku odstrániť.
(pokračovanie v budúcom čísle)
prof. MUDr. Dr. h. c. Ján Breza, DrSc.
11
Z ČINNOSTI ORGANIZÁCIÍ JDS
Informácia o činnosti KO JDS Bratislava
Krajská organizácia JDS Bratislava zahŕňa
4 regionálne organizácie: Bratislava-Mesto,
Malokarpatský región, Podunajský región a región Záhorie.
Bratislavská krajská organizácia JDS sa vytvorila z Mestskej organizácie JDS a Okresnej
organizácie Bratislava-vidiek. Reorganizáciou
štátnej správy v roku 1998 sa zrušila MsO
a OO JDS Bratislava-vidiek a vzniklo 5 okresov v meste Bratislava: Bratislava I Staré Mesto, Bratislava II Ružinov, Bratislava III Nové
Mesto, Bratislava IV Dúbravka, Bratislava
V Petržalka.
Z okresu Bratislava-vidiek vznikli 3 nové
okresy – Malacky, Pezinok a Senec. V tomto organizačnom členení pôsobí JDS aj dnes.
Prvým predsedom KO JDS bol Ing. Ladislav
Gáfrik, po ňom zastával túto funkciu RNDr.
Ján Remešík. Ďalším predsedom bol doc.
PhDr. Pavol Lomen, CSc., a súčasnou predsedníčkou je Dr. Emília Michalíková, bývalá dl-
horočná predsedníčka OO JDS Bratislava III.
Západoslovenský, t. j. Bratislavský kraj má 8
951 členov, 8 okresov a ZO JDS.
Krajská organizácia JDS prostredníctvom
predsedníctva a výkonného výboru riadi a usmerňuje prácu a činnosť OO JDS. KO JDS,
OO JDS a ZO JDS majú právnu subjektivitu.
Vďaka vedeniu BSK máme pre organizačnú
činnosť k dispozícii malú zasadačku, kde sa
konajú schôdze predsedníctva a výkonného
výboru, každý štvrtok máme stránkové hodiny
pre verejnosť od 9.00 do 12.00 hod.
V tom čase je prítomná predsedníčka a jeden člen P KO JDS v budove BSK na Sabinovskej ul. č. 16 na prízemí, č. dv. 31. Počas týchto stránkových hodín môžu všetci záujemcovia
vybavovať rôzne organizačné otázky a problémy týkajúce sa práce JDS.
Dr. Emília Michalíková
predsedníčka KO JDS Bratislava
Z činnosti KO JDS Trenčín
Krajská organizácia JDS vznikla 8. apríla
1997. Odvtedy došlo k značnému nárastu členskej základne aj počtu členov.
K 31. decembru 2009 bolo v 157 základných
organizáciách registrovaných 11 957 členov.
Ku koncu roka 2010 sme zaznamenali úbytok
členskej základne, a to najmä z dôvodu vysokého veku, zo zdravotných dôvodov, ako aj
z dôvodov zrušenia 4 Základných organizácií
JDS v OO JDS Nové Mesto nad Váhom.
V roku 2010 v KO JDS Trenčín sme zaznamenali niekoľko významných udalostí:
● došlo k zmene vo funkciách; z funkcie
predsedu OO JDS Trenčín odstúpil na vlastnú žiadosť k 30. septembru 2010 Mgr. Mikuláš Medvec.
Dňa 5. októbra 2010 na mimoriadnom Sneme OO JDS bola do funkcie predsedníčky
zvolená pani Emília Plšková (predsedníčka
ZO 21 JDS Zamarovce).
Taktiež boli zvolení aj ďalší členovia predsedníctva;
● predseda Klubu vojenských veteránov Tren-
čín a súčasne i predseda ZO 06 JDS Trenčín
plk. v. v. Ing. Pavol Rácz po dlhšej chorobe
zomrel. Taktiež bol členom Predsedníctva KO
JDS a podpredsedom OO JDS Trenčín. Rada
Klubu vojenských veteránov Trenčín za predsedu a súčasne aj predsedu ZO 06 JDS zvolila plk. v. v. Ing. Petra Forgácha;
● dňa 11. decembra 2010 po dlhšej ťažkej chorobe zomrel pán Branislav Nemček – zakladateľ JDS na Myjave, dlhoročný predseda
OO JDS Myjava, člen Revíznej komisie Ústredia JDS a člen Rady KO JDS Trenčín.
K najvýznamnejším akciám organizovaným
podľa schváleného plánu činnosti na úrovni
KO JDS v roku 2010 patrili:
● 2. krajské a 3. okresné športové hry a turistický zraz seniorov stredného Považia
v pôsobnosti OO JDS Považská Bystrica,
ktoré sa uskutočnili dňa 11. júna 2010 v obci Pružina, Priedhorie;
12
● 3. krajské a 4. okresné športové hry senio-
rov, ktoré sa konali v Novej Dubnici dňa 21.
septembra 2010. Nad obidvoma podujatiami
prevzal záštitu a taktiež finančne prispel
TSK Trenčín;
● Jeseň je dar – po prvýkrát (napriek tomu, že
sa uskutočnil už 13. ročník) sa konala ako
krajská a okresná akcia. Táto prehliadka
speváckych súborov prievidzského regiónu
sa konala dňa 8. a 9. októbra v Zemianskych
Kostoľanoch;
● v Dubnici nad Váhom sa uskutočnila 1. krajská prehliadka speváckych súborov. Akcia
bola mimoriadne úspešná. Hlavným organizátorom bola OO JDS Ilava, za spolupráce
ZO 01 a ZO 02 JDS v Dubnici nad Váhom.
Po prísľube nového primátora mesta Dubnica nad Váhom, že podporuje, aby sa prehliadka speváckych súborov konala aj v ďalších
rokoch v Dubnici nad Váhom, zaradí toto podujatie do svojho programu aj OO JDS Ilava
a KO JDS Trenčín;
● dňa 12. novembra 2010 sa vo Veľkých Uherciach konala krajská prehliadka speváckych
súborov Jeseň je dar v pôsobnosti OO JDS
Partizánske, ktorú organizačne zabezpečilo
Regionálne osvetové a kultúrne centrum
v Prievidzi. Aj nad týmto podujatím záštitu
prevzal Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý aj finančne prispel k jeho organizácii;
● pri príležitosti Mesiaca úcty k starším ľuďom
sa konal 3. aktív Krajskej organizácie JDS
v Trenčíne dňa 26. októbra 2010, na ktorom
boli udeľované ocenenia Jednoty dôchodcov
na Slovensku, Ústredia i KO JDS Trenčín
členom a organizáciám JDS, ale aj iným spolupracujúcim organizáciám a ich zástupcom. Na tomto slávnostnom aktíve sa zúčastnil aj predseda JDS RNDr. Kamil Vajnorský, viacerí funkcionári KO, OO a ZO JDS
Trenčianskeho kraja. Ako významní hostia
sa zúčastnili: Ing. Milan Panáček, 1. pod-
predseda TSK, Mgr. Marián Sopčák, prednosta Obvodného úradu Považská Bystrica,
primátori a starostovia viacerých obcí a ďalší vzácni hostia;
● dňa 14. decembra 2010 sa konalo slávnostné
zasadanie Rady a Predsedníctva KO JDS
Trenčín, na ktorom bola zhodnotená činnosť
KO JDS za rok 2010, plán hlavných úloh
a stav členskej základne. Konštatovali sme,
že spolupráca so zástupcami ZMOS-u už
dlhšie obdobie v našom kraji stagnuje napriek tomu, že Ú JDS má uzatvorenú Dohodu o spolupráci. To sa prejavilo aj pri odhlásení sa 4 ZO JDS v pôsobnosti OO JDS Nové Mesto nad Váhom s počtom takmer 400
členov;
● v školskom roku 2009/2010 sa na slávnostnom zasadaní dňa 9. júna 2010 slávnostne
ukončil XXIII. ročník Akadémie tretieho veku
v Trenčíne, ktorého tradície siahajú až do roku 1987. V roku 2011 si pripomenieme 25.
výročie založenia ATV v Trenčíne.
Pri hodnotení činnosti Krajskej organizácie
JDS v Trenčíne v roku 2010 nemožno nespomenúť bohatú činnosť okresných a základných organizácií JDS v oblasti kultúrno-spoločenského života, ako aj pri organizovaní ďalších podujatí na okresnej a regionálnej úrovni.
Pri viacerých ZO JDS pôsobia spevácke súbory seniorov, organizujú sa zájazdy s cieľom
spoznávania krás Slovenska, ako aj turistické
vychádzky či iné záujmové činnosti.
Pri tejto príležitosti chceme vysloviť poďakovanie za dobrú spoluprácu väčšiny organizácií
JDS s obecnými úradmi a starostami obcí a za
ich finančnú i materiálnu podporu činnosti
JDS. Krajská organizácia JDS, ako aj viaceré
okresné organizácie oceňujú i dlhoročnú dobrú spoluprácu s Trenčianskym samosprávnym
krajom a so županom TSK MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH, ktorý vecne i finančne podporil
viaceré podujatia, nad ktorými prebral aj záštitu pri ich organizovaní. Aj prevažná väčšina
primátorov miest má takisto veľmi dobré vzťahy so základnými a mestskými organizáciami
JDS, čo sa prejavuje nielen finančnou podporou, ale aj materiálnou pomocou a dobrou
spoluprácou s organizáciami JDS, ktoré vynakladajú značné úsilie pri zabezpečovaní plnšieho života seniorov a prežitia peknej jesene.
KO JDS Trenčín a všetky OO JDS v jej
pôsobnosti vynakladajú značné úsilie na rozvoj organizácií a rôznymi formami napomáhajú
13
lepšie prežitie života jej členov v staršom veku.
Členom Ú JDS – Výkonnému výboru a Predsedníctvu, ako aj funkcionárom aktívu na úrovni KO, OO a ZO JDS, ako aj funkcionárom
samospráv a niektorých ďalších organizácií vyslovujeme pri tejto príležitosti poďakovanie za
činnosť a dosiahnuté výsledky pri plnení úloh
v roku 2010 v rámci dobrovoľníckej činnosti
v prospech seniorov.
Poďakovanie právom prináleží aj kolektívu
redakčnej rady časopisu Tretí vek, keďže vďaka
nemu sa dostávajú k všetkým členom JDS
mnohé potrebné informácie zo života JDS. Patričnú vďaku si zaslúžia aj členovia Revíznej komisie Ústredia a nižších orgánov JDS, keďže
sú dobrými strážcami, aby nedošlo k nezodpovednému hospodáreniu alebo nedodržiavaniu
Stanov či Smerníc o hospodárení v JDS.
Ing. Jozef Mikloš
predseda KO JDS Trenčín
Foto archív autora
Cena primátora mesta
Mesto Bardejov bolo oslobodené dňa 19. januára 1945. Pri tejto príležitosti Mesto Bardejov a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov každoročne organizujú oslavy, ktoré pozostávajú z dvoch častí. Pri Pamätníku vďaky
a priateľstva sa koná pietny akt kladenia vencov, na ktorom sa zúčastňujú aj členovia JDS,
potom pokračujú oslavy v spoločenskej sále
ZUŠ Michala Vileca, kde primátor mesta udeľuje cenu primátora mesta Za zásluhy o rozvoj
mesta Bardejov.
Touto cenou bývajú ocenení jednotlivci, ale
aj organizácie. Vyznamenanie pozostáva z pamätnej plakety, pamätného listu, kytice kvetov
a finančnej odmeny. Pred dvoma rokmi ako
jednotlivec bola ocenená predsedníčka 00 JDS
pani Mgr. Anna Petričová. V tomto roku pri prí-
ležitosti 20. výročia založenia tohto občianskeho združenia sa tejto cti dostalo 00 JDS v Bardejove.
V hodnotení, ktoré predchádzalo vyhláseniu, bolo uvedené, že Cena primátora mesta sa
udeľuje 00 JDS v Bardejove za aktívnu činnosť
v prospech občanov seniorov mesta a okresu, za
kultúrne, športové aktivity, rekreačno-rekondičné
pobyty pri mori, za organizovanie prednášok, besied z rôznych oblasti života týkajúcich sa dôchodcov,
aktivity
pri
skrášľovaní nášho mesta
a okresu, za propagáciu
mesta pri organizovaní
Celoslovenského turistického zrazu a športových
hier seniorov, ako aj za
dobrovoľnícku
činnosť
v prospech našich spoluobčanov.
Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu
mesta, osobitne pánovi primátorovi MUDr. Borisovi Hanuščakovi, ktorý si činnosť nášho
združenia váži, a ubezpečiť ho, že aj naďalej
budeme aktívne spolupracovať s orgánmi mesta v prospech lepšieho a krajšieho života nás
starších občanov. Zorganizujeme aktivity pre
našich členov s cieľom prežiť roky svojej staroby zmysluplne, veku primerane a aj aktívne.
Mgr. Anna Petričová
predsedníčka 00 JDS Bardejov
Foto RNDr. Imrich Novák
14
Okresná organizácia JDS aj v Poprade
Ustal zhon, stíchol ruch a pocit zodpovednosti, či všetko dobre dopadne, vystriedal pocit
spokojnosti a radosti. Podarilo sa nám splniť
ďalšie dôležité predsavzatia. Dňa 14. januára
2011 sa takmer sto delegátov a členov základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku zo Svitu a Popradu stretlo na ustanovujúcej schôdzi Okresnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku (OO JDS) v divadelnej
sále v Poprade – Spišskej Sobote. Podľa stanov
JDS môže okresná organizácia vzniknúť, ak
v okrese pôsobia minimálne tri ZO JDS. Do
konca minulého roku boli dve organizácie – ZO
JDS Svit a MsO JDS Poprad – začlenené do
OO JDS v Starej Ľubovni. Keďže dňa 7. januára 2011 vznikla tretia ZO JDS Xenón Poprad
rozdelením MsO JDS Poprad, vytvorili sa zároveň podmienky na založenie OO JDS Poprad,
ktorá je deviatou v Prešovskom samosprávnom
kraji a celkovo 69. v rámci Slovenska. Bohatá
účasť seniorov, ktorých sa združilo do okresnej
organizácie približne 180 členov, svedčí o záujme staršej generácie. Rokovanie otvoril spevácky súbor Senior zo Svitu a po úvodnej časti
programu nasledovali voľby orgánov OO JDS.
Delegáti zvolili za predsedu RNDr. Michala
Brejčáka, podpredsedom sa stal Mgr. Fabián
Gordiak, ďalej bola zvolená rada a revízna komisia OO JDS. Našu radosť spôsobila aj prítomnosť hostí, ktorí sa a zúčastnili na zrode
OO JDS v Poprade – naše pozvanie prijal pán
Pavel Guman, predseda KO JDS v Prešove,
ktorý zároveň pre chorobu zastupoval predsedu JDS RNDr. Kamila Vajnorského. So smútkom v očiach sa s nami lúčil Štefan Pokrivčák,
predseda OO JDS v Starej Ľubovni, ktorý vyslovil uznanie, že naša prítomnosť na všetkých
podujatiach bola oživením a prínosom. Všetky
naše podujatia väčšieho rozsahu, a týka sa to
aj ustanovujúcej schôdze OO JDS, sa uskutočňovali pod záštitou poslanca Národnej rady
SR PaedDr. Petra Šuca. Morálne i finančne
nás podporilo aj mesto Poprad a viceprimátor
JUDr. Adrián Kromka svojou prítomnosťou
i príhovorom prisľúbil pomoc, veď ide o dôstojný život našich rodičov, ktorí svojou celoživotnou prácou sa pričinili o to, že naše mesto je
krásne a oplatí sa v ňom žiť. Dobrú spoluprácu a starostlivosť mesta Svit vyzdvihol viceprimátor Milan Lopušniak, ktorú venujú seniorom vo Svite. Druhým predsavzatím bolo nadviazanie priateľských vzťahov medzi nami a seniormi z družobného mesta Ústí nad Orlicí.
Podarilo sa. Naše pozvanie prijali a do Popradu
pricestovali vicestarosta mesta JUDr. Zdeněk
Ešpandr s manželkou, ktorá je riaditeľkou sociálnej a zdravotnej starostlivosti, a Jana Šamšulová, predsedníčka Klubu dôchodcov v Hylvátoch. Bolo to milé, neformálne a srdečné
stretnutie, také aké má priateľstvo byť. Pán
Ešpandr podotkol, že „družba“ medzi občanmi
ich mesta a Popradu vznikla ešte v roku 1950
a trvala niekoľko desaťročí. Slovenskí a českí
seniori sa hneď na druhý deň vybrali spoločne
na túru na Hrebienok, Rainerovu a Bilíkovu
chatu. Obidve delegácie sa dohodli, že tohto
roku vycestujú popradskí seniori do Ústí a na
budúci rok zase opačne prídu seniori z Ústí do
Popradu. Chceli by prejsť Gotickú cestu, ale
záujem prejavili o Pieniny, Slovenský raj a Vysoké Tatry. Hlavným cieľom JDS JDS je presadzovať potreby seniorov a všetkých, ktorí sú
odkázaní na pomoc štátu. Nový predseda OO
JDS M. Brejčák uviedol: „V tomto roku sme si
dali okrem iného za cieľ založiť dve ZO
JDS v okrese. Medzi naše programové ciele pre najbližšie dva roky patrí hlavne pomáhať odstraňovať diskrimináciu v dôchodkom systéme, pri valorizácii dôchodkov a zavedení trinásteho dôchodku, podporovať kúpeľnú starostlivosť najmä pre
nás v najbližších kúpeľoch Vyšné Ružbachy a Štós, podporovať záujmovú činnosť
v oblasti kultúry i športu.“
Mgr. Fabián Gordiak
podpredseda OO JDS Poprad
Foto Poprad – noviny občanov mesta
15
Zastavenie u seniorov vo Zvolene
Začiatok roka býva obdobím bilancovania
uplynulého roka i prijímania predsavzatí v novom roku. Objavujú sa nové témy a podnety,
veď v našej práci je neustále čo vylepšovať.
OO JDS vo Zvolene sa riadi týmto trendom
a usiluje sa zaujať svojou činnosťou vyše 900člennú základňu seniorov okresu Zvolen. Radi
by sme vás v tomto príspevku oboznámili s našimi aktivitami v roku 2010.
Rok 2010 sa vyznačoval pestrou paletou
rôznych akcií s hojnou účasťou našich členov.
Okrem tradičných podujatí, ako sú fašiangy,
MDŽ, Deň matiek, vystúpenia speváckych súborov, športové podujatia, turistika, Deň seniorov na Pustom hrade, úcta k starším, mikulášsky večierok, stretnutie pod jedličkou na
konci roka a i., radi navštevujeme aj rôzne kultúrno-tematické podujatia: návšteva divadelných predstavení v divadle J. G. Tajovského vo
Zvolene, rôzne výstavy, besedy venované našim
klasikom, ako P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín,
J. C. Hronský, besedy na témy, ako právna
ochrana seniorov, inkontinencia, civilizačné
choroby a i. Navštívili sme aj folklórne slávnosti Očovská hruda, Detvianske slávnosti, ale
aj vystúpenie Alexandrovovcov, ktoré v nás zanechalo neopísateľný umelecký zážitok. Naši
seniori pravidelne relaxujú aj na tanečnom
parkete – každú stredu v reštaurácii Centrum
vo Zvolene so skupinou Jewel. V roku 2010 sa
uskutočnil 2. ročník podujatia Seniori recitujú,
ktorý mal zvláštnu atmosféru už tým, že sa konal v obradnej sieni Zvolenského zámku. Rok
2010 bol pre obec seniorov v okrese Zvolen vý-
Ing. František Šušlík pri preberaní Ceny primátora mesta Zvolen za dlhoročnú prácu a aktivity
v prospech seniorov
nimočný aj tým, že náš predseda OO JDS pán
Ing. František Šušlík dňa 23. novembra 2010
v Divadle J. G. Tajovského obdržal ocenenie
Cenu primátora mesta Zvolen za rok 2010,
ktorú mu udelil primátor Miroslav Kusein za
dlhoročnú prácu a aktivity pri rozvoji plnohodnotného života seniorov v meste Zvolen. Nemôžeme nespomenúť ani naše poznávacie a tematické zájazdy za krásami Slovenska. Tento
rok sme absolvovali zájazdy do Topoľčianok,
Tesárskych Mlynian, Beladíc, ako aj Bratislavy, kde sme navštívili areál Bratislavského hradu, nábrežie Dunaja a nakoniec aj novú budovu Slovenského národného divadla, ktorá
v nás zanechala neopísateľné dojmy. Počas
prehliadky budovy SND nás sprevádzala bývalá televízna hlásateľka pani Izabela Pažítková,
ktorej ďakujeme za zasvätený výklad. Nazdávame sa, že na novú budovu SND môžeme byť
právom hrdí najmä preto, lebo sa nestala bizniscentrom, ale dôstojným stánkom kultúry
na Slovensku. Vedenie mesta si váži našu obec
seniorov – na našich podujatiach sa pravidelne zúčastňuje primátor mesta pán Ing. Miroslav Kusein, pani viceprimátorka Mgr. Alžbeta
Staníková, pán poslanec Ing. Jaroslav Stehlík,
ktorí podporujú naše akcie materiálne aj finančne. Veľmi dobrú spoluprácu máme aj
s odborom sociálnych vecí a rodiny MsÚ, občianskym združením Praznivci Pustého hradu,
Podpolianskym osvetovým strediskom Zvolen,
Divadlom J. G. Tajovského vo Zvolene, Mestskou políciou vo Zvolene a ďalšími inštitúciami. O našej činnosti pravidelne informujú aj
Zvolenské noviny. Poďakovanie za aktívnu činnosť v prospech seniorov patrí nielen funkcionárom OO JDS vo Zvolene a ZO JDS, ale aj našim podporovateľom, najmä vedeniu mesta
Zvolen za to, že sa usilujú spestriť a spríjemniť
našim seniorom jeseň ich života a dôstojne
prejavujú voči nim úctu. Rok 2011 sme začali
prvým spoločným podujatím 23. februára 2011
fašiangovou zábavou v reštaurácii Centrum vo
Zvolene. Na záver chceme zaželať celému funkcionárskemu aktívu, aby sa nám v zdraví
a spokojnosti podarilo splniť všetky plánované
úlohy a ciele pre spokojnosť našej členskej základne JDS v okrese Zvolen.
Mária Šušlíková
OO JDS Zvolen
Foto archív autorky
16
Činnosť MsO JDS Piešťany v roku 2010
Rok 2010 sme v našej MsO JDS začali novoročným posedením v klube, kde sme s harmonikou, piesňami a malým občerstvením privítali nový rok 2010. V marci sa uskutočnila
hodnotiaca výročná členská schôdza, na ktorej
sme hodnotili predchádzajúci rok a oboznámili sa s plánom činnosti na rok 2010. Na schôdzi sme si pripomenuli aj sviatok MDŽ. Na máj
sme si naplánovali zaujímavú akciu – účasť na
podujatí Trdlofest Skalica. Zúčastnili sme sa
i na ochutnávke tradičných trdelníkov, skalického vína, ako aj na slávnostnom otvorení novej radnice. Prezreli sme si aj historické pamiatky tohto kráľovského mesta.
Ako každoročne, aj tento rok sme organizovali opekačku v blízkej lokalite Výtoky. O dobrú náladu sa postaral harmonikár Jožko.
V auguste sme usporiadali vlakový zájazd
na deň otvorených dverí v televízii Markíza
v Bratislave.
V septembri sme dostali pozvanie na kapustové hody do Trebatíc, kde sme si pochutili na kapustníkoch. Pekné slnečné počasie,
dobrá nálada – čo treba viac nám dôchodcom!
Jeseň vo Vysokých Tatrách sme zažili aj my
vďaka účasti na akcii Týždeň družby seniorov
v hoteli Morava v Tatranskej Lomnici. Hoci bolo dosť nepriaznivé počasie, týždenným pobytom sme boli nadšení.
Absolvovali sme niekoľko vychádzok po okolí, výlet na termálne kúpalisko a do dedinky
Stará Bystrica, kde sme prezreli zaujímavú
atrakciu – prvý slovenský orloj. Večery sme
trávili pri živej tanečnej hudbe. V októbri pri
Ukážka výroby tradičných skalických trdelníkov
príležitosti Mesiaca úcty k starším KO JDS
Piešťany usporiadala v spoločenskom centre
Fontána Reumatologický deň, na ktorom boli
odovzdané ocenenia členom za ich činnosť.
Okrem prednášok niekoľkých lekárov sme využili možnosť dať si zmerať tlak, cholesterol
a tuky. Oboznámili nás aj so správnou životosprávou. Beh reumatikov pripravila sesterská
organizácia, ktorú naši členovia podporili svojou účasťou na behu.
Zúčastnili sme sa aj na prednáške o reumatických chorobách, ktoré postihujú ľudský
organizmus. Odmenou nám bol malý darček
a dobrý obed. Každoročne sa v Piešťanoch koná prehliadka krátkych filmov EUROTUR, na
ktorej sa prezentujú amatéri krátkymi filmami.
Náš člen pán Bubík sa prezentoval filmom
Jeseň v Malej Fatre, za ktorý dostal ocenenie
Cena diváka. Sme hrdí na to, že sa medzi nami nachádza takýto šikovný fotograf, ale aj filmár kameraman.
V novembri sme usporiadali posedenie jubilantov, na ktoré prišiel oslávencom pogratulovať aj primátor mesta pán Remo Cicutto. Záver
roka sme ukončili mikulášskym večierkom
a vianočným posedením pri bylinkovom čaji
a spievaním kolied.
S našimi sesterskými organizáciami sme
ako každoročne absolvovali niekoľko zaujímavých výletov. S Denným centrom Rozmarín to
bola návšteva malebného moravského zámočku Milotice, mlyna v Bukovanoch, prekrásneho Bojnického zámku, Jankovho vŕšku, Uhrovca, Ostrihomu, ako aj termálneho kúpaliska v Štúrove. S LP Reumatizmus sme zasa spoločne zorganizovali zájazdy do kúpeľov
Smrdáky, na Kunovskú priehradu, navštívili sme aj múzeum Samuela Jurkoviča v Sobotišti, zrúcaniny hradu Branč,
Habakuky na Donovaloch, termálne kúpalisko Podhájska, zabezpečili sme účasť našich členov na liečebno-rehabilitačných pobytoch v Trenčianskych
Tepliciach a v Kežmarských
Žľaboch, ako aj návštevu divadelných predstavení v novom
SND v Bratislave, prehliadku
nového obchodného centra
17
EUROVEA, divadelného predstavenia a vianočných trhov v Nitre a pod.
S klubom vojenských dôchodcov sme sa
spoločne zúčastnili na oslavách 65. výročia
oslobodenia ČSR, na ktorých sme obdivovali
krásne rusínske kostoly, kroje a piesne.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pripravujú
tieto zaujímavé podujatia, a želáme im veľa
zdravia a elánu do doku 2011.
Výbor MsO JDS Piešťany
Foto archív výboru
Dobrá práca JDS seniorom pomáha
Napriek tomu, že v Hlohovci máme 3 denné
centrá pre seniorov, ako aj Združenie kresťanských seniorov, popularita JDS medzi seniormi mesta každoročne vzrastá. Svedčí o tom
zvýšenie počtu členov JDS. Aj v roku 2010 si
podalo prihlášky 33 seniorov a od začiatku roka 2011 už máme zasa niekoľko nových prihlášok. Čo tak priťahuje seniorov v Hlohovci
do radov JDS? Sú to predovšetkým kvalitné,
pestré a zaujímavé aktivity, ktoré pre svojich
členov pripravuje. V roku 2010 to bolo 49 rôznych takýchto akcií.
Základom činnosti sú pravidelné Senior
kluby raz za mesiac, na ktorých sa pravidelne
zúčastňuje 60 až 80 členov, ale aj viac, podľa
toho, aký je aktuálny program. Striedajú sa
tam rôzne žánrové okruhy. Predstavujeme na
nich napríklad zaujímavých občanov mesta
a okresu v cykle Ako ich nepoznáme. Alebo cyklus Zaujímavosti z histórie mesta a okolia. Nechýbali ani zdravotnícke besedy v rámci cyklu
Mám 65+ a žijem zdravo.
Obľúbené sú besedy so spisovateľmi alebo
inými umelcami. Príťažlivé boli aj besedy s cestovateľmi. Takto sme pomocou diapozitívov či
filmov „precestovali“ Indiu, Kubu, Južnú Afriku i USA. Pravidelne raz za štvrťrok oceňuje-
me jubilantov pamätnými listami i kvetmi. Nedele sú rezervované aj na kultúrno-spoločenské posedenia s programom a tancom, ktoré
pripravujú žiaci z hlohovských škôl, alebo iné
súbory či telesá. Často si dokážu urobiť program aj samotní členovia ZO JDS. Výborne
pracuje súbor malých javiskových foriem, ktorý pripravuje rôzne scénky, spevácke vystúpenia a prednesy vo forme ľudového rozprávania.
Tak napr. to boli scénky Na návšteve, Univerzita tretieho veku, Academica Slováka, Smrť Jánošíkova, dôchodcovský muzikál Promenáda
v daždi alebo sólo výstupy Bohuša Durdyho
a Márie Balagovej, básne Ing. Františka Liščáka, ako aj spevácke vystúpenia Stazky Filipkovej, Jožka Obúlaného a iných. Jozef Medo zhudobnil báseň J. Oravca Som senior.
Okrem Senior klubov pripravuje ZO JDS
pre svojich členov aj ďalšie podujatia. Sú to
najmä návštevy divadiel v Bratislave, Nitre alebo v Trnave, o ktoré je enormný záujem, a tak
sa niekedy stáva, že sa nepodarí uspokojiť každého záujemcu. Naši členovia sa vo veľkom
počte zúčastňujú aj na podujatiach, ktoré pripravujú iné organizácie.
Obľúbené sú zájazdy za poznaním, ktoré sú
takmer vždy spojené s kúpaním na niektorom
termálnom kúpalisku. Zaujímavé bolo v tomto smere kúpanie
v Čalove spojené s prehliadkou
vodného diela Gabčíkovo a kanála vodných športov v Čunove,
kde sme videli aj tréningy našich
vodákov.
Raz-dva razy do roka si urobíme posedenie s hudbou a tancom. Dobre pracuje aj turistický
krúžok, ktorý mapuje bližšie
i vzdialenešie zaujímavé miesta.
Zaujímavé sú aj poznávacie vychádzky po okolí a v samotnom
meste Hlohovec za spoluúčasti
pracovníkov múzea. Už tradičným sa stalo športovo-zábavné
18
popoludnie na štadióne Mier, na ktorom sa vystriedajú nenáročné športové súťaže s posedením pri guláši i harmonike.
Pravidelne sa so svojimi reprezentantmi úspešne zúčastňujeme aj na Športových hrách
seniorov, ktoré organizuje Zariadenie pre seniorov Harmónia v Hlohovci. V roku 2010 sme
sa prvýkrát zúčastnili na Olympiáde seniorov
v Partizánskom. Naši reprezentanti sa zúčastňujú aj na iných športovo-rekreačných podujatiach.
Záverom opäť prízvukujem, že kvalitná
a zaujímavá činnosť medzi seniormi je tou najlepšou cestou, ako ich čoraz viac pritiahnuť do
svojich radov. Naším heslom, ktorého sa držíme, je: Život je dar, život je kvet, život je krása,
život je cesta, život je láska. A preto užívajme si
ho spoločne v rodine JDS.
Jozef Oravec
MsO JDS Hlohovec
Foto archív autora
Z činnosti ZO JDS v Čachticiach
Obec Čachtice sa rozprestiera na mieste,
kde sa považský výbežok Podunajskej nížiny
stretáva s pohorím Malých Karpát na rozlohe
3 257 ha. Obec leží 7 km od okresného mesta
Nové Mesto nad Váhom a v súčasnosti má
3 660 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je v listine Belu IV. z roku 1248. V stredoveku boli Čachtice mestečkom, mestské výsady
dostali v roku 1392. V Čachticiach sa snúbi
dávnoveká história smutne preslávená zločinmi majiteľky Čachtického hradu Alžbety Bátoriovej s významným dejinným krokom štúrovcov – poslednou, IV. sednicou literárneho spolku Tatrín, kde sa účastníci dohodli na uzákonení spisovnej slovenčiny. Kým po krvilačných
výčinoch A. Bátoriovej zostali už len ruiny jej
panstva, historická fara s pamätnou tabuľou,
kde sa stretnutie konalo, nám stále pripomínajú udalosť, takú významnú pre celý slovenský národ. ZO JDS založila v auguste 2000 pani Oľga Ondrejková. Od februára 2006 je jej
predsedníčkou pani Helena Šimová, v súčasnosti má 70 členov. Stretávame sa pravidelne
prvý pondelok v mesiaci a každú nedeľu popoludní v klubovni. Už šesť rokov sa rozvíja družba medzi klubom dôchodcov Brno-Tuřany
a ZO JDS Čachtice. V tomto roku sa uskutočnilo stretnutie v Brne-Tuřany, kde 47 našich
členov strávilo spolu s dôchodcami Brno-Tuřany pekný deň. Navštívili sme jaskyňu, prezreli
sme si mesto Brno a na záver sme si pri hudbe zaspievali a zatancovali. Vo februári sme
pripravili fašiangové posedenie pri hudbe. Nechýbali ani šišky a iné fašiangové pečivo. Tradíciou sa stala návšteva záhradkárskej výstavy
v Trenčíne, pri ktorej sa 45 členov pokochalo
krásou kvetov a aj si ich prinieslo do svojich
príbytkov. Navštívili sme mineralogické múzeum a múzeum v Čachticiach, ktoré sú umiest-
nené v Draškovičovskom kaštieli, postavenom
v roku 1668. Zachytáva nielen dejinné udalosti, ale približuje návštevníkom i bohaté kultúrne tradície a ľudovú kultúru Čachtíc. Expozícia predstavuje kolekciu historických zbraní,
dobových dokumentov, odevov a šperkov, súbor portrétov príslušníkov miestnych šľachtických a zemianskych rodov, exponáty nájdené
pri historicko-archeologickom výskume objektov a pri rekonštrukčných prácach. Ľudovú
čachtickú kultúru pripomínajú keramické nádoby a umelecké artefakty. Nachádza sa tam
písomný a obrazový materiál o literárnom
spolku Tatrín, ktorý mal 9. – 10. 8. 1847 v Čachticiach zhromaždenie, na ktorom sa jeho účastníci prihlásili k novému spisovnému jazyku, čím urobili významný krok k zjednoteniu
slovenského národného hnutia. Návšteva múzea bola spojená s besedou s Ing. Jánom Juráčekom o podzemí (pivniciach) Čachtíc a premietaním DVD o Alžbete Bátoriovej.
S MUDr. Repíkovou sme besedovali na tému starostlivosti o zdravie v pokročilom veku.
Spoločne sme oslávili životné jubileá našich
členov. Posedenia boli s pohostením a s hudbou. Oslávencov sme obdarili malými darčekmi. Využívame rekreačné pobyty cez SOREU.
V minulom roku bolo 14 členov v Starej Ľubovni, v Liptovskom Jáne osem členov, v Matliaroch šesť členov, v Tatranskej Lomnici jeden
člen. V auguste 23 členov načerpávalo silu
10 dní v Chorvátsku (Tribun), kde strávili pekné chvíle a spoznali novú krajinu. Za podporu
našej práce sa členovia ZO zúčastnili na požiadanie obecného úradu na brigáde na školskom dvore, kde odpracovali 35 hodín.
Helena Šimová
predsedníčka ZO JDS Čachtice
19
Ročná bilancia činnosti JDS v Solčanoch
lica, PhD. Všetkých privítala dychová hudba
Nadličanka. Členky speváckej skupiny zasa
pripravili pásmo Driapačky, v ktorom sa usilovali pripomenúť túto niekdajšiu tradičnú činnosť na každej dedine. Druhá časť programu
pokračovala pásmom vianočných piesní, kolied a hovoreného slova.
Táto spoločenská atmosféra, pohoda a úsmev na tvárach prítomných boli odmenou pre
usporiadateľov a organizátorov tohto vydareného podujatia. Za svoju činnosť boli členovia výboru našej ZO JDS viackrát ocenení aj Predsedníctvom OO JDS v Topoľčanoch pri príležitosti Mesiaca úcty starším ďakovnými listami
a vyznamenaniami.
Našu činnosť finančne a materiálne podporuje aj obecné zastupiteľstvo v zastúpení starostu obce. V roku 2011
sme ako prvú akciu pripravili stretnutie v Obecnej
knižnici, ktoré už tradične
realizujeme na začiatku roka. Pre členov výboru býva
toto stretnutie prioritou
a vždy sa naňho veľmi tešíme.
Vedúca knižnice pani
Gábrišová nás srdečne privítala a veľmi ocenila, že aj
seniori sa zaujímajú o poéziu a prózu.
Po skončení ukážok z ľúbostnej poézie Jozefa Benkoviča Volanie lásky a úryvkov z knihy Z. Lacikovej
Účastníčky stretnutia v Obecnej knižnici v Solčanoch
Studňa času sme si vypočuli aj verše z nášho časopisu Tretí vek. Pri maPredsedníčka ZO JDS vo svojej správe zhrlom občerstvení sme sa potom rozhovorili aj
nula všetky akcie, ktoré sme v roku 2010 pre
o činnosti JDS v našej obci. Celé toto krásne
našich seniorov pripravili a ktorých nebolo
popoludnie bolo príjemným spestrením pre
málo.
všetkých účastníkov.
Obecné zastupiteľstvo na čele so starostom
Na záver sa chceme poďakovať tvorcom čapánom Ing. Jurajom Soboňom venuje našej
sopisu Tretí vek za to, že nám prináša množčinnosti náležitú pozornosť. Na hodnotiacej
stvo príspevkov o živote a činnosti organizácií
schôdzi sa v pekne vyzdobených priestoroch
JDS na celom Slovensku a že nám aj takto poDomu kultúry v Solčanoch zúčastnilo asi 250
máha v našej práci a spríjemňuje jeseň nášho
seniorov.
života.
Pracovníčka obecného úradu pani Gabriela
Klačanská všetkých zúčastnených seniorov
Albína Adamíková
privítala a zároveň privítala aj milých hostí. Na
predsedníčka ZO JDS Solčany
rokovaní sa zúčastnil aj predseda Nitrianskeho
samosprávneho kraja pán doc. Ing. Milan BeFoto archív autorky
V prvých mesiacoch roka majú členovia výborov ZO JDS plné ruky práce. Pripravujú
hodnotiace členské schôdze, ktorých súčasťou
býva aj plán práce, ktorým sa riadia počas celého roka. Inak tomu nebolo ani v ZO JDS
v Solčanoch, ktorá je počtom členov 156 najväčšia v Topoľčianskom okrese.
Členky výboru pripravili hodnotiacu členskú schôdzu na nedeľu 13. februára 2011.
Privítali sme medzi sebou starostu obce pána Ing. Juraja Soboňu, predsedníčku ZO JDS
z Práznoviec pani Ing. Hildu Mikulášovú spolu
s podpredsedom ZO JDS pánom Michalom
Lendakom.
Hneď na začiatku nášho stretnutia pozdravila účastníkov schôdze mužská spevácka
skupina Lidovec.
20
A ko sa rodí dielo šikovných ľudí
Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku vo Volkovciach nebola a ani nechce byť len požívateľom prostriedkov pre našu činnosť od obce, ale svojimi aktivitami sa
snaží obci Volkovce pomôcť riešiť problémy
s udržiavaním životného prostredia.
Keď sme na internete zistili, že Nadácia
Ekopolis svojimi grantmi pomáha obciam,
resp. záujemcom o zlepšovanie životného
prostredia v obciach, rozhodli sme sa na rokovaní nášho výboru ZO JDS požiadať o pridelenie grantu na úpravu miestneho parku.
Obec túto našu iniciatívu privítala a 19.
septembra 2009 sme s obcou uzatvorili Inominátnu zmluvu, ktorou sa obec zaviazala v prípade získania grantu a realizácie projektu, že
našej organizácii JDS umožní stavebne upravovať pozemok pre verejné priestranstvo. Tento náš zámer prihlásiť sa do grantového asistenčného programu písomne podporili a pomoc nám prisľúbili obec Volkovce, Podielnické
poľnohospodárske družstvo Inovec Volkovce,
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Krista Kráľa
Čierne Kľačany, Základná škola Volkovce, za
čo sme sa im po získaní grantu písomne poďakovali.
Dňa 9. decembra 2009 sme dostali oznámenie, že sme boli odporučení medzi 5 úspešných účastníkov na poskytnutie grantu a už
18. januára 2010 bola na realizáciu projektu
podpísaná dohoda o poskytnutí finančných
prostriedkov medzi poskytovateľom Nadáciou
Ekopolis a prijímateľom ZO JDS Volkovce na
celkovú sumu 5-tisíc eur. Odvtedy až po ukončenie projektu, t. j. do 24. novembra 2010, keď
sme ukončili záverečné práce, boli všetky pracovné aktivity dokonale plánované a riadené.
Najprv sme boli oboznámení s plánovaním
a realizáciou projektu úpravy verejného priestranstva za účasti občanov, a potom sme začali
s prácami, ako sú ošetrenie zdravých stromov,
odstránenie prebytočných drevín, pňov zo starých stromov, pričom nám pomohla aj firma
VODOSTAV-Stanislav Orovnický Zlaté Moravce, a ďalšie práce.
V letných mesiacoch sme pokračovali na
ďalších dôležitých a pre náš projekt nevyhnutných prácach. Aj tu nám pomohli šikovní
a ochotní ľudia z firiem JKL, ČESATO a ŽSR,
či už dodávkou kameniva, zváraním, alebo mechanizmami. Dodávku a položenie zámkovej
dlažby, ako aj ďalšie práce nám čiastočne
sponzorsky zabezpečila firma VION zo Zlatých
Moraviec. Všetkým dodávateľom i sponzorom
ďakujeme za pomoc a osobitne obecnému úradu a starostovi obce JUDr. Kozolkovi.
V ďalšej etape sme zabezpečili dovoz niekoľkých kubíkov zeminy na upravenie plochy parčíka. Šampionáreň Topoľčianky nám dodala rašelinu na prevzdušnenie zeminy a ATELIÉR
DUMA, s. r. o., Trnava nám pomohli mechanizmami na základe objednávky a za účasti našich členov brigádnikov sme urobili úpravu terénu. Osadenie a montáž mobiliéru, hradu,
hojdačiek urobila Drevona Topoľčianky. Záverečné práce zabezpečili brigádnicky opäť naši
členovia. Pokiaľ ide o rastliny, stromy, kríky, sú
zazimované u dodávateľa. Vysádzať ich budeme
brigádnicky na jar 2011. Realizované dielo sme
odovzdali našej obci do užívania. Som presvedčený, že sa do podobných projektov zapojíme aj v budúcom období. Prostredníctvom časopisu Tretí
vek chceme poďakovať všetkým
našim členom ZO JDS vo Volkovciach, ktorí neľutovali energiu
a čas vynaložený na toto pekné
dielo. Pre každého z nás je cťou,
že patríme k seniorom, ktorí
rozmýšľajú, ako sa dá život spríjemniť, a k myšlienke priložia aj
prácu.
JUDr. Jozef Horňák
predseda ZO JDS Volkovce
Foto Daniel Lackovič
21
A ká bola činnosť MO JDS Bratislava-Dúbravka
v roku 2010?
Skončil sa rok 2010 a je čas bilancovania
v našej Miestnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave-Dúbravke. Hodnotíme, čo bolo v minulom roku dobré, ale aj
to, čo sme nestihli zrealizovať. Naša činnosť
bola pestrá. V prvom rade začneme sociálnou
sférou. Patria do nej predovšetkým naše
dôchodky.
0 tie stále bojujeme od roku 2004. Prvá lastovička bola už v roku 2007. Dňa 7. októbra
sa začalo blýskaf na lepšie časy. No krátko na
to sa naše nádeje rozplynuli. Ide všetko po starom, ibaže percentá sa znížili. Na naše listy
sme dostali niekoľko odpovedí. Jedna z odpovedí nebola veľmi príjemná. My sa však nevzdáme a budeme bojovať ďalej. Čo sa kultúry
týka, tam sme urobil najviac. Návštevy divadiel, koncertov, múzeí, obrazární a rôznych výstav nám spríjemnili život. V Akadémii tretieho
veku a Senior klube sme čerpali vedomosti
(k témam patrilo najmä zdravotníctvo, história
i kultúra). My seniori sme hladní po kráse
a vedomostiach. Uskutočnili sme napr. poznávací zájazd do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Z krásnej prírody sme sa vybrali do bývalého sídla čs. prezidentov – do Topoľčianok.
Navštívili sme aj starobylú Nitru, moravské
Znojemsko či mnohé ďalšie miesta. V spomienkach nám zostanú krásne chvíle a zážitky, ktoré sme spoločne prežívali.
(mach)
Činnosť dôchodcov v Kopčanoch z roka na rok bohatšia
Kopčany sú v okrese Skalica najväčšou obcou, v ktorej žije vyše 2 600 obyvateľov.
V miestnej organizácii JDS „zatiaľ“ evidujú 230
dôchodcov, hoci v obci ich je oveľa viac, ako
nám povedal predseda JDS pán Ľubomír Bollo. Počtom členov zo 17 organizácií v okrese si
„držíme“ piate miesto.
Našu činnosť riadi 5-členný výbor a dvaja
revízori. S výberom členských príspevkov problémy nemáme – ochotne okrem členov výboru
dôchodcov navštevujú tri desiatárky, takže
v prvých dvoch mesiacoch máme členské príspevky zaplatené. Výbor pracuje v päťčlennom
zložení, schádza sa raz mesačne a pre členov
vždy zorganizuje zaujímavé akcie, o ktoré členovia z roka na rok prejavujú väčší záujem.
Uvediem iba niektoré, ako napr. zájazd na divadelné predstavenie v Trnave, kde našich členov zaujala hra Tajomstvo Grety Garbo. Vydarená bola aj výročná schôdza, ktorá bola zároveň venovaná oslavám MDŽ. Ako hosť sa na
schôdzi zúčastnil aj predseda OO JDS Ing. Jozef Marbache a zástupca primátora mesta Holíč Mgr. Jozef Janeček, ktorý nám odovzdal
sponzorský dar a pozdrav. Našim členkám sme
odovzdali kytičky, v kultúrnom programe vystúpili žiaci ZŠ Kopčany spolu s rómskou tanečnou skupinou. Od našich členov zožali veľký úspech, pretože ich tance boli vynikajúce.
Viacerí členovia sa zúčastnili na oslavách oslobodenia obce Kopčany, na ktorých s prejavom
vystúpil pán Dušan Ružička, zástupca starostu obce, a prihovoril sa aj poslanec NR SR pán
Anton Bobrík. Potešila nás návšteva bývalého
predsedu vlády Roberta Fica, ktorý spolu so
starostom obce Ing. Dušanom Dubeckým slávnostne otvorili futbalové ihrisko s umelým
trávnikom na školskom dvore ZŠ.
Tradične usporadúvame predmájovú zábavu a potešila nás i početná návšteva seniorov
zo Skalice. Spolupracujeme aj s členkami
miestnej Únie žien. Už tradične sa nám darí
uskutočiť aj ďalšie podujatia, ako je Deň matiek, ako aj rastúci záujem členov o relaxačnoliečebný pobyt v Nimnici, škoda len, že o rekreáciu je medzi členmi malý záujem. V tomto
smere nám vypomáhajú seniori zo Skalice,
s ktorými sa spoločne zúčastňujeme na
rekreáciách, pretože autobus nedokážeme nikdy naplniť, dodáva predseda JDS pán Ľubomír
Ballo.
Na celoslovenskom turistickom zraze
a športových hrách vo Svidníku nás úspešne
reprezentoval predseda organizácie pán Ľubomír Bollo, ktorý v kombinovanom päťboji získal pre našu JDS 2. miesto a striebornú medailu. Naši členovia sa radi zúčastňujú aj na
kultúrnych zájazdoch na Moravu. Na autobu-
22
sovom zájazde do Čejkovíc sa zúčastnilo 44
členov. Okrem ochutnávky moravských vín
nás zaujal aj najstarší funkčný sud s obsahom
7 940 litrov vína, vyrobený v roku 1946, ako aj
najväčší sud v Čechách s obsahom 22 250 litrov, vyrobený v Banskej Štiavnici. Pochutnali
sme si aj na miestnych špecialitách a na príjemnom posedení vo vinárni sme si spoločne
zaspievali viacero ľudových piesní.
K významným podujatiam patria aj každoročné stretnutia so seniormi jubilantmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na stretnutí
v roku 2010 bolo starostovi obce udelené morálne ocenenie Pamätný list k 20. výročiu vzniku JDS, ako aj ocenenie za jeho podporu našej
organizácii. Na zasadnutí OO JDS pri príležitosti Mesiaca úcty k starším predsedníčka KO
JDS pani Fabiánová odovzdala vyznamenanie
3. stupňa pani Neuročnej za dlhoročnú prácu
v prospech našich seniorov, ako aj Pamätný list
k 20. výročiu vzniku JDS na Slovensku pani
Dagmare Havelkovej a pánovi Ľubomírovi Bollovi aj za úspešnú reprezentáciu na celoslovenských športových hrách seniorov.
Na záver roka organizujeme Katarínsku zábavu spolu s početnejšim zastúpením skalických seniorov.
Spoločným posedením pri jedličke a vianočnom punči uzatvárame našu činnosť a pripravujeme na základe návrhov našich členov program činnosti na budúci rok.
Drahomír Čermák
OO JDS Skalica
Činnosť ZO JDS v Braväcove
Malá obec Braväcovo leží v údolí rieky Hron
pod Nízkymi Tatrami, obklopená peknou prírodou. Hoci má len 710 obyvateľov, žije po celý
rok rôznymi aktivitami, ako sú divadelné predstavenia, športové, kultúrne a iné podujatia.
Zapájajú sa do nich aj členovia MO JDS.
V roku 2004 na podnet terajšej členky výboru pani Jolany Divokovej sme založili JDS.
Patríme k menším organizáciám, pretože máme 41 členov. Organizačne sa pričleňujene
k OO JDS Brezno. V roku 2004 vznikla aj spevácka skupina Jeseň života.
V organizácii pracuje sedemčlenný výbor,
ktorého členovia navštevujú chorých členov
MO JDS, za čo im patrí poďakovanie. Zomrelých občanov vyprevádzame na poslednej ceste
vhodnou piesňou. Spevácka skupina sa každý
rok zúčastňuje na okresnej a regionálnej prehliadke speváckych súborov seniorov. Spomíname na staré, pomaly už zabudnuté ľudové
piesne a zvyky našich predkov a snažíme sa
zaradiť ich do svojho programu na zachovanie
budúcim generáciám.
V obci spolupracujeme s ostatnými zložkami a s folklórnym súborom Bukovinka na otvorení kultúrnej sezóny, na kultúrnych slávnostiach, ktoré sa konajú pravidelne každý rok
v amfiteátri v Braväcove za účasti zahraničných súborov.
Oslavy Dňa matiek sa nesú v spolupráci
s obecným úradom a materskou školou. V októbri si pripomíname sviatok seniorov kultúrnym programom, posedením a občerstvením.
V športovej činnosti zabezpečujeme už štvrtý
ročník branno-športových hier seniorov v rámci okresu Brezno, na ktorých už aj naši členovia dosiahli dobré výsledky.
Príroda je u nás prekrásna. Usilujeme sa ju
chrániť a zanedbaný horský prameň – studničku s pitnou vodou – sme dôkladne vyčistili
a opatrili príklopom proti znečisteniu. V pláne
máme ešte upraviť okolie tak, aby si tam turisti mohli posedieť a napiť sa čistej vody. Výborové a členské schôdze sa konali podľa plánu. Na výročnú schôdzu vždy pozývame starostku obce a zástupcu OO JDS Brezno. Dobre spolupracujeme s obecným úradom. Starostka pani Valéria Šperková nám vychádza
v ústrety, keď o niečo požiadame. Máme k dispozícii miestnosť na konanie rozličných podujatí v bývalom klube v ubytovni Kečka, ako aj
miestnosť na nácvik programov speváckej skupiny.
Členovia JDS sú aj ochotní v každom čase
venovať sa potrebám obce. Vo februári na poslednej zhodnocujúcej schôdzi a posledný rok
vo funkcii starostky nám poďakovala za ochotu a dobrú spoluprácu, zaželala na celý rok
a roky budúce najmä veľa zdravia a šťastia,
aby ďalšie naše dni, ktoré budeme prežívať,
boli pokojné, aby sme boli stále aktívni, nestrácali optimizmus, snažili sa zlepšiť život,
plní porozumenia a úcty.
Elena Ambrózová
ZO JDS Braväcovo
23
Aj Harichovce majú aktívnych seniorov
Keby nás bolo viac, určite by sme mali väčšiu silu pri presadzovaní našich požiadaviek.
Šanca je pre všetkých. Byť mladým v starobe
je umenie, len neostať pasívnym. Preto sme
v Harichovciach prijali zámer OO JDS v Spišskej Novej Vsi a založili sme základnú organizáciu. Stalo sa to 24. júla 2007. Najprv nás bolo iba 27. Dnes patríme medzi 74 000 členov
z 900 základných organizácií a 930-tisícovej
skupiny seniorov. V tom je 56 členov z Harichoviec. Naši seniori sa zapájajú do okresných, krajských aj celoslovenských aktivít
v kultúrno-športovo-turistickom vyžití. V tomto roku v Spišských Vlachoch na IV. ročníku
športových hier seniorov okresu naši členovia
viacnásobne vystúpili na stupne víťazov, a to
Vladimír Geletko, Milan Laško, Ján Novysedlák a Jozef Hrušovský. Dňa 22. októbra 2010
sa naše členky Božena Bajtošová, Ľudmila
Hrušovská a Katarína Staroňová zúčastnili na
celoslovenskej súťaži v umeleckom prednese
pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie Koyšove
Ladce. Harichovské seniorky celému Slovensku predviedli, že v našej obci žijú aktívni seniori. Naši členovia nás nereprezentujú len
v prednese poézie, ale aj folklórnou skupinou
Harihovčan, ktorá vznikla z popudu miestnych
folklórnych nadšencov Anny Krompigelovej, Tibora Hrušovského a Štefana Glovička. Folklórna skupina Harihovčan účinkovala na mnohých miestnych a regionálnych festivaloch, ako
aj v zahraničí (Poľsku, Maďarsku, Srbsku a Taliansku). Okresnú organizáciu JDS sme reprezentovali na Krajskej prehliadke speváckych
súborov seniorov v Kysaku dňa 20. novembra
2010.
Tibor Hrušovský
predseda ZO JDS Harichovce
Pestrý život seniorov v Lastomíre
Deň 30. október 2010 bol pre členov ZO
JDS v Lastomíre (okr. Michalovce) mimoriadne
slávnostný. Popoludní si v sále kultúrneho domu 65 členov našej organizácie uctilo a spoločne oslávilo Mesiac úcty k starším. Na slávnostnom posedení bol prítomný starosta obce
pán Ľubomír Šipoš a za okresný výbor JDS
predseda pán Ing. Ľudovít Egry s manželkou.
Všetkých účastníkov stretnutia privítal tajomník našej organizácie pán Juraj Kačmár a po
oboznámení s programom odovzdal slovo predsedníčke ZO JDS pani Zuzane Frigovej, ktorá
vo svojom slávnostnom príhovore pozdravila
všetkých prítomných a stručne zhodnotila činnosť našej organizácie v roku 2010.
Činnosť našej organizácie je pestrá a rôznorodá. Orientujeme sa na kultúrno-spoločenské
podujatia, výlety, relaxačné pobyty a spoločenské posedenia. Napríklad v spolupráci s obecným úradom sme zorganizovali autobusový zájazd do Poľska a Maďarska, vydarený bol aj
jednodňový zájazd do Kežmarku či dvojdňový
na Horehronie.
V septembri sme navštívili Múzeum v Betliari, kde sme si prezreli rôzne exponáty
a zbierky Andrášiovcov. Ubytovanie sme mali
zabezpečené v penzióne Hradisko. Večer sme
strávili pri tradičnej „opekačke“ a speve našich
ľudových piesní so sprievodom harmoniky. Na
druhý deň sme navštívili kúpele Brusno, kde
sme si pochutnali na kúpeľných oblátkach,
a pokračovali sme do Banskej Bystrice, kde
sme si prezreli vynovené námestie a kultúrne
pamiatky. Domov sme sa vracali plní krásnych
dojmov a nových poznatkov o krásach nášho
Slovenska. Za pomoc a finančný príspevok na
dopravu musíme poďakovať pánu starostovi
Ľ. Šipošovi, ktorý nám ochotne pomáha a má
pre nás pochopenie pri organizovaní našej činnosti. Po slávnostnom príhovore pani predsedníčka a pán starosta odovzdali vecné darčeky
jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhleho životného jubilea, a zablahoželali im, aby
jeseň svojho života prežili v dobrom zdraví,
v láske a spokojnosti. Za všetkých jubilantov
sa za darčeky a blahoželanie poďakovala pani
Anna Hudáková, zaslúžilá členka výboru, ktorá oslávila 80. narodeniny. V besede Od srdca
k srdcu vystúpil pán starosta, ktorý vyzdvihol
aktívnu prácu ZO JDS a prisľúbil naďalej dobrú spoluprácu. V diskusii vystúpil aj predseda
OO JDS pán Ing. Ľudovít Egry. Pochvalne sa
vyjadril o činnosti našej organizácie, ktorá patrí v okrese Michalovce medzi dobré organizácie, a poprial veľa úspechov do ďalšej aktívnej
práce. Slávnostné posedenie prišli pozdraviť
24
žiaci základnej školy a 18-členný súbor Záhoranka. Za sprievodu dvoch harmonikárov zaspievali krásne piesne z nášho regiónu a veselým pásmom pobavili všetkých prítomných.
Slávnostné stretnutie pokračovalo podaním
občerstvenia, po ktorom nasledovalo úspešné
koncertné vystúpenie speváka Petra Stašáka.
Toto vystúpenie vyplnilo večerné stretnutie, na
ktorom sme si od srdca všetci zaspievali, a tak
zabudli na starosti všedných dní. Takéto pose-
denia sa stali súčasťou našej organizácie a pomáhajú udržiavať vzájomnú spolupatričnosť,
solidaritu a priateľstvo členov našej organizácie. Aj do budúcnosti sme odhodlaní v takýchto aktivitách pokračovať, aby sme v našej obci
mali pevné miesto a dokázali ešte naozaj aktívne žiť.
Zuzana Frigová
predsedníčka ZO JDS
v Lastomíre
Dvadsať rokov činnosti JDS vo Vlčanoch
Žijem v obci Vlčany na juhozápade Slovenska, kde aj pracujem ako učiteľka. Už niekoľko
rokov s obdivom sledujem prácu dôchodcov.
Stretávajú sa pravidelne v klube dôchodcov.
Osobne poznám predsedníčku JDS vo Vlčanoch pani Veroniku Seresovú aj ďalších členov.
Miestna organizácia JDS vznikla vo Vlčanoch
v roku 1990.
Vtedy už v obci pracoval klub dôchodcov
a musím podotknúť, že veľmi úspešne. Jednota dôchodcov na Slovensku mala v začiatkoch
58 členov. Členovia sa veľmi aktívne zapájali
(a zapájajú sa dodnes) do kultúrneho a verejnoprospešného života obce.
Počet členov sa stále rozrastal a v roku
2002 v rámci Nitrianskeho kraja sa organizácia umiestnila na peknom 9. mieste. Spevácky
súbor JDS pod vedením pani Veroniky Seresovej vystupuje aj za hranicami obce, ba aj republiky. Ich vystúpenie patrične ocenili aj v rakúskom Neuhofene (je to družobná obec) na
slávnostiach pri príležitosti vstupu SR do EÚ.
Vitalitu a oduševnenie týchto dôchodkýň
môžu závidieť mnohí mladí ľudia.
Dňa 13. novembra 2010 v rámci Mesiaca úcty k starším oslávila ZO JDS vo Vlčanoch 20.
výročie svojho vzniku. Na oslavu boli pozvaní
aj bývalí starostovia obce, riaditelia škôl a podpredseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku pán František
Komlóši. V kultúrnom programe vystúpili deti materských škôl a žiaci
základných
škôl.
Potom si všetci spolu zaspievali a zatancovali.
Pani
Veronika
Seresová predstavila 20-ročnú činnosť
miestnej organizácie i prácu speváckeho súboru.
Hosťom odovzdala pamätné listy,
sponzorom a členom
speváckeho
súboru zasa ďakovné listy. Úspechy boli prezentované aj na výstave fotografií, čestných uznaní a rôznych ďalších ocenení.
Kto bol na tejto slávnosti, určite odchádzal
s pocitom, že dôchodcovia v našej obci urobili
kus dobrej práce.
Želáme im aj v novom roku 2011 veľa osobných úspechov, zdravia a šťastia.
A najmä to, aby ich optimizmus a vitalita
neopúšťali.
Klára Komlóšiová
ZŠ Vlčany
Foto archív autorky
25
Ohliadnutie za úspešným rokom 2010
Každý dobrý hospodár po uplynutí roka
hodnotí, čo sa mu poradilo splniť z jeho plánov
a čo nie. V organizáciách slúžia na tento účel
výročné schôdze.
V tomto príspevku chceme čitateľov časopisu Tretí vek informovať o niektorých zaujímavých podujatiach, a to najmä našej základnej
organizácie. Základná organizácia JDS v Trnovci v okrese Skalica patrí medzi najaktívnejšie spoločenské organizácie v obci. Pred príchodom jari nadviazala na úspešnú prednášku z jesene predchádzajúceho roka, aby sme
nezabúdali, a zorganizovala ďalšiu prednášku
so zdravotnou tematikou, na ktorej prednášal
náš obvodný lekár. V besede lekár odpovedal
na všetky otázky mnohých poslucháčov, ktorí
si mohli priamo na mieste u lekárovej zdravotnej sestry dať odmerať krvný tlak. S jarou prichádzajú jarné sviatky, Veľká noc. Pri tejto príležitosti naša ZO usporiadala výstavu veľkonočných výrobkov a pohľadníc. O jej organizáciu sa úspešne postarala členka výboru ZO
pani Hermína Kutalová so svojou vnučkou
a aranžérkou Ing. Senderákovou. V roku 2010
si obec Trnovec pripomínala 100. výročie narodenia svojho rodáka, literárneho historika
PhDr. Imricha Kotvana. K dôstojnému priebehu osláv prispeli aj naši členovia, a to pán Dušan Kuba poémou Pieseň o významnom rodákovi a recitáciami z nej v podaní členiek výboru pani Kollárovej a Kubovej. Na slávnosti sa
okrem detí Dr. Imricha Kotvana a predstaviteľov slovenského literárneho života zúčastnila aj
početná skupina dôchodcov, ktorí menovaného
poznali ako svojho rodáka. Výboru ZO sa podarilo zorganizovať dva zájazdy, a to na Kvetinové dni Kátov a na divadelné predstavenie
Ženské oddelenie. Musím pripomenúť, že tieto
kultúrne podujatia mohli navštíviť okrem
dôchodcov aj ostatní občania, pričom túto
možnosť aj využili. V Mesiaci úcty k starším
zorganizoval výbor ZO v spolupráci s Obecným
úradom v Trnovci slávnostnú schôdzu, na ktorej v rámci kultúrneho programu vystúpili žiaci miestnej ZŠ. Posledným kultúrnym podujatím, ktoré pre svojich členov v roku 2010 pripravil výbor ZO, bolo advetné posedenie s tradičnou kapustnicou, na ktorom prítomní pobesedovali o histórii adventu a jeho zvykoch.
Zájazd na Kvetinové dni v Kátove
Všetky uvedené kultúrno-vzdelávacie podujatia sa uskutočnili najmä vďaka úzkej spolupráci ZO JDS v Trnovci s obecným úradom,
ktorý ZO podporuje v jej aktivitách tak po
stránke morálnej, ako aj finančne. Za túto
podporu patrí Obecnému úradu v Trnovci naša úprimná vďaka.
Anton Kubištel
predseda ZO JDS Trnovec
Foto archív autora
Zo života seniorov vo Svite
V činnosti ZO JDS vo Svite sa v mesiaci januári 2011 uskutočnili dve významné akcie.
V prvom rade po vzniku Mestskej organizácie
JDS v Poprade v máji 2009 a ZO JDS pri Xenóne v Poprade koncom roka 2010 a ZO JDS
vo Svite, ktorá má už 7-ročné skúsenosti z činnosti, došlo k založeniu Okresnej organizácie
JDS v Poprade, ktorá bola založená 14. januára 2011 za účasti 80 delegátov, z nich 40 tvorili členovia ZO JDS Svit.
Ďalšou významnou akciou v ZO JDS Svit
bolo uskutočnenie stretnutia seniorov mesta
Svit s novozvoleným primátorom a poslancami
MsZ vo Svite. To sa uskutočnilo z podnetu výboru ZO JDS vo Svite na čele s predsedom
Mgr. Miroslavom Jurčákom 27. januára 2011
v kaviarni Spolcentra vo Svite. Stretnutie takého rozsahu sa uskutočnilo po prvýkrát, veď sa
na ňom zúčastnilo 114 seniorov organizovaných v ZO JDS (predseda Mgr. M. Jurčák),
Klubu seniorov na Štúrovej ul. (predsedníčka
pani B. Točeková), Klubu seniorov Bôrik v Pod
Skalke (predseda pán A. Tokár) a Klubu Absolventov Baťovej školy (predseda pán V. Vlha).
26
Na stretnutí boli prítomní aj hostia z MsÚ
vo Svite, organízácií JDS z Popradu a Starej
Ľubovne, Podtatranského osvetového strediska. Seniori vo Svite mohli privítať aj prezident-
ku Fóra pre pomoc starším pani Ľubicu Galisovú. K účastníkom stretnutia sa prihovoril
primátor mesta Svit PaedDr. Rudolf Abrahám.
Vyslovil uznanie seniorom mesta za ich aktívnu činnosť v prospech nielen seniorov v mes-
te, ale aj v prospech všetkých občanov mesta
a ubezpečil ich, že orgány mesta s poslancami
(kde seniori majú po voľbách svojho zástupcu,
predsedu ZO JDS Mgr. M. Jurčáka) budú riešiť požiadavky seniorov tak, aby pre nich bol
v meste zabezpečený dôstojný život. V kultúrnom programe seniori vystúpili s vlastným
programom Vieme sa baviť sami, ktorý vyvrcholil spoločenskou zábavou pri živej hudbe.
Seniori mesta Svit strávili spolu s primátorom
mesta, poslancami MsZ a hosťami jedno veľmi
milé odpoludnie v priestoroch súčasného Spolcentra, ktoré v minulosti pre nich bolo miestom spoločenského života. Seniori mesta Svit
opäť ukázali, že majú stále dosť elánu a chuti
do aktivít nielen na spestrenie jesene svojho života, ale chcú byť aj v tomto veku pre mesto
prínosom. Tak ako to mal na mysli básnik Ján
Kostra vo svojej básni: „… je ukrutne málo len
žiť a žiť a nedbať o to - AKO …“
Blažena Bendíková
ZO JDS Svit
Foto archív autorky
Aktivity seniorov vo Východnej
Naša organizácia JDS bola založená v roku
2005. Odvtedy každý rok pribúdali členovia, ale
sme sa zároveň lúčili s najstaršími členmi.
V roku 2010 nás bolo 70. Máme medzi sebou
60-tnikov, ale aj 80-ročných. A keďže sa v obci
všetci dobre poznáme, na schôdzach sme ako
jedna rodina. Každý rok si pripomíname oslobodenie obce, ale aj výročie SNP, pretože ešte
máme medzi sebou priamych účastníkov bojov.
Nezabúdame ani na sviatok MDŽ, Deň matiek
a na Mesiac úcty k starším. Vždy máme gratulantov z radov najmenších z MŠ a ZŠ. Na činnosť nám prispieva obecný úrad, ako aj MKS,
s ktorými máme dobrú spoluprácu. Sponzorsky
nám pomáha aj Združenie členov urbáru v obci. V letnom období obdivujeme prírodu a relaxujeme pri Poľovníckej chate pod Kriváňom pri
dobrom guláši, ktorý si sami uvaríme v prírode,
kde si radi aj zašportujeme. Organizujeme aj
brigády na pomoc urbárnikom pri čistení lesa,
vďaka čomu získavame ďalšie finančné prostriedky na našu prácu. Počas Folklórneho festivalu Východná pomáhame pri výzdobe svojich
domov, pri príprave výstav, ako aj pri varení tradičných východniarskych jedál a ich ochutnávke v našej východniarskej izbe, čím udržiavame
tradície našich predkov. Každoročne usporadúvame zájazdy do blízkeho aj vzdialeného okolia.
Poznávame múzeá, knižnice, kaštiele, zámky,
kúpele a pod. Jedna z našich členiek je veľmi
aktívna pri udržiavaní folklóru, a tak založila
spevácku skupinu Kriváň, ktorá nám spríjemňuje oddych na členských schôdzach, ale vystupuje aj v programe FFV aj v okolitých obciach. V roku 2010 skupina vyhrala prvé miesto v okresnej súťaži v Liptovskom Mikuláši
a druhé miesto na krajskej súťaži v Čadci. Veľmi si vážime túto činnosť, lebo okrem týchto vystúpení pred Vianocami navštívili aj Domov sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku. Potešili
tým našich spoluobčanov, ktorí sú umiestnení
v týchto zariadeniach. Svojimi piesňami, básňami a koledami priniesli im kúsok radosti a veselosti v starobe a chorobe. Nechýbali ani slzy
dojatia a niektorí si aj spolu so speváčkami zaspievali. V budúcnosti budú domovy dôchodcov
navštevovať častejšie a prinášať im kus domáceho folklóru a potešenia z tradícií. Činnosť našej organizácie je pestrá, ale radi sa inšpirujeme
aj aktivitami iných organizácií, ktorých príspevky boli uverejnené v časopise Tretí vek. Touto
cestou sa chceme poďakovať aj za vydávanie časopisu Tretí vek, ktorý je pestrý a aktuálny
a pomáha nám orientovať sa rôznymi smermi
v práci organizácie, ako aj za vhodné články pre
seniorov, ktoré časopis uverejňuje.
Výbor ZO JDS Východná
27
NAPÍSALI STE NÁM
Stretnutie po roku
Kniha
Vianoce a Nový rok sú obdobím, keď sa každý snaží byť
s blízkymi, keď si viac uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty
a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré pre nás znamenajú veľa.
Sú symbolické pre každého, bez
rozdielu viery, národnosti, či prí-
vácka skupina Potoky z Nižného
Hrabovca. Prekvapením večera
boli aj koledy, v podaní zamestnancov firmy SESO za sprievodu
folklórnej skupiny Kňahinka z Čičavy, ktorá nám predstavila tradície zvykov a obyčajov. Nechýbala
ani chvíľka poézie v podaní Márie
slušnosti k niektorej z ľudských
rás. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením.
S týmto zámerom honorárny
konzul a majiteľ firmy SESO, a. s.,
Stanislav Obický zorganizoval
21. decembra 2010 v hoteli Patriot
vo Vranove nad Topľou tak ako aj
v minulom roku predvianočné
stretnutie, na ktorom sa stretli zamestnanci firmy SESO a zástupcovia Základných organizácií Jednoty dôchodcov na Slovensku vo
Vranove nad Topľou. Pozvanie prijali aj vzácni hostia bývalý prezident SR Ing. Rudolf Schuster,
Ing. Ján Ragan, Ján Husár, Vladimír Krivický a Pavol Mačala.
V kultúrnom programe, ktorý pre
nás starostlivo pripravila pani
Obická, sa predstavil folklórny
súbor Vranovčan, dievčenské trio
Sabrosa z relácie Česko-Slovensko má talent, ľudový rozprávač
Jozef Jendrichovský alias Marika
Bryndzová z Novej Ľubovne a spe-
Hladkej. V priebehu večera sme
okrem slávnostnej večere mohli
ochutnať aj drienkovicu, ktorú
nám daroval pán Rudolf Schuster. Lúče z blikajúcej sviečky –
symbol blížiacich sa Vianoc sprevádzali aj piesne speváckej skupiny Ružičky z Vranova nad Topľou.
Plápolavým plameňom osvietili
naše srdcia a rozžiarili naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším.
Na záver tohto krásneho podujatia sme si zaželali vnútornú
silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života, veľa
zdravia, životnej iskry, lásky, potešenia z najbližších a ľudí blízkych
nášmu srdcu. Zaželali sme si
nádherné Vianoce a pokoj v duši.
Nech sa udrží po celý budúci rok.
PaedDr. Ján Popaďák
predseda OO JDS
vo Vranove nad Topľou
Foto Anna Delyová
Vzácna to štafeta
ľudských generácií,
zhmotnené myšlienky
autora.
Verne sprevádza ľudstvo
tá cennosť odveká, od čias
egyptského papyrusu
sťa blízky priateľ človeka.
Leží a tíško čaká,
kým čitateľa zláka.
Na ľudské prsty
čo ju otvoria,
na oči, čo zvedavosťou
zahoria.
Na zrakom pohladenie,
na radosť z obsahu,
ducha potešenie.
Koľko vzácnych múdrostí
hľadí z tvojich stránok
koľko perál, drahokamov
skýta ten tvoj stánok.
Koľko skúseností,
múdrych rád,
potešenia, zábavy v tebe,
ťažko zrátať snáď.
O koľko ďalej by
ľudstvo mohlo byť,
keby tie poklady ducha
dokázalo plne využiť.
Žiaľ, vždy sa našli
krutí ničitelia, barbari,
čo poklady ducha
bezcitne ohňom skántrili.
V pažeráku plameňov
zanikli poklady
Alexandrijskej bibliotéky,
dedičstvo to úžasné
preslávenej antiky.
A história sa opakuje,
keď inkvizícia úraduje.
Kniha však, sťa Fénix
z popola povstane
a našim verným
druhom ostane.
Dokiaľ dobrá kniha
človeka sprevádza,
v symbióze s ním existuje,
vzdelanosť a duch kultúry
iste nezahynie.
Ing. František Liščák
JDS Hlohovec
28
Posedenie pod jedličkou
MO JDS Rakovice zorganizovala pre svojich členov posedenie
pod jedličkou. Už po deviaty raz
privítala všetkých členov a pozvaného hosťa starostu obce vo vianočnom období predsedníčka organizácie pani Lenka Šintálová.
Po slávnostnom privítaní a o-
boznámení prítomných s programom pozdravila toto stretnutie
spevácka skupina pri miestnej organizácii JDS Rakovičanka. Zaspievala vianočné koledy, ktoré
boli doplnené milými novoročnými želaniami od speváčok. Po kul-
túrnom programe predsedníčka
odovzdala slovo starostovi obce,
ktorý sa prítomným prihovoril
krátkym poďakovaním za činnosť
a novoročným pozdravom. Ďalším
bodom bolo gratulácia jubilujúcim členom v roku 2010 a odovzdanie pamätných darčekov jubilantom. Najvzácnejším jubilantom bol
pán Štefan Štiavnický, ktorý sa v decembri dožil krásnych 90 rokov. Ďalšími jubilantmi boli
70-roční členovia pani Emília Foltánová,
pani Jarmila Končeková, pán Jozef
Kováč, pán Jozef Magala, pán Jozef Šintál a pani Marta Talajková
a 60-roční členovia pani Helena
Kollárová, pani Mária Luhová
a pani Štefánia Murgašová. „Komu česť, tomu česť, pastierovi
trúba,“ týmito slovami uviedla
predsedníčka poďakovanie dirigentke a hudobnej vedúcej pani
Milke Zábrodskej za jej záslužnú
prácu vo vedení speváckeho krúžku. Lebo iba jej môžu speváčky
vďačiť za to, čo dosiahli. Vďaka jej
prísnej a pevnej ruke získali
množstvo pochvál a úspechov po
každom verejnom vystúpení (v roku 2009 to bolo 13 verejných vystúpení a vlani 19). Posedenie pokračovalo voľnou zábavou, spievaním ľudových piesní podľa želania členov a občerstvením vo forme vianočných koláčikov, pagáčikov a vareného vína. Rozlúčka so
starým rokom bola ukončená najkrajšou vianočnou piesňou Tichá
noc, ktorú si prítomní spoločne
zaspievali.
Lenka Šintálová
predsedníčka MO JDS Rakovice
Foto archív autorky
Silvester 2010 u dôchodcov v Sučanoch
Dňa 30. decembra 2010 pripravila Základná organizácia
Jednoty dôchodcov na Slovensku
v Sučanoch pre svojich členov
rozlúčku s rokom 2010. Predsilvestrovskú zábavu otvoril pán
Petričko, predseda výboru ZO
JDS, a pani Balková za Obecný
úrad Sučany. Hudobnú produkciu zabezpečil „dídžej“ M. Mihá-
lik. Prvé zábavychtivé účastníčky
sa dostavili do Robotníckeho kultúrneho domu už krátko po štrnástej hodine, hoci začiatok bol
ohlásený na pätnástu hodinu,
možno aj preto, že sa po prechádzke v mraze potrebovali dobre rozohriať v príjemne vykúrenej
sále. Vystúpenie talentovaných
mladučkých speváčok sestier
Golierových navodilo príjemnú,
slávnostnú, ale aj veselú náladu,
ktorá účastníkom vydržala aj počas tanca. Ešte pred večerou
spestrila program i spevácka
skupina seniorov Sučianka.
Po príjemnej večeri, zákusku
a káve vystúpil s krátkou prezentáciou Martin Matula, všeobecne
nazývaný Tino.Žrebovanie cien
tomboly bolo vyvrcholením celej
zábavy. Koniec bol (podľa niektorých) trošku skoro, ale pre organizátorov tak akurát.
Želania všetkého dobrého
v novom roku nemali konca-kraja. Takéto stretnutie, ba možno
ešte lepšie, chce výbor Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov
na Slovensku uskutočniť aj počas fašiangov pri príležitosti „pochovávanie basy“.
V marci teda dovidenia.
J. Šteuček
ZO JDS Sučany
Foto T. Pročka
29
Tvorivé písanie seniorov na Spiši
Dňa 7. októbra som sa v Bratislave zúčastnila na medzinárodnej konferencii k 20. výročiu vzniku univerzít tretieho veku na Slovensku. Prednáška PaedDr. B.
Lehoťanovej, PhD., Vzdelávanie –
prostriedok na sebaaktualizáciu,
v ktorej sme sa okrem iného dozvedeli o tvorivom písaní, ma zaujala. Moja pozornosť venovaná
tejto problematike nebola náhodná, keďže touto témou sme sa za-
čali v OO JDS zaoberať už začiatkom roka. A tak sa 23. novembra
stretlo šestnásť dôchodcov zo
Spišskej Novej Vsi, Krompách,
Spišských Vlách s PaedDr. Štefanom Šimkom. Mali sme možnosť
písať o témach Dnes ráno a Rozhovor s časom. Je medzi nami veľa talentovaných dôchodcov len
musíme na sebe pracovať. Význam vzdelávania v seniorskom
veku je rovnako dôležitý ako
v mladosti. Krásny slnečný deň umocnil naše pozitívne emócie,
a tak sa už teraz tešíme na ďalšie
stretnutie s tvorivým písaním.
Mgr. J. Prochotská
podpredsedníčka
OO JDS Spišská Nová Ves
Foto archív autorky
Seniori KO JDS v Trenčíne – seniorom Hornej Nitry
KO JDS v Trenčíne dňa
15. júla 2010 vyzvala seniorov na
pomoc občanom v oblastiach postihnutých povodňami pod názvom Seniori - Seniorom. Podporili sme vyhlásenie Výzvy Jednoty dôchodcov na Slovensku na
pomoc starším ľuďom v oblastiach postihnutých v tomto roku
prírodnou katastrofou. V tomto
období nikto z nás nepredpokladal, že aj Hornú Nitru postihne
prívalová vlna od Handlovej. Vo
výzve bolo odporúčanie, aby seniori prispeli minimálnou čiastkou 50 centov, ktoré odovzdajú
hospodárovi ZO JDS.
V zmysle výzvy bola na zasadaní Rady KO JDS v Trenčíne
dňa 24. augusta 2010 vymenovaná komisia na rozdelenie príspevku Seniori – Seniorom v zložení: Zlatka Šumajová – predsedníčka, Ing. Miroslav Kmeť – podpredseda a členovia: Anna Šimová, Ing. Jozef Šimko a Mgr. Vladislav Bančák. Komisiu informoval podpredseda komisie o škodách a postihnutí občanov povodňou, ktorá vyčíňala na Hornej
Nitre, hlavne v Ráztočnianskej
doline. Boli vytopené domy, zničené mosty, lávky pre chodcov,
cesty a poškodená železničná
trať Prievidza – Handlová. Postihnuté povodňou dňa 15. augusta
2010 boli najmä obce Chrenovec
– Brusno, Veľká Čausa, Ráztočno-Jalovec, Malá Čausa, Remata.
Členovia komisie odporučili celú
zbierku odovzdať OO JDS v Prievidzi, ktorá rozdelí financie postihnutým členom ZO JDS v spomínaných obciach.
Na rokovaní Okresnej rady
JDS v Prievidzi bolo prijaté uznesenie o rozdelení finančných prostriedkov vo výške 3 740,00 eur
68 členom postihnutých povodňou. Finančný príspevok bol vypočítaný vo výške 55,00 eur na
jedného postihnutého povodňou.
Finančné prostriedky na vyplatenie poškodeným členom boli
poukázané 16. novembra 2010
určeným ZO JDS poštovým poukazom na adresu predsedu ZO
JDS, ktorý zabezpečil vyplatenie
finančných prostriedkov členom
JDS. Okresná organizácia JDS
v Prievidzi vyslovuje úprimné poďakovanie vyzývateľom zbierky
Ing. Jozefovi Miklošovi, predsedovi KO JDS v Trenčíne, 1. podpredsedníčke Mgr. Anne Prokešovej a podpredsedníčke pre ekonomiku Zlatke Šumajovej.
Ďakovné listy poslali organizátorom zbierky, ako aj občanom
a organizáciám z celého Trenčianskeho samosprávneho kraja,
ktorí podporili aktivitu KO JDS
Trenčín a prispeli na pomoc postihnutým seniorom, aj starostovia najviac postihnutých obcí
Malá Čausa a Ráztočno. Všetkým
zainteresovaným, ktorí sa podieľali na organizovaní zbierky,
v mene svojom aj v mene postihnutých seniorov ďakujem.
Verím v človeka, v ľudí. V ich
šľachetnosť. V schopnosť spolupatričnosti seniorov, ktorí zo
svojho mála darovali. Dokázali,
že naša generácia, vie čo znamená ľudské priateľstvo a spolupatričnosť.
Ing. Miroslav Kmeť
predseda OO JDS Prievidza
30
Krása prácou vytvorená
Dlhé jesenné a zimné večery
odnepamäti vytvárali podmienky
na tvorivú činnosť ľudského umu
a šikovnosti ľudských rúk. Naša
ZO JDS v Margecanoch v posledných novembrových dňoch usporiadala výstavu Margecianske
zručné ruky, na ktorej sa zúčastnilo 40 obyvateľov našej obce.
Stoly, steny aj podlaha spoločenskej sály obecného úradu žiarili
ľudskou vynaliezavosťou a šikovnosťou. Od jednoduchých výšiviek, háčkovaných dečiek, tkaných kobercov,
pletených svetrov, krásnych
maľovaných
i vyšívaných obrazov, úchvatných drevorezieb až po novodobé
výtvory
ľudského umu,
ako sú výrobky
z papiera, servítok či bižutéria,
origamy a pod. Počas troch dní si
výstavu pozrelo 230 návštevníkov vrátane detí materskej a základnej školy.
Zo 75 zápisov vyberáme:
„Je potešujúce, že aj v tejto
rýchlej dobe si ľudia nájdu čas
na tvorbu týchto úžasných ručných prác. Vďaka nestarnúcim
členom ZO JDS, že majú elán
a chuť organizovať takéto podujatia.“
Čo k tomu dodať? Veľmi nás
teší, že sme ľudí oslovili a spríjemnili im dni.
Margita Šefčíková
členka výboru ZO JDS
v Margecanoch
Foto Ing. Eduard Pintér
Vychádzka seniorov na Muránsky hrad
„Len aby vydržalo počasie, len
aby vydržalo babie leto,“ týmito
slovami komentovali predpoveď
počasia seniori ZO JDS v Revúcej. V sobotu ráno bol pristavený autobus, ktorý nás odviezol
na Veľkú Lúku. Naším cieľom bol
Muránsky hrad.
Jeseň a seniori majú k sebe
blízko. Slnko sa predieralo, a hoci už bol prvý mráz, chladno nám
nebolo, keď sme vykročili nadýchať sa čerstvého vzduchu a pokochať sa krásnymi farbami prí-
rody. Ani maliar hádam nevie tak
vymaľovať obraz jesene, ako to
dokáže sama príroda. Medzi nami boli aj seniori, ktorých nohy
už odmietajú poslúchať, a tak
bol k dispozícii konský povoz.
S nostalgiou sme spomínali na
mladé časy, keď „rebriňák“ nebol
ničím výnimočným, neslúžil však
ako dopravný prostriedok, ale na
ťažkú robotu na poli a v lese.
Muránsky hrad sa nám predstavil v celej svojej kráse. O jeho
histórii nám porozprával dobro-
voľný člen ochrany prírody pán
M. Hromada. Hrad, ktorý bol nedobytnou baštou pre Turkov,
nám pri slnečnom počasí poskytol výhľad na celé okolie. Oboznámení sme boli s polohou a názvami jednotlivých vrchov a dolín. Pri pohľade na Kráľovu hoľu
sme si zaspievali piesne o tomto
vrchu a o Muráni, ktoré sa niesli
Muránskou planinou. Dozvedeli
sme sa niečo aj o jej unikátnej
flóre. Po dlhšej chôdzi nám dobre
padlo občerstvenie a oddych
v chate pod hradom. V prekrásnej prírode nám čas rýchlo ubehol a na tejto jesennej prechádzke sme zabudli aj na naše choroby a starosti. Aj keď je Muránsky
hrad iba niekoľko kilometrov od
Revúcej, veľa seniorov ho od mladosti nenavštívilo.
Naša oblasť má veľa krásnych
miest, ale akosi si to uvedomíme
len vtedy, keď sa ta zatúlame.
A tak naša jarná vychádzka bude
smerovať na ďalšie „zabudnuté
miesto“.
Elena Lúčová
ZO JDS Revúca
Pohľad z Muránskeho hradu na okolité vrchy Muránskej planiny
Foto archív autorky
31
Seniori recitovali
Mestská organizácia Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Poprade zorganizovala zaujímavé
a nezvyčajné podujatie. Cieľom
bol prednes poézie, prózy, vtipného slova a vlastnej tvorby. Nezvyčajné aj preto, lebo v súčasnosti
sa poézii venuje málo miesta, napríklad v televízii.
Chvíľky poézie s úžasným
hlasom a prednesom Viliama Záborského vnášali do našich domácností akýsi pocit sviatočnosti. Neboli to iba nedele, ale žiadne podujatie sa nezaobišlo bez
poézie. Tento žáner dnes v televízii chýba a krásnu zostavu slov
a myšlienok strieda veľké množstvo vulgarizmov.
Máme skvelých hercov, môžeme byť hrdí, ale je škoda, že to
nemôžeme povedať o obsahu.
Vulgárne výrazy v každom obraze. A tvorba zo zahraničia? Tvrdosť, zabíjanie, krv, oheň, smrť.
Asi aj preto bolo toto podujatie
ako hojivý balzam na dušu.
Mnohí účastníci prezradili, že
neverili, že sa to podarí. Mestská
organizácia JDS oslovila všetky
denné centrá seniorov (kluby
dôchodcov) na území mesta Poprad.
Na pozvanie reagovali dôchodcovia z denných centier Limba
a Xenón a na osobné pozvanie
i niektorí zo Spišskej Soboty.
Prišli aj členovia ZO JDS zo Svitu. JDS je občianske združenie
a má za cieľ najmä udržať dobré
životné podmienky a nezabúda
ani na záujmovú činnosť. Nie je
konkurentom denných centier
seniorov, ale partnerom, aspoň
sa o to ustavične pokúšame, ale
so slabším výsledkom. JDS sa
snaží organizovať podujatia pre
všetkých – členov i nečlenov, podľa toho, kto má aký záujem.
Prekvapilo nás 46 účastníkov
podujatia a 12 recitátorov. Sťahovalo mi hrdlo dojatím, keď som
počúvala 80-ročných starkých
recitovať vlastnú či inú tvorbu
a dokonca naspamäť. Pána Húsku doviezli z Domova dôchodcov
na Komenského ul. a bol úžasný.
Opäť sme sa započúvali do ruského jazyka, ktorý sme už celkom odhodili.
Celý západný svet sa chce učiť po rusky, lebo je výhodné obchodovať s Ruskom, ale aj kultúrne výmeny sú dôležité. My
však ideme od mantinelu k mantinelu a vôbec nám neprekáža, že
dovážame menej hodnotnú literatúru či filmy, len keď sú anglické alebo americké. Strácame svoju identitu a už prestávame rozumieť vlastným vnúčatám, ale
i názvom. Slovenský názov je ojedinelý v bežnom živote.
To všetko sa nám preháňalo
mysľou, keď sme počúvali recitátorov a naše nadšenie a pocit
spokojnosti prežívali spolu s nami aj naši hostia PhDr. Augustín
Kuchár, gymnaziálny učiteľ slovenského jazyka, riaditeľ, zakladateľ divadla malých javiskových
foriem OKO a úspešný autor
útlych, ale obsažných kníh, pani
Ľudmila Netíková, novinárka
a prvá dáma prednesu poézie,
pán Mikuláš Argalácz, učiteľ, novinár a autor zaoberajúci sa históriou Popradu.
Obdivovali týchto starých ľudí
a myslím si, že všetci sme sa rozchádzali s úžasným pocitom,
ktorý dodáva energiu, hrdosť
a zároveň konštatovanie, že staroba neznamená nečinnosť, staroba znamená múdrosť, skúsenosť a snahu ešte stále niečo dokázať.
kúpalisko v Oraviciach. Účastníci hovoria, že po každej návšteve
Oravíc im je lepšie na tele i na
duši.
Šport a dôchodcovia? Ak takémuto spojeniu neveríte, určite
sa mýlite. Keď zalistujeme v kronike nižnianskej organizácie, nájdeme množstvo fotografií zo
športových podujatí. Napríklad
volejbalové družstvo sa pravidelne zúčastňuje na turnajoch v okrese Námestovo. Sami organizujeme športové dni pre vnúčatá. Aj
na poslednom z nich boli zaujímavé disciplíny a dobrá nálada.
Výborná je aj spolupráca s Obec-
ným úradom Nižná. Využívame
priestory kultúrneho domu, obecný rozhlas, miestne noviny,
dostávame od úradu i finančnú
pomoc. My zasa organizujeme
brigády dôchodcov pri upratovaní obce. Podobne treba spomenúť
aj dobré vzťahy s poľnohospodárskym družstvom. Kultúrno-spoločenské stretnutia sú naozaj obľúbené. Spomienky na roky minulé sú vďačnou témou rozhovorov, sú tým základom, na ktorom
sú postavené priateľské vzťahy
medzi staršími ľuďmi. Preto sa
pravidelne stretávame na Seniorpárty.
Anna Gordiaková
Živý organizmus
Priemerne raz za týždeň sa
z obecného rozhlasu ozve oznámenie o podujatí, ktoré pre
dôchodcov pripravuje Miestna organizácia JDS. Je to znak toho,
že JDS v Nižnej na Orave nie je
len akési formálne spoločenstvo,
ale organizmus, ktorý žije a vie,
aké sú potreby nielen členov organizácie, ale všetkých skôr narodených občanov.
Veľmi populárne sa stali zájazdy do Poľska. V roku 2010 ich
bolo päť a počet účastníkov bol
vyše 200. Samozrejme, niektorí
boli viac ráz. Čo do popularity,
konkurujú im výlety na termálne
32
Mnohí z nás sa zúčastnili na
stretnutí v Oravskej Jasenici pri
príležitosti Medzinárodného dňa
žien, uskutočnilo sa i stretnutie
v rámci Mesiaca úcty k starším či
vianočný večierok.
Nezabúdame ani na tých, ktorí sú zo zdravotných dôvodov pripútaní na lôžku.
Navštevujeme ich a takisto
pamätáme aj na obyvateľov Domu dôchodcov v Tvrdošíne. Jedným z pilierov činnosti sú aj
prednášky a besedy.
Námety boli pre našich členov
zaujímavé (oravské vtáctvo, osobnosti slovenskej histórie, ochrana
zdravia v staršom veku, bezpeč-
nosť na našich cestách, beseda
so starostom o problémoch obce).
Ako vidíte, činnosť našej MO JDS
je bohatá.
Veď to, že v obci s 3 800 obyvateľmi je 360 členov JDS, určite
zaväzuje.
ne. Na pozvanie vystupujeme aj
v okolitých dedinách a mestách,
pravidelne chodievame spievať
na Matičné dni, ktoré každoročne usporadúva mesto Trenčianske Teplice pre svojich hostí, keď
celé mesto ožíva krásnymi krojmi
a ľudovými piesňami.
Keďže v súčasnosti sme už
takmer všetky na dôchodku, vystupujeme na všetkých podujatiach, ktoré organizuje JDS, boli
sme aj na krajskej prehliadke súborov JDS vo Zvolene a v Žiline.
Chodievame spievať aj na pohreby na požiadanie príbuzných
zomrelého, alebo ak navždy odíde
niektorý člen našej organizácie,
sprevádzajú ho na poslednej ceste naše piesne. Počas vianočných
sviatkov spievame koledy na polnočnej omši, ktorá býva v kultúrnom dome. Pred piatimi rokmi
sme na pozvanie vystupovali pri
príležitosti Dňa matiek v talianskom mestečku Malegno. Naše
kroje a ľudové piesne tak očarili
miestnych obyvateľov, že sme ich
museli viackrát opakovať, a hlasné bravó bolo našou odmenou.
Vtedy sme si uvedomili, aké veľké
bohatstvo sa skrýva v našich ľudových piesňach a krojoch. Dňa
23. októbra 2010 sme oslávili
pätnásť rokov našej činnosti
v miestnom kultúrnom dome
v spolupráci s obecným úradom.
K tomuto jubileu sme si nacvičili
program nazvaný Urbárske počty,
kde sme si pripomenuli staré
zvyky v našej obci, keď sa pravidelne na fašiangy konalo vyúčtovanie urbára. Ľudia vtedy nielen
počúvali, ale sa vedeli aj zabaviť
a zaspievať si. Okrem našej speváckej skupiny v programe vystúpili aj mladé talenty z obce, a to
v speve, poézii a hre na husliach
a akordeóne. Ako hosť vystúpila
mužská spevácka skupina Chotár z Hornej Súče, ktorých zvučné hlasy potešili všetkých ľudí
v sále kultúrneho domu. Naše šikovné ženy napiekli koláče a pri
dobrom guláši a hudbe sme oslavovali až do neskorého večera.
Oslavy sme mohli vykonať iba
za výdatnej pomoci obecného
úradu a sponzorov, z ktorých
nám najviac pomohla naša JDS.
Podľa vyjadrenia občanov sa im
program veľmi páčil a my si už
iba prajeme dobré zdravie a pevné hlasy, aby sme mohli naďalej
pokračovať v našej činnosti, ktorá nám dáva radosť zo života, keď
zabúdame na to, koľko máme rokov a čo všetko nás bolí.
PhDr. Jozef Brezovský
Naše výročie
Pred pätnástimi rokmi sa
skupina žien z dediny Chocholná-Velčice, ktorá leží neďaleko
Trenčína, rozhodla, že si založí
spevácku skupinu.
Vedúcou speváckej skupiny
sa stala pani Anna Petrová, z ktorej iniciatívy skupina vznikla.
Našiel sa aj ochotný harmonikár
pán Jaroslav Surovský, ktorý
tónmi svojej harmoniky sprevádzal náš spev. Neskôr sme našu
spevácku skupinu nazvali Studienka podľa studničiek kyseliek,
ktorými oplýva naša chocholniansko-velčická dolina. Dnes má naša Studienka jedenásť speváčok
a naše piesne znejú najmä na
všetkých kultúrnych podujatiach
v obci. Schádzame sa pravidelne
každý týždeň a vždy sa tešíme na
novú pieseň, ktorú nacvičujeme
na obecnom úrade, pričom s nami sedáva aj náš pán starosta.
Spievame piesne predovšetkým z okolia nášho regiónu, ale
zaspievame si aj iné pekné pies-
Anna Petrová
vedúca speváckej skupiny
Spevácka skupina Studienka s hosťami z Matice slovenskej
Foto archív autorky
33
Babičky šantili, aby pobavili rovesníkov
Už trinásť posedení pri hudbe
usporiadal krúžok spoločenských aktivít, ktorý vedie pani
Eva Valentová v novozámockej
mestskej organizácii JDS.
Organizácia združuje viac ako
päťsto členov, najviac v Nitrianskom samosprávnom kraji, a činnosť vyvíja pod vedením predsedu
Ing. Jozefa Hrabinu. Ako povedal:
,,Významnou zložkou aktivity našich členov je práca v záujmových
krúžkoch, a to v krúžku paličkovej čipky, spoločenských aktivít,
speváckom, turistickom krúžku
a v krúžku jogy.“ Dvanáste stretnutie zvolal krúžok spoločenských aktivít na 11. decembra
2010 do veľkej sály klubu
dôchodcov.
Zišli sa tam tí, ktorým Mikuláš do čižiem o. i. priniesol aj dve
zdravé nohy, pretože hudbu
a spev v podaní pánov Juraja
Makaiho a Františka Kaňáka
nielen počúvali a hlasom umocňovali, ale aj na parkete v tanci
užívali. Tomu však predchádzal
program. Bol ladený vianočne,
slávnostne, ale aj silvestrovsky
humorne. Napríklad Malý spevokol dôchodkýň pod vedením pani
Gréty Hrabovskej koledami navodil vianočnú atmosféru.
Silvestrovskú zasa priblížili
v skečoch pani Rozália Palíková
a pani Alžbeta Fraňová. Ako matka a dcéra sa tešili z listu, v ktorom otec písal z Ameriky dcére,
že v balíku dostane na šaty. Balík prišiel. Vzrušene ho vybaľovali, kým napokon z kopca papierov
vylovili zásielku – dve ramienka
na šaty. Rozčarované sa rozhodli
tiež poslať balík. V ňom malo byť
lano, ktoré vraj má prijímateľ
použiť iba raz. Čo však na posedeniach už bolo neraz, to bol scé-
nický tanec dôchodkýň v rytme
country pod vedením pani Kataríny Dankovej.
A to už bolo výzvou na zábavu, na ktorej sa zúčastnili aj členovia Svojpomocného klubu stomikov a CSEMADOK-u.
Trinástym posedením bol
predsilvestrovský večierok 30. decembra 2010, ktorý bol rovnako
úspešný ako predchádzajúce
stretnutia.
Krúžok spoločenských aktivít
však neorganizuje len zábavy, hoci už na 12. február 2011 vyhlásil
fašiangovú veselicu, ale na pondelňajších stretnutiach robia
dôchodkyne ikebany, skrášľujú
okolie klubu, pripravujú zájazdy
či opekačky, alebo si len tak pre
vlastné potešenie zaspievajú.
Mária Ballová
Nové Zámky
Spevácky súbor Rubín zo Skalice sa činí
Svoju históriu píše už 13 rokov. Ide o spevácky súbor, ktorý
funguje od založenia Mestskej organizácie JDS v Skalici. Od založenia spevácky súbor Rubín až
do septembra 2010 viedol umelecký vedúci pán Matej Kabzáni,
ktorý však pre pretrvávajúce
Matej Kabzáni v strede
zdravotné ťažkosti sa svojho
umeleckého postu vzdal. Novým
vedúcim sa stal pedagóg ZUŠ
Skalica pán Jaroslav Pirkl.
Členovia súboru Rubín, v ktorom je 25 seniorov a senioriek, sa
v súčasnosti stali zároveň „žiakmi“ Základnej umeleckej školy
v Skalici. Počas svojho účinkovania súbor pripravil a nacvičil vyše 70 titulov, pričom základom
sú úpravy piesní nielen zo Záhoria a susednej Moravy, ale aj viaceré piesne z Bulharska, Poľska,
či Nemecka. Za sebou majú takmer 100 koncertov, nielen v Skalici, ale aj v blízkom
okolí, ako aj v zahraničí.
Pri svojom 10. výročí vzniku dostal súbor Rubín od mestského zastupiteľstva
ocenenie Cena mesta
Skalica za vynikajúce
výsledky v oblasti
kultúry a šírenia
dobrého mena mesta
Skalica doma i v zahraničí.
Členovia speváckeho súboru Rubín,
ktorí sa pravidelne
týždenne stretávajú
pri nacvičovaní svoj-
34
ho čoraz bohatšieho programu,
sa vždy radi zúčastňujú na Prehliadke speváckych súborov
v Gbeloch.
Pre nás, ako vždy hovorieval
dnes už bývalý umelecký vedúci
pán Matej Kabzáni, je táto prehliadka jedným z vrcholov umeleckej sezóny a oprávnene patrí
medzi najobľúbenejšie pre neopakovateľnú atmosféru sršiacu
elánom, radosťou a spolupratričnosťou.
Je to ohromný priestor na načerpanie inšpirácie a skúseností,
takých potrebných pre umelecký
rast každého jedného z nás – dodal pán Matej Kabzáni.
Spevácky súbor svoje umelecké ambície zavŕšil nahrávkou CD
nosičov Naše najobľúbenejšie
a Piesne Slovákov z Bulharska,
ako aj CD nosiča s vianočnou tematikou.
Nosiče pri každom vydaní pokrstili na príležitostnom verej-
nom vystúpení, ako inak – červeným skalickým rubínom.
Od septembra 2010 sa spevácky súbor Rubín dostal pod
krídla ZUŠ Skalica a vedenia sa
ujal učiteľ hudby a spevu Jaromír Pirkl, ktorý istotne odborne
zvýši doterajšiu úspešnú činnosť
súboru.
Drahomír Čermák
OO JDS Skalica
Foto archív autora
Keď Častkovčania majú radi svojho starostu
Častkovce sú neveľká obec
v Trenčianskom kraji. Keby ste
sa kohokoľvek z 1 087 obyvateľov
tejto obce spýtali, či sa im tam žije dobre, odpoveď by bola rovnaká. Áno, lebo majú starostu pre
všetkých, mladých i starých. Je
to starosta a zároveň poslanec
NR SR pán Bc. Dušan Bublavý.
Počúva aj hlasy seniorov, aj keď
on sám má do seniorského veku
ešte ďaleko.
Jednota dôchodcov na Slovensku v Častkovciach i jeho zásluhou má za sebou veľa pekných akcií a podujatí.
Za všetky akcie môžem spomenúť pekný a nezabudnuteľný
výlet na pútnické miesto do Litmanovej či pravidelné spoločné
stretávanie seniorov v klube
dôchodcov.
Starosta pán Bublavý veľmi
podporuje tieto aktivity, ba aj
sám rád zavíta medzi nás seniorov, pobeseduje s nami, vypočuje
si nás, pomôže finančne, či zabezpečí kultúrny program.
Pod jeho vedením prosperuje
nielen naša obec, ale aj my seniori. My seniori sa tešíme, že aj
keď už máme produktívny vek za
sebou, necítime sa zbytoční. Za
to všetko mu patrí naša vďaka.
Anna Kurucová
predsedníčka ZO JDS Častkovce
Foto archív autorky
Obec, v ktorej sa stále čosi deje
V malebnej dedinke pod Busovom sa stále čosi deje. Je pravdou, že týchto obcí pod Busovom
je viac, ale nám ide o dedinku
Sveržov. Istý čas tam býval aj
známy český spevák a skladateľ
Jiŕí Zmožek. V tejto obci je čulý
spoločenský život.
Podľa hodnotenia starostu obce a poslanca VÚC pána Pavla
Ceľucha a predsedníčky Jednoty
dôchodcov na Slovensku pani
Margity Beňovej majú veľkú zásluhu na týchto aktivitách aj členovia Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Výbor ZO JDS sa schádza pravidelne a pripravuje akcie, na ktorých sa zúčastňujú skôr narodení spoluobčania. Ak sa v obci or-
ganizuje niečo pre verejnosť, členovia JDS sú vždy na požiadanie
starostu ochotní pomôcť. Členovia JDS sa aktívne zapájajú aj do
skrášľovania obce a do ochrany
životného prostredia.
V chotári svojej obce vysadili
1 200 stromčekov, starajú sa
o údržbu verejných priestorov,
ako je okolie kostolov, cintorína,
35
Tí, ktorým to zdravie dovolí, sa aktívne zapájajú aj do
športovej aktivity.
Svedčí o tom aj
umiestnenie na Okresných športových hrách v Kružlove, kde Sveržov
obsadil z dvanástich družstiev 1.
miesto. Dvaja členovia sa zúčastnili
Členovia JDS Sveržov pri úprave okolia studničky
na XIII. celoslovenmiestneho potoka, obnovili aj
skom turistickom zraze a športojednu z bývalých poľných studnivých hrách seniorov Slovenska vo
čiek a pod. V obci vyhlásili súťaž
Svidníku, kde sa družstvo Prešovo najkrajšiu záhradku, ktorú saského kraja umiestnilo na 1. miesmi dôchodcovia vyhodnocujú
te.
a víťazov aj odmenia. SpoluobčaVeľkú zásluhu na týchto aktinia sa starajú aj o svoje zdravie.
vitách má celý výbor, no túto or-
ganizáciu veľmi zaktivizovala
najmä doterajšia predsedníčka
pani Margita Beňová, ktorej OR
JDS v Bardejove ďakuje za vynaložené úsilie a prácu v prospech
JDS. Na hodnotiacej schôdzi,
ktorá sa konala dňa 6. februára
2011, bola za predsedníčkou zvolená pani Mária Tilulová. Do výboru boli doplnené dve nové
členky pani Hiščarová a pani Foľtová. Členovia JDS v Sveržove sú
vďační za pomoc a pochopenie
pre starších občanov zo strany
vedenia obce, ako aj členov folklórnej skupiny, ktorá im takmer
vždy spríjemní ich spoločenské
stretnutia.
Mgr. Anna Petričová
OO JDS Bardejov
Foto Anna Richvalská
Adventné popoludnie v Uníne
Bielučký sneh zahalil celý
kraj, akoby sa chystal uvítať sv.
Mikuláša, ktorý v nedeľu 5. decembra 2010 pozdravil všetkých
prítomných v kultúrnom dome
a poslušným deťom odovzdal pár
sladkostí. Celé odpoludnie sa
nieslo v réžii obecného úradu
a miestnych spoločenských organizácií.
Naša ZO JDS pripravila v zasadačke peknú vianočnú výstavku, ku ktorej prispeli svojimi výtvormi deti ZŠ
a MŠ, ako aj
klienti sociálneho
zariadenia Barborka.
Členky
JDS
uvarili sviatočnú
vianočnú kapustnicu, ktorú mali
možnosť ochutnať
všetci návštevníci
podujatia. Výstavku otvoril krátkym príhovorom starosta obce
pán Štefan Andel a spevácka
skupina Radosť zaspievala niekoľko kolied ako predzvesť predvianočného obdobia. Celú akciu
spestrila svojím vystúpením dychová hudba Unínčanka. Za stoly
zasadli tí, čo chceli ochutnať kapustnicu a podebatovať si pri pohári vianočného punču.
Veríme, že o rok sa lepšie vydarí počasie a že podobné podujatie zopakujeme ešte s hojnejšou
účasťou.
Štefana Jurigová
predsedníčka ZO JDS v Uníne
Foto archív autorky
Zlatomoravskí seniori sa zabávali
Fašiangy sú neoddeliteľnou
súčasťou nášho života a naši seniori sa o takéto podujatia živo
zaujímajú.
V piatok dňa 4. februára 2011
sme sa prišli zabaviť na tradičnej
fašiangovej zábave, ktorá sa konala v SOŠT na Ul. 1. mája.
O pestrý program sa postarala
naša spevácka skupina Babička
a nechýbali ani fašiangové šišky,
ktoré pre nás sponzorsky zabezpečila pani riaditeľka Mgr. Šmálová. Tradície fašiangov oživili
členky JDS z Chyzeroviec, ktoré
nás obsluhovali vo svojich pestrých krojoch – kašmírkach a perlových čepcoch. Touto cestou sa
chceme poďakovať všetkým organizátorom a sponzorom, ktorí
nám venovali vecné dary do bohatej tomboly, ako aj za finančnú
pomoc.
Do tanca nám hrala veselá
hudba pána Levického, ktorá oživila v našich spomienkach aj
starodávnejšie piesne našich starých materí.
E. Páleníková
ZO JDS Zlaté Moravce
36
Kytičku pre jubilantov uvili z lásky,
úcty a úprimných slov
Žiť život človeka je najväčšou
skúškou prírody, je vedou, umením i dlhoročnou prácou zároveň. Nie každý má rovnaké zdravie a nadanie, ale každý z nás má
rovnakú šancu byť človekom.
Túžbou každého z nás je uchovať
si život čo najdlhšie a takto prežívať spokojnú jeseň života.
V utorok 16. novembra 2010
Mestská organizácia JDS Brezno
v spolupráci s Denným centrom
Prameň Brezno, s ktorým dlhodobo spolupracuje, pozvali dvadsaťpäť svojich členov na stretnutie seniorov pri príležitosti ich
krásnych životných jubileí 70,
75, 80, 85 rokov. Prijatie sa
uskutočnilo v obradnej sieni
MsÚ v Brezne. Členky zboru pre
občianske záležitosti privítali
oslávencov milým príhovorom,
precítenou poéziou a kytičkou
pristavíme, zmiernime doterajší
rytmus života, odložíme každodenné starosti a prídeme k Vám.
Je to radosť potriasť ruku, je to
česť vysloviť úctu, je to srdce,
ktoré Vám úprimne hovorí „ďakujem“!
Po slávnostnom príhovore sa
jubilanti podpísali do pamätnej
knihy MsÚ, boli obdarovaní milou pozornosťou a kvietkom,
s prianím všetkého najlepšieho
do ďalších rokov života. Za všetkých jubilantov sa poďakoval
Mgr. Daniel Kianica, člen výboru
JDS Brezno. Po slávnostnom prípitku, ktorý predniesol viceprimátor Bc. Ján Račák, sa rozprúdila medzi jubilantmi navzájom
a prítomnými hosťami družná
debata.
Stretnutie jubilantov ďalej pokračovalo v Dennom centre Pra-
prekrásnych melódií. Jubilantov
predstavila členka ZPOZ-u pani
Viera Maková a potom sa k jubilantom slávnostne prihovoril zástupca primátora Bc. Ján Račák.
Okrem iného povedal: „Chcem
Vám pri tejto príležitosti vyjadriť
úctu a vďaku za Vaše plodné roky, za doterajšiu činnosť vo verejnom živote nášho mesta i za prácu, ktorú ste doteraz vykonali
v prospech svojich najbližších.
Rozhodli sme sa, že sa na chvíľu
meň, kde ich slávnostne privítala
vedúca pani Katarína Kokavcová.
Za MO JDS sa milými slovami
prihovoril podpredseda pán Ivan
Haľama, poďakoval za ich obetavú prácu a poprial, aby dni životnej jesene prežívali v príjemnej
pohode a radosti. Ďalej sa jubilujúcim seniorom prihovorila vedúca odboru školstva a sociálnych vecí MsÚ PhDr. Ing. Ivana
Kružliaková, PhD., zaželala všetkým veľa zdravia, lásky a porozu-
menia v kruhu svojich najbližších. Posedenie pokračovalo malým občerstvením, niekoľkými
piesňami speváckej skupiny Senior a k dobrej nálade prispela aj
harmonika pani Evky Brucháčkovej. Potešili sa, keď si mohli
pozrieť fotografie zo stretnutia
v obradnej sieni, ani nie po hodine ako sa prijatie uskutočnilo.
Bolo to veľmi príjemné stretnutie, všetci si spoločne zaspomínali na staré časy, zaspievali
a na tento deň budú určite dlho
spomínať.
Takéto stretnutie jubilantov
v Brezne nebolo po prvý krát, ale
sa koná pravidelne už niekoľko
rokov. Chceme sa poďakovať zastupiteľstvu mesta Brezna, že
podporuje podujatia, ktoré organizuje JDS v Brezne.
Hlavným organizátorom aktivít seniorov je však denné centrum Prameň (bývalý Klub
dôchodcov), v ktorom sa odohráva čulý život breznianskych seniorov. Pracuje tu niekoľko aktívnych krúžkov, konajú sa prednášky na rôzne aktuálne témy,
vzdelávacie projekty, organizujú
sa zábavné podujatia v priebehu
roku (fašiangy, letný bál, guláš
a pod.). Spevácka skupina a divadelný krúžok vystupujú na
rôznych akciách aj mimo Brezna.
Denné centrum aktívne spolupracuje aj s ostatnými organizáciami (SZZP, UNaSS, KST a p.),
ktoré v meste pôsobia, a ich aktivity navzájom koordinuje.
Členovia mestského zastupiteľstva a tiež primátor mesta Ing.
Jaroslav Demian sa na týchto
podujatiach zúčastňujú a všemožne ich podporujú. Seniori
mesta Brezna sú za to vďační
a dúfajú, že spolupráca a podpora z ich strany bude naďalej pokračovať.
Anna Stanislavová
tajomníčka MO JDS Brezno
Foto Ing. Dalibor Lupták
37
Jubilejný ples seniorov v Žiari nad Hronom
Nebýva zvykom, aby plesovú
sezónu v okresnom meste otváral
seniorský ples. A predsa sa tak
v Žiari nad Hronom stalo: 14. januára 2011 sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hro-
pán Ján Hlaváč. Tak, ako skoro
každú akciu žiarskych seniorov,
tak aj tento ples perfektne moderovala pani Silvia Hlôžková. Vo
svojom príhovore načrela do histórie francúzskych plesov v ča-
nom uskutočnil jubilejný – v poradí 10. ples seniorov. Zorganizovala ho ZO JDS v Žiari nad Hronom pod vedením jeho predsedu
pána Jána Trubena, ktorý tento
ples aj otvoril. Spolu s viceprimátorom pánom Petrom Antalom
predniesli slávnostný prípitok,
privítali prítomných seniorov
i hostí, medzi ktorými nechýbal
ani predseda KO JDS pán Albín
Mesiarik a predseda OO JDS
soch kráľa Ľudvíka 14., a tak do
nášho plesu vniesla pár prvkov
francúzskeho plesového bontónu. Už tradične u nás otvárajú
plesy najmladší tanečníci spoločenských tancov z dielne tancmajsterky Ing. Stelly Víťazkovej,
ktorí zožali veľký aplauz a obdiv
seniorov.
Majiteľka Tanečnej školy Stella sa už 9. sezónu venuje aj našim seniorom. Jej zásluhou sa
Tip ako ušetriť pri doprave taxíkom
Ak chcete v ojedinelých a nevyhnutných prípadoch, keď
potrebujete použiť taxík, ušetriť na nákladoch, odporúčame, aby ste si taxík vždy, ak je to možné, objednali telefonicky.
O pár minút príde.
Potom je cena za 1 km dopravy vždy nižšia približne až
o 50 % (napr. 0,46 eur), ako pri nástupe do taxíka na stanovišti alebo pri zastavení taxíka po zamávaní na neho
rukou (vtedy je cena vyššia, v tomto prípade približne
0,89 eur).
(ma)
úspešne predstavili hneď v úvode
pôvabnou štvorylkou. A ples sa
mohol začať. Prevažnú časť plesových hostí tvorili pekne ustrojené dámy. A veru bolo na čo pozerať. Vyzeralo to, že na parkete
sa veselo nezvŕtajú mladistvé seniorky, ale prinajmenšom roztopašné štyridsiatničky.
Pod taktovkou pani Stelly sa
väčšina plesových hostí zúčastnila aj na nácviku rytmického
tanca s westernovými prvkami,
pri čom nechýbala na parkete
dobrá nálada a pohoda.
A aký by to bol ples bez tomboly? Mnohí žiarski sponzori svojimi darmi prispeli k výbornej atmosfére plesu.
Veď I. cena od CK REKREAL –
letecký zájazd do Bulharska pre
jednu osobu v hodnote 418 eur
bola naozaj zaujímavá. Pod vedením známeho hudobníka pána
Trokšiara sa prevažná časť hostí
veselo zabávala od 16. hodiny až
do neskorých nočných hodín.
Neveríte? Tak prosím, tí seniori,
ktorí ešte nezačali s organizovaním plesov, by mali čo najskôr
ten prvý zorganizovať.
Držíme im palce!
Mgr. Soňa Šátanová
členka JDS
Foto archív autorky
38
III. seniorský ples v Richvalde
v prevažnej miere zúčastnila mládež. V Richvalde to boli predovšetkým seniori z celého okresu
Bardejov. Krásne vyzdobená spoločenská sála,
výborná hudba, ktorá ladila a stačili
sme jej tempu
aj my. Starostka obce privítala prítomných účastníkov, ako aj
hostí plesu.
Potom nasledoval príhovor predPles otvoril MUDr. Andrej Havrilla, poslanec VÚC
sedníčky OO
v Prešove
JDS Mgr. Anny Petričovej, ktorá sa vyjadrila,
pre nás skôr narodených bol na
prečo sa tento ples koná v Richvysokej úrovni. V tomto roku sa
valde. Je to preto, že je tu veľká
toto spoločenské podujatie pre
spoločenská sála, ale aj preto, že
seniorov uskutočnilo pod gesciou
Richvald je jej rodná obec, ku
starostky obce v Richvalde Ing.
ktorej má blízky vzťah. PrítomAnny Foľtovej v spolupráci s OO
ným odovzdala pozdrav primátoJDS v Bardejove.
ra mesta MUDr. Borisa HanuščaJe pravdou, že podobné plesy
ka. Ples otvoril poslanec VÚC
sa konali aj v iných obciach, kde
v Prešove a poslanec MsZ, člen
je JDS, no na týchto plesoch sa
Aj keď všetky znaky a pravidlá
uvedené v Bardejovských novostiach náš ples nespĺňal ani sa
celkom nepodobal na ten v opere,
MR v Bardejove MUDr. Andrej
Havrilla. Na plese sa zúčastnil aj
predseda OO JDS zo Svidníka
Mgr. Michal Artim. Po vystúpení
folklórnej tanečnej skupiny mladých nasledoval úvodný tanec,
ktorý zaplnil tanečný parket. Vyše sto dvojíc sa zvŕtalo v tempe
valčíka alebo tanga. Nálada bola
výborná. Cieľom tohto podujatia
sú okrem tanca a spevu aj mnohé stretnutia, ktoré za iných okolnosti by sa vôbec neuskutočnili. Stretli sa bývalí spolupracovníci, bývalí priatelia, známi a podobne. Okolo polnoci sa začalo
so žrebovaním tomboly. Na plesajúcich čakalo vyše hodnotných
60 cien. Osobitnou cenou bol zájazd k Egejskému moru. Aj prostredníctvom časopisu Tretí vek
chceme poďakovať za tento krásny spoločenský večer organizátorom plesu a obecnému zastupiteľstvu v Richvalde, ako aj tým,
ktorí prispeli do tomboly.
Mgr. Anna Petričová
predsedníčka OO JDS Bardejov
Foto archív autorky
Seniori Trnavského okresu plesali
V sobotu 5. februára 2011 sa
v Jaslovských Bohuniciach konal
v poradí už 3. ples seniorov okresu Trnava. Aj napriek tomu, že
na tohtoročnom plese oproti
predchádzajúcim plesom sa zúčastnilo o niečo menej tancuchtivých seniorov, bavili sa veľmi
dobre.
Ples slávnostne otvorili predseda okresnej organizácie pán
Jozef Štefánek, členka výboru
OO JDS pani Emília Tóthová
a predseda ZO JDS v Jaslovských Bohuniciach pán Ján Riška. Do tanca hrala hudobná skupina Duo Happy Song z Trnavy,
ktorá udržala dobrú náladu až
do skorých ranných hodín. Po
chutnej večeri sa podávala káva,
štrúdľa, pagáče, dobré červené
i biele víno a nealkoholické nápoje. Seniorom spestrila zábavu bohatá tombola, ktorá sa žrebovala
o polnoci.
Za zmienku stojí, že dámy
v ničom nezaostávali v róbach za
mladšími dámami, ktoré sa zúčastňujú na
rôznych reprezantačných
plesoch. Pestrosť
dlhých
rób sa krásne
vlnila po parketoch sály.
Páni prispeli
k dobrej atmosfére svojím šarmom.
Spokojní
seniori odchá-
dzali z plesu až nadránom s tým,
že o rok sa zasa stretnú v inej obci a ešte vo väčšom počte.
František Tóth
OO JDS Trnava
Foto archív autora
39
Opustili nás
Naši jubilanti
V prvých mesiacoch roka 2011 oslavujú svoje jubileum
80. rokov
pani Mária Myšková, predsedníčka OO JDS Piešťany;
75. rokov
pani Viera Chylová, predsedníčka OO JDS Námestovo;
pán Michal Bodnár
70. rokov
pán Ing. Ján Klocok, podpredseda JDS (ústredie);
pán Jozef Morbacher, predseda OO JDS Skalica
65. rokov
pani Matilda Danižová, predsedníčka OO JDS Považská Bystrica;
pani Irena Kamasová, predsedníčka OO JDS Humenné
Všetkým jubilantom blahoželáme k ich jubileu, prajeme
veľa zdravia, pohody v pracovnom i osobnom živote.
Predsedníctvo JDS
a redakcia časopisu Tretí vek
Dňa 13. januára 2011 oslávil 89 rokov pán Ján Nádvorník. Je zakladateľom a dlhoročným predsedom Mestskej organizácie JDS
v Sliači. K tomuto peknému výročiu mu blahoželáme a prajeme
veľa zdravia, šťastia a ešte veľa pekných chvíľ prežitých v rodinnom kruhu a s členmi našej organizácie.
Mgr. Ján Kíšik
člen výboru MO JDS
Na prahu nového roka 1. januára 2011 si pripomenula svoje vzácne životné jubileum – 80 rokov naša dlhoročná členka pani
Valika Kriváková. Naša pani Valika, ako ju všetci voláme, sa dožila tohto vzácneho jubilea v plnom zdraví, o čom svedčia aj jej
aktivity v JDS v Žiari nad Hronom a v osobnom živote. Je
vedúcou turistického krúžku a zároveň členkou speváckeho
krúžku a tanečného krúžku. K významnému životnému jubileu
jej srdečne blahoželáme!
Členovia výboru JDS
Žiar nad Hronom
Za spisovateľom Ladislavom Ťažkým
Po krátkej a ťažkej chorobe zomrel
dňa 20. januára 2011 vo veku nedožitých
87 rokov prozaik, dramatik a publicista
Ladislav Ťažký.
Bol veľkým sympatizantom našej organizácie JDS. V decembrovom čísle v roku 2010
sme uverejnili jeho článok Posolstvo vianočných sviatkov. Pochovaný bol vo Veľkom Klíži
v okrese Partizánske.
(f. l.)
Foto archív redakcie
Milan Vašíček
V roku 1990 stál pri zrode Jednoty dôchodcov na Slovensku
v okrese Nitra ako jeden z jej
zakladajúcich členov a prvých
funkcionárov. So zápalom jemu
vlastným pomáhal budovať organizáciu a zostal jej verný celých 20 rokov. Najprv ako funkcionár okresnej organizácie
a od roku 1994 ako hospodár
a podpredseda KO JDS v Nitrianskom kraji. Pracoval stále
s plným nasadením, jemu
vlastnou zodpovednosťou a elánom. Tieto vlastnosti mal v sebe zakódované od mladosti.
Veď ako aktívneho športovca –
ligového futbalistu Nitry – si ho
pamätajú a stále spomínajú
Nitrania, jeho vrstovníci. Za jeho dlhoročnú prácu mu bolo
udelené vyznamenanie JDS
I. stupňa. Spomíname a smútime i my jeho priatelia, spolupracovníci. S úctou mu ďakujeme za jeho obetavú dlhoročnú
prácu pre Jednotu dôchodcov
na Slovensku. Patrí mu trvalé
miesto v našich spomienkach.
Odišiel navždy 27. 11. 2010.
Česť jeho pamiatke!
Oľga Csakayová
Predsedníctvo KO JDS v Nitre
Branislav Nemček
V živote človeka sú chvíle,
o ktorých vieme, že prídu,
a predsa nás ich príchod prekvapí. Jedna takáto správa zapôsobila na seniorov z Myjavy
ako náhly studený tieň.
Dňa 11. 12. 2010 nás navždy
opustil vo veku 82 rokov zakladateľ a dlhoročný predseda
OO JDS v Myjave a člen RK
JDS.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!
Anna Šimová
predsedníčka OO JDS Myjava
40
RADÍME VÁM
Limity na lieky budú platiť od apríla
Od 1. apríla 2011 bude platiť pre seniorov
s dôchodkom do 360 eur ochranný limit na doplatky
na lieky. Títo dôchodcovia by tak nemali platiť za lieky, ktoré im predpíše lekár viac ako 45 eur a zdravotne ťažko postihnutí viac ako 30 eur. Ďalšie doplatky im preplatí zdravotná poisťovňa, ale len za
najlacnejšie lieky. Informáciu o doplatkoch alebo
o lacnejšom lieku by mal pacientovi poskytnúť predpisujúci lekár alebo lekárnik. Konečnú výšku zarátaného doplatku sa má pacient dozvedieť v lekárni.
Preplatky, ktoré pacientovi vzniknú za tri mesiace,
im má poisťovňa vrátiť do 90 kalendárnych dní.
Prvýkrát by tak seniori mohli dostať peniaze najneskôr do októbra 2011.
Každý, kto bude mať nárok na preplatok, bude
o tom písomne informovaný. Poisťovňa preplatok
pošle na účet v banke. Ak ho pacient nemá, pošle
preplatok poštovou poukážkou. Preplatok poisťovne
vrátia, ak bude vyšší ako 3 eurá, inak sa zaráta do
ďalšieho štvrťroka. Ustanovenie zákona vyníma z limitu spoluúčasti doplatky za lieky s nízkou mierou
úhrady zo strany zdravotnej poisťovne menej ako
75 % z maximálnej ceny. Takáto výška spoluúčasti je
nastavená pri liekoch, ktoré neslúžia ako lieky prvej
voľby, sú doplnkovou terapiou a nemajú jednoznačne preukázaný nákladovo-efektívny účinok. Spoluúčasť má v týchto prípadoch opodstatnenú funkciu
regulácie spotreby a nie je žiaduce tento režim meniť.
Ak na ochorenie existuje generikum bez doplatku,
ale zdravotný stav pacienta si vyžaduje liek s doplatkom, môže zdravotná poisťovňa v individuálnych prípadoch poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti úhradu vo výške spoluúčasti alebo doplatku
poistenca na predpísané lieky, dietetické potraviny
a zdravotné pomôcky, ak splní kritériá na poskytnutie úhrady.
Ako si vybaviť vdovský dôchodok
V živote sa často vyskytujú situácie, keď potrebujeme nielen psychickú podporu od našich najbližších
ale aj praktické rady pre ďalší život. Takouto situáciou je i strata najbližšieho človeka – manželského
partnera, s ktorým sme prežili väčšiu časť života. Pribudla nám nielen bolesť nad stratou, ale i problémy
s bežnými výdavkami. Ich čiastočné odstránenie Vám
pomôže vybavenie vdovského dôchodku, ktorý vám
má pomôcť preklenúť nepriaznivé finančné obdobie
po úmrtí manžela. Vypláca sa pravidelne každý mesiac počas trvania nároku vdovský dôchodok, spravidla jeden rok od úmrtia manžela.
Kedy máte naň nárok:
Keď manžel ku dňu smrti
➤ poberal starobný dôchodok, predčasný starobný
dôchodok alebo invalidný dôchodok;
➤ splnil podmienky nároku na starobný dôchodok;
➤ získal počet rokov dôchodkového poistenia pre potreby na vznik nároku na invalidný dôchodok;
➤ zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
Ako ho vybavíte:
Napíšte do Sociálnej poisťovne žiadosť, kde si
uplatníte nárok na dôchodok a nárok na jeho výplatu. Za deň, keď naň máte nárok, sa považuje deň,
keď ste oň prvýkrát požiadali. V žiadosti vyplníte okrem svojich identifikačných údajov aj údaje svojho
mŕtveho manžela. Okrem toho si pripravte platný
občiansky preukaz alebo cestovný pas, sobášny list
alebo výpis z knihy manželstiev, úmrtný list manžela, manželov doklad o ukončenom vzdelaní, jeho vojenskú knižku, potvrdenie o všetkých obdobiach, keď
bol evidovaný na úrade práce, evidenčný list dôchodkového zabezpečenia, teda doklad, z ktorého je jasné,
odkedy a dokedy pracoval, k žiadosti o vdovský
dôchodok po poberateľovi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku pripojte aj
potvrdenie o trvaní služobného pomeru.
Akú výšku vdovského dôchodku dostanete:
Suma vdovského dôchodku je 60 % manželovho
starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý by
mal nárok ku dňu smrti. Ak spĺňal ku dňu smrti podmienky nároku na dva dôchodky, vdovský dôchodok
vám Sociálna poisťovňa určí z vyššieho dôchodku.
Ako dlho máte nárok na výplatu vdovského dôchodku:
Na vdovský dôchodok po manželovi máte nárok
do jedného roka od jeho smrti. Po jeho uplynutí zaniká iba nárok na jeho výplatu vdovského dôchodku,
samotný nárok na vdovský dôchodok trvá aj naďalej.
Nárok na peniaze po manželovi máte aj po roku
vtedy, keď sa staráte aspoň o jedno nezaopatrené
dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok alebo
ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ste na
vyššom ako 75 %-nom invalidnom dôchodku, vychovali ste aspoň tri deti, dovŕšili ste 52 rokov a vychovali ste dve deti, dovŕšili ste dôchodkový vek.
Kto vypláca vdovský dôchodok:
Ak bol zosnulý manžel zapojený výlučne do 1. piliera,
budete dostávať celý vdovský dôchodok zo Sociálnej
poisťovne; ak bol zosnulý manžel zapojený v 2. pilieri,
to znamená, že platil odvody do 1. aj 2. piliera a zomrel počas aktívneho života, čakajte dôchodok takisto
zo Sociálnej poisťovne; ak bol zosnulý manžel zapojený v 2. pilieri už ako starobný dôchodca, budete dostávať vdovský dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť
zo Sociálnej poisťovne a 2. z druhého piliera.
JUDr. Anna Hromníková
podpredsedníčka JDS
02_11_Inzerat-Senior fit pobyty_A4_Treti vek_sorea:Layout 1
8/2/11
14:51
Page 1
r
o
i
n
e
s
FIT
...zdraví
a fit!
Pobyty so zľavou 15%
pre seniorov od 55 rokov
★★
Hotel SOREA ĽUBOVŇA
SPIŠ - Ľubovnianske Kúpele
★★★
Hotel
6 - dňový seniorský pobyt MINI za 139,00 €
6 x polpenzia, obedová polievka, uvítací nápoj❘voľný vstup do hotelového bazénu a fitnescentra❘možnosť dokúpenia obedov v cene 4,60 € /obed❘lekárska prednáška - fyzioterapeut, kardiológ,
alebo psychológ, FYTOTERAPIA❘regionálny večer s grilovačkou
pri ohnisku a goralskou muzikou každý štvrtok v termínoch 28.0501.10.2011, 1 x diskotéka❘20% zľavy na termálne kúpalisko IZABELA a na liečebné procedúry v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy,
do AQUA CITY v Poprade, splav na Dunajci, Ľubovniansky hrad
6 - dňový seniorský pobyt MAXI za 179,00 €
i
★★★/★★
er n e t o vý
nt
Balneotherapy pobyt Senior / 4 noci s polpenziou od 143,40 €
Balneotherapy program: 1 x vírivá vaňa, 1 x relaxačný kúpeľ, 1 x sauna,
1 x bahenný zábal, termálny bazén, fitnes
Detoxikačný pobyt Senior / 4 noci s polpenziou od 151,40 €
Detoxikačný balík: 1 x klasická masáž, 1 x medová masáž, 1 x bylinný zábal,
1 x medový zábal, 1 x detoxikačná vanička, 4 x detoxikačný čaj v Bistre
Čokoládový balík: 1 x čokoládová masáž, 1 x čokoládová celková masáž,
2 x čokoládový zábal, 1 x čokoládové potešenie
Medové týždne Senior / 4 noci s polpenziou od 145,40 €
SOREA HUTNÍK I./II.
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
Nízke Tatry - Liptovský Ján
Čokoládové potešenie Senior /4 noci s polpenziou od 145,40 €
doplnený o plnú penziu, voľný vstup do perličky, rašelinový
a detoxikačný bylinný zábal
Hotel
SOREA MÁJ
WIFI
kú tik
Pobyty na 4 noci s polpenziou v hoteli Hutník I. od 91,80 €
Pobyty na 4 noci s polpenziou v hoteli Hutník II. od 81,60 €
4 x polpenzia❘voľný vstup do hotelového bazénu❘obedy
vo zvýhodnenej cene 5,60 € /obed /osoba
Medový balík: 1 x medová masáž, 1 x klasická masáž, 1 x medový zábal,
1 x voskový zábal, 1 x medové pokušenie
★★★
Hotel
SOREA SNP
Nízke Tatry - Demänovská Dolina
Leto a jeseň pre seniorov / 4 noci s polpenziou od 86,72 €
★★★
Hotel
SOREA URÁN
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica
Seniorský pobyt na 4 noci s polpenziou od 96,92 €
vstup do hotelového bazénu❘obedy vo zvýhodnenej cene 5,60 €
/obed /osoba
★★★
Hotel
obedy vo zvýhodnenej cene 5,00 € /obed /osoba❘Liptov Card - viac
ako 30 druhov zliav v regióne, termálne kúpaliská, múzeá, reštaurácie atď.
★★★
Hotel
SOREA SĹŇAVA
Piešťany
Detoxikačný pobyt Senior / 4 noci od 117,32 €
SOREA TITRIS
Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica
Senior balík / 4 noci s polpenziou od 121,54 €
4 x 2 hod. vstup do AQUA RELAX centra Zóna I.
★★★
Horský hotel
SOREA HREBIENOK
Vysoké Tatry - Starý Smokovec
Senior pobyt / 4 noci s polpenziou od 81,60 €
obedy vo zvýhodnenej cene 5,60 € /obed /osoba
★★
Hotel SOREA ĎUMBIER
Nízke Tatry - Liptovský Ján
Senior KLASIK / 4 noci s polpenziou od 81,28 €
obedy vo zvýhodnenej cene 4,60 € /obed /osoba
Senior RELAX / 4 noci s polpenziou od 91,78 €
doplnený o 1 x masáž celého chrbta 1 x zábal podľa výberu
voľný vstup do hotelového plaveckého bazénu
✓20% zľava do BOWLING centra v hoteli SOREA
Hutník I./II. ✓30% zľava do AQUA RELAX centra
v hoteli SOREA Titris ✓1 x voľný vstup do termálneho
bazénu v hoteli SOREA Máj, Liptovský Ján
môj SLOVENSKÝ
ˇ ˇ
týzden
zázˇ itkov
Pobyty s celotýždňovým programom
15% zľava pre seniorov
www.sorea.sk
CK SOREA spol. s.r.o., Odborárske námestie 3, 815 70 Bratislava, tel.: +421/2/5542 2332, 5542 4296, fax:+421/2/5542 5853, e-mail: [email protected], [email protected]
Download

číslo 1-2 - Jednota dôchodcov na Slovensku