Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
Web: www.zsdobpd.edu.sk, tel. 046/5439647, e-mail: [email protected]
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLY
Vypracovaný dňa: 02.01. 2014
Schválený dňa: 24.02. 2014
Predkladá: PaedDr. Jana Polakovičová, riaditeľka školy
1
Prevádzkový poriadok zariadenia pre deti a mládež je vypracovaný v zmysle § 24 zákona NR
SR č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 10 vyhlášky MZ SR č.
527/2007 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
1. Identifikačné údaje
Názov prevádzky:
Adresa školy:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Zástupcovia riaditeľa:
Výchovný poradca:
Vedúca ŠJ/telefón:
Druh zariadenia:
Tel./fax:
Webové sídlo:
E-mail:
Zriaďovateľ:
Základná škola
Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza
samostatná rozpočtová organizácia s právnou
subjektivitou
31201695
2021323854
PaedDr. Jana Polakovičová, riaditeľka školy
Mgr. Silvia Malegová, Mgr. Desana Kútna
Mgr. Mária Machalíková
Anna Chudá/ 5439649
základná škola
046/5439648, 0911 327 989
www. zsdobpd.edu.sk
[email protected]
Mesto Prievidza, Námestie slobody 4, 971 01 Prievidza
2. Charakteristika zariadenia:
Základná škola, Ul. P. Dobšinského patrí do siete štátnych plnoorganizovaných škôl
Slovenskej republiky poskytujúcich primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie. Škola má
právnu subjektivitu. Nachádza sa v Trenčianskom kraji.
Budova školy pozostáva z jednej budovy v tvare písmena H a samostatnej telocvične G
navzájom prepojenej spojovacou chodbou označenou v plánoch písmenom H. Krídla
budovy označené písmenami A, B, C, D sú jednoposchodové a krídlo F je dvojposchodové,
nakoľko na 2. poschodí sa nachádzajú špeciálne učebne CH, F, BIO, SJ. Ku škole patrí
oplotený areál vysadený zeleňou, ku ktorému sú vybudované prístupové komunikácie.
v areáli sa nachádza futbalové trávnaté ihrisko, betónové basketbalové ihrisko a betónové
ihrisko na iné športy. Okrem nich je v areáli veľa trávnatej plochy na odpočinok a hry pre deti
z ŠKD a deti z MŠ Závodníka, ktorá je v budove školy v krídle C na I. poschodí od decembra
2012. V krídle A na prízemí sa nachádza pobočka mestskej knižnice v dvoch triedach od leta
2012.
Pôvodný objekt je v prevádzke od roku 1985 ako 22 triedna škola o výmere 1342m² pre
najvyšší počet žiakov 660, dnes už zrekonštruovaný – nová strecha, nové plastové okná,
zateplenie, nové WC a zariadenia na osobnú hygienu.
2
Organizácia prevádzky:
Východiskom pre organizáciu prevádzky je: Vnútorný poriadok školy
Pracovný poriadok
Organizačný poriadok
Interná smernica –Opatrenia proti chrípke
3. Komunálno – hygienická charakteristika:
-
-
Objekty sú zásobované vodou z verejného vodovodu, ktorého prevádzkovateľom je
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. so sídlom v Banskej
Bystrici, odštepný závod Prievidza.
Odkanalizovanie je riešené do verejnej kanalizácie.
Vykurovanie zabezpečuje Spoločnosť PTH a.s Prievidza.
Ohrev vody pre školskú jedáleň a pre šatne v telocvični je riešený plynom od SPP
a prietokovými ohrievačmi v cvičnej kuchynke.
Pre zber TKO sú vyčlenené štyri 100 l kontajnery, ktoré raz do týždňa vyváža od
1.1.2014 spoločnosť T+T zo Žiliny a bioodpad zo ŠJ odváža Mgr. Norbert Fejés
Likvidáciu elektroodpadu nám rieši firma SEWA z Bratislavy.
Likvidáciu chemického odpadu podľa potreby riešime s firmou Cellar, spol. s r.o.,
Prievidza
Deratizáciu vykonávame cez deratizačnú firmu podľa cenovej ponuky, najčastejšie p.
Ďurina z Prievidze
4. Dispozičné riešenie a vybavenie objektov:
Pôdorysy s popismi sa nachádzajú v príslušnej dokumentácii u riaditeľa školy.
1.Úsek vyučovania – každá učebňa má 1 umývadlo, je dostatočne veľká na príslušný počet
žiakov a vetraná. Pravidlá správania sa žiakov počas vyučovania sú upravené Vnútorným
školským poriadkom ZŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5, 971 01 Prievidza, ktorého kópie sú
umiestnené v každej kmeňovej triede pre žiakov aj rodičov.
Klasické učebne: škola má momentálne 19 týchto učební
Z nich 3 majú plochu po 76 m² a ostatné majú plochu po 58 m². Tieto triedy sú všetky od
roku 2012 zariadené novými lavicami , stoličkami a katedrami, vo všetkých sa nachádza
klasický školský nábytok a všetky majú namontované nové keramické tabule rozdelené na
písanie klasickou kriedou a tiež fixkami kvôli menšej prašnosti. V týchto triedach sa vyučujú
žiaci kmeňových tried. každá trieda má vlastné skrinky na úbory pred triedou a ku každej
triede sú priradené nové šatňové skrinky samostatne pre každého žiaka od januára 2014.
Odborné učebne: škola má 16 odborných učební – cvičná kuchynka, 2 učebne s IT, 3 učebne
s PC, učebňa CH,F,SJL,BIO, 3 jazykové učebne, keramická dielňa, drevodielňa, školská
knižnica.Každá má svoj prevádzkový poriadok.
3
Učebňa s interaktívnou tabuľou I.,II.: - je určená na vyučovanie všetkých predmetov podľa
rozpisu v zborovni. Je zariadená školskými lavicami a stoličkami, IT, dataprojektorom a PC
zostavou.
Žiak:
- Vchádza do učebne výhradne v sprievode vyučujúceho.
– Nezapína a nevypína interaktívnu tabuľu ani počítačovú zostavu. Na tabuli pracuje s perom
tak, aby IT nepoškodil. Ostatné pravidlá sú identické s prevádzkovým poriadkom pre učebne
informatiky.
2.Úsek vedenia školy
Prevádzkové priestory:
- riaditeľňa 28m²: miestnosť pre riaditeľa školy, je zariadená klasickým kancelárskym
nábytkom, sedačkou, kancelárskou stoličkou, skrinkou na zamykanie, stolovým počítačom,
farebnou a čiernou tlačiarňou, pevnou telefónnou linkou
- kancelária 28m²: miestnosť pre dve zástupkyne, je zariadená klasickým nábytkom, 2
stoličky, stolový PC, 2 NTB, 1 multifunkčné zariadenie, 1 farebná tlačiareň, 1 skrinka na
zamykanie
- kancelária výchovného poradcu 13m²:je miestnosť pre VP, zariadená klasickým nábytkom,1
PC,1 čierna tlačiareň
- zborovňa 76m²: je určená pre všetkých pedagogických zamestnancov školy, tu sa
konajú aj pracovné porady, je vybavená písacími stolíkmi, šatňovými skriňami, príručnou
knižnicou, sú v nej 3 PC, 2 NTB,1 kopírka, 1 čierna tlačiareň, 1 chladnička
3. Úsek administratívy
Prevádzkové priestory:
- pracovňa sekretariátu a pracovňa ekonomického úseku: má k dispozícii jednu
miestnosť, vybavenú kancelárskym nábytkom a počítačmi, pracujú tu
sekretárka /mzdová účtovníčka/ a ekonómka školy
5.Materiálno - priestorové podmienky:
- Stanovená kapacita žiakov zodpovedajúca veľkosti vnútorného priestoru školy je 660
- Počet žiakov navštevujúcich školu je priemerne 400
Základná škola má na výchovno – vzdelávací proces k dispozícii :
- Krídlo školy „A“ prízemie : Pobočka mestskej knižnice-2 triedy,chodba, WC
s predsieňou s 2 umývadlami a 3 kabínky-vlastný
prevádzkový poriadok
cvičná kuchynka 58 m²
kabinet pre 3.-4.roč. 29 m²
miestnosť pre upratovačku 5m²
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
4
-
Krídlo školy „A“ poschodie:
-
Krídlo školy „B“ prízemie:
-
Krídlo školy „B“ poschodie:
-
Krídlo školy „C“ prízemie:
-
Krídlo školy „C“ poschodie:
Krídlo školy „D“ prízemie:
-
Krídlo školy „D“ poschodie:
-
Krídlo školy „E“ prízemie:
-
Krídlo školy „E“ poschodie:
-
Krídlo školy „F“ prízemie:
1 klasická trieda po 76m²
2 klasické triedy po 58m²
1 kabinet jazykov 29m²
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
1 miestnosť pre upratovačku 5 m²
2 klasické triedy po 58m²
1 učebňa s IT po 58m²
1 dielňa pre školníka 29m²
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
1 miestnosť pre upratovačku 5m²
2 klasické triedy po 58m²
1 trieda s IT po 58m²
1 kabinet pre GEO 25m²
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
1 klasická trieda po 76m²
2 klasické triedy po 58m²
1 kabinet pre 1.-2.roč. 25m²
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
1 miestnosť pre upratovačky 5m²
MŠ Závodníka: vlastný prevádzkový poriadok
3 klasické triedy po 58m²
1 šatňa pre upratovačky 16,4 m²
1 elektrická rozvodňa
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
3 klasické triedy po 58m²
1 kabinet Vv po 29m²
WC dievčatá s predsieňou s 2 umývadlami, 3 WC
kabínky
1 miestnosť pre upratovačku 5 m²a malý sklad 5m²
vstupná chodba zadná 212m²
2x WC chlapci s predsieňou po 2 umývadlá, 1 WC
kabínka a 3 pisoáre
200 ks šatňové skrinky a 10 ks lavičky
MŠ Závodníka
1 WC chlapci po 2 umývadlá a 3 pisoáre pre ZŠ
vstupná chodba predná 212 m²
1 WC panské s predsieňou - 2 umývadlá,1 WC kabínka
a 3 pisoáre
1WC dámske s predsieňou a 2 umývadlá, 2 WC kabínky
1 WC chlapčenské s predsieňou 2 umývadlá, 2 WC
kabínky a 3 pisoáre
5
-
1 učebňa PC 65m²
1 miestnosť pre školníka 14m²
1 miestnosť pre VP 13m²
1 sklad 20m²
1 zborovňa 76m²
4x kancelárie po 28m²
sklad na papier 20m²
chodba pred ŠJ 25m²
ŠJ – vlastný prevádzkový poriadok
Krídlo školy „F“ 1.poschpodie: chodba veľká 212m²
školská knižnica 55m²
2xWC chlapčenské s predsieňou 2 umývadlá, 2 WC
kabínky a 3 pisoáre
1 WC učiteľské sa predsieňou 2 umývadlá, 2 WC
kabínky
1 sklad ŠKD 29m²
2 jazykové učebne po 65m²
1 PC učebňa 56m²
1 PC učebňa 29m²
1 keramická dielňa 29m²
1 jazyková učebňa 58m²
1 drevodielňa 76m²
1 spoločenská miestnosť 69m² a sklad 21,5m²
1 archív 25m²
1 sklad učebníc 29m²
2x malá chodba po 28,5m²
- Krídlo školy „F“ 2.poschpodie:1x chodba veľká 117 m²
4 učebne po 66 m²
3 kabinety po 21 m²
6. Pedagogickí zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci školy
Zaradenie pracovníka
Počet
Riaditeľ školy
Zástupca školy
Učitelia
Vychovávatelia
Administratívni pracovníci
Školník
Upratovačky
Kuchárky
Spolu
1
2
27
4
2
1
5
8,5
50,5
6
7. Vyučovací čas a prevádzka školy
Do školskej budovy sa vchádza po odkódovaní hlavným vchodom č.2, ktorý sa v čase
vyučovania otvára denne o 6,00 hodine pre ranné schádzanie ŠKD a detí MŠ Závodníka.
Vchod č.1 sa otvára o 7,45 pre žiakov . Učitelia vchádzajú dverami s guľou. Vstup
zamestnancov a žiakov školy je zabezpečený alarmovým systémom, ktorý kontroluje Zásah
Bojnice. Službu pri vchode na vrátnici majú upratovačky, úlohou ktorých je zapisovať všetky
návštevy, usmerňovať ich, kontrolovať žiakov odchádzajúcich zo školy počas vyučovania.
Budovu školy kóduje školník. Prístup ku kódovaniu má aj riaditeľ a ekonómky.
Budova sa uzatvára o 18.00 hodine.
Dopoludňajšie vyučovanie sa začína o 8,00 hodine a končí o 13,15 hodine. Popoludňajšia
mimoškolská činnosť začína po 13,35 hodine a končí o 15,30.
Vyučovací proces je organizovaný v triedach, v odbornej učebni, v telocvični, na ihrisku,
v objekte školy aj mimo neho(exkurzie, výcviky, výlety...). Každý žiak má vlastnú šatňu, do
ktorej ide pred a po vyučovaní.
Všetky požiadavky, potvrdenia, žiadosti...predkladajú žiaci triednej učiteľke alebo riaditeľovi
školy.
Rodičia môžu vybavovať úradné záležitosti denne u riaditeľa školy, zástupcu alebo na
sekretariáte.
Informácie o prospechu a správaní sa žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na triednom
rodičovskom združení, prípadne pri osobnej návšteve rodiča v škole v súlade so zákonom
o ochrane osobných údajov.
Do ŠJ odvádza žiakov z vyučovania učiteľ a do ŠKD si ich odvádzajú vychovávateľky podľa
stanoveného rozvrhu. V ŠJ vykonávajú dozor pedagogickí zamestnanci.
Príznaky akútneho ochorenia žiaci neodkladne hlásia vyučujúcemu, prípadne
dozorkonajúcemu učiteľovi, ktorý telefonuje rodičom, aby si ho prišli prevziať.
A) Opatrenia pri rôznych formách výskytu zavšivavenia ( pedikulózy)
Sporadický ( ojedinelý) výskyt zavšivavenia
Opatrenia v rodine:
- Dieťaťu a všetkým rodinným príslušníkom je nutné umyť vlasy šampónom proti
všiam dostupným na trhu a to podľa návodu výrobcu. Šampón sa aplikuje na mokré
vlasy masírovaním vlasovej pokožky, nechá sa pôsobiť 3 minúty a opláchne sa čistou
vodou. Potom sa šampón aplikuje 2. krát, opäť sa nechá pôsobiť 3 minúty a dôkladne
sa opláchne čistou vodou. Na dosiahnutie požadovaného účinku sú tieto dve po sebe
nasledujúce aplikácie nevyhnutné. Kúru je dôležité aplikovať naraz a všetkým členom
rodiny.
- Po vykonaní dezinfekcie šampónom musí ísť dieťa na kontrolu k obvodnému lekárovi,
ktorý vydá potvrdenie pre školu, že žiak má čistú hlavu. Na zabezpečenie
spoľahlivého účinku je dobre použiť šampón po 14 dňoch ešte raz.
- Osobnú a posteľnú bielizeň je nutné vyvariť pri vysokých teplotách, vysušiť
a vyžehliť.
- Čiapky, šály, šatky a iný odev či hračky je nutné oprať, prípadne aj postriekať Biolitom
na lezúci hmyz.
7
B) Opatrenia v kolektíve
- Učiteľka požiada rodičov cez oznam v žiackej knižke o zvýšenú kontrolu vlasov svojich
detí. Žiaci, ktorých sa zavšivavenie týka, sú zo školy ospravedlnení po dobu čistenia.
C) Hromadný výskyt zavšivavenia
- Je pri postihnutí dvoch a viacerých detí v kolektíve.
- Učiteľka čo najskôr ( do 48 hodín) zvolá mimoriadne rodičovské združenie. Nakoľko
opatrenia je nevyhnutné vykonať naraz u všetkých členov kolektívu( nielen v škole ale
aj v rodinách) rodičia si presne určia termín napr. najbližší víkend, kedy sa vykoná
dezinfekcia aj u zdravých členov kolektívu. Všetko sa deje súčasne za pomoci
šampónov proti všiam. Ďalšie opatrenia sú zhodné s tými z ojedinelého výskytu.
Zabezpečenie dostatočného množstva pitnej vody
Žiaci majú zabezpečený dostatok pitnej vody podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR
527/2007 Z.z.,§ 6. Pitnú vodu nám prevádzkuje STVPS a.s. Banská Bystrica.
Harmonogram vyučovania a prestávok:
1.
2.
Vyučovacia
hodina
8,00 - 8,45
8,50 – 9,35
3.
4.
9,50 – 10,35
10,45 – 11,30
5.
6.
7.
11,40 – 12,25
12,30 – 13,15
13,35 – 14,20
Prestávka
5 minút
15 minútdesiatová
prestávka
10 minút
10 minútzačína
vydávanie
obeda pre
žiakov
5 minút
20 minút
Veľká prestávka medzi 2. a 3. vyučovacou hodinou je určená na konzumáciu desiaty,
pohyb a relaxáciu. Počas tejto prestávky sú v priaznivých poveternostných podmienkach
žiaci sústredení na čerstvom vzduchu na spevnenej ploche pred budovou školy.
Popoludňajšie vyučovanie začína o 13.30 hodine. Pred začatím poobedňajšieho
vyučovania majú žiaci obedňajšiu prestávku.
Maximálny počet vyučovacích hodín pre 1. stupeň je 5 hodín, na 2.stupni 6 hodín v
slede. Pohybový režim žiakov je zabezpečený na hodinách povinnej TV podľa učebných
plánov - 2 hodiny týždenne na triedu, na nepovinnom predmete pohybová príprava
a v krúžkovej činnosti.
Na škole sa vyučuje podľa rozvrhu hodín schváleného riaditeľom školy. Meniť schválený
8
rozvrh hodín je neprístupné. Výnimky povoľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín je
umiestnený v každej triede.
Krúžková činnosť prebieha v popoludňajších hodinách zväčša v krúžkoch: matematický,
práca s počítačom, výtvarný, šachový, dejepisný, prírodopisný, stolnotenisový, turistický,
zdravotnícky, atletický, florbalový, basketbalový, zápasnícky, hudobno-dramatický, tvorivá
dieľňa, hravá slovenčina, školský časopis, varenie, angličtina hrou a iné.
Činnosť krúžkov a doučovacie hodiny sa konajú zásadne v mimo vyučovacom čase podľa
daného rozvrhu. Táto činnosť je organizovaná tak, aby skončila o 15.30 hod.
Prevádzka ŠKD
1. Počas dní školského vyučovania: pondelok až piatok od 11,30 do 16,45 hod.
2. Počas prázdnin je ŠKD v prevádzke podľa záujmu žiakov a zákonných zástupcov.
3. Ranné schádzanie je od 6,00 do 7,45 hod.
Stravovanie
Škola má vlastné stravovacie zariadenie, ktoré má vlastný prevádzkový poriadok. Obedy pre
žiakov sa vydávajú v čase od 11,30 do 13,30 hod. Počas stravovania zabezpečujú dozor nad
žiakmi pedagogickí zamestnanci školy podľa rozvrhu dozorov.
Dochádzka žiakov:
Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas /najneskôr 5 minút pred začiatkom
vyučovacej hodiny/, dodržiavať stanovený rozvrh hodín, vrátane povinne voliteľných
a nepovinných predmetov, ktoré si v danom školskom roku záväzne volil. Z nepovinných
predmetov sa žiak počas školského roka nemôže odhlásiť.
Žiak dodržiava vyučovací čas aj čas prestávok. Signálny zvonec oznamuje začiatok
a koniec vyučovacej hodiny, nie pokyn na presun do inej miestnosti. Počas prestávok
neohrozuje svojím správaním zdravie a bezpečnosť svoju ani ostatných, nepoškodzuje
majetok.
Dochádzka žiakov: Prievidza, Sebedražie, Nitrianske Pravno, Bojnice, Pravenec.
Zmennosť nie je zavedená.
8. Všeobecné povinnosti pedagogických pracovníkov:
Pedagogický pracovník /ďalej pedagóg/
- Je povinný byť v škole v čase určenom v PP - jeho rozvrhom hodín, rozvrhom dozorov,
v čase konania MZ, PK, triednych RZ, informačných popoludní, v čase určenom na
pohotovosť a na prechodné zastupovanie iného učiteľa.
- Prichádza na vyučovanie minimálne 15 minút pred začiatkom vyučovania /výchovnej
činnosti/ . Pri vchode sa zapíše do dochádzkovej knihy. Oneskorený príchod musí
ospravedlniť na vedení školy. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, oznámi to
telefonicky alebo osobne do 7,30 hod. vedeniu školy.
- Po príchode do školy sa pripraví na vyučovanie /vých. činnosť/,prečíta si oznamy
9
v zborovni, mesačný plán práce a zúčastňuje sa na jeho realizácii.
- Každý vyučujúci na zvonenie musí byť bezpodmienečne na chodbe.
- Skôr ako začne učiť, prekontroluje, či učebňa vyhovuje na vyučovanie, pred každou
hodinou telesnej výchovy skontroluje okrem telocvične aj stav šatní a umyvární a to isté
urobí po skončení hodiny TV. Ak učebňa nie je vhodná na vyučovanie, oznámi to
vedeniu, ktoré rozhodne o opatrení. Pokiaľ sa v šatni a umyvárni vyskytne porucha alebo
nedostatok, urobí záznam a zistí, kto škodu spôsobil. Záznam urobí do zošita opráv.
- Ak ide učiť do odbornej učebne alebo telocvične dovedie tam žiakov / nesmú ho čakať
pred miestnosťou/.
Počas vyučovania pedagóg dbá:
a/ Aby sa zachovávali zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.
b/ Aby sa nepoškodzoval školský majetok.
c/ Po skončení poslednej vyučovacej hodiny pedagóg dbá:
- aby žiaci v tichosti uložili svoje veci, vyčistili svoje miesta od papierov a nečistoty
- aby skontrolovali čistotu, zatvorenie okien, uzatvorili vodovodné kohútiky,
zotreli tabuľu
- aby sa žiaci prezuli, obliekli pri svojich šatniach.
- aby upravení opustili školskú budovu.
- aby triednu knihu uložili na vyhradenom mieste v zborovni.
d/ Triedne knihy, záznamy o práci v nepovinnom predmete a prehľady výchovnovzdelávacej
činnosti sú pedagógovia povinní odkladať na vyhradené miesto v zborovni. Do triednej knihy
učiteľ osobne a zreteľne zapisuje prebraté učivo, ktorého názov korešponduje s tematickým
plánom a tiež chýbajúcich žiakov, pravidelne zapisuje známky do klasifikačného hárku a IŽK.
e/ Každý pedagóg je povinný dbať na to, aby žiaci dodržiavali školský poriadok.
f/ Telocvičňu a kabinety zásadne odomyká a zamyká príslušný vyučujúci.
g/ V týchto priestoroch nesmú zostať žiaci bez dozoru učiteľa ani cez prestávku.
h/ Do telocvične odvedie vyučujúci žiakov a po skončení hodiny ich privedie naspäť.
Počas prezliekania vykonáva vyučujúci pri šatni dozor.
i/ Ak sa pedagóg so žiakmi vzďaľuje z areálu školy vo vyučovacom čase, oznámi to členovi
vedenia školy (má priepustku) a urobí záznam o opustení areálu školy do dochádzkovej
knihy. Ak odchádza so žiakmi na dlhšiu dobu, vyplní aj tlačivo Hromadná akcia a to 3 dni
pred akciou a dá ho podpísať riaditeľovi školy.
j/ Pedagóg nesmie využívať žiakov na súkromné nákupy a vybavenie súkromných vecí.
k/ V celom vonkajšom areáli školy je zakázané fajčiť a požívať alkohol , taktiež v priestoroch
školy.
l/ Počas vyučovacej hodiny, výchovnej činnosti mimoškolskej akcie i cez prestávku
nesmú žiaci zostať bez pedagogického dozoru.
m/ Ak žiada učiteľ dovolenku, predloží riaditeľovi školy dovolenkový list na schválenie
3 dni vopred.
n/ Na základe pracovného poriadku je pedagóg povinný:
- zúčastňovať sa v plnom rozsahu porád zvolaných vedením školy,
- vykonávať funkcie a administratívne práce súvisiace s vyučovacím procesom, predelené
10
riaditeľom školy,
- dodržiavať vnútroorganizačné predpisy,
o/ Vykonávať pedagogický dozor a zastupovanie za neprítomných kolegov podľa zadelenia.
p/ Dodržiavať pedagogické normy v oblasti pochvál a trestov,
r/ Nedopustiť, aby rodičia narušovali plynulý chod vyučovania. V prípade nedorozumenia s
návštevami zabezpečiť riešenie problému vedením školy.
s/ Pred odchodom z pracoviska je pedagóg povinný sa oboznámiť so zadelením na
zastupovanie neprítomných členov pedagogického zboru, úlohami na nasledujúci deň
a zapísať zistené nedostatky.
Pedagogickí pracovníci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno –
vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú.
V tomto smere najmä:
- zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj žiakov,
- postupujú podľa schválených pedagogických dokumentov a POP,
- plnia vyučovaciu povinnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti
a výchovnej činnosti stanovenej osobitným predpisom nariadenia vlády SR č.
238/2004 Z.z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických
zamestnancov a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou
- zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samoštúdiom alebo v organizovaných
formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ( Vyhláška MŠ SR č.
42/1996 Z.z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov)ak to vyžaduje
potreba, sú povinní zúčastniť sa počas prázdnin ( zimných alebo jarných) sústredení
alebo konzultácií a pod.,
- spolupracujú so zákonnými zástupcami žiakov a verejnosťou.
Pri starostlivosti o žiakov sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:
- viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce,
k dodržiavaniu hygienických, dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov
príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia
v školstve, pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia žiakov
a pri školských podujatiach ( napr. plaveckom výcviku, exkurziách, výletoch a pod.),
dodržiavať stanovené metodické postupy,
- v záujme jednotného výchovného pôsobenia na žiakov spolupracovať so zákonnými
zástupcami žiakov, na požiadanie zákonných zástupcov informovať ich o prospechu
a správaní a to ústne alebo písomne,
- spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a školského zariadenia, s triednymi
učiteľmi a výchovným poradcom,
- viesť žiakov školy k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel správania a k ochrane
zariadenia a ostatného vlastníctva pred jeho poškodením, stratou, zničením
a zneužitím,
- zamestnanci školy a školského zariadenia sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave žiaka a hygienické
predpisy týkajúce sa výchovno – vzdelávacieho procesu.
11
Povinnosti triednych učiteľov
- triedny učiteľ je zodpovedný za svoju triedu, je rozhodujúcim koordinujúcim
činiteľom výchovno –vzdelávacej práce vo svojej triede,
- úzko spolupracuje so všetkými vyučujúcimi v triede, s triednym dôverníkom
rodičovského združenia, vychovávateľkou školského klubu a maximálne využíva ich
pomoc,
- spolupracuje s rodičmi svojich žiakov,
- denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie,
- ak triedny učiteľ zistí, že žiak bezdôvodne vymeškal vyučovanie, upozorní na to
rodičov, aby dôsledne kontrolovali dochádzku svojho dieťaťa do školy,
- ak sa opakuje absencia, pošle rodičovi prostredníctvom riaditeľa školy upozornenie
na nedbalú dochádzku,
- ak v šetky tieto opatrenia boli bezvýsledné, navrhne triedny učiteľ riaditeľovi školy
podať na rodiča oznámenie (odbor sociálnych vecí v Prievidzi) a ak neurobí tieto
opatrenia, je osobne zodpovedný za jeho dochádzku,
- ak žiak ochorel na nákazlivú chorobu alebo je pripútaný na lôžko a môže doma
pracovať, triedny učiteľ zariadi, aby sa takému žiakovi doručovali úlohy, za dodržania
hygienických zásad,
- po príchode do školy odovzdá žiak triednemu učiteľovi ospravedlnenie podpísané
rodičmi, v odôvodnených prípadoch potvrdenie lekára – všetko podľa školského
poriadku, ktorý je umiestnený v každej triede.
Triedny učiteľ je ďalej povinný:
- raz mesačne prezrieť žiacke knižky,
- na konci týždňa skontrolovať záznamy v triednej knihe, zabezpečiť ich doplnenie
a uzatvoriť týždeň predpísaným spôsobom,
- uskutočňovať triednické hodiny, využívať ich na mravnú a etickú výchovu žiakov,
- robiť stručné záznamy o problémových žiakoch,
- viesť triednu knihu, triedny výkaz a ostatné administratívne práce vo svojej triede,
- viesť evidenciu učebníc zapožičaných žiakom,
- kontrolovať vedenie klasifikačného hárku,
- spolupracovať s výchovnou poradkyňou a vychovávateľkou ŠKD, vymieňať si
vzájomne skúsenosti, vyvodzovať opatrenia, informovať sa o žiakoch,
- dozerá na zovňajšok žiakov a robí nápravné opatrenia,
- je hmotne zodpovedný za učebne a ich zariadenie počas vyučovania a dozoru,
- triedne aktívy využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi.
9. Zabezpečenie čistoty a údržby vnútorných priestorov
Zabezpečenie čistoty a údržby vnútorných priestorov je hlavnou povinnosťou upratovačiek,
ktoré robia bežné upratovanie.
Medzi povinnosti prevádzkových pracovníkov a teda aj upratovačiek a školníka patrí aj zápis
do knihy dochádzky pri príchode a odchode z pracoviska. Oneskorený príchod musia
ospravedlniť u riaditeľa školy. Ak pre vážnu príčinu nemôže prísť do zamestnania, oznámi to
telefonicky alebo osobne do začiatku svojej pracovnej doby vedeniu školy. V opačnom
prípade to bude považované za porušenie pracovnej disciplíny.
POVINNOSTI UPRATOVAČKY:
12
-
Ráno po príchode žiakov na vyučovanie umyje vstupnú chodbu teplou saponátovou
vodou, v chrípkovom období pridáva dezinfekčný prostriedok.
Po vyučovaní umyje podlahy všetkých tried, chodieb, odborných učební, sociálnych
zariadení, telocviční, šatní...saponátovým a dezinfekčným roztokom.
Teplou saponátovou vodou s dezinfekčným prostriedkom umyje sedadlá WC,
rukoväte sťahovacích retiazok, kľučky, batérie, pisoáre
Utrie prach z okenných rámov, parapetných dosiek, nábytku a výhrevných telies
Umýva olejové nátery a obklady podľa rozpisu v úväzku
Raz za týždeň ometá steny učební a ďalších priestorov školy
Raz za týždeň upratuje kabinety.
Denne vyprázdni smetné koše, triedi odpad.
Polieva kvety.
Dvakrát do roka robí veľké upratovanie s umývaním okien.
Zistené poruchy hlási školníkovi.
Šetrí pridelené materiálne a čistiace prostriedky.
Po ukončení upratovacích prác skontroluje vypnutie elektrospotrebičov a zatvorenie
okien.
Upratuje priestory po maľovaní a stavebných prácach podľa rozhodnutia riaditeľa
školy.
Jedenkrát ročne čistí svietidlá.
Vykonáva službu na vrátnici 1x týždenne 4 hodiny.
Plní ďalšie úlohy podľa pokynu riaditeľa školy.
Spôsob a frekvencia upratovania:
jedenkrát denne:
- zametanie podláh po odchode žiakov z učební
- umývanie chodieb a schodov teplou vodou (40°C– 45°C) pridaním syntetického čistiaceho
prostriedku do teplej vody v koncentrácii odporúčanej výrobcom konkrétneho prípravku
(PUR, JAR, AJAX, iné), vodu pravidelne vymieňa pri každej zmene umývaného priestoru
- upratovanie vonkajších priestorov , denné čistenie rohoží
(odstraňovanie blata, ľadu, zametanie, umývanie, robí služba na vrátnici)
- rohože máme zabezpečené cez firmu, o kontrolu výmeny rohoží sa stará tajomníčka školy
- po skončení vyučovania vyprázdnenie odpadkových košov (odpadky sa zberajú do
plastového vreca, ktoré sa vysypú do smetných nádob a triedia sa)
- umývanie odpadkových košov dezinfekčným prostriedkom (dezinfekčné, antibakteriálne
SAVO)
- umývanie - teplou vodou a dezinfekčným prostriedkom (antibakteriálne, dezinfekčné
SAVO) kľučky dvier, rukoväte splachovacích zariadení, vodovodné kohútiky
- umývanie všetkých umývadiel - teplou vodou s pridaním syntetického čistiaceho
prostriedku (SAVO, FIXINELA, CITRA)
- utieranie prachu navlhko - všetky vodorovné plochy nábytku (horné dosky lavíc,
police, skrine, parapety, stoly, žiacke stoličky)
- vysávanie kobercov v ŠKD
- dopĺňanie mydla pri každom umývadle - podľa potreby(robí školník)
dvakrát denne:
- umývanie vstupnej časti školy ( ráno po začatí vyučovania a popoludní po odchode
všetkých zamestnancov) - podlahy chodieb
13
jedenkrát týždenne:
- umývanie teplou vodou s pridaním syntetického čistiaceho prostriedku – dvere, zárubne
dvier, obklady, obkladačky, záchodové medzistienky
- ometanie stien
jeden až dvakrát mesačne:
- umývanie a čistenie radiátorov teplou vodou s pridaním syntetického čistiaceho
prostriedku
štyrikrát ročne:
- umývanie zvislých stien nábytku
- leštenie a ošetrovanie nábytku v miestnostiach pre pedagogických zamestnancov
- vyprašovanie sedacej súpravy
dvakrát ročne:
- umývanie okien
- umývanie olejových náterov stien
jedenkrát ročne:
- čistenie osvetľovacích telies
- tepovanie kobercov
- tepovanie sedacej súpravy
Maľovanie vnútorných priestorov sa zabezpečuje podľa potreby.
Technické zabezpečenie upratovania:
- pracovné pomôcky používané na upratovanie sú rozdelené podľa účelu použitia
a označené osobitne - používané na osobnú hygienu a iné priestory,
- kefy, handry, hubky, špongie - po každom použití sa vyperú, vydezinfikujú a vysušia
- metly, zmetáky, mopy - po každom použití sa očistia, opláchnu pod tečúcou vodou,
uložia vo vetrateľnom priestore,
- vedrá po použití sa umyjú, vydezinfikujú a vysušia, uložené sú na určenom mieste,
(v miestnosti pre upratovačky)
- pre zabezpečenie čistoty sa používajú čistiace prostriedky (JAR, PUR, CLIN, prášky –
CITRA, FIXINELA, CILIT) a dezinfekčné prostriedky (DEZINFEKČNÉ SAVO,
SAVO WC, DOMESTOS ) bežne dostupné na našom trhu a pri práci s nimi sa
dodržiavajú odporúčania a návody na použitie od výrobcov, uložené sú v
uzamknutom priestore upratovačky, kde nemajú prístup žiaci,
- upratovačky majú pridelené OPP – pracovný plášť, rukavice, zdravotnú obuv, ochranný
krém na ruky.
10. Hlavné povinnosti školníka
- Zabezpečuje bezporuchovú prevádzku školy podľa pokynov riaditeľa školy pri
maximálnej
hospodárnosti a úspornosti bez narušenia výchovno – vzdelávacieho procesu.
- Sleduje technický stav budovy, vonkajšieho areálu a vnútorného zariadenia
a pravidelne o ňom informuje riaditeľa školy.
- Vykonáva bežnú údržbu areálu, vonkajších a vnútorných zariadení, okrem údržby, na
ktorú nemá osvedčenie v zmysle bezpečnosti pri práci.
- V letnom období kosí trávu, zametá chodníky, zbiera smeti, rezom upravuje stromy
a kríky, polieva predzáhradku s kvetmi.
14
-
-
-
Vykonáva domovnícke práce, zabezpečuje včasné ranné otváranie a zatváranie
budovy a miestností, sleduje vykurovanie budovy od PTH, uzatvára školskú bránu,
chráni školský majetok.
V zime odhŕňa sneh, zametá a posýpa chodníky.
Pomáha pri zásobovaní materiálom, čistiacimi prostriedkami a podobne.
Vedie presnú evidenciu čistiacich prostriedkov a ich výdaj upratovačkám na karty.
Pomáha vykonávať dozor nad žiakmi pri vstupe do budovy, aby dodržiavali čistotu.
Podľa potreby pomáha pri odstraňovaní porúch a havárií resp. pri opravách a údržbe
kontroluje, či boli práce riadne a hospodárne vykonané. Podľa poverenia riaditeľa
školy potvrdzuje dodávky materiálu a výkony práce.
Pri kontakte so žiakmi dbá o výchovné pôsobenie v súlade s výchovným pôsobením
pedagogických zamestnancov školy.
Plní ďalšie úlohy určené riaditeľom školy.
Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu, osobitne na WC a podlahy a osobitne na
pracovné plochy a nábytok a okná. Čistiace a dezinfekčné pomôcky a prostriedky sú uložené
v sklade mimo dosah žiakov.
11. Povinnosti správcu kabinetu a knižníc
-
zodpovedá v plnom rozsahu za inventár, dbá o jeho uskladnenie a šetrné
zaobchádzanie,
pri strate niektorej pomôcky okamžite upovedomí riaditeľa školy,
každá pomôcka a vec, ktorá sa nachádza v inventári, musí mať zapísané inventárne
číslo na prístupnom mieste,
po dodaní nových vecí okamžite zapíše nové číslo od ekon=omky,
na konci kalendárneho roka urobí fyzickú inventarizáciu podľa zoznamu a odovzdá
ekonómke,
podáva návrh na vyradenie predmetov ako i na doplnenie inventára,
učebné pomôcky požičiava učiteľom podľa púotreby a o výpožičke vedie písomný
záznam,
rešpektuje zákaz požičiavať inventár súkromným osobám a cudzím osobám, ako aj
odnášať inventár zo školskej budovy,
udržiava v kabinete poriadok a čistotu,
stará sa, aby pokazené pomôcky boli čo najskôr dané do opravy.
12. Povinnosti správcu odborných učební
-
vypracuje bezpečnostné predpisy, ktoré musia byť v učebni na viditeľnom mieste
a oboznámi s nimi triedu na prvej hodine práce v učebni,
zodpovedá za inventár tejto učebne,
dbá, aby učebňa bola primerane upravená, kontroluje, či nie je poškodený rozvod
vody a elektrické zásuvky a poškodenie ihneď hlási riaditeľovi školy,
dbá, aby nástenky a iný dekoračný materiál v učebni vystihoval charakter učebne,
15
-
dbá, aby po skončení vyučovacieho procesu bola učebňa riadne uprataná a pomôcky
uložené.
13. Povinnosti dozor konajúcich učiteľov
-
úlohou dozoru je pred vyučovaním, cez prestávky a počas obeda v ŠJ viesť žiakov
k disciplíne, k hygiene a k plneniu školského poriadku,
vykonávať dozor je povinnosťou každého učiteľa podľa vopred stanoveného rozpisu
dozorov na nástenke v zborovni,
dozor konajúci učiteľ je zodpovedný za úrazy, ktoré sa stanú následkom nedbalého
vykonávania dozoru,
dozor konajúci učiteľ je kontrolovaný vedením školy,
povinnosť konať dozor začína o 7,30 hod a končí poslednou vyučovacou hodinou,
počas dozoru sa učiteľ pohybuje po určenom priestore, pričom kontroluje triedy,
chodbu a príslušné WC, dbá o čistotu,
na dozor do ŠJ prichádza včas,
veľká prestávka na desiatu je po druhej vyučovacej hodine,
na dozore v ŠJ je povinný usmerňovať stravovacie návyky žiakov a tiež ich správanie,
dbá, aby bol v jedálni poriadok a žiaci neboli hluční,
14. Úrazy – prvá pomoc – evidencia úrazov
Každý pedagogický pracovník je zodpovedný za organizáciu práce žiakov tak, aby
predchádzal úrazom žiakov v škole a aj seba.
V prípade školského úrazu v budove školy alebo v školskom areáli:
- okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, pričom najbližšieho kolegu , resp. vedenie
školy požiada o zabezpečenie pedagogického dozoru pri ostatných žiakoch,
- v prípade potreby zavolá telefonicky z kancelárie školy rýchlu zdravotnícku pomoc
alebo o to požiada iného kolegu ( avšak po poskytnutí prvej pred lekárskej pomoci)
a súčasne telefonicky informuje rodičov o úraze,
- ak nepotrebuje dieťa rýchlu lekársku pomoc, požiada rodičov, aby sprevádzali dieťa
na ošetrenie,
- ak nezastihne rodičov, musí ísť na ošetrenie s dieťaťom sám a zároveň sa postará
o doprovod po ošetrení domov, pričom predtým požiada vedenie školy o svoje
zastupovanie,
- ak žiak ostane na ďalšom ošetrení, informuje rodičov o mieste pobytu ich dieťaťa,
- ak žiak nenastúpi do školy na druhý deň, zapíše úraz do hlásenia, ale ak nastúpi,
zapíše to do drobných úrazov.
V prípade školského úrazu mimo školy:
- okamžite poskytne žiakovi prvú pomoc, v prípade potreby požiada o to ďalších
spolupracovníkov, resp. občanov,
- ak je sám so svojou triedou a je nutný prevoz na ďalšie ošetrenie, počká spolu so
žiakmi na vozidlo zdravotníckej pomoci( o jeho privolanie sa postará sám alebo
16
-
požiada okoloidúcich občanov) a informuje sa u vodiča sanitky, kde bude dieťa
odvezené,
dieťa nechá odviezť a požiada o starostlivosť posádku sanitky a sám sa vráti so žiakmi
do školy,
telefonicky alebo osobne informuje o stave a mieste pobytu žiaka rodičov a vedenie
školy,
učiteľ v žiadnom prípade nesmie ponechať väčšinu žiakov triedy bez osobného
pedagogického dozoru,
o úraze ihneď po príchode do školy treba zapísať do knihy úrazov.
Nesmie sa stať, aby vedenie školy nebolo o akomkoľvek úraze informované včas a aby sa
to dozvedeli od rodičov.
15. Pokyny pre návštevníkov
Vstup do objektu školy cudzím osobám je povolený iba s vedomím riaditeľa školy alebo jeho
zástupcu. Všetky návštevy sa hlásia na vrátnici u upratovačky, ktorá upovedomí riaditeľa.
Nie je povolený voľný pohyb cudzích osôb v priestoroch školy. Zákonní zástupcovia žiakov
nesmú svojimi návštevami rušiť vyučovací proces, ale dohodnú si s učiteľmi stretnutie tak,
aby jeho návšteva nenarušila jeho povinnosti.
16. Zneškodnenie tuhého odpadu
Zneškodnenie tuhého odpadu sa realizuje v spolupráci s obcou, starajú sa o odvoz odpadu
v stanovený deň cez Technické služby mesta Prievidza. Odpady z miestností školského
zariadenia vynášajú upratovačky do odpadových nádob, ktoré sú umiestnené na vonkajšom
stanovišti.
17. Mimoriadne udalosti a havárie
Mimoriadne udalosti a havárie neodkladne hlásiť vedeniu školy. Pri evakuácii postupovať
podľa pokynov a plánu, ktorý je na každom poschodí.
18. Telefónne čísla
Hasičský a záchranný zbor
Rýchla pomoc
Mestská polícia
Tiesňová linka
Veolia
Energ. závody
RÚVZ – odd. epidemiológie
112, 150,
112, 155
159
112
0850 11 12 34
0800 15 90 00
519 20 21 – 26
17
19.
Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, znenie podľaúpravy č. 465/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
V základnej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia. &na vstupe do budovy je umiestnený na
dobre viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia. &&&zamestnávateľ kontroluje
zamestnancov.
18
Príloha 1
1.1 Osobitné bezpečnostné opatrenia v učebni kuchynka
1.2 Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy
1.3 Osobitné opatrenia v učebni informatiky
1.4 Spôsob učenia predmetov: chémia, fyzika a biológia
1.5 Osobitné opatrenia v učebni jazykov
1.6 Osobitné opatrenia v učebni s IT
Príloha 2
2.1 Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl
2.2 Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov
2.3 Bezpečnosť v školách v prírode
2.4 Bezpečnosť pri organizácií školských výletov a exkurzií
Príloha 3 Vnútorný poriadok ŠKD
Príloha 4 Záujmové vzdelávanie
Príloha 5 Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
Príloha 6 Prevencia a riešenie šikanovania
Príloha 7 Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky
Príloha 8 Plán opatrení pre prípad výskytu pedikulózy (zavšivavenia)
Príloha 9 Opatrenia na zabezpečovanie hospodárskej mobilizácie
Príloha 10 Oznámenie pre rodičov – (Ne) Ospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní
Príloha 11 Ochrana nefajčiarov
Príloha 12 Plán a rozmery jednotlivých poschodí
19
Príloha 1
1.1 Osobitné bezpečnostné opatrenia v miestnosti cvičná kuchynka
1. Elektrické spotrebiče (sporák, , mixér) zapína a vypína vedúca krúžku.
2. Znečistenú dlážku je žiak povinný okamžite po znečistení utrieť, dôkladne vysušiť.
3. S ostrými predmetmi (nôž, vidlička, nožnice, ihly..)sú žiaci povinní zaobchádzať s
maximálnou opatrnosťou.
4. Horúce hrnce, panvice je povolené brať do rúk len s ochranou (chňapky).
5. Poškodené nádoby sa musia vyradiť z prevádzky.
6. Náradie používané v kuchynke, ktoré musí byť ostré a s pevnými nepoškodenými
rukoväťami, sa musí ukladať na bezpečné miesto.
7. Je zakázané pracovať s nožmi proti sebe.
8. Na čistenie nádob sa nesmú používať pomôcky s kovovými drôtikmi.
9. Rezné predmety sa musia umývať samostatne a jednotlivo.
10.Ak sa sklené nádoby pri umývaní rozbijú, umývací kúpeľ sa musí ihneď vypustiť a
črepina odstrániť.
11. Žiaci musia byť preukázateľne oboznámené s bezpečnosťou pri práci v kuchynke.
12. Pri sporáku sú najviac traja žiaci.
13. Pri odchode z učebne je vyučujúca povinná prekontrolovať, či sú spotrebiče vypnuté.
1.2 Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy
1. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy,
o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy, čo potvrdili vlastnoručným
podpisom.
2. Úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz
ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia.
3. Prechod žiakov do telocvične a z telocvične je dovolený výlučne v sprievode učiteľa.
4. Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore.
1.3 Osobitné opatrenia v učebni informatiky I.,II.,III. - sú určené na vyučovanie
informatiky aj ostatných predmetov podľa rozpisu v zborovni. Sú vybavené pracovnými
stolmi s počítačovými zostavami, stoličkami, školským nábytkom, dataprojektorom.
Žiak má právo:
- So súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným.
– So súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie.
– Mať a používať vlastnú poštovú schránku ( na školskom serveri) v zmysle všeobecne
platných pravidiel a podľa pokynov správcu siete.
– Využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas.
Žiak je povinný:
- Dodržiavať pravidlá etikety.
– Šetrne sa správať k zariadeniu učebne.
– Vchádzať do učebne prezutí a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho.
– Počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne.
– Každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu.
20
– Vlastné CD,DVD používať len so súhlasom vyučujúceho.
– Po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu.
– Sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku, na ktoré bude upozornený ( nástenka
v učebni).
Žiakom je zakázané:
- Pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri.
– Pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov.
– Poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe.
– Prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa.
– Vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu.
– Bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér.
– Bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie akéhokoľvek nainštalovaného softvéru.
– Svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska.
– Akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska.
– Hrať hry.
- Prenášať cez sieť nevhodné súbory ( pornografia, erotiky, nelegálne kópie dát, dáta
porušujúce autorský alebo iný zákon).
– Jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón v zmysle vnútorného poriadku
školy.
Žiak preberá zodpovednosť za škody vzniknuté nedbanlivou manipuláciou alebo úmyselným
poškodením zariadenia. Správca odborných učební informatiky si vyhradzuje právo
v priebehu školského roka tento poriadok modifikovať. porušenie týchto pravidiel sa
klasifikuje ako porušenie školského poriadku.
1.4 Spôsob učenia predmetov: chémia, fyzika a biológia
Odborné učebne na chémiu, fyziku a biológiu v škole sú.
Vyučovanie týchto predmetov prebieha niekedy aj v kmeňových triedach a učebni PC a s IT.
Na hodinách chémie sa pokusy robia, škola má len chemikálie vhodné pre ZŠ.
Pokusy žiaci sledujú niekedy na interaktívnej tabuli alebo v počítačovej učebni.
Učebňa : - je spojená s kabinetom s pomôckami a je určená na vyučovanie predmetu . Je
vybavená laboratórnymi stolmi, stoličkami, veľkým pracovným stolom pre učiteľa.
Žiak:
Vchádza do učebne výhradne v sprievode vyučujúceho, s pomôckami pracuje podľa
pokynov vyučujúceho, bez zbytočných kabátov a tašiek.
Využíva zariadenie učebne spôsobom na to určeným a len za prítomnosti vyučujúceho.
Na začiatku skontroluje svoje pracovisko a každú možnú poruchu, chybu, prípadne
neúplnosť nahlási učiteľovi.
V učebni nesmie jesť a piť, znečisťovať priestory učebne.
Neukladá na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné na
prácu ( tašky, časti odevu, desiata, mobil...).
Nemanipuluje s technikou a iným zariadením učebne bez povolenia učiteľa.
Nesmie poškodzovať a ničiť zariadenie učebne.
Úmyselné poškodenie vecí nahradí ten žiak, ktorý škodu spôsobil.
21
1.5 Jazyková učebňa I.,II.,III.: - je určená na výučbu cudzieho jazyka. Zariadenie učebne
tvoria lichobežníkové stoly, výškovo nastaviteľné stoličky, DVD prehrávač, dataprojektor,
vizualizér.
Žiak:
- Vchádza do učebne výhradne v sprievode učiteľa, s pomôckami podľa pokynov
vyučujúceho na daný predmet, bez zbytočných tašiek a kabátov.
– Využíva zariadenie učebne, audiovizuálnu techniku spôsobom na to určeným a len za
prítomnosti vyučujúceho.
– Na začiatku skontroluje svoje pracovisko – každú poruchu, chybu, či neúplnosť nahlási
vyučujúcemu.
– V učebni nesmie jesť, piť, znečisťovať priestory učebne.
- Neukladá na pracovný stôl akékoľvek predmety, ktoré nie sú bezprostredne potrebné na
prácu ( tašky, časti odevu, desiata, mobil...).
– Nemanipuluje s technikou a iným zariadením učebne bez povolenia učiteľa.
– Nesmie poškodzovať a ničiť zariadenie učebne.
– Úmyselné poškodenie vecí nahradí ten žiak, ktorý škodu spôsobil.
1.6 Učebňa s interaktívnou tabuľou I.,II.: - je určená na vyučovanie všetkých predmetov
podľa rozpisu v zborovni. Je zariadená školskými lavicami a stoličkami, IT, dataprojektorom
a PC zostavou.
Žiak:
- Vchádza do učebne výhradne v sprievode vyučujúceho.
– Nezapína a nevypína interaktívnu tabuľu ani počítačovú zostavu. Na tabuli pracuje s perom
tak, aby IT nepoškodil. Ostatné pravidlá sú identické s prevádzkovým poriadkom pre učebne
informatiky.
Príloha 2
2.1 Bezpečnosť pri plaveckom výcviku žiakov základných škôl
Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť základný plavecký výcvik. Ak v mieste
školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať plavecký výcvik dennou dochádzkou
alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov. Plavecký výcvik sa organizuje v rozsahu piatich
pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín spravidla v mesiacoch september až október
alebo apríl až máj. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore krytého
bazéna alebo kúpaliska do výšky vodnej hladiny 1,2 metra. Organizáciu plaveckého výcviku
zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.
Na jedného dospelého cvičiteľa pri výcviku pripadá skupina najviac 10 žiakov. Plavecký výcvik
vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet
telesná výchova. Odborný dozor a výcvik môže vykonávať aj iný pedagogický zamestnanec s
osvedčením o spôsobilosti viesť plavecký výcvik. Žiaci sú počas kurzu poistení na základe
zmluvy o úrazovom poistení, školskí zamestnanci sú poistení proti zodpovednosti za škodu
pri výkone povolania, externí pracovníci proti zodpovednosti za škodu.
Náklady spojené s plaveckým výcvikom hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.
22
2.2 Bezpečnosť pri lyžiarskom výcviku žiakov
Súčasťou vyučovania telesnej výchovy môže byť v siedmom alebo ôsmom ročníku základný
lyžiarsky výcvik. Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať
lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov. Lyžiarsky
výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej, maximálne sedemdňovej výchovnovzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl.
Organizáciu lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický
zamestnanec. Lyžiarsky výcvik vedie peda
gogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná
výchova, alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky
výcvik. Jedno lyžiarske alebo snowboardové družstvo tvorí najviac 15 žiakov.
Vedúci lyžiarskeho zájazdu zodpovedá za riadnu prípravu a priebeh zájazdu a za
hospodárenie na zájazde. Zabezpečuje program zájazdu, riadi prácu lyžiarskych inštruktorov
a dbá na dôsledné dodržiavanie denného programu.
Lyžiarsky inštruktor zodpovedá za výcvik zvereného družstva, zdravie a bezpečnosť jeho
členov, podľa pokynov vedúceho zájazdu vykonáva pedagogický dozor.
Zdravotník sa na lyžiarsky kurz vysiela, ak sa zúčastní zájazdu viac ako 30 žiakov.
Na lyžiarsky výcvik sa volia len nelavinózne svahy, so sklonom primeraným schopnostiam
žiakov. Za bezpečnostne vhodné svahy sa považujú horské svahy v zimných lyžiarskych
strediskách, ktoré sú upravované a verejne prístupné. Pri výcviku a cvičení so žiakmi je
bezpodmienečne potrebné dodržiavať všeobecné bezpečnostné predpisy vydané Horskou
službou pre príslušnú oblasť. Vedúci lyžiarskeho výcviku (inštruktori) skontrolujú pred
začiatkom praktického výcviku výstroj a výzbroj žiakov. Dbajú najmä na používanie
bezpečnostného lyžiarskeho viazania, primeraných topánok a na oblečenie primerané
poveternostným podmienkam.
2.3 Bezpečnosť v školách v prírode
Vyhláška MŠ SR č. 305/2008 Z.z. o škole v prírode
Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať
výchovnovzdelávací proces v škole v prírode na zemí Slovenskej republiky a v zahraničí.
Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to
určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území
Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky.
Organizáciu práce školy v prírode upravuje školský poriadok školy v prírode vypracovaný a
schválený jej riaditeľom po prerokovaní so zriaďovateľom školy v prírode. V objekte
prechodne určenom na organizovanie školy v prírode schvaľuje školský poriadok školy
v prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu. Výchovno-vzdelávací proces je v
škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni. Pre žiakov prvého stupňa základnej školy
vyučovací proces trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého trvá denne päť
vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 60 minút. Výchovno-vzdelávacia mimoškolská
činnosť škôl sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. Je
zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú
činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce. Do školy v prírode sa prednostne
vysielajú žiaci z oblastí, v ktorých znečistené prostredie nepriaznivo vplýva na zdravie
detského organizmu, a to spravidla raz za školský rok. Žiakov možno do školy v prírode vyslať
najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných dní. S každou triedou základnej školy s
počtom najviac 8 žiakov v triede prípravného ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého
23
ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa
základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia. S každou triedou základnej
školy s počtom najviac 25 žiakov v triede druhého až deviateho ročníka sa vysielajú dvaja
učitelia a jeden vychovávateľ. Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný
lyžiarsky výcvik, na aktivitách v rámci lyžiarskeho výcviku je najviac pätnásť žiakov na
jedného pedagóga. Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký
výcvik, na jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov. Vysielajúca
organizácia môže umožniť zamestnancom vyslaným do školy v prírode pobyt vlastného
dieťaťa vo veku od troch do pätnástich rokov.
Riaditeľ vysielajúcej školy
a) zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,
b) zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v
prírode v objekte,
c) vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode,
d) vypracúva pracovnú náplň zdravotníka,
e) poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných
pedagogických zamestnancov,
f) vypracúva harmonogram práce nadčas pedagogických zamestnancov,
g) zabezpečí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy
v prírode, vrátane žiakov s problémovým správaním, o ktorých rozhodne riaditeľ
vysielajúcej školy,
h) schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.
Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje
a) názov a adresu vysielajúcej školy,
b) miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,
c) menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode,
a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov
školy,
d) pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane
nočných služieb,
e) počet tried a počet žiakov v triedach,
f) menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú
adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení,
dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,
g) zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného
odchodu do školy v prírode a príchodu späť,
h) finančné zabezpečenie a spôsob úhrady školy v prírode,
i) plán výchovno-vzdelávacej činnosti,
j) rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,
k) písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním
žiaka do školy v prírode,
l) vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o dezinfekčnosti okolia žiaka.
Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného
potvrdenia môže odovzdať zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je
žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti
24
žiaka, ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad alebo žiak
má všetky svoje dokumenty uschované u seba.
2.4 Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií
Každý školský výlet, exkurzia, výcvikový zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej
len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Plán organizačných opatrení – na
tlačive pre hromadné akcie, pripraví triedny učiteľ, alebo poverený pedagogický
zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi
školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie. Škola má zaplatenú poistku pre žiakov na
všetky akcie a netreba sa pripoisťovať.
Plán musí obsahovať :
- názov a zámer akcie,
- termín konania akcie,
- trasu a miesto pobytu,
- počet účastníkov (žiakov a sprievodcov),
- meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,
- miesto a hodinu zrazu a návratu,
- spôsob dopravy,
- program na každý deň,
- podmienky stravovania a ubytovania,
- bezpečnostné opatrenia.
Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a
programu akcie. Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu sa
neodporúča brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl
zúčastnených na výlete. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe,
organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať
výstroj a vybavenie žiakov. Žiaci sú povinní zobrať si so sebou kartu poistenca. Na výlety si
školy zabezpečia vyhradené autobusy, alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia
byť viditeľne označené. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia.
Harmonogram výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov. Pri výletoch do
hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, nepoužívať skratky a
vyhýbať sa letným snehovým poliam. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu
používať uzavreté lanovky, otvorené sedačky len od 7. ročníka základných škôl. Pri prechode
cez vodnú plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné prostriedky. Žiaci musia na
výlete rešpektovať príkazy vedúceho, inštruktorov, horskej služby a polície. Bez povolenia sa
nesmú rozchádzať, vzďaľovať a inak narúšať program. Žiaci, ktorí porušili disciplínu musia
ukončiť činnosť a ďalší pobyt vo vode sa im môže zakázať. Pre žiakov 1. ročníka až 4. ročníka
ZŠ sa organizujú najviac jednodňové výlety v blízkom okolí. Pre žiakov 5.- 9. ročníka ZŠ sa
organizujú 1 – 2-dňové výlety, s informovaným súhlasom zákonných zástupcov možno
školský výlet predĺžiť o dva dni pracovného pokoja.
Príloha 3
Vnútorný poriadok školského klubu detí
I. Riadenie a organizácia školského klubu detí
1. Školský klub detí (ŠKD) riadi vedúca vychovávateľka.
2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizujú vychovávatelia školského klubu detí v súlade
s plánom činnosti.
3. Riaditeľ školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov na pravidelnú
25
dochádzku.
4. V oddelení ŠKD môže byť zapísaných toľko žiakov, koľko povoľuje prepočet na 2 m² hracej
plochy. U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami by mal byť počet žiakov
nižší (podľa počtu žiakov v triede).
II. Prevádzka ŠKD
1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych
sviatkov, denne od 6,00 hod do 16,45 hod.
2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD ak sa prihlási najmenej 12 detí alebo podľa
VZN mesta.
3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.
III. Zaraďovanie žiakov
1. Žiaci sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej prihlášky
podanej zákonnými zástupcami, zvyčajne podanej do 15. júna predchádzajúceho školského
roku. Žiaci 1. ročníka podávajú písomné prihlášky vždy do 15. septembra príslušného
školského roku, predbežne pri prvom rodičovskom združení v máji .
2. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
3. Do ŠKD sa prednostne zaraďujú žiaci nižších ročníkov prihlásených na pravidelnú
dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
4. Žiaci sa do oddelení zaraďujú podľa veku.
5. Pri veľkej neprispôsobilosti žiaka na prácu v ŠKD, alebo pri ohrozovaní svojho zdravia,
alebo zdravia spolužiakov, môže byť žiak z klubu vylúčený riaditeľom školy.
IV. Výchovno-vzdelávacia činnosť
1. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na nenáročnú činnosť podľa
výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na
relaxáciu v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
2. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci podľa pokynov starostlivo vypracujú
úlohy, zopakujú učivo, nevyrušujú ostatných.
3. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, športom a cvičením umožniť
žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa
starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
4. V rámci ŠKD sa môžu organizovať rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
5. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je stravovanie žiakov v ŠJ. Žiaci prichádzajú
do jedálne čistí, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie
odchádza z jedálne spoločne. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej
školskej jedálne v rámci školy..
6. Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci -vychovávateľky.
7. Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne,
telocvičňa, ihrisko.
8. Na činnosť ŠKD sa využívajú finančné prostriedky z úhrad rodičov za pobyt žiaka
v školskom klube. Poplatok stanovuje VZN mesta.
V. Dochádzka žiakov
1. Rozsah dennej dochádzky, spôsob a čas odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo
ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodič
povinný oznámiť písomne.
2. Aby sa nenarúšala výchovná činnosť, žiak môže byť, ak to nie je na zápisnom
lístku uvedené, z ŠKD uvoľnený len na základe písomného oznámenia rodičov po
26
naobedovaní sa.
3. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynechá dochádzku 7 po sebe
nasledujúcich pracovných dní alebo 12 dní v mesiaci, sa vyradí zo zoznamu pravidelne
dochádzajúcich žiakov.
VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov
1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.
2. Prechod žiakov do ŠKD v rámci školy zabezpečuje vychovávateľka, prípadne zastupujúci
pedagóg. Žiaci druhého stupňa odchádzajú do ŠKD samostatne.
3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod žiakov, po dohode s
vychovávateľkou učiteľ, ktorý má poslednú vyučovaciu hodinu.
4. Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov
preberajú deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti vyučujúci a po skončení podľa
dohody s rodičom dieťa uvoľňujú domov alebo odovzdajú vychovávateľke.
5. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná preukázateľne ( zápis do triednej
knihy) poučiť žiakov o bezpečnosti .
6. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25
detí, preto sa vtedy oddelenia spoja.
7. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti určí riaditeľ školy alebo jej
zástupca vyšší počet pedagogických zamestnancov alebo nižší počet detí.
8. V prípade úrazu poskytne vychovávateľ prvú predlekársku pomoc, oznámi to vedeniu
školy, napíše o ňom záznam a zabezpečí ak je potrebné odborné lekárske ošetrenie.
9. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
10. Dieťa musí mať hygienické vrecúško a prezuvky.
11. Žiaci majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, prezuvky, topánky...) označené pre
prípad odcudzenia.
12. Straty z uzatvorených priestorov v ŠKD u poisteného žiaka vybavuje vychovávateľka v
spolupráci s rodičmi, pedagógom povereným poistnou činnosťou na škole a vedením školy.
13. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti
vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
14. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
15. Ak zistí vychovávateľka u žiaka teplotu, nevoľnosť, upovedomí o tom rodičov.
VII. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD
1. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka v ŠKD je 3,- eur mesačne na jedného žiaka /dané VZN
mesta.
2. Príspevok na úhradu za pobyt žiaka uhrádza rodič (zák. zástupca) podľa stanoveného
termínu riaditeľom školy, najneskôr do 10 dňa v danom termíne.
3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
4. Ak rodič odhlasuje dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie alikvotnej
čiastky poplatku. Zákonný zástupca odhlasuje dieťa vyplneným odhlasovacím lístkom.
5. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený poplatok za pobyt žiaka v ŠKD a budú
využité všetky primerané dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie
školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.
Príloha 4
Záujmové vzdelávanie
V snahe školy je vytvárať kvalitné a zaujímavé činnosti aj mimo vyučovania, ktorými sa
má podporiť efektívne využívanie času a množstvo rôznych záujmov žiakov. Škola dbá o to,
27
aby sa žiaci podľa svojich záujmov a schopností mohli zapojiť do činnosti mimo vyučovania
počas celého kalendárneho roka. Účelom je nielen hodnotné využitie voľného času na
voľnočasové aktivity priamo v priestoroch školy, ale aj ich efektívne využitie a otvorenie sa
školy verejnosti. Krúžky, ktoré sú financované zo zdrojov vzdelávacích poukazov majú
osobitnú evidenciu. Každé zapísané dieťa, ktoré dostalo dotáciu na činnosť sa musí za rok
zúčastniť na práci krúžku 60 hodín, ak bolo dieťa choré, ospravedlnená absencia sa mu
započítava. Záujmové vzdelávanie je činnosť, ktorá sa poskytuje žiakom formou záujmových
krúžkov, kurzov, táborov, súborov, klubov a ďalšími formami záujmovej činnosti spontánne záujmové aktivity, súťaže a individuálny prístup v oblasti športu, umenia,
vedy a techniky podľa záujmu žiakov a možností školy zabezpečiť túto činnosť v
požadovanom rozsahu a kvalite.
Záujmová činnosť sa realizuje ako:
- krúžková činnosť cez vzdelávacie poukazy na žiaka
I. Riadenie a organizácia
1. ZÚ a ZČ riadi riaditeľ školy. Riaditeľ zodpovedá za koncepciu, činnosť a hospodárenie.
2. Výchovnú, záujmovú a rekreačnú činnosť organizujú učitelia a vychovávatelia
v súlade s plánom činnosti.
3. Štruktúra, zameranie a počet ZÚ a ZČ sa určuje podľa záujmu, želaní a návrhov žiakov s
prihliadnutím na finančné a materiálno-technické možnosti, riadi sa vnútorným poriadkom.
4. Organizácia záujmového vzdelávania a jeho časový rozvrh závisí od druhu aktivity
a voľného času žiakov.
5. Záujmové vzdelávania sa považuje za poskytnuté aj v prípade ospravedlniteľnej
neprítomnosti žiaka. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka na záujmovom
vzdelávaní sa považuje najmä choroba žiaka, prípadne lekárom nariadený zákaz jeho
dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle
prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine
žiaka alebo účasť žiaka na súťažiach.
II. Prevádzka
1. Činnosť je prevádzkovaná v priebehu celého kalendárneho roka v mimo vyučovacom čase.
Lokalizácia prevádzky - externé a interné priestory školy alebo iných subjektov podľa náplne
činnosti v zmysle legislatívneho a zdravotno - hygienického rámca.
2. Počas školských prázdnin je činnosť podmienená záujmom detí o ŠKD. Pri realizácii sa
popri rekreačnej činnosti využíva záujmové tematické zameranie programu .
3. Záujmová činnosť sa riadi režimom, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku.
III. Zaraďovanie žiakov
1. Žiaci sa zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe podpísaného vzdelávacieho
poukazu zákonným zástupcom.
2. O zaradení rozhoduje riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca.
3. Počet zapísaných je najmenej 12 s prihliadnutím na druh činnosti, vek a schopnosti
účastníkov a priestorové zabezpečenie.
4. Žiaci sa zaraďujú podľa veku alebo podľa osobného záujmu o činnosti.
IV. Záujmová činnosť
1. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch, pričom sa umožňuje
žiakom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti školy.
2. V oblasti rekreačného charakteru - vychádzkami, výletmi, tábormi, športom a cvičením
umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a
28
takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
3. Priama výchovná práca vo vyššie uvedených činnostiach sa prevádza:
- pravidelne (krúžková činnosť v rozsahu najmenej 60 hodín v školskom roku jednotlivými
poskytovateľmi),
- príležitostne (jednorazové, pravidelne sa opakujúce podujatia, súťaže, odborné
sústredenia, exkurzie),
- individuálne (vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným žiakom),
- spontánne (priebežná ponuka podľa dopytu a záujmu žiakov),
- aktívne (aktívna účasť žiaka na plnení úloh),
- reprezentačne a súťažne (súťaženie, reprezentovanie, mobilita žiakov, výmena skúseností,
projektovanie, spolupráca).
4. V rámci činnosti sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné hradia rodičia.
5. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa spravidla využívajú aj špeciálne učebne, telocvičňa,
školský dvor.
6. Jedna hodina záujmového vzdelávania trvá 60 minút.
7. O účasti žiakov vedie vedúci záznam v predpísanej pedagogickej dokumentácii školy alebo
ZÚ.
V. Dochádzka žiakov
1. Rozsah dochádzky, spôsob a čas príchodu a odchodu žiakov sa uvedie na zápisnom lístku.
Zmeny v dochádzke v priebehu školského roku je rodič povinný oznámiť písomne.
2. Žiak, ktorý neodôvodnene a bez písomného ospravedlnenia vynecháva sa po dohovore s
rodičmi vyradí zo zoznamu pravidelne dochádzajúcich žiakov.
3. Krúžky, ktoré majú dotáciu na vzdelávacie poukazy majú osobitné pravidlá. V prípade ich
nedodržania, musí riaditeľ školy dotáciu vrátiť štátu.
VI. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť žiakov
1. Za bezpečnosť žiakov počas celej záujmovej činnosti zodpovedá vedúci ZČ či ZÚ.
2. Presun žiakov v rámci školy zabezpečuje vedúci, prípadne zastupujúci pedagóg.
3. Pri činnostiach je vedúci povinný preukázateľne (zápis do výkazu, triednej knihy) poučiť
žiakov o bezpečnosti .
4. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti určí riaditeľ školy alebo jej
zástupca vyšší počet vedúcich.
5. V prípade úrazu poskytne vedúci prvú predlekársku pomoc, oznámi to vedeniu školy,
napíše o ňom záznam a zabezpečí ak je potrebné odborné lekárske ošetrenie.
6. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov je zakázané.
7. Žiak musí mať hygienické vrecúško, prezuvky a primerané či vyžadujúce oblečenie.
8. Straty z uzatvorených priestorov u poisteného žiaka vybavuje vedúci v spolupráci s
rodičmi, pedagógom povereným poistnou činnosťou na škole a vedením školy.
9. Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objekt zodpovedá za žiakov vedúci až
do ich rozchodu.
10. Z miesta konania môže byť žiak uvoľnený len na základe písomného súhlasu rodičov.
11. Ak zistí vedúci u žiaka teplotu, nevoľnosť upovedomí o tom rodičov.
VII. Vzdelávací poukaz
Vzdelávací poukaz predstavuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie
pre žiakov základnej školy. Žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací
poukaz a môže ho poukázať iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
Poukaz je neprenosný.
29
Vzdelávací poukaz obsahuje:
- identifikačné údaje o držiteľovi poukazu,
- údaje o škole, ktorá poukaz vydala,
- poučenie.
Škola vydá každému žiakovi vzdelávací poukaz na začiatku školského roka (do 10.
septembra). Prevzatie potvrdí svojim podpisom zákonný zástupca žiaka. Je neprenosný,
použiť ho môže len žiak, na ktorého meno je vystavený.
Najneskôr do 25. septembra sa musí rodič rozhodnúť pre jeden konkrétny krúžok
a vzdelávací poukaz odovzdať inštitúcii, ktorá ho ponúka. Môže ísť o školu, ktorú dieťa
navštevuje, o inú školu alebo o niektoré zo školských zariadení (školské kluby detí, centrá
voľného času, školské strediská záujmovej činnosti, domovy mládeže, štátne jazykové
školy, jazykové školy, ale napr. i školské jedálne, ak pri nich škola zriadi nejaký krúžok).
Záujmová činnosť musí trvať najmenej 60 hodín za školský rok. Môže ísť o záujmové
krúžky, kurzy, kluby, súbory či iné formy. Žiak nie je povinný vzdelávací poukaz prevziať ani
využiť. V takomto prípade však peniaze zostávajú v štátnom rozpočte. Nie je možné, aby ich
škola rodičovi alebo samotnému žiakovi vyplatila.
Príloha 5
Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
1. Žiaci základnej školy nesmú fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať a vdychovať omamné
látky a drogy, hrať o peniaze a to aj mimo školy.
2. Je povinnosťou každého žiaka, učiteľa, vychovávateľa i ostatných zamestnancov školy
informovať triedneho učiteľa o žiakovi, ktorý fajčí, pije alkohol alebo užíva drogy
v školskom prostredí i mimo neho.
3. Po oznámení uvedenej skutočnosti sa triedny učiteľ diskrétne porozpráva so žiakom
o jeho problémoch, o príčinách užívania návykových látok, o ich škodlivosti a o
dôsledkoch ich užívania. O pohovore so žiakom urobí zápis do klasifikačného záznamu a
v nastavajúcom období venuje žiakovi zvýšenú pozornosť. Zároveň zistené skutočnosti
nahlási protidrogovému koordinátorovi v škole.
4. Ak žiak v sledovanom období nezmení vzťah k návykovým látkam alebo je triedny učiteľ
informovaný druhýkrát, triedny učiteľ na problém upozorní pred triednym kolektívom,
žiakovi udelí pokarhanie triednym učiteľom a zabezpečí predvolanie žiaka pred triednu
samosprávu.
5. Ak ani potom nedôjde ku zmene postojov žiaka, triedny učiteľ predvolá rodičov a
zorganizuje spoločné stretnutie za účasti výchovnej poradkyne, koordinátorky prevencie
drogovej závislosti, ZRŠ a RŠ. Nasleduje pokarhanie žiaka riaditeľom školy a zápis do
triedneho výkazu.
6. Ak ani vtedy žiak nezmení správanie, triedny učiteľ zorganizuje stretnutie, na ktoré pozve
oboch rodičov, koordinátorku prevencie drogových závislosti, RŠ, prípadne policajta alebo
kurátora. Po prešetrení skutočnosti kolektívny orgán navrhne opatrenia. Riaditeľ školy
zabezpečí stretnutie postúpenie informácie na sociálne oddelenie Žiakovi bude znížená
známka zo správania.
7. Povinnosťou triedneho učiteľa je viesť evidenciu pochvál i priestupkov žiakov a o
zistených skutočnostiach vhodnou formou informovať na triednických hodinách, na
nástenných novinách v triede, spôsob riešenia zaznamenávať v klasifikačnom zázname
alebo osobitnom zošite, pravidelne spolupracovať s rodičmi a o problémoch informovať
pedagogickú radu pri riešení výchovných problémov.
30
8. Učiteľský dozor v čase prestávok bude vykonávať kontrolu priestorov školy v predmetnej
veci, hlavný dôraz klásť na sociálne zariadenia, priestory kotolne a skryté priestory v
areáli školy.
9. Pre všetkých žiakov školy organizovať dlhodobé športové súťaže, organizovať
jednorázové spoločensko-kultúrne podujatia s cieľom odpútať žiakov školy od myšlienok
na užívania drog a toxikomániu. Na tieto účely využívať prostriedky z dotovaných na
škole vypracovaných projektov, prípadne z RZ.
10. Koordinátor prevencie drogových závislostí zabezpečí výstavku najnovších odborných
publikácií, premietanie filmov k problematike, cyklus besied a prednášok s odborníkmi v
danej oblasti.
11. Triedni učitelia minimálne raz polročne, alebo aktuálne podľa potreby budú na
triednických hodinách diskutovať o závislostiach najrôznejšieho druhu (drogy,
patologické využívanie voľného času, príslušnosť k spoločensky nežiaducim hnutiam a
pod.).
Príloha 6
Prevencia a riešenie šikanovania
Problematika šikanovania ako jedného z prejavov problémového správania žiakov je faktom.
Je nebezpečnou a rozširujúcou sa sociálnou chorobou spoločnosti, ktorej dôsledkom je vážne
ohrozovanie zdravia jednotlivcov i skupín. Odborníkmi je prirovnávané k podceňovanej
epidémii, či k zákernej chorobe skupinovej demokracie. Demokracia v spoločnosti stojí
a padá s rovnoprávnosťou vzťahov medzi jej členmi.
Stručná charakteristika šikanovania
Pre vzťah, ktorý označujeme ako šikanovanie, je typická nerovnováha síl, kedy silnejší
pošliapava práva slabšieho, ubližuje cielene a opakovane niekomu, kto sa nedokáže brániť. V
škole pod šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov (agresor), ktorých
zámerom je ublíženie žiakovi alebo žiakom (obeť), prípadne ich ohrozenie alebo
zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine
žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Podstatnými znakmi
šikanovania sú: úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu
druhému, útoky agresora sú opakované, pomer síl medzi agresorom a obeťou je
nevyrovnaný.
Prejavy šikanovania, reakcie žiakov a príčiny vzniku
Šikanovanie sa prejavuje v priamej podobe - fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami,
nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete,
odcudzenie veci a pod. Žiaci v obave zo stupňovania šikanovania sa o ňom nezdôverujú ani
učiteľom a často ani rodičom. Najčastejšími otázkami sú: Z čoho pramení šikanovanie?
V čom hľadať jeho korene? Kto je zaň zodpovedný? V teórii zaoberajúcej sa uvedenými
otázkami sa ako príčiny uvádzajú:
Rodina – nedostatočná rodinná výchova, absencia citovej rodinnej atmosféry, zhovievavosť
voči agresívnym prejavom detí, tvrdá rodičovská výchova (telesné tresty), kríza v rodine,
rozvodové konanie atď.
Škola – nedostatočný priestor na správnu sebarealizáciu sa žiakov, „ vnucovanie“ vzorov
správania sa žiakom, málo besied so žiakmi, „ anonymita“ žiakov a učiteľov, neprimerané
hodnotenie prejavov žiakov atď.
Učiteľ a žiaci – emocionálne chladné vzťahy vo vyučovaní, nevhodná komunikácia so žiakmi
(zosmiešňovanie, ponižovanie, zastrašovanie a vyhrážanie sa žiakom), nedostatok pozitívnej
31
motivácie, nevyužívanie pochvál, povzbudení, atď.
Rovesníci a skupiny – napodobňovanie negatívnych vzorov, agresívny žiak má rešpekt
ostatných, ktorí sa mu chcú vyrovnať. Pred agresívnym žiakom ostatní ustupujú, často aj
dospelí, v skupine sa „stráca“ zodpovednosť za svoje prejavy, dlhodobejšie šikanovanie
spôsobuje, že žiaci sa s ním „stotožnia“ , menia k nemu postoje.
Vplyv médií – filmy, televízia, časopisy, internet ponúkajú množstvo negatívnych vzorov
násilného správania sa jednotlivca alebo skupín. Prezentovaná hrôza, utrpenie, násilie,
znižujú u žiakov empatiu k iným osobám.
Prevencia šikanovania
- vytvoriť pozitívnu klímu v škole,
- navodiť úzku spoluprácu medzi školou a rodinou,
- problém šikanovania riešiť vnútorným poriadkom školy,
- zvýšiť dozor pedagogických zamestnancov,
- oboznámiť učiteľov so systémom školy pri šikanovaní,
- informovať učiteľov o postupe pri podozrení šikanovania,
- realizovať vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania,
- spolupracovať s odborníkmi centra pedagogicko-psychologickej prevencie,
- v pracovnom poriadku vymedziť oznamovaciu povinnosť, pre pedagogických i
nepedagogických zamestnancov,
- zamestnanec neplnením tejto povinnosti sa vystavuje riziku trestného postihu
/neprekazenia trestného činu/.
Aké sú nepriame prejavy šikanovania?
šikanovaný žiak nechce chodiť do školy
chodí poza školu, domov prichádza neskoro
nemá priateľov
cez prestávky sa zdržiava v blízkosti učiteľov
znižuje sa mu koncentrácia a výkon na vyučovaní
má zničené osobné veci a školské pomôcky
opakovane sa mu „ strácajú“ veci a peniaze
prejavuje sa apaticky, nezúčastnene, smutne a bez nálady
má problémy s verbálnym prejavom, kokce
je konfliktný a náladový, tajnostkársky
má modriny, škrabance a tržné rany
odmieta povedať, čo sa mu stalo
uvádza nepravdepodobné vysvetlenie svojho správania
Kto býva najčastejšie šikanovaný?
deti citlivé, tiché, utiahnuté, nepriebojné, slabšie, pomalšie
deti, ktoré sa niečím odlišujú od ostatných - farbou pleti, názormi, vierou, rečou, nejakou
telesnou odlišnosťou /menšie, tučnejšie, krívajúce, s okuliarmi, chorľavé,.../
deti, ktoré sa dobre učia, ochotne pomáhajú, sú usilovné a svedomité
Čo môže urobiť učiteľ?
prekonzultovať podozrenie šikanovania s výchovným poradcom, učiteľským zborom a
riaditeľom školy
porozprávať sa so žiakom, ktorý ja vystavený šikanovaniu
porozprávať sa taktiež s násilníkom
32
osloviť rodičov – ako obeti, tak aj násilníka, voliť taktný prístup a najmä zachovať
dôvernosť informácií
podať návrh, ako situáciu riešiť
vyhľadať individuálnu odbornú pomoc PPP, ÚPSVaR
prijať výchovné opatrenia – napomenutie, pokarhanie, podmienečné vylúčenie, znížiť
známku zo správania,
pri podozrení na trestný čin kontaktovať príslušný útvar Policajného zboru SR /od 15. do
18. rokov ide o trestný čin mladistvých/
Vyvarovanie sa chýb pri riešení šikanovania
Čo robia pedagógovia a rodičia nesprávne:
vyšetrujú obeť spoločne s agresorom
nedokážu odlíšiť nepravdivé tvrdenia falošných svedkov, ktorých ovplyvnil agresor
neberú ohľad na traumu a pocity viny obete, často robia bezprostrednú konfrontáciu
neberú do úvahy, že medzi obeťou a agresorom často vzniká závislosť, až identifikácia
obete s agresorom
- neuvedomujú si, že šikanovaním môže byť nakazená celá trieda (škola)
Tieto chyby môžu spôsobiť až taký omyl, že obeť je vyhlásená za agresora.
Rady pre žiaka - svedka šikanovania
- informuj učiteľa, ktorému dôveruješ
- vyhľadaj pomoc výchovného poradcu
- porozprávaj sa s kamarátom, ktorý je obeťou
- podpor jeho sebavedomie, ponúkni pomoc
- pokús sa nenápadne zistiť podrobnosti šikanovania
- taktne informuj rodičov kamaráta – obete
- nezabúdaj, že chceš pomôcť kamarátovi a nie sa pomstiť násilníkom, reaguj
primerane
Zdroj informácií
- Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v
školách a školských zariadeniach Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a
stredných škôl / §49 starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov/
- Občiansky zákonník §422 /vykonávanie dohľadu/
- Metodický materiál PPP v Sobranciach : Šikanovanie
- Metodička školského manažmentu: http://www.vincejova.szm.sk/ Výchovný
poradca,
- Centrum ochrany detí : http://www.ochranadeti.sk/ .
Príloha 7
Plán opatrení pre prípad pandémie chrípky
Hlavným cieľom plánu je zmierniť zdravotné, sociálne a ekonomické následky pandémie.
Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prijať opatrenia v súlade s pandemickým plánom
Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie.
Vymedzenie pojmov
Stupne intenzity šírenia nákazy sú:
- sporadický výskyt ochorenia, kedy sa jednotlivé prípady ochorenia vyskytujú
roztrúsene, alebo len ojedinele a medzi jednotlivými ochoreniami nie je známa
epidemiologická súvislosť
- epidemický výskyt ochorenia, kedy nastáva nahromadenie ochorení vyvolaných
33
v pomerne krátkom čase na ohraničenom mieste s rovnakým pôvodcom nákazy
- pandemický výskyt ochorenia, kedy prichádza k rozsiahlej epidémii s neurčitým
časovým a priestorovým ohraničením s postihnutím veľkého množstva ľudí na
rozsiahlom území
- endemický výskyt ochorenia, kedy prichádza k ochoreniu určitej časti populácie za
normálnych okolností bežnému
- exotický výskyt ochorenia, kedy prichádza k ochoreniu, ktoré sa na danom území
nevyskytuje
Monitorovanie chrípky je sledovanie chorobnosti na chrípku a rozdelenie ochorení v ľudskej
populácii.
Profylaxia je systém opatrení, ktoré majú zabrániť samotnému ochoreniu alebo šíreniu
chrípkového ochorenia. Jedným z najúčinnejších profylaktických opatrení je očkovanie.
V rámci preventívnych opatrení školy pre prípad pandémie chrípky je potrebné
zabezpečiť:
1. Do 15. novembra v rozsahu jednej vyučovacej hodiny vzdelávanie detí a žiakov so
zameraním na:
predchádzanie chrípkovému ochoreniu so zameraním na individuálne správanie
a správanie sa v kolektíve
základné symptomatické príznaky chrípkového ochorenia
liečba chrípky a správanie sa v čase ochorenia
2. Od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka monitorovať počet vymeškaných
hodín. Ak počet neprítomných detí alebo žiakov prekročí 10% z celkového počtu žiakov,
sledovať a vyhodnocovať dôvody neprítomnosti detí a žiakov na výchovno-vzdelávacom
procese.
3. Riaditeľ školy na požiadanie poskytne informácie podľa odseku 2 zriaďovateľovi školy
alebo školského zariadenia.
4. V období od 15. novembra do 15. apríla nasledujúceho roka vo vyššej miere zabezpečovať
v triede nasledovné opatrenia:
- v spolupráci so zákonnými zástupcami detí a žiakov zabezpečiť, aby každé dieťa alebo
žiak mal v škole osobitný hygienický balíček, ktorý obsahuje vlastné mydlo, uterák
a vreckovky
- pedagogickí zamestnanci vykonávajú priebežné kontroly používania osobitných
hygienických balíčkov
- zabezpečiť vetranie tried po každej vyučovacej hodine
- v záujme zníženia prašnosti prostredia zabezpečiť umytie podláh chodieb školy alebo
školského zariadenia, najmenej dva krát denne, a to po začiatku vyučovania a po
skončení vyučovania. Raz do týždňa zabezpečiť dezinfekciu podláh
- zabezpečiť umytie podláh tried a odborných učební po skončení vyučovania
- zabezpečiť izoláciu dieťaťa alebo žiaka od ostatných detí alebo žiakov v prípade
podozrenia na chrípkové ochorenie a bezodkladne informovať zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka
- zabezpečiť zvýšenú kontrolu dodržiavania hygienických predpisov týkajúcich sa
školského stravovania, najmä so zameraním na osobnú hygienu detí a žiakov
V čase epidemického výskytu chrípkového ochorenia je potrebné zabezpečiť:
Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia na chrípku prekročí 15%
34
z celkového počtu detí alebo žiakov, príjmu sa nasledovné opatrenia:
po konzultácii s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva sa môže
skrátiť vyučovacia hodinu na 40 minút
zdrží sa organizovania školských výletov, exkurzií, plaveckých výcvikov a ostatných
hromadných školských podujatí.
Ak počet neprítomných detí alebo žiakov z dôvodu ochorenia chrípkou prekročí 20%
z celkového počtu detí alebo žiakov je potrebné:
oznámiť túto skutočnosť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva
zrušiť všetky záujmové krúžky a mimoškolské aktivity pri prudkom a perspektívnom
náraste choroby
na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva prerušiť
výchovno-vzdelávací proces
Príloha 8
Opatrenia na zabezpečovanie hospodárskej mobilizácie
Základná škola poskytuje základné vzdelanie a zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces
(ďalej len „výučba“) v čase vojny, vojnového stavu a výnimočného stavu podobne ako
v mierovom stave, ale s úpravou formy a priebehu výučby.
V 1.– 9. ročníku základnej školy sa vyučuje podľa učebných plánov.
a) v 1. a 4. ročníku sa z hodinovej dotácie pre výchovné predmety vyčleňuje minimálne
jedna hodina na vyučovanie predmetu Prírodoveda, ktoré budú obsahovo zamerané na
ochranu človeka a prírody, ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, chemickým
otravným látkam a na prípravu na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
b) v 5. – 9. ročníku sa z hodinovej dotácie pre výchovné predmety vyčleňuje minimálne
jedna hodina na vyučovanie predmetu Biológia, ktoré budú obsahovo zamerané na
ochranu človeka a prírody, ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, chemickým
otravným látkam a na prípravu na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
Riaditeľ školy informuje žiakov a zamestnancov o vzniknutej situácii a následne ich
oboznámi s ich povinnosťami a formou výučby.
Príloha 9
Oznámenie pre rodičov
(Ne) Ospravedlnená neúčasť žiaka na vyučovaní
1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní je jeho zákonný zástupca povinný oznámiť
škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti a to:
a) osobne
b) telefonicky na číslach:
sekretariát 046/5439648
riaditeľ ZŠ 046/5439647
c) e-mailom [email protected] alebo kontaktom na triedneho učiteľa
2. Neprítomnosť žiaka v škole ospravedlňuje jeho zákonný zástupca triednemu učiteľovi
písomne do troch dní od nástupu dieťaťa do školy. Ak žiak nepredloží ospravedlnenie do
troch dní po nástupe do školy, považuje sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní za
neospravedlnenú.
3. Ak neprítomnosť žiaka trvá 3 po sebe nasledujúcich dní a viac, nestačí ospravedlnenie od
zákonného zástupcu, ale vyžaduje sa vždy príslušný úradný doklad potvrdzujúci
odôvodnenosť žiakovej neprítomnosti (v lehote určenej v bode 2). Počet neospravedlnených
hodín rieši Vnútorný školský poriadok.
4. Neospravedlnenú neúčasť žiaka na vyučovaní trvajúcu viac ako 15 hodín v mesiaci
oznámi v zmysle § 5 ods. 10 zákona č. 596/2004 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
35
samospráve v znení neskorších predpisov riaditeľ školy obci, kde má zákonný zástupca
dieťaťa trvalý pobyt a okresnému úradu, v ktorej územnej pôsobnosti sa obec nachádza,
pretože sa to podľa vyššie uvedených zákonov považuje za zanedbanie povinnej školskej
dochádzky.
8. Ak rodič potrebuje uvoľniť žiaka zo závažných dôvodov z vyučovania na 1 deň, požiada
o to písomne triedneho učiteľa. Ak na 2 a viac dní, požiada prostredníctvom triedneho učiteľa
riaditeľa školy. V oboch prípadoch najmenej 2 dni vopred. Na uvoľnenie žiaka z vyučovania
na viac ako 1 deň je vždy potrebné k žiadosti zákonného zástupcu priložiť príslušný úradný
doklad. Dodatočné uvoľnenie žiaka a jeho ospravedlnenie je možné len vo výnimočných
prípadoch.
Prevádzkový poriadok školy aj s prílohami je k nahliadnutiu u riaditeľa
školy.
36
Download

Prevádzkový poriadok 2014 - Základná škola, Ulica P. Dobšinského