Január 2013
verzie 8.30 a 9.30
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo ............................................................................................2
Doplnenie účtov do osnovy - účtovanie na prelome rokov. ................................................................ 2
Inventúra účtov- základný popis..........................................................................................................3
Prenos údajov do inventúry - všeobecné pravidlo...........................................................................4
Inventúra účtu z funkcie MESAČNÝ STAV ÚČTU........................................................................ 4
Inventúra účtu z funkcie DENNÝ STAV ÚČTU..............................................................................4
Inventúra účtu z funkcie SALDOKONTO......................................................................................5
Inventúra účtu z funkcie SALDOKONTO - INVENTÚRA ÚČTU.................................................. 5
Inventarizácia účtu z funkcie SÚVAHA .........................................................................................6
Inventúry účtov - dátumy inventúr v súvahe.................................................................................... 6
Inventúra účtu - aktualizácia inventúry, ak už boli údaje zapísané. .............................................. 6
Prehľad inventúr účtov.....................................................................................................................7
Tlač inventúr účtov...........................................................................................................................7
Výkaz DPH - pomôcka pre určenie mesačného platcu DPH.............................................................. 8
Export XML - zmeny v uložení súborov...............................................................................................9
Výsledovka za 1-12 - doplnenie samostatných súčtov N/V.............................................................. 10
Nové odblokovanie zaúčtovanej faktúry s rušením účtovných dokladov. .........................................11
Zápis o tankovaní PHM do poznámky v denníku..............................................................................12
Zápis nového účtu v zaúčtovaní faktúr..............................................................................................12
Tlač dokladov z intervalu v nastavenom mesiaci..............................................................................13
Tlač dokladov z intervalu zo spojeného OVD................................................................................... 13
Tlač pokladničných dokladov bez čísla ............................................................................................ 13
Homebanking - import výpisu - rozdelenie sumy.............................................................................. 14
Homebanking import ďalších formátov..............................................................................................15
Saldokonto odložené - prezeranie....................................................................................................15
Rozúčtovanie PHM 80/20 pri zahraničnej mene...............................................................................16
Zaúčtovanie faktúr - zobrazovanie názvu účtu..................................................................................17
Opravný súhrnný výkaz - ručné zadanie hodnoty.............................................................................17
Sumarizované podklady HV,N,V za akciu za obdobie OD DO.........................................................18
DPPO za 2012...................................................................................................................................19
Saldokonto parametricky z poznámky 2...........................................................................................20
Zobrazenie názvu účtu v zaúčtovaní faktúry. ....................................................................................21
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo ..................................................................................... 22
Aktualizované tlačivá výkazov pre rok 2012..................................................................................... 22
Legislatívna zmena účtovania do peňažného denníka od 1.1.2013 .................................................22
Nové odblokovanie faktúry s rušením zápisov z DPH...................................................................... 23
Modul PROLEM – Sklad......................................................................................................................24
Funkcia V – prehľad dokladov na kartu zo súčtami ......................................................................... 24
Zmena omylom zadaného zákazníka na doklade.............................................................................25
1
Modul PROLUC – Podvojné účtovníctvo
Doplnenie účtov do osnovy - účtovanie na prelome rokov.
Ak účtujete už v novom roku:
• a máte prenesené zo starého roka priebežne počiatočné stavy
• a máte prenesenú osnovu zo starého roka
• a dopĺňate ešte nové analytické účty v starom roku
Môžete vykonávať nasledovné:
• aktualizovať KS v 13 mesiaci cez "Q" a PS v januári cez "Q".
• program upozorní na chýbajúce účty
• funkciou Doplnenie analytických účtov sa príslušný účet doplní do osnovy v novom roku
aj s názvom ako bol použitý v starom roku (to je nové).
Príklad:
Aktualizácia počiatočných stavov cez funkciu
"Q".
Upozornenie, že bol aj v minulom roku.
Prejdete do PROLUC / SPRACOVANIE /
X-SPECIALNE FUNKCIE
PRENOSY A UPRAVY
a zvolíte DOPLNENIE ANALYT. ÚČTOV
...program doplní analytický účet do osnovy aj
s názvom ako bol v minulom roku....
2
Inventúra účtov- základný popis.
Účtový modul obsahuje funkciu, ktorá komplexne rieši inventúry účtov. Účtovník má silný
nástroj, ktorý mu pomôže rýchlo a jednoducho spraviť inventúry účtov na konci roka.
Hlavné vlastnosti :














Jedinečný a originálny prístup k spracovaniu inventúr účtov.
Rýchlejšie a jednoduchšie vykonáte inventarizáciu účtov.
Ušetríte čas použitím nových funkcií.
Účty môžete postupne exportovať do inventarizačného modulu z viacerých zdrojových
funkcií.
tvorba inventúry účtov aj mesačne, t.j. v každom nastavenom mesiaci
Stav účtu mesačný - export vybraných položiek do inventarizácie.
Saldokonto - export vybraných položiek do inventarizácie.
Saldokonto Inventúra účtu - export vybraných položiek do inventarizácie.
Súvaha - export vybraného účtu do inventarizácie.
Sledovanie inventarizovaných účtov - v súvahe máte informáciu kedy a aký účet bol
exportovaný do inventarizácie.
PREHĽAD INVENTÚR - samostatná funkcia na všetky inventúrne účty.
PREHĽAD INVENTÚR -individuálny zápis poznámky k inventúre účtu
PREHĽAD INVENTÚR - komplexná tlač všetkých účtov naraz alebo jednotlivé účty
postupne.
PRIRADENIE PDF DOKUMENTOV - ak máte zakúpený modul "Priraďovanie
skenovaných dokumentov, môžete priradiť k inventúre PDF dokument.
Funkcia STAV ÚČTU
( z mesačného aj denného)
Funkcia SALDOKONTO
Evidencia inventúr účtov
Funkcia INVENTURA ÚČTU
Tlače inventúr účtu jednotlivo
Funkcia SÚVAHA
Tlače inventúr účtov hromadne
Priradenie PDF dokumentu k
inventúre účtu.
Archivácia aj cez PROLAR
3
Prenos údajov do inventúry - všeobecné pravidlo.
Program do inventúry prenáša:
• označené záznamy
• na prenos je určený kláves , tlačidlo [F7]INVENTÚRA.
Potom sa zadávajú údaje do "hlavičky" inventúry. Podľa druhu účtu a z akého zdroja posielate
položky do inventúry, vyplníte potrebné údaje.
Minimálne požadovaný je Dátum
inventúry.
Nevyplnené údaje ako napr. dátum
začatia, skončenia, počiatočný a
konečný
stav
sa
pri
tlači
inventúrneho účtu nezobrazujú.
Inventúra účtu z funkcie MESAČNÝ STAV ÚČTU
Postup:
• Spracujte účet cez funkciu
MESAČNY STAV ÚČTU
• Označte
klávesom
Insert
príslušné záznamy.
• Klávesom F7 alebo tlačidlom
F7-INVENTÚRA
odošlete
údaje do inventúr účtov.
Inventúru účtu potom nájdete v PREHĽADE INVENTÚR.
Inventúra účtu z funkcie DENNÝ STAV ÚČTU
Postup:
• Spracujte účet cez funkciu DENNÝ STAV ÚČTU
• Označte klávesom Insert príslušné záznamy.
• Klávesom F7 alebo tlačidlom F7-INVENTÚRA odošlete údaje do inventúr účtov.
Inventúru účtu potom nájdete v PREHĽADE INVENTÚR.
4
Inventúra účtu z funkcie SALDOKONTO
Postup:
• Spracujte účet cez funkciu
SALDOKONTO
alebo
ODLOŽENE+AKTUÁLNE.
• Označte
klávesom
Insert
príslušné záznamy.
• Klávesom F7 alebo tlačidlom
F7-INVENTÚRA
odošlete
údaje do inventúr účtov.
Inventúru účtu potom nájdete v
PREHĽADE INVENTÚR.
Inventúra účtu z funkcie SALDOKONTO - INVENTÚRA ÚČTU
Postup:
• Spracujte účet cez funkciu
SALDOKONTO
a
INVENTÚRA ÚČTU.
• Označte
klávesom
Insert
príslušné
záznamy
alebo
všetky cez F1+O.
• Klávesom F7 alebo tlačidlom
F7-INVENTÚRA
odošlete
údaje do inventúr účtov.
Inventúru účtu potom nájdete v PREHĽADE INVENTÚR.
5
Inventarizácia účtu z funkcie SÚVAHA
Postup:
• Spracujte funkciu SÚVAHA.
• Označte
klávesom
Insert
príslušný záznam - účet.
• Klávesom F7 alebo tlačidlom
F7-INVENTÚRA odošlete údaj
do inventúr účtov.
Inventúru účtu potom nájdete v PREHĽADE INVENTÚR.
Inventúry účtov - dátumy inventúr v súvahe
Ak zapisujete účty do inventúr účtov, program tento dátum inventúry účtu zobrazuje aj v
súvahe.
Čo účtovníkovi výrazne pomôže sledovať, ktoré účtu sú v inventúre a ktoré ešte nie.
Príklad -obrázok.
Inventúra účtu - aktualizácia inventúry, ak už boli údaje zapísané.
Ak spravíte inventúru účtu a
potrebujete ju aktualizovať,
program
túto
činnosť
neblokuje, len upozorní na
aktualizáciu.
6
Prehľad inventúr účtov
Funkcia sa nachádza v časti SPRACOVANIE pod SALDOKONTO s názvom PREHĽAD
INVENTÚR.
Tu nájdete prenesené inventúrne záznamy jednotlivých účtov. Opravy údajov /do hlavičky/ je
možné vykonať cez kláves E (cez tlačidlo ????? si raz v firme musíte doplniť príslušné
položky)
Tlač inventúr účtov
Pre rôznu "povahu" údajov a z rôznych funkcií poslaných do inventúry, je potrebné cez tlačidlo
DOKLAD vybrať vhodnú tlačovú zostavu.
V náhľade tlačovej zostavy si údaje skontrolujte !
7
Výkaz DPH - pomôcka pre určenie mesačného platcu DPH.
Vo výkaze DPH je tlačidlo SUMÁR
ZÁKL, ktorým môžete vykonať
súčet obratu na zadaných riadkoch
výkazu DPH za 12 mesiacov.
Je to len pomôcka na určenie
sumy z výkazu DPH.
Presnejšie zistenie obratu z vybraných účtov si môžete následne spracovať cez funkciu
Výsledovky obdobia.
...kde si potom môžete označiť príslušné účty a zistiť tak rýchlo sumu.
8
Export XML - zmeny v uložení súborov
Pri exporte výkazu DPH do XML ( cez tlačidlo Tlač) , je možné zadať aj druhú cestu na uloženie
vytvoreného súboru XML.
Ak je kurzor v príslušnom riadku, je možné použiť kláves F2 na výber adresára, kam sa bude
XML ukladať.
Ak sa 2.adresár nevyplní, XML sa ukladaná len do nastaveného adresára.
Súbor sa ukladá v "novom" názve takto:
• firma_dph_20121111.xml
• (firma_druhvykazu_rokmesiacmesiac.XML)
Využitie: hlavne u firiem, ktoré účtujú dodávateľsky viacero firiem, budú mať uložené zostavy
prehľadnejšie.
Zmena je vykonaná aj pri XML.
• Súhrnný výkaz - firma_svd_20120303.xml
• Výkaz ziskov a strát - firma_zis_201211.xml
• Výkaz súvaha - firma_suv_201211.xml
9
Výsledovka za 1-12 - doplnenie samostatných súčtov N/V.
Do výsledovky sme doplnili nové tlačidlo DOPLŇ N/V
Tlačidlo doplní súčty nákladov a výnosov za jednotlivé mesiace (ak spracovávame za 1-12) .
Tak sa označené riadky môžu exportovať aj do excelu cez Export súborov / DBF-Excel.
10
Nové odblokovanie zaúčtovanej faktúry s rušením účtovných dokladov.
Zaúčtovali ste omylom faktúru ? Teraz len jeden správny klik a faktúru odblokujete a súčasne
odstránite zlé zaúčtovanie z denníka !
Postup - príklad:
• Nastavte modul PROLUC na obdobie, v ktorom je doklad zaúčtovaný !
• Prejdite do modulu PROLUC časť VSTUP/OPRAVA ďalej Evidencia faktúr.
• Zvoľte Odberateľské alebo Dodávateľské (nové odblokovanie je zatiaľ len pre tieto
agendy).
• Nastavte sa na
príslušnú
faktúru.
• Stlačte kláves
O - oprava
(tlačidlo
na
toto nie je).
Podmienka odblokovania cez O: ak má užívateľ zakázané mazanie dokladov v denníku, takéto
odblokovanie nie je potom užívateľovi povolené.
Ak zvolíte áno, program faktúru odblokuje a zruší v denníku účtovné zápisy.
Modul PROLUC musíte mať nastavený v mesiaci akom je doklad zaúčtovaný.
Ak nie je, program na to upozorní a odblokovanie nevykoná. (obr).
Program nemôže (kvôli sieťovým verziám) mazať z denníka.
Program záznamy zruší tak, že vynuluje číslo dokladu, sumu, ds a dátumy uplatnenia.
Ak spracujete stavy účtov , saldokonto, súvahu, výsledovku ... tak takéto záznamy nemajú na
výsledky vplyv.
Ak budete mať chvíľu čas, môžete bežným spôsobom zmazať z denníka takéto zrušené
záznamy.
11
Zápis o tankovaní PHM do poznámky v denníku.
Priamo v denníku k zaúčtovanému dokladu PHM môžete jednoducho priradiť údaje ako :
ŠPZ vozidla , stav tachometra, načerpané litre, dátum čerpania, krajinu čerpania.
SPZ voľne zapisujeme do políčka (nevyberá sa z zoznamu).
Nastavte sa na riadok dokladu, kde je
účtované PHM (doporučujeme na riadok
nákladu) a kliknite na tlačidlo PHM.
Tieto údaje zostávajú zapísané priamo v denníku v novej poznámke č.3. Súčty môžete dostať
cez nové tlačové zostavy cez funkcie STAV UCTU MESACNY a OPIS SPOJENIE ZA
MESIACE.... Tiež je to doplnené do exportu XLS.
Zápis nového účtu v zaúčtovaní faktúr.
V okne zaúčtovania faktúr, tlačidlom ÚČET NOVÝ môžete
môžete použiť pre zaúčtovanie.
zadať nový účet, ktorý potom
Obr. zadania nového účtu. Do políčka "Číslo účtu" sa len zapisuje číslo (bez možnosti výberu
F1)
12
Tlač dokladov z intervalu v nastavenom mesiaci.
V denníku je doplnené nové tlačidlo na tlač dokladov z nastaveného intervalu.
Môžete tak naraz vytlačiť napr. sadu interných dokladov (pôvodne sa tlačilo jednotlivo, každý
doklad samostatne...).
Na tlač si môžete vybrať rôzne tlačové zostavy podľa počtu účtových zápisov na dokladoch.
Tlač dokladov z intervalu zo spojeného OVD.
V funkcii SPOJENIE OVD OD DO - si môžete dať vytlačiť pokladničné doklady alebo aj doklady
(forma interný doklad) z celého zvoleného obdobia t.j. napr. z celého roka !.
Podobne ako v klasickom denníku.
Tlač pokladničných dokladov bez čísla
Pri tlači pokladničných dokladov v rozsahu OD DO, môžete vytlačiť vo forme „bez čísla“ aj 2
doklady na A4 alebo aj 3 doklady na A4.
13
Homebanking - import výpisu - rozdelenie sumy
Ak sa jednou sumou vykoná platba viacerých faktúr, môžete ešte pred zaúčtovaním rozdeliť
príslušnú sumu na viaceré a zadať aj potrebný variabilný symbol.
Po importe výpisu prejdete do "Pracovného výpisu".
Nastavíte sa na príslušný riadok.
Kliknete na tlačidlo VARS.
A postupne rozpíšete sumy a k nim VS. Po zadaní uložíte cez ANO.
Príklad po rozpise jedného riadku (úhrada viacerých fa jednou sumou).
14
Homebanking import ďalších formátov.
Do importu výpisov boli doplnené a aktualizované importy pre banky
• CSOB -TXT BusinessBanking 24 Verzia 2.9 SK EURO
• INTERNETBANKING Z UNICREDIT BANK (CSV)
• INTERNETBANKING Z SLSP FORMAT HB (TXT)
Saldokonto odložené - prezeranie
Funkcia Saldo odložené ponúkne vybrať
a zobraziť saldokonto príslušného účtu´.
15
Rozúčtovanie PHM 80/20 pri zahraničnej mene.
Ak pri účtovaní PHM v zahraničnej mene chcete vykonať aj rozúčtovanie PHM na
daňové/nedaňové v nastavenom pomere (napr.80/20), postup je nasledovný.
V políčku suma najprv prepočítate cez
kláves F8 zahraničnú menu na
tuzemskú.
Potom nastavíte kurzor na sumu a
použijete kláves F2 a zadáte príslušné
údaje.
Následne dokončíte zaúčtovanie dokladu.
Program vytvorí účtovné zápisy, kde je vyplnená v príslušnom pomere aj hodnota v zahraničnej
mene.
16
Zaúčtovanie faktúr - zobrazovanie názvu účtu
V zaúčtovaní faktúr sa upravilo okno tak, že program zobrazuje plný názov účtu, z políčka kde
sa nachádza kurzor v "rozúčtovacom" okienku. Obr. príklad.
Opravný súhrnný výkaz - ručné zadanie hodnoty
Pred tlačou je možné cez tlačidlo HODN/ODBOB zapísať hodnotu na prvú stranu výkazu.
(dopracované vzhľadom na nejednoznačný výklad DRSR).
17
Sumarizované podklady HV,N,V za akciu za obdobie OD DO.
Ak účtujete a sledujete rozpracovanú výrobu cez akcie, môžete aj za viac rokov získať okamžite
sumarizácie na akciu vrátane súčtov nákladov a výnosov.
Stačí spustiť spracovanie opisu vstupných dokladov OD OD.
A kliknúť na tlačidlo F7 Triedenie.
Program vytvára súčtové riadky za jednotlivé akcie, HC akcie a súčty samostatne za náklady a
výnosy.
18
DPPO za 2012.
Spracovanie a tlač vo forme originálu daňového priznania právnických osôb je dostupná v
module PROLUC, v časti SPRACOVANIE pod voľbou X - Špeciálne funkcie.
Podmienka 1: – aktuálna verzia na príslušný rok.
Pre spracovanie DPPO za príslušný rok, musíte mať inštalovanú správnu verziu, ktorá obsahuje
aj tabuľky a program na DPPO.
• DPPO za rok 2012 – musíte mať inštalovanú minimálne verziu 8.30 / 9.30
Pred prvým vypĺňaním údajov si vykonajte aktualizáciu riadkov DPPO cez tlačidlo VYČISTIŤ
!!!
Automatické vkladanie jednotlivých účtov do priznania:
• v zozname účtov musíte mať nasmerovaný účet do príslušného riadku priznania
alebo
• musíte mať uzavretý 12 mesiac, t.j. musíte prejsť cez funkciu KONIEC
MESIACA do
13. mesiaca, tzv. Ročného zúčtovania.
• pre využitie „automatického “ vkladania zostatkov účtov, musí byť v 13
mesiaci
vykonané uzavretie výsledkových a súvahových účtov (funkcia QPREÚCTOVANIE).
Podrobný spôsob práce s DPPO je popísaný v základnej príručke modulu PROLUC.
19
Saldokonto parametricky z poznámky 2.
Po spracovaní saldokonta účtu je možné spustiť aj ďalšiu úroveň usporiadania-párovania
dokladov podľa druhej poznámky v účtovných dokladov.
Príklad:
Firma chce sledovať stavy/úhrady faktúr podľa zodpovedných obchodníkov. Na tieto účely už
nemôže použiť štandardne používané filtre ako napr: cez typ dokladu, akcia, stredisko,
poznámka na faktúre...všetky sa používajú už na iné tiež dôležité členenia.
Preto do druhej poznámky môžeme pri účtovaní faktúry alebo jej úhrady zadávať meno
pracovníka/obchodníka.
Spracujeme klasicky saldokonto 311, ktoré dostaneme za nevypárované doklady.
V druhom kroku cez filter F1 a funkciu/tlačidlo 2. POZ spustíme párovanie podľa zadaných
znakov. Párovací znak-meno dávame hneď od začiatku poznámky a stačí nám na to 5 znakov.
20
Po zadaní nám program spraví súčty v našom prípade za zodpovedných pracovníkov.
Potom nám stačí cez F1 označiť súčtové riadky a prípadne vytlačiť zostavou A4 naležato (tam
je aj druhá poznámka) len označené záznamy
Príklad výsledok:
Zobrazenie názvu účtu v zaúčtovaní faktúry.
Upravená maska zobrazuje aj názov účtu z políčka, kde sa nachádza kurzor.
21
Modul PROLJU – Jednoduché účtovníctvo
Aktualizované tlačivá výkazov pre rok 2012.
V programe boli aktualizované tlačivá cez PDF Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o
príjmoch a výdavkoch.
Sú už v tvare "SAVE", t.j. môžete ich aj uložiť do plnohodnotného PDF súboru a tým aj poslať
napríklad zákazníkovi.
Legislatívna zmena účtovania do peňažného denníka od 1.1.2013
Na základe opatrenia MF z 15.12.2011 zverejnenom v FS 13/2011 časť 2 je upravený program
pre účtovanie položiek do peňažného denníka od 1.1.2013
V programe sa zmenilo kódovanie stĺpcov peňažného denníka (Členenie P/V) na rok.2013.
Do roku 2012
Od 1.1.2013
Kód členenia
Názov
Kód členenia
Názov
30.00
31.00
34.00
Nákup materiálu
Nákup tovaru
Prevádzková réžia
30.00
31.00
34.00
Zásoby
Služby
Ostatné výdavky
! UPOZORNENIE !
Analytické účty na členení 31 a 34, ktoré program prevzal z predchádzajúceho roka si musí
užívateľ znova zadefinovať !
Skontrolujte si nové kódovanie v
zozname
účtov
a
VYKONAJTE
AKTUALIZÁCIU
cez
tlačidlo
AKTUALIZUJ.
22
Nové odblokovanie faktúry s rušením zápisov z DPH.
Zapísali ste omylom faktúru do DPH ? Alebo ju treba znova prerobiť ?
Teraz len jeden správny klik a faktúru odblokujete a súčasne odstránite zlé/pôvodné zápisy z
DPH.
Postup - príklad:
• Nastavte modul PROLJU.
• Prejdite do modulu PROLJU časť VSTUP/OPRAVA ďalej Evidencia faktúr.
• Zvoľte Odberateľské alebo Dodávateľské (nové odblokovanie je zatiaľ len pre tieto
agendy).
• Nastavte sa na príslušnú faktúru.
• Stlačte kláves
O - oprava
(tlačidlo na toto
nie je...)
Program nemôže (kvôli sieťovým verziám) mazať z evidencie DPH.
Program záznamy zruší tak, že vynuluje číslo dokladu, sumu, ds a dátumy uplatnenia.
Ak budete mať chvíľu čas, môžete bežným spôsobom zmazať z
časti Evidencia DPH takéto zrušené záznamy.
Ak ich tam necháte nič sa nedeje, nikde sa nespracujú...
23
Modul PROLEM – Sklad
Funkcia V – prehľad dokladov na kartu zo súčtami
V Stave skladu alebo Zoznam položiek bola upravená funkcia V (tlačidlo), kedy sa vkladajú na
začiatok súčtové riadky za Predane, Celkovo vydane, Prijate.
V Stave skladu v časti SPRACOVANIE je upravená funkcia V (tlačidlo), že ak vopred zadáme
do políčka adresu z adresára, bude prehľad dokladov, V výdajok, spracovaný len pre zadanú
adresu.
Ak bude ponechaná 0, tak je spracovanie vykonané na všetky adresy.
24
Zmena omylom zadaného zákazníka na doklade.
Do funkcie -Q-FUNKCIE sa doplnila pomocná funkcia Zmena zákazníka na doklade. Ktorou
môžete zmeniť zákazníka aj miesto dodania na doklade.
25
Dokument vydal: INFOPRO s.r.o.
Dátum poslednej aktualizácie: 16. januára 2013
26
Download

Modul PROLUC