Č E S K Y
SLOVENSKY
ENGLISH
Všeobecné dotazy
<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810
* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.
Všeobecné otázky
<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154
* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.
Uživatelská příručka
Návod na používanie
LG-P970
MFL67698712 (1.0)
www.lg.com
Wi-Fi
(WLAN)
Toto zařízení je možné používat ve všech evropských
zemích.
Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána
uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být
používána mimo budovy.
Wi-Fi
(WLAN)
Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych
krajinách.
Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v
interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je
možné používať v exteriéroch.
Wi-Fi
(WLAN)
This equipment may be operated in all European countries.
The WLAN can be operated in the EU without restriction
indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia
and Ukraine.
ČESKY
LG-P970 Uživatelská příručka
Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.
•Některéčástiobsahuv tétopříručce
nemusíodpovídatfunkcímvašeho
telefonuv závislostinasoftwarunebona
poskytovatelislužeb.
•Přístrojnenívhodnýproosobyse
zrakovýmpostižením,neboťjevybaven
dotykovouklávesnicínadispleji.
•Copyright©2013LG Electronics,Inc.
Všechnaprávavyhrazena.LGa logo
LGjsouregistrovanéochrannéznámky
společnostiLGGroupa jejíchdceřiných
společností.Všechnyostatníochranné
známkyjsouvlastnictvímpříslušných
vlastníků.
•Google™,GoogleMaps™,Gmail™,
YouTube™a GoogleTalk™jsouochranné
známkyspolečnostiGoogle,Inc.
Obsah
Návod pro bezpečné a efektivní
použití ....................................................4
Informace o telefonu ...........................13
Součástizařízení.....................................19
InstalacekartySIMa baterie....................21
Nabíjenítelefonu.....................................22
Instalacepaměťovékarty.........................22
Zamykánía odemykáníobrazovky............23
Zabezpečeníuzamčeníobrazovky............24
Domovská obrazovka...........................26
Tipyprodotykovouobrazovku..................26
Domovskáobrazovka..............................26
Přizpůsobenídomovskéobrazovky...........27
Přidáníneboodebránípanelůna
domovskéobrazovce...............................27
Návratk naposledypoužitým
aplikacím...............................................27
Oznamovacílišta.....................................28
Přizpůsobenípaneluoznámení.................28
Zobrazenístavovéhořádku......................28
Klávesnicenaobrazovce.........................30
Zadávánípísmens diakritikou..................30
Nastavení účtu Google .........................31
Připojení k sítím a zařízením ...............32
Wi-Fi......................................................32
Připojeník sítímWi-Fi.............................32
Bluetooth................................................33
Sdílenídatovéhopřipojenítelefonu...........34
PoužíváníWi-Fipřenosu..........................36
2
PovolenífunkceWi-FiDirectprosdílení
prostřednictvímfunkceSmartShare.........36
PoužitífunkceSmartShare.......................37
Připojeník počítačipomocípočítačového
datovéhokabelu.....................................38
Hovory .................................................40
Uskutečněníhovoru.................................40
Uskutečněnívideohovoru.........................40
Voláníkontaktů.......................................40
Příjema odmítnutíhovoru........................40
Úpravahlasitostihovoru..........................41
Uskutečněnídruhéhohovoru...................41
Zobrazenízáznamůhovorů......................41
Kontakty...............................................42
Hledáníkontaktu.....................................42
Přidánínovéhokontaktu..........................42
Oblíbenékontakty...................................42
Importováníneboexportováníkontaktů.....43
Přesunutíkontaktůzestaréhotelefonu
dostávajícíhotelefonu.............................43
Posílání zpráv ......................................44
Odeslánízprávy......................................44
Strukturovanáschránka..........................44
Používáníemotikonů...............................44
Změnanastavenízpráv...........................45
E-mail ..................................................46
Správae-mailovéhoúčtu.........................46
Obrazovkae-mailovýchúčtů....................46
Prácesesložkamiúčtů............................46
Napsánía odesláníe-mailu.....................47
Použitívoleb...........................................62
Fotoaparát ...........................................48
On-Screen Phone.................................63
Seznámenís hledáčkem..........................48
Pořízenífotograie...................................49
Jakmilepořídítefotograii........................49
Použitípokročilýchnastavení...................49
Zobrazeníuloženýchfotograií..................51
LGSOFTWARE........................................63
IkonyaplikaceOn-ScreenPhone3.0........63
FunkceaplikaceOn-ScreenPhone...........63
PostupinstalaceaplikaceOn-Screen
Phonedopočítače..................................64
Připojenímobilníhotelefonuk počítači......64
Videokamera........................................52
Seznámenís hledáčkem..........................52
Rychlépořízenívideozáznamu..................53
Popořízenívideozáznamu........................53
Použitípokročilýchnastavení...................53
Sledováníuloženýchvideozáznamů..........54
Úpravahlasitostipřisledovánívidea.........54
Nastavení .............................................65
Multimédia...........................................55
Aktualizace softwaru telefonu .............75
Galerie...................................................55
QuickMemo............................................56
Hudebnípřehrávač..................................57
RádioFM................................................59
Vyhledávánístanic..................................59
Nástroje ...............................................60
Nastaveníbudíku....................................60
Používáníkalkulačky...............................60
Přidáníudálostidokalendáře...................60
AplikacePolarisOfice.............................61
Přístupk menuNastavení........................65
BEZDRÁTOVÁPŘIPOJENÍASÍTĚ..............65
ZAŘÍZENÍ................................................68
OSOBNÍ..................................................70
SYSTÉM.................................................72
Speciikace ..........................................76
Příslušenství ........................................77
Řešení problémů..................................78
Často kladené otázky...........................81
Web......................................................62
Internet..................................................62
Používánípanelunástrojůweb.................62
3
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Přečtětesitytojednoduchépokyny.Jejich
nedodrženímůžebýtnebezpečnénebo
nezákonné.
Vystavení energii rádiové
frekvence
TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ
SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB
RÁDIOVÝM VLNÁM
Vašemobilnízařízeníjezároveňrádiovým
vysílačemapřijímačem.Bylonavrženoa
vyrobenotak,abynepřesahovaloomezení
kladenánavystaveníosobrádiovýmvlnám
(RF)uvedenávmezinárodníchsměrnicích
(ICNIRP).Tatoomezeníjsousoučástí
komplexníchsměrnicastanovujípovolenou
hladinuvyzařováníRFproobecnou
populaci.
Tytosměrnicebylysestavenynezávislými
vědeckýmiorganizaceminazákladě
pravidelnéhoadůkladnéhovyhodnocování
vědeckýchstudií.Tytosměrniceobsahují
dostatečnourezervu,kterásloužíkzajištění
bezpečnostivšechosob,bezohledunavěk
azdravotnístav.
4
Normaprovystaveníosobvyzařování
mobilníchzařízenípoužívájednotku
označovanoujakoSpecifickámírapohlcení
(SpecificAbsorptionRate)neboliSAR.
HraniceSARuvedenávmezinárodních
směrnicíchje2,0W/kg*.TestováníSAR
seprovádívestandardníchprovozních
poloháchsezařízenímvysílajícímna
nejvyššívýkonvevšechtestovaných
frekvenčníchpásmech.Ačkolivjehodnota
SARstanovenapronejvyššícertifikovaný
vysílacívýkon,skutečnáhodnotaSARpro
danézařízenípřiběžnémprovozumůžebýt
výrazněnižší,nežjeuvedenámaximální
hodnota.Důvodemjeto,žezařízenípracuje
naněkolikaúrovníchvýkonutak,aby
používalopouzevýkonnutnýkdosažení
sítě.Obecněřečeno,čímblížesenacházíte
kzákladnístanici,tímnižšíjevýkonzařízení.
Nežsemodeltelefonuzačneveřejně
prodávat,jenutnéprokázatshodu
sevropskýmnařízenímR&TTE.Toto
nařízeníobsahujezákladnípožadavkyna
ochranuzdravíabezpečnostiuživatelůa
dalšíchosob.
NejvyššíhodnotouSARnaměřenouprototo
zařízenípřitestováníuuchaje1,27W/kg.
Totozařízenísplňujepožadavkysměrnic
týkajícíchsevyzařováníRFenergietehdy,
kdyžsepoužívávnormálníprovoznípoloze
uucha,nebokdyžsenacházíalespoň
1,5cmodtěla.Pokudjezařízeníumístěno
vobalu,nasponěnaopaseknebovdržáku
natěle,nesmítakovýdoplněkobsahovat
kovovésoučástiamělbybýtumístěn
alespoň1,5cmodtěla.Nedodržení
těchtopokynůmůževyvolatpřekročení
příslušnýchlimitůprovystavenívašíosoby
neionizujícímuzáření.
Zaúčelempřenášenídatovýchsouborů
nebozprávvyžadujetotozařízeníkvalitní
připojeníksíti.Vněkterýchpřípadechmůže
býtpřenosdatovýchsouborůnebozpráv
pozdrženaždodosaženítakovéhopřipojení.
Zajistěte,abybylydodrženyvýšeuvedené
hodnotyvzdálenostizařízeníodtěla,aždo
doby,kdybudepřenosdokončen.
NejvyššíhodnotouSARnaměřenouprototo
zařízenípřitestováníutělaje1,43W/kg.
*LimitemSARpromobilnízařízení
používanáveřejnostíje2,0Wattů/kilogram
(W/kg)vprůměrunadesetgramůtkáně.
Směrniceobsahujídostatečnourezervu,
zajišťujícídodatečnouochranuveřejnostia
eliminujícípřípadnéodchylkypřiměření.
Informace o směrnici FCC
týkající se hodnot SAR
Vášmobilnítelefonjenavržentak,aby
vyhovovaltaképožadavkůmtýkajícímse
vystavenírádiovýmvlnámvytvořeným
americkoukomisíFCC(Federal
CommunicationsCommission)akanadským
průmyslem.
TytopožadavkystanovíhraniciSAR1,6W/
kgvprůměruna1gramtkáně.Nejvyšší
hodnotaSARoznámenápodletétonormy
běhemcertifikaceproduktujepropoužití
uucha1,18W/kgapřisprávnémnošenína
těle0,51W/kg.
Totozařízeníbylotakétestovánoběhem
nošenípřitypickýchčinnostech,přičemž
zadníčásttelefonubylavzdálena2cmod
tělauživatele.
ZařízenívyhovujepožadavkůmFCCpro
vystaveníVFenergii,pokudjedodržována
minimálnívzdálenost2cmmezitělem
uživateleazadníčástítelefonu.
5
Návod pro bezpečné a efektivní použití
* Oznámení a výstraha FCC
Oznámení!
Totozařízenívyhovujepodmínkámčlánku
15směrnicFCC.Provozováníjepodmíněno
následujícímidvěmapodmínkami:
(1)Totozařízenínemůžezpůsobitškodlivé
rušenía
(2)musíodolatjakémukolipřijatémurušení,
včetněrušenízpůsobenéhonechtěným
použitím.
Upozornění!
Změnyaúpravy,kterénejsouvýslovně
povolenyvýrobcem,bymohlyvést
kukončeníoprávněníuživatelepoužívattoto
zařízení.
Péče o výrobek a jeho údržba
UPOZORNĚNÍ
Používejtepouzebaterie,nabíječkya
příslušenství,kteréjsouschválenypro
použitístímtokonkrétnímmodelem
telefonu.Použitíjakýchkolijinýchtypů
bymohlovéstkezrušeníplatnosti
schválenínebozárukyvztahujícísena
telefon,amohlobybýtnebezpečné.
•Tentopřístrojnerozebírejte.
Vpřípaděnutnostiopravyjejodneste
kvalifikovanémuservisnímutechnikovi.
6
•Opravyvrámcizárukymohou,dle
rozhodnutíspolečnostiLG,zahrnovat
výměnudílůnebodesek,kteréjsoubuďto
novéneboopravené,zapředpokladu,že
majístejnoufunkčnostjakonahrazené
části.
•Udržujtevýrobekmimodosahelektrických
zařízení,jakojsounapříkladtelevizory,
rádiaaosobnípočítače.
•Přístrojjenutnéudržovatmimodosah
zdrojůtepla,jakojsouradiátorynebo
vařiče.
•Zabezpečtepřístrojpředpádem.
•Nevystavujtepřístrojmechanickým
vibracímnebootřesům.
•Vypnětetelefonnavšechmístech,kdeto
vyžadujíspeciálnípředpisy.Nepoužívejte
honapříkladvnemocnicích,můžeovlivnit
citlivélékařsképřístroje.
•Kdyžsetelefonnabíjí,nedotýkejtese
jejmokrýmarukama.Mohlobydojít
kzasaženíelektrickýmproudemnebo
kvážnémupoškozenítelefonu.
•Nenabíjejtepřístrojvblízkostihořlavého
materiálu,protožesemůžezahřát,a
hrozilobytaknebezpečívznikupožáru.
•Kčistěníkrytůtelefonupoužívejtesuchý
měkkýhadřík(nepoužívejterozpouštědla,
jakojebenzen,ředidlačialkohol).
•Nenabíjejtetelefonležícínaměkké
podložce.
•Telefonjenutnonabíjetnadobře
větranémmístě.
•Nevystavujtepřístrojnadměrnémukouři
neboprachu.
•Nenostetelefonspolečněskreditními
kartaminebojízdenkami.Můžeovlivnit
informacenamagnetickýchproužcích.
•Nedotýkejtesedisplejeostrým
předmětem.Můžedojítkpoškození
telefonu.
•Nevystavujtetelefonpůsobenítekutin
nebovlhkosti.
•Příslušenství,jakojsousluchátka,
používejteopatrně.Nedotýkejtese
zbytečněantény.
•Telefonanipříslušenstvínepoužívejte
vmístechsvysokouvlhkostí,například
ubazénů,vesklenících,soláriícha
vtropickémprostředí;můžedojít
kpoškozenítelefonuazrušeníplatnosti
záruky.
•Tentopřístrojsplňujeprávnípředpisypro
vystaveníneionizujícímuzáření,pokudje
používánvnormálnípolozeuuchanebo
jeumístěnnejméně1,5cmodtěla.Pokud
jepřístrojumístěnvobalu,nasponěna
opaseknebovdržákunatěle,nesmí
takovýdoplněkobsahovatkovovésoučásti
amělbybýtumístěnalespoň1,5cmod
těla.Nedodrženítěchtopokynůmůže
vyvolatpřekročenípříslušnýchlimitůpro
vystavenívašíosobyneionizujícímuzáření.
•Rozbité,odštípnuténeboprasklésklo
nepoužívejte,nedotýkejtesejejanise
jenepokoušejtevyjmoutčiopravit.Na
poškozenískleněnéhodisplejez důvodu
hrubéhonebonesprávnéhozacházeníse
nevztahujezáruka.
•Váštelefonjeelektronickézařízení,
kterépřiběžnémprovozuvytváříteplo.
Extrémnědlouhý,přímýkontakts kůží,
bezmožnostipřiměřenéhovětrání,
můžezpůsobitnepohodlínebomírné
popáleniny.Z tohotodůvoduzacházejte
s telefonemběhempoužíváníaihnedpo
použitíopatrně.
Efektivní používání telefonu
Elektronická a lékařská zařízení
Všechnymobilnítelefonymohoubýtrušeny,
cožmůžeovlivnitvýkon.
•Nikdymobilnítelefonnepoužívejtebez
povolenívblízkostilékařskýchzařízení.
Poraďtesesvýmlékařem,zdapoužívání
mobilníhotelefonunemůženarušovat
činnostvašeholékařskéhozařízení.
•Některánaslouchátkamohoubýt
mobilnímitelefonyrušena.
7
Návod pro bezpečné a efektivní použití
•Menšírušenímůžeovlivnittelevizory,
rádia,počítačeatd.
•Používejtesaduhandsfree,pokudje
kdispozici.
•Pokudtojízdnípodmínkyvyžadují,před
Kardiostimulátory
volánímzastavteazaparkujte.
Výrobcikardiostimulátorůdoporučují
•Vysokofrekvenčníenergiemůžeovlivnit
minimálnívzdálenostmezimobilním
elektronickésystémyvozidla,například
telefonemakardiostimulátorem,nutnou
autorádionebobezpečnostnívybavení.
propředcházenímožnéhorušení
•Pokudjevozidlovybavenoairbagem,
kardiostimulátoru,15 cm.Protopoužívejte
neumisťujtenanějžádnépřekážky
telefonnauchuopačnémkestraně,na
vpodoběnainstalovanéhonebo
kterésenacházíkardiostimulátor,anenoste
přenosnéhobezdrátovéhozařízení.Může
telefonvnáprsníkapse.Máte-linějaké
dojítkselháníairbagunebovážnému
dotazytýkajícísepoužitíbezdrátového
přístrojeskardiostimulátorem,obraťtesena zraněnízdůvodunesprávnéhofungování.
•Připoslechuhudbyvevenkovních
svéhoposkytovateleléčebnépéče.
prostoráchzajistěte,abybylahlasitost
Nemocnice
nastavenanarozumnouúroveňavysibyli
vědomisvéhookolí.Tojezvláštědůležité
Pokudjetovnemocnicích,naklinikách
vblízkostisilnic.
nebovezdravotnickýchstřediscích
vyžadováno,vypnětesvojebezdrátové
Zabraňte poškození sluchu
zařízení.Tentopožadavekmázamezit
Abystezamezilimožnému
možnémunarušeníčinnosticitlivých
poškozenísluchu,neposlouchejte
lékařskýchzařízení.
přílišhlasitýzvukdlouhoudobu.
Bezpečnost na silnici
Dodržujtezákonyapředpisytýkajícíse
používánímobilníchtelefonůpřiřízení
vdanéoblasti.
•Běhemřízenínedržtetelefonvruce.
•Věnujteplnoupozornostřízení.
8
K poškozenísluchudocházípři
dlouhodobémvystaveníhlasitémuzvuku.
Doporučujemeprotonezapínattelefon
v blízkostiucha.Doporučujemerovněž
udržovatrozumnouhlasitostpřiposlechu
hudbyipřihovorech.
•Pokudpřipoužitísluchátekneslyšíte
osobyhovořícíblízkovás,nebopokud
osobasedícívedlevásslyší,co
posloucháte,snižtehlasitost.
POZNÁMKA: Nadměrnýhluka tlak
sluchátekmohouzpůsobitztrátusluchu.
•Nepoužívejtetelefonvblízkostipalivnebo
chemikálií.
•Nepřevážejteaneuchovávejtehořlavé
plyny,tekutinyneboexplozivnímateriály
vpřihrádceautomobilu,vekteréjemobilní
telefonapříslušenství.
V letadle
Skleněné části
Některéčástimobilníhozařízeníjsou
vyrobenyzeskla.Tytoskleněnéčástise
mohourozbít,pokudzařízeníupustíte
natvrdýpovrchnebopokudhovystavíte
silnémunárazu.Pokuddojdekrozbití
skla,nedotýkejtesehoanepokoušejtese
hoodstranit.Mobilnepoužívejte,dokud
nebudesklovyměněnoposkytovatelem
autorizovanéhoservisu.
Oblast, kde se odstřeluje
Nepoužívejtetelefonnamístech,kde
probíhajíodstřelovacípráce.Uposlechněte
omezeníapostupujtepodlenařízenía
pravidel.
Prostředí s nebezpečím
výbuchu
Vletadlemohoubezdrátovázařízení
způsobovatrušení.
•Přednastoupenímdoletadlamobilní
telefonvypněte.
•Aninazemijejnepoužívejtebezsvolení
posádky.
Děti
Telefonuchovávejtenabezpečnémmístě
mimodosahmalýchdětí.Obsahujemalé
součásti,ukterýchpřiuvolněníhrozíriziko
zadušeníčipolknutí.
Tísňová volání
Vněkterýchmobilníchsítíchnemusíbýt
tísňovévolánídostupné.Protobysteseu
tísňovýchvolánínemělispoléhatpouzena
svůjmobilnítelefon.Zkontrolujtemožnostiu
místníhoposkytovateleslužeb.
•Nepoužívejtetelefonnačerpacích
stanicích.
9
Návod pro bezpečné a efektivní použití
Informace a péče o baterii
•Přednabitímnenínutnébateriizcela
vybít.Narozdílodjinýchsystémůbaterií
nedocházíkpaměťovémuefektu,kterýby
mohlsnížitvýkonbaterie.
•Používejtepouzebaterieanabíječky
společnostiLG.NabíječkyLGjsou
navrženytak,abymaximalizovalyživotnost
baterie.
•Baterienerozebírejteaninezkratujte.
•Dbejtenačistotukovovýchkontaktů
baterie.
•Jakmilebateriepřestanezajišťovat
přijatelnývýkon,vyměňteji.Bateriilze
předvýměnoupřibližněstokrátnabít.
•Nabijtebateriivpřípadě,žejstejidlouhou
dobunepoužívali.Zajistítetakmaximální
výkon.
•Nevystavujtenabíječkubateriípřímému
sluncianijinepoužívejtevprostředí
svysokouvlhkostí,jakojekoupelna.
•Neponechávejtebateriivmístechsvelmi
vysokounebonízkouteplotou.Můžeto
snížitvýkonbaterie.
10
•Vpřípaděvýměnybateriezanesprávný
typhrozínebezpečívýbuchu.
•Proveďtelikvidacipoužitýchbateriípodle
pokynůvýrobce.Pokudjetomožné,
recyklujte.Nelikvidujtejakoběžný
domovníodpad.
•Pokudpotřebujetevyměnitbaterii,obraťte
senanejbližšíautorizovanéservisní
místospolečnostiLGElectronicsnebona
nejbližšíhoprodejce.
•Poúplnémnabitítelefonuvždyodpojte
nabíječkuzezásuvky,zabránítetak
nechtěnémuodběruenergie.
•Skutečnáživotnostbateriejezávislána
konfiguracisítě,nastaveníproduktu,
používánívzorů,bateriiapodmínkách
prostředí.
•Dbejte,abybaterienepřišladokontaktu
s žádnýmiostrýmipředměty,např.
zvířecímizuby,nehtyapod.Mohlobydojít
k požáru.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
SpolečnostLGElectronicstímto
prohlašuje,žeproduktLG-P970
odpovídázákladnímpožadavkům
adalšímrelevantnímustanovením
směrnice1999/5/EC.Kopii
prohlášeníoshoděDeclarationof
Conformity(Prohlášenío shodě)
naleznetenaadresehttp://www.
lg.com/global/support/cedoc/
RetrieveProductCeDOC.jsp
Okolní teplota
Max.:+50 °C(vybíjení),
+45 °C(nabíjení)
Min.: –10 °C
Vývojemtohototelefonumotivovaného
snahouozlepšeníjehofunkcí,
ovladatelnostiapoužitelnostimohlodojít
kevznikurozdílumezijehoovládáním
anávodemkovládáníuvedenýmv
tétopříručce.Tytopřípadnérozdíly
způsobenézměnamisoftwaru,které
mohoubýtprovedenyinapřáníVašeho
operátora,Vámochotněvysvětlínáš
prodejcečiservisnístředisko.
Tytopřípadnérozdílyzpůsobené
vývojovýmizměnamisoftwarumobilního
telefonuprovedenévýrobcemnejsou
vadamivýrobkuvesmysluuplatněnípráv
zodpovědnostizavadyanevztahujese
naněposkytnutázáruka.
Poznámka:
Software typu Open Source
Pokudchcetezískatodpovídající
zdrojovýkódpodlicencemiGPL,LGPL,
MPLa dalšímiotevřenýmilicencemi,
navštivtewebovoustránku
http://opensource.lge.com/
Všechnyuvedenélicenčnípodmínky,
právníomezenía upozorněníjsou
k dispozicikestaženíspoluse
zdrojovýmkódem.
11
Likvidace starých přístrojů
1Pokudjeu výrobkuuvedensymbolpojízdnéhokontejneruv přeškrtnutémpoli,
znamenáto,žesenavýrobekvztahujesměrniceEvropskéunieč. 2002/96/EC.
2Všechnyelektrickéa elektronickévýrobkylikvidujteodděleněodběžného
komunálníhoodpaduprostřednictvímsběrnýchzařízenízřízenýchzatímto
účelemvládounebomístnísamosprávou.
3Správnýzpůsoblikvidacestaréhozařízenípomáházamezitmožnýmnegativním
vlivůmnaživotníprostředíazdraví.
4Bližšíinformaceolikvidacistaréhospotřebičezískáteumístnísamosprávy,ve
sběrnémzařízenínebov obchodě,vekterémjstevýrobekzakoupili.
Likvidace použitých baterií/akumulátorů
1Pokudjeu baterií/akumulátorůdanéhovýrobkuuvedensymbolpojízdného
kontejneruv přeškrtnutémpoli,znamenáto,žesenaněvztahujesměrnice
Evropskéhoparlamentua Rady 2006/66/EC.
2Tentosymbolmůžebýtkombinováns chemickýmiznačkamirtuti (Hg),
kadmia (Cd)neboolova (Pb),pokudbaterieobsahujevícenež0,0005 %rtuti,
0,002 %kadmianebo0,004 %olova.
3Všechnybaterie/akumulátorybymělybýtlikvidoványodděleněodběžného
komunálníhoodpaduprostřednictvímsběrnýchzařízenízřízenýchzatímto
účelemvládounebomístnísamosprávou.
4Správnýzpůsoblikvidacestarýchbaterií/akumulátorůpomáházamezitmožným
negativnímvlivůmnaživotníprostředía zdravízvířata lidí.
5 Bližšíinformaceolikvidacistarýchbaterií/akumulátorůzískáteumístní
samosprávy,vesběrnémzařízenínebov obchodě,vekterémjstevýrobek
zakoupili.
Předpokládanádobaživotnostibaterieje6měsíců.Postupnésnižováníkapacitybaterie
jeprojevemjejíhopřirozenéhoopotřebeníanelzejepovažovatzavaduvesmyslu
Občanskéhozákoníku.
12
Informace o telefonu
Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!
Dřívenežmobilpředátedoservisunebo
zavolátezástupcepodpory,projděteprosím
tentooddíl,zdaneobsahujepopisněkteré
z potíží,s nimižjsteseu svéhotelefonu
setkali.
1. Paměť telefonu
Pokudbudetechtítuvolnitvícepaměti,
budetemusetspravovataplikacea smazat
některádata,napříkladaplikacenebo
zprávy.
Odinstalování aplikací:
1 Stisknětemožnost >Systémová
nastavení>Aplikace v kategorii
ZAŘÍZENÍ.
2 Pozobrazenívšechaplikacípřejděte
naaplikaci,kterouchceteodinstalovat,
a vyberteji.
3 StisknětemožnostOdinstalovat.
2. Optimalizace životnosti
baterie
Výdržbateriedodalšíhonabíjenímůžete
prodloužitvypnutímfunkcí,u kterých
nepotřebujetejejichtrvalýchodnapozadí.
Můžetetakésledovat,jakaplikace
a systémovéprostředkyspotřebovávají
energiibaterie.
Prodloužení životnosti baterie telefonu:
•Vypněterádiovékomunikace,kteréprávě
nepoužíváte.PokudtechnologieWi-Fi,
BluetoothneboGPSnepoužíváte,vypněte
je.
•Snižtejasobrazovkya nastavtekratší
intervalvypnutíobrazovky.
•Vypněteautomatickousynchronizaci
aplikacíGmail™,Kalendář,Kontakty
a dalšíchaplikací.
•Některéstaženéaplikacemohousnižovat
výkonbaterie.
Zobrazení úrovně nabití baterie:
•Stisknětemožnost >Systémová
nastavení > Info o telefonupod
nabídkouSYSTÉM>Baterie
Zobrazísestavbaterie(zdasenabíjínebo
nenabíjí)a úroveňnabití(v procentech).
Sledování využití výkonu baterie:
•Stisknětemožnost >Systémová
nastavení > Úsporný režimv nabídce
ZAŘÍZENÍ>kategorieVyužití baterie
podnabídkouINFOO BATERII.
13
Informace o telefonu
Dobapoužitíbateriejezobrazenana
4. Před instalací operačního
obrazovce.Tentoúdajudávábuďdobu,
systému nebo aplikace typu
kteráuplynulaodposledníhopřipojení
open source
telefonukezdrojinapájení,nebojakdlouho
telefonnaposledyfungovalnaenergii
UPOZORNĚNÍ
z baterie,je-liaktuálněpřipojenkezdroji
Pokudnainstalujetea budetepoužívat
napájení.Zobrazujísezdeaplikaceaslužby,
jinýoperačnísystém,nežbyldodán
kterévyužívajíenergiibaterie,seřazené
výrobcem,můžedojítk poškození
podlespotřebyenergieodnejnáročnějšípo
telefonu.Natelefonsejižtakénebude
nejméněnáročnou.
vztahovatzáruka.
3. Používání složek
Vesložcejemožnézkombinovatněkolik
ikonaplikací.Přetaženímjednéikonypřes
druhounadomovskéobrazovcedojdeke
kombinaciobouikon.
POZNÁMKA:Pootevřeníaplikace
můžeteobvykleupravitjejínastavení
volboupoložekz příslušnéikonyMenu
v hornínebodolníčástiobrazovky.
14
UPOZORNĚNÍ
Chcete-lichránittelefona osobní
údaje,stahujteaplikacepouze
z důvěryhodnýchzdrojů,jakoje
napříkladslužbaGooglePlay.Pokud
nejsouaplikacev telefonuinstalovány
správně,telefonnemusífungovat
normálněnebomůžedojítk závažné
chybě.V takovémpřípaděbudenutné
vymazattytoaplikacea veškerá
příslušnádataanastaveníz telefonu.
5. Použití obnovení původního
stavu (obnovení výrobního
nastavení)
6. Otevírání a přepínání aplikací
Souběžnézpracováníúlohv systému
Androidjesnadné,protožeumožňuje
ponechatvícespuštěnýchaplikací
Pokudseneobnovípůvodnístavtelefonu,
současně.Předotevřenímdalšíaplikace
inicializujtejejpomocímožnostiúplné
nenípotřebaukončovatstávajícíaplikaci.
obnovenípůvodníhostavu(obnovení
Můžetepoužívatněkolikotevřenýchaplikací
výrobníhonastavení).
a přepínatmezinimi.SystémAndroid
1 Stisknětetlačítko >Systémová
všechnyaplikacespravuje,zastavuje
nastavení>Zálohování a restart>
a spouštípodlepotřebytak,abynečinné
Obnovení továrních dat>Resetovat
telefon.(Pokudchcetevymazatvšechna aplikacezbytečněnevyužívalysystémové
zdroje.
datanakartěSD,zaškrtnětepolíčko
Vymazat kartu SD)
Chcete-li si prohlédnout seznam
2 Telefonsezapnea ihnedobnovívýrobní naposledy používaných aplikací:
StačístisknoutapřidržetklávesuDomů.
nastavení.
Telefonminimálněminutunepoužívejte,
Ukončení aplikace:
abymohlosprávněproběhnoutobnovení
1 Stisknětemožnost >Systémová
původníhostavu.Potommůžetetelefon
nastavení>Aplikace v nabídce
znovuzapnout.
ZAŘÍZENÍ > karta SPUŠTĚNÉ.
2 Přejdětenapožadovanouaplikaci,
UPOZORNĚNÍ
stisknětejiazastavtejistisknutím
Jestližeprovedeteobnovenípůvodního
možnostiZastavit.
stavu,budouveškeráuživatelská
dataa licenceDRMsmazány.
Předobnovenímpůvodníhostavu
nezapomeňtezálohovatveškerádůležitá
data.
15
Informace o telefonu
Instalace softwaru LG PC Suite
SoftwareLGPCSuitelzestáhnout
AplikaceLGPCSuitejesoftwarovýbalíček, z webovýchstránekspolečnostiLG.
kterývámpomůžepřipojitzařízeník počítači 1 Přejdětenaadresuwww.lg.com
prostřednictvímkabeluUSBa Wi-Fi.Po
a vybertepříslušnouzemi.
připojenímůžetepoužívatfunkcesvého
2 PřejdětenapoložkuPodpora>
zařízenív počítači.
Podporamobilního telefonu>Vybrat
model(LG-P970).
Se softwarem LG PC Suite můžete...
3 KliknětenamožnostSynchronizace
•Spravovata přehrávatobsahmédií
s počítačemz menuStáhnout
(hudbu,filmy,obrázky)v počítači.
a kliknutímnamožnostStáhnout
•Odesílatmultimediálníobsahnasvé
synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS
zařízení.
stáhnětesoftwareLG PC Suite.
•Synchronizovatdata(rozvrhy,kontakty,
Systémové požadavky pro software LG
záložky)mezizařízeníma počítačem.
PC Suite
•zálohovataplikacevesvémzařízení.
•Operačnísystém:WindowsXP
•aktualizovatsoftwarevesvémzařízení.
32 bitů(Servicepack2),Windows
•provádětzálohya obnovenízařízení.
Vista32bitů/64bitů,Windows7
•Přehrátmultimediálníobsahz počítače
32bitů/64bitů
nazařízení.
•CPU:procesory1GHzneborychlejší
•Paměť:RAM512MBnebovětší
POZNÁMKA:V menuNápověda
v aplikacimůžetezjistit,jaksoftwareLG
•Grafickákarta:rozlišení1024x768,
PCSuitepoužívat.
barvy32 bitůnebovyšší
•DiskHDD:100MBnebovícevolného
místanapevnémdisku(v závislostina
objemuuloženýchdatmůžebýtzapotřebí
vícemístanapevnémdisku).
•Požadovanýsoftware:integrované
ovladačeLG.
7. Instalace softwaru do
počítače (LG PC Suite)
16
POZNÁMKA:
Integrovaný ovladač LG USB
IntegrovanýovladačLGUSBje
vyžadovánpropřipojenízařízeníLG
k počítačia nainstalujeseautomaticky
přiinstalacisoftwaruLGPCSuite.
8. Synchronizace telefonu
s počítačem
Datazezařízenía počítačelzejednoduše
synchronizovatpomocísoftwaruLGPC
Suite.Synchronizovatlzekontakty,rozvrhy
a záložky.
Postupjenásledující:
1 Připojtezařízeník počítači(použijtekabel
USBnebopřipojeníWi-Fi).
2 Popřipojeníspusťteprograma vyberte
částzařízeníz kategorienalevéstraně
obrazovky.
3 Výběrproveďtekliknutímnamožnost
[Osobníinformace].
4 Zaškrtnětepolíčkau obsahu,který
chcetesynchronizovat,a kliknětena
tlačítkoSynchronizace.
9. Připojení telefonu k počítači
prostřednictvím portu USB
POZNÁMKA:K synchronizacitelefonu
a počítačepomocíkabeluUSBjetřeba
dopočítačenainstalovatprogramLG
PCSuite.
InformaceoinstalaciprogramuLG
PCSuitenaleznetenapředchozích
stránkách.
1 Paměťovámédialzezkontrolovat
stisknutímtlačítka >Systémová
nastavení>Úložištěnakartě
ZAŘÍZENÍ.(Pokudchcetepřenést
souboryz paměťovékartynebonani,
vložtepaměťovoukartudotelefonu.)
2 Připojtetelefonk počítačipomocíkabelu
USB.
3 Zobrazíseseznamrežimůpřipojení
USB–vybertemožnostSynchronizace
médií (MTP).
4 V počítačiotevřetesložkupaměťového
zařízení.Obsahvelkokapacitního
paměťovéhozařízenísimůžete
prohlédnoutv počítačiamůžete
přenášetsoubory.
17
Informace o telefonu
5 Zkopírujtesouboryz počítačedosložky
najednotce.
6 VýběremmožnostiPouzenabíjení
odpojtetelefon.
TIP!Chcete-likartumicroSDznovu
použítv telefonu,jenutnéotevřít
oznamovacílištua stisknoutmožnost
>Pouze nabíjení.
Odpojení telefonu od počítače:
Otevřeteoznamovacílištua stiskněte
možnost >Pouze nabíjení.Telefontak
bezpečněodpojíteodpočítače.
10. Držte telefon na výšku
Mobilnítelefondržtesvislejakoběžný
telefon.TelefonLG-P970jevybaveninterní
anténou.Dávejtepozor,abystenepoškrábali
nebonepoškodilizadníčásttelefonu,
protožebydošlokesníženíjehovýkonu.
Přivolánínebopříjmuhovorůčiodesílání
nebopříjmudatdávejtepozor,abyste
nedrželitelefonv dolníčásti,kdeje
umístěnaanténa.Jinakbymohlodojítke
sníženíkvalityhovoru.
18
11. Pokud dojde k zamrznutí
obrazovky
Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo
telefon nereaguje na vstup uživatele:
Vyjmětebaterii,znovujivložtea zapněte
telefon.
NEBO
Stisknutíma přidrženímklávesyNapájení/
Zamknoutna10sekundtelefonvypněte.
Pokudjevýrobekstálenefunkční,obraťte
senanašeservisnícentrum.
Součásti zařízení
TelefonzapnetestisknutímapodrženímklávesyNapájenípodobu3 sekund.
Chcete-litelefonvypnout,stisknětea přidržteklávesu Napájenípodobu3 sekund,poté
stisknětetlačítkoVypnouta tlačítkoOK.
Sada s mikrofonem
Snímač blízkosti
Klávesa Plocha
-Návratnadomovskou
obrazovkuz jakékoliobrazovky.
Klávesa Menu
-Kontroladostupnýchmožností.
Mikrofon
Klávesa Napájení/Zamknout
-Stisknutímapodrženímtéto
klávesyzapnetenebovypnete
telefon.
-Stisknutímzamknete
obrazovku.
Klávesa Zpět
-Návratnapředchozí
obrazovku.
Klávesa Vyhledávání
-Vyhledávánínawebu
a hledáníobsahuv telefonu.
POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Připříjmuauskutečněníhovorůsnímačblízkostiautomatickyvypnepodsvícenía
zamknedotykovouobrazovkuv okamžiku,kdyzaznamenáblízkostobjektůpřipřiblížení
telefonuk uchu.Prodloužísetakživotnostbaterieazabránísenežádoucíaktivaci
dotykovéobrazovkyběhemhovoru.
UPOZORNĚNÍ
NezakrývejteLCDsnímačblízkostiochrannoufólií.Můžetetímzpůsobitchybnoufunkci
snímače.
19
Informace o telefonu
TIP!Kdykoliklepnetenaaplikaci,můžetezobrazitdostupnémožnostistisknutím
klávesyMenu.
PokudtelefonLG-P970 připoužitízobrazujechybováhlášenínebojejnemůžete
zapnout,vyjmětebaterii,znovujivložteatelefonpo5 sekundáchznovuzapněte.
Mikrofon
Konektor pro
stereofonní sluchátka
Nabíječka, konektor
kabelu micro USB
Klávesa Napájení/Zamknout
Klávesy hlasitosti
-Nadomovskéobrazovce:ovládajíhlasitostvyzvánění.
-Běhemhovoru:ovládajíhlasitostsluchátka.
-Připřehrávánískladby:souvisleovládajíhlasitost.
Klávesa trojrozměrného pohybového gesta (klávesa G)
-Umožňujesnadnouaktivacifunkcínakloněnímnebo
potřesenímtelefonuneboklepnutímnatelefon.
Slot paměťové karty
microSD
Objektiv
fotoaparátu
Slot SIM karty
Zadní kryt
Baterie
Reproduktor
20
Instalace karty SIM a baterie
Nežbudetemocipoužívatfunkcesvého
novéhotelefonu,jetřebajejnejprvepřipravit
k použití.VloženíkartySIMa baterie:
1 Chcete-lisundatzadníkryt,držtetelefon
pevněv ruce.Druhourukoupevně
stlačtestředkrytubaterieazároveň
ukazováčkemvytáhnětehorníčást.Poté
sejmětekrytbaterie.
2 ZasuňtekartuSIMdodržákukarty
SIM.Zkontrolujte,zdaoblastnakartě
s pozlacenýmikontaktysměřujedolů.
3 Bateriivložtenamístovyrovnáním
zlatýchkontaktůnatelefonuabaterii.
4 Nasaďtezadníkryttelefonuzpět.
21
Informace o telefonu
Postup vložení paměťové karty:
1 Předvloženímnebovyjmutímpaměťové
Konektornabíječkyjeumístěnnahorní
kartytelefonvypněte.Sejmětezadní
stranětelefonuLP-P970.Připojtenabíječku
kryt.
k telefonua k elektrickésíti.Nechtetelefon
LG-P970plněnabít,dokudsenezobrazí
ikona .
Nabíjení telefonu
2 Vložtedoslotupaměťovoukartu.
Zkontrolujte,zdaoblastnakartě
s pozlacenýmikontaktysměřujedolů.
POZNÁMKA:Pokudchceteživotnost
baterieprodloužit,jenutnéjinazačátku
zcelanabít.
Instalace paměťové karty
Chcete-liukládatmultimediálnísoubory,
napříkladsnímkypořízenévestavěným
fotoaparátem,jetřebadotelefonuvložit
paměťovoukartu.
22
UPOZORNĚNÍ
Nevkládejteaninevyjímejtepaměťovou
kartu,pokudjetelefonzapnutý.Jinak
můžedojítk poškozenípaměťové
kartynebotelefonua poškozenídatna
paměťovékartě.
Formátování paměťové karty:
Paměťovákartajižmůžebýt
naformátována.Pokudnení,jetřebajipřed
použitímnaformátovat.
Zamykání a odemykání
obrazovky
Pokudtelefonnějakoudobunepoužíváte,
obrazovkaseautomatickyvypne
a uzamkne.Tímtokrokemzabráníte
POZNÁMKA:Všechnysouboryna
neúmyslnémustisknutíaušetřítebaterii.
paměťovékartěbudoupřiformátování
PokudtelefonLG-P970nepoužíváte,
smazány.
uzamknětejejstisknutímklávesy
Napájení/Zamknout
.
1 Stisknutímmožnosti otevřete
Pokudjsoupřiuzamčeníobrazovky
seznamaplikací.
spuštěnynějaképrogramy,mohoubýtstále
2 Vyhledejtea stisknětemožnost
spuštěnyv režimuuzamknutí.Předvstupem
Systémová nastavení>Úložištěna
dorežimuuzamknutísedoporučujeukončit
kartěZAŘÍZENÍ.
všechnyprogramy,abynevzniklyzbytečné
3 StisknětemožnostOdpojit kartu SDa
poplatky(napříkladzatelefonickýhovor,
potvrďtestisknutímtlačítkaOK.
přístupk webuadatovoukomunikaci).
4 StisknětemožnostSmazat kartu SD
Telefonprobudítestisknutímtlačítka
>Smazat kartu SD>Smazat vše
Napájení/Zamknout
.Zobrazí
a volbupotvrďte.
seuzamknutáobrazovka.Domovskou
5 Pokudjstenastaviligestoproodemknutí, obrazovkuodemknetetak,žesedotknete
zadejtejea vybertemožnostSmazat
zamknutéobrazovkya přejedeteponí
vše.
prstemv libovolnémsměru.Otevřese
naposledyzobrazenáobrazovka.
POZNÁMKA:Je-linapaměťovékartě
nějakýobsah,strukturasložeksemůže
TIP!Telefonprobudítepřípadným
poformátovánílišit,protoževšechny
použitímklávesyDomůpřivypnuté
souborybudousmazány.
obrazovce.
23
Informace o telefonu
Zabezpečení uzamčení
obrazovky
Obrazovkulzezamknoutzapnutímfunkce
zámkuobrazovky.Telefonbudevyžadovat
kódproodemknutípřikaždémzapnutí
telefonuneboodemknutídotykové
obrazovky.
•SpolečnostLGneodpovídázažádnou
ztrátubezpečnostníchkódůnebo
soukromýchinformacíčijinéškody
způsobenénelegálnímsoftwarem.
Nastavení odemknutí posunutím
1 Nadomovskéobrazovceotevřete
stisknutímtlačítka seznamaplikací
a vybertemožnostSystémová
nastavení>Uzamknout obrazovku
>Vybrat zámek obrazovky>Přejet
prstem.
2 Obrazovkuodemknetejejímposunutím.
Nastavení bezpečnostního gesta
1 Nadomovskéobrazovceotevřete
stisknutímtlačítka seznamaplikací
a vybertemožnostSystémová
nastavení>Uzamknout obrazovku>
Vybrat zámek obrazovky>Gesto.
2 Prostudujtesipokynynaobrazovcea
ukázkovágestaavybertemožnostDalší.
24
3 Tvargestanakresletepřetaženímprstu,
aspojtepřitomnejméně4 body.
4 VybertemožnostPokračovat.
5 Zopakovánímtvarugestopotvrdíte.
6 VybertemožnostPotvrdit.
Nastavení bezpečnostního kódu PIN
1 Nadomovskéobrazovceotevřete
stisknutímtlačítka seznamaplikací
a vybertemožnostSystémová
nastavení>Uzamknout obrazovku>
Vybrat zámek obrazovky>PIN.
2 ZadejtenovýkódPIN(číselný)azvolte
možnostPokračovat.
3 ZadejtekódPINznovuavybertemožnost
OK.
Nastavení bezpečnostního gesta
1 Nadomovskéobrazovceotevřete
stisknutímtlačítka seznamaplikací
a vybertemožnostSystémová
nastavení>Uzamknout obrazovku>
Vybrat zámek obrazovky>Heslo.
2 Zadejtenové(alfanumerické)gestoa
vybertemožnostPokračovat.
3 Zadejtehesloznovuavybertemožnost
OK.
POZNÁMKA:
Bezpečnostní opatření, která
je nutné přijmout při použití
bezpečnostního gesta.
Jevelicedůležité,abystesinastavené
bezpečnostnígestozapamatovali.Pokud
pětkrátpoužijetenesprávnégesto,
nebudetemocitelefonpoužívat.Máte
pětmožnostízadatbezpečnostnígesto,
kódPINneboheslo.Pokudjstepoužili
všechpětmožností,můžeteseo ně
pokusitznovupo30 sekundách.
Pokud se vám nedaří vyvolat
bezpečnostní gesto:
Pokudjstesepřihlašovalik účtuGoogle
natelefonu,alenepodařilosevámpětkrát
zadatsprávnégesto,klepnětenatlačítko
Zapomenuté gesto(případně,pokud
jstepředemnastavilikódPINprozálohu,
můžetek odemknutíbezpečnostníhogesta
použítkódPINprozálohu.Potébudete
vyzvánik přihlášenís účtemGoogle,abyse
telefonodemkl.
PokudjsteúčetGooglev telefonunevytvořili
nebojejzapomněli,budetřebaprovést
obnovenípůvodníhostavu.
Pokud jste zapomněli PIN nebo heslo:
PokudjstezapomněliPINneboheslo,je
třebaprovéstobnovenípůvodníhostavu.
25
Domovská obrazovka
Tipy pro dotykovou obrazovku
Domovská obrazovka
Zdenajdeteněkoliktipů,jakprocházet
možnostitelefonu.
Stisknutí –stisknutímmůžetevybrat
menu/možnostnebospustitaplikaci.
Stisknutí a přidržení –stisknutím
a přidrženímmůžeteotevřítmenu
možnostínebouchopitobjekt,kterýchcete
přesunout.
Tažení –taženímpodotykovéobrazovce
můžetepomaluprocházetseznamnebose
pohybovat.
Rychlý pohyb prstem –rychlýmpohybem
prstempoobrazovce(rychlýmtažením
a puštěním)můžeterychleprocházet
seznamnebosepohybovat.
Panelymůžetejednodušezobrazittažením
prstudolevanebodoprava.Jednotlivé
panelymůžetepřizpůsobitpomocíaplikací,
staženýchpoložek,widgetůa tapet.
POZNÁMKA:
•Položkuvyberetestisknutímstředu
ikony.
•Nevyvíjejtepřílišsilnýtlak,dotyková
obrazovkajedostatečněcitliváina
jemnýavšakdůraznýdotyk.
•Požadovanoumožnoststiskněte
špičkouprstu.Dávejtepozor,abyste
nestiskližádnéjinéklávesy.
26
POZNÁMKA:Vzhledněkterých
obrazoveksemůželišitv závislostina
dodavatelitelefonu.
V dolníčástidomovskéobrazovkyse
zobrazujíklávesyrychlévolby.Klávesy
rychlévolbyposkytujísnadnýpřístup
k nejpoužívanějšímfunkcímjediným
dotykem.
StisknutímikonyTelefonzobrazíte
dotykovouklávesniciprovytáčeníčísel.
StisknutímikonyZprávyotevřetemenu
zpráv.Odsudmůžetevytvořitnovouzprávu.
StisknutímikonyKontaktyotevřetesvé
kontakty.
StiskněteikonuAplikacev dolníčásti
obrazovky.Nynísimůžeteprohlédnout
všechnyinstalovanéaplikace.K otevření
libovolnéaplikacestačístisknoutikonu
v seznamuaplikací.
Přizpůsobení domovské
obrazovky
Domovskouobrazovkumůžetepřizpůsobit
přidánímaplikací,staženýchpoložek,
widgetůnebotapet.Chcete-lisidále
zpříjemnitpoužívánítelefonu,přidejtena
domovskoustránkusvéoblíbenézástupce
aplikací.
1 Stisknětemožnost >Přidatna
domovskouobrazovkunebostiskněte
a podržteprázdnoučástdomovské
obrazovkya přejdětetaknaobrazovku
režimuUpravit.
2 NaobrazovcerežimuUpravitsezobrazí
několikpanelůdomovskéobrazovky
a položekv sekcíchAplikace,Stahování,
WidgetyneboTapety.
3 Přejdětevlevonebovpravo
k požadovanémupanelua potom
klepnutíma přetaženímpoložku
přetáhnětenapožadovanéumístěnínebo
panel.
Postup odebrání položky z domovské
obrazovky:
•Domovská obrazovka>stiskněte
a přidržteikonu,kterouchceteodstranit>
přetáhnětejido .
TIP!Chcete-linadomovskouobrazovku
přidatikonuaplikacez menuAplikace,
stisknětea přidržteaplikaci,kterou
chcetepřidat.
Přidání nebo odebrání panelů
na domovské obrazovce
Nadomovskéobrazovcelzepřidatnebo
odebratpanely,auspořádattakwidgety
podlesvýchpreferencíapotřeb.
1 Položtenaobrazovkudvaprstya jejich
sevřenímpřepnětedorežimuúprav.Pak
lzepřidat,odebratnebozměnitpořadí
panelů.
Návrat k naposledy použitým
aplikacím
1 Stisknětea přidržteklávesuPlocha.Na
obrazovcesezobrazípřekryvnéokno
s naposledypoužitýmiaplikacemi.
2 Stisknutímikonyaplikacespusťte
aplikaci.NebosestisknutímklávesyZpět
vraťtek aktuálníaplikaci.
27
Domovská obrazovka
Oznamovací lišta
V horníčástiobrazovkyjeumístěna
oznamovacílišta.
QuickMemo
Zvuk
Datová Bluetooth Upravit
připojení
Přizpůsobení panelu oznámení
Paneloznámenílzepřizpůsobitpodlevašich
preferencí.
Změna uspořádání položek na panelu
oznámení
Stiskněteikonu .Potémůžeteoznačit
aznovuuspořádatpoložkynapanelu
oznámení.
28
Pro zobrazení dalších nastavení
oznámení
Stisknětemožnost > .
Napaneluoznámenímůžetepřidávat
a odebíratjednotlivépoložky,jakonapříklad
Zvukovéprofily,Wi-Fi,Bluetooth,režim
V letadleatd.
Prstemstiskněteoznamovacílištu
a stáhnětejidolů.
Stisknutímmožností > můžete
spravovatoznámení.Zdejemožné
kontrolovata spravovatpoložkyZvuk,
Wi-Fi,Bluetooth,režimV letadle,Účty
a synchronizace,Automatickéotočení
obrazovky,Jas,Přenosdatpovolen,GPS
neboPřenosnýhotspotWi-Fiatd.
Zobrazení stavového řádku
Stavovýřádekzobrazujepomocírůzných
ikoninformaceo stavutelefonu,např.sílu
signálu,novézprávya životnostbaterie
i to,zdajeaktivnípřipojeníBluetoothnebo
datovépřipojení.
Následujetabulka,vekteréjevysvětlen
významikon,kterésepravděpodobně
zobrazívestavovémřádku.
Ikona Popis
NenívloženakartaSIM
Nenísignál
QuickMemo
RežimV letadle
Připojenok sítiWi-Fi
Sluchátkas kabelem
Probíháhovor
Ikona Popis
Bateriesenabíjí
Telefonjepřipojenk počítači
pomocíkabeluUSB
Stahovánídat
Odesílánídat
SystémGPSzapnutý
Příjemdatopolozezesystému
GPS
SlužbaOn-ScreenPhonebyla
připojena
dalšíoznámenínejsouzobrazena
Reproduktor
Synchronizacedat
Mikrofontelefonujeztlumený
Stahovánídokončeno
Zmeškanýhovor
Novýe-mail
Připojenok zařízeníBluetooth
NovázprávaGoogleTalk
Systémovéupozornění
Novázpráva
Jenastavenbudík
RádioFMzapnutonapozadí
Nováhlasovápošta
Vyzváněníjevypnuto
Režimvibrací
Bateriejeplněnabita
FunkceUSBtetheringjeaktivní
FunkcePřenosnýhotspotWi-Fi
jeaktivní
FunkceUSBtetheringa Přenosný
hotspotjsouaktivní
29
Domovská obrazovka
POZNÁMKA:Ikonyzobrazenéna
displejisemohoulišitpodleregionu
neboposkytovateleslužeb.
Klávesnice na obrazovce
Pomocíklávesnicenaobrazovcemůžete
zadávattext.Klávesnicenaobrazovcese
automatickyzobrazí,kdyžjetřebazadat
text.Chcete-liklávesnicizobrazitručně,
stačístisknouttextovépole,doněhož
chcetezadattext.
Použití klávesnice a zadávání textu
Pojednomklepnutínapíšetedalší
písmenojakovelké.Dvojímklepnutímnebo
stisknutímapřidrženímnastavítevšechna
písmenajakovelká.
Klepnutímpřepnetenaklávesnici
s číslicemia symboly.Tutokartumůžete
takéstisknouta podržet,čímžzobrazíte
menunastavení.
Klepnutímvložítemezeru.
Klepnutímvytvořítenovýřádekv poli
zprávy.
Klepnutímsmažetepředchozíznak.
30
Zadávání písmen s diakritikou
Pokudjakojazykprozadávánítextuzvolíte
francouzštinunebošpanělštinu,můžete
zadávatspeciálníznakytěchtojazyků(např.
„á“).
Jestližechcetenapříkladzadatznak „á“,
stisknětea přidržteklávesu „a“,dokudse
klávesazvětšenínezvětšía nezobrazíznaky
jinýchjazyků.Potévybertepožadovaný
speciálníznak.
Nastavení účtu Google
Připrvnímzapnutítelefonumůžeteaktivovat
síť,přihlásitsekesvémuúčtuGoogle
a nastavitpoužíváníněkterýchslužeb
Google.
Nastavení účtu Google:
•Ažvástelefonběhemnastavenívyzve,
přihlastesek účtuGoogle.
NEBO
•Stisknětetlačítko >kartuAplikace >
vyberteaplikaciGoogle,napříkladGmail
>a výběremmožnostiNovýpřidejte
novýúčet.
Máte-liúčetGoogle,stisknětemožnost
Stávající,zadejtee-mailovouadresu
a hesloa stisknětemožnostPřihlásit.
PonastaveníúčtuGooglev telefonu
setelefonautomatickysynchronizuje
s webovýmúčtemslužbyGoogle.
Váštelefonjesynchronizováns vašimi
kontakty,zprávamiveslužběGmail,
událostmiv kalendářia dalšímiinformacemi
z těchtointernetovýchaplikacía služeb.
(Záležínanastavenísynchronizace.)
Popřihlášenímůžetev telefonupoužívat
službuGmail™využítvýhoddalšíchslužeb
Google.
31
Připojení k sítím a zařízením
Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti
Wi-Fi
ProstřednictvímpřipojeníWi-Fimůžete
použítvysokorychlostnípřístupk sítiInternet 1 Stiskněteikonu >Systémová
nastavení>Wi-Fi>nakartě
v rámcipokrytíbezdrátovéhopřístupového
OVLÁDÁNÍBEZDRÁTOVÝCHSÍTÍ.
bodu(AP).PřipojeníWi-Fivámumožní
vychutnatsibezdrátovýInternetbezdalších 2 NastavtemožnostWi-Finahodnotu
poplatků.
ZAPNUTOFunkcesezapneazačne
vyhledávatdostupnésítěWi-Fi.
Připojení k sítím Wi-Fi
3 OpětovnýmklepnutímnamenuWi-Fi
Chcete-liv telefonupoužítsíťWi-Fi,je
zobrazíteseznamaktivníchsítíWi-Fi
nutnézískatpřístupk bezdrátovému
v dosahu.
přístupovémuboduneboli„hotspotu“.
•Zabezpečenésítějsouoznačeny
Některépřístupovébodyjsouotevřené
ikonouzámku.
a můžetesek nimjednodušepřipojit.
4 Propřipojeník vybranésítistisknětejejí
Jinéjsouskryténebojsouopatřenyjinými
název.
funkcemizabezpečení,takžetelefonje
nutnépředpřipojenímk nimnakonfigurovat. •Je-lisíťotevřená,zobrazísevýzva
k potvrzení,zdasek níchcetepřipojit,
PokudfunkciWi-Fiprávěnepoužíváte,
stisknutímtlačítkaPřipojit.
vypněteji.Prodloužítetakživotnostbaterie.
•Je-lisíťzabezpečená,zobrazísevýzva
POZNÁMKA: Pokudsenacházítemimo
k zadáníheslanebojinýchpověření.
oblastpokrytíWi-Finebojstenastavili
(Vyžádejtesipodrobnostiodsprávce
položkuWi-FinamožnostVYPNUTO,
sítě.)
můževámmobilníoperátorúčtovat
5 Nastavovémřádkusezobrazíikony,
dodatečnépoplatkyzapoužívání
kteréindikujístavWiFi.
mobilníchdat.
Wi-Fi
32
Bluetooth
DatalzeodesílatpřespřipojeníBluetooth
spuštěnímodpovídajícíaplikace,nikoli
z menuBluetooth,narozdílodvětšiny
ostatníchmobilníchtelefonů.
POZNÁMKA:
•SpolečnostLGneodpovídázaztrátu,
zadrženínebozneužitídatodeslaných
nebopřijatýchprostřednictvímfunkce
bezdrátovéhopřipojeníBluetooth.
•Zkontrolujtetaké,zdadata
sdílítes důvěryhodnýmia řádně
zabezpečenýmizařízeními.Jsou-li
mezizařízenímipřekážky,provozní
vzdálenostsemůžezmenšit.
•Některázařízení,zejménata,která
nebylatestovánačischválena
společnostíBluetoothSIG,nemusíbýt
s vašímzařízenímkompatibilní.
Zapnutí funkce Bluetooth a spárování
telefonu s jiným zařízením Bluetooth
Nežbudetemocisvézařízeníspojits jiným
zařízením,jetřebaprovéstpárování.
1 Stiskněteikonu >Systémová
nastavení>nakartěOVLÁDÁNÍ
BEZDRÁTOVÝCHSÍTÍnastavtepřipojení
BluetoothnaZAPNUTO.
2 ZnovuklepnětenamenuBluetooth.
Telefonprovedevyhledávánía zobrazí
IDvšechdostupnýchzařízeníBluetooth
v dosahu.Pokudsev seznamu
nezobrazujetozařízení,s nímžchcete
párováníprovést,zkontrolujte,zdaje
cílovézařízenínastavenojako„viditelné“.
PotéznovuklepnětenamožnostHledat
zařízení.
3 Zeseznamuvybertezařízení,sekterým
chcetetelefonspárovat.
Jakmiledojdek úspěšnémuspárování,vaše
zařízenísepřipojíkedruhémuzařízení.
POZNÁMKA:Některázařízení,zejména
sluchátkanebosadyhands-freedo
automobilu,majíproBluetoothdaný
kódPIN,například0000.Má-lidruhé
zařízeníkódPIN,jenutnéjejzadat.
33
Připojení k sítím a zařízením
Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce
Bluetooth
1 Vybertesoubornebopoložku,například
kontakt,událostv kalendářinebo
mediálnísoubor,z příslušnéaplikace
nebosložkyStažené položky.
2 Vybertemožnostproodeslánídat
prostřednictvímfunkceBluetooth.
POZNÁMKA: Postupvýběruurčité
možnostisemůželišitpodletypudat.
3 Vyhledejtezařízenísezapnutoufunkcí
Bluetootha proveďtespárování.
Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové
funkce Bluetooth
1 Stisknětemožnost >Systémová
nastavení>nastavtepřipojení
BluetoothnaZAPNUTOa stisknutím
možnostiZviditelnit zařízenítelefon
zviditelníteproostatnízařízení.
POZNÁMKA:Pokudchcetevybrat
dobu,pokteroubudevašezařízení
viditelné,stisknětemožnost >
Časový limit viditelnosti.
2 ZvolenímmožnostiPárovatpotvrďte,
žesipřejetepřijmoutdataz daného
zařízení.
34
Sdílení datového připojení
telefonu
Není-lik dispozicibezdrátovépřipojení,
mohousevámhoditfunkceUSBtethering
nebopřenosnýhotspotWi-Fi.Mobilní
datovépřipojenítelefonulzesdílets jedním
počítačempomocíkabeluUSB(USB
tethering).Datovépřipojenítelefonulze
rovněžsdílets vícezařízeníminajednou
přepnutímtelefonudorežimuPřenosný
hotspotWi-Fi.
Pokudtelefonsdílídatovépřipojení,ve
stavovémřádkujezobrazenaikonaspolu
s oznámenímv oznamovacíliště.
Nejnovějšíinformaceo funkcíchTethering
a Přenosnéhotspotyvčetněpodporovaných
operačníchsystémůa dalšíchpodrobností
naleznetenastránkáchhttp://www.android.
com/tether.
Chcete-li změnit nastavení přenosného
hotspotu Wi-Fi:
•Stisknětetlačítko >Systémová
nastavení>VícenakartěOVLÁDÁNÍ
BEZDRÁTOVÝCHSÍTÍ>Přenosný
hotspot Wi-Fi>Zvoltemožnosti,které
chceteupravit.
TIP!Používáte-linapočítačisystém
Windows 7neboněkterouz aktuálních
distribucísystémuLinux(např.Ubuntu),
obvyklenenítřebaprovádětžádná
zvláštníopatřeníprosdílenípřipojení
k internetus počítačem(tethering).
Pokudvšakpoužívátestaršíverzi
systémuWindowsnebojinýoperační
systém,můžebýtnezbytnéprovéstjistá
opatření,abydošlok navázánísíťového
připojenípřesrozhraníUSB.
Nejnovějšíinformaceo operačních
systémechs podporousdílenípřipojení
k internetupřesUSB(tethering)
a způsobukonfiguracenaleznetena
stránkáchhttp://www.android.com/
tether.
Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit
svůj přenosný hotspot
SíťWi-Fitelefonumůžetepřejmenovat
(SSID)a zabezpečit.
1 Nadomovskéobrazovcestiskněte
možnost >Systémová nastavení.
2 NaobrazovceOVLÁDÁNÍ
BEZDRÁTOVÝCHSÍTÍstisknětepoložku
Vícea zvoltemožnostPřenosný
hotspot Wi-Fi.
3 Zkontrolujte,zdajevybránamožnost
Přenosný hotspot Wi-Fi.
4 StisknětemožnostKonfigurace
hotspotu Wi-Fi.
•Zobrazísedialogovéokno
Konfigurace hotspotu Wi-Fi.
•Můžetezměnitnázevsítě(SSID)
zobrazovanýpočítačům,které
vyhledávajísítěWi-Fi.
•Můžetetakéstisknoutmenu
Zabezpečenía nakonfigurovatsíťse
zabezpečenímWPA2(Wi-FiProtected
Access 2)pomocípředsdílenéhoklíče
(PSK).
•Pokudstisknetemožnostzabezpečení
WPA2 PSK,doplnísedodialogového
oknaKonfigurace hotspotu Wi-Fi
poleproheslo.Pokudzadáteheslo,
budetemusettotoheslozadati při
připojováník hotspotutelefonupomocí
počítačečijinéhozařízení.Můžete
stisknoutmožnostOtevřítv menu
Zabezpečenía odebratzabezpečení
svésítěWi-Fi.
5 StisknětemožnostUložit.
35
Připojení k sítím a zařízením
UPOZORNĚNÍ!
Pokudnastavítemožnostzabezpečení
naOtevřené,nemůžetezabránit
neautorizovanémupoužíváníonline
služebjinýmilidmis rizikemvzniku
dodatečnýchpoplatků.Chcete-li
zabránitneautorizovanémupoužívání,
doporučujemevámponechatmožnost
zabezpečeníaktivovanou.
Používání Wi-Fi přenosu
Uživatelé,kteřípoužívajítelefonyse
systémemAndroidpropojenéstejnousítí
Wi-Fia Wi-FiDirect,mohouspolečněsdílet
hudbu,obrázkynebovidea.
NejprvezkontrolujtesíťWi-Fia Wi-FiDirect
a ověřtesi,žejsouuživatelépřipojenike
stejnésíti.
1 Stiskněteikonu >Systémová
nastavení>Více>nakartěOVLÁDÁNÍ
BEZDRÁTOVÝCHSÍTÍ >Wi-Fi Direct.
2 PřipojeníWi-FiDirectzapněte
zaškrtnutímpolíčka.
3 V seznamuvyhledanýchzařízenívyberte
zařízeník připojení.
4 StisknětemožnostPřipojit.
36
Povolení funkce Wi-Fi Direct pro
sdílení prostřednictvím funkce
Smart Share
PřipojeníWi-FiDirectautomatickyvyhledá
zařízeníWi-FiDirectv blízkémokolí.
Vyhledanázařízenísezobrazív seznamu
(v pořadípodlevyhledání)a budetemoci
vybratkonkrétnízařízeníprosdílení
multimediálníchdatpomocífunkce
SmartShare.
POZNÁMKA:PřipojeníWi-FiDirect
nelzepřipojit,pokudsepoužívajíjiné
funkceWi-Fi.
1 Stiskněteikonu >Systémová
nastavení>Více>nakartěOVLÁDÁNÍ
BEZDRÁTOVÝCHSÍTÍ>Wi-Fi Direct.
2 V seznamuvyhledanýchzařízenívyberte
zařízeník připojení.
VYTVOŘIT SKUPINU–stisknutímtéto
možnostiaktivujeterežimmajiteleskupiny,
kterýumožňujepřipojenístaršíchzařízení
Wi-Fivyhledánímvašehotelefonu.V tomto
případějenutnézadatheslonastavenépod
položkouHeslo.
POZNÁMKA:Kdyžseváštelefonstane
majitelemskupiny,jejehospotřeba
energievyšší,nežkdybybylklientem.
PřipojeníWi-FiDirectneposkytuje
službysítěInternet.Zapřipojeník online
službámapoužíváníonlineslužebvám
mohoubýtúčtoványdalšípoplatky.
Informaceo poplatcíchzastahovánídat
získáteodzprostředkovatelesíťových
služeb.
Použití funkce SmartShare
Pomocísvéhotelefonumůžetesdílet
multimediálnísouboryv sítis dalšímihráči.
1 Stisknětemožnost apotévyberte
položkuSmartShare.
•Vašezařízeníbymělobýtpřipojeno
k sítiWi-Fi.Pokudtomutaknení,
zobrazísenovéoknopropřipojení
Wi-Fi.
2 Od:Nastavteknihovnuazobrazte
seznamobsahu.
•Pokudbylonějakézařízeníjiž
v minulostipřipojeno,zobrazíse
seznamobsahudanéhozařízení.
3 Do:Nastavtepřehrávač,kterýsoubory
obsahupřehraje.
•Souborymůžetepřehrávatpouzena
podporovanýchzařízeních,jakojsou
televizorya počítačeDLNA.
•Stisknutímmožnosti znovu
vyhledátedostupnázařízení.
4 V seznamuobsahuvybertesoubor
obsahu,kterýchcetepřehrát.
•Stisknutíma podrženímsouboru
obsahutentosouborpřehrajetenebo
zobrazítepodrobnosti.
•Stisknutímtlačítkamenulzesoubor
přehrát,odeslat/stáhnout,nastavit
nebozobrazitnápovědu.
5 Odesílejtesouboryobsahunaseznam
obsahunebojez nějstahujte.
•Souboryobsahuuloženév telefonulze
odeslatdojinýchzařízení.
•Souboryobsahuuloženév externí
knihovnělzestáhnoutdotelefonu.
•Postupstahování/odeslánílzezobrazit
naoznamovacíliště.
•Nahranénebostaženésouboryobsahu
seukládajídosložkySmartShare.
6 V menuNastavenípovoltemožnost
DMS.
•Viditelné:Najdeváštelefonmezi
zařízenímipodporujícímistandard
DLNA.
37
Připojení k sítím a zařízením
•Název zařízení:Nastavínázevaikonu
zobrazenounajinýchzařízeních.
•Vždy přijmout požadavek:
Automatickypřijmepožadavkyjiných
zařízenínasdílenísouborůobsahu.
•Přijmout soubory:Umožňujejiným
zařízenímodeslatsouborydovašeho
telefonu.
POZNÁMKA:
•DMS (Digital Media Server)
umožňujesdílenísouborův telefonu
s jinýmizařízenímipřipojenýmik téže
síti.DíkyovladačiDMC(DigitalMedia
Controller)lzezobrazitsouboryobsahu
v jinýchdigitálníchzařízenícha ovládat
je(přehrávat/pozastavit).V telefonu
lzetaképřehrávatsouboryobsahu
uloženév jinýchzařízeníchpomocí
přehrávačeDMP(DigitalMediaPlayer).
•Přehrávatlzepouzesouboryobsahuve
formátechpodporovanýchfunkcíDMR.
Jemožné,žev závislostinafunkci
DMRnebudemožnéobsahněkterých
souborůpřehrát.
•Funkceodeslánínebostahování
nemusíbýtpodporovánakvůlifunkci
DMS.
38
Připojení k počítači pomocí
počítačového datového kabelu
Naučtese,jaksvézařízenípřipojitk počítači
pomocípočítačovéhodatovéhokabelu
v režimechpřipojenípřesUSB.Popřipojení
zařízeník počítačimůžetepřenášet
datapřímodozařízenía z něja používat
počítačovýsoftware(LGPCSuite).
Synchronizujte svůj telefon s počítačem
K synchronizacitelefonua počítače
pomocíkabeluUSBjetřebadopočítače
nainstalovatsoftwaredopočítače(program
LGPCSuite).Programsimůžetestáhnout
z webovýchstránekspolečnostiLG(www.
lg.com).
1 Propřipojenítelefonuk počítačipoužijte
datovýkabelUSB.Zobrazíseseznam
TyppřipojeníUSB;vybertemožnostLG
software.
2 SpusťteprogramLGPCSuitezesvého
počítače.Dalšíinformacenaleznete
v nápověděk softwarudopočítače
(programLGPCSuite).
POZNÁMKA:PropřipojenízařízeníLG
k počítačijevyžadovánintegrovaný
ovladačLGUSB.Nainstalujese
automatickypřiinstalacisoftwarudo
počítače„LGPCSuite“.
Přenos hudby, fotografií a videa pomocí
režimu hromadného úložiště USB
1 PomocíkabeluUSBpřipojtetelefon
LG-P970k počítači.
2 Pokudjstedopočítačenenainstalovali
ovladačLGAndroidPlatform,jenutné
nastavenízměnitručně.Zvoltemožnost
Systémová nastavení>Připojení
>Typ připojení USBa potévyberte
položkuSynchronizace médií (MTP).
3 Obsahvelkokapacitníhopaměťového
zařízenísimůžeteprohlédnoutv počítači
amůžetepřenášetsoubory.
POZNÁMKA:Pokudjenainstalovaný
ovladačLGAndroidPlatform,ihnedse
zobrazízpráva Zapnout úložiště USB.
Synchronizace s programem Windows
Media Player
Ujistětese,žejeprogramWindowsMedia
Playernainstalovánv počítači.
1 PomocíkabeluUSBpřipojtetelefon
k počítačis nainstalovanýmprogramem
WindowsMediaPlayer.
2 ZvoltemožnostSynchronizace médií
(MTP).Popřipojenísenapočítači
zobrazípřekryvnéokno.
3 OtevřeteprogramWindowsMediaPlayer
asynchronizujtehudebnísoubory.
4 V překryvnémokněupravtenebodoněj
zadejtenázevsvéhozařízení(pokudje
tonutné).
5 Požadovanéhudebnísouboryvybertea
přetáhnětenaseznamprosynchronizaci.
6 Spusťtesynchronizaci.
•Přisynchronizacis programemWindows
MediaPlayerjenutnésplnitnásledující
požadavky.
Položky
Operační
systém
Požadavek
MicrosoftWindows XP
SP2,Vistanebovyšší
Verze
programu ProgramWindowsMedia
Window Player 10nebovyšší
MediaPlayer
•JestližejeverzeprogramuWindows
MediaPlayernižšínež10,nainstalujte
programverze10nebovyšší.
39
Hovory
Uskutečnění hovoru
1 Stisknutímikony otevřeteklávesnici.
2 Pomocíklávesnicezadejtečíslo.Číslici
smažetestisknutímklávesy .
3 Stisknutímmožnosti
zahájíte
hovor.
4 HovorukončítestisknutímikonyKonec
.
TIP!Chcete-lizadatsymbol„+“
přivytáčenímezinárodníchhovorů,
stisknětea přidržteklávesu .
Uskutečnění videohovoru
1 Stisknutímikony otevřeteklávesnici.
2 Zadejtetelefonníčíslopodlevýše
uvedenéhopostupu.
3 StisknutímikonyVideohovor zahájíte
videohovor.
4 Nechcete-lipoužívatreproduktor,
dotkněteseikonyReproduktora
ujistětese,žejsouzapojenasluchátka.
5 Kdyžsenavazujespojeníprohovor
videotelefonem,vidítevlastníobraz,
ajakmiledruhástranapřijmehovor,
zobrazísenaobrazovcejejíobraz.
V případěpotřebyupravtepolohu
vnitřníhofotoaparátu.
40
6 Hovorukončítestisknutímmožnosti
Ukončit.
Soukromý:Můžetezměnitobrázek,
kterýnahradízobrazeníaktuálního
soukroméhoobrázku.
Číselník:Zadejtečíslo.
Přidržet:Ztlumízvukapozastavívideo.
Ztlumit:Vypnezvuk.
Hlasitě:Můžetezapnoutnebovypnout
reproduktor.
Menu v průběhu videohovoru
Sejmout–můžetepoříditsnímekosoby,se
kterouhovoříte.
Použít druhý fotoaparát–zapne
fotoaparát.
Volání kontaktů
1 Stisknutímikony otevřetekontakty.
2 Procházejteseznamemkontaktůnebo
stiskněteklávesuVyhledáváníazadejte
prvnípísmeno(písmena)kontaktu,
kterémuchcetezavolat.
3 V seznamustisknětekontakt,kterému
chcetevolat.
Příjem a odmítnutí hovoru
Je-litelefonpřipříchozímhovoruuzamčen,
přijmetehovorpřidrženíma posunutím
ikony .
Přidrženíma posunutímikony hovor
odmítnete.
Přidrženíma posunutímikonyRychlá
zprávav dolníčástiobrazovkymůžete
odeslatrychlouzprávu.
TIP!Rychlá zpráva
Pomocítétofunkcemůžeterychle
odeslatzprávu.Tatofunkcejeužitečná,
pokudpotřebujeteodpovědětnazprávu
běhemschůzky.
Úprava hlasitosti hovoru
Chcete-liv průběhuhovoruupravitjeho
hlasitost,použijteklávesyprozvýšení
a sníženíhlasitostinalevéstranětelefonu.
3 Obahovorybudouzobrazenyna
obrazovceprovolání.Prvníhovorbude
uzamčena přidržen.
4 Stisknutímzobrazenéhočíslapřepnete
mezihovory.Nebomůžetestisknutím
ikony Spojit hovoryzahájit
konferenčníhovor.
5 Chcete-liukončitaktivníhovor,stiskněte
možnostKonec nebostiskněteklávesu
Domů,stáhněteoznamovacílištudolů
a vyberteikonuUkončit hovor .
POZNÁMKA: Každýhovor,který
uskutečníte,budezpoplatněn.
Zobrazení záznamů hovorů
Nadomovskéobrazovcestiskněteikonu a zvoltekartuHistorie hovorů .
1 Běhemprvníhohovorustisknětemožnost Zobrazíseúplnýseznamvšechvolaných,
Menu>Přidat hovoravytočtečíslo.
přijatýchazmeškanýchhlasovýchhovorů.
Můžetetakézobrazitseznamnaposledy
TIP!Klepnutímnalibovolnoupoložky
vytočenýchčíselstiskemikony ,nebo
záznamuhovorůsimůžetezobrazit
můžeteprohledatsvékontaktystiskem
datum,časadélkutrváníhovoru.
ikony a výběremčísla,kteréchcete
vytočit.
TIP!StiskněteklávesuMenua poté
2 Stisknutímklávesy uskutečněte
stisknutímmožnostiSmazat vše
hovor.
smažtevšechnyzaznamenanépoložky.
Uskutečnění druhého hovoru
41
Kontakty
Můžetepřidatkontaktyv telefonua
synchronizovatjes kontaktyv účtuGoogle
nebojinýchúčtech,kterépodporují
synchronizacikontaktů.
4 Vyberteumístěnípaměti.Pokudmáte
vícenežjedenúčet,vyberteúčet,na
kterýchcetekontaktpřidat,například
TelefonneboGoogle.
5 Zadejteinformaceo kontaktu.
Hledání kontaktu
6 Stisknětekategoriiinformacíokontaktu
Na domovské obrazovce
a zadejtepodrobnostiokontaktu.
1 Stisknutímikony otevřetekontakty.
7 StisknutímmožnostiUložitpřidejte
2 StiskněteklávesuVyhledávánía pomocí
kontaktdopaměti.
klávesnicezadejtejménokontaktu.
Přidání nového kontaktu
1 Stisknutímikony otevřetekontakty.
2 Vybertetlačítko .
3 Vyberteumístěnípaměti.Pokudmáte
vícenežjedenúčet,vyberteúčet,na
kterýchcetekontaktpřidat,například
TelefonneboGoogle.
4 Stisknětekategoriiinformacíokontaktu
a zadejtepodrobnostiokontaktu.
5 StisknutímmožnostiUložitpřidejte
kontaktdopaměti.
Kontakt můžete také vytvořit
prostřednictvím obrazovky pro vytáčení.
1 Stisknutímmožnosti > otevřete
obrazovkuprovytáčení.
2 Zadejtetelefonníčíslo.
3 VybertemožnostPřidat do kontaktů>
Vytvořit nový kontakt.
42
Oblíbené kontakty
Častovolanékontaktymůžetepřidatmezi
oblíbené.
Přidání kontaktu do seznamu oblíbených
1 Stisknutímikony otevřetekontakty.
2 Stisknutímkontaktuzobrazítejeho
podrobnosti.
3 Stisknětesymbolhvězdičkynapravood
jménakontaktu.Hvězdičkasezbarví
žlutě.
Odebrání kontaktu ze seznamu
oblíbených
1 Stisknutímikony otevřetekontakty.
2 StisknětekartuOblíbenéazvolením
kontaktusizobraztejehopodrobnosti.
3 Stisknětesymbolžlutéhvězdičkyvpravo
odjménakontaktu.Hvězdičkazešedne
a kontaktbudeodebránzeseznamu
oblíbených.
Importování nebo exportování
kontaktů
Používásek importování/exportování
souborůs kontakty(veformátuvcf)
mezi paměťovýmúložištěm(interníúložiště/
paměťovákarta)nebokartouSIMčiUSIM
a zařízením.
1 Stisknutímikony otevřetekontakty.
2 StiskněteklávesuMenu>Import/
Export.
3 Vybertepožadovanoumožnostpro
importování/exportování.Pokudmáte
vícenežjedenúčet,vyberteúčet,na
kterýchcetekontaktpřidat.
4 Vybertesouborys kontaktyurčené
k importování/exportovánía potvrďte
stisknutímmožnostiImport.
3 Zobrazísepřekryvnéoknoumožňující
otevřítsoubors kontakty.
4 Vybertesoubors kontaktya kliknětena
možnostOtevřít.
5 Zobrazísepřekryvnéoknoumožňující
importovatnovýkontaktz počítačedo
kontaktův zařízení.
6 Pokudsekontaktyv zařízenía nové
kontaktyz počítačeliší,vybertekontakt,
kterýchceteimportovatz počítače.
7 Kliknutímnatlačítko[OK]importujete
novýkontaktz počítačedozařízení.
Přesunutí kontaktů ze starého
telefonu do stávajícího telefonu
Exportujte kontakty jako soubor CSV
ze starého telefonu do počítače pomocí
synchronizačního programu počítače.
1 Nejprvedopočítačenainstalujteprogram
LGPCSuite.Spusťteprograma připojte
mobilnítelefonsesystémemAndroid
k počítačipomocíkabeluUSB.
2 V horníčástiobrazovkyvybertemožnost
Zařízení>Importovat osobní
informace>Importovat kontakty.
43
Posílání zpráv
TelefonLG-P970nabízív jediném
intuitivnímasnadnopoužitelnémmenu
psanízprávSMSaMMS.
Odeslání zprávy
1 Stiskněteikonu nadomovské
obrazovcea potéstisknutímmožnosti
otevřeteprázdnouzprávu.
2 DopoleKomuzadejtejménokontaktu
nebočíslokontaktu.Běhemzadávání
jménakontaktusebudouzobrazovat
odpovídajícíkontakty.Navrhovaného
příjemcemůžetevybratklepnutím
najehojméno.Můžetepřidativíce
kontaktů.
POZNÁMKA:Budevámúčtována
textovázprávaprokaždouosobu,které
zprávuodešlete.
6 Zobrazíseobrazovkazprávs vaší
zprávoupodjménem/číslempříjemce.
Natétoobrazovcesebudouzobrazovat
odpovědi.Přizobrazenía odesílání
dalšíchnavazujícíchzprávsezezpráv
vytvoříkonverzace.
VAROVÁNÍ: Omezenína
160 znakůsemůžev různýchzemích
lišitv závislostinapoužitémjazyce
a způsobukódovánízprávySMS.
VAROVÁNÍ:PokuddozprávySMS
přidáteobrázek,videonebozvukový
soubor,automatickysepřevede
nazprávuMMSabudepříslušným
způsobemzpoplatněna.
Strukturovaná schránka
3 StisknětepoleNapsat zprávua začněte
psát.
4 StisknutímklávesyMenuotevřetemenu
Možnosti.Zvoltez možnostíPřidat
předmět,Zahodit,Připojit,Vložit
smajlíka Všechny zprávy.
5 StisknutímmožnostiOdeslatodešlete
zprávu.
44
Zprávy(SMS,MMS)psanéjinéosobělze
zobrazitv chronologickémpořadí,abyste
mělik dispozicipřehledkonverzace.
Používání emotikonů
Zprávymůžeteoživitpomocíemotikonů.
Připsanínovézprávystiskněteklávesu
MenuazvoltemožnostVložit smajlík.
Změna nastavení zpráv
Nastavenízprávv telefonuLG-P970jsou
předdefinovánatak,abystemohliokamžitě
odesílatzprávy.Nastavenímůžetezměnit
podlevašichpotřeb.
Nadomovskéobrazovcestisknětetlačítko
a klávesuMenu,potéklepnětena
položkuNastavení.
POZNÁMKA:Pokudvámběhemhovoru
přijdezprávaSMS,budeteupozorněni
zvukovýmsignálem.
45
E-mail
PomocíaplikaceE-mailmůžetečíste-maily
z jinýchslužebnežGoogleMail.E-mailová
aplikacepodporujenásledujícítypyúčtů:
POP3,IMAPa Exchange.
Potřebnánastaveníúčtuvámsdělíváš
poskytovatele-mailovýchslužebnebo
správcesystému.
Smazání e-mailového účtu:
•Naobrazovceúčtustisknětetlačítko
>kartuAplikace>E-mail>
a stisknětemožnost >Nastavení>
potéstiskněteúčet,kterýchceteodebrat,
a nakonecmožnost>Odebrat účet
Správa e-mailového účtu
Stisknutímlibovolnéhoúčtumůžetezobrazit
jehosložkuPřijaté.Účet,z něhožodesíláte
e-mailyvevýchozímnastavení,jeoznačen
znakemzaškrtnutí.
–Stisknutímikonysložkyotevřete
složkyúčtu.
Dotelefonusestáhnoupouzenejnovější
e-mailyz vašehoúčtu.
PřiprvnímotevřeníaplikaceE-mailse
otevřeprůvodcenastavením,kterývám
pomůženastavite-mailovýúčet.
Přidání dalšího e-mailového účtu:
•Naobrazovceúčtustiskněteikonu >kartuAplikace>E-mail>stiskněte
možnost >Nastavení>PŘIDAT
ÚČET
Ponastaveníaplikacezobrazíobsahvaší
e-mailovéschránky.Pokudpřidátevícenež
jedenúčet,můžetemezijednotlivýmiúčty
přepínat.
Změna nastavení e-mailového účtu:
•Naobrazovceúčtustiskněteikonu >kartuAplikace>E-mail>stiskněte
možnost >Nastavení
46
Obrazovka e-mailových účtů
Práce se složkami účtů
UkaždéhoúčtuexistujesložkaPřijaté,
Zprávyk odeslání,OdeslanéaKoncepty.
Podletoho,kteréfunkcepodporujeváš
poskytovatelúčtu,můžetemítk dispozici
dalšísložky.
Napsání a odeslání e-mailu
Napsání a odeslání zprávy
1 V aplikaciE-mailstiskněteikonu .
2 Zadejteadresuzamýšlenéhopříjemce
zprávy.Přizadávánítextunabízísložka
Kontaktyodpovídajícíadresy.Jednotlivé
adresyoddělujtestředníkem.
3 Pokudchcete,můžetepřidatpříjemce
kopiedopolepřidatkopii/skrytou
a připojitpřílohy.
4 Zadejtetextzprávy.
5 Stiskněteikonu .
Pokudnejstepřipojenik síti,například
připráciv režimuV letadle,uložíse
odeslanézprávydosložkyK odeslání,
dokudseznovunepřipojítek síti.Jestliže
složkaPoštak odesláníobsahuječekající
zprávy,zobrazísenaobrazovceÚčty.
TIP!PokuddosložkyPřijatépřijdenový
e-mail,telefonjejoznámízvukovým
signálema vibracemi.Oznámení
ukončíteklepnutímnaoznámení
e-mailu.
47
Fotoaparát
PokudchceteotevřítaplikaciFotoaparát,klepnětenaklávesu Aplikace
.
>Fotoaparát
Seznámení s hledáčkem
Jas–určujea řídímnožstvísvětlavstupujícíhodoobjektivu.
Posunutímukazatelejasupolištěsměremk symbolu„–“snížítejassnímku,zatímco
posunutímsměremk symbolu„+“jassnímkuzvýšíte.
Snímek s úsměvem –předpořízenímsnímkuřekněteSýr.
Přepnutí fotoaparátu–umožňujepřepínatmezipředníma zadnímfotoaparátem.
Režim videa–stisknutímtétoikony
přepnetedorežimuvidea.
Zachytit –umožňujepoříditfotografii.
Galerie–umožňujezískatpřístup
k uloženýmfotografiíma videímz režimu
fotoaparátu.Stačíklepnouta naobrazovcese
zobrazíGalerie.
Nastavení–klepnutímnatutoikonuotevřetemenunastavení.
Režim fotografování–lzevolitz možnostíNormální,PanoramaneboSekvence.
48
Pořízení fotografie
1 SpusťteaplikaciFotoaparát.
2 Držtetelefona zaměřteobjektivna
objekt,kterýchcetefotografovat.
3 Stiskněteobrazovkuav obrazovce
hledáčkusezobrazípolezaostření.
4 Kdyžpoleostřenízezelená,fotoaparátje
zaostřenýnapředmět.
5 Klepnutímnaikonu pořídítefotografii.
POZNÁMKA: Při fotografování v interiéru
se mohou vyskytnout potíže s tónováním
v důsledku parametrů fotoaparátu.
(Tónování znamená rozdílné barvy
uprostřed a po stranách záběru.)
Klepnutímmůžetesnímek
použítjakoFotografii
kontaktu,Tapetu výchozí
obrazovkyneboTapetu
uzamčené obrazovky.
Klepnutímsnímeksmažete.
Klepnutímihnedpořídítedalší
fotografii.Aktuálnífotografieseuloží.
Klepnutímzobrazítegaleriiuložených
fotografií.
Nastavit jako
Použití pokročilých nastavení
Klepnutímnaikonu v hledáčkuotevřete
všechnypokročilémožnosti.
Nastavenífotoaparátulzezměnit
Jakmile pořídíte fotografii
posouvánímv seznamu.Povýběrumožnosti
PokudjemožnostAutomatickákontrola
klepnětenaklávesuZpět .
nastavenanaZapnuto,pořízenáfotografie
Blesk–vypnout/Zapnout/Automaticky.
sezobrazínaobrazovce.
Zaostření–klepnutímvyberterežim
Sdílet Klepnutímmůžetefotografii
ostření.
sdíletrůznýmizpůsoby,jako
•Automaticky: Umožňujefotoaparátu
jsouBluetooth,E-mail,Gmail,
ostřitautomaticky.(Fotoaparátneustále
Google+,Poznámka,Zprávy,
ostřínaobjektynafotografii.)
Picasanebojinéstaženéaplikace,
•Sledování obličeje:Fotoaparát
kteréjsoupodporovány.
automatickydetekujelidskéobličeje
POZNÁMKA: Odesílání zpráv MMS při
a ostřínaně.
roamingu může být dále zpoplatněno.
49
Fotoaparát
Velikost snímku–klepnutímnastavte
velikostpořizovanéhosnímku(v pixelech).
Zvoltepočetpixelůz následujícíchmožností:
5M(2560x1920),3M(2048x1536),
W3M(2240x1344),1M(1280x960),
W1M(1280x768).
Režim scény –zvoltenastaveníbarev
a světlavhodnéproaktuálníprostředí.
•Normální:Automatickyseupravípodle
prostředí.
•Portrét:Vhodnéprofotografovánílidí.
•Krajina:Vhodnéprofotografování
přírodníchscenérií,jakojsoustromy,
květinya obloha.
•Sporty:Vhodnéprofotografování
sportovníchudálostí.
•Západ slunce:Vhodnéprofotografování
západůslunce.
•Noc:Vhodnéprofotografovánínočních
scén.Prorozpoznánínočníkrajinyse
používajípomalérychlostizávěrky.
ISO–řídícitlivostfotoaparátunasvětlo.
Vybertez možností Automaticky,400,
200 a 100.
50
Vyvážení bílé –vyváženíbílézajišťuje
realistickézobrazeníbílýchoblastísnímku.
Abymohlfotoaparátsprávněupravit
vyváženíbílé,budepravděpodobněnutné
nastavitsvětelnépodmínky.Můžetevolit
z těchtomožností:Automaticky,Žárovka,
Slunečno,Zářivka a Zataženo.
Barevný efekt –zvoltebarevnýodstín,
kterýbudepoužitpronovoufotografii.
Samospoušť–umožňujenastavitzpoždění
postisknutíspouště.Vybertez možností
Vypnuto,3 s,5 snebo10 s.Jdeo ideální
funkcipropřípad,žechcetebýtnafotografii
samizachyceni.
Označení GPS značkou – tutofunkci
aktivujte,pokudchcetepoužívatslužby
založenénapolozetelefonu.Pořizujte
snímky,aťjstekdekolia přiřaďtek nim
polohu.Odešlete-lioznačenésnímkyna
blogpodporujícípřiřazovánízeměpisných
souřadnic,uvidítejezobrazenénamapě.
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici
jen tehdy, když je aktivní funkce GPS.
POZNÁMKA: Tato funkce používá
bezdrátové sítě. Musíte zaškrtnout
možnost Zaměření přes bezdrátové sítě.
Nadomovskéobrazovceklepnětena
klávesu Menu >Systémová
nastavení>Služby zjištění polohy.
ZaškrtněteslužbuzjištěnípolohyGoogle
.
Zvuk spouště–vybertejedenzečtyř
zvukůspouště.
Automatická kontrola–pokud
Automatickou kontrolu zapnete,
automatickysezobrazíprávěpořízený
snímek.
Resetovat–umožňujeobnovitvšechna
výchozínastavenífotoaparátu.
Nápověda k foto–stisknětepokaždé,
kdyžchcetezjistit,jakdanáfunkcefunguje.
Poskytujerychléhoprůvodce.
POZNÁMKA:
•Poukončenírežimufotoaparátuse
obnovívýchozíhodnotyněkterých
nastavení.Předpořízenímdalší
fotografiezkontrolujtenastavení
fotoaparátu.
•Menunastavenípřekrýváobrazovku
hledáčku,takžepokudzměnítesložky
barvynebokvalitusnímku,uvidíte
náhledsnímkusezměnamizamenu
Nastavení.
Zobrazení uložených fotografií
K uloženýmfotografiímmátepřístup
z režimufotoaparátu.Stačíklepnoutna
tlačítkoGalerie a zobrazísevaše
Galerie.
TIP! Klepnutímdolevanebodoprava
zobrazítedalšífotografienebo
videozáznamy.
Klepnutímnafotografiizobrazítedalší
nabídkymožností.
–Klepnutímzobrazíteseznam
SmartSharevašichobrázků(po
připojenídalšíchzařízenísezobrazí
fotografie).
–Klepnutímpořídítenovoufotografii.
–Klepnutímmůžetefotografiisdílet
prostřednictvímrůznýchmetodjako
BluetoothneboZprávy.
–Klepnutímfotografiismažete.
Klávesa Menu –klepnutímzískáte
přístupk možnostemNastavit obrázek
jako,Přesunout,Přejmenovat,Otočit
doleva,Otočit doprava,Oříznout,
Upravit,PrezentaceneboPodrobnosti.
51
Videokamera
Seznámení s hledáčkem
Jas – určujea řídímnožstvísvětlavstupujícíhodovideozáznamu.Posunutím
ukazatelejasupolištěsměremk symbolu„–“snížítejasvidea,zatímcoposunutím
směremk symbolu„+“jasvideazvýšíte.
Zoom – sloužík přiblíženínebooddálení.
Přepnutí fotoaparátu–umožňujepřepínatmezipředníma zadnímfotoaparátem.
Režim Fotoaparát –stisknutímtétoikony
přepnetedorežimufotoaparátu.
Spustit nahrávání–umožňujespustit
nahrávání.
Galerie–umožňujezískatpřístup
k uloženýmfotografiíma videímz režimu
videokamery.Stačíklepnouta naobrazovce
sezobrazíGalerie.
Nastavení–klepnutímnatutoikonuotevřetemenunastavení.
Blesk – umožňujezapnoutbleskpřinahrávánívideav prostředís nedostatkem
světla.
52
Rychlé pořízení videozáznamu
1 SpusťteaplikaciFotoaparáta posuňte
tlačítkorežimufotoaparátudolůdo
polohyVideo.IkonaSpoušť sezmění
naikonu .
2 Naobrazovcesezobrazíhledáček
videokamery.
3 Držtetelefonvodorovněazaměřte
objektivnapředmět,kterýchcetenahrát
navideozáznam.
4 StiskněteikonuSpustitvideo .
5 V dolníčástihledáčkusespolečně
s časovačemzobrazujícímdélku
videozáznamuzobrazítextNahr.
6 StisknutímikonyUkončitvideo ukončítenahrávání.
Stisknutímtétoikonysmažeteprávě
pořízenývideozáznam.Smazání
potvrďtestisknutímmožnostiOK.
Znovuseobjevíhledáček.
Stisknutímmůžeteihnedpoříditdalší
videozáznam.Aktuálnívideoseuloží.
Stisknutímzobrazítenaposledy
nahranévideo.
Použití pokročilých nastavení
Pomocíhledáčkuotevřetestisknutím
položky všechnyrozšířenémožnosti.
Nastavenívideokamerylzeupravit
posouvánímv seznamu.Povýběrumožnosti
stiskněteklávesuZpět.
Velikost videa–klepnutímnastavte
velikostpořizovanéhovidea(v pixelech).
Vybertevelikostvideaz možností
Po pořízení videozáznamu
HD(1280x720),TV(720x480),
Naobrazovceseobjevísnímekzastupující
VGA(640x480),MMS(QVGA-320x240)
videozáznam.
a MMS(QCIF-176x144).
Hrát Stisknutímtétomožnosti
Vyvážení bílé – vyváženíbílézajišťuje
přehrajetevideozáznam.
realistickézobrazeníbílýchoblastí
Sdílet Stisknutímnastavítesdílenívidea
videozáznamu.Abymohlfotoaparátsprávně
pomocíslužebBluetooth,E-mail, upravitvyváženíbílé,budepravděpodobně
Gmail,Posílání zprávnebo
nutnénastavitsvětelnépodmínky.Můžete
YouTube.
volitz těchtomožností:Automaticky,
POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při
Žárovka,Slunečno,Zářivka nebo
roamingu může být dále zpoplatněno.
Zataženo.
53
Videokamera
Barevný efekt – zvoltebarevnýodstínpro
novévideo.
Úprava hlasitosti při sledování
videa
POZNÁMKA: Možnosti pro Barevný efekt
se mohou lišit v závislosti na režimu videa.
Chcete-liběhempřehrávánívideozáznamu
upravitjehohlasitost,použijteklávesypro
změnuhlasitostinapravéstranětelefonu.
Označení GPS značkou – tutofunkci
aktivujte,pokudchcetepoužívatslužby
založenénapolozetelefonu.Natáčejte
videa,aťjstekdekoli,a přiřaďtek nim
polohu.Odešlete-lioznačenávideana
blogpodporujícípřiřazovánízeměpisných
souřadnic,uvidítejezobrazenánamapě.
Hlas – pronahrávánívideabezzvukuzvolte
možnostVypnuto.
Automatická kontrola – pokudprotuto
funkcinastavítemožnostZapnuto,právě
nahranévideoseautomatickypřehraje.
Resetovat–umožňujeobnovitvšechna
výchozínastavenívideokamery.
Sledování uložených
videozáznamů
1 V hledáčkustiskněteikonu .
2 Naobrazovcesezobrazívašegalerie.
3 Chcete-lipřenéstvideozáznamdo
popředígalerie,stisknětejejjednou.Tím
seautomatickypřehraje.
54
Multimédia
Multimediálnísouborymůžeteukládatna
paměťovoukartu.Všechnysvéobrázky
a videatakbudetemítsnadnoporuce.
Galerie
Zjistěte,jakzobrazovatfotografie
a přehrávatvideozáznamyuloženéna
paměťovékartě.
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
Galerie.Otevřeteseznamkatalogových
panelůobsahujícívšechnymultimediální
soubory.
•Některéformátysouborůnejsou
v závislostinasoftwaruzařízení
podporovány.
•Pokudvelikostsouborupřesahuje
dostupnoupaměť,můžepřiotevření
souborůdojítk chybě.
55
Multimédia
QuickMemo
FunkciQuickMemolzepoužívatpropraktickéaefektivnívytvářenípoznámekběhem
hovorupomocíuloženéhoobrázkunebonaaktuálníplochutelefonu.
1 Současnýmstisknutím 2
tlačítekprozvýšení
asníženíhlasitosti
najednusekundu
vstuptenaobrazovku
funkceQuickMemo
naobrazovce,kterou
chcetezachytit.Nebose
dotknětestavovéhořádku,
posuňtejejsměremdolů,
astiskněte .
Vybertesipožadovanou 3
možnostmenuzpoložek
Typ pera,BarvaaGuma
avytvořtepoznámku.
VmenuUpravitstiskněte
možnost avýběrem
možnosti uložte
poznámkusaktuální
obrazovkou.
POZNÁMKA: PřipoužívánífunkceQuickMemopoužijteprosímšpičkuprstu.
Nepoužívejtenehet.
56
Používání možností funkce QuickMemo
3 Vybertehudebnísoubor.Přehrávánílze
ovládatpomocínásledujícíchikon.
PřipoužívánífunkceQuickMemolzesnadno
využítmožnostifunkceQuickMenu.
Stisknutímpřerušítepřehrávání.
–Vyberte,zdachcetepoužítobrazovku
Stisknutímobnovítepřehrávání.
napozadí.
–ZpětneboZnovu
Stisknutímpřejdetenadalšískladbu
alba,seznamuskladebnebo
–Vybertetypa barvupera.
náhodnéhopřehrávání.
–Odstraňtevytvořenoupoznámku.
Stisknutímpřejdetezpětnazačátek
–Odešletenebosdílejteaktuální
skladby.Dvojímstisknutímpřejdete
poznámkyQMemos ostatními.
zpětnapředchozískladbu.
–Uložtepoznámkus aktuální
Stisknutímmůžeteovládathlasitost
obrazovkou.
hudby.
Prohlížení uložení poznámky
Stisknutímnastavíterežim
QuickMemo
opakování.
StisknětetlačítkoGaleriea vybertealbum
Stisknutímspustítepřehrávání
QuickMemo.
aktuálníhoseznamuskladeb.
Hudební přehrávač
Stisknutímzobrazíteaktuální
Přehrávání hudby
seznamskladeb.
Začnětepřesunemhudebníchsouborůdo
Stisknutímzobrazítetextskladby.
telefonunebonapaměťovoukartu.
Tatomožnostjek dispozicipouze
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
v případě,žeskladbaobsahujetext.
Hudební přehrávač.
Chcete-lizměnithlasitostpřiposlechu
2 Vybertekategoriihudby.
hudby,použijteklávesyprozvýšenía snížení
hlasitostinalevéstranětelefonu.
57
Multimédia
Vytvoření seznamu skladeb
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
Hudební přehrávač.
2 VybertemožnostSeznamy skladeb.
3 StiskněteklávesuMenu>Nový
seznam skladeb.
4 Zadejtenázevnovéhoseznamuskladeb
avybertemožnostOK.
5 Vybertesoubory,kteréchcetezahrnout,
avybertemožnostPřidat.
TIP!Běhempřehrávánílzedoseznamu
skladebpřidatskladbystisknutím
klávesyMenu>Přidat k seznamu
skladeb.
Přidání skladeb do seznamu oblíbených
skladeb
Oblíbenéskladbylzerychlepřidatjako
seznamoblíbenýchskladeb.Během
přehrávánípřidáteaktuálnískladbudo
rychléhoseznamustisknutímklávesyMenu
>Přidat k oblíbeným.
Přizpůsobení nastavení hudebního
přehrávače
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
Hudební přehrávač.
2 StiskněteklávesuMenu>Nastavení.
3 Úpravoupřizpůsobítenastavení
hudebníhopřehrávače.
58
POZNÁMKA:
•Některéformátysouborůnejsou
v závislostinasoftwaruzařízení
podporovány.
•Pokudvelikostsouborupřesahuje
dostupnoupaměť,můžepřiotevření
souborůdojítk chybě.
POZNÁMKA:Autorskápráva
k hudebnímsouborůmmohoubýt
chráněnamezinárodnímismlouvami
a národnímiautorskýmizákony.
Z tohotodůvodujemožné,žebude
nutnézískatoprávněnínebolicenci,aby
bylomožnéhudbureprodukovatnebo
kopírovat.
V některýchzemíchzakazujínárodní
zákonykopírovánímateriálůchráněných
autorskýmzákonemprovlastnípotřebu.
Předstaženímnebokopírováním
souboruseseznamtesezákonydané
země,kterébysenapoužívánítakového
materiálumohlyvztahovat.
Rádio FM
TelefonLG-P970jevybavenintegrovaným
rádiemFM,takžesimůžetenaladitsvé
oblíbenéstaniceaposlouchatjenacestách.
POZNÁMKA: Abystemohliposlouchat
rádio,jenutnémítpřipojenásluchátka.
Sluchátkapřipojtedokonektorupro
sluchátka.
Vyhledávání stanic
Rozhlasovéstanicemůžetenaladitručně
neboautomaticky.Vyhledanéstanicebudou
uloženypodurčitýmičíslykanálů,abysteje
nemuselipokaždéladitznovu.V telefonulze
uložitaž6 kanálů.
Automatické ladění
1 Nadomovskéobrazovcestiskněte
tlačítko >kartuAplikace>FM
rádio.
2 StiskněteklávesuMenua vyberte
možnostVyhledávání.
3 Pokudchceteautomatickévyhledávání
zastavit,stisknětemožnostZastavit.
Budouuloženypouzekanályvyhledané
předzastavenímvyhledávání.
POZNÁMKA: Stanicijemožnénaladit
takéručněpomocízobrazeného
kolečka.
TIP!Chcete-lizlepšitpříjemrádia,
prodlužtešňůrusluchátek.Bude
fungovatjakoanténarádia.
Pokudpřipojítek telefonusluchátka,
kteránebylavyrobenaspeciálněpro
příjemrádia,můžedojítkezhoršení
příjmurádiovéhosignálu.
59
Nástroje
Nastavení budíku
Přidání události do kalendáře
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
Budík/Hodiny> .
2 PonastaveníčasutelefonLG-P970
upozorní,kolikčasuzbývádospuštění
budíku.
3 NastavtepoložkyOpakovat,Doba
trvání odložení,Vibrace,Zvuk budíku,
Zamknutí skládačkouaPoznámka.
StisknětemožnostUložit.
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
Kalendář
2 Klepnutímnaměsíczobrazenýv levém
hornímrohuzobrazíterůznénáhledy
kalendáře(Den,Týden,Měsíc,Program).
3 Klepnětenadatum,k němužchcete
přidatudálost.
4 Klepnutímnaikonu přidáteudálost.
5 StiskněteNázev událostia potom
zadejtenázevudálosti.
6 StisknětemožnostUmístěníazadejte
umístění.Zkontrolujtedatuma zadejte
požadovanýčaszačátkua konce
události.
7 Chcete-lik událostipřidatpoznámku,
stisknětemožnostPopisazadejte
podrobnosti.
8 Chcete-liopakovatupozorněníkalendáře,
nastavtemožnostOPAKOVÁNÍ,případně
PŘIPOMENUTÍ.
9 StisknutímmožnostiUložituložíte
událostdokalendáře.
Používání kalkulačky
1 Stiskněteikonu >kartuAplikace>
Kalkulačka
2 Stisknutímčíselnýchkláveszadejtečísla.
3 U jednoduchýchvýpočtůstiskněte
požadovanoufunkci(+,–,xnebo÷)a
následněznak=.
4 Potřebujete-liprovéstsložitějšívýpočty,
stiskněteklávesuMenua poté
Pokročiléfunkcea vybertesiz funkcí
sin,cos,tan,logapod.
60
Aplikace Polaris Office
AplikacePolarisOfficepředstavuje
profesionálnířešenípromobilníkancelář.
Umožňujeuživatelůmpohodlnězobrazit
různétypykancelářskýchdokumentů,
napříkladsouboryaplikacíWord,Excela
PowerPoint,atokdekoliakdykolipomocí
mobilníchzařízení.
Stisknětetlačítko >kartuAplikace>
Polaris Office
Správa souborů
AplikacePolarisOfficenabízímobilním
uživatelůmpraktickéfunkceprosprávu
souborů,napříkladkopírování,přesouvání
avloženíimazánísouborůasložekpřímo
v zařízení.
Zobrazení souborů
Mobilníuživatelémajínynímožnost
zobrazitcelouřadutypůsouborů,
napříkladdokumentysadyMicrosoftOffice
a dokumentyveformátuAdobePDF,a to
přímov mobilnímzařízení.Přizobrazení
dokumentův aplikaciPolarisOfficezůstávají
objektya rozvrženístejnéjakov původním
dokumentu.
61
Web
Internet
Použití voleb
Internetvámzprostředkujerychlýa pestrý
světher,hudby,zpráv,sportu,zábavy
a spoustydalšíhopřímovevašemmobilním
telefonu.Aťjstekdekolivacokolivmáte
rádi.
StisknutímklávesyMenuzobrazte
možnosti.
Aktualizovat –dojdek aktualizaci
současnéwebovéstránky.
Uložit do záložek –sloužík přidání
aktuálníwebovéstránkyk záložkám.
Sdílet stránku – umožnísdíletwebovou
stránkus ostatními.
Vyhledat na stránce – umožnívyhledatna
aktuálníwebovéstráncepožadovanáslova
nebopísmena.
Vyžádat web pro počítače –umožní
zobrazitwebovoustránkujakopracovní
plochupočítače.
Uložit pro čtení offline–umožníuložit
aktuálníwebovoustránkua přečístjipozději
v režimuoffline.
Nastavení– zobrazínastaveníinternetu.
Konec – umožníodpojeníodsítěInternet.
POZNÁMKA: Připřipojeník těmto
službámastahováníobsahujsou
účtoványdalšípoplatky.Informace
o poplatcíchzastahovánídatzískáteod
zprostředkovatelesíťovýchslužeb.
Používání panelu nástrojů web
Stisknutímsepřesuneteojednu
stránkuzpět.
Stisknutímpřejdetenastránku,k níž
jstesepřipojilipozdějinežk aktuální
stránce.Tojeopačnýpostupnež
v případěstisknutíklávesyZpět,která
sevracínapředchozíwebovoustránku.
Stisknutímpřejdetenadomovskou
stránku.
Stisknutímpřidátenovéokno.
Stisknutímotevřeteseznamuložených
záložek.
62
On-Screen Phone
LG SOFTWARE
AplikaceOn-ScreenPhoneumožňuje
zobrazenídisplejemobilníhotelefonuna
počítačipomocíUSBneboWi-Fi.Můžete
takéovládatsvůjmobilnítelefonz počítače
pomocímyšineboklávesnice.
Ikony aplikace On-Screen
Phone 3.0
SpuštěníprogramuLGHome
Panoramanebozměnanastavení
aplikaceOn-ScreenPhone.
Zajišťujepřipojenímobilníhotelefonu
k počítačinebojehoodpojení.
MinimalizujeoknoaplikaceOn-Screen
Phone.
MaximalizujeoknoaplikaceOn-Screen
Phone.
UkončíaplikaciOn-ScreenPhone.
Funkce aplikace On-Screen
Phone
•Přenos a ovládání v reálném čase:
Zobrazía ovládádisplejmobilníhotelefonu
popřipojeník počítači.
•Ovládání pomocí myši:Umožňujeovládání
mobilníhotelefonupomocímyšikliknutím
a přetaženímnaobrazovcepočítače.
•Vkládání textu pomocí klávesnice:
Umožňujevytvářenítextovézprávynebo
poznámkypomocíklávesnicepočítače.
•Přenos souborů (z mobilního telefonu
do počítače): Odesílásouborz mobilního
telefonu(např.z galerie,videopřehrávače,
hudbynebosouborůaplikacePolaris
Office)dopočítače.Stačíklepnoutpravým
tlačítkemnasoubora přetaženímjejodeslat
dopočítače.
•Přenos souborů (z počítače do mobilního
telefonu):Odešlesouboryz počítačedo
mobilníhotelefonu.Stačípouzevybrat
soubory,kteréchcetepřenést,a přetáhnout
jedooknaprogramuOn-ScreenPhone.
Odeslanésouboryjsouuloženyvesložce
OSP.
•LG Home Panorama: Zobrazívšechny
pracovníplochyobrazovkyLGDomů.
Můžetejednodušeuspořádatsložky
a widgetya spouštětaplikacedvojitým
klepnutímnajejichzkratku.
POZNÁMKA: NastavtesiobrazovkuLG
Domůjakovýchozíspouštěč.Některé
widgetynemusínaLGHomePanorama
fungovatsprávně.
•Upozornění na události v reálném čase:
Zobrazípřekryvnéokno,kterévásbude
informovato všechpříchozíchhovorech
nebotextovýchzprávácha rovněžzobrazí
budíka upozorněnínaudálosti.
63
On-Screen Phone
Kdyžmobilnítelefonk počítačipřipojíte
prostřednictvímmobilníhohotspotu
a použijetepropřístupk internetuna
NavštivtestránkyLG.com(http://www.
lg.com).Najdětevyhledávacípolev pravém počítači,mohoubýtv závislostinavašem
datovémtarifuúčtoványdalšípoplatky.
hornímrohua zadejtečíslomodelu.Na
Přístupk internetupomocísítíWi-Fi
seznamuPODPORAvybertesvůjmodel.
nemusív závislostinaprovozusítěfungovat
NajděteOn-Screen Phonea klepněte
správně.KdyžoknoaplikaceOn-Screen
naSTÁHNOUT.Pozobrazenívýzvyzvolte
Phonezvětšíte,můžesezobrazování
Spustit,abysteaplikaciOn-ScreenPhone
zpomalit.
nainstalovalidopočítače.
Kontrola připojení telefonu k počítači
Připojení mobilního telefonu
Popřipojenízařízenípřetáhnětedolů
k počítači
stavovýřádek,kterýsenacházív horníčásti
AplikaceOn-ScreenPhone3.0umožňuje
domovskéobrazovky,a ověřtestavpřipojení
připojeníprostřednictvímUSBa Wi-Fi.Řiďte aplikaceOn-ScreenPhone.
sepokynyPrůvodcepřipojenímprogramu
Odpojení telefonu od počítače
OSP.
Kliknětenaikonu v levéhorníčástiokna
službyOn-ScreenPhone.Případněmůžete
POZNÁMKA: Zkontrolujte,zdaje
dolůpřetáhnoutstavovýřádek,kterýse
zaškrtnutépolíčkoOn-ScreenPhone
nacházív horníčástidomovskéobrazovky,
v nabídceNastavení>Připojení k PC
a vybrat On-Screen Phone připojen>
>On-Screen Phone>On-Screen
Odpojit On-Screen Phone.V odpojovacím
Phone.Je-liaplikaceOn-ScreenPhone
dialogovémokněklepnětenaOdpojit.
připojenapřesWi-Fi,bateriesemůže
vybíjetrychleji,neboťdocházík vyšší
spotřebě.
Postup instalace aplikace
On-Screen Phone do počítače
64
Nastavení
Přístup k menu Nastavení
1 Nadomovskéobrazovcestiskněteikonu
>Systémová nastavení.
nebo
Nadomovskéobrazovcestiskněte
klávesuMenu>Systémová nastavení.
2 Vybertekategoriinastaveníazvolte
určitoumožnost.
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A
SÍTĚ
Zdemůžetespravovatnastavenípřipojení
Wi-Fia Bluetooth.Můžetetakénastavit
mobilnísítěa přepnoutdorežimuV letadle.
< Wi-Fi >
•Wi-Fi–zapnefunkciWi-Fi,kteráaktivuje
připojeník dostupnýmsítímWi-Fi.
•Nastavení Wi-Fi – umožňujenastavit
a spravovatbezdrátovépřístupovébody.
Umožňujenastavitoznamovánísítěnebo
přidatsíťWi-Fi.Obrazovkapokročilých
nastavenípřipojeníWi-Fiseotevírá
z obrazovkyNastavenípřipojeníWi-Fi.
StiskněteklávesuMenua možnost
Pokročilé.
TIP!Získání adresy MAC
K nastavenípřipojenív některých
bezdrátovýchsítíchs filtrovánímadres
MACbudemožnápotřebnézadat
adresuMACtelefonuLG-P970do
směrovače.
AdresuMACmůžetezjistitv následující
částiuživatelskéhorozhraní:stiskněte
možnostSystémová nastavení>
Wi-Fi>stiskněteklávesuMenu >
Pokročilé>Adresa MAC.
< Bluetooth >
Zapnutínebovypnutíbezdrátové
funkceBluetooth.Podrobnostinajdete
v informacícho funkciBluetooth.
< Využití dat >
Zobrazívyužitídata umožnívámupravit
nastavenívašehodatovéholimitu.
•Mobilní data–umožňujevyužitídatových
připojenív jakékolimobilnísíti.
•Omezit využití mobilních dat–
umožňujenastavitlimitprovyužití
mobilníchdat.
•Cyklus využití dat–umožňujeúpravu
nastaveníprocykluslimitu.
65
Nastavení
< Hovor >
Můžetenakonfigurovatnastavenítelefonních
hovorů,napříkladpřesměrováníhovorů
adalšíspeciálnífunkceposkytované
operátorem.
•Povolená telefonní čísla – výběrem
možnostiPovolenátelefonníčíslazapnete
tutofunkcia můžetevytvořitseznam
čísel,nakterálzez telefonuvolat.Budete
potřebovatkódPIN2,kterývámposkytl
operátor.Z telefonulzevolatpouzečísla
zeseznamupovolenýchčísel.
HLASOVÁ POŠTA
•Služba hlasové schránky– umožňuje
vybratslužbuhlasovéschránky
vašehooperátora.Totočíslozískáteod
poskytovateleslužeb.
•Nastavení hlasové schránky – pokud
používáteslužbuhlasovéschránkysvého
operátora,paktatomožnostdovoluje
zadattelefonníčíslopoužívanék poslechu
hlasovépoštya správěhlasovéschránky.
UKONČIT NASTAVENÍ HOVORU
•Uložit neznámá čísla –umožňuje
pohovorupřidatneznámáčíslake
kontaktům.
66
DALŠÍ NASTAVENÍ HOVORU
•Odmítnutí hovoru – umožňujenastavit
funkciodmítnutíhovoru.Můžetevybírat
z možnostíVypnuto,Odmítnout hovor
na seznamuneboOdmítnout všechny
hovory.
•Rychlé zprávy –pokudchceteodmítnout
hovor,můžetepomocítétofunkcerychle
odeslatzprávu.Tatofunkcejeužitečná,
pokudpotřebujeteodmítnouthovor
běhemschůzky.
•Přesměrování hovorů – zvolte,zda
chcetepřesměrovatvšechnyhovorynebo
zdajechcetepřesměrovat,jenpokudje
linkaobsazena,pokudhovornepřijmete
nebopokudjstemimosignál.
•Blokování hovoru – vyberte,kdychcete
míthovoryzablokované.Zadejteheslo
blokování.Dalšíinformaceo tétoslužbě
získáteodposkytovateleslužeb.
•Trvání hovoru – umožňujezobrazit
dobytrvánívšechhovorůvčetněvšech,
odchozíchhovorů,přijatýchhovorů
a posledníhohovoru.
•Cena hovorů – umožňujezobrazit
poplatkytýkajícísehovorů.(Tatoslužbaje
závislánasíti;někteříoperátořitutofunkci
nepodporují.)
•Další nastavení – umožňujezměnit
následujícínastavení:
-ID volajícího: Zvolte,zdachcete
u odchozíhohovoruzobrazitvlastníčíslo.
-Další hovor na lince:Je-lifunkce
Dalšíhovornalinceaktivována,přístroj
vásv případě,žeprávětelefonujete,
upozornínapříchozíhovor(závisléna
poskytovatelisítě).
•Wi-Fi Direct – zapnutímfunkce
Wi-FiDirectpřipojítedvězařízení
prostřednictvímsítěWLANbeznutnosti
přístupovéhobodu.Dalšípodrobnosti
najdetev informacícho Wi-Fi.
•Nastavení sítě VPN – zobrazíseznam
sítíVPN(VirtualPrivateNetwork),které
jstedřívenakonfigurovali.Umožňujepřidat
různétypysítíVPN.
•Nastavení videohovoru – umožňuje
změnitnastavenívideohovoru.
< Více ... >
•Režim V letadle– kdyžjetentorežim
aktivní,jsouvšechnabezdrátovápřipojení
zakázána.
•Přenosný hotspot Wi-Fi – zapnutím
funkcePřenosnýhotspotWi-Fiumožníte
sdílenísíťovéhopřipojenísvéhozařízení
s počítačinebodalšímizařízeními
prostřednictvímfunkceWLAN.
-Konfigurace hotspotu Wi-Fi:
Konfiguracenastavenísítěprohotspot
WLAN.
-Časový limit:Nastavtečaspročasový
limitpřenosnéhohotspotu.
-Nápověda:Zobrazeníinformací
o použitífunkcítetheringu.
POZNÁMKA:Nežbudetemocipoužívat
úložištěpověření,jetřebanastavitkód
PINneboheslozámkuobrazovky.
•Mobilní sítě – umožňujenastavit
datovéslužbypřiroamingu,režimsítě
a operátory,názvypřístupovýchbodů
(APN)atd.
-Přenos dat povolen:Aktivujedatový
přístupprostřednictvímmobilnísítě.
-Roamingová data:Umožňujepřipojení
zařízeník jinésítipřiroamingunebo
nedostupnostidomácísítě.
-Režim sítě:Umožňujevolbutypusítě.
-Názvy přístupových bodů:Umožňuje
nastavenínázvůpřístupovýchbodů
(APN).
67
Nastavení
•Zvuk klepnutí – umožňujenastavit
telefontak,abypřistisknutítlačítek,ikon
adalšíchpoložeknaobrazovcepřehrával
tónyjakoreakcinavašestisknutí.
•Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje
nastavittelefontak,abypřizamykánía
ZAŘÍZENÍ
odemykáníobrazovkypřehrávaltóny.
< Zvuk >
•Vibrace
při dotyku–zvolte,zdamá
•Zvukové profily–můžetevolit
telefonpřidotykutlačíteka kláves
z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo
vibrovat.
Tichý.
< Displej >
•Hlasitosti – můžeteovládathlasitost
•Jas– umožňujeupravitjasobrazovky.
hudby,videa,her,dalšíchmédií,
vyzváněcíchtónůa upozornění.Viz
•Automatické otočení obrazovky –při
„Odezvanadotyka systém“.
otočenítelefonuautomatickypřepne
orientaci.
VYZVÁNĚCÍ TÓNY A UPOZORNĚNÍ
•Vyzvánění telefonu –umožňujenastavit •Interval vypnutí obrazovky–nastavení
intervaluvypnutíobrazovky.
výchozívyzváněcítónpropříchozíhovory.
•Typ písma–vybertepožadovanýtyp
•Zvuky upozornění – umožňujenastavit
písma.
výchozízvukupozornění.
•Velikost písma–umožňujezměnit
•Vyzváněcí tón s vibrací – vibrační
velikostzobrazovanéhopísma.
zpětnávazbaprohovoryaoznámení.
•Čas ticha–nastaveníčasůvypnutívšech •Podsvícení předních tlačítek –
umožňujenastavitčaspodsvícení
zvukůsvýjimkoubudíkuamédií.
předníchtlačítekLED.
ODEZVA NA DOTYK A SYSTÉM
< Domovská obrazovka >
•Tóny klepnutí na dotykovém
číselníku – umožňujenastavittelefon
Umožňujevýběrobrázkunapozadí
tak,abypřivytáčeníčíselpomocíčíselné prodomovskouobrazovku.Nastavitlze
klávesnicepřehrávaltóny.
možnostiAnimace,Efektobrazovkynebo
Tapeta.
-Používat pouze sítě 2G:Umožňuje
volbutypusítě.
-Síťoví operátoři:Umožňujevyhledání
dostupnýchsítía volbusítěproroaming.
68
< Uzamknout obrazovku >
Nastaveníodemknutíobrazovky.
•Zámek obrazovky – umožňujenastavit
gestoproodemknutíobrazovky,ježslouží
jakozabezpečenítelefonu.Otevřese
několikobrazovek,kterévásprovedou
nakreslenímbezpečnostníhogestapro
odemknutíobrazovky.
-Žádné:Vypnezámekobrazovky.
-Posun:Umožňujepoužitízámku
obrazovkybezkóduPIN,hesla,gestači
rozpoznánítváře.
-Gesto:Umožňujenastavení
bezpečnostníhogestaproodemknutí
obrazovky.
-PIN:Umožňujenastavení(numerického)
kóduPINproodemknutíobrazovky.
-Heslo:Umožňujenastavenívlastní
zprávyprozamknutouobrazovku.
< Úložiště >
Zobrazeníinformacíopamětizařízenía
paměťovékartě.Můžetetakézformátovat
úložištěUSBapaměťovoukartu.
•KARTA SD –umožňujezkontrolovat
celkovédostupnémístonakartěSD.
StisknětemožnostOdpojitkartuSD,
čímžzajistítebezpečnéodebráníkarty.
Chcete-liodstranitvšechnadataz karty
SD,vymažteji.
< Úsporný režim >
Zdejemožnéspravovatbateriia kontrolovat
položkyúspornéhorežimu.Můžetetaké
zkontrolovatpoužitíbaterie.
•Zapnout úsporný režim–aktivací
úspornéhorežimuomezítevyužívání
některýchsystémovýchzdrojů.
•Tipy úsporného režimu–zjistěte,jak
snížitspotřebubateriepomocípoložek
úspornéhorežimu.
POLOŽKY ÚSPORNÉHO REŽIMU
Aktivaceúspornéhorežimupodlevlastních
nastavení.
INFORMACE O BATERII
Zobrazenímnožstvíenergiespotřebované
zařízením.
< Aplikace >
Zdemůžetezobrazitaspravovataplikace.
UPOZORNĚNÍ
Formátovánímsez paměťovékarty
odstraníveškerádata.
69
Nastavení
OSOBNÍ
< Účty a synchronizace >
Umožňujeaplikacímsynchronizovatdatana
pozadíbezohledunato,zdav nichaktivně
pracujetenebone.Zrušenívýběrutohoto
nastavenímůžesnížitodběrnapájeníbaterie
a omezí(avšakneodstraní)používánídat.
< Služby zjištění polohy >
ZměnanastavenífunkceGPS.
•Služby polohy Google –pokud
vybereteSlužbypolohyGoogle,telefon
určívašipřibližnoupolohupomocísítě
Wi-Fia mobilníchsítí.Pozaškrtnutítéto
možnostisezobrazídotaz,zdasouhlasíte
s tím,abyspolečnostGooglepoužilapři
poskytovánítěchtoslužebvašipolohu.
•Satelity GPS – pokudvyberetemožnost
SatelityGPS,telefonrozpoznávašipolohu
s přesnostínaúrovniulice.
•Poloha a vyhledávání Google – zařízení
nastavtetak,abyprovyhledáváníGoogle
a dalšíchslužebGooglevyužívalovaši
aktuálnípolohu.
< Zabezpečení >
Změnanastaveníprozabezpečenízařízenía
kartySIMneboUSIM.
70
ZÁMEK KARTY SIM
•Nastavení zámku karty SIM – nastavení
zámkukartySIMnebozměnakóduPIN
kartySIM.
-Zamykat kartu SIM:Zapnutínebo
vypnutífunkcezámkuPIN,kterápřed
použitímzařízenívyžadujekódPIN.
-Změnit kód PIN karty SIM:Změna
kóduPINpoužívanéhopropřístup
k datůmnakartěSIMneboUSIM.
HESLA
•Zviditelnění hesla při psaní–tato
možnostsloužíkezviditelněníhesla
běhemjehozadávání.
SPRÁVA ZAŘÍZENÍ
•Správci zařízení – umožňujezobrazení
správcůzařízenínakonfigurovaných
v zařízení.Aktivacísprávcůzařízení
použijetev zařízenínovézásady.
•Neznámé zdroje – umožňujezobrazení
správcůzařízenínakonfigurovaných
v zařízení.Aktivacísprávcůzařízení
použijetev zařízenínovézásady.
ÚLOŽIŠTĚ POVĚŘENÍ
•Důvěryhodné přihlašovací
údaje – umožňujevýběrcertifikátůa
přihlašovacíchúdajůprobezpečnépoužití
různýchaplikací.
•Instalovat z umístění – umožňuje
OSOBNÍ ÚDAJE
instalacišifrovanýchcertifikátůuložených •Obnovení továrních dat –obnoví
naúložnémzařízeníUSB.
nastavenínavýchozítovárníhodnoty
•Vymazat přihlašovací údaje – umožňuje a vymaževeškerávašedata.Pokud
smazáníobsahupropřihlášenízezařízení
telefontaktoresetujete,zobrazísevýzva
aresetováníhesla.
k zadánístejnýchinformací,jakopři
prvnímspuštěnísystémuAndroid.
< Jazyk a vstup >
NastaveníJazyka vstuppoužijtek výběru
POZNÁMKA:Pokudvyberete
jazykaprotextv telefonua kekonfiguraci
možnostObnovenítovárníchdat,
klávesnicenaobrazovce,včetněslov,která
dojdekvymazánívšechosobních
jstepřidalidojejíhoslovníku.
datzesystémovépamětitelefonu,
< Zálohování a restart >
včetněinformacío vašemúčtuGoogle
i o všechostatníchúčtech,datsystému
Změňtenastaveníprosprávusvých
a nastaveníaplikacía veškerých
nastavenía dat.
staženýchaplikacía licencíDRM.Při
ZÁLOHOVÁNÍ A OBNOVENÍ
obnovenítelefonunedojdek vymazání
Změňtenastaveníprosprávusvých
žádnýchaktualizacísystémového
nastavenía dat.
softwaru,kterýjstestáhli,anisouborů
•Zálohovat moje data –tutomožnost
z kartymicroSDčiinternípaměti,jakoje
nastavtezaúčelemzálohovánísvých
hudbanebofotografie.
nastavenía dataplikacínaserveru
Pokudtedychcetepřiobnovenítelefonu
Google.
vymazatveškerádataz internípaměti,
•Účet zálohy – umožňujepřidánía
označtezaškrtávacípolíčko„Vymazat
zobrazeníúčtuGoogleprozálohovánídat.
internípaměť“.
•Automatické obnovení –nastavením
tétomožnostiobnovítesvánastavení
a dataaplikacípřipřeinstalováníaplikací
v zařízení.
71
Nastavení
SYSTÉM
< Datum a čas >
NastaveníDatumačassloužík nastavení
způsobuzobrazenídata.Tatonastavení
můžetepoužíttakék nastavenívlastního
časuačasovéhopásmanamístozískání
aktuálníčasuz mobilnísítě.
•Automatické datum a čas–umožňuje
automatickouaktualizacičasupři
nastaveníčasovéhopásma.
•Automatické časové pásmo–
umožňujeautomatickouaktualizacičasu
připřechodumezičasovýmipásmy.
•Nastavit datum–umožňujeruční
nastaveníaktuálníhodata.
•Nastavit čas –umožňujeručnínastavení
aktuálníhočasu.
•Volba časového pásma–umožňuje
nastavitdomovskéčasovépásmo.
•Použít 24 hodinový formát–umožňuje
zobrazeníčasuve24hodinovémformátu.
•Formát data–umožňujevýběrformátu
data.
72
< Usnadnění >
NastavenífunkceUsnadněnípoužijteke
konfiguracimodulůplug-inusnadnění
instalovanýchv telefonu.
POZNÁMKA:Funkcevyžaduje,abybyly
k dispozicidalšímodulyplug-in.
SYSTÉM
•Velký text–umožňujenastavenívelkého
textu.
•Tlačítko Napájení ukončuje hovor–
umožňujeukončeníhovorustisknutím
klávesyNapájení/Zamknout.
•Automatické otočení obrazovky–
umožňujeautomatickéotočeníobsahupři
otočenízařízení.
•Prodleva klepnutí a přidržení–
umožňujerozpoznáníčasuproklepnutí
a přidrženíobrazovky.
•Chcete nainstalovat webové skripty –
aplikacímumožňujeinstalaciwebových
skriptůprozpřístupněnísvéhowebového
obsahu.
< Připojení k počítači >
PŘIPOJENÍ USB
•Typ připojení USB – umožňujenastavit
požadovanýrežim(Pouze nabíjení,
Synchronizace médií,Tethering
pomocí USBneboLG software).
•Zeptat se na připojení –slouží
k potvrzenírežimupřipojeníUSBběhem
připojováník počítači.
•Nápověda–Zobrazteinformacepomocí
typupřipojeníUSB.
LG SOFTWARE
•On-Screen Phone – zobrazeníobrazovky
aovládánítelefonuz počítačejedostupné
prostřednictvímpřipojeníUSB,Bluetooth
neboWi-Fi.
•PC Suite–zaškrtnutímtétopoložky
umožnítepoužitíprogramuLGPCSuite
s připojenímWi-Fi.Pamatujte,žesíťWi-Fi
byproprogramLGPCSuitemělabýt
připojenaprostřednictvímWi-Finakartě
Ovládáníbezdrátovýchsítí.
< Možnosti vývojáře >
Změnanastaveníprovývojaplikace.
•Ladění USB–umožňujepřipojenízařízení
k počítačipomocíUSBkabelu.Tato
funkcesloužík vývojiaplikace.
•ID zařízení pro vývojáře–umožňuje
zobrazeníIDzařízeníprovývojáře.
•Nevypínat obrazovku–obrazovkasepři
nabíjenínepřepnedorežimuspánku.
•Povolit simulované polohy–povolí
simulovanépolohya odesláníinformací
o službáchsprávciumístěnízaúčelem
testování.Tatofunkcesloužík vývoji
aplikace.
•Záložní heslo plochy–umožňuje
nastaveníheslaprozabezpečení
zálohovanýchdat.
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
•Povolit omezený režim–umožňuje
nastaveníblikáníobrazovky,pokud
aplikaceprovádějídlouhéoperace.
•Zobrazit dotyková data–umožňuje
zobrazenísouřadnica sledujeukazatelpři
stisknutíobrazovky.
•Zobrazit stisknutí–umožňujezobrazení
ukazatelepřistisknutíobrazovky.
•Zobrazit aktualizace obrazovky–
umožňujeblikáníčástíobrazovkypřijejich
aktualizaci.
•Zobrazit využití CPU–umožňuje
nastaveníseznamuvšechaktivních
procesů.
73
Nastavení
•Vynutit převod přes GPU–umožňuje
využitíhardwarovéakcelerace2Dpro
zlepšenígrafickéhovýkonu.
•Změna velikosti animace okna –
umožňujevolburychlostiotevření
a zavřenípřekryvnýchoken.
•Změna měřítka animace–umožňuje
volburychlostipropřepínánímezi
obrazovkami.
APLIKACE
•Neuchovávat aktivity–umožňuje
ukončeníspuštěnéaplikacepřispuštění
novéaplikace.
•Omezení zpracování na pozadí–
umožňujeomezenípočtuprocesů,které
lzespustitnapozadí.
•Zobrazit všechna ANR–umožňuje
nastavenízařízenítak,abyupozorňovalo
naaplikacespuštěnénapozadí,které
nereagují.
< Info o telefonu >
Zobrazeníprávníchinformacía informacío
stavutelefonua verzisoftwaru.
74
Aktualizace softwaru telefonu
Aktualizace softwaru pro mobilní
telefony LG z internetu
Dalšíinformaceo použitítétofunkce
naleznetenawebovéstráncehttp://update.
lgmobile.comnebohttp://www.lg.com/
common/index.jsp vybertezemia jazyk.
Tatofunkcevámumožňujepohodlně
aktualizovatfirmwaretelefonunanovější
verziz internetu,anižbybylonutné
navštívitstřediskoslužeb.Tatofunkcebude
k dispozicipouzev případě,žespolečnost
LGvytvořínovějšíverzifirmwarudostupnou
provašezařízení.
Aktualizacefirmwarumobilníhotelefonu
vyžadujeplnoupozornostuživatelepo
celoudobutrváníprocesuaktualizace.Než
budetepokračovat,prostudujtesivšechny
pokynya poznámkyv jednotlivýchkrocích.
Uvědomtesi,žeodstraněnímdatového
kabeluUSBnebobaterieběhemaktualizace
můžetevážněpoškoditmobilnítelefon.
POZNÁMKA:SpolečnostLGsi
vyhrazujeprávovytvořitaktualizace
firmwarudostupnépouzeprovybrané
modelynazákladěvlastníhorozhodnutí
a nezaručujedostupnostnovějšíverze
firmwaruprovšechnymodelytelefonů.
Aktualizace softwaru mobilního telefonu
LG vzduchem (OTA)
Tatofunkceumožňujepohodlnouaktualizaci
softwaruv telefonunanovouverzi
vzduchem(OTA)beznutnostipřipojení
datovéhokabeluUSB.Tatofunkcebude
k dispozicipouzev případě,žespolečnost
LGvytvořínovějšíverzifirmwarudostupnou
provašezařízení.
Nejprvemůžetezkontrolovatverzi
softwaruvesvémmobilnímtelefonu:
Systémová nastavení>Info o telefonu
>Aktualizace softwaru>Zkontrolovat
aktualizace.
Aktualizacitakémůžeteodložito 1 hodinu,
4hodiny,8 hodinnebo1 den.V takovém
případěvásaplikaceupozornína
aktualizaci,jakmilevypršíčas.Aktualizaci
můžeteprovésti ručně.
POZNÁMKA:Tatofunkcezávisína
poskytovatelisíťovýchslužeb,regionu
nebozemi.
75
Speciikace
Vyrobenonazákladělicencespolečnosti
DolbyLaboratories.„Dolby“a symbol
dvou Djsouochrannéznámkyspolečnosti
DolbyLaboratories.
ObsahujetechnologieAdobe®Flash®Player
neboAdobeAIR®nazákladělicenceod
společnostiAdobeSystemsIncorporated.
Copyright©1995-2011.
DivX Mobile
INFORMACEOVIDEOFORMÁTUDIVX:
DivX®jedigitálníformátvideavytvořený
společnostíDivXInc.Totozařízeníjeúředně
certifikovanézařízeníDivXCertified®pro
přehrávanívideaveformátuDivX.Další
informacea softwarovénástrojepropřevod
souborůdoformátuvideaDivXnaleznetena
stránkáchwww.divx.com.
INFORMACEO DIVXVIDEO-ON-DEMAND:
TotocertifikovanézařízeníDivXCertified®
musíbýtpropřehrávánífilmůDivXVideoon-Demand(VOD)zaregistrováno.Chcete-li
získatregistračníkód,vyhledejtečástDivX
VODv menuNastavenív zařízení.Další
informaceodokončeníregistracenaleznete
nastránkáchvod.divx.com.
76
CertifikovanézařízeníDivXCertified®pro
přehrávánívideaveformátuDivX®aždo
rozlišeníHD 720p,včetněprémiového
obsahu.
Dokážepřehrátvideo
aždo
rozlišení1 920x1 080.
DivX®,DivXCertified®a souvisejícílogajsou
ochrannéznámkyspolečnostiDivX,Inc.
a jsoupoužíványnazákladělicence.
Příslušenství
S telefonemLG-P970lzepoužívatnásledujícípříslušenství.
(Níže popsané položky mohou být volitelné.)
Nabíječka
Baterie
Datový kabel
Sloužík připojení
telefonuLG-P970
k počítači.
Uživatelská příručka
Dalšíinformace
o telefonuLG-P970.
Stereofonní náhlavní
souprava
POZNÁMKA:
•VždypoužívejteoriginálnípříslušenstvíLG.
•Jinakmůžedojítkezneplatněnízáruky.
•Příslušenstvísev různýchregionechmůželišit.
77
Řešení problémů
V tétokapitolejsouuvedenyněkteréproblémy,kterésemohoupřipoužívánítelefonu
objevit.Některéproblémyvyžadují,abysteseobrátilinaposkytovateleslužeb,alevětšinu
problémůsnadnovyřešítesami.
Zpráva
Možné příčiny
Možné způsoby řešení
ChybaSIM
V telefonuneníkarta
SIMnebojevložena
nesprávně.
Zkontrolujte,zdajstesprávněvložilikartu
SIM.
Signáljeslabý,nebose
Žádnépřipojení nacházítemimooblast
k síti /Ztráta pokrytousítíoperátora.
sítě
Operátorpoužilnové
služby.
78
Přejdětek oknunebonaotevřené
prostranství.Zkontrolujtemapupokrytí
síťovéhooperátora.
Zkontrolujte,zdaneníkartaSIMstarší
než6až12 měsíců.Pokudano,nechte
sikartuSIMvyměnitnanejbližšípobočce
poskytovatelesíťovýchslužeb.Obraťtesena
poskytovateleslužeb.
Kódyse
neshodují
K provedenízměny
bezpečnostníhokódu
budenutnépotvrditnový
V případě,žekódzapomenete,obraťtesena
kódjehoopakovaným
poskytovateleslužeb.
zadáním.
Zadanékódyse
neshodují.
Nelzenastavit
aplikaci
Poskytovatelslužeb
funkcinepodporuje
nebojevyžadována
registrace.
Obraťtesenaposkytovateleslužeb.
Zpráva
Možné příčiny
Možné způsoby řešení
Volánínení
dostupné
Chybavytáčení
Bylavloženanovákarta
SIM.
Byldosaženlimit
předplacenéhovolání.
Novásíťneníověřena.
Zkontrolujtenováomezení.
KlávesaZap./Vyp.byla
stisknutapříliškrátce.
Baterienenínabitá.
PřidržteklávesuZapnout/Vypnoutalespoň
podobudvousekund.
Nabijtebaterii.Zkontrolujteindikátornabíjení
nadispleji.
Vyčistětekontaktybaterie.
Telefonnelze
zapnout
Kontaktybateriejsou
znečištěné.
Chybanabíjení
Nepovolené
číslo
Obraťtesenaposkytovateleslužebanebo
obnovtelimitpomocíkóduPIN2.
Baterienenínabitá.
Nabijtebaterii.
Okolníteplotajepříliš
vysokánebonízká.
Ujistětese,zdasetelefonnabíjípřinormální
teplotě.
Probléms kontakty
Zkontrolujtenabíječkua připojeník telefonu.
Zkontrolujtekontaktybateriea v případě
potřebyjeočistěte.
Žádnénapětí
Zapojtenabíječkudojinéelektrickézásuvky.
Vadnánabíječka
Vyměňtenabíječku.
Špatnánabíječka
PoužívejtepouzeoriginálnípříslušenstvíLG.
Vadnábaterie
Vyměňtebaterii.
Jezapnutafunkce
Pevnávolbačísla.
PřejdětedomenuNastaveníafunkci
vypněte.
79
Řešení problémů
Zpráva
Možné příčiny
Nelzepřijmout
neboodeslat
Paměťjeplná.
zprávuSMS
a obrázek
Smažteněkterézprávyz telefonu.
Nelzeotevírat
soubory
Nepodporovanýformát
souboru
Zkontrolujte,kteréformátysouborůjsou
podporovány.
KartaSD
nefunguje
Jepodporovánsystém
souborůFAT 16,
FAT 32.
ZkontrolujtesystémsouborůkartySD
pomocíčtečkykaretnebonaformátujtekartu
SDv telefonu.
Obrazovka
sepřipřijetí
hovoru
nezapne.
Problémsesnímačem
blízkosti
Používáte-liochrannoupáskuneboobal,
ověřte,zdanepokrýváoblastkolemsnímače
blízkosti.Ověřte,zdajeoblastv okolí
snímačeblízkostičistá.
Žádnýzvuk
Režimvibrací
Zkontrolujtestavnastavenímenuzvuku
a ověřte,zdasenenacházítev režimuvibrací
nebov tichémrežimu.
Zavěšenínebo Dočasnýproblémse
zamrznutí
softwarem
80
Možné způsoby řešení
Vyjmětebaterii,znovujivložtea zapněte
telefon.
Zkusteaktualizovatsoftwarepomocí
webovýchstránek.
Často kladené otázky
Nežmobilpředátedoservisunebozavolátezástupcepodpory,projděteprosímtentooddíl,
zdaneobsahujepopisněkteréz potíží,s nimižjsteseu svéhotelefonusetkali.
Kategorie
Podkategorie
BT
Bluetooth
zařízení
BT
Bluetooth
Sluchátka
Data
Kontakty
Záloha
Otázka
Přijmout hovor
Můžetepřipojitzvukovézařízení
Bluetooth,jakojsoustereofonníči
monofonnísluchátkanebosadadoauta
Jakéfunkcejsou
a sdíletobrázky,videa,kontaktyapod.
dostupnéprostřednictvím prostřednictvímmenuGalerie/Kontakty.
připojeníBluetooth?
Takév případě,žejeserverFTPpřipojen
kekompatibilnímuzařízení,můžetesdílet
obsahuloženýnapaměťovýchzařízeních
(internípaměťnebokartaSD).
Pokudmámpřipojená
PokudjsoupřipojenasluchátkaBluetooth,
sluchátkaBluetooth,
všechnysystémovézvukysepřehrávají
mohuposlouchathudbu prostřednictvímsluchátek.V důsledku
prostřednictvím3,5 mm tohonebudetemocikabelovásluchátka
kabelovýchsluchátek?
k poslechupoužít.
Jakmohuzálohovat
kontakty?
Jemožnépřivyužití
Data
službyGmailnastavit
Synchronizace jednosměrnou
synchronizaci?
Datakontaktůlzesynchronizovatmezi
telefonema službouGmail™.
K dispozicijepouzeobousměrná
synchronizace.
Složkapřijatýchzprávsesynchronizuje
Data
Jemožnésynchronizovat automaticky.Ostatnísložkymůžetezobrazit
Synchronizace všechnysložkye-mailu? stisknutímklávesy Menua stisknutím
možnostiSložkyvybratsložku.
81
Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
Služba
Google™
Přihlášeníke
služběGmail
Služba Google
ÚčetGoogle
Funkce
telefonu
E-mail
Funkce
telefonu
Vyzváněcítón
Funkce
telefonu
Časzprávy
Otázka
Přijmout hovor
Musímsekeslužbě
Gmailpřihlašovat
pokaždé,kdyžchcimít
přístupkeGmailu?
Jakmilesejednoupřihlásítekeslužbě
Gmail,nemusítesek níjižpřihlašovat
znovu.
Jemožnéfiltrovat
e-maily?
Ne,filtrováníe-mailůtelefonnepodporuje.
Cosestane,kdyžpři
psaníe-mailuspustím
jinouaplikaci?
Existujeomezenívelikosti
souborupropřípad,že
chcijakovyzváněcítón
použítsoubor.MP3?
Můjtelefonnezobrazuje
časpřijetízprávstarších
než24 hodin.Jakto
mohuzměnit?
Váše-mailseautomatickyuložíjako
koncept.
Omezenívelikostisouboruneexistuje.
Časybudetemocizobrazitpouzeu zpráv
doručenýchv danýden.
Funkce
Jakájemaximální
telefonu
Kompatibilníjsoupaměťovékartyvelikosti
podporovanávelikostpro
32 GB.
Paměťovákarta paměťovoukartu?
microSD
Nainstalovata používatlzejakoukoli
Funkce
Jemožnénainstalovat
aplikaci,kterájedostupnáprostřednictvím
telefonu
natelefondalšínavigační
službyPlayStorea jekompatibilnís daným
aplikaci?
Navigace
hardwarem.
82
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Přijmout hovor
Funkce
Jemožnésynchronizovat Synchronizovatlzepouzekontaktyzeslužby
telefonu
mékontaktyzevšech
Gmaila serveruMSExchange(podnikového
Synchronizace mýche-mailovýchúčtů? e-mailovéhoserveru).
Pokudjstekontaktpřeneslipomocífunkcí
ČaPmezitelefonníčísla,nebudetetyto
funkcemocivyužívat.Každéčíslobudete
musetuložitznovu.
Funkce
Jemožnéuložitkontakt Jakukládats využitímfunkceČekání
telefonu
s funkcíČekánía pauza a Pauza:
1.Nadomovskéobrazovcestiskněteikonu
Čekánía pauza mezitelefonníčísla?
Telefon .
2.Vytočtečísloa stiskněteklávesuMenu.
3.StisknětemožnostPřidat 2s pauzu
neboPřidat čekání.
Funkce
Telefonjemožnénastavittak,abyvždy,než
Jakéjsoufunkce
telefonu
jejbudemožnépoužít,vyžadovalzadání
zabezpečenítelefonu?
bezpečnostníhogesta.
Zabezpečení
83
Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Odemknout
Vzor
84
Otázka
Jakvytvořím
bezpečnostnígesto?
Přijmout hovor
1.Nadomovskéobrazovcestiskněte
klávesu Menu.
2.StisknětemožnostSystémová
nastavení>Uzamknout obrazovku.
3.StisknětemožnostVybrat zámek
obrazovky>Gesto.Připrvnímpoužití
sezobrazíkrátkýnávod,jakvytvořit
bezpečnostnígesto.
4.Nastaveníprovedetejednímzadáním
gestaa potvrzenímopakovaným
zadáním.
Bezpečnostní opatření, která je nutné
přijmout při použití bezpečnostního
gesta.
Jevelicedůležité,abystesinastavené
bezpečnostnígestozapamatovali.Pokud
pětkrátpoužijetenesprávnégesto,
nebudetemocitelefonpoužívat.Mátepět
možnostízadatbezpečnostnígesto,kód
PINneboheslo.Pokudjstepoužilivšech
pětmožností,můžeteseo něpokusitznovu
po30 sekundách.(Případně,pokudjste
předemnastavilikódPINzálohy,můžete
tentokódPINzálohypoužítk odemknutí
gesta.)
Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Odemknout
Vzor
Otázka
Přijmout hovor
Comámdělat,pokud
bezpečnostnígesto
zapomenua nevytvořil
jsemsinatelefonuúčet
Google?
Pokud jste zapomněli gesto:
Pokudjstesepřihlásilik účtuGoogle
v telefonu,ale5krátjstepoužilinesprávné
gesto,stisknětetlačítkoZapomenutégesto.
Potébudetevyzvánik přihlášenís účtem
Google,abysetelefonodemkl.Pokudjste
účetGooglev telefonunevytvořilinebojej
zapomněli,budetřebaprovéstobnovení
původníhostavu.
Upozornění: Jestliže obnovíte výrobní
nastavení, budou veškeré uživatelské
aplikace a data smazány. Před
obnovením výrobního nastavení
nezapomeňte zálohovat veškerá
důležitá data.
Jakprovéstobnovenítovárníhonastavení:
1.Vypnětetelefon.Levourukousoučasně
stisknětea přidržteklávesy Snížení
hlasitosti + Napájení.
2.KdyžserozsvítíkontrolkaLEDnadolní
stranětelefonu,uvolněteklávesySnížení
hlasitosti + Napájenía současně
stisknětea podržteklávesu Domů(asi
podobu2 sekund).
3.Telefonsezapnea ihnedobnovívýrobní
nastavení.
85
Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Přijmout hovor
4.KdyžsenaobrazovcezobrazílogoLG,
držtevšechnyklávesyještěpřibližně
dvěvteřinya potéjevšechnysoučasně
uvolněte,nežlogoLGzmizí.
Telefonminimálněminutunepoužívejte,
abymohlosprávněproběhnoutobnovení
původníhostavu.Potommůžetetelefon
znovuzapnout.
Funkce
telefonu
Paměť
Poznám,žejepaměť
plná?
Funkce
telefonu
Lzezměnitjazyk?
Podporajazyků
Funkce
telefonu
SíťVPN
86
JaknastavímsíťVPN?
Ano,obdržíteupozornění.
Telefonjevybavenvícejazyky.
Změnajazyka:
1.Nadomovskéobrazovcestiskněte
klávesuMenua potémožnost
Systémová nastavení.
2.StisknětemožnostJazyk a vstup>
Vyberte jazyk.
3.Stisknětepožadovanýjazyk.
Konfiguracepřístupuk sítiVPNse
v jednotlivýchspolečnostechliší.Pokud
chcetenakonfigurovatpřístupk sítiVPN
z telefonu,musívámpodrobnéinformace
poskytnoutpodnikovýsprávcesítě.
Kategorie
Podkategorie
Otázka
Přijmout hovor
1.Nadomovskéobrazovcestiskněte
klávesu Menu.
Mojeobrazovkasevypíná 2.StisknětemožnostSystémová
Funkce
jižpo15 sekundách.
telefonu
nastavení>Displej.
Jakmohuzměnitdobu,
Intervalvypnutí zakterousevypnejejí
3.V nastaveníchdisplejestisknětemožnost
obrazovky
Interval vypnutí obrazovky.
podsvícení?
4.Stisknětepožadovanýčasintervalu
vypnutípodsvícení.
Připoužitídatmůžetelefonjakovýchozí
zvolitpřipojení(pokudjepřipojeníWi-Fina
vašemtelefonuzapnuté).Kdyžvšaktelefon
Funkce
Pokudjek dispoziciWi-Fi přepnez jednésítěnadruhou,obdržíte
telefonu
i 3G,kterouzeslužeb
upozornění.
využijemůjtelefon?
Wi-Fia3G
Pokudchcetevědět,kterédatovépřipojení
seprávěvyužívá,podívejtese,zdajev horní
částiobrazovkyikona3GneboWi-Fi.
Ano.Jednodušestisknětea přidržtedanou
Funkce
Jemožnéodstranit
ikonu,dokudseuprostředhorníčásti
telefonu
aplikaciz domovské
obrazovkynezobrazíikonaodpadkového
Domovská obrazovky?
koše.Poté,anižbystezvedaliprst,
obrazovka
přetáhněteikonudoodpadkovéhokoše.
1.Nadomovskéobrazovcestiskněte
klávesu Menu.
Funkce
Stáhl(a)jsemsiaplikaci,
2.
StisknětemožnostNastavení aplikací
telefonu
kterázpůsobujemnoho
>Stažené.
chyb.Jakjiodstraním?
Aplikace
3.Stisknětedanouaplikaciapotémožnost
Odinstalovat.
87
Často kladené otázky
Kategorie
Podkategorie
Funkce
telefonu
Nabíječka
Funkce
telefonu
Budík
Funkce
telefonu
Budík
Funkce
telefonu
Budík
Řešení
obnovení
Obnovení
původního
stavu(obnovení
výchozího
továrního
nastavení)
88
Otázka
Přijmout hovor
Jemožnételefonnabíjet
Ano,telefonseprostřednictvímkabeluUSB
pomocídatovéhokabelu
nabijebezohledunato,zdajsounebonejsou
USBbezinstalace
nainstaloványnezbytnéovladače.
nezbytnéhoovladačeUSB?
Ano.Poté,couložítehudebnísouborjako
vyzváněcítón,jejmůžetepoužítjakobudík.
1.Stiskněteapřidržteskladbuv seznamu
Mohupoužívathudební
knihovny.V menu,kterésezobrazí,
souboryu funkcebudíku?
stisknětemožnostNastavit jako
vyzvánění.
2.Naobrazovcenastaveníbudíkuvyberte
danouskladbujakovyzváněcítón.
Kdyžjetelefonvypnutý,
budebudíkslyšet,nebo
Ne,tatofunkcenenípodporována.
sevypne?
Hlasitostvyzváněnímám
nastavenounahodnotu
Budíkjenaprogramovántak,abybylslyšitelný
Vypnutonebonavibrace, i zatěchtopodmínek.
uslyšímbudík?
Jakmohuprovéstobnovení
výchozíhotovárního
nastavení,pokudse
nemohudostatdomenu
nastavenítelefonu?
Pokudseneobnovípůvodnístavtelefonu,
inicializujtejejpomocímožnostiúplné
obnovenípůvodníhostavu(obnovení
výrobníhonastavení).
SLOVENSKY
LG-P970 Návod na používanie
Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.
•Niektoréčastitohtonávodusanemusia
vzťahovaťnaváštelefónv závislosti
odsoftvérutelefónualebovášho
poskytovateľaslužieb.
•Tentotelefónniejevhodnýpreosobyso
zrakovýmpostihnutím,pretožepoužíva
dotykovúklávesnicu.
•Autorsképráva©2013LGElectronics,
Inc.Všetkyprávavyhradené.LGalogo
LGsúregistrovanéobchodnéznačky
spoločnostiLGGroupajejpríslušných
spoločností.Všetkyostatnéobchodné
značkysúmajetkompríslušných
vlastníkov.
•Google™,GoogleMaps™,Gmail™,
YouTube™aGoogleTalk™súobchodné
značkyspoločnostiGoogle,Inc.
Obsah
Pokyny na bezpečné a účinné
používanie .............................................4
Zoznámte sa so svojím telefónom .......13
Komponentyzariadenia...........................19
InštaláciaSIMkartyabatérie...................21
Nabíjanietelefónu...................................22
Inštaláciapamäťovejkarty.......................22
Zamknutieaodomknutieobrazovky.........23
Zabezpečenieuzamknutejobrazovky........24
Východisková obrazovka .....................26
Tipypredotykovúobrazovku....................26
Základnáobrazovka................................26
Prispôsobenievýchodiskovejobrazovky....27
Pridaniealeboodobratiepanelovna
základnejobrazovke:...............................27
Návratdonedávnopoužívanýchaplikácií..27
Schránkaoznámení.................................28
Prispôsobeniepaneluupozornení.............28
Zobrazeniestavovéhoriadku....................28
Klávesnicanaobrazovke.........................30
Zadávaniepísmensdiakritikou................30
Nastavenie konta Google .....................31
Pripojenie k sieťam a zariadeniam ......32
Wi-Fi......................................................32
PripojeniedosietíWi-Fi...........................32
Bluetooth................................................33
Zdieľaniedátovéhopripojeniavášho
telefónu..................................................34
PoužívaniefunkcieWi-FiCast..................36
2
AktiváciafunkcieWi-FiDirectnazdieľanie
prostredníctvomaplikácieSmartShare......36
PoužitiefunkcieSmartShare....................37
PripojeniekpočítačupomocouPC
dátovéhokábla.......................................39
Hovory .................................................41
Uskutočneniehovoru...............................41
Uskutočnenievideohovoru.......................41
Volaniekontaktom..................................41
Prijatieaodmietnutiehovoru...................41
Upraveniehlasitostihovoru......................42
Uskutočneniedruhéhohovoru..................42
Zobrazenieprotokolovhovorov.................42
Kontakty...............................................43
Vyhľadávaniekontaktu............................43
Pridanienovéhokontaktu........................43
Obľúbenékontakty..................................43
Importovaniealeboexportovanie
kontaktov...............................................44
Presunutiekontaktovzostarého
zariadeniadonovéhozariadenia..............44
Správy..................................................45
Odoslaniesprávy....................................45
Schránkaštruktúrovanýchspráv.............45
Používanieemotikonov............................45
Zmenanastaveníspráv...........................46
E-mail ..................................................47
Správae-mailovéhokonta.......................47
Obrazovkae-mailovéhokonta..................47
Prácaspriečinkamikont.........................47
Vytvorenieaodoslaniee-mailu................48
Fotoaparát ...........................................49
Zoznámtesashľadáčikom......................49
Fotografovanie........................................50
Ponasnímanífotograie...........................50
Používanierozšírenýchnastavení.............50
Prezeranieuloženýchfotograií................52
Videokamera .......................................53
Zoznámtesashľadáčikom......................53
Rýchlesnímanievidea.............................54
Ponasnímanívidea.................................54
Používanierozšírenýchnastavení.............54
Prehrávanieuloženýchvideí.....................55
Nastaveniehlasitostiprisledovanívidea...55
Multimédiá...........................................56
Galéria...................................................56
RýchlapoznámkaQuickMemo.................57
Prehrávačhudby.....................................58
FMrádio................................................60
Vyhľadávaniestaníc................................60
Pomôcky ..............................................61
Nastaveniebudíka...................................61
Používaniekalkulačky..............................61
Pridávanieudalostídokalendára..............61
PolarisOfice..........................................62
Používaniepanelasnástrojmivo
webovomprehliadači..............................63
Používaniemožností................................63
On-Screen Phone.................................64
LGsoftvér...............................................64
IkonyaplikácieOn-ScreenPhone3.0.......64
FunkcieaplikácieOn-ScreenPhone.........64
NávodnainštaláciuaplikácieOn-Screen
Phonedopočítača..................................65
Návodnapripojeniemobilného
telefónukpočítaču..................................65
Nastavenia ...........................................66
Prístupkponukenastavení......................66
BEZDRÔTOVÉPRIPOJENIEASIETE..........66
ZARIADENIE............................................69
OSOBNÉ.................................................71
SYSTÉM.................................................73
Aktualizácia softvéru telefónu .............76
Technické špeciikácie ........................77
Príslušenstvo .......................................78
Riešenie problémov .............................79
Najčastejšie otázky ..............................82
Web .....................................................63
Internet..................................................63
3
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Prečítajtesinasledujúcepokyny.
Nedodržiavanietohtonávodumôžebyť
nebezpečnéaleboprotizákonné.
Vystavenie účinkom
rádiofrekvenčnej energie
TOTO ZARIADENIE SPĹŇA
MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ
RÁDIOVÝM VLNÁM
Mobilnézariadeniejerádiovýmvysielačom
aprijímačom.Jenavrhnutéavyrobenétak,
abyneprekračovalolimityprevystavenie
rádiovejfrekvencii(RF)odporúčané
medzinárodnýmismernicami(ICNIRP).Tieto
limitysúsúčasťoukomplexnýchsmerníca
stanovujúpovolenéhladinyRFenergiepre
obyvateľstvo.
Tietosmernicebolivytvorenénazáklade
pravidelnýchadôkladnýchhodnotení
vedeckýchštúdiívykonávanýchnezávislými
vedeckýmiorganizáciami.Smernice
obsahujúdôležitébezpečnostnélimity
zaisťujúcebezpečnosťvšetkýchosôbbez
ohľadunaichvekalebozdravie.
Expozičnénormypremobilnételefóny
používajúmernújednotku,ktorájeznáma
akošpecifickýabsorbovanývýkon(Specific
AbsorptionRate–SAR).LimitSAR
stanovenývmedzinárodnýchsmerniciach
je2,0W/kg*.MeraniaSARsavykonávajú
vštandardnýchprevádzkovýchpolohách
4
sozariadením,ktorévysielanamaximálnej
certifikovanejúrovnivýkonuvovšetkých
testovanýchfrekvenčnýchpásmach.Hocisa
SARurčujenanajvyššejcertifikovanejúrovni
výkonu,skutočnýSARzariadeniapočas
prevádzkymôžebyťnižšíakojemaximálna
hodnota.Jetozdôvodu,žezariadenie
bolonavrhnuténaprevádzkunarôznych
úrovniachvýkonu,abymohlovyužívať
jedinevýkonpotrebnýnadosiahnutiesiete.
Vovšeobecnostiplatí,žečímstebližšiek
základňovejstanici,týmmenšíjevýstupný
výkonzariadenia.
Predtým,akojemožnéponúknuťmodel
telefónunapredajverejnosti,musíbyť
vyhlásenázhodaseurópskousmernicouo
rádiovýchatelekomunikačnýchkoncových
zariadeniach.Vtejtosmernicisauvádza
akojednaznajdôležitejšíchpožiadaviek
ochranabezpečnostiazdraviapoužívateľaa
akejkoľvekinejosoby.
NajvyššiahodnotaSARpritestovanítohto
zariadenianapoužitiepriuchuje1,27 W/kg.
Totozariadeniespĺňasmernicepre
vystavenieRFpripoužívanívnormálnej
polohepriuchualebopriumiestnení
najmenej1,5cmodtela.Akpoužívate
prenosnýobal,klipnaopasokalebodržiak
naobsluhutelefónuumiestnenéhona
tele,tietonesmúobsahovaťkovamaliby
umožňovaťumiestnenievýrobkunajmenej
1,5cmodtela.Nato,abyzariadeniemohlo
zabezpečiťprenosdátovýchsúborovalebo
správ,musímaťkvalitnépripojenieksieti.
Vniektorýchprípadochsamôžestať,že
prenosdátovýchsúborovalebospráv
budepozdržaný,ažkýmtakétopripojenie
nebudedostupné.Zaistite,abybolivyššie
uvedenépokynynadodržiavanievzdialenosti
zariadeniasplnené,ažkýmnebudeprenos
ukončený.
NajvyššiahodnotaSARpritestovanítohto
zariadenianapoužitiepriteleje1,43 W/kg.
*LimitSARpremobilnézariadenia
používanéverejnosťouje2,0wattovna
kilogram(W/kg),čojepriemernáhodnotana
desaťgramovtelesnéhotkaniva.Smernice
zahŕňajúdôležitébezpečnostnélimity,aby
takverejnostiposkytlidodatočnúochranu
aabyzodpovedalizaakékoľvekodchýlkyv
meraniach.
HodnotySARsamôžulíšiťvzávislostiod
národnýchpožiadavieknapodávaniespráva
odpásmasiete.
Informácie FCC o SAR
Totomobilnézariadeniejeskonštruované
tak,abytiežspĺňalopožiadavkytýkajúce
savystaveniarádiovýmvlnámstanovené
Federálnoukomunikačnoukomisiou(FCC)v
USAakanadskýmMinisterstvompriemyslu
(IndustryCanada).
TietopožiadavkystanovililimitSARna1,6
W/kg,pričompriemersavypočítavalna
1gramtkaniva.NajvyššiahodnotaSAR
zistenápodľatejtonormypočascertifikácie
produktuje1,18 W/kgprepoužitiepriuchu
a0,51 W/kgprisprávnomnosenínatele.
Okremtohobolototozariadenietestované
nabežnépoužívanieprinosenínateleso
zadnoučasťoutelefónuvovzdialenosti2 cm
(0,79palca)odtelapoužívateľa.
NasplneniepožiadaviekFCCtýkajúcich
savystaveniaRFmusíbyťminimálna
vzdialenosťmedzitelompoužívateľaa
zadnoučasťoutelefónu2 cm(0,79palca).
* Upozornenia a výstrahy FCC
Upozornenie!
Totozariadenievyhovuječasti15Pravidiel
FCC.Jehoprevádzkapodliehanasledujúcim
dvompodmienkam:
(1)Totozariadenienesmiespôsobiťškodlivé
rušeniea
(2)musíprijaťakékoľvekrušenievrátane
rušenia,ktorémôžespôsobiťneželanú
prevádzku.
Upozornenie!
Zmenyaleboúpravy,ktorékonkrétne
neschválilvýrobca,môžumaťzanásledok
zrušenieoprávneniapoužívateľaobsluhovať
zariadenie.
5
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
•Vpriestoroch,kdetourčujúosobitné
predpisy,telefónvypnite.Telefón
nepoužívajtenapr.vnemocniciach,kde
bymoholovplyvniťcitlivézdravotnícke
VAROVANIE
prístroje.
Používajteibabatérie,nabíjačky
•Počasnabíjanianemanipulujtestelefónom
a príslušenstvoschválenépretento
vlhkýmirukami.Mohlobydôjsťkúrazu
konkrétnymodeltelefónu.Používanie
elektrickýmprúdomalebovážnemu
inýchtypovmôžezrušiťoprávneniena
poškodeniutelefónu.
používaniealebozáruku,ktorésúplatné
pretelefón,amôžebyťnebezpečné.
•Telefónnenabíjajteblízkohorľavých
materiálov,pretožesapočasnabíjania
•Nerozoberajteprístroj.Akjepotrebná
zahrieva,čímvznikárizikopožiaru.
oprava,zvertejukvalifikovanému
•Načisteniepovrchuzariadeniapoužívajte
servisnémutechnikovi.
suchútkaninu(nepoužívajterozpúšťadlá,
•Opravyvrámcizárukymôžu,podľa
akonapríkladbenzén,riedidloalebo
uváženiaspoločnostiLG,zahŕňaťnáhradné alkohol).
dielyalebodosky,ktorésúnovéalebo
•Telefónnenabíjajtepokiaľsanachádzana
repasované,podpodmienkou,žespĺňajú
textilnomzariadeníbytu.
rovnakúfunkciuakovymieňanédiely.
•Telefónnabíjajtevdobrevetranej
•Udržiavajtetelefónvoväčšejvzdialenosti
miestnosti.
odelektrickýchzariadení,akotelevízory,
•Nevystavujteprístrojnadmernémudymu,
rádiáaleboosobnépočítače.
aniprachu.
•Nenechávajtetelefónvblízkostizdrojov
•Nenechávajtetelefónvblízkostikreditných
tepla,akoradiátoryalebosporáky.
karietalebocestovnýchlístkov,lebomôže
•Zabráňtepádutelefónunazem.
pôsobiťnainformácienamagnetických
•Nevystavujteprístrojmechanickým
pásoch.
vibráciámaninárazom.
Starostlivosť o telefón a jeho
údržba
6
•Nedotýkajtesadisplejaostrýmipredmetmi,
pretožemôžedôjsťkpoškodeniutelefónu.
•Nevystavujtetelefónnadmernejvlhkosti.
•Príslušenstvo,napr.slúchadlá,používajte
opatrne.Nedotýkajtesaantény,aktonie
jenevyhnutné.
•Telefónanipríslušenstvonepoužívajtena
miestachsvysokouvlhkosťouakobazény,
skleníky,soláriáalebotropicképrostredie.
Telefónbysamoholpoškodiťazárukaby
prestalaplatiť.
•Nepoužívajte,nedotýkajtesaanisa
nepokúšajteodstrániťaleboopraviť
rozbité,vyštrbenéaleboprasknutésklo.
Zárukasanevzťahujenapoškodenieskla
displejavinouhrubéhoalebonevhodného
používania.
•Váštelefónjeelektronickézariadenie,
ktorépočasbežnejprevádzkyvytvára
teplo.Prílišdlhotrvajúci,priamykontakts
pokožkoubezprimeranéhovetraniamôže
spôsobiťmiernubolesťalebopopálenie.
Pretobuďteopatrníprizaobchádzaní
stelefónompočasabezprostrednepo
použití.
Efektívna prevádzka telefónu
Elektronické zariadenia a zdravotnícke
pomôcky
Všetkymobilnételefónymôžubyťnáchylné
narušenie,čomôžemaťvplyvnaichvýkon.
•Mobilnýtelefónnepoužívajtevblízkosti
lekárskychprístrojovbeztoho,abystesi
vyžiadalipovolenie.Poraďtesaslekárom,
čipoužívanietelefónunemôženarušiť
činnosťvašejzdravotníckejpomôcky.
•Mobilnételefónymôžurušiťajniektoré
načúvacieaparáty.
•Rušeniemenšiehorozsahumôže
ovplyvňovaťTVprijímače,rádiá,počítače
atď.
Kardiostimulátory
Výrobcoviakardiostimulátorovodporúčajú
dodržiavaťminimálnuvzdialenosť
15cmmedzimobilnýmtelefónoma
kardiostimulátorom,abynedošlok
prípadnémurušeniukardiostimulátora.Preto
jevhodnépoužívaťpritelefonovaníuchona
opačnejstraneodkardiostimulátoraatelefón
nenosiťvnáprsnomvrecku.
Ďalšieinformácietýkajúcesapoužitia
bezdrôtovéhoprístrojaskardiostimulátorom
získateodsvojhoošetrujúceholekára.
7
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
Nemocnice
Vypnitebezdrôtovézariadenia,keďváso
topožiadajúvnemocnici,naklinikealebo
vinomzariadenízdravotnejstarostlivosti.
Tietopožiadavkymajúzabrániťprípadnému
rušeniucitlivéhozdravotníckehovybavenia.
Bezpečnosť na ceste
•Akpočúvatehudbu,keďstevonku,
nezabudnitemaťhlasitosťnastavenú
na zodpovedajúcuúroveňtak,abyste
vedelio okolitýchzvukoch.Jetodôležité
najmävokolícestnýchkomunikácií.
Ochrana pred poškodením
sluchu
Abystezabránilipoškodeniu
Preštudujtesizákonyapravidláopoužívaní
sluchu,nepočúvajtedlhodobo
mobilnýchtelefónovvkrajine,kdešoférujete.
hudbuprivysokejhlasitosti.
•Nepoužívajteprišoférovanítelefón,ktorý
sadržívruke.
•Akstedlhšievystaveníhlasitýmzvukom,
•Venujtešoférovaniuplnúpozornosť.
môžetopoškodiťvášsluch.Preto
vámodporúčame,abystesvojtelefón
•Akjetomožné,používajtesúpravuna
nezapínalianinevypínalivblízkosti
telefonovaniebezpomocirúk(handsfree).
svojichuší.Odporúčamevámtiež,aby
•Opustitevozovkuazaparkujte,ak
stehlasitosťhudbyahovorovnastavilina
potrebujetevolaťaleboprijaťhovor,akto
rozumnúúroveň.
vyžadujújazdnépodmienky.
•Keďpoužívateslúchadláanepočujeteľudí
•Vysokofrekvenčnáenergiamôžeovplyvniť
niektoréelektronickésystémyvmotorovom okolovásrozprávaťsa,prípadneakosoba
sediacavedľaváspočuje,čopočúvate,
vozidle,akonapríkladstereosúpravuči
znížtehlasitosť.
bezpečnostnýsystém.
•Keďjevozidlovybavenéairbagom,
POZNÁMKA:Nadmernáhlasitosť
neobmedzujtehonainštalovanýmani
aakustickýtlakzoslúchadiela
prenosnýmbezdrôtovýmzariadením.
slúchadlovýchsúpravmôžespôsobiť
Mohlobydôjsťkzlyhaniuairbagualebo
stratusluchu.
vážnemuporaneniuvdôsledkujeho
nesprávnejfunkcie.
8
Sklenené časti
V lietadle
Niektoréčastivášhomobilnéhotelefónu
súvyrobenézoskla.Tietosklenenéčasti
samôžurozbiť,akdôjdekpáduvášho
mobilnéhotelefónunatvrdýpovrchalebo
akjetelefónvystavenýsilnémunárazu.
Aksasklenenáčasťrozbije,nedotýkajte
sajejanisanepokúšajterozbitúčasť
odstrániť.Mobilnýtelefónnepoužívajte,až
kýmpoškodenúsklenenúčasťnevymení
autorizovanýposkytovateľservisnýchslužieb.
Bezdrôtovézariadeniamôžuspôsobiťrušenie
zariadenívlietadle.
•Predvstupomdoakéhokoľveklietadla
mobilnýtelefónvypnite.
•Bezpovoleniaposádkyhonazemi
nepoužívajte.
Výbušné prostredie
Nepoužívajtetelefónnamiestach,kde
saodpaľujúnálože.Dodržiavajtezákazy
a postupujtepodľapredpisovalebopravidiel.
Prostredie s rizikom výbuchu
•Nepoužívajteváštelefónnačerpacích
staniciach.
•Nepoužívajtetelefónvblízkostiskladov
palivaalebochemickýchlátok.
•Neprevážajteaneskladujtehorľavéplyny,
kvapalinyalebovýbušnémateriályv
rovnakompriestorevozidlaakomobilný
telefónalebojehopríslušenstvo.
Deti
Telefónodkladajtenabezpečnémiesto
mimodosahumalýchdetí.Obsahujemalé
časti,ktorébyprioddelenímohlispôsobiť
udusenie.
Tiesňové volania
Tiesňovévolanianemusiabyťdostupnévo
všetkýchmobilnýchsieťach.Pretobystepri
tiesňovýchvolaniachnemalibyťnikdyzávislí
lenodvášhomobilnéhotelefónu.Informujte
sausvojhomiestnehoposkytovateľaslužieb.
Informácie o batérii a údržba
•Prednabíjanímniejepotrebnébatériu
úplnevybiť.Narozdielodiných
batériovýchsystémovnemábatéria
pribalenákprístrojužiadnypamäťový
efekt,ktorýbymoholznížiťjejvýkon.
•Používajtelenbatérieanabíjačkyznačky
LG.NabíjačkyLGsúnavrhnutétak,aby
maximalizovaliživotnosťbatérie.
9
Pokyny na bezpečné a účinné používanie
•Nerozoberajteaneskratujtebatérie.
•Skutočnáživotnosťbatériebudezávisieť
odkonfiguráciesiete,nastavenívýrobku,
•Udržiavajtekovovékontaktybatériečisté.
spôsobupoužívania,batérieaokolitých
•Vymeňtebatériu,akužneposkytuje
podmienok.
prijateľnývýkon.Životnosťbatériemôže
•Zabezpečte,abysadokontaktusbatériou
byťažniekoľkostovieknabíjacíchcyklov.
nedostaližiadnepredmetysostrouhranou,
•Akstebatériudlhšíčasnepoužívali,nabite
akonapr.zvieraciezubyalebonechty.
ju,abystemaximalizovalijejpoužiteľnosť.
Mohlobytospôsobiťpožiar.
•Nevystavujtenabíjačkubatériípriamemu
slnečnémužiareniu,anijunepoužívajte
VYHLÁSENIE O ZHODE
vprostredísvysokouvlhkosťou,napr.v
SpoločnosťLGElectronicstýmto
kúpeľni.
vyhlasuje,žezariadenieLG-P970spĺňa
•Batériunenechávajtenahorúcichani
základnépožiadavkyainérelevantné
studenýchmiestach,pretožebysatým
ustanoveniasmernice1999/5/EC.Kópiu
moholzhoršiťjejvýkon.
Vyhláseniaozhodenájdetenastránke
•V prípadevýmenybatériezanesprávnytyp
http://www.lg.com/global/support/
hrozínebezpečenstvovýbuchu.
cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp
•Použitébatérielikvidujtepodľapokynov
výrobcu.Akjetomožné,recyklujte
Teploty okolia
ich.Nelikvidujteichspolusdomovým
Max.:+50°C(vybíjanie),
odpadom.
+45°C(nabíjanie)
•Akjepotrebnávýmenabatérie,zaneste
Min: -10 °C
judonajbližšiehoautorizovanéhoservisu
alebokpredajcovivýrobkovspoločnostiLG
Electronics.
•Poúplnomnabitítelefónuvždyodpojte
nabíjačkuzelektrickejzásuvky,abyste
takpredišlizbytočnejspotrebeenergie
nabíjačkou.
10
Oznam: Softvér typu Open Source
(s otvoreným kódom)
Akchcetezískaťpríslušnýzdrojovýkód
podľalicenciíGPL,LGPL,MPLainých
licenciítypu„opensource“,prejditena
lokalituhttp://opensource.lge.com/
Všetkyuvedenélicenčnépodmienky,
vyhláseniaaupozorneniasúdostupné
naprevzatiespolusozdrojovýmkódom.
Prácanavývojitohtotelefónu,ktorú
motivovalasnahaozlepšeniejeho
funkcií,ovládateľnostiapoužiteľnosti,
mohlaspôsobiťrozdielymedzispôsobom
jehoovládaniaapokynmipreužívateľa
uvedenýmivtejtopríručke.Tieto
prípadnérozdielyspôsobenézmenami
softvéru,ktorémohlibyťvykonané
ajnaprianievášhooperátora,vám
ochotnevysvetlínášpredajcačiservisné
stredisko.Tietoprípadnérozdiely
spôsobenévývojovýmizmenamisoftvéru
mobilnéhotelefónu,ktorévykonal
výrobca,niesúnedostatkamivýrobkuv
zmysleuplatneniaprávzodpovednosti
zaporuchyanevzťahujesanane
poskytnutázáruka.
11
Likvidácia starého prístroja
1Keďsanaproduktenachádzasymbolprečiarknutejsmetnejnádobys kolieskami,
znamenáto,žedanýproduktvyhovujeEurópskejsmernicič. 2002/96/EC.
2Všetkyelektrickéaelektronicképroduktybymalibyťzlikvidovanéoddeleneod
komunálnehoodpaduprostredníctvomnatourčenýchzbernýchzariadení,ktoré
boliustanovenévládoualeboorgánmimiestnejsamosprávy.
3Správnoulikvidácioustarýchzariadenípomôžetepredchádzaťpotenciálnym
negatívnymnásledkompreživotnéprostrediea ľudskézdravie.
4Podrobnejšieinformácieo likvidáciistarýchzariadenínájdetenamiestnomúrade,
v službenalikvidáciuodpadualebou predajcu,kdestetentoproduktzakúpili.
Likvidácia použitých batérií/akumulátorov
1Keďsanabatériách/akumulátorochnachádzasymbolprečiarknutejsmetnej
nádoby,znamenáto,žesana nevzťahujúustanoveniaeurópskejsmernice
2006/66/EC.
2Tentosymbolmôžebyťkombinovanýsosymbolmichemickýchznačiekortuti
(Hg),kadmia(Cd)aleboolova(Pb),akbatériaobsahujeviacako0,0005 %ortuti,
0,002 %kadmiaalebo0,004 %olova.
3Všetkybatérie/akumulátoryjepotrebnélikvidovaťoddeleneodkomunálneho
odpaduprostredníctvomzbernýchstredískustanovenýchnatentoúčelvládou
aleboorgánmimiestnejsamosprávy.
4Správnoulikvidácioustarýchbatérií/akumulátorovpomôžetezabrániťprípadným
negatívnymdopadomnaživotnéprostredieazdraviezvieratajľudí.
5 Podrobnejšieinformácieolikvidáciístarýchbatérií/akumulátorovzískate
namestskomúrade,vspoločnosti,ktoráspravujelikvidáciuodpadu,alebo
u predajcu,kdestedanýproduktzakúpili.
Predpokladanádobaživotnostibatérieje6mesiacov.Postupnéznižovaniekapacity
batériejeprejavomjejprirodzenéhoopotrebovaniaanemožnotopovažovaťzavaduv
zmysleObčianskehozákonníka.
12
Zoznámte sa so svojím telefónom
Skôr ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!
Skôrakotelefónprinesietedoservisného
strediskaalebozavolátezástupcovi
servisnéhostrediska,overtesi,činiektorýz
problémovsvašímtelefónomniejeopísaný
vtejtočastinávodunapoužívanie.
Predĺženie životnosti batérie telefónu:
•Vypniterádiovúkomunikáciu,ktorú
nepoužívate.Aknepoužívatepripojenie
Wi-Fi,BluetoothaleboGPS,vypniteich.
•Znížtejasobrazovkyanastavtekratší
časovýlimitnavypnutieobrazovky.
1. Pamäť telefónu
•Vypniteautomatickúsynchronizáciuslužieb
Akpotrebujeteuvoľniťpamäť,budetemusieť
Gmail™,Kalendár,Kontaktyainých
spravovaťaplikácieaodstrániťčasťúdajov,
aplikácií.
akonapríkladaplikáciealebosprávy.
•Niektoréprevzatéaplikáciemôžu
Odinštalovanie aplikácií:
skracovaťvýdržbatérie.
1 V kategóriiZARIADENIEsadotknite
Kontrola
úrovne nabitia batérie:
položky >Nastavenia systému>
•Dotknitesapoložky >Nastavenia
Aplikácie.
systému > Informácie o telefónev časti
2 Keďsaobjaviavšetkyaplikácie,
SYSTÉM>Batéria
nalistujteazvoľteaplikáciu,ktorúchcete
Zobrazísastavbatérie(nabíjaalebonenabíja
odinštalovať.
sa)ajejúroveň(percentonabitia).
3 DotykomstlačtepoložkuOdinštalovať.
Monitorovanie a riadenie spôsobu
2. Optimalizácia životnosti
využívania batérie:
batérie
•Dotknitesapoložky >Nastavenia
Životnosťbatériemedzijednotlivými
systému > Šetrič energievkategórii
nabitiamijemožnépredĺžiťtým,ževypnete
ZARIADENIE>Používanie batériev časti
funkcie,ktorénepotrebujetemaťneustále
INFORMÁCIEOBATÉRII.
spustenévpozadí.To,akoaplikáciea
systémovézdrojespotrebúvajúenergiu
batérie,môžetemonitorovať.
13
Zoznámte sa so svojím telefónom
Naobrazovkesazobrazuječaspoužívania
batérie.Ukazuječaspoužívaniabatérieod
poslednéhopripojeniatelefónukzdroju
napájania.Keďjetelefónpripojenýkzdroju
napájania–zobrazuje,akodlhotelefón
fungovalnaenergiuzbatérie.Naobrazovke
sanachádzazoznamaplikáciíaleboslužieb,
ktoréspotrebúvajúenergiubatérie.Položky
súzoradenépodľamnožstvaspotrebovanej
energie–odnajväčšiehoponajmenšie
množstvo.
4. Pred inštaláciou aplikácie a
operačného systému typu
Open Source (s otvoreným
zdrojovým kódom)
VAROVANIE
Aknainštalujeteapoužívateiný
operačnýsystémakosystémposkytnutý
výrobcom,váštelefónnemusífungovať
správne.Natelefónsavtakomtoprípade
nebudevzťahovaťzáruka.
3. Používanie priečinkov
Niekoľkoikonaplikáciímôžetezdružiťdo
priečinka.Nazákladnejobrazovkepustite
jednuikonuaplikácienainúatietodveikony
sazdružia.
POZNÁMKA:Pootvoreníaplikácie
môžeteobvyklejejnastaveniaupraviť
zvolenímpoložiekpomocouikony
Ponuka,ktorásanachádzavblízkosti
vrchnejalebospodnejčastiobrazovky.
14
VAROVANIE
V záujmeochranyvášhotelefónua
osobnýchúdajovpreberajteaplikácie
ibazdôveryhodnýchzdrojov,akoje
napríkladobchodGooglePlay.Ak
niektoréaplikácievovašomtelefóne
niesúsprávnenainštalované,telefón
nemusífungovaťsprávnealebosamôžu
vyskytnúťvážnechyby.Tietoaplikácie,
akoivšetkyúdajeanastaveniatýchto
aplikácií,musíteztelefónuodinštalovať.
5. Ako použiť funkciu obnovy
pôvodného nastavenia
(obnova nastavení z výroby)
6. Otváranie aplikácií a
prepínanie medzi jednotlivými
aplikáciami
Aksaneobnovípôvodnýstavtelefónu,
použitenainicializáciuzariadeniafunkciu
obnovypôvodnéhonastavenia(obnova
nastaveníz výroby).
1 Dotknitesapoložiek >Nastavenia
systému>Zálohovať a vynulovať
>Obnovenie nastavení z výroby>
Vynulovať telefón.(Akchcetevymazať
všetkyúdajenakarteSDtelefónu,
zaškrtnitepolíčkoVymazať kartu SD.)
2 Telefónsazapneaokamžitespustí
obnovupôvodnýchnastavenízvýroby.
Telefónaspoňjednuminútunepoužívajte,
kýmsanevykonáobnovapôvodného
nastavenia.Potommôžetetelefónznova
zapnúť.
SystémAndroidumožňujejednoduché
prepínaniemedziviacerýmiúlohami,pretože
dovoľujesúčasnéspustenieviacerých
aplikácií.Predotvorenímaplikácienieje
potrebnépredchádzajúcuaplikáciuzatvoriť.
Používajteaprepínajtemedziviacerými
otvorenýmiaplikáciami.Operačnýsystém
Androidspravujevšetkyaplikácie,zastavuje
aspúšťaichpodľapotreby,čímzaisťuje,že
nečinnéaplikáciezbytočnenespotrebúvajú
zdrojetelefónu.
Zobrazenie zoznamu naposledy
používaných aplikácií:
Jednoduchostlačteapodržtetlačidlo
Domov.
Zastavenie aplikácií:
1 Dotknitesapoložky >Nastavenia
systému>Aplikácie na karte
ZARIADENIE > SPUSTENÉ.
2 Prejditenaželanúaplikáciu,dotknitesa
jejazastavtejudotknutímsatlačidla
Zastaviť.
VAROVANIE
Akvykonáteobnovupôvodného
nastavenia,všetkyaplikácie,údaje
používateľaalicencieDRMsaodstránia.
Predvykonanímobnoveniapôvodného
nastavenianezabudnitezálohovaťvšetky
dôležitéúdaje.
15
Zoznámte sa so svojím telefónom
7. Inštalácia softvéru do počítača Inštalácia softvéru LG PC Suite
(LG PC Suite)
SoftvérLGPCSuitesimôžeteprevziať
LGPCSuitejesoftvérovýbalík,ktorývám
umožňujepripojiťvašezariadeniek počítaču
prostredníctvomkáblaUSBarozhraniaWi-Fi.
Popripojenímôžetevyužívaťfunkciesvojho
zariadeniavpočítači.
Softvér LG PC Suite umožňuje...
•Spravovaťaprehrávaťmediálnyobsah
(hudbu,filmy,obrázky)vovašompočítači.
•Odosielaťmultimediálnyobsahdovášho
zariadenia.
•Synchronizovaťúdaje(rozvrhy,kontakty,
záložky)medzivašímzariadeníma
počítačom.
•Zálohovaťaplikácievovašomzariadení.
•Aktualizovaťsoftvérvovašomzariadení.
•Zálohovaťaobnoviťvašezariadenie.
•Prehrávaťv zariadenímultimediálnyobsah
z počítača.
POZNÁMKA:Aksachcetedozvedieť,
akosapoužívasoftvérLGPCSuite,
môžetepoužiťponukupomocníkatejto
aplikácie.
16
z webovejstránkyspoločnostiLG.
1 Prejditenawebovústránkuwww.lg.com
avybertepožadovanúkrajinu.
2 PrejditenapoložkuPodpora>Podpora
mobilných telefónov>Vybertemodel
(LG-P970).
3 KliknitenamožnosťSynchronizácia s
PCvčastiPrevziaťakliknutímnatlačidlo
WINDOW Prevziať program LG PC
SuiteprevezmitesoftvérLG PC Suite.
Systémové požiadavky pre softvér LG
PC Suite
•Operačnýsystém:WindowsXP
32-bitový(Servicepack2),Windows
Vista32-bitový/64-bitový,Windows7
32-bitový/64-bitový
•CPU:1GHz(aleborýchlejšie)procesory
•Pamäť:512MB(aleboviac)pamäteRAM
•Grafickákarta:rozlíšenie1 024x768,
32-bitová(aleboväčšia)farebnáhĺbka
•HDD:100MB(aleboviac)voľnéhomiesta
napevnomdisku(v závislostiodmnožstva
ukladanýchúdajovsamôževyžadovaťviac
voľnéhomiesta)
•Požadovanýsoftvér:integrovanéovládače
LG
POZNÁMKA:Integrovaný ovládač USB
od spoločnosti LG
IntegrovanýovládačUSBodspoločnosti
LGjenevyhnutnýnapripojenie
zariadeniaLGk počítaču.Jehoinštalácia
prebehneautomatickyvrámciinštalácie
softvéruLGPCSuite.
8. Synchronizácia telefónu
s počítačom
Údajez vášhozariadeniaapočítačamožno
ľahkosynchronizovaťpomocousoftvéruLG
PCSuite.Kontakty,rozvrhyazáložkysadajú
synchronizovať.
Postupjenasledujúci:
1 Pripojtezariadeniekpočítaču(použite
kábelUSBalebopripojenieWi-Fi).
2 Popripojeníspustiteprogramavyberte
sekciuzariadeniazkategóriínaľavej
straneobrazovky.
3 Kliknutímnapoložku[Osobnéúdaje]
uskutočnitepríslušnývýber.
4 Zaškrtnitepolíčkavedľaobsahu,ktorý
chcetesynchronizovaťakliknitena
tlačidloSynchronizácia.
9. Synchronizácia telefónu s
počítačom cez USB
POZNÁMKA:Akchcetetelefón
synchronizovaťs počítačom
prostredníctvomkáblaUSB,musítedo
počítačanainštalovaťsoftvérLGPC
Suite.
PokynynainštaláciusoftvéruLGPC
Suitenájdetenapredchádzajúcich
stranách.
1 Akchceteskontrolovaťúložnémédiá,
dotknitesapoložky >Nastavenia
systému>Úložný priestornakarte
ZARIADENIE.(Akchcetepreniesťsúbory
napamäťovúkartualeboz pamäťovej
karty,vložtejudotelefónu.)
2 Pripojtetelefónkpočítačupomocou
káblaUSB.
3 Zobrazísazoznamrežimovpripojenia
USB.ZvoľtemožnosťSynchronizácia
médií (MTP).
4 Otvortepriečinokvymeniteľnejpamätev
počítači.Vpočítačimôžetezobraziťobsah
veľkokapacitnéhoúložnéhozariadeniaa
preniesťsúbory.
5 Skopírujtesúboryzpočítačadopriečinka
jednotky.
6 TelefónodpojtevýberommožnostiLen
nabíjanie.
17
Zoznámte sa so svojím telefónom
TIP!AkchcetekartumicroSDznova
používaťv telefóne,jepotrebnéotvoriť
schránkuupozorneníadotknúťsa
položky >Len nabíjanie.
Odpojenie telefónu od počítača:
Akchcetebezpečneodpojiťtelefónod
počítača,otvorteschránkuupozornenía
dotknitesapoložky >Len nabíjanie.
10. Držte telefón vo zvislej
polohe
Držtemobilnýtelefónvozvislejpoloheako
bežnýtelefón.TelefónLG-P970jevybavený
vstavanouanténou.Dávajtepozor,abyste
nepoškriabalianinepoškodilizadnúčasť
telefónu,pretožehrozírizikozníženiavýkonu.
Priprijímaní/uskutočňovaníhovorovalebo
odosielaní/prijímaníúdajovnedržtedolnú
časťtelefónu,kdejeumiestnenáanténa.
Takétodržaniemôžemaťvplyvnakvalitu
hovoru.
18
11. Keď zamrzne obrazovka
Ak zamrzne obrazovka alebo telefón
nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:
Vybertebatériu,opäťjuvložteatelefón
zapnite.
ALEBO
Stlačteana10sekúndpodržtetlačidlo
Zapnúť/Uzamknúť.
Aktelefónstálenefunguje,obráťtesana
servisnéstredisko.
Komponenty zariadenia
Akchcetetelefónzapnúť,stlačtea3 sekundypodržtetlačidloZapnúť.
Akchcetetelefónvypnúť,stlačtea3 sekundypodržtetlačidloZapnúť,apotomsadotknite
položkyVypnúťaOK.
Mikrofón do ucha
Snímač blízkosti
Tlačidlo Domov
-Slúžinaprepnutieakejkoľvek
obrazovkynavýchodiskovú.
Tlačidlo Ponuka
-Zistitedostupnémožnosti.
Mikrofón
Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť
-Stlačenímapodržanímtohto
tlačidlazapnete/vypnete
telefón.
-Stlačenímuzamknete
obrazovku.
Tlačidlo Späť
-Slúžinanávratna
predchádzajúcuobrazovku.
Tlačidlo Hľadať
-Slúžinaprehľadávanie
webovýchstránokaobsahuv
telefóne.
POZNÁMKA: Snímač blízkosti
Priprijímaníalebouskutočňovaníhovorusnímačblízkostiautomatickyvypnepodsvietenie
auzamkneobrazovku,keďjetelefónpriuchu.Tátofunkciapredlžuježivotnosťbatériea
zabraňujenáhodnejaktiváciidotykovejobrazovkypočastelefonovania.
VAROVANIE
NezakrývajtesnímačblízkostiobrazovkyLCDochrannoufóliou.Mohlobydôjsťkporuche
snímača.
19
Zoznámte sa so svojím telefónom
TIP!Keďťuknetenaaplikáciu,môžetekedykoľvekdotykomtlačidlaMenuzobraziť
dostupnémožnosti.
AkpripoužívanítelefónLG-P970zobrazujechybovésprávyalebohonemôžetezapnúť,
vybertebatériu,opätovnejuvložteapo5sekundáchhozapnite.
Mikrofón
Konektor pre
stereofónne slúchadlá
Konektor pre nabíjačku,
konektor pre kábel mikro USB
Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť
Tlačidlá hlasitosti
-Navýchodiskovejobrazovke:slúžianaovládaniehlasitosti
zvonenia.
-Počashovoru:slúžinaovládaniehlasitostislúchadla.
-Počasprehrávaniaskladby:súvisleovládajúhlasitosť.
Kláves gesta 3D pohybu (tlačidlo G)
-Okamžitáajednoducháaktiváciafunkciínaklonením,
potrasenímaleboklepnutímnatelefón.
Otvor pre pamäťovú
kartu microSD
Objektív
fotoaparátu
Zásuvka na
kartu SIM
20
Zadný kryt
Batéria
Reproduktor
Inštalácia SIM karty a batérie
Skôrakozačnetenovýtelefónpoužívať,
musítehonastaviť.VloženiekartySIMa
batérie:
1 Akchceteodstrániťzadnýkryt,pevne
držtevruketelefón.Druhourukou
pevnezatlačtespodnúčasťkrytubatérie
smeromnadolaukazovákomsúčasne
tlačtevrchnúčasťnadruhústranu.
Potomnadvihnitekrytbatérie.
2 ZasuňteSIMkartudo jejdržiaka.Uistite
sa,žečasťsozlatýmikontaktmismeruje
nadol.
3 Batériuvložtenamiesto,zarovnajte
pritomzlatékontaktytelefónuabatérie.
4 Zadnýkrytznovazaložtenatelefón.
21
Zoznámte sa so svojím telefónom
Vloženie pamäťovej karty:
1 Predvkladanímalebovyberaním
Konektornabíjačkysanachádzanavrchu
pamäťovejkartytelefónvypnite.Zložte
telefónuLG-P970.Pripojtenabíjačku
zadnýkryt.
k telefónuazapojtejudoelektrickejzásuvky.
TelefónLG-P970samusínabíjaťdovtedy,
kýmsaneobjavísymbol .
Nabíjanie telefónu
2 Vložtepamäťovúkartudozásuvky.
Uistitesa,žeplôškaso zlatýmikontaktmi
smerujenadol.
POZNÁMKA:Batériasamusína
začiatkuúplnenabiť,abysapredĺžilajej
životnosť.
Inštalácia pamäťovej karty
Akchceteuložiťmultimediálnesúbory,ako
napríkladfotografievytvorenépomocou
zabudovanéhofotoaparátu,musítedo
telefónuvložiťpamäťovúkartu.
22
VAROVANIE
Pamäťovúkartunevkladajteani
nevyberajte,keďjetelefónzapnutý.
Mohlabysapoškodiťpamäťovákartaaj
telefónamohlobydôjsťk poškodeniu
údajovuloženýchnapamäťovejkarte.
Formátovanie pamäťovej karty:
Pamäťovákartaužmôžebyťnaformátovaná.
Aknieje,predzačatímpoužívaniajumusíte
naformátovať.
Zamknutie a odomknutie
obrazovky
Aktelefónchvíľunepoužívate,obrazovkasa
vypneaautomatickyuzamkne.Tátofunkcia
pomáhapredchádzaťnáhodnýmstlačeniam
POZNÁMKA:Počasformátovaniasaz
ašetríbatériu.
kartyodstrániavšetkysúbory.
KeďtelefónLG-P970nepoužívate,
uzamknitehostlačenímtlačidlaZapnúť/
1 Dotknutímsapoložky otvortezoznam
Uzamknúť
.
aplikácií.
Aksúspustenénejaképrogramy,keďmáte
2 Prejditenižšieadotknitesapoložky
nastavenúuzamykaciuobrazovku,môžubyť
Nastavenia systému>Úložný priestor
spustenénaďalejajvrežimeuzamknutia.
nakarteZARIADENIE.
Predvstupomdorežimuuzamknutiavám
3 DotykomstlačtepoložkuOdpojiť kartu
odporúčameukončiťvšetkyprogramy,aby
SDapotvrďtestlačenímpoložkyOK.
stezabránilizbytočnýmpoplatkom(napr.
4 DotknitesapoložkyVymazať kartu SD> telefónnehovory,prístupnawebaprenos
Vymazať kartu SD>Vymazať všetkoa dát).
voľbupotvrďte.
Telefónznovaprebudítestlačenímtlačidla
5 Akmátenastavenéuzamknutievzorom,
Zapnúť/Uzamknúť
.Zobrazísa
zadajtevzornaodomknutieavyberte
uzamknutáobrazovka.Základnúobrazovku
položkuVymazať všetko.
odomknetedotknutímsauzamknutej
obrazovkyajejposunutímvľubovoľnom
POZNÁMKA:Akjenapamäťovejkarte
smere.Otvorísanaposledyprehliadaná
nejakýobsah,štruktúrapriečinkovsa
obrazovka.
môžepoformátovanízmeniť,pretože
všetkysúborysaodstránia.
TIP!Akchceteznovuzobudiťsvoj
telefón,môžetepoužiťtlačidlodomov,
keďjeobrazovkavypnutá.
23
Zoznámte sa so svojím telefónom
Zabezpečenie uzamknutej
obrazovky
Dotykovúobrazovkumôžeteuzamknúť
aktivácioufunkciezámkyobrazovky.Váš
telefónbudevyžadovaťkódnaodomknutie
prikaždomzapnutíaleboodomknutí
dotykovejobrazovky.
•SpoločnosťLGnenesiezodpovednosťza
žiadnustratubezpečnostnýchkódovči
súkromnýchinformáciíanizainúškodu
spôsobenúpoužívanímnelegálneho
softvéru.
Nastavenie odomknutia potiahnutím
1 Nazákladnejobrazovkeotvortedotykom
naikonu zoznamaplikáciía
vybertepoložkuNastavenia systému
>Uzamknutá obrazovka>Vybrať
zámku obrazovky>Potiahnutie
prstom.
2 Obrazovkuodomknitesklzomprstapo
obrazovke.
Nastavenie vzoru odomknutia
1 Nazákladnejobrazovkeotvortedotykom
naikonu zoznamaplikáciía
vybertepoložkuNastavenia systému
>Uzamknutá obrazovka>Vybrať
zámku obrazovky>Vzor.
24
2 Pozritesipokynynaobrazovkeapríklady
vzorov.PotomzvoľtepoložkuĎalej.
3 Načrtnitevzorťahanímprsta,pričom
spojteaspoň4body.
4 VybertepoložkuPokračovať.
5 Napotvrdenievzornačrtniteznovu.
6 VybertepoložkuPotvrdiť.
Nastavenie kódu PIN na odomknutie
1 Nazákladnejobrazovkeotvortedotykom
naikonu zoznamaplikáciía
vybertepoložkuNastavenia systému
>Uzamknutá obrazovka>Vybrať
zámku obrazovky>PIN.
2 ZadajtenovýkódPIN(číselný)azvoľte
položkuPokračovať.
3 KódPINzadajteznovuazvoľtepoložku
OK.
Nastavenie hesla odomknutia
1 Nazákladnejobrazovkeotvortedotykom
naikonu zoznamaplikáciía
vybertepoložkuNastavenia systému
>Uzamknutá obrazovka>Vybrať
zámku obrazovky>Heslo.
2 Zadajtenovéheslo(alfanumerické)a
zvoľtepoložkuPokračovať.
3 HeslozadajteznovuazvoľtepoložkuOK.
POZNÁMKA:
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri
používaní uzamknutia vzorom.
Jeveľmidôležité,abystesizapamätali
vzornaodomknutie,ktorýstenastavili.
Akpäťkrátpoužijetenesprávnyvzor,
prístupdovášhotelefónusazablokuje.
Nazadanievzorunaodomknutie,kódu
PINaleboheslamátepäťpokusov.Ak
stevyužilivšetkých5možností,môžete
saotoznovapokúsiťo30sekúnd.
Keď ste zabudli vzor na odomknutie:
Akstesaprostredníctvomtelefónu
prihlásilidosvojhokontaGooglea5-krát
zadalinesprávnyvzor,ťuknitenatlačidlo
Zabudnutý vzor(prípadne,akstenastavili
záložnýkódPIN,môžetenaodomknutie
vzorupoužiťzáložnýkódPIN).Potomsa
musíteprihlásiťdosvojhokontaGoogle,aby
stemohliodomknúťtelefón.
AkstesivtelefónenevytvorilikontoGoogle
alebostehozabudli,musítevykonať
obnoveniepôvodnéhonastavenia.
Ak ste zabudli kód PIN alebo heslo: akste
zabudlikódPINaleboheslo,musítevykonať
obnovupôvodnéhonastavenia.
25
Východisková obrazovka
Tipy pre dotykovú obrazovku
Základná obrazovka
Nasledujúcačasťuvádzatipynaovládanie
vášhotelefónu.
Stlačenie dotykom–stlačenímvyberiete
ponukualebomožnosť,prípadneotvoríte
aplikáciu.
Stlačenie dotykom a podržanie–
stlačenímapodržanímotvoríteponuku
možnostíalebouchopíteobjekt,ktorýchcete
presunúť.
Potiahnutie–potiahnutímprstompo
dotykovejobrazovkelistujetevzoznamoch
alebosapomalypresúvate.
Rýchly pohyb –rýchlympohybomprstapo
dotykovejobrazovkelistujetevzoznamoch
alebosarýchlopresúvate(rýchlopotiahnite
prstompoobrazovkeanásledneho
zdvihnite).
Jednoduchýmpotiahnutímprstadoľava
alebodopravaprehliadatepanely.Každý
panelmôžeteprispôsobiťpomocouaplikácií,
stiahnutýchpoložiek,miniaplikáciíatapiet.
POZNÁMKA:
•Akchcetevybraťpoložku,stlačtestred
ikony.
•Nestláčajteprílišsilno–dotyková
obrazovkajedostatočnecitlivá,aby
položkuvybralaajprijemnoma
presnomstlačenídotykom.
•Požadovanúmožnosťstlačtedotykom
špičkyprsta.Dávajtepozor,abyste
dotykomnestláčaližiadneinétlačidlá.
26
POZNÁMKA:Niektorézáberyobrazoviek
samôžulíšiťvzávislostiodvášho
poskytovateľatelefónnychslužieb.
Navýchodiskovejobrazovkemôžetezobraziť
rýchletlačidlávspodnejčastiobrazovky.
Rýchletlačidláposkytujújednoduchý
prístupjednýmdotykomknajpoužívanejším
funkciám.
DotykomikonyTelefónnaobrazovke
aktivujetedotykovúklávesnicuna
uskutočneniehovoru.
DotykomikonySprávyzískateprístup
kponukeodosielaniaspráv.Ztejtopoložky
môžetevytvoriťnovúsprávu.
DotykomikonyKontaktyotvortesvoje
kontakty.
DotknitesaikonyAplikáciev spodnej
častiobrazovky.Terazsimôžeteprezrieť
všetkynainštalovanéaplikácie.Aplikáciu
otvorítejednoduchýmdotykomikonyv
zoznameaplikácií.
Prispôsobenie východiskovej
obrazovky
Základnúobrazovkumôžeteprispôsobiť
pridanímaplikácií,stiahnutýchpoložiek,
miniaplikáciíalebotapiet.Používanie
vášhotelefónusizjednodušíte,akpridáte
nazákladnúobrazovkuskratkyk svojim
obľúbenýmaplikáciám.
1 Dotknitesapoložky >Pridaťna
základnúobrazovkualebodotykoma
podržanímprázdnejoblastinazákladnej
obrazovkeprejditenaobrazovkurežimu
úprav.
2 Naobrazovkerežimuúpravsazobrazí
niekoľkopanelovzákladnejobrazovkya
položiekvčastiachAplikácie,Stiahnuté
položky,MiniaplikáciealeboTapety.
3 Prejditenaľavoalebonapravok panelu
obsahujúcemupríslušnúpoložkua
potomťuknitenapoložku,ktorúchcete
presunúť,podržtejuapresuňtena
požadovanéumiestnenienapaneli.
Odobratie položky z východiskovej
obrazovky:
•Základná obrazovka>dotknitesaa
podržteikonu,ktorúchceteodobrať>
presuňtejuprstomnaikonu .
TIP!Akchcetepridaťikonuaplikácie
navýchodiskovúobrazovku,vponuke
Aplikáciedotykomstlačteapodržte
aplikáciu,ktorúchcetepridať.
Pridanie alebo odobratie panelov
na základnej obrazovke:
Nazákladnejobrazovkemôžetepridať
aleboodobraťpanelyzaúčelomorganizácie
miniaplikáciípodľavašichpreferenciía
potrieb.
1 Položtedvaprstynaobrazovkua
stiahnutímprstovk sebeprepnitena
režimúprav.Následnemôžetepridať,
odobraťalebozmeniťporadiepanelov.
Návrat do nedávno používaných
aplikácií
1 Dotykomstlačteapodržtetlačidlo
Domov.Naobrazovkesazobrazí
kontextováobrazovkasikonami
naposledypoužitýchaplikácií.
2 Danúaplikáciuotvorítestlačením
príslušnejikony.Alebostlačtetlačidlo
Späť,čímsavrátitekaktuálnejaplikácii.
27
Východisková obrazovka
Schránka oznámení
Schránkaoznámenísanachádzavovrchnej
častiobrazovky.
Dotykomstlačteschránkuupozornenía
posuňtejuprstomnadol.
Akchcetespravovaťupozornenia,dotykom
stlačtepoložky > .Tumôžete
skontrolovaťaspravovaťpoložkyZvuk,
Wi-Fi,Bluetooth,Režimzaletu,Kontá
asynchronizácia,Automatickéotočenie
obrazovky,Jas,Povoliťdáta,GPS,Prenosné
prístupovémiestohotspotWi-Fiaďalšie.
Zobrazenie stavového riadku
QuickMemo
Zvuk
Dátové Bluetooth Upraviť
pripojenie
Prispôsobenie panelu
upozornení
Panelupozornenímôžeteprispôsobiťpodľa
svojichpreferencií.
Zmena usporiadania položiek na paneli
upozornení
Dotykomstlačte .Potommôžete
skontrolovaťazmeniťusporiadaniepoložiek
napaneliupozornení.
Zobrazenie ďalších nastavení upozornení
Dotykomstlačtepoložku > .
Napanelupozornenímôžetepridaťalebo
z nehoodobraťpoložkyakoZvukovéprofily,
Wi-Fi,Bluetooth,Režimzaletuatď.
28
V stavovomriadkusazobrazujúrôzneikony
signalizujúceinformácieo telefóne,ako
napr.intenzitasignálu,novésprávy,kapacita
batérie,aktivovanépripojenieBluetoothalebo
dátovépripojenia.
Nasledujetabuľkavysvetľujúcavýznamikon,
ktorémožnovidieťvstavovomriadku.
Ikona Popis
ŽiadnakartaSIM
Žiadensignál
QuickMemo
RežimLietadlo
AktívnepripojenieksietiWi-Fi
Slúchadláskáblom
Ikona Popis
Prebiehahovor
Hlasitýodposluchcezreproduktor
Mikrofóntelefónujestlmený
Zmeškanýhovor
Aktívnepripojeniekzariadeniu
Bluetooth
Ikona Popis
AplikáciaOn-ScreenPhone
pripojená
Nezobrazilisaďalšieupozornenia
Synchronizujúsaúdaje
Preberaniesadokončilo
Novýe-mail
Systémovévarovanie
NovásprávaGoogleTalk
Nastavenýbudík
Nováspráva
Nováhlasovápošta
NapozadíjespustenéFMrádio
Stlmenézvonenie
PriväzujúcepripojenieUSBje
aktívne.
Prenosnéprístupovémiestohotspot
Wi-Fijeaktívne.
Jeaktívnepriväzujúcepripojenie
USBajprenosnéprístupovémiesto
hotspot
Vibračnýrežim
Batériajeúplnenabitá
Batériasanabíja
Telefónjepripojenýkpočítačucez
kábelUSB
Preberajúsaúdaje
Nahrávajúsaúdaje
POZNÁMKA:Ikonyznázornenéna
displejisamôžulíšiťvzávislostiodvášho
regiónualeboposkytovateľaslužby.
GPSzapnuté
PrijímajúsaúdajeolokalitezGPS
29
Východisková obrazovka
Klávesnica na obrazovke
Zadávanie písmen s diakritikou
Pomocouklávesnicenaobrazovkemôžete
zadávaťtext.Klávesnicasaautomaticky
zobrazínaobrazovke,keďpotrebujetezadať
text.Akchceteklávesnicuzobraziťručne,
dotknitesatextovéhopoľa,doktorého
chcetezadávaťtext.
Používanie klávesnice a zadávanie textu
Klepniteraz,abybolonasledujúce
napísanépísmenoveľké.Všetkypísmená
nastavítenaveľkédvojitýmťuknutímalebo
dotykomapodržaním.
Klepnutímprepínatemedzi
numerickouasymbolovouklávesnicou.
Stlačenímapodržanímtejtokartymôžete
tiežzobraziťponukunastavení.
Klepnutímvložítemedzeru.
Klepnutímprejdetenanovýriadokvtele
správy.
Klepnutímvymažetepredchádzajúci
znak.
Keďakojazyknapísanietextuzvolíte
francúzštinualebošpanielčinu,môžetepísať
špeciálnefrancúzskealebošpanielskeznaky
(napr.„â“).
Aknapríkladchcetezadať„á“,stlačtea
podržtetlačidlo„a“,ažkýmsatlačidlo
nezobrazíväčšieasoznakmiprerôzne
jazyky.Potomvybertepožadovanýšpeciálny
znak.
30
Nastavenie konta Google
Priprvomzapnutítelefónumátemožnosť
aktivovaťsieť,prihlásiťsadokontaGooglea
zvoliťsispôsobpoužívanianiektorýchslužieb
Google.
Nastavenie konta Google:
•Pomocouzobrazenejobrazovkynastavenia
saprihlástedokontaGoogle.
ALEBO
•Dotknitesapoložky >kartyAplikácie
>vyberteaplikáciuGoogle(napríklad
Gmail)>vybertepoložkuPridať,čím
vytvorítenovékonto.
AkužmátekontoGoogle,dotknitesa
položkyExistujúceazadajtevašue-mailovú
adresuahesloapotomsadotknitepoložky
Prihlásiť.
PovytvoreníanastaveníkontaGoogle
vtelefónevykonátelefónautomatickú
synchronizáciusvašímkontomGooglena
webovejlokalite.
Váštelefónsazosynchronizujes vašimi
kontaktmi,správamislužbyGmail,
udalosťamiaplikácieKalendáraďalšími
informáciamiz týchtoaplikáciíaslužieb
nawebe.(Závisítoodnastavení
synchronizácie.)
Poprihlásenímôžetenatelefónepoužívať
službyGmail™avyužívaťvýhodyslužiebod
spoločnostiGoogle.
31
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Wi-Fi
ProstredníctvompripojeniaWi-Fimôžete
používaťvysokorýchlostnéinternetové
pripojenievrámcipokrytiabezdrôtového
prístupovéhobodu(AP).Využívajteinternet
pomocourozhraniaWi-Fibezzbytočného
platenia.
Pripojenie do sietí Wi-Fi
Akchcetev telefónepoužívaťpripojenie
Wi-Fi,musítesapripojiťk bezdrôtovému
prístupovémubodualeboprístupovému
miestu„hotspot“.Niektoréprístupovébody
súotvorenéamôžetesaknimjednoducho
pripojiť.Inésúskrytéalebopoužívajúiné
zabezpečovacieprvky;napripojeniektýmto
prístupovýmbodommusítetelefónsprávne
nastaviť.
Napredĺženieživotnostibatérievypnite
pripojenieWi-Fi,keďhonepoužívate.
POZNÁMKA:Aksanachádzatemimo
zónyWi-Fialebostenastavilifunkciu
Wi-FinamožnosťVyp.,vášmobilný
operátorvámmôžeúčtovaťpoplatky
zapoužívaniemobilnéhodátového
pripojenia.
32
Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k
sieti Wi-Fi
1 Dotknitesapoložky >Nastavenia
systému>Wi-FinakarteBEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIEASIETE.
2 PoložkuWi-FinastavtenamožnosťZap.,
čímjuzapneteazačnúsavyhľadávať
dostupnésieteWi-Fi.
3 ZnovuťuknitenaponukuWi-Fi,abyste
zobrazilizoznamaktívnychsietíWi-Fia
sietíWi-Fiv dosahu.
•Zabezpečenésietesúoznačenéikonou
zámky.
4 Ksietisapripojítestlačenímjejnázvu.
•Akjesieťotvorená,zobrazísavýzva
napotvrdeniepripojeniaktejtosieti
stlačenímmožnostiPripojiť.
•Akjesieťzabezpečená,zobrazísa
výzvanazadanieheslaaleboiných
poverení.(Podrobnostivámposkytne
vášsprávcasiete)
5 Stavovýriadokzobrazujeikony,ktoré
signalizujústavpripojeniaWi-Fi.
Bluetooth
RozhranieBluetoothmôžetevyužívaťna
odosielaniedátprostredníctvompríslušnej
aplikácie,nieprostredníctvomponuky
Bluetooth,akotomubývauväčšiny
mobilnýchtelefónov.
POZNÁMKA:
•SpoločnosťLGniejezodpovedná
zastratu,zachyteniealebozneužitie
údajovodoslanýchaleboprijatých
prostredníctvombezdrôtovej
technológieBluetooth.
•Vždysauistite,žezdieľatea prijímate
údajezozariadení,ktorésú
dôveryhodnéa náležitezabezpečené.
Aksúmedzizariadeniamiprekážky,
prevádzkovávzdialenosťsamôže
znížiť.
•Niektorézariadenia,najmätie,
ktorénebolitestovanéaschválené
spoločnosťouBluetooth,môžubyťso
zariadenímnekompatibilné.
Zapnutie rozhrania Bluetooth a
spárovanie telefónu so zariadením
Bluetooth
Predpripojenímmusítevašezariadenie
spárovaťs inýmzariadením.
1 Dotknitesapoložky >Nastavenia
systémuapoložku Bluetoothnakarte
BEZDRÔTOVÉPRIPOJENIEASIETE
nastavtenamožnosťZap.
2 ZnovaťuknitenaponukuBluetooth.Váš
telefónvyhľadáazobrazíIDvšetkých
dostupnýchzariadeníBluetooth,ktoré
súv dosahu.Aksazariadenie,s ktorým
chcetespárovaťsvojtelefón,nenachádza
v zozname,uistitesa,žecieľové
zariadeniejenastavenéakoviditeľné
apotomznovaťuknitenapoložku
Vyhľadať zariadenia.
3 Vzoznamevybertezariadenie,sktorým
chcetespárovaťsvojtelefón.
Keďpárovanieprebehneúspešne,vaše
zariadeniasapripojíkpríslušnému
zariadeniu.
POZNÁMKA:Niektorézariadenia,najmä
slúchadlovésúpravyalebohandsfreesúpravydoauta,môžumaťfixný
BluetoothPIN,napr.0000.Akdruhé
zariadeniemákódPIN,musítehozadať.
33
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej
funkcie Bluetooth
1 Vybertesúboralebopoložku(napr.
kontakt,udalosťkalendáraalebo
mediálnysúbor)v príslušnejaplikácii
alebov častiStiahnuté položky.
2 Vybertemožnosťpreodosielanieúdajov
cezrozhranieBluetooth.
Zdieľanie dátového pripojenia
vášho telefónu
FunkcieUSBtetheringaprenosnýWi-Fi
hotspotsúvýhodnévprípade,keďnie
stevdosahubezdrôtovýchsietí.Mobilné
dátovépripojenievášhotelefónumôžete
zdieľaťsjednýmpočítačompomocou
káblaUSB:priväzujúcepripojenieUSB(tzv.
tethering).Mobilnédátovépripojenietelefónu
POZNÁMKA:Metódaprevýbermožnosti
môžetezároveňzdieľaťs viacakojedným
samôželíšiťvzávislostiodtypuúdajov.
zariadenímsúčasne,atotak,žesvojtelefón
premenítenaprenosnéprístupovémiesto
3 Vyhľadajtezariadeniespodporou
hotspotWi-Fi.
rozhraniaBluetoothavykonajtepárovanie. Keďtelefónzdieľasvojedátovépripojenie,
Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej
vstavovomriadkusazobrazíikonaako
funkcie Bluetooth
dočasnéoznámenievschránkeoznámení.
1 Dotknitesapoložky >Nastavenia
Najnovšieinformácieopriväzujúcom
systému,položkuBluetoothnastavte
pripojeníaprenosnýchprístupových
namožnosťZap.adotykomna
miestachhotspot,vrátanepodporovaných
položkuUrobiť zariadenie viditeľným
operačnýchsystémovaďalšíchinformácií,
sprístupnitetelefónostatnýmzariadeniam. nájdetenalokalitehttp://www.android.com/
tether.
POZNÁMKA:Akchcetevybraťčas,
Zmena nastavení prenosného
v rámciktoréhobudevašezariadenie
prístupového miesta hotspot Wi-Fi:
viditeľné,dotknitesapoložky >
•Dotknitesapoložky >Nastavenia
Časový limit viditeľnosti.
systému>ViacnakarteBEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIEASIETE>Prenosné
2 VýberompoložkySpárovaťpotvrďte,
prístupové miesto hotspot Wi-Fia
žesiprajeteprijímaťúdajez tohto
vybertemožnosti,ktoréchceteupraviť.
zariadenia.
34
TIP!Akjevovašompočítači
nainštalovanýoperačnýsystém
Windows7alebonovšiadistribúcia
založenánaLinuxe(akonapr.Ubuntu),
zvyčajnenebývapotrebnépripraviť
počítačnatethering.Akvšakmáte
nainštalovanústaršiuverziusystému
Windows,prípadneinýoperačnýsystém,
pravdepodobnebudetemusieťpočítač
pripraviťnanadviazaniepripojenia
prostredníctvomkáblaUSB.
Aktuálneinformácieo tom,ktorý
operačnýsystémpodporujepriväzujúce
pripojenie(tethering)USBa o postupe
konfiguráciezískatenawebovejstránke
http://www.android.com/tether.
Premenovanie alebo zabezpečenie
prenosného prístupového miesta hotspot
MôžetezmeniťnázovsieteWi-Fisvojho
telefónu(SSID)azabezpečiťjehosieťWi-Fi.
1 Nazákladnejobrazovkesadotknite
položky >Nastavenia systému.
2 DotknitesapoložkyViacnakarte
BEZDRÔTOVÉPRIPOJENIEASIETEa
vybertepoložkuPrenosné prístupové
miesto hotspot Wi-Fi.
3 Uistitesa,žejeoznačenámožnosť
Prenosné prístupové miesto hotspot
Wi-Fi.
4 StlačtepoložkuKonfigurovať prístupové
miesto hotspot Wi-Fi.
•Otvorísadialógovéoknofunkcie
Konfigurovať prístupové miesto
hotspot Wi-Fi.
•MôžetezmeniťidentifikátorSSID
(názov)siete,ktorývidiainépočítačepri
vyhľadávanísietíWi-Fi.
•StlačenímponukyZabezpečenie
môžetetiežnakonfigurovaťsieť
sozabezpečenímprostredníctvom
chránenéhoprístupuWPA2(Wi-Fi
ProtectedAccess2)svopredzdieľaným
kľúčom(PSK).
•Akstlačítemožnosťzabezpečenia
WPA2 PSK,kdialógovémuoknu
funkcieKonfigurovať prístupové
miesto hotspot Wi-Fisapridápole
preheslo.Akzadáteheslo,totoheslo
budetemusieťzadaťpripripojeník
prístupovémumiestuhotspottelefónu
pomocoupočítačaaleboiného
zariadenia.NastavenímpoložkyOtvoriť
v ponukeZabezpečeniemôžete
odstrániťzabezpečenievašejsiete
Wi-Fi.
5 DotykomstlačteUložiť.
35
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
POZOR!
Aknastavítemožnosťzabezpečenia
naOtvorené,nebudetemôcťzabrániť
inýmosobámneoprávnenevyužívať
službypripojeniaonline,následkom
čohovámmôžubyťzaúčtované
dodatočnépoplatky.Abystezabránili
neoprávnenémuvyužívaniu,odporúčame
vámponechaťtútomožnosť
zabezpečeniazapnutú.
Používanie funkcie Wi-Fi Cast
S používateľmitelefónovsosystémom
Android,ktorísúpripojeník tejistejsieti
Wi-FiaWi-FiDirect,môžetezdieľaťhudbu,
obrázkyavideoklipy.
Predzdieľanímskontrolujtenastaveniasiete
Wi-FiaWi-FiDirectauistitesa,žesúvšetci
používateliapripojeníktejistejsieti.
1 Dotknitesapoložky >Nastavenia
systému>ViacnakarteBEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIEASIETE > Wi-Fi Direct
2 Dotykomzaškrtávaciehopolíčkapoložky
Wi-FiDirectzapnetetútofunkciu.
3 Vzoznamevyhľadanýchzariadenívyberte
zariadenie,ktoréchcetepripojiť.
4 DotykomstlačtepoložkuPripojiť.
36
Aktivácia funkcie Wi-Fi Direct
na zdieľanie prostredníctvom
aplikácie SmartShare
FunkciaWi-FiDirectautomatickyvyhľadá
okolitézariadeniaWi-FiDirect,vyhľadané
zariadeniasazobraziav zoznamepodľa
poradiavyhľadaniaavymôžetevybrať
konkrétnezariadenienazdieľanie
multimediálnychúdajovprostredníctvom
funkcieSmartShare.
POZNÁMKA:FunkciuWi-FiDirectnieje
možnéaktivovaťpočaspoužívaniainých
funkciíWi-Fi.
1 Dotknitesapoložky >Nastavenia
systému>ViacnakarteBEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIEASIETE>Wi-Fi Direct.
2 Vzoznamevyhľadanýchzariadenívyberte
zariadenie,ktoréchcetepripojiť.
VYTVORIŤ SKUPINU–stlačenímaktivujte
režimmajiteľaskupiny,ktorýumožňuje
pripojenieinýchzariadeníWi-Fipomocou
vyhľadaniavášhotelefónu.Vtomtoprípade
musítezadaťheslo,ktoréjenastavenév
položkeHeslo.
3 Do:Nastavteprehrávač,ktorýmáprehrať
zoznamobsahu.
•Súborymôžeteprehrávaťibana
podporovanýchzariadeniach,ako
napríkladtelevízorochapočítačoch
s podporourozhraniaDLNA.
•Dotknutímsapoložky opätovne
vyhľadajtedostupnézariadenia.
4 Zozoznamuobsahuvybertesúbor,ktorý
chceteprehrať.
•Dotknitesaapodržtesúborsobsahom,
týmhoprehrátealebozobrazítejeho
Použitie funkcie SmartShare
podrobnosti.
Pomocoutelefónumôžeteumožniťzdieľanie
•Dotknutímsatlačidlaponukysúbor
súborovmediálnehoobsahusinými
prehráte,odovzdáte/prevezmete,
zariadeniami.
nastavítealebozobrazítePomocníka.
1 Dotykomstlačtepoložku avyberte
5
Odovzdajte/prevezmitesúboryobsahuz/
možnosťSmartShare.
dozoznamuobsahu.
•Zariadeniebymalobyťpripojenéksieti
•
Súboryobsahuuloženévtelefóne
Wi-Fi.Aknieje,zobrazísanovéoknos
môžeteodovzdaťdoinýchzariadení.
pripojenímWi-Fi.
•Súboryobsahuuloženévexternej
2 Od:Nastavteknižnicu,ktorejzoznam
knižnicimôžeteprevziaťdosvojho
obsahusamázobraziť.
telefónu.
•Akužbolopripojenézariadenie,
•
P
riebehpreberania/odovzdávania
zobrazísazoznamobsahupríslušného
môžetesledovaťnanotifikačnejlište.
zariadenia.
•Odovzdanéaleboprevzatésúbory
obsahusauložiadopriečinka
SmartShare.
POZNÁMKA:Keďsaváštelefón
stanemajiteľomskupiny,spotreba
energiebatériebudevyššiaakopri
klientskomtelefóne.PripojenieWi-Fi
Directneposkytujeinternetovéslužby.
Zavyužívanieslužiebon-linevámmôžu
byťúčtovanédodatočnépoplatky.
Opoplatkochzaprenosúdajovsa
informujteuvášhoposkytovateľa
sieťovýchslužieb.
37
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
6 PovoľteDMSvponukeNastavenia.
•Viditeľné:Rozpoznáváštelefón
spomedziinýchzariadeníspodporou
DLNA.
•Názov zariadenia:Nastavínázova
ikonuzobrazenúvinýchzariadeniach.
•Vždy schváliť požiadavku:
Automatickyschvaľujepožiadavkyiných
zariadenínazdieľaniesúborovobsahu.
•Prijať súbory:Umožňujeiným
zariadeniamodovzdaťsúborydovášho
telefónu.
38
POZNÁMKA:
•Funkcia DMS (Digital Media Server)
vámumožňujezdieľaťsúboryobsahu
uloženévovašomtelefónes inými
zariadeniamipripojenýmik rovnakej
sieti.ProstredníctvomfunkcieDMC
(DigitalMediaController)môžete
zobrazovaťaovládať(prehrať/zastaviť)
súboryobsahuv inýchdigitálnych
zariadeniach.Vosvojomtelefóne
môžetetiežprehraťsúboryobsahu
uloženév inýchzariadeniach,ato
pomocoufunkcieDMP(DigitalMedia
Player).
•Prehraťmôžetelensúborysobsahom
voformátochpodporovanýchfunkciou
DMR.V závislostiodfunkcieDMRsa
niektorésúboryobsahunemusiadať
prehrať.
•V závislostiodfunkciíDMSnemusia
byťfunkcieodovzdávaniaapreberania
podporované.
Pripojenie k počítaču pomocou
PC dátového kábla
Naučtesa,akozariadeniepripojiťkPC
pomocouPCdátovéhokáblavrežimoch
pripojeniaUSB.Pripojenímzariadenia
k počítačumôžeteprenášaťúdajepriamodo
azozariadeniaavyužívaťpočítačovýsoftvér
(LGPCSuite).
Synchronizácia telefónu s počítačom
Akchcetetelefónsynchronizovať
s počítačomprostredníctvomkáblaUSB,
musítedopočítačanainštalovaťpríslušný
počítačovýsoftvér(LGPCSuite).Tento
programprevezmitezwebovejlokality
spoločnostiLG(www.lg.com).
1 Naprepojenietelefónuspočítačom
použitedátovýkábelUSB.V zobrazenom
zoznametypovpripojeniaUSBvyberte
možnosťsoftvérLG.
2 SpustiteprogramLGPCSuitevo
svojompočítači.Viacinformáciínájdete
v pomocníkovipočítačovéhosoftvéru(LG
PCSuite).
POZNÁMKA:Napripojeniezariadenia
LGk počítačusavyžadujeintegrovaný
ovládačUSBodspoločnostiLG.
Nainštalujesaautomatickypriinštalácii
softvéruLGPCSuite.
Prenos hudby, fotografií a videa pomocou
veľkokapacitných úložných zariadení
USB
1 TelefónLG-P970pripojtekpočítaču
pomocoukáblaUSB.
2 Akstedopočítačanenainštalovali
softvérLGAndroidPlatformDriver,
budetemusieťzmeniťnastaveniaručne.
ZvoľtepoložkuNastavenia systému>
Pripojenie k počítaču>Typ pripojenia
USBapotompoložkuSynchronizácia
médií (MTP).
3 Vpočítačimôžetezobraziťobsah
veľkokapacitnéhoúložnéhozariadeniaa
preniesťsúbory.
POZNÁMKA:Akstenainštalovaliovládač
LGAndroidPlatformDriver,ihneď
sazobrazíkontextovéoknos výzvou
Zapnúť úl. priestor USB.
39
Pripojenie k sieťam a zariadeniam
Synchronizácia s prehrávačom Windows
Položky
Požiadavka
Media Player
Operačný
MicrosoftWindowsXP
Uistitesa,žejevpočítačinainštalovaný
systém
SP2,Vistaalebonovší
prehrávačWindowsMediaPlayer.
Verzia
1 PoužitekábelUSBatelefónpripojte
prehrávača
WindowsMediaPlayer
k počítaču,v ktoromjenainštalovaný
WindowsMedia 10alebonovší
prehrávačWindowsMediaPlayer.
Player
2 VybertemožnosťSynchronizácia médií
(MTP).Popripojenísav počítačizobrazí •AkjeverziaprehrávačaWindowsMedia
kontextovéokno.
Playerstaršiaakoverzia10,nainštalujte
3 OtvorteprehrávačWindowsMediaPlayer,
verziu10alebonovšiuverziu.
pomocouktoréhobudetesynchronizovať
hudobnésúbory.
4 V kontextovomokneupravtealebozadajte
názovzariadenia(v prípadepotreby).
5 Požadovanéhudobnésúboryoznačte
amyšouichpresuňtedozoznamuna
synchronizáciu.
6 Spustitesynchronizáciu.
•Abymohlaprebehnúťsynchronizácia
sprehrávačomWindowsMediaPlayer,
musiabyťsplnenétietopožiadavky.
40
Hovory
Uskutočnenie hovoru
1 Stlačením otvoríteklávesnicu.
2 Pomocouklávesnicezadajtečíslo.Ak
chceteodstrániťčíslicu,dotykomstlačte
tlačidlo .
3 Dotykom
uskutočnitehovor.
4 HovorukončítestlačenímikonyUkončiť
.
TIP!Akchcetezadaťsymbol„+“pri
medzinárodnýchhovoroch,dotknitesa
položky apodržteju.
Uskutočnenie videohovoru
1 Stlačením otvoríteklávesnicu.
2 Zadajtetelefónnečísloakopredtým.
3 StlačenímikonyVideohovor uskutočnítevideohovor.
4 Aknechcetepoužiťreproduktorna
telefóne,dotykomstlačtepoložku
Reproduktorauistitesa,žemáte
zapojenúnáhlavnúsúpravu.
5 Počasspájaniavideohovoruuvidíte
vlastnýobraz,poprijatídruhoustranousa
naobrazovkezobrazíjejobraz.Vprípade
nutnostiupravtepolohuvnútorného
fotoaparátu.
6 Akchcetevideohovorukončiť,dotykom
stlačtepoložkuUkončiť.
Súkromné:namiestozobrazenia
aktuálnehosúkromnéhoobrázkumôžete
obrázokzmeniť.
Kláves.:zadávaniečísel.
Podržať:stlmeniezvukuapozastavenie
videa.
Stlmiť:stlmeniezvuku.
Reproduktor:zapnutiealebovypnutie
reproduktora.
Ponuka videohovoru
Snímať–môžetenasnímaťobrázokosoby,
s ktorouvoláte.
Použiť sekundárny fotoaparát–slúžina
prepnutiefotoaparátu.
Volanie kontaktom
1 Stlačenímikony otvorítesvoje
kontakty.
2 Prejditezoznamkontaktovalebozadajte
niekoľkoprvýchpísmenkontaktu,
ktorémuchcetevolať,adotykomstlačte
položkuVyhľadávanie kontaktov.
3 Vzoznamedotykomstlačtekontakt,
ktorémuchcetezavolať.
Prijatie a odmietnutie hovoru
Akvámniektovoláaváštelefónje
uzamknutý,môžeteprichádzajúcihovorprijať
podržanímapotiahnutímpoložky .
41
Hovory
Podržanímapotiahnutímpoložky prichádzajúcihovorodmietnete.
Akchceteodoslaťrýchlusprávu,podržtea
potiahniteikonuRýchla správav spodnej
časti.
TIP!Rýchla správa
Pomocoutejtofunkciemôžeterýchlo
odoslaťsprávu.Môžesavámtohodiť,
aknapríkladpotrebujeteodpovedaťna
správupočasstretnutia.
Upravenie hlasitosti hovoru
Akchcetepočashovoruupraviťjeho
hlasitosť,použitetlačidlázvýšeniaalebo
zníženiahlasitostinaľavejstranetelefónu.
Uskutočnenie druhého hovoru
1 Počasprvéhohovorusadotknitepoložky
Ponuka>Pridať hovoravytočtečíslo.
Dotykomnapoložku môžetetiež
zobraziťzoznamnaposledyvolanýchčísel,
prípadnemôžetezobraziťsvojekontakty
dotykomnapoložku avybraťčíslo,na
ktoréchcetezavolať.
2 Dotykomnapoložku uskutočníte
hovor.
3 Naobrazovkehovorusazobraziaobidva
hovory.Prvýhovorbudezablokovanýa
podržaný.
42
4 Stlačenímzobrazenéhočíslaprepínate
medzihovormi.Alebostlačenímmožnosti
Zlúčiťvytvorítekonferenčnýhovor.
5 Akchceteukončiťaktívnehovory,
dotknitesapoložkyKoniecalebostlačte
tlačidloDomov,potiahnitenadollištu
s upozorneniamiavyberteikonuUkončiť
hovor .
POZNÁMKA:Spoplatňujesakaždý
uskutočňovanýhovor.
Zobrazenie protokolov hovorov
Nazákladnejobrazovkesadotknitepoložky
azvoľtekartuProtokoly hovorov .
Zobrazísakompletnýzoznamvšetkých
vytočených,prijatýchazmeškaných
hlasovýchhovorov.
TIP!Stlačenímľubovoľnejjednotlivej
položkyprotokoluhovorovzobrazíte
dátum,časadĺžkuhovoru.
TIP!DotknitesatlačidlaPonukaa
potomsadotknitepoložkyOdstrániť
všetky,čímodstránitevšetky
zaznamenanépoložky.
Kontakty
Umožňujedotelefónupridávaťkontakty
azosynchronizovaťichskontaktmikonta
Googlealebovinýchkontách,ktoré
podporujúsynchronizáciukontaktov.
Vyhľadávanie kontaktu
Na východiskovej obrazovke
1 Stlačenímikony otvorítesvoje
kontakty.
2 DotknitesapoložkyHľadať kontakty
apomocouklávesnicezadajtemeno
kontaktu.
Pridanie nového kontaktu
1 Stlačenímikony otvorítesvoje
kontakty.
2 Vybertemožnosti .
3 Vyberteumiestneniepamäte.Akmáte
viacakojednokonto,vybertekonto,ku
ktorémuchcetekontaktpridať,napríklad
TelefónaleboGoogle.
4 Dotykomkategóriíkontaktnýchinformácií
zadajteúdajekontaktu.
5 DotknutímsapoložkyUložiťvložte
kontaktdopamäte.
Kontakt môžete vytvoriť aj z obrazovky
vytáčania.
1 Dotykomnapoložku > otvorte
obrazovkuvytáčania.
2 Zadajtetelefónnečíslo.
3 VybertemožnosťPridať do kontaktov>
Vytvoriť nový kontakt.
4 Vyberteumiestneniepamäte.Akmáte
viacakojednokonto,vybertekonto,ku
ktorémuchcetekontaktpridať,napríklad
TelefónaleboGoogle.
5 Zadajtekontaktnéinformácie.
6 Dotykomkategóriíkontaktnýchinformácií
zadajteúdajekontaktu.
7 DotknutímsapoložkyUložiťvložtekontakt
dopamäte.
Obľúbené kontakty
Častovolanékontaktymôžetezaradiťmedzi
obľúbené.
Pridanie kontaktu medzi obľúbené
1 Stlačenímikony otvorítesvoje
kontakty.
2 Stlačenímdanéhokontaktuzobraztejeho
podrobnosti.
3 Dotykomstlačtehviezdunapravood
menakontaktu.Hviezdasazmenínažltú.
43
Kontakty
Odstránenie kontaktu zo zoznamu
obľúbených
1 Stlačenímikony otvorítesvoje
kontakty.
2 DotykomstlačtekartuObľúbenéa
výberomdanéhokontaktuzobraztejeho
podrobnosti.
3 Dotknitesažltejhviezdynapravoodmena
kontaktu.Hviezdasazmenínasivúa
kontaktsaodstránizvašichobľúbených
kontaktov.
Presunutie kontaktov zo starého
zariadenia do nového zariadenia
Exportujte kontakty ako súbor CSV zo
starého telefónu na počítač pomocou
programu na synchronizáciu s
počítačom.
1 Najskôrv počítačinainštalujtesoftvérLG
PCSuite.Spustiteprogramapomocou
káblaUSBpripojtesvojmobilnýtelefón
Androidkpočítaču.
2 Vhornejčastiobrazovkyzvoľtepoložky
Zariadenie>Importovať osobné údaje
Importovanie alebo exportovanie
>Importovať kontakty.
kontaktov
3 Zobrazísikontextovéoknonaotvorenie
Akchceteimportovaťaleboexportovať
súboruskontaktmi.
súborykontaktov(voformátevcf)z úložnej
4 Vybertesúborskontaktmiakliknitena
pamäte(internápamäť/pamäťovákarta),
položkuOtvoriť.
prípadnekartySIMaleboUSIM,dovášho
5 Zobrazísakontextovéoknonaimport
zariadeniaaopačne.
novéhokontaktuz počítačadokontaktov
1 Stlačenímikony otvorítesvoje
v zariadení.
kontakty.
6 Aksúkontaktyv zariadeníanové
2 DotykomstlačtetlačidloPonuka>
kontaktyz počítačaodlišné,vyberte
Importovať/Exportovať.
kontakt,ktorýchceteimportovať
3 Vybertepožadovanúmožnosť
z počítača.
importovaniaaleboexportovania.Akmáte
7 Kliknutímnatlačidlo[OK]importujtenový
viacakojednokonto,vybertekonto,ku
kontaktz počítačadozariadenia.
ktorémuchcetepridaťkontakt.
4 Vybertekontaktnésúborynaimport/
exportavýberpotvrďtezvolenímpoložky
Importovať.
44
Správy
TelefónLG-P970kombinujesprávySMSa
6 Otvorísaobrazovkasprávysvašou
MMSdojednejintuitívnejaľahkopoužiteľnej
správouzamenom/číslomprijímateľa.
ponuky.
Naobrazovkesaobjaviaodpovede.Pri
zobrazovaníaposielanídoplnkových
Odoslanie správy
správsavytváravláknosprávy.
1 Prázdnusprávuotvorítedotykomikony
VAROVANIE: Limit160znakovsa
nazákladnejobrazovkeadotykom
môževjednotlivýchkrajináchlíšiťv
položky .
závislostiodjazykaakódovaniaSMS.
2 Zadajtemenokontaktualebočíslo
kontaktudopoľaKomu.Prizadávaní
VAROVANIE:Akpridátekspráve
menakontaktusabudúzobrazovať
SMSobrázok,videoalebozvukovýsúbor,
kontaktyzhodujúcesasozadávaným
automatickysazmenínasprávuMMSa
kontaktom.Môžetedotykomstlačiť
budepodľatohoajspoplatnená.
ponúkanéhopríjemcu.Pridaťmôžeteviac
kontaktov.
POZNÁMKA: Poplatokvámbude
účtovanýzakaždútextovúsprávu,ktorú
odošletejednotlivýmosobám.
3 DotknitesapoľaNapísať správua
začnitepísaťnovúsprávu.
4 StlačenímtlačidlaPonukaotvoríte
ponukusmožnosťami.Vybertez možností
Pridať predmet,Zahodiť,Priložiť,
Vložiť emotikon alebo Všetky správy.
5 StlačenímtlačidlaOdoslaťsprávu
odošlete.
Schránka štruktúrovaných správ
Správy(SMS,MMS)vymenenésdruhou
stranoumôžetezobraziťvchronologickom
poradí,takžesibudetemôcťprezrieťprehľad
svojejkonverzácie.
Používanie emotikonov
Oživtesvojesprávypomocouemotikonov.
Pripísanínovejsprávydotykomstlačte
tlačidloPonukaavybertepoložkuVložiť
emotikon.
45
Správy
Zmena nastavení správ
NastaveniasprávtelefónuLG-P970sú
preddefinované,takžemôžetesprávy
odosielaťokamžite.Tietonastaveniamožno
zmeniťpodľavašichpreferencií.
Dotknitesaikony nazákladnej
obrazovke,potomsadotknitetlačidla
PonukaaťuknitenapoložkuNastavenia.
POZNÁMKA:Keďpočashovoru
dostanetesprávuSMS,budetepočuť
zvukovéupozornenie.
46
E-mail
AplikáciuE-mailmôžetepoužiťnačítanie
e-mailovzoslužiebinýchakoGoogleMail.
E-mailováaplikáciapodporujenasledujúce
typykont:POP3,IMAPaExchange.
Vášposkytovateľslužiebalebosprávca
systémuvámvprípadepotrebyposkytne
nastaveniakonta.
Odstránenie e-mailového konta:
•Dotknitesapoložky >kartyAplikácie
>apoložkyE-mailnaobrazovkekonta
apotomsadotknitepoložky >
Nastavenia,konta,ktoréchceteodstrániť,
apoložkyOdstrániť konto
Správa e-mailového konta
Dotykomkontamôžetezobraziťjeho
Schránkuprijatýchspráv.Konto,zktorého
štandardneodosielatee-mail,jezačiarknuté.
–Dotykomikonypriečinkaotvorte
priečinkykonta.
Dotelefónusapreberajúlennajnovšie
e-mailyvovašomkonte.
PriprvomotvoreníaplikácieE-mailsaotvorí
sprievodcanastavením,ktorývámpomôže
nastaviťe-mailovékonto.
Pridanie ďalšieho e-mailového konta:
•Dotknitesapoložky >kartyAplikácie
apoložkyE-mailnaobrazovkekonta
apotomsadotknitepoložky >
Nastavenia>PRIDAŤ KONTO
PoúvodnomnastaveníaplikáciaE-mail
zobrazíobsahschránkyprijatýchspráv.
Akstepridaliviacakojednokonto,medzi
kontamimôžeteprepínať.
Zmena nastavení e-mailové konta:
•Dotknitesapoložky >kartaAplikácie
>E-mail>naobrazovkekonta,dotknite
sapoložky >Nastavenia
Obrazovka e-mailového konta
Práca s priečinkami kont
KaždékontomápriečinkyPrijaté,Na
odoslanie,Odoslané,aKoncepty.V
závislostiodfunkciípodporovanýchvaším
poskytovateľomkontamôžetemaťk
dispozíciiďalšiepriečinky.
47
E-mail
Vytvorenie a odoslanie e-mailu
Vytvorenie a odoslanie správy
1 VaplikáciiE-mailsadotknitepoložky
.
2 Zadajteadresuzamýšľanéhopríjemcu
správy.Počaszadávaniatextusabudez
kontaktovzobrazovaťponukazhodných
adries.Jednotlivéadresy,akichjeviac,
oddeľtebodkočiarkami.
3 Pridajtekópiu/skrytúkópiuapridajte
potrebnésúborydoprílohy.
4 Vložtetextsprávy.
5 Dotknitesapoložky .
Akniestepripojeník sieti,napríkladak
pracujetev režimezaletu,odosielané
správysabudúukladaťdopriečinka
Schránkasprávnaodoslanie,kýmsa
znovunepripojítek sieti.AkSchránka
správnaodoslanieobsahujenejaké
neodoslanésprávy,zobrazísana
obrazovkeKontá.
TIP!Telefónváspridoručenínového
e-mailuupozornízvukomalebo
vibrovaním.Tietoupozorneniavypnete
klepnutímnaupozornenienae-mail.
48
Fotoaparát
AkchceteotvoriťaplikáciuFotoaparát,ťuknitenatlačidloAplikácie
>Fotoaparát
.
Zoznámte sa s hľadáčikom
Jas–slúžinaurčeniearegulovaniemnožstvaslnečnéhosvetlav objektíve.
Posúvajteindikátorjasupozdĺžlištysmeromksymbolu„–“prenižšíjasobrázkaalebo
smeromk symbolu„+“prevyššíjasobrázka.
Spúšť po slove syr–keďbudetepripravenínavytvoreniefotografie,povedzteslovo
syr.
Spínač Fotoaparát–umožňujeprepínaťmedziprednýmazadnýmfotoaparátom.
Režim videa–dotykomnatútoikonu
nastavíterežimvidea.
Snímať –umožnívámnasnímaťfotografiu.
Galéria–poskytujeprístupk uloženým
fotografiámavideámv režimefotoaparátu.
Stačíťuknúťagalériasazobrazína
obrazovke.
Nastavenia –ťuknutímnatútoikonuotvoríteponukunastavení.
Režim záberu –vybertesispomedzimožnostíNormálne, Panorámaalebo
Nepretržitý záber.
49
Fotoaparát
Fotografovanie
1 OtvorteaplikáciuFotoaparát.
2 Držtetelefónanasmerujteobjektív
smeromkobjektu,ktorýchcete
fotografovať.
3 Dotknitesaobrazovkyanaobrazovke
hľadáčikasazobrazírámčekzaostrenia.
4 Keďsafarbarámčekazaostreniazmení
nazelenú,fotoaparátpredmetzaostril.
5 Kliknutímnapoložku nasnímajte
obrázok.
POZNÁMKA: Vzhľadom na vlastnosti
fotoaparátu môže pri snímaní záberov
v interiéri dôjsť k vzniku odtieňov. (Tieto
odtiene sú v podstate nepatrné rozdiely
farieb zobrazených v strede a po okrajoch
obrázka.)
Po nasnímaní fotografie
Nasnímanáfotografiasaobjavína
obrazovke,akjepoložkaAutomatická
kontrolanastavenánamožnosťZap.
Zdieľať Ťuknite,akchceteobrázok
zdieľaťrôznymispôsobmi,
akojeBluetooth,E-mail,
Gmail,Google+,Poznámka,
Správy,Picasaaleboľubovoľná
ináprevzatáaplikácia,ktorú
zariadeniepodporuje.
50
POZNÁMKA: Pri odosielaní správ MMS
v roamingu sa môžu účtovať dodatočné
poplatky.
Nastaviť ako Ťuknutímpoužijeteobrázok
akofotografiu kontaktu,
tapetu základnej obrazovky
čitapetu uzamknutej
obrazovky.
Ťuknutímzmažeteobrázok.
Ťuknutímokamžitenasnímateďalšiu
fotografiu.Aktuálnafotografiasauloží.
Ťuknutímnatototlačidlozobrazíte
galériuuloženýchfotografií.
Používanie rozšírených nastavení
Ťuknutímnapoložku vhľadáčikuotvorte
pokročilémožnosti.
Posúvanímvzoznamemôžetezmeniť
nastaveniafotoaparátu.Povýberemožnosti
ťuknitenatlačidloSpäť .
Blesk–vypnutý/zapnutý/automaticky.
Zaostrenie–ťuknutímvyberterežim
zaostrenia.
•Automaticky:umožňujefotoaparátu
automatickyzaostrovať.(Fotoaparát
kontinuálnezaostrujenaobjektyna
fotografii.)
•Sledovanie tváre:fotoaparátautomaticky
rozpoznávaazaostrujenaľudskétváre.
Veľkosť obrázka –ťuknutímnastavíte
veľkosťsnímanéhoobrázka(v počtebodov).
Vybertepočetbodovz nasledujúcich
možností:5M (2 560 x 1 920),3M
(2 048 x 1 536),W3M (2 240 x 1 344),1M
(1 280 x 960),W1M (1 280 x 768).
Režim scény–stanovínastaveniafarieba
nasvieteniavhodnépreaktuálneprostredie.
•Normálne:automatickénastaveniepodľa
okolitéhoprostredia.
•Portrét:vhodnénasnímanieľudí.
•Krajinka:vhodnénasnímanieprírodných
scenérií,akosústromy,kvetyaobloha.
•Šport:vhodnénasnímaniešportových
aktivít.
•Západ slnka:vhodnénasnímaniezápadu
slnka.
•Noc:vhodnénasnímanienočnýchscén.
Nazistenienočnejscenériesapoužíva
uzávierkas dlhšímčasomexpozície.
ISO–regulujtecitlivosťfotoaparátuna
svetlo.ZvoľtespomedzimožnostíAuto,400,
200a100.
Vyváženie bielej–vyváženiebielejzaisťuje,
žebielafarbabudenaobrázkurealistická.
Nato,abyfotoaparátvedelsprávnenastaviť
vyváženiebielej,môžebyťpotrebnéurčiť
svetelnépodmienky.Vybertespomedzi
možnostíAutomaticky,Žiarovka,Slnečno,
Žiarivkové svetloaOblačno.
Farebný efekt –vybertefarebnýodtieňpre
novúfotografiu.
Samospúšť–samospúšťumožňujenastaviť
oneskoreniezáberupostlačenítlačidla
spúšte.VybertemožnosťVypnuté,3 s,5
salebo10 s.Ideálnamožnosť,keďajvy
chcetebyťnafotografii.
Označenie GPS polohy–aktivujte,ak
chcetevyužívaťlokalizačnéslužbyvášho
telefónu.Odfoťtemiesto,kdesapráve
nachádzate,aobrázkyoznačteinformáciami
otomtomieste.Aknačítateoznačené
obrázkynablog,ktorýpodporujeZáberyso
súradnicami(tzv.geotagging),obrázkyuvidíte
zobrazenénamape.
POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len
v prípade, keď je funkcia GPS aktívna.
POZNÁMKA: Táto funkcia využíva
bezdrôtové siete. Musíte označiť políčko
Používať bezdrôtové siete.
Nazákladnejobrazovkeťuknitenatlačidlo
Ponuka >Nastavenia systému>
Služby určenia polohy.Označtelokalizačnú
službuGoogle .
Zvuk uzávierky–vybertesijedenspomedzi
štyrochzvukovuzávierky.
Automatická kontrola–akzapnetefunkciu
Automatická kontrola,automatickysa
zobrazíprávenasnímanáfotografia.
51
Fotoaparát
Obnoviť –obnovenievšetkýchpredvolených Ťuknutímnafotografiuzobrazteďalšie
nastavenífotoaparátu.
ponukysmožnosťami.
Návod k fotoaparátu –dotknitesaho,keď
–ťuknutímzobraztezoznam
sabudetechcetedozvedieť,akopracuje
inteligentnéhozdieľaniavašich
určitáfunkcia.Následnesazobrazíkrátky
fotografií(Pripojeniekiným
návod.
zariadeniamazobrazeniefotografií).
–ťuknutímnasnímajtenovúfotografiu.
POZNÁMKA:
–ťuknutímnazdieľajtefotografiu
•Keďvypnetefotoaparát,niektoré
prostredníctvomrôznychmetód,ako
nastaveniasazmeniaspäťna
súBluetoothaleboSprávy.
predvolenéhodnoty.Predsnímaním
–
ťuknutímvymažetefotografiu.
ďalšejfotografieskontrolujte
Tlačidlo Ponuka –ťuknutímzískate
nastaveniafotoaparátu.
prístupk položkámNastaviť obrázok
•Menunastavenísa nachádzanad
ako,Presunúť,Premenovať,Otočiť
obrazovkouhľadáčika,takžeprizmene
doľava,Otočiť doprava,Orezať,Upraviť,
prvkovfarbyalebokvalityobrázka
PrezentáciaaleboPodrobnosti.
uvidítezmenyobrázkav náhľadeza
menunastavení.
Prezeranie uložených fotografií
Kuloženýmfotografiámsadostanetecez
režimfotoaparátu.Lenťuknitenatlačidlo
galérie azobrazísavašagaléria.
TIP! Rýchlympohybomvľavoalebo
vpravozobrazíteďalšiefotografiealebo
videá.
52
Videokamera
Zoznámte sa s hľadáčikom
Jas–slúžinadefinovaniearegulovaniemnožstvaslnečnéhosvetlavobjektíve.
Posúvajteindikátorjasupozdĺžlištysmeromksymbolu„-“prenižšíjasvideaalebo
smeromksymbolu„+“prevyššíjasvidea.
Priblíženie –priblíženiealebooddialenie.
Spínač Fotoaparát–umožňujeprepínaťmedziprednýmazadnýmfotoaparátom.
Režim fotoaparátu–stlačenímtejtoikony
prepnetenarežimufotoaparátu.
Spustiť nahrávanie–umožňujespustiť
nahrávanie.
Galéria–poskytujeprístupk uloženým
fotografiámavideámv režimevideokamery.
Stačíťuknúťagalériasazobrazína
obrazovke.
Nastavenia–ťuknutímnatútoikonuotvoríteponukunastavení.
Blesk–umožňujezapnúťbleskprizáznamevideavtmavomprostredí.
53
Videokamera
Rýchle snímanie videa
1 OtvorteaplikáciuFotoaparátaposuňte
tlačidloprepínaniarežimovfotoaparátu
smeromnadolnapolohuVideo.Ikona
spúšte sazmenína .
2 Naobrazovkesaobjavíhľadáčik
videokamery.
3 Držtetelefónvovodorovnejpolohea
nasmerujteobjektívsmeromkobjektu,
ktorýnahrávate.
4 Stlačteikonuspusteniavidea .
5 Nahr.saobjavívdolnejčastihľadáčikas
časovačom,ktorýzobrazujedĺžkuvidea.
6 Stlačenímikonyzastaveniavidea zastavítenahrávanie.
Po nasnímaní videa
Naobrazovkesaobjavístatickýobrázok
predstavujúcivideo.
Prehrať Stlačenímtohtotlačidlaprehráte
video.
Zdieľať Dotykomzdieľajtevideocez
Bluetooth,E-mail,Gmail,
SprávyaleboYouTube.
POZNÁMKA: Pri odovzdávaní alebo
preberaní správ MMS v roamingu sa môžu
účtovať dodatočné poplatky.
54
Stlačenímodstrániteprávenasnímané
videoastlačenímmožnostiOKvýber
potvrdíte.Opäťsaobjavíhľadáčik.
Stlačenímtlačidlaokamžitenahráte
ďalšievideo.Aktuálnevideosauloží.
Stlačenímzobrazítenaposledynahraté
video.
Používanie rozšírených nastavení
Stlačením vhľadáčikuotvortevšetky
pokročilémožnosti.
Rolovanímvzoznamemôžeteupraviť
nastaveniavideokamery.Povybranímožnosti
dotykomstlačtetlačidloSpäť.
Veľkosť videa–ťuknutímnastavíteveľkosť
nahrávanéhovidea(v počtebodov).Vyberte
veľkosťvideaz možnostíHD(1 280 x 720),
TV(720 x 480),VGA(640 x 480),
MMS(QVGA-320 x 240)aMMS(QCIF176 x 144).
Vyváženie bielej–vyváženiebielejzaisťuje,
žebielafarbabudenavideáchrealistická.
Nato,abyfotoaparátvedelsprávnenastaviť
vyváženiebielej,môžebyťpotrebnéurčiť
svetelnépodmienky.Vybertespomedzi
možnostíAutomaticky,Žiarovka,Slnečno,
Žiarivkové svetloaZamračené.
Farebný efekt –vybertefarebnýodtieň,
ktorýsamápoužiťprenovévideo.
Nastavenie hlasitosti pri
sledovaní videa
POZNÁMKA: Možnosti funkcie Farebný
efekt sa môžu líšiť v závislosti od režimu
videa.
Akchcetenastaviťhlasitosťpočas
prehrávaniavidea,stlačtetlačidláhlasitosti
napravejstranetelefónu.
Označenie GPS polohy–aktivujte,ak
chcetevyužívaťlokalizačnéslužbyvášho
telefónu.Snímajtevideá,nechsanachádzate
kdekoľvek,aoznačujteichinformáciamio
polohenasnímania.Aknačítateoznačené
videánablog,ktorýpodporujeoznačenie
polohou,videáuvidítezobrazenénamape.
Zvukový záznam –vybertemožnosťVyp.,
akchcetenahraťvideobezzvuku.
Automatická kontrola–Aknastavítetúto
funkciuakoZap.,automatickysazobrazí
nahratévideo.
Obnoviť–obnovenievšetkýchpredvolených
nastavenívideokamery.
Prehrávanie uložených videí
1 Vhľadáčikustlačte .
2 Naobrazovkesazobrazígaléria.
3 Jednýmstlačenímvideahopresuniete
dopredugalérie.Automatickyspustí
prehrávanie.
55
Multimédiá
Multimediálnesúborymôžeteuložiťna
pamäťovúkartu,abystemalijednoduchý
prístupkuvšetkýmsúboromsobrázkamia
videami.
Galéria
Naučtesazobrazovaťfotografiea prehrávať
videáuloženénapamäťovejkarte.
1 Dotknitesapoložky >karty
Aplikácie>položkyGaléria.Otvorte
zoznamkatalógov,vktorýchsúuložené
všetkymultimediálnesúbory.
•V závislostiodsoftvéruzariadeniasa
niektoréformátysúborovnepodporujú.
•Akveľkosťsúboruprekročíveľkosť
dostupnejpamäte,priotváranísúborov
samôževyskytnúťchyba.
56
Rýchla poznámka QuickMemo
PoložkuRýchla poznámka QuickMemopoužitenapraktickéaefektívnevytváranie
poznámokpočashovoru,atopomocouuloženéhoobrázkaalebonaaktuálnejobrazovke
telefónu.
1 Súčasnýmstlačením
2 Zvoľtepožadovanú
tlačidielzvýšeniaa
možnosťmenuz
zníženiahlasitostipo
možnostíTyp pera,
dobujednejsekundy
Farba,Gumaavytvorte
naobrazovke,ktorú
poznámku.
chcetezachytiť,prejdite
naobrazovkurýchlej
poznámkyQuickMemo.
Alebodotykomstlačte
stavovýriadokaposuňte
hoprstomnadola
dotykomstlačte .
3 Dotykomstlačtepoložku
vponukeUpraviťa
výberommožnosti uložte
poznámkusaktuálnou
obrazovkou.
POZNÁMKA: PočaspoužívaniarýchlejpoznámkyQuickMemopoužívajtekončekprsta.
Nepoužívajtenechty.
57
Multimédiá
Používanie možností rýchlej poznámky
QuickMemo
Počaspoužívaniarýchlejpoznámky
QuickMemomôžetejednoduchopoužívať
možnostitejtofunkcie.
–Vyberte,čichcetepoužiťobrazovku
pozadia.
–VrátiťspäťaleboZnova.
–Vybertetypperaafarbu.
–Vymažtevytvorenúpoznámku.
–Pošlitealebozdieľajteaktuálnurýchlu
poznámkuQuickMemos ostatnými.
–Uložtepoznámkus aktuálnou
obrazovkou.
Prezeranie uloženej rýchlej poznámky
QuickMemo
Prejditedogalérieavybertealbumrýchlej
poznámkyQuickMemo.
Prehrávač hudby
Prehrávanie hudby
Poprenosehudobnýchsúborovdotelefónu
alebonapamäťovúkartu.
1 Dotykomstlačtepoložku >karta
Aplikácie>Prehrávač Hudby.
2 Vybertekategóriuhudby.
3 Vybertehudobnýsúbor.Pozritesi
nasledujúceikonypreovládanie
prehrávaniahudby.
58
Stlačenímpozastavíteprehrávanie.
Stlačenímobnovíteprehrávanie.
Stlačenímprejdetenaďalšiu
skladbu,zoznamprehrávaných
skladiebalebonáhodnevybranú
skladbu.
Dotykomsavrátitespäťnazačiatok
skladby.Dvojitýmdotykomsavrátite
napredchádzajúcuskladbu.
Dotykommôžeteovládaťhlasitosť
hudby.
Stlačenímnastavíterežim
opakovanéhoprehrávania.
Stlačenímspustíteprehrávanie
aktuálnehozoznamuskladiebv
náhodnomporadí.
Stlačenímzobrazíteaktuálnyzoznam
skladieb.
Stlačenímzobrazítetextskladby.
Tátomožnosťjekdispozíciilen
vtedy,akjesúčasťouskladbyajtext.
Akchceteupraviťhlasitosťpočaspočúvania
hudby,stlačtetlačidlánazvýšenieazníženie
hlasitostiumiestnenénaľavejstrane
telefónu.
Vytvorenie zoznamu skladieb
1 Dotykomstlačtepoložku >karta
Aplikácie>Prehrávač Hudby.
2 VyberteZoznamy skladieb.
3 DotknitesatlačidlaPonuka>Nový
zoznam skladieb.
4 Zadajtenázovprenovýzoznamskladieb
avybertepoložkuOK.
5 Vybertesúbory,ktoréchcetezahrnúť,a
vybertepoložkuPridať.
TIP!Počasprehrávaniamôžetepridávať
súborydozoznamuskladiebdotykomna
tlačidloPonuka >Pridať do zoznamu
skladieb.
Pridanie skladieb do obľúbeného
zoznamu prehrávania
Svojuobľúbenúskladbumôžeterýchlo
pridaťakoobľúbenýzoznamprehrávania.
DotykomnatlačidloPonuka >Pridať
medzi obľúbenépočasprehrávaniapridajte
aktuálnuskladbudorýchlehozoznamu.
Prispôsobenie nastavení prehrávača
hudby
1 Dotykomstlačtepoložku >karta
Aplikácie>Prehrávač Hudby.
2 DotknitesatlačidlaPonuka>
Nastavenia.
3 Úpravounastaveníprispôsobtesvoj
hudobnýprehrávač.
POZNÁMKA:
•V závislostiodsoftvéruzariadeniasa
niektoréformátysúborovnepodporujú.
•Akveľkosťsúboruprekročíveľkosť
dostupnejpamäte,priotváranísúborov
samôževyskytnúťchyba.
POZNÁMKA:Autorsképrávavzťahujúce
sanahudobnésúborymôžubyť
chránenémedzinárodnýmizmluvami
anárodnýmizákonmioautorských
právach.
Vdôsledkutohomôžebyť
na reprodukciualebokopírovaniehudby
potrebnézískaťpovoleniealebolicenciu.
V niektorýchkrajináchnárodnézákony
zakazujúsúkromnékopírovaniemateriálu
chránenéhoautorskýmprávom.Pred
prevzatímaleboskopírovanímsúboru
siovertenárodnúlegislatívupríslušnej
krajinytýkajúcusapoužívaniatohto
druhumateriálov.
59
Multimédiá
FM rádio
TelefónLG-P970mázabudovanúfunkciu
FMrádia,takžesvojeobľúbenéstanicesi
môžetenaladiťapočúvaťkdekoľvek.
POZNÁMKA:Akchcetepočúvaťrádio,
jepotrebnépoužiťslúchadlá.Zasuňteho
dokonektorapreslúchadlávtelefóne.
Vyhľadávanie staníc
Rozhlasovéstanicemôžetenaladiťručným
aleboautomatickýmvyhľadávaním.Uložia
sanakonkrétnečíslakanálov,takže
ichnebudetemusieťvyhľadávaťznova.
V telefónemožnouložiťaž6 kanálov.
Automatické ladenie
1 Nazákladnejobrazovkesadotknite
položky >kartyAplikácie>položky
FM rádio.
2 DotknitesatlačidlaPonukaapotom
vybertepoložkuVyhľadať.
3 Akchcetepočasautomatickéhohľadania
pozastaviťvyhľadávanie,dotykomstlačte
položkuZastaviť.Uložiasalenkanály
nájdenépredzastavenímvyhľadávania.
60
POZNÁMKA: Stanicumôžetenaladiťaj
ručnepomocouzobrazenéhokolieska.
TIP!Akchcetezlepšiťpríjemrádia,
roztiahnitekábelslúchadlovejsúpravy,
ktorýsúčasnefungujeakorozhlasová
anténa.
Akpripojítektelefónuslúchadlá,ktoré
niesúurčenékonkrétneprerozhlasový
príjem,rozhlasovýpríjemmôžebyť
nekvalitný.
Pomôcky
Nastavenie budíka
Pridávanie udalostí do kalendára
1 Dotknitesapoložky >karty
Aplikácie>položkyBudík/Hodiny>
.
2 Ponastaveníkonkrétnehočasuvám
telefónLG-P970oznámi,koľkočasu
zostávadospusteniabudíka.
3 NastavtepoložkyOpakovať,Doba
odloženia,Vibrácia,Zvuk budíka,
Zamknutie skladačkou aPoznámka.
DotykomstlačteUložiť.
1 Dotknitesapoložky >karty
Aplikácie>položkyKalendár
2 Ťuknitenamesiaczobrazenýv ľavom
hornomrohuauvidíterôznezobrazenia
kalendára(Deň,Týždeň,Mesiac,Agenda).
3 Ťuknitenadátumudalosti,ktorúchcete
pridať.
4 Ťuknitenapoložku apridajteudalosť.
5 DotknitesapoložkyNázov udalostia
potomzadajtenázovudalosti.
6 DotknitesapoložkyUmiestneniea
zadajteumiestnenie.Skontrolujtedátuma
zadajtečaszačiatkuakoncaudalosti.
7 Akchcetekudalostipridaťpoznámku,
dotykomstlačtemožnosťPopisazadajte
podrobnosti.
8 Akchcetebudíkopakovať,nastavte
položkyOPAKOVAŤaPRIPOMENUTIA
(v prípadepotreby).
9 StlačenímpoložkyUložiťudalosťuložíte
dokalendára.
Používanie kalkulačky
1 Dotknitesapoložky >karty
Aplikácie>položkyKalkulačka
2 Stláčanímčíselnýchtlačidielzadávajte
čísla.
3 Prijednoduchýchvýpočtochdotykom
stlačtepožadovanúfunkciu(+,–,xalebo
÷)apotom=.
4 Prizložitejšíchvýpočtochsadotknite
tlačidlaPonuka,vyberteRozšírený
panelazvoľtepoložkusin,cos,tan,log
apod.
61
Pomôcky
Polaris Office
AplikáciaPolarisOfficejeprofesionálnym
riešenímpremobilnúkanceláriu,ktoré
používateľomumožňujepomocoumobilného
telefónukedykoľvekakdekoľvekpohodlne
prehliadaťrôznetypydokumentov,vrátane
súborovaplikáciíWord,ExcelaPowerPoint.
Dotknitesapoložky >kartyAplikácie>
položkyPolaris Office
Správa súborov
NástrojPolarisOfficepoužívateľom
mobilnýchtelefónovponúkamnožstvo
praktickýchnástrojovnasprávusúborov
vrátanekopírovania,presúvania,vkladaniaa
odstraňovaniasúborovčipriečinkovpriamo
v zariadení.
Prezeranie súborov
Používateliamobilnýchtelefónovterazmôžu
priamov mobilnomzariadeníjednoducho
prehliadaťširokúpaletutypovsúborov
vrátanedokumentovaplikáciíMicrosoft
OfficeaAdobePDF.Priprehliadaní
dokumentovpomocouaplikáciePolaris
Officeostanúobjektyirozloženierovnaké
akov pôvodnýchdokumentoch.
62
Web
Internet
Používanie možností
Internetponúkadynamickýapestrýsvethier,
hudby,spravodajstva,športu,zábavyaešte
omnohoviac,priamovovašommobilnom
telefóne.Kdekoľveksteačokoľveksavám
páči.
StlačenímtlačidlaPonukazobrazíte
možnosti.
Načítať znovu–aktualizáciaaktuálnej
webovejstránky.
Uložiť medzi záložky–pridanieaktuálnej
webovejstránkymedzizáložky.
Zdieľať stránku–umožňujezdieľaťwebovú
stránkusďalšímiľuďmi.
Hľadať na stránke –umožňujevyhľadať
písmenáaleboslovánaaktuálnejwebovej
stránke.
Vyžiadať stránky pre počítače–umožňuje
zobrazeniewebovejstránkynapracovnej
ploche.
Uložiť na čítanie offline–umožňujevám
uložiťaktuálnuwebovústránkuaprečítaťju
neskôrv režimeoffline.
Nastavenia–slúžinazobrazenienastavení
internetu.
Skončiť–umožňujeopustiťprehliadač.
Poznámka: Spripájanímktýmto
službámapreberanímobsahusú
spojenédodatočnépoplatky.O
poplatkochzaprenosúdajovsa
informujteuvášhoposkytovateľa
sieťovýchslužieb.
Používanie panela s nástrojmi vo
webovom prehliadači
Stlačenímprejdetenapredchádzajúcu
stránku.
Dotykomprejdetenanasledujúcu
stránku,kuktorejstesapripojilipo
aktuálnejstránke.Ideoopaktoho,čo
sastane,keďstlačítetlačidloSpäť,
ktoréprechádzanapredchádzajúcu
stránku.
Dotykomprejdetenadomovskústránku.
Stlačenímpridátenovéokno.
Dotykomotvortezoznamuložených
záložiek.
63
On-Screen Phone
•Zadávanie textu pomocou klávesnice:
umožňujevytvoriťtextovúsprávualebo
poznámkupomocouklávesnicepočítača.
•Prenos súborov (z mobilného telefónu
do počítača):slúžinaodosielaniesúborov
z mobilnéhotelefónu(napr.z aplikácií
Galéria,Prehrávačvidea,HudbaaPolaris
Office)dopočítača.Jednoduchopravým
tlačidlomkliknitenasúboraťahanímho
Ikony aplikácie On-Screen
odošlitedosvojhoPC.
Phone 3.0
•Prenos
súborov (z počítača do
SlúžinaspustenieaplikácieLGHome
mobilného telefónu): umožňuje
Panoramaalebozmenupreferencií
odosielaniesúborovz počítačado
aplikácieOn-ScreenPhone.
mobilnéhotelefónu.Jednoduchovyberte
Pripájamobilnýtelefónkpočítačualebo
súbory,ktorésiželátepreniesť,apomocou
hoodpočítačaodpája.
myšiichpresuňtedooknaaplikácie
On-ScreenPhone.Odoslanésúborysa
Slúžinaminimalizáciuoknaaplikácie
ukladajúvpriečinkuOSP.
On-ScreenPhone.
•LG Home Panorama:zobrazujevšetky
Slúžinamaximalizáciuoknaaplikácie
pracovnépriestoryprostrediaLGHome.
On-ScreenPhone.
Môžetejednoduchousporiadaťikonya
SlúžinaukončenieaplikácieOn-Screen
miniaplikácieaspustiťaplikáciedvojitým
Phone.
kliknutímnaodkaz.
LG softvér
AplikáciaOn-ScreenPhonevámumožňuje
zobraziťobrazovkumobilnéhotelefónu
naobrazovkepočítačaprostredníctvom
pripojeniaUSBaleboWi-Fi.Zároveňmôžete
zpočítačaovládaťmobilnýtelefónpomocou
myšialeboklávesnice.
Funkcie aplikácie On-Screen
Phone
•Prenos a ovládanie v reálnom čase:
zobrazenieaovládanieobrazoviek
mobilnéhotelefónupočasjehopripojenia
k počítaču.
•Ovládanie myšou: umožňujeovládať
mobilnýtelefónpomocoumyšiklikaníma
presúvanímnaobrazovkepočítača.
64
POZNÁMKA:Ubezpečtesa,že
prostredieLGHomejenastavené
akopredvolenýspúšťač.Niektoré
miniaplikácienemusiariadnefungovaťv
prostredíLGHomePanorama.
•Upozornenia na udalosti v reálnom
čase:prostredníctvomkontextovýchokien
vásinformujeo všetkýchprichádzajúcich
hovorochalebotextovýchsprávach,akoaj
o budíkochaudalostiach.
Návod na inštaláciu aplikácie
On-Screen Phone do počítača
NavštívtestránkuLG.com(http://www.
lg.com).Vyhľadajterámčekvyhľadávaniav
pravomhornomrohuobrazovkyazadajte
číslomodelu.VzoznamePODPORAvyberte
svojmodel.Rolujtenadol,vybertekartu
OSPakliknitenapoložkuPREVZIAŤ.Po
zobrazenívýzvyzvoľtepoložkuSpustiťpre
inštaláciuaplikácieOn-ScreenPhonedo
počítača.
Návod na pripojenie mobilného
telefónu k počítaču
AplikáciaOn-ScreenPhone3.0poskytuje
pripojenieUSBaWi-Fi.Postupujtepodľa
pokynovSprievodcupripojenímprogramu
OSP.
POZNÁMKA:Uistitesa,žejezačiarknuté
políčkoOn-ScreenPhonev položkách
Nastavenia>PC pripojenie>
On-Screen Phone>On-Screen
Phone.Upozorňujeme,žebatéria
samôževybíjaťrýchlejšie,kvôli
pripojeniuaplikácieOn-ScreenPhone
prostredníctvomWi-Fi.
KeďpripojítemobilnýtelefónkPC
prostredníctvommobilnéhoprístupového
boduazPCsapripojítekinternetu,v
závislostiodpoužívanéhodátovéhopaušálu
savámmôžufakturovaťďalšiepoplatky.
Prístupkinternetuprostredníctvomsietí
Wi-Finemusíriadnefungovať.Závisítood
zaťaženiasiete.Keďzväčšíteoknoaplikácie
On-ScreenPhone,zobrazenienaobrazovke
samôžespomaliť.
Kontrola prepojenia telefónu s počítačom
Poprepojenízariadenípotiahnitenadol
stavovýriadoknachádzajúcisavhornej
častizákladnejobrazovky,abystezistilistav
pripojeniaaplikácieOn-ScreenPhone.
Odpojenie telefónu od počítača
Kliknitenaikonu vľavejhornejčasti
oknaaplikácieOn-ScreenPhone.Prípadne
potiahnitenadolstavovýriadoknachádzajúci
sav hornejčastizákladnejobrazovkya
vybertepoložkuAplikácia On-Screen
Phone pripojená>OdpojiťOn-Screen
Phone.Vdialógovomokneodpojeniaťuknite
napoložkuOdpojiť.
65
Nastavenia
Prístup k ponuke nastavení
1 Nazákladnejobrazovkesadotknite
položky >Nastavenia systému.
ALEBO
Nazákladnejobrazovkesadotknite
tlačidlaPonuka>Nastavenia systému.
2 Vybertekategóriunastaveniaavyberte
možnosť.
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A
SIETE
V tejtoponukemôžetespravovaťpripojenie
Wi-FiaBluetooth.Zároveňmôžetenastaviť
ajmobilnésieteazapnúťrežimpočasletu.
< Wi-Fi >
•Wi-Fi–zapnutímWi-Fisapripojtek
dostupnýmsieťamWi-Fi.
•Nastavenia Wi-Fi–umožňujevám
nastaviťaspravovaťbezdrôtovéprístupové
body.Nastavteoznámeniesietealebo
pridajtesieťWi-Fi.Obrazovkaspokročilými
nastaveniamiWi-Fijedostupnáz
obrazovkynastaveníWi-Fi.Dotykom
stlačtetlačidloPonukaastlačtepoložku
Rozšírené.
66
TIP!Ako získať adresu MAC
Nanastaveniepripojeniavniektorých
bezdrôtovýchsieťachpomocou
filtrovMACbudetemožnomusieťdo
smerovačazadaťadresuMACtelefónu
LG-P970.
AdresuMACnájdetev nasledujúcom
používateľskomrozhraní:dotknitesa
položkyNastavenia systému>Wi-Fi
>tlačidlaPonuka>položkyPokročilé
>Adresa MAC.
< Bluetooth >
Zapnealebovypnebezdrôtovérozhranie
Bluetooth.Viacpodrobnostízískate
v informáciácho technológiiBluetooth.
< Použitie údajov >
Zobrazujepoužitieúdajovaumožňuje
prispôsobiťnastaveniadátovéholimitu.
•Mobilné údaje–nastavte,akchcete
používaťdátovépripojeniav ľubovoľnej
mobilnejsieti.
•Obmedzenie používania mobilného
dátového pripojenia–nastavtelimitpre
mobilnédátovépripojenie.
•Cyklus dátového pripojenia–
prispôsobtenastavenieperiodicitylimitu.
< Hovor >
Môžetenakonfigurovaťnastavenia
telefónnehohovoru,akonapr.presmerovanie
hovorualeboinéšpeciálnefunkcieponúkané
vašímposkytovateľom.
•Pevne vytáčané čísla–výberom
možnostiPevnevytáčanéčíslaaktivujete
tútofunkciuazostavítezoznamčísiel,na
ktorémožnoz telefónuvolať.Jepotrebný
kódPIN2,ktorývámposkytneváš
operátor.Ztelefónubudemožnévolaťiba
načíslauvedenévtomtozozname.
HLASOVÁ POŠTA
•Služba hlasovej schránky–umožňuje
vybraťslužbuhlasovejschránkyvášho
poskytovateľa.Totočíslomôžetezískaťod
svojhoposkytovateľaslužieb.
•Nastavenia hlasovej schránky–ak
používateslužbuhlasovejschránky
vášhoposkytovateľa,tátomožnosťvám
umožňujezadaťtelefónnečíslo,ktorésa
budepoužívaťnavypočutiesiodkazovv
hlasovejschránkeaichorganizáciu.
NASTAVENIA UKONČENIA HOVORU
•Uložiť neznáme čísla–slúžinapridanie
neznámychčíselpohovoremedzikontakty.
ĎALŠIE NASTAVENIA HOVOROV
•Odmietnutie hovoru –umožňuje
nastaveniefunkcieautomatického
odmietnutiahovoru.Vybertesispomedzi
možnostíVypnuté,Odmietnuť volania
na zoznamealeboOdmietnuť všetky
hovory.
•Rýchle správy–keďchceteodmietnuť
hovor,môžetepomocoutejtofunkcie
poslaťrýchlusprávu.Totojepraktické,
aknapríkladpotrebujeteodmietnuťhovor
počasstretnutia.
•Presmerovanie hovorov–zvoľte,či
chcetepresmerovaťvšetkyhovoryv
prípadoch,keďmáteobsadenúlinku,
neprijmetehovoralebonemátesignál.
•Blokovanie hovorov–vyberte,kedy
chcetemaťhovoryzablokované.Zadajte
heslopreblokovaniehovorov.Overteu
svojhosieťovéhooperátora,čitútoslužbu
poskytuje.
•Trvanie hovorov–zobraztetrvanie
hovorov,vrátanevšetkých,volanýcha
prijatýchhovorovaposlednéhohovoru.
•Cena hovorov–zobraztepoplatkyza
svojehovory.(Tátofunkciajezávislá
odsiete;niektoríoperátoritútofunkciu
nepodporujú.)
67
Nastavenia
-Konfigurovať prístupové miesto
•Ďalšie nastavenia–pomocoutejto
hotspot Wi-Fi:konfigurujtenastavenia
funkciemôžetezmeniťnasledujúce
sietepreprístupovémiestohotspot
nastavenia:
v sietiWLAN.
-ID volajúceho:zvoľte,čichcete
zobrazovaťsvoječíslopriodchádzajúcom -Časový limit:nastavtečasprečasový
limitprenosnéhoprístupovéhomiesta
hovore.
hotspot.
-Čakajúci hovor:akjeaktivovaný
-Pomoc:zobrazteinformácieo používaní
čakajúcihovor,telefónvásupozorní
funkciípriväzujúcehopripojenia
naďalšíprichádzajúcihovorpočasuž
(tethering).
prebiehajúcehohovoru(závisíodvášho
poskytovateľasiete).
•Wi-Fi Direct–funkciuWi-FiDirect
aktivujte,akchcetepripojiťdvezariadenia
•Nastavenia videohovoru–zmeňte
prostredníctvomsieteWLANbezpoužitia
nastavenievideohovoru.
prístupovéhobodu.Viacpodrobností
< Viac... >
získatev informáciácho technológiiWi-Fi.
•Režim počas letu–pozapnutírežimu
počasletusavšetkybezdrôtovépripojenia •Nastavenia siete VPN–slúžina
zobrazeniezoznamuvirtuálnych
zablokujú.
súkromnýchsietí(VPN),ktoréste
•Prenosné prístupové miesto hotspot
konfigurovaliv minulosti.Umožňuje
Wi-Fi–funkciuPrenosnéprístupové
pridávaťrôznedruhysietíVPN.
miestohotspotaktivujte,akchcete
zdieľaťmobilnésieťovépripojeniavášho
POZNÁMKA:Predpoužitímpamäte
zariadenias počítačmialeboinými
prístupovýchoprávnenímusítenastaviť
zariadeniamiprostredníctvomsieteWLAN.
kódPINzámkyobrazovkyaleboheslo.
68
•Mobilné siete–nastaveniamožností
naprenosdátvroamingu,režimsiete
aoperátorov,názvyprístupovýchbodov
(APN)atď.
-Povoliť dáta:nastavenímpovolítedátový
prístupcezmobilnúsieť.
-Prenos údajov v roamingu:nastavte
zariadenienapripojeniek inejsietipočas
roamingualebonedostupnostivašej
domácejsiete.
-Režim siete:vybertetypsiete.
-Názvy prístupových bodov:nastavte
názvyprístupovýchbodov(APN).
-Používať iba siete 2G:vybertetypsiete.
-Sieťoví operátori:vyhľadajtedostupné
sieteavybertesieťpreroaming.
ZARIADENIE
< Zvuk >
•Zvukové profily–môžetezvoliťmožnosti
Zvuk,Iba vibrovaniealeboTichý.
•Hlasitosti–môžetespravovaťhlasitosť
hudby,videa,hier,inýchmédií,vyzváňania
aupozornení.PozritesičasťOdozvana
dotykasystém.
VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIA
•Vyzváňanie telefónu –umožňujenastaviť
predvolenývyzváňacítónpreprichádzajúce
hovory.
•Zvuky oznámení –umožňujenastaviť
predvolenýzvukpreoznámenia.
•Vyzváňanie s vibráciou–vibračná
odozvanahovoryaupozornenia.
•Doba ticha–nastavtečasy,kedysamajú
vypnúťvšetkyzvukyokrembudíkaamédií.
ODOZVA NA DOTYK A SYSTÉM
•Tóny pri dotyku klávesnice–umožňuje
nastaviťtelefónnaprehrávanietónovpri
používaníklávesnicenavytáčaniečísel.
•Zvuky pri dotyku–umožňujenastaviť
telefóntak,abyprehralzvukpodotyku
tlačidiel,ikonainýchpoložiekna
obrazovkereagujúcichnadotyk.
•Zvuky uzamknutia obrazovky–
umožňujenastaviťtelefónnaprehranie
zvukupriuzamknutíaodomknutí
obrazovky.
•Vibrácie pri dotyku –vyberte,čimá
telefónvibrovaťpridotykutlačidiela
klávesov.
69
Nastavenia
< Displej >
•Jas–nastavtejasobrazovky.
•Automatické otočenie obrazovky –
nastavte,akchcete,abypriotáčaní
telefónuobrazovkaautomatickymenila
orientáciu.
•Časový limit obrazovky –slúžina
nastavenietrvaniačasovéholimitu
obrazovky.
•Typ písma–vybertepožadovanýtyp
písma.
•Veľkosť písma–slúžinazmenuveľkosti
písmanadispleji.
•LED tlačidlo vpredu–nastavtečaspre
LEDtlačidlovpredu.
< Základná obrazovka >
Nastavteobrázokpozadiazákladnej
obrazovky.MôžetenastaviťpoložkyAnimácia,
EfektobrazovkyaleboTapeta.
< Zablokovať obrazovku >
Nastavte,akoodomkneteobrazovku.
•Vybrať zámku obrazovky–slúži
nanastavenievzoruodomknutiana
zabezpečenietelefónu.Otvoríniekoľko
obrazoviekzasebou,ktorévásusmernia
privytváranívzorunauzamknutie
obrazovky.
70
-Žiadne:zakážteuzamykanieobrazovky.
-Potiahnutie:nastavtepoužívanie
uzamknutiaobrazovkybezkóduPIN,
hesla,vzoruarozpoznávaniatváre.
-Vzor:nastavtevzorodomknutiana
odomknutieobrazovky.
-PIN:nastavtekódPIN(numerický)na
odomknutieobrazovky.
-Heslo:nastavtezobrazenievlastného
hláseniapreuzamknutúobrazovku.
< Úložný priestor >
Zobrazteinformácieopamätizariadenia
apamäťovejkarte.Taktiežmôžete
naformátovaťUSBúložiskoapamäťovú
kartu.
VAROVANIE
Naformátovanímpamäťovejkarty
savšetkyúdajenatrvaloodstrániaz
pamäťovejkarty.
•KARTA SD–skontrolujtecelkové
dostupnémiestonakarteSD.Dotykom
stlačteOdpojiťkartuSD,abysadala
bezpečnevybrať.Akchceteztelefónu
odstrániťvšetkyúdaje,vybertemožnosť
VymazaťkartuSD.
< Úsporný režim >
Tumôžetespravovaťbatériuakontrolovať
položkyúsporyenergie.Môžetetiež
skontrolovaťspotrebubatérie.
•Zapnúť šetrič energie–aktivujterežim
úsporyenergienaobmedzenievyužívania
niektorýchsystémovýchzdrojov.
•Tipy pre šetrič energie–naučtesa,ako
znížiťspotrebubatériepomocoupoložiek
úsporyenergie.
POLOŽKY ÚSPORY ENERGIE
Nastavte,akchceteaktivovaťrežimúspory
energiepodľavlastnýchnastavení.
INFORMÁCIE O BATÉRII
Zobraztemnožstvoenergiespotrebúvanej
zariadením.
< Aplikácie >
Môžetezobraziťaspravovaťaplikácie.
< Služby určovania polohy >
ZmeňtenastaveniaprefunkciuGPS.
•Služba určovania polohy Google–ak
zvolíteslužbuurčovaniapolohyspoločnosti
Google,váštelefónstanovípomocou
technológieWi-Fiamobilnýchsietívašu
približnúpolohu.Keďvyberietetúto
možnosť,zobrazísavýzvanapotvrdenie
súhlasusvyužívanímvašejpolohy
službamiGoogle.
•Satelity GPS–akvyberietemožnosť
SatelityGPS,telefónurčívašupolohu
s presnosťounaúrovniulíc.
•Lokalizácia a vyhľadávanie Google–
nastavtezariadenienapoužívanievašej
aktuálnejpolohyvoVyhľadávaníGooglea
inýchslužbáchspoločnostiGoogle.
< Bezpečnosť >
Zmeňtenastavenianazabezpečenie
zariadeniaakartySIMaleboUSIM.
OSOBNÉ
UZAMKNUTIE KARTY SIM
< Účty a synchronizácia >
•Nastaviť uzamknutie karty SIM–slúži
Aplikáciámumožňujesynchronizovaťúdaje
nanastavenieuzamknutiakartySIMalebo
napozadí,bezohľadunato,čisnimi
nazmenukóduPINkartySIM.
aktívnepracujete,alebonie.Zrušenievýberu
tohtonastaveniamôžešetriťenergiubatérie
aznížiť(nievšakcelkomeliminovať)objem
prenášanýchúdajov.
71
Nastavenia
-Zamknúť kartu SIM:aktivujtealebo
•Inštalácia z úložného priestoru–
dezaktivujtefunkciuuzamknutiakódom
nainštalujtešifrovanécertifikáty,ktorésú
PIN,tj.abysapredpoužitímzariadenia
uloženév úložnomzariadeníUSB.
vždynajskôrvyžadovalkódPIN.
•Vymazať poverenia–vymažteobsah
-Zmeniť kód PIN karty SIM:zmeňtekód
oprávnenízozariadeniaaresetujteheslo.
PINpoužívanýnaprístupk údajomna
< Jazyk a vstup >
karteSIMaleboUSIM.
NastaveniapoložkyJazykavstuppoužite
HESLÁ
navýberjazykapretextv telefónea
konfiguráciuklávesnicenaobrazovke
•Zobraziť heslo pri písaní–heslosa
vrátaneslovpridanýchdoslovníka.
zobrazujepočaspísania.
< Zálohovať a vynulovať >
SPRÁVA ZARIADENÍ
•Správcovia zariadení–zobraztesprávcov Zmeňtenastaveniasprávyvašichnastavení
aúdajov.
zariadeníkonfigurovanýchvovašom
zariadení.Môžeteaktivovaťsprávcov
ZÁLOHOVANIE A RESET
zariadenízaúčelomaplikovanianových
Zmeňtenastaveniasprávyvašichnastavení
politíknavašezariadenie.
aúdajov.
•Neznáme zdroje–zobraztesprávcov
•Zálohovať moje údaje–nastavením
zariadeníkonfigurovanýchvovašom
tejtomožnostizálohujetesvojenastavenia
zariadení.Môžeteaktivovaťsprávcov
aúdajeaplikáciínaserverspoločnosti
zariadenízaúčelomaplikovanianových
Google.
politíknavašezariadenie.
•Zálohovať konto–pridajtenovékonto
ÚLOŽNÝ PRIESTOR NA POVERENIA
Googlenazálohovanievašichúdajov.
•Dôveryhodné prístupové oprávnenia– •Automaticky obnoviť–nastavenímtejto
vybertecertifikátyaprístupovéoprávnenia
možnostiobnovítesvojenastaveniaa
nazaisteniebezpečnéhopoužívania
údajeaplikáciípopreinštalovaníaplikácií
rôznychaplikácií.
v zariadení.
72
OSOBNÉ ÚDAJE
•Obnova nastavení z výroby–obnovíte
predvolenéhodnotyvýrobnýchnastavení
aodstránitevšetkysvojeúdaje.Aktýmto
spôsobomobnovítenastaveniasvojho
telefónu,budetevyzvaníkvloženiu
všetkýchúdajovakopriprvomštarte
systémuAndroid.
POZNÁMKA:Akzvolítemožnosť
obnovenianastaveníz výroby,všetky
vašeosobnéúdajesavymažúzo
systémovejpamätetelefónuvrátane
informáciío vašomkonteGoogle,
akýchkoľvekinýchkontách,vašich
údajovanastavenísystému/aplikácií,
akýchkoľvekprevzatýchaplikáciía
licenciíDRM.Obnovenienastavení
telefónunespôsobíodstráneniežiadnych
prevzatýchaktualizáciísystémového
softvéruanisúborovnavašejkarte
microSDalebovinternejpamäti,akosú
napríkladhudbaafotografie.
Takžeakchcetepriobnovenastavení
telefónuvymazaťvšetkyúdajev internej
pamätitelefónu,zaškrtnitepolíčko
Vymazaťinternúpamäť.
SYSTÉM
< Dátum a čas >
NastaveniaDátumačasslúžiananastavenie
spôsobuzobrazovaniadátumov.Tieto
nastaveniamôžetetiežpoužiťnanastavenie
vlastnéhočasuačasovéhopásmanamiesto
získavaniainformáciíopresnomčasez
mobilnejsiete.
•Automatický dátum a čas–automaticky
aktualizuječasprinastaveníčasového
pásma.
•Automatické časové pásmo–
automatickyaktualizuječaspriprechode
časovýchpásiem.
•Nastaviť dátum–manuálnenastavte
aktuálnydátum.
•Nastaviť čas–manuálnenastavte
aktuálnyčas.
•Vybrať časové pásmo–nastavtevaše
domácečasovépásmo.
•Používať 24-hodinový formát–nastavte,
abysačaszobrazovalv 24-hodinovom
formáte.
•Vybrať formát dátumu–vyberteformát
dátumu.
73
Nastavenia
< Zjednodušenie ovládania >
NastaveniamožnostiZjednodušenie
ovládaniajemožnépoužiťnakonfigurovanie
doplnkovnazjednodušenieovládania
nainštalovanýchvtelefóne.
< Pripojenie k počítaču >
PRIPOJENIE USB
•Typ pripojenia USB–môžetenastaviť
požadovanýrežim(Len nabíjanie,
Veľkokapacitný úložný priestor,
Tethering USBaleboSoftvér LG).
POZNÁMKA:Vyžadujeďalšiedoplnky.
•Vždy sa spýtať pri pripojení–pri
pripájanítelefónuk počítačusavždyspýtať
SYSTÉM
napotvrdenierežimupripojeniaUSB.
•Veľký text–nastavteveľkosťtextuna
•Pomocník–zobrazteinformácie
možnosťveľká.
o používanítypupripojeniaUSB.
•Tlačidlo Spustenie ukončuje hovor–
LG
softvér
nastavítezariadenietak,abysapostlačení
•On-Screen Phone–zobrazenieobrazovky
tlačidlaZapnúť/Uzamknúťukončilhovor.
aovládanietelefónuzpočítačajek
•Automatické otočenie obrazovky –
dispozíciicezpripojenieUSB,Bluetooth
nastavíte,čichceteotáčaťobsah
aleboWi-Fi.
automatickypootočenízariadenia.
•PC Suite–akchcetebalíkLGPCSuite
•Oneskorenie pri dotyku a podržaní –
používaťs pripojenímWi-Fi,zaškrtnite
nastavtečasrozpoznávaniapreťuknutie
totopolíčko.Upozorňujeme,žesieťWi-Fi
naobrazovkuapodržanieobrazovky.
musíbyťpresoftvérLGPCSuitepripojená
•Inštalovať webové skripty –nastavte
prostredníctvompripojeniaWi-Finakarte
aplikácienainštaláciuwebovýchskriptov
BEZDRÔTOVÉPRIPOJENIEASIETE.
s cieľomzjednodušiťprístupk webovému
obsahu.
74
< Možnosti pre vývojára >
Zmeňtenastavenieprevývojaplikácie.
•Ladenie USB–vyberte,akchcete
zariadeniepripojiťk počítačupomocou
káblaUSB.Tátomožnosťjeurčenápre
vývojaplikácií.
•ID vývojového zariadenia–zobrazteID
vývojovéhozariadenia.
•Zostať aktívny–počasnabíjaniasa
obrazovkanikdynevypne.
•Povoliť simulované polohy–povoľte
simulovanépolohyaodosielanieinformácií
o službedoslužbyLocationManagerna
účelytestovania.Tátomožnosťjeurčená
prevývojaplikácií.
•Heslo zálohy pracovnej plochy–
nastavteheslonazabezpečenieúdajov
zálohy.
POUŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE
•Povoliť striktný režim–nastavte
zariadenienablikanieobrazovky,keď
aplikácievykonávajúdlhéoperácie.
•Zobraziť údaje o dotyku–tútopoložku
nastavte,akchcetezobrazovaťsúradnice
astopykurzorapridotykuobrazovky.
•Zobraziť dotyky–tútopoložkunastavte,
akchcetezobraziťkurzorpridotyku
obrazovky.
•Zobraziť aktualizácie obrazovky–
nastavte,akchcete,abyoblastiobrazovky
poaktualizáciizačaliblikať.
•Zobraziť používanie procesora–
nastavte,akchcetezobraziťvšetkyaktívne
procesy.
•Vynútiť vykresľovanie GPU–nastavte,
akchcetepoužívať2Dhardvérovú
akceleráciunazvýšeniegrafickéhovýkonu.
•Mierka animácie okna–vyberterýchlosť
otváraniaazatváraniakontextovýchokien.
•Mierka animácie prechodu–vyberte
rýchlosťprepínaniamedziobrazovkami.
APLIKÁCIE
•Neponechať aktivity–nastavte,ak
chceteukončiťspustenúaplikáciupri
spustenínovejaplikácie.
•Limit procesov v pozadí–nastavte,ak
chceteobmedziťpočetprocesov,ktoré
môžubyťspustenév pozadí.
•Zobraziť všetky ANR–nastavte
zariadenietak,abyvásupozorňovalona
nereagujúceaplikáciespustenév pozadí.
< Informácie o telefóne >
Prezritesiprávneinformácieaskontrolujte
stavtelefónuaverziusoftvéru.
75
Aktualizácia softvéru telefónu
Aktualizácia softvéru v mobilnom
telefóne LG z internetu
Ďalšieinformácieopoužívanítejtofunkcie
nájdetenastránkehttp://update.lgmobile.
comalebohttp://www.lg.com/common/
index.jsp vybertekrajinuajazyk.
Tátofunkciaumožňujepohodlneaktualizovať
firmvérvtelefónenanovšiuverziuz
internetubeztoho,abystemuselinavštíviť
servisnéstredisko.Tátofunkciabudek
dispozíciilenvtedy,akspoločnosťLGvytvorí
novúverziufirmvérudostupnúprevaše
zariadenie.
Keďžeprogramnaaktualizáciufirmvéru
vmobilnomtelefónevyžadujemaximálnu
pozornosťpoužívateľapočasceléhotrvania
procesuaktualizácie,skôrakobudete
postupovaťďalej,vždysiprečítajtevšetky
pokynyapoznámkyvkaždomkroku.Pozor
–priodpojenídátovéhokáblaUSBalebo
batériepočasaktualizáciemôžedôjsťk
vážnemupoškodeniumobilnéhotelefónu.
POZNÁMKA:SpoločnosťLGsi
vyhradzujeprávovytváraťaktualizácie
firmvéruibaprevybranémodelypodľa
vlastnéhouváženiaanezaručuje
dostupnosťnovšejverziefirmvérupre
všetkymodelytelefónov.
76
Aktualizácia softvéru mobilného telefónu
LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)
Pomocoutejtofunkciemôžetepohodlne
aktualizovaťsoftvértelefónunanovšiuverziu
prostredníctvomslužbyOTA,bezpotreby
pripájaťtelefónpomocoudátovéhokábla
USB.Tátofunkciabudekdispozíciilen
vtedy,akspoločnosťLGvytvorínovúverziu
firmvérudostupnúprevašezariadenie.
Najskôrmôžeteskontrolovaťverziusoftvéru
svojhomobilnéhotelefónucezpoložky:
Nastavenia systému>Informácie o
telefóne>Aktualizácia softvéru>
Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.
Aktualizáciumôžeteodložiťo 1 hodinu,
4hodiny,8 hodínalebo1 deň.V takom
prípadevásaplikáciapouplynutí
nastavenéhočasuupozornínapotrebu
aktualizácie.Aktualizáciumôžetevykonaťaj
manuálne.
POZNÁMKA:Tátofunkciazávisíod
poskytovateľasieťovýchslužieb,regiónu
alebokrajiny.
Technické špeciikácie
Vyrobenévrámcilicencieodspoločnosti
DolbyLaboratories.„Dolby“asymbol
dvojitéhoDsúobchodnéznačkyspoločnosti
DolbyLaboratories.
ObsahujeprehrávačAdobe®Flash®Player
alebotechnológiuAdobeAIR®poskytovanú
nazákladelicencieod spoločnostiAdobe
SystemsIncorporated.Autorsképrávo
©1995-2011.
vponukenastavenízariadenia.Ďalšie
informácieotom,akodokončiťregistráciu,
nájdetenalokalitevod.divx.com.
ObsahujecertifikáciuDivXCertified®
na prehrávanievideaDivX®s rozlíšenímaž
720pHDvrátaneprémiovéhoobsahu.
v rozlíšení
Dokážeprehrávaťvideo
až1920x1080.
DivX®,DivXCertified®apríslušnélogású
ochrannéznámkyspoločnostiDivX,Inc.a
používajúsana základelicencie.
DivX Mobile
INFORMÁCIEO VIDEUDIVX:DivX®
jeformátdigitálnehovideavytvorený
spoločnosťouDivX,Inc.Tentotelefónje
zariadenies oficiálnymcertifikátomDivX®,
ktoréprehrávavideovo formáteDivX.
Podrobnejšieinformácieasoftvérové
nástrojenakonvertovanievašichsúborovna
súboryDivXvideonájdetenastránkewww.
divx.com.
ČOJEDIVXVIDEO-ON-DEMAND:Toto
zariadeniescertifikátomDivXCertified®
musíbyťzaregistrované,abymohlo
prehrávaťzakúpenéfilmyvoformáteDivX
Video-on-Demand(VOD).Akchcetezískať
registračnýkód,nájditečasťDivXVOD
77
Príslušenstvo
PretelefónLG-P970jek dispozíciinasledujúcepríslušenstvo.
(Položky uvedené nižšie môžu byť voliteľné.)
Nabíjačka
Batéria
Dátový kábel
Pripojteváštelefón
LG-P970k počítaču.
Návod na používanie
Získajteviacinformácií
o telefóneLG-P970.
Stereofónna
slúchadlová súprava
POZNÁMKA:
•VždypoužívajteoriginálnepríslušenstvoznačkyLG.
•Porušenietohtoodporúčaniamôževiesťkneplatnostizáruky.
•Vrôznychoblastiachsapríslušenstvomôželíšiť.
78
Riešenie problémov
Tátokapitolazahŕňaniektoréproblémy,sktorýmisamôžetestretnúťpočaspoužívania
telefónu.Niektoréproblémyvyžadujútelefonátposkytovateľovislužieb,aleväčšinuznich
odstrániteľahkoajsami.
Správa
Chybakarty
SIM
Možné príčiny
VtelefóneniejeSIMkarta
alebojenesprávnevložená.
Možné riešenia
Uistitesa,žestekartuSIMvložili
správne.
Presuňtesakoknualebonavoľné
priestranstvo.Pozritesimapupokrytia
sieťovéhooperátora.
Žiadnesieťové Jeslabýsignálalebosa
nachádzatemimosiete
pripojenie/
Skontrolujte,čijekartaSIMstaršiaako6
strataspojenia operátora.
až12mesiacov.Akáno,vymeňtekartu
sosieťou
Operátoraplikovalnovéslužby. SIMv najbližšejpobočkevášhosieťového
operátora.Obráťtesanaposkytovateľa
služieb.
Akchcetezmeniť
bezpečnostnýkód,nový
Akkódzabudnete,kontaktujtevášho
Kódysa
kódmusítepotvrdiťjeho
poskytovateľaslužieb.
nezhodujú
opätovnýmzadaním.
Dvazadanékódynesúhlasia.
Niejepodporovaná
Aplikáciasa
poskytovateľomslužiebalebo Obráťtesanaposkytovateľaslužieb.
nedánastaviť
jepotrebnáregistrácia.
Chybavytáčania
Neoverenánovásieť.
VloženánovákartaSIM.
Skontrolujtenovéobmedzenia.
Hovoryniesú
Dosiahnutýpredplatenýlimit Obráťtesanaposkytovateľaslužieb
kdispozícii
poplatkov.
alebovynulujtelimitpomocoukódu
PIN2.
79
Riešenie problémov
Správa
Telefónsa
nedázapnúť
Možné príčiny
TlačidloZap./Vyp.bolo
stlačenépríliškrátko.
Batérianiejenabitá.
Chybnábatéria
JezapnutáfunkciaPevné
vytáčanéčíslo.
Možné riešenia
StlačtetlačidloZap./Vyp.aspoňnadve
sekundy.
Nabitebatériu.Skontrolujteindikátor
nabíjanianadispleji.
Očistitekontaktybatérie.
Nabitebatériu.
Uistitesa,žesatelefónnabíjapri
normálnejteplote.
Skontrolujtenabíjačkuapripojeniek
telefónu.Skontrolujtekontaktybatérieav
prípadepotrebyichočistite.
Nabíjačkuzapojtedoinejzásuvky.
Vymeňtenabíjačku.
Používajtelenoriginálnepríslušenstvo
spoločnostiLG.
Vymeňtebatériu.
SkontrolujteponukuNastaveniaafunkciu
vypnite.
Pamäťjeplná
Ztelefónuvymažteniektorésprávy.
Nepodporovanýformátsúboru
Skontrolujteformátysúborov,ktorémôžu
byťpodporované.
Kontaktybatériesúšpinavé.
Batérianiejenabitá.
Vonkajšiateplotajepríliš
vysokáalebonízka.
Chyba
nabíjania
Problémskontaktmi
Žiadnenapätie
Chybnánabíjačka
Nesprávnanabíjačka
Nepovolené
číslo
Nemožno
odoslať
resp.prijať
správuSMSs
obrázkom
Súbory
nemožno
otvoriť
80
Správa
KartaSD
nefunguje
Priprijímaní
hovorusa
obrazovka
nezapne.
Žiadenzvuk
Zavesenie
alebo
zamrznutie
Možné príčiny
Možné riešenia
Skontrolujtesúborovýsystémkarty
Podporujesasúborovýsystém
SDpomocoučítačkykarietalebo
FAT16,FAT32
naformátujtekartuSDpomocoutelefónu.
Akpoužívateochrannýfilmalebopuzdro,
Problémsosnímačom
skontrolujte,činezakrývaoblasťokolo
blízkosti
snímačablízkosti.Uistitesa,žejeokolie
snímačablízkostičisté.
Skontrolujtestavnastaveníponuky
Vibračnýrežim
zvukovapresvedčtesa,činiejeaktívny
vibračnýalebotichýrežim.
Vybertebatériu,znovajuvložteazapnite
telefón.
Prerušovanýproblémso
softvérom
Pokústesaspustiťslužbunaaktualizáciu
softvéruprostredníctvomwebovejlokality.
81
Najčastejšie otázky
Skôrakotelefónprinesietedoservisnéhostrediskaalebozavolátezástupcoviservisného
strediska,overtesi,činiektorýzproblémovsvašímtelefónomniejeopísanývtejtočasti
návodunapoužívanie.
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
BT
Bluetooth
Zariadenia
Akéfunkciesúdostupné
cezBluetooth?
Kvôlizdieľaniuobrázkov,videí,kontaktov
atď.môžetepripojiťv ponukeGaléria/
KontaktyzvukovézariadenieBluetooth,ako
jestereofónnaalebomonofónnaslúchadlová
súpravaalebosúpravadoautomobilu..Ak
jeserverFTPpripojenýkukompatibilnému
zariadeniu,môžetetiežzdieľaťobsahuložený
naúložnommédiu(internápamäťalebo
kartaSD).
BT
Bluetooth
Slúchadlá
Akjemojaslúchadlová
súpravapripojená,
môžempočúvaťhudbu
prostredníctvomkáblových
slúchadiel(3,5mm)?
Keďjeslúchadlovásúpravapripojená,všetky
systémovézvukysaprehrávajúcezňu.V
dôsledkutohonebudetemôcťpočúvaťhudbu
cezkáblovéslúchadlá.
Akojemožnézálohovať
kontakty?
Údajekontaktovjemožnésynchronizovať
medzitelefónomaslužbouGmail™.
Údaje
Kontakty
Zálohovanie
Jemožnénastaviť
Údaje
jednosmernú
Dostupnájelenobojsmernásynchronizácia.
Synchronizácia synchronizáciusoslužbou
Gmail?
82
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
Schránkanaprijatésprávysasynchronizuje
Jemožnésynchronizovať automaticky.Ostatnépriečinkymôžete
Údaje
všetkye-mailové
zobraziťdotykomnatlačidloPonuka,
Synchronizácia priečinky?
dotykomnapoložkuPriečinkyazvolením
príslušnéhopriečinka.
Služba
Google™ Musímsaprihlásiťku
kontuGmailprikaždom
Prihláseniek prístupekslužbeGmail?
službeGmail
KeďsarazprihlásitekslužbeGmail,viackrát
saužnemusíteprihlasovať.
Služba
Jemožnéfiltrovať
Google
e-maily?
KontoGoogle
Nie,tentotelefónfiltrovaniee-mailov
nepodporuje.
Funkcia
telefónu
E-mail
Funkcia
telefónu
Vyzváňacítón
Funkcia
telefónu
Čassprávy
Čosastane,keďspustím
inúaplikáciupočas
E-mailsaautomatickyuložíakokoncept.
písaniae-mailu?
Existujenejaké
obmedzenieveľkosti
Veľkosťsúboruniejeobmedzená.
súboru,akchcempoužiť
súborMP3akozvonenie?
Môjtelefónnezobrazuje
časprijatiasprávstarších Časprijatiasprávsabudezobrazovaťlenpre
ako24hodín.Akoto
správyprijatévaktuálnydeň.
zmením?
Funkcia
Akájemaximálna
telefónu
podporovanáveľkosť
KartamicroSD pamäťovejkarty?
Kompatibilnésú32GBpamäťovékarty.
83
Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Navigácia
Otázka
Odpoveď
Nainštalovaťapoužívaťmôžeteľubovoľnú
Jemožnédotelefónu
aplikáciu,ktorájedostupnávrámcislužby
nainštalovaťinúnavigačnú
PlayStoreajekompatibilnáspríslušným
aplikáciu?
zariadením.
Funkcia
Jemožnésynchronizovať Synchronizovaťmožnolenkontaktyzo
telefónu
mojekontaktyzovšetkých serverovGmailaMSExchange(podnikový
Synchronizácia mojiche-mailovýchkont? e-mailovýserver).
Funkcia
telefónu
Čakaniea
pauza
Jemožnéuložiťkontakt
sčakanímapauzou
obsiahnutýmivčísle?
AksteprenieslikontaktsfunkciamiWaP
uloženýmivčísle,tietofunkcienebudete
môcťpoužívať.Každéčíslobudetemusieť
uložiťznova.
Akouložiťčakanieapauzu:
1.Nazákladnejobrazovkesadotkniteikony
Telefón .
2.Vytočtečísloapotomsadotknitetlačidla
Ponuka.
3.DotknitesapoložkyPridať 2-sek.
pozastaveniealeboPridať čakanie.
Funkcia
Akýmibezpečnostnými
Telefónmôžetenastaviťtak,abypred
telefónu
funkciamidisponujetento sprístupnenímapoužívanímbolopotrebné
zadaťvzorodomknutia.
Zabezpečenie telefón?
84
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Vzor
odomknutia
Otázka
Akovytvorímvzor
odomknutia?
Odpoveď
1.Nazákladnejobrazovkesadotknitetlačidla
Ponuka.
2.DotknitesapoložiekNastaveniasystému
>Uzamknutie obrazovky.
3.DotknitesapoložiekVybrať zámku
obrazovky>Vzor.Priprvompoužití
tejtofunkciesazobrazíkrátkynávodna
vytvorenievzorunaodomknutie.
4.Vytvortehotak,ženajskôrvzornačrtnete
razapotomnaoverenieešteraz.
Potrebné bezpečnostné opatrenia pri
používaní uzamknutia vzorom.
Jeveľmidôležité,abystesizapamätalivzor
naodomknutie,ktorýstenastavili.Akpäťkrát
použijetenesprávnyvzor,prístupdovášho
telefónusazablokuje.Nazadanievzoruna
odomknutie,kóduPINaleboheslamátepäť
pokusov.Akstevyužilivšetkých5možností,
môžetesaotoznovapokúsiťo30sekúnd.
(Prípadne,akstenastavilizáložnýkódPIN,
môžetenaodomknutievzorupoužiťzáložný
kódPIN.)
85
Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória
Funkcia
telefónu
Vzor
odomknutia
86
Otázka
Odpoveď
Ak ste zabudli vzor:
Akstesaprostredníctvomtelefónuprihlásili
dokontaGooglea5-krátzadalinesprávny
vzor,dotknitesatlačidlaZabudnutývzor.
Potomsamusíteprihlásiťdosvojhokonta
Google,abystemohliodomknúťtelefón.
AkstesivtelefónenevytvorilikontoGoogle
alebostehozabudli,musítevykonať
obnoveniepôvodnéhonastavenia.
Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie
nastavení z výroby, všetky aplikácie a
Akomámpostupovať,ak údaje používateľa sa odstránia. Pred
vykonaním obnovenia nastavení z výroby
zabudnemsvojvzorna
odomknutieav telefóne nezabudnite zálohovať všetky dôležité
údaje.
somsinevytvorilkonto
Google?
Akouskutočniťobnovupredvolených
výrobnýchhodnôt:
1.Keďjetelefónvypnutý,ľavourukoustlačte
apodržtetlačidlo zníženia hlasitosti+
tlačidlo Zapnúť.
2.KeďsarozsvietiindikátorLEDv spodnej
častitelefónu,uvoľnitetlačidlo zníženia
hlasitosti + tlačidlo Zapnúťazároveň
stlačteapodržtetlačidloDomov(približne
na2 sekundy).
3.Telefónsazapneaokamžitespustíobnovu
pôvodnýchnastavenízvýroby.
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
4.KeďsanaobrazovkezobrazílogoLG,
držtetlačidláeštepribližnedvesekundy
apotomichvšetkynarazuvoľniteešte
predtým,akologoLGzmizne.
Telefónaspoňjednuminútunepoužívajte,
kýmsanevykonáobnoveniepôvodného
nastavenia.Potommôžetetelefónznova
zapnúť.
Funkcia
telefónu
Pamäť
Funkcia
telefónu
Podpora
jazykov
Funkcia
telefónu
VPN
Budemnejakým
spôsobomupozornenýna Áno,budeteotominformovaní.
to,žejepamäťplná?
Dásazmeniťjazyk?
Telefónjemožnépoužívaťvmultilingválnom
režime.
Zmenajazyka:
1.Nazákladnejobrazovkesadotknite
tlačidlaPonukaapoložkyNastavenia
systému.
2.DotknitesapoložiekJazyk a vstup>
Vybrať jazyk.
3.Dotknitesapožadovanéhojazyka.
AkonastavímsieťVPN?
KonfiguráciaprístupuksietiVPNsaodlišujev
závislostiodpríslušnejspoločnosti.Akchcete
nakonfigurovaťvtelefóneprístupksietiVPN,
musítesiobstaraťúdajeodsprávcusiete
vašejspoločnosti.
87
Najčastejšie otázky
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
1.Nazákladnejobrazovkestlačtetlačidlo
Ponuka.
Po15sekundáchsamoja 2.DotknitesapoložiekNastavenia systému
Funkcia
obrazovkavypne.Ako
telefónu
>Displej.
môžemzmeniťčasový
Časovýlimit interval,poktoromsa
3.Vnastaveniachdisplejasadotknitepoložky
obrazovky
Časový limit obrazovky.
vypnepodsvietenie?
4.Dotknitesapožadovanejdobypodsvietenia
obrazovky.
88
Funkcia
telefónu
Wi-Fia3G
Pripoužívanídátovéhorozhraniaváštelefón
môžeuprednostniťWi-Fipripojenie(akje
Keďjesúčasnedostupná rozhranieWi-Fivtelefónezapnuté).Na
prepínaniemedziuvedenýmispôsobmi
sieťWi-Fiaj3G,ktorú
pripojeniavšaknebudetenijakupozorňovaní.
znichbudemôjtelefón
využívať?
Akchcetezistiť,ktorézosieťovýchrozhraní
saprávevyužíva,vyhľadajtepríslušnúikonu
3GaleboWi-Fivhornejčastiobrazovky.
Funkcia
telefónu
Základná
obrazovka
Jemožnéodstrániť
aplikáciuzozákladnej
obrazovky?
Áno.Stačí,aksadotkneteikonyapodržíte
ju,kýmsavstredehornejčastiobrazovky
nezobrazíikonaodpadkovéhokoša.Potom
bezzdvihnutiaprstapresuňteikonudo
odpadovéhokoša.
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
Funkcia
telefónu
Aplikácia
1.Nazákladnejobrazovkestlačtetlačidlo
Ponuka.
Prevzalsomaplikáciu,
2.DotknitesapoložiekNastavenia aplikácie
ktoránepracujespoľahlivo.
> Prevzaté.
Akojuodstránim?
3.Dotknitesaaplikácieapotomsadotknite
položkyOdinštalovať.
Funkcia
telefónu
Nabíjačka
Jemožnénabíjaťtelefón
pomocoukáblaUSBbez
inštaláciepríslušného
ovládačaUSB?
Áno,telefónsabudecezkábelUSBnabíjať
bezohľadunato,čisúpríslušnéovládače
nainštalovanéalebonie.
Funkcia
telefónu
Budík
Môžemnazvukbudíka
používaťsvojehudobné
súbory?
Áno.Pouloženíhudobnéhosúboruvpodobe
zvoneniahomôžetepoužiťakozvukbudíka.
1.Dotknitesaapodržteskladbuvzozname
knižnice.Pootvoreníponukysadotknite
položkyNastaviť ako vyzváňanie.
2.Naobrazovkenastaveniabudíkavyberte
skladbuakozvonenie.
Funkcia
telefónu
Budík
Zazniemôjbudíkajv
prípade,akjetelefón
vypnutý?
Nie,tátofunkciasanepodporuje.
Funkcia
telefónu
Budík
Akjehlasitosťzvonenia
nastavenánamožnosť
Vyp.aleboVibrovať,
budempočuťbudík?
Vášbudíkjenaprogramovanýtak,abyzaznel
ajvtýchtoprípadoch.
89
Najčastejšie otázky
90
Kategória
Podkategória
Otázka
Odpoveď
Riešenie
obnovy
Tvrdýreset
(obnovenie
nastaveníz
výroby)
Akvykonámobnovenie
nastavenízvýrobyv
prípade,aksanemôžem
dostaťdoponuky
nastavenítelefónu?
Aksaneobnovípôvodnýstavtelefónu,
použitenainicializáciuzariadeniafunkciu
obnoveniapôvodnéhonastavenia(obnovenie
nastaveníz výroby).
ENGLISH
LG-P970 User Guide
This guide helps you to get started using your phone.
•Someofthecontentsofthismanual
maynotapplytoyourphone,
dependingonthesoftwareandyour
serviceprovider.
•Thishandsetisnotsuitableforpeople
whohaveavisualimpairmentdueto
thetouchscreenkeyboard.
•Copyright©2013LGElectronics,
Inc.Allrightsreserved.LGandthe
LGlogoareregisteredtrademarksof
LGGroupanditsrelatedentities.All
othertrademarksarethepropertyof
theirrespectiveowners.
•Google™,GoogleMaps™,Gmail™,
YouTube™,andGoogleTalk™are
trademarksofGoogle,Inc.
Getting to know your phone
Before you start using the phone, please read this!
Pleasechecktoseewhetheranyproblems
youencounteredwithyourphoneare
describedinthissectionbeforetakingthe
phoneinforserviceorcallingaservice
representative.
Extending your phone's battery life:
•Turnoffradiocommunicationsyouarenot
using.IfyouarenotusingWi-Fi,Bluetooth
orGPS,turnthemoff.
•Reducescreenbrightnessandseta
shorterscreentimeout.
1. Phone memory
•TurnoffautomaticsyncingforGmail™,
Inordertomakemorememoryavailable,
Calendar,Contactsandotherapplications.
youwillhavetomanageyourapplications
anddeletesomedata,suchasapplications •Someapplicationsyouhavedownloaded
mayreducebatterypower.
ormessages.
To
check the battery power level:
To uninstall applications:
•Touch >System settings > About
1 Touch >System settings>Apps
phoneunderSYSTEM>Battery
fromtheDEVICEcategory.
Thebatterystatus(chargingornotcharging)
2 Onceallapplicationsappear,scrollto
andlevel(percentagecharged)are
andselecttheapplicationyouwantto
displayed.
uninstall.
To monitor and control how battery
3 TouchUninstall.
power is being used:
2. Optimising battery life
•Touch >System settings > Power
Extendyourbattery'slifebetweencharges
SaverfromtheDEVICE>Battery use
byturningofffeaturesthatyoudon'tneedto
categoryunderBATTERYINFORMATION.
havingrunningconstantlyinthebackground.
Youcanmonitorhowapplicationsand
systemresourcesconsumebatterypower.
2
Batteryusagetimeisdisplayedonthe
screen.Ittellsyouhowlongithasbeen
sinceyoulastconnectedyourphonetoa
powersourceor,ifcurrentlyconnected,how
longthephonewaslastrunningonbattery
power.Thescreenshowstheapplicationsor
servicesusingbatterypower,listedinorder
fromthegreatesttosmallestamountused.
3. Using folders
Youcancombineseveralappiconsina
folder.Droponeappiconoveranotheron
aHomescreen,andthetwoiconswillbe
combined.
NOTE:Afteryouopenanapp,youcan
usuallyadjustitssettingsbychoosing
itemsfromitsMenuiconnearthetopor
bottomofthescreen.
4. Before installing an open
source application and OS
WARNING
IfyouinstallanduseanOSotherthan
theoneprovidedbythemanufacturer,it
maycauseyourphonetomalfunction.
Inaddition,yourphonewillnolongerbe
coveredbythewarranty.
WARNING
Toprotectyourphoneandpersonaldata,
onlydownloadapplicationsfromtrusted
sources,suchasGooglePlay.Ifthere
areimproperlyinstalledapplicationson
yourphone,itmaynotworknormally
oraseriouserrormayoccur.Youmust
uninstallthoseapplicationsandall
associateddataandsettingsfromthe
phone.
5. Using the hard reset
(factory reset)
Ifyourphonedoesnotrestoretotheoriginal
condition,useahardreset(factoryreset)to
initialiseit.
1 Touch >System settings>Backup
& reset>Factory data reset>Reset
phone.(Ifyouwanttoerasealldataon
phone'sSDcard,checkErase SD card
box)
2 Thephonewillturnonandperforma
factoryresetimmediately.
Donotoperateyourphoneforatleasta
minute,whilethehardresetiscarriedout.
Youwillthenbeabletoswitchyourphone
backon.
3
Getting to know your phone
WARNING
Ifyouperformahardreset,alluser
applications,userdataandDRM
licenceswillbedeleted.Please
remembertobackupanyimportantdata
beforeperformingaHardReset.
7. Installing PC software
(LG PC Suite)
TheLGPCSuiteisasoftwarepackagethat
helpsyouconnectyourdevicetoaPCviaa
USBcableandWi-Fi.Onceconnected,you
canusethefunctionsofyourdevicefrom
yourPC.
With the LG PC Suite software, you can...
6. Opening and switching
•Manageandplayyourmediacontent
applications
(music,movies,pictures)onyourPC.
MultitaskingiseasywithAndroidbecause
•Sendmultimediacontenttoyourdevice.
youcankeepmorethanoneapplication
•Synchronisedata(schedules,contacts,
runningatthesametime.There'sno
bookmarks)betweenyourdeviceandPC.
needtoquitanapplicationbeforeopening
•Backuptheapplicationsinyourdevice.
another.Useandswitchbetweenseveral
•Updatethesoftwareinyourdevice.
openapplications.Androidmanageseach
•Backupandrestorethedevice.
application,stoppingandstartingthemas
neededtoensurethatidleapplicationsdon't •PlaymultimediacontentfromyourPCon
consumeresourcesunnecessarily.
yourdevice.
To view the list of recently used
NOTE:Youcanusetheapplication's
applications:
Helpmenutofindouthowtouseyour
SimplypressandholdtheHomekey.
LGPCSuitesoftware.
To stop applications:
1 Touch >System settings>Apps
Installing the LG PC Suite software
from the DEVICE > RUNNING tab.
TheLGPCSuitesoftwarecanbe
2 Scrollandtouchthedesiredapplication
downloadedfromtheLGwebpage.
andtouchStoptostopit.
1 Gotowww.lg.comandselectacountryof
yourchoice.
4
2 GotoSupport>Mobile PhoneSupport
>SelecttheModel(LG-P970).
3 ClickPC SyncfromDownload,and
clickWINDOW PC Sync Downloadto
downloadtheLG PC Suitesoftware.
System Requirements for the LG PC
Suite software
•OS:WindowsXP32bit(ServicePack2),
WindowsVista32bit/64bit,Windows7
32bit/64bit
•CPU:1GHz(orfaster)processors
•Memory:512MB(ormore)RAM
•Graphiccard:1024x768resolution,
32-bitcolour(orhigher)
•HDD:100MB(ormore)freeharddisk
space(morefreeharddiskspacemaybe
neededdependingonthevolumeofdata
stored)
•Requiredsoftware:LGintegrateddrivers
NOTE:LG integrated USB driver
LGintegratedUSBdriverisrequiredto
connectanLGdeviceandPCandis
installedautomaticallywhenyouinstall
theLGPCSuitesoftware.
8. Synchronising your phone to a
computer
DatafromyourdeviceandPCcanbe
synchronisedeasilyusingtheLGPC
Suitesoftware.Contacts,schedules,and
bookmarkscanbesynchronised.
Theprocedureisasfollows:
1 ConnectyourdevicetoyourPC(usea
USBcableorWi-Ficonnection).
2 Afterconnection,runtheprogram
andselectthedevicesectionfromthe
categoryontheleftsideofthescreen.
3 Click[Personalinformation]toselectit.
4 Tickthecheckboxesofthecontentyou
wanttosynchronise,andclicktheSync
button.
9. Synchronising your phone to a
computer via USB
NOTE:Tosynchroniseyourphonewith
yourPCusingtheUSBcable,youneed
toinstallLGPCSuiteonyourPC.
Pleaserefertopreviouspagestoinstall
LGPCSuite.
5
Getting to know your phone
1 Touch >System settings>
StoragefromtheDEVICEtabtocheck
outthestoragemedia.(Ifyouwantto
transferfilestoorfromamemorycard,
insertamemorycardintothephone.)
2 ConnectthephonetoyourPCusingthe
USBcable.
3 TheUSBconnectionmodelistwill
appear;selecttheMedia sync (MTP)
option.
4 Opentheremovablememoryfolderon
yourPC.Youcanviewthemassstorage
contentonyourPCandtransferthefiles.
5 CopythefilesfromyourPCtothedrive
folder.
6 Selectthechargeonlyoptionto
disconnectthephone.
TIP!TousethemicroSDcardonyour
phoneagain,youneedtoopenthe
notificationdrawerandtouch >
Charge only.
To disconnect your phone from the
computer:
Openthenotificationdrawerandtouch
>Charge onlytodisconnectyour
phonefromthecomputersafely.
6
10. Hold your phone upright
Holdyourmobilephonevertically,asyou
wouldaregularphone.TheLG-P970hasan
internalantenna.Becarefulnottoscratchor
damagethebackofthephone,asthismay
affectperformance.
Whilemaking/receivingcallsorsending/
receivingdata,avoidholdingthelowerpart
ofthephonewheretheantennaislocated.
Doingsomayaffectcallquality.
11. When the screen freezes
If the screen freezes or the phone does
not respond when you try to operate it:
Removethebattery,reinsertit,thenturnthe
phoneon.
OR
PressandholdthePower/Lockkeyfor
10secondstoturnitoff.
Ifitstilldoesnotwork,pleasecontactthe
servicecentre.
Device components
Toturnonthephone,pressandholdthePowerkeyfor3seconds.
Toturnoffthephone,pressandholdthePowerkeyfor3seconds,touchPower offand
touchOK.
EarMic
Proximity Sensor
Home key
-Returntohomefromany
screen.
Menu key
-Checkwhatoptionsare
available.
Microphone
Power/Lock key
-Switchyourphoneon/offby
pressingandholdingthiskey.
-Pressandlockthescreen.
Back key
-Returntothepreviousscreen.
Search key
-Searchthewebandcontents
inyourphone.
NOTE: Proximity sensor
Whenreceivingandmakingcalls,theproximitysensorautomaticallyturnsthebacklight
offandlocksthetouchscreenbysensingwhenthephoneisnearyourear.Thisextends
batterylifeandpreventsyoufromunintentionallyactivatingthetouchscreenduring
calls.
WARNING
DonotcovertheLCDproximitysensorwithprotectivefilm.Thiscouldcausethesensor
tomalfunction.
7
Getting to know your phone
TIP!TouchtheMenukeywheneveryoutapanapplicationtocheckwhatoptionsare
available.
IftheLG-P970displayserrormessageswhenyouuseit,orifyoucannotturniton,
removethebattery,putitbackin,thenturnitonafter5seconds.
Microphone
Stereo earphone connector
Charger, micro USB cable
connector
Power/Lock key
Volume keys
-Onthehomescreen:controlringervolume.
-Duringacall:controlyourearpiecevolume.
-Whenplayingatrack:controlvolumecontinuously.
3D Motion Gesture key (G-key)
-Easytoactivatefeaturesinstantlybytilting,shakingor
tappingthephone.
microSD memory card slot
Back cover
Camera lens
SIM card slot
Battery
Speaker
8
Your Home screen
Notification drawer
Thenotificationdrawerrunsacrossthetop
ofyourscreen.
QuickMemo
Sound
Data Bluetooth
connectivity
Edit
To customise the notification
panel
Youcancustomisethenotificationpanelto
matchyourpreferences.
To rearrange items on the notification
panel
Touch .Then,youcancheckand
rearrangeitemsonthenotificationpanel.
To view further notification settings
Touch > .
Youcanaddandremovetheitemsonthe
notificationpanellikeSoundprofile,Wi-Fi,
Bluetooth,Airplanemode,andsoon.
Touchandslidethenotificationdrawerdown
withyourfinger.
Touch > tomanagetheNotifications.
HereyoucancheckandmanageSound,
Wi-Fi,Bluetooth,Airplanemode,Accounts&
sync,Auto-rotatescreen,Brightness,Data
enabled,GPS,PortableWi-FiHotspot,and
soon.
Viewing the status bar
Thestatusbarusesdifferenticonstodisplay
phoneinformationsuchassignalstrength,
newmessages,batterylife,andactive
Bluetoothanddataconnections.
9
Your Home screen
Belowisatableexplainingthemeaningof
iconsyou'relikelytoseeinthestatusbar.
Icon
Description
Description
Batteryischarging
NoSIMcard
PhoneisconnectedtoPCvia
USBcable
Nosignal
Downloadingdata
QuickMemo
Uploadingdata
Airplanemode
GPSon
ConnectedtoaWi-Finetwork
ReceivinglocationdatafromGPS
Wiredheadset
On-ScreenPhoneconnected
Callinprogress
morenotificationsnotdisplayed
Speakerphone
Dataissyncing
Phonemicrophoneismuted
Downloadcompleted
Missedcall
Newemail
ConnectedtoaBluetoothdevice
NewGoogleTalkmessage
Systemwarning
Newmessage
Alarmisset
FMradioturnedoninthe
background
Newvoicemail
USBtetheringisactive
Ringerissilenced
PortableWi-Fihotspotisactive
Vibratemode
BothUSBtetheringandportable
hotspotareactive
Batteryfullycharged
10
Icon
Google account set up
Whenyoufirstturnonyourphone,youhave
theopportunitytoactivatethenetwork,to
signintoyourGoogleAccountandtodecide
howyouwanttousesomeGoogleservices.
To set up your Google account:
•SignintoaGoogleAccountfromthe
promptedsetupscreen.
OR
•Touch >Appstab>selectaGoogle
application(suchasGmail)>selectNew
tocreateanewaccount.
IfyouhaveaGoogleaccount,touch
Existing,enteryouremailaddressand
password,thentouchSign in.
OnceyouhavesetupyourGoogleaccount
onyourphone,yourphoneautomatically
synchroniseswithyourGoogleaccounton
theweb.
Yourphoneissynchronisedwithyour
contacts,Gmailmessages,Calendar
eventsandotherinformationfromthese
applicationsandservicesontheweb.(This
dependsonyoursynchronisationsettings.)
Aftersigningin,youcanuseGmail™and
takeadvantageofGoogleservicesonyour
phone.
11
Connecting to Networks and Devices
Wi-Fi
WithWi-Fi,youcanusehigh-speedInternet
accesswithinthecoverageofthewireless
accesspoint(AP).EnjoywirelessInternet
usingWi-Fi,withoutextracharges.
Connecting to Wi-Fi networks
TouseWi-Fionyourphone,youneedto
accessawirelessaccesspointor‘hotspot’.
Someaccesspointsareopenandyoucan
simplyconnecttothem.Othersarehidden
orusesecurityfeatures;youmustconfigure
yourphonetobeabletoconnecttothem.
TurnoffWi-Fiwhenyou'renotusingitto
extendthelifeofyourbattery.
NOTE:IfyouareoutoftheWi-Fizone
orhavesetWi-FitoOFF,additional
chargesmaybeappliedbyyourmobile
operatorformobiledatause.
Turning Wi-Fi on and connecting to a
Wi-Fi network
1 Touch >System settings>Wi-Fi
fromtheWIRELESS&NETWORKStab.
2 SetWi-FitoONtoturnitonandstart
scanningforavailableWi-Finetworks.
3 TaptheWi-Fimenuagaintoseealistof
activeandin-rangeWi-Finetworks.
•Securednetworksareindicatedbya
lockicon.
12
4 Touchanetworktoconnecttoit.
•Ifthenetworkisopen,youareasked
toconfirmthatyouwanttoconnectto
thatnetworkbytouchingConnect.
•Ifthenetworkissecured,youare
promptedtoenterapasswordor
othercredentials.(Askyournetwork
administratorfordetails)
5 Thestatusbardisplaysiconsthatindicate
Wi-Fistatus.
Bluetooth
YoucanuseBluetoothtosenddataby
runningacorrespondingapplication,not
fromtheBluetoothmenuasonmostother
mobilephones.
NOTE:
•LGisnotresponsiblefortheloss,
interceptionormisuseofdatasent
orreceivedviatheBluetoothwireless
feature.
•Alwaysensurethatyoushareand
receivedatawithdevicesthatare
trustedandproperlysecured.Ifthere
areobstaclesbetweenthedevices,the
operatingdistancemaybereduced.
•Somedevices,especiallythose
thatarenottestedorapprovedby
BluetoothSIG,maybeincompatible
withyourdevice.
Turning on Bluetooth and pairing up your
phone with a Bluetooth device
Youmustpairupyourdevicewithanother
devicebeforeyouconnecttoit.
1 Touch >System settings>Set
BluetoothtoONfromtheWIRELESS&
NETWORKStab.
2 TaptheBluetoothmenuagain.Your
phonewillscanforanddisplaytheIDs
ofallavailableBluetoothdevicesthatare
inrange.Ifthedeviceyouwanttopair
withisn'tonthelist,makesurethetarget
deviceissettobediscoverable,thentap
Search for devicesagain.
3 Choosethedeviceyouwanttopairup
withfromthelist.
Oncetheparingissuccessful,yourdevice
willconnecttothedevice.
Send data using the Bluetooth wireless
feature
1 Selectafileoritem,suchasacontact,
calendarevent,ormediafile,froman
appropriateapplicationorDownloads.
2 Selectanoptionforsendingdatavia
Bluetooth.
NOTE:Somedevices,especially
headsetsorhands-freecarkits,may
haveafixedBluetoothPIN,suchas
0000.IftheotherdevicehasaPIN,you
mustenterit.
NOTE:Toselectthelengthoftimethat
yourdevicewillbevisible,touch >
Visibility timeout.
NOTE:Themethodforselectingan
optionmayvarybydatatype.
3 SearchforandpairwithaBluetoothenableddevice.
Receive data using the Bluetooth
wireless feature
1 Touch >System settings>Set
BluetoothtoONandtouchMake phone
visibletobevisibleonotherdevices.
2 SelectPairtoconfirmthatyouarewilling
toreceivedatafromthedevice.
13
Camera
ToopentheCameraapplication,tapApps Key
>Camera
.
Getting to know the viewfinder
Brightness–Thisdefinesandcontrolstheamountofsunlightenteringthelens.
Slidethebrightnessindicatoralongthebar,towards“-”foralowerbrightnessimage,
ortowards“+”forahigherbrightnessimage.
Cheese shutter–SayCheesewhenyougetreadytotakeaphoto.
Camera Switch–Allowsyoutoswitchbetweenthefront-facingandback-facing
cameras.
Video mode–Touchthisicontoswitchto
videomode.
Capture –Allowsyoutotakeaphoto.
Gallery–Thisenablesyoutoaccessyour
savedphotosandvideoswithinthecamera
mode.SimplytapandyourGallerywillappear
onthescreen.
Settings –Tapthisicontoopenthesettingsmenu.
Shot mode –ChoosefromNormal, PanoramaorContinuous shot.
14
Video camera
Getting to know the viewfinder
Brightness–Thisdefinesandcontrolstheamountofsunlightenteringthelens.Slide
thebrightnessindicatoralongthebar,towards“-”foralowerbrightnessvideo,or
towards“+”forahigherbrightnessvideo.
Zoom–Zoominorzoomout.
Camera Switch–Allowsyoutoswitchbetweenthefront-facingandback-facing
cameras.
Camera mode–Touchthisicontoswitchto
cameramode.
Start recording–Allowsyoutostart
recording.
Gallery–Thisenablesyoutoaccessyour
savedphotosandvideosfromwithinthevideo
cameramode.SimplytapandyourGallerywill
appearonthescreen.
Settings–Tapthisicontoopenthesettingsmenu.
Flash–Allowsyouturnontheflashwhenrecordingvideoinadarkplace.
15
Download

LG-P970