A
B
Názov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
Projektant:
Stupeň:
Dátum:
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
APARTMÁNOVÝ DOM
Ulica Vážská,
Piešťany, kat. územie Piešťany, parc. č. 8161/1, 8161/2, 8162
Milín Kaňuščák a Andrea Kaňuščáková
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Ing. arch. Juraj Duška, autorizovaný architekt,
Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava
Projekt pre Stavebné povolenie
12/2010
A/
SPRIEVODNÁ SPRÁVA
1/ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA
Názov stavby:
Miesto stavby:
Investor:
Projektant:
Autorský kolektív:
APARTMÁNOVÝ DOM
Ulica Vážská,
Piešťany, kat. územie Piešťany, parc. č. 8161/1, 8161/2, 8162
Milín Kaňuščák a Andrea Kaňuščáková
Pri starom letisku 17, 831 07 Bratislava
Ing. arch. Juraj Duška, autorizovaný architekt,
Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava
Architektúra
Ing. arch. Juraj Duška
Ing. arch. Peter Hrbáček
Statika
Ing. Peter Čičmanec
Zdravotechnika
Ing. Marian Trník
Vykurovanie
Ing. Rastislav Procházka
Elektroinštalácia
ENERMONT s.r.o.
Požiarna ochrana
Ing. Ján Čokyna
2/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY
Zámerom investora je vybudovať v Piešťanoch, kat. území Piešťany na pozemku č. 8161/1,
8161/2, 8162 apartmánový dom. Na pozemku sa nachádza existujúci rodinný dom- (dvojdom), ktorý sa odstráni na zaklade zlého technického stavu. Na jeho mieste (na pôvodných
základov) sa postaví novostavba. Stavba pozostáva z dvoch podlaží_ prízemie a podkrovie.
V objekte sa nachádzajú 4 byty určené na prechodné bývanie a jeden priestor na prenájom.
Na pozemku je vytvorených 5 parkovacích miest umiestnených vo dvore pozemku.
3/ PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV
-
územný plán mesta Piešťany
digitálna katastrálna mapa lokality
obhliadka objektu a lokality
4/ PLOŠNÉ BILANCIE
Zastavaná plocha apartmánový Dom
Spevnené plochy
Plochy zelene
Zatrávňovacie kocky
Plocha riešeného územia
186,76 m2
10,16 m2
330,30 m2
196,78 m2
724,00 m2
PLOCHA p.č. 8161/1
PLOCHA p.č. 8161/2
PLOCHA p.č. 8162
CELKOM
223,00 m2
72,00 m2
429,00 m2
724,00 m2
IZP = 0,45
KZ = 0,26
5/
Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície
Navrhovaná prístavba garáže nemá žiadne iné vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a
nevyvolá žiadne súvisiace investície.
6/
Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov
Užívateľom stavby bude investor.
7/
ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY A TECHNOLOGICKÉ SÚBORY
Stavebné objekty:
SO-01
SO-02
SO-03
SO-04
SO-05
SO-06
SO-07
SO-08
riešený objekt
komunikácie a spevnené plochy
zásobovanie elektrinou, NN, VN, VO
telekomunikácie, slaboprúd
zásobovanie vodou
kanalizácia splašková
terénne úpravy
zásobovanie plynom
B)
SUHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA
1.
Charakteristika územia stavby
1.1
Stavenisko
Stavenisko sa nachádza na ulici Vážska , parc. č. 8161/1, 8161/2 v Piešťanoch , katastrálne
územie Piešťany. Vjazd na pozemok je z tejto ulice. Pozemok je rovinatý, na časti pozemku
určenej pre prístavbu sa v súčasnej dobe nachádza rodinný dom, ktorý bude zbúraný
z hľadiska zlého, nevyhovujúceho technického stavu.
1.2
Vykonané prieskumy
Na stavenisku neboli vykonané žiadne prieskumy.
1.3
Použité mapové a geodetické podklady
-
Geometrický plán pozemku
Snímka z katastrálnej mapy
1.4
Príprava pre výstavbu
Pozemok je uvoľnený pre novú stavbu. Nie je potrebný výrub vzrastlých stromov ani rušenie
kríkovej zelene. Stavba nezasahuje do žiadneho ochranné pásma. Navrhovaný objekt
nebude mat’ negatívny vplyv na existujúcu okolitú zástavbu a nie je potrebné robiť opatrenia
na zabezpečenie ich prevádzky.
2.
2.1
Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby.
URBANISTICKÉ RIEŠENIE
Predmetné územie je podľa schváleného územného plánu mesta Piešťany určené pre
funkciu bývania. Navrhované riešenie osadením objektu apartmánového domu hmotovo priestorovo dopĺňa okolitý priestor. Objekt poskytne 5 vonkajších parkovacích miest v na
vlastnom pozemku.
2.2
ARCHITEKTONICKÉ RIEŠENIE
Architektonický projekt rieši na pozemku vytvorenie nového objektu apartmánového
domu. Na pozemku existuje rodinný dom spojený s vedľajším domom ako dvojdom. Existujúci
rodinný dom nevyhovuje z konštrukčného stavu. Novostavba pozostáva z 1. Nadzemného
podlažia a podkrovia. V objekte sa nachádzajú 4 bytové jednotky určené na prechodné
bývanie (na 1.N.P. je situovaný 1 byt, v podkroví 3 byty.
Architektonické riešenie spája prvky modernej i klasickej architektúry (ako tvaroslovnými
prvkami tak i použitými materiálmi). Hlavná hmota objektu je prestrešená klasickou sedlovou
strechou a zachováva strešnú architektúru na ulici, časť hmoty vystupujúca na hlavnej
fasáde- vikier odlíšená v materiále (drevo), využíva rovnú strechu.
UKAZOVATELE OBJEKTU :
Vonkajšie parkovacie miesta na súkromnej parcele
Byty
Priestor na prenájom
5 miest
4 byty
1 priestor
2.3
Vjazd pre automobily a vstup pre peších do objektu bude z ulice Vážská.
RIEŠENIE DOPRAVY
Predmetom objektu je riešenie nárokov statickej dopravy a prístupu pre osobné motorové
vozidlá a pre peších pre apartmánový dom na ulici Vážska v Piešťanoch . Vjazd na
spevnené plochy určené na parkovanie bude priamo z ulice Vážska. Parkovisko bude
súkromné oddelené od verejného priestranstva cez priechod 1.13 a uzavretý bude
sekcionálnou garážovou bránou . Pre uspokojenie nárokov statickej dopravy bude
vytvorených 5 parkovacích stojísk. Stojiská sa nachádzajú na p.č. 8162. Spevnená plocha
stojiska je vytvorená zo zatrávňovacích kociek. Rozmery parkovacích stojísk budú 2.4 x 5.5 m.
Šírka komunikácie medzi parkovacími stojiskami bude 5.5 m. Chodník pre peších bude
vybudovaný až pri hlavnom objekte. Šírka chodníka bude 1.5 m.
Konštrukcia vozovky
Konštrukcia vozovky spevnených plôch má nasledovné zloženie:
- betónová zámková dlažba
80 mm
- dlažbové lôžko
40 mm
- podkladný betón
150 mm
- štrkopiesok
230 mm
- spolu
500 mm
Konštrukcia chodníka má nasledovné zloženie:
- betónová zámková dlažba
- dlažbové lôžko
- podkladný betón
- štrkopiesok
- spolu
Výpočet statickej dopravy pre mestskú vilu
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
300 mm
Výpočet statickej dopravy je vypracovaný v zmysle STN 736110/O1.
Celkové kapacity objektu sú nasledovné: počet obyvateľov 9 osôb
Počet parkovacích stojísk pre vilu
9 : 20 = 0,45
Počet odstavných stojísk pre vilu
9 : 2.5 = 3,6
Celkový počet parkovacích stojísk pre predmetný objekt je nasledovný:
N = Oo x ka + Po x ka x kv x kp x kd =
= 3,6 x 1.2 + 0,45 x 1.2 x 1.1 x 0.5 x 1.2 = 4,32 + 0,356 = 4,67 = 5 stojísk
Odvodnenie prístupovej komunikácie a parkovísk je zrealizované cez vegetačnú dlažbu do
vsaku a čiastočne aj do okolitého terénu.
Odvodnenie
Odvodnenie spevnených plôch sa zrealizuje priečnym a pozdĺžnym sklonom do uličných
vpustov napojených do kanalizácie. Odvodnenie pláne vozovky sa zrealizuje vyspádovaním
vrstvy štrkopiesku do pozdĺžnej drenáže zaústenej do uličných vpustov
2.4
ÚPRAVA PLÔC, DROBNÁ ARCHITEKTÚRA, OPLOTENIE
Nezastavaná časť pozemku pred vstupom do garáže bude opatrená zatrávňovacími
terasovými platňami, zvyšok bude len zatrávnený s výsadbou nízkej okrasnej zelene.
Oplotenie pozemku je jestvujúce, bude sa meniť len v časti pred vjazdom do garáže.
2.5
PROTIKORÓZNA OCHRANA A IMPREGNÁCIA
Je riešená pasívne antikoróznymi nátermi kovových a impregnačnými nátermi drevených
prvkov.
2.6
KONŠTRUKČNÉ A MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE STAVBY
Nosné konštrukcie
Nosná konštrukcia Apartmánového domu je tvorená sústavou murovaných stien
prenášajúcich zvislé zaťaženie do základových pásov. Stropnú konštrukciu nad 1NP bude
tvoriť železobetónová stropná doska obojsmerne vystužená. Prestrešenie konštrukcie bude
realizované ako drevený krov s oceľovými a drevenými väznicami. Stuženie objektu voči
vodorovným silám od vetra a zemetrasenia tvoria železobetónové vence.
Stropy
Konštrukcia stropu nad 1.NP je železobetónová stropná doska hr.: 150mm so
železobetónovými prekladmi v mieste okenných otvorov. Doska je uložená na obvodových
a vnútorných nosných stenách.
Základové konštrukcie
Zakladanie objektu bude zrealizované na základových pásoch z prostého betónu
C12/15 šírky 850mm. V mieste otvorov budú pásy zosilené výstužou.
Steny a horizontálne stuženie
Nosná konštrukcia je tvorená murovanými stenami hr. 250 mm z tehál Porothem na
tepelnoizolačnú murovaciu maltu. Vnútorné nosné murivo je z akustických tehál Porotherm
Akustik HR. 250mm na maltu MVC 10,0 MPa.
Horizontálne stuženie objektu budú zabezpečovať žb vence prebiehajúce po celom obvode
v úrovni stropu nad 1.NP aj v podkrovnom priestore.
Strešná konštrukcia
Strešná konštrukcia je tvorená sústavou krokiev 100,120,160/180mm, pomúrnic
150/150mm klieštin 2x60/200mm a oceľových väzníc z valcovaného profilu HEB 200. Zaťaženie
bude prenášané prostredníctvom týchto prvkov na železobetónové vence. Použité bude
konštrukcia musí byť dostatočne zabezpečená proti saniu vetra. Drevené prvky musia byť
opatrené vhodnými ochrannými prostriedkami proti škodcom a drevokazným hubám
a požiaru. Oceľové prvky musia byť chránené vhodnými prostriedkami alebo materiálmi pred
koróziou a požiarom.
Schodisko
Nové schodisko sa uvažuje ako železobetónové s hrúbkou dosky 150mm, betón
C25/30. Uložené bude na obvodovej stene.
2.7
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Z hľadiska životného prostredia je územie vhodné pre obytnú funkciu. Pozemok nie je
zaťažovaný hlukom, svetlotechnické pomery sú vhodné, nakoľko objekt je orientovaný
hlavnými obytnými priestormi na juhovýchod a juhozápad a v bezprostrednom okolí sa
nachádza množstvo zelene v záhradách rodinných domov.
Odpad
Podľa zákona č. 223/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch
v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Z.z. v platnom znení, ktorou sa
vydáva Katalóg odpadov – sa predpokladá nasledovná produkcia odpadov počas
výstavby:
Číslo
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
Skupiny,
Podskupiny a
Druhu odpadu
17
17 01
17 01 01
17 02
17 02 01
17 03
17 03 02
17 05
17 05 04
17 05 06
17 09
17 09 04
20
20 02
20 02 01
20 02 02
Kategória Množstvo
Stavebné odpady a odpady z demolácií
Betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika
Betón
Drevo, sklo, plasty
Drevo
Bituménové zmesy
Bituménové zmesy iné ako uvedené v 17 03 01
Zemina a kamenivo
Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03
Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05
Iné odpady zo stavieb a demolácií
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako
uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Komunálne odpady
Odpady zo záhrad a z parkov
Biologický rozložiteľný odpad
Zemina a kamenivo
0
4 m3
0
10 m3
0
0,3 m3
0
0
13 m3
16 m3
0
30 m3
0
0
8 m3
1 m3
Odpady z výstavby budú zneškodnené na skládke odpadov v Stupave - Žabárni (20,00 km
od Bratislavy), alebo na skládke odpadov A.S.A.
Zohor. Výkopová zemina, zemina
a kamenivo budú použité na stavbe pri terénnych úpravách.
Z realizačných prác dodávateľ, v spolupráci s investorom, predloží na Oddelenie
životného prostredia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, ku kolaudačnému konaniu, evidenciu
odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení.
Podľa zákona č. 223/2001 Z.z o odpadoch v platnom znení a Vyhlášky MŽP SR
284/2001 Z.z. v platnom znení, ktorou sa vydáva Katalóg odpadov – sa predpokladá
nasledovná produkcia odpadov počas prevádzky:
Číslo
Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
Skupiny
Podskupiny a
Druhu odpadu
Kategória
Množstvo
15
Odpadové obaly, handry na čistenie
a ochranné odevy inak nešpecifikované
15 01
Obaly
15 01 01
Obaly z papiera a lepenky
0
15 01 02
Plasty
0
15 01 07
Sklo
0
19 08 10
Zmesi tukov a a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako
uvedené v 19 08 09
N
20
Komunálne odpady
20 01
Separovane zbierané zložky komunálnych odpadov
20 01 21
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
N
20 02
Odpady zo záhrad a parkov
20 02 01
Biologicky rozložiteľný odpad
0
2 02 03 Iné biologicky rozložiteľné odpady
0
20 03
Iné komunálne odpady
20 03 03
Odpad z čistenia ulíc
0
20 03 07
Objemný odpad
0
4 m3
2 m3
1 m3
0 m3
0 m3
8 m3
2 m3
7 m3
20 03 99
Komunálne odpady inak nešpecifikované
0
7 m3
Predpokladaný objem komunálneho odpadu predstavuje:
Index OLO, š.p.: 20 bj = 1 kont. O kapacite 1 100,00 l/kont.
Pri výmene 2x do týždňa t.j.
10 b.j.
0,50 kont
550 l odpadu
52 týždňov
28,60 m3/komunálneho odpadu/ročne
Predpokladaná vyťažiteľnosť 30,00 %(papier, sklo)
Uskladňovanie odpadu
do kontajnerov na komunálny odpad. Stojisko je riešené
na vlastnom pozemku.
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu zabezpečí firma OLO, a.s. na základe
zmluvy. Odvoz a zneškodnenie nebezpečných druhov odpadov zabezpečí oprávnená
osoba na základe zmluvného vzťahu.
Prevádzka objektu, domácnosti, budú produkovať bežný odpad. Ukladať sa bude
v kontajneroch umiestnených pod prístreškom pred objektom. Prístup k prístreškom je priamo
z komunikácie. Prevádzkovateľ objektu zabezpečí v súlade so všeobecne záväzným
nariadením mesta Piešťany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta, zberné nádoby na separovaný zber odpadov.
Umiestnenie kontajnerových stojísk je riešené na pozemkoch navrhovateľa.
K umiestnenou kontajnerových stojísk z hľadiska vhodnosti umiestnenia a prístupu pre zvozovú
techniku sa vyjadrí oprávnená osoba, ktorou je firma OLO a.s. Na stojiskách budú umiestnené
okrem kontajnera na zmesový komunálny odpad aj kontajnery na separovaný zber
odpadov, v súlade s platným VZN mesta Piešťany o nakladaná s komunálnym odpadom.
Zneškodnenie nebezpečných odpadov zabezpečí prevádzkovateľ u oprávnenej
osoby na nakladanie s príslušným nebezpečným odpadom v súlade s ustanoveniami zák. č.
223/2001 o odpadoch v platnom znení.
3.
Zemné práce
Zemné práce sú nenáročné, bežné pri stavbe nepodpivničeného objektu garáže na rovine.
Pred začatím výkopov pre základové konštrukcie - zobratie ornice v hrúbke 0,4 m. Ornica a
prebytočná zemina z výkopov sa využijú pri úprave pozemku.
4.
Pripojenie na inžinierske siete
4.1 Elektroinštalácia
Miestom pripojenia bude nová istiaca a rozpojovacia skriňa SRPZ 1+ 1M02 + 3M00,
ktorou bude potrebné nahradiť jestvujúcu skriňu SPP5 umiestnenú vo fasáde bytového domu
Vážska ul. Č.9 na parcele č. 8132. Z danej skrine bude napojený nový elektromerový
rozvádzač RE apartmánového domu káblom NAYY 4x70. Bavrhovaný kábel NN bude uložený
v ryhách 35x80cm. Uložené bude v pieskovom lôžku kryté tehlami a výstražnou fóliou.
Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy a ostatnými inžinierskymi sieťami bude
v súlade s STN 332000 5-52 za dodržania STN 73 6005. Pri križovaní s komunikáciami a IS budú
káble zatiahnuté do chráničky FXKV 160mm. Jestvujúce káble AYKYJ 3x120+70 a jestv. Kábel
napájania rozvádzača na parc. č. 8132 budú pripojené do novej skrine.
4.2 Zdravotechnika
Vodovod:
Navrhovaný dom bude pripojený na verejný vodovod nachádzajúci sa v prístupovej
komunikácii jestvujúcou vodovodnou prípojkou DN 32 ukončenou v jestvujúcej vodomernej
šachte.
Kanalizácia
Navrhovaná kanalizácia je delená na splaškovú a dažďovú kanalizáciu zo strechy
a z parkoviska
Navrhovaná budova bude odkanalizovaná jestvujúcou DN 150. Kanalizačná prípojka je
ukončená revíznou šachtou Šj na pozemku stavebníka.
4.3 Plyn
Od jestvujúcej skrine HUP DN 25 (hlavný uzáver plynu spolu s plynomerom v oplotení
bytového domu) sa vybuduje NTL plynovodné potrubie DN 25 z ocele, podľa STN 28 6413.
Potrubný rozvod plynu je navrhnutý z oceľových bezšvíkových rúr podľa STN 42 0022.2 A STN
13 1070. Po vykonaní montáže musí byť potrubie uložené do ryhy s obsypom a musí byť
vykonaná tlaková skúška pevnosti a tesnosti podľa čl. 6 STN 38 6413.
V Bratislave 11/2010
..................................................................................
Zodpovedný projektant: Ing. arch. Juraj Duška
Download

projektová dokumentácia