Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade
so smernicami EK o ochrane vôd a prírody
Revitalisierung der March: Maßnahmendetailplan entsprechend
EU Wasser- und Naturschutz-Richtlinien
Stretnutie slovensko – rakúskej KHV, Viede , 23. február, 2012
ÚPRAVA MORAVY - CIELE, DÔSLEDKY
150
149
najhlbšie dno v koryte
1995
1952
148
147
146
ÚPRAVA MORAVY:
"kvázi"
stabilné dno
SK - VÝSLEDKY
degradácia dna
145
CIELE:
144
"kvázi"
stabilné dno
142
141
1952
140
139
138
- PROTIPOVOD OVÁ OCHRANA
- PLAVBA
1995
pokles dna
vplyv Dunaja
137
Dunaj
130
0
5
10
15
20
25
30
35
(km)
40
45
Hohenau
50
55
60
HLAVNÉ PRVKY:
Moravsky sv.Jan
131
Durnkrut
132
Zahorska Ves
Mannersdorf
133
Angern
134
Marchegg
135
Vysoka/Morave
Baumgarten
136
Devin.N.Ves
m n.m. ( Balt)
143
65
AT- VÝSLEDKY
70
-
DOBUDOVANIE OBOJSTRANNÝCH HRÁDZÍ
ODREZANIE MEANDROV – SKRÁTENIE TOKU
VYTVORENIE JEDNOTNÉHO KORYTA
TVRDÉ OPEVNENIE BREHOV
DÔSLEDKY ÚPRAVY:
-
HPV
152
151,5
HPV 1957 - 2002
151
terén
150,5
- ZMENY V ŠTRUKÚRE VODNEJ BIOTY
150
- POSTUPNÁ DEGRADÁCIA EKOSYSTÉMU
149,5
149
ODREZANÝCH MEANDROV
148,5
148
147,5
147
1.11.1957
DEGRADÁCIE RIE NEHO DNA (až do 1.5 m)
POKLES POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD
ZMENA DYNAMIKY PRÚDENIA QBANK – Q100
ZANÁŠANIE INUNDÁCIE, KOLMATÁCIA
MEANDROV
24.4.1963
14.10.1968
6.4.1974
27.9.1979
19.3.1985
9.9.1990
1.3.1996
22.8.2001
SÚ ASNÝ STAV MORAVY
KORYTO A INUNDÁCIA
ODDELENIE RIE NYCH PROCESOV
V SYSTÉME KORYTO – INUNDÁCIA
JEDNOTNÉ KORYTO STRÁCA
PÔVODNÝ CHARAKTER MEANDR. TOKU
OBMEDZENIE: INTERAKCIE VÔD
KORYTO/INUNDÁCIA-HYDROLOGICKÁ
KONEKTIVITA, LATERÁLNY VÝVOJ
INTENZÍVNE ZANÁŠANIE INUNDÁCIE
–ZNIŽOVANIE KAPACITY KORYTA
VE KÝCH VÔD
POSTUPNÁ DEGRADÁCIA EKOSYSTÉMU
NÍŽINNÉHO MEANDRUJÚCEHO TOKU
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
SAMOSTATNÉ PROJEKTY REVITALIZÁCIE
na Rakúskej i Slovenskej strane (1995-2005):
REMORAVA, Phare, Life, GEF, Martha 95, Martha I, II,
Všeobecné ciele:
Zvýšenie hydrologickej konektivity v systéme
koryto/inundácia; prepojenie resp. integrácia meandrov;
obmedzenie zaklesávania dna; zvýšenie lenitosti
koryta; zachovanie a obnova pôvodného charakteru
meandrujúceho toku; podpora a obnova biodiverzity
mokradí; obnova pôvodných záplavových území
protipovod ová ochrana.
Miestne revitaliza né opatrenia – nižšia ú innos
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
Revitaliza né projekty:
Slovenská inundácia (projekt GEF)
SPRIETO NENIE MEANDROV:
Cie om bolo zlepšenie vodného režimu,
zvýšenie dynamiky prúdenia a celkové
zlepšenie ekologického stavu meandrov
VÝSLEDOK:
Nízka ú innos , intenzívne zanášanie
celkové abiotické i biotické zhoršenie
VÝTOK – sú asný stav
VTOK – sú asný stav
Revitalizácia slovensko-rakúskeho
úseku Moravy
MIESTNE REVITALIZA NÉ OPATRENIA:
Revitalizácia–rakúska inundácia:
•
Krátke výhony - zvýšenie lenitosti koryta
• Otvorenie meandrov v dolnej asti, s tým
súvisiace vybudovanie ve kých výhonov
na SK brehu – nasmerovanie prúdnice do
dolnej asti meandra
• Odstránenie brehového opevnenia
Výsledok - nižšia ú innos
Nutnos vytvorenia spolo nej koncepcie
BGM II
REVITALIZÁCIA RIEKY MORAVY:
PLÁN OPATRENÍ PRIPRAVENÝ V SÚLADE
SO SMERNICAMI EK O OCHRANE VÔD A PRÍRODY
HLAVNÉ CIELE PROJEKTU MoRe:
•
DETAILNÝ NÁVH REVITALIZA NÝCH OPATRENÍ (RO) V SÚLADE
S POŽIADAVKAMI SMERNÍC EK O OCHRANE VÔD A PRÍRODY
(RSV 2000/60/EC, Natura 2000, Habitat Directive, Birds Directive,
Ramsar, at .) - PRE PILOTNÝ ÚSEK MORAVY (km 69-km 53)
– S CIE OM DOSIAHNU DOBRÝ EKOLOGICKÝ STAV - GES,
•
PRED-REALIZA NÝ ABIOTICKÝ A BIOTICKÝ MONITORING
•
VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE NAVRHNUTÝCH
REVITALIZA NÝCH OPATRENÍ (pilotný úsek rieky)
•
PRÍPRAVA PROJEKTU REALIZÁCIE
PARTNERI PROJEKTU:
RAKÚSKO:
- via donau (vedúci partner)
- umweltbundesamt
SLOVENSKO:
-
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Chránená krajinná oblas – Záhorie
Inštitút ekosozólogie, SAV
HARMONOGRAM RIEŠENIA:
PRACOVNÝ BALÍK WP1 – WP6
ZA IATOK RIEŠENIA
(10/2010)
KONIEC RIEŠENIA
(06/2013)
WP1 INFORMÁCIE A PUBLICITA
OKTÓBER 2010
JÚN 2013
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
OKTÓBER 2010
SEPTEMBER 2012
WP3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
AUGUST 2011
MAREC 2013
WP4 ABIOTICKÝ A BIOTICKÝ MONITORING
OKTÓBER 2010
MAREC 2013
WP5 SYNTÉZA VÝSLEDKOV
OKTÓBER 2010
JÚN 2013
WP6 MANAŽMENT PROJEKTU
OKTÓBER 2010
JÚN 2013
Spolufinancujúce organizácie:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft, Abt. II/4
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej
republiky (MPRV SR)
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
TYPY REVITALIZA NÝCH OPATRENÍ
PROJEKTOVÉ ÚZEMIE MoRe - medzihrádzový priestor km 69 – km 53:
HYDROLOGICKÁ KONEKTIVITA:
a)
SPRIETO NENIE MEANDROV integrácia vybraných odrezaných
meandrov
b) ZLEPŠENIE VODNÉHO REŽIMU –
oblas reliktov meandrov: zníženie
brehových línií v oblasti prirodzených
brehových hrádzok
c)
ODSTRÁNENIE
ASTÍ BREHOVÉHO
OPEVNENIA
d) ZABEZPE ENIE KONTINUITY
(na prítokoch)
e)
ZLEPŠENIE KAPACITNÝCH
POMEROV INUNDÁCIE
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
VYTVORENIE NÁSTROJOV PRE POSÚDENIE Ú INNOSTI OPATRENÍ
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
ABIOTICKÝ A BIOTICKÝ MONITORING, TERÉNNE MERANIA
Abiotický prieskum - dopl ujúce merania a hydromorfologický monitoring
Biotický monitoring
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
NÁVR REVITALIZA NÝCH OPATRENÍ - PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY
HYDROLOGICKÁ KONEKTIVITA:
a)
SPRIETO NENIE MEANDROV - integrácia vybraných odrezaných meandrov
km 64 – km 66 FYZIKÁLNY MODEL
Varianty prepojenia
A,B,C
MIERKA 1:100/40
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
NÁVR REVITALIZA NÝCH OPATRENÍ - PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY
HYDROLOGICKÁ KONEKTIVITA:
b) ZLEPŠENIE VODNÉHO REŽIMU
oblas reliktov meandrov: zníženie
brehových línií v oblasti prirodzených
brehových hrádzok
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
STAV BREHOV – SÚ ASNÝ STAV
OPEVNENIE BREHOV – JEDNOTNÉ KORYTO
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
STAV BREHOV – LTERÁLNY VÝVOJ – OPATRENIA
ZVÝŠENIE
c)
LENITOSTI KORYTA - UVO NENIE LATERÁLNEHO VÝVOJA:
IASTO NÉ ODSTRÁNENIE BREHOVÉHO OPEVNENIA – zmena
jednotného koryta - zvýšenie morfologickej lenitosti koryta
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
REALIZÁCIA ODSTRÁNENIA BREHOVÉHO OPEVNENIA
Realizované odstránenie brehového opevnenia na Morave na
rakúskom brehu v oblasti km 16
Sú asný stav – brehy sú stabilizované vegetáciou, nevykazujú
zvýšenú eróziu alebo nestabilitu
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
MAPY REVITALIZA NÝCH OPATRENÍ
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
POSÚDENIE Ú INNOSTI OPATRENÍ - PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY
2 HD – ROZDELENIE RÝCHLOSTÍ - Q = 114
m3/s2 +0.5 m
Scenario
Sú asný stav
Variant 1
Variant 2
PRE PRIETOKY:
Q = 33, 114, 260, 1400 m3s-1
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
POSÚDENIE Ú INNOSTI OPATRENÍ - PREDBEŽNÉ VÝSLEDKY
2 HD – TANGENCIÁLNE NAPATIE – Q = 114 m3s-1
PRE PRIETOKY:
Q = 33, 114, 260, 1400 m3s-1
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVY DNA KORYTA
ÚPRAVA DNA - VARIANT A
Pozd žny profil nov ého koryta Moravy
150,00
C
16a
A
B
149,50
149,00
148,50
148,00
nad
m
.výška(jad
ran)
147,50
147,00
146,50
146,00
145,50
145,00
144,50
sucasny stav v meandroch
minimum v koryte
hranica meandra
bagrovanie hlboke - VARIANT B
stred koryta
bagrovanie hlboke siroke - VATIANT A
144,00
143,50
143,00
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
rkm
Úprava dna
VARIANTY/výkop
Úrove dna
147,07 - 146,97
Šírka – celá B
+ 634 300 m3
Úrove dna
147,07 - 146,97
Šírka – ½ B
+ 327 500 m3
Materiál uložený do
1/2 V priepichov
SEDIMENTY
na uloženie
CENA - odhad (€)
11 827 000
A
+ 302 300 m3
B
9 256 200
7 834 100
- 4 500 m3
- 332 000 m3
6 230 000
70
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
OPTIMALIZÁCIA ÚPRAVY DNA KORYTA
ÚPRAVA DNA – VARIANT B
Pozd žny profil nového koryta Moravy
150,00
C
16a
A
B
149,50
149,00
148,50
148,00
nadm
.výška(jadran)
147,50
147,00
146,50
146,00
145,50
145,00
144,50
sucasny stav v meandroch
minimum v koryte
hranica meandra
bagrovanie hlboke variant B
stred koryta
bagrovanie hlboke siroke - VATIANT A
144,00
143,50
143,00
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
rkm
Úprava dna
VARIANTY/výkop
Úrove dna
147,07 - 146,97
Šírka – celá B
+ 634 300 m3
Úrove dna
147,07 - 146,97
Šírka – ½ B
+ 327 500 m3
Materiál uložený do
1/2 V priepichov
SEDIMENTY
na uloženie
A
CENA - odhad (€)
11 827 000
+ 302 300 m3
B
9 256 200
7 834 100
- 4 500m3
- 332 000 m3
6 230 000
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
PRIPOMIENKY SVP š.p.
1.
Žiadame jednozna ne preukáza modelovým výskumom, že navrhované opatrenia v rámci
projektu MORE nebudú ma negatívny vplyv na:
a) odtokové pomery po as povod ových prietokov (2HD model = Q100 + 1 cm )
b) na prechod adov (bude sa overova na fyzikálnom modeli)
c) nezvýši sa významne transport splavenín, vrátane vodnou eróziou uvo nených
drevín a krovín z úsekov s odstráneným brehovým opevnením
(zníženie sklonu a tým aj transportnej schopnosti toku, brehy pozostávajú z
kohéznych materiálov sú stabilizované vegetáciou)
d) zachovajú sa podmienky pre malú plavbu
(revitalizácia nie je na prekážku malej plavbe – harmonizácia so za ínajúcim
projektom malej plavby na Morave)
2.
Navrhovaná zmena trasy koryta a umožnenie jeho laterálneho vývoja koryta nesmie ma
v žiadnom prípade nepriaznivý vplyv na vybudované prvky protipovod ovej ochrannej
línie rieky Moravy, na stabilitu ochranných hrádzí vrátane
(konkávy meandrov v blízkosti hrádze budú stabilizované, obr.)
3.
V úsekoch, kde sa perspektívne uvažuje s umožnením laterálneho vývoja koryta Moravy,
budú v ur itej miere nevyhnutné zásahy do majetkových práv vlastníkov s tokom
susediacich pozemkov. Úspešné sk benie komplexného riešenia tejto majetkoprávnej
problematiky s navrhovanými opatreniami zásadným spôsobom predur í zdarnú
realizáciu projektu.
(riešenie vlastníckych vz ahov je sú as ou projektu – rieši CHKO, SVP š.p.)
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
PRIPOMIENKY SVP š.p.
4.
Zdôraz ujeme, že v navrhovaných úsekoch toku Moravy, kde sa predpokladá presmerovanie
sú asného koryta do pôvodných odstavených ramien, stratí Morava sú asný charakter
hrani ného toku – vzniknú tzv. nacionálne úseky toku (na SK a AT strane). V sú asnosti nie
je prijatá legislatíva, ktorá túto zmenu charakteru rieky Moravy umož uje a následne aj
právne upravuje. (existujú praktické skúsenosti z hrani ných tokov)
5.
Zmenou trasy koryta rieky Moravy v úseku rkm 54 – 69 dôjde k jej pred ženiu - to vyvolá
potrebu zmeny stani enia toku Moravy aj nad týmto úsekom, t. j. nielen v hrani nom úseku,
ale aj na území
eskej republiky. Okrem iných súvislostí budú tým spojené nepochybne i
nemalé
finan né náklady. Podobná problematika sa týka aj vybudovanej geodetickej
polygónovej siete pozd ž úseku s navrhovanými úpravami.
SN 75 2120
Kilometráž vodných tokov a nádrží
II. Návrh kilometráže vodných tokov
9. Ak sa úpravou ur itého úseku toku zmení d žka osi toku, ktorý už má zavedenú kilometráž,
naviaže sa nová kilometráž na kilometráž pôvodnú pomocou tzv. „nepravého kilometra“.
Nepravý kilometer môže ma
žku bu vä šiu ako 1000 m (ak došlo k pred ženiu toku), alebo
menšiu ako 1000 m (ak došlo k skráteniu toku).
WP2 ŠTÚDIA USKUTO NITE NOSTI
PRIPOMIENKY SVP š.p.
6.
V dokumentácii požadujeme preukáza aj riešenie úprav úsekov odstaveného koryta toku
Moravy, spôsob a miesto uskladnenie výkopku zeminy z koryta navrhovanej trasy toku.
(bude v projekte riešené, predbežne sa uvažuje odstránený materiál uloži
iasto ne do koryta, iasto ne v rámci inundácie)
Vielen Dank für Aufmerksamkeit
Dakujem za pozornost
Download

Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so