Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Bezpečnostný audit
stavby Rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť
pred jej uvedením do prevádzky
1.
Úvod
• Objednávateľ Bezpečnostného auditu:
NDS, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Investičný odbor Prešov, Námestie mládeže 3,
080 01 Prešov.
• Cieľ Bezpečnostného auditu:
Jedná sa o tzv. „kontrolný bezpečnostný audit pozemných komunikácií“ pred spustením stavebného diela „Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť“ do prevádzky.
Pred jeho spracovaním bol vykonaný bezpečnostný audit Dokumentácie skutočnej realizácie
stavby /DSRS/ dotknutej dopravnej stavby.
• Účel Bezpečnostného auditu dopravnej stavby pred uvedením do prevádzky:
V zmysle Zákona č.249/2011 Z.z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov je cestný bezpečnostný audit stavby pozemnej komunikácie pred začatím jej užívania povinný.
•
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/
k/
Hlavné body posudzovanej dopravnej stavby:
Priestorové vedenie trasy komunikácie
medzikrižovatkové vzdialenosti
prehľadnosť križovatiek, rozhľadové pomery
zabezpečenie viditeľnosti a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky pri odlišných
poveternostných podmienkach
správnosť, jednoznačnosť a čitateľnosť umiestnených dopravných značiek
vlastnosti povrchu vozovky pozemnej komunikácie
osvetlenie z pohľadu zachovania bezpečnosti pozemných komunikácií
osadenie záchytných bezpečnostných zariadení zvyšujúcich bezpečnosť pozemnej komunikácie a ochranu ľahko zraniteľných účastníkov cestnej premávky
krajnice vozovky a cestná zeleň
pevné prekážky v blízkosti pozemnej komunikácie
dispozičné riešenie parkovacích plôch a odstavných plôch
• Podklady pre spracovanie Bezpečnostného auditu:
Podkladom pre spracovanie tohto bezpečnostného auditu bola objednávateľom predložená projektová dokumentácia (stupeň DSRS) jednotlivých objektov stavby, spracovaná v júni – októbri 2013 spoločnosťou
Dopravoprojekt a.s. Bratislava, divízia Prešov, a fyzická obhliadka stavebných objektov stavby rýchlostnej
komunikácie R4 auditorom.
Generálny dodávateľ stavby: Skanska SK a.s.
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 1/12
Bezpečnostný audit BPK
2.
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Technický popis auditovanej dopravnej stavby
Funkciou rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť je zabezpečiť rýchle, kapacitné a bezpečné
dopravné prepojenie jestvujúcej komunikačnej siete v rámci rozvojovej osi multimodálneho Pobaltského koridoru v trase Poľsko - Slovensko (Svidník – Prešov - Košice) - Maďarsko. Je súčasťou siete diaľnic a rýchlostných ciest Slovenskej republiky.
Celková dĺžka úpravy rýchlostnej cesty R4: 14.175 m
Kategória komunikácie : R 24,5/120(100)
Voľná šírka komunikácie : 24,5m
Minimálny pozdĺžny sklon nivelety: 0,13%
Maximálny pozdĺžny sklon nivelety: 4,5%
Minimálny polomer smerového oblúka: R500
Maximálny polomer smerového oblúka: R4500
Smerové pomery komunikácie vyhovujú návrhovej rýchlosti 120 km/h v úseku ZÚ – km 11,830 a návrhovej
rýchlosti 100 km/hod v úseku km 11,830 – KÚ.
Na začiatku úpravy je rýchlostná cesta napojená v križovatke Košice – juh na jestvujúcu cestu I/68. Na konci
úpravy je rýchlostná cesta napojená dočasným napojením na cestu I/68 pred hraničným priechodom Milhosť
–Tornyosnémeti, ktoré bude v prevádzke do dobudovania úseku rýchlostnej cesty na území Maďarskej
republiky a jeho uvedenia do prevádzky.
Napojenie na jestvujúcu komunikačnú sieť zabezpečuje aj mimoúrovňová križovatka Kechnec situovaná
v dotyku s priemyselným parkom Kechnec.
Komunikácia R4 má za úlohu prevziať na seba tranzitnú nákladnú a diaľkovú osobnú dopravu z peážnej komunikácie I/68 v úseku Košice-Šebastovce – Kechnec – Milhosť.
Na základe dopravno-inžinierskej analýzy, ako aj predpokladaného vývoja rastu intenzity dopravy je
zrejmé, že do roku 2045 bude dosiahnutá na ceste I/68 funkčná úroveň dopravného prúdu D.
Nakoľko predmetný úsek cesty I/68 prechádza intravilánom obcí a intenzitu dopravy na tomto úseku
cesty, najmä vysoký podiel nákladnej dopravy, je na tomto úseku cesty I/68 evidovaná zvýšená nehodovosť. Tieto skutočnosti majú vplyv na kvalitu životného prostredia, najmä vysoké zaťaženie hlukom (prekročené hygienické limity v obciach Seňa a Kechnec).
Podľa výsledkov posledného Celoštátneho sčítania dopravy SSC Bratislava z roku 2010 bola ročná priemerná denná profilová intenzita (sk.voz./24 h) v dotknutom úseku cesty I/68 nasledovná:
Profil Košice – križ. Haniska (sčítacie miesto 02069)
spolu 10.579 sk.voz./24 h v členení 3.066 nákladných automobilov a prívesov, 7.479 osobných automobilov
a 34 motocyklov. Maximálna hodinová intenzita dopravy v profile Košice – križ. Haniska bola v roku 2010 cca
588 mot. vozidiel v jednom smere, spolu 1.176 vozidiel. Podiel ťažkých vozidiel (NV) cca 29,0%.
Profil križ. Haniska – Kechnec (sčítacie miesto 02070)
spolu 7.828 sk.voz./24 h v členení 2.735 nákladných automobilov a prívesov, 5.060 osobných automobilov
a 33 motocyklov. Maximálna hodinová intenzita dopravy v profile Haniska – Kechnec bola v roku 2010 cca
435 mot. vozidiel v jednom smere, spolu 870 vozidiel. Podiel ťažkých vozidiel (NV) cca 34.9%.
Šírkové usporiadanie:
Šírkové usporiadanie rýchlostnej cesty (spolu šírka 24,5m) zodpovedá kategórii R 24,5/120(100)
s modifikovaným usporiadaním:
- stredný deliaci pás 3,0m /súlad s normou STN 73 6101/
- vnútorné vodiace prúžky 2x 0,5m /súlad s normou STN 73 6101/
- jazdné pruhy 4x 3,50m /nesúlad s normou STN 73 6101, pre kategóriu RC24,5 norma predpisuje šírku
jazdného pruhu 3,75m/
- vonkajšie vodiace prúžky 2x0,25m
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 2/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
- spevnená krajnica (núdzový odstavný pás) 2x 2,5m /norma STN 73 6101 pripúšťa pre RC24,5 šírku spevnenej krajnice 2,0 m/
- bezpečnostný odstup (nespevnená krajnica) 2x 0,5m /súlad s normou STN 73 6101/
V mieste odlučovačov ropných látok a retenčno-vsakovacích nádrží sú navrhnuté prístupové
cesty šírky 3,5 m pre správu a údržbu týchto objektov. Prístupové cesty sú napojené z núdzového pruhu
rýchlostnej cesty. Obmedzenie prístupu na tieto cesty s výnimkou len pre vozidlá údržby je vyznačené
dopravným značením.
Konštrukcia vozovky:
Konštrukcia vozovky hrúbky 580 mm je realizovaná ako polotuhá s vrstvami:
- asfaltový koberec modifikovaný AK-M SMA 8 70/100
40 mm
- spojovací asfaltový postrek PS, A min. 0,3 kg/m2
- asfaltový betón modifikovaný AB I-M AC 16 70/100
50 mm
- spojovací asfaltový postrek PS, A min. 0,3 kg/m2
- obaľované kamenivo modifikované OKI-M AC 20 70/100
70 mm
- cementová stabilizácia SCI
200 mm
- štrkodrva ŠD
220 mm
Spolu:
580 mm
Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 2,5% /súlad s STN 73 6101/.
Základný priečny sklon pláne je 3,0%.
3.
Parametre dopravnej stavby z hľadiska bezpečnosti pozemnej komunikácie
Smerové pomery:
Smerové vedenie trasy rýchlostnej cesty je zložené z priameho úseku (v km 4,357 48 – 6,521 52)
a smerových oblúkov minimálneho polomeru R500 a maximálneho polomeru R4.500. Smerové oblúky
navrhnuté s prechodnicami minimálnej dĺžky 100 m, maximálnej dĺžky 300 m.
Návrhové parametre sú v súlade s STN 73 6101, nakoľko smerové oblúky minimálnych polomerov R500 sú
navrhnuté v úseku s návrhovou rýchlosťou 100 km/h (úsek km 11,830 – KÚ).
Výškové pomery:
Navrhnutá niveleta rýchlostnej cesty rešpektuje konfiguráciu terénu, v úseku km 0,000 – 1,500 je
trasa vedená striedavo v záreze a na násype, v km 1,557 28 križuje mostným objektom Belžiansky
potok. V km 1,575 – 1,775 je trasa vedená na násype k mostnému objektu nad širokorozchodnou traťou
č.102 Maťovce - Haniska pri Košiciach. Pod mostným objektom je situovaná taktiež poľná cesta,
železničná trať a prístupová cesta k železničnej stanici Haniska pri Košiciach.
V km 2,700 – 7,700 je trasa vedená na násype výšky 1,0 – 3,0 m v klesaní 0,2% k údoliu Sokolianskeho
potoka, ktorý prekonáva mostným objektom v km 8,364.
V km 8,550 – 8,950 je trasa vedená v záreze hĺbky do 7,0 m v stúpaní do 3,25%.
V km 9,200 – 11,200 je trasa vedená v násype výšky do 3,0 m k priemyselnej zóne Kechnec. V km
11,547 trasa rýchlostnej cesty mostným objektom v križovatke Kechnec križuje miestnu komunikáciu
v priemyselnej zóne Kechnec.
V km 12,100 – 12,525 je trasa vedená v záreze hĺbky do 14 m a prechádza do násypu výšky do 6 m (km
12,975 – 13,175).
V úseku km 12,100 – KÚ je trasa rýchlostnej cesty vedná v násype výšky do 4 m.
Minimálny pozdĺžny sklon nivelety rýchlostnej cesty je 0,13 %, maximálny pozdĺžny sklon nivelety rýchlostnej
cesty je 4,5 % v úseku dĺžky 85,87 a 22,07 m. Vzhľadom na dĺžku maximálnych pozdĺžnych sklonov a
z posúdenia vplyvu pozdĺžneho vedenia trasy rýchlostnej cesty na kapacitu rýchlostnej cesty nevyplýva
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 3/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
potreba zriadenia prídavného pruhu v stúpaní.
Podľa STN 73 6101 je pre kategóriu R24,5 rýchlostnej cesty povolený maximálny sklon 4,5% pre pahorkovité
územie, s návrhovou rýchlosťou 100 km/h.
Medzikrižovatkové vzdialenosti:
Na riešenej trase R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 m sú realizované tri križovatky:
1. MÚK Košice – juh v km 0,000 (ZÚ) – dočasná úprava
2. MÚK Kechnec v km 11,547
3. Križovatka Milhosť (cesta R4-I/68) v km 14,175 (KÚ) – dočasná úprava
Podľa STN 73 6101 sú najmenšie dovolené vzdialenosti na cestných komunikáciách s návrhovou rýchlosťou
120/100 km/h na smerovo rozdelených rýchlostných cestách 5,0 km. V prípade rekonštrukcie cesty sa táto
vzdialenosť môže znížiť až o 50 %.
Vzdialenosť medzi križovatkami Kechnec a Milhosť (KÚ) je 2,628 m, čo je v súlade s STN 73 6101, nakoľko
križovatka Milhosť (KÚ) je dočasná a bude sa dobudovávať v rámci stavby pokračovania cesty R4 do MR.
Po dobudovaní križovatky Milhosť nastane nesúlad s STN 73 6101, nakoľko medzikrižovatková vzdialenosť
uzlov Kechnec a Milhosť bude menšia ako 5,0 km.
Z vyššie uvedeného dôvodu sa javilo technicky výhodnejšie riešenie namiesto MÚK Kechnec realizovať križovatku Haniska (s cestou III/050189) v km cca 4, 225 km.
Dĺžky odbočovacích a zaraďovacích pruhov:
V rámci príslušných STN 736101:2003 a STN 73 6102:2004 je nutné upozorniť na skrátené zaraďovacie (odbočovacie) a pripájacie pruhy na rýchlostnej ceste R4 v MÚK Kechnec.
Podľa platných STN majú byť pripájacie pruhy na komunikácii R4 v oboch smeroch v dĺžke 350 metrov,
v skutočnosti je pre smer Kechnec – Milhosť pripájací pruh realizovaný v dĺžke 295 m, v smere Kechnec –
Košice v dĺžke 330 m.
Odbočovacie pruhy: v smere Košice – Kechnec má byť odbočovací pruh podľa normy v dĺžke 126 metrov, je
zrealizovaný v dĺžke 120 metrov.
V opačnom smere Milhosť – Kechnec má mať podľa normy odbočovací pruh dĺžku tak isto 126 metrov, je
zrealizovaný v dĺžke 75 metrov.
Foto 1. Pohľad na odbočovací pruh vpravo pre smer Milhosť → Kechnec - pohľad 1.
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 4/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Foto 2. Pohľad na odbočovací pruh vpravo pre smer Milhosť → Kechnec - pohľad 2.
Toto skrátenie odbočovacieho pruhu vpravo v smere Milhosť – Kechnec vytvára bezpečnostný deficit
O100-1 stavebného objektu SO 100-00 s vysokou mierou rizika ovplyvnenia bezpečnosti. Tento deficit
môže výrazne ovplyvniť plynulosť prejazdu dotknutého úseku cesty R4 a tým negatívne vplývať na bezpečnosť cestnej premávky.
Spracovateľ auditu navrhuje na zmiernenie bezpečnostného deficitu doplniť existujúce vodorovné značenie
cesty R4 na vjazdoch do MÚK Kechnec o smerové šípky V9a. Na príjazde ku križovatke zo smeru Milhosť
spracovateľ auditu navrhuje obojstranne doplniť zvislé dopravné značenie C23a s obmedzením rýchlosti
v pravom pruhu na 80 km/h, v ľavom pruhu na 90 km/h (250 metrov pred začiatok odbočovacieho pruhu).
Zabezpečenie viditeľnosti a bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky:
V km 4,357 – 6,521 je rýchlostná cesta trasovaná v priamej, s priemerným pozdĺžnym sklonom 0,2%. Vzhľadom na tieto smerové a výškové pomery môže v čase zníženej viditeľnosti dôjsť pri použití diaľkových svetiel
k oslňovaniu protiidúcich vozidiel. V danom úseku nie je v stredovom deliacom páse zrealizovaná ani vegetačná, ani umelá clona, ktorá by zabránila dlhšiemu vzájomnému oslneniu vodičov v protismere.
Poznámka: V stupni DSP boli v stredovom deliacom páse navrhnuté oceľové zvodidlá a líniová v ose pásu
v šírke 1 m z krov menšieho vzrastu. Táto výsadba mala vytvárať okrem optického smerového rozdelenia
pásov rýchlostnej cesty aj vegetačnú clonu proti oslneniu.
Zámenou technického riešenia v ďalšom stupni projektovej dokumentácie boli oceľové zvodidlá nahradené
betónovými, bez riešenia vegetačnej clony.
Toto vytvára bezpečnostný deficit O100-2 stavebného objektu SO 100-00 so strednou mierou rizika
ovplyvnenia bezpečnosti. Tento deficit môže ovplyvniť plynulosť prejazdu dotknutého úseku cesty R4 a tým
negatívne vplývať na bezpečnosť cestnej premávky vo večerných a nočných hodinách.
Spracovateľ auditu navrhuje na zmiernenie bezpečnostného deficitu doplniť stredové betónové zvodidlá
o clony proti oslneniu minimálnej výšky 90 cm.
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 5/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Správnosť, jednoznačnosť a čitateľnosť umiestnených dopravných značiek:
Zvislé dopravné značky na rýchlostnej ceste, vetvách križovatiek a ceste I/68 sú realizované vo vyhotovení
zväčšený formát, dopravné značky na ostatných komunikáciách vo vyhotovení základný formát. Prevedenie
zvislých dopravných značiek musí spĺňať požiadavky podľa STN 01 8020:2000-07. Všetky zvislé dopravné
značky boli navrhnuté v retroreflexnej úprave. Stanovená minimálna hodnota retroreflexivity 250 cd/lux/m² pre
zvislé DZ na ceste R4 a I/68, a 80 cd/lux/m² pre ostatné komunikácie.
Dopravné značenie na ceste R4 bolo navrhnuté s fóliou v reflexnej úprave triedy 2, portálové tabule s fóliou
v reflexnej úprave triedy 3.
Portálové dopravné značenie je osadené na portáloch a priehradových nosných konštrukciách tak, aby pod
dopravnou značkou ostala bezpečná voľná výška minimálne 5,20 m. Spodný okraj dopravnej značky musí
byť umiestnený vo výške 5,3 m nad vozovkou.
Z hľadiska plynulosti automobilovej dopravy z dôvodu zlepšenia informovanosti vodičov premávajúcich
v smere výjazdu z cesty R4 na Košice upozorňujem na nevhodné osadenie zvislej DZ IS9 v km 0,070 00 R4
– je umiestnená tesne za pylónom nadjazdu cesty I/68 /foto1,2/. Toto vytvára bezpečnostný deficit O100-3
stavebného objektu SO 100-00 s nízkou mierou rizika ovplyvnenia bezpečnosti. Navrhujem jej odsun
o cca 25 m v smere jazdy.
Foto 3. Osadenie ZDZ IS9 v km 0,70 00 R4 – pohľad 1.
Pri prejazde dotknutým úsekom osadená ZDZ IS9 je viditeľná čiastočne, následne sa celá zakryje za pylón
mosta, a viditeľnou sa stáva až niekoľko metrov pred ňou.
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 6/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Foto 4. Osadenie ZDZ IS9 v km 0,70 00 R4 – pohľad 2.
Od km 11,980 po KÚ je maximálna povolená jazdná rýchlosť obmedzená zvislým dopravným značením na
MPR=100 km/h z dôvodu rozhľadových pomerov smerových oblúkov polomerov R500 a klesaní v rozmedzí
2,6 – 4,5 % v tomto úseku. Pre zabezpečenie rozhľadových pomerov na zastavenie je zvodidlo v strednom
deliacom páse odsunuté do krajnej polohy.
V križovatke Košice-juh v smere staničenia Milhosť – Košice ostáva ako hlavná cesta komunikácia I/68, vedľajšou je vjazd z cesty R4 do križovatky. Touto dočasnou úpravou zvislého a vodorovného dopravného značenia /až do dobudovania MÚK do definitívneho stavu/ sa zachováva súčasná dopravná situácia pri zohľadnení tvaru, návrhových prvkov MÚK Košice – juh, a rozhľadových pomerov v križovatke. V smere staničenia
Košice – Milhosť je nájazd z cesty I/68 na cestu R4 plynulý. Zmena prednosti v jazde sa predpokladá po dobudovaní rýchlostnej cesty R2 a MÚK Košice – juh do definitívneho stavu.
Organizácia dopravy na ceste R4 na začiatku (hlavnou cestou ostáva I/68, vedľajšou R4) a konci realizovaného úseku (zariadenie na skladovanie materiálov cestnej údržby, prejazd registračným miestom mýtneho
systému, váženie kamiónov, hraničný priechod v križovatke s cestou I/68) vytvára bezpečnostný deficit
O100-4 stavebného objektu SO 100-00 so strednou mierou rizika ovplyvnenia bezpečnosti. Ten je riešený dočasným obmedzením maximálnej povolenej rýchlosti pri prejazde oboch úsekov na 40 km/h
a vyznačením dočasného vodorovného značenia oranžovej farby.
Vodorovné dopravné značenie je tvorené pozdĺžnymi súvislými a prerušovanými čiarami V1a, V1b, V2a,
V2b, V3 šírky 125 mm, vodiacimi čiarami V4 šírky 250 mm, priečnymi súvislými čiarami V5a šírky 500 mm,
V5b so symbolom Daj prednosť v jazde, V5c s nápisom STOP, smerovými šípkami V9a, predbežnými šípkami V9b, šikmými rovnobežnými čiarami V13 a nápismi na vozovke V14. V priestore registračného miesta
mýtneho systému sú na vozovke navrhnuté parkovacie miesta V10b.
Vodorovné dopravné značenie je realizované bielej farby, s použitím retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu – profilovaným, realizovaným nástrekom na vozovku. Požadované minimálne hodnoty merného koeficientu svietivosti triedy R4 za sucha, RW2 za vlhka a RR2 za mokra.
Pozdĺžne vodiace čiary V4 sú vyznačené akustickým dvojzložkovým materiálom zo štrukturálneho plastu hr.
2-3 mm. Deliace čiary š. 12,5 cm sú realizované zo štrukturálneho plastu hr. 2-3 mm. Šikmé rovnobežné čiary V13 sú vyznačené jednozložkovým striekaným materiálom zo štrukturálneho plastu.
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 7/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Technicko-kvalitatívne vlastnosti retroreflexného dvojzložkového materiálu profilovaného musia spĺňať požiadavky podľa STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.
Pre zvýraznenie a doplnenie vodorovného dopravného značenia sú vo vozovke osadené retroreflexné trvalé
dopravné gombíky (TDG). Parametre dopravných gombíkov musia spĺňať TP 08/2005.
V úsekoch začiatku a konca budovaného úseku rýchlostnej cesty je aplikované dočasné vodorovné dopravné
značenie oranžovej farby.
Vodiace dopravné zariadenia – je tvorené vodiacimi tabuľami Z3b, smerovacími doskami Z4a, Z4b, vodiacimi doskami Z4d, smerovými stĺpikmi Z7a, Z7b – s rozostupom 50 m (km 0,000-11,800) a 30 m (km 11,80014,175), trojodrazkami 3M žltej a bielej farby a trvalými dopravnými gombíkmi TGD v osi jazdného pásu
v medzerách prerušovanej čiary V2a – s rozostupom 18 m.
Uvedené dopravné značenie a vodiace dopravné zariadenia prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na komunikácii R4.
Pri inštalovaným trojodrazkách 3M je nutné dodržať uhol uchytenia odrazky voči pozdĺžnej osi komunikácie
tak, aby boli maximálne využité ich retroreflexné odrazové vlastnosti.
V rámci osadeného dopravného značenia rýchlostnej cesty je auditorom navrhnuté toto doplnenie
dopravného značenia /okrem vyššie navrhovaných zmiernení deficitov O100-1, O100-3:
Križovatka Košice – juh (ZÚ):
- doplnenie ZDZ B27b na cestu I/68 príjazd od Košíc, pred napojenie R4
- doplnenie ZDZ B29a + B31a „60“ na vetvu „I“ nájazd na R4 zo smeru I/68 Seňa
Križovatka Milhosť (KÚ):
- doplnenie ZDZ B29a v úseku km 14,105 – KÚ obojsmerne
- doplnenie ZDZ B27b od R4 pred napojenie I/68 od Košíc do stredového deliaceho pásu (z opačnej strany
navrhnutej C6a v km 0,180.
Realizácia uvedeného doplnenia dopravného značenia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky
v dotknutých úsekoch cesty R4, resp. jej dočasných napájacích úsekov.
Výstražné dopravné zariadenia
V rámci stavby rýchlostnej cesty sú zrealizované tieto výstražné dopravné zariadenia:
- zariadenia predbežnej výstrahy Informačného systému cesty R4
- hlásiče námrazy S11a
- výstražné svetlá S1b
Jedná o dopravné zariadenia v úseku premostenia križovatky Kechnec.
Z dôvodu požiadavky na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na ceste R4 v úseku MÚK Košice –
juh je potrebné doplniť hlásiče námrazy S11a na moste na ceste I/68 v križovatke Košice – juh, najmä
na zjazde v smere napojenia cesty R4.
Vlastnosti povrchu vozovky pozemnej komunikácie:
Realizovaná konštrukcia vozovky rýchlostnej cesty R4 hrúbky 58 cm ako polotuhá s vrstvami:
- asfaltový koberec modifikovaný AK-M SMA 8 70/100
40 mm
- spojovací asfaltový postrek PS, A min. 0,3 kg/m2
- asfaltový betón modifikovaný AB I-M AC 16 70/100
50 mm
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 8/12
Bezpečnostný audit BPK
- spojovací asfaltový postrek PS, A min. 0,3 kg/m2
- obaľované kamenivo modifikované OKI-M AC 20 70/100
- cementová stabilizácia SCI
- štrkodrva ŠD
Spolu:
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
70 mm
200 mm
220 mm
580 mm
Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 2,5% /súlad s STN 73 6101/.
Základný priečny sklon pláne je 3,0%.
V mieste zárezov rýchlostnej cesty je navrhnutý pre zvýšenie stability zárezových svahov znížením hladiny
podzemnej vody hĺbkový trativod. Hĺbka trativodu je 1,5 m pod zemnou pláňou a šírka dna trativodu 0,8 m.
Na jeho dne je umiestnená PVC perforovaná rúra DN 160 v lôžku. Hĺbkový trativod je vyústený z kontrolnej
šachty do pozdĺžnych odvodňovacích priekop. Na hĺbkovom trativode sú navrhnuté kontrolné šachty vo vzdialenosti 50 m.
V úsekoch rýchlostnej cesty v km 8,500 – 8,675 a v km 12,150 – 12,500 sú navrhnuté stabilizačnoodvodňovacie svahové rebrá na zvýšenie stability zárezového svahu vpravo. Šírka svahového odvodňovacieho rebra na jeho dne 1,0 m , hĺbka rebra 3,0 m. Svahové odvodňovacie rebrá sú vyplnené štrkodrvinou frakcie 63-120 mm a obalením rebra geotextíliou. Voda zo svahových odvodňovacích rebier je zaústená do pozdĺžneho hĺbkového trativodu.
Odvedenie zrážkových vôd z vozovky rýchlostnej cesty je zabezpečené jej pozdĺžnym a priečnym sklonom do
odvodňovacích rigolov a následne do cestnej kanalizácie Po zachytení neextrahovateľných látok
v odlučovačoch ropných látok je voda vyústená do retenčno-vsakovacích nádrží (pozri objekt 511-00)
a následne do retenčno-vsakovacích nádrží a vodných tokov. V úsekoch rýchlostnej cesty so strechovitým
priečnym sklonom vozovky budú zrážkové vody z vozovky odvádzané po svahoch telesa do pozdĺžnych odvodňovacích priekop vyústených do retenčno-vsakovacích nádrží.
V úsekoch zárezov je na privrátenej strane svahu realizovaná záchytná priekopa nad zárezom telesa rýchlostnej cesty so zaústením cez priekopy do retenčno-vsakovacích nádrží.
Vyššie uvedené konštrukčné parametre spĺňajú požiadavky na konštrukciu rýchlostnej cesty kategórie R
24,5/120(100), podľa STN 73 6101.
Osvetlenie z pohľadu zachovania bezpečnosti pozemných komunikácií
Osvetlenie komunikácie R4 vzhľadom na jej trasovanie v nezastavanom území v extraviláne nebolo navrhnuté.
Dočasná organizácia dopravy v čiastočne realizovanej MÚK Košice – juh (ZÚ) a na úseku pred štátnou hranicou SK/H (KÚ) vytvára bezpečnostný deficit O100-5 stavebného objektu SO 100-00 s vysokou mierou
rizika ovplyvnenia bezpečnosti. Tento deficit môže najmä v nočných hodinách a za zníženej viditeľnosti
/šero, hmla/ výrazne ovplyvniť plynulosť prejazdu dotknutých úsekov cesty R4 a tým negatívne vplývať na
bezpečnosť cestnej premávky.
Spracovateľ auditu navrhuje na zmiernenie bezpečnostného deficitu zrealizovať verejné osvetlenie dočasného napojenia cesty R4 na komunikáciu I/68 v križovatke Košice – juh.
Osadenie záchytných bezpečnostných zariadení zvyšujúcich bezpečnosť pozemnej
komunikácie a ochranu ľahko zraniteľných účastníkov cestnej premávky
Na zabezpečenie bezpečnosti a usmernenie cestnej premávky na ceste R4 sú realizované tieto záchytné
bezpečnostné dopravné zariadenia:
- oceľové zvodidlá s úrovňou zadržania H2 (v stredovom deliacom páse) a H1 (v nespevnenej krajnici)
- betónové zvodidlá
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 9/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
- tlmiče nárazu (vodiace) s minimálnou úrovňou zachytenia 100
- zábradľové zvodidlá
- zábradlia
- oplotenie – zo zvarovaného pletiva výšky 2,0 m /v čase spracovania auditu neboli osadené všetky bránky/
Pri navrhovaných tlmičoch nárazu udáva projektant minimálnu úroveň zachytenia 100, pričom pre
rýchlosť 130 km/h (rovnú alebo vyššiu ako 110 km/h) prikazujú Technické podmienky (TP) MDVRR
č.02/2013 Tlmiče nárazov minimálnu úroveň zachytenia 110.
Poznámka: chcem poukázať na nelogickosť odseku 3.2.1. predmetných TP, kde sa píše: Tlmiče nárazu sa skúšajú výhradne s osobnými vozidlami a z toho dôvodu aj slúžia najmä na zachytenie, prípadne na
presmerovanie osobných vozidiel. Uvádzam túto časť TP najmä z dôvodu podielu nákladnej dopravy v trase
cesty R4 minimálne 35%.
Krajnice vozovky a cestná zeleň
Na realizovanej ceste R4 kategórie s parametrami krajnice - spevnená krajnica (núdzový odstavný pás) 2x
2,5m /norma STN 73 6101 pripúšťa pre RC24,5 šírku spevnenej krajnice 2,0 m/ a bezpečnostný odstup (nespevnená krajnica) 2x 0,5m /súlad s normou STN 73 6101/ je zabezpečená možnosť núdzového odstavenia
vozidla v prípade poruchy resp. defektu na vozidle.
Únosnosť spevnenej časti krajnice zodpovedá požiadavke občasného využitia ako jazdného pruhu pri opravách, rekonštrukcii, havárii a pod.
Odpočívadlá ani iné obslužné dopravné zariadenia neboli v predmetnom úseku cesty R4 navrhnuté.
Cestná zeleň – na svahoch násypov a pod. - primerane podľa miestnych podmienok pestovaná vhodná cestná zeleň; pritom je potrebné, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky alebo aby nebolo neúmerne sťažované použitie týchto pozemkov na účely správy rýchlostnej cesty. Pri riešení cestnej zelene sa
rešpektovalo hľadisko bezpečnosti cestnej premávky.
Základnými funkciami vegetácie pri komunikácii je stabilizácia svahov, ochrana pred vodnou a veternou eróziou pôdy, maskovanie vzhľadovo narušených miest, optické vedenie komunikácie a začlenenie technického
diela do krajiny.
Okrem uvedených funkcií, ktoré patria medzi stavebno-technické a dopravno-technické, prípadne dopravnobezpečnostné funkcie, plní realizovaná vegetácia ešte funkciu hygienickú (tlmenie hluku, zníženie prašnosti,
vytváranie priaznivých mikroklimatických podmienok, pozitívny psychický a emocionálny účinok), krajinárskoestetickú a architektonickú a biologickú.
V rámci výstavby cesty R4 bola cestná zeleň navrhnutá pre účely ozelenenia svahov komunikácie, stredného
deliaceho pásu, plôch okolo retenčných jazierok, pri zárubných múroch, protihlukových stenách, na svahoch
a plochách mostných kužeľov, v rovine pod násypmi, ako aj všetkých plôch, kde stavebnými prácami došlo
k narušeniu pokryvnej vrstvy, a to založením trávnika a výsadbou drevín.
Dreviny sú vysádzané na svahoch so sklonom od 1:2 a 1: 2,5 a v rovine.
Uvedené úpravy cestnej zelene prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na komunikácii R4.
Pevné prekážky v blízkosti pozemnej komunikácie
Jedná sa o mostné konštrukcie (opory, piliere), zárubné múry, protihlukové steny a portálové konštrukcie dopravného značenia.
Na zabezpečenie bezpečnosti a usmernenie cestnej premávky na ceste R4 sú realizované tieto záchytné
bezpečnostné dopravné zariadenia:
- oceľové zvodidlá s úrovňou zadržania H2 (v stredovom deliacom páse) a H1 (v nespevnenej krajnici)
- betónové zvodidlá
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 10/12
Bezpečnostný audit BPK
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
- tlmiče nárazu (vodiace) s minimálnou úrovňou zachytenia 100
Bezpečnosť dopravy na mostoch je zabezpečená zábradľovými zvodidlami s úrovňou zachytenia H2 a to betónovými príp. oceľovými. Oceľové mostné zvodidlá sú opatrené protikoróznou úpravou. Nad dilatáciami je
zabezpečený pozdĺžny pohyb v pásnici zvodidla. Na vonkajších stranách mosta na ceste I/68 v križovatke
Košice – juh, mosta v križovatke „Kechnec“ a na moste cez širokorozchodnú železničnú trať pri služobnom
chodníku je osadené mostné zábradlie.
Iné pevné prekážky – napr. reklamné zariadenia – sa pri ceste R4 nevyskytujú.
Realizované záchytné bezpečnostné zariadenia prispievajú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky na komunikácii R4.
Dispozičné riešenie parkovacích plôch a odstavných plôch
V rámci stavby cesty R4 Košice – Milhosť neboli realizované parkovacie a odstavné plochy, s výnimkou dočasnej úpravy úseku ukončenia rýchlostnej cesty pred štátnou hranicou SK/H, kde sú riešené dočasné prevádzky zariadenia na skladovanie materiálov cestnej údržby, prejazd registračným miestom mýtneho systému a váženie kamiónov.
Dotknutý úsek je v km 13,600 – KÚ vyznačený dočasným vodorovným dopravným značením oranžovej farby
so znížením maximálnej povolenej rýchlosti MPR = 40 km/h obojsmerne.
Organizácia dopravy na ceste R4 v tomto úseku vytvára bezpečnostný deficit O100-4 stavebného objektu
SO 100-00 so strednou mierou rizika ovplyvnenia bezpečnosti /uvedený vyššie pri bode o dopravnom
značení/.
Tento bezpečnostný deficit je riešený dočasným obmedzením maximálnej povolenej rýchlosti pri prejazde
úseku na 40 km/h a vyznačením dočasného vodorovného značenia oranžovej farby.
Z dôvodu požiadavky na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na ceste R4 v úseku MÚK
Košice – juh je potrebné urýchlene riešiť osvetlenie tejto križovatky a doplniť hlásiče námrazy na
moste na ceste I/68 v križovatke Košice – juh, najmä na zjazde v smere napojenia cesty R4.
4.
Záver
Použitá literatúra
Základné normy STN:
STN 01 8020:2000/07 Dopravné značky na pozemných komunikáciách
STN 73 3050
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
STN 73 6100
Názvoslovie pozemných komunikácií
STN 73 6101
Projektovanie ciest a diaľnic
STN 73 6102
Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciách
STN 73 6110/Z1
Projektovanie miestnych komunikácií, Zmena 1
STN EN 1436:2007-11 (73 7010) Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií.
Požiadavky na vodorovné dopravné značky
TKP MDPT SR:
Označenie
Časť 0/2009
Názov TKP
Všeobecne
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 11/12
Bezpečnostný audit BPK
Časť 2/2010
Stavba: Rýchlostná cesta R4 Košice-Milhosť
Zemné práce
Časť 3/2013
Priepusty
Časť 5/2013
Podkladové vrstvy
Časť 6.1/2011
Asfaltový koberec drenážny
Časť 10/2010
Záchytné bezpečnostné zariadenia
Časť 11/2011
Dopravné značenie
Časť 32/2013
Trvalé oplotenie
Časť 37/2011
Asfaltocementové vrstvy vozoviek
Materiálové katalógové listy - doplnok k TKP:
označenie
KLAZ 1/2010
Názov materiálových katalógových listov
Katalógové listy asfaltových zmesí
TP SSC, TP MDPT, TP MDVRR
označenie
Názov technických predpisov
TP MDPT 06/2010
Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách
– Betónové zvodidlo
TP MDPT 01/2005
Zvodidlá na pozemných komunikáciách
TP MDPT 02/2005
Skúšanie a schvaľovanie zvodidiel
TP MDPT 04/2005
Použitie zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných
komunikáciách
TP MDPT 08/2005
Všeobecné zásady na použitie retroreflexných dopravných gombíkov
na pozemných komunikáciách
TP MDPT 04/2010
Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách
TP MDVRR 06/2012
Zosilňovanie asfaltových vozoviek
TP MDVRR 02/2013
Tlmiče nárazov
Záverom je možné skonštatovať, že auditované realizované objekty dopravnej stavby Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť spĺňajú /s podmienkami/ kritériá bezpečnosti
a spoľahlivosti pozemných komunikácií podľa Vyhlášky č. 251/2011 Z.z.
V Košiciach, október 2013
Zodpovedný auditor: Ing. Pavel Titl
Ing. Pavel Titl
Auditor Bezpečnosti pozemných komunikácií MDVaRR SR č.13/2013
Košice, október 2013
strana 12/12
Download

R4-Kosice-Milhost- audit stavby pred sprejazdnenim.pdf