Telemedicína – odpoveď
na nové výzvy
v zdravotníctve
Jaroslav Kmet
CSC Eastern Europe
Public Sector &Healthcare Director
September 2011
CSC Proprietary and Confidential
1
CSC –
globálny profil
$16.2B globálne príjmy za IT služby
Transforming the way our
clients work in an XaaS world
50+ rokov excelentných služieb zákazníkom
138 miesto v rebríčku Fortune 500
Industry leader in SaaS
Seven cloud-enabled data centers
around the globe
Launched BizCloudTM, industry‟s first on-premises
FORTUNE globálne najobdivovanejšia
spoločnosť
private cloud billed as a service
93,000 zamestnancov
celosvetovo,
Leading-edge
mobility solutions for healthcare, insurance,
transportation, and hospitality
pobočky vo viac ako 90 krajinách
2,500 globálnych klientov
70% annual growth in global mobility program
NYSE: CSC
Largest user of Jive Social Business Software
for internal collaboration and innovation
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 2
CSC zastúpenie
v krajinách CEE
Lithuania (legal entity
founded)
WSS 400 people in Vilnius
Poland (7 + 7) (legal entity)
CSC’s activities in Warsaw are based on 2
types: 1) system integration (realized by CSC
France), 2) services for global clients
Russia (>50)
CSC has a long lasting
cooperation with a SW
developing partner focusing
on health solutions
Ukraine (>20)
CSC is cooperating with the
Russian partner has a long
lasting cooperating Ukraine
as well – developing health
solutions
Czech Republic (150) (legal entity)
CSC’s facility in Prague focuses on ebusiness, SAP and Documentum
The WSS Praha is performing all aspects of
application and infrastructure services for
regional and global clients. A smaller unit is
occupied with local system integration
business. (410 people )
Hungary (1) (legal entity)
CSC’s is rendering services
for global
Serbia (1) (legal entity)
CSC’s via BDO partner company
Romania (4)
Slovakia (50) (legal entity)
Entity founded. CSC’s
activities are focusing on
consulting, project
management and services for
global clients
CSC’s facility in Bratislava
focuses development work
and business consulting
CSC’s locations
Bulgaria (250)
CSC’s partner’s
locations
CSC has a strong, long lasting
cooperation with a SW developing
partner focusing on the life insurance
solution AIA. WSS in Sofia
CSC Proprietary and Confidential
Turkey (4) (legal entity)
CSC’s activities are focusing
on services for global clients
eMEDlink 3
Zdravotníctvo – top level
vertikála v CSC
Public
Sector
Financial
Services
CSC Proprietary and Confidential
Manufacturing
Technology
and Consumer
Healthcare
Chemical,
Energy &
Natural
Resources
eMEDlink 4
CSC – #1 partner pre
národné Ehealth programy
• 1.3 bn$ CSC príjmy zo zdravotníctva
celosvetovo
• V Európe #1 Integrátor zdravotníckych
systémov
• cca 3,000 zdravotníckych expertov
• CSC zdravotnícke delivery centrá
v 11 krajinách
• Jedinečná kombinácia consultingu
a IT služieb
• Európsky popredný partner národných
eHealth programov
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 5
CSC - dodávateľ komplexných
integrovaných riešení
• 1.3 bn$ CSC príjmy zo zdravotníctva
celosvetovo
• V Európe #1 Integrátor zdravotníckych
systémov
• cca 3,000 zdravotníckych expertov
• CSC zdravotnícke delivery centrá
v 11 krajinách
• Jedinečná kombinácia consultingu a IT
služieb
Austria
• CSC podporuje Rakúsky národny program–
Master patient index
• Európsky popredný partner národných
eHealth programov
• CSC manažuje www.gesundheit.gv.at
• CSC je integrálnou súčasťou Rakúskeho
zdravotníctva – rôzne projekty pre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti a plátcov
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 6
Služby pre viac
ako 60 % UK populácie
• 1.3 bn$ CSC
Globalpríjmy
Healthcare
zo zdravotníctva
revenue
celosvetovo
• In Europe #1 Health systems integrator
• V Európe #1 Integrátor zdravotníckych
• Approximately 3,000 healthcare IT experts
systémov
• Healthcare operations in eleven countries
• cca 3,000 zdravotníckych expertov
• Unique combination of assets and
• services
CSC zdravotnícke delivery centrá v 11
• Europe‟s
leading partner of Governmental
krajinách
eHealth programs
• Jedinečná kombinácia consultingu a IT
služieb
UK: NHS
• CSC je hlavným kontraktorom pre Národný
Program pre IT – najväčší civilný celosvetový
projekt
• Manažovanie viac ako NHS 200,000 expertov
• Služby viac ako 60% populácie
• Najväčši PACS/RIS v Európe
CSC Proprietary and Confidential
• Európsky popredný partner národných
eHealth programov
eMEDlink 7
Inovatívne riešenia
pre dánskych pacientov
• 1.3 bn$ CSC príjmy zo zdravotníctva
celosvetovo
• V Európe #1 Integrátor zdravotníckych
systémov
• cca 3,000 zdravotníckych expertov
• CSC zdravotnícke delivery centrá
v 11 krajinách
• Jedinečná kombinácia consultingu a IT
služieb
Denmark
• CSC manažuje zdravotný portal www.sundhed.dk
• Európsky popredný partner národných
eHealth programov
• Inovatívne riešenia – eprescription, Adverse
incidence– dodané na národnej úrovni
• Naše riešenia pomáhaju viac ako 3 miliónom
pacientov v regiónoch, v mestách a na vidieku
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 8
Manažment holandskej
zdravotnej infraštruktúry
• 1.3 bn$ CSC príjmy zo zdravotníctva
celosvetovo
• V Európe #1 Integrátor zdravotníckych
systémov
• cca 3,000 zdravotníckych expertov
• CSC zdravotnícke delivery centrá
v 11 krajinách
• Jedinečná kombinácia consultingu a IT
služieb
Holandsko
• CSC spravuje národnú infraštruktúru, na ktorú je
napojených 1765 lekární and 2647 všeobecných
lekárov, pokrytie 53% populácie
• CSC manažuje holandský národný rámcový
platobný systém pre zdravotníctvo, spájajúc
poskytovateľov a plátcov za zdravotnú
starostlivosť
CSC Proprietary and Confidential
• Európsky popredný partner národných
eHealth programov
eMEDlink 9
Spektrum projektov
a riešení v EMEA
England
• Regional EPR solution
• National PACS solution
• National Primary Care
Solution
• Ambulance
• Maternity & Theatre
Solution
• Electronic Patient folder
(ePF)
• Clinical Portal
• xRM
• HIE Platform
Norway
• National Information
Portal
Denmark
• National portal
• National Adverse Incidents
• Regional ePrescribing solution
• Laboratory Information system
• Home Care Solution
• Clinical Portal
• Regional EPR solution
• Speech Recognition
• Electronic Whiteboard
France
• National
identify
management
Qatar
• Digital Hospital
Netherlands
• National HIE
Belgium
• National
Clinician
Portal
Switzerland
• Health
Insurance
system
CSC Proprietary and Confidential
Slovakia
• Social
Insurance
system
Saudi Arabia
• National
Primary Care
Solution
Austria
• National Patient index
• Hospital Information
System
• Hospital PACS system
eMEDlink 10
Telemedicína - Definícia
• Slovenská legislatíva pre oblasť zdravotníctva
v súčasnosti nemá definovaný pojem telemedicína
• Pre telemedicínuje je charakteristický zber, prenos
a zdieľanie zdravotne relevantných informácií, čím je
umožnené poskytnutie zdravotnej starostlivosti
na diaľku.
• Hlavné prínosy:
- stanovenie diagnózy v reálnom čase na diaľku bez
potreby cestovania
- telekonzultácie medzi odborníkmi pri stanovovaní
diagnózy
- Telekonzíliarne stretnutia pri vzdelávaní
- Poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 11
Telemedicína - Služby
• Tele-konzílium – služba, ktorá umožní realizovať lekárske konzílium, aj keď
niektorí členovia konzília sú fyzicky vzdialení (vrátane odborníkov zo zahraničia).
• Tele-konzultácie – služba, ktorá umožní sprostredkovať konzultáciu
so vzdialeným špecialistom prostredníctvom videokonferenčných technológií.
• Tele-monitoring – služba, ktorá umožní monitorovanie vitálnych funkcií
a parametrov pacienta mimo priestorov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
ich zber a zasielanie kposkytovateľov zdravotnej starostlivosti, prípadne aj
automatickú reakciu na aktuálny stav nameraných parametrov a funkcií.
• Tele-starostlivosť – služba, ktorá umožní poskytovanie časti zdravotnej,
alebo sociálnej starostlivosti a podporných služieb pre starých občanov
v domácom prostredí na diaľku.
• Tele-návštevy–služba, ktorá umožní komunikáciu izolovaných a dlhodobo
hospitalizovaných pacientov s ich sociálnym okolím prostredníctvom
videokonferenčných technológií.
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 12
Telemedicína - História
• Africkí dedinčania používali dymové signály na varovanie
príchodiacich v prípade, že sa v dedine vyskytlo vážne ochorenie
• Na začiatku 20.storočia, obyvateľstvo v odľahlých oblastiach Austrálie
používalo obojstranné vysielačky (poháňané dynamom – bicyklové
pedále na komunikáciu s Kráľovskou leteckou zdravotnou službou
• Starostlivosť na diaľku (tiež starostlivosť bez prítomnosti), starodávna
praktika často prevádzaná poštovou/listovou komunikáciou
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 13
Súčasné výzvy
zdravotníctva
• Väčšia priemerná dĺžka života (viac ako 78 rokov)
• Životný štýl ( stravovanie, aktivita, obezita, nadváha, atd)
Čo spôsobuje
• Viac chronických a závažných ochorení (napr. rakovina, infarkt)
• Vyššia a väčšia náročnosť na zdroje a kapacity v zdravotníctve;
vyššie náklady
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 14
5 hlavných faktorov
prispievajúcich ku kríze
• Rastúce náklady
náklady na zdravotníctvo rastú rýchlejšie ako samotné HDP (8,3 % z HDP
v 2008 oproti 7,3 % v 1998 v EU, v USA 16 % ! )
• Rastúce nároky
na poskytovanie vysokokvalitných zdravotníckych služieb
• Rastúci dopyt po zdravotníckych službách
- medzi rokmi 2000 az 2050 sa generácia 60+ znásobí až 3x
- nárast chronických ochorení a civilizačných chorôb
- napr. v 2015, 2.3mld ľudí s nadváhou, 700m obéznych
- diabetes nárast z 2,8 % na 4,4 %
- v roku 2030 budú chronické choroby na prvom mieste
v rebríčku dôvodov úmrtí
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 15
5 hlavných faktorov
prispievajúcich ku kríze
• Nedostatok zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
- len v USA bude v roku 2025 chýbať 260 tisíc sestier, 124 tisíc lekárov
• Spokojnosť so službami
- hodnotenie nemocníc, lekárov
(v UK spokojnosť pacientov môže ovplyvniť až 10 % príjmov nemocníc)
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 16
Telemedícina a riešenie
problémov
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 17
Telemedícina a riešenie
problémov
• Jednotky intenzivnej starostlivosti :
- 20 % pokles úmrtnosti pacientov JIS počas testovania tele-ICU
(Umass Memorial Medical center)
- ROI 1rok! (Umass Memorial Medical center, Massachusetts)
- náklady na telemedicínu predstavovali 1/13 oproti dostupným
alternatívam (Loyola University Medical Center, Illinois)
- výsledky štúdií z 13 pokusných projektov USA potvrdili zníženie
mortality o 20 % a skrátenie priemernej doby pobytu o 1,26 dňa
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 18
Telemedícina a riešenie
problémov
• Denné vyšetrenia/návštevy (vizity) hospitalizovaných pacientov
- pokusy v 3 USA nemocniciach preukázali, že :
- 76 percent pacientov uprednostňuje takéto vyšetrenia a ľahko
sa im komunikuje s lekárom
- druhá vizita umožnila poslať pacientov skôr do domácej
starostlivosti (zníženie priemernej doby hospitalizácie o 0,17
dňa, čo je úspora cca 750 tis USD ročne)
- u 75 percent prípadov skrátenie doby hospitalizácie, v 95% šetrenie
času lekára, 97% lekárov má viac informácií o pacientovi, v 95 %
vyššia kvalita vyšetrenia , robotické vyšetrenia na diaľku 3x
efektívnejsie ako osobné vyšetrenia
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 19
Telemedícina a riešenie
problémov
• Jednotky pohotovostnej služby :
- rýchla diagnóza, okamžitá liečba
- teleECG v Nórsku, vo viac ako 100 ambulanciách
- preukázaná doba skrátenia času na poskytnutie liečby (o viac ako 2
hodiny)
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 20
Telemedícina a riešenie
problémov
• Postakútna starostlivosť (monitoring)
- prístroje na sledovanie vitálnych funkcií najmä pri COPD, diabetes,
ochoreniach srdca a rakovine
- CARME – Catalan remote Management evaluation study – u 68 %
pacientov nárast spokojnosti a pokles nespojných o 22 % (pre kardio
pacientov)
- pre COPD – 33 % pokles návštev pohotovostí, 46 % pokles
nákladov na hospitalizáciu, 63 % pokles u pacientov, ktorí boli
hospitalizovaní v liečebňach pre dlhodobo chorých
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 21
Telemedícina a riešenie
problémov
• Spolupráca medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
- 60 % problémov pacientov vyriešených u všeobecných lekárov
• Virtuálny kontakt lekár – pacient
- Vhodné najmä pre vidiecke oblasti
• Selfmonitoring pacienta
- test v UK preukázal 91 % pokles v hospitalizácii pacientov s
chronickou bronchitídou (šetrenie cca 5000 USD na osobu)
- test v USA : pokles nákladov na pacientov v domácej stratostlivosti
o 26,7 %, o 40,9 % nákladov na nemocničnú starostlivosť (v priemere
na pacienta 5500 USD)
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 22
Telemedícina a riešenie
problémov
• Monitoring a starostlivosť o pacientov vysokého veku
Porovnanie ročných nákladov na starostlivosť :
- domáca starostlivosť (telemedicína) :
- domáca starostlivosť (sestra) :
- nemocničná starostlivosť :
4.623 USD
33.800 USD
142.188 USD
Zdroj: DREAMING project EU
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 23
Telemedícina - šance
a bariéry implementácie
Dopyt :
- Starnúca populácia, znižovanie počtu lôžok, nedostatok lekárov, požiadavky na vyššiu kvalitu,
baby boomers, internetová generácia
Technológia:
- Konektivita (internet) – Fiber to home, GSM operátori, cloud, drastické zníženie nákladov
Finančná oblasť:
- Uhrada nákladov na liečbu, Problémy s definíciou predmetu, sadzba za hodinu?
(Dánsko rovnaká sadzba ako za domácu starostlivosť, Austrália uznanie za liečbu v rovnakých
oblastiach)
Právna oblasť :
- Prístup k dátam pacienta (zmena zákona na ochranu osobných dát)
Organizačná oblasť :
- Zmena pohľadu na fungovanie, podpora spolupráce rôznych týmov, skupín nemocníc
- Interoperabilita
- EPSOS, framework pre výmenu dát o pacientoch, elektronická preskripcia
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 24
Otázky?
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 25
Ďakujem za pozornosť !
JAROSLAV KMET
Director | Public Sector & Healthcare
Eastern Europe CSC
p: +421.259.216.183
[email protected]
www.csc.com/eastern_europe
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 26
Backup
CSC Proprietary and Confidential
27
Introducing CSC eMEDlink
• CSC eMEDlink
– a pioneering telemedicine solution
– a customisable cloud based solution for primary and secondary care
All the benefits of a physical consultation without the cost...
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 28
Case Story - Introduction
Ambulance
Acute
John, 72yrs old, has COPD, and has
already been admitted to hospital 4
times this year. With eMEDlink,
clinicians hope that John‟s condition
can be managed more closely from the
comfort of his own home.
Remote Consultation and Monitoring
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 29
Equipment
John uses the following equipment with eMEDlink
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 30
Set Up and Preparation
John is about to be discharged from hospital
John is trained in the use of
eMEDlink before leaving
hospital. His personal treatment
goals are agreed.
Internet connection is
arranged – either
broadband or 3G
John leaves his laptop in
standby mode until his
appointment
Connectivity is
confirmed from John‟s
home with a „test call‟
Timing of virtual ward
round is confirmed
Telemedicine Remote Consultation –
Patient and Doctor Dialogue
John attends a virtual ward round with the doctor
John receives a call on the
device from his clinician –
John and the clinician can
see and hear each other
A clinician can quickly respond
to John‟s alert using the
eMEDlink system
John can hit “Contact Hospital”
button if his condition deteriorates
John is asked to take his
readings
The clinician reviews the
readings and discusses
treatment with John.
The video, readings and notes
are recorded
Timing of next
consultation is agreed
and the call is closed
Telehealth Remote Monitoring –
Patient Monologue
John takes his own readings as agreed with the doctor
John takes his own
readings according to
the schedule agreed
with the clinician
The readings are
captured and stored by
eMEDlink
Where personalised
thresholds are exceeded
SMS* alerts are triggered,
for example to John‟s
clinician
The clinician can
contact John to
discuss his treatment
and any interventions
The clinician can review
John‟s history on
eMEDlink
* Subject to integration with CSC PAS
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 33
Clinicians Overview of
Virtual Ward Rounds
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 34
Clinicians Overview of
Virtual Ward Rounds
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 35
Consultation with Patient
Vivi Vindshøj
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 36
Clinical Notes
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 37
Re-playing Recorded
Video Consultation
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 38
Solution Details
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 39
Delivery Model ”Telemedicine as a Service”
• What you buy, is a unit of telemedicine service
• The “unit” consists of:
– A Patient terminal
– Configuration aimed at a specific clinical speciality (e.g. COPD)
– Specific “Drivers” for connecting the relevant measuring devices
• Initial setup of the solution for a specific customer/speciality is provided as part of
the service
• Clinician access is provided w/o additional charge
– Integration into local systems/portals is a subject of negotation in the specific case
• Standard interfaces for EPR etc. is part of the solution. Configuration for specific
EPR systems is a subject of negotiation in the specific case.
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 40
Delivery Model –
CSC eMEDlink
Cloud-based TeleHealth
”Cloud Based Telehealth”
• Web-solution
• Video-platform with optional archiving
• Fully configurable, can be tailored to support specific customer scenarios
– From simple data-collection solutions to n-Way video consulting with EPR interfaces
• Decision support
• Interfaces external systems through standard interfaces through CSC‟s own
Healthcare Integration platform
– HL7v3, IHE, Continua Health Alliance
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 41
Basic Architecture (1)
• The eMEDlink solution is simplistic - by design!
– To allow for easy extensibility and flexible use in different user scenarios
• Connected
– Telemedicine is not an Island
• Generic and extensible
– Connection of multiple measuring-devices
• Authentication:
– The CSC eMEDlink solution provides a flexible model, where authentication either is
a part of the solution, supporting several authentication schemes from simple
username/password to certificate based authentication, or is handled from a portal
layer
– In a simplistic scenario, users could even be created on the fly, if a local portal is
able to present sufficient user-data (user context in a CCOW scenario).
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 42
Basic Architecture (2)
• Basic modules
– CORE: Video consultation, allowing patients and healthcare professionals to interact
– CORE: Automatic data-capture from measuring devices connected to the patients
terminal
– Planning and scheduling
– Notes, simple textual notes
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 43
Basic Architecture (3)
Integration – can be both standalone or integrated
• Standalone
– The eMEDlink solution fully supports a standalone scenario, where all tasks are taken
care of within the solution.
– Manage users
– Manage basic ADT data on patients
– Manage planning/scheduling of consultations
– Doing consultations
– Create clinical notes that summarizes the consultations
– In the standalone scenario, all data are stored within the eMEDlink solutions database.
• Moving from a standalone scenario into an integrated solution, data can be exported from the
solution in a number of standard formats, enabling initial load.
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 44
Basic Architecture (4)
Integration – can be both standalone or integrated
• Portal integration
– The eMEDlink solution is highly componentized, and the core modules of the solution can
be combined into existing solutions as simple portal integrations
– Use patient demographics, scheduling and EPR functionality from existing solutions and
simply plug in telemedicine functionality with the eMEDlink core modules
• Back-end integrations
– EPR/PAS interfaces – if a local EPR/PAS is present
– Asynchronous transport of medical record values into well-defined interfaces
– Incoming and outgoing interfaces for alerts and decision support
– Subscription of basic ADT data from master patient directory
– Subscription to user data
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 45
Roadmap (draft status)
• Social web content
– Form communities
– Share information with other patients
– Chat
– Support for online communities for specific long term conditions
– Calendar of social events – virtual or “live”
• Interfaces for accounting and billing
• Statistics and data mining
• Second opinion support, allowing clinicians to bring in expert second opinions.
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 46
Price Indications
One button Patient terminal
SW for patient terminal
Server set-up
SW for Health care professional terminal
Videorecording
Excluding messuring device and broadband connection
1000 Euro pr. year, minimum 2 years
SW for patient terminal
Server set-up
Health care professional SW
Videorecording
Excluding messuring device and broadband recording
Please inquire for price
Test kit (2 one button patient terminals, including device
for COPD)
SW for patient terminal
Server set-up
SW for Health care professional terminal
Videorecording
Excluding broadband connection
Please inquire for price
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 47
CSC eMEDlink - benefits
• Benefits for the Health
Care System:
– Reduced costs of
unplanned admissions,
outpatient clinics and
patient transport
– Reduced readmission
– Reduced waiting times for
outpatient clinics
– Shortened hospital stays
whilst maintaining patient
care with regular contact
– Support Enhanced
Recovery Programme.
• Benefits for Clinicians:
– Follow the patient closely
with virtual ward rounds
and ad hoc consultations
• Benefits for Patients:
– Improved quality of life
– Enhanced patient / clinician
relationship
– Increased access to
speciality services, without
the restrictions of physical
distance
– Access to increased patient
information, as an
extension from the patient‟s
EPR
– Reduced requirement to
arrange transport and
attend hospital, allowing
increased independence
– Enhanced clinician safety
through reduced home
visits and community care
– Reduced length of hospital
stay
– Data extraction for clinical
studies and documentation
– Empowered and informed
patients.
– Tool for teaching and
documentation.
CSC Proprietary and Confidential
eMEDlink 48
Download

CSC - Eventworld.cz