Interný spravodaj Hanil E-HWA Automotive Slovakia
Newsletter for Hanil E-HWA Automotive Slovakia
Návšteva Charitného domu
Kia
Soul
II.
Pozvánka na Family Day
Gulliverove cesty - Rajecké Teplice
Visit of the Charity Children’s Home • Kia Soul II. • Gulliver’s travels - Rajecke Teplice • Family Day invitation
OBSAH
EDITORIÁL
Máj, máj, máj zelený pod oblôčkom sadený...
Family Day 2014
Family Day 2014
Enviromentálna politika
Enviromental policy
7
Interkultúrna komunikácia
Intercultural communication
Blog právneho poradenstva
Legal advice blog
Gulliverove cesty - Rajecké Teplice
Gulliver’s travels - Rajecke Teplice
Túto ľudovú pieseň väčšina z nás pozná ešte z detských čias. Máj je nepochybne jedným z najkrajších mesiacov v roku, ktorý je naplnený
slovenskými tradíciami. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie
medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia
strom, ktorý sa tiež v tejto súvislosti označuje ako
máj, májový strom. Tradícia tohto európskeho zvyku
stavania májov – zeleného stromčeka pred dom
alebo na dom milovaného dievčaťa je veľmi stará a
zakladá sa na viere v plodnú silu ducha stromu. Máj
staval mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádzal, alebo
máje boli spoločným darom mládencov všetkým
dievčatám súcim na vydaj. Ak dostalo máj dievča od
svojho milého, bol to vysoký rovný strom ( jedľa alebo
smrek), zbavený kôry, vrcholec ktorého zdobili
pestrofarebné stuhy. I keď v dnešnej modernej dobe,
máje nestoja pri dverách domu každého mladého
dievčaťa, netreba zabúdať na tradície a na posolstvo,
ktoré so sebou tento krásny mesiac nesie. Máj je
predsa lásky čas!
Maypole, maypole, maypole, the green one, is
planted under the window…
Most of us knows this folk song still from children`s
times. The month May definitely is one of the most
beautiful months of the year that is full of Slovak
traditions. May greenery was a symbol of a power
and good growth. Among plants had a tree the most
important position in traditions at that time. According to that is the tree called “Maypole”. This European
tradition: erecting of Maypoles - erecting of the
green tree front of the house young girl or loved girl
is very old. The tradition is on the basis of a belief in
prolific power of ghost of the tree. Young boy
erected the maypole for young girl whom he wished
to court, or maypoles were a sharable present from
young boys to the young girls, who were suitable to
marriage. When the girl received the maypole from
her boyfriend, than it was a high, straight tree (noble
fir or spruce fir) without a bark and top of the tree was
decorated by many-coloured ribbons. Although, in
this modern nowadays, the maypoles are not stood
near door of each house where is living the young
girl. We must not forget for the traditions and a message that are special for this lovely month. Obviously,” May is the time of love!”
Nová Kia Soul II.
The new Kia Soul II.
HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA, s. r. o.
Tel.: +421 42 28 18 414
Fax: +421 42 448 63 12
email: [email protected]
Internet: www.hanil.sk
Kórejská kuchyňa
Korean food
2
MÁJ / MAY 2014
Cor
por
ate
m
otto
NEWS
Politika riadenia / Management policy
osti
/
-Honorable management
-Ethical management
-Creative management
olo
čn
-Čestné riadenie
-Etické riadenie
-Kreatívne riadenie
Mo
tto
sp
HQI 50 Audit
Počas dní 12-16/5/2014 nás navštívili auditori z kórejského
ústredia. Hlavným predmetom auditu (HQI 50 - Hanil 5 STAR
ukazovateľ kvality, 0 PPM) je určiť stav pripravenosti našej
spoločnosti podľa požiadaviek 5 STAR a požiadaviek zákazníka
HKMC. Auditori navštívili našich kľúčových dodávateľov, ako je
Koam DCA a BOURBON.
Auditors of our HQ Korea have visited our company during days
12-13/5/2014. The main scope of the audit (HQI 50 - Hanil 5 STAR
Quality indicator, 0 PPM) is to determine if the preparedness of
our company are according to 5 STAR requirements and HKMC
customer requirements. The auditors will visit our key suppliers
like KOAM DCA and BOURBON also.
The auditors will be stay in our plant- Hanil E-HWA Automotive
Slovakia, in Povazska Bystrica during days 12-13/5/2014, for that
reason, please prepare all workplaces and documents in
advance and represent our company in name of the 5 STAR
company.
Školenie Excel / Excel training
Školenie prebiehalo počas celého mája.
The training took place during May.
Plán kurzov angličtiny pre zamestnancov na Jún 2014
KW 23
KW 24
KW 25
KW 26
Monday
2-Jun-14
Tuesday
3-Jun-14
Wednesday
4-Jun-14
Thursday
5-Jun-14
Friday
6-Jun-14
Monday
9-Jun-14
Tuesday
10-Jun-14
Wednesday
11-Jun-14
Thursday
12-Jun-14
Friday
13-Jun-14
Monday
16-Jun-14
Tuesday
17-Jun-14
Wednesday
18-Jun-14
Thursday
19-Jun-14
Friday
20-Jun-14
Monday
23-Jun-14
Tuesday
24-Jun-14
Wednesday
25-Jun-14
Thursday
26-Jun-14
Friday
27-Jun-14
13:00 - 13:50
P3c
P2a
14:10 - 15:00
P3a
P2b
16:10 - 17:00
17:00 - 17:50
NJ 16:10 - 17:40
P4d
NJ 16:10 - 17:40
Office
P4a
P4a
P3b
P2b
P3c
P2a
NJ 16:10 - 17:40
Office
P4d
NJ 16:10 - 17:40
P3a
P2a
P3b
P2b
NJ 16:10 - 17:40
P4a
NJ 16:10 - 17:40
Office
P4d
P4d
P3c
P2b
P3a
P2a
NJ 16:10 - 17:40
Office
P4a
NJ 16:10 - 17:40
MÁJ / MAY 2014
3
FAMILY DAY 2014
Pripravovaný program Family day 2014
10:00 hod. odchod firemných autobusov z autobusovej stanice
Považská Bystrica (organizačné pokyny vám upresníme 3.7.2014).
11:00 hod. zahájenie akcie - Rozdávanie balíčkov pre deti
11:10 hod. maľovanie na tvár + individuálny program - Mary kay vizážistky
K dispozícií budú všetky kurty, bowling, golf a nafukovacie hrady
12:00 hod. Obed + 1,5l minerálky / osoba.
13:00 hod. Pre dospelých budú pripravené dračie lode, kondičný tréning.
15:00 hod. Ukončenie akcie - odchod autobusov z Tn.
Deťom budú po celý čas spríjemňovať voľné chvíle detskí animátori.
PRIHLÁŠKA A VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný: ..............................................................................., nar.:................................................................................
Bytom:......................................................................................................................................................................................
týmto vyhlasujem, že sa ako zamestnanec spoločnosti HANIL E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Areál ZŤS
924, 01841 Dubnica nad Váhom, IČO: 36 347 884, zap. v OR OS v Trenčíne, odd. Sro, vl. č. 16046/R (ďalej len “HANIL E-HWA
Mám záujem
o Dračie lode
AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o.”) spoločne s mojimi rodinnými príslušníkmi.
a)
....................................................................., nar.:..........................., bytom:.....................................................
b)
....................................................................., nar.:..........................., bytom:.....................................................
c)
....................................................................., nar.:..........................., bytom:.....................................................
d)
....................................................................., nar.:..........................., bytom:.....................................................
(spoločne “rodinní príslušníci”) zúčastníme firenmej akcie s názvom FAMILY DAY 2014, ktorá sa uskutoční dňa 5.7.2014 v
Trenčíne v čase od 10:00 do 15:00 hod. (ďalej len firemná akcia”) dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo a riziko. Zároveň
prehlasujem, že na vyššie uvedenej firemnej akcii budem spoločne so svojimi rodinnými príslušníkmi znášať na vlastné
nebezpečenstvo akúkoľvek škodu na zdraví alebo majetku a v budúcnosti si nebudeme uplatňovať voči spoločnosti HANIL
E-HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA s.r.o. žiadnu náhradu takto vzniknutej škody na zdraví a/alebo majetku. Ďalej súhlasím,
že v prípade mojej neúčasti a/alebo neúčasti niektorého alebo všetkých rodinných príslušníkov na firemnej akcii súhlasním
s tým, že mi bude zrazená daň a príslušné odvody podľa
platnej legislatívy na rok 2014.
Súhlasím s vyššie uvedeným vyhlásením
Podpis:..............................................
V Považskej Bystrici, dňa:...................2014
4
MÁJ / MAY 2014
FAMILY DAY 2014
Sobota 5. júla
Family day 2014 sa uskutoční v športovom areáli
M-SPORT.
Areál sa nachádza v lokalite nazývanej Ostrov, spadajúcej
pod obec Zamarovce, ktorá patrí do predmestia mesta
Trenčín. Je multifunkčným športovým a spoločenským
centrom, ktoré disponuje širokou škálou možností.
Pozvaní sú najbližší rodinní príslušníci kmeňových aj
agentúrnych zamestnancov.
K dispozícií budú poskytnuté bedmintonové, tenisové a
squashové kurty, bowlingové dráhy, minigolfový areál.
Taktiež bude zabezpečená autobusová doprava, lekársky
dohľad, strava a pitný režim. Akcia je vekovo ohraničené
pre deti od 2 do 18 rokov.
Vaše vyplnené prihlášky očakávame v schránke pri turnikete najneskôr do piatka 4.6.2014.
Enviromentálna politika spoločnosti Hanil – E HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA
Environmental Policy of Hanil – E HWA AUTOMOTIVE SLOVAKIA Company
Milí čitatelia,
Od májového čísla magazínu vám budeme pravidelne
prinášať rubriku, ktorá bude i zároveň osvetou zameranou na ochranu životného prostredia, šírenie informácií
o separarácii odpadov a znižovaní stavu nebezpečného
odpadu v našej spoločnosti.
Dear Readers,
From the May issue of the magazine, the new regular
section will be available for you, which will be a enlightenment and that is focused on protection of the environment, sharing information of waste sorting and reduction
of danger waste in our company.
MÁJ / MAY 2014
5
CHARITA - CHARITY
Návšteva Charitného domu
Na pozvanie riaditeľky detského charitného domu v
Považskej Bystrici, pani Stašákovej sme sa 15. apríla
zúčastnili na slávnostnej Sederovej večeri. Pozvanie
bolo ako prejav vďaky za charitnú činnosť našej
spoločnosti. Večera sa konala v priestoroch charitného domu, počas ktorej sme mali možnosť
pochutnať si spolu s ďeťmi na dobrom jedle, ale aj si
zaspievať. Za pozvanie ďakujeme a dúfame, že spolupráca bude do budúcna prekvitať ako doteraz.
Visit of the Charity Children`s Home in Povazska Bystrica
Pre zaujímavosť uvádzame, čo vlastne Sederova večera
znamená.
SEDER = poriadok. Rodinné stolovanie podľa stanoveného poriadku. Nie je len formou prijatia potravy, ale
udalosťou viery. Pripomína udalosti Exodu a plní biblické
nariadenie učiť deti o význame oslobodenia Izraela z
egyptského otroctva.Účasť na symbolickom jedle,
ktorého každý jednotlivý chod pripomína jeden aspekt
vyslobodenia. Je podielom na tom, čo Boh daroval
človeku pre život a vytvára spoločenstvo medzi tými,
ktorí spoločne stolujú.
At the invitation of the directress of the Charity
Children`s Home Povazska Bystrica, Mrs. Stasakova, we
have attended at ceremonial dinner –Seder Dinner on 15
April 2014. The invitation was like an acknowledgement
for charity activity of our company. The dinner was took
place in the Charity Children`s House. During that
dinner, we had an opportunity to enjoy a good meal and
also to sing songs together with children. We would like
to thank for that invitation and we hope, that our cooperation will be developing in future.
Just for interest, we explain to you, what exactly means
Seder Dinner.
SEDER = rule. It is a family dining according to given Rules
of Procedure. The dinner is not just about the meal, but it
is also about a religion. Seder dinner evokes the occurrences of Exodus and fulfills regulations- to teach the
children about significance of release Israel from Egyptian slavery. A participation in the symbolic dinner, where
each dish reminds on aspect of release is a proportion of
it, what God gave to human for life and he created a
community among those who shared tables.
O Detskom charitnom dome Považská Bystrica
Information about the Charity Children`s Home
Detský charitný dom (DCHD) v Považskej Bystrici vznikol v
roku 1992 ako neštátne cirkevné zariadenie, ktorého
zriaďovateľom bola Slovenská katolícka charita. V
súčasnosti je jeho právnym zriaďovateľom Diecézna
charita Nitra. Momentálne poskytuje starostlivosť 25
deťom a mladým vo veku 2 – 22 rokov pochádzajúcich zo
sociálne slabých či rozvrátených rodín, kde rodičia alebo
príbuzní nedokázali zabezpečiť riadnu starostlivosť o tieto
deti.
V DCHD Považská Bystrica deti duševne dozrievajú,
rozpráva sa s nimi o problémoch, hovorí sa o citoch, učia
sa vyjadrovať pocity. Taktiež tu prebieha príprava detí na
život: aktívne sa podieľajú na jednoduchých domácich
prácach, na príprave jedál a pri udržovaní poriadku v ich
izbičkách. Veľký dôraz je kladený na zodpovedný prístup k
plneniu si školských povinností, na vyplnenie voľného
času rôznymi záujmovými a kultúrnymi aktivitami,
ktorými rozvíjajú talenty u detí. Zariadenie udržiava
kontakt s biologickou rodinou, aktívne pristupujú k
riešeniu problémov a mobilizujú rodičov k vytvoreniu
vhodných podmienok, aby sa deti mohli čím skôr vrátiť do
rodinného prostredia. Deti trávia čo najviac dní počas
sviatkov a prázdnin so svojimi príbuznými, čím sa posilňuje
kontakt s pôvodnou rodinou, aby sa tam deti mohli
natrvalo vrátiť a prežívať detstvo v rodine ako má byť.
The Charity Children`s Home (CHCHH) Povazska
Bystrica has been created in 1992. It was like unnational
churchly organization that was managed by Slovak
Catholic Charity. Diocesan Charity Nitra is his legal
founder at this time. At the moment, it provides care for
25 children and young people in age 2 – 22 years that
comes from socially deprived and subverted families,
where the parents and relatives were not able to provide
a proper care for their children.
Children mentally mature in the CHCHH Povazska
Bystrica, there are talking about problems and feelings
with them and there are learning to talk about own
feelings. And also, there are learning to prepare children
for life: The children are attended the activities such as:
easy home works, preparing the meals and keeping tidy
their rooms. Accent is on responsible approach to fulfillment of school obligations and on spending of free time
with various interesting and cultural activities, which
improve a talent of the children. The Charity Children`s
Home (CHCHH) Povazska Bystrica keeps in touch with
biological family. They actively approach to solve problems, and mobilize the parents for creating the advisable
conditions and then the children can come back home as
soon is possible. Children spend most of days of public
holidays and vacation with relatives by this a contact with
biological family is stronger. Then the children can come
back home and enjoy childhood with their family permanently, so as it should be.
MÁJ / MAY 2014
INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA
Intercultural Communication
Interkultúrna komunikácia: (2. Časť)
Intercultural Communication: (Part 2.)
Princíp tvorby kórejských mien
A principle of formation the Korean names
Kórejské mená sa tvoria na rovnakom princípe, ako
čínske. Na prvom mieste je takmer vždy
jednoslabičné priezvisko, po ňom nasleduje
zvyčajne dvojslabičné meno (v zriedkavých prípadoch jednoslabičné). Dvojslabičné mená sa zvyknú
písať so spojovníkom, spolu, alebo úplne oddelene.
Napríklad Park Dae-jung, kde Park je priezvisko a Dae-jung meno, sa môže písať aj Park Daejung.
V Kórejskej republike žije vyše 48 miliónov ľudí, ktorí
majú len necelých 300 priezvisk. Takmer jedna
polovica obyvateľov (47 %) má len tri priezviská: Kim
(zlato), Lee (slivka) alebo Park (magnólia). Nasledujú
priezviská Choi (5%), Jung (4,6 %), atď. Situáciu
komplikuje, že mužskí príbuzní jednej generácie
majú často mená, ktoré sú v jednej alebo obidvoch
slabikách rovnaké. Preto je lepšie Kórejčanov
oslovovať priezviskom i menom, napríklad Mr. Kim
Konsang. V protiklade k západnému spôsobu žena si
po svadbe ponecháva svoje priezvisko, deti však
nosia priezvisko otca. Mnohí Kórejčania sa v styku s cudzincami prispôsobujú a niekedy si na vizitkách
píšu meno a priezvisko západným spôsobom. Napríklad, ak je na vizitke napísané Konsang Kim a nevieme, aké poradie je použité, ľahko sa zorientujeme podľa počtu slabík. Takže dotyčného oslovíme
priezviskom Mr. Kim. Kórejských partnerov nikdy
neoslovujte menom, najmä v prítomnosti ďalších
biznismenov alebo ich rovesníkov! Je to veľmi nezdvorilé. Menom sa oslovujú len ľudia, ktorí sú vo veľmi
úzkom vzťahu.
A principle of formation the Korean names is the
same like formation of the Chinese names. A monosyllabic surname nearly always is the first, and after
that usually follows a disyllabic name (only sometimes
monosyllabic name). The disyllabic names are usually
written with hyphen, together, or absolutely separate. For example Park Dae-jung, there is Park the
surname and Dae-jung the first name, it can be also
written like Park Daejung.
Over 48 million people lives in South Korea, who use
less than 300 surnames. Less than half of people (47
%) have only three surnames: Kim (gold), Lee (plum)
or Park (magnolia). The following surnames are Choi
(5%), Jung (4,6 %), etc. The situation is complicated,
when male relatives of the one generation have the
names that are same in one or both syllables. For that
reason is better to call Koreans with both names
surname and also first name, for example: Mr. Kim
Konsang. In contrast with west style, their women
keep own surname after wedding, but children use
the surname of father. Many Koreans are adapted in
contact with foreigners, and sometimes a business
card is written in western style with name and
surname. For example, when is written Konsang Kim
in the business card and we don`t know, what order
has been used so we can find out easily this according
to quantity of syllables. So we can call him by surname
Mr. Kim. You can never call Korean business partners
with their first name, especially among the others
businessmen and coevals! It is very impolite. The
people are called with first name only in very closely
relationship.
MÁJ / MAY 2014
7
Ľudskou rečou o zákonoch
BLOG PRÁVNEHO PORADENSTVA
ODMEŇOVANIE PRÁCE VO SVIATOK
Podľa § 122 Zákonníka práce patrí zamestnancovi za
prácu vo sviatok dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie nejmenej 50% jeho priemerného zárobku. V
našej spoločnosti je to 100% priemerného zárobku.
Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo
sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého
odpočinku zamestnanca v týždni.
V praxi nastávajú často problémy pri odmeňovaní
práce vo sviatok a tiež pri poskytovaní mzdy alebo
náhrady mzdy za dni, na ktoré pripadol sviatok a zamestnanec v tieto dni nepracuje. Ktoré dni sú sviatkami, ustanovuje zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov (napr.
Veľkonočná nedeľa nie je podľa tohto zákona sviatkom.
Zamestnanec preto nemá za prácu v tento deň nárok na
mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok v zmysle § 122
ods. 1 Zákonníka práce). Tu je potrebné poznamenať, že v prípade, ak je práca vo
sviatok zároveň prácou nadčas, prípadne aj prácou v noci,
teda v prípade, ak je vykonávaná medzi 22:00 hod. a 6:00
hod., poskytujú sa zamestnancovi všetky finančné
zvýhodnenia, t. j. kumuluje sa mu zvýšená odmena za
prácu vo sviatok s odmenou za prácu nadčas a zároveň má
nárok aj na odmenu z titulu práce v noci. Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodne na
čerpaní náhradného voľna za prácu vo sviatok, zamestnancovi v tom prípade nepatrí mzdové zvýhodnenie.
Zamestnancovi patrí za hodinu práce vo sviatok hodina
náhradného voľna. Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok
pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada
mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla
pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný
mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho
obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za
ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada
mzdy za sviatok nepatrí.
Upozornenie Náhrada mzdy za sviatok alebo mzda nepatrí zamestnancovi, ktorý neospravedlnene zamešká zmenu bezprostredne predchádzajúcu sviatku alebo bezprostredne po
ňom
nasledujúcu,
alebo
zmenu
nariadenú
zamestnávateľom na sviatok, prípadne časť niektorej z týchto zmien. Príklady:
Sviatok pripadne na deň, ktorý je pracovným dňom
zamestnanca, zamestnanec je povinný (v súlade s § 94
Zákonníka práce) tento deň odpracovať. Deň sviatku sa v tomto prípade započítava do fondu
pracovného času a zamestnancovi prislúcha za prácu vo
sviatok dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie 100 %
jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so
zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za
prácu vo sviatok, patrí zamestnancovi za hodinu práce vo
sviatok hodina náhradného voľna. V tom prípade mu
mzdové zvýhodnenie nepatrí. Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno počas troch
kalendárnych mesiacov alebo v inak dohodnutom období
po výkone práce vo sviatok, patrí zamestnancovi mzdové
zvýhodnenie podľa vyššie uvedeného. Za čerpanie
náhradného voľna patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Sviatok pripadne na deň, ktorý je dňom nepretržitého
odpočinku zamestnanca a zamestnávateľ zamestnancovi
nariadi alebo s ním dohodne v súlade s § 94 Zákonníka
práce, že zamestnanec bude v ten deň pracovať. V takom
prípade ide o prácu nadčas a zamestnancovi prislúcha
8
According to the Section 122 of the Labor Code, to
employees belong for work on holidays a supplement
at least 50% of average earnings of their wages. In our
society it is 100% of average earnings. Wage supplement also belongs for work that is performed on a
public holiday that falls on a day of a continuous rest in
the week.
In practice, some problems often arise at remuneration
of work on holidays and also in providing salary or
wage compensation for days which account for a
holiday and the employee does not work on these days.
Which days are public holidays, it is outlined in the Law
No. 241/1993 Coll. about public holidays, working on
Sundays and commemorative days, as it is set out in the
amended (e.g. Easter Sunday is not a feast under this Act.
and an employee working on that day is not entitled to
get a wage supplement for a work on a public holiday
within the meaning of Section 122 paragraph 1 of the
Labor Code).
It should be noted that if the overtime work is also a
public holiday, or even work at night, so if it is carried out
between 22:00 pm. and 6:00 am., there must be accumulate all financial benefits whose are provided to the
employee, it means: his increased remuneration for work
on public holidays, paying for overtime and a remuneration in respect of the night work.
If the employer and employee agree on a compensatory
leave for work on a public holiday, the employee in this
case is not entitled to get a wage supplement. In that case
employees are entitled to get an hour of work on a public
holiday an hour of a compensatory leave.
To an employee, who did not work because the holiday
fell on their normal working day, a wage compensation
belongs to him in the amount of an average earning if his
wage fled for a holiday. For an employee, who is paid by a
monthly salary and a holiday falls on his normal working
day that working day shall be considered as a day which
was worked out for wages due to him. To that employee
does not belong a compensation for a public holiday.
Attention
A compensation for public holiday is not paid or it does
not belong to an employee for an unexcused missing of a
shift which is immediately preceding the feast or it is
immediately after the feast or for a change which was
ordered by the employer on that holiday or is a part of
any of these changes.
Examples:
A holiday falls on a day which is a business day for an
employee, the employee is required (in accordance with
§ (a section) 94 of the Labour Code) to work that day.
In a case that a feast day of is counted into the fund of the
employee´s working time, belongs to the employee his
wage and a wage benefit 100% of his average earnings for
the work during a holidays .
If the employer and the employee agree on a compensatory leave for a work on a public holiday, the employee is
entitled to get for one hour of work on a public holiday
one hour of a compensatory leave. In that case the
employee does not get any wage supplement. If an
employer fails to provide an employee compensatory
leave during the three calendar months or in another
agreed period after performing work on a public holiday,
the benefit will be paid to the employee, as described
above. For compensatory leave, employees are entitled
to get the wage compensation in the amount of the
average earnings.
The holiday falls on a day which is a day of a continuous
rest for an employee and the employer requires or
agrees with the employee that the employee will be
MÁJ / MAY 2014
About law by human speach
LEGAL ADVICE BLOG
REWARDING WORK ON A PUBLIC HOLIDAY
okrem mzdy a mzdového zvýhodnenia za prácu
vykonávanú vo sviatok, tak ako je uvedené vyššie, aj
mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, a to najmenej 25 %
jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľ so
zamestnancom dohodne na čerpaní náhradného voľna za
prácu nadčas, patrí zamestnancovi za hodinu práce
nadčas hodina náhradného voľna. Mzdové zvýhodnenie
za prácu nadčas mu v tom prípade nepatrí. Ak
zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné
voľno počas troch kalendárnych mesiacov alebo v inak
dohodnutom období po výkone práce nadčas, patrí
zamestnancovi mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas. Sviatok pripadne na deň, ktorý nie je obvyklým pracovným dňom zamestnanca. Zamestnanec v ten deň
nepracuje, tento deň sa mu nezapočítava do fondu
pracovného času a keďže v dôsledku sviatku neprišiel o mzdu, neprislúcha mu ani mzda, príp. náhrada mzdy za
sviatok. Je to tá istá situácia, ako keď u zamestnanca,
ktorý má pracovný čas rozvrhnutý od pondelka do piatka,
pripadne sviatok na sobotu alebo nedeľu. Sviatok pripadol
na deň, na ktorý má zamestnanec určený nepretržitý
odpočinok v týždni, t. j. v zmysle § 94 ods. 1 Zákonníka
práce na deň pracovného pokoja. Takému zamestnancovi
nič nebráni odpracovať určený týždenný pracovný čas v jeho pracovných dňoch. Teda nejde tu o nadpracovanie
sviatku, ako sa často domnievajú zamestnanci, ale o odpracovanie určeného týždenného pracovného času v tých dňoch, ktoré sú pracovnými dňami zamestnanca. Zamestnávateľ neurčí zamestnancovi na jeho obvyklý
pracovný deň pracovnú zmenu, pretože na tento deň
pripadol sviatok a z toho dôvodu je obmedzená
prevádzka zamestnávateľa. Ide o situáciu, keď zamestnancovi pripadol sviatok na jeho obvyklý pracovný deň.
Zamestnávateľ má v takom prípade postupovať podľa §
122 ods. 3 Zákonníka práce. Podľa tohto ustanovenia
zákona zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok
pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada
mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla
pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný
mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho
obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za
ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada
mzdy za sviatok nepatrí.
Pre ucelený pohľad na problematiku odmeňovania sviatkov je ešte potrebné spomenúť aj § 95 Zákonníka práce.
Podľa tohto ustanovenia zákona na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja
hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny,
ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien
ako prvá. Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá
nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni a sviatky (§
94 ods. 1 Zákonníka práce). Podľa § 85 ods. 3 Zákonníka
práce na účely určenia rozsahu pracovného času a rozvrhnutia pracovného času je týždňom sedem po sebe
nasledujúcich dní. V zmysle uvedeného teda zamestnanec, ktorý pracuje na
pracovisku, kde nie sú nočné zmeny, má nárok na mzdové
zvýhodnenie (príplatok) za prácu vo sviatok v čase
sviatku, ktorý sa berie ako kalendárny deň. Znamená to,
že nárok na mzdové zvýhodnenie (príplatok) za prácu,
napr. 01. mája 2014, prislúcha zamestnancovi v tento deň
od 0:00 hod. do 24:00 hod. Na pracovisku s nočnými zmenami je situácia iná. Ak
napríklad prvá zmena v pracovnom týždni nastupuje o 6:00 hod., prislúcha zamestnancom na tomto pracovisku,
v zmysle vyššie uvedeného, mzdové zvýhodnenie za
prácu vo sviatok, a to za prácu vykonávanú v čase od 6:00
hod. 01. mája 2014 do 6:00 hod. 02. mája 2014.
Working that day in accordance with Section 94 of the
Labor Code,. In such case, the employee works overtime
and his wages and wage allowances for the work
performed on a public holiday belongs to him, and as it is
mentioned above he must get a wage overtime rate, at
least 25% of his average earning, too. If the employer and
employee agree on a compensatory leave for overtime
work, the employee gets for an hour of the overtime hour
an hour of a compensatory leave and the wage supplement
for the overtime rate does not belong to him in that case.
If an employer fails to provide an employee the compensatory leave during the three calendar months or other
agreed period after the performance of overtime work, the
employee shall be paid the overtime rate.
A holiday falls on a day which is not a normal working day
for an employee. The employee does not work on that day,
the day is not counted into the fund of his working time and
as a result of the holiday he did not come out about his
salary so he cannot get a salary or any compensation for
the public holiday. It is the same situation as if the
employee who has scheduled working hours from Monday
to Friday and the public holiday falls on Saturday or Sunday.
The holiday falls on a day on which the employee is determined to have a continuous rest in the week ( it is according
to Section 94 paragraph 1 of the Labor Code on the rest
day). Nothing prevents such an employee to work in the
determined weekly working time during his working days.
Therefore, it is not like serving of a feast, like employees
often believe, but about the serving of the fixed weekly
working time in those days that are work days for the
employee.
The employer does not determine to the employee a shift
during his normal working day, because that day falls on a
holiday and the operation of the employer is therefore
limited. It is that situation when the feast fells on
employee’s normal working day. The employer shall procedure under Section 122 paragraph 3 of the Labor Code, in
that case. Under this provision of the Act to an employee,
who did not work because the holiday fell on his normal
working day, the wage compensation in the amount of his
average earnings belongs to him if the wage fled on a feast.
For an employee who is paid by a monthly salary, the
holiday which falls on his normal working day shall be
considered as a day when he worked for wages due to him.
That employee does not receive a wage compensation for
the public holiday.
For a complete look at the issue of remuneration of
Holidays is still necessary to mention Section 95 of the
Labor Code. Under this provision of the Act about workplaces with night shifts working day hours corresponding
to the onset of the shift, which in the working week starts
according the shifts schedule like the first one.
Non-working days are the days of the employee’s continuous rest in the week and during holidays (Section 94
paragraph 1 of the Labor Code). According to Section 85
paragraph 3 of the Labor Code for the purpose of determining the extent of working time, there are seven
consecutive days in one week.
Accordingly an employee who works in the workplace,
where there are no night shifts shall be entitled to a wage
supplement for his work on holidays at the time of the
feast, which was taken as a calendar day. This means, that
the right to a wage supplement for a work, for example on
1st of May 2014, employees are entitled to get the supplement on that day from 0:00 am till 24:00 pm.
The situation is different in a worksite with night shifts. For
example, if the first shift starts at 6:00 am in the working
week, all employees on that workplace are entitled to
receive the wage supplement as outlined above, the wage
supplement for work on holidays for the work that was
done at the time from 6:00 am on the 1st of May 2014 to
6:00 am on the 2nd of May 2014.
MÁJ / MAY 2014
9
GULLIVEROVE CESTY
RAJECKÉ TEPLICE
Kúpele Rajecké Teplice patria v súčasnosti medzi
najatraktívnejšie kúpele na Slovensku, ktoré sú ako
perla ovinuté vencom ihličnatých i listnatých lesov. Na
východe ich lemuje panoráma hrebeňov pohoria Malá
Fatra, na západe priamo nad areálom kúpeľov sa týčia
dolomitové vápence Strážovských vrchov. Blahodárne
účinky liečivých vôd v kúpeľoch Rajecké Teplice sú
známe už od 14. storočia.Žriedla termálnych prameňov
majú vďaka 38°C teplej vode vynikajúce liečivé účinky.
Podnebie teplickej kotliny je mierne. Podľa švajčiarskej
klasifikácie sú klimatické podmienky Rajeckých Teplíc
zaradené do upokojujúcej klímy.
Rajecké Teplice - Kúpeľný dom Aphrodite
Dominantou a pýchou kúpeľov Rajecké Teplice je v
antickom štýle riešený kúpeľný dom Aphrodite,
vybavený najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými prístrojmi. Nachádza sa tu množstvo procedúr
liečebného, relaxačného a skrášľujúceho charakteru:
vodoliečba, klasické masáže, škótske streky, oxygenoterapia, uhličitý kúpeľ, manikúra, pedikúra, kozmetika,
kaderníctvo. Návštevníci si môžu posedieť a stráviť
príjemné chvíle v prekrásnej kaviarni kúpeľného domu.
GOLF PARK RAJEC
To znamená dostatok slnečného svitu bez horúčav,
svieže povetrie bez silných vetrov a mimoriadne čisté
ovzdušie s minimom exhalátov a prachu. Práve tieto
podmienky sú dôležitým predpokladom pre úspech
klimatickej liečby, ale aj pre strávenie príjemnej dovolenky v ktoromkoľvek ročnom období.
Kúpeľné zariadenia Rajecké Teplice sú vybavené
najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými
prístrojmi. O pacientov sa stará kvalifikovaný tím
odborných lekárov a zdravotného personálu.
V kúpeľoch Rajecké Teplice sa úspešne liečia tieto
choroby: •
choroby pohybového ústrojenstva
•
nervové choroby
•
choroby z povolania
•
netuberkulózne choroby dýchacích ciest
10
V blízkosti Rajeckých Teplíc sa nachádza i golfové
ihrisko. Golf Park Rajec je rezort zasadený do nádhernej
krajiny s prírodnými vodnými plochami, kde sú
pripravené kvalitné ihriská pre všetky hráčske úrovne.
Okolie rezortu ponúka množstvo príležitostí na príjemné
strávenie voľného času. Golf Park Rajec je miestom pre
naplnenie golfového životného štýlu. V oblasti RajecCharubina sú dokonca až dve ihriská jedno menšie
9-jamkové verejné ihrisko a veľký 18-jamkový areál na
ploche takmer 66 hektárov. Cvičné odpalisko, čipovacie
a patovacie plochy na tréning, či klubhaus – to všetko sú
samozrejmé súčasti, s ktorými golfový areál počíta.
MÁJ / MAY 2014
GULLIVER’S TRAVELS
RAJECKE TEPLICE
Spa Rajecke Teplice
Spa Rajecke Teplice appertains to the most attractive spa
towns in Slovakia. It is like a pearl, which is twisted wreath
by coniferous and deciduous forests. It is rimmed by panorama of Mala Fatra Mountains on the east side and a dolomite limestone of the Strazov Mountains is located exactly
over the Spa area on the west side. Curative effects of the
thermal springs have been known already since
14.century.These curative effects of the thermal springs
have been achieved through optimal temperature 38°C.
Spa Rajecke Teplice is located in a mild climate. According
to Swiss rating, the climate of Rajecke Teplice belongs to
soothing climate.
It means a lot of sunshine without heats, a fresh air without
strong wind and a special clean air with minimum air pollutants and dust accumulation. All these conditions are very
important for successful climatic treatment and nice
holiday in any period of the year. Thermal Spa Rajecke
Teplice is disposed with the latest diagnostic and therapeutic equipment. Qualified team of expert doctors and
medical staff care for a patients.
The diseases that are successfully treated in Thermal
Spa Rajecke Teplice: •
Musculoskeletal System Diseases
•
Nervous System Diseases
•
Occupational Diseases
•
Non-tuberculosis Respiratory Diseases
Rajecke Teplice – APHRODITE
The Spa House Aphrodite has become a dominant and
pride of the Thermal Spa Rajecke Teplice. It is decorated in
ancient style and is disposed with the latest diagnostic and
therapeutic equipment. They provide a wide range of
procedures, which can be therapeutic, relaxing and beautifying services: hydrotherapy, classic massage, Scottish
showers, oxygen therapy, dioxide bath, manicure, pedicure, beauty salon and hairdresser`s. The visitors can sit
and enjoy nice moments in lovely coffee-bar of the Spa
House Aphrodite.
GOLF PARK RAJEC
A golf resort is located near Spa Rajecke Teplice. Golf Park
Rajec is situated in fabulous country with natural water
areas and grass plots, where are provided the best quality
golf courses for all level of players. There are available
many opportunities how to spend a free time. Golf Park
Rajec is the right place to achieve of golf lifestyle. Two golf
courses are available in Rajec-Charubina area. One of
them, the smaller golf course with 9 holes is public and the
bigger golf course with 18 holes is on 66 hectares area. A
teeing ground, chipping greens for training and club house
– all of it obviously is a part of the golf area.
MÁJ / MAY 2014
11
KIA SOUL II.
Soul je nielen hlavné mesto Južnej Kórey, ale aj
zaujímavý model tamojšej značky Kia. Táto automobilka ním zbúrala konvencie a zamerala sa na
zákazníkov, ktorí sa chcú odlíšiť. Výsledkom boli
viaceré ocenenia a vyše 700-tisíc predaných kusov. Nadčasový dizajn
Hoci je nová Kia Soul skutočne nová - žiadny z panelov
karosérie z pôvodného modelu sa neprenáša, Kia Soul
modelového roka 2014 si z predchádzajúcej generácie
ponechala vyššiu stavbu karosérie, hranaté tvary, panoramatické presklenie interiéru, vysoko uložené koncové
reflektory a svetlú výšku modelov SUV, ktorá poskytuje
vodičom väčší pocit istoty za volantom.
V srdci pulzujúceho veľkomesta sú každodenné pohodlie, bezpečnosť a flexibilita oveľa dôležitejšie než
kedykoľvek predtým. Práve vďaka nim je nová Kia Soul s
ocenenou konštrukciou a vzhľadom vynikajúcim
spoločníkom pri cestovaní spleťou mestských ciest. Na
ceste sa budete cítiť ešte istejšie vďaka voliteľnému
systému varovania pred opustením pruhu (LDWS) a
asistentovi diaľkových svetiel (HBA). Prípadne si vychutnajte neuveriteľnú ľahkosť parkovania so systémom
inteligentného parkovacieho asistenta a automatický
tempomat. Medzi ostatné neoceniteľné technológie na
dosah ruky vodiča patrí prvotriedny navigačný systém,
rádioprijímač, MP3 prehrávač a ďalšie. Na pestížnom autosalóne v Ženeve bola tohto roku
predstavená plne elektrická Kia Soul EV s nulovými emisiami. Hoci v súčasnej dobe podobné vozidlá stretávame
sporadicky, v blízkej budúcnosti sa stanú úplne bežnými.
Výrazný posun vpred sa odohral aj z hľadiska
materiálov. Zmäkčené plasty dopĺňa textil alebo koža,
nechýba kontrastné prešívanie. K dispozícii je aj
niekoľko dvojfarebných interiérových kombinácii.
Bokom nezostalo ani vybavenie. Za všetko hovoria
predné sedadlá, ktoré môžu byť nielen vyhrievané, ale
aj ventilované. V danej triede skutočne neštandardné.
K tomu si treba prirátať prvky ako sú automatické
diaľkové svetlá, aktívny parkovací asistent, bezkľučové
štartovanie, navigačný systém s osempalcovým
dotykovým displejom, prémiový audiosystém či panoramatická strecha. Vrcholným prevedeniam nemožno
z tohto hľadiska vyčítať naozaj nič.
Nová Kia Soul prináša výkon a dynamiku, vďaka ktorým
je jazda opäť zábavná, pretože na rozľahlom mestskom
ihrisku sa nachádza veľa neobjavených vecí. Zvoľte si
jeden z dvoch motorov, ktorý vám bude vyhovovať:
zážihový motor s objemom 1,6 litra s priamym vstrekovaním alebo vznetový motor VGT s objemom 1,6 litra.
Nech je už pod kapotou ktorýkoľvek z týchto pôsobivých motorov, očakáva vás dokonalé mestské
dobrodružstvo. Začiatok predaja novej Kia Soul je naplánovaný na Máj 2014.
12
MÁJ / MAY 2014
KIA SOUL II.
As we know, Soul is a capital city of South Korea, but it is
also the name of interesting car model, that is made in
local car company, the Kia Motors. This company has
removed convections and has focused on the customers,
who want to be extraordinary. As a result were several
awards and over than 700,000 sold units of Kia Soul. Futuristic Design
Kia Soul 2014 is really new - any panels were not transferred
from previous model, however, it has kept a few parts of first
generation like: higher construction of a body shell, boxy
shapes, panoramic sunroof, high-mounted lamps and
height of models SUV, that is provided a better feeling of
safety behind the wheel.
In the heart of the dynamic city, there is much more important a daily comfort, safety, flexibility, than it has ever
before. Especially for them, the new Kia Soul with awarded
design and body shell is amazing partner for driving through
the city. You will feel more confident on the way, especially
for optional Lane Departure Warning System (LDWS) and
high beam assist system (HBA). Or you could also enjoy an
incredible simplicity of parking with Smart parking assist
system (SPAS) and an adaptive cruise control. Among next
priceless technologies are included following equipment at
hand like: first-class navigation system, a radio, MP3 player
and others.
Decisive step forward has been achieved through new
materials. A soft-touch plastic material is complemented
with a textile and leather, and contrast stitching is also available. Several two-tone combinations of interior are available.
The equipment is not behind, with its technology. And this
says it all, heated front seats, which can be also ventilated. It
really is non-standard in this class. To this must be added the
further elements like: automatic distance lights, smart parking assist system, keyless entry system, navigation system
with 8-inch touch screen, premium audio system and panoramic sunroof. In this regard, we cannot say absolutely
anything wrong about the top class concept.
New Kia Soul provides power and dynamics, and especially
for them, driving is full of fun, because there are still many
things to discover on the huge playground of the city. You
can choose one of the two engine, that will be the best for
you: 1,6 GDi ( Gasoline Direct Injection) petrol engine or 1,6
CRDi, VGT ( Variable Geometry turbocharger) diesel engine.
If you choose any of these two options, you will enjoy a great
adventure in your city. Start of sale the Kia Soul is planned
for May 2014.
MÁJ / MAY 2014
13
KÓREJSKÁ KUCHYŇA - KIMCHI
Kimchi chigae je veľmi populárna polievka predovšetkým s kimchi kapustou.
Často sa pripravuje použitím staršej, viac fermentovanej a zrelej kimchi
kapusty, čím sa vytvára silnejšia a chutnejšia chuť. Čerstvá kimchi kapusta
nemusí priniesť takúto plnú a bohatú chuť.
Môžu existovať rôzne variácie, ale plátky kimchi kapusty sa obvykle varia v
hrnci s tofu, cibuľami, cesnakom a hovädzím, či bravčovým mäsom alebo
morskými plodmi, spolu s vodou alebo sardelovým vývarom.
Polievka je ochutená buď dwenjang (Korean fermented soybean paste) a /
alebo gochujang (pasta z červených čili papričiek), ktoré prispievajú k
výraznej červenej farbe. Nakoniec sa polievka zvyčajne podáva v kamennom hrnci ešte stále vriacia. Kimchi chigae polievka sa podáva v miske s
ryžou a častokrát i s rôznymi ďalšími prílohami.
1
2
3
4
5
6
Položte hrniec na platňu a zapnite oheň. Pridajte bravčový bôčik
(alebo slaninu), osmažte po dobu 1 min.alebo viac.
Pridajte gochujang a smažte kým mäso nebude biele.
Zalejte vodou a pridajte kimchi kapustu. Priveďte k varu a potom
nechajte vrieť.
Pridajte sójovú omáčku, gochugaru a cesnak. Varte po dobu
20-30 min.
Pridajte čili, zelené cibule, soľ a papriku. Varte ďalšiu minútu a
potom vypnite.
Podávajte s ryžou.
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
Spoločnosť
HANIL
E-HWA AUTOMOTIVE
SLOVAKIA si kladie za
cieľ udržanie spokojnosti
a dôvery poskytovaním
špičkových technológií,
produktov a služieb. Z tohto dôvodu sa manažment
spoločnosti, vedomý si svojej zodpovednosti za
informačnú bezpečnosť, rozhodol implementovať
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS)
podľa normy ISO 27001:2013. ISMS je efektívny dokumentovaný systém riadenia a správy informačných
aktív s cieľom eliminovať ich možnú stratu alebo
poškodenie tým, že sú určené aktíva, ktoré sa majú
chrániť, sú určené a riadené možné riziká bezpečnosti
informácií a sú zavedené opatrenia s požadovanou
úrovňou záruk a tie sú kontrolované. Spoločnosť
považuje za dôležité chrániť obchodné a osobné
informácie spoločnosti rovnako ako informácie zákazníkov, dodávateľov či ostatných zmluvných tretích
strán a informácie orgánov verejnej správy.
Bezpečnosť informácii znamená posudzovanie
ochrany informácii z troch hľadísk:

dostupnosť - či sú informácie dostupné v
prípade potreby,

dôvernosť - či majú k informáciám prístup len
oprávnené osoby,
1414

integrita - či nie je možné informácie meniť
alebo mazať neautorizovaným spôsobom.
Pre zabezpečenie ochrany informácii (kritických,
dôverných a interných) boli definované pravidlá pre
bezpečné zaobchádzanie s informáciami, prenosnými
zariadeniami a používanie hesiel, ktoré sú záväzné pre
všetkých
zamestnancov
spoločnosti.
Medzi
najdôležitejšie patria:

nikdy nezapisujte heslo a nezdielajte ho s niekym iným,

zmeňte heslo okamžite, ak si myslíte, že mohlo
byť kompromitované,

na konci pracovnej doby odstráňte z pracovného stola všetky zložky na dokumenty, pamäťové
média a uložte ich do uzamkýnateľného priestoru,

po skončení práce vypnite počítač,

pri každom opustení pracovného miesta
uzamknite počítač heslom,

zatvárajte dvere po vstupe do miestnosti
chránenej prístupovým systémom.
Základné pravidlá ISMS budú prezentované na
školeniach ISMS, ktoré sa uskutočnia v priebehu Mája
2014. Certifikačný audit pre ISO 27001:2013 sa
uskutoční koncom Júna 2014, pričom pravidlá pre ISMS
sú platné od 1.6.2014 pre všetkých zamestnancov
spoločnosti.
MÁJ / MAY 2014
DRÁČIK HANILÁČIK
Priestor pre skvelé
nápady a tvorivosť
našich najmenších
fanúšikov
HÁDANKY NA APRÍL
1. ÚLOHA - hádanka
Stromček ich má veľa všade, rastú rovno, rastú v rade.
Na jeseň vždy opadajú, svoju zeleň postrácajú.
2. ÚLOHA - spojovačka
Napíšte nám do políčka aké zvieratko sa skrýva po
spojení čísiel v poradí.
MÁJ / MAY 2014
15
SÚŤAŽ
1. ÚLOHA - OTÁZKA
Kedy sa uskutočnil HQ Audit v našej spoločnosti?
2. ÚLOHA - OTÁZKA
Od akého dátumu sú platné pravidlá ISMS pre všetkých
zamestnancov spoločnosti?
Odpoveď:
Odpoveď:
Hotel Tatry
Odpoveď nakreslite a napíšte do vyznačených políčok najneskôr do 15.06. 2014
Meno zamestnanca: .............................................................................................................
Osobné číslo: ........................................................................................................................
Telefonický kontakt: .............................................................................................................
VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
Víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách vyhráva Vladimíra Budayová,
ktorú vyžreboval náhodný zamestnanec a zároveň sme skontrolovali
správnosť vyriešenia logických hádaniek. Vladimíra Budayová
darovala pobyt Janke Rosinovej.
Zároveň by sme jej chceli zablahoželať a v ďalších úlohách zaželať
zamestnancom veľa šťastia.
Výhercom detskej súťaže sa stal Matúško Moško, ktorý správne
odpovedala na súťažné hádanky a to: kaktus a zajac. Matúškovi
srdečne blahoželáme a tešíme sa na správne odpovede našich
najmenších fanúšikov. Do súťaže sa zapojilo 5 detí.
Redakcia: Mgr. Kristína Kučmová
Fotografie, grafické spracovanie: Mgr. Kristína Kučmová
Jazyková korektúra: Mgr. Lenka Žibrúnová
Preklad publikácie: Miroslava Gombárová
Dátum vydania: 24.05. 2014
Vaše pripomienky a návrhy posielajte na adresu: [email protected]
NEPREDAJNÉ
Download

family day 2014 - HANIL E