KLUB CHOVATEĽOV SLOVENSKÝCH KOPOVOV
pri SPZ BRATISLAVA
KATALÓG
ZVOLEN
28.04.2012
ROČNÍK 2011
Váţení vystavovatelia, priaznivci slovenského kopova a poľovníckej kynológie,
V mene Klubu chovateľov slovenských kopovov Vás vítam na Svetovej klubovej výstave slovenských
kopovov, ktorá sa koná v rámci Lesníckych dní vo Zvolene pod záštitou Technickej univerzity vo Zvolene.
Po úspešných predchádzajúcich troch ročníkoch Klubovej výstavy vo Zvolene a vďaka veľkému
záujmu ako aj rekordnému počtu zúčastnených psov Klub chovateľov slovenských kopovov rozhodol usporiadal
túto výstavu ako Svetovú klubovú výstavu slovenských kopovov.
Organizátori tohto podujatia – Klub chovateľov slovenských kopovov, Technická univerzita vo Zvolene
a ďalší partneri z lesníckeho a poľovníckeho sektora vytvorili výborné podmienky pre realizáciu výstavy.
Záujem vystavovateľov plemena slovenský kopov nám potvrdzuje správnosť myšlienky organizovať
klubovú výstavu práve v centre slovenského lesníctva a poľovníctva- v meste Zvolen v rámci uţ tradičných
Lesníckych dní. Svedčí o tom aj čoraz väčší záujem laickej verejnosti a najmä milovníkov psov.
Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať túto akciu a verím, ţe sa nám spoločne podarí
vytvoriť príjemnú a priateľskú atmosféru. Všetkým Vám prajem príjemný deň, veľa výstavných úspechov
a mnoţstvo záţitkov z výstavy.
Štefan Pavelka
Riaditeľ výstavy
Výstavný výbor:
Ing. Štefan Pavelka
Bc. Zuzana Pavelková
Matej Priatka
Komisia pre protesty:
Ing. Štefan Pavelka
Ing. Ján Lelko
MVDr. Jaroslav Chabada
Čestné predsedníctvo:
Ing. Tibor Lebocký –prezident SPK a SPZ
Prof. Ing. Rudolf Kropil – rektor TU vo Zvolene
Ing. Štefan Klacko,CSc. – kvestor TU vo Zvolene
Ing. Peter Líška –riaditeľ TANAP-u
Ing. Alojz Riško – riaditeľ VŠLP Zvolen
Ing. Vladimír Brodňanský – predseda Oko SPZ Zvolen
Ing. Jaroslav Jevčák – predseda KCHSK
Rozhodcovia:
Delegovaní SPZ: Ing. Štefan Štefík, Vladimír Piskay
Veterinárny dozor:
MVDr. Jaroslav Chabada
Program:
7:30 – 9:00 – Prijímanie psov, veterinárna prehliadka
9:00 – 9:15 – Otvorenie
9:15 – 13:00 – Posudzovanie v kruhoch
13:00 – 15:00 – Prehliadka víťazov a záverečné súťaţe
Tituly a čakateľstvá:
CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých
môţu získať psy a suky s ocenením výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy
môţu získať psy a suky, ktoré dostali v triede otvorenej, strednej,
pracovnej a šampiónov ocenenie výborný 1.
CAC Reserve – môţu získať psy a suky, ktoré dostali v triedach strednej
otvorenej, pracovnej alebo šampiónov ocenenie výborný 2.
SKV – klubový svetový víťaz 2012
udeľuje sa osobitne psovi a suke z plemena, do súťaţe nastupujú jedince
s ocenením V1 alebo CAC z tried mladých, strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
BOB – víťaz plemena
udeľuje sa najlepšiemu psovi alebo suke kaţdého plemena,
do súťaţe nastúpia jedince, ktoré získali CAC a CAJC
Všeobecné ustanovenia:
-
-
posudzuje sa podľa výstavného poriadku FCI a SKJ
výstavné ocenenie sa bude zapisovať v kruhoch. Zápis je povinný
protest proti rozhodnutiu rozhodcu je neprípustný. Môţe sa podať len z formálnych dôvodov po zloţení
kaucie 35 Eur (pri rozhodnutí
v neprospech vystavovateľa kaucia prepadá) počas trvania výstavy
usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovodom.
Voľné pobehovanie psov po výstavisku je zakázané!
Veterinárne predpisy:
-
pes musí byť zaočkovaný proti besnote, psinke, infekčnej hepatitíde a parvoviróze najmenej tri týţdne
a najviac 1 rok pred konaním výstavy
potvrdenie vydané súkromným veterinárnym lekárom o nákazovej situácii v okrese a o zdravotnom
stave psa nie staršie ako tri dni
na výstave sa nemôţu zúčastniť suky vo vyššom štádiu gravidity
a honcujúce sa suky
PSY
Trieda mladých ( 9 – 18 mesiacov)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
94.
CEDAN z
Evkinho dvora
SPKP 15015
CVIK z
Evkinho dvora
SPKP 15013
DAN z
Návratnej
SPKP 15034
DIX z
Prosného
SPKP 15322
DON z
Prosného
SPKP 15324
FELIX
Lohyňa
SPKP 15212
FOX z
Padala
SPKP 14969
GERO
Hruštínska hoľa
SPKP 15030
CHIRO
Sokolie hniezdo
SPKP 15222
Narodený M: BEA Biela studňa
13.04.2011 O: BAT z Hruškove dvora
M: Peter Macko
CH: Eva Hívešová
Narodený M: BEA Biela studňa
13.04.2011 O: BAT z Hruškove dvora
M: Eva Hívešová
CH: detto
Narodený M: BARA spod Sobrany
24.03.2011 O: MAX z Prievrany
M: Michal Fulmek
CH: MVDr. J. Chabada
Narodený M: ANGIE Vyšné
14.07.2011 O: MAX z Prievrany
M: Juraj Ševčík
CH: Roman Fajth
Narodený M: ANGIE Vyšné
14.07.2011 O: MAX z Prievrany
M: Roman Fajth
CH: detto
Narodený M: DIANA Lohyňa
13.06.2011 O: ATOS zo Šarampova
M: Evzen Rafaj
CH: Ing. Š. Pavelka
Narodený M: AJA Vojles Lešť
11.02.2011 O: ARGO Kerenová
M: Ing. Ladislav Hudák
CH: Dušan Urgela
Narodený M: VERA z Čerešňovej
22.04.2011 O: ARGO Tri potoky
M: Tomáš Olšovský
CH: Ľudovít Vlžák
Narodený M: BESSY Sokolie hniezdo
17.06.2011 O: ARGO Kerenová
M: Iveta a Ján Černákovci
CH: Miroslav Sokol
9.
10.
11.
KIRO zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15063
MAX
Brunov dvor
SPKP 14964
SARIK
spod Kunovej
SPKP 15139
Narodený M: ILKA zo Slavoš.doliny
26.04.2011 O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Ing. Róbert Zdechovan
CH: Miroslav Gajan
Narodený M: CIRA spod Čerinkova
17.02.2011 O: BARON Jankajov dvor
M: Pavol Šovec
CH: MVDr. Martin Hirňák
Narodený M: ASTA Hricov dvor
07.05.2011 O: DAN spod Sobrany
M: Pavol Sedláček
CH: Š. a J. Matta
Trieda stredná ( 15 – 24 mesiacov)
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
AGAN
Hílkov chov
SPKP 14676
CAR
Široká dolina
SPKP 14720
DERO z
Mičinského hája
SPKP
EDDY
Krššákov dvor
SPKP 14929
EBEN
Lohyňa
SPKP 14892
HIRO
spod Sobrany
SPKP 14848
LAKY
spod Vysokej
SPKP 14665
Narodený
04.06.2010
M: HERA Cingorové jamy
O: PERI Morské oko
M: Jozef Pivarči
CH: Ing.Jozef Hílek
Narodený M: BESI Biela studňa
11.06.2010 O: BARON Jankajov dvor
M: Stanislav Holíček
Narodený
30.06.2010
M:BONA Dobročajka
O: JOGI Marciláz
M: Peter Slobodník
Narodený
31.12.2010
M: ASTA z Hornej báby
O: DAN spod Sobrany
M: Radovan Krššák
Narodený
M: DIANA Lohyňa
04.10.2010 O:HORAN Čerešňový bok
Narodený
15.08.2010
M: CITA spod Sobrany
O: ARGO Kerenová
Narodený
08.06.2010
M: CILA spod Vysokej
O: CHERO Čerešňový bok
CH: Jaroslav Kyzek
CH: Pavol Pecník
CH: Anton Krššák
M: Michal Sršeň
CH: Ing.Š.Pavelka
M: MVDr.Vladimír
Šebeňa
CH: Jaroslav Bilišňanský
M: Slavomír Macko
CH: Ivan Hruška
Trieda otvorená ( od 15 mesiacov)
19.
20.
21.
ARGO spod
Cerninskej
SPKP 13313
ARIS z
Mihálikovho dvora
SPKP 14496
CEZAR z
Kade voda skáče
SPKP 14448/11
Narodený
05.05.2007
M: EDKA spod Kunovej
O: BOJAR spod Sobrany
M: Ján Mitka
Narodený
08.03.2010
M: GAMA spod Ergištôlne
O: PERI Morské oko
M: Štefan Beňo
Narodený
10.10.2009
M: FEDA Dzunošaj
O: PEER Morské oko
M: Marián Petrek
CH: Michal Jurečko
CH: Jozef Mihálik
CH: Ing. Michal Králik
92.
22.
23.
24.
25.
91.
26.
27.
CIMBO
z Hriňovej
SPKP 14271
COLIN zo
Slovenskej Ľupče
SPKP 14135
DASTY z
Rimavskej Soboty
SPKP 14307
ESO z
Varhošte
ČLP 1121
HORAN z
Čerešňovej
SPKP 13960
CHIT zo
Zlievec
SPKP 14597
KOPČO
Belanská jaskyňa
SPKP 14056
SULTAN
spod Šibeňa
SPKP 13657
Trieda pracovná
28.
29.
30.
31.
32.
ARIS
Morské oko
SPKP 14411/11
ASTOR
Morské oko
SPKP 14412
BORAN
Hudecov dvor
SPKP 14635
CERIK
Sokolie hniezdo
SPKP 13118
TAMBOR
Ţabí potok
SPKP 14202/11
Trieda šampiónov
33.
CVIK spod
Sobrany
SPKP 12749/08
M: Ing.Rudolf
Michalovský
Narodený
19.07.2009
M: BRITA Dobročajka
O: ARGO Kerenová
Narodený
26.04.2009
M: CIFRA spod Mlynárova
O: ATOS zo Šarampova
M: František Petrák
Narodený
22.07.2009
M: KARINA z Prievrany
O: EVAR Rúbaný vrch
M: KITA Bejchlovské
hvozdy
O: ZEUS z Vínku
M: HARA z Hradu
Tematín
O: ARIS z Úšustu
M: Vladimír Špurek
M: PZ Plachtince
CH: Dušan Ďurík
Narodený
07.01.2009
M: GABA zo Zlievec
O: MAX z Prievrany
M: FATIMA Belanská
jaskyňa
O: CEVIN spod Rosniarok
Narodený
24.04.2008
M: CHARA spod Šibeňa
O: FLAM Domaková
M: Zdeno Hronec
Narodený
11.03.2009
Narodený
16.12.2008
Narodený
20.04.2010
CH: Róbert Krahulec
CH: Ing.M. Kolesár
CH: Zoltán Fridrich
M: Evzen Rafaj
CH: Monika Daňková
M: Roman Pajonk
CH: František Homola
M: Karol Gargulák
CH: Ing.Vladimír Klein
CH: Jozef Majerský
( od 15 mes. so skúškou z výkonu)
Narodený
16.09.2009
M: DIXA od Luntera
O: PEER Morské oko
M: Boris Lichardus
Narodený
16.09.2009
M: DIXA od Luntera
O: PEER Morské oko
M: Vladimír Lunter
Narodený
27.04.2010
M: CITA od Starého jarka
O: HORAN Čerešňový bok
M: Marián Murín
Narodený
17.07.2006
M: AJA z Cerulovho dvora
O: ZAPO Čisté bučiny
M: Bc.Vincent Kňažko
Narodený
15.06.2009
M: ORA Ţabí potok
O: PERI Morské oko
M: Martina Hudáková
CH: Ing.J. Jevčák
CH: Ing.J. Jevčák
CH: Ivan Hudec
CH: Miroslav Sokol
CH: Ján Eliáš
( od 15 mes. so šampionátom)
Narodený
01.07.2005
M: Ing.Ľubomír
M: ANKA Zo Záhradnej
Podhorský
O: BRIT z Cerulovho dvora CH: Jaroslav Bilišňanský
Trieda veteránov
34.
( od 8 rokov)
BLESK spod
Vysokej
SPKP 11600
Narodený
08.08.2001
M: DUDA spod Laznej lúky
O: CVAK od Hájnikov
M: Maroš Kováč
CH: Ivan Hruška
SUČKY
Trieda dorast (6 – 9 mesiacov)
35.
GAJA
Krššákov dvor
SPKP 15449
Narodená
28.09.2011
M: ASTA z Hornej báby
O: JORK Brunov dvor
M: Milan Vaculčiak
CH: Anton Krššák
Trieda čestná
36.
BESSY
Z Kade voda skáče
SPKP 13851
Narodená
25.07.2008
M: FEDA Dzunošaj
O: ARGO Kerenová
M: LESY SR, OZ
Topoľčianky
CH: Ing.Michal Králik
Trieda mladých ( 9 – 18 mesiacov)
37.
38.
39.
40.
41.
AJKA z
Neniniec
SPKP 15255
AXA z
Neniniec
SPKP 15253
AZIRA spod
Veneckého vrchu
SPKP 15070
CARIN z
Hrachovského vŕšku
SPKP 15354
DITA z
Prosného
SPKP 15327
Narodená
21.06.2011
M: ALBA zo Slov. Ľupče
O: BAT z Hruškove dvora
M: Štefan Tóth
Narodená
21.06.2011
M: ALBA zo Slov. Ľupče
O: BAT z Hruškove dvora
M: Štefan Tóth
Narodená
26.04.2011
M: CESY Kerenová
O: KORD spod Kovanca
M: Ľuboš Folta
Narodená
25.07.2011
M: EURA spod Kok. Varty
O: DAN Šamilovec
M: Kamil Suja
Narodená
14.07.2011
M: ANGIE Vyšné
O: MAX z Prievrany
CH: detto
CH: detto
CH: Milan Džunda
CH: Ing.J.Kýpeť
M: Andrea Janovičová
CH: Roman Fajth
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
FANY z
Mičinského hája
SPKP 14976
FATIMA
Bahrisko
SPKP 15167
FILA
Bahrisko
SPKP 15168
FITA z
Mičinského hája
SPKP 14975
GERY
Hruštínska hoľa
SPKP 15032
CHIMÉRA spod
Kokavskej Varty
SPKP 14992
CHVÁLA spod
Kokavskej Varty
SPKP 14993
JALLA spod
Šibeničnej hory
SPKP 15123
JETTA spod
Šibeničnej hory
SPKP 15124
JENNY
Soví vrch
SPKP 15284
JESSY od
Luntera
SPKP 15247
JUTA od
Partilu
SPKP 15002
KARA zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15065
KIKA zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15066
Narodená
08.02.2011
M: BONA Dobročajka
O: NINO z Mičinského
hája
M: Jozef Plavucha
CH: Pavel Pecník
M: Peter Rusnák
Narodená M: FILA zo Slavoš. doliny
21.05.2011 O: ATHOS zo Sahajd. dvora CH: detto
Narodená M: FILA zo Slavoš. doliny
21.05.2011 O: ATHOS zo Sahajd. dvora
M: BONA Dobročajka
O: NINO z Mičinského
Narodená
08.02.2011 hája
M: Miroslav Majoroš
CH: Peter Rusnák
M: Jozef Plavucha
CH: Pavel Pecník
M: Michal Popovič
Narodená
12.03.2011
M: VERA z Čerešňovej
O: ARGO Tri potoky
M: CUNAMI spod
Kok.Varty
O: MAX z Prievrany
M: CUNAMI spod
Kok.Varty
O: MAX z Prievrany
Narodená
21.05.2011
M: EMA spod Kunovej
O: CEZAR spod Sobrany
M: Ján Štrnáľ
Narodená
21.05.2011
M: EMA spod Kunovej
O: CEZAR spod Sobrany
M: Aleš Suchý
Narodená
31.07.2011
M: EMY Stará dolina
O: TAMBOR Ţabí potok
M: Jozef Orich
Narodená
10.06.2011
M: HAJDY od Luntera
O: OMAR spod Rovenca
M: Jozef Golian
Narodená
17.03.2011
M: AGA z Chmeľova
O: FREDY Marciláz
M: Rastislav Hvišč
Narodená
26.04.2011
M: ILKA zo Slav.doliny
O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Pavol Valach
Narodená
26.04.2011
M: ILKA zo Slav.doliny
O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Zoltán Gérec
Narodená
22.04.2011
Narodená
12.03.2011
CH: Ľudovít Vlžák
M: Ing.Ján Beňuš
CH: Marián Kuruc
M: Jozef Hlbocký
CH: Marián Kuruc
CH: Aleš Suchý
CH: detto
CH: Ing.Ján Hudák
CH: Vladimír Lunter
CH: Milan Partila
CH: Miroslav Valach
CH: Miroslav Valach
56.
57.
58.
59.
60.
KJARA zo
Slavošovskej doliny
SPKP 15064
MERCI
Brunov dvor
SPKP 14967
SORA spod
Kunovej
SPKP 15142
THELMA
Niţná Vôľa
SPKP 14928
ZARA
Niţná Vôľa
SPKP 15268
Narodená
26.04.2011
M: ILKA zo Slav.doliny
O: ATHOS zo Sahaj.dvora
M: Michal Pintér
Narodená
17.02.2011
M: CIRA spod Čerinkova
O: BARON Jankajov dvor
M: Václav Drábek
Narodená
07.05.2011
M: ASTA Hricov dvor
O: DAN spod Sobrany
M: Radoslav Ťapušík
Narodená
11.12.2011
M: ŢOFA Niţná Vôľa
O: ARGO Kerenová
Narodená
03.07.2011
M: ĎUSA Niţná Vôľa
O: BARON Jankajov dvor
CH: Miroslav Valach
CH: MVDr. M.Hirňák
CH: Š.a J. Matta
M: M. Gdovin
PaedDr.
CH: detto
M: Juraj Homza
CH: M. Gdovin
PaedDr.
Trieda stredná ( 15 – 24 mesiacov)
61.
62.
63.
64.
65.
93.
66.
AGIE
Hílkov chov
SPKP 14681
DAIRA od
Riečky
SPKP 14954
HARA spod
Šibeničnej hory
SPKP 14864
IDA od
Luntera
SPKP 14739
IRA od
Luntera
SPKP 14744
KORA
Brunov dvor
SPKP 14590
PINK
spod Kunovej
SPKP 14690
M: Dominik
Tomašovič
Narodená
04.06.2010
M: HERA Cingorové jamy
O: PERI Morské oko
Narodená
24.01.2011
M: NERA Hraples
O: ŢURKO Niţná Vôľa
M: Marián Krakovský
Narodená
07.09.2010
M: EMA spod Kunovej
O: ARES z Návratnej
M: Radoslav Vrba
Narodená
06.06.2010
M: DIXA od Luntera
O: PERI Morské oko
M: Vladimír Lunter
Narodená
06.06.2010
M: DIXA od Luntera
O: PERI Morské oko
M: Štefan Rusko
Narodená
02.05.2010
M: JITA Niţná Vôľa
O: EBON Brunov dvor
M: Ing.R.Michalovský
Narodená
28.05.2010
M: KENDY spod Kunovej
O: PERI Morské oko
M: Ing.Rudolf Rečlo
CH: Ing. Jozef Hílek
CH: Ing. M. Babej
CH: Aleš Suchý
CH: detto
CH: Vladimír Lunter
CH: MVDr.M.Hirňák
CH: Š. a J. Matta
Trieda otvorená ( od 15 mesiacov)
67.
68.
69.
70.
71.
CITA z
Mičinského hája
SPKP 14649
DORIA
Sokolie hniezdo
SPKP 13982
KAJA
spod Vysokej
SPKP 14548
KITA
spod Vysokej
SPKP 14550
VIVA
Ţabí potok
SPKP 14514
Trieda pracovná
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
Narodená
24.03.2010
M: JUNA spod Šibeňa
O: EDY Šamilovec
M: Miroslav Matušov
Narodená
15.12.2008
M: BESSY Sokolie hniezdo
O: EBON Brunov dvor
M: Juraj Pálenkáš
Narodená
15.04.2010
M: DONA spod Vysokej
O: EDY Šamilovec
M: Slavomír Šnírer
Narodená
15.04.2010
M: DONA spod Vysokej
O: EDY Šamilovec
M: Ivan Hruška
Narodená
26.02.2010
M: ORA Ţabí potok
O: PERI Morské oko
M: Pavol Skoumal
CH: Pavol Pecník
CH: Miroslav Sokol
CH: Ivan Hruška
CH: detto
CH: Ján Eliáš
( od 15 mes. so skúškou z výkonu)
BARA z
Podhorode
SPKP 13791
BESSY z
Podhorode
SPKP 13793
BERTA
z Kade voda skáče
SPKP 13849
BYSTRA z
Evkinho dvora
SPKP 14384
CITA spod
Cerninskej
SPKP 14302
DAJA
Biela studňa
SPKP 14230/12
DONA od
Močilnej skaly
SPKP 14824
ELIZ z
Cerníka
SPKP 14802
M: Ing.Henrich
Tomašec
Narodená
18.06.2008
M: ADA Z Chmeľova
O: MAX z Prievrany
Narodená
18.06.2008
M: ADA Z Chmeľova
O: MAX z Prievrany
M: Viliam Podvorečný
Narodená
25.07.2018
M: FEDA Dzunošaj
O: ARGO Kerenová
M: Jaroslav Repčík
Narodený
23.08.2009
M: BEA Biela studňa
O: JOGI Marciláz
M: Eva Hívešová
Narodený
10.08.2009
M: EDKA spod Kunovej
O: EBON Brunov dvor
M: Eduard Ivanov
Narodená
07.07.2009
M: LESY z Prievrany
O: EVAR Rúbaný vrch
M: Marián Kozár
Narodený M: CHARĽA Čerešňový bok
26.06.2010 O: JOGI Marciláz
Narodený
13.07.2010
M: FRIDA Soví vrch
O: PERI Morské oko
CH: Peter Poznár
CH: Peter Poznár
CH: Ing.Michal Králik
CH: Eva Hívešová
CH: Michal Jurečko
CH: detto
M: MVDr.Peter Šalko
CH: detto
M: Jozef Orich
CH: Marián Brisuda
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
ELZA
z Padala
SPKP 14526
ERA z
Cerníka
SPKP 14805
FABA
Sokolie hniezdo
SPKP14328
GAMA z
Polčiny
SPKP 14767
HEDDA spod
Kokavskej Varty
SPKP 14779
INGA od
Luntera
SPKP 14743
KORA
Balienec
SPKP 14080
LENA
Brunov dvor
SPKP 14616/12
LUTRA
Niţná Vôľa
SPKP 13874
SAMBA
Niţná Vôľa
SPKP 14428/12
Trieda šampiónov
90.
BEKY z
Hornej Báby
SPKP 14040
Narodená
26.02.2010
M: AJA Vojles Lešť
O: DENY z Polčiny
M: Peter Chren
Narodený
13.07.2010
M: FRIDA Soví vrch
O: PERI Morské oko
M: Marián Brisuda
Narodená
06.08.2009
M: Pavol Orečný
Narodený
27.07.2010
M: BESSY Sokolie hniezdo
O: EBON Brunov dvor
M: KORINA z Hradu
Tematín
O: EVAR z Polčiny
M: CUNAMI spod
Kok.Varty
O: HORAN Čerešňový bok
Narodená
06.06.2010
M: DIXA od Luntera
O: PERI Morské oko
Narodená
13.02.2009
M: INKA Balienec
O: ENDY od Partilu
M: Vladimír Filipča
Narodená
15.05.2010
M: CIRA spod Čerinkova
O: MAX z Prievrany
M: MVDr.M.Hirňák
Narodená
01.08.2008
M: ČYBKA Niţná Vôľa
O: ENDY Ţabí potok
M: Juraj Zabrady
Narodená
10.10.2009
M: ŢOFA Niţná Vôľa
O: ARGO Kerenová
Narodený
19.06.2010
CH: Dušan Urgela
CH: detto
CH: Miroslav Sokol
M: Elžbieta Calus
CH: Emil Hládek
M: Jozef a Janka
Majerskí
CH: Marián Kuruc
M: Ing. Miroslav
Stanovský CSc.
CH: Vladimír Lunter
CH: Ing.S.Moravčík
CH: detto
CH: M. Gdovin PaedDr.
M: Milan Gdovin
PaedDr.
CH: detto
( od 15 mes. so šampionátom)
Narodená
06.01.2009
M: INKA Čerešňový bok
O: JOGI Marciláz
M: Ing.Ľubomír Podhorský
CH: Milan Vaculčiak
Zoznam majiteľov
Majiteľ
Adresa
Meno psa
Por. číslo
Pivarči Jozef
Horná Ţdaňa
AGAN Hílkov chov
12.
Tomašovič Dominik
Štefanov
AGIE Hílkov chov
61.
Tóth Štefan
Nenince
AJKA z Neniniec
37.
Mitka Ján
Oščadnica
ARGO spod Cerninskej
19.
Lichardus Boris
Maluţina
ARIS Morské oko
28.
Beňo Štefan
Plášťovce
ARIS z Mihálik.dvora
20.
Lunter Vladimír
Zvolen
ASTOR Morské oko
29.
Tóth Štefan
Nenince
AXA z Neniniec
38.
Folta Ľuboš
Bardejov
AZIRA spod Venec.vrchu
39.
Tomašec Henrich Ing.
Dlhé pole
BARA z Podhorode
72.
Podhorský Ľubomír Ing.
Kotešová
BEKY z Hornej báby
90.
Repčík Jaroslav
Jalovec
BERTA z Kade voda sk.
74.
LESY SR OZ Topoľčianky
Ţikava
BESSY z Kade voda skáče
36.
Podvorečný Viliam
Dlhé pole
BESSY z Podhorode
73.
Kováč Maroš
Senec
BLESK spod Vysokej
34.
Murín Marián
Rátka
BORAN Hudec.dvor
30.
Hívešová Eva
Nenince
BYSTRA z Evkinho dvora
75.
Holíček Stanislav
Dolná Súča
CAR Široká dolina
13.
Suja Kamil
Hradište
CARIN z Hrachov.vršku
40.
Macko Peter
Lesenice
CEDAN z Evkinho dvora
1.
Kašiar Juraj Ing.
Dlhé pole
CERIK Sokol.hniezdo
31.
Petrek Marián
Malcov 81
CEZAR z Kade voda skáče
21.
Michalovský Rudolf Ing.
Látky
CIMBO z Hriňovej
92.
Ivanov Eduard
Vyšný Kazimír
CITA spod Cerninskej
76.
Matúšov Miroslav
Ladzany
CITA z Mičin.hája
67.
Petrák František
Lietava
COLIN zo Slov.Ľupče
22.
Podhorský Ľubomír Ing.
Kotešová
CVIK spod Sobrany
33.
Hívešová Eva
Nenince
CVIK z Evkinho dvora
2.
Krakovský Marián
Vyšná Vôľa
DAIRA od Riečky
62.
Kozár Marián
Príbelce
DAJA Biela studňa
77.
Fulmek Michal
Veľké Rovné
DAN z Návratnej
Špurek Vladimír
Rátka
DASTY z Rim.Soboty
23.
Slobodník Peter
Selce
DERO z Mičin.hája
14.
Janovičová Andrea
Bratislava
DITA z Prosného
41.
Ševčík Juraj
Zliechov
DIX z Prosného
4.
Fajth Roman
Prosné
DON z Prosného
5.
Šalko Peter MVDr.
Stoţok
DONA od Močilnej skaly
78.
Pálenkáš Juraj
Vyhne
DORIA Sokolie hniezdo
68.
Sršeň Michal
Selce
EBEN Lohyňa
16.
Krššák Radovan
Janova Lehota
EDDY Kršákov dvor
15.
Orich Jozef
Šterusy
ELIZ z Cerníka
79.
Chren Peter
Machulince
ELZA z Padala
80.
Brisuda Marián
Chtelnica
ERA z Cerníka
81.
Rafaj Evzen
ČR
ESO Varhošte
24.
Hvišč Rastislav
Giraltovce
FABA Sokolie hniezdo
82.
Plavucha Jozef
Detv. Huta
FANY z Mičin.hája
42.
Rusnák Peter
Kysak
FATIMA Bahrisko
43.
Rafaj Evzen
ČR
FELIX Lohyňa
6.
Majoroš Miroslav
Košice
FILA Bahrisko
44.
Plavucha Jozef
Detv. Huta
FITA z Mičin.hája
45.
Hudák Ladislav Ing.
Ostrá lúka
FOX z Padala
Vaculčiak Milan
Rátka
GAJA Krššákov dvor
35.
Calus Elţbieta
Medvedzie
GAMA z Polčiny
83.
Olšovský Tomáš
Plavecké podhradie
3.
7.
GERO Hruštínska hoľa
8.
Popovič Michal
Plav.Peter
GERY Hruštínska hoľa
46.
Vrba Radoslav
Cerovo
HARA spod Šibenič.hory
63.
Majerskí Joţko a Janka
Levoča
HEDDA sp.Kokav.Varty
84.
Šebeňa Vladimír MVDr.
Petrovice
HIRO spod Sobrany
17.
Pajonk Roman
Lipt.Peter
HORAN z Čerešňovej
25.
Beňuš Ján Ing.
Lučenec
CHIMERA spod Kok.Varty
47.
Černákovci Iveta a Ján
Slov.Pravno
CHIRO Sokolie hniezdo
94.
PZ Plachtince
Veľký krtíš
CHIT zo Zlievec
91.
Hlbocký Jozef
Piešťany
CHVÁLA spod Kok.Varty
48.
Lunter Vladimír
Zvolen
IDA od Luntera
64.
Stanovský Miroslav CSc.
Zvolen
INGA od Luntera
85.
Rusko Štefan
Ţel.Breznica
IRA od Luntera
65.
Štrnáľ Ján
Trstená
JALLA spod Šibenič.hory
49.
Orich Jozef
Šterusy
JENNY Soví vrch
51.
Golian Jozef
Zvol.Slatina
JESSY od Luntera
52.
Suchý Aleš
St. Ľubovňa
JETTA spod Šibenič.hory
50.
Hvišč Rastislav
Lúčka
JUTA od Partilu
53.
Šnírer Slavomír
Nemecká
KAJA sp. Vysokej
69.
Valach Pavol
Buzitka
KARA zo Slavoš.doliny
54.
Gérec Zoltán
Polina
KIKA zo Slavoš.doliny
55.
Zdechovan Robert Ing.
Roštár
KIRO zo Slavoš. doliny
9.
Hruška Ivan
Lučatín
KITA sp. Vysokej
70.
Pintér Michal
Ladice
KJARA zo Slav.doliny
56.
Gargulák karol
Púchov
KOPČO Bel.jaskyňa
26.
Filipča Vladimír
Poniky
KORA Balienec
86.
Michalovský Rudolf Ing.
Látky
KORA Brunov dvor
93.
Macko Slavomír
Čerín
LAKY spod Vysokej
18.
Hirňák Martin MVDr.
Lascov
LENA Brunov dvor
87.
Zabrady Juraj
Pov.Bystrica
LUTRA Niţná Vôľa
88.
Šovec Pavol
Šútovce
MAX Brunov dvor
10.
Drábek Václav
Kuchyňa
MERCI Brunov dvor
57.
Rečlo Rudolf Ing
Horná Ţdaňa
PINK sp.Kunovej
66.
Gdovin Milan Dr.
Bardejov
SAMBA Niţná Vôľa
89.
Sládeček Pavol
Vrbovce
SARIK spod Kunovej
11.
Ťapušík Radoslav
Alekšince
SORA spod Kunovej
58.
Hronec Zdeno
Kokava nad Rim.
SULTAN spod Šibeňa
27.
Martina Hudáková
Chtelnica
TAMBOR Ţabí potok
32.
Gdovin Milan Dr.
Bardejov
THELMA Niţná Vôľa
59.
Skoumal Pavol
Levoča
VIVA Ţabí potok
71.
Homza Juraj
Vranov nad Top.
ZARA Niţná Vôľa
60.
Download

katalógu - Slovenský kopov – Klub chovateľov Slovenských kopovov