Príloha č. 1
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
PALACKÉHO 1
810 00 BRATISLAVA
Žiadosť o zaradenie na rigorózne konanie
Mgr. Zuzana Gažová
Podpísaný (á) ……………………………………………………………………...……,
bytom ……………………………………………………………………PSČ…………………
tf:, mobil…………………………………mail……………………………………… týmto
Vás žiadam o zaradenie na rigorózne konanie v študijnom programe sociálna práca 7761
Vysokoškolské štúdium som ukončil (a) na (názov VŠ)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
v študijnom programe ………………………………………………………. v roku ………….
Som zamestnaný (á) v (názov inštitúcie) ….....................................................................
na pracovnej pozícii …………………………………………………….……….. v pracovnom
pomere, ktorý trvá od ........................................ do ........................................
V ..............................., dňa .......................
.....................................
podpis
Potvrdenie zamestnávateľa
Týmto potvrdzujeme, že pán (pani) ...............................................................................,
je zamestnaný (á) na hore uvedenej pozícii v našej inštitúcii od ................... do .......................,
t. j. v trvaní ......... rokov a .......... dní.
V ..............................., dňa .......................
podpis a pečiatka zamestnávateľa
Príloha č. 2
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
PALACKÉHO 1
810 00 BRATISLAVA
NAHLÁSENIE TÉMY RIGORÓZNEJ PRÁCE
Meno a priezvisko: .............................................................. rodné meno: ...................................
Adresa ...............................................................mail: .............................mobil: ..........................
Titul: .....................
Názov obhájenej diplomovej práce:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Téma rigoróznej práce /po dohode s predsedom príslušnej komisie/:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: 2. stupeň/3. stupeň v akad. roku: .............................................
Názov fakulty vysokej školy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Študijný program: ........................................................................................................................
Prax v odbore po skončení VŠ /uveďte aj dĺžku trvania jednotlivých druhov praxe od – do/:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ako prílohu pripojte osnovu rigoróznej práce, zameranie empirickej časti (cieľ, vzorka respondentov, výskumné
metódy, metódy štatistického spracovania)
V ..............................., dňa .......................
.............................................
podpis
2
Príloha č. 3
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
PALACKÉHO 1
810 00 BRATISLAVA
PRIHLÁŠKA NA RIGORÓZNU SKÚŠKU
Meno a priezvisko: .............................................................. Rodné meno: .................................
Titul: ..................... Dátum a miesto narodenia: ...........................................................................
Rodné číslo: ................................. Číslo OP: ................................. Štátna príslušnosť: ..............
Adresa trvalého bydliska: .............................................................................. PSČ: ....................
Telefónne číslo: ........................................... E-mail: ...................................................................
Kontaktná adresa pre korešpondenciu (ak je odlišná od trvalého bydliska):
.......................................................................................................................................................
Absolvovaná VŠ (názov, adresa): ................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ukončený študijný program:................................................................... Rok ukončenia:
...............
Názov obhájenej diplomovej práce: .............................................................................................
.......................................................................................................................................................
Prihlasujem
sa
na
rigoróznu
skúšku
v študijnom
programe:
.............................................................................
V ..............................., dňa .......................
.............................................
podpis
Prílohy:
⇒ úradne overená kópia vysokoškolského diplomu
⇒ úradne overené vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, resp. osvedčenie alebo vysvedčenie o štátnej
skúške
⇒ overený rodný list, overený sobášny list
⇒ životopis
⇒ diplomová práca (stačí priniesť ku skúške)
⇒ zoznam publikovaných prác doložený separátnymi výtlačkami (ak také máte)
⇒ absolvent zahraničnej VŠ doloží overené kópie nostrifikovaných dokladov o ukončení vysokoškolského
vzdelania v zahraničí a nostrifikačnú doložku, ak sa nostrifikácia vyžaduje
⇒ potvrdenie o praxi v danom študijnom programe
⇒ protokol originality (potvrdenie o vložení práce do CRZP)
⇒ úhrada poplatku za rigorózne konanie
Prihlášku s požadovanými prílohami zašlite na adresu: Mgr.Eva Razzouková, VŠ ZaSP
sv. Alžbety, IVSP - rigorózne konanie, Palackého 1, P.O.Box 104, 810 00 Bratislava
3
Štruktúra rigoróznej práce
Rigorózna práca má formát A4. Rozsah práce je 80 – 100 strán. Vyžaduje sa, aby práca mala
obal, tvrdú väzbu.
OBAL rigoróznej práce obsahuje tieto údaje:
- názov školy
- názov rigoróznej práce
- označenie „Rigorózna práca“
- meno a priezvisko autora
- miesto a rok
TITULNÝ LIST rigoróznej práce obsahuje tieto údaje:
- názov školy
- vedný odbor
- názov práce
- označenie „Rigorózna práca“
- meno a priezvisko autora
- stupeň odbornej klasifikácie: philosophiae doctor
- dátum odovzdania práce
- miesto a rok
Prehľad častí rigoróznej práce:
-
Obal – (vzor č.1)
Titulný list – (vzor č.2)
Errata (ak sú nutné opravy chýb, vloží sa voľne za titulný list)
Abstrakt (abstract)
Obsah
Zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek
Zoznam skratiek a symbolov
Slovník termínov
Úvod
Jadro (teoretická a praktická časť)
Záver
Zoznam použitej literatúry
Prílohy
4
Podrobnejší popis štruktúry:
1.) Abstrakt a kľúčové slová – za titulným listom nasleduje abstrakt práce v slovenskom
a anglickom jazyku, kľúčové slová. Abstrakt je stručnou charakteristikou práce, skrátené
presné vyjadrenie obsahu rigoróznej práce. Nesmie presiahnuť jednu stranu. Dĺžka abstraktu
je 100 – 400 slov vrátane kľúčových slov. Kľúčové slová sa píšu s malými písmenami,
oddeľujú sa čiarkou.
2) Obsah – za abstraktom na novej strane umiestni obsah práce.
3) Hlavný text – hlavný text musí mať na začiatku úvod a na konci záver. V úvode autor
podrobnejšie a presnejšie ako v predhovore vysvetlí ciele práce, jej zameranie, použité
metódy, spresní, ktoré hlavné pramene použil, a ktoré z nich využíval najviac. V závere práce
sumarizuje autor vlastný prínos. Závery musia nadväzovať na výklad, popis a argumenty.
4) Zoznam použitej literatúry a prílohy – autor za hlavný text zaradí zoznam použitej
periodickej a neperiodickej literatúry. V tomto zozname sa musia zaznamenať všetky citované
pramene, ktoré autor v práci použil. Zoznam sa započítava do rozsahu práce.
Za zoznamom použitej literatúry autor zaradí prílohy rigoróznej práce. Do príloh sa
uvádzajú formuláre dotazníkov, zložitejšie a podrobnejšie tabuľky, diagramy, fotografie, atď.
Každá príloha sa dáva na novú stranu. Prílohy rigoróznej práce sa číslujú priebežne
5
VZOR Č. 1 - OBAL RIGORÓZNEJ PRÁCE
VYSOKÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
SV. ALŽBETY V BRATISLAVE
(veľkosť písma 16)
AUTIZMUS AKO SOCIÁLNY PROBLÉM
(veľkosť písma 16)
Rigorózna práca
(veľkosť písma 14)
Mgr. Valentín Dobrotivý
(veľkosť písma 14)
Bratislava 20..
(veľkosť písma 12)
6
VZOR Č. 2 - TITULNÝ LIST RIGORÓZNEJ PRÁCE
NÁZOV PRÁCE
Rigorózna práca
Meno autora
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave
Sociálna práca 7761
Stupeň odbornej kvalifikácie: philosophiae doctor
Dátum odovzdania práce:
Bratislava
20..
7
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác
Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Vysokej škole zdravotníctva
a sociálne práce Sv. Alžbety v Bratislave realizujú v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách § 53 ods. 8 a § 63.
Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe
samostatného štúdia preukázať, že v danom študijnom odbore:
a) má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne
nové poznatky vedy a praxe,
b) je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi. Podľa Zákona
o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. sa po vykonaní rigoróznej skúšky a obhajobe
rigoróznej práce priznáva titul: ,,doktor filozofie“, v skratke ,,PhDr.“ – v odbore
Sociálna práca
Postup rigorózneho konania:
•
•
Uchádzač si podá žiadosť o začatie rigorózneho konania na referát pre rigorózne
konanie VŠ ZaSP sv. Alžbety v Bratislave (viď adresa Referátu pre rigorózne
konanie).
Do 30 dní od doručenia žiadosti vysoká škola písomne potvrdí akceptáciu, resp.
neakceptovanie žiadosti, a uchádzačovi zašle doplňujúce informácie o postupe pri
schvaľovaní rigoróznej práce:
- prihláška na rigoróznu skúšku,
- nahlásenie témy rigoróznej práce spolu s osnovou (v osnove uveďte, štruktúru práce vrátane
popisu empirickej časti v ktorej treba vymedziť cieľ výskumu, vzorku respondentov a metódy
štatistického spracovania)
•
•
•
•
•
•
Rozsah rigoróznej práce je 80 – 100 strán. Pri vypracovaní rigoróznej práce nie je
možné nárokovať si konzultanta.
Od dátumu schválenia témy rigoróznej práce, uchádzač do 12 mesiacov odovzdá
rigoróznu prácu.
Uchádzač predloží rigoróznu prácu v 3 vyhotoveniach, na CD (2ks) a zadá
prácu do EZP systému z dôvodu posúdenia prípadného plagiátorstva.
Termíny odovzdania sú 10.1., 10.5. a 10.8. v každom akademickom roku.
Rigorózna skúška sa skladá z dvoch častí. Začína obhajobou rigoróznej práce
a bezprostredne pokračuje ústnou skúškou z určených študijných predmetov. Pri
obhajobe rigoróznej práce sa uchádzač vyjadrí k pripomienkam uvedeným
v oponentskom posudku a odpovedá na otázky členov komisie.
Výška poplatku za rigorózne konanie je 450 EUR. Výška poplatku za vydanie diplomu
je 250 EUR.
IVSP
Referát pre rigorózne konanie
Mgr. Eva Razzouková
Referentka pre rigorózne konanie (sociálna práca)
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. Bratislava
Palackého 1
P. O. Box 104
810 00 Bratislava
Tel.: 02/56631965, e-mail: [email protected]
Vážený uchádzač / uchádzačka o rigorózne konanie,
oznamujeme Vám, že poplatok za rigorózne konanie treba zaplatiť na
účet č. 2626748634,
 kód banky 1100,
8
 variabilný symbol: rodné číslo,
 na adresu
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o.
Palackého 1
811 02 Bratislava
a to poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom do 60 dní od prijatia na
rigorózne konanie. Do podpisu treba zadať poznámku – rigorózne konanie.
Rektorát VŠ ZaSP sv. Alžbety
9
V platnosti od 01. 01. 2013
Základné okruhy téz na rigoróznu skúšku
Teória sociálnej práce
1. Dejiny sociálnej práce - stručné vymedzenie jednotlivých období, dejiny
sociálnej práce na území bývalej ČSR. Významné osobnosti sociálnej
práce vo svete.
2. Kresťanská filozofia v postoji k riešeniu sociálnych problémov.
3. Humanizmus a jeho význam pre oblasť sociálnej práce.
4. Súčasné platné právne predpisy v sociálnej oblasti, najdôležitejšie právne
normy pre činnosti sociálnej práce.
5. Základné ľudské práva obsiahnuté vo významných medzinárodných
dokumentoch.
6. Globálne problémy sociálneho života človeka (globálne problémy
súčasného sveta, kultivácia sociálneho života).
7. Charakteristika sociálnych služieb, legislatívny rámec, zriaďovateľské
kompetencie, druhy sociálnych služieb.
8. Verejná správa, jej štruktúra - členenie, organizácia a kompetencie
jednotlivých subsystémov verejnej správy.
9. Sociálna práca a neziskové organizácie, dobrovoľníctvo v sociálnej práci.
10. Význam niektorých spoločensko-vedných disciplín pre oblasť teórie a
praxe v sociálnej práci.
11. Vývoj sociálneho školstva na Slovensku, súčasný stav vo vzdelávaní
sociálnych pracovníkov vo svete a u nás.
12. Sociálna práca ako samostatná spoločensko-vedná disciplína.
13. Výskum v oblasti sociálnej práce, kvalitatívny a kvantitatívny výskum,
metodológia výskumu, problematika sociálneho výskumu v praxi.
14. Etika v práci sociálneho pracovníka, etický kódex.
15. Sociálny pracovník, profil absolventa študijného odboru sociálna práca,
kompetencie, uplatnenie na trhu práce, špecifiká jeho činnosti.
10
Metódy sociálnej práce
1. Charakteristika a členenie metód sociálnej práce a ich využitie v praxi.
2. Klienti sociálnej práce charakteristika jednotlivých cieľových skupín
klientov.
3. Metódy sociálnej práce pri riešení sociálno-patologických javov klientov,
charakteristika sociálno-patologických javov.
4. Metódy sociálnej práce so seniormi a z hľadiska vekových špecifík.
5. Metódy sociálnej práce s klientom s prezentovanými sociálnoekonomickými problémami.
6. Metódy sociálnej práce s osobami so zdravotným znevýhodnením (ťažké
zdravotné postihnutie).
7. Metódy sociálnej práce s klientom s duševným onemocnením, chronicky
chorým, nevyliečiteľne chorým, paliatívna a hospicová starostlivosť.
8. Sociálne poradenstvo - základná charakteristika, jeho špecifiká, úrovne
sociálneho poradenstva, kvalifikačné požiadavky na poskytovanie
sociálneho poradenstva, podmienky pre poskytovanie sociálneho
poradenstva.
9. Supervízia v sociálnej práci - história, pojmy, formy a typy supervízie,
zameranie, legislatívny rámec, bariéry v poskytovaní sociálneho
poradenstva. Požiadavky na prácu supervízora.
10. Sociálna prevencia - charakteristika sociálnej prevencie, úrovne, formy,
špecifiká sociálnej prevencie, využitie sociálnej prevencie s vybranou
cieľovou skupinou klientov.
11. Krízová intervencia - typy kríz, metodika riešenia krízových situácií.
12. Resocializácia a sociálna rehabilitácia, vymedzenie pojmov, ich využitie
v oblasti sociálnych služieb a pri práci s konkrétnou klientskou skupinou.
13. Mediácia a probácia, ich využitie v sociálnej praxi (možnosti riešenia
konfliktov).
14. Sociálno-právna ochrana a sociálna kuratela.
15. Manažment v sociálnej práci, prípadový manažment, manažment času,
tímová práca v riadení.
11
Download

názov práce - Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety