HLASENIEv14_1
HLÁSENIE
o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom
bez ohľadu na to, či ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie,
o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse (ďalej len „hlásenie")
Hlásenie podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
za zdaňovacie obdobie je povinný podať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, správcovi dane v lehote podľa § 49 ods. 2 zákona.
Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.
Sumy sa vypĺňajú v eurách na dve desatinné miesta bez pomlčiek.
Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž
Daňové identifikačné číslo zamestnávateľa,
ktorý je platiteľom dane
Druh hlásenia
0 1 2 3 4 5 6 7- 8 9
(vyznačí sa x)
Za rok
hlásenie
Dátum zistenia skutočnosti na podanie
dodatočného hlásenia
opravné hlásenie
Daňový úrad
2 0
.
dodatočné hlásenie
.
2 0
Fyzická osoba
Priezvisko
Titul (pred menom / za priezviskom)
Meno
/
Právnická osoba
Názov
Právna forma
Sídlo (právnická osoba), trvalý pobyt (fyzická osoba )
Ulica
Súpisné/orientačné číslo
PSČ
Obec
Štát
Telefónne číslo
Emailová adresa
Dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie,
za ktoré sa hlásenie podáva
Dňa
Vypracoval
časť V.
.
2 0
.
.
2 0
Telefónne číslo
.
časť IV.
.
.
2 0
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené
v tomto hlásení sú správne a úplné.
Podpis a odtlačok pečiatky zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
Počet strán
Počet uvedených
zamestnancov
Záznamy daňového úradu
Miesto pre evidenčné číslo
MF/021619/2014-721
Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu
Strana 1
HLASENIEv14_2
DIČ
Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
/
Rodné číslo
1)
Súpisné/orientačné číslo
Ulica
/
PSČ
Obec
Telefónne číslo
Štát
Emailová adresa
1) Ak dedič, zástupca alebo správca v konkurznom konaní nemá rodné číslo, vyplní sa dátum narodenia.
Časť I. - Vyúčtovanie dane (v eurách)
0
Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vrátane
zdaniteľných príjmov zo sociálneho fondu v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva okrem
príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 zákona
,
Úhrnné údaje z podaných prehľadov o zrazených a o odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona),
o daňovom bonuse a o zamestnaneckej prémii za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva
1
Zrazené preddavky na daň zo zúčtovaných a vyplatených zdaniteľných
miezd (vrátane príjmov zo sociálneho fondu) v peňažnej aj v nepeňažnej
forme za celé zdaňovacie obdobie
,
2
Zrazené daňové nedoplatky (+) a vrátené daňové preplatky (-)
z ročného zúčtovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie
,
3
Daňové nedoplatky (+) a daňové preplatky (-) za predchádzajúce
zdaňovacie obdobia podľa § 40 zákona
4
Daň (r. 1 ± r. 2 ± r. 3)
,
,
5
6
Priznaná a vyplatená suma daňového bonusu (-) a vybratá suma
daňového bonusu (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane (vrátane vyplateného a vybratého daňového
bonusu z ročného zúčtovania alebo vykonaných opráv)
Priznaná a vyplatená suma zamestnaneckej prémie (-), a vybraná suma
zamestnaneckej prémie (+), o ktorú sa znižuje (zvyšuje) úhrnná suma
preddavkov na daň a dane (vrátane vykonaných opráv)
,
,
7
Daň (odvodová povinnosť) znížená o daňový bonus a
zamestnaneckú prémiu (r. 4 ± r. 5 ± r. 6)
,
8
Odvedené preddavky na daň (daň) za celé zdaňovacie obdobie
,
9
Daňový preplatok
r. 7 – r. 8 < 0
,
Daňový nedoplatok
10 r. 7 – r. 8 > 0
+
,
Časť II. - Rozdiely z dodatočného hlásenia (v eurách)
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+)
,
Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+)
,
11 z r. 9 alebo r. 10 posledne podaného hlásenia
12 (r. 9 alebo r. 10) - r. 11
Časť III. - Rekapitulácia (daňový bonus a zamestnanecká prémia) (v eurách)
A
B
C
Celková vyplatená suma
daňového bonusu
Suma daňového bonusu
vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane
Suma daňového bonusu
vyplatená z prostriedkov
zamestnávateľa
,
,
,
D
E
F
Celková vyplatená suma
zamestnaneckej prémie
,
Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená z úhrnu
zrazených preddavkov
na daň a dane
,
Suma zamestnaneckej
prémie vyplatená
z prostriedkov
zamestnávateľa
,
Predkladám IV. a V. časť hlásenia aj na médiu
MF/021619/2014-721
Strana 2
HLASENIEv14_3
/
Strana
DIČ
Časť IV. - Úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom v peňažnej aj v nepeňažnej forme za zdaňovacie
obdobie, za ktoré sa hlásenie podáva, úhrn zrazených preddavkov na daň z týchto príjmov a vyplatený daňový bonus vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, nevykonal ročné zúčtovanie
1
Dátum narodenia
1
/
Rodné číslo
.
1)
2
/
.
.
.
Priezvisko
Meno
Trvalý pobyt
Ulica
2
Číslo, PSČ
Obec
Štát /
Kód štátu2)
Úhrn príjmov
3
3)
z toho príjmy plynúce
4)
na základe dohody
1-12
4
Zúčtované
5)
v mesiacoch
5
Sociálne poistenie a
6)
zdravotné poistenie
1
2
4
3
Zrazené preddavky
Uplatňuje sa NČZD
Dobrovoľný príspevok
9 na SDS, ak ho odvádzal zamestnávateľ
10)
,
,
7
8
9
10 11 12
,
1-12
1
2
4
3
áno
,
5
6
7
8
9
10 11 12
,
,
,
8 na daňovníka9)
6
,
,
6 na daň7)
8)
7 Daňový bonus
5
,
,
,
Počet
detí
Počet
mesiacov
,
áno
Počet
detí
Počet
mesiacov
,
Vysvetlivky k časti IV. a V.
1) Riadok sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.
2) Uvádza sa číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.
3) V IV. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
zákona. V V. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených všetkými zamestnávateľmi z r. 00 ročného zúčtovania.
4) Príjmy plynúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
5) Vyznačí sa x.
6) Poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, pričom sociálne poistenie sa uvedie v prvom stĺpci a zdravotné poistenie sa uvedie v druhom
stĺpci.
7) Neupravené o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.
8) V IV. časti sa uvádza priznaná a vyplatená suma daňového bonusu, za príslušné kalendárne mesiace. V V. časti sa uvádza suma daňového bonusu,
na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania.
9) Vyplní sa v prípade, ak sa pri výpočte preddavkov na daň uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 35 ods. 1 zákona).
10) Uvádza sa úhrnná suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v zdaňovacom období.
11) Uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok
pri vykonaní ročného zúčtovania.
12) V prípade nároku na daňový bonus na viac detí, uvádza sa súčet kalendárnych mesiacov (napr. ak vznikol nárok za 12 mesiacov na dve deti, vyplní sa
číslo 24).
13) Uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 15 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 16 ročného zúčtovania.
MF/021619/2014-721
Strana 3
HLASENIEv14_4
/
Strana
DIČ
Časť V. - Údaje o jednotlivých zamestnancoch, ktorým zamestnávateľ, ktorý podáva hlásenie, vykonal ročné zúčtovanie
preddavkov na daň - vyplňuje sa len za zamestnancov, ktorým zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie
1
/
Rodné číslo
1
Dátum narodenia
1)
.
.
2
/
.
.
Priezvisko
Meno
2
Trvalý pobyt
Ulica
Číslo, PSČ
Obec
Štát /
2)
Kód štátu
Úhrn príjmov
3)
z toho príjmy plynúce
3 na základe dohody4)
Príjmy vyplatené
zamestnávateľom,
ktorý podáva hlásenie
4
Sociálne poistenie a
6)
zdravotné poistenie
NČZD
,
,
,
,
,
,
,
,
,
5 na daňovníka
Zrazené preddavky
NČZD na manžela/
NČZD na zaplatený
8 dobrovoľný
príspevok na SDS
,
,
,
,
6 na daň7)
7 manželku
,
,
Počet
detí
,
,
,
,
Počet
detí
9
NČZD na zaplatený
11)
príspevok na DDS
,
10
Suma zamestnaneckej prémie
,
Počet mesiacov
na vznik nároku
,
Počet mesiacov
na vznik nároku
,
Počet
12)
mesiacov
,
Počet
12)
mesiacov
11 Daňový bonus
8)
Nedoplatok (+)
12 alebo preplatok (-)
z ročného zúčtovania
13)
,
,
Vysvetlivky k časti IV. a V.
1) Riadok sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo.
2) Uvádza sa číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z.
3) V IV. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených zamestnávateľom, ktorý podáva hlásenie, okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43
zákona. V V. časti sa uvádza úhrn príjmov vyplatených všetkými zamestnávateľmi z r. 00 ročného zúčtovania.
4) Príjmy plynúce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
5) Vyznačí sa x.
6) Poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec, pričom sociálne poistenie sa uvedie v prvom stĺpci a zdravotné poistenie sa uvedie v druhom
stĺpci.
7) Neupravené o daňový bonus a zamestnaneckú prémiu.
8) V IV. časti sa uvádza priznaná a vyplatená suma daňového bonusu, za príslušné kalendárne mesiace. V V. časti sa uvádza suma daňového bonusu,
na ktorú zamestnancovi vznikne nárok pri vykonaní ročného zúčtovania.
9) Vyplní sa v prípade, ak sa pri výpočte preddavkov na daň uplatňuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (§ 35 ods. 1 zákona).
10) Uvádza sa úhrnná suma zamestnávateľom zrazených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v zdaňovacom období.
11) Uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, na ktorú zamestnancovi vznikne nárok
pri vykonaní ročného zúčtovania.
12) V prípade nároku na daňový bonus na viac detí, uvádza sa súčet kalendárnych mesiacov (napr. ak vznikol nárok za 12 mesiacov na dve deti, vyplní sa
číslo 24).
13) Uvádza sa nedoplatok dane (+) z r. 15 ročného zúčtovania alebo preplatok dane (-) z r. 16 ročného zúčtovania.
MF/021619/2014-721
Strana 4
Download

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti