HODINA S EKOSTOPOU
FORMULÁR AKTIVITY
Autor
Ing. František Kafka
Škola
Stredná priemyselná škola Spišská Nová Ves, Markušovská cesta 2
Oblasť
ekologickej stopy
Aktivita
EKOLOGICKÁ STOPA
VODA
DOPRAVA
ELEKTRINA
STRAVOVANIE
BUDOVY A POZEMKY
KÚRENIE
ODPAD
NÁKUP A VYBAVENIE
REKLAMA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Cesta na kurikulum
PREDMET
ROČNÍK
Občianska náuka
tretí
Špeciálny
softvér
tretí
grafický
TEMATICKÝ CELOK
Masmédia – reklama a jej účinky
Tvorba multimediálnej prezentácie
Minutáž
2 hodiny – OBN 2 hodiny ŠGS
Potrebujem
Internet, počítač s grafickým softvérom, dataprojektor, dotykovú tabuľu, prílohy
Provokačná myšlienka
Dobrý výrobok sa predáva sám – reklama a životné prostredie
Krok
kroku
po Občianska náuka 1. hodina
1. Spoločne so študentmi sa pokúste na základe rôznych upútaviek a reklám –
(viď nižšie) - bližšie charakterizovať reklamu ako takú, jej hlavné ciele
a význam pre spotrebiteľa – 10 minút
http://www.youtube.com/watch?v=5oJKlD6N6qE
http://www.youtube.com/watch?v=_00x9phPmLM
http://www.youtube.com/watch?v=30a2dpHS_TU
2. Vyzvať študentov, aby popísali možnosti, kde všade sa môžeme stretnúť s
reklamou – noviny, rádio, televízia, internet, letáky - bilbord, brožúra,
citylight, fotomontáž, internetová reklama, plagát, sponzori – spomienkové
premety, videoklip a pod. - 5 minút
3. Rozdeliť žiakov na skupiny tak, aby našli na internete niektoré uvedené
spôsoby reklamy a aby zhrnuli čo majú spoločné a čím sa navzájom líšia –
stručne ich tiež charakterizovať z pohľadu príjemcu – 5 + 10 minút
4. Prostredníctvom domovskej webovej stránky Rady pre reklamu
http://www.rpr.sk/sk oboznámi učiteľ žiakov s tým, že pre spotrebiteľa existuje
Zákonom o reklame, Zákonom o vysielaní a retransmisii a Zákonom
o ochrane spotrebiteľa – na základe takto uvedených skutočností
charakterizuje klamlivú reklamu s vyvodením záverov čo z nej vyplýva pre
každého z nás - 10 minút
5. Domáca úloha: Podrobnejšie sa oboznámiť s vyššie uvedenou stránkou
Rady pre reklamu a zároveň sa zamyslieť nad tým, ako reklama vplýva na
naše správanie, nakupovanie a konanie a aký názor na to majú ľudia
v našom najbližšom okolí – spolužiaci, rodičia, kamaráti, prípadne osloviť aj
ľudí na verejnosti – 5 minút
Občianska náuka 2. hodina
1. Najprv v skupinách 3-4 žiakov /podľa toho ako sedia/ a neskôr aj spoločne
štatisticky zhodnotiť vplyv reklamy na naše správanie, nakupovanie a
konanie na základe zistených poznatkov, ktoré boli zadané na domácu úlohu
–zamyslieť sa, prečo sú firmy ochotné investovať do reklamy obrovské
sumy – viď priložený text pre učiteľa – 5 + 10 minút – ovplyvňovanie médií
2. Pre uvoľnenie pred riešením ďalšej úlohy spusťte ukážku reklamy – 7 days,
alebo podobnú - http://www.youtube.com/watch?v=GX2R3m76mcY
3. Tým istým skupinám potom zadať úlohu: „Na základe akých kritérií sa
rozhodujete pre kúpu určitého výrobku a ako pri tom postupujete“ –
napríklad: kúpa mobilu, mp3, oblečenia, kozmetiky, darčeka - nutnosť
kúpy, len pre potešenie, lebo to má kamarát a pod. – podľa ceny, len značkový
tovar, podľa záruky, v akcii, podľa kvality, a pod. – hneď po tom, čo to vidím v
reklame, najprv si nájdem nejaké informácie, prejdem viac obchodov, ceny
porovnám na internete, porovnám viac podobných výrobkov od rôznych
výrobcov a pod. – pokiaľ nebolo pri nákupe spomenuté ekologické
hľadisko, tak sa spýtať na názor žiakov, či by sa malo brať do úvahy,
resp. či ho už aj berú a ak tak na základe čoho vedia, že ide o ekologický
výrobok – aj s poukázaním na film, ktorý im bude premietnutý na ďalšej
hodine - 10 + 15 minút
4. Upozorniť žiakov na možné označovanie ekovýrobkov na Slovensku, v EÚ,
ako aj v iných krajinách - environmentálne značky a vyhlásenia – 5 minút http://www.stuba.sk/new/docs//stu/ustavy/ustavmanazmentu/NAB20101/paper6.pdf
Na stránke www.ekostopa.sk si môžu žiaci vypočítať vlastnú ekologickú
stopu, alebo stopu svojej školy, v ktorej je zahrnuté aj NAKUPOVANIE
Špecializovaný grafický softvér – 2 hodiny
So študentmi si pozrite film STORRY OF STUFF – Príbeh vecí s českými titulkami
http://video.google.com/videoplay?docid=8527248226048886347# – 25 minút
1. Študentov rozdeľte do 5 skupín, v ktorých budú pracovať. Úlohou každej
skupiny bude vymyslieť a na konci aktivity prezentovať reklamu navrhnutú
svojou skupinou.
Skupinám zadajte inštrukcie, aké reklamy majú navrhnúť:
televízna reklama – krátky videoklip na tému ochrany ŽP
plagát - na propagáciu výrobkov zdravej výživy alebo bioproduktov,
kreslený inzerát alebo bilboard - upozorňujúci na klamlivú reklamu
prezentácia – zásady správneho nakupovania
fotokoláž – nutnosť ochrany ŽP pre budúce generácie – 10 minút
2. Skupinám dajte 30 minút na prípravu reklamy. Pri tvorbe reklám by mali
zohľadňovať ukážky z filmu a tiež vedomosti získane na občianskej náuke
3. Veďte so študentmi diskusiu o jednotlivých nimi navrhnutých reklamách,
prípadne o tých, ktoré ich najviac zaujali a prečo – výber najlepšej práce
hlasovaním samotnými študentmi – 25 minút
Prílohy:
Pomôcka pre učiteľov – dokument word – teoretické poznámky pre učiteľov k jednotlivým hodinám
http://videa.vychytane.sk/k/6/reklama/s/5/ - stránka plná videí, obrázkov, citátov a podobne
http://www.sme.sk/c/5837965/nadherna-planeta-zem.html - vychutnajte si zbierku satelitných
obrázkov našej planéty, zhotovených Európskou vesmírnou agentúrou.
http://www.enviro-edu.sk/?page=environmentalne_problemy – stránka venovaná ekológii
Fotodokumentácia:
Práce študentov našej školy na zadanú tému
Reklamné snímky na zamyslenie a inšpiráciu
Označovanie ekologických výrobkov u nás a v EÚ
Víťazný plagát z hodiny venovanej nakupovaniu a ekológií
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=1006 - environmentálne manažérstvo na
stránkach sažp
http://plamenia.com/ - stránka o tvorbe reklamy na internete
Download

Reklama a životné prostredie