POSUVNÉ DVERNÉ SYSTÉMY
Puzdrá pre posuvné dvere
CENNÍK 2012
Tel. +421 48 416 0700
Fax +421 48 416 0701
[email protected]
www.eclisse.sk
Stavebné puzdro pre
jednokrídlové dvere posuvné do steny
DO MUROVANEJ STENY
108 mm
ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLO
L x H v mm.
LP x HP v mm.
600 x 1970
650 x 1985
600 x 2100
650 x 2115
100 mm
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 89mm
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
ECIZ065SA
ECIZ065SB
EKKZ065SA
EKKZ065SB
EIXZ065SA
EIYZ065SA
EIXZ065SB
EIYZ065SB
232,- EUR
244,- EUR
255,- EUR
295,- EUR
EKKZ075SA
EIXZ075SA
EIYZ075SA
EIYZ075SB
700 x 1970
750 x 1985
ECIZ075SA
700 x 2100
750 x 2115
ECIZ075SB
EKKZ075SB
EIXZ075SB
232,- EUR
244,- EUR
255,- EUR
295,- EUR
800 x 1970
850 x 1985
ECIZ085SA
EKKZ085SA
EIXZ085SA
EIYZ085SA
800 x 2100
850 x 2115
ECIZ085SB
EKKZ085SB
EIXZ085SB
EIYZ085SB
900 x 1970
950 x 1985
248,- EUR
ECIZ095SA
260,- EUR
EKKZ095SA
268,- EUR
EIXZ095SA
312,- EUR
EIYZ095SA
900 x 2100
950 x 2115
ECIZ095SB
EKKZ095SB
EIXZ095SB
EIYZ095SB
262,- EUR
275,- EUR
285,- EUR
328,- EUR
1000 x 1970
1050 x 1985
ECIZ105SA
EKKZ105SA
EIXZ105SA
EIYZ105SA
1000 x 2100
1050 x 2115
ECIZ105SB
EKKZ105SB
EIXZ105SB
EIYZ105SB
275,- EUR
289,- EUR
295,- EUR
338,- EUR
1100 x 1970
1150 x 1985
ECIZ115SA
EKKZ115SA
EIXZ115SA
EIYZ115SA
1100 x 2100
1150 x 2115
ECIZ115SB
302,- EUR
EKKZ115SB
EIXZ115SB
EIYZ115SB
317,- EUR
328,- EUR
378,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1200 x 1970
EIXZ125SA
EIYZ125SA
1200 x 2100
EIXZ125SB
401,- EUR
EIYZ125SB
444,- EUR
1300 x 1970
EIXZ135SA
EIYZ135SA
1300 x 2100
EIXZ135SB
444,- EUR
EIYZ135SB
471,- EUR
1400 x 1970
EIXZ145SA
EIYZ145SA
1400 x 2100
EIXZ145SB
464,- EUR
EIYZ145SB
487,- EUR
1500 x 1970
EIXZ155SA
EIYZ155SA
1500 x 2100
EIXZ155SB
484,- EUR
EIYZ155SB
507,- EUR
ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
2
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 89mm
www.eclisse.sk
Stavebné puzdro pre
jednokrídlové dvere posuvné do steny
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
Do výšky H. 2600 mm.
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
+ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
VNÚTORNÝ OTVOR 79mm
125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 x 500÷2600
EFMX/60
EFMY/60
351,- EUR
371,- EUR
EFMX/70
EFMY/70
700 x 500÷2600
150 mm
351,- EUR
371,- EUR
800 x 500÷2600
EFMX/80
EFMY/80
378,- EUR
398,- EUR
900 x 500÷2600
EFMX/90
EFMY/90
395,- EUR
411,- EUR
EFMX/100
EFMY/100
1000 x 500÷2600
1100 x 500÷2600
1200 x 500÷2600
1300 x 500÷2600
1400 x 500÷2600
1500 x 500÷2600
Nad výšku H. 2600 mm.
+ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
600 x 2700÷2900
700 x 2700÷2900
800 x 2700÷2900
900 x 2700÷2900
1000 x 2700÷2900
411,- EUR
424,- EUR
EFMX/110
EFMY/110
464,- EUR
481,- EUR
EFMX/120
EFMY/120
484,- EUR
501,- EUR
EFMX/130
EFMY/130
531,- EUR
547,- EUR
EFMX/140
EFMY/140
554,- EUR
570,- EUR
EFMX/150
EFMY/150
577,- EUR
594,- EUR
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
VNÚTORNÝ OTVOR 79mm
125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
150 mm
ECSX/60
ECSY/60
398,- EUR
418,- EUR
ECSX/70
ECSY/70
398,- EUR
418,- EUR
ECSX/80
ECSY/80
434,- EUR
454,- EUR
ECSX/90
ECSY/90
448,- EUR
464,- EUR
ECSX/100
ECSY/100
474,- EUR
487,- EUR
1100 x 2700÷2900
ECSX/110
ECSY/110
534,- EUR
551,- EUR
1200 x 2700÷2900
ECSX/120
ECSY/120
554,- EUR
570,- EUR
1300 x 2700÷2900
ECSX/130
ECSY/130
584,- EUR
600,- EUR
1400 x 2700÷2900
ECSX/140
ECSY/140
607,- EUR
624,- EUR
ECSX/150
ECSY/150
630,- EUR
647,- EUR
1500 x 2700÷2900
Puzdrá so šírkou priechodu nad 1100 mm sú dodávané v 2 baleniach.
1,*0'.#'23,(,*4'$,5'(6!7
1,*0'.#'23,(,*4'3"8/&*,'()6"&307
3
Stavebné puzdro pre
jednokrídlové dvere posuvné do steny
DO SADROKARTÓNU
HRÚBKA DOKON!ENEJ STENY
100/125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
!ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
DVERNÉ KRÍDLO
LP X HP v mm.
KÓD/CENA
600 x 1970
650 x 1985
EKCZ065SA
600 x 2100
650 x 2115
EKCZ065SB
700 x 1970
750 x 1985
EKCZ075SA
700 x 2100
750 x 2115
EKCZ075SB
800 x 1970
850 x 1985
EKCZ085SA
800 x 2100
850 x 2115
EKCZ085SB
219,- EUR
219,- EUR
225,- EUR
900 x 1970
950 x 1985
EKCZ095SA
900 x 2100
950 x 2115
EKCZ095SB
1000 x 1970
1050 x 1985
EKCZ105SA
1000 x 2100
1050 x 2115
EKCZ105SB
1100 x 1970
1150 x 1985
EKCZ115SA
1100 x 2100
1150 x 2115
EKCZ115SB
235,- EUR
245,- EUR
268,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
HRÚBKA DOKON!ENEJ STENY
100/125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
!ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
1200 x 1970
EKCZ125SA
1200 x 2100
EKCZ125SB
458,- EUR
*POZO"#$%&'()*$+$,-./0)-12$0/,0)02$3422$56$207-8$0+9(:;$<6-$(,6)92:$(0$=).>?@$4A22$B,)*/9-6$C)DC9(-65$'9+?<:6,9E65$<:[email protected]
%&'()*$+0$FD)?0&$C):6E=0(&$-9($IIAA22$+.$(0(*,9-8$,$J$>9<6-:9E=H
4
www.eclisse.sk
KLMN$OP$QRLSLMT$ULV$S%WH
KLMN$OP$QRLSLMT$R"XYZML$S[%"ZRNH
Stavebné puzdro pre
jednokrídlové dvere posuvné do steny
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
HRÚBKA DOKON!ENEJ STENY
100/125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
!ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
600 x 500÷2600
EKFM/60
305,- EUR
700 x 500÷2600
EKFM/70
305,- EUR
800 x 500÷2600
EKFM/80
325,- EUR
900 x 500÷2600
EKFM/90
338,- EUR
1000 x 500÷2600
EKFM/100
404,- EUR
1100 x 500÷2600
EKFM/110
424,- EUR
1200 x 500÷2600
EKFM/120
471,- EUR
*POZO"#$%&'()*$+$,-./0)-12$0/,0)02$3422$56$207-8$0+9(:;$<6-$(,6)92:$(0$=).>?@$4A22$B,)*/9-6$C)DC9(-65$'9+?<:6,9E65$<:[email protected]
%&'()*$+0$FD)?0&$C):6E=0(&$-9($IIAA22$+.$(0(*,9-8$,$J$>9<6-:9E=H
KLMN$OP$QRLSLMT$ULV$S%WH
KLMN$OP$QRLSLMT$R"XYZML$S[%"ZRNH
5
Stavebné puzdro pre
dvojkrídlové dvere posuvné do steny
DO MUROVANEJ STENY
108 mm
ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLA
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72mm
VNÚTORNÝ OTVOR *54mm
VNÚTORNÝ OTVOR 89mm
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
100 mm
L x H v mm.
LP x HP v mm.
1250 x 1970
650+650 x 1985
ECIZ065DA
EKKZ065DA
EIXZ065DA
EIYZ065DA
1250 x 2100
650+650 x 2115
ECIZ065DB
EKKZ065DB
EIXZ065DB
EIYZ065DB
464,- EUR
488,- EUR
510,- EUR
590,- EUR
750+750 x 1985
ECIZ075DA
EKKZ075DA
EIYZ075DA
750+750 x 2115
ECIZ075DB
EKKZ075DB
EIXZ075DA
EIXZ075DB
464,- EUR
488,- EUR
510,- EUR
590,- EUR
1450 x 1970
1450 x 2100
EIYZ075DB
1650 x 1970
850+850 x 1985
ECIZ085DA
EKKZ085DA
EIXZ085DA
EIYZ085DA
1650 x 2100
850+850 x 2115
ECIZ085DB
EKKZ085DB
EIXZ085DB
EIYZ085DB
496,- EUR
ECIZ095DA
520,- EUR
EKKZ095DA
536,- EUR
EIXZ095DA
624,- EUR
EIYZ095DA
ECIZ095DB
EKKZ095DB
EIXZ095DB
EIYZ095DB
524,- EUR
550,- EUR
570,- EUR
656,- EUR
1850 x 1970
1850 x 2100
950+950 x 1985
950+950 x 2115
2050 x 1970
1050+1050 x 1985
ECIZ105DA
EKKZ105DA
EIXZ105DA
EIYZ105DA
2050 x 2100
1050+1050 x 2115
ECIZ105DB
EKKZ105DB
EIXZ105DB
EIYZ105DB
2250 x 1970
1150+1150 x 1985
550,- EUR
ECIZ115DA
578,- EUR
EKKZ115DA
590,- EUR
EIXZ115DA
676,- EUR
EIYZ115DA
2250 x 2100
1150+1150 x 2115
ECIZ115DB
EKKZ115DB
EIXZ115DB
EIYZ115DB
604,- EUR
634,- EUR
656,- EUR
756,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 79mm
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
2450 x 1970
EIXZ125DA
EIYZ125DA
2450 x 2100
EIXZ125DB
802,- EUR
EIYZ125DB
888,- EUR
2650 x 1970
EIXZ135DA
EIYZ135DA
2650 x 2100
EIXZ135DB
888,- EUR
EIYZ135DB
942,- EUR
2850 x 1970
EIXZ145DA
EIYZ145DA
2850 x 2100
EIXZ145DB
928,- EUR
EIYZ145DB
974,- EUR
3050 x 1970
EIXZ155DA
EIYZ155DA
3050 x 2100
EIXZ155DB
968,- EUR
EIYZ155DB
1 014,- EUR
ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
6
www.eclisse.sk
Stavebné puzdro pre
dvojkrídlové dvere posuvné do steny
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
Do výšky H. 2600mm.
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
VNÚTORNÝ OTVOR 79mm
125 mm
+1./2'(3,"*2'4"1,5!)(
L x H v mm.
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1250 x 500÷2600
EFMDX/60
EFMDY/60
1450 x 500÷2600
1650 x 500÷2600
150 mm
702,- EUR
742,- EUR
EFMDX/70
EFMDY/70
702,- EUR
742,- EUR
EFMDX/80
EFMDY/80
756,- EUR
796,- EUR
1850 x 500÷2600
EFMDX/90
EFMDY/90
790,- EUR
822,- EUR
2050 x 500÷2600
EFMDX/100
EFMDY/100
822,- EUR
848,- EUR
EFMDX/110
EFMDY/110
2250 x 500÷2600
2450 x 500÷2600
2650 x 500÷2600
928,- EUR
962,- EUR
EFMDX/120
EFMDY/120
968,- EUR
1 002,- EUR
EFMDX/130
EFMDY/130
1 062,- EUR
1 094,- EUR
2850 x 500÷2600
EFMDX/140
EFMDY/140
1 108,- EUR
1 140,- EUR
3050 x 500÷2600
EFMDX/150
EFMDY/150
1 154,- EUR
1 188,- EUR
Nad výšku H. 2600mm.
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
VNÚTORNÝ OTVOR 79mm
125 mm
+1./2'(3,"*2'4"1,5!)(
L x H v mm.
VNÚTORNÝ OTVOR 114mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1250 x 2700÷2900
ECSDX/60
ECSDY/60
1450 x 2700÷2900
1650 x 2700÷2900
150 mm
796,- EUR
836,- EUR
ECSDX/70
ECSDY/70
796,- EUR
836,- EUR
ECSDX/80
ECSDY/80
868,- EUR
908,- EUR
1850 x 2700÷2900
ECSDX/90
ECSDY/90
896,- EUR
928,- EUR
2050 x 2700÷2900
ECSDX/100
ECSDY/100
948,- EUR
974,- EUR
ECSDX/110
ECSDY/110
2250 x 2700÷2900
1 068,- EUR
1 102,- EUR
2450 x 2700÷2900
ECSDX/120
ECSDY/120
1 108,- EUR
1 140,- EUR
2650 x 2700÷2900
ECSDX/130
ECSDY/130
1 168,- EUR
1 200,- EUR
ECSDX/140
ECSDY/140
2850 x 2700÷2900
3050 x 2700÷2900
1 214,- EUR
1 248,- EUR
ECSDX/150
ECSDY/150
1 260,- EUR
1 294,- EUR
46789:';<'=>9?<[email protected]<86'8<'EEFFGG';H'8<8:IJKL'I'M'NJOBKAJCDP
46789:';<'=>9?<[email protected]<86'KJ8'EEFFGG';H'8<8:IJKL'I'Q'NJOBKAJCDP
5,*0'.#'R3,(,*S'$,T'(4!P
5,*0'.#'R3,(,*S'3"U/&*,'()4"&30P
7
Stavebné puzdro pre
dvojkrídlové dvere posuvné do steny
DO SADROKARTÓNU
W"PU\Z$S[\[M!LML]$OYLMN
100/125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
!ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
DVERNÉ KRÍDLA
LP X HP v mm.
KÓD/CENA
1250 x 1970
650+650 x 1985
EKCZ065DA
1250 x 2100
650+650 x 2115
EKCZ065DB
1450 x 1970
750+750 x 1985
EKCZ075DA
1450 x 2100
750+750 x 2115
EKCZ075DB
1650 x 1970
850+850 x 1985
EKCZ085DA
1650 x 2100
850+850 x 2115
EKCZ085DB
438,- EUR
438,- EUR
450,- EUR
1850 x 1970
950+950 x 1985
EKCZ095DA
1850 x 2100
950+950 x 2115
EKCZ095DB
2050 x 1970
1050+1050 x 1985
EKCZ105DA
2050 x 2100
1050+1050 x 2115
EKCZ105DB
2250 x 1970
1150+1150 x 1985
EKCZ115DA
2250 x 2100
1150+1150 x 2115
EKCZ115DB
470,- EUR
490,- EUR
536,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
W"PU\Z$S[\[M!LML]$OYLMN
100/125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
!ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
2450 x 1970
EKCZ125DA
2450 x 2100
EKCZ125DB
916,- EUR
*POZO"#$%&'()*$+$,-./0)-12$0/,0)02$3422$56$207-8$0+9(:;$<6-$(,6)92:$(0$=).>?@$4A22$B,)*/9-6$C)DC9(-65$'9+?<:6,9E65$<:[email protected]
%&'()*$+0$FD)?0&$C):6E=0(&$(0$IIAA22$+.$(0(*,9-8$,$J$>9<6-:9E=H
%&'()*$+0$FD)?0&$C):6E=0(&$-9($IIAA22$+.$(0(*,9-8$,$4$>9<6-:9E=H
8
www.eclisse.sk
KLMN$OP$QRLSLMT$ULV$S%WH
KLMN$OP$QRLSLMT$R"XYZML$S[%"ZRNH
Stavebné puzdro pre
dvojkrídlové dvere posuvné do steny
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
100/125 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
+ISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
1250 x 500÷2600
EKFMD/60
610,- EUR
1450 x 500÷2600
EKFMD/70
610,- EUR
1650 x 500÷2600
EKFMD/80
650,- EUR
1850 x 500÷2600
EKFMD/90
676,- EUR
2050 x 500÷2600
EKFMD/100
808,- EUR
2250 x 500÷2600
EKFMD/110
848,- EUR
2450 x 500÷2600
EKFMD/120
942,- EUR
*POZO"1'234567'8'9:;<=6:>?'=<[email protected]??'BC'?=D:E'=8F5GH'IC:'59C6F?G'5='J6;KLM'AN??'O967<F:C'P6QPF5:CB'4F8LIGC9FRCB'IGS<MTU
234567'8='SQ6L=3'P6GCRJ=53'5='VVNN??'8;'5=579F:E'9'W'KFIC:GFRJU
234567'8='SQ6L=3'P6GCRJ=53':F5'VVNN??'8;'5=579F:E'9'A'KFIC:GFRJU
X,*0'.#'YZ,(,*['$,\'(2!U
X,*0'.#'YZ,(,*['Z"]/&*,'()2"&Z0U
9
Stavebné puzdro pre
jednokrídlové dvere posuvné do steny
s prípravou pre vedenie elektroinštalácie
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600x1970
EHIZ065SA
EHCZ065SA
600x2100
EHIZ065SB
EHCZ065SB
378,- EUR
378,- EUR
700x1970
EHIZ075SA
EHCZ075SA
700x2100
EHIZ075SB
EHCZ075SB
378,- EUR
800x1970
EHIZ085SA
378,- EUR
EHCZ085SA
800x2100
EHIZ085SB
EHCZ085SB
900x1970
378,- EUR
EHIZ095SA
378,- EUR
EHCZ095SA
900x2100
EHIZ095SB
EHCZ095SB
419,- EUR
1000x1970
EHIZ105SA
419,- EUR
EHCZ105SA
1000x2100
EHIZ105SB
EHCZ105SB
470,- EUR
470,- EUR
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1100x1970
EHIZ115SA
EHCZ115SA
1100x2100
EHIZ115SB
EHCZ115SB
1200x1970
583,- EUR
EHIZ125SA
583,- EUR
EHCZ125SA
1200x2100
EHIZ125SB
EHCZ125SB
641,- EUR
641,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY
*POZOR: Puzdrá s vnútorným otvorom 64mm je možné osadiť len dverami do hrúbky 43mm (vrátane prípadnej zasklievacej lišty).
Puzdrá so šírkou priechodu nad 1100mm sú dodávané v 2 baleniach.
10
www.eclisse.sk
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DOPRAVY.
Stavebné puzdro pre
jednokrídlové dvere posuvné do steny
s prípravou pre vedenie elektroinštalácie
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 x 1000÷2600
EHIFM/60
EHCFM/60
504,- EUR
504,- EUR
EHIFM/70
EHCFM/70
504,- EUR
504,- EUR
EHIFM/80
EHCFM/80
504,- EUR
504,- EUR
EHIFM/90
EHCFM/90
559,- EUR
559,- EUR
EHIFM/100
EHCFM/100
629,- EUR
629,- EUR
EHIFM/110
EHCFM/110
699,- EUR
699,- EUR
EHIFM/120
EHCFM/120
699,- EUR
699,- EUR
EHIFM/130
EHCFM/130
834,- EUR
834,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY
700 x 1000÷2600
800 x 1000÷2600
900 x 1000÷2600
1000 x 1000÷2600
1100 x 1000÷2600
1200 x 1000÷2600
1300 x 1000÷2600
*POZOR: Puzdrá s vnútorným otvorom 64mm je možné osadiť len dverami do hrúbky 43mm (vrátane prípadnej zasklievacej lišty).
Puzdrá so šírkou priechodu nad 1100mm sú dodávané v 2 baleniach.
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DOPRAVY.
11
Stavebné puzdro pre
dvojkrídlové dvere
s prípravou na vedenie
elektroinštalácie na jednej strane
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1250 x 1970
1250 x 2100
EKHIZ065DA
EKHIZ065DB
635,- EUR
EKHCZ065DA
EKHCZ065DB
635,- EUR
1450 x 1970
1450 x 2100
EKHIZ075DA
EKHIZ075DB
635,- EUR
EKHCZ075DA
EKHCZ075DB
635,- EUR
1650 x 1970
1650 x 2100
EKHIZ085DA
EKHIZ085DB
635,- EUR
EKHCZ085DA
EKHCZ085DB
635,- EUR
1850 x 1970
1850 x 2100
EKHIZ095DA
EKHIZ095DB
704,- EUR
EKHCZ095DA
EKHCZ095DB
704,- EUR
2050 x 1970
2050 x 2100
EKHIZ105DA
EKHIZ105DB
790,- EUR
EKHCZ105DA
EKHCZ105DB
790,- EUR
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
2250 x 1970
2250 x 2100
EKHIZ115DA
EKHIZ115DB
1 007,- EUR
EKHCZ115DA
EKHCZ115DB
1 007,- EUR
2450 x 1970
2450 x 2100
EKHIZ125DA
EKHIZ125DB
1 109,- EUR
EKHCZ125DA
EKHCZ125DB
1 109,- EUR
1250 x 1000÷2600
EKHIFMD/60
868,- EUR
EKHCFMD/60
868,- EUR
1450 x 1000÷2600
EKHIFMD/70
868,- EUR
EKHCFMD/70
868,- EUR
1650 x 1000÷2600
EKHIFMD/80
868,- EUR
EKHCFMD/80
868,- EUR
1850 x 1000÷2600
EKHIFMD/90
969,- EUR
EKHCFMD/90
969,- EUR
2050 x 1000÷2600
EKHIFMD/100
1 085,- EUR
EKHCFMD/100
1 085,- EUR
2250 x 1000÷2600
EKHIFMD/110
1 210,- EUR
EKHCFMD/110
1 210,- EUR
2450 x 1000÷2600
EKHIFMD/120
1 325,- EUR
EKHCFMD/120
1 325,- EUR
2650 x 1000÷2600
EKHIFMD/130
1 471,- EUR
EKHCFMD/130
1 471,- EUR
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
ATYPICKÉ ROZMERY
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
*POZOR: Puzdrá s vnútorným otvorom 64mm je možné osadiť len dverami do hrúbky 43mm (vrátane prípadnej zasklievacej lišty).
Puzdrá so šírkou priechodu nad 2250mm sú dodávané v 3 baleniach.
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DOPRAVY.
12
www.eclisse.sk
Stavebné puzdro
pre dvojkrídlové dvere
s prípravou na vedenie
elektra na obidvoch stranách
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1250 x 1970
1250 x 2100
EHIZ065DA
EHIZ065DB
757,- EUR
EHCZ065DA
EHCZ065DB
757,- EUR
1450 x 1970
1450 x 2100
EHIZ075DA
EHIZ075DB
757,- EUR
EHCZ075DA
EHCZ075DB
757,- EUR
1650 x 1970
1650 x 2100
EHIZ085DA
EHIZ085DB
757,- EUR
EHCZ085DA
EHCZ085DB
757,- EUR
1850 x 1970
1850 x 2100
EHIZ095DA
EHIZ095DB
839,- EUR
EHCZ095DA
EHCZ095DB
839,- EUR
2050 x 1970
2050 x 2100
EHIZ105DA
EHIZ105DB
941,- EUR
EHCZ105DA
EHCZ105DB
941,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY
DO MURIVA
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokončenej steny 150mm
Hrúbka dokončenej steny 150mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 64*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
2250 x 1970
2250 x 2100
EHIZ115DA
EHIZ115DB
1 157,- EUR
EHCZ115DA
EHCZ115DB
1 157,- EUR
2450 x 1970
2450 x 2100
EHIZ125DA
EHIZ125DB
1 273,- EUR
EHCZ125DA
EHCZ125DB
1 273,- EUR
1250 x 1000÷2600
EHIFMD/60
998,- EUR
EHCFMD/60
998,- EUR
1450 x 1000÷2600
EHIFMD/70
998,- EUR
EHCFMD/70
998,- EUR
1650 x 1000÷2600
EHIFMD/80
998,- EUR
EHCFMD/80
998,- EUR
1850 x 1000÷2600
EHIFMD/90
1 113,- EUR
EHCFMD/90
1 113,- EUR
2050 x 1000÷2600
EHIFMD/100
1 249,- EUR
EHCFMD/100
1 249,- EUR
2250 x 1000÷2600
EHIFMD/110
1 383,- EUR
EHCFMD/110
1 383,- EUR
2450 x 1000÷2600
EHIFMD/120
1 518,- EUR
EHCFMD/120
1 518,- EUR
2650 x 1000÷2600
EHIFMD/130
1 685,- EUR
EHCFMD/130
1 685,- EUR
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
ČISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
*POZOR: Puzdrá s vnútorným otvorom 64mm je možné osadiť len dverami do hrúbky 43mm (vrátane prípadnej zasklievacej lišty).
Puzdrá so šírkou priechodu nad 2250mm sú dodávané v 3 baleniach.
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DOPRAVY.
13
!"##$%&'()*+,-./*"'0+,1&#2%),1%"
3"20)4%526)*+,2*"%",1)-&*0+,2),-."07
DO MUROVANEJ STENY
108 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLO
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
A x H v mm.
LP x HP v mm.
615 x 1993
650 x 1985
ESLIZ065SA
479,- EUR
ESLXZ065SA
536,- EUR
ESLYZ065SA
601,- EUR
715 x 1993
750 x 1985
ESLIZ075SA
479,- EUR
ESLXZ075SA
536,- EUR
ESLYZ075SA
601,- EUR
815 x 1993
850 x 1985
915 x 1993
950 x 1985
ESLIZ085SA
479,- EUR
ESLIZ095SA
519,- EUR
ESLXZ085SA
536,- EUR
ESLXZ095SA
581,- EUR
ESLYZ085SA
601,- EUR
ESLYZ095SA
651,- EUR
1015 x 1993
1050 x 1985
ESLIZ105SA
559,- EUR
ESLXZ105SA
626,- EUR
ESLYZ105SA
701,- EUR
1115 x 1993
1150 x 1985
ESLIZ115SA
665,- EUR
ESLXZ115SA
745,- EUR
ESLYZ115SA
834,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
108 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLO
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
A x H v mm.
LP x HP v mm.
1215 x 1993
1250 x 1985
-
ESLXZ125SA
745,- EUR
ESLYZ125SA
834,- EUR
1315 x 1993
1350 x 1985
-
ESLXZ135SA
782,- EUR
ESLYZ135SA
876,- EUR
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,3",2)2$*/0+,*,[,'/6"05X
\A?E,C:,]^A=A?_,!AH,=G8X
\A?E,C:,]^A=A?_,^9`D<?A,=>G9<^EX
14
www.eclisse.sk
!"##$%&'()*+,-./*"'0+,1&#2%),1%"
3"20)4%526)*+,2*"%",1)-&*0+,2),-."07
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
=),*KV47,8,a,bcSSLL
108 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
615 x 1000-2600
ESLIFM/60
623,- EUR
ESLXFM/60
697,- EUR
ESLYFM/60
781,- EUR
715 x 1000-2600
ESLIFM/70
623,- EUR
ESLXFM/70
697,- EUR
ESLYFM/70
781,- EUR
815 x 1000-2600
ESLIFM/80
623,- EUR
ESLIFM/90
675,- EUR
ESLXFM/80
697,- EUR
ESLXFM/90
755,- EUR
ESLYFM/80
781,- EUR
ESLYFM/90
846,- EUR
1015 x 1000-2600
ESLIFM/100
726,- EUR
ESLXFM/100
814,- EUR
ESLYFM/100
911,- EUR
1115 x 1000-2600
ESLIFM/110
865,- EUR
1215 x 1000-2600
-
ESLXFM/110
969,- EUR
ESLXFM/120
969,- EUR
ESLYFM/110
1 085,- EUR
ESLYFM/120
1 085,- EUR
1315 x 1000-2600
-
ESLXFM/130
1 017,- EUR
ESLYFM/130
1 139,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
915 x 1000-2600
^KV47,8,a,bcMS,/,bdSSLL
108 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
615 x 2650-2700
-
ESLXFM/60
697,- EUR
ESLYFM/60
781,- EUR
715 x 2650-2700
-
ESLXFM/70
697,- EUR
ESLYFM/70
781,- EUR
815 x 2650-2700
-
ESLXFM/80
697,- EUR
ESLXFM/90
755,- EUR
ESLYFM/80
781,- EUR
ESLYFM/90
846,- EUR
1015 x 2650-2700
-
ESLXFM/100
814,- EUR
ESLYFM/100
911,- EUR
1115 x 2650-2700
-
1215 x 2650-2700
-
ESLXFM/110
969,- EUR
ESLXFM/120
969,- EUR
ESLYFM/110
1 085,- EUR
ESLYFM/120
1 085,- EUR
1315 x 2650-2700
-
ESLXFM/130
1 017,- EUR
ESLYFM/130
1 139,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
915 x 2650-2700
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,3",2)2$*/0+,*,[,'/6"05X
\A?E,C:,]^A=A?_,!AH,=G8X
\A?E,C:,]^A=A?_,^9`D<?A,=>G9<^EX
15
!"##$%&'()*+,-./*"'0+,1&#2%),1%"
3"20)4%526)*+,2*"%",1)-&*0+,2),-."07
DO SADROKARTÓNU
100 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLO
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
A x H v mm.
LP x HP v mm.
615 x 1993
650 x 1985
ESLKZ065SA
383,- EUR
ESLKXZ065SA
429,- EUR
ESLKYZ065SA
481,- EUR
715 x 1993
750 x 1985
ESLKZ075SA
383,- EUR
ESLKXZ075SA
429,- EUR
ESLKYZ075SA
481,- EUR
815 x 1993
850 x 1985
915 x 1993
950 x 1985
ESLKZ085SA
383,- EUR
ESLKZ095SA
416,- EUR
ESLKXZ085SA
429,- EUR
ESLKXZ095SA
465,- EUR
ESLKYZ085SA
481,- EUR
ESLKYZ095SA
521,- EUR
1015 x 1993
1050 x 1985
ESLKZ105SA
448,- EUR
ESLKXZ105SA
501,- EUR
ESLKYZ105SA
561,- EUR
1115 x 1993
1150 x 1985
ESLKZ115SA
532,- EUR
ESLKXZ115SA
596,- EUR
ESLKYZ115SA
668,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
100 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLO
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
A x H v mm.
LP x HP v mm.
1215 x 1993
1250 x 1985
-
ESLKXZ125SA
596,- EUR
ESLKYZ125SA
668,- EUR
1315 x 1993
1350 x 1985
-
ESLKXZ135SA
626,- EUR
ESLKYZ135SA
701,- EUR
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,3",2)2$*/0+,*,[,'/6"05X
\A?E,C:,]^A=A?_,!AH,=G8X
\A?E,C:,]^A=A?_,^9`D<?A,=>G9<^EX
16
www.eclisse.sk
!"##$%&'()*+,-./*"'0+,1&#2%),1%"
3"20)4%526)*+,2*"%",1)-&*0+,2),-."07
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
=),*KV47,8,a,b[SSLL
100 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
615 x 1000-2100
ESLKFM/60
498,- EUR
ESLKXFM/60
558,- EUR
ESLKYFM/60
625,- EUR
715 x 1000-2100
ESLKFM/70
498,- EUR
ESLKXFM/70
558,- EUR
ESLKYFM/70
625,- EUR
815 x 1000-2100
ESLKFM/80
498,- EUR
ESLKFM/90
540,- EUR
ESLKXFM/80
558,- EUR
ESLKXFM/90
604,- EUR
ESLKYFM/80
625,- EUR
ESLKYFM/90
677,- EUR
1015 x 1000-2100
ESLKFM/100
581,- EUR
ESLKXFM/100
651,- EUR
ESLKYFM/100
729,- EUR
1115 x 1000-2100
ESLKFM/110
666,- EUR
1215 x 1000-2100
-
ESLKXFM/110
775,- EUR
ESLKXFM/120
775,- EUR
ESLKYFM/110
868,- EUR
ESLKYFM/120
868,- EUR
1315 x 1000-2100
-
ESLKXFM/130
814,- EUR
ESLKYFM/130
911,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
915 x 1000-2100
^KV47,8,a,b[MS,c,bdSSLL
100 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
615 x 2150-2700
-
ESLKXFM/60
558,- EUR
ESLKYFM/60
625,- EUR
715 x 2150-2700
-
ESLKXFM/70
558,- EUR
ESLKYFM/70
625,- EUR
815 x 2150-2700
-
ESLKXFM/80
558,- EUR
ESLKXFM/90
604,- EUR
ESLKYFM/80
625,- EUR
ESLKYFM/90
677,- EUR
1015 x 2150-2700
-
ESLKXFM/100
651,- EUR
ESLKYFM/100
729,- EUR
1115 x 2150-2700
-
1215 x 2150-2700
-
ESLKXFM/110
775,- EUR
ESLKXFM/120
775,- EUR
ESLKYFM/110
868,- EUR
ESLKYFM/120
868,- EUR
1315 x 2150-2700
-
ESLKXFM/130
814,- EUR
ESLKYFM/130
911,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
915 x 2150-2700
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,3",2)2$*/0+,*,[,'/6"05X
\A?E,C:,]^A=A?_,!AH,=G8X
\A?E,C:,]^A=A?_,^9`D<?A,=>G9<^EX
17
$E66985Ma?;G':>H;EM<G
R5678?'R8E'7;?DN8S7K?;G
7;E8E'R?:5;<G'7?':>E<O
DO MUROVANEJ STENY
108 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLA
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
A x H v mm.
LP x HP v mm.
1230 x 1993
650+650 x 1985
ESLIZ065DA
958,- EUR
ESLXZ065DA
1 072,- EUR
ESLYZ065DA
1 202,- EUR
1430 x 1993
750+750 x 1985
ESLIZ075DA
958,- EUR
ESLXZ075DA
1 072,- EUR
ESLYZ075DA
1 202,- EUR
1630 x 1993
850+850 x 1985
1830 x 1993
950+950 x 1985
ESLIZ085DA
958,- EUR
ESLIZ095DA
1 038,- EUR
ESLXZ085DA
1 072,- EUR
ESLXZ095DA
1 162,- EUR
ESLYZ085DA
1 202,- EUR
ESLYZ095DA
1 302,- EUR
2030 x 1993
1050+1050 x 1985
ESLIZ105DA
1 118,- EUR
ESLXZ105DA
1 252,- EUR
ESLYZ105DA
1 402,- EUR
2230 x 1993
1150+1150 x 1985
ESLIZ115DA
1 330,- EUR
ESLXZ115DA
1 490,- EUR
ESLYZ115DA
1 668,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
108 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLA
!"#$%&'()%)*+,*,-'./,*0
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
A x H v mm.
LP x HP v mm.
2430 x 1993
1250+1250 x 1985
-
ESLXZ125DA
1 490,- EUR
ESLYZ125DA
1 668,- EUR
2630 x 1993
1350+1350 x 1985
-
ESLXZ135DA
1 564,- EUR
ESLYZ135DA
1 752,- EUR
12)3)"4'256789':';<=>?8<@A'?>;?8?A'BCAA'DE'A?F<G'?:H7IJ'KE<'7;E8HAI'7?'L8=MNO'CPAA'Q;89>H<E'R8SRH7<ED'6H:NKIE;HTED'KIU>OVW
25678?',TKI::E'.0*/,.X.'YX*,'(Z)-%"[(Y)Z\'DE'7?79;H<G';']'MHKE<IHTLW
^,*0'.#'_Z,(,*\'$,3'(2!W
^,*0'.#'_Z,(,*\'Z"`/&*,'()2"&Z0W
18
www.eclisse.sk
!"##$%&'()*+,-./*"'0+
1&#2%),1%",2*)34%526)*+
2*"%",1)-&*0+,2),-."07
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
=),*KV47,8,b,^cSSLL
108 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1230 x 1000-2600
ESLIFMD/60
1 246,- EUR
ESLXFMD/60
1 394,- EUR
ESLYFMD/60
1 562,- EUR
1430 x 1000-2600
ESLIFMD/70
1 246,- EUR
ESLXFMD/70
1 394,- EUR
ESLYFMD/70
1 562,- EUR
1630 x 1000-2600
ESLIFMD/80
1 246,- EUR
ESLIFMD/90
1 350,- EUR
ESLXFMD/80
1 394,- EUR
ESLXFMD/90
1 510,- EUR
ESLYFMD/80
1 562,- EUR
ESLYFMD/90
1 692,- EUR
2030 x 1000-2600
ESLIFMD/100
1 452,- EUR
ESLXFMD/100
1 628,- EUR
ESLYFMD/100
1 822,- EUR
2230 x 1000-2600
ESLIFMD/110
1 730,- EUR
2430 x 1000-2600
-
ESLXFMD/110
1 938,- EUR
ESLXFMD/120
1 938,- EUR
ESLYFMD/110
2 170,- EUR
ESLYFMD/120
2 170,- EUR
2630 x 1000-2600
-
ESLXFMD/130
2 034,- EUR
ESLYFMD/130
2 278,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
1830 x 1000-2600
[KV47,8,b,^cMS,/,^dSSLL
108 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1230 x 2650-2700
-
ESLXFMD/60
1 394,- EUR
ESLYFMD/60
1 562,- EUR
1430 x 2650-2700
-
ESLXFMD/70
1 394,- EUR
ESLYFMD/70
1 562,- EUR
1630 x 2650-2700
-
ESLXFMD/80
1 394,- EUR
ESLXFMD/90
1 510,- EUR
ESLYFMD/80
1 562,- EUR
ESLYFMD/90
1 692,- EUR
2030 x 2650-2700
-
ESLXFMD/100
1 628,- EUR
ESLYFMD/100
1 822,- EUR
2230 x 2650-2700
-
2430 x 2650-2700
-
ESLXFMD/110
1 938,- EUR
ESLXFMD/120
1 938,- EUR
ESLYFMD/110
2 170,- EUR
ESLYFMD/120
2 170,- EUR
2630 x 2650-2700
-
ESLXFMD/130
2 034,- EUR
ESLYFMD/130
2 278,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
1830 x 2650-2700
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,=[>B;9\=Z>[],3",2)2$*/0+,*,^,'/6"0P/URX
_A?E,C:,`[A=A?],!AH,=G8X
_A?E,C:,`[A=A?],[9aD<?A,=>G9<[EX
19
!"##$%&'()*+,-./*"'0+
1&#2%),1%",2*)34%526)*+
2*"%",1)-&*0+,2),-."07
DO SADROKARTÓNU
100 mm
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
DVERNÉ KRÍDLA
LP x HP v mm.
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1230 x 1993
650+650 x 1985
ESLKZ065DA
766,- EUR
ESLKXZ065DA
858,- EUR
ESLKYZ065DA
962,- EUR
1430 x 1993
750+750 x 1985
ESLKZ075DA
766,- EUR
ESLKXZ075DA
858,- EUR
ESLKYZ075DA
962,- EUR
1630 x 1993
850+850 x 1985
1830 x 1993
950+950 x 1985
ESLKZ085DA
766,- EUR
ESLKZ095DA
832,- EUR
ESLKXZ085DA
858,- EUR
ESLKXZ095DA
930,- EUR
ESLKYZ085DA
962,- EUR
ESLKYZ095DA
1 042,- EUR
2030 x 1993
1050+1050 x 1985
ESLKZ105DA
896,- EUR
ESLKXZ105DA
1 002,- EUR
ESLKYZ105DA
1 122,- EUR
2230 x 1993
1150+1150 x 1985
ESLKZ115DA
1 064,- EUR
ESLKXZ115DA
1 192,- EUR
ESLKYZ115DA
1 336,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
100 mm
DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLA
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
125 mm
150 mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
A x H v mm.
LP x HP v mm.
2430 x 1993
1250+1250 x 1985
-
ESLKXZ125DA
1 192,- EUR
ESLKYZ125DA
1 336,- EUR
2630 x 1993
1350+1350 x 1985
-
ESLKXZ135DA
1 252,- EUR
ESLKYZ135DA
1 402,- EUR
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,=[>B;9\=Z>[],3",2)2$*/0+,*,^,'/6"0P/URX
_A?E,C:,`[A=A?],!AH,=G8X
_A?E,C:,`[A=A?],[9aD<?A,=>G9<[EX
20
www.eclisse.sk
!"##$%&'()*+,-./*"'0+
1&#2%),1%",2*)34%526)*+
2*"%",1)-&*0+,2),-."07
ATYPICKÉ ROZMERY DO SADROKARTÓNU
=),*KV47,8,b,^cSSLL
100 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1230 x 1000-2100
ESLKFMD/60
996,- EUR
ESLKXFMD/60
1 116,- EUR
ESLKYFMD/60
1 250,- EUR
1430 x 1000-2100
ESLKFMD/70
996,- EUR
ESLKXFMD/70
1 116,- EUR
ESLKYFMD/70
1 250,- EUR
1630 x 1000-2100
ESLKFMD/80
996,- EUR
ESLKFMD/90
1 080,- EUR
ESLKXFMD/80
1 116,- EUR
ESLKXFMD/90
1 208,- EUR
ESLKYFMD/80
1 250,- EUR
ESLKYFMD/90
1 354,- EUR
2030 x 1000-2100
ESLKFMD/100
1 162,- EUR
ESLKXFMD/100
1 302,- EUR
ESLKYFMD/100
1 458,- EUR
2230 x 1000-2100
ESLKFMD/110
1 332,- EUR
2430 x 1000-2100
-
ESLKXFMD/110
1 550,- EUR
ESLKXFMD/120
1 550,- EUR
ESLKYFMD/110
1 736,- EUR
ESLKYFMD/120
1 736,- EUR
2630 x 1000-2100
-
ESLKXFMD/130
1 628,- EUR
ESLKYFMD/130
1 822,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
1830 x 1000-2100
[KV47,8,b,^cMS,d,^eSSLL
100 mm
89:!;<,=>;>[email protected]?AB,CDA?E
125 mm
150 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1230 x 2150-2700
-
ESLKXFMD/60
1 116,- EUR
ESLKYFMD/60
1 250,- EUR
1430 x 2150-2700
-
ESLKXFMD/70
1 116,- EUR
ESLKYFMD/70
1 250,- EUR
1630 x 2150-2700
-
ESLKXFMD/80
1 116,- EUR
ESLKXFMD/90
1 208,- EUR
ESLKYFMD/80
1 250,- EUR
ESLKYFMD/90
1 354,- EUR
2030 x 2150-2700
-
ESLKXFMD/100
1 302,- EUR
ESLKYFMD/100
1 458,- EUR
2230 x 2150-2700
-
2430 x 2150-2700
-
ESLKXFMD/110
1 550,- EUR
ESLKXFMD/120
1 550,- EUR
ESLKYFMD/110
1 736,- EUR
ESLKYFMD/120
1 736,- EUR
2630 x 2150-2700
-
ESLKXFMD/130
1 628,- EUR
ESLKYFMD/130
1 822,- EUR
DVERNÝ PRIECHOD
A x H v mm.
1830 x 2150-2700
FG>H>9I,G&#2%$,-,*0J.)%0KL,).*)%)L,MNLL,3",L)O0+,)-/2PQ,6"0,2*"%/LP,2),R%J'47,NSLL,T*%$./0",1%51/20"3,#/-46P"*/U"3,6PV.7WX
G&#2%),AU6P--",CE?DACYC,ZY?A,=[>B;9\=Z>[],3",2)2$*/0+,*,^,'/6"0P/URX
_A?E,C:,`[A=A?],!AH,=G8X
_A?E,C:,`[A=A?],[9aD<?A,=>G9<[EX
21
Stavebné puzdro pre
dve paralelne posuvné dverné krídla
DO MUROVANEJ STENY DO SADROKARTÓNU
UPVWHX"NIHIYTEYEB"GDEYZ
180 mm
205 mm
UPVWHX"NIHIYTEYEB"GDEYZ
180 mm
205 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 144*mm VNÚTORNÝ OTVOR 158mm VNÚTORNÝ OTVOR 134*mm VNÚTORNÝ OTVOR 158mm
TISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
DVERNÉ KRÍDLA
LP x HP v mm.
1250 x 1970
650+650 x 1985
1250 x 2100
650+650 x 2115
1450 x 1970
1450 x 2100
750+750 x 1985
1650 x 1970
1650 x 2100
850+850 x 1985
1850 x 1970
1850 x 2100
950+950 x 1985
750+750 x 2115
850+850 x 2115
950+950 x 2115
2050 x 1970
2050 x 2100
1050+1050 x 1985
2250 x 1970
2250 x 2100
1150+1150 x 1985
1150+1150 x 2115
1050+1050 x 2115
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
ETIR125DA
ETIR125DB
547,- EUR
ETIZ125DA
ETIZ125DB
547,- EUR
ETCR125DA
ETCR125DB
458,- EUR
ETCZ125DA
ETCZ125DB
458,- EUR
ETIR145DA
ETIR145DB
590,- EUR
ETIZ145DA
ETIZ145DB
590,- EUR
ETCR145DA
ETCR145DB
494,- EUR
ETCZ145DA
ETCZ145DB
494,- EUR
ETIR165DA
ETIR165DB
637,- EUR
ETIZ165DA
ETIZ165DB
637,- EUR
ETCR165DA
ETCR165DB
534,- EUR
ETCZ165DA
ETCZ165DB
534,- EUR
ETIR185DA
ETIR185DB
680,- EUR
ETIZ185DA
ETIZ185DB
680,- EUR
ETCR185DA
ETCR185DB
ETCZ185DA
ETCZ185DB
567,- EUR
567,- EUR
ETIR205DA
ETIR205DB
760,- EUR
ETIZ205DA
ETIZ205DB
760,- EUR
ETCR205DA
ETCR205DB
634,- EUR
ETCZ205DA
ETCZ205DB
634,- EUR
ETIR225DA
ETIR225DB
836,- EUR
ETIZ225DA
ETIZ225DB
836,- EUR
ETCR225DA
ETCR225DB
697,- EUR
ETCZ225DA
ETCZ225DB
697,- EUR
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY DO SADROKARTÓNU
UPVWHX"NIHIYTEYEB"GDEYZ
180 mm
205 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 144*mm VNÚTORNÝ OTVOR 158mm
UPVWHX"NIHIYTEYEB"GDEYZ
180 mm
205 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 134*mm VNÚTORNÝ OTVOR 158mm
TISTÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
DVERNÉ KRÍDLA
LP x HP v mm.
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
1250 x 1000÷2600
650+650 x 1015÷2615
ETFMR/125
634,- EUR
ETFMZ/125
634,- EUR
ETFMCR/125
551,- EUR
ETFMCZ/125
551,- EUR
1450 x 1000÷2600
750+750 x 1015÷2615
ETFMR/145
680,- EUR
ETFMZ/145
680,- EUR
ETFMCR/145
600,- EUR
ETFMCZ/145
600,- EUR
1650 x 1000÷2600
850+850 x 1015÷2615
ETFMR/165
743,- EUR
ETFMZ/165
743,- EUR
ETFMCR/165
650,- EUR
ETFMCZ/165
650,- EUR
1850 x 1000÷2600
950+950 x 1015÷2615
ETFMR/185
806,- EUR
ETFMZ/185
806,- EUR
ETFMCR/185
713,- EUR
ETFMCZ/185
713,- EUR
2050 x 1000÷2600
1050+1050 x 1015÷2615
ETFMR/205
886,- EUR
ETFMZ/205
886,- EUR
ETFMCR/205
793,- EUR
ETFMCZ/205
793,- EUR
2250 x 1000÷2600
1150+1150 x 1015÷2615
ETFMR/225
982,- EUR
ETFMZ/225
982,- EUR
ETFMCR/225
866,- EUR
ETFMCZ/225
866,- EUR
UPOZORNENIE: Dverné krídla sa do puzdra nezasúvajú celé.
*POZOR! Puzdrá s vnútorným otvorom 134 a 144 !!"#$"!%&'( %)*+,-".$'"+/$0*!,"+%"102345"67!!"8/09:*'$";0<;*+'$#"=*)4.,$/*>$#".,?:[email protected]
B$"!%&'%)-"+%+*',*";C=+0*"DEFEGHIJKLHM"NOIBHPQNFIOM"8RSR"+/$0'("40<[email protected]
JC=+09"E>.,))$"DEFEGHIJKLHM")2"+%+9/*'("/"R"3*.$'i*>1A
22
www.eclisse.sk
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DOPRAVY.
S tavebné puzdro pre dve
dvere zas úvané do s teny
B
175/225mm
Hrúbka dokon
STÝ DVERNÝ PRIECHOD
DVERNÉ KRÍDLA
A
Hrúbka dokon
175/225mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
L x H v mm.
LP x HP v mm.
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 x 1970
650+650 x 1985
EUIZ065DA
EUCZ065DA
600 x 2100
650+650 x 2115
EUIZ065DB
EUCZ065DB
464,- EUR
438,- EUR
700 x 1970
750+750 x 1985
EUIZ075DA
EUCZ075DA
700 x 2100
750+750 x 2115
EUIZ075DB
EUCZ075DB
464,- EUR
438,- EUR
850+850 x 1985
EUIZ085DA
EUCZ085DA
850+850 x 2115
EUIZ085DB
EUCZ085DB
497,- EUR
451,- EUR
800 x 1970
800 x 2100
900 x 1970
950+950 x 1985
EUIZ095DA
EUCZ095DA
900 x 2100
950+950 x 2115
EUIZ095DB
EUCZ095DB
524,- EUR
471,- EUR
1000 x 1970
1050+1050 x 1985
EUIZ105DA
EUCZ105DA
1000 x 2100
1050+1050 x 2115
EUIZ105DB
EUCZ105DB
551,- EUR
491,- EUR
C KÉ R OZ E R Y
STÝ DVERNÝ PRIECHOD
L x H v mm.
600 x 1000÷2600
700 x 1000÷2600
800 x 1000÷2600
900 x 1000÷2600
1000 x 1000÷2600
P uzdr E
225mm
Hrúbka dokon
VNÚTORNÝ OTVOR 79 mm
Hrúbka dokon
175/225mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
EUFM/60
EUFMC/60
703,- EUR
610,- EUR
EUFM/70
EUFMC/70
703,- EUR
610,- EUR
EUFM/80
EUFMC/80
756,- EUR
650,- EUR
EUFM/90
EUFMC/90
790,- EUR
677,- EUR
EUFM/100
EUFMC/100
823,- EUR
809,- EUR
se
23
Stavebné puzdro pre kombinované
dvere - !iasto!ne zasúvané a zalamované
DO MUROVANEJ STENY
A.3BC=*-5C52!;2;:*04;2@*
108mm
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokon!;2;:*04;2@*
100/125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
L x H v mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 x 1970
ENI060SA
ENC060SA
600 x 2100
ENI060SB
ENC060SB
309,- EUR
309,- EUR
700 x 1970
ENI070SA
ENC070SA
700 x 2100
ENI070SB
ENC070SB
309,- EUR
309,- EUR
800 x 1970
ENI080SA
ENC080SA
800 x 2100
ENI080SB
ENC080SB
330,- EUR
330,- EUR
900 x 1970
ENI090SA
ENC090SA
900 x 2100
ENI090SB
ENC090SB
351,- EUR
351,- EUR
1000 x 1970
ENI100SA
ENC100SA
1000 x 2100
ENI100SB
ENC100SB
385,- EUR
385,- EUR
DEFGH*IJK(LH*%(EKMA&I
ATYPICKÉ ROZMERY
DEFGH*IJK(LH*%(EKMA&I
L x H v mm
DO MUROVANEJ STENY
A.3BC=*-5C52!;2;:*04;2@*
108mm
DO SADROKARTÓNU
Hrúbka dokon!;2;:*04;2@*
100/125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
1100 x 1970
ENI110SA
ENC110SA
1100 x 2100
ENI110SB
ENC110SB
454,- EUR
454,- EUR
1200 x 1970
ENI120SA
ENC120SA
1200 x 2100
ENI120SB
ENC120SB
454,- EUR
454,- EUR
POZNÁMKA: Puzdrá je mo"né doda# aj pre hrúbky dokon!ených murovaných stien 125 a 150mm
s príplatkom 25%.
$%&'&()*%+,-./*0*12345.267*5415.57*89*77*:;*75"2<*50=->#*?;2*-1erami do hrúbky 40mm (vrátane prípadnej zasklievacej lišty).
MKLN*FO*PJKIKLQ*RK'*I%AS
MKLN*FO*PJKIKLQ*J(TGULK*I&%(UJNS
24
www.eclisse.sk
Stavebné puzdro pre kombinované
dvere - :iasto:ne zasúvané a zalamované
ATYPICKÉ ROZMERY
DO MUROVANEJ STENY
K%89+*'$(+(.:;.;<'),;.='
108mm
DO SADROKARTÓNU
K%89+*'$(+(.:;.;<'),;.=
100/125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 54*/79 mm
L x H v mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 x 1000÷2600
ENIFM/60
ENCFM/60
409,- EUR
409,- EUR
ENIFM/70
ENCFM/70
409,- EUR
409,- EUR
ENIFM/80
ENCFM/80
439,- EUR
439,- EUR
ENIFM/90
ENCFM/90
462,- EUR
462,- EUR
ENIFM/100
ENCFM/100
507,- EUR
507,- EUR
ENIFM/110
ENCFM/110
545,- EUR
545,- EUR
ENIFM/120
ENCFM/120
545,- EUR
545,- EUR
LMNEO'PCQRAO'!RMQSKBP
700 x 1000÷2600
800 x 1000÷2600
900 x 1000÷2600
1000 x 1000÷2600
1100 x 1000÷2600
1200 x 1000÷2600
!"#$%&'$(')*$%(+*%,-."')'/01+("'.*$'223344'4")5*'4*6'7%89+"'$(+(.:;.;<'),;.='>2?44@
T!BUBRV'!"#$%&')'/.8,(%.04'(,/(%(4'?W44'<;'4(X.I'()*$56'J;.'$/;%*45'$('7%89+='W344'Y/%&,*.;'G%FG*$.;<'#*)+J5;/*H;<'J51,=Z@
!"#$%&'ABCDAED')('1F%+("'G%5;H7($"'.*$'>>3344')8'$($&/*.I'/'2'9*J;.5*H7@
SQA['N\']CQPQA^'_QU'P!K@
SQA['N\']CQPQA^'CR`EDAQ'PB!RDC[@
25
Stavebné puzdro pre jednokrídlové
oblúkové dvere posuvné do steny
DO MUROVANEJ STENY
@5A</%$*'/'!B"!"1$32"!C$
125mm
DO SADROKARTÓNU
@5A</%$*'/'!B"!"1$32"!C$
125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72mm
L x H v mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 x 2000
ECRI060SA_
ECRK060SA_
600 x 2100
ECRI060SB_
1 187,- EUR
ECRK060SB_
1 187,- EUR
700 x 2000
ECRI070SA_
ECRK070SA_
700 x 2100
ECRI070SB_
1 187,- EUR
ECRK070SB_
1 187,- EUR
800 x 2000
ECRI080SA_
ECRK080SA_
800 x 2100
ECRI080SB_
1 239,- EUR
ECRK080SB_
1 239,- EUR
900 x 2000
ECRI090SA_
ECRK090SA_
900 x 2100
ECRI090SB_
1 291,- EUR
ECRK090SB_
1 291,- EUR
1000 x 2000
ECRI100SA_
ECRK100SA_
1000 x 2100
ECRI100SB_
1 342,- EUR
ECRK100SB_
1 342,- EUR
[email protected]
ATYPICKÉ ROZMERY
[email protected]
L x H v mm
DO MUROVANEJ STENY
@5A</%$*'/'!B"!"1$32"!C$
125mm
DO SADROKARTÓNU
@5A</%$*'/'!B"!"1$32"!C$
125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72mm
600 x 1000÷2600
EIFMCR/60_
1 583,- EUR
EKFMCR/60_
1 583,- EUR
700 x 1000÷2600
EIFMCR/70_
1 583,- EUR
EKFMCR/70_
1 583,- EUR
800 x 1000÷2600
EIFMCR/80_
1 652,- EUR
EKFMCR/80_
1 652,- EUR
900 x 1000÷2600
EIFMCR/90_
1 721,- EUR
EKFMCR/90_
1 721,- EUR
1000 x 1000÷2600
EIFMCR/100_
1 790,- EUR
EKFMCR/100_
1 790,- EUR
1100 x 1000÷2600
EIFMCR/110_
1 927,- EUR
EKFMCR/110_
1 927,- EUR
1200 x 1000÷2600
EIFMCR/120_
1 927,- EUR
EKFMCR/120_
1 927,- EUR
POZOR: pri zadávaní kódu napíšte prosím polomer ( _ ): 1=R 1000 2=R 1300 3=R 1500 4=R 1800 5=R 2000
Príklad: 600x2000 s polomerom 1000 mm = Kód: ECRI060SA1
Puzdrá s inými polomermi, výškami a vnútornými otvormi budú oce!"!#$!%$&'()%*%!)"+
,&"-).)/012"$34"5$'2675%!)%$89:$%;"<'$=:>+
Puzdro Eclisse CIRCULAR jednokrídlové je dodávané v 1 <%;"!?+
26
www.eclisse.sk
MIKO$=P$QHI9IKR$SIT$9L@+
MIKO$=P$QHI9IKR$HJUFVKI$9NLJVHO+
Stavebné puzdro pre
dvojkrídlové oblúkové
dvere posuvné do steny
DO MUROVANEJ STENY
,-./0%$*'0'!1"!"2$34"!5$
125mm
DO SADROKARTÓNU
,-./0%$*'0'!1"!"2$34"!5$
125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
L x H v mm
KÓD/CENA
KÓD/CENA
600 + 600 x 2000
ECRI060DA_
ECRK060DA_
600 + 600 x 2100
ECRI060DB_
2 374,- EUR
ECRK060DB_
2 374,- EUR
700 + 700 x 2000
ECRI070DA_
ECRK070DA_
700 + 700 x 2100
ECRI070DB_
2 374,- EUR
ECRK070DB_
2 374,- EUR
800 + 800 x 2000
ECRI080DA_
ECRK080DA_
800 + 800 x 2100
ECRI080DB_
2 478,- EUR
ECRK080DB_
2 478,- EUR
900 + 900 x 2000
ECRI090DA_
ECRK090DA_
900 + 900 x 2100
ECRI090DB_
2 582,- EUR
ECRK090DB_
2 582,- EUR
1000 + 1000 x 2000
ECRI100DA_
ECRK100DA_
1000 + 1000 x 2100
ECRI100DB_
2 684,- EUR
ECRK100DB_
2 684,- EUR
6789:$;<=>?:$@>7=A,B;
ATYPICKÉ ROZMERY DO MUROVANEJ STENY
6789:$;<=>?:$@>7=A,B;
L x H v mm
,-./0%$*'0'!1"!"2$34"!5$
125mm
DO SADROKARTÓNU
,-./0%$*'0'!1"!"2$34"!5$
125mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
VNÚTORNÝ OTVOR 72 mm
600 + 600 x 1000÷2600
EIFMCRD/60_
3 166,- EUR
EKFMCRD/60_
3 166,- EUR
700 + 700 x 1000÷2600
EIFMCRD/70_
3 166,- EUR
EKFMCRD/70_
3 166,- EUR
800 + 800 x 1000÷2600
EIFMCRD/80_
3 304,- EUR
EKFMCRD/80_
3 304,- EUR
900 + 900 x 1000÷2600
EIFMCRD/90_
3 442,- EUR
EKFMCRD/90_
3 442,- EUR
1000 + 1000 x 1000÷2600
EIFMCRD/100_
3 500,- EUR
EKFMCRD/100_
3 500,- EUR
1100 + 1100 x 1000÷2600
EIFMCRD/110_
3 854,- EUR
EKFMCRD/110_
3 854,- EUR
1200 + 1200 x 1000÷2600
EIFMCRD/120_
3 854,- EUR
EKFMCRD/120_
3 854,- EUR
POZOR: pri zadávaní kódu napíšte prosím polomer ( _ ): 1=R 1000 2=R 1300 3=R 1500 4=R 1800 5=R 2000
Príklad: 600x2000 s polomerom 1000 mm = Kód: ECRI060DA1
Puzdrá s inými polomermi, výškami a vnútornými otvormi budú oce!"!#$!%$&'()%*%!)"+
Puzdro Eclisse CIRCULAR dvojkrídlové je dodávané v 2 baleniach+
A=?C$8D$E<=;=?F$G=H$;@,+
A=?C$8D$E<=;=?F$<>I9J?=$;B@>J<C+
27
AURORA - POSUV DVERÍ POPRI STENE
"#$%&'()*+,+)(-./0/(01'2345633(4789:;/-7<=67<
167>7(/($0>/(/>721(:97-/(:1%-59/(/%'1$?&9@
'1:794&81(34%793&[email protected]
NÁZOV
KÓD
CENA za 1ks
OPEVA2
AURORA - SÚPRAVA PRE CELOSKLENENÉ* DVERE S LIŠTOU D!ŽKY 2000mm
430,- EUR
OPEVA3
AURORA - SÚPRAVA PRE CELOSKLENENÉ* DVERE S LIŠTOU D!ŽKY 3000mm
478,- EUR
OPEVA4
AURORA - SÚPRAVA PRE CELOSKLENENÉ* DVERE S LIŠTOU D!ŽKY 4000mm
570,- EUR
OPEVA2L
AURORA - SÚPRAVA PRE DREVENÉ** DVERE S LIŠTOU D!ŽKY 2000mm
430,- EUR
OPEVA3L
AURORA - SÚPRAVA PRE DREVENÉ** DVERE S LIŠTOU D!ŽKY 3000mm
478,- EUR
OPEVA4L
AURORA - SÚPRAVA PRE DREVENÉ** DVERE S LIŠTOU D!ŽKY 4000mm
570,- EUR
AURORA - SPOJKA VODIACICH LÍŠT PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
66,- EUR
OPC2
BC,DEFGH)I(J9=20/(67>1$0>7474&81(:-794&81(09K:>/(<7(LM''
BBC,DEFGH)I(J9=20/(:97-74&81(:-794&81(09K:>/(<7(NN''
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
CENY SÚ UVEDENÉ VRÁTANE DOPRAVY.
28
www.eclisse.sk
SÚPRAVA PRE POSUV DVERÍ POPRI STENE
E clis s e rozš iruje s voju ponuku výrobkov
Ke
1
1
3
3
1
7
7
3
9
1
1
9
11
1
7
9
1
11
11
13
1
1
13
1
1
1
1
1
KÓD
OSEM
KÓD
NÁZOV
CENA
KOMPLETNÁ SÚPRAVA PRE POSUVNÉ DVERE POPRI STENE S LIŠTOU DĹŽKY 2000mm
(komponent č. 1 - 16)
KOMPONENTY
CENA
OPBIN2
HLINÍKOVÁ VODIACA LIŠTA PRE POSUV POPRI STENE, d žka max. 6000mm
OPFER8
MONTÁŽNA KRABI KA PRE POSUV POPRI STENE - NOSNOS 80kg
OPFER11
MONTÁŽNA KRABI KA PRE POSUV POPRI STENE
(komponent č. 2. 3. 4. 16)
56,- EUR / 1ks
(komponent č. 1)
(komponent č. 5 - 15)
9,30 EUR / 1m
28,- EUR / 1ks
4,80 EUR / 1ks
29
PRÍSLUŠENSTVO
NÁZOV
KÓD
CENA za 1ks
PROTIPRACHOVÉ ŠTETINY A TESNENIA
TESNENIE NA DORAZOVÚ LIŠTU 2200mm - HNEDÉ
2,90 EUR
OPGB
TESNENIE NA DORAZOVÚ LIŠTU 2200mm - BIELE
2,90 EUR
OPGN
TESNENIE NA DORAZOVÚ LIŠTU 2200mm - IERNE
2,90 EUR
OPGS4
TESNENIE NA OCHRANU RÚK PRE CELOSKLENENÉ DVOJKRÍDLOVÉ DVERE (d žka 2500mm) priesvitné
11,- EUR
OPS
PROTIPRACHOVÉ ŠTETINY 2150mm - IERNE
3,- EUR
OPS1
PROTIPRACHOVÉ ŠTETINY 2150mm - BIELE
OPG
3,80 EUR
AUTOMATICKÉ SYSTÉMY
AUTSA
SAMOZATVÁRA
109,- EUR
OPRS1
ZATVÁRANIE RALLENTY SOFT 15N - PRE POUŽITIE SO SAMOZATVÁRA OM
52,- EUR
OPRS2
ZATVÁRANIE RALLENTY SOFT 25N - PRE DVERNÉ KRÍDLA 20-40kg
52,- EUR
OPRS3
ZATVÁRANIE RALLENTY SOFT 35N - PRE DVERNÉ KRÍDLA 40-50kg
52,- EUR
ZATVÁRANIE RALLENTY SOFT PRE CELOSKLENENÉ DVERE DO 80KG
59,- EUR
AUTDAR2
SYNCHRONIZOVANÉ ZATVÁRANIE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ S RALLENTY SOFT
116,- EUR
AUTTEL
SYNCHRONIZÁCIA POSUVU DVERNÝCH KRÍDEL PRE MODEL TELESKOPICKÉ
86,- EUR
OPRSV2
MONTÁŽNE KRABI KY S NOSNÝMI VOZÍKMI
OPFER
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL DO MURIVA - NOSNOSŤ 80kg - Hrúbka steny 108mm
28,- EUR
OPFER1
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL DO MURIVA - NOSNOSŤ 120kg
63,- EUR
OPFER2
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL DO SDK - NOSNOSŤ 80kg - Hrúbka steny 100/125mm
28,- EUR
OPFER29
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL TELESKOPICKÉ
83,- EUR
OPFER5
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL DO MURIVA - NOSNOSŤ 80kg - Hrúbka steny 125/150mm
28,- EUR
OPFER6
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL CIRCULAR
63,- EUR
OPFER13
MONTÁŽNA KRABI KA PRE MODEL SYNTESIS LINE
59,- EUR
INÉ PRÍSLUŠENSTVO
OPSVC
SVORKY NA UCHYTENIE CELOSKLENENÝCH DVERÍ VYŽADUJÚCE OTVOR V SKLE, hrúbka skla 10mm nosnosť 80kg
86,- EUR
OPSVP3
SVORKY NA UCHYTENIE CELOSKLENENÝCH DVERí NEVYŽADUJÚCE OTVOR V SKLE, hrúbka skla 8/10mm, nosnosť 80kg
98,- EUR
OPVES
VITRO - ADAPTÉR NA CELOSKLENENÉ DVERE - krycia lišta 57mm pre svorky s otvormi v skle
230,- EUR
OPVEP
VITRO - ADAPTÉR NA CELOSKLENENÉ DVERE - krycia lišta 63mm pre svorky bez otvorov v skle
230,- EUR
OCHRANNÝ PROFIL - d žka 1000mm
6,- EUR
NIVELAČNÁ STOJKA (pre montáž puzdra verzie sadrokartón na hrubú podlahu)
2,- EUR
OPC
SADA NA ÚPRAVU PUZDIER: z jednokrídlové na dvojkrídlové
25,- EUR
OPCE
KOMPENZA NÉ PROFILY 1000 x 20mm pre model dvojkrídlové
24,- EUR
OPVC1
SKRUTKY DO SADROKARTÓNU 3,9x19mm pre 1. vrstvu sdk platní - balené po 55ks
2,30 EUR
OPVC
SKRUTKY DO SADROKARTÓNU 3,9x32mm pre 2. vrstvu sdk platní - balené po 50ks
1,30 EUR
OPROF1
122016501
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH.
30
www.eclisse.sk
MOTORIZÁCIA ECLIS 5
#$%$&'()*'+,-./01-23,4-5/.456789,:;<4.6789,/5=>?4<63,4,@/.4A9,
B45=>?4<63,:=3?CD
$5=>?4<63,4,B45=>?4<63,:=/28?C:A/=E7F,:=3?C,23,G6.-A5><<3D
#H03,I;J,/=A>:4<>,?HB<;.6,[email protected]/I.6K,G5A4L3<C.,5A4L6:A4M,:64N8/=E.,
/=A>:4<C.M,6<O?4L3?=3<E.,G3<B/?/.,4A3I/,?4:4?/=E.,G3<B/?/.D
#$%$&'()*'$P,#HQP,RST,USR+UVWX,YP(Z&),Z$,#P&'U+,+,
[+Z&$\+&%]WPK
JEDNOKRÍDLOVÉ,G,:=3?<E.,@?637F/:/.,:/,^_`,a,bcdd_efdd..
DVOJKRÍDLOVÉ,G,:=3?<E.,@?637F/:/.,:/,^_`,a,gdcd_efdd..
LUCE jednokrídlové,G,:=3?<E.,@?637F/:/.,:/,^_`,a,bedd_efdd..
LUCE dvojkrídlové,G,:=3?<E.,@?637F/:/.,:/,^_`,a,ehcd_efdd..
ZÁKRYT,G,:=3?<E.,@?637F/:/.,:/,^_`,a,bddd_efdd..
#$%$&'()*'+,/IG4F-23K
[email protected]>A<-,8/N42<67-,G,./5/?/.M,5?4<GO/?.>5/?,4,?64:647-,23:</58-D,#/5/?6B>764,23,@?6@?4=3<>,42,<4,6<j54A>76-,?4:4?4,[email protected]</G5<32,O/5/I-<8;D,
MOTORIZÁCIA PRE JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE
KÓD/CENA
OEMOT5LS
1 840,- EUR
MOTORIZÁCIA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
KÓD/CENA
OEMOT5LD
2 030,- EUR
PRÍSLUŠENSTVO PRE MOTORIZÁCIU
RADAR S MENITE!NÝM DOSAHOM
KÓD/CENA
OEFOT
385,- EUR
DIA!KOVÉ OVLÁDANIE S OVLÁDACÍM PANELOM
KÓD/CENA
KÓD/CENA
KÓD/CENA
OERAD1 (pre 1 dvere)
OERAD2 (pre 2 dvere)
OERAD3 (pre 4dvere)
300,- EUR
310,- EUR
320,- EUR
FOTOBUNKA S DVOJITÝM LÚ"OM
KÓD/CENA
OEFOTDL
590,- EUR
CENY SÚ UVEDENÉ BEZ DPH
31
2
Download

posu vn é d vern é systém y