Váš internet s rýchlosťou svetla...
Cenník ďalších a servisných prác
Cenník služby IMAFON
Program
Zriaďovací poplatok
Mesačná platba
IMAFON
0,03 €
0,04 €
Doplnkové služby
Cena
Prenos jedného čísla od iného operátora
18,00 €
Prenos bloku čísiel od iného operátora
78,00 €
Montáž telefónu u klienta (nastavenie telefonu, vrtanie, potiahnutie kablov)
15,00 €
IMAFON je služba plnohodnotného telefonovania s pridelením jedného geografického telefónneho čísla napríklad v tvare +421 44 32401234.
Predvoľba UTO je daná UTOm účastníka v rámci SR. Tarifikácia je sekundová a počíta sa od prvej sekundy hovoru. Volania v rámci siete IMAFEX sú zdarma. Možnosť On-line výpisov hovorov a kontroly prevádzky na našom portále. Neobmedzená platnosť hovorného. Možnosť požiadať
o prenos Vášho súčasného telefónneho čísla k nám. Platba za prevolané sekundy je uhrádzaná vopred, teda služba je poskytovaná formou
predplatného - kreditu. Z tejto platby sa následne čerpá hovorné. Ku službe je možné objednať VoIP telefóny a brány, prípadne telefonovať
zo softvérového telefónu.
Aktuálny cenník služby a podporovaných zariadení pre službu IMAFON nájdete na: http://portal.imafex.sk/index.php?sec=telefon&sub=5
Pre bezproblémové používanie služby IMAFON potrebujete internetové pripojenie s nízkou odozvou a rýchlosťou minimálne 128 kbps v
oboch smeroch.
IMAFON
– najlacnejšie telefonovanie
do celého sveta bez paušálov.
Naša priemerná
úspora je
40 %
Nechcete
sa presvedčiť?
17,00 €
Poplatok za porušenie zmluvných podmienok účastníkom, uvedených v čl.7 Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie televíznych programových
služieb, elektronických komunikačných sietí a iných služieb spoločnosti
IMAFEX s.r.o.
80,00 €
Poplatok za písomné zaslanie upomienky
FUP (Fair User Policy)
- FUP sa uplatňuje pri programoch CITY, HOME, OFFICE.
- cez pracovné dni v čase od 15:00 do 21:00 hod. sa rátajú účastníkovi prijaté a odoslané dáta (download aj upload), pokiaľ aspoň jeden
z týchto smerov dosiahne stanovený dátový limit: CITY 5Mbps – 4GB dát, CITY 60Mbps a HOME 45Mbps – 5GB dát, CITY a HOME
100Mbps – 10GB dát, OFFICE – 5GB dát.
- cez víkendy a štátne sviatky v čase od 11:00 do 21:00 hod. sa rátajú účastníkovi prijaté a odoslané dáta (download aj upload), pokiaľ
aspoň jeden z týchto smerov dosiahne stanovený dátový limit: CITY 5Mbps – 8GB dát, CITY 60Mbps – 10GB dát, CITY 100Mbps – 12GB
dát.
- v prípade nadmerného využívania siete ako je vyššie uvedené, poskytovateľ je oprávnený znížiť maximálnu rýchlosť pripojenia účastníka
na 5Mbps pri programoch CITY a HOME 45 a 100Mbps alebo 1Mbps pri programe CITY 5Mbps, GROUP a OFFICE v oboch smeroch pripojenia (download/upload) a to pri všetkých uvedených programoch až do 21:00 hodiny v danom dni. Po tomto čase sú rýchlosti upravené naspäť podľa typu programu účastníka.
2,00 €
Výmena konektora RJ 45 u účastníka (vrátane materiálu)
10,00 €
Oprava poškodeného/preseknutého kábla, predĺženie/výmena TP kábla do 25 m
u účastníka (vrátane materiálu)
15,00 €
Oprava, preloženie alebo výmena ethernetovej zásuvky u účastníka (vrátane materiálu)
15,00 €
Nastavenie IP adries do PC u účastníka
10,00 €
Program
CITY 5Mbps
CITY 60Mbps
CITY 100Mbps
HOME 45Mbps
HOME 100Mbps
Program
Village 5Mbps
Nastavenie poštového klienta (softvéru na prijímanie a posielanie elektronickej
pošty) u účastníka
10,00 €
Konfigurácia WIFI routera
10,00 €
Konfigurácia WIFI routera u účastníka
20,00 €
Paušálny poplatok za prácu servisného pracovníka u účastníka mimo vyššie uvedených prác, za každú i započatú polhodinu práce
10,00 €
Poplatok za neoprávnený servisný výjazd*
10,00 €
Príplatok za vykonané práce počas víkendu, sviatku alebo v dňoch pracovného pokoja
Zriaďovací
poplatok
30,00 €
30,00 €
30,00 €
300,00 €
300,00 €
Zriaďovací poplatok
pri 12 mesačnej viazanosti
20,00 €
20,00 €
20,00 €
250,00 €
250,00 €
Zriaďovací poplatok
pri 24 mesačnej viazanosti
0,00 €
0,00 €
0,00 €
180,00 €
180,00 €
Mesačná platba
Polročná platba
Ročná platba
10,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
20,00 €
55,00 €
55,00 €
82,50 €
55,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
165,00 €
110,00 €
220,00 €
Program CITY 5Mbps je poskytovaný v bytových domoch kde nie je dostupnosť Metropolitnej optickej siete LIPTOVNET. Pre viac informácií
nás kontaktujte.
Programy CITY 60Mbps a 100Mbps sú poskytované v bytových domoch s dostupnosťou Metropolitnej optickej siete LIPTOVNET. Pre viac informácií nás kontaktujte.
Programy HOME sú poskytované v rodinných domoch s dostupnosťou Metropolitnej optickej siete LIPTOVNET v meste Liptovský Mikuláš.
Uvádzaná rýchlosť v názve programu pripojenia je maximálna a je symetrická v oboch smeroch pripojenia (download aj upload) účastníka.
Agregácia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov a to 1:20, z toho vyplývajú minimálne dosahované
rýchlosti 256kbps pri CITY 5Mbps, 1,75Mbps pri CITY 60Mbps a HOME 45Mbps a 3,5Mbps pri CITY a HOME 100Mbps.
Pri všetkých programoch CITY a HOME je uplatňované FUP a k programom nie je možné účastníkovi prideliť verejnú IP adresu!
Zriaďovací
poplatok
130,00 €
Zriaďovací poplatok
pri 12 mesačnej viazanosti
115,00 €
Zriaďovací poplatok
pri 24 mesačnej viazanosti
100,00 €
Mesačná platba
Polročná platba
Ročná platba
13,00 €
72,00 €
144,00 €
Program Village 5Mbps je možné poskytnúť len vo vybraných lokalitách pokrytých poskytovateľom a to na výslovný dopyt.
Agregácia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov a to 1:20 z toho vyplýva minimálna dosahovaná
rýchlosť 256kbps.
Pri programe nie je uplatňované FUP a k programu nie je možné účastníkovi prideliť verejnú IP adresu!
Program
Príplatok za vykonané práce v pracovných dňoch po pracovnej dobe (od 16:30
do 20:00)
politika úpravy rýchlosti pripojenia pri nadmernom sťahovaní veľkých objemov dát.
Cenník pripojenia do siete Internet
Poplatok za znovupripojenie do siete poskytovateľa po odpojení klienta z dôvodu
neuhradenia si záväzkov alebo iných poplatkov a pri odpojení podľa čl. 8.1.2 Všeobecných podmienok poskytovania služby retransmisie televíznych programových
služieb, elektronických komunikačných sietí a iných služieb spoločnosti
IMAFEX s r.o.
OFFICE 2Mbps
OFFICE 4Mbps
OFFICE 6Mbps
OFFICE 45Mbps
Verejná IP adresa
Zriaďovací
poplatok
80,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €
Zriaďovací poplatok
pri 12 mesačnej viazanosti
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
Zriaďovací poplatok
pri 24 mesačnej viazanosti
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Mesačná platba
Polročná platba
Ročná platba
16,70 €
30,00 €
40,00 €
16,70 €
3,00 €
92,00 €
165,00 €
220,00 €
92,00 €
184,00 €
330,00 €
440,00 €
184,00 €
Programy OFFICE sú určené pre firmy a organizácie, využívajúce pripojenie na bežnú komunikáciu a prístup k informáciám. Nie sú určené pre
subjekty, ktoré používajú prístup k vzdialeným aplikačným serverom. Programy OFFICE je možné poskytnúť len vo vybraných lokalitách pokrytých
poskytovateľom a to na výslovný dopyt. Program OFFICE 40Mbps je možné zriadiť len v mieste s možnosťou pripojenia sa k Metropolitnej
optickej sieti LIPTOVNET.
Agregácia je stanovená dynamicky podľa celkového počtu súčasne pripojených užívateľov a to 1:5 (s výnimkou programu OFFICE 45Mbps
kde je agregácia 1:20) z toho vyplývajú minimálne dosahované rýchlosti 400kbps pri OFFICE 2Mbps, 800kbps pri OFFICE 4Mbps, 1,2Mbps
pri OFFICE 6Mbps a 2Mbps pri OFFICE 45Mbps.
Verejnú IP adresu je možné poskytnúť ku všetkým programom OFFICE alebo programu PROFI.
Pri všetkých programoch OFFICE je uplatňované FUP.
+ 50 %
Program
Program PROFI
+ 100 %
* Za neoprávnený servisný výjazd sa považuje výjazd k nahlásenej poruche u účastníka, pričom
sa porucha služby na zariadení – notebooku servisného technika neprejaví.
HOTLINE 044/32 40 000
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH 20 %. Cenník je platný od 28. 10. 2013.
Cenník bol vydaný v súlade s platným Zákonom o elektronických komunikáciách číslo 351/2011.
IMAFEX®, spol. s r.o., Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš – IČO: 36 396 567 – OR SR Žilina, oddiel Sro, vložka č. 12684/L – tel.: +421 44 32 400 00 – [email protected] – www.imafex.sk
Nezdieľaný program pripojenia pre subjekty s rozsiahlymi sieťami a vyšším počtom pripojených počítačov do siete
Internet, prípadne pre subjekty využívajúce vzdialené aplikačné servery. Cena programu je stanovená individuálne
podľa konkrétnych požiadaviek účastníka konkrétnou cenovou ponukou len na vyžiadanie.
Váš svet digitálnej televízie...
Vaše televízne menu...
Cenník služby IMAVÍZIA
Cenník služby FLEXI
Doplnkové balíky FLEXI
Balík Flexi60PLUS
IMAVÍZIA je digitálna televízia najnovšej generácie poskytovaná našou spoločnosťou prostredníctvom Metropolitnej optickej siete
LIPTOVNET. IMAVÍZIA poskytuje okrem vynikajúceho obrazu aj v HD kvalite (vysoké rozlíšenie dostupné na moderných LCD
alebo plazmových televízoroch) a zvuku aj možnosti prehliadania internetu na televíznej obrazovke alebo hrania hier.
58
66
Zriaďovací poplatok
Zriaďovací poplatok
Zriaďovací poplatok
Program
Mesačná platba
bez viazanosti
pri 12 mesačnej viazanosti
pri 24 mesačnej viazanosti
(Obsah balíkov IMAVÍZIA)
IMAVÍZIA Basic
100,00 €
80,00 €
50,00 €
9,90 €
IMAFEX infochannel, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Markíza, Markíza HD, Doma, Doma HD, Dajto, Fooor, JOJ, JOJ HD, JOJ plus, JOJ plus HD, Wau,
Wau HD, TA3, LUX, Noe, ČT1, ČT1 HD, ČT2, ČT24, TV-8, TV Liptov, Martin TV, TV Centrál, France 24 (fra.), France 24 (eng.), Film+, Fishing&Hunting,
Sport1, megamax, Spektrum (HD), Spektrum Home, TV Paprika, JIM JAM, Disney Channel, Animax/Minimax, RTL, Super RTL, RTL2, VOX, Pro 7, Sat1,
kabel1, n24, m1, m2, orf1, orf2, Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History, Spice, Óčko, Musiq 1, BBC, Nova sport, Nova sport HD, MusicBox.
IMAVÍZIA Basic Plus
100,00 €
80,00 €
50,00 €
11,90 €
IMAVÍZIA Basic + Filmbox, Filmbox Plus, Sport 2, Daring, Hustler, Fine Living, Extreme Sports, Sport5.
Poznámky k programu IMAVÍZIA: Cena za predplatenú službu je nemenná počas celého obdobia viazanosti. Poskytovateľ si vyhradzuje právo
zmeny zloženia TV staníc v službách v zmysle licenčných a autorských práv poskytovateľov. V cene zriaďovacieho poplatku je 1ks SetTopBox
zn. Motorola.
V prípade záujmu o druhý SetTopBox je jeho cena 100 EUR, pričom sa nemení výška mesačného poplatku.
Program
Zriaďovací poplatok
bez viazanosti
Zriaďovací poplatok
pri 12 mesačnej viazanosti
Zriaďovací poplatok
pri 24 mesačnej viazanosti
Mesačná
platba
FLEXI ZADARMO (= flexiTV ZADARMO)
120,00 €
120,00 €
120,00 €
0,00 €
Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Markíza, Markíza HD, Doma, JOJ, JOJ HD, JOJ plus, JOJ plus HD, TA3, Šlágr TV, Dajto, Fooor, Wau.
FLEXI 60 (= flexiTV 60)
IMAPLAY je najlepšou voľbou pokiaľ hľadáte komplexné moderné služby do domácnosti.
IMAPLAY spája to najlepšie, čo je dnes možné na Liptove získať – vysokorýchlostný Internet až 60Mbps,
digitálnu televíziu najnovšej generácie a telefonovanie bez mesačných faktúr!
Pre existujúcich klientov, ktorí doposiaľ využívali len Internet je program IMAPLAY START najlacnejšou alternatívou
ako získať do domácnosti kvalitnú televíziu bez zvýšenia mesačných poplatkov!!!
65
90,00 €
80,00 €
7,90 €
FLEXI 80 (= flexiTV 80)
100,00 €
85,00 €
70,00 €
11,90 €
FLEXI 60 + Eurosport, Music Box, MTV Dance, Minimax/Animax, Disney Channel, Animal Planet, Discovery Channel Europe, NGC, AXN, CS
film/CS mini, Universal Channel, PAPRIKA TV, Sport 1 CZ, Jim Jam, TV5 Monde, Lux TV, TV 8.
100,00 €
80,00 €
60,00 €
15,90 €
FLEXI 80 + Eurosport 2, Nova Sport, Nova Sport HD, Cartoon Network/TCM, NICKELODEON, Nickelodeon Junior, Duck TV (Bebe TV), NGW,
CNN, Travel Channel, VH1 Europe, VH1 Classic, Viasat Explorer, Viasat History, Viasat Nature, Viasat Spice, Daring!TV, Film+.
Cenník služby IMAPLAY
57
100,00 €
FLEXI ZADARMO + ČT1, ČT2, ČT1 HD, ČT24, LocALL, Musiq 1, Óčko, Noe TV, Kika, CE TV.
FLEXI 100 (= flexiTV 100)
26
1,99 €
Program
Zriaďovací poplatok
Zriaďovací poplatok
Zriaďovací poplatok
Mesačná
(Obsah balíkov IMAPLAY)
bez viazanosti
pri 12 mesačnej viazanosti
pri 24 mesačnej viazanosti
platba
IMAPLAY Start
(IMAVÍZIA s vybranými programami
120,00 €
110,00 €
100,00 €
10,00 €
+ CITY 60Mbps + IMAFON paušál 0,03 €)
IMAFEX infochannel, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, Markíza, Markíza HD, Doma, Doma HD, Dajto, JOJ, JOJ HD, JOJ plus, JOJ plus HD, TA3,
LUX, Noe, ČT1, ČT1 HD, ČT2, ČT24, TV-8, TV Liptov, Martin TV, TV Centrál, France 24 (fra.), France 24 (eng.).
IMAPLAY Basic
(IMAVÍZIA Start + CITY 60Mbps
90,00 €
70,00 €
50,00 €
19,00 €
+ IMAFON paušál 2,02 €)
IMAPLAY Start + Film+, Fishing&Hunting, Sport1, megamax, Spektrum (HD), Spektrum Home, TV Paprika, JIM JAM, Disney Channel,
Animax/Minimax, RTL, Super RTL, RTL2, VOX, Pro 7, Sat1, kabel1, n24, m1, m2, orf1, orf2, Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat History,
Spice, Óčko, Musiq 1, BBC, Nova sport, Nova sport HD, MusicBox.
IMAPLAY Basic Plus
(IMAVÍZIA Basic + CITY 60Mbps
80,00 €
60,00 €
40,00 €
21,00 €
+ IMAFON paušál 2,02 €)
IMAPLAY Basic Plus: IMAPLAY Basic + Filmbox, Filmbox Plus, Sport 2, Sport 2 HD, Daring, Hustler, Fine Living, Extreme Sports, Sport5.
Poznámky k programu IMAPLAY: Cena za predplatenú službu je nemenná počas celého obdobia viazanosti V cene zriaďovacieho poplatku
je 1ks SetTopBox zn. Motorola. V prípade záujmu o druhý SetTopBox je jeho cena 100 EUR, pričom sa nemení výška mesačného poplatku.
IMAFON paušál je využiteľný na uskutočnenie hovorov v celej výške mesačného paušálu. V prípade nevyčerpania IMAFON paušálu sa nevyčerpaná časť neprenáša do ďalšieho mesiaca. Ceny hovorov sú tarifikované podľa platného cenníka poskytovateľa zverejneného na jeho
web stránke: https://portal.imafex.sk/index.php?sec=telefon&sub=5. Pre zákazníkov je pripravená bohatá ponuka VOIP telefónov, ako aj
možnosť telefonovania pomocou softwarového telefónu X-Lite. – v testovacej prevádzke.
Doplnkové balíky IMAVÍZIA a IMAPLAY
Spoločnosť DSI DATA, s.r.o. so sídlom Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo, IČO: 36399493 DIČ: 2020129727 na základe registrácie
udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu č. TKR/282 a v súlade so Zákonom SR č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len
„Zákon č. 308/2000) je oprávnená poskytovať služby retransmisie televíznych programových služieb a zmluvne splnomocnila IMAFEX spol.
s r.o. na vykonávanie všetkých úkonov spojených s touto činnosťou a Zmluvou.
IMAVÍZIA – televízia, kde Pánom času ste VY!
» služby elektronického sprievodcu (EPG)
» 10 dňový televízny archív
» sledovanie a nahrávanie ľubovoľného
bežiaceho programu od začiatku
» pozastavenie pretáčanie sledovaného
programu (Timeshifting)
» nahrávanie Vami zvolených programov
s priestorom až 48 hodín (nPVR)
» požičovňa filmov
» teletext, aktuálne počasie, voľba jazyka
programu (pri vysielaní DUAL)
CS film/CS mini, Music Box,
TV5 Monde, Lux TV,
TV 8,
Balík Viasat
Nova Šport HD
1,99 €
1,69 €
Viasat Explorer, Viasat History,
Viasat Nature, Viasat Spice
Nova Sport HD,
Nova Sport
1. Bezplatný balík
2. Bezplatný balík
3. Bezplatný balík
0,- €
0,- €
0,- €
M1, M2, Deutsche Welle,
ORF 1, ORF 2, France 24,
ZDF HD, ZDF kultur, ZDF
Das Erste HD, Das Erste, Rai Uno,
Rai Due, Rai Tre, Rai News, EinsExtra,
Duna TV, Duna 2, Duna TV HD
TVP1, TVP2,
TVP Info,
TVP Polonia, 3Sat
Športový balík
LIFESTYLE Balík
Slovak Sport
1,99 €
0,99 €
0,40 €
Sport 5, Fishing and hunting,
Extreme Sports Channel, Hustler TV
FLN, Spektrum Home,
Fashion TV
Slovak Sport
NEMECKÝ Balík
MAĎARSKÝ Balík
MTV Balík
0,49 €
0,99 €
0,99 €
Kabel1, n24 de, super RTL, RTL 2,
Sixx, RTL 2, PRO7, SAT1, VOX
RTL Klub, TV2, Viva HU, Cool TV,
Muzsika TV, Sorozat+, Reflektor,
Prizma TV
MTV Czech, MTV Hits,
MTV Rocks
HBO Balík
CINEMAX Balík
HBO MaxPak
5,99 €
5,99 €
9,99 €
HBO, HBO2,
HBO Comedy
Cinemax,
Cinemax 2
HBO, HBO2, HBO Comedy,
Cinemax, Cinemax 2, HBO HD
HBO Balík a Video
HBO MaxPak a Video
10,99 €
12,99 €
HBO Balik, HBO HD,
HBO OD, HBO GO
HBO Balik, CINEMAX Balík,
HBO HD, HBO OD, HBO GO
Filmbox Plus
Filmbox HD
1,69 €
5,99 €
FilmboxPLUS
Filmbox HD
Discovery balík
Discovery HD balík
ŠPORTOVÝ Balík PLUS
0,99 €
1,99 €
2,99 €
Discovery World, Discovery Science,
Discovery Travel & Living,
Discovery Investigation
Discovery World, Discovery Science,
Discovery Travel & Living, Discovery
Investigation, Discovery HD Europe
Sport 2 CZE, Sport 5,
Fishing and hunting,
Extreme Sports Channel, Hustler TV
FILMOVÝ Balík
Program
KinoBox
SuperBox
Obsah balíkov
Filmbox Extra 1, Filmbox Family, Filmbox HD.
KinoBox + Fight Box HD, FashionBox HD, DocuBox HD, Erox HD, Eroxxx HD, 360 TUNE BOX.
Mesačná platba
4,90 €
9,90 €
0,99 €
AXN Crime, Filmbox, AXN Sci-fi
Balík Flexi80PLUS
Spoločnosť ARTOS, a.s. so sídlom Belopotockého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 45559503 DIČ: 2023038963 na základe registrácie
udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu č. TKR/308 a v súlade so Zákonom SR č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len
„Zákon č. 308/2000) je oprávnená poskytovať služby retransmisie televíznych programových služieb a zmluvne splnomocnila IMAFEX spol.
s r.o. na vykonávanie všetkých úkonov spojených s touto činnosťou a Zmluvou.
2,99 €
NGW, Travel Channel, Daring!TV,
Film+, Eurosport 2
Download

Cenník - IMAFEX s.r.o.