SNAPSHOT
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 1
2011/1
2/17/2012 3:51:21 PM
SORTIMENT ROBOTOV
Paint Séria
LR Mate Séria
M-430iA Séria
M-1iA Séria
M-3iA Séria
Paint Mate Séria
R-2000iB Séria
R-1000iA Séria
M-10iA
Arc Mate 100iC Séria
M-2000iA Séria
M-20iA
Arc Mate 120iC Séria
M-410iB Séria
M-900iA Séria
M-710iC Séria
M-420iA Séria
M-2000iA Séria
Informácie poskytnuté v tomto prospekte sa možu zmeniť. Príjemca informácií by sa nemal spoliehať na údaje v tomto prospekte, s výjnimkou prípadu kedy boli údaje vyslovene potvrdené spoločnosťou FANUC Robotics.FANUC Robotics si vyhradzuje právo na zmenu poskytnutých údajov.
Obrázky nie sú zobrazené v skutočných rozmeroch.
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 2
2/17/2012 3:51:22 PM
RIADIACI SYSTÉM R-30iA
FA NUC R OB OT IC S R IADIACI SYST ÉM R-30iA PO UŽÍVA VYS P E LÚ TE C H NOLÓGIU ZABALE NÚ D O
OV ERE N É H O, S P O Ľ A H L IVÉHO A EFEK T ÍVNEHO DESIG NU. P ROC E S NÉ S C H OP NOS TI A OTVORE NÁ
A RCHIT E K T Ú R A P O S K Y T UJ E INT EL IG ENCIU K ZL EPŠENIU AP LIKAČ NÉ H O A P OH YBOVÉ H O VÝKONU
PRI ZJ E D N O D U Š E N Í IN T EG R ÁCIE SYST ÉMU. R IADIACI SY S TÉ M R-30iA
O BSA H UJ E JE D IN E Č N Ý KO NCEPT FANUC R O BOT ICS “PLU G-IN OP C IÍ”,
PO SKY T UJ Ú C I F L E X IBIL IT U PR E KO NFIG UR ÁCIU ŠP E C IF IC KÝC H
A PL I K ÁC IÍ, P R IČ OM Z ACHOVÁVA J EDNOT NÝ SYST ÉM PRE VŠ E TKÝC H
UŽ Í VAT E ĽOV.
Riadiaci systém R-30iA ponúka zlepšenú kontrolu vibrácií, ktorá značne redukuje čas
akcelerácie a deakcelerácie, čo vedie k zníženiu času cyklu. Riadiaci systém obsahuje
INTEGROVANÝ 2D VISION SYSTÉM pre urýchlenie inštalácie aplikácií s rozpoznávaním
obrazu. Tento systém sa dá jednoducho rozšíriť na 3D Vision systém:
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 3
•
•
•
•
2D VISION SHIFT
2D VISUAL LINE TRACKING
3DL VISION
3DL VISION BIN PICKING
2/17/2012 3:51:24 PM
Model Robota
M-1iA
M-3iA
LR Mate
M-1iA/0.5S
Riadiaca
jednotka
R-1000iA
R-2000iB
J2
J3
J4
J5
J6
J1
J2
J3
0.5
± 0.02
20
6
0.5
± 0.02
23
R-30iA
R-30iA Mate
“Open Air”
4
6
± 0.1
160
6
6
± 0.1
175
200iC
6
5
± 0.02
27
704
340/360
200
200iC/5H
5
5
± 0.02
26
704
340/360
200
200iC/5H (High speed)
5
5
± 0.02
26
704
340/360
6
5
± 0.02
27
704
6
5
± 0.02
27
704
200iC/5F (2nd food)
5
5
± 0.02
26
711
340/360
200
388
380
720
—
350
350
200iC/5L, 200iC/5LC
6
5
± 0.03
29
892
340/360
230
373
380
240
720
270
270
6
10
± 0.08
130
1420
340/360
250
445
380
380
720
210
190
6
6
± 0.1
135
1632
340/360
250
447
380
380
720
210
190
6
10
± 0.05
130
1098
340/360
250
340
380
380
720
220
6
20
± 0.08
250
1811
340/370
260
458
400
360
900
6
10
± 0.1
250
2009
340/370
260
460
400
360
900
M-3iA/6S
M-3iA/6A
200iC/5C
R-30iA Mate
R-30iA Mate
“Open Air”
10iA/6L
R-30iA
R-30iA Mate
10iA/10S
M-710iC
J1
Maximálna rýchlosť pohybu [˚/s]
4
10iA
M-20iA
Rozsah pohybu [˚]
R-30iA Mate
“Open Air”
M-1iA/0.5A
200iC/5WP
M-10iA
Počet
Max. nosnosť
Hmotnosť
Opakovateľnosť
riadených na zápästí
manipulátoru Dosah [mm]
[mm]
osí
[kg]
[kg]
20iA
10L
R-30iA
R-30iA Mate
průměr 280 mm, výška 100 mm
J4
J5
J6
720
—
—
—
—
—
3000
—
—
720
300
720
—
—
—
1440
1440
1440
J4 Moment
[Nm]/
Zotrvačnosť
[kgm2]
J5 Moment
[Nm]/
Zotrvačnosť
[kgm2]
J6 Moment
[Nm]/
Zotrvačnosť
[kgm2]
Vztahuje se k diagramu zatížení zápěstí
IP20
Vztahuje se k diagramu zatížení zápěstí
IP67
720
—
—
—
—
—
4000
—
—
720
300
720
—
—
—
2000
2000
2000
388
380
240
720
350
350
400
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
388
240
720
—
350
350
400
450
720
—
11.9/0.3
6.7/0.1
—
200
388
240
720
—
350
350
400
450
1200
—
11.9/0.3
4.0/0.036
—
340/360
200
388
380
240
720
350
350
400
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
340/360
200
388
380
240
720
350
350
400
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
400
450
1200
—
11.9/0.3
4.0/0.036
—
270
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
210
400
400
600
21.6/0.63
21.6/0.63
9.8/0.15
210
400
400
600
15.7/0.63
10.1/0.38
5.9/0.061
230
270
410
410
610/720
22/0.63
22/0.63
9.8/0.15
195
175
180
360
360
550
44/1.0
44/1.0
22/0.28
195
175
180
400
400
600
22/0.63
22/0.63
9.8/0.15
127/11
průměr 1350 mm, výška 500 mm
50
6
50
± 0.07
560
2050
360
225
440
720
250
720
175
175
175
250
250
355
206/28
206/28
50E
6
50
± 0.07
560
2050
360
225
440
720
380
720
175
175
175
250
240
355
206/28
176/10.8
98/3.3
6
50
± 0.07
545
1360
360
169
376
720
250
720
175
175
175
250
250
355
206/28
206/28
127/11
70
6
70
± 0.07
560
2050
360
225
440
720
250
720
160
120
120
225
225
225
294/28
294/28
147/11
20L
6
20
± 0.15
540
3110
360
225
432
400
280
900
175
175
180
350
360
600
39.2/0.88
39.2/0.88
19.6/0.25
50S
80F
100F
R-30iA
R-30iA
6
80
± 0.2
620
2230
360
245
360
720
250
720
170
140
160
230
230
350
380/30
380/30
200/20
6
100
± 0.2
665
2230
360
245
360
380
280
720
130
110
120
170
170
250
690/57
690/57
260/32
100H
5
100
± 0.2
1150
2655
360
136
362
250
720
—
130
130
130
170
360
—
441/39.2
245/15.7
—
125L
6
125
± 0.2
1190
3005
360
136
353
720
250
720
110
110
110
170
170
260
588/58.8
588/58.8
343/22.5
150U
6
150
± 0.2
1070
2655
360
136
362
720
250
720
110
85
110
150
150
220
833/78.4
833/78.4
421/40.2
165F
6
165
± 0.2
1170
2655
360
136
362
720
250
720
110
110
110
150
150
220
921/78.4
921/78.4
461/40.2
165R
6
165
± 0.3
1480
3095
360
185
365
720
250
720
110
100
110
150
150
220
921/78.4
921/78.4
461/40.2
170CF
6
170
± 0.15
800
1520
360
190
332
720
250
720
110
110
110
150
150
220
921/78.4
921/78.4
461/40.2
6
175
± 0.3
1260
2852
360
136
356
720
250
720
95
90
95
120
120
190
1225/225
1225/225
706/196
175L
185L
R-30iA
6
185
± 0.3
1290
3060
360
136
346
720
250
720
95
85
88
120
120
190
1225/225.4
1225/225.4
706/196
200R
6
200
± 0.3
1540
3095
360
185
365
720
250
720
90
85
95
120
120
190
1333/141.1
1333/141.1
706/78.4
210F
6
210
± 0.3
1240
2655
360
136
362
720
250
720
95
90
95
120
120
190
1333/141.1—225
1333/141.1—225
706/78.4—196
250F
6
250
± 0.3
1270
2655
360
136
357
720
250
720
95
85
88
120
120
190
1382/225.4
1382/225.4
715/196
100P
6
100
± 0.3
1560
3500
360
185
365
720
250
720
110
90
110
120
120
190
980/225.4
980/225.4
706/196
165EW
6
165
± 0.3
1400
2650
360
135
208
720
250
440
105
90
105
130
130
210
1075/97.8
1075/97.8
461/40.2
200EW
6
200
± 0.3
1510
2650
360
135
208
720
250
440
90
85
90
110
110
155
1411/136.8
1411/136.8
686/58.8
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 4
Trieda krytia
IP67
Rameno IP54 štd.
(voliteľne IP55)
zápästie a rameno
J3 v IP67
Rameno IP54 štd. (voliteľne
IP55) zápästie a rameno
J3 v IP67
Rameno IP54 štd.
(voliteľne IP67)
zápästie a rameno
J3 v IP67
Zápästie a rameno J3 v
IP67. zvyšok IP54. IP66
štandard pre pohyblivé diely
Zápästie a rameno
J3 v IP67. zvyšok IP54.
IP66 štandard pre
pohyblivé diely
2/17/2012 3:51:25 PM
Model Robota
Top Mount
Roboty
J1
J2
J3
J4
J5
J6
27
704
340/360
200
388
380
240
720
350
350
400
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
± 0.03
29
892
340/360
230
373
380
240
720
270
270
270
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
100iC / 100iCe
6
10
± 0.08
130
1420
340/360
250
445
380
380
720
210
190
210
400
400
600
22/0.63
22
9.8/0.15
100iC/6L / 100iCe/6L
6
6
± 0.1
135
1632
340/360
250
447
380
380
720
210
190
210
400
400
600
15.7/0.63
10.1/0.38
5.9/0.061
R-30iA
R-30iA Mate
6
10
± 0.05
130
1098
340/360
250
340
380
380
720
220
230
270
410
410
610/720
22/0.63
22/0.63
9.8/0.15
120iC
6
20
± 0.08
250
1811
340/370
260
458
400
360
900
195
175
180
360
360
550
44/1.04
44/1.04
22/0.28
120iC/10L
6
10
± 0.1
250
2009
340/370
260
460
400
360
900
195
175
180
400
400
600
22/0.63
22/0.63
9.8/0.15
M-420iA
4
40
± 0.5
620
1855
320
115
100
540
—
—
180
200
200
350
—
—
98/2.5
—
—
M-421iA
2
50
± 0.5
520
1855
115
100
—
—
—
—
200
200
—
—
—
—
—
—
—
4
40
± 0.5
620
1855
320
115
100
540
—
—
180
200
200
350
—
—
98/2.5
—
—
4
30
± 0.5
630
1855
320
115
100
540
—
—
180
200
200
720
—
—
68/2.5
160/ 300
4
160/300
± 0.5
1940
3143
360
144
136
540
—
—
130/85
130/90
—
—
—/78.48/—/137.34
—
—
140H
5
140
± 0.2
1200
2850
360
155
112
20
720
—
140
115
135
135
420
—
—/147
—/53
—
4
450
± 0.5
2430
3130
360
145
135
540
—
—
70
70
70
180
—
—
—/196—294
—
—
4
700
± 0.5
2700
3143
360
144
136
540
—
—
60
60
60
120
—
—
/490
—
—
715.4/225.4
M-420iA (2nd food)
R-30iA
450
R-30iA
135/100 300/190
150P
6
150
± 0.3
1860
3507
360
180
180
720
250
720
110
95
95
120
120
200
1666/316.6
1666/316.6
200P
6
200
± 0.3
2670
3507
360
180
180
720
230
720
110
95
95
95
95
165
2200/413.2
2200/413.2
715/392
260L
6
260
± 0.3
1800
3100
360
150
211
720
250
720
100
105
95
120
120
200
1666/188—313
1666/188—313
715/118—225
6
350
± 0.3
1720
2650
360
150
223
720
250
720
100
95
95
105
105
170
1960/235—392
1960/235—392
891.8/157—352
400L
6
400
± 0.5
3150
3625
360
154
160
720
244
720
80
80
80
100
100
160
2744/510
2744/510
1726/320
600
6
600
± 0.3
2800
2832
360
154
160
720
244
720
80
80
80
100
100
160
3381/510
3381/510
1726/320
600 (700 kg SW)
6
700
± 0.3
2800
2832
360
154
160
720
244
720
80
80
80
100
100
160
3381/1098
3381/1098
1726/444
6
900
± 0.5
9600
4683
330
160
165
720
240
720
45
30
30
50
50
70
14700/2989
14700/2989
4900/2195
6
1200/1350
± 0.3
8600
3734
330
160
165
720
240
720
45
30/25
30
50
50
70
14700/2989
14700/2989
4900/2195
350
900L
1200 (1350 kg SW)
M-430iA/4FH
M-430iA/2PH
F-200iB
R-30iA
R-30iA
R-30iA
R-30iA
M-16iB/10LT
Arc Mate 120iB/10LT
M-20iA/20T
Arc Mate 120iC/20T
M-710iC/50T
R-30iA
IP54
Zápästie a rameno
J3 v IP67. zvyšok IP54.
IP66 štandard pre
pohyblivé diely
Zápästie a rameno J3
v IP67. zvyšok IP54. IP66
štandard pre pohyblivé
diely
± 0.5
55
900
360
230
383
300
540
—
300
320
320
360
2000
—
3.5/0.064
0/0.01
—
± 0.5
57
900
360
230
383
380
300
540
300
320
320
500
500
1700
3.5/0.032
3.5/0.032
1.5/0.005
6
100
± 0.1
190
1040
588/36
—
—
IP54
Rameno IP54 štd.
(voliteľne IP55) zápästie
a rameno J3 v IP67
6
10
± 0.1
135
1735
6
20
± 0.08
185
1662
± 0.07
410
1900
70
± 0.07
410
1900
R-2000iB/200T
6
200
± 0.3
1100
2207
Rozstup,náklon a otáčanie je variabilné a závisí na pozícii upínacej dosky v pracovnom priestore
300
608
400
280
900
300
586
400
360
900
261
491
720
250
720
261
491
720
250
720
245
406
720
250
720
horizontálne: 1500 mm/s
vertikálne: 300 mm/s
IP67
165
175
350
340
520
22/0.63
22/0.63
9.8/0.15
175
180
360
360
550
44/1.04
44/1.04
22/0.28
175
175
250
250
355
206/28
206/28
127/11
120
120
225
225
225
294/28
294/28
147/11
Rameno IP54 štd.
(voliteľne IP67) zápästie
a rameno J3 v IP67
70
90
110
110
155
1274/117.6
1274/117.6
686/58.8
Zápästie a rameno J3 v
IP67. zvyšok IP54
Plne utesnený mechanizmus
Prečisťovaný suchým vzduchom Certifikácia ATEX pre
explozívne prostredie .
CE EX. II 2G EEx p ib c IIB T4.
6
7.5
± 0.2
249
1360
275
270
294
1080
1080
1080
160
160
160
460
480
600
—
—
—
6
10
± 0.2
495
2000
320
280
314
1080
1080
1080
160
160
160
375
430
545
—
—
—
P-250iA/15
6
15
± 0.2
520
2800
320
280
330
1080
1080
1080
160
160
160
375
430
545
—
—
—
PaintMate 200iA
6
5
± 0.02
35
704
340/360
200
388
380
240
720
350
350
400
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
6
5
± 0.03
37
892
340/360
230
373
380
240
720
270
270
270
450
450
720
11.9/0.3
11.9/0.3
6.7/0.1
R-30iA Mate
IP54
4
50
PaintMate 200iA/5L
IP54
2
6
R-30iA
IP67
5
6
P-250iA/10S
Trieda krytia
6
M-710iC/70T
P-50iA
Paint
Seria
J6
V závislosti na
špecifikácii koľaje
F-200iB
J5
V závislosti na
špecifikácii koľaje
M-430iA
J4
J6 Moment
[Nm]/
Zotrvačnosť
[kgm2]
± 0.02
700
M-2000iA
J3
J5 Moment
[Nm]/
Zotrvačnosť
[kgm2]
5
R-30iA Mate
M-420iA (High Speed wrist)
M-900iA
J2
Maximálna rýchlosť pohybu [˚/s]
5
100iC/10S
M-410iB
J1
J4 Moment
[Nm]/
Zotrvačnosť
[kgm2]
Rozsah pohybu [˚]
6
50iC/5L
M-420iA
Počet
Max. nosnosť
Hmotnosť
Opakovateľnosť
riadených na zápästí
manipulátoru Dosah [mm]
[mm]
osí
[kg]
[kg]
6
50iC
Arc Mate
Riadiaca
jednotka
Certifikácia ATEX,
cat II 2G + 2D
modified 14. Nov 2011 Snapshot_rev_09_2011
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 5
2/17/2012 3:51:26 PM
SOFTVÉROVÉ &
HARDVÉROVÉ
ROBOGUIDE
OPCIE
INTELIGENTNÉ ROBOTICKÉ
TECHNOLÓGIE
Pomocou FANUC iRVision je možné
automatizovat „odbornejšie úlohy“ pri
balení a výrobe. Rozpoznávanie objektov
pomocou kamery maximalizuje presnost a
prevádzkyschopnost a zároven šetrí náklady.
K dispozícii je 2D a 3D detekcia, kontrola
kvality, vizuálne sledovanie dopravníku.
Roboty FANUC spolu s FANUC senzorom
sily môžu autovatizovat mechanickú a
elektrickú montáž, odhrotovanie a brúsiace
aplikácie.
R O B O G U I D E J E N Á S T R OJ P R E A N I M ÁC I U R O B OT I C K É H O SY S T É M U ,
Š P E C I Á L N E V Y V I N U T Ý P R E N ÁV R H A Ú D R Ž B U R O B OT I C K ÝC H
SY S T É M OV. J E M O Ž N É H O H O P O U Ž Í VAŤ N I E L E N V K A N C E L Á R I I A L E
A J P R I A M O V P R E VÁ D Z K E . O B S A H UJ E I N T E G R OVA N Ý V I R T U Á L N Y
T E AC H P E N DA N T K TO R Ý V Y Z E R Á A OV L Á DA S A A KO S K U TO Č N Ý
T E AC H P E N DA N T.
FANUC PONÚKA ŠIROKÚ RADU
ŠPECIFICKÝCH SOFTVÉROVÝCH
VOLIEB, AKO NAPRÍKLAD:
1. Collision Guard
4. Soft Float
8. Ethernet IP
2. DCS Position / Speed
Check
5. Coordinated Motion
Package
9. Line Tracking
3. Collision Skip / Touch
Skip
6. Multi Robot Control
10. Singularity
Avoidance
7. Integrated PMC
11. Remote TCP
• ROBOGUIDE sa zameriava na
overenie operácií robota. Ako príklad
je možné overiť interferencie medzi
robotom a ostatnými objektmi,
skontrolovať
rozličné
operácie
pomocou animovanej simulácie alebo
dokonca monitorovať robot pomocou
animovaného zobrazenia.
• Predajcovia a aplikační inžinieri
môžu importovať jednotlivé CAD
modely súčiastok, strojov, nástrojov a
pracovných buniek. Veľmi jednoducho
je možné simulovať funkčnosť a
výkon robotického systém a zároveň
vyhodnotiť čas cyklu a dosah.
POLOHOVADLÁ FANUC PRE
ZVÁRANIE
Ideálnymi spolocníkmi pre FANUC roboty
sú rýchle, presné a robustné polohovadlá
FANUC zabezpecujúce najlepšiu výslednú
kvalitu. Vybavené s jednou alebo 2-osami,
rýchlo sa inštalujú, šetria náklady a
poskytujú vynikajúcu dobu prevádzky
systému.
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 6
2/17/2012 3:51:42 PM
ZÁKAZNÍCKA PODPORA PO PREDAJI
R O B Í M E V Ý KO N N É R O B OT Y E Š T E
V Ý KO N N E J Š Í M I !
Vitajte v žltom svete: FANUC je svetovou jednotkou na poli priemyselnej
automatizácie a robotickej technológie. Ponúka najširší sortiment
produktov pre priemysel, vrátane robotov s jedinečne vysokou úrovňou
spoľahlivosti. Dosiahli sme to vďaka tomu, že všetky hlavné komponenty
sú 100% navrhnuté a vyrobené spoločnosťou FANUC: skutočne unikátny
prípad v priemysle ktorého výsledkom je trvalo vynikajúca kvalita ktorá teší
spokojných zákazníkov po celom svete. S dostupnosťou na úrovni 99,99%,
sú roboty FANUC najspoľahlivejšie na svete. Aby sme ich udržali v tejto
kondícii, ponúkame prvotriedne služby a podporu pri preventívnej údržbe
ale aj rýchlom servisnom zásahu na mieste - 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
po celej Európe.
KP
OOL
ING · TRA
IN
IN
• PREVENTÍVNA ÚDRŽBA – PREDĹŽENIE ŽIVOTNOSTI VAŠICH
G
·P
·S
I CS
OF
T WA
D I AG N O S T
RE OPTIO
OT E
NS
EM
·S
OC
·R
T
FANUC Robotics ponúka široký rozsah modulov Zákazníckej Podpory po
predaji, napr.:
FANUC ROBOTOV!
• VZDIALENÁ DIAGNOSTIKA – RÝCHLA. BEZPEČNÁ. ÚČINNÁ.
• ŠKOLENIE – ZLEPŠENIE VAŠICH SCHOPNOSTÍ.
• STOCK POOLING & NÁHRADNÉ DIELY – VŠETKO VŽDY PRIAMO
PRI RUKE.
RE
VE
NTI
VE MAINTEN
AN
CE
• SOFTVÉROVÉ OPCIE – PRE POKROČILÚ INTELIGENCIU.
DÔVERUJTE SVETOVÉMU LEADEROVI.
DÔVERUJTE NÁM.
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 7
2/17/2012 3:51:47 PM
ALL YOU NEED
F A N U C
SNAPSHOT_rev_2011_01.indd 8
–
Č . 1
FANUC Robotics Benelux
Tel.: +32-15-207-157
www.fanucrobotics.be
FANUC Robotics France
Tel.: +33-1-69-89-7000
www.fanucrobotics.fr
FANUC Robotics Magyarország Kft.
Tel.: +36-23-507-400
www.fanucrobotics.hu
OOO FANUC Robotics Russia
Tel.: +7-495-665-00-58
www.fanucrobotics.ru
FANUC Robotics Czech s.r.o.
Tel.: +420-234-072-900
www.fanucrobotics.cz
FANUC Robotics Ibérica S. L.
Tel.: 902 13 35 35
www.fanucrobotics.es
FANUC Robotics Nordic AB
Tel.: +46-8-058-0740
www. fanucrobotics.se
FANUC Robotics Schweiz
Tel.: +41-32-344-46-46
www.fanucrobotics.ch
FANUC Robotics Deutschland GmbH
Tel.: +49-7158-9873-0
www.fanucrobotics.de
FANUC Robotics Italia S. r. l.
Tel.: +39-02-9345-601
www.fanucrobotics.it
FANUC Robotics Polska
Tel.: +48-71-77-66-16-0
www.fanucrobotics.pl
FANUC Robotics (UK) Ltd
Tel.: +44-2476-63-96-69
www.fanucrobotics.co.uk
V
P R I E M Y S E L N E J
A U T O M A T I Z Á C I I
A
R O B O T I K E
2/17/2012 3:51:51 PM
Download

Stiahnuť špecifikácie