Where
Ecology meets
Economy
Sustainable
Office Building
15.858 m²
2011
2012
TOTAL RENT AREA
CONSTRUCTION START
END OF CONSTRUCTION BUILDING A
CELKOVÁ PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA
ZAČIATOK VÝSTAVBY
UKONČENIE VÝSTAVBY BUDOVA A
FLOOR AREA FOR RENT
PRENAJÍMATEĽNÁ PLOCHA PODLAŽIA
150 - 1.000 m²
SLOVAKIA > KOŠICE > MAGNEZITÁRSKA STREET >
5.286 m²
363
34
6
2
EACH BUILDING A, B, C
GARAGE PARKING PLACES
OUTDOOR PARKING PLACES
ABOVE GROUND FLOORS
UNDERGROUND FLOORS
KAŽDÁ BUDOVA A, B, C
PARKOVACIE MIESTA V GARÁŽI
PARKOVACIE MIESTA VONKU
NADZEMNÉ PODLAŽIA
PODZEMNÉ PODLAŽIA
ECOLOGIC
AND SUSTAINABLE
BUILDING CONCEPT
ongoing pre-certification
according to DGNB*
HEALTHY WORKSPACE
thermal comfort with active concrete core
LOW OPERATING COSTS
low utility costs
EKOLOGICKÁ A TRVALO
UDRŽATEĽNÁ BUDOVA
prebieha predcertifikácia projektu podľa DGNB*
ZDRAVÉ PRACOVNÉ
PROSTREDIE
tepelná pohoda pomocou
aktívneho betónového jadra
NÍZKE PREVÁDZKOVÉ
NÁKLADY
nízke náklady
na energie
Health
friendly
workspace
Pracovné
prostredie, za
ktoré sa Vám
zdravie odvďačí
*DGNB - Das Deutsche Gütesiegel
Nachhaltiges Bauen / The German
Sustainable Building
Certification
ABOUT SLOVAKIA AND KOŠICE / O SLOVENSKU A KOŠICIACH
KOŠICE
INTERNATIONAL
AIRPORT
Slovakia - perfect place for business
Slovensko - perfektné miesto na podnikanie
MEDZINÁRODNÉ
LETISKO KOŠICE
SLOVAKIA
PL
CZ
Brno
Žilina
Poprad
Zvolen
Trnava
Banská
Bystrica
Prešov
Košice
UA
Nitra
30 k m
Wien
Miskolc
Bratislava
AT
80 k m
Budapest
HU
250 km
SLOVAKIA:
The highest economic growth in the CEE Region
SLOVENSKO:
EURO – official currency since 2009
Najvyšší ekonomický rast v regióne CEE
19 % flat tax and no tax on dividends
EURO – oficiálna mena od roku 2009
Low cost qualified labour available
19 % jednotná daň a 0 % daň z dividend
Member of the European Union, NATO, OECD
Dostatok lacnej kvalifikovanej pracovnej sily
and Schengen Area
Člen Európskej únie, NATO, OECD a Schengen
Best position in the CEE
Najlepšia pozícia v CEE
(„Doing Business Report 2010“ – World Bank,
Rating A+ stable outlook – Fitch 05/2010)
(„Doing Business Report 2010“ – Svetová banka,
Rating A+ stabilný výhľad – Fitch 05/2010)
Košice - city with a big future
Košice - mesto s veľkou budúcnosťou
AVERAGE AGE 35 YEARS, 30‐THOUSAND STUDENTS, COMMAND OF ENGLISH,
BIGGER SELECTION OF QUALIFIED LABOUR COMPARED TO BRATISLAVA.
PRIEMERNÝ VEK 35 ROKOV, 30‐TISÍC ŠTUDENTOV, ZNALOSŤ ANGLIČTINY, VÄČŠÍ VÝBER
KVALIFIKOVANEJ PRACOVNEJ SILY OPROTI BRATISLAVE.
Second largest city in Slovakia (240.000 inhabitants)
Close to the city of Prešov (35 km, 93.000 inhabitants)
High quality infrastructure (international airport, highway, wide-gauge rail track from Russia)
600 Established Companies with foreign capital (US Steel, Siemens, Ford, T System, AT&T,...)
European capital of Culture 2013
Druhé najväčšie mesto na Slovensku (240.000 obyvateľov)
Blízke mesto Prešov (35 km, 93.000 obyvateľov)
Solídna infraštruktúra (medzinárodné letisko, diaľnica, širokorozchodná železnica z Ruska)
Etablovaných 600 spoločností so zahraničným kapitálom (US Steel, Siemens, Ford, T System, AT&T,...)
Európske hlavné mesto kultúry 2013
STUDIES / ŠTÚDIE:
City with the second largest expected GDP growth in the CEE Region – in the years 2009 - 2019 (as much as 63%, more than 6 % annually)
– study Experian 12/2009
Foremost place in Europe for information – technology investments in a „Low Cost Location“ for manufacturing plants
– study CoreNet Global 2008
Druhé mesto s očakávaným najväčším rastom HDP v regióne CEE – v rokoch 2009 -2019 (až 63%, viac ako 6 % ročne)
– štúdia Experian 12/2009
Popredné miesto v Európe pre informačno – technologické investície a „Low Cost Location“ pre výrobné závody
– štúdia CoreNet Global 2008
LOCALITY / LOKALITA
Ideal location, access and visibility
Ideálna poloha, dostupnosť a viditeľnosť
Prešov
Krakow (PL)
Right on the main highway exit to Košice from Prešov
D1
Prospective location, one of the most supported development areas in Košice
Poprad
Excellent visibility
(UA)
Easy and trouble-free access by car and public transport
New shopping centers in the surrounding area
Centrum
Košice
Priamo na hlavnom diaľničnom vjazde do Košíc od Prešova
Perspektívna lokalita, jedna z najviac podporovaných rozvojových lokalít v Košiciach
Výborná viditeľnosť
Ľahký a bezproblémový prístup autom a verejnou dopravou
Nové nákupné centrá v blízkosti
Rožňava
Trebišov
Miskolc,
Budapest (HU)
PUBLIC TRANSPORTATION
VEREJNÁ DOPRAVA
Bus stop Tesco Džungľa – EcoPoint approx. 300 m
zastávka Tesco Džungľa – EcoPoint cca. 300 m
Bus stop Dopravná – EcoPoint approx. 100 m
zastávka Dopravná – EcoPoint cca. 100 m
7 BUS LINES
2 TROLLEYBUS LINES
FUTURE TRAM LINE ‐ TRAM STOP IN FRONT OF THE BUILDING
7 AUTOBUSOVÝCH LINIEK
2 TROLEJBUSOVÉ LINKY
BUDÚCA TRASA ELEKTRIČKY ‐ ZASTÁVKA BUDE PRIAMO PRED BUDOVOU
AIRPORT
RAILWAY AND BUS STATION
ŽELEZNIČNÁ A AUTOBUSOVÁ STANICA
5min
CITY CENTER
CENTRUM
NÁKUPNÉ CENTRUM
20min
PREŠOV
2min
Hlinkov
a
árska
ov
sk
ác
es
ta
Magnezit
eš
17min
7min
SHOPPING CENTER
Pr
Distances to EcoPoint by car / Vzdialenosti autom od EcoPointu:
LETISKO
FUTURE TRAM LINE
BUDÚCA TRASA ELEKTRIČKY
PROJECT / PROJEKT
Ecology and technology in harmony
Ekológia a technológia v harmónii
Active concrete core in the ceiling
Aktívne betónové jadro v strope
70%
Cooling
Chlad
Heat
Teplo
LOWER HEATING AND COOLING COSTS
NIŽŠIE NÁKLADY NA KÚRENIE A CHLADENIE
Heating and cooling using activation of the concrete core in ceilings, using
heat pumps will provide environmental comfort without air-conditioning
Heat pump
Energy pilots
Kúrenie a chladenie pomocou aktivácie betónového jadra v stropoch
Energetické pilóty
s využitím tepelných čerpadiel zabezpečí tepelnú pohodu bez klimatizácie
Tepelné čerpadlo
ACTIVE CONCRETE CORE SCHEME
SCHÉMA AKTÍVNEHO BETÓNOVÉHO JADRA
Concept of an ecological and sustainable building
koncepcia ekologickej a trvalo udržateľnej budovy
Low operating costs and low utility costs
nízke prevádzkové náklady a nízke náklady na energie
Efficient and ecological building operation - facility
efektívne a ekologické prevádzkovanie budovy - facility
management – international company
management – medzinárodná spoločnosť
flexibility of premises (for small companies as well as for open offices)
flexibilita priestorov (pre malé firmy ale aj veľkokapacitné kancelárie)
STANDARD EQUIPMENT / ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE
Timeless concept
of healthy working
environment
Nadčasová koncepcia zdravého
pracovného prostredia
Cooling and heating provided
through the system of active
concrete cores in ceilings
Possibility of natural airing
through opening windows
Možnosť prirodzeného vetrania
pomocou otváravých okien
Chladenie a kúrenie systémom
aktívneho betónového jadra v stropoch
SERVICES
Elegant reception with one security point in the building
Unlimited access to the building
24-hour security service, 7 days a week
Technical maintenance, cleaning services
Sufficient number of parking places in the underground garage
(1 space per 40 m² of office area)
Clear height of offices 3,0 m
SLUŽBY
Svetlá výška kancelárií 3,0 m
Double flooring, antistatic carpets
Elegantná recepcia s jedným bezpečnostným stanoviskom v budove
Dvojitá podlaha, antistatické podlahové koberce
Časovo neobmedzený vstup do budovy
24 hodinová strážna služba 7 dní v týždni
Technická údržba, upratovacia a čistiaca služba
Dostatočný počet parkovacích miest v podzemnej garáži
(1 miesto na 40m² kancelárskej plochy)
Access to the parking lot and all floors is protected
by a security card system
Prístup na parkovisko a jednotlivé poschodia je chránený systémom
bezpečnostných kariet
Elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia
Fire and evacuation radio
Požiarny a evakuačný rozhlas
Air ventilation system in all office
provides fresh, thermally treated air
Vzduchotechnika vo všetkých administratívnych
priestoroch zabezpečuje čerstvý, vopred tepelne
upravený vzduch
Building connected to public
data and telecommunication
networks
Video monitoring system for building protection
Video monitorovací systém ochrany objektu
Pripojenie budovy na verejné dátové
a telekomunikačné siete
Adequate natural light
High-speed elevators
Dostatok prirodzeného svetla
Vysokorýchlostné výt’ahy
FLOOR PLANS / DISPOZIČNÉ RIEŠENIA
Floor plan - open office
Dispozičné riešenie - veľkoplošná kancelária
UNIVERSALLY RENTABLE OFFICE PREMISES WITH FLOOR AREA OF UP TO 1,000 M2
OFFERS THE POSSIBILITY OF VARIABLE DIVISION BASED ON CLIENTS’ EXPECTATIONS.
UNIVERZÁLNE PRENAJÍMATEĽNÉ KANCELÁRSKE PRIESTORY S ROZLOHOU PODLAŽIA DO 1000 M2
PONÚKAJÚ MOŽNOSŤ VARIABILNÉHO DELENIA PODĽA PREDSTAVY KLIENTA.
OPEN OFFICE
VEĽKOPLOŠNÁ KANCELÁRIA
1.000 m²
FLOOR PLANS / DISPOZIČNÉ RIEŠENIA
Floor plan - cell offices
Dispozičné riešenie - bunkové kancelárie
243 m²
360 m²
243 m²
154 m²
POSSIBILITY TO RENT A SEPARATE OFFICE
WITH THE AREA STARTING FROM 150 M² WITH
A SEPARATE KITCHENETTE AND TOILETS
MOŽNOSŤ PRENAJATIA SAMOSTATNÉHO
POSSIBLE
CONFIGURATION
VYBRANÉ
603 m²
PRÍKLADY
ČLENENIA
KANCELÁRSKEHO CELKU OD 150 M² S VLASTNOU
KUCHYNKOU A TOALETAMI.
PRIESTOROV
397 m²
486 m²
514 m²
243 m²
757 m²
DEVELOPER / DEVELOPER
Developer
INVESTMENT DEVELOPMENT COMPANY
BISCHOFF & COMPAGNONS PROPERTY
NETWORKS GMBH WAS SET UP IN BERLIN IN 1996
BY JÜRGEN BISCHOFF.
INVESTIČNO DEVELOPERSKÚ SPOLOČNOSŤ BISCHOFF &
COMPAGNONS PROPERTY NETWORKS GMBH V BERLÍNE ZALOŽIL
BERLIN
LENNESTRASSE
V ROKU 1996 JÜRGEN BISCHOFF.
SINCE 1996 the company has began or completed projects with a total value of
over € 1 billion and a total floor space of more than 500,000 m². Sizes of projects
vary from 2,000 m² up to 168,000 m² of floor area. Bischoff & Compagnons mainly
specialises in office and hotel projects.
BUDAPEST
Currently, the company has branch offices in Berlin, Vienna, Budapest and
DEXAGON
Bratislava.
Počas svojej existencie spoločnosť ukončila alebo v súčasnosti začala s prípravou
projektov v celkovom objeme nad 1 miliardu € s celkovou podlahovou plochou
nad 500.000 m². Veľkosť projektov sa pohybuje od 2.000 m² až po 168.000 m²
podlahovej plochy. Hlavnou špecializáciou sú kancelárske a hotelové projekty.
BRATISLAVA
V súčasnosti má spoločnosť pobočky v Berlíne, Viedni, Budapešti a v Bratislave.
EUROPEUM
www.bischoffcpn.com
Contact / Kontakt:
Bischoff et Compagnons Property Networks Slovakia, s.r.o.
Bajkalská 30, 821 05 Bratislava, Slovakia
Mr. Rastislav Badalík
Tel: +421 2 5363 3417, Mob: +421 948 000 938
E-mail: [email protected]ffcpn.com
Object owner / Vlastník objektu: EcoPoint, s.r.o.
www.ecopoint.sk
Any data and all illustrations in this brochure correspond to the status of the building in
09/2010 and serve only for information purposes and do not represent any binding offer.
Všetky údaje a ilustrácie v tejto brožúre zodpovedajú stavu projektu v 09/2010 a majú
len nezáväzný informatívny charakter.
This brochure was printed on ecological CO2 neutral recycled paper.
Táto brožúra bola vytlačená na ekologickom CO2 neutrálnom recyklovanom papieri.
DESIGN BY +421 STUDIO | www.plus421.com
www.ecopoint.sk
Where
Ecology meets
Economy
Download

Brožúra - Ecopoint Office