PRODUKTOVÝ MANUÁL
Variabilné životné poistenie
PREDSTAVUJEME VÁM ŽIVOTNÉ POISTENIE ADAM PLUS
Po veľmi úspešnom poistení Eva plus MetLife Amslico pripravilo rovnako zaujímavý produkt aj pre mužov.
Poistenie Adam plus je variabilné životné poistenie, špeciálne navrhnuté pre mužov, ktoré okrem tradičných
poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických
chorôb ako aj hospitalizácie z dôvodu týchto chorôb. Muži sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie –
na rýchle uzdravenie a nemusia si robiť starosti s prípadnou práce-neschopnosťou, zabezpečením rodiny,
zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.
Toto jedinečné poistenie pokrýva riziká, ktoré ovplyvnia život jedného z troch mužov na Slovensku.
mužov na Slovensku!
Vedeli ste, že...
1. infart myokardu je 5x častejší u mužov ako žien?
2. viac ako 7000 mužov je ročne hospitalizovaných na Slovensku na túto diagnózu?
3. najčastejšie nádorové ochorenia mužov sú rakovina prostaty a nádor pľúc?
4. rakovina semenníka je u mužov vo veku 15-35 rokov na prvom mieste zo všetkých zhubných nádorov?
Stále viac mužov víťazí nad rakovinou. Napríklad, rakovina prostaty je jeden z najľahšie liečiteľných typov
zhubných nádorov. Stačí ho len včas odhaliť. Aj keď je to skvelá správa, zdolávanie rakoviny môže byť fyzicky,
psychicky, ale aj finančne veľmi náročné.
Preto prichádzame s programom, ktorý pomôže mužom lepšie sa vysporiadať s touto situáciou a poskytne im
hotovosť v prípade stanovenia diagnózy (jednorázovú ako aj mesačnú), hotovosť v prípade hospitalizácie z
dôvodu týchto ochorení ako aj prístup k lekárskym konzultáciám. Zároveň klient získa krytie pre prípad smrti
a pre prípad úrazu pri dopravnej nehode. Bližšie informácie v časti Benefity poistenia.
Životné poistenie Adam plus
1z3
PRE KOHO?
Poistenie Adam Plus je určené mužom vo veku od 18 do 55 rokov (zjednodušený návrh na uzavretie poistenia
do 54 rokov), ktorí chcú byť krytí na riziká, ktoré najviac ohrozujú mužov v aktívnom veku za výhodnú cenu.
VÝHODY PRE KLIENTA
Životné poistenie Adam plus ponúka širokú škálu prvkov a benefitov, ktoré pomôžu klientom chrániť seba
a svojich najbližších v rôznych situáciach a zároveň využiť investičné možnosti produktu.
Poistenie Adam plus je špeciálne navrhnuté pre potreby mužov a jeho hlavnou prednosťou je
rozsah poistnej ochrany a veľká flexibilita:
• Poskytuje poistné krytie v štyroch úrovniach
1. Krytie pre prípad diagnostikovania mužskej kritickej choroby
2. Krytie pre prípad invalidity a smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode
3. Krytie pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny, teraz za výhodnejších podmienok pre mužov
4. Krytie pre prípad dožitia a navyše široký rozsah ďalších voliteľných úrazových rizík
• Jednoduché uzatvorenie poistenia (zjednodušený návrh na uzavretie poistenia)
• Zjednodušené zdravotné ocenenie (zjednodušený návrh na uzavretie poistenia)
• Prináša nové výnimočné pripoistenie Lekárskych konzultácii
• Umožňuje zároveň zabezpečiť komplexné poistné krytie aj pre deti
3
PRODUKTOVÝ MANUÁL POISTENIA ADAM PLUS
•
•
Umožňuje zvoliť spôsob zhodnotenia prostriedkov podľa preferencií klienta, vrátane garantovaného
zhodnotenia
Umožňuje meniť rozsah poistnej ochrany
CHARAKTERISTIKA – BENEFITY POISTENIA
Adam Plus je variabilné životné poistenie špeciálne navrhnuté pre mužov, ktoré poskytuje benefity
v štyroch úrovniach:
Životné poistenie Adam plus
POISTNÁ UDALOSŤ
1. Stanovenie diagnózy kritických chorôb mužov a hospitalizácia z dôvodu kritických chorôb mužov
(MD)
Zoznam kritických chorôb mužov:
A) Rakovina
– rakovina mužských pohlavných orgánov
a) malígny nádor penisu
b) malígny nádor predstojnice (prostaty)
c) malígny nádor semenníkov
d) malígny nádor nadsemennníkov a semenovodov
– malígny nádor priedušiek a pľúc
– malígny nádor žalúdka
– malígny nádor pečene a vnútropečeňových žlčových vývodov (ciest)
– malígny nádory pery, ústnej dutiny a hltana
B) Srdcový infarkt
2. Úmrtie alebo trvalá invalidita poisteného následkom úrazu pri dopravnej nehode (ADIT)
3. Úmrtie poisteného počas poistnej doby z akýchkoľvek príčin (INVMF)
4. Vznik akútneho, komplikovaného a vážneho zdravotného stavu alebo choroby u poistenej osoby v zmysle platných poistných podmienok (TM) - Lekárske konzultácie
POISTNÉ PLNENIE
• V prípade stanovenia diagnózy kritických chorôb mužov (MD)
– poisťovateľ vyplatí jednorazové odškodné podľa variantu poistnej ochrany a súčasne
– poisťovateľ vyplatí mesačnú výplatu podľa variantu poistnej ochrany po dobu 6 mesiacov
• V prípade hospitalizácie z dôvodu kritických chorôb mužov (MD)
– poisťovateľ vyplatí denné odškodné za každý deň hospitalizácie (od 1. dňa) maximálne však za 100
dní hospitalizácie podľa variantu poistnej ochrany. Poisťovateľ vyplatí dvojnásobné odškodné za každý deň hospitalizácie na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS).
Podmienkou vyplatenia poistného plnenia je, že poistenému je stanovená diagnóza po uplynutí čakacej
lehoty - 90 dní od začiatku poistenia, zároveň musí poistený zostať nažive minimálne 30 dní od dátumu
diagnostikovania ochorenia. Vyplatením poistného plnenia pripoistenie MD zaniká v plnom rozsahu.
• V prípade úmrtia poisteného následkom úrazu pri dopravnej nehode (ADIT)
– poisťovateľ vyplatí 100% dohodnutej poistnej sumy
• V prípade trvalej invalidity následkom úrazu pri dopravnej nehode (ADIT)
– poisťovateľ vyplatí % dohodnutej poistnej sumy pre trvalú invaliditu podľa Tabuľky strát.
• V prípade akútneho, komplikovaného a vážneho zdravotného stavu (TM) poisťovateľ poskytne
poistenému poistné plnenie tým, že uhradí spoločnosti WorldCare International Ltd. náklady spojené s
poskytnutím Lekárskej konzultácie
4
Pre poistenie Adam plus sú k dispozícii 2 typy Návrhov na uzavretie poistenia:
A) ZÁKLADNÝ NÁVRH na uzavretie poistenia Adam plus
B) ROZŠÍRENÝ NÁVRH na uzavretie poistenia Adam plus
A) ZÁKLADNÝ NÁVRH NA UZAVRETIE POISTENIA
Klient má na výber jeden z troch variantov poistnej ochrany , ktorý si volí v Návrhu na uzavretie poistenia
Adam plus.
TAB 1 VARIANTY POISTNEJ OCHRANY
VARIANT POISTNEJ OCHRANY
POISTNÁ OCHRANA
ADAM PLUS
SILVER
Stanovenie diagnózy (jednorazové odškodné) MD
3 000 EUR
5 000 EUR
10 000 EUR
Stanovenie diagnózy (mesačné odškodné) MD
250 EUR
300 EUR
300 EUR
Hospitalizácia (denné odškodné) MD
10 EUR
15 EUR
20 EUR
Áno
Áno
Áno
Strata života následkom úrazu pri dopravnej nehode ADIT
3 000 EUR
4 000 EUR
5 000 EUR
Trvalá invalidita následkom úrazu pri dopravnej nehode ADIT
10 000 EUR
15 000 EUR
20 000 EUR
Stata života z akéhokoľvek dôvodu INVMF
5 000 EUR
5 000 EUR
5 000 EUR
PLATINUM
POISTNÁ SUMA
VSTUPNÝ VEK POISTENÉHO
MESAČNÉ POISTNÉ V EUR
18 - 35
25 EUR
30 EUR
35 EUR
36 - 50
30 EUR
35 EUR
45 EUR
51 - 54
35 EUR
45 EUR
55 EUR
Životné poistenie Adam plus
Lekárske konzultácie v USA TM
GOLD
Jeden klient može mať len jedno pripoistenie MD, ADIT, TM!
5
PRODUKTOVÝ MANUÁL POISTENIA ADAM PLUS
ZÁKLADNÉ PARAMETRE POISTENIA
Typ poistenia
Variabilné životné poistenie INVMF + balík pripoistení pre mužov (MD+ADIT+TM)
Vstupný vek
18 – 54 rokov
Poistná suma
Poistná suma pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny (základné životné poistenie INVMF) je fixne
stanovená na 5 000 EUR - viď TAB1
Poistná suma pre jednotlivé pripoistenia balíka pre mužov (MD+ADIT+TM) v závislosti od variantu
poistnej ochrany – viď TAB1
Poistné
Poistné je možné platiť mesačne. Výška celkového mesačného poistného závisí od variantu poistnej ochrany – viď TAB1. Mesačné poistné je vrátane administratívneho poplatku.
Poistná doba
Základné životné poistenie INVMF - do 100 rokov veku poisteného
Pripoistenie MD - poistenie končí dovŕšením 60. roku veku poisteného
Pripoistenie ADIT - poistenie končí dovŕšením 75. roku veku poisteného
Pripoistenie TM - poistenie končí dovŕšením 65. roku veku poisteného
Investičné programy
Alokácia poistného je možná do investičných programov:
Dlhopisové portfólio, Vyvážené portfólio, Globálne akciové portfólio, Globálne rýchlo rastúce trhy.
Minimálne percento alokácie do jedného programu je 10%.
Súčet alokačných % sa musí rovnať 100%.
Životné poistenie Adam plus
Pripoistenia
Voliteľné pripoistenia pre Poisteného:
MD+ADIT+TM – balík pripoistení pre mužov:
MD - Poistenie pre prípad stanovenia diagnózy kritických chorôb mužov a pre prípad
hospitalizácie z dôvodu kritických chorôb mužov
ADIT- Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode a pre prípad trvalej
invalidity následkom úrazu pri dopravnej nehode
TM - Lekárske konzultácie
Pripoistenia z balíka nie je možné uzatvoriť jednotlivo.
V priebehu trvania je možné štandardne uzatvoriť, resp. zrušiť ďalšie voliteľné pripoistenia, zmeniť variant poistnej ochrany balíka pripoistení pre mužov, na základe štandardného ocenenia.
PRAVIDLÁ PRE OCENENIE RIZIKA V ZÁKLADNEJ VERZII NÁVRHU
NA UZAVRETIE POISTENIA ADAM PLUS
1. V základnej verzii je použité zjednodušené ocenenie – Vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré pozostáva
zo štyroch otázok. Ak sa navrhovaný poistený stotožní so všetkými bodmi Vyhlásenia bude mu poistenie
poskytnuté za predpokladu, že poisťovateľ neeviduje o ňom v zdravotnej dokumentácii týkajúcej sa jeho
iných návrhov také údaje, ktoré sú v rozpore s Vyhlasenim v Návrhu na uzavretie poistenia ADAM PLUS.
2. Klient môže uzatvoriť iba jedno poistenie Adam plus prostredníctvom ZÁKLADNEJ verzie Návrhu
na uzavretie poistenia Adam plus z dôvodu zjednodušeného ocenenia.
3. V ZÁKLADNEJ verzii Návrhu na uzavretie poistenia Adam plus, nie je možné poistné navyšovať v dôsledku
ocenenia rizika, preto je tento návrh určený klientom, ktorí sa s Vyhlásením o zdravotnom
stave môžu v plnej miere stotožniť.
4. V prípade, že sa navrhovaný poistený nedokáže s Vyhlásením o zdravotnom stave v plnej miere stotožniť,
je možné s ním spísať iný Návrh na uzavretie poistenia (LIFE, MetLife dôchodok), ktorý bude následne
v centrále oceneny. Balík pripoistení MD +TM +ADIT nie je možné poskytnúť ani v rozšírenej verzii
návrhu, keďže tieto pripoistenia nie je možné navýšiť v dôsledku ocenenia rizika.
5. Ak klient, ktorý chce uzatvoriť poistenie Adam plus so zjednodušeným ocenením má už u nás krytie pre
prípad smrti a toto krytie spolu s krytím v Adamovi (5000 EUR) presiahne limit na MX vyšetrenie, bude
mu krytie v Adamovi znížené formov protinávrhu na úroveň, kedy ešte nepožadujeme MX vyšetrenie.
6
Príklad1: 38 ročný klient požiada o poistenie Adam plus (krytie 5000 EUR) a je už krytý v Amslicu pre prípad smrti na 80 000
EUR, t.j. Adam mu bude vydaný s 0 – ovou poistnou sumou (formou protinávrhu)
Príklad 2: 38 ročný klient požiada o poistenie Adam plus (krytie 5000 EUR) a je už krytý v Amslicu pre prípad smrti na 78 000
EUR, t.j. Adam mu bude vydaný s 2 000-ovou poistnou sumou (formou protinávrhu)
B) ROZŠÍRENÝ NÁVRH NA UZAVRETIE POISTENIA
ZÁKLADNÉ PARAMETRE POISTENIA
Typ poistenia
Variabilné životné poistenie INVMF + balík pripoistení pre mužov (MD+ADIT+TM)
+ voliteľné pripoistenia
Vstupný vek
Poistený 16 – 55 rokov
Poistník nad 18 rokov
Poistné
Poistná doba
Investičné programy
Základné životné poistenie INVMF - do 100 rokov veku poisteného
Pripoistenie MD - poistenie končí dovŕšením 60. roku veku poisteného
Pripoistenie ADIT - poistenie končí dovŕšením 75. roku veku poisteného
Pripoistenie TM - poistenie končí dovŕšením 65. roku veku poisteného
Alokácia poistného je možná do investičných programov:
Garantovaný fond, Dlhopisové portfólio, Vyvážené portfólio, Globálne akciové portfólio, Globálne
rýchlo rastúce trhy. Minimálne percento alokácie do jedného programu je 10%.
Súčet alokačných % sa musí rovnať 100%.
Voliteľné pripoistenia pre Poisteného:
MD+ADIT+TM = balík pripoistení pre mužov:
MD - Poistenie pre prípad stanovenia diagnózy kritických chorôb mužov a pre prípad
hospitalizácie z dôvodu kritických chorôb mužov
ADIT- Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode a pre prípad trvalejinvalidity následkom úrazu pri dopravnej nehode
TM - Poistenie Lekárske konzultácie
Pripoistenia z balíka nie je možné uzatvoriť jednotlivo.
Pripoistenia
Životné poistenie Adam plus
Poistná suma
Poistná suma pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny (základné životné poistenie INVMF) je voliteľná:
min. 3 000 max. podľa Tabuliek maximálnych poistných súm,
Poistná suma pre jednotlivé pripoistenia balíka pre mužov (MD+ADIT+TM) v závislosti od variantu
poistnej ochrany – viď TAB1
Poistná suma pre voliteľné pripoistenia – podľa pravidiel platných pre jednotlivé pripoistenia
Poistné za základné životné poistenie INVMF je voliteľné, pričom minimálne poistné je min. 17 EUR
za základné životné poistenie + 8 EUR za pripoistenia (bez administratívneho poplatku);
Poistné je možné platiť ročne, polročne , štvrťročne a mesačne.
TM – Poistenie Lekárske konzultácie
ADI – Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu
ADI - Poistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu
ADI - Poistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením
H/S – Pripoistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo
choroby
H/S –A – Pripoistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie z dôvodu úrazu
BBB - Pripoistenie pre prípad zlomenín a popálenín
EM – Poistenie Extramed
CI – Poistenie Kritické choroby
PN - Poistenie dočasnej pracovnej neschopnosti
Voliteľné pripoistenia pre pripoistené deti:
ADI - Poistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu
ADI - Poistenie pre prípad trvalej invalidity následkom úrazu s progresívnym plnením
H/S – Pripoistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie z dôvodu úrazu alebo
choroby
H/S –A – Pripoistenie pre prípad chirurgického zákroku a/alebo hospitalizácie z dôvodu úrazu
BBB - Pripoistenie pre prípad zlomenín a popálenín
EM – Poistenie Extramed
TM – Poistenie Lekárske konzultácie
Voliteľné pripoistenia pre Poistníka:
W - – Pripoistenie Oslobodenie od platenia poistného
Do výpočtu poistného za W sa nezapočítava poistné za EM, H/S, H/S-A, BBB, PN, TM
V priebehu trvania je možné štandardne pripoistiť, resp. odpoistiť voliteľné pripoistenia,
alebo zmeniť poistnú sumu jednotlivých pripoistení.
Jeden klient može mať len jedno pripoistenie MD, ADIT, TM!
7
PRODUKTOVÝ MANUÁL POISTENIA ADAM PLUS
INVESTIČNÉ PROGRAMY - alokácia poistného je možná do investičných programov:
Garantovaný fond, Dlhopisové portfólio, Vyvážené portfólio, Globálne akciové portfólio, Globálne rýchlo
rastúce trhy.
Jeden klient može mať len jedno pripoistenie MD, ADIT, TM!
PRAVIDLÁ PRE OCENENIE RIZIKA V ROZŠÍRENEJ VERZII NÁVRHU
NA UZAVRETIE POISTENIA ADAM PLUS
Životné poistenie Adam plus
1. V ROZŠÍRENOM Návrhu je Vyhlásenie o zdravotnom stave rozdelené do dvoch častí. Časť A Vyhlásenia
je venovaná pripoisteniu MD pre prípad stanovenia diagnózy kritických chorôb mužov a pripoisteniam
ADIT a TM. Časť B je venovaná základnému životnému poisteniu a ďalším voliteľným pripoisteniam
(okrem balíka MD, ADIT, TM).
2. Ak sa poistený nestotožní s vyhlásením v Časti A, nie je mu možné poskytnúť balík pripoistení MD, ADIT,
TM.
3. Balík pripoistení MD, ADIT a TM nie je možné navyšovať v dôsledku ocenenia rizika, preto buď sa klient
stotožní s časťou A) Vyhlásenia o zdravotnom stave, alebo mu bude toto krytie zamietnuté.
4. V prípade, že sa klient nedokáže stotožniť s časťou A) Vyhlásenia o zdravotnom stave a krytie MD,
ADIT, TM a nemôže mu byť poskytnuté toto krytie, je možné klientovi ponúknuť ostatné pripoistenia so
štandardným zdravotným ocenením.
MOŽNÉ ZMENY PLATNÉ PRE ZÁKLADNÚ AJ ROZŠÍRENÚ VERZIU
Zmeny týkajúce sa základného životného poistenia je možné vykonávať v rovnakom rozsahu
a za rovnakých podmienok ako pri poistení LIFE:
– zvýšiť alebo znížiť poistnú sumu pre prípad smrti
– zvýšiť, resp. znížiť poistné
– zmeniť investičný program
Zmeny týkajúce sa balíka pripoistení MD, ADIT a TM:
Klient môže zmeniť variant poistnej ochrany balíka pripoistení MD, ADIT a TM – SILVER, GOLD, PLATINUM.
Ak klient požiada o vyšší variant, je potrebné, aby sa stotožnil s časťou A Vyhlásenia o zdravotnom stave.
Nie je možné si uzatvoriť, alebo zrušiť len niektoré z pripoistení, ktoré je súčasťou balíka MD, ADIT a TM.
Ostatné zmeny:
V priebehu trvania je možné štandardne uzatvoriť, alebo zrušiť voliteľné pripoistenia, alebo zmeniť poistnú
sumu jednotlivých pripoistení.
8
VZOROVÝ NÁVRH
December 2012
NÁVRH NA UZAVRETIE VARIABILNÉHO ŽIVOTNÉHO
POISTENIA ADAM PLUS
MetLife Amslico poisťovňa, a.s.
so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika,
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu BA I, Odd: Sa, Vložka č.: 918/B,
IČO: 314 020 71, DIČ: 2020855936, IČ DPH: SK2020855936
(Ďalej aj „Poisťovateľ” alebo „MetLife Amslico”)
(Ďalej iba „Návrh“)
Prosíme, vyplňte tlačeným písmom, guličkovým perom - každá oprava musí byť podpísaná
Poisteným (Poistníkom) a Finančným agentom.
MetLife Amslico je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.
Číslo poistky
Číslo návrhu
Číslo finančného agenta
3 3 3 4 4 4 1 1 1
1) ÚDAJE O NAVRHOVANOM POISTENOM:
Ako navrhovaný Poistený a Poistník podľa Časti 1) tohto Návrhu som v súlade s § 5 zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení neprofesionálnym klientom (ďalej aj „Zákon č. 186/2009 Z.z.“). V prípade, že som právnickou osobou a/alebo fyzickou
osobou – podnikateľom požadujem, aby sa so mnou zaobchádzalo pri uzavretí poistnej zmluvy ako aj počas jej trvania pri uplatňovaní pravidiel činnosti vo vzťahu ku klientom ako
s neprofesionálnym klientom.
Hrubý ročný
POISTENÝ – POISTNÍK (vstupný vek do poistenia je 18 – 54 rokov)
24 000,príjem (EUR)
NOVOTNÝ
Rodné číslo
7811030018
Dátum narodenia
Vek
3.11. 1978
Adresa trvalého pobytu
Miesto narodenia
Meno JÁN
Titul
Druh a číslo
dokladu totožnosti SC 857 406
Stav
ING.
Funkcia a popis pracovnej činnosti
02/443 71 80
Rodený
ä(1$7é
Štátna príslušnosť
%5$7,6/$9$
SR
PSČ
0,(529È%5$7,6/$9$
Obchodné meno a adresa zamestnávateľa
Tel. doma
34
821 05
6/291$)7DV35,(92=6.È%5$7,6/$9$
9('Ò&,1È.831e+22''(/(1,$±DGPLQLVWUDWtYQDSUiFD
mobil
+421900 311 311
e-mail
QRYRWQ\#VORYQDIWVN
2) VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE
1. V minulosti mi nikdy nebol diagnostikovaný žiadny typ rakoviny, nádoru alebo leukémie, infarkt, ischemická choroba srdca, ochorenie vencových ciev, atrofická gastritída, chronické ochorenie
pečene, chronická obštrukčná choroba pľúc, ani som nikdy nebol z uvedených dôvodov liečený.
2. Za posledných 5 rokov som nepodstúpil žiadne testy s pozitívnymi výsledkami na diagnostikovanie akéhokoľvek typu rakoviny.
3. Nebolo mi lekárom doporučené diagnostické vyšetrenie, hospitalizácia ani chirurgický zákrok v súvislosti s nasledovnými ochoreniami alebo v dôsledku podozrenia na nasledovné ochorenia:
rakovina, prekanceróza, akékoľvek kardiovaskulárne ochorenie alebo jeho symptómy, chronické žalúdočné ochorenie alebo jeho symptómy, chronické ochorenie pečene alebo jeho symptómy, ktoré som do dátumu podpisu tohto Návrhu neabsolvoval.
4. Vyhlasujem, že v súčasnosti nie som hospitalizovaný, nie som uznaný dočasne za práceneschopného ani invalidný z dôvodu závažného telesného alebo duševného ochorenia alebo poruchy.
Môžete sa v plnej miere stotožniť so všetkými bodmi Vyhlásenia o zdravotnom stave?
ÁNO
NIE
Nie je možné poskytnúť poistenie podľa tohto Návrhu
3) POISTENIE Názov poistenia: Variabilné životné poistenie ADAM PLUS
Alokácia prostriedkov do Investičných programov (ak je súčet alokačných percent iný ako
INVMF – Poistenie pre prípad smrti alebo dožitia spojené s investičným fondom
100, Poisťovateľ upraví alokáciu tak, aby bol súčet 100, pri približnom zachovaní pomeru alokácií)
Poistná doba: maximálne do dovŕšenia 100 rokov veku Poisteného
Poistné plnenie v prípade smrti: Poistná suma alebo Hodnota účtu bežného a jednorazového
poistného (platí vyššia hodnota z nich v deň smrti poisteného), a k tomu sa pripočíta Hodnota
5 0 % (014) Dlhopisové portfólio
% (019) Globálne akciové portfólio
účtov špeciálneho poistného, ak existuje v deň smrti poisteného
Pripoistenia
5
0 % (015) Vyvážené portfólio
% (022) Globálne rýchlo rastúce trhy
MD – Poistenie pre prípad stanovenia diagnózy kritických chorôb mužov a pre prípad
hospitalizácie z dôvodu kritických chorôb mužov
ADIT – Poistenie pre prípad smrti následkom úrazu pri dopravnej nehode a pre prípad trvalej
% .................................
invalidity následkom úrazu pri dopravnej nehode
100
% Spolu
TM – Lekárske konzultácie
Životné poistenie Adam plus
Priezvisko
Mesačné poistné v EUR pre poistenie ADAM PLUS, v závislosti od vstupného veku do poistenia a zvoleného variantu poistného krytia, vrátane administratívneho poplatku (zvoľte jeden variant)
Vstupný vek Poisteného
SILVER
GOLD
PLATINUM
18 – 35
25,00
30,00
36 – 50
30,00
35,00
35,00
45,00
51 – 54
35,00
45,00
55,00
Podrobný rozpis poistného a poistných súm za jednotlivé varianty poistného krytia v závistlosti od veku je uvedený v Časti 6)
Dynamizácia poistného za Investičné životné poistenie:
Nie
5%
Poistné obdobie:
mesiac
% ročnej miery inflácie, najmenej 3 %
4) OPRÁVNENÉ OSOBY Súčet podielov na plnení musí byť 100 %
Meno a priezvisko
Rodné číslo 8 0 5 8 0 4 8 3 1 1 vzťah k poistenému 0$1ä(/.$ podiel na plnení % 100
021,.$129271È
Meno a priezvisko
Rodné číslo
vzťah k poistenému
podiel na plnení %
Časti 5) až 9) sú uvedené na zadnej strane tohto Návrhu.
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť mnou uvedených informácií v tomto Návrhu a súhlasím so všetkými údajmi uvedenými v častiach 1) až 9) tohto Návrhu a celým návrhom pozostávajúcim z častí 1) až 9). Beriem na vedomie, že poistná zmluva bude uzavretá prijatím tohto Návrhu a súhlasím s tým, že ak Poisťovateľ zistí podstatné skutočností, ktoré sú v rozpore s týmto
Návrhom, Poisťovateľ má právo tento Návrh odmietnuť, prípadne odstúpiť od poistnej zmluvy uzavretej na základe tohto Návrhu alebo odmietnuť poistné plnenie s následným zánikom poistnej
zmluvy, a to za podmienok uvedených v § 802 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).
Zároveň vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som bol pred uzavretím poistnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváranej poistnej zmluvy podľa
§37 (3) zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a prevzal som Formulár o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy Variabilného životného poistenia.
Vyhlásenie Finančného agenta
Vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že som vykonal identifikáciu a overenie identifikácie Poistníka – Poisteného, v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(Podpisy s pripojením mena paličkovým písmom.) Návrh musí byť podpísaný za prítomnosti Finančného agenta, Poisteného – Poistníka.
POISTNÉ NIE JE MOŽNÉ PLATIŤ V HOTOVOSTI FINANČNÉMU AGENTOVI
V:
%5$7,6/$9(
Poistený – Poistník
Svedok – Finančný agent
Meno a Priezvisko
Novotný
Dňa:
10. 1. 2013
podpis
1/3
720Èâ.5$-ýË5
,ɑǸȬʶ̈ɑ
mobil 0902 442 132
podpis
9
MetLife Amslico, a.s.
Pribinova 10
811 09 Bratislava
MetLife Amslico, a.s.
je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.
MK_PMEP_50/1_08/12-12/12
Download

PRODUKTOVÝ MANUÁL