Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
1. Úvod
Na základe objednávky č.1/2013 zo dňa 23.8.2013 obecného úradu Michal nad Žitavou je
vypracovaná táto technická štúdia, ktorá má za cieľ „návrh odvedenia dažďových vôd
a zníženie hladiny podzemných vôd v intraviláne obce“.
Štúdia bola vypracovaná na základe týchto podkladov :








Hydrogeologického posudku „Hydrogeologické pomery v oblasti Michal nad Žitavou“
firmy Geospektrum s.r.o. 2013
Geodetické zameranie v rámci obce realizované v septembri 2013
firma GK Skovajsík, s.r.o. 2013
Obec Michal nad Žitavou, Analýza stavu odtokových pomerov a opatrení po povodni
v roku 2010, Lokalita obytnej zóny Pod vinicou
firma CCIPOS r. 02.2011
Obec Michal nad Žitavou, Protipovodňové opatrenia na objektoch ŽSR
firma CCIPOS r. 04.2011
Obec Michal nad Žitavou, Protipovodňové opatrenia na objektoch SVP
firma CCIPOS r. 06.2011
Žitavský Luh – Žitava, navýšenie hrádze, DSP+RP
firma Cabex s.r.o. 04.2012
Manipulačný poriadok pre vodnú hať na Žitave v rkm 16,720 a súvisiace objekty
SVP OZ Piešťany Správa povodia dolnej Nitry 02.2013
Konzultácie s pracovníkmi Obecné úradu počas spracovania
2. Charakteristika súčasného stavu
Obec Michal nad Žitavou sa nachádza v Nitrianskom kraji, okres Nové Zámky cca 6km južne
od mesta Vráble. Obec leží v Podunajskej pahorkatine v údolnej nive rieky Žitava. Názov
/číslo katastrálneho územia Michal nad Žitavou / 836834.
Územie má z hľadiska geomorfologického pahorkatinový reliéf, kde okolo údolnej nivy
vystupujú mierne pahorky. Nadmorská výška terénu v okolí intravilánu obce je 133 – 136 m
n.m.Bpv, okolité pahorky majú výšku do 228 m n.m.Bpv.
Územie patrí do oblasti teplej s mierne suchej s miernou zimou. Priemerná ročná teplota je
9,3 – 10 stupňov C. Maximálny denný úhrn bol zaznamenaný 1.6.2010 a to 59,4mm. Rok
2010 bol z pohľadu zrážkovej činnosti na území Slovenska mimoriadny, najdaždivejší
v histórií pozorovaní. V hodnotenej oblasti zaznamenali až 900,4mm zrážok, pričom
dlhodobý priemer je 547mm. V rámci mesiaca máj spadlo v oblasti 183,3mm pričom priemer
je 50mm. Toto sa prejavilo aj na prietokoch vodných tokoch a zároveň aj na hladinách
podzemných vôd.
Komora, október 2013
strana 2
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
Vodohospodársky významný tok Žitava má celkovú dĺžku 99,3km, plochu povodia 1244km2
a je ľavostranný prítok Nitry pod Martovcami. Po zaústení do Nitry pri Ohaji má celkovú
dĺžku 69,1km. V rkm 16,720 hať Žitavce-Martinová ( staré staničenie je 52,700) má plochu
povodia 737,5km2 a priemerný prietok 4,21m3s-1. Cez vlastnú obec prechádza „Stará Žitava“
podľa manipulačného poriadku „kanál Martinová Maňa“ – ďalej uvádzaný ako Stará Žitava.
V minulosti bol úsek pod Vráblami upravený, daný do nového koryta a to bolo ohrádzované
na storočný prietok. Starý tok zostal v pôvodnej trase a pri obci Žitavce bola vybudovaná hať
rkm16,720 a z nej je možné odoberať vodu do Starej Žitavy. Cez obec Michal nad Žitavou
Stará Žitava prechádza, pod obcou preteká zhybkou (km kanála 4,082) na druhú stranu
Žitavy (rkm14,100) a vytvára mokraď – štátnu prírodnú rezerváciu Žitavský luh. Tam je
hladina regulovaná stavidlom na priečnej hrádze (km kanála 2,704), ktorá bola vybudovaná
spolu s novou Žitavou. Odtiaľ Stará Žitava pokračuje kanálom do svojej pôvodnej trasy
a severným okrajom obce Veľká Maňa sa objektom vlieva do Žitavy (km kanála 0,000 rkm
Žitavy 11,780).
Prietok Starou Žitavou upravuje Manipulačný poriadok pre vodnú hať na Žitave v rkm 16,720
a súvisiace objekty, ktorý je pravidelne aktualizovaný a schvaľovaný . Okrem toho je do tejto
časti toku zaústený pravostranný prítok „Zohor“. Je to pod 7,080 km kanála rúrový priepust.
Geologická a hydrogeologická skladba územia
V území sú zastúpené sedimenty neogénu a kvartéru.
Neogén je v údoliach a depresiách prekrytý, na svahoch vystupuje až na povrch. Ide
o volkovské súvrstvie, ktoré je reprezentované pieskami, štrkmi, ílmi a uhoľnými ílmi.
Kvartér je zastúpený eolickými sedimentami – spraše, jemnozemné spraše, vápnité
a sprašové hliny – tieto sa vyskytujú na vyšších miestach terénu. Ďalej sa tu nachádzajú
deluviálne sedimenty – prevažne ronové hliny, piesčité hliny s úlomkami, jemnozrnné piesky
a splachy zo spraší o mocnosti 1-2m ktoré sú na svahoch a okraji riečnej nivy. Sú tu aj
fluviálne terasovité sedimenty – štrky, piesčité štrky a piesky, menej hliny, ílovité hliny
a hlinité piesky o mocnosti 10m. Práve v týchto sedimentoch leží obec Michal nad Žitavou.
Hydrogeologické hľadisko rozdeľuje na hydrogeologický izolátor – horniny ktoré
neprepúšťajú a nie sú schopné viesť podzemnú vodu a pre prúdiacu vodu vytvárajú bariéru ide o neogénne íly, kvartérne eolické sedimenty a kvartérne hlinito-ílovité sedimenty.
Na prepúšťanie a vedenie podzemnej vody – hydrogeologický kolektor sú v danom území
zastúpené – neogénne piesky až štrkopiesky, štrkopiesčité fluviálne sedimenty riečnej nivy
o mocnosti 6-7m.
Neogénne zvodnené horizonty sa vyznačujú napätou hladinou podzemnej vody, obyčajne aj
niekoľko vrstiev nad sebou. Podzemná voda sa vyznačuje pomalým prúdením, má dobrú
kvalitu.
Komora, október 2013
strana 3
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
Kvartérne fluviálne sedimenty sa vyznačujú súvislou voľnou, resp. napätou hladinou
podzemnej vody, ktorá je v priamej hydraulickej spojitosti s hladinou povrchového toku.
Hladina podzemnej vody sa tu pohybuje plytko pod terénom 1-3m. Hladina o daná súhrnom
zrážok a infiltráciou z povrchového toku. Kvalita vody väčšinou nevyhovuje pitným účelom
pre jej sekundárne znečistenie.
Hladina podzemnej vody
Územím preteká rieka Žitava. V priestore okolo Vrábľov je šírka riečnej nivy cca 3km.
V oblasti Michala nad Žitavou- Kmeťovo je šírka nivy 2km a pod obcou Veľká Maňa sa údolie
zase rozširuje. Toto zúženie v oblasti Michal nad Žitavou môže mať vplyv na mierne zvýšenie
úrovne hladiny podzemnej vody.
Pre celú posudzovanú oblasť je charakteristická plytká úroveň hladiny podzemnej vody pod
terénom, miestne vystupuje aj nad terén napr. prírodná rezervácia Žitavský luh. V minulosti
aj v strede obce Michal nad Žitavou bola mokraď – rozdelená železnicou na Malý a veľký
močiar. V súčasnosti je územie zavezené a terén zvýšený a na mieste je park a detské ihrisko,
športovisko.
Tieto závery sú podrobne popísané v hydrogeologickom posudku f. Geospektrum s.r.o. 2013.
V rámci posudku bolo vykonané aj meranie hladiny podzemnej vody v obci dňa 24.9.2013,
ako aj meraná hydraulická vodivosť, teplota a hodnoty pH (kyslosť - zásaditosť vody). Tieto
merania potvrdili hlavné smery prúdenia ako aj zdroje vody – prepojenie podzemnej vody
s vodami vo vodnom toku.
Treba ešte poznamenať, že tento stav hladiny podzemnej vody v obci a okolí reprezentuje
stav, kedy obec nemá problémy s podzemnou vodou, čiže stav aký by bol vhodný po celú
dobu v rámci roka. Podľa sond SHMU hladina v rámci dlhšieho obdobia kolíše v rozpätí 2,53m. Stav v 24.9.2013 bol v jednotlivých sondách cca 1m nad minimálnou zaznamenanou
hladinou, t.j. pod priemernou hladinou.
Súčasne je v posudku konštatované, že súčasné kolísanie hladiny podzemnej vody je jav
prirodzený.
Zatiaľ nebola stanovená v obci hodnota – výška hladiny v nejakom objekte (kanál, šachta)
podľa ktorej by sa dalo stanoviť začiatok alebo koniec nepriaznivého stavu hladiny
podzemnej vody pre nejakú časť obce. Čerpanie vody je realizované len postihnutými
občanmi v rámci svojich nemovitostí.
V minulosti obec sa snažila riešiť nepriaznivú situáciu prehĺbením odvodňovacieho kanála,
ktorý vedie stredom obce, ako aj čerpaním buď priamo v kanáli alebo v jame vedľa kanála,
ktorá bola vybudovaná na tento účel v časti za železnicou v miestach s najčastejším
zaplavením.
Komora, október 2013
strana 4
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
Ďalej obec v roku 2010 vyčistila zatrubnenú časť odvodňovacieho kanála od močiara po Starú
Žitavu a prehĺbila zaústenie až do recipienta. Tiež bola odstránená nefunkčná klapka
na výtokovom objekte kanála. Vtedy obec prehĺbila hornú časť odvodňovacieho kanála, ale
v mieste jedného občana - jeho záhrady, to nemohla. V čase zvýšených stavov hladín
podzemnej vody, resp. keď voda stála na povrchu, v tejto časti obce sa snažili prečerpávať
tohto občana, ale nemalo to žiadny efekt - podľa spomienok pracovníka obecného úradu.
Pre úplnosť treba ešte uviesť, že v minulosti mala obec dve miesta, kde voda často stála
na povrchu – malý a veľký močiar. Toto územie bolo v strede obce okolo železnici. V roku
2009-2011 bolo územie upravené na súčasnú podobu – obecný park, ktorý je vyššie oproti
predchádzajúcemu terénu o cca 2-3m. Stredom parku prechádza odvodňovací kanál.
Výškovo je tento kanál napojený z hora na kótu dna priepustu pod železnicou a zdola
na priepust pod štátnou cestou, resp. prehĺbili tento priepust zarezaním do dna tak, aby
voda odtekala do zatrubnenej časti.
Žiadne z riešení neprinieslo zníženie hladiny podzemnej vody. Keď voda stála na povrchu, len
veľmi pomaly sa strácala. Podľa vyjadrení viacerých občanov v obci sa voda na povrchu
vyskytovala aj v minulosti hlavne po výdatných dažďoch a na jar, preto v obci sa nebudovali
pivnice a garáže pod terénom. Pivnice sa budovali v časti vinice, ktoré sú nad obcou.
Ďalej bolo pracovníkmi obecného úradu upozornené na zlý stav priekop pozdĺž železnice.
Týmto sa v tejto štúdii nezaoberalo z toho dôvodu, že tieto priekopy boli len na okraji časti
postihnutého územia. Štúdia sa zamerala hlavne na výškové danosti jednotlivých častí obce
vzhľadom k recipientu. Tieto priekopy by sa mali samozrejme vyčistiť a zapojiť do celkovej
schémy odvodnenia obce od dažďových prietokov.
Na fotke je vidieť povodňovú vodu pod obcou a čistú priesakovú vodu v centrálnej časti
Komora, október 2013
strana 5
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
Na tomto foto je vidieť celkové záplavy v oblasti. Obec bola zaplavená zo spodu cez zhybku
Na snímkach je vidieť že voda je priesaková a nie povodňová – mútna.
Komora, október 2013
strana 6
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
Schématické nákresy odmerných bodov pri jednorázovom zámere hladín v obci 24.9.2013
Komora, október 2013
strana 7
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Bod 1 – skládka vrt
Bod 2 dom č.176 studňa
Bod 3 dom 206 studňa
Bod 4 dom 208 studňa
Bod 5 pod tribúnov štadiónu studňa
Bod 6 šachta pri št.ceste
Bod 7 dom117 studňa
Komora, október 2013
Technická štúdia
Bod 8 Stará Žitava – kanalizácia
strana 8
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Bod 9 dom80 studňa
Bod 10 most Stará Žitava
Bod 11 dom53 studňa
Bod 12 dom2 studňa
Bod 13 dom256 studňa
Bod 14 dom187 studňa
Bod15 pri záhrade domu219 – vrt
Bod16 Obc.úrad studňa
Komora, október 2013
Technická štúdia
strana 9
Objekt
HMZ-1 skládka
Porubský Peter č. 176
Porubský Emil č. 206
Zrubecová č. 208
Ihrisko
Otvorená šachta pri parku
Kozár Štefan č. 117
Stará Žitava - zaústenie kanalizácie
Juráčková č. 80
Stará Žitava - most pri Kmeťovi
Supek č. 53
Václav Anton č. 2
Ovsenák Marian č. 256
Návojský Radoslav č. 187
Sojka Vladimír č. 219
Obecný úrad
PR Žitavský Luh - vodocet-100cm=132.26
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nadmorská výška [m n.m.Bpv]
terén v okolí
merany bod
142.69
143.55
134.86
135.39
135.24
134.38
135.5
135.77
134.4
133.75
134.8
134.48
134.84
134.79
134.54
133.12
134.68
135.13
135.36
135.35
134.99
135.76
135.13
135.79
135.15
135.29
135.13
135.35
133.95
134.26
134.9
135.16
132.26
Hĺbka vody
[m n.m.Bpv.]
[m]
133.74
9.81
132.97
2.42
133.08
1.3
133.14
2.63
133.05
0.7
132.63
1.85
132.71
2.08
132.62
0.5
132.51
2.62
132.57
2.78
132.17
3.59
131.7
3.9
132.16
3.13
132.75
2.6
132.71
1.55
132.17
2.99
131.86
60cm
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Komora, október 2013
Technická štúdia
Tabuľka meraní hladín podzemných a povrchových vôd z 24.9.2013
strana 10
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
3. Návrh riešenia
Zrážky
Na základe zhodnotenia súčasných podmienok či už klimatických ( zrážky, teplota ) alebo
geologických ( mocnosť a skladba hydraulicky vodivých vrstiev) ako aj všeobecne daných
( sídelný útvar ) je nutné komplexne posudzovať zrážky – dažde a úroveň podzemných vôd
v danej lokalite.
Hladina podzemných vôd je ovplyvňovaná dvoma základnými činiteľmi – zrážky priamo
spadnuté na územie a úroveň hladiny v recipientoch – riekach, resp. v najbližšom toku Starej
Žitave.
Zrážky by mali byť zachytené tak, aby čo v najmenšej miere napájali oblasť obce, t.j. mali by
byť zvedené – zaústené pod obec. Keby sa zaústili nad obec, t.j. severne od obce, tým by sa
vlastne dovolilo vody ešte vsiaknuť nad obcou a tým zdvihnúť hladinu podzemných vôd
v obci.
Na prílohe 2 Situácia M1:5000 je naznačené približne trasovanie záchytného kanála 1
západo-južným smerom a zaústením do Starej Žitavy pod obcou pred zhybkou popod
súčasné koryto Žitavy. Dĺžka záchytného rigola je cca 2km a popod železnicu prechádza
v mieste súčasného priepustu km 15,335 železnice. Trasa je vedená aj v trase odvodňovacej
priekopy železnice pri južnom okraji obce. Množstvo vody ktoré by mal tento kanál odviesť je
načrtnuté v hydrogeologickom posúdení na základe odtokovej plochy cca 1m 3s-1.
Hlavná časť tohto prietoku by bola zachytená v záchytnom kanále 2 ktorý sa nachádza pod
vinicami nad obcou. Tento kanál by zbieral vody ešte nad obcou a pomocou kanalizácie
(vodotesnej) 3 by túto zachytenú vodu priviedol pod obec do kanála 1 a spoločne do Starej
Žitavy.
Ďalej by bolo vhodné upraviť, resp. dobudovať záchytný rigol 4 prechádzajúci stredom obce.
Mal by sa dobudovať tak, aby bol celý v spáde – aby voda odtekala. Pri zaústení do Starej
Žitavy by mal mať uzatvárací objekt, aby voda zo Žitavy nevstúpila priamo do stredu obce
a tým sýtila podzemné vody. Dno by malo byť vyložené dlažbou, aby ho bolo možné
pravidelne čistiť a aby nebol zdrojom komárov.
Po naštudovaní konkrétnej trasy kanála 1 je možné že by bolo vhodné zaústiť hornú časť
kanála 4 potrubím do kanála 1 . Aj trasovanie kanála 1 je možné ináč. Smer sa prispôsobí
výškovému vedeniu a majetkoprávnemu stavu. Mal by viesť po obecných parcelách, resp.
minimalizovať súkromné parcely s možnosťou zámeny alebo ich vykúpenia.
Komora, október 2013
strana 11
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
Stará Žitava – kanál Martinova - Maňa
Ďalším rovnako dôležitou úlohou by bolo sa snažiť ovplyvňovať prietok a hladinu v Starej
Žitave. Stará Žitava je priamo manipulovaná jeho správcom SVP pomocou manipulačného
poriadku. V ňom by mali byť popísané všetky manipulácie v čase tak, aby to vyhovovalo
spoločenstvu v okolí toku. Ide o dohodu medzi jednotlivými užívateľmi okolia toku.
V rámci problémov v tomto regióne bola spracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie
s realizačným projektom „Žitavský Luh – Žitava, navýšenie hrádze“. V rámci tejto
dokumentácie je navrhnutý rozdeľovací objekt pred zhybkou 5 . Funkciou tohto objektu je
oddeliť hydraulickú spojitosť Starej Žitavy od Prírodnej rezervácie Žitavský Luh. Táto spojitosť
v súčasnosti zapríčiňuje v jarnom období zdvíhanie hladiny v časti toku Starej Žitavy v rámci
obce a tým aj zdvíhanie hladín podzemnej vody v rámci obce.
Pri vybudovaní tohto objektu by bolo možné v čase zvýšených nárokov na odvedenie vôd
z územia aj čerpať vodu zo Starej Žitavy do Žitavy bez ovplyvnenia hladiny v Prírodnej
rezervácií Žitavský Luh. Otázkou zostáva „jarné napúšťanie“ prírodnej rezervácie. Je nutné
posúdiť aká je ešte prípustná hladina v obci, aby nezhoršovala hladinu podzemných vôd
v ohrozených častiach obce pri tomto napúšťaní.
Súčasne je potrebné sa venovať prietočnosti Starej Žitavy aj nad obcou Michal nad Žitavou,
pretože v tomto úseku pri zdvihnutí hladiny v toku dochádza k zvýšenej infiltrácií vody
do podzemných vôd. V úseku nad obcou dochádza k napájaniu podzemných vôd, v úseku
pod obcou tok drenážuje územie okolo. Dno toku v týchto úsekoch by sa malo pravidelne
sledovať a snažiť sa o čo najnižšiu úroveň, vzhľadom k tomu, že je ovplyvňujúcim faktorom
hladiny podzemných vôd v obci Michal nad Žitavou. Snažiť sa o aktualizovanie podkladov
k manipulačnému poriadku – prietoky, prítoky, pozdĺžne profily a merné zariadenia
na sledovanie prietokov.
Ďalej je nutné stanoviť spôsob manipulovania a jeho kontroly, resp. sledovania dôsledkov
prietoku vody v obci v Starej Žitave počas roka. V súčasnosti sa denne sleduje len vodočet
Maňa rkm9,744 na Žitave a denne v čase plnenia a prázdnenia rezervácie vodočet Prírodnej
rezervácie Žitavský Luh km kanála 2,690 – Stará Žitava – kanál Martinová Maňa.
Tento stav sledovania hladiny z hľadiska možnosti kontroly obce je nedostatočný. Starostka
obce sa dozvie o problémoch až keď je hladina podzemnej vody vysoko – čiže jednotlivý
občania začali čerpať, čo je značne neskoro, pretože hladiny podzemných vôd reagujú
oneskorene a spomalene oproti hladine v toku – kanále.
Možno by bolo vhodné mať možnosť sledovania hladiny v toku napr. pri moste pri družstve –
zámku a tiež pri šachte pri štátnej ceste. Tieto otázky je nutné skoordinovať so správcom
toku na spoločnom stretnutí.
Komora, október 2013
strana 12
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou
Technická štúdia
4. Záver – odporúčania
Z hľadiska zložitosti a závažnosti problému zatápania časti obce Michal nad Žitavou ide
o dlhodobý problém, ktorý sa nedá riešiť jednoduchým a jednoznačným riešením.
Po naštudovaní problematiky sa javí upriamiť pozornosť dvoma smermi:
1. Doplniť a obnoviť funkčnosť zariadení na odvádzanie dažďových vôd
2. Aktívne vstúpiť do ovplyvňovania manipulácie na kanále Martinová – Maňa –
tzv. Stará Žitava a docieliť, aby sa manipulovalo aj s ohľadom potrieb
občanov v obci
K bodu 1.





Zachytiť prívalovú dažďovú vodu z vyššie položených oblastí – viníc záchytným
rigolom a odviesť ju „za obec“ – južný okraj obce
Vybudovať nový záchytný rigol – kanál v tesnom susedstve záhrad na západnom kraji
obce a zaústiť do Starej Žitavy južne od obce
Súčasný odvodňovací kanál, nachádzajúci sa v strede obce, by bolo dobré upraviť tak,
aby voda odtekala a nie stála, ako aj voda zo Starej Žitavy nenatekala do stredu obce,
kde vsakuje na väčšej dĺžke – osadiť zariadenie na výtoku – potrubí. Eventuálne je
možné hornú časť zaústiť aj do 1 , ak to výškovo a majetkovo vyjde
Upraviť súčasnú „dažďovú kanalizáciu“ v uliciach z vsakovacej na odvádzaciu, t.j.
dažďovú vodu odviesť z obce do častí kde nespôsobuje problémy, čiže kde je hlbšie
pod terénom
Zapojiť všetky priekopy a rigoly do dažďového odvodnenia obce s minimalizáciou
vsaku
K bodu 2.





Iniciovať stanovenie pravidiel sledovania vodnej hladiny v kanále Martinová-Maňa
tzv. Stará Žitava s možnosťou kontroly aj samotných občanov, keďže ide o majetky
občanov ktorých sa to týka.
Pozorovaním zistiť medzné výšky vody a stanoviť čo sa má robiť pri danej hladine,
napríklad zavrieť stredný odvodňovací kanál v obci a pod.
Snažiť sa o vybudovanie rozdeľovacieho objektu pred zhybkou pod Žitavou – podporiť
všetkými dostupnými prostriedkami – Obvodný úrad životného prostredia Nové
Zámky, Vyšší územný celok, rokovania so správcom toku SVP š.p. OZ Piešťany Správa
dolnej Nitry a pod.
Iniciovať včlenenie povodňovej situácie v obci Michal nad Žitavou aj z hľadiska
zvýšenia hladiny podzemnej vody do protipovodňového plánu obce a stanoviť postup
prác, resp. postupnosť úloh po dosiahnutí kritickej hladiny
Iniciovať včlenenie povodňovej situácie v obci Michal nad Žitavou aj z hľadiska
zvýšenia hladiny podzemnej vody do manipulačného poriadku kanála Martinová-
Komora, október 2013
strana 13
Návrh odvedenia dažďových vôd a zníženie hladiny podzemných vôd
v intraviláne obce Michal nad Žitavou


Technická štúdia
Maňa a stanovenie opatrení na možné eliminovanie a prípadne na opatrenia, ktoré je
nutné vykonať pri stúpnutí hladiny napr. zastavenie prietoku vody v kanáli, zníženie
hladiny v štátnej prírodnej rezervácie Žitavský Luh, čerpanie - kedy, kde a kto.
Doplniť, resp. spresniť účel a cieľ vodnej stavby – „Vodná hať na Žitave v rkm 16,720
a súvisiace objekty“ o zabránenie zatápania nielen údolných pozemkov a ochrana
okrajových plôch intravilánov obcí ležiacich v blízkosti toku ale hlavne sídelných
útvarov obcí pred povodňami aj z hladín podzemných vôd. V súčasnosti je tam len:
o umožniť odber vody pre závlahy
o umožniť občasné zaplavovanie územia prírodnej rezervácie „Zitavský luh“
o oživenie starého koryta Žitavy – kanál Martinová-Maňa
o zabezpečiť protipožiarnu vodu pre obce Lúčnica a Michal nad Žitavou
Doplniť do využití vodnej stavby o stať maximálne prietoky vypúšťané do kanála
Martinová-Maňa – Stará Žitava, resp. podielať sa na stanovení nových pravidiel
pri manipulácií s vodou
5. Prílohy
1. Vodohospodárska situácia M 1 : 50 000
2. Situácia M 1 : 5 000 s návrhom opatrení
3. Pozdĺžny profil odvodňovacie kanála v strede obce – súčasný stav
V Bratislave október 2013
Komora, október 2013
Ing. Karol Komora
strana 14
Download

text2 - Michal nad Žitavou