Návod na obsluhu a údržbu AQUApump 500
(v.08)
Najlepšie riešenie pre vidiecke oblasti bez potreby externého zdroja energie
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
Jiráskova 23
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika
Email: [email protected]
Web: www.aqua-solutions.sk
Tel: +421 35 6428 035
Obsah
1
Úvod .................................................................................................................................... 3
2
Celkový prehľad ................................................................................................................. 4
3
Vybalenie a zaobchádzanie ................................................................................................. 5
4
Inštalácia ............................................................................................................................... 8
Inštalácia základného modelu AP 500 Basic ................................................................. 8
4.2
Inštalácia studňovej verzie AQUApump 500 Well ....................................................... 9
5
4.1
Príprava čerpadla AQUApump pred prvým použitím ...................................................... 10
5.1
Inštalácia UF filtra ....................................................................................................... 10
5.2
Pripojenie hadíc ........................................................................................................... 11
5.3
Pripojenie sitového filtra ............................................................................................. 11
5.4
Inštalácia filtra s aktívnym uhlím (na želanie) ............................................................. 12
6
Prvé použitie čerpadla AQUApump ................................................................................... 14
7
Údržba ................................................................................................................................ 15
Všeobecne ................................................................................................................... 15
7.2
Dezinfekcia čerpadla AQUApump chlórovaným čistiacim prostriedkom .................. 15
7.3
Filter s aktívnym uhlím ............................................................................................... 16
7.4
Výmena UF filtra ........................................................................................................ 17
7.5
Výmena ventilu ........................................................................................................... 18
8
7.1
Protokol o analýze vody .................................................................................................... 21
8.1
Predbežná analýza ...................................................................................................... 21
8.2
Riadna analýza ............................................................................................................ 21
9
Odstraňovanie porúch ........................................................................................................ 23
10
Údaje o čerpadle AQUApump .......................................................................................... 24
11
Obmedzenie záruky a zodpovednosti .................................................................................. 25
12
Kontakt /Zákaznícka podpora/ objednávanie náhradných dielov ...................................... 26
2
1 Úvod
AQUApump 500 vydá najmenej 500 litrov úplne čistej, studenej pitnej vody za hodinu alebo 4 m³ za deň,
všetko v kvalite, ktorá spĺňa normy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Každé čerpadlo AQUApump
využíva viacstupňovú filtráciu, čím sa znižuje chorobnosť odstránením vodou prenášaných patogénov,
ktoré môžu spôsobiť hnačku, úplavicu, choleru a žltačku. Zariadenia fungujú pre všetky formy povrchovej
vody, vrátane rybníkov, jazier a potokov.
AQUApump 500 je ideálny a kompaktný systém na úpravu vody všade tam, kde je dostupná
povrchová voda alebo v systémoch na skladovanie vody (napr. zberače dažďovej vody). Čistá voda sa
môže priamo dávkovať do akéhokoľvek zariadenia na dočasné skladovanie.
Čerpadlo je plne mechanické a na ručný pohon, zostrojené na základe osvedčenej technológie,
bez použitia akejkoľvek citlivej elektroniky. Použitie robustných materiálov zabezpečuje pri bežnom
používaní predpokladanú životnosť najmenej 10 rokov. Vzhľadom k tomu, že mechanické komponenty sú
zmontované modulovým spôsobom, je čerpadlo AQUApump 500 veľmi jednoduché na údržbu
a mimoriadne užívateľsky príjemné. Navyše, použitie modulových komponentov zjednodušuje montáž
a výroba môže byť zmluvne dohodnutá na miestnej úrovni.
Komponenty sa ľahko demontujú a sú vyrobené z recyklovateľných materiálov.
3
2 Celkový pohľad
1. Prívod
2. Výpust
3. Napájacie čerpadlo
4. Filter s aktívnym uhlím
5. Sitový filter 80 μ
6. Vyrovnávací zásobník preplachu
7. UF filter
8. Ventil
9. Dezinfekčný prostriedok
10. Rukoväť čerpadla
11. Indikátor tlaku spätného preplachu (manometer)
12. Uzáver
13. Vodomer
4
3 Vybalenie a zaobchádzanie
Aby sa čerpadlo AQUApump premiestňovalo a inštalovalo správne a bezpečne, mali by jeho inštaláciu
vykonávať aspoň 2 osoby.
Potrebné nástroje pre inštaláciu:
- vidlicové kľúče (8 a 13 alebo nastaviteľný kľúč na skrutky)
- skrutkovač 4 - 6 mm
- imbusové kľúče 3 a 4 mm
- vodováha
V prípade akýchkoľvek pochybností alebo otázok kontaktujte miestneho distribútora. Iné možné
kontakty alebo informácie vyhľadajte na www.aqua-solutions.sk.
Čerpadlo AQUApump obsahuje nasledujúce štandardné komponenty:
- AQUApump
- UF filter, zvyčajne inštalovaný v čerpadle, niekedy balený osobitne
- Prívodná hadica, priemerná dĺžka 5 - 10 metrov
- Výpustná hadica, priemerná dĺžka 1,5 metra
- 2 x hadicová priechodka (čierne vývody)
- 3 x hadicová spona
- Sitový filter 80 um
- Plavák
- Koliesková poistka s kľúčom
- Rozperky, dĺžka 3 cm
- 4 samosvorné matice M8
- Zásobník filtra s aktívnym uhlím (20")
- Tablety oxidu uhličitého
- špeciálne náradie
Z dôvodov týkajúcich sa špecifického klienta sa táto štandardná konfigurácia môže zmeniť.
Štandardné balenie čerpadla AQUApump
Čerpadlo AQUApump je zvyčajne pripútané na palete a chránené kartónovou krabicou (rozmery 176 x 53
x 75 cm, hrubá hmotnosť cca 100 kg). Otvorte krabicu na hornej strane a vyberte všetky voľné časti
a dajte ich na čistú, rovnú plochu. Venujte osobitnú pozornosť UF filtru, ktorý je krehký.
5
UF filter
- Odstráňte obal z palety a zabezpečte likvidáciu spôsobom šetrným k životnému prostrediu;
- Vybaľte zostávajúce voľné (náhradné) diely.
- Odviažte AQUApump z palety.
.
- Položte AQUApump kolmo na pevný, rovný povrch, čím sa vyhnete tomu, aby čerpadlo spadlo
a poškodilo sa;
- Odstráňte kryty: bez krytov sa AQUApump ľahšie zdvihne a premiestňuje.
Kryty sa dajú ľahko zdvihnúť vertikálne z pántov. Jeden kryt je zaistený zvnútra, druhý kryt je
zaistený na vonkajšej strane. Najprv otvorte kryt, ktorý je zaistený na vonkajšej strane, čo vám umožní
odomknúť druhý kryt. Poznámka: počas prepravy je čerpadlo AQUApump zvyčajne zaistené
sťahovacím pásom.
Vnútorná poistka jedného krytu; odistenie krytov zdvihnutím z pántov;
6
- Premiestňujte AQUApump vždy najmenej dvomi osobami a používajte uzáver a stredovú konzolu
ako kontrolné body.
Na premiestňovanie čerpadla AQUApump použite uzáver a stredovú konzolu.
7
4 Inštalácia
Existujú dve verzie vidieckej pumpy:
1. Model AP 500 Standard: AQUApump pracuje na povrchovú vodu, zásobník, bazén alebo nádrž;
2. Model AP 500 W ell: AQUApump sa umiestni nad vyvŕtaný otvor/studňu a čerpá vodu zospodu studne cez
sériu stúpačiek.
AQUApump AP 500, pripojený na povrchovú vodu (rieka)
4.1 Inštalácia štandardného modelu AP 500
Nižšie sú uvedené pokyny pre inštaláciu čerpadla modelu AQUApump VP 500 Standard.
- Nainštalujte AQUApump na rovný, tvrdý (betón, kov, drevo), hladký a vyrovnaný povrch
s minimálnou veľkosťou 60 cm krát 120 cm.
Legenda:
MAX DISTANCE TO WATER – maximálna vzdialenosť k vode
SURFACE WATER – povrchová voda
MAX HEIGHT – max. výška
8
- Zabezpečte, aby do podlahy boli osadené štyri závitové tyče (M8) 50 mm alebo namontujte
AQUApump štyrmi skrutkami M8. Vzdialenosť medzi svorníkmi / skrutkami musí byť 42 x 21
cm; pozri nákres nižšie.
Montáž čerpadla AQUApump na podlahu
- Nasaďte dodané rozperky na tyče / skrutky; položte čerpadlo na tyče / skrutky a zaistite ho štyrmi
samosvornými maticami M8. AQUApump je teraz pevne ukotvený k podlahe.
4.2 Inštalácia studňovej verzie AQUApump 500 Well
Ďalšie pokyny o AQUApump W ell ohľadom inštalácie a uvedenia do prevádzky sú vo vývoji a ešte
nie sú popísané v tomto návode. Pre viac informácií o studňovej verzii kontaktujte AQUA
SOLUTIONS.
9
5 Príprava čerpadla AQUApump pred prvým použitím
Po inštalácii sa AQUApump musí pripraviť na prvé použitie. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
- Nainštalujte UF filter, ak je zabalený osobitne (5.1)
- Pripojte hadice na prívod a výpust (5.2)
- Pripojte sitový filter (5.3)
- Nainštalujte filter s aktívnym uhlím (AC) na želanie, a to až potom, čo čerpadlo AQUApump už bolo
použité aspoň na 3 preplachovacie cykly (5.4)
UF filter balený osobitne vnútri čerpadla AQUApump
5.1 Inštalácia UF filtra
Zvyčajne je UF filter už inštalovaný.
Nižšie sú uvedené pokyny, ak sa UF filter musí nainštalovať.
- Odstráňte krytky z troch terminálov UF filtra;
- Namažte O-krúžky terminálov tukom (vazelínou bez vody);
- Pritlačte UF filter opatrne až na doraz (na to treba trochu sily), spodná strana membrány spočinie
na spodnej konzole.
- Zaistite membránu háčikom a pritiahnite maticu (pozri obrázok).
10
Inštalácia UF filtra
5.2 Pripojenie hadíc
- Namontujte hadicové priechodky na zadnú stranu čerpadla.
- Napojte hadicové koncovky s izolačnou páskou a zatočte ich do čiernych držiakov.
- Namontujte prívodnú hadicu na horný vývod hadicovou sponou (A)
- Namontujte výpustnú hadicu na spodný vývod hadicovou sponou (B).
Montáž hadíc pre prívod (A) a výpust (B)
5.3 Pripojenie sitového filtra
- Nasaďte druhý koniec prívodnej hadice na sitový filter
- Pripojte plavák k sitovému filtru
- Dajte sitový filter do vody a zaistite, aby bol pod vodou, ale nie v bahne alebo v pôde.
11
Montáž sitového filtra k hadici; pripojte plavák k sitovému filtru, aby sa sitový filter držal hneď pod
vodnou hladinou.
Úprava sacej kapacity sitového filtra
Otáčaním gombíka navrchu puzdra sitového filtra sa môže meniť prívodná kapacita. Toto funguje
nasledovne:
- V prípade kalnej vody otočte gombík úplne nadol.
- V prípade čistej vody otočte gombík úplne nahor (napr. dažďová voda).
Vezmite na vedomie: keď sa vertikálna vzdialenosť medzi čerpadlom AQUApump a vodným zdrojom
zväčší (+2 mm), môžete prívod vody upraviť otáčaním gombíka nahor, aby sa zvýšila kapacita.
Úprava kapacity sitového filtra
5.4 Inštalácia filtra s aktívnym uhlím (na želanie)
Zásobník s filtrom s aktívnym uhlíkom (AC) zvyčajne nie je nainštalovaný. Ak je tomu tak, pred prvým
použitím vyberte zásobník s AC filtrom. Nový UF filter sa dodáva naplnený glykolom, aby bol chránený
pred mrazom. Glykol je pre AC filter škodlivý. Na uistenie, že celý glykol je nadávkovaný, sú potrebné
najmenej 3 cykly spätného preplachu.
Po načerpaní najmenej troch cyklov AC filter nainštalujte.
12
- Odskrutkujte priehľadné puzdro z držiaka
- Vložte 20" zásobník s AC filtrom alebo dva 10" zásobníky s AC filtrami do priehľadného puzdra
- Znovu namontujte priehľadné puzdro, dávajte pozor na správne umiestnenie O-krúžku.
Inštalácia zásobníkov s AC filtrom: 2 x 10" alebo 1 x 20"
- Nasaďte kryty čerpadla AQUApump tak, že ich vložíte do pántov a uzamknite ho dodanou
kolieskovou poistkou.
Čerpadlo AQUApump je teraz pripravené na použitie! Pozri kapitolu 6 ohľadom pokynov pre prvé
použitie.
13
6
Prvé použitie čerpadla AQUApump
Ak je čerpadlo AQUApump nainštalované a sitový filter je vo vode, môžete začať pumpovať.
V závislosti na dĺžke hadice trvá určitú dobu, kým cez uzáver potečie prvá voda. Odporúčame
nepoužívať prvých 100 litrov pre spotrebu.
- Keď začnete pumpovať, tlak indikovaný na manometri bude pomaly stúpať na asi 3 – 3,5 bar. Pri
normálnom používaní to bude trvať asi 10 – 15 minút.
- Keď sa dosiahne tlak 3 – 3,5 bar, UF filter sa automaticky vyprázdni, tzv. „spätný preplach". V momente
spätného preplachovania si všimnete, že indikátor na manometri klesá a voda sa vyplaví veľkou
rýchlosťou cez výpustnú hadicu.
- Počas spätného preplachu odporúčame mať vypnuté pumpovanie. Spätné preplachovanie trvá asi
45 sekúnd a zastaví sa automaticky. Spätný preplach sa zastaví, keď ukazovateľ na manometri
klesne takmer na 0 a a z výpustnej hadice vyjde len pramienok vody
- Keď sa spätný preplach dokončí, môžete pokračovať v pumpovaní a čistení vody.
14
7 Údržba
7.1 Všeobecne
- Udržiavajte čerpadlo AQUApump čisté zvnútra aj zvonka. Nepoužívajte agresívne čistiace
prostriedky.
- Kontrolujte čerpadlo najmenej raz za týždeň na prípadné netesnosti; skontrolujte všetky prípojky.
- Kontrolujte sitový filter najmenej raz za týždeň a uistite sa, že filter je čistý. Ak je znečistený,
použite na jeho čistenie mäkkú kefu.
Čistenie sitového filtra mäkkou kefou a čistou vodou
7.2 Dezinfekcia čerpadla AQUApump chlórovaným čistiacim prostriedkom
Ak sa AQUApump používa nepretržite, odporúča sa dezinfikovať systém každé štyri týždne.
Ak sa AQUApump nepoužíva 48 hodín alebo viac, dezinfikujte čerpadlo. Pre dezinfikovanie čerpadla
AQUApump postupujte podľa nasledujúcich pokynov.
15
- Pripravte dezinfekčný prostriedok. Odporúčame používať oxid chloričitý rozpustený v jednom litri
čistej vody. Odporúčané množstvo je tabletka so 4 mg oxidu chloričitého (Dutrion).
4 mg oxid chloričitý
- Uistite sa, že manometer má menej než 1 bar. Ak nie, spustite čerpadlo a nechajte ho bežať až
do dokončenia cyklu spätného preplachu a pokým manometer nebude pod 1 bar.
- Vyberte poistku, otvorte kryt.
- Ak je čerpadlo AQUApump vybavené filtrom s aktívnym uhlím, vyberte zásobník s filtrom s aktívnym
uhlím tak, aby filter nebol ovplyvnený dezinfekčným prostriedkom. Postupujte podľa pokynov v odst.
6.3.
- Prečerpajte približne 15 – 20 litrov vody cez čerpadlo.
- Odskrutkujte dávkovač, pridajte rozpustený čistiaci prostriedok a zatvorte dávkovač.
- Nechajte pôsobiť 15-20 minút, aby čistiaci prostriedok úplne nasiakol do UF membrány.
- Zdvihnite rukoväť čerpadla 2-3-krát, pokým voda nebude vytekať z uzáveru.
- Nechajte pôsobiť na kontaktnú dobu ďalších 10-15 minút (bez zdvihov) na odstránenie všetkých
patogénov.
- Používajte AQUApump, pokým sa nedokončí aspoň jeden cyklus spätného preplachu, a potom
načerpajte ďalších 20 litrov, aby ste sa ubezpečili, že zo systému bol vypláchnutý všetok oxid chloričitý.
Poznámka: nepoužívajte túto vodu na spotrebu.
Dezinfekcia čerpadla AQUApump pomocou dávkovača chlóru
7.3 Filter s aktívnym uhlím
Vymieňajte zásobník s AC filtrom každé 3 mesiace (alebo skôr, ak sa kvalita vody znižuje)
nasledovne:
- Vyberte poistku a otvorte kryt
16
- Odskrutkujte priehľadné puzdro z držiaka.
- Vymeňte zásobník so starým filtrom za zásobník s novým filtrom: 1 modul 20" alebo 2 moduly 10".
- Znovu nainštalujte priehľadné puzdro na držiak
- Zabezpečte likvidáciu použitého AC filtra spôsobom šetrným k životnému prostrediu.
- Zatvorte a zaistite kryt
7.4 Výmena UF filtra
Vymieňajte UF membránu každých 2 – 7 rokov v závislosti na kvalite používanej vody.
- Vyberte poistku a otvorte kryt
- Vyberte háčik z ventilu
- Opatrne vytiahnite UF filter z ventilu
- Opatrne vybaľte nový UF filter
- Odstráňte krytky z konektorov
- Namažte O-krúžky terminálov tukom (vazelína bez vody)
- Tlačte UF filter opatrne až na doraz, spodná strana membrány spočinie na spodnej konzole
- Zaistite membránu háčikom a pritiahnite maticu
17
Inštalácia UF filtra
7.5
Výmena ventilu
Ventil je srdce a najdôležitejšia časť čerpadla AQUApump. Výmenu alebo opravu ventilu by mali
vykonávať len vyškolené osoby.
- Pred demontážou ventilu sa ubezpečte, že tlak je menej než 0,5 bar.
- Odistite čerpadlo AQUApump a otvorte kryty
- Vyberte UF filter (pozri odst. 6.4)
- Vyberte závlačku a páku (1)
- Vyberte vyrovnávací zásobník preplachu – oporná platňa (2 skrutky) a vyrovnávací zásobník
preplachu (najprv zatlačte biely krúžok nadol) (2)
- Vyberte kryt ventilu (2 skrutky) (3/4)
- Vyberte os odmontovaním hornej skrutky (v polovici, aby bolo dosť miesta na vybratie osi) (4)
- Odskrutkujte hadicu manometra a odpojte hadicu manometra (5).
- Odpojte prepadovú hadicu (6)
- Odstráňte kryt ventilu (2 skrutky) (3/4)
- Vyberte os odmontovaním hornej skrutky (v polovici, aby bolo dosť miesta na vybratie osi) (4)
- Odskrutkujte hadicu manometra a odpojte hadicu manometra (5).
- Odpojte prepadovú hadicu (6)
18
19
- Odskrutkujte prednú časť ( 4 skrutky) a zadnú časť (1 skrutka) ventilu (7)
- Vytiahnite ventil, aby sa vytvoril dostatok pracovného priestoru na odpojenie troch hlavných hadíc (8)
- Pre odpojenie hadíc otočte biely kryt konektora a zatlačte krúžok smerom ku konektoru (8)
Pre montáž ventilu postupujte podľa vyššie uvedených pokynov v opačnom poradí.
20
8 Protokol o analýze vody
Pre analýzu kvality vody postupujte podľa protokolu nižšie. Protokol sa týka dvoch prípadov:
1. Predbežná analýza pred nasadením čerpadla AQUApump za účelom vybudovania vhodného
zdroja vody;
2. Riadna analýza SUROVEJ a UPRAVOVANEJ vody po nasadení.
Za akýchkoľvek okolností používajte sterilné fľaštičky na vzorky, prednostne dodané laboratóriom
vykonávajúcim skúšky.
8.1 Predbežná analýza
Surovú vodu skúšajte na:
1. Toxické látky, ako arzén (As), ortuť (Hg) a fluór (F)
2. Pesticídy, ako organofosfát, karbamáty a organochloridy.
3. Nezoxidované (ťažké) kovy, ako: kadmium (Cd), vápnik (Ca), chróm (Cr), meď (Cu), železo
(Fe), olovo (Pb), magnézium (Mg), nikel (Ni), sodík (Na) a zinok (Zn).
4. Dusičnany (NO2, NO3)
Výsledné hladiny je potrebné porovnať s normami WHO (Svetová zdravotnícka organizácia). Ak
sú namerané hodnoty vyššie ako normy W HO (alebo národné), kontaktujte AQUA SOLUTIONS.
Môžeme Vám odporučiť prijateľné dostupné riešenia.
8.2 Riadna analýza
Za predpokladu pozitívnej predbežnej analýzy bude v tom prípade pozornosť upriamená na
bakteriologické znečistenie (celkový obsah koliformných baktérií a E.coli, prípadne F.coli). Celkové
koliformné baktérie je skupina baktérií prítomných všade okolo nás, väčšina z nich nie je
nebezpečná pre ľudské zdravie. Tieto baktérie však nie sú prirodzene prítomné v podzemnej vode
a sú známkou toho, že môžu byť prítomné škodlivejšie organizmy (E.coli a F.coli). Posledné dve
formy baktérií predstavujú bezprostredné riziko pre ľudské zdravie.
Aby bolo možné vykonať úplnú skúšku, je potrebné dodržať nasledujúci postup:
1. Zahájte tento postup ihneď PO cykle spätného preplachu (manometre by mal mať hodnotu medzi
0 a 1 bar).
2. Ak je čerpadlo AQUApump vybavené filtrom s aktívnym uhlím, vyberte zásobník s AC filtrom.
21
3. Napumpujte 10-20 litrov vody cez čerpadlo AQUApump (20-40 zdvihov rukoväťou čerpadla).
4.
Odskrutkujte dávkovač chlóru (červená krytka), pridajte rozpustený čistiaci prostriedok (tabletka
Dutrion Aquaprove 4 gramy rozpustená v jednom litri čistej vody)
5. Nechajte pôsobiť 15-20 minút, aby úplne vsiakla do UF membrány.
6. Zdvihnite rukoväť čerpadla 2-3-krát, kým z uzáveru nezačne vytekať voda.
7.
Nechajte pôsobiť kontaktný čas ďalších 10-15 minút (bez zdvihov) na odstránenie všetkých
patogénov.
8.
Používajte AQUApump, pokým sa nedokončí aspoň jeden cyklus spätného preplachu, a potom
načerpajte ďalších 20 litrov, aby ste sa ubezpečili, že zo systému bol vypláchnutý všetok oxid
chloričitý.
9. Sterilizujte uzáver (opálením plameňom).
Postup: Zahrievajte uzáver z antikorovej ocele butánovým alebo propánovým horákom, kým
nebude úplne horúci. Ak zdvihnete rukoväť čerpadla, malo by vidieť trochu pary.
Poznámka: Ak je uzáver vybavený externým prevzdušňovačom alebo spätným ventilom, pred
zahrievaním uzáveru túto časť odskrutkujte, pretože obsahuje plastové časti, ktoré nemôžu odolať
teplu!
10. Odoberte vzorku IHNEĎ po zahriatí uzáveru plameňom pomocou sterilnej vzorkovacej
fľaštičky dodanej laboratóriom a fľaštičku zatvorte.
11. Odoberte vzorku SUROVEJ vody (priamo z vodného zdroja).
Poznámka: V prípade potreby otestujte možné znečistenie AC zásobníka vložením zásobníka po
kroku 10 a opakujte kroky 9 a 10.
12. Označte fľaštičku so vzorkou z vodného zdroja ‘SUROVÁ voda‘ a čistú vzorku ‘Voda z UZÁVERU’
(z UZÁVERU + AC, ak sa má skúšať AC zásobník). Poznačte dátum, čas a miesto odberu vzoriek.
13. Vzorky prepravujte v chladenom prostredí (napr. chladiaci box s ľadom). Vzorky by mali mať
o
o
teplotu 5 C (+/- 3 ).
14. Dajte vzorky analyzovať do 24 hodín.
22
9 Odstraňovanie porúch
V ojedinelých prípadoch môže AQUApump fungovať nesprávne, vo väčšine prípadov to môže vyriešiť používateľ.
Chyba
Požadovaný úkon
Voda nevonia čerstvo
Vymeňte filter s aktívnym uhlím
Manometer nefunguje
Skontrolujte prívodnú hadicu do manometra
na netesnosť
Z uzáveru nevyteká žiadna voda
Skontrolujte všetky hadice, armatúru a prípojky na
netesnosť
Zabezpečte, aby sitový filter bol úplne vo vode
Skontrolujte, či je sitový filter čistý
23
10 Údaje o čerpadle AQUApump
Rozmery (VxŠxH)
1,73m x 0,50m x 0,62m
Hmotnosť
- Kompletné čerpadlo AQUApump
- Vrátane obalu
Výkon
1
cca 85 kg
cca 102 kg
Max. 15 l/min
Účinnosť systému: 98%
15 000 m3 (alebo 7 rokov) bez výmeny
Inštalačné koncovky
(prívod, výpust)
hadicová koncovka 1 palec
Maximálna sacia výška: 3 m
Technológia
sitový filter 50 - 80 μ, s automatickým preplachom
Kapilárne ultrafiltračné membrány
Dávkovač chlóru
Filter s aktívnym uhlím
Čistenie
Automatický spätný preplach vysokým tlakom
Periodické dávkovanie chlóru
Biologické zachytávanie
Vírusy
Baktérie
Odstránenie cýst
Chemická redukcia
Aktívne uhlie znižuje zvyšky chemikálií vrátane pesticídov,
zlúčenín narúšajúcich endokrinný systém, zvyškov liekov
a niektorých ťažkých kovov.
Schválenia membrán/
splnenie predpisov
KIW A
2
> 99,99% (log 4)
3
> 99,9999% (log 6)
> 99,9999% (log 6)
Skladovanie a zaobchádzanie Pri skladovaní musí byť modul suchý.
Po prvom použití musí byť modul chránený proti mrazu.
Prevádzkové podmienky
Filter s aktívnym uhlím
Teplota prostredia
Teplota napájacej vody
min. +1 °C, max. +60 °C
min. +1 º C, max +50 °C
2 x 10" alebo 20", niekoľko dodávateľov
¹ Prietokové rýchlosti a kapacita závisia na podmienkach vstupnej vody
² Skúšané výskumom vody KIWA pomocou bakteriofág MS2
³ Skúšané výskumom vody KIWA pomocou bacilových spór
24
11 Obmedzenie záruky a zodpovednosti
AQUA SOLUTIONS prehlasuje a zaručuje záručnú dobu dvoch rokov, že jeho výrobky sú
bez podstatných vád materiálu a spracovania a zodpovedajú uvedeným špecifikáciám.
Záruka AQUApump nepokrýva chyby plynúce (1) z nesprávnej, abnormálnej, nedbanlivej
manipulácie, prevádzky, údržby, preťažovania alebo používania; (2) manipulácie, úpravy
alebo opravy kupujúcim alebo tretími stranami bez predchádzajúceho písomného súhlasu
AQUA SOLUTIONS.
Záruky výslovne uvedené v tejto časti sú jedinými zárukami a nahrádzajú všetky ostatné
záruky, aj predpokladané, a to bez obmedzenia vyššie uvedenej všeobecnosti implikovaných
záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel. V žiadnom prípade AQUA
SOLUTIONS ani jej partneri nenesú zodpovednosť za akékoľvek nepriame škody.
AQUA SOLUTIONS opraví alebo vymení výrobok alebo jeho časti, ktoré nie sú v súlade so
zárukou tak, ako je popísané vyššie. Prípadné sťažnosti na závady alebo nezhody výrobkov
musia byť predložené najneskôr kupujúcim písomne - s primerane detailným uvedením
závady alebo nezhody – a to do desiatich (10) pracovných dní po obdržaní príslušného
tovaru. V opačnom prípade kupujúci stráca právo na sťažnosť, s výnimkou vád, ktoré
kupujúci nemohol samostatne v uvedenej dobe objaviť.
Informácie a údaje obsiahnuté v tomto dokumente sú založené na našich skúsenostiach a
všeobecne sa považujú za správne. Sú uvádzané v dobrej viere a sú určené pre poskytnutie
vodítka pre výber a použitie našich výrobkov. Vzhľadom k tomu, že podmienky, za ktorých
môžu byť naše výrobky v praxi použité sú mimo našej kontroly, a preto uvedené informácie
neznamenajú žiadnu záruku konečného výkonu výrobku a nenesieme žiadnu zodpovednosť s
ohľadom na používanie našich výrobkov.
Kvalita našich výrobkov je zaručená v našich podmienkach predaja. Existujúce priemyselné
vlastnícke práva musia byť dodržané.
25
12 Kontakt /Zákaznícka podpora/ objednávanie náhradných dielov
AQUA SOLUTIONS, s.r.o.
Jiráskova 23
940 01 Nové Zámky
Slovenská republika
Email: [email protected]
Web: www.aqua-solutions.sk
Tel: +421 35 6428 035
26
Download

AQUApump MANUAL - SLOVAK - aqua