OCHRANA PROTI BLCHÁM
A KLIEŠŤOM FORMOU
PERORÁLNEJ TERAPIE:
PRODUKTY S VYSOKÝM
POTENCIONÁLOM PRE
VETERINÁROV
PERORÁLNA TERAPIA ZNAMENALA PREVRAT
V OBLASTI EKTOPARAZITÍK NA TRHU
V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH (A)
Každý druhý
veterinárny
lekár v Európe
súhlasí s predpokladom,
že podiel perorálnych liekov
bude narastať (B)
Citácia:
A. MDI: US Vet Panel (2008–2013)
B. BIO’SAT Vet Flash survey from 5 Western European Countries
(520 vet practitioners) August 2013
C. U&A IPSOS U&A tracking Report from 7 Western European Countries
(3500 dog owners) July–Sept 2013
VEĽKÁ VÄČŠINA MAJITEĽOV BY MALA ZÁUJEM POUŽÍVAŤ
LIEKY PROTI EKTOPARAZITOM V PERORÁLNEJ FORME… (C)
3%
ich určite nebudú
používať
10 %
ich pravdepodobne
nebude používať
25 %
nevie
e
28 %
ich pravdepodobne
bude používať
34
%
ich rozhodne bude používať
…AK VEDIA, ŽE EXISTUJÚ
A ŽE ICH PODÁVANIE
BUDE JEDNODUCHÉ (C)
Iné
dôvody
Chce liek bez predpisu/
Perorálna forma nie je dostupná/
Nevie, či je táto aplikačná
forma dostupná
48 %
20 %
32 %
Riziko vypľutia dávky/
Liek sa možno ťažšie
aplikuje
Dôvody, prečo majitelia nepoužívajú
perorálne ektoparazitiká
Dôvody pre rast trhu s perorálnymi ektoparazitikami
Lepšia chutnosť
Viditeľný účinok
Širšie spektrum, ktoré zahrňuje v každom prípade blchy a kliešte
AFOXOLANER:
ÚČINNÝ INSEKTICÍD/AKARICÍD
NOVEJ GENERÁCIE
NOVO OBJAVENÁ
MOLEKULA
je určená na použitie iba vo veterinárnej
medicíne, patrí do skupiny ISOXAZOLÍNOV (8)
RÝCHLA ABSORPCIA PRE DLHODOBÚ
PLAZMATICKÚ DIFÚZIU (6)
Po perorálnom podaní AFOXOLANER
Dosahuje účinnú plazmatickú koncentráciu veľmi rýchlo
(Cmax počas 2–4 hodín)
Jedna mäkká žuvacia tableta/maškrta zabezpečuje účinnú
koncentráciu po dobu jedného mesiaca
Nie sú pozorované žiadne významné rozdiely medzi
jednotlivými psami:
– farmakokinetika lieku nie je ovplyvňovaná príjmom potravy
– afoxolaner je možné preto podávať s potravou alebo nalačno
MOLEKULÁRNY SPÔSOB
ÚČINKU AFOXOLANERU
U ARTROPÓDOV CIELENE
PÔSOBÍ NA PRENOS
NERVOVÝCH VZRUCHOV
NA SYNAPSOCH
Účinok navodzuje rýchlu
hyperexcitáciu bĺch a kliešťov
s následným úmrtím
Synapsia u artropódov
Afoxolaner
1. Afoxolaner sa fixuje na špecifické
miesto v oblasti GABA receptorov
chloridových kanálov nervových
buniek článkonožcov.
Cl-
Na+
Cl
Hyperexcitácia
GABA receeptor
Motorický neurón
Na+
Cl
Cl
Na+
Na+
Na+
Na
Cl-
Na+
Na+
Na+
2. Inhibícia otvorenia chloridových kanálov.
Vstup iontov CI- do bunky uzatvorený.
Na+
3. Zvyšuje sa elektrický potenciál,
čo spôsobuje hyperexcitáciu
a smrť parazita.
Sval
Hyperaktivita
a úhyn roztočov
Nová účinná látka afoxolaner v lieku NEXGARD™ pôsobí rýchlo,
navodením hyperexcitácie a smrti ako u bĺch tak aj u kliešťov.
ÚČINNÁ OCHRANA PROTI
BLCHÁM A KLIEŠŤOM
DLHODOBÁ A RÝCHLA
ÚČINNOSŤ NA DRUHY BĹCH,
KTORÉ NAPÁDAJÚ PSOV
Niekoľko štúdií preukázalo
99% účinnosť lieku NexGard po
jednej aplikácii proti blchám druhu
Ctenocephalides felis a C. canis po dobu
najmenej 5 týždňov (kontrola bĺch vždy
po 24 hodinách) (3;4)
100% potlačenie produkcie blších
vajíčok po dobu najmenej 5 týždňov (3;4)
Blchy sú veľmi rýchlo zničené, skôr,
ako dôjde k produkcii vajíčok, a tým
preventívne chráni pred kontamináciou
domáceho prostredia.
Účinnosť* lieku proti dvom hlavným druhom bĺch napádajúcich
psov, a to 12 hodín a/alebo 24 hodín po infestácii
100
Účinnosť (%)
80
12 h
C. felis
60
24 h
C. felis
40
24 h
C. canis
20
0
D0
D7
D14
D21
D28
D35
* Percentuálna účinnosť na základe geometrického priemeru spočítaných parazitov
ŠIROKOSPEKTRÁLNE PÔSOBENIE
PROTI NAJČASTEJŠÍM DRUHOM
KLIEŠŤOV U PSOV
Účinnosť proti Ixodes ricinus je na úrovni
> 99,9 % po dobu jedného mesiaca
Účinnosť proti Dermacentor reticulatus
> 98,1 % po dobu jedného mesiaca
Účinnosť proti Rhipicephalus sanguineus
> 96,7 % po dobu jedného mesiaca
Konzistentný účinok* proti trom hlavným druhom kliešťov,
ktoré napádajú psov v Európe (2;5)
100
Účinnosť (%)
80
Dermacentor
reticulatus
60
lxodes ricinus
40
Rhipicephalus
sanguineus
20
0
D2(1)
D9(2)
D16(2)
D23(2)
D30(2)
Deň štúdie
1
2
Terapeutický účinok afoxolaneru proti infestácii v deň 2
Profylaktický účinok proti infestácii kliešťov, opakovanej vždy po týždni od predchádzajúceho merania
Jediná žuvacia tableta lieku NEXGARD™ usmrcuje blchy
a kliešte u psov a chráni ich pred napadnutím týmito
parazitmi po dobu celého mesiaca.
ÚČINNOSŤ LIEKU NEXGARD™
JE DODÁVANÁ V NEODOLATEĽNE
CHUTNEJ PODOBE
NEXGARD™ JE CHUTNÁ, MÄKKÁ MAŠKRTA
S príchuťou duseného hovädzieho
Je možné ho podávať spolu s potravou, ale aj samostatne
3
okamžitý
príjem
2,7
2
príjem po
dohode
s majiteľom
VYNIKAJÚCA OCHOTA K PRÍJMU ≥ 90 %
1
váhavý
príjem
V priebehu štúdie hodnotiacej palatabilitu, ktorá bola
vykonaná na 30 psoch, NexGard ako v podobe placeba,
tak aj v prípade maškrty/mäkkej žuvacej tablety s obsahom
účinnej látky preukázal vysoký stupeň palatability, ktorá
u oboch foriem dosahovala hodnoty medzi 2,7/3 až 2,8/3. (7)
0
odmietnutie
príjmu
PRE MAJITEĽOV A ICH PSOV
SA OCHRANA PROTI EKTOPARAZITOM
STANE KAŽDÝ MESIAC PRÍJEMNÝM
POTEŠENÍM
Chrániť psy proti blchám a kliešťom už nie je
otravná úloha!
NexGard umožňuje hrať sa so psom alebo ho
okúpať okamžite po ošetrení.
NexGard je možné podávať psom bez ohľadu
na stav kože.
+24 %
SKÚSENOSTI Z USA
Preventívne podávanie lieku na prevenciu dirofilariózy
v chutnej forme mäkkých žuvacích maškŕt každý mesiac
pomohlo v Spojených štátoch zvýšiť úroveň dodržiavania
terapie o 24 % v porovnaní s bežnou žuvacou tabletou*.
žuvacia
tableta
vysoko chutná
mäkká
maškrta
na žuvanie
* Údaje k dispozícii u firmy Merial
Vysoká chutnosť lieku NEXGARD™ uľahčuje jeho
podávanie a podporuje dodržiavanie pravidelného
ošetrenia majiteľom každý mesiac.
POZORUHODNÝ
BEZPEČNOSTNÝ
PROFIL
NEXGARD™ JE BEZPEČNÝ U ŠTENIATOK UŽ OD VEKU 8 TÝŽDŇOV
A U DOSPELÝCH PSOV (1)
Terapeutická dávka (ako je uvedené v SPC) nevyvoláva
žiadne nežiaduce reakcie
Afoxolaner, účinná látka lieku, je pre psy bezpečná
i pri podaní až 80-násobku klinickej dávky (2,5 mg/kg)
NEXGARD™ PREUKÁZAL SVOJU BEZPEČNOSŤ
PRI TERÉNNYCH ŠTÚDIÁCH
V priebehu terénnych štúdií bol NexGard podávaný viac ako 400 psom
v domácnostiach. Jednalo sa o psy rôzneho veku a rôznych plemien, držaných/
chovaných v bežných podmienkach. Liek bol preukázateľne bezpečný, účinný
a nespôsobil žiadne závažné nežiaduce reakcie.
GRAVIDITA A LAKTÁCIA
Aj keď neboli vykonané štúdie overujúce pôsobenie lieku NexGard
na gravidných a laktujúcich sukách, u laboratórnych zvierat bol dokázaný
výnimočný bezpečnostný profil s ohľadom na ontogenézu a reprodukciu.
NexGard by mal byť podávaný v priebehu gravidity a laktácie
len po zhodnotení terapeutického prínosu–rizika.
UŽÍVATEĽSKY
PRÍJEMNÁ INOVÁCIA
– DOSTUPNÁ LEN
U VETERINÁRNYCH
LEKÁROV
4 SILY LIEKU PRE PSY VO VÁHOVÝCH
KATEGÓRIÁCH OD 2 DO 50 KG
Hmotnosť
medikovanej
žuvacej tablety
AFOXOLANER
Psy 2–4 kg
0,5 g
11,3 mg
Psy 4–10 kg
1,25 g
28,3 mg
Psy 10–25 kg
3g
68 mg
Psy 25–50 kg
6g
136 mg
NEXGARD™
žuvacie tablety
Bezpečnostný profil lieku umožňuje jeho podávanie každý
mesiac u dospelých psov a šteniatok
Od 2 kg hmotnosti
Od 8 týždňov veku
ODKAZY
1 – DRAG M. et al., Safety Evaluation of Orally Administered Afoxolaner in Eight-Week-Old Dogs (In press in Vet Parasitol)
2 – DUMONT P. et al., Demonstration of Efficacy of Afoxolaner against two European ticks Dermacentor reticulatus and Ixodes
ricinus, on Dogs (In press in Vet Parasitol)
3 – DUMONT P. et al., Curative and preventive efficacy of orally administered afoxolaner against dog flea Ctenocephalides canis
(Curtis, 1826) infestation in dogs (In press in Vet Parasitol)
4 – HUNTER J. et al., Evaluation of the curative and preventive efficacy of a single oral administration of afoxolaner against cat flea
(Ctenocephalides felis) infestations on dogs (In press in Vet Parasitol)
5 – KUNKLE B. et al., Demonstration of efficacy on Rhipicephalus sanguineus (In press in Vet Parasitol)
6 – LENTENDRE L. et al., The intravenous and oral pharmacokinetics of afoxolaner, a novel isoxazoline, used as a monthly chewable
antiparasitic for dogs (In press in Vet Parasitol)
7 – PR&D Study 02XX701: A study to assess canine experimental soft chewable. (Data on file)
8 – SHOOP W. et al., Afoxolaner, a new ectoparasiticide for dogs (In press in Vet Parasitol)
NexGard 11 mg žuvacie tablety pre psy (2–4 kg)
NexGard 28 mg žuvacie tablety pre psy (>4–10 kg)
NexGard 68 mg žuvacie tablety pre psy (>10–25 kg)
NexGard 136 mg žuvacie tablety pre psy (>25–50 kg).
ZLOŽENIE: Každá žuvacia tableta obsahuje afoxolaner v množstve (uvedené v zátvorke): NexGard pre psy 2–4 kg (11,3 mg), NexGard pre psy > 4–10 kg (28,3 mg), NexGard pre psy > 10–25 kg (68 mg),
NexGard pre psy > 25–50 kg (136 mg). Pomocné látky: Káliumsorbát (E202): 3 mg/g. Škvrnité červené až červenohnedé, okrúhle (tablety pre psy 2–4 kg) alebo obdĺžnikového tvaru (tablety pre psy
> 4–10 kg, tablety pre psy >10–25 kg a tablety pre psy > 25–50 kg). INDIKÁCIE: Liečba napadnutia psov blchami (Ctenocephalides felis a C. canis) po dobu najmenej 5 týždňov. Liek môže byť použitý ako
súčasť liečebnej stratégie pri kontrole alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba napadnutia psov kliešťami (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanquineus). Jediná liečba usmrcuje
kliešte až na dobu jedného mesiaca. Aby mohli byť blchy a kliešte vystavené účinnej látke, musia sa prichytiť na hostiteľa a začať ho cicať. Nástup účinku u bĺch (C. felis) je v priebehu 8 hodín po prichytení.
Nástup účinku (smrť) u kliešťov je v priebehu 48 hodín po prichytení. KONTRAINDIKÁCIE: Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku alebo na niektorú pomocnú látku. NEŽIADUCE ÚČINKY: Žiadne.
CIEĽOVÝ DRUH: Psy. DÁVKOVANIE A SPÔSOB PODANIA LIEKU: Perorálna aplikácia. Dávkovanie: Liek by mal byť podaný v dávke 1 tableta na psa danej váhovej kategórie, uvedenej na obale, na zaistenie
dávky 2,7–6,9 mg/kg ž. hm. Pre psov nad 50 kg ž. hm., použiť vhodnú kombináciu žuvacích tabliet rôznych/tých istých síl. Tablety by nemali byť delené. Liečebná schéma: V mesačných intervaloch
v priebehu obdobia výskytu bĺch a kliešťov, na základe miestnej epidemiologickej situácie. POKYN O SPRÁVNOM PODANÍ: Žuvacie tablety NexGard sú stráviteľné pre väčšinu psov. Ak zviera neprijme tablety
priamo, môžu byť podané s potravou. OCHRANNÁ LEHOTA: Neuplatňuje sa. OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA UCHOVÁVANIE: Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívať tento veterinárny
liek po dátume exspirácie uvedenom na škatuli po EXP. Tento veterinárny liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie. OSOBITNÉ UPOZORNENIA: Osobitné bezpečnostné opatrenia pre
každý cieľový druh: Aby boli parazity vystavené afoxolaneru, je potrebné, aby sa začali kŕmiť na hostiteľovi; preto riziko chorôb prenášaných parazitmi nemožno úplne vylúčiť. Osobitné bezpečnostné
opatrenia na používanie u zvierat: Vzhľadom k nedostatku dostupných údajov by liečba šteniatok mladších ako 8 týždňov veku a/alebo psov s 2 kg ž.hm. a menej mala byť vykonaná po zhodnotení
prínosu/rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom. Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám: Na zabránenie prístupu detí k veterinárnemu lieku, vyberte
pri aplikácii len jednu žuvaciu tabletu z blistra. Blister so zostávajúcimi žuvacími tabletami vráťte späť do škatuľky. Po manipulácii s liekom si umyte ruky. Gravidita a laktácia: Laboratórne štúdie u krýs a
králikov nedokázali žiadne teratogénne účinky, ani žiadne nežiaduce účinky na reprodukčnú schopnosť samcov a samíc. Bezpečnosť veterinárneho lieku počas gravidity a laktácie alebo u chovných psov
nebola stanovená. Používať len po zhodnotení prínosu-rizika lieku zodpovedným veterinárnym lekárom. Predávkovanie (príznaky, núdzové postupy, antidotá): Neboli pozorované žiadne nežiaduce účinky
na zdravých šteniatkach bígla vo veku viac ako 8 týždňov, ktoré boli liečené päťnásobkom maximálnej dávky opakovanej 6-krát v intervale 2 až 4 týždňov. U kólií bola pozorovaná hnačka a zvracanie
pri predávkovaní približne 5x (25 mg/kg ž. hm.). Podrobné informácie o tomto lieku sú uvedené na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky (http://www.ema.europa.eu/). ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Afoxolaner je insekticíd a akaricíd patriaci do skupiny izoxazolínov. NexGard je liek účinný proti dospelým blchám ako aj rôznym druhom kliešťov ako Dermacentor reticulatus a D. variabilis, Ixodes ricinus a
I. scapularis, Rhipicephalus sanguineus, Amblyomma americanum a Haemaphysalis longicornis. Liek usmrcuje blchy pred tým ako sa vyvinú vajíčka a tým predchádza kontaminácii domáceho prostredia.
Pre každú silu sú žuvacie tablety dostupné v nasledujúcich veľkostiach balenia: Škatuľka s jedným blistrom obsahujúcim 1, 3 alebo 6 žuvacích tabliet. Nie všetky veľkosti balenia sa musia uvádzať na trh.
Výrobca: MERIAL, 29, avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, FRANCÚZSKO.
Výhradné zastúpenie a distribúcia
pre ČR a SR
Download

Untitled - Komora veterinárnych lekárov SR