Uložiť PDF
Vytlačiť
ZMLUVA
o združenej dodávke elektriny zo sietí NN odberateľovi v domácnosti
(ďalej len „Zmluva“)
DODÁVATEĽ | ČEZ Slovensko, s.r.o.
Gorkého 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika | IČO 36 797 332 | IČ DPH SK2022414075 | zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sro, vložka č. 46685/B | číslo povolenia udeleného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví: 2007E 0270, predmet podnikania: elektroenergetika,
rozsah podnikania: dodávka elektriny | bankové spojenie: SK06 8130 0000 0020 0860 0309 (2008600309/8130) , CID SK71ZZZ70000000056 |
[email protected] | www.cez.sk | Zákaznícka linka 0850 888 444
ODBERATEĽ V DOMÁCNOSTI (ďalej aj ako „ZÁKAZNÍK“)
MENO, PRIEZVISKO
DÁTUM NARODENIA
ADRESA MIESTA TRVALÉHO POBYTU
 Použiť adresu miesta trvalého pobytu ako adresu na doručovanie
ULICA
SÚP. Č. /O. Č.
OBEC
PSČ
TELEFÓN
E-MAIL
ADRESA NA DORUČOVANIE
ULICA
SÚP. Č. /O. Č.
OBEC
PSČ
PREDMET ZMLUVY
Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť Zákazníkovi združené služby dodávky elektriny, t.j. opakovane dodávať elektrinu Zákazníkovi zo sietí nízkeho napätia (NN), ktorú odoberá
pre vlastnú spotrebu v domácnosti, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečiť distribúciu elektriny do odberného miesta Zákazníka a ostatné distribučné služby, a to v súlade
s platnými právnymi predpismi a Obchodnými podmienkami dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti (ďalej len „OP“), ktoré sú neoddeliteľnou
súčasťou Zmluvy a záväzok Zákazníka odoberať od Dodávateľa elektrinu za podmienok dohodnutých v Zmluve a OP a riadne a včas zaplatiť Dodávateľovi za opakované dodávky elektriny
a distribučné služby v cenách v súlade so Zmluvou a OP. Dodávateľ a Zákazník môžu byť v Zmluve označení aj ako „Účastník“, resp. „Účastníci“.
ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÉHO MIESTA (ďalej len OM)
 Použiť adresu OM ako adresu na doručovanie
ADRESA OM (pokiaľ je odlišná od adresy miesta trvalého pobytu)
ULICA
SÚP. Č. /O. Č.
OBEC
PSČ
24Z
24Z
EIC OM
PÔVODNÝ DODÁVATEĽ
PREDPOKLADANÁ SPOTREBA / ROK
PRODUKTOVÝ RAD
 ZSD, a. s.
DISTRIBÚTOR
kWh
 SSE-D, a. s.
 VSD, a. s.
POŽADOVANÝ DÁTUM DODÁVKY
COMFORT
PRODUKT
 D-JEDNOTARIF
 D-AKU 8
 D-PRIAMOVÝHREVNÉ VYKUROVANIE  D-TEPELENÉ ČERPADLO
 D-VÍKEND
 D-AKU MAX
 D5
 D7
 D8
DISTRIBUČNÁ SADZBA
 D1  D2
 D3  D4
 D6
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY – CENA ELEKTRINY JE PRE DOHODNUTÝ „PRODUKT“ ELEKTRINY DANÁ AKTUÁLNE PLATNÝM CENNÍKOM DODÁVATEĽA
SPÔSOB PLATENIA
Zvolením spôsobu platenia inkasom dáva zákazník súhlas na inkaso v SEPA.
 BANKOVÉ INKASO
PREDPOKLADANÁ VÝŠKA ZÁLOHY
ČÍSLO ÚČTU
,- EUR/mes.
 VLASTNÝ PODNET
*číslo účtu je nutné uviesť pre potreby vyúčtovania a vyplatenia bonusov
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY A JEJ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania Zákazníkom a Dodávateľom a účinnosť dňom začiatku dodávky elektriny Dodávateľom a uzatvára sa na dobu neurčitú.
Zákazník svojim podpisom Zmluvy potvrdzuje, že:
1) sa oboznámil s OP a Cenníkom Dodávateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy, ich obsahu porozumel a zaväzuje sa ich dodržiavať;
2) Zmluvu uzavrel slobodne, na základe vlastnej vôle, vážne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok;
3) mu bola poskytnutá informácia o obsahu Zmluvy v primeranom časovom predstihu pred jej uzavretím a mal dostatok času na riadne posúdenie informácií o jej obsahu;
4) bol písomne poučený o svojom práve písomne odstúpiť od Zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa jej uzavretia v zmysle ustanovenia §-u 17 ods. 1 písm. e) Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.;
5) ako dotknutá osoba udeľuje týmto písomný súhlas obchodnej spoločnosti ČEZ Slovensko, s.r.o., (a ňou akejkoľvek splnomocnenej tretej osobe) a spoločnosti Ringier Axel Springer
Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava (IČO: 00 678 155) so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. (a to aj na marketingové účely, ak nie je nižšie
v texte uvedené, že o to dotknutá osoba nemá záujem).
Fyzické osoby, ktoré Zmluvu uzatvárajú v mene jednotlivých Účastníkov týmto prehlasujú, že sú plne oprávnené na platné uzavretie Zmluvy. Dodávka elektriny bude začatá dňom, kedy bude
ukončená dodávka predchádzajúceho dodávateľa elektriny, pokiaľ takáto bola dohodnutá.
Dodávateľ oznamuje Zákazníkovi, že na vyššie uvedenej web stránke Dodávateľa uverejňuje Poučenia odberateľa/zákazníka súvisiace s dodávkou elektriny, resp. plynu.
 Mám /  nemám záujem o akvizičný bonus; akvizičný bonus vo výške 10 EUR bude vyplatený najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa úspešnej zmeny dodávateľa na
základe tejto Zmluvy, ak však Zákazník uplatní právo výpovede v priebehu nasledujúcich 11 mesiacov odo dňa úspešnej zmeny dodávateľa, bude Zákazník povinný akvizičný bonus vrátiť.
 Mám /  nemám záujem o vernostný bonus, vernostný bonus vo výške 10 EUR bude vyplatený Zákazníkovi vždy, ak Dodávateľ nemal voči Zákazníkovi počas uplynulých 12 po sebe
nasledujúcich kalendárnych mesiacov dodávky žiadnu splatnú pohľadávku. Vernostný bonus bude vyplatený najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov odo dňa konkrétneho výročia
úspešnej zmeny dodávateľa na základe tejto Zmluvy. Vernostný bonus bude vyplatený pri každom výročí úspešnej zmeny dodávateľa na základe tejto Zmluvy, pri splnení vyššie uvedených
podmienok (neexistencia splatnej pohľadávky). Ak však Zákazník uplatní právo výpovede v priebehu nasledujúcich 11 mesiacov po výročí úspešnej zmeny dodávateľa na základe tejto Zmluvy,
bude Zákazník povinný vernostný bonus vrátiť.
 Nemám záujem o spracovanie osobných údajov na marketingové účely.
VARIABILNÝ SYMBOL PRE ODPORÚČACÍ BONUS
ZA DODÁVATEĽA | ČEZ Slovensko, s. r. o. (zast. na základe plnej moci)
ZA ZÁKAZNÍKA
DÁTUM A MIESTO
DÁTUM A MIESTO
MENO A PRIEZVISKO
NOVÝ ČAS ENERGIE
PODPIS
MENO A PRIEZVISKO
IDZ
PODPIS
Zákaznícka linka 0850 777 555 Ӏ www.ncenergie.sk
Download

Zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí