07.06 2014 / 29023 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Uygulama Yönetmelikleri” değişiklikleri
aşağıdaki konuları kapsamaktadır. (Özet)
Uygulama Yönetmeliklerindeki değişiklikler (konu başlıkları/özetler ve yürürlük tarihi)
Konu
Tanımlar
Uygulama yönetmeliği ve eklerinde kullanılan “endeks” tanımı Yİ-ÜFE olarak düzenlenmiştir.
Bildirim ve tebligat esasları
İhale yapan idarelerce tebligat işlemleri öncelikli olarak imza karşılığı elden veya EKAP
üzerinden gerçekleştirilecek, bu yöntemlerle yapılamayan tebligatlar için Kanunda belirtilen diğer
yöntemlere başvurulabilecektir.
Personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde yaklaşık maliyet (Hizmet)
“Yemek, yol ve giyecek…” ibarelerinde “giyecek” kaldırılmıştır.
İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi, satın alınması ve EKAP üzerinden indirilmesi
Ön yeterlik dokümanı veya ihale dokümanı satın alınabilmesi için EKAP’a kayıtlı olmak zorunlu
hale geliyor.
Gerek tebligatların hızlı ve güvenli yapılabilmesinin gerekse de ihalelerin elektronik ortamda
gerçekleştirilebilmesinin bir aşaması olmak üzere, ihale dokümanı alacak olanların ve isteklilerin
EKAP’a kayıtlı olmaları zorunlu hale getirilmiştir.
İş deneyimini gösteren belgeler (Yapım)
İş Denetleme Belgesinin kullanılmasına ilişkin düzenleme değiştirildi.
Belge düzenleme koşulları (Yapım)
İlgili kriterlerde yer alan “toplam sözleşme” ifadesi “ilk sözleşme” olarak değiştirildi.
Belge için başvuru (Yapım)
Ek belgelerde bazı düzenlemelere gidildi. Özellikle, özel sektöre taahhütte bulunan yüklenicilerde
danışman veya proje müdürü görevinde bulunanlara belge verilmesi sınırlandırıldı.
İş deneyim tutarının tespiti (Yapım)
Kat/arsa karşılığı yapılan inşaat işlerine ait belge tutarı hesabına yeni düzenleme getirilmiş ve kat
karşılığı inşaat işlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen Yapı Yaklaşık Birim
Maliyetleri esas alınarak iş deneyim belgesi düzenlenmesi imkânı sağlanmıştır.
İş deneyim belgesinin verilmesi (Yapım)
İş denetleme belgesinin verilmesine sınırlamalar getirildi.
İş deneyim belgesinin verilmesi (Yapım)
Mezuniyet belgeleri, belge sahibi dışındaki aday veya isteklilerce kullanılamayacak. (%50-%50
ortaklık durumunda kullanılamayacak) Ancak, en az 5 yıldır %51 ve daha fazla hisseye sahip
olmaları durumunda tüzel kişiliklerde de kullanılabilecek.
Belge değerlendirmeye ilişkin esaslar (Yapım/Danışmanlık)
Sadeleşti. İş bitirme ve iş durum tam olarak, iş denetim ve iş yönetme belgeleri yıl şartından
bağımsız olarak 1/5 oranında dikkate alınacaktır.
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin kontrollük
hizmetini yapan danışmanın bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar ile özel
sektöre taahhütte bulunan yüklenicinin gerçekleştirdiği işi mühendis veya mimar olarak
denetleyenlere (fenni mesul ve/veya yapı denetim görevlisi) iş denetleme ve iş yönetme belgeleri
düzenlenmeyecek ve daha önce alınan belgeler yapım işlerinde kullanılamayacaktır.
Belge değerlendirmeye ilişkin esaslar (Danışmanlık)
Sadeleşti. Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimine ilişkin danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde,
denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle yapım işlerinden alınan iş deneyim belge tutarları 1/50
oranında dikkate alınır.
İş deneyim tutarının güncellenmesi
Sadeleşti. Direkt olarak Yİ-ÜFE’ye uygun hesaplama yapılacak.
Teminatlar
Sözleşme bedelinin sınır değerin altında olduğu durumlarda, yaklaşık maliyetin %9’u oranında
kesin teminat alınır.
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler
Hem yapım işi ihalelerinde hem de hizmet alımı ihalelerinde verilen aşırı düşük tekliflerin
açıklama yöntemleri sadeleştirilmiştir. İhale dokümanında bulunması koşuluyla;
 İhalenin herhangi bir açıklama istenilmeksizin doğrudan en düşük teklif sahibi üzerinde
bırakılması,
Yürürlük Tarihi
01.02.2014’den
geçerli
07.06.2014
01.01.2015
07.06.2014
01.01.2015
19.08.2014
07.06.2014
19.08.2014
07.06.2014
19.08.2014
10.06.2014
19.08.2014
19.08.2014
01.02.2014’den
geçerli
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
veya

Yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısının altında olan ihalelere özgü olmak üzere, sınır
değerin altındaki tekliflerin reddedilmesi,
mümkün olacaktır.
Sınır değer ve aşırı düşük teklifler (Hizmet)
İsteklilerin aşırı düşük teklif açıklamalarında teklif bileşenlerinden sözleşme ve genel giderler
içerisinde değerlendirilecek unsurlar genişletilmiş, bu bileşenlere ilişkin asgari % 3 olan mevcut
oran % 4’e çıkarılmış,
Aşırı düşük teklif sınır değeri; personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç
yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise
yaklaşık maliyetin (1,3) sayısına bölünmesinden elde edilen tutar olarak tespit edilmiştir.
Tekliflerin eşit olması (Hizmet)
En düşük fiyatın birden fazla istekli tarafından teklif edilmesi durumunda ekonomik açıdan en
avantajlı teklif sahibinin belirlenmesinde kullanılan iş deneyim belgesinin büyüklüğü kriterinden
vazgeçilmiş, isteklilerin vergi ödeme alışkanlıkları, taahhütleri altında bulunan işlere ilişkin
kapasite durumu, korumalı iş yerine sahip olup olmadıkları hususu ve kurumsallaşma derecesini
gösteren faaliyet süresi uzunluğu kriterleri tek başına ve sırasıyla dikkate alınarak belirleme
yapılması öngörülmüştür.
İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinde düzenlenmesi
31.08.2014 tarihinden sonra tüm iş deneyim belgeleri EKAP üzerinde düzenlenecek ve kayıt
edilecektir. Daha önce düzenlenen belgeler de yeniden düzenlenerek EKAP’a kaydedilecektir.
Aksi takdirde bu belgeler 01.07.2015’den sonra kullanılamayacaktır.
07.06.2014
07.06.2014
07.06.2014
Download

07.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklere ilişkin