Krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané ženy, deti a obete domáceho násilia
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Bratislavský kraj:
Č.
Názov, kontaktná osoba
Služby
Tel. kontakt, adresa
E-mail
1.
Centrum Nádej
Poradňa (sociálne, psychologické
a právne poradenstvo) + podporná
ženská skupina, utajené bývanie,
skupinový program pre deti
Krízová linka a poradňa
(psychologické a sociálno-právne
poradenstvo, krízová intervencia)
Krízové centrum – ubytovanie,
psychologické a sociálne
poradenstvo
02/6224 7877
0905 463 425
Švabinského 7, 851 01 BA
[email protected]
0903 519 550 – nonstop
linka
[email protected]
2.
3.
Aliancia žien Slovenska
Brána do života
4.
Dúha – krízové stredisko
5.
Maják Nádeje
6.
Krízové stredisko
Magistrátu hl. mesta
7.
Pomoc obetiam násilia
centrála - Bratislava
Krízové stredisko – ubytovanie,
psychologické a sociálne
poradenstvo
Krízové centrum – ubytovanie,
psychologické a sociálne
poradenstvo
Krízové stredisko – ubytovanie,
psychologické a sociálne
poradenstvo
Pomoc obetiam a svedkom
násilných trestných činov, obetiam
stalkingu, obetiam obchodu zo
ženami
02/6241 0469 (-68)
0910 992 041
0915 439 245
02/62410450 (Dom na pol
ceste)
Medveďovej 4, 851 01 BA
02/45523 077
Stavbárska 6, 821 07 BA
0918 824 247
02/52626 701
Karpatská 24, 811 05 BA
0911 526 267
02/62250035
Budatínska 59/A, 851 06
Bratislava
PON
P.O. Box 83, 820 05 BA 25
0850 111 321 – od 10:00 do
14:00 Po-Pia
www.centrumnadej.sk
www.alianciazien.sk
[email protected]
Internetová linka pomoci:
[email protected]
www.branadozivota.sk
[email protected]
www.domovduha.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.pomocobetiam.sk
[email protected]
8.
SKC Dotyk
9.
Pobočka Bratislava
UNICEF
10.
11.
Náruč záchrany
GALANT
(právne poradenstvo, základné
a špecializované sociálne
poradenstvo, psychologická
podpora, sprievod na úrady,
spisovanie návrhov a podaní)
Ubytovanie, komplexné
poradenstvo
Detská linka istoty, Centrum
výchovy k rodičovským
zručnostiam - CESTA
Ubytovanie pre tehotné matky,
alebo matky s malými deťmi do 5
rokov, základné sociálne
poradenstvo
Ubytovanie pre matky s deťmi
02/52632 494
NONSTOP linka:
0905 595 187
Slovenský výbor pre Unicef
Grosslingova 6
P.O.Box 52, 810 00 BA
[email protected]
www.dotykcentrum.sk
www.unicef.sk
[email protected] (CESTA)
02/52965 082
116 111 – detská linka istoty
0905 623 571 (CESTA)
Fedákova 5, Bratislava
0905 888 234
Znievska 26, Bratislava
02/6241 3827
[email protected]
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Západné Slovensko (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj):
Č.
Názov, kontaktná osoba
Služby
Tel. kontakt, adresa
E-mail
1.
Azylový dom Emauzy
(Holíč, Malacky)
Ubytovanie, poradenstvo,
duchovná podpora.
Križovatky n.f.
Azylový dom Emauzy
Záhradná 3, 909 01 Skalica
0907 899 271
034/6683 110
[email protected]
[email protected]
[email protected]
2.
Útulok sv. Anny
(Hlohovec)
Ubytovanie, krízová intervencia
3.
Pomoc obetiam násilia –
pobočka
(Trnava)
Pomoc obetiam a svedkom
násilných trestných činov, obetiam
stalkingu, obetiam obchodu zo
ženami
(právne poradenstvo, základné
a špecializované sociálne
poradenstvo, psychologická
podpora, sprievod na úrady,
spisovanie návrhov a podaní)
Pomoc obetiam a svedkom
násilných trestných činov, obetiam
stalkingu, obetiam obchodu zo
ženami
(právne poradenstvo, základné
a špecializované sociálne
4.
Pomoc obetiam násilia –
pobočka
(Nitra)
034/7722457
0917 778 979
Kamenná 5, Hlohovec
033/7424 686
0911 281 564
[email protected]
0850 111 321 (Po - Pi –
10:00 – 14:00)
0944 254 405 (Ut, Štv –
14:00-18:00)
Trhová 2, Trnava
[email protected]
0850 111 321 (Po - Pi –
10:00 – 14:00)
0904 415 740 (Ut, Štv –
14:00-18:00)
Fraňa Mojtu, Nitra
[email protected]
www.pomocobetiam.sk
www.pomocobetiam.sk
6.
Azylový dom TAMARA
Trnava
poradenstvo, psychologická
podpora, sprievod na úrady,
spisovanie návrhov a podaní)
Pomoc obetiam a svedkom
násilných trestných činov, obetiam
stalkingu, obetiam obchodu zo
ženami
(právne poradenstvo, základné
a špecializované sociálne
poradenstvo, psychologická
podpora, sprievod na úrady,
spisovanie návrhov a podaní)
Núdzové ubytovanie pre týrané
ženy, matky s deťmi
7.
Jozefinum – zariadenie
núdzového bývania pre ženy
Dolná Krupá
Ubytovanie, krízová intervencia,
sociálne a psychologické
poradenstvo
8.
DKC Slniečko
(Nitra)
Ubytovanie, poradenstvo
(sociálne, psychologické, právne)
pre obete domáceho násilia
Krízové stredisko – ambulantné
5.
9.
10.
11.
12.
Pomoc obetiam násilia –
pobočka
(Trenčín)
Zátišie, n.o.
(Nitra)
Krízové stredisko (VÚC)
(Hurbanovo)
Účelové zariadenie
„DOMUN“
(Piešťany)
SKC Dotyk
(Beckov, Trenčín)
0850 111 321 (Po - Pi –
10:00 – 14:00)
0907 409 425 (Ut, Štv –
14:00-18:00)
[email protected]
[email protected]
Ubytovanie, sociálne a právne
poradenstvo
Okružná 20, Trnava
0948 028 738
033/5501 446
Dolná Krupá 556/9, 919 65
Dolná Krupá
033/5577 166
0902 804 245
037/6585 222
0905 949 284
P.O. Box 17 F, 949 01 Nitra
Jarmočná 2, 949 01 Nitra
0905 585 676
Komárňanská 135
947 01 Hurbanovo
035/7602 208
033/77276 87
Bodona 55, 921 01 Piešťany
Ubytovanie, komplexné
poradenstvo
Beckov 87
916 38 Beckov
[email protected]
Krízové stredisko, poradenstvo
(denne 13:00 – 15:00 hod.)
www.pomocobetiam.sk
[email protected]
www.jozefinum.sk
[email protected]
www.centrumslniecko.sk
[email protected]
13.
Orchidea n.o.
(Prievidza)
Krízové stredisko, ubytovanie
14.
Jazmín, n.o.
(Handlová, okr. Prievidza)
Domov pre osamelých rodičov,
ubytovanie, sociálne a základné
právne poradenstvo
15.
OZ Hviezdička
(Mojtín – PB)
Ubytovanie, sociálne poradenstvo
Okr. Nové Mesto nad
Váhom
NONSTOP linka:
0903 704 784
0902 175 717
032/777 7374
0911 208 126
0915 145 177
Necpalská 32, 971 01
Prievidza
F. Nádaždyho 4, 972 51
Handlová
046/547 53 76
046/5198531
0905 342 880
0902 656 202
Rozkvet 2061/139,
017 001 Považská Bystrica
www.dotyk.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Stredné Slovensko (Banskobystrický kraj, Žilinský kraj):
Č.
Názov, kontaktná osoba
Služby
1.
Únia žien Slovenska
(Rimavská Sobota)
p. Husárová
Krízové ubytovanie a poradenstvo
pre týrané ženy
2.
Združenie žien Slovenska
(Zvolen)
Pomoc obetiam násilia –
pobočka
(Banská Bystrica)
3.
4.
Centrum Srdiečko
(Banská Bystrica)
5.
OZ Žena v tiesni
(Martin)
PhDr. Brnová
6.
Áno pre život, n.o.
(Rajecké Teplice)
Tel. kontakt, adresa
047/562 17 27
0915 186 160
Bottova 13
979 01 Rimavská Sobota
Poradňa – sociálne, psychologické, 0911 029 388
právne (pre ženy aj deti)
Švermova 1, 960 01 Zvolen
Pomoc obetiam a svedkom
0850 111 321 (Po - Pi –
násilných trestných činov, obetiam 10:00 – 14:00)
stalkingu, obetiam obchodu zo
0944 254 406 (Ut, Štv –
ženami
14:00-18:00)
(právne poradenstvo, základné
a špecializované sociálne
poradenstvo, psychologická
podpora, sprievod na úrady,
spisovanie návrhov a podaní)
Komplexné služby pre deti s CAN, 048/413 11 41
DD
0905 763 291
Wolkerova 26
974 04 Banská Bystrica
Krízová poradňa pre ženy
043/422 08 53 (8:00 – 15:00)
- utajená adresa
0907 346 374 (7:00 – 20:00)
P.O. Box 70
036 01, Martin
Ubytovanie a poradenstvo pre
041/54 94 950
týrané ženy a matky
0911 534 894
Nonstop: 0800 120 024
Farská 543/2
E-mail
[email protected]
www.zss.sk
[email protected]
www.pomocobetiam.sk
[email protected]
www.centrumsrdiecko.sk
[email protected]
[email protected]
www.anoprezivot.sk
015 15 Rajecké Teplice
7.
Zariadenie núdzového
bývania Dolný Kubín
Ubytovanie a poradenstvo, utajené
bývanie
8.
DKC Náruč
(Žilina)
Deti s CAN, ubytovanie,
poradenstvo – krízové stredisko
9.
Poradensko-tréningové
centrum Náruč
(Čadca)
Poradňa
10.
Poradňa pre rodinu v kríze
Náruč
(Žilina)
Amoret
(Lučenec)
poradňa
11.
Krízové stredisko pre deti s CAN
syndróm a s poruchami správania
043/586 23 50
Záskalická 907
026 01 Dolný Kubín
041/516 65 43 (-44)
0905 988 600
0948 578 053
Zádubie 56
010 03 Žilina
041/433 22 44
0907 840 552
Májová 1 099
Čadca
041/56 43 652
0918 185 576
Horný Val 24, Žilina
047/433 03 43
0915 820 647
Železničná 17
984 01 Lučenec
[email protected]
www.naruc.sk
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – Východné Slovensko (Prešovský kraj, Košický kraj):
Č.
Názov, kontaktná osoba
Služby
Tel. kontakt, adresa
E-mail
1.
Pomoc obetiam násilia –
pobočka
(Košice)
Pomoc obetiam a svedkom
násilných trestných činov, obetiam
stalkingu, obetiam obchodu zo
ženami
(právne poradenstvo, základné
a špecializované sociálne
poradenstvo, psychologická
podpora, sprievod na úrady,
spisovanie návrhov a podaní)
Domov pre osamelých rodičov,
pre tehotné matky a matky najviac
s troma deťmi; sociálne
poradenstvo, zdravotná
starostlivosť
KS pre deti s CAN
0850 111 321 (Po - Pi –
10:00 – 14:00)
[email protected]
2.
Dom Charitas sv. Jozefa
(Spišská Nová Ves)
3.
Alžbetka, n.o.
(Spišská Nová Ves)
4.
5.
Územný spolok SČK
(Slovenský červený kríž),
Zariadenie sociálnych
služieb Maják
(Trebišov)
Domov pre osamelých
rodičov
(Trebišov, Sečovce)
Krízové stredisko
- utajená adresa a tel.č.
www.pomocobetiam.sk
0905 217 846 (Ut, Štv –
14:00-18:00)
0902 095 817
0903 616 804
053/419 06 11
J. Wolkera 41
052 01 Spišská Nová Ves
053/429 89 73 (-74)
0911 220 535
Školská 4
052 01 Spišská Nová Ves
056/672 24 95 (7:30 – 15:30)
0903 558 942
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.alzbetka-no.sk
[email protected]
www.redcross.sk
Domov pre osamelých rodičov
056/678 23 88
Bačkovská 598
Sečovce
6.
7.
8.
Fenestra
(Košice)
OZ Pro Familia
(Humenné)
OZ Pomoc rodine
(Michalovce)
Krízové centrum a poradňa pre
týrané ženy (sociálne,
psychologické a právne
poradenstvo)
Krízové ubytovanie a poradňa pre
ženy (sociálna, psychologická,
právna pomoc)
055/625 62 37
Nonstop: 0911 440 808
P.O. Box F-12
040 01 Košice
0915 651 861
[email protected]
Poradňa – sociálne
a psychologické poradenstvo
056/688 44 73
0908 954 873
Nám. Osloboditeľov 77
071 01, Michalovce
051/772 22 11
P.O. Box 152
080 01 Prešov
057/775 21 44
0905 428 669
Čsl. Armády 14, Humenné
[email protected]
www.fenestra.sk
[email protected]
www.profamilia.sk
www.pomocrodine.sk
9.
OZ MC My Mamy
(Prešov)
Krízové centrum pre ženy
(súčasťou materského centra)
[email protected]
10.
Centrum sociálnych služieb
Garden
(Humenné)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
11.
Krízové stredisko
(Kežmarok)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
052/452 27 85
052/468 58 62 - riaditeľka
Starý trh 38, Kežmarok
[email protected]
12.
Krízové stredisko
(Prešov)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
[email protected]
13.
Krízové stredisko
(Snina)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
14.
Krízové stredisko
(Stará Ľubovňa)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
051/773 47 04
0917 665 827
Hlavná 58, 080 01 Prešov
057/762 24 52
0902 223 049
Čsl. Armády 1594/5
069 01 Snina
052/432 23 92
Zámocká 7
www.mymamy.sk
[email protected]
www.dssosadne.sk
[email protected]
[email protected]
15.
Krízové stredisko
(Vranov nad Topľov)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
16.
Stredisko krízovej
intervencie
(Košice)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti, pre matky s deťmi,
zariadenie s núdzovým bývaním
17.
Domov sociálnych služieb
(Michalovce)
Krízové stredisko (VÚC)
Pre deti do 18 rokov
18.
Facilitas, n.o.
(Košice)
Ambulantné sociálno psychologické poradenstvo
19.
Spoločnosť priateľov detí –
Li(e)nka
(Košice)
Poradenstvo pre deti s CAN
syndrómom
064 01 Stará Ľubovňa
057/446 39 15
Ružová 80
093 01 Vranov n. Topľou
055/671 25 56
055/671 04 04
Adlerova 4
040 22 Košice
056/643 37 02
056/688 21 11
Andreja Kmeťa 2
071 01 Michalovce
055/674 12 40
0907 933 214
Spišské nám. 4, 040 01
Košice
Klinika detí a dorastu LF
UPJŠ a DFN, Trieda SNP 1,
040 11 Košice
055/640 3979
055/640 4186
0915 068 100
[email protected]
[email protected]
www.dssanima.sk
[email protected]
[email protected]
www.linkadeti.sk
[email protected]
Download

Krízové linky, poradne, krízové centrá pre týrané