SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Rádio Swing
Návod na obsluhu
Swing: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid, Yeti, Superb
Rádio slovensky 11.2013
S00.5615.03.76
5J0 012 776 DD
Usporiadanie tohto návodu na obsluhu
(vysvetlivky)
Tento návod na obsluhu je členený podľa presných pravidiel tak, aby vám uľahčil vyhľadávanie a čerpanie potrebných informácií.
Na začiatku tohto návodu nájdete obsah, kde sú postupne usporiadané všetky opísané témy.
Smerové označenia v texte
Všetky údaje ako „vľavo“, „vpravo“, „vpredu“, „vzadu“sa vzťahujú na smer jazdy.
Vysvetlenie symbolov

Označuje koniec odseku.

Označuje pokračovanie odseku na nasledujúcej strane.
®
Označuje registrovanú ochrannú známku.
Poznámky
POZOR
Najdôležitejšie poznámky sú uvedené slovom POZOR. Poznámky s nadpisom
POZOR vás upozorňujú na vážne nebezpečenstvo nehody, resp. poranenia.
DÔLEŽITÉ
Poznámka s nadpisom Upozornenie vás upozorňuje na možné poškodenia vášho
vozidla (napr. porucha na prevodovke) alebo na všeobecné nebezpečenstvo nehody.
Upozornenie
Normálna poznámkavás upozorňuje na dôležité informácie týkajúce sa prevádzkovania vášho vozidla.
Obsah
Všeobecné pokyny
Dôležité pokyny
2
Zaistenie proti krádeži
2
Prehľad a ovládanie prístroja
3
Nastavenia prístroja
4
Rádio
Ovládanie
6
CD prehrávač
Obsluha
8
Externé zdroje
Ovládanie
11
Parkovanie a manévrovanie
Optický parkovací systém
13
Obsah
1
POZOR
Všeobecné pokyny
V prvom rade venujte pozornosť jazde autom! Ako vodič nesiete plnú zodpovednosť za prevádzku vozidla.
■ Prístroj používajte iba tak, aby ste mali vozidlo v každej dopravnej situácii plne pod kontrolou - nebezpečenstvo nehody!
■ Hlasitosť nastavte tak, aby ste vždy počuli akustické signály zvonku, napr.
výstražné sirény vozidiel s právom prednosti v jazde, ako policajné, záchranárske a hasičské vozidlá.
■ Príliš intenzívne nastavená hlasitosť môže viesť k poškodeniam sluchu!
■
Dôležité pokyny
Úvodné informácie
Pozorne si prečítajte tento návod na obsluhu pre rádio Swing (následne označované iba ako prístroj), pretože postup v súlade s týmto návodom je predpokladom správneho používania prístroja.
V tomto návode na obsluhu sú opísané všetky možné varianty vybavenia bez toho, aby boli označené ako mimoriadna výbava, variant modelu alebo výbava špecifická pre určitú krajinu.
Starostlivosť o obrazovku
DÔLEŽITÉ
Vo vašom vozidle preto nemusia byť k dispozícii všetky komponenty vybavenia,
ktoré sú popísané v tomto návode na obsluhu.
Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako benzín alebo terpentín, ktoré by mohli poškodiť
povrch displeja.
■ S displejom zaobchádzajte šetrne, pretože tlakom prstov alebo pri dotyku špicatými predmetmi môžu vznikať prehĺbeniny a škrabance.
■
Rozsah výbavy vášho vozidla sa vzťahuje na vašu kúpnu zmluvu k vozidlu. Viac informácií je k dispozícii u partnera1) ŠKODA, u ktorého ste kúpili vozidlo.
Prihliadajte prosím na to, že tento návod sa považuje iba za dodatok k informáciám uvedeným v návode na obsluhu vášho vozidla. Preto sa tento návod smie
používať iba v spojení s aktuálnym návodom na obsluhu vozidla. Podrobný opis
niektorých funkcií uvedených v tomto návode je potrebné vyhľadať v návode vášho vozidla.
Upozornenie
Displej je možné očistiť od odtlačkov prstov jemnou handričkou a prípadne s čistým alkoholom.
V prípade eventuálnych otázok ohľadom vášho prístroja sa, prosím, obráťte na
partnera ŠKODA.
Vyobrazenia sa môžu v nepodstatných detailoch líšiť od modelu vášho prístroja
a sú chápané iba ako všeobecné informácie.
Obsluha prístroja
Jednotka by mala byť prevádzkovaná len v prípade, dopravná situácia dovolí.


Zaistenie proti krádeži

Kódovanie proti krádeži
Váš prístroj je vybavený komfortným kódovaním. Pri prvom uvedení do prevádzky
sa bezpečnostný kód uloží nielen v prístroji, ale aj vo vozidle.
Po odpojení a opätovnom pripojení akumulátora najskôr zapnite zapaľovanie až
potom prístroj.
Ak chcete vložiť prístroj do iného vozidla, potom je potrebné zadať bezpečnostný

kód. V tomto prípade je potrebné vyhľadať odborný servis.
1)
2
Vysvetlenie pojmov » návod na obsluhu, kapitola Úvod.
Všeobecné pokyny
Pretože prístroj funguje iba po zadaní bezpečnostného kódu, je použitie po krádeži prakticky vylúčené - príspevok k vyššiemu zabezpečeniu proti krádeži.
Prehľad a ovládanie prístroja
Upozornenie
Popis
Kód je uložený v pamäti panela prístrojov. Tým sa automaticky dekóduje (komfort
né kódovanie). Manuálne zadanie kódu nie je v normálnom prípade potrebné.
Zadanie kódu
› Prístroj zapnite pri zapnutom zapaľovaní.
› Pomocou tlačidiel funkcií 1 - 4 12 » Obr. 1 na strane 3 zadajte bezpečnostný
kód.
› Bezpečnostný kód potvrďte stlačením funkčného tlačidla
6 12 .
Ak sa pri zadávaní kódu potvrdí nesprávny kód, je možné proces zopakovať ešte
jeden krát.
Ak ste číslo kódu zadali nesprávne druhý krát, prístroj sa na cca. jednu hodinu zablokuje. Až po uplynutí hodiny, počas ktorej boli prístroj a zapaľovanie zapnuté, je
možné zopakovať zadanie bezpečnostného kódu.
Cyklus - dva pokusy, hodinové blokovanie - platí naďalej.

Obr. 1 Prehľad prístroja
1
2
3
4
5
- nastavovací gombík
na zapnutie a vypnutie prístroja
pre ovládanie hlasitosti (otočenie)
Gombík menu
› na vyvolanie menu pre nastavenie parametrov prístroja alebo CD prehrávača
› pre aktiváciu funkcie snímania
Tlačidlo MEDIA umožňuje prehrávanie zvukových zdrojov
Tlačidlo RADIO pre aktiváciu režimu rádia
Tlačidlá  
› rýchle vyhľadávanie staníc v prevádzke Rádio
› Výber titulu v prevádzke CD, rýchly chod vpred a naspäť v prevádzke CD 

›
›
Všeobecné pokyny
3
6
7
8
9
10
11
12
Tlačidlo INFO
Zobrazenie informácií rádio textu
Zobrazenie dodatočných informácií CD diskov s MP3
Tlačidlo  pre nastavenie zvuku
Tlačidlo AS na automatické ukladanie staníc
Tlačidlo TP na aktiváciu príjmu dopravných hlásení
Vstup pre CD
Tlačidlo vysunutia CD
Funkčné klávesy
› Vybrať a uložiť rozhlasové stanice
› Výber CD
› Zadanie kódu
› ON VOL - prístroj uloží hlasitosť naposledy nastavenú pred vypnutím. Ak je táto
›
›
hodnota vyššia, zníži sa hlasitosť po opätovnom zapnutí prístroja na hodnotu
parametra ON VOL;
› PDC VOL - ak je vaše vozidlo vybavené „pomocou pri parkovaní“, hlasitosť sa automaticky zníži na vopred stanovenú hodnotu, keď je „pomoc pri parkovaní“ aktívna;
› GALA - prístroj zvyšuje hlasitosť s rastúcou rýchlosťou jazdy (vyššie čísla znamenajú strmší nárast hlasitosti);
› LOUD - pri nižšej úrovni hlasitosti zvýši táto funkcia oblasť hlbokých a vysokých

frekvencií.

› Dlhšie stlačte tlačidlo menu 2 » Obr. 1 na strane 3.
› Pomocou funkčných tlačidiel môžete zvoliť rôzne funkcie menu.
› Pomocou tlačidla menu 2 alebo pomocou funkčných tlačidiel nastavte želanú
Vypnite prístroj
› Krátkym stlačením nastavovacieho gombíka
hodnotu.
1 » Obr. 1 na strane 3 sa prístroj
zapne, resp. vypne.
AUX
Zapnutie/vypnutie funkcií externého audio zdroja.
Pri vytiahnutí kľúča zo zapaľovania, sa rádio automaticky vypne. Displej je možné
opäť zapnúť stlačením gombíka menu 1 . Pri vypnutom zapaľovaní sa prístroj automaticky vypne (ochrana proti vybitiu akumulátora vozidla) po cca. jednej hodine.
Keď bol prístroj vypnutý vytiahnutím kľúča zapaľovania, opäť sa zapne, len čo sa
zapne zapaľovanie.
Nastavenie vstupnej citlivosti AUX LEV:

› LEV 1 - vysoká úroveň, použitie predovšetkým pre notebooky;
› LEV 2 - stredná úroveň, použitie pre kazetové alebo CD prehrávače;
› LEV 3 - nízka úroveň, použitie pre MP3 prehrávače.
Nastavenia prístroja
PHONE
Ak je vaše vozidlo vybavené hands-free súpravou, môže sa zapnúť/vypnúť monofónne prehrávanie telefónnych hovorov prostredníctvom reproduktorov vozidla.
Nastavenie tónu
BEEP
Zapnutie/vypnutie zvukového signálu pri uložení rozhlasových staníc.
› Stlačte tlačidlo
 a následne tlačidlo funkcie 12 » Obr. 1 na strane 3 a zvoľte požadovaný parameter.
› Otočením tlačidla Menu 2 sa nastaví požadovaná hodnota.
Je možné vybrať medzi nasledujúcimi parametrami:
› BASS - nastavenie hĺbok;
› MIDDLE - nastavenie stredov;
› TREBLE - nastavenie výšok;
› BALANCE - nastavenie pomeru hlasitosti medzi ľavou a pravou stranou;
› FADER - nastavenie pomeru hlasitosti medzi prednou a zadnou časťou;
4
Nastavenie špeciálnych funkcií
Všeobecné pokyny
ILLUM
Zapnutie (hodnota 2) / vypnutie (hodnota 1) osvetlenia ovládacích gombíkov.
AF
Zapnutie/vypnutie funkcie alternatívnej frekvencie (AF).
Táto funkcia sa stará o to, aby sa automaticky nastavila najlepšia prijímaná frekvencia zvolenej stanice. Prehrávanie rozhlasovej stanice sa môže počas procesu
vyhľadávania frekvencie s najlepším príjmom na veľmi krátky čas prerušiť. Ak sa
nenašla alternatívna frekvencia aktuálnej stanice a stanica neposkytuje signál v

dostatočnej kvalite, potom sa vyberie ďalší kanál.
REG
Zapnutie/vypnutie regionálneho programu.
Niektoré stanice vysielajú regionálne programy s rozdielnym obsahom.
Prístroj sa najprv pokúsi naladiť alternatívnu frekvenciu pre vybranú stanicu.
Ak sa však kvalita zhorší natoľko, že hrozí „strata programu“, akceptuje prístroj
„príbuzné“ frekvencie.
› FIX - prijímač prepne na regionálne „príbuznú“ stanicu, ak by mohol byť príjem
aktuálnej stanice prerušený;
› AUTO - prijímač pristupuje na regionálne „príbuznú“ stanicu bez obmedzenia.
BT-AUDIO
Zapnutie/vypnutie bezdrôtového prenosu súborov z pripojeného prístroja Bluetooth®.

Všeobecné pokyny
5
Funkcia SCAN
Rádio
Stanice vlnového pásma je možné prehrávať krátko za sebou (na desať sekúnd).
› Krátko stlačte gombík menu
Ovládanie
2 » Obr. 1 na strane 3, prístroj automaticky vyhľadá všetky dostupné stanice aktuálneho vlnového pásma.
› Ak sa chcete dostať na pôvodnú rozhlasovú stanicu, stlačte tlačidlo funkcie Zrušit (Zrušiť) 12 » Obr. 1 na strane 3.
› Automatické vyhľadávanie staníc sa ukončí stlačením funkčného tlačidla OK 12 .
Zostane navolená aktuálna rozhlasová stanica.
› Ak chcete skontrolovať ďalšie rozhlasové stanice, stlačte funkčný kláves SKIP
12 .
Zmena frekvenčného rozsahu
Váš prístroj umožňuje príjem rádia v analógovom frekvenčnom rozsahu FM a AM.
Pre tieto frekvenčné rozsahy sú k dispozícii vždy dve pamäťové skupiny FM1/FM2/
FM3 a AM1/AM2/AM3. Pre tieto skupiny je k dispozícii po 6 pamäťových miest.
› Pre zmenu frekvenčného rozsahu stlačte na dlhšiu dobu tlačidlo
a pomocou tlačidla funkcie 12 zvoľte frekvenčný rozsah FM alebo AM.
› Na krátku dobu stlačte tlačidlo RADIO , aby sa zmenila pamäťová skupina zvoleného frekvenčného rozsahu.
Funkcia RDS

Niektoré rozhlasové stanice vysielajú dodatočné textové informácie - ktoré sa označujú ako rádio text.
› Stlačením tlačidla
Vyhľadávanie a ukladanie rozhlasových staníc
2 » Obr. 1 na strane 3 sa nastavuje frekvencia želanej
Textové informácie nemusia byť k dispozícii na všetkých rozhlasových staniciach.
■ Podľa kvality prijímaného signálu potrebuje prístroj určitý čas na to, aby správne
načítal všetky zobrazené znaky.
Uloženie stanice
› Po zvolení rozhlasovej stanice, tak dlho držať stlačený funkčný kláves 12 v ktorom sa uloží stanica, ktorá sa krátko preruší a budete počuť krátke pípnutie.
Automatické vyhľadanie stanice s uložením rozhlasových staníc
› Stlačte tlačidlo AS . Spustí sa automatické vyhľadávanie stanice, pri ktorom sa
do úrovne pamäte FM3, príp. AM3 uloží 6 staníc s najsilnejším signálom.
Zapnutie/vypnutie
› Stlačte preklápacie tlačidlo
TP .
Prevádzka dopravných hlásení sa deaktivuje opätovným stlačením preklápacieho
tlačidla TP . Zobrazený symbol  zhasne.
Upozornenie
Rádio

Funkcia dopravných správ
Keď je ukladanie rozhlasových staníc na funkčné klávesy 12 kompletné, stlačením
funkčného tlačidla 12 sa vyvolá požadovaná rozhlasová stanica .
6
sa zobrazia informácie rádio textu.
■
rozhlasovej stanice.
Každým ďalším stlačením tlačidla AS sa aktualizujú uložené rozhlasové stanice
aktuálneho vlnového pásma a opätovne sa uložia do úrovne pamäte FM3 príp.
AM3.
INFO
Upozornenie
Manuálne vyhľadávanie
› Otočením gombíka menu

RADIO
Aktivácia a deaktivácia pomoci pri parkovaní
Prostredníctvom symbolu  na displeji prístroja sa indikuje pripravenosť monito
rovania dopravných hlásení.

Počas prehrávania v menu Media (Médiá) sa na pozadí neustále prijíma naposledy
zvolená rozhlasová stanica, ktorá podporuje príjem dopravných správ. Ak naposledy nebola nastavená stanica s dopravnými hláseniami, potom sa na pozadí automaticky nastaví vhodná stanica s dopravnými hláseniami. Počas vyhľadávania
vhodnej stanice sa na displeji zobrazuje TP SEEK.
Ak nastavená rozhlasová stanica nevysiela dopravné správy, potom sa na displeji
zobrazuje  .
Prichádzajúca dopravná správa automaticky preruší prehrávanie alebo počúvanie
rozhlasovej stanice, ktorá práve nevysiela dopravné správy. Na displeji sa zobrazuje INFO a názov stanice. Po ukončení dopravného hlásenia prístroj automaticky
obnoví pôvodné prehrávanie.
Upozornenie
Niektoré rozhlasové stanice sa mylne identifikujú ako stanice s dopravným hlásením. Preto sa nejedná o chybu prístroja, pretože pri takýchto rozhlasových staniciach nie sú k dispozícii dopravné hlásenia.

Rádio
7
POZOR
CD prehrávač
CD prehrávač je laserový výrobok. Tento laserový výrobok bol k dátumu výroby
klasifikovaný v zhode s národnými/medzinárodnými normami DIN EN 60825-1 :
2008-05 a DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J ako trieda laserového výrobku 1.
Laserový lúč v triede laserového výrobku 1 je tak slabý, že pri prevádzke v súlade s určením nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo. Tento výrobok je navrhnutý tak, že laserový lúč sa obmedzuje na vnútro prístroja. To však neznamená, že by sa laser zabudovaný v telese nemohol bez svojho telesa klasifikovať
ako laserový výrobok vyššej triedy. Z tohto dôvodu by sa teleso prístroja nemalo v žiadnom prípade otvárať.
Obsluha
Upozornenia k zaobchádzaniu s CD diskami
Vo vnútornej mechanike je možné prehrávať CD-ROM, CD-R, CD-RW.
Vloženie CD
CD zasuňte popísanou stranou smerom hore tak, aby sa automaticky vtiahlo do
vstupu pre CD 10 » Obr. 1 na strane 3.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
Vybratie CD
Stlačte tlačidlo
DÔLEŽITÉ
Za účelom prehrávania nikdy nevkladajte do internej mechaniky CD disky s označením„ Nevkladať do mechaník bez zásuvky“ (Nicht in Laufwerke ohne Schublade einlegen) alebo Eco Disc.
■ Po stlačení tlačidla so symbolom  trvá niekoľko sekúnd, kým sa CD vysunie.
Počas tejto doby je otvorený uzáver pred vstupom pre CD.
■ Vyčkajte bezpodmienečne na vysunutie CD, skôr ako sa pokúsite zasunúť nové
CD. V opačnom prípade môžete poškodiť disk v jednotke.
■ Znečistený, mechanicky poškodený, nečitateľný alebo nesprávne vložený disk
CD môže spôsobiť problémy s prehrávaním. Z tohto dôvodu sa môže disk CD zablokovať alebo môže spôsobiť preskakovanie pri prehrávaní. Prekontrolujte disk
CD a vložte ho do mechaniky správne. Vyskúšajte iný disk CD a prípadne vyhľadajte odborný servis.
■ Ak je príliš vysoká vnútorná teplota prístroja, neprijmú sa viac žiadne CD. Prístroj
sa prepne do naposledy aktívneho prevádzkového stavu.
■ Na čistenie povrchu CD nikdy nepoužívajte tekutiny ako je benzín, riedidlo na
farby alebo čistič LP platní - to môže spôsobiť poškodenie.
■ Disky CD nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu!
■ Disky CD popisujte iba na to vhodnými písacími potrebami.
■ Disky CD neolepujte!
■

- CD sa vysunie.
Ak sa „vysunuté“ CD neodoberie v priebehu približne 10 sekúnd, potom sa z bezpečnostných dôvodov opäť zasunie naspäť.
Tlačidlá na prístroji na ovládanie aktuálnych zdrojov zvuku
Počas prehrávania CD krátko stlačte tlačidlo  alebo  alebo otočte gombík
menu 2 na výber predchádzajúcej, resp. nasledujúcej skladby.
Pre rýchle prehrávanie skladby dopredu a dozadu dlho stlačte tlačidlo
 . Prehrávanie opäť pokračuje po uvoľnení tlačidla.

alebo
Pre listovanie v adresároch alebo zoznamoch skladieb (v prípade, že sú k dispozícii na disku CD) stlačte tlačidlo funkcie 12 (platí pre súbory MP3).
Prepínanie medzi zdrojmi zvuku
Stlačte tlačidlo MEDIA na výber audio zdroja: CD (interná CD mechanika), CDC (externý CD menič), AUX/MDI (externý vstup) a BT-AUDIO (bezdrôtový prenos súborov MP3 z prípravy pre telefón).
Upozornenie
Na zlých alebo nespevnených komunikáciách a pri výrazných vibráciách môže
dochádzať k prerušeniam prehrávania.
■ Pri chlade alebo po prehánkach sa môže v prístroji zrážať vlhkosť (kondenzát).
To môže spôsobiť prerušenia počas prehrávania alebo zabrániť prehrávaniu. V ta
kých prípadoch musíte počkať, kým vlhkosť neunikne.
■
8
CD prehrávač
V prípade, že je CD znečistené, nikdy nečistite kruhovým pohybom, ale zvnútra
von. Použite mäkkú handričku. Pri silnom znečistení odporúčame očistiť CD disk
pomocou bežného čističa na CD a dosucha vytrieť.
■ CD disky s ochranou proti kopírovaniu alebo vypálené CD-R a CD-RW sa za určitých okolností neprehrávajú alebo prehrávajú iba obmedzene.
■ Rešpektujte, prosím, aj ďalšie pokyny k prevádzke MP3.
■ Je potrebné dodržiavať národné zákonné nariadenia o ochrane autorských práv,
ktoré sú platné vo vašej krajine.
■ CD prehrávač neobsahuje žiadne časti, ktoré musia byť udržiavané alebo opravovaný. Pri chybnom CD prehrávači je potrebné vyhľadať odborný servis.
■ Ak sa vysunuté CD neodoberie, potom sa z bezpečnostných dôvodov znovu zasunie.
■ Ak bola pred prevádzkou CD- nastavená stanica s príjmom TP, prehrávanie CD
sa počas dopravných správ preruší a prístroj sa prepne do prevádzky rádia. Po
ukončení dopravného hlásenia sa opäť pokračuje v prehrávaní CD.
› OFF - prehrávanie v postupnom poradí;
› TRACK - opakované prehrávanie zvoleného titulu;
› Složka (Adresár) - ak je vložené CD s MP3 súbormi, zopakujú sa tituly (súbory) z
■
adresára (folder), ktorý bol aktívny pri spustení režimu opakovaného prehrávania.
FLD DOWN (PREV PL - pri prehrávaní zoznamu skladieb)
Listovať v adresároch vzostupne.
FLD UP (NEXT PL - pri prehrávaní zoznamu skladieb)
Vzostupné listovanie v adresároch.
Složka (adresár)
Prehrávanie titulov z adresára.

Funkcia SCAN
BROWSE
Listovanie v celej štruktúre adresára.
Postupné prehrávanie skladieb pre prvých 10 sekúnd.
› Krátko stlačte gombík menu
Táto funkcia je aktívna iba pri externých audio zdrojoch, ktoré sú pripojené prostredníctvom vstupu MDI.
2 » Obr. 1 na strane 3 na spustenie prehľadávania
CD. Z každého titulu sa nahrá prvých 10 sekúnd.
› Ak chcete dostať do predtým prehrávanej stopy, stlačtefunkčné tlačidlo ZRUŠIŤ
12 .
› Automatické prehľadávanie sa ukončí stlačením funkčného tlačidla OK
prehrávaný titul ostane zvolený.
› Ak chcete zvoliť inú skladbu, stlačte funkčné tlačidlo SKIP
12 .
Voliteľné funkcie v prevádzke CD
Počas prehrávania CD sa na displeji zobrazujú nasledujúce funkcie:
RPT
Výber režimu pre opakovanie titulu.
1)
2)
PLAYLIST
Prehrávanie titulov zo zoznamov titulov na prehrávanie (adresár zvolených titulov
z jednotlivých adresárov, ktorý je uložený na CD).
12 .
Práve

› CANCEL - ukončenie funkcie BROWSE;
› TOP - návrat do kmeňového adresára;
› UP - návrat o úroveň vyššie;
› PLAY ALL - prehrávanie všetkých titulov zo zvoleného adresára;
› OPEN - otvorenie zoznamu podadresárov zvoleného adresáru;
› PLAY - spustenie prehrávania zvoleného titulu.
1)
2)
MIX
Prehrávanie titulov v náhodnom poradí.
Upozornenie
Funkcie OPEN a PLAY potvrďte pomocou tlačidla funkcie alebo stlačením gombíka

Menu 2 » Obr. 1 na strane 3.
Platí pre štruktúru adresára s podadresármi.
Platí pre štruktúru adresára bez podadresárov.
CD prehrávač
9
Všeobecné pokyny k prevádzke MP3
Požiadavky na súbory MP3 a dátové nosiče MP3
› CD-ROM, CD-R, CD-RW s kapacitou 650 MB a 700 MB.
› Disky CD musia zodpovedať norme ISO 9660-Level 2, ako aj systému súborov
Joliet (single session a multisession).
› Názvy súborov nesmú byť dlhšie ako 64 znakov.
› Štruktúra adresára je obmedzená na hĺbku 8 úrovní adresára.
› Názov umelca, albumu a titul prehrávaného súboru MP3 je možné zobraziť iba
vtedy, ak sú tieto informácie k dispozícii ako ID3 tag. Ak nie je k dispozícii žiadny
ID3 tag, zobrazuje sa názov adresára a súboru.
› Zoznamy prehrávania sa nepodporujú.
› Súbory WMA (Windows Media Audio) je možné taktiež prehrávať, ak nie sú dodatočne autorsky chránené prostredníctvom DRM (Digital Rights Management).
Takéto súbory WMA prístroj nepodporuje.
Zobrazenie dodatočných informácií (súbory MP3)
Stlačte tlačidlo INFO , na displeji sa zobrazia ďalšie informácie o aktuálnom titule.
Pomocou tlačidiel funkcií 1 - 6 12 » Obr. 1 na strane 3 je možné na displeji vybrať
zobrazenie ďalších informácií o súboroch MP3.
Bitová prenosová rýchlosť (tok údajov na časovú jednotku)
› Prístroj podporuje súbory MP3 s bitovými prenosovými rýchlosťami od 32 do
320 kbit/s, ako aj súbory MP3 s variabilnou bitovou prenosovou rýchlosťou.
› Pri súboroch s variabilnou bitovou prenosovou rýchlosťou môže byť zobrazenie
doby prehrávania nepresné.
10
CD prehrávač

Externé zdroje
Na pripojenie USB zariadení, zariadení s mini-USB výstupom alebo iPod-ov, odporúčame zakúpiť adaptér z ŠKODA originálneho príslušenstva.
Ovládanie
Prispôsobenie hlasitosti prehrávania externého audio zdroja
Hlasitosť prehrávania externého audio zdroja je možné meniť prostredníctvom regulátora hlasitosti na prístroji.
Pokyny a narábanie s externými zdrojmi
V závislosti od pripojeného audio zdroja je možné meniť výstupnú hlasitosť na externom audio zdroji.
Existuje možnosť prehrávania externých audio zdrojov vo vozidle prostredníctvom
prístroja.
Na prístroji je kedykoľvek možné vybrať iný audio zdroj. Kým sa nevypne externý
audio zdroj, zostáva tento v pozadí stále aktívny.
Okrem toho je možné meniť vstupnú citlivosť externého audio zdroja, aby sa prispôsobila hlasitosť prehrávania externého audio zdroja iným audio zdrojom alebo
aby sa zabránilo skresleniam.
POZOR
Obsluhu externého audio zdroja je potrebné vyhľadať v návode na obsluhu príslušného výrobcu.
Externé zdroje v žiadnom prípade neodkladajte na prístrojovú dosku. Tieto
by mohli pri náhlom jazdnom manévri vletieť do priestoru pre cestujúcich a
týchto poraniť.
■ Externé zdroje v žiadnom prípade neodkladajte v blízkosti airbagov. Tieto by
mohli byť pri aktivácii airbagu vystrelené do priestoru pre cestujúcich a týchto
poraniť.
■ Počas jazdy sa nesmú externé zdroje držať v ruke ani na kolenách. Tieto by
mohli pri náhlom jazdnom manévri vletieť do priestoru pre cestujúcich a týchto
poraniť.
■ Prípojný kábel externého zdroja je vždy potrebné odložiť tak, aby vás počas
jazdy neobmedzoval.
■
Ak je pripojený externý audio zdroj cez multimediálny vstup, zobrazí sa v Ponuka
Audio miesto tlačidla funkcie AUX tlačidlo MDI . Je dôležité si uvedomiť, že audio
zdroj pripojený prostredníctvom vstupu AUX, je možné prehrať len vtedy, pokiaľ
nie na multimediálny vstup pripojený žiaden dátový nosič.
Podmienky pre úspešné pripojenie
Na pripojenie externých audio zdrojov prostredníctvom vstupu AUX sa používa
štandardný 3,5 mm zástrčkový konektor. Ak externý audio zdroj nemá tento zástrčkový konektor, je potrebné použiť adaptér.
› Pripájať je možné iba USB prístroje so špecifikáciou 2.0.
› Verzia tabuľky priradenia dát FAT (File Allocation Table) pripojeného prístroja
DÔLEŽITÉ
musí byť FAT16 (< 2 gb) alebo FAT32 (> 2 GB).
› Pri prehrávaní z prístroja s pevným diskom (HDD), na ktorom sa nachádzajú veľ-
mi veľké množstvá dát, môže dochádzať k časovému oneskoreniu pri načítaní
prehľadu hudobných súborov.
› Pri prehrávaní z prístroja, na ktorom sa nachádza komplikovaná štruktúra adresárov, môže dochádzať k časovému oneskoreniu pri načítaní prehľadu hudobných súborov.
› Štruktúra adresárov na pripojenom prístroji by nemala prekročiť hĺbku ôsmych
úrovní. Adresár by nemal obsahovať viac ako 1000 súborov.
› Na pripojenie prístroja sa nesmie použiť predlžovací kábel USB alebo rozbočovač
USB (HUB).
Adaptér
Na pripojenie externých audio zdrojov prostredníctvom vstupu MDI je potrebné
použiť špeciálny adaptér.
Vstup AUX sa smie používať iba pre audio zdroje!
Upozornenie
Obsluhu externého zdroja je potrebné vyhľadať v návode na obsluhu príslušného výrobcu.
■ Externý audio zdroj, ktorý je pripojený prostredníctvom AUX, je možné použiť
iba vtedy, ak nie je v rovnakom čase pripojený žiadny prístroj prostredníctvom
MDI.
■ Ak je prostredníctvom AUX pripojený externý audio zdroj, ktorý je vybavený
adaptérom na externé napájanie elektrickým prúdom, môže sa stať, že bude ruše
ný audio signál. Závisí to od kvality použitého adaptéra.
■
Externé zdroje
11
Upozornenie
Vstup AUX
Vstup pre externé audio zdroje AUX sa nachádza pod prednou lakťovou opierkou.
› Vstup AUX sa aktivuje stlačením tlačidla
funkcie
MEDIA
a následným stlačením tlačidla
AUX .
Po pripojení zdroja sa automaticky spustí prehrávanie.
Externé audio zdroje, ktoré sú pripojené prostredníctvom vstupu AUX, nie je mož
né ovládať prostredníctvom prístroja.
MDI vstup - multimediálny vstup
Vstup pre externý zdroj zvuku MDI sa nachádza pod prednou lakťovou opierkou, v
úložnom priestore na strane spolujazdca alebo v odkladacej schránke v prednej
stredovej konzole (v závislosti na type auta).
Na pripojenie externých audio zdrojov prostredníctvom vstupu MDI je potrebné
použiť špeciálny adaptér.
› MDI vstup sa aktivuje stlačením tlačidla
MD
MEDIA
a stlačením funkčného tlačidla
.
Audio súbory externých dátových nosičov pripojených prostredníctvom MDI vo
formáte MP3, WMA, OGG-Vorbis a AAC je možné prehrávať prostredníctvom prístroja.
Externé audio zdroje, ktoré sú pripojené na vstup MDI, je možné ovládať prostred
níctvom prístroja.
Bluetooth® prehrávač
Prístroj umožňuje bezdrôtové pripojenie s Bluetooth® prehrávačom.
› Proces spárovania Bluetooth® prehrávača s prístrojom » Návod na použitie, kapitola Komunikácia a multimédiá.
› Rýchly proces spárovania je možný, ak sa podporuje Bluetooth® prehrávačom.
Ak sa na displeji Bluetooth® prehrávača alebo na displeji prístroja zobrazí PIN
kód, potom sa tento musí potvrdiť.
› Prehrávanie sa spustí a ovláda prostredníctvom Bluetooth® prehrávača.
12
Externé zdroje
Je potrebné prihliadať na prípadné otázky pri spárovaní na Bluetooth® prehrávači.
■ Odporúča sa nastaviť maximálnu hlasitosť prenosného prehrávača.
■

Parkovanie a manévrovanie
Optický parkovací systém
Obr. 2
Príklad zobrazenia na displeji
prístroja
Váš prístroj podporuje vodiča pri parkovaní a manévrovaní prostredníctvom zobrazenia na displeji.
Viac informácií o pomoci pri parkovaní pozri » návod na obsluhu, kapitola Pomoc
pri parkovaní.
Opis obrázku
A
B
Prekážka rozpoznaná v oblasti kolízie.  Nepokračujte v jazde!
Prekážka rozpoznaná zatiaľ mimo oblasti kolízie.

Parkovanie a manévrovanie
13
ŠKODA AUTO a.s. neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov.
Majte prosím pochopenie, že kvôli tomu sú kedykoľvek možné zmeny rozsahu dodávky týkajúce sa tvaru, vybavenia a techniky. Údaje o vzhľade, výkonoch, rozmeroch, hmotnostiach, normách a funkciách vozidla zodpovedajú stavu informácií v
čase redakčnej uzávierky. Niektoré výbavy sa možno budú dodávať až neskôr alebo sa budú ponúkať iba na určitých trhoch, informácie poskytnú partneri ŠKODA. Z
údajov, obrázkov a popisov tohto návodu nie je možné vyvodiť žiadne nároky.
Tlač, rozmnožovanie, preklad alebo iné použitie tohto diela ani jeho častí, nie sú
bez písomného súhlasu spoločnosti ŠKODA AUTO dovolené.
Všetky práva podľa autorského zákona zostávajú výlučne vyhradené spoločnosti
ŠKODA AUTO.
Zmeny vyhradené.
Vydala: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
Rádio Swing
Návod na obsluhu
Swing: Fabia, Roomster, Praktik, Rapid, Yeti, Superb
Rádio slovensky 11.2013
S00.5615.03.76
5J0 012 776 DD
Download

Rádio Swing Návod na obsluhu