Princíp tmavého žiariča
Inovačné a úsporné vykurovanie
priemyselných priestorov
Inovačné a úsporné vykurovanie
priemyselných priestorov
Technológia tmavých žiaričov
Konštrukcia a vlastnosti
Sálavé tmavé žiariče sú plynové infračervené
vykurovacie telesá patriace do skupiny decentralizovaných vykurovacích systémov. Od systémov
ústredného kúrenia sa líšia v tom, že teplo vyrábajú
priamo na mieste, kde je potrebné (sklady, pracoviská, výroba atď.). Sálavý tmavý žiarič produkuje
infračervené žiarenie cez dlhé tmavé sálavé trubice.
Horák vyrába dlhý laminárny plameň vo vnútri sálavej
trubice. Tento plameň zohrieva sálavé trubice na
maximálnu teplotu až 580 °C. Komínový systém
namontovaný na konci trubicového žiariča uvoľňuje
spaliny do vonkajšieho prostredia. Reflektory namontované nad sálavými trubicami smerujú infračervené
lúče na úroveň personálu. Izolovaním reflektorov sa
ďalej znižuje strata tepelnej energie cez reflektor a
eliminuje hromadenie konvektívneho tepla pod stropom budovy. Teplo tak prúdi presne na miesto, kde je
potrebné, t.j. na úrovni personálu.
Plynové tmavé infražiariče
Zapaľovacia a riadiaca
jednotka
Horák
Vývod spalín
Izolácia
Systém na
odvádzanie
spalín
Reflektor
Kalorizovaná
sálavá trubica
Tmavé žiariče v tvare L a U
L-Tvaru
U-Tvaru
Systém na
odvádzanie
spalín
Systém na odvádzanie spalín
Líder na trhu
v zmysle kvality a inovácií
Tmavé žiariče „vyrobené v Nemecku“
Sálavé tmavé žiariče Schwank „vyrobené v Nemecku“ sa vyznačujú inovačným riešením detailov a
sú vyrobené podľa prísnych noriem kvality. Prísny
výber materiálov je dôsledne orientovaný na dlhú
životnosť a zachovanie hodnoty. Jadrom tmavých
žiaričov Schwank je horák Whisper-Jet. S pomocou horákovej doštičky, navrhnutej a vyrobenej
spoločnosťou Schwank [patentovaná], produkuje
laminárny plameň s dĺžkou až 5 m.
Ovládač plynového
ventila
Najmodernejšie tmavé žiariče majú ventilátorový
horák [tzv. pretlakový ventilátor]. Ten zaručuje maximálnu spoľahlivosť a bezporuchovosť mechanických
pohyblivých častí a elektrických súčiastok. V horáku
Whisper-Jet je použitá najnovšia a najmodernejšia
technológia horákov a horák je optimalizovaný pre
ekologické spaľovanie zmesi vzduchu a plynu, pri
ktorom vzniká len malé množstvo škodlivých látok.
Dokáže spaľovať zemný plyn, LPG aj bioplyn.
Automatické ovládanie
horáka
Plyn
Zapaľovacia a
ionizačná elektróda
Príruba
Sekundárny
prívod vzduchu
Spaľovací vzduch
Dýza horáka
Hlavica horáka
Rozdielový tlakový spínač
Horák Whisper-Jet
S patentovanou keramickou
doskou Schwank
Ventilátor
Sálavá
trubica
Keramická doska
Zmes plynu a vzduchu
03
Aktívny princíp
Minimalizácia energetickej straty
Energetická strata sálavých tmavých žiaričov s
neizolovanými reflektormi je značná, pretože veľké
množstvo konvektívneho a vyžarovaného tepla
je generované na povrchu reflektorov a hromadí
sa pod stropom budovy a ide teda o odpadové teplo. Celkovo sa to odzrkadľuje v sálavej
účinnosti (účinnosť žiariča) pribl. 50 až 60 %. Z
príkladu najúčinnejších sálavých tmavých žiaričov
Schwank [superTube®] je hneď zrejmé, ako je
možné dosiahnuť úsporu energie už vo fáze návrhu
systému.
Aktívny princíp
tmavého žiariča Schwank
04
Vo všetkých tmavých žiaričoch Schwank sú navyše
použité osvedčené kalorizované sálavé trubice s
emisným koeficientom pribl. 95 %. Reflektory so
zdvojenou izoláciou dodatočne zvyšujú efektivitu
tmavého žiariča. Takmer žiadna energia sa nestratí
v dôsledku stratifikácie horúceho vzduchu. Všetko
toto sú konštrukčné opatrenia, ktoré sa na konci
vyplatia: Zvyšujú sálavú účinnosť [účinnosť žiariča]
až na 77,5%* a tmavé žiariče Schwank preto patria
medzi najlepšie z najlepších na svete.
* Sálavá účinnosť žiariča superTube® 630 meraná skúšobným laboratóriom DVGW
podľa normy DIN EN 416-2.
Výhody v skratke:
Horák „Whisper-Jet“
Materiál a konštrukcia reflektora
Pretlakový ventilátor pre maximálnu bezpečnosť,
ochranu ložísk a elektronických súčiastok pred
vysokými teplotami
Geometria reflektora navrhnutá na optimálne
vyžarovanie
Keramická doštička horáka pre rovnomernú
distribúciu tepla
Dlhý laminárny plameň pre rovnomernú
distribúciu tepla vo vnútri sálavej trubice
Veľmi tichá prevádzka [ca. 46 dB(A)
na 3,8 m vzdialenosť]
Materiál s optimalizovanou reflexiou [maximálna
odrazivosť až 95 %]
Špeciálna tepelná a vysoko účinná izolácia
reflektora [len pri superTube® a calorSchwank] na
minimalizovanie straty konvekívneho a vyžarovaného tepla cez stratifikáciu horúceho vzduchu pod
stropom
Jednostupňová, dvojstupňová prevádzka alebo
prevádzka s plynulou reguláciou
Horák „Whisper-Jet“
Materiál a
konštrukcia reflektora
Kalorizované sálavé
trubice
Kalorizované sálavé trubice
Sálavá účinnosť/účinnosť žiariča
Emisný koeficient až do 95 %
Od jednoduchých základných výrobkov až po
špičkové systémy so sálavou účinnosťou až
77,5 %, ktoré patria medzi najlepšie na svete
Nízka lineárna expanzia – ochrana funkcie
materiálu
Trvalá odolnosť proti korodovaniu
Nerezové turbulátory na zvýšenie prenosu tepla
[z plameňa do sálavej trubice]
Samostatné systémy odsávania spalín
a prívodu vzduchu
V porovnaní so štandardnými výrobkami šetrí
až 32 % nákladov na energiu
Rekuperácia tepla
Priame alebo nepriame vedenie spalín
Voliteľné pripojenie k systému rekuperácie tepla
hybridSchwank
Vedenie spalín s predhrievaním alebo bez
predhrievania spaľovacieho vzduchu [koncen
trický systém]
Rekuperácia až 15 % nainštalovaného vykurova
cieho výkonu až po maximálnu úroveň 108 %
celkového výkonu
Individuálny systém odvádzania spalín
Spoločný systém odvádzania spalín
* Sálavá účinnosť žiariča superTube® 630 meraná skúšobným laboratóriom DVGW
podľa normy DIN EN 416-2
05
Široké portfólio výrobkov Schwank
Vhodná technológia pre každú aplikáciu
Vsaďte na bezpečnosť so sálavými tmavými
žiaričmi od spoločnosti Schwank. Spoločnosť
Schwank ponúka najvhodnejší systém vykurovania pre každú individuálnu aplikáciu.
Vlastnosti
Typy podľa výkonu
Dĺžka
Dostupné sú štyri kategórie tmavých žiaričov
Schwank: Od nízkonákladových základných až po
špičkové.
novoSchwank
[basic]
infraSchwank
[standard]
calorSchwank
[premium]
superTube
[premium plus]
15, 20, 30, 40, 50
15, 20, 30, 40,
50, 60, 100, 120
15, 20, 30, 40,
50, 60, 100, 120
15, 20, 25,
30, 40, 50
3.582 - 14.090 mm
3.582 - 20.430 mm
3.582 - 20.430 mm
3.760 - 9.680 mm
Horák Whisper-Jet
Patentovaná keramická horáková doska
Tvary L a U
Iba U
Pripojenie k centr. riadiacemu systému
Turbulátor
Dvojstupňová alebo plynulo regulovaná
-
prevádzka
Úplne izolovaný reflektor
-
-
Zdvojená izolácia
-
-
-
Reflektor z feranu
-
-
-
Voliteľná farba
Systém rekuperácie
-
-
-
Tepelná účinnosť
< 93%
< 93%
< 93%
< 93%
Sálavá účinnosť
52,0%*
59,3%*
70,2%*
77,5%*
tepla
* Sálavá účinnosť meraná skúšobným laboratóriom DVGW podľa normy DIN EN 416-2
06
Individuálne riešenia pre vaše potreby
v oblasti vykurovania
Oblasti použitia
Špeciálne aplikácie a konštrukcie objektov si vyžadujú individuálne riešenia. Viac než 150 000 zákazníkov na celom svete oceňuje túto širokú ponuku
pre rôzne potreby v oblasti vykurovania.
Od priemyselných a distribučných zariadení a skladov až po hangáre, železničné stanice či športoviská. Vykurovacie systémy Schwank nájdete v najrôznejších aplikáciách.
Systémy na odvádzanie spalín
Sálavé tmavé žiariče Schwank v podstate ponúkajú 2 rôzne riešenia pre systémy prívodu vzduchu/ odvádzania spalín:
Jednoduchý systém odvádzania spalín [jeden pre každý
žiarič]s externým prívodom
spaľovacieho vzduchu alebo
bez externého prívodu
Spoločný systém odvádzania
spalín s ústredným ventilátorom odsávania spalín [pre
niekoľko trubicových žiaričov]
08
Poradenstvo šité na mieru
Projektovanie
Dôležité je zabezpečiť rovnomerné vyžarovanie
tepla do vykurovaného priestoru. Nerovnomernou
distribúciou tepla vznikajú zóny s nízkou teplotou,
podobné „tieňom“ pri osvetlení. V určitých prípadoch to môže mať zmysel [napr. v skladových
priestoroch]. Tohto efektu sa však treba vyvarovať
v prípade, ak je žiaduce rovnomerné vykurovanie.
Naši odborníci vám radi pomôžu s plánovaním
vášho konkrétneho systému vykurovania. Systém
môže byť skonštruovaný približne takto:
Príklad:
Tmavé žiariče Schwank s
vodorovnou montážou
Schémy toku energie
tmavých žiaričov Schwank
superTube
calorSchwank
Teplo spalín 8,7%
Konvekčné teplo 13,8 %
Sálavé teplo 77,5 %*
superTube ®
100 % príkon energie
100 % príkon energie
Teplo spalín 8,7%
Konvekčné teplo 21,1%
Sálavé teplo 70,2%*
calorSchwank
* Sálavá účinnosť žiariča superTube® 630
meraná skúšobným laboratóriom DVGW
podľa normy DIN EN 416-2
* Sálavá účinnosť žiariča calorSchwank 30U
meraná skúšobným laboratóriom DVGW
podľa normy DIN EN 416-2
infraSchwank
novoSchwank
Konvekčné teplo 32,0%
Sálavé teplo 59,3%*
infraSchwank
* Sálavá účinnosť žiariča infraSchwank 30U
meraná skúšobným laboratóriom DVGW
podľa normy DIN EN 416-2
Teplo spalín 13,0%
100 % príkon energie
100 % príkon energie
Teplo spalín 8,7%
Konvekčné teplo 35,0%
Sálavé teplo 52,0%*
novoSchwank
* Sálavá účinnosť žiariča novoSchwank 30U
meraná skúšobným laboratóriom DVGW
podľa normy DIN EN 416-2
Dôležité výrazy súvisiace
s infražiaričmi
Ako sa meria účinnosť plynových infražiaričov? Čo je to intenzita vyžarovania a účinnosť tepelného systému? Tu sú odpovede na najčastejšie otázky:
Tepelná účinnosť:
Konvektívne teplo:
Je to pomer vstupného a výstupného výkonu, ktorý
ostáva v budove. Pritom sa berú do úvahy len straty
energie v spalinách. Všetky infražiariče majú maximálnu tepelnú účinnosť do 93 % [trubicové žiariče]
resp. 95 % [svetlé žiariče]
Konvektívne teplo vzniká zohriatím vzduchu na
teplých povrchoch. Na infražiaričoch je vytvárané
najmä zohriatymi reflektormi. Ak sú však reflektory
dobre izolované, podiel konvektívneho tepla sa
znižuje v prospech vyžarovaného tepla.
Sálavá účinnosť, tiež účinnosť žiariča:
Teplota a intenzita vyžarovania:
Vyjadruje podiel energie premenenej na sálavé
teplo v pracovnom priestore v pomere k vstupnému
výkonu . Čím je táto hodnota vyššia, tým je energetická účinnosť infražiariča lepšia a o to nižšie sú
náklady na energiu. Najmä v tomto bode sa zariadenia výrazne líšia. Bežné tmavé žiariče začínajú
približne na 50 %, pričom tmavé žiariče Schwank
majú maximálnu sálavú účinnosť 77,5 % [merané
skúšobným laboratóriom DVGW so žiaričom typu
superTube 630 podľa normy DIN EN 416-2]. Túto
hodnotu potvrdzuje osvedčenie o skúške DBI
[certifikovaná skúšobňa] a zhoda s normou DIN EN
416-2.
Je to teplota, ktorá predstavuje infračervené
žiarenie. Intenzita vyžarovania je meraná v jednotke
W/m2 a vynásobením napr. Bedfordovym faktorom
prepočítaná na °C. Teplotu vyžarovania je možné
vypočítať pred inštaláciou zariadenia alebo pomocou špeciálnych meracích snímačov po inštalácii
zariadenia.
Izbová teplota / komfortná teplota:
Je to teplota, ktorú vníma človek. V podstate sa
skladá z teploty vzduchu a teploty vyžarovania v
rovnakom pomere.
11
Inovácie. Skúsenosti. Kompetencia.
Značka Schwank je už viac ako 80 rokov synonymom vysokokvalitných a úsporných vykurovacích
systémov. Ako líder na trhu plynových infražiaričov,
spoločnosť Schwank disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti vykurovacích systémov. Viac než
150 000 spokojných zákazníkov a viac než 2 milióny
vyrobených zariadení hovoria za všetko [referencie
nájdete na webových stránkach www.schwank.sk].
Ako nemecký výrobca si stojíme za vysokou kvalitou nami dodávaných výrobkov a služieb. Každý
výrobok spoločnosti Schwank bol vyrobený podľa
úsporných postupov s minimálnymi emisiami CO2.
Handelsblatt
Top 100
Die kommenden Weltmeister
2009
Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen
BEST OF
Slovensko
Rakúsko
Nemecko
Schwank SK
Hetmanekgasse 1b/3 1230 Wien
Tel.:
+421 917 474 591
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank.sk
Schwank GmbH
Hetmanekgasse 1b/3 1230 Wien
Tel.:
+43-(0)1-609 1320
Fax:
+43-(0)1-609 1260
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank.at
Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 50735 Köln
Tel.:
+49-(0)221-7176 0
Fax:
+49-(0)221-7176 288
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank.de
Tmavé žiariče/12SSK/2./1713 [Technické zmeny vyhradené]
Skúsenosť pre vyššiu bezpečnosť
Download

Princíp tmavého žiariča [pdf]