Návod na obsluhu
RIADIACA JEDNOTKA KOTLA
ETERM-01
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 1 zo 40
OBSAH:
1 DOSKA ELEKTRONIKY. ...................................................................................... 4
2 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA................................................................................. 5
3 DISPLAY ........................................................................................................... 8
4 MENU A PARAMETRE....................................................................................... 9
5 SÚHRNNÝ ZOZNAM PARAMETROV A ZNAČIEK ................................................11
6 VŠEOBECNÁ KONFIGURÁCIA ...........................................................................14
7 PRIRADENIE ADRIES ........................................................................................17
8 PARAMETRE HORÁKA. ....................................................................................18
9 TYP FUNKCIE ...................................................................................................23
10 ČASY A TEPLOTY..............................................................................................26
11 ÚŽITKOVÁ VODA............................................................................................ 28
12 KONFIGURÁCIA VÝSTUPOV ............................................................................ 29
13 ZMIEŠAVACÍ VENTIL ....................................................................................... 32
14 VYNÚTENIE NASTAVENIA................................................................................34
15 STAV KOTLA....................................................................................................36
16 DÁTUM / ČAS/ ROČNÉ OBDOBIE .....................................................................37
17 ČASOVANÉ PROGRAMY ................................................................................. 38
18 AKTÍVNE ALARMY. ......................................................................................... 39
19 HISTÓRIA ALARMOV ...................................................................................... 39
20 RÝCHLE NASTAVENIE ..................................................................................... 39
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 2 zo 40
1
DOSKA ELEKTRONIKY
Legenda k obrázkom:
Keyboard = Klávesnica
Programmable output R2 = Nastaviteľný výstup R2
Programmable output R1 = Nastaviteľný výstup R1
Control = Riadenie
Power source = Napájanie
0-10 Volt Output = Výstup 0-10 Voltov
0-10 Volt Input = Vstup 0-10 Voltov
Sensors/digital inputs = Sondy / Digitálne vstupy
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 3 zo 40
2
TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
NAPÁJANIE
230 Vac
VSTUPY – GALVANICKY ODDELENÉ
F1
Programovateľný vstup je určený pre:
signalizáciu aktivácie zabezp. prvkov (ak nie je napätie, znamená to, že sa aktivovali zebezp.
prvky)
F2
Programovateľný vstup je určený pre:
modulačné horáky, keď je privedené napätie, znamená to, že horák je zapálený (štandard
zástrčka horáka B4) pre dvojstupňové horáky, keď je privedené napätie, znamená to, že
horák má zapálený prvý plameň (štandard zástrčka horáka B4)
F3
Programovateľný vstup je určený pre:
pre dvojstupňové horáky, keď je privedené napätie, znamená to, že na horáku je zapálený
druhý plameň (štandard zástrčka horáka B5)
F4
Programovateľný vstup je určený pre:
akýkoľvek typ horáka, keď je privedené napätie, znamená to, že horák je zablokovaný
(štandard zástrčka horáka S3)
VÝSTUPY PRE NASTAVENIE / MODULÁCIU HORÁKOV
T1-T2
Kontakt pre povolenie naštartovania horáka (štandard zástrčka horáka T1-T2)
Maximálne zaťaženie 230 Vac / 6,5 A
T6-T7 / T6-T8
Kontakty modulácie horákov / zmiešavacích ventilov
Maximálne zaťaženie 230 Vac /1 A
Pre jednostupňové horáky:
Kontakty sa nepoužijú
Pre dvojstupňové horáky:
Prvý stupeň
Druhý stupeň
T6-T7 zopnutý
T6-T7 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
T6-T7 zopnutý
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
T6-T7 zopnutý
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
Stabilný výkon -
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý
Pre trojstupňové horáky:
Prvý stupeň
T6-T7 rozopnutý
Druhý stupeň T6-T7 zopnutý
Tretí stupeň
T6-T7 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
(T1-T2 zopnuté)
Pre progresívne horáky:
Prvý stupeň
Druhý stupeň
Pre modulačné horáky:
Lineárne zníženie výkonu Lineárne zvýšenie výkonu -
Ak je inštalovaný jednostupňový, alebo modulačný horák so signálom 0-10 Voltov,
T6-T7-T8 môžu byť použité na riadenie zmiešavacieho ventila s trojbodovým ovládaním.
Lineárne uzatváranie ventila:
Lineárne otvorenie ventila:
Stabilné otvorenie:
T6-T7 zopnutý
T6-T7 rozopnutý
T6-T7 rozopnutý
T6-T8 rozopnutý
T6-T8 zopnutý
T6-T8 rozopnutý
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 4 zo 40
Ak je zmiešavací ventil použitý systéme podlahového kúrenia, je treba zabezpečiť nezávislý priamočinný
bezpečnostný prvok na zabránenie prekročenia maximálnej teploty vykurovacej vody, v prípade poruchy
prevádzky alebo výpadku napätia na riadiacej jednotke.
PROGRAMOVATEĽNÉ VÝSTUPY
R1 - R2
Programovateľné výstupy
Maximálne zaťaženie 230 Vac / 2 A
Rôzne programovateľné výstupy môžu byť konfigurované pre
Nastavenie čerpadla kotla
Nastavenie čerpadla kolektora (pre kaskády)
Nastavenie čerpadla systému
Nastavenie čerpadla bojlera
VÝSTUPY T1-T2, R1, R2 SÚ REALIZOVANÉ POLOVODIČOVÝM SPÍNAČOM „TRIAC“, NA
AKTIVÁCIU KONTAKTU JE POTREBNÉ ABY MADZI KONCOVÝMI BODMI BOLO NAPÄTIE
MINIMÁLNE 24 Vac
NA OVLÁDANIE SPOTREBIČOV, A/ALEBO POMOCNÝCH SPÍNACÍCH PRVKOV POUŽÍVAŤ
TAKÉ ZARIADENIA, KTORÉ SÚ NAPÁJANÉ NAPÄTÍM od 24 do 230 Vac
VSTUPY SONDY – DIGITÁLNE
PT1
PT2
PT3
NTC
Vstup PT1000 určený pre sondu kotla
Programovateľný vstup PT 1000 / Digitálny
Programovateľný vstup PT 1000 / Digitálny
Programovateľný vstup NTC / Digitálny
Jednotlivé programovateľné vstupy môžu byť konfigurované pre
Sondu kotla
Sondu kolektora - rozdeľovača (pri kaskádnom zapojení kotlov)
Sondu zásobníka systému TV
Sondu zberača - spiatočky
Sondu spalín
Termostat kotla – čistý kontakt
Externú sondu – vonkajšia teplota (NTC)
Riadiaci signál pre ekvitermické prevádzku alebo prevádzku na konštantnú teplotu
VSTUP 0-10 Voltov / DIGITÁLNY
Programovateľný vstup konfigurovateľný pre:
Moduláciu teploty kotla
Moduláciu teploty kolektora - rozdeľovača (pre kaskády)
Riadiaci signál pre ekvitermickú prevádzku, alebo prevádzku na konštantnú teplotu
Senzor CO2
Iné signály od snímačov 0-10 Volt
VÝSTUP 0-10 Voltov
Programovateľný vstup konfigurovateľný pre:
Ovládanie zmiešavacieho ventilu systému
Ovládanie modulácie horáka
KOMUNIKÁCIA
Konektor modemu
Prepojenie USB káblom
RS1 - Prepojenie RS485 pre spojenie dosky prostredníctvom „bus“ s eventuálnym vlastným
„Master-om“ (ďalšia doska kotla alebo MASTER NEREIX)
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 5 zo 40
RS2 - Prepojenie RS485 pre spojenie dosky prostredníctvom bus na eventuálne vlastné „slave“
(ďalšie dosky kotla alebo dosky riadenia systému)
Doska kotla môže fungovať samostatne pre ovládanie samostatného horáka, v takomto prípade
môže byť spojená priamo na modem pre diaľkové ovládanie.
Viac dosiek kotla (maximálne 16) môžu byť prepojené medzi sebou prostredníctvom vhodného
bus spojenia, v takomto prípade jedna z dosiek bude nastavená ako Master a na túto môže byť
napojený modem.
Ak je v systéme doska „Master Nereix“, táto môže byť prepojená na dosku kotla na k tomu
určený vstup, v takomto prípade sa doska kotla stane „slave“ rovnocennou satelitnému
užívateľskému modulu NEREIX.
Ak existuje viac dosiek kaskády kotlov, Master Nereix bude prepojený na dosku kotla, ktorý
bude nastavený ako Master.
Riadiace dosky systému môžu byť „slave“ dosky kotla alebo dosky Nereix Master.
UPOZORNENIE: FUNKCIE DOSKY ZÁVISIA OD NAINŠTALOVANÉHO FIRMWARE, KTORÝ
MÔŽE BYŤ AKTUALIZOVANÝ ŠPECIFICKÝMI APLIKÁCIAMI
S CIEĽOM VYLEPŠOVANIA VÝROBKU SI ICI CALDAIE SPA VYHRADZUJE PRÁVO NA
MODIFIKÁCIU A DOPLNENIE FIRMWARU A SOFTWARU, KTORÉ BUDE POVAŽOVAŤ ZA
VHODNÉ
ZBERNICA MEDZI KOTLAMI V KASKÁDE
Na prepojenie zbernice použite dvojžilový twistovaný kábel s tienením 2x0,35 mm2.
Kontakt RS1 C (odpovedajúci svorke 34) je iba pomocný na pripojenie tienenia kábla, nemá sa
spojiť s posledným modulom „slave“.
Agenda k obrázku:
BOILER MASTER PANEL
= DOSKA KOTLA AKO „MASTER“
BOILER SLAVE PANEL = DOSKA KOTLA AKO „SLAVE“
ZBERNICA MEDZI „MASTROM“ NEREIX A KOTLAMI V KASKÁDE
Kontakt RS1 C (odpovedajúci svorke 34) je iba pomocný na pripojenie tienenia kábla, nemá sa
spojiť s posledným modulom „slave“.
Pri káblovaní dosiek „slave“ musí byť nepretržité prepojenie medzi filtrami.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 6 zo 40
Legenda k obrázku:
MASTER NEREIX
= MASTER NEREIX
SLAVE NEREIX
= SLAVE NEREIX
BOILER MASTER PANEL
= DOSKA KOTLA AKO „MASTER“
BOILER SLAVE PANEL = DOSKA KOTLA AKO „SLAVE“
3
DISPLAY
Keď je doska napájaná display poskytuje nasledovné informácie:
Typ dosky ....................(Device: )
Výrobné číslo dosky
(M:... 7 miestne číslo potrebné na priradenie adries od „Master Nereix“)
Revízia Firmware
(Rev. FW .,..)
STAV NA VÝSTUPE KOTLA
TEPLOTA KOTLA
STÚPANIE MODULÁCE
DEŇ
HODINA /
MINÚTY/SEKUNDY
POVOLENIE CHODU HORÁKA
KLESANIA MODULÁCIE
OFF / MANUÁLNE /
AUTOMATICKE / OVLÁDANIE
RIADENIA
SET POINT KOTLA
ZOBRAZENIE FUNKCIE DOLNÝCH KLÁVES
STAV NA VÝSTUPE HORÁKA:
STANDBY
= Nie je žiadna požiadavka na dodávku tepla.
READY
= dosiahnutý set point, horák je vypnutý, ale je ešte požiadavka na dodávku tepla.
POWER ON
= Aktívne povolenie na spustenie horáka.
POVOLENIE NA VONKAJŠIE ZABEZPEČENIE:
Ak sú vonkajšie zabezpečenia zopnuté (poruchy neaktívne) a teda pomocné prvky horáka sú pod
napätím, zobrazí sa symbol:
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 7 zo 40
OFF / MANUÁLNE / AUTOMATICKY / OVlÁDANIE RIADENIA:
OFF: Horák vypnutý - na horák nedôjde žiadny povel na jeho štart.
MANUALNE: Horák sa zapne aby dosiahol manuálne nastavenú teplotu na termostate.
AUTOMATICKY: Horák sa zapne aby dosiahol automaticky stanovený set point.
PRE PRECHOD MEDZI DVOMI STAVMI JE TREBA STLAČIŤ KLÁVES NA NIEKOĽKO SEKÚND.
KRÁTKE ZATLAČENIE NEMÁ ŽIADNY ÚČINOK
VYNÚTENIE RIADENIA: Diaľkovým ovládaním je aktivované nútené riadenia. Jednotku nie
je možné ovládať cez klávesnicu.
KLÁVESA VSTUPU DO
MENU:
KLÁVESY MANUÁLNEHO NASTAVENIA SET POINT-U
SET POINT KOTLA:
Môže byť nastavený manuálne alebo zvolený automaticky v závislosti od konfigurácie systému.
TEPLOTA KOTLA:
Hodnota zistená sondou PT1.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 8 zo 40
STAV HORÁKA
Horák zapálený na minimálny výkon:
Horák zapálený na stredný výkon:
Horák zapálený na maximálny výkon:
Horák zapálený so stúpajúcim výkonom:
Horák zapálený s klesajúcim výkonom:
Horák zablokovaný:
4
MENU A PARAMETRE
Stlačením klávesu
sa zobrazí menu, ktoré sú k dispozícii:
Všeobecná konfigurácia
Parametre horáka
Typ fungovania
Časy a teploty
Úžitková voda
Konfigurácia výstupov
Zmiešavací ventil
Nútené riadenia
Stav kotla
Dátum a čas
Časované programy
V menu sa listuje pomocou klávesov so šípkami
Pre vstup do menu a zobrazenie dostupných parametrov stlačiť klávesu
Pre návrat na predchádzajúcu stranu stlačiť klávesu
Po zobrazení parametrov je možné v nich listovať pomocou klávesov so šípkami
Po zvolení parametra, ktorý chceme modifikovať, stlačiť kláves
Takto sa vyberie hodnota odpovedajúca parametru a vstúpi sa do režimu "modifikácia"
Na zmenu hodnoty použiť klávesy
.
Po nastavení požadovanej hodnoty stlačiť
pre jej potvrdenie.
V tomto bode, zostávajúc v režime "modifikácia", sa zobrazí hodnota nasledujúceho parametra.
Na výstup z režimu "modifikácia" stlačiť klávesu
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 9 zo 40
DISPLAY V AUTOMATICKOM REŽIME
Set point závisí od aktívnej funkcie, ak je viac aktívnych funkcií, ukazovaná hodnota je najvyššia medzi tými,
ktoré boli naprogramované.
Symbol
znamená, že je aktívna požiadavka na ohrev úžitkovej teplej vody.
Symbol
znamená, že je aktívna požiadavka na zmiešaný okruh.
TEPLOTA KOTLA
DEŇ / HODINY / MINÚTY
SET POINT KOTLA
Stlačením klávesu
sa zobrazí časové naprogramovanie prebiehajúceho dňa:
Pre zobrazenie programu P2 a P3 je treba stlačiť odpovedajúci kláves. Pre návrat do hlavnej stránky
stlačiť
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 10 zo 40
5
01 .XX
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12
01.13
01.14
01.15
01.16
01.17
SÚHRNNÝ ZOZNAM PARAMETROV A ZNAČIEK
VŠEOBECNÁ KONFIGURÁCIA
Jazyk
Lokácia
Primárna bus adresa
Sekundárna bus adresa
Režim kotla
Vonkajšia sonda
CB
Základné zaťaženie
DCC
Diferenciál kotol / kolektor
TIC
Čas inverzie kaskády
RON
Oneskorenie kaskády on
ROF
Oneskorenie kaskády off
ICB
Čas zvyšovania základného zaťaženia
DCB
Čas znižovania základného zaťaženia
AC
Čas nastavenia kolektora
CAC
Koeficient nastavenia/opravný koeficient kolektora
AIC
Počiatočné nastavenie kolektora
Kontrast (display)
03.xx PRIRADENIE ADRIES
03.xx PARAMETRE HORÁKA
TC
Efektívna teplota kotla
TSC
Set point teploty kotla
03.01
Typ horáka
03.02 Tmin1 Minimálny čas ON (funkcia horáka)
03.03 D1H
Rozsah vrchnej modulácie
03.04 D1L
Rozsah spodnej modulácie
03.05 D2H
Hysteréza vrchnej modulácie
03.06 D2L
Hysteréza spodnej modulácie
DH
= D1H + D2H
DL
= D1L + D2L
03.07 TST
Čas stabilizácie
03.08 PCB
Perióda vzorkovania PID horáka
03.09 FPB
Proporcionálny faktor PID horáka
03.10 FIB
Integráčný faktor PID horáka
03.11 FDB
Derivačný faktor PID horáka
03.12 CMB Čas prechodu horáka od minimálneho do maximálneho výkonu
03.13 ImB
Minimálny impulz modulácie
03.14 D3
Diferenciál zapálenia
04.xx TYP FUNKCIE
04.01
Zadanie fixného bodu 1
04.02 TF1
Teplota pri fixnom bode 1
04.03
Časový program fixného bodu 1
04.04
Zadanie fixného bodu 2
04.05 TF2
Teplota pri fixnom bode 2
04.06
Časový program fixného bodu 2
04.07
Fungovanie v programe
04.08 TCO
Set-point komfort
04.09 TRO
Redukovaný Set-point
04.10 CCC
Ekvitermická krivka kotla
04.11
Ekvitermický program
04.12
Povoleni/aktivácia ekvitermického programu
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 11 zo 40
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
TV
Funkcia 0-10 Voltov
Teplota na 10 Voltov
Program 0-10V
Povolenie/aktivácia 0-10V
Názov / meno pre input 0-10 Voltov
Jednotka miery input 0-10 Volt
Hodnota pre 0 Voltov
Hodnota input pre 10 Voltov
05.xx ČASY A TEPLOTY
05.01 TMS
Max. vypočítaná teplota (vypočítaná a/alebo nastaviteľná)
05.02 TmS
Minimálna teplota kotla (vypočítaná a/alebo nastaviteľná)
05.03 TIWC
Maximálna teplota kotla
05.04 TAG
Teplota proti zamŕzaniu
05.05 TmP
Minimálna teplota čerpadiel
05.06 TPC
Post-cirkulácia čerpadiel
05.07 TAC
Teplota okolia komfort
05.08 TAR
Redukovaná teplota okolia
05.09
Offset NTC
05.10
Offset PT1
05.11
Offset PT2
05.12
Offset PT3
06.xx ÚŽITKOVÁ VODA
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
06.10
06.11
TB
TMB
Požadovaný režim ohrevu úžitkovej vody
Senzor bojlera TV
Set point teploty bojlera TV
Rozdiel teploty kotla / DHW
Hodinový program bojlera
Priorita ohrevu úžitkovej vody
Odstránenie tepelnej zotrvačnosti v bojleri
Deň začiatku antibakteriálneho režimu
Čas začiatku antibakteriálneho režimu
Trvanie antibakteriálneho režimu
Teplota antibakteriálneho režimu
07.xx KONFIGURÁCIA VÝSTUPOV
07.01
Konfigurácia R1
07.02
Konfigurácia zariadenia č. 1
07.03
Konfigurácia R2
07.04
Konfigurácia systému č. 2
07.05
Funkcia proti zablokovaniu čerpadiel
07.06
Funkcia proti zablokovaniu čerpadiel
07.07
Diferenciál solárneho čerpadla
07.08
Maximálna teplota solárneho „puffer-u“
08.xx ZMIEŠAVACÍ VENTIL
08.01
Typ zmiešavacieho ventilu
08.02
Funkcia Fixný bod/ Ekvitermická
08.03
Časový program
08.04
Povolenie/aktivácia programu zmiešavania
Fixný bod – redukovaný
08.05
PFC
08.06
PFR
Fixný bod – komfort
08.07
CCV
Ekvitermická krivka ventila
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 12 zo 40
08.08
08.09
08.10
08.11
08.12
08.13
08.14
08.15
08.16
08.17
TSM
TMSM
TmSM
PCV
FPV
FI3V
FDV
CMV
ImV
DCM
Maximálna teplota set point-u zmiešavača
Minimálna teplota set point-u zmiešavača
Vstup teplotnej sondy
Čas/doba vzorkovania PID zmiešavacieho ventila
Proporcionálny faktor PID zmiešavacieho ventila
Integrálny faktor PID zmiešavacieho ventila
Derivačný faktor PID zmiešavacieho ventila
Čas zdvihu od minimálneho do maximálneho otvorenia zmiešavacieho ventila
Minimálny impulz zmiešavacieho ventila
Diferenciál kotol / zmiešavací ventil
Teplota set point-u zmiešavacej zóny
09.xx VYNÚTENIE RIADENIA
09.01
Kontakt T1/T2
09.02
Kontakt T6/T7
09.03
Kontakt T6/T8
09.04
Kontakt R1
09.05
Kontakt R2
09.06
Výstup 0-10 V
09.07
Aktivácia Vynútenia riadenia
09.08
Trvanie aktivácie
10 STAV KOTLA
11 .xx DÁTUM / ČAS / ROČNÉ OBDOBIE
11.01
Rok
11.02
Mesiac
11.03
Deň v mesiaci
11.04
Deň v týždni
11.05
Hodiny
11.06
Minúty
11.07
Sekundy
11.08
11.09
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
Konfigurácia ročného obdobia (manuálne/automaticky)
Aktuálne ročné obdobie
Mesiac začiatku zimného obdobia
Deň začiatku zimného obdobia
Mesiac konca zimného obdobia
Deň konca zimného obdobia
Mesiac začiatku letného obdobia
Deň začiatku letného obdobia
Mesiac konca letného obdobia
Deň konca letného obdobia
12. ČASOVÉ PROGRAMY
13. AKTÍVNE ALARMY
14. HISTÓRIA ALARMOV
15. RÝCHLY SETUP
16. PRIRADENIE ADRIES
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 13 zo 40
6
VŠEBECNÁ KONFIGURÁCIA
Parameter: 01.01 Jazyk
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: Taliančina / Angličtina / Španielčina
Hodnota nastavená výrobným závodom: Taliančina
Popis:
Nastavenie jazyka.
Parameter: 01.02 Lokácia
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: Alfanumerická hodnota
Hodnota nastavená výrobným závodom: Spravovaná kotlom
Popis:
Je možné ľubovoľne napísať odvolávku na kotol / systém.
Parameter: 01.03 Primárna adresa „bus“
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 1 - 250
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0
Popis:
Nemeniteľný rozsah, predstavuje adresu priradenú doske eventuálnym „Master-om Nereix“.
Parameter: 01.04 Sekundárna adresa „bus“
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0 - 15
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0
Popis:
Predstavuje adresu dosky v eventuálnej kaskáde.
Ak je doska samostatná alebo master v kaskáde hodnota musí byť 0
Parameter: 01.05 Modalita kotla
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: Jednotlivá / kontrolór kaskády / Slave
Hodnota nastavená výrobným závodom: Jednotlivá
Popis:
Ak je sekundárna adresa 0, kotol môže byť samostatný alebo kontrolórom v kaskáde.
Ak je sekundárna adresa iná ako 0, kotol môže byť samostatný, alebo slave v kaskáde.
Ak je kotol nastavený ako kontrolór kaskády, set point kotla TSC bude set point-om kolektora v kaskáde.
Sonda v kaskáde bude automaticky pripojená na vstup PT2.
Ak je kotol inštalovaný ako samostatný TSC bude odkazovať na PT1.
Parameter: 01.06 Externá sonda - vonkajšia teplota
Jednotka miery: \
Rozsah regulácie: žiadny / NTC / od systému (od „master-a“ v kaskáde alebo „master-a Nereix“)
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis:
Eventuálny vstup alebo odvolávka na vonkajšiu teplotu.
Parameter: 01.07 Základné zaťaženie (CB)
Jednotka miery: %
Rozsah regulácie: 0 - 100 %
Hodnota nastavená výrobným závodom: 30 %
Popis:
Keď sa v kaskáde kotol dostane na túto úroveň výkonu, zapne sa nasledujúci.
S parametrom sa uvažuje iba pre „master“ v kaskáde.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 14 zo 40
Parameter: 01.08 Diferenciál kotla / rozdeľovača (DCC)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: OFF / 0 - 30 *C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10 °C
Popis:
Diferenciál, ktorý limituje teplotu kotla v závislosti od set point-u kolektora-rozdeľobvača v kaskáde.
Parameter je určený iba pre „master“ v kaskáde, nastavenie platí aj pre iné kotle v sekvencii.
Parameter: 01.09 Čas inverzie kaskády (TIC)
Jednotka miery: Hodiny
Rozsah regulácie: OFF / 0 -100 hodín
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10 hodín
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády.
Po uplynutí nastaveného času sa spustí sekvencia spúšťania kotlov (z poslednej sa stane prvá sa stane
druhou, druhá sa stane treťou a tak ďalej).
Sekvencia sa zmení pri uplynutí nastaveného času a po vypnutí všetkých horákov, teda sa prejaví až pri
prvom nasledujúcom naštartovaní.
OFF = sekvencia zapálenia kotlov sa nikdy nemení
0 = sekvencia zapálenia kotlov sa mení pri každom novom naštartovaní.
Parameter: 01.10 Oneskorenie ON kaskády (R06M)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 1 - 600 Sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 120 Sekúnd
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď "SPRAVOVANIE KASKÁDY"
Parameter: 01.11 Oneskorenie OFF kaskády (ROF)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 1 - 600 Sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 120 Sekúnd
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď
"SPRAVOVANIE KASKÁDY"
Parameter: 01.12 Čas zvyšovania základného zaťaženia (ICB)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 1 - 600 Sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 60 Sekúnd
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď "SPRAVOVANIE KASKÁDY"
Parameter: 01.13 Čas znižovania základného zaťaženia (DCB)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 1 - 600 Sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 60 Sekúnd
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď "SPRAVOVANIE KASKÁDY"
Parameter: 01.14 Čas úpravy kolektora (AC)
Jednotka miery: Minúty
Rozsah regulácie: 1-120 Minút
Hodnota nastavená výrobným závodom: 3 Minúty
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
"SPRAVOVANIE KASKÁDY"
09-2011
Strana 15 zo 40
Parameter: 01.15 Korekčný koeficient kolektora (CAC)
Jednotka miery: Rozsah regulácie: 0.1 - 20,0
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0,5
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď
"SPRAVOVANIE KASKÁDY"
Parameter: 01.16 Počiatočná korekcia kolektora (AIC)
Jednotka miery: °K
Rozsah regulácie: 0 - DCC °K
Hodnota nastavená výrobným závodom: 6 °K
Popis:
Parameter určený iba pre „master“ kaskády. Podrobnejšie viď
"SPRAVOVANIE KASKÁDY"
Parameter: 01.17 Kontrast display-a
Jednotka miery: Rozsah regulácie: 0 - 16
Hodnota nastavená výrobným závodom: 6
Popis: Umožní regulovať kontrast display-a (modifikovať kontrast v prípade, že viditeľnosť nie je
optimálna)
SPARAVOVANIE KASKÁDY
Ak je jedna doska „master“ kaskády, teplota "setpoint-u", zvolená v automatickom alebo manuálnom
režime nie je viac "setpoint-om“ kotla, ale je "set point-om“ kolektora kaskády.
Na základnej obrazovke vľavo od požadovanej teploty budú zobrazené ikony:
(master kaskády)
a
(slave kaskády),
Ak kotol ako slave nedokáže komunikovať, pre problémy „bus-u“, alebo konfigurácie, zobrazí sa ikona:
Na začiatku požiadavky sa spustí prvý horák so "set-point-om", ktorý odpovedá tomu na kolektore
kaskády plus eventuálna „Počiatočná korekcia kolektora", a moduluje až po dosiahnutie maxima,
dovoleného parametrom "Základné zaťaženie".
Po dosiahnutí výkonu "Základné zaťaženie", sa začína počítať čas "Oneskorenie On Kaskády".
Po uplynutí času oneskorenia, ktorý bude vynulovaný v prípade keď regulácia dá povel na zníženie
výkonu v porovnaní so základným zaťažením, sa zapáli nasledujúci horák.
Keď je zadaný príkaz na zapálenie nasledujúceho horáka horáky už zapálené budú privedené na
minimálny výkon.
S rovnakou logikou sa zapália všetky horáky sekvencie.
Keď sú všetky horáky zapálené, "Základné zaťaženie" všetkých horákov sa zvýši alebo zníži v závislosti
od parametrov "Ćas zvyšovania Základného Zaťaženia" a " Ćas znižovania Základného Zaťaženia ".
Výkon zapálených horákov bude medzi hodnotou "Základného zaťaženia" a " Základného zaťaženia"
zníženým o 20%.
Keď všetky zapnuté kotly dosiahnu "Set-point“ znížený o diferenciál zapálenia, ak však požadovaná
teplota kolektora kaskády nebude dosiahnutá, systém zvýši "Set-point“ všetkých kotlov v režime "Čas
korigovania kolektora" a "Koeficient korigovania kolektora".
Vypínanie horákov v sekvencii sa prevádza vo funkcii "Oneskorenie Off kaskády" keď sú všetky zapálené
horáky na minime.
"Set-point“ kotlov nesmie v žiadnom prípade prekročiť:
- Maximálnu teplotu kotla
- Teplotu set-point-u kaskády plus "Diferenciál kotol-Kolektor-rozdeľovač".
V prípade zablokovania niektorého z horákov, tento je vyradený z kaskády až po jeho eventuálne
opätovné spustenie do činnosti. Po opätovnom spustení horáka do činnosti bude tento posledným v
sekvencii.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 16 zo 40
Master v kaskáde rozsvieti dva nápisy "CA" , ktoré zhasnú každých 5 sekúnd a nachádzajú sa vľavo od
teplôt.
Keď sú nápisy "CA" rozsvietené, teplota uvedená v hornej časti predstavuje efektívnu teplotu kolektora
kaskády a teplota, uvedená v spodnej časti predstavuje „Set-point“ samotného kolektora.
Keď sú nápisy "CA" zhasnuté, teplota uvedená v hornej časti predstavuje efektívnu teplotu kotla a teplota,
uvedená v spodnej časti predstavuje „Set-point“ samotného kotla.
Keď sa stlačia klávesy "+" alebo "-" na manuálnu reguláciu „Set-point-u“ kolektora, okamžite sa zobrazia
nápisy "CA", ktoré zostanú rozsvietené počas 10 sekúnd, po tom, čo boli posledný krát stlačené klávesy,
na dosiahnutie efektívnej teploty a nového, manuálne nastaveného „Set-.point-u“ kolektora.
UPOZORNENIE: DLHŠIE ZATLAČENIE NA KLÁVESU SPÔSOBÍ PRECHOD SYSTÉMU Z REŽIMU:
MANUÁLNY- AUTOMATICKÝ- OFF
Legenda k obrázku:
RAMPA A SALIRE = STÚPAJÚCA RAMPA
SATURAZIONE A SCENDERE = STÚPAJÚCA SATURÁCIA
RAMPA A SCENDERE = KLESAJÚCA RAMPA
SATURAZIONE A SCENDERE = KLESAJÚCA SATURÁCIA
Počas prevádzky sa môže zobraziť aj iné symboly s nasledovným významom:
STÚPAJÚCA RAMPA = horák zvyšuje výkon nezávisle od PID sa zastaví na maximálnom základnom
zaťažení (v prípade kaskády) alebo na absolútnom maxime.
KLESAJÚCA RAMPA = horák znižuje výkon nezávisle od PID sa zastaví na minimálnom základnom
zaťažení (v prípade kaskády) alebo na absolútnom minime.
STÚPAJÚCA SATURÁCIA = Horák dosiahol základné zaťaženie (v kaskáde) alebo maximálny výkon,
ak je inštalovaný samostatne.
Ak ide o kaskádu pred ďalším zvýšením výkonu budú naštartované nasledujúce kotly.
KLESAJÚCA SATURÁCIA = Horák dosiahol základné zaťaženie (v kaskáde) alebo minimálny výkon, ak
je inštalovaný samostatne.
Ak ide o kaskádu, výkon horáka ďalej poklesne iba keď „Master“ znovu prepočíta minimálne zaťaženie.
7
PRIRADENIE ADRIES
Menu je aktívne iba ak má doska sekundárnu adresu rovnajúcu sa "0".
Výberom možností sa zobrazí zoznam nájdených dosiek na „bus-zbernici “ (ak bolo už pred tým
vykonané zoskenovanie, alebo bolo vykonané priradenie adries prostredníctvom PC).
Na priradenie adresy je treba konfigurovať ostatné dosky pripojené na sekundárny „bus“ s adresami od 1
do 15 (bez duplicity), vstúpením do menu adresára a stlačením klávesu
Master bude hľadať dosky pripojené na „bus“ a na display ukáže zoznam dosiek, ktoré našiel.
Počas skenovania sa zobrazí ikona
Ak sú dosky nastavené ako príslušenstvo kaskády, horáky budú zaradené do sekvencie po priradení
adries.
Ak by sa ukázalo, že horáky neboli v sekvencii rozpoznané, je treba odobrať priradenie adries.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 17 zo 40
8
PARAMETRE HORÁKA
Parameter: 03.01 Typ horáka
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie:
Jednostupňové/Dvojstupňové/Dvojstupňové Progresívne/Trojstupňové/Modulačné 3 pt/Modulačné 0-10 V
Hodnota nastavená výrobným závodom: Modulačné 3 pt
Popis: Parameter umožní zvoliť typológiu horáka, ktorý má byť ovládaný.
Jednostupňové
Horák je ovládaný výlučne kontaktom T1/T2, kontakty T6/T7 a T6/T8 nie sú aktívne (len ak sú použité na
ovládanie eventuálneho zmiešavacieho ventila s trojbodovým ovládaním).
Horák sa naštartuje (zopnutie kontaktu T1/T2) keď je teplota nižšia od hodnoty TSC zníženej o nastavený
diferenciál D3. Teplota kolta TC má tendenciu dosiahnuť hodnotu TSC.
Po dosiahnutí TSC sa horák vypne (rozopnutie kontaktu T1/T2) za predpokladu, že uplynula minimálna
doba činnosti horáka Tminl. Horák sa v každom prípade vypne ak bola dosiahnutá maximálna teplota
kotla TMC.
Modulačné trojbodové
Horák sa spustí (zopnutie kontaktu T1/T2) keď je teplota kotla TC (set point) nižšia ako hodnota TSC
znížená o nastavený diferenciál D3 (bod 4 alebo začiatok naľavo v grafe na obrázku 1).
V momente spustenia sú zopnuté kontakty T6/T7 a rozopnuté kontakty T6/T8 (minimálny výkon).
Po uplynutí času stabilizácie TST, je aktivovaný systém regulácie:
Ak rozdiel medzi TC a TSC je menší ako D1L, výkon začína modulovať podľa systému PID.
Ak rozdiel medzi TC a TSC je väčší ako DL, horák sa dostane na maximálny výkon za 120 sekúnd.
Keď dôjde k tomu, že rozdiel medzi TC a TSC je nižší ako D1L (bod 1 v grafe na obrázku 1) výkon sa
dostane na minimum za 120 sekúnd a začína sa modulácia PID.
Výkon sa dostane na maximum (za 120 sekúnd) ak teplota kotla TC znovu poklesne pod hodnotu TSC,
zníženú o DL (bod 6 v grafe na obrázku 1).
Teda modulácia PID sa udržiava až po dosiahnutie teploty TC+D1H (bod 2 na grafe), po dosiahnutí tohto
prahu ide horák do minimálneho výkonu a zostane zapálený na minimum až pokiaľ TC neprekročí prah
TSC + DH (bod 3 na grafe – vypnutie) alebo až pokiaľ sa TC neklesne pod hodnotu TSC, zníženú o D3
(bod 5 na grafe), keď bude znovu obnovená modulácia PID.
Systém je optimalizovaný s cieľom udržať horák zapálený čo možno najdlhšie udržujúc konštantnú
teplotu TC na hodnote set- point-u TSC, k vypnutiu horáka (po dosiahnutí teploty TSC+DH) dôjde za
predpokladu že prešla minimálna doba činnosti horáka Tmin1.
Horák sa v každom prípade vypne ak bola dosiahnutá maximálna povolená teplota kotla TMC.
Obrázok 1
MAXIMÁLNY VÝKON
MODULÁCIA PID
MINIMÁLNY VÝKON
OFF
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 18 zo 40
Modulačný režim 0-10 Volt
Činnosť je analogická ako je to u modulačného trojbodového horáka.
Systém modulácie nepôsobí na kontaktoch T6-T7-T8, ale na analogickom výstupe 0-10 Volt.
Dvojstupňová / dvojstupňová progresívna / Trojstupňová
Ak je rozdiel medzi TC a TSC menší ako D1L, výkon začína modulovať podľa systému PID.
Ak je rozdiel medzi TC a TSC väčší ako DL, horák ide do maximálneho výkonu (druhý / tretí stupeň) po
120 sekundách.
Keď dôjde k tomu, že rozdiel medzi TC a TSC bude menší ako D1L (bod 1 v grafe na obrázku 1) výkon
ide na minimum (prvý stupeň) za 120 sekúnd a začína modulácia PID.
Výkon sa vráti na maximum (za 120 sekúnd) ak by teplota kotla TC opäť poklesla pod hodnotu TSC,
zníženú o DL (bod 6 v grafe na obrázku 1).
Teda modulácia PID sa udržiava až po dosiahnutie teploty TC+D1H (bod 2 na grafe), po dosiahnutí tohto
prahu ide horák do minimálneho výkonu (prvý stupeň) a zostane zapálený na minimum až pokiaľ TC
neprekročí prah TSC + DH (bod 3 na grafe – vypnutie) alebo až pokiaľ sa TC neklesne pod hodnotu
TSC, zníženú o D3 (bod 5 na grafe), keď bude znovu obnovená modulácia PID.
Modulácia PID, používaná pre dvojstupňové / dvojstupňové progresívne / trojstupňové horáky, zabezpečí
že proporcionálny a integračný faktor sa budú rovnať nule.
Aktivácia stupňov:
−
Pre dvojstupňové / dvojstupňové progresívne horáky
o Prvý stupeň pre požadovaný výkon až do 50%
o Druhý stupeň pre požadovaný výkon od 50 % do 100%
−
Pre trojstupňové horáky
o Prvý stupeň pre požadovaný výkon až do 33%
o Druhý stupeň pre požadovaný výkon od 34 % do 66%
o Tretí stupeň pre požadovaný výkon od 67 % do 100%
Stav elektrických kontaktov:
−
Pre dvojstupňové horáky:
o Prvý stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 zopnutý / T6-T8 rozopnutý
o Druhý stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 zopnutý / T6-T8 zopnutý
−
Pre dvojstupňové progresívne horáky:
o Prvý stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 zopnutý
o Druhý stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 rozopnutý / T6-T8 zopnutý
−
Pre trojstupňové horáky:
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 19 zo 40
o
o
o
Prvý stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 rozopnutý / T6-T8 rozopnutý
Druhý stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 zopnutý / T6-T8 rozopnutý
Tretí stupeň = T1-T2 zopnutý / T6-T7 zopnutý / T6-T8 zopnutý
Parameter: 03.02 Minimálny čas ON (Tminl)
Jednotka miery: Minúty
Rozsah regulácie: 0-10 minút
Hodnota nastavená výrobným závodom: 4
Popis:
Predstavuje minimálny čas zapálenia horáka, po zapálení zostane horák stále zapálený s výnimkou keď
dôjde k prekročeniu maximálnej teploty kotla (TMC)
Parameter: 03.03 Rozsah hornej modulácie (D1H)
Jednotka miery: K
Rozsah regulácie: 2 - 20 °K
Hodnota nastavená výrobným závodom: 5 °K
Popis:
Rozsah teplôt nad set-point-om, vo vnútri ktorého je aktívny systém PID.
(viď graf na obrázku 1)
Nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.04 Rozsah dolnej modulácie (D1L)
Jednotka miery: °K
Rozsah regulácie: 2 - 20 °K
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10 °K
Popis:
Rozsah teplôt pod set-point-om, vo vnútri ktorého je aktívny systém PID.
(viď graf na obrázku 1)
Nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.05 Hysteréza hornej modulácie (D2H)____________
Jednotka miery: °K
Rozsah regulácie: 0 - 10 °K
Hodnota nastavená výrobným závodom: 2 °K
Popis:
Rozsah tepoty nad D1H, v rámci ktorého sa horák dostane na minimálny výkon (bod 2 grafu na obrázku
1)
Nad týmto rozsahom sa horák zastaví ak prešiel minimálny čas funkcie horáka Tmin1
(bod 3 grafu na obrázku 1)
V prípade vypnutia, horák sa znovu naštartuje keď teplota dosiahne hodnotu rovnajúcu sa TSC - D3
(bod 4 grafu na obrázku 1)
Parameter nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.06 Hysteréza spodnej modulácie (D2L)
Jednotka miery: °K
Rozsah regulácie: 0 -10 °K
Hodnota nastavená výrobným závodom: 2 °K
Popis:
Rozsah teploty pod D1L, ktorý stanovuje prah prestupu medzi maximálnymi výkonmi a moduláciou PID
(bod 1 v grafe na obrázku 1) a naopak (bod 6 v grafe na obrázku 1).
Nad týmto rozsahom horák moduluje systémom PID.
Parameter nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.07 Čas stabilizácie (TST)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 0-300 sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 90 sekúnd
Popis:
Čas ktorý beží od naštartovania horáka, počas ktorého je výkon udržovaný na minime.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 20 zo 40
Parameter nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.08 Perióda vzorkovania (PCB)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 1-300 sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 20 sekúnd
Popis:
Časový interval, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID horáka.
Parameter nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.09 Proporcionálny faktor PID (FPB)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0-20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10
Popis:
Váha proporcionálneho faktora, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID horáka.
Proporcionálny prírastok je potrebný na zvýšenie / zníženie rýchlosti približovania sa k set-point-u.
Stanovenie správnej rýchlosti stabilizuje systém, pretože zabraňuje príliš rýchle približovanie sa k setpoint-u, čo môže spôsobiť následné preregulovanie v dôsledku zotrvačnosti.
Proporcionálny prírastok zvyšuje aj rýchlosť odozvy kontroly.
Parameter je určený iba pre modulačné horáky (3 bodové alebo 0-10 Voltov).
Parameter: 03.10 Integrálny faktor (FIB)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0-20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 2,5
Popis:
Váha integračného faktora, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID horáka.
Integračný prírastok je potrebný pre presnosť v režime. Napriek tomu ak má príliš veľkú váhu, môže
spôsobiť značné preregulovanie pred dosiahnutím nastavenej teploty.
Môže spôsobiť aj kolísania okolo zadaného set-pointu.
Parameter nie je určený pre jednostupňové horáky.
Parameter: 03.11 Derivačný faktor PID (FDB)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0-20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 5
Popis:
Váha derivačného faktora, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID horáka.
Vhodne zvolený derivačný prírastok pomáha stabilite (t.j. chráni pred značným preregulovaním), napriek
tomu, neprispieva k zvýšeniu presnosti v režime. Derivačný komponent má snahu zmierňovať náhle
zmeny riadenia pri dosahovaní teploty, spôsobených eventuálne premršteným účinkom integračných
a proporcionálnych komponentov.
Zvyšuje sa aj rýchlosť odozvy kontroly na náhle zmeny pri zaťažovaní kotla.
Parameter určený iba pre modulačné horáky(3 bodové, alebo 0-10 Voltov)
Parameter: 03.12 Čas prechodu z minimálneho na maximálny prietok (CMB)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 0- 300 sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 60 sekúnd
Popis:
Zadáva sa čas, ktorý potrebuje zapálený horák na to, aby prešiel z minimálneho na maximálny výkon.
Parameter určený iba pre modulačné 3 bodové horáky.
Parameter: 03.13 Minimálny impulz 3 pf (ImB)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 0,1 - 3,0 sekundy
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0,2 sekundy
Popis:
Minimálna dĺžka impulzu počas ktorého reaguje regulačný systém horáka.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 21 zo 40
Parameter určený iba pre modulačné 3 bodové horáky.
Parameter: 03.14 Diferenciál zapálenia (D3)
Jednotka miery: °K
Rozsah regulácie: 1 °C - D1
Hodnota nastavená výrobným závodom: 1 *C
Popis:
Stanovuje hranicu pod ktorou sa horák znovu zapáli (bod 5 v grafe na obrázku 1), alebo hranicu pod
ktorou horák prechádza z minimálneho výkonu na moduláciu PID (bod 4 v grafe na obrázku 1).
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 22 zo 40
9
TYP FUNGOVANIA
Parameter: 04.01 Aktivácia fixného bodu 1
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / NTC / PT2 / PT3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak je zvolený vstup a tento je elektricky zatvorený (spojený) „Set-point“ kotla bude nastavený na teplotu
TF1. Zo všetkých aktívnych „Set-point-ov“ (požadovaných) kotlu bude priradený najvyšší.
Parameter: 04.02 Teplota fixného bodu 1 (TF1)
Jednotka miery: *C
Rozsah regulácie: 0 *C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 *C
Popis:
Set point vysielania fixného bodu 1
Parameter: 04.03 Program fixného bodu 1
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog. 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak hodnota je OFF, „Set-point“ sa berie do úvahy vždy keď bude kontakt zatvorený (spojený).
Ak je nastavený program, „Set point“ sa berie do úvahy ak je v režime komfort.
Parameter: 04.04 Aktivácia fixného bodu 2
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / NTC / PT2 / PT3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak je zvolený vstup a tento je elektricky zatvorený (spojený) „Set-point“ kotla bude nastavený na teplotu
TF2. Zo všetkých aktívnych „Set-point-ov“ (požadovaných) kotlu bude priradený najvyšší.
Parameter: 04.05 Teplota fixného bodu 1 (TF2)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Odosielaný „Set-point“ fixného bodu 1
Parameter: 04.06 Program fixného bodu 2
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog. 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak je hodnota OFF „Set point“ sa berie do úvahy iba ak bude kontakt zatvorený (spojený).
Ak je nastavený program, „Set point“ sa berie do úvahy ak je v režime komfort.
Parameter: 04.07 Režim fungovania v programe
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog. 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak je nastavený program, do úvahy sa berú „Set point“ komfort alebo redukovaný, v závislosti
nastavených časových spínačov.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 23 zo 40
Parameter: 04.08 Set-point komfort (TCO)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 tí - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Set-point komfort pre režim funkcie časovaného programu.
Parameter: 04.09 Redukovaný Set-point (TRO)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Redukovaný Set-point pre režim funkcie časovaného programu.
TEPLOTA VODY PRIVÁDTANEJ DO KOTLA
Parameter: 04.10 Ekvitermická krivka kotla (CCC)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / 0 - 30
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Nastaviť krivku na základe grafu. Ak je nastavené OFF, funkcia nie je aktívna.
VONKAJŠIA TEPLOTA
Obrázok 2
Odosielaná teplota bude počítaná podľa vyššie uvedeného grafu na základe vonkajšej teploty a zvolenej
krivky.
Graf sa vzťahuje na teoretickú teplotu okolia 20 °C.
Ak nastavenie teoretickej teploty okolia je iné ako 20 °C, hodnota odosielanej teploty bude odlišná:
Vyššia ak je nastavenie teploty okolia viac ako 20 °C
Nižšia pre nastavenie teplôt nižších ako 20 *C
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 24 zo 40
Parameter: 04.11 Ekvitermický program
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog. 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak je hodnota tohto parametra OFF, set-point , krivka sa bude brať do úvahy s teoretickou teplotou
okolia komfort.
Ak dôjde k nastaveniu časového programu, teoretická teplota okolia sa bude meniť medzi OFF, Komfort
a Redukované.
Parameter: 04.12 Aktivácia ekvitermického režimu
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / NTC / PT2 / PT3 / 0-10V
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Po zvolení vstupu, bude set-point ekvitermického režimu vzatý do úvahy ak je kontakt zopnutý.
Parameter: 04.13 Fungovanie v režime 0-10 Volt
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: AKTÍVNY / NEAKTÍVNY
Hodnota nastavená výrobným závodom: NEAKTÍVNY
Popis:
Ak je táto funkcia aktivovaná, prepočítava sa „Set-point“ kotla na základe analogického signálu na vstupe
a hodnoty TV (teplota pri 10 Voltoch)
Parameter: 04.14 Teplota pre napätie 10 Voltov (TV)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis: Hodnota „Set-point-u“ kotla (TSC) s 10 Voltovým vstupom. Systém interpretuje napätia pod 0,5
Voltov ako neexistujúcu požiadavku, display sa presunie do polohy STANDBY a eventuálne čerpadlá
kotla / kaskády napojené na požiadavku, sa vypnú (po eventuálnej post-cirkulácii).
Parameter: 04.15 Program 0-10V
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog. 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak hodnota tohto parametra je OFF, set-point bude vždy proporcionálny k napätiu na vstupe a k TV. Ak
je zadaný časový program set-point vypočítaný na základe analogického signálu bude braný do úvahy
iba v pásme Komfort. Ak je tento parameter aktívny, aj pre napätia pod hodnotou 0,5 Voltu, sa display
presunie do pozície STANDBY/READY na základe časového programovania a eventuálne pripojené
čerpadlá kotla / kaskády sa budú aktivovať v závislosti od samotného časovača.
Parameter: 04.16 Aktivácia 0-10 V
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / NTC / PT2 / PTa
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak bude zvolený jeden vstup, ekvitermický set-point bude vzatý do úvahy ak je kontakt zopnutý. Ak je
tento parameter aktívny, aj pre napätia pod hodnotou 0,5 Voltu, sa display presunie do pozície
STANDBY/READY na základe pozície kontaktu a eventuálne a eventuálne pripojené čerpadlá kotla /
kaskády sa budú aktivovať v závislosti od pozície samotného kontaktu.
Parameter: 04.17 Názov (označenie) v 0-10 Volt
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: Voľný rozsah
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0-10 Volt
Popis:
K jednotlivému vstupu je možné priradiť meno.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 25 zo 40
Parameter: 04.18 Jednotka miery v rozsahu in 0-10 Volt
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: Ľubovoľný
Hodnota nastavená výrobným závodom: Volt
Popis:
Je možné zapísať jednotku miery meranej veľkosti.
Parameter: 04.19 Hodnota pre napätie 0 Voltov
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: -999,0 / +999,0
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0
Popis:
Hodnota zodpovedajúca napätiu 0 Volt na vstupe.
Parameter: 04.20 Hodnota pre napätie 10 Voltov
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: -999,0 / +999,0
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10,0
Popis:
Hodnota zodpovedajúca napätiu 0 Volt na vstupe.
10 ČASY A TEPLOTY
Parameter: 05.01 Maximálna vypočítaná teplota (TMS)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: TmS - TMC V
Hodnota nastavená výrobným závodom: 70 °C
Popis:
Maximálna, manuálne nastaviteľná a/alebo vypočítateľná teplota z ekvitermickej krivky a/alebo
nastaviteľná ako fixný bod a/alebo nastaviteľná na základe „Input-u“ s napätím 0-10 Voltov.
Parameter: 05.02 Minimálna teplota kotla (TmnS)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMS
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Minimálna, manuálne nastaviteľná a/alebo vypočítateľná teplota z ekvitermickej krivky a/alebo
nastaviteľná ako fixný bod a/alebo nastaviteľná na základe „Input-u“ s napätím 0-10 Voltov.
Parameter: 05.03 Maximálna teplota kotla (TMC)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: TMS - 110 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 80 °C
Popis:
Maximálna povolená teplota.
Nad touto hodnotou sa horák v každom prípade vypne.
Parameter: 05.04 Teplota proti zamŕzaniu (TAG)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: OFF / 0 - 20 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 5 °C
Popis:
Teplota, pri ktorej je horák naštartovaný so „Set-point-om“ 30 *C
Keď sa kotol dostane na teplotu 30 °C, horák sa v každom prípade vypne.
Horák sa znovu naštartuje keď teplota opäť poklesne pod TAG
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 26 zo 40
Parameter: 05.05 Minimálna teplota čerpadla (TmP)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMS
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Teplota pod ktorou nie je možné spustiť čerpadlo kotla.
Keď je prekročená TmP, čerpadlo sa môže spustiť, zastaví sa ak teplota poklesne pod Tmp, zníženej o 2
°C.
Parameter: 05.06 Post-cirkulácia čerpadiel (TPC)
Jednotka miery: Minúty
Rozsah regulácie: 0-20 minút
Hodnota nastavená výrobným závodom: 5 minút
Popis:
Doba, počas ktorej sú čerpadlá v prevádzke po to, ako sa vypol horák.
Parameter: 05.07 Teplota prostredia komfort (TAC)
Jednotka miery: *°C
Rozsah regulácie: 0 - 30 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 20 °C
Popis:
Teoretická teplota okolia počas fázy "Komfort".
Teoretická teplota slúži na stanovenie vysielajúcej teploty v závislosti od ekvitermickej krivky.
Parameter: 05.08 Redukovaná teplota okolia (TAR)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 - 30 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 16 °C
Popis:
Teoretická teplota okolia počas fázy „Redukovaný".
Teoretická teplota slúži na stanovenie vysielajúcej teploty v závislosti od ekvitermickej krivky.
Parameter 05.09
Offset NTC
Parameter 05.10
Offset PT1
Parameter 05.11
Offset PT2
Parameter 05.12
Offset PT3
Rozsah regulácie: -10,0 / + 10,0
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0
Popis: predstavuje korekciu odčítavania cez sondy.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 27 zo 40
11 TEPLÁ ÚŽITKOVÁ VODA
Parameter: 06.01 Režim požiadavky na úžitkovú vodu
Merná jednotka: /
Rozsah regulácie: OFF / Sonda / Termostat
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Umožní aktivovať funkciu ohrevu vody v bojleri.
Sonda = môže byť použitá tepelná sonda NTC / PT v závislosti od dostupného vstupu
Termostat = môže byť použitý termostat (čistý kontakt) prepojeného na dostupný digitálny vstup;
aktiváciou funkcie ohrevu úžitkovej vody bude obsadený programovateľný výstup R2 pre aktiváciu
čerpadla bojlera.
Parameter: 06.02 Senzor bojlera
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: NTC / PT2 / PT3
Hodnota nastavená výrobným závodom: PT2
Popis:
Po aktivácii modality ohrevu úžitkovej vody v parametri 05.01 sa zvolí fyzický vstup, použitý pre sondu
alebo termostat.
Parameter: 06.03 Set point bojlera (TB)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 -110 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 60 °C
Popis:
Nastavenie teploty bojlera. Parameter je aktívny iba ak je bojler opatrený termosondou teploty (nie
termostatom).
Parameter: 06.04 Diferenciál teploty kotla / DHW (TMB)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 K - TMS
Hodnota nastavená výrobným závodom: 15 °C
Popis:
Nastavenie diferenciálu teploty medzi teplotou kotla a „set-point-om“ bojlera.
Parameter: 06.05 Časový program bojlera
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog, 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ohrev vody v bojleri ja stále aktívny ak sa nastaví hodnota OFF, ak sa zvolí jeden z programov, doba
ohrevu je závislá od nastaveného časového programu.
Parameter: 06.06 Prednosť pre úžitkovú vodu
Jednotka miery: \
Rozsah regulácie: Žiadna / Absolútna / Automatická
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis:
Žiadna: paralelná funkcia vykurovania a ohrevu úžitkovej vody
Absolútna: keď sa spustí ohrev vody v bojleri, zastaví sa eventuálne čerpadlo systému (zariadenia).
Automatická: vykurovanie pokračuje aj po zadaní požiadavky na ohrev úžitkovej vody, ak teplota bojlera
nestúpne o aspoň 1 °K každé 2 minúty. Vykurovanie je deaktivované až po dosiahnutie set-point-u v
bojleri. Automatická funkcia nie je možná ak je bojler vybavený termostatom (čistý kontakt).
Ak je systém vykurovania riadený prostredníctvom výstupu pre zmiešavací ventil, prednosť ohrevu
úžitkovej vody nezastaví čerpadlo nastavené "Systém – Ekvitermický zmiešavací ventil", ale spôsobí
uzavretie zmiešavacieho ventilu.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 28 zo 40
Parameter: 06.07 Odstránenie teplotnej zotrvačnosti na bojleri
Jednotka miery:\
Rozsah regulácie: ÁNO / NIE
Hodnota nastavená výrobným závodom: ÁNO
Popis:
Ak teplota kotla TC prekročí maximálnu povolenú teplotu TMC (napriek vypnutiu horáka), aktivuje sa
tlakové čerpadlo bojlera.
Tlakové čerpadlo bojlera sa zastaví keď teplota kotla klesne o 5 °C pod prah TMC.
Na uľahčenie odstránenia tepelnej zotrvačnosti sa aktivuje aj výstup, nastavený ako čerpadlo kotla.
V kaskáde, v prípade prekročenia teploty kotla, sa aktivujú všetky čerpadlá kotla, čerpadlo kaskády
a čerpadlo bojlera.
Parameter: 06.08 Deň začiatku antibakteriálnej funkcie
Jednotka miery: A
Rozsah regulácie: OFF / Pondelok / Utorok / Streda / Štvrtok / Piatok / Sobota /Nedeľa / Všetky dni
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Deň začiatku režimu proti bakteriálnej funkcie
Parameter: 06.09 Čas začiatku antibakteriálnej funkcie
Jednotka miery: A
Rozsah regulácie: 0:00 - 23:30 (rozlíšenie 30 minút)
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0:00
Popis: Čas začiatku proti bakteriálnej funkcie
Parameter: 06.10 Doba trvania antibakteriálnej funkcie
Jednotka miery: Hodiny
Rozsah regulácie: 0 -12 hodín (rozlíšenie 30 minút)
Hodnota nastavená výrobným závodom: 3 hodiny
Popis:
Dĺžka trvania proti bakteriálnej funkcie v hodinách
Parameter: 06.11 Teplota antibakteriálnej funkcie
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 65 °C
Popis:
Teplota proti bakteriálnej funkcie.
12 KONFIGURÁCIA VÝSTUPOV
Parameter: 07.01 Konfigurácia R1
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Čerpadlo kotla / Čerpadlo zariadenia / Čerpadlo kaskády
Hodnota nastavená výrobným závodom: Čerpadlo kotla
Popis:
Čerpadlo kotla
Ak bola dosiahnutá nastavená minimálna teplota čerpadla (TmP), výstup je aktívny paralelne s funkciou
horáka.
Po vypnutí horáka zostane výstup aktívny po dobu post- cirkulácie (TPC).
V kaskáde je jedno z čerpadiel kotla stále zapnuté keď je požadované:
Vo fáze požiadavky – keď sa zobrazí nápis Ready na display – spustí sa čerpadlo kotla, odpovedajúci
horáku, ktorý sa má zapáliť ako prvý keď teplota kolektora bude nižšia ako set-point.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 29 zo 40
Čerpadlo systému
Ak bola dosiahnutá nastavená minimálna teplota čerpadla (TmP), výstup je aktívny paralelne
s požiadavkou funkcie vykurovacieho zariadenia, pre konfiguráciu ktorej je k dispozícii daný parameter
06.02. Po ukončení požiadavky a vypnutí horáka zostane výstup aktívny po dobu post-cirkulácie (TPC).
Čerpadlo kaskády
Funkcia je programovateľná v prípade, že kotol bude nastavený ako „Master“.
Výstup je aktívny paralelne s akoukoľvek aktuálnou požiadavkou.
Po ukončení požiadavky a vypnutí horáka zostane výstup aktívny po dobu post-cirkulácie (TPC).
Parameter: 07.02 Konfigurácia systému 1
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie:
Fixný bod 1 / Fixný bod 2 / Časový program 1/2/3 / Ekvitermický pre kotol / Ekvitermický pre zmiešavací
ventil
Hodnota nastavená výrobným závodom: Ekvitermický pre kotol
Popis:
Parameter, ktorý je k dispozícii pre voľbu stratégie fungovania vykurovacieho systému pripojeného na
výstup R1 keď je nastavený ako „Čerpadlo systému".
Parameter: 07.03 Konfigurácia R2
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Čerpadlo bojlera / Čerpadlo zariadenia / Čerpadlo kaskády / Solárne čerpadlo
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Čerpadlo bojlera
Parameter sa nastaví automaticky na túto hodnotu a nemôže byť zmenený v prípade, že je aktivovaná
funkcia ohrevu úžitkovej vody (viď parameter 05.01).
Výstup je aktívny paralelne s požiadavkou na ohrev bojlera podľa logiky nastaviteľnej v parametroch
05.xx.
Po ukončení požiadavky a vypnutí horáka zostane výstup aktívny po nastavenú dobu post-cirkulácie
(TPC).
Čerpadlo systému
Po dosiahnutí nastavenej minimálnej teploty čerpadla (TmP), výstup ja aktivovaný paralelne s
požiadavkou na spustenie systému do prevádzky na konfiguráciu ktorej je k dispozícii Parameter 06.04.
Po ukončení požiadavky a vypnutí horáka zostane výstup aktívny po nastavenú dobu post-cirkulácie
(TPC).
Čerpadlo kaskády
Funkcia je programovateľná ak je kotol nastavený ako „Master“.
Výstup je aktívny paralelne s akoukoľvek aktuálnou požiadavkou.
Po ukončení požiadavky a vypnutí horáka zostane výstup aktívny po nastavenú dobu post-cirkulácie
(TPC).
Solárne čerpadlo
Výstup aktivuje čerpadlo ak teplota odčítaná sondou PT3 (sonda solárneho panela) je vyššia ako tá, ktorá
bola odčítaná PT2 (spodnou sondou „puffer-a“) + "diferenciál solárneho čerpadla", viď parameter 07.07
Čerpadlo je každopádne deaktivované ak teplota odčítaná PT2 prekročí limitnú hodnotu, nastavenú v
parametri 07.08
Parameter: 07.04 Konfigurácia systému 2
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie:
Fixný bod 1 / Fixný bod 2 / Časový program 1/2/3 / Ekvitermický režim kotla / Ekvitermický režim
zmiešavacieho ventila
Hodnota nastavená výrobným závodom: Ekvitermický režim kotla
Popis:
Parameter, ktorý je k dispozícii pre voľbu stratégie fungovania vykurovacieho systému pripojeného na
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 30 zo 40
výstup R2 keď je nastavený ako „Čerpadlo systému".
Parameter: 07.05 Funkcia proti zablokovaniu čerpadiel R1
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: ON / OFF
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Výstup sa aktivuje na 10 sekúnd po tom, čo bol neaktívny 24 hodín
Počítanie času sa preruší v prípade, že na vstupe nie je elektrické napájanie.
Keď sa obnoví elektrické napájanie, výstup sa aktivuje na 10 sekúnd.
Parameter: 07.06 Funkcia proti zablokovaniu čerpadla R2
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: ON / OFF
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Výstup sa aktivuje na 10 sekúnd po tom, čo bol neaktívny 24 hodín
Počítanie času sa preruší v prípade, že na vstupe nie je elektrické napájanie.
Keď sa obnoví elektrické napájanie, výstup sa aktivuje na 10 sekúnd.
Parameter: 07.07 Diferenciál solárneho čerpadla
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0-110 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 5 °C
Popis:
Minimálny diferenciál na aktiváciu solárneho čerpadla. Ak diferenciál medzi PT3 (sonda solárneho
panela) a PT2 (spodná sonda „puffer-a“) klesne pod túto hodnotu čerpadlo sa zastaví, znovu sa spustí ak
sa opäť dosiahne hodnoty: diferenciál +2 °C.
Parameter: 07.08 Maximálna teplota solárneho „puffer-u“
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 - 110 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 80 °C
Popis:
Hodnota teploty, nad ktorou je solárne čerpadlo deaktivované.
ODSTRÁNENIE TEPELNEJ ZOTRVAČNOSTI SAMOSTATNÉHO KOTLA
Keď teplota kotla presiahne nastavenú maximálnu hodnotu, napriek tomu že horák je vypnutý, na
uľahčenie odvedenia tepelnej zotrvačnosti sa aktivuje výstup nastavený ako čerpadlo kotla.
ODSTRÁNENIE TEPELNEJ ZOTRVAČNOSTI KOTLA V KASKÁDE
Keď teplota jedného z kotlov presiahne nastavenú maximálnu hodnotu, napriek tomu že horák je vypnutý,
na uľahčenie odvedenia tepelnej zotrvačnosti sa aktivujú všetky kotlové čerpadlá a čerpadlo kaskády.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 31 zo 40
13 ZMIEŠAVACÍ VENTIL
Parameter: 08.01 Tip zmiešavacieho ventila
Jednotka miery: \
Rozsah regulácie: OFF / 0-10 Volt / 3 bodová
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Typ ovládania ventila, použitie zmiešavacieho ventilu s trojbodovým ovládaním je možné iba ak sa
použije jednostupňový alebo modulačný horák, s priradením 0-10 Voltov.
Ventil s priradením 0-10 Voltov nie je možné použiť ak je použitý modulačný horák so vstupom 0-10
Voltov.
Parameter: 08.02 Typ fungovania
Jednotka miery: \
Rozsah regulácie: fixný bod / ekvitermický
Hodnota nastavená výrobným závodom: fixný bod
Popis:
Typ nastavenia teploty „Set-point-u“.
Parameter: 08.03 Časový program zmiešavacieho ventila
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / Prog. 1 / Prog. 2 / Prog. 3
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak hodnota tohto parametra je OFF, set-point zmiešavacieho ventila zostane fixný v režime komfort
(ekvitermického alebo fixného bodu). Ak je zadaný časový program, set-poit sa bude meniť v závislosti na
tomto programe.
Parameter: 08.04 Aktivácia zmiešavacieho ventila
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: OFF / NTC / PT2 / PT3 / 0-10V
Hodnota nastavená výrobným závodom: OFF
Popis:
Ak jej bude priradený vstup, zmiešavací ventil sa aktivuje keď je kontakt na vstupe zatvorený(spojený).
Parameter: 08.05 Teplota redukovanej fixného bodu (PFR)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis: Teplota redukovaného „Set-point-u“ vo fixnom bode ak je zadaný časový program.
Parameter: 08.06 Teplota fixného bodu komfort (PFC)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMC
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Teplota „Set-point-u“ komfort pre fixný bod
Parameter: 08.07 Ekvitermická krivka ventila (CCV)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0-20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0
Popis: Nastaviť krivku podľa grafu na obrázku 2 (kapitola TYP FUNGOVANIA)
Parameter: 08.08 Set point maximálnej teploty zmiešavacieho ventila (TMSM)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: TmSM - TMC °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 80 °C
Popis:
Maximálna teplota manuálne nastaviteľná a/alebo vypočítateľná z ekvitermickej krivky a/alebo zvoliteľná
ako fixný bod v závislosti od 0-10 Voltového vstupu.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 32 zo 40
Parameter: 08.09 Set- point minimálnej teploty zmiešavacieho ventila (TmSM)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 °C - TMSM
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 °C
Popis:
Minimálna teplota nastaviteľná manuálne a/alebo vypočítateľná z ekvitermickej krivky a/alebo zvoliteľná
ako fixný bod a/alebo nastaviteľná na základe vstupu zadaného v rozsahu 0-10 Voltov.
Parameter: 08.10 Vstup sondy teploty
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: NTC / PT2 / PT3
Hodnota nastavená výrobným závodom: PT3
Popis:
Parameter pre nastavenie fyzického vstupu sondy teploty v zmiešavacej zóne.
Parameter: 08.11 Perióda vzorkovania (PCV)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 1 - 300 sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: xxx sekúnd
Popis:
Časový interval, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID zmiešavacieho ventila.
Parameter: 08.12 Proporcionálny faktor PID (FPV)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0-20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10
Popis:
Váha proporcionálneho faktora, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID zmiešavacieho
ventila.
Parameter: 08.13 Integrálny faktor PID (FIV)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0 - 20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 2,5
Popis:
Váha integrálneho faktora, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID zmiešavacieho ventila.
Parameter: 08.14 Derivačný faktor PID (FDV)
Jednotka miery: /
Rozsah regulácie: 0 - 20
Hodnota nastavená výrobným závodom: 5
Popis:
Váha derivačného faktora, ktorý sa berie ako referenčná hodnota zo systému PID zmiešavacieho ventila.
Parameter: 08.T15 Čas otvorenia od Min do Max (CMV)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 0 - 300 sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 60 sekúnd
Popis:
Zadáva sa čas, ktorý potrebuje ventil na prechod z minimálneho do maximálne otvorenia.
Parameter: 08.16 Minimálny impulz 3 pt (ImV)
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 0,1-3,0 sekundy
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0,2 sekundy
Popis:
Minimálne trvanie impulzu, ktorý je odoslaný na moduláciu zmiešavacieho ventilu.
Parameter určený iba pre zmiešavací ventil s 3 bodovým ovládaním.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 33 zo 40
Parameter: 08.17 Diferenciál kotol / zmiešavací ventil (DCM)
Jednotka miery: °C
Rozsah regulácie: 0 - 30 °C
Hodnota nastavená výrobným závodom: 10 °C
Popis:
Keď je požiadavka zo strany okruhu "zmiešavacia zóna" Set-point TSC sa vypočíta sumarizáciou tejto
hodnoty pri hodnote „Set-point-u“ zmiešavacej zóny (TSM).
TSC nemôže v žiadnom prípade prekročiť TMS (maximálna teplota „Set-point-u“ kotla).
14 VYNÚTENIE NASTAVENIA
Vstúpením do parametra vynútených povelov sa zobrazia všetky dostupné výstupy, je možné nastaviť
požadovaný stav každého výstupu a odštartovať všeobecné vynútenie zvolených parametrov.
Vynútenie nastavenia sa preruší vystúpením z menu okrem prípadu, keď sa zadá dodatočné trvanie
ktorého odčítavanie v opačnom poradí začína výstupom z menu.
Vždy pri vstupe do menu vynútenie nastavenia sa nájdu „default“ parametre.
Parameter: 09.01 Kontakt T1/T2
Jednotka miery: Rozsah regulácie: ON / OFF / Žiadna
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Vynútený povel sa aktivuje nastavením „ÁNO“ v parametri 09.07.
Parameter: 09.02 Kontakt T6/T7
Jednotka miery: Rozsah regulácie: ON / OFF / Žiadna
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Vynútený povel sa aktivuje nastavením „ÁNO“ v parametri 09.07.
Parameter: 09.03 Kontakt T6/T8
Jednotka miery: Rozsah regulácie: ON / OFF / Žiadna
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Vynútený povel sa aktivuje nastavením „ÁNO“ v parametri 09.07.
Parameter; 09.04 Kontakt R1
Jednotka miery: Rozsah regulácie: ON / OFF / Žiadna
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Vynútený povel sa aktivuje nastavením „ÁNO“ v parametri 09.07.
Parameter: 09.05 Kontakt R2
Jednotka miery: Rozsah regulácie: ON / OFF / Žiadna
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Vynútený povel sa aktivuje nastavením „ÁNO“ v parametri 09.07.
Parameter: 09.06 Výstup 0 - 10 V
Jednotka miery: Rozsah regulácie: 0 -100% / Žiadna
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Vynútený povel sa aktivuje nastavením „ÁNO“ v parametri 09.07.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 34 zo 40
Parameter: 09.07 Aktivácia vynútenia nastavenia
Jednotka miery: Rozsah regulácie: ÁNO / NIE
Hodnota nastavená výrobným závodom: Žiadna
Popis: Voľbou ÁNO sa aktivujú všetky zvolené vynútenia riadení. Výstupom z menu vynútenie riadenia sa
tieto zrušia s výnimkou prípadov, keď je k parametru 09.07 priradený time out.
Parameter: 09.08 Doba aktivácie
Jednotka miery: Sekundy
Rozsah regulácie: 0 - 300 Sekúnd
Hodnota nastavená výrobným závodom: 0 Sekúnd
Popis: Voľbou iného čísla ako nula, vynútenie riadenia zostáva aktívne po dobu nastaveného času.
Ak sa vykonáva vynútený povel, na display vľavo dole, na mieste zobrazovania režimu fungovania ( OFF /
MANUÁLNY / AUTOMATICKÝ), sa objaví symbol:
Nie je možné vykonať akúkoľvek operáciu z klávesnice ak sa vykonáva vynútenie riadenia cez PC.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 35 zo 40
15 STAV KOTLA
Zobrazenie "Vstupy"
Parameter
Sonda PT1
Sonda PT2
Sonda PT3
Sonda NTC
Vonkajšia teplota
Input 0-10V
Hodnota
Teplota °C / OPEN/CLOSED
Teplota °C / OPEN/CLOSED
Teplota °C / OPEN/CLOSED
Teplota °C / OPEN/CLOSED
Vonkajšia teplota °C - môže sa zhodovať s NTC alebo prevzatá zo systému
Zobrazenie "Input 0 -10 Voltov"
Parameter
Hodnota
Názov vstupu
Voľný rozsah
Jednotka miery
Voľný rozsah
Hodnota
xx.x
Napätie
xx.x Voltov
Zobrazenie "Výstupy"
Parameter
Výstup R1
Výstup R2
Out 0-10V
Out T6-T7
Out T6-T8
Zobrazenie "Úžitková voda"
Parameter
Požiadavka od bojlera
Čerpadlo
Teplota set point-u
Teplota bojlera
Hodnota
ON-OFF
ON-OFF
Hodnota
ON-OFF
ON-OFF
Hodnota
ON-OFF
ON-OFF
xx.x °C
xx.x °C
Zobrazenie "Zmiešaný systém" (ak sa s ním uvažuje)
Parameter
Hodnota
Požiadavka od zariadenia
ON-OFF
ON-OFF
Čerpadlo
xx.x °C
Teplota set point
xx.x °C
Efektívna teplota
Otvorenie zmiešavača
0 -100 %
Zobrazenie "Meradlá"
Parameter
Počet štartov horáka
Čas ON horáka
Čas ON R1
Hodnota
xxxxx
xxxxx hh
xxxxx hh
Čas ON R2
xxxxx hh
Na vynulovanie meradiel je treba stlačiť kláves "X" a súčasne centrálne klávesy (šípka).
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 36 zo 40
16 DÁTUM / ČAS / ROČNÉ OBDOBIE
Miestne nastavenia (modifikovateľné ak nie sú prevzaté zo systému – alebo od „master-a“):
11.01
Rok
11.02
Mesiac
11.03
Deň v mesiaci
11.04
Deň v týždni – údaj iba na čítanie, ktorý závisí od nastavenia dátumu
11.05
Hodina
11.06
Minúty
11.07
Sekundy
11.08
Konfigurácia ročného obdobia (manuálna/automatická)
11.09
Prebiehajúce obdobie (leto / zima / prechodné obdobie) – údaj iba na čítanie ak je obdobie
nastavené automaticky
11.10
Mesiac začiatku zimného obdobia
11.11
Deň začiatku zimného obdobia
11.12
Mesiac skončenia zimného obdobia
11.13
Deň skončenia zimného obdobia
11.14
Mesiac začiatku letného obdobia
11.15
Deň začiatku letného obdobia
11.16
Mesiac skončenia letného obdobia
11.17
Deň skončenia letného obdobia
V modalitách „Leto a Prechodné obdobie“ nie je povolená požiadavka na základe časového programu
a ekvitermického režimu (kotol a zmiešavací ventil v ekvitermickej prevádzke).
V režime zimného obdobia sú povolené všetky požiadavky.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 37 zo 40
17 ČASOVÉ PROGRAMY
Vstupom do menu sa zobrazia 3 časové fázy, ktoré sú k dispozícii:
Program 1
Program 2
Program 3
Vstúpením do jednotlivého programu sa zobrazia dni týždňa a nápis ESC.
Šípkou sa zvolí deň alebo nápis ESC a zatlačením na
na
sa vstúpi do zvoleného dňa, alebo sa vráti
predchádzajúce zobrazenie (ak sa zvolí ESC)
Po vstúpení do dňa, ktorý je treba naprogramovať, sa zobrazí 48 časových polí (jedno každých 30 minút).
Čiara
predstavuje OFF;
Polovičný štvorec
Plný štvorec
predstavuje "Ridotto - redukovaný";
predstavuje "Comfort-komfort".
Modifikácia fungovania v stanovenom časovom rozmedzí sa volí používaním šípok.
Treba teda stlačiť kláves
, čím dostávame
Viacnásobným stlačením klávesu
Komfort
sa cyklicky prechádza medzi nastaveniami OFF, Redukovaná a
Stlačením klávesu šípky, keď je aktívny kláves
predchádzajúcich časových rozmedzí zvolené nastavenie.
, sa skopíruje do nasledovných alebo
Pre výstup z modality v ktorej je možná modifikácia, stlačiť
stlačiť znovu ten istý kláves pre návrat
na voľbu dňa.
Je možné kopírovať naprogramovanie jedného dňa do ostatných dní:
−
Zvoliť deň, z ktorého sa majú kopírovať nastavenia a stlačiť kláves
zvolený deň z ktorého sa majú kopírovať nastavenia.
−
Zvoliť deň ktorého nastavenia sa majú skopírovať a stlačiť kláves
−
Na miesto
−
Zvoliť deň, do ktorého sa má kopírovať deň, ktorý zostal označený krúžkom.
Zvoliť ESC a viac krát stlačiť
sa na nejaký okamih zobrazí ikona
, krúžok označí
'
na potvrdenie vyhotovenia kópie.
pre návrat na hlavnú stránku.
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 38 zo 40
18 AKTÍVNE ALARMY
Voľbou menu ALARMY sa zobrazia skutočne aktívne alarmy.
Sú možné nasledovné typy alarmov:
Sondy v skrate alebo vypnuté (ak sa neuvažuje s ich vstupmi ako vstupmi digitálnymi)
Zablokovanie horáka.
Chýbajúca fáza na vstupe zabezpečení.
Teplotné prahy (programovateľné cez PC)
Hodnotové prahy analogického vstupu 0-10 Voltov (programovateľné cez PC)
Chýbajúca komunikácia s „Master-om“ kaskády.
19 HISTÓRIA ALARMOV
Zvolením menu HISTÓRIA ALARMOV sa zobrazia alarmy, ktoré nie sú už viac aktívne.
Alarmy môžu byť vynulované z pamäte stlačením klávesu RESET po dobu 3 sekúnd.
20 RÝCHLY SET
Je možné nastaviť všetky parametre na konfiguráciu výrobného závodu, alebo zvoliť jednu zo
stanovených štandardných konfigurácií.
Zadajte zvolenú konfiguráciu a podržte 5 sekúnd zatlačenú klávesu ENTER.
Doska sa znovu naštartuje so zvolenou konfiguráciou.
Zvolením „Set-upu: Všeobecné" sa načítajú „default-y“ tohto technického manuálu.
Ostatné konfigurácie sú uvedené zvlášť v špecifických technických manuáloch výrobku:
Príklad "MASTER 3PT HORÁK", "SLAVE1 3PT HORÁK", atď.
RÝCHLY SET UP nemení adresu primárneho „bus-u“ a jazyk.
Sekundárna adresa sa nastaví na "0" ak konfigurácia uvažuje s kotlom ako „master“, alebo na "1" ak táto
uvažuje s kotlom ako „slave.
Časové programy budú vynulované.
UPOZORNENIE RÝCHLE „SET-UP-Y“ – (RYCHLÉ NASTAVENIA) KTORÉ SÚ NA DOSKE, ZÁVISIA
OD INŠTALOVANÉHO FIRMWARE, KTORÝ MÔŽE BYŤ AKTUALIZOVANÝ ŠECIFICKÝMI
APLIKÁCIAMI S CIEĽOM VYLEPŠENIA VÝROBKU. ICI CALDAIE SPA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA
MODIFIKÁCIU A IMPLEMENTÁCIU FIRMWARE A SOFTWARE, KTORÉ BUDE POVAŽOVAŤ ZA
VHODNÉ
Patriaca do skupiny Finluc, zapísaná v OR vo Verone č. 02245640236
Via G. Pascoli, 38 - 37059 Zevio - frakcia Campagnola – VERONA- TALIANSKO
Tel. 045/8738511 - Fax 045/8731148
[email protected] - www.icicaldaie.com
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 39 zo 40
ICI CALDAIE S.p.A. - RIADIACA JEDNOTKA KOTLA ETERM-01
09-2011
Strana 40 zo 40
Download

Q-eterm návod na obsluhu na stiahnutie