Zákamenčan
Príležitostné noviny obce Zákamenné
Do každej rodiny v Zákamennom December 2011 – Apríl 2012 Ročník 9 Číslo 1/2012
Bude sa v obci vyrábať elektrická
energia z bioplynu? Rozpočet na roky
2012 – 2014 bol schválený Stop hazardným hrám!
Na poslednom zasadnutí v roku
2011 sa obecné zastupiteľstvo
zišlo 9. decembra v zasadačke
Obecného úradu Zákamenné.
Na začiatku zasadnutia boli prítomní
desiati poslanci, poslanec Peter
Grofčík prišiel neskôr v priebehu
zasadnutia a poslankyňa Mária
Mlichová sa ospravedlnila. Prítomní
boli zástupcovia firmy Energotex
Bratislava, Mgr. Emil Revaj, riaditeľ
ZŠ, Jozef Peňák, prednosta OcÚ,
Ing. Marta Florková, ekonómka
a účtovníčka OcÚ, Viera Verníčková,
hlavná kontrolórka obce, občania
Mgr. Antónia Zvonárová, Bohumil
Čič, manželia Michlíkovci, manželia
Rypákovci a Marián Iglár.
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo, aby sa urobila zmena v progra-
me zasadnutia a najskôr sa prerokovali požiadavky hostí.
Firma Energotex, s. r. o. Bratislava predstavila svoj podnikateľský zámer vybudovať v našej obci
cez holdingovú spoločnosť MNR,
s.r.o Liptovský Mikuláš v lokalite Nižná Okálka bioplynovú stanicu o výkone 4 x 999 kW. Pozemky patria Slovenskému pozemkovému fondu. Prínos pre obec by
znamenal možnosť vytvorenia pracovných príležitostí, podielové dane, daň z nehnuteľností, odber zelenej rastlinnej hmoty od občanov
na základe zmluvného vzťahu až
na 15 rokov, prebytkové teplo využiteľné pre obec. Obecné zastupiteľstvo po dlhšej diskusii prehod-
notilo prínos bioplynovej stanice
a podnikateľský zámer firmy Energotex, s.r.o. Bratislava jednomyseľne schválilo.
Prítomní občania obce Bohumil Čič, Mgr. Antónia Zvonárová,
manželia Michlíkovci a manželia
Rypákovci žiadali o odpredaj pozemkov, ktoré sú pri ich rodinných
domoch, užívajú ich, ale nemajú
ich vysporiadané. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredať pozemky Bohumilovi Čičovi a manželke
a Mgr. Antónii Zvonárovej a manželovi z dôvodu hodného osobitného
zreteľa podľa § 9a, ods. 8, písm.  e,
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Odpredaj pozemkov na základe žiadostí manželov Rypákovcov,
Michlíkovcov a písomnej žiadosti
manželov Majchrákovcov sa prerokuje na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva po posúdení komisie výstavby ŽP, ÚP a verejného poriadku.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ďalej pokračovalo podľa
programu, ako bol uvedený v pozvánke a v počte 11 poslancov, lebo prišiel aj poslanec Peter Grofčík.
Poslanci dostali s pozvánkou
prehľad o plnení rozpočtu za III.
štvrťrok 2011.
Ing. Marta Florková, ekonómka skonštatovala, že rozpočet má
kladný výsledok hospodárenia.
Pokračovanie – s. 2
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
2 / Zákamenčan č. 1
samospráva obce
December 2011 – Apríl 2012
Bude sa v obci vyrábať elektrická
energia z bioplynu? Rozpočet na roky
2012 – 2014 bol schválený Stop hazardným hrám!
Bioelektráreň v Hodoníne
Dokončenie – s. 1
Zinkasované príjmy – 5 064 329 €,
z toho na základnú školu
44 707 €. Výdavky boli vo výške
3 804 990 € za obec a za základnú školu vo výške 825 219 €. Výsledok hospodárenia za III. štvrťrok tvorí sumu 434 120 €. Poslanci nemali k prehľadu plnenia žiadne pripomienky a vzali ho
na vedomie.
Ing. Marta Florková predložila poslancom aj návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014. Rozpočet na rok 2012 tvorí bežné výdavky a bežné príjmy vo výške 2 228 710 €, finančné operácie príjmové 291 000 € a finančné
operácie výdavkové 16 784 €, ka-
pitálové príjmy 2 336 860 € a kapitálové výdavky 2 611 108 €.
K navrhovanému rozpočtu sa
vyjadril aj starosta. Uviedol, že pri
dnešnej ekonomickej situácii nemáme garancie na sľubovaný nárast
príjmov z podielových daní. Informoval, že dotáciu na rekonštrukciu
verejného osvetlenia nedostaneme,
preto sa bude robiť vo vlastnej réžii.
Na budúci rok nemáme zatiaľ prísľub
ÚPSVaR zamestnať ľudí na verejnoprospešné práce. Obec chce vykúpiť
pozemky pre IBV na Farskom briežku a dokončiť výkup pod ihrisko
na Vyšnom konci. Uvažujeme o kúpe haly na roľníckom družstve, slúžila by na parkovanie našich áut. Veľkou výhodou je to, že je blízko zber-
Tohoročná suchá jeseň nás presvedčila, že budeme musieť uvažovať aj o iných zdrojoch pitnej
vody. Plánuje sa vybudovať ďalšia
vetva obecného vodovodu. Na námestie chceme umiestniť sochu biskupa Jána Vojtaššáka a na Nižnom
konci vedľa mosta vybudovať lávku
pre peších. Uvažuje sa o kúpe osobného auta, pretože picap, ktorý vy-
Snehová kalamita
Ubytovacie služby
PENZIÓN
Zákamenné 205
TURISTICKÁ
UBYTOVŇA 258
Ing. Vladimír Florek, Zákamenné 141
Tel. 55 92 440, mobil 0915 820 971
ného dvora, je v dobrom stave a dá
sa použiť aj v zime na údržbu našich
mechanizmov. Poslanec Pavol Florek chcel vedieť, či je to nutné, keď my
prenajímame obecné haly na bývalej
prevádzke. Priestory, ktoré prenajímame firme K.L.I.B.O.S., nie sú pre
nás vyhovujúce, uviedol prednosta OcÚ. Odkúpenie haly na roľníckom družstve, ktorej majiteľom je firma UNIWOOD, s.r.o. schválili všetci prítomní 11 poslanci.
Karol
GLEJTEK
majiteľ
NÁTERY
LEŠENIE
STAVEBNÉ PRÁCE
GLEKALENA s. r. o.
Mobil: 0905 291 577
Tel.. fax: 043 55 92 150
029 56 ZÁKAMENNÉ 700
užívame pre potreby obecného vodovodu, nám dosluhuje. Obecné zastupiteľstvo rozpočet na roky 2012 –
2014 jednomyseľne schválilo.
Novelizácia zákona 171/2005
Z. z. o hazardných hrách a ustanovenie § 6, ods. l zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov umožňuje obciam vydať zákaz
prevádzkovania hazardných hier.
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN, schválením ktorého by sa vydal zákaz prevádzkovať niektoré hazardné hry
aj na území obce Zákamenné.
Poslanci túto iniciatívu privítali a jednomyseľne schválili VZN
č. l/2012 o zákaze prevádzkovať
niektoré hazardné hry na území
obce.
K. L. I. B. O. S. spol. s r. o. Zákamenné
VYKONÁVA ČINNOSTI: • stavebnú • obchodnú
• dopravnú • potravinársku • pekárenskú • sprostredkovateľskú • medzinárodnú prepravu
Majiteľ – Anton KLIMČÍK
Tel.: 043. 55 92 237; Tel.. fax: 043. 55 92 136, 156
Mobil: 0905 410 563
Privát: 029 56 Zákamenné 56, tel.: 043. 55 92 346
Jozef FAFEJTA
výroba vysokotlakých hadíc a vulkanizačných zariadení,
stavebné a zamočnícko-zváračské práce
Office:
KOVOVÝROBA spol. s r. o.
029 56 Zákamenné 204
Tel.: 00421. 043. 55 92 321
Privát:
Tel.: 043 55 92 207
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
Starosta informoval o stave
akcií realizovaných prostredníctvom dotácií cez projekty EÚ.
Ešte stále čakáme na finančné
vysporiadanie Rekonštrukcie základnej školy, Revitalizácia verejného priestranstva je prefinancovaná na 70 % a na Zberný dvor nám
ostala nezaplatená ešte jedna platba na predfinancovanie a záverečná
platba. Starosta navrhol, aby OZ
schválilo presun finančných prostriedkov na úhradu nezrealizovaných platieb z EÚ fondov z rezervného fondu obce na zberný dvor
36 902,70 € a revitalizáciu verejného
priestranstva 20 720,82 €. OZ tento
návrh odsúhlasilo jednomyseľne.
V bode nakladanie s majetkom
obce OZ prerokovalo viaceré otázky. Schválilo cenu za 1 m3 odobratej vody pre domácnosti na rok 2012
vo výške 0,4647 €, cenu za jeden vývoz PDO na rok 2012 vo výške 2,52
a paušálny poplatok za likvidáciu
odpadu vo výške 8,24 €.
Bol odsúhlasený príspevok ľudovej hudbe Kamenčan na rok
Zákamenčan č. 1 / 3
samospráva obce
2012 vo výške 1000 €, výška ročného nájmu 1825,67 € Ing. Vladimírovi Florkovi na roky 2011 a 2012
za ubytovacie zariadenia Penzión
a Turistická ubytovňa a kompenzácia nájmu za rok 2011, odpredaj
pozemku pri rodinnom dome Anny Majchrákovej z dôvodu osobitného zreteľa.
V diskusii poslanec Dušan Kovaľ žiadal o údržbu cesty ku škole ráno pred siedmou, keď idú autobusy s deťmi do školy. Ing. Milan Rypák a Marián Iglár žiadali vybudovať autobusovú zastávku pri škole na parkovisku a ráno,
keď tam prichádza autobus, obmedziť parkovanie. Starosta odpovedal, že zastávka autobusu je pod
obecným úradom, pri škole zastávku autobusu SAD nepovolí, je tam
málo miesta na otočenie. O tejto
záležitosti už prebehlo viac jednaní a bezvýsledne. Mgr. Revaj upozornil na zlý stav chodníkov v zime, vôbec sa neudržiavajú, je ohrozená bezpečnosť chodcov. Poslanec Peter Grofčík žiadal, aby sa
nezabúdalo aj na zimnú údržbou
ciest na Vrchnej Mrzáčke. Na dvere do polyfunkčného domu kultú-
Tohtoročná zima prekvapila každého…
ry treba nalepiť nálepky ťahať a tlačiť upozornil poslanec Ing. Peter
Durčák a mala by sa opraviť stena
pod pódiom lebo je okopaná a pôsobí zlým dojmom. Inak sú ohlasy na kultúrny dom pozitívne.
Ing. Milan Rypák prezentoval niekoľko svojich postrehov:
• vchod do areálu školskej budovy je oproti križovatke a ešte je
tam aj informačná tabuľa školy,
• nedôstojný pamätník padlým hrdinov v I. a II. sv. vojne nemá
ani kríž, navrhuje ho premiestniť
na cintorín alebo ku kostolu, vznikol by tak väčší priestor a možnosť
umiestniť zastávku autobusu,
• vchod do zdravotného strediska ku obvodnej lekárke nevyhovuje
starším a imobilným občanom,
• prečo nie sú v obci pomenované ulice, uľahčilo by to orientáciu.
Starosta konštatoval, že pripomienky Ing. Rypáka budú predmetom jednania v komisiách. Poslanec Mgr. Albín Bernaťák zareagoval
na adresu nedôstojného pomníka.
Podľa jeho názoru pamätník padlých je umiestnený na veľmi vhod-
nom mieste a kvôli tomu, že tam nie
je kríž, vôbec nie je nedôstojný.
• Ing. Peter Klimčík chcel vedieť, či je pravda, že v Oravskom
Veselom sa hlásili traja zubní lekári a u nás sa stále hovorí, že je nedostatok zubných lekárov. Nevieme,
ale stále podnikáme kroky na získanie ďalšieho zubného lekára.
• Podľa ohlasov viacerých občanov otváracia doba na pošte je nevyhovujúca, mala by sa upraviť tak,
ako bola predtým, uviedol poslanec Ing. Peter Durčák.
Poslanec Pavol Florek upozornil
na dlhotrvajúci problém na Nižnom
konci a v Oraviciach – autobusové
zastávky sú umiestnené na križovatkách. Ďalej z Kalvárie pri prudších
dažďoch a topení snehu tečie voda
do dvora Teofila Žatkuliaka. Tlmočil žiadosť M. Matušákovej o vyasfaltovanie cesty vedúcej k jej rodinnému
domu. Starosta ubezpečil, že všetky
príspevky budú riešené a o výsledkoch bude informovať. Poďakoval
poslancom za celoročnú prácu a pozval ich na malé občerstvenie.
Mariana Florková
Zákamenský rodák Milan Kuchťák na prehliadke rezbárov v Mútnom
Allianz – Slovenská poisťovňa
Oľga Večerková – reprezentant
Zdravotné stredisko 40
Zákamenné
mobil: 0907213510
[email protected]
Ing. Dušan Durčák
STOLÁRSTVO
Kvalit s. r. o.
029 56 Zákamenné
SLOVENSKO
Tibor Murín
029 56 Zákamenné 62
Tel.. fax: 043 55 24 910
Mobil: 0905 522 414
Výroba drevených okien, dverí
a iných stolárskych výrobkov
Tel.: 00421 43 55 04 233
Fax: 00421 43 55 92 393
Mobil: 0905 42 81 17
e-mail: kvalit  isternet.sk
http: // www.kvalit.sk
Vladimír Konkoľ
majiteľ spoločnosti
výroba zrubových domov výroba
okien a dverí
výroba atypických drevených krovov
Privát:
029 56 Zákamenné 99
Office:
029 56 Zákamenné 99
Tel.. fax: 043 55 92 234
Mobil: 0905 52 74 33
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
4 / Zákamenčan č. 1
samospráva obce
December 2011 – Apríl 2012
Vrtochy zimy zapríčinili mimoriadnU
situáciU Ako pracujú krúžky záujmovej
činnosti? Kamerový systém proti vandalom
Úprava výšky nájmu za polyfunkčný dom kultúry
V novom roku sa obecné zastupiteľstvo zišlo prvýkrát 23. marca
v zasadačke OcÚ Zákamenné. Prítomných bolo 9 poslancov. Mgr. Albín Bernaťák a Mária Mlichová sa
ospravedlnili zo zdravotných dôvodov, Peter Grofčík pre pracovnú zaneprázdnenosť. Ďalej boli prítomní Ing. Marta Florková, ekonómka
a účtovníčka Ocú, prednosta OcÚ
Jozef Peňák, Mgr. Emil Revaj, riaditeľ ZŠ Zákamenné a Viera Verníčková, hlavná kontrolórka obce.
Občania Ing. Emil Gonšor, Jozef
Brišák a Adam Smolka.
dy na súťaže a že im odčerpáva prostriedky a talenty ďalší bedmintonový krúžok, v ktorom sa deti len
hrajú a nereprezentujú. S takýmito argumentmi vystúpili aj vedúci
krúžkov futbalistov žiakov a prečo
majú niektorí učitelia aj 5 krúžkov.
Poslanci dostali pri pozvánke kompletný prehľad o krúžkoch na školský rok 2011/2012.
Mgr. Emil Revaj uviedol, že
na škole v tomto školskom roku vedie krúžky okrem učiteľov 6 externých lektorov a dohromady majú 147 detí, všetkých krúžkov je 37
čia štyri 4. triedy do troch 5. tried
a štyri 3. triedy do troch 4. tried.
Pred tým budú rodičovské združenia, aby sa to prebralo aj s rodičmi.
Jozef Brišák vystúpil s požiadavkou prenájmu priestorov v bývalej požiarnej zbrojnici na nácviky jeho hudobnej skupiny. V letnom období to nebude problém,
ubezpečil ho starosta.
Jozef Brišák ďalej uviedol, že je
zberateľom starožitností, má ich
doma veľké množstvo a chcel by
ich niekde vystaviť, aby si ich moh-
Keďže hostia požiadali o prednostné prejednanie svojich požiadaviek, starosta navrhol schváliť zmenu v programe. OZ jednomyseľne
súhlasilo, aby po kontrole uznesenia vystúpili Mgr. Emil Revaj, riaditeľ školy, Ing. Gonšor a Jozef Brišák.
Na predchádzajúcom zasadnutí boli prerokované žiadosti o odkúpenie pozemkov za cestou oproti
rodinným domom Ing. Milana Rypáka, Floriána Michlíka a Dušana
Majchráka. Títo žiadatelia ich užívajú a chcú ich odkúpiť.
K odpredaju pozemkov sa mala vyjadriť komisia výstavby, ÚP,
ŽP a ochrany verejného poriadku.
Ing. Peter Durčák, predseda komisie, tlmočil jej stanovisko. Obhliadka sa urobila 16. 3. 2012. Komisia
konštatovala, že pozemky parc.
č. 363/4, 364/2, 5957/28 by boli
vhodné na rozšírenie miestnej komunikácie, vybudovanie chodníka
a zvyšok by bolo dobre zatrávniť.
Neodporučila ich odpredať, odporučila vyzvať žiadateľov o odpredaj, aby ich vypratali a odpredať len
časť parcely 364/1 nad cestou.
Na úvod k informácii riaditeľa školy starosta uviedol, že sa zúčastnil na zasadnutí komisie vzdelávania, kultúry a športu, kde sa
otvorila otázka fungovania krúžkov. Športový klub bedminton žiadal o navýšenie dotácie na činnosť
o 100 % oproti vlaňajšku. Zdôvodňovali to tým, že majú veľké náklaFLORES
STAVEBNO-OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Florián Subiak
Tel.. fax: 043 55 92 112
029 56 Zákamenné 62
Úprava okolia nového kultúrneho domu
a spolu je v nich 807 detí. Vedúcim krúžku sa môže stať každý, komu odovzdá poukaz 15 detí. Aby
získal príspevok za poukazy, musí fungovať minimálne 60 hodín.
Činnosť krúžkov je presne evidovaná, zapisuje sa tak, ako vyučovanie do triednych kníh. Podľa zoznamu, ktorý poslanci dostali, sa môžu na ktorýkoľvek krúžok prísť pozrieť, či funguje. Riaditeľ nevie vysvetliť, prečo deti radšej dávajú poukazy učiteľom a nechápe, prečo sa
táto téma stále preberá a spochybňuje. Bol by rád, keď sa budú na komisii vzdelávania, kultúry a športu
preberať otázky týkajúce sa školy,
aby bol pozvaný aj on.
Mgr. Revaj ďalej poskytol niekoľko informácií týkajúcich sa činnosti
školy. Na budúci školský rok sa zlú-
la pozrieť široká verejnosť. Chcel
by tak prilákať do obce aj turistov,
no nemá na to priestory. Podľa jeho názoru by najlepšie vyhovovala
pre tieto účely turistická ubytovňa.
Alebo ak by obec mohla ponúknuť
nejaký pozemok alebo priestor, kde
by tieto exponáty mohol umiestniť.
Chcel by robiť aj ukážky remesiel,
páračky, oslovil už niekoľko ľudí,
ktorí by boli ochotní tieto ľudové
tradície prezentovať.
Turistickú ubytovňu má v prenájme Ing. Vladimír Florek, nájomná zmluva mu bola schválená na 15
rokov, nejaká doba už z nej uplynula, ale starosta nevidí dôvod, aby sa
kvôli požiadavke J. Brišáka nájomná zmluva zo strany obce rušila.
Odporučil J. Brišákovi, aby sa obrátil na Ing. Florka. Víta túto iniciatívu, ale momentálne nevie poskyt-
núť konkrétnu pomoc. V našej obci pracuje Jednota dôchodcov a tí
už začali organizovať akcie zamerané na ľudové tradície, bolo by treba spojiť sily, aby sme nerobili všetci
všetko a výsledný efekt sa stratí.
Poslanec Marek Beňuš navrhol
J. Brišákovi, aby sa obrátil na Oravské múzeum a mohol by niektoré
exponáty poskytnúť aj na dni obce a prezentovať na nich ľudové remeslá. Mohol, ale potrebuje pomoc, lebo sám by to nezvládol, odpovedal J. Brišák. Múzeum oslovil,
a tí mu ponúkli priestory v Oravskej Lesnej, no on chce reprezentovať Zákamenné a nie Or. Lesnú. Jozef Brišák pozval poslancov, aby sa
prišli na jeho zbierku pozrieť, aby videli na vlastné oči, že tieto veci stoja
za to, aby sa zviditeľnili.
Ing. Emil Gonšor vystúpil so
svojou požiadavkou na odkúpenie pozemku pri jeho penzióne
EGEUM. Ide o parcelu č. 1086/6
o výmere 53 m2. Parcela mu už bola prisľúbená za podmienky, že existujúca žumpa, ktorá na pozemku je,
bude zasypaná. Keďže Ing. Gonšor
tak urobil na svoje náklady, starosta
odporučil, aby sa mu pozemok odpredal z dôvodu hodného osobitného zreteľa na vybudovanie detského
ihriska za cenu, ktorá bude určená
znaleckým posudkom. Prítomní poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Obecné zastupiteľstvo sa ďalej
riadilo podľa programu, vzalo na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2011,
správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2011 a správu
starostu obce o realizácii projektov
financovaných z fondov EÚ.
Starosta s uspokojením oznámil,
že konečne je dofinancovaný projekt Rekonštrukcia základnej školy.
Peniaze sme dostali ešte pred Vianocami. Na revitalizáciu verejného priestranstva sme dostali 100 %
prostriedkov na stavebné práce, tie
sme aj prefinancovali, požiadali sme
Pokračovanie – s. 6
StavRePo
Predaj priemyselného
tovaru
Office:
Predajňa Zákamenné 13
Predajňa Hruštín, budova
pošty
Stavebno-obchodná činnosť
Ľuboš Koleň
Privát:
029 56 Zákamenné 13
Tel.: 043 55 92 257
Mobil: 0905 42 96 40
Milan Zmoray
029 56 Zákamenné 65
Tel.: 043 559 2 282
Mobil: 0905 410 048
súkromná firma zákamenné
Nákup a predaj
stavebných, remeselníckych
a poľnohospodárskych potrieb
Office:
029 56 Zákamenné 1048
Tel.. fax: 043 559 2 287
Mobil: 0905 25 28 12
Jozef MLICH
Privát:
029 01 Námestovo
Tel.: Tel.: 043 558 11 70
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
kultúra
Zákamenčan č. 1 / 5
XVIII. Reprezentačný ples obce Zákamenné
Hosťom tohtoročného XVIII.
Reprezentačného plesu
obce Zákamenné bol známy
herec, zabávač a spevák
Peter Marcin. Charizmatický
a príjemný muž bez
akýchkoľvek celebritných
manierov bol v Zákamennom
už od začiatku plesu.
Plesajúcich pobavil humornými scénkami „Mirka“ a tiež poriadneho Oravského „Stromokocúra“. Svoje spevácke vystúpenie okorenil pikantnými vtipmi
z manželského prostredia. Možno aj to bolo dôvodom, prečo sa
lístky na ples rozchytali v priebehu dvoch dní. Štedrí sponzori venovali do tomboly hodnotné ceny,
ktoré potešili šťastných výhercov.
Výborná zábava trvala až do bieleho rána.
Hudba dohrala, unaveným nohám bol dopriaty zaslúžený oddych, väčšina šiat putovala späť
do požičovní. Snáď sa stretneme
aj o rok.
10. Autoškola Prísenžňák Zákamenné
11. Akord Námestovo
12. Predajňa parkiet – Peter Švába
13. Kadernícky salón – Mária Fedorová
14. Lekáreň pod Kalváriou – Božena Novacká
15. KLIBOS Anton Klimčík
16. Soller guitars – Rudolf Sivčák
17. Colorspol Novoť – výroba brikiet
SPONZORI OBECNÉHO PLESU
1. OBEC Zákamenné
2. Michal Ferneza – Potraviny –
Rozličný tovar
3. Stavoprac – Štefan Padušňák
4. Autodielňa Karol Fedor
5. Slovnaft – čerpacia stanica
Kyrczová
6. LUKO – Ľuboš Koleň
7. Pavol Srogoň – predajňa mäsa
8. Elektro Sahul – Ing. Peter Sahul
9. Najlacnejšia drogéria – Ing. Peter Sahul
18. Stavebniny Stavor – Vladimír
Konkoľ
19. Peter Mlich
20. Peter Grofčík
21. Kovovýroba Jozef Fafejta
22. Benfisch – Milan Beňuš
23. Kaviareň Bora – Anton Brisuda
24. Kvetinárstvo Magnólia
25. Predajňa náhradných dielov –
Marta Boškajová
26. Majchrák – Uhoľné sklady
27. Stolárstvo Tibor Murín
28. Stavrepo – Mlich
29. Bar Rosnička – František Sochuľák
30. Tlačiareň Kubík Námestovo
31. Martin Oleš
32. Kaderníctvo Marta Katreníková
33. Kvetinárstvo Sivčáková
34. Autodiely Sivčáková
35. Družstvo Zákamenné
36. Godiš Ján
37. Ing. Peter Durčák – LESOR
38. Členská základňa dozorného
výboru Jednota Zákamenné
39. ML TECH Miroslav Ľuba
40. Urbárski spolumajitelia obce
Zákamenné
41. Kvetinárstvo Janka Lučivňáková
42. Elektroinštalačný materiál
Anton Lučivňák
43. Poľovnícke združenie Bezkyd
Zákamenné
44. SKI SEVEN
45. Flores – Florián Subjak
46. Bystričanka
47. Penzión Pohoda Krušetnica
48. Gastro Vrábeľ Dolný Kubín
49. Aquapark Dolný Kubín
50. Salón Zlatica Gruchalová
51. TJ TATRAN Zákamenné
52. Penzión EGEUM Ing. Emil
Gonšor
53. Bitúnok Miroslav Kubica
54. Penzión Slanický dvor Námestovo
55. Manželia Peter a Mária Malinkovci
56. AMOR distribútor brandy
501
57. VEPY výrobca cereálií
58. Oravský záchranársky systém
59. Krmivá Lokca Opálka
60. Kozmetický salón Endži
61. Kadernícky salón Bella
62. Finexs Zubrohlava
63. Stolárska dielňa Ján Vonšák
64. Ing. Jozef Florek
KOZMETIKA
aj na objednávku
STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ
B c . Z L AT I C A G RU C H A L OVÁ
Tel.: 0915 872 835
ZÁKA M ENN É č . 1 2 8
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
6 / Zákamenčan č. 1
samospráva obce
December 2011 – Apríl 2012
Vrtochy zimy zapríčinili mimoriadnU
situáciU Ako pracujú krúžky záujmovej
činnosti? Kamerový systém proti vandalom
Úprava výšky nájmu za polyfunkčný dom kultúry
Dokončenie – s.4
aj o skoršie ukončenie projektu , aby
sme ostávajúcu čiastku dostali skôr,
no je to veľmi zdĺhavý proces.
Taktiež nie sú ešte finančne vysporiadané akcie zberný dvor a čistiaca technika.
Zareagovali sme na výzvu Rady Vlády SR poskytujúcu dotáciu
na riešenie kriminality zabezpečením kamerového systému. Bolo
nám vyhovené a schválené 7 000 €.
Chceme zabezpečiť Nižný koniec
– okolie COOP Jednota a to hlavne
kvôli neprispôsobivým návštevníkom disko baru Kuvajt, potom námestie a športový areál.
Taktiež sme sa obrátili na environfond o poskytnutie dotácie
na rozšírenie vodovodu, dostali sme
dotáciu 136 tis. €. Dobudovali by
sme tak stavbu „Rozšírenie vodovodu VI. časť, SO Babinec, SO Majcherovci a SO Podkamenné. Momentálne nie je vyhlásená žiadna iná výzva.
Ing. Marta Florková, ekonómka OcÚ, informovala prítomných
o zmenách v rozpočte k 1. marcu
2012. Väčšinou sú spôsobené dotáciami, ktoré nám boli poskytnuté a to na kamerový systém a rozšírenie vodovodu, ako už spomínal
starosta, ďalej na prenesený výkon
na ZŠ – nákup pomôcok, dotácia
na voľby, boli navýšené prostriedky aj na vzdelávacie poukazy, dostali sme prostriedky na palivové drevo pre sociálne prípady a mimoriadnu situáciu. Vyčlenili sa prostriedky
na nákup haly od Uniwoodu.
Tohoročná zima pripravila veľa prekvapení a v čase extrémneho
zaťaženia budov mokrým snehom
bol starosta nútený vyhlásiť mimoriadnu situáciu. Finančné pokrytie
prác, ktoré sa museli vykonať, bolo nad náš rámec. Pri vzniku nejakej
udalosti by sa ťažko zháňali peniaze na jej odstránenia. Obvodný úrad
Námestovo, krízový štáb CO nám
prefinancoval 2 200 €.
Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny poskytlo obciam finančné prostriedky na nákup palivového dreva pre sociálne slabších
občanov. Táto možnosť trvala prakticky len dva dni, za ktoré sme nestihli ani poriadne prehodnotiť všetkých sociálne odkázaných. Snažili sme sa vyčleniť samostatne žijúcich dôchodcov a sociálne odkázané rodiny a jednotlivcov. Vytvoril sa
zoznam, kde bolo 104 domácností. Celková suma, ktorú sme dostali
na tieto účely, bola cca 7 170 €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo výkup pozemkov pre výstavbu
ciest k IBV na Poriečí, Podkamennom a pod Kalváriou za cenu, ktorá bude stanovená znaleckým posudkom, odpredaj pozemku parcela
č. 5439/10 Albínovi Sivčákovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 2,50 €/m2, odpredaj pozemkov parcela EKN 5883/201 manželom Viere a Vladimírovi Polťákovcom za predpokladu, že oni odpredajú obci parcely 3743 a 3754/1, ktoré
sú v ceste, ktorá ide okolo nich z dô-
Exkurzia
Exkurzie sa tešia veľkej obľube u žiakov. V rámci občianskej náuky
navštívili žiaci šiesteho ročníka ZŠ Zákamenné so svojimi učiteľkami
Revajovou a Čičovou obecný úrad. Dozvedeli sa veľa nového o celom
chode obce, zaujímala ich evidencia obyvateľstva a matrika.
vodu hodného osobitného zreteľa,
za cenu 2,50 €/m2.
Ďalej schválilo finančný príspevok na činnosť na rok 2012 TJ Tatran Zákamenné vo výške 10 749 €,
folklórnej skupine Kamenčan, tanečnej zložke finančný príspevok na kroje vo výške 4 413,85 €.
Zarea­govali sme na výzvu VÚC
na poskytnutie dotácie na ľudové
tradície. Ak by sme boli v projekte úspešní, o čiastku, ktorú by sme
dostali, znížime dotáciu.
Starosta predložil OZ návrh
na úpravu ceny za používanie
priestorov nového KD. Doterajšia cena bola 200 € za prenájom bez
varenia a 300 € s varením. Zistili
sme, že aj keď sa nevarí, používa sa
umývačka, používajú sa pece na zohrievanie jedla a náklady sú vyššie.
Navrhol zvýšiť nájom bez varenia
na 250 €. Tiež nemáme schválenú
cenu za jednorazové akcie. Navrhol
minimálnu cenu 50 €. Doterajšie
ceny boli vypočítané tak, že pokryli náklady na prevádzku, obec z nich
nemala a ani teraz ak schváli úprava, nebude mať žiaden zisk, uviedol
starosta. Treba si porovnať naše ceny s inými obcami.
OZ po prejednaní jednomyseľne schválilo výšku nájmu
za nový KD za akciu bez varenia – 250 €, za akciu s varením
300 € a za jednorazovú akciu –
dohodou minimálne 50 € s platnosťou od 1. 4. 2012.
Starosta informoval poslancov o aktivitách, ktoré prebiehajú na OcÚ.
• V budove zdravotného strediska sa prehodnocovalo nainštalovanie výťahu. Po zhodnotení viacerých variantov sa najvýhodnejším
javil výťah resp. sedačka, ktorá bude namontovaná na zábradlí. Starosta už jednal aj firmou, ktorá sa
zaoberá touto problematikou.
• Prijal sa nový zákon o opatrovateľskej službe, ktorý vchádza
do platnosti s účinnosťou od 1. 7.
2012. Obec musí pripraviť všeobecné záväzné nariadenie, pretože sa menia podmienky pre opatrovaných, vyrubí sa im 50 % ekonomických nákladov za úkony, ktoré
sú im poskytnuté, pokiaľ nie sú pod
hranicou sociálnej odkázanosti.
• Obec vyhlásila dve súťaže a to na stavbu „Lávka pre peších“ a na dodávateľa energetickej
štiepky. Na stavbu lávky vyhrala
súťaž firma MBM a dodávateľom
štiepky na rok 2012 budú pre nás
Lesy SR, Banská Bystrica.
• Starosta konštatoval, že stále
sa rozširuje vodovodná sieť v obci,
ale s pokrytím je to už horšie. Neostáva nám nič iné, len jednať s vodárenskou spoločnosťou, aby sme
sa mohli napojiť na vodný zdroj
v rámci projektu odkanalizovania
a výstavby vodovodu z Lokce.
Ďalej uviedol, že sa začne s úpravou okolia nového kultúrneho domu a obecného úradu a na Poriečí
chceme začať s výmenou verejného
osvetlenia. Tieto akcie sa budú realizovať z vlastných zdrojov.
OZ podľa zákona 369/90 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov každoročne
prehodnocuje plat starostu. OZ
schválilo plat starostu obce na rok
2012 v pôvodnej výške.
Mariana Florková, členka komisie pre vzdelávanie, kultúru a šport
tlmočila stanovisko komisie, ktorá
prejednávala požiadavku Ing. Rypáka na premiestnenie pamätníka
padlých hrdinov na iné miesto. Komisia nevidí dôvod, (okrem jedného
člena – Marek Beňuš sa zdržal hlasovania), aby sa na základe jedného názoru premiestňoval pamätník
na iné miesto a aby sa menil. Pamätník padlých je kultúrnou pamiatkou.
Komisia ho odporúča opraviť.
Stanovisko k názoru Ing. Rypáka
k pamätníku padlých zaujala aj komisia výstavby, ÚP, ŽP a verejného
poriadku. Predniesol ho Ing. Peter
Durčák, predseda komisie. Pamätník treba opraviť a v budúcnosti by
sa mohlo pouvažovať o výmene kovovej rúry, snáď za sochu vojaka. Komisia v žiadnom prípade neodporúča na úkor pomníka robiť autobusovú zastávku. Starosta hneď zareagoval, že takýmto spôsobom nemožno
zasahovať autorovi do diela.
Poslanec Ing. Peter Klimčík
tlmočil pripomienku Ivana Straku, ktorý upozornil na poškodenie asfaltového koberca smerom
k jeho domu. Stalo sa tak mechanizmami SSE, Žilina, ktorý robili
elektrické rozvody pre IBV.
Starosta ubezpečil, že sa o tom
vie a jednal už zo zástupcami SSE
Žilina, ktorí prisľúbili, že sa budú
podieľať na náprave.
Poslanec Pavol Florek sa infor-
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
moval, čo je so zámerom výstavby
bioelektrárne v našej obci, chcel
vedieť, čo bude obec robiť s výtlkmi na miestnych komunikáciách a upozornil na veľmi znečistené priekopy okolo cesty cez Farský
briežok. Či by nebolo možné poslať zamestnancov VPP aj tam.
Starosta odpovedal, že firma
Energotex neupustila zo zámeru
výstavby bioelektrárne v Zákamennom. Prebiehajú jednania s pozemkovým fondom o výkupe pozemkov. Starosta uviedol, že si bol osobne pozrieť jednu takúto elektráreň
v Hodoníne a bol milo prekvapený.
Elektráreň nezaťažovala okolie ani
hlukom, ani zápachom, všade bola
absolútna čistota a vysadená zeleň.
Ak sa to podarí, zdá sa, že nemusíme mať žiadne obavy.
Výtlky na miestnych komunikáciách sa budú opravovať. Starosta ubezpečil, že sa zamestnanci VPP pošlú čistiť priekopy aj
na Farský briežok, tento rok sme
však dostali len dvoch mužov.
Poslanec Marek Beňuš chcel vedieť, v akom štádiu je výroba sochy
biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá má
byť na námestí. Pripomenul ešte,
aby sa nezabudlo na výkup pozemkov pod ihrisko na Vyšnom konci.
Juraj Briššák finišuje so sochou
Jána Pavla II. do Nitry. Keď bude s ňou hotový, potom budeme
môcť s ním jednať o soche pre nás.
Poslankyňa Mgr. Emília Strýčková uviedla, že breh rieky Kliňanky pri Viktorovi Mrekajovi a pri nich
berie voda. Tu obec nezmôže nič, lebo rieky patria do správy Lesov SR
a treba písať požiadavky tam a aj
viackrát, poradil jej starosta.
Poslanec Ing. Peter Durčák upozornil na to, aby sa myslelo i na vzhľad zastávky na Nižnom
konci pri Supermarkete, aby pri
novom obchode teraz nepôsobila
odstrašujúco.
Poslanec Ing. Peter Klimčík v mene obyvateľov bytoviek
samospráva obce
pri zdravotnom stredisku žiadal
o opravu podbytiek, lebo padajú.
Obyvatelia časti Oravice sa sťažujú na parkovanie kamiónu Rastislava Florka na križovatke pri
Jednote – tlmočila V. Verníčková,
kontrolórka.
Poslanec Dušan Kovaľ upozornil na to, že dve značky na kruhovom objazde by bolo treba premiestniť. Dohodli sa so starostom,
že si to pôjdu pozrieť na miesto.
Ing. Emil Gonšor uviedol niekoľko svojich názorov a pripomienok,
• stavebné aktivity v obci
by sa mali riadiť nejakými pravidlami, lebo v poslednom období to vyzerá tak, že si stavia,
kto chce, čo chce a ako chce,
stačí na to stavebný úrad v Námestove?
• zastupiteľstvo zasadá málo, na stránke je posledný zápis zo
septembra minulého roka,
• na Nižnom konci chýba verejné WC, verejnosť teraz používa
WC v jeho reštaurácii,
• nový kultúrny dom je vraj obsadený na jeden a pol roka svadbami, kedy bude slúžiť pre kultúru,
kedy tu príde nejaký umelec,
• nemyslí si, že umiestňovanie
kamerového systému na verejné
priestranstvá je správne.
Starosta odpovedal, že stavebné aktivity prebiehajú v súlade so
stavebným zákonom, pokiaľ nedochádza k jeho porušeniu, my nemôžeme ovplyvniť projekt stavby.
Nemôžeme si dovoliť mať pre obec
samostatný stavebný úrad ani architekta obce.
Podľa zákona 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov má obecné zastupiteľstvo zasadať minimálne 4 x ročne.
Áno, sme si vedomí, že zápis z decembrového zasadnutia minulého
roka bol zverejnený na stránke len
minulý týždeň.
Kultúrny dom slúži aj na kultúru, v najbližšom období máme pozvané Komorné divadlo z Martina
s divadelnou hrou.
Mariana Florková
Piť... odpoveď
V minulosti obec riešila informovanie občanov o nedostatku pitnej vody obecným rozhlasom. Zároveň vyzvala na prijatie úsporných
opatrení pri používaní vody. Okamžite po vyhlásení relácie bola zaznamenaná obrovská spotreba vody. Občania si robili zásoby vody
napúšťaním do vaní, hrncov, vedier alebo prepúšťaním do súkromných rezervárov. Tento jav sa opakoval vždy po zverejnení, preto obec
pri krátkodobom deficite vody upustila od tejto informácie. Občania
sa majú možnosť informovať priamo na telefónnych číslach obecného úradu. Telefónne čísla sú zverejnené v kalendároch, ktoré dostala každá domácnosť.
V. Polťáková
Zákamenčan č. 1 / 7
GRATULÁCIA K 90-TKE
Mária Majcherová
sa dožila požehnaných
90 rokov svojho života
Piť, či nepiť?
Som zástancom pitia zdravej
vody z vodovodu. Voda.
Jedna zo základných vecí,
vďaka ktorej je na našej
planéte možná existencia.
Tento živel vie však narobiť
niekedy mnoho skazy
a priniesť veľa utrpenia.
Predstavte si, že ráno vstanete
a vaše prvé kroky vedú do kúpeľne. Otočíte kohútikom a voda tečie ledva – ledva. Ihneď vám prebehne hlavou myšlienka: ako budete variť, prať, umývať?! Žiadne upovedomenie, žiadny oznam
od kompetentných zabezpečujúci túto života potrebnú tekutinu.
Našťastie, susedia majú vlastné
rezerváre tak si vodu „požičiate“
od nich. (až vtedy zistíte, koľko jej
míňate a aká je vzácna.)
Prešiel jeden deň, druhý, tretí
a na štvrtý ma to už – ľudovo povedané – dopálilo, zobrala som
kalendár a začala hľadať telefónne číslo na obecný úrad, v snahe
dozvedieť sa, prečo daný problém je ako dlho potrvá. Týmto
nedávam vinu OcÚ ale oznam
o tom, že je málo vody, by som
uvítala.
Predstavte si, že v domnení, že je dostatok vody, zapnem
program na pranie, alebo umývačku riadu a naraz sa spotrebič
pokazí z dôvodu nedostatku vody. Kde hľadať vinníka?
Dostalo sa mi do uší, že niekedy sa viac vody minie v noci ako
cez deň. Nechce sa mi veriť, že my
– najmä tá „mladšia“ generácia by
vymenila tú „nočnú tekutinu“ –
viac percentnú – za čistú vodu.
Koho obviniť? Možno nejaký
škriatok alebo lesná víla, ktorá sa
rozhodla takto začarovať blahodarný prameň. Rok 2011 bol suchým rokom a takmer dva mesiace neboli žiadne zrážky. Všetci si
uvedomme, že reči o tom, aká je
voda vzácna a potrebná nie sú len
holé frázy, ale odpradávna známe fakty.
Pridajme k tomu zodpovednosť a informovanosť a som si istá, že takéto problémy po dodržaní spomínaných vlastností nás
občanov Zákamenného nebudú
vznikať. Bc. Martina Beňušová
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
8 / Zákamenčan č. 1
cezhraničná spolupráca / charita
Návšteva v Suzci
Jesenné kultúrne dni sa konajú
v družobnej obci Suszci každý
rok v mesiaci november.
Trvajú až dva týždne a každý
deň je zameraný na inú
kultúrnu aktivitu.
Aj náš pán starosta dostal pozvánku na deň 5. 11. 2011 aj pre
členov Jednoty dôchodcov, ktorí sa
prezentovali krojovaným oblečením a speváckym vystúpením. Svojou úvodnou pesničkou:
„Prišli sme do Suzsca na to
ich pozvanie, nie však za robotou ale na spievanie a hlavne jej záverom – Poľský národ
ten sa Boha pridržiaval, preto
im Pán Boh dvoch veľkých ľudí dal. Veľkého Pápeža, sestru
Faustínu, pretože miloval tú
Poľskú krajinu“ sme zabodova-
li a boli sme odmenení veľkým potleskom.
Piesne s priliehavým textom
nám vždy ako na telo zloží Helena
Balúnová. Kamila Belicajová zase
zloží príhovory, ktoré chytia za srdce. Počas celého vystúpenia nás
sprevádzal na harmonike Matúš
Polťák – žiak šiesteho ročníka ZŠ.
Bol to deň plný príjemných zážitkov, sála plná rôznorodých krojov
December 2011 – Apríl 2012
a rôznorodých piesní. Nás oslovilo
aj pohostenie – chlieb so škvarenou
masťou, kvašáky a domáce koláče.
Jednoduché, ale veľmi chutné. Vystúpenia trvali od 15.00 do 19.00 hodiny. Po celý čas bol v sále pokoj. Každý veľmi pozorne sledoval program
a zároveň popíjal kávu alebo čaj.
Po programe bola podávaná večera
– mäso so šalátom. Bolo to kultúrne podujatie pre staršiu vekovú kategóriu, takže každý z nás odchádzal kultúrne obohatený a plný nových zážitkov. Pri spievaní ich regionálnej hymny celá sála stála a pridali sme sa aj my. Poďakovanie patrí
pánu starostovi, ktorý nás doprevádzal a príkladne sa o nás staral.
O bezpečný príchod domov sa postaral šofér autobusu Marek Repôň.
Zákamenská farská charita
„Miluj svojho blížneho ako seba samého“
V zákamenskej farskej charite
pracuje Viktória Sekerášová
a Anna Grofčíková. Od farskej
rady im bola daná dôvera,
aby pomáhali akýmkoľvek
spôsobom ľuďom, ktorí
pomoc potrebujú.
Členky farskej charity sa rozhodli pokračovať v šľapajach nášho rodáka biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý zakladal charitu v spišskej diecéze, postavil charitný dom, pomáhal chudobným ľuďom, taktiež podporoval v štúdiu študentov z chudobných rodín a pod. Začali bezplatnou pomocou šatstva a obuvi.
Obec Zákamenné poskytla na tieto účely miestnosť v novom kultúrnom dome na prízemí, ktorá
je otvorená každú stredu od 10.00
do 12.00 hod. Do tejto miestnosti ľudia nosia ešte použiteľné šatstvo, obuv a iné veci. Jední prinesú
a druhí si prídu zobrať. Všetko zadarmo. Spočiatku s touto dobrovoľnosťou bol problém, ale nie dlho.
Ľudia mali zábrany – hanbili sa. To
sa rýchlo prelomilo. Ľudia nám priniesli šatstvo rôzneho druhu, obuv,
záclony, tašky, kabelky, paplóny,
posteľné obliečky, matrace, obrusy, inkontinenčné vložky pre ležiacich, mikrovlnku, kočiare, deky, koberce a iný tovar. Tieto veci sú ihneď rozobraté. Priniesli aj tašku plnú zaváranín, slaninu, cukor, jaternice, fľašu bravčovej masti a iné. Aj
to bolo ihneď preč. Nie, to nie je vôbec na smiech. To je práve to, že kto
ako môže, tak pomôže a je to anonymné. Nás to veľmi teší, že si ľudia
nachádzajú cestu k sebe aj takouto
formou. Niektoré veci nám ani nepriviezli, len oznámili, že poskytli
iným napr.: stôl, stoličku, váľandu.
Kúpili si nový nábytok a starý ešte zachovalý je ľúto len tak vyhodiť.
Cez SČK v Ružomberku nám boli
dodané z Bratislavy 2 invalidné úplne nové vozíky. Jeden je ešte k dispozícii. Ak má niekto v domácnosti nemocného, ktorý sa ťažko pohybuje a s príchodom teplých dní by si
mohol posedieť vonku na teplom slniečku, nech si ho prídu zobrať. Koľko krabíc temer nového šatstva nám
bolo darované. Za všetko veľké Pán
Boh zaplať.
Do obidvoch kostolov sme dali
urobiť drevené skrinky s nápisom:
„Pomôž blížnemu v núdzi“.
V roku 2011 sa vyzbieralo v týchto skrinkách 743,60 €. Táto suma
bola počas roka postupne poskyto-
Názory zúčastnených:
Viktória Boškajová: „Všetci boli
v pokročilom veku tak, ako my a preto sme sa dobre cítili.“
Božena Sivčáková: „Poliaci o nás
hovorili, že sme to roztočili peknými
melódiami a nebol tam podávaný alkohol.“
Margita Barnovská: „Zaujali
nás pekné poľské kroje.“
Jozefína Rusnáková: „Atmosféra
bola úžasná a pán starosta sa o nás
príkladne staral.“
Mária Sivčáková: „Vystupoval
tam aj súbor mentálne postihnutých,
obdivovali sme ich schopnosti a ich
radosť zo života.“
Agnesa Kalamárová: „Cestu
do Poľska sme sledovali a obdivovali sme, ako sa tam stavajú diaľnice.
Z návštevy máme veľmi dobré dojmy
a usúdili sme, že sú na vysokej kultúrnej úrovni.“
Justína Večerková: „Pohostenie
bolo domácke a to sa mi najviac páčilo.“
Kamila Belicajová: „Bol to zážitok do konca života. Boli sme tam prijatí ako svoji, tá atmosféra sa nedá
opísať, to človek musí zažiť. Účinkovalo tam šesťsto spevákov, my sme boli len hostia na spestrenie. Veselo bolo
aj v autobuse.“
Kristína Teľúchová: „S úctou sa
skláňam pred súborom mentálne postihnutých spevákov, lebo ja som s takými pracovala 20 rokov a viem oceniť prácu s nimi. Takéto kultúrne akcie mám veľmi rada, lebo pri nich človek zabúda na starosti a čerpá energiu do ďalšej práce. Naplno som vypla a duševne sa obohatila.“
Ružena Ramačová: „Aj keď sme
už v dôchodkovom veku, máme sa stále čo nové učiť“.
Jednota dôchodcov
vaná rodinám, ktoré mali finančné
ťažkosti. O týchto financiách sa vedie evidencia, kde a za akým účelom sa pomohlo. Väčšinou sa pomohlo rodinám, kde nastali problémy s prepustením zo zamestnania
a matka vychováva sama neplnoleté deti, alebo ochorel člen rodiny
na ťažkú chorobu, ktorej liečba vyžaduje aj financie (drahé lieky, časté kontroly v B.B,. Blave a pod.) Taktiež sa pomohlo rodine postihnutej
požiarom. Ľudia boli štedrí. Niekedy sa nám zdá, že biskup J. Vojtaššák drží nad nami „štedrú ruku“.
Ľudia prichádzajú aj s novými
nápadmi vzájomnej pomoci, ktoré
chceme v budúcnosti realizovať.
Nemali by sme zabudnúť, že určitou charitou – pomocou je aj to,
keď niekoho len tak bezdôvodne
potešíme, v tichosti pochopíme jeho životné a zdravotné ťažkosti.
Verte mi, už viackrát som stretla
v ľuďoch Boha zaodetého dobrotou.
V. Sekerášová
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
Zákamenčan č. 1 / 9
tradície / samospráva obce
Pochovanie basy
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde....
Touto piesňou zahájila
Jednota dôchodcov program
pri príležitosti pochovávania basy. V sobotu 11. 2.
2012 naše žienky – dôchodkyne usilovné ako včielky pripravujú od rána obed
a pohostenie.
O 13°° hodine prichádzajú
hostia – dôchodcovia z družobnej obce Gminy – Suszec z Poľska, dôchodkyne z Brezy, starosta obce Ing. Milan Vrábeľ, pred-
nosta p. Peňák a ostatní dôchodcovia.
Na úvod pekne vyobliekané
ženy v krojoch zaspievali piesne: poľské, goralské a slovenské.
Hlavný program pochovávania
basy predviedla ľudová hudba
„Kamenčan“. Zahrali a zaspievali aj ďalšie ľudové pesničky, ktoré sme si s nimi zaspievali aj my.
Bolo to pekné a milé posedenia, na ktoré si budeme spomínať.
J.R.
Palivovové
brikety
Palivové drevo bola
jednorazová dotácia
poskytovaná z Úradu
práce sociálnych vecí
a rodiny.
V dôsledku dlhej zimy
uvoľnilo Ministerstvo práce
sociálnych vecí a rodiny financie na poskytnutie pomoci pre občanov, ktorí spĺňali kritériá a predložili podpísanú žiadosť a vyhlásenie, že
majú vysporiadané vzťahy so
štátnym rozpočtom.
Obec nezabúda na vdovy a starších ľudí
Chcem sa veľmi pekne poďakovať vedeniu obce
Zákamenné za palivovú výpomoc, ktorú poskytli vdovám a starším ľuďom v mesiaci marci.
Táto zima bola veľmi tuhá.
Každá domácnosť minula na vykurovanie domácnosti veľa paliva
– takmer všetko a to ešte zima neskončila. Ešte stále sú chladné dni
a noci. Starším ľuďom je viacej zima a preto je potrebné kúriť aj cez
deň. Ja som jednou z tých obdarovaných, ktorej palivo veľmi pomohlo. Drevo, čo som mala prichystané na zimu, sa všetko minulo a uhlie, čo mi pomohli zakúpiť deti, skoro tiež. To bol ešte len
mesiac február. Keď mi zamestnanci OcÚ skladali pri dome brikety, neverila som vlastným očiam.
Priviezli, zložili a všetko zadarmo.
Neviem, koľko mala obec na to financií, ale určite nie až toľko, aby
vyhoveli všetkým, ktorí to potrebovali. Určite pri ďalšej výhodnej pomoci budú myslieť na tých ostatných, ktorým teraz nepomohli. Ne-
počula som o tom, žeby v okolitých
obciach bola poskytnutá občanom
taká výpomoc.
Veľké Pán Boh zaplať.
Obdarovaná vdova
Obec sa podieľala na jednorazovej pomoci pre občanov, ktorým Ministerstvo dotáciu schválilo a to administratívnym zabezpečením cez
Ministerstvo a UPSVaR, poskytnutím bezplatného rozvozu a zabezpečenie pracovníkov na rozvoz brikiet. Náklady na dotáciu sa obci premietli aj do využitia vozového parku a pohonných hmôt.
V našej obci dotácia na palivové brikety bola poskytnutá 104 občanom a pracovníci obce rozviezli viac ako
42 paliet drevených brikiet.
(42 640 kg)
V. Polťáková
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
10 / Zákamenčan č. 1
vzdanie úcty pani učiteľke – básničke
December 2011 – Apríl 2012
Poďakovanie za lásku Emílii Rusnákovej
Pani učiteľku veľmi dobre pozná stredná a staršia generácia. Jej pôsobiskom na škole bola len rodná obec Zákamenné, kde pôsobila
od roku 1946 až do odchodu do dôchodku. Po páde komunizmu si urobila katechetický kurz a učila náboženstvo aj v dôchodkovom veku až
do roku 1993, kedy mala 73 rokov a vystriedali ju mladšie katechétky.
Aj naďalej je aktívna, píše poéziu. Ako 80-ročná vydala svoju prvú básnickú zbierku „Rozhovory duše“. Jedna z básní je vyznanie k svojmu rodnému kraju.
Dožiť sa 85-ky rána, to sú mnohých ľudí priania.
Tebe to milostivá Panna Mária dala,
aby si až do konca života pri nej stála.
To čo sme prežili, to zostáva v nás,
to si v duši prečítame, až budeme mať čas,
Lebo život je najprísnejší učiteľ,
nikdy neprezradí z čoho bude skúšať.
Je ako hodina matematiky,
píšeš písomku, zmýliš sa, chceš to opraviť,
ale nejde to ....... ZVONÍ!
Môj domov
Nikde tak krásne slnko nesvieti,
nikde tak milé úsmevy detí
v belasom oku zrieť im raj,
v plnosti svetla v plnosti jasu,
rozprávok bájnych čarovnú krásu
vzal si do dlaní rodný kraj.
Pod vencom hôr nikdy nevädnúcich
vinú sa tiché doliny,
na tróne slávy sídli Kamenné,
praotec mena dediny.
Žiarivým ránom v prizme radosti
ľúbosti počuť dýchanie,
smrek švárnej jedli a jedľa smreku
spieva tu šumnom vyznanie.
Tisíc zrkadiel jagá sa v rose
v dúhových farbách na steblách,
ihravý motýľ tíško laškuje
v storakej kráse na krídlach.
Za tmavou horou v západe slnka
lúče sa v červeň zlievajú,
škovránky v tráve na Farskom briežku
večernú pieseň spievajú.
Kamenné s Kyčerou čistý potok spája,
čo jak krišťáľ prýšti spod koreňov hája
a kvety vlaží na lieskach.
Grúne s Kalváriou – jeden peceň chleba,
oboma kopcami vrastené do seba,
v perle jagavej na briezkach.
Oko očarené zrie Prípor s Hoľami,
kde valach si kráča s bielymi ovcami
v muzike zvoncov v brilantnej.
Tu vtáci krídlia do výšin
a jeleň za laňkou spúšťa sa do nížin
hadím chodníkom po stráni.
V chotári Kurcinky v prastarých stromoch
živicovým dychom vetvy povievajú,
Piľsku, Babej Hore pozdrav posielajú.
V odraze rieky v hustom lopúší
priekopa kedysi tiekla,
vlna za vlnou mlynské koleso
v šume rázstudne vliekla.
A mlyn klepotal, hurmom klepotal
potriasal zdrná drevené,
Každé jedno slovo, každá jedna
myšlienka sa hlboko vrýva do srdca každého roduverného Zákamenčana.
Otília Večerková sa o básnickej
zbierke vyjadrila takto: „Ja ju mám
na okne ako modlitebnú knižku,
a keď mi je ťažko, tak si ju zoberiem
do rúk a čítam. Hneď mi je ľahšie.“
Pani učiteľka, prajeme Ti ešte
veľa tvorivých síl a veľa zdravia.
Klub dôchodcov
Báseň pani učiteľke Emílii Rusnákovej
Na známosť dávame celej dedine,
že DEŇ UČITEĽOV už tu slávime.
Pani učiteľka, má Vás každý rád,
preto pri Vás chceme stále stáť.
Kyticu vďaky Vám zasielame,
tie naše vinše do nej vkladáme.
V škole pri začiatkoch Ste pri nás stála,
pani učiteľka buďte nám zdravá.
S láskou od mala Ste nám vlievala,
tie ľubozvučné slovenské slová.
Veď ešte aj dnes sme tak maličkí,
keď si čítame Vaše básničky.
Budete vždy pre nás ten najkrajší kvet.
V škole bol pri Vás ten najkrajší svet.
Všetci s radosťou Vás objímame
a s láskou na Vás vždy spomíname.
Klub dôchodcov
babička stará z voňavej múky
moskále piekla ovsené.
A moja mamka večerom zimným
pod bielu kúdeľ sadla,
na kolovrátku pri petrolejke
ľanové nite priadla.
Ten obraz v duši ako sen k ránu
v spomienkach tichým dohára,
usmiata chvíľa širokú bránu
novému žitiu otvára.
A za tou bránou voľnejší je let,
v sile múdrosti bohatší je svet.
Aj keď nastali žitia premeny,
čosi ostalo pevne bez zmeny.
I dnes ako kedysi,
šumí les tú istú pieseň
čo dávno šumieval,
a vetrík seje kvety tak,
ako ich dávno rozsieval.
S rozochveným srdcom v túžbe po kráse,
prešla som šíru diaľ sem a tam,
no milší kus zeme moja drahá vieska,
ja milší kus zeme nepoznám.
Keď krásu poliam to Božie slovo
paprskom slnka dávalo,
tebe ju milá, tebe ju isto
míľovým metrom meralo.
Dedinka moja, dedinka milá,
sudba mi srdce do teba skryla,
večité putá ma s tebou poja,
ja patrím k tebe a ty si moja!
ER
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
príbeh zo života
Zákamenčan č. 1 / 11
„ Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo to tom,
čo Pán pripravil pre tých čo v neho uverili.“
Veľká noc sa deje v duši
kresťana po celý život. Človek
bol zrodený z lásky.
Z lásky mu pán Boh odpúšťa
každodenné poklesky.
A z lásky k človeku pán Ježiš
umrel na kríži. Takúto Veľkú
noc mi pripomína život
Vendka Jantoľáka. Narodil sa
rodičom Pavlíne a Vendelínovi
Jantoľákovi z lásky. Pán Boh si
ho hneď vyvolil, že od malička
bude v ňom trpieť. Vendkov
život bolo jedno veľkonočné
telesné utrpenie. Z lásky
v jeho tele trpel 46 rokov
a nakoniec prišiel Veľký piatok
– choroba a po nej smrť. No
určite prišlo aj veľkonočné
zmŕtvychvstanie, ktoré Vendko
veľmi uctieval.
Kto bol Vendko
Narodil sa 7. 7. 1958. Už 20.
8. 1958 sa stal sirotou. Bola som
veľmi malá, ale pamätám sa na tú
hrôzu, ktorá sa vtedy odohrala. Jeho otec Vendelín pracoval
v Oraviciach na lesnom závode.
Vždy poobede sa vracal na bicykli celý zaolejovaný od práce domov. V osudný deň išiel
domov už okolo obeda, lebo sa
ponáhľal kosiť asi jačmeň. Viem
to preto, lebo som bola s mamou na dvore a on ako vždy, volal na mamu: „Čo robíš, Margita?“
Dobre sa poznali, lebo mamina
sestra Rozália bola vydatá za jeho brata Štefana Jantoľáka. Mama mu stihla povedať, že je veľmi dusno a schyľuje sa k búrke. Búrka naozaj prišla asi tak
o dve hodiny. To bola hrôza! Nebo zatiahli čierne mračná a úplne sa zotmelo. My sme sa s mamou a tromi súrodencami modlili pri hromničnej sviečke, pálili maňušky, aby tá hrôza prešla.
Prihnala sa silná víchrica, akési
vzdušné víry a obrovské blesky
osvetľovali celú obec ponorenú do šera. Táto hrôza netrvala veľmi dlho, ale narobila obrovské škody. Víchrica povytrhávala zo zeme zarodené ovocné stromy a s koreňmi ich hodila
o niekoľko metrov ďalej. Prudký
dážď odplavil veľa úrodnej pôdy
aj s úrodou. Voda v rieke stúpla
a brala všetko, čo bolo v blízkosti jej brehov.
Hrozná búrka
Mladí manželia Pavlína a Vendelín Jantoľákovci naozaj kosili na tzv. „novotskom poli“ trochu ďalej od dediny. Je to na vyšnom konci na rozhraní hraníc
obce Novoť a Zákamenné za potokom. Pár Zákamenčanov tam
malo pole – boli to akési „prídavky“. Keď sa strhla hrozná
búrka, mladá rodina sa s mesačným synčekom v perinke ukryla pod osamelým košatým smrekom. Neďaleko bola aj hôrka,
ale oni utiekli pod smrek, ktorý
bol na ich pozemku a mali pod
ním uložené všetky potrebné veci ku koseniu. Pritúlili sa k sebe
a synčeka v perinke mama držala v náručí. Tak chceli prečkať
búrku. To bolo bežné v tých časoch, keď naši rodičia pracovali na poli. Hrozný blesk udrel
práve do toho košatého smreka
a na mieste zabil 25-ročného otca
rodiny. Určite to bola hrozná rana, ale blesky sa križovali po celom nebi, a tak matka Pavlína
v prvej chvíli nevedela, čo sa stalo. Iba keď sa pohla a videla manžela meravého. Ďaleko v poli sama so synčekom Vendkom s hrôzou a bolesťou prečkala búrku.
Celá zronená prišla do dediny
a povedala, čo sa stalo. Ľudia si
nevedeli vysvetliť, prečo z trojice schúlenej k sebe jedného zasiahol blesk a zomrel a dvaja sa
zachránili. Pravdepodobne perinka izolovala malé dieťa a tým
aj matku, ktorá ho držala v náručí. Smrek bol obhorený, vrcholec
odlomený. Dolná časť ostala nie
veľa popálená. Mama Vendka
vraj ešte pokojila, až keď jej ženy povedali, aby to už nerobila,
tak prestala. Vravelo sa, že matkin zľak dieťa vypilo v materinskom mlieku alebo určitá energia z blesku poškodila zdravý
vývin kostí dieťaťa. Zdravotné
problémy sa na dieťati prejavili
neskôr, keď ho bolo treba vzpierať na nožičky. Mal ich slabé a samozrejme, že matka Pavlína bola psychicky a určite aj zdravotne
poznačená na celý život. O svojho synčeka sa starala s veľkou láskou. Ja tie miesta, kde sa to stalo,
poznám, lebo len kúsok od toho smreka sme mali pole. Vdova Pavlína na smrek pribila svätý
obrázok a neskôr kríž s ukrižovaným Ježišom Kristom. Ľudia
sa tam chodievali modliť, každý,
kto pracoval na poli v jeho blízkosti buď cez obed, alebo ku večeru, keď sa vracali z poľa. Modlili sa za dušu zomrelého. My
sme sa tam spolu s rodičmi a súrodencami často modlili, keď
sme pracovali na poli v jeho blízkosti. Ja som sa toho miesta veľmi bála, odlomený smrek vzbudzoval hrôzu a nešťastie, ktoré
sa tam stalo. Keď som trochu povyrástla a chodila tam s bratmi
pásť kravu, tak sme sa tam modlili a postupne opadával zo mňa
strach z víchrice a búrky. V blízkosti kríža viedla poľná cesta,
po ktorej chodili ľudia na návštevu k známym alebo príbuzným do Novoti. Taktiež Novoťania ju využívali, veď bola v blízkosti Novote. Chodilo sa po nej
cez chotár do Novoti na odpust. Niektorí ľudia chodili v lete po nej do Novotského kostola,
lebo je to z vyšného konca bližšie, ako do nášho farského kostola. Ako mladé dievča sme chodili v skupinkách po nej na zábavu do Novoti. Horšie už bolo
ísť tadiaľ späť po polnoci. Nikto
kríž neobišiel, aspoň sa pri ňom
prežehnal. Keď sme išli ako mladé dievčatá v noci okolo kríža
na novotskú zábavu alebo späť,
ja som vždy nahlas zamr­mlala
od strachu ani sama neviem čo a
už sme sa do samého potoka v tú
stranu ani neobzreli. To nás mládenci strašili, že ak nepôjdeme
domov zo zábavy s nimi, tak nás
tam bude strašiť.
Smrek po čase uschol
Vendko postupom času povyrástol a už bolo vidieť, že je telesne postihnutý. Dolné končatiny
boli slabé, ochabli a on sa nepostavil na nohy. Mal ich tak trochu preložené cez seba, slabučké, ale vždy obuté buď do štrikovaných ponožiek alebo papučí.
Vendkovým druhým otcom sa
stal Martin Mravčák, ktorý sa ako
slobodný oženil s vdovou Pavlínou a jej dieťa Vendka prijal s láskou. Do tejto rodiny ešte pribudli
traja súrodenci a to dvaja chlapci
Štefan a Emil a dievča Elena, ktorí sa spolu s otcom o Vendka starali až do jeho smrti. Vendko veľmi miloval život aj napriek tomu,
že veľmi trpel. Mal rád ľudí. Bol
vďačný a ďakoval za každý príhovor. Tešil sa z maličkostí. Často
mal okolo seba veľa mládeže,
smiali sa a on bol šťastný. Koľkokrát ho len niekto tlačil do kopca, keď nevládal vyjsť s vozíkom
do kopca alebo sa mu pokazil.
Stále zháňal náhradné diely, lebo
sa bál, že sa mu načisto pokazí.
Miloval Ježiša a jeho matku. Pokiaľ len mohol, priviezol
sa na vozíku do kostola na svätú omšu. Vozík odstavil pri sakristii a po kolenačky sa všuchol
do sakrestie. Koľkokrát na prekrížených nohách čupel na Vianoce pri jasličkách s narodeným
Božím Jezuliatkom. Keď prišla Veľká noc, to Vendko v kostole trávil veľa času. Na Bielu sobotu vydržal po čupiačky kľačať alebo sedieť na boľavých nohách pred krstiteľnicou dlhý čas.
Dlážka je v kostole studená a jeho nohy boli určite celkom meravé. Nedbal a strážil zomrelého
Ježiša v hrobe. Počkal tam, kým
nevstal zmŕtvych.
Veľkonočné spomienky
Každú Veľkú noc si naňho spomínam. Raz, keď som sa bola
na Bielu sobotu pomodliť s rodinou pri hrobe, opýtala som sa
ho, či nechce, aby som mu pomohla na vozík. Bolo vidno, že
je premrznutý, až sivý od chladu. Poprosil ma, aby som mu
podala pohár vody z pripravenej
kanvice. Ešte povedal, že tam
bude až do vzkriesenia a to bolo
asi 16 00 hodín. Vraj Ježiš pre ľudí nevinne viacej trpel a on sa pri
hrobe dobre cíti.
Už 12 rokov mi tento trpiaci
Vendko chýba, ale vždy na Veľkú noc pri spomienke na neho
ma hreje pocit, že ho zobral k sebe Pán, ktorý ho veľmi miloval,
veď trpel s ním.
Vendko zomrel
27. 2. 2000
Pochovaný je spolu s jeho rodičmi. Bola som mu na pohrebe.
Bol veľmi sychravý až surový čas.
Ani som už nechcela ísť po svätej
omši na cintorín, lebo mi bolo veľmi zima. Nakoniec som išla a ostala som stáť trošku ďalej od hrobu.
Nebo bolo zamračené, vietor prefúkaval až do kosti. Keď Vendka
vkladali do hrobu, zrazu sa v blízkosti cintorína smerom na Kýčeru pretrhol oblak a zasvietili hrejivé slnečné lúče. Nič neobyčajné,
ale veľmi zvláštne. Trvalo to len
chvíľku a opäť sa mračná zatiahli.
Ja som sa zahľadela na tie lúče, milo sa usmiala a tým som Vendkovi poslala pozdrav do neba. Zdalo sa mi, akoby sa aj on s úsmevom
s nami lúčil. Bola tam ešte jedna
osoba, ktorá rovnako zareagovala
na tie lúče. Milo sa usmiala a určite sa v myšlienkach s ním rozlúčila. Bola to jeho švagriná.
Akoby sme mu obidve hovorili: „Zbohom Vendko, maj sa tam
dobre. Veď ty si uveril v Pána, preto
si zaslúžiš to, čo je pre nás pripravené
v nebeskej vlasti.“
Je ešte veľkonočné obdobie
a preto si spomeňme na nášho
nezabudnuteľného Vendka Jantoľáka.
V. Sekerášová
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
12 / Zákamenčan č. 1
aktivity základnej školy s materskou školou
Majú sa lepšie
Keď sa Vás niekto s odstupom
času opýta na Vaše školské
časy, možno tí skôr narodení
spomenú prísneho učiteľa,
ktorý neváhal použiť trstenicu,
či neustále opakovanie
učiteľových slov z jeho
výkladu.
Stredná generácia sa s názormi veľmi líšiť nebude, trestajúci učiteľ sa spomenie výnimočne, výklad
učiteľa a memorovanie vedomostí zostáva. A čo tí dnešní žiaci a študenti?
Niektorí budú hovoriť (ako veľakrát) o nude v škole, ale nájdu sa aj
takí, čo si spomenú, že učenie je aj
zábavné a to, čo sa naučili pri výrobe rôznych projektov vlastnými rukami, si cenia viac (vedomosti si aj
skôr uchovajú) než „suchý“ výklad
učiteľa.
Niektorí rodičia však krútia hlavami a pýtajú sa, načo toľko projek-
tov. Oni do školy chodili tiež, nič také robiť nemuseli a sú tu.
Dnešná doba a deti sú však iné.
Aj žiaci majú viac možností a zdrojov informácií. Učiteľ ich len pri ich
získavaní usmerní, doplní alebo
opraví. Má tak čas aj na výrobu projektov, kde si dieťa v praxi vyskúša
to, čo už vie. Veď Komenského myšlienka učenia hrou v našej spoločnosti rezonuje pár storočí. Žiaci si
pomocou projektov upevnia učivo
(učiteľov výklad) a získajú vlastné
skúsenosti, a povedzme si otvorene,
rady dospelých si pamätáme menej,
než to, čo sme zažili na vlastnej koži. Žiaci si tak rozvíjajú svoje zručnosti pri výrobe modelov a často
tak pochopia históriu, fyziku, biológiu, matematiku i slovenčinu. Projekty sú už dnes súčasťou všetkých
vyučovacích predmetov, rodičia sa
však nemusia obávať, že si deti musia „stále“ nejaké zhotovovať a vyrábať, viažu sa na opakovanie tematic-
December 2011 – Apríl 2012
kých okruhov.
Z vlastnej skúsenosti môžem
potvrdiť, že väčšina detí si projekty pripravuje zodpovedne, premyslia si postup práce, triedia materiály
a na výsledok sú právom hrdé. Verte mi, že veľakrát aj učiteľ nad ich šikovnosťou (a nápadmi rodičov) žasne.
Nájdu sa aj takí, ktorých ani učenie, ani tvorba projektu neosloví, ale
prácu iných skritizujú, ba čo je horšie, aj zničia. Nebolo by pekné, keby
sa aj oni posnažili? Nemusia predsa zhotoviť umelecké dielo, cení sa
aj snaha. Možno by potrebovali poradiť, pomôcť i podporiť, občas pochváliť a neskôr by si dobre rozmysleli, či niečo zničia, keď vidia, koľko
úsilia to stálo, určite ocenia aj prácu iných. Budú sa chcieť zlepšovať,
hľadať lepšie a zaujímavejšie návrhy,
a tak sa posunú dopredu.
Oceňme prácu našich detí, ak
treba pomôžme, poraďme, usmernime. Veď dnešná škola nie je o memorovaní počutého a videného. Je
o budovaní trpezlivosti, zručnosti,
predstavivosti, tolerancii a praktickosti.
Pri práci na skupinovom projekte sa formujú vzťahy a väzby, stmelí sa kolektív triedy, rozložia úlohy podľa náročnosti a z výsledku
sa môžu tešiť všetci, veď každý svojou troškou prispel. Nehľadajme dôvody, ako a prečo niekoho izolovať,
radšej ich podporme, vyskúšajú a
sami si vyvodia závery.
V našej škole sú naozaj šikovné
a snaživé deti, tie menšie sa do všetkého len tak hrnú, starších treba
viac a častejšie motivovať, ale výsledky vždy stoja za povšimnutie
nehľadiac na projekty triedne alebo
celoškolské. A ak sa ich niekto opýta
na školské časy, nebude to len tvrdý
dril a skúšanie, možno dodajú, že to
majú lepšie, než rodičia v ich veku.
stupňa pod vedením p. uč. Naništovej a Marty Gruchalovej. Žiaci
2. stupňa pod vedením p. učiteliek
Čičovej, Smolárovej, Demkovej,
Vlžákovej, Smarkoňovej a Štítovej
potešili divákov a dopriali im nevšedný umelecký zážitok. Vianočné piesne, vinše a zvyky ukáza-
li malí vinšovníci z FS Kamenčan
pod vedením Pavla Chudobu a dotvárali tú pravú atmosféru najkrajších sviatkov v roku. Zahanbiť
sa nedali ani gymnastky pod vedením p. Belicajovej. Tam kde sa ladný pohyb snúbi s krásnou hudbou,
vždy je na čo pozerať.
Popýtajte sa svojich ratolestí, či
sa do niečoho zapojili, prihlásili,
na čom práve pracujú a obdivovať
môžete aj na stránkach našej školy.
Eva Bystričanová Mikolajčíková
Vianočná akadémia
Osemnásty decembrový
deň sa niesol v znamení
posledných príprav
na Vianočnú akadémiu, ktorú
organizovala Základná škola
s Materskou školou Ústredie.
V pestrom programe vianočných piesní, básní, rôznych scénok a tancov sa predstavili žiaci 1.
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
aktivity základnej školy s materskou školou
Zákamenčan č. 1 / 13
Zápis do prvého ročníka
Jedným z významných období v živote dieťaťa je nástup
do školy. Pre dieťa je to prechod
z obdobia „hier“ do obdobia
„povinnosti.“
Väčšina detí ktoré dovŕšia
šiesty rok života pred začiatkom
školského roka, je schopná bez
väčších problémov začať školskú dochádzku a prijať novú rolu školáka.
Na našej škole sa 2. 2. 2012 konal zápis detí do prvého ročníka.
Prebiehal na prízemí starej školskej budovy. V jednej triede pani
učiteľky podali základné informácie rodičom, čo je potrebné v septembri prváčikovi zakúpiť a v ďalších triedach pedagógovia 1. stupňa hravou formou zisťovali, či deti rozoznajú farby, základné geometrické tvary, zvieratká, čísla,
ovocie, zeleninu a ich vyjadrovacie schopnosti. Na našu školu bolo
zapísaných 79 detí. Rodičia 9 detí
požiadali o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.
Deti zo zápisu odchádzali šťastné s darčekom v ruke, ktoré im pripravili starší žiaci.
Mgr. Štefánia Habláková
Životné prostredie a MY ekokrúžok
Cieľom našej školy
je formovať a rozvíjať
osobnostné kvality mladých
ľudí, ktoré uplatňujú
v zlepšovaní ŽP nielen školy,
ale aj našej obce.
Napomáhajú pri úpravách náučného chodníka, pri estetizácii školy.
V mesiaci apríl pri príležitosti Dňa
Zeme viac hodnotíme vzťahy medzi
človekom a ŽP. Analyzujeme a rozhodujeme o ľudských činnostiach, ktoré ovplyvňujú kvalitu života na Zemi. Správne a zodpovedne sa staviame k prostrediu ako spotrebiteľ a vý-
robca ? Sme hrdí na prostredie, v ktorom žijeme? Vážime si ho? Je potrebné, aby sme si uvedomili problémy ŽP,
našli riešenia a správne sa rozhodli, ako problémy riešiť. Aj my mladí
sme sa rozhodli aktívnou pracovnou
činnosťou na odstraňovaní divokých
skládok, konkrétne v Oraviciach. O to
viac si uvedomujeme, že len ochranársky postoj k ŽP ovplyvní kvalitu života
každého z nás v budúcnosti. Chceme
dokázať, že naši učitelia nám vštepujú a rozvíjajú pozitívne hodnoty k prírode a učia nás k ochrane a zveľaďovaní ŽP, za čo sme im veľmi vďační.
A. Chmeľová
V piatok členovia
Ekokrúžku prešli náučným
chodníkom s cieľom prikŕmiť srnky, pozrieť, v akom
stave sa nachádzajú náučné tabule, pozorovať život
v prírode v jarnom období.
Boli sme milo prekvapení,
že úseky od lesného až po vodný ekosystém boli v poriadku,
okrem náučnej tabule, ktorú je
potrebné opraviť. Úpravy, ktoré
sme robili na jeseň, napr. vyčis-
tená studnička od nánosu hliny
a lístia, fungovala v plnej kráse.
O to viac nás tešilo, že v blízkosti sme pozorovali vajíčka skokanov v rôsolovitej hmote. O niekoľko metrov v blízkosti lesíka sme mali možnosť vidieť vretenicu s prekrásnou kresbou
na chrbte. Pri vodnom ekosystéme sme pozorovali veternice
hájne, záružlie močiarne, deväťsily hybridné… Bola to príjemná a zážitková pochôdzka. Presvedčte sa sami. A. Chmeľová
Maškarný ples na prvom stupni
Vyučovanie pre žiakov
1. stupňa bolo 10. februára
2012 veľmi zaujímavé
a netradičné. Celá škola
sa premenila na dom plný
rôznych bytostí.
Hneď ráno privítali žiakov na
chodbách čudné postavy (striga,
šašo, čarodejnice, víla, pankáč,
čert s čerticou, múmia…). Kde
sa podeli pani učiteľky? Čudovali sa hlavne prváci.
Prvú hodinu učili žiakov tieto
čudá. Všetko motali, prekrúcali –
hrôza! Potom sa začali pod čarodejnými prútikmi čarodejníc premieňať aj žiaci. V triede sedel šašo, motýľ, rytier, princezná, pirát…Myslíte, že sa im chcelo učiť
násobilku alebo vybrané slová?
Ani náhodou!
V doprovode pekných piesní z dedinského rozhlasu sa všetci presunuli cez kruhový objazd
do kultúrneho domu. Tam ich ča-
kala skvelá hudba a zaujímavé súťaže. Už viete, čo sa to dialo? Áno,
bol to KARNEVAL s množstvom
krásnych masiek.
Bolo veľmi ťažké, aby porota vybrala z každého ročníka 7 najkrajších. Avšak každá maska bola odmenená sladkosťou. Určite budú
so mnou súhlasiť všetci žiaci: „Takéto vyučovanie by mohlo byť každý
deň!“
Mgr. Viera Naništová
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
14 / Zákamenčan č. 1
záujmové aktivity
December 2011 – Apríl 2012
Maškarný ples na V yšnom konci
Čas fašiangov je čas, kedy
sa veselíme, zabávame
a samozrejme na mnohých
maškarných plesoch
stvárňujeme rôzne postavy,
Od papagája, snehulienky, princezné, ježibaby, zvieratka, snehové vločky, šašov až po snehuliaka.
O 14:00 hod. sa sála naplnila smie-
níctvom strýka Izidora interpretovala Bc. Martina Beňušová. 26
detí, ktoré predstavovali rôzne víly, princezné, šašo, batman, hasič,
motýľ, kúzelník, Indiánka, kovbojka, spiderman, vojak, čašníčka, sa
celé popoludnie zabávalo, spievalo.
Prekvapením boli aj rodičia, ktorí
prišli v maskách a osobne sa angažovali do hier, rozprávok a jednotlivých súťaží.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať Janovi a Marekovi Beňušovi za príjemné hranie a taktiež
za krásny spev Alžbete Barčákovej, ktorá dvakrát vyhrala prvú
cenu Slovenska vo folklórnom
speve v kategórii do 15 rokov.
Bc. Martina Beňušová
zosmiať. Tu deti napadlo, že mu postavia kamaráta snehuliaka. Deti,
vlastne rozprávkové bytosti poriadne
tancovali, súťažili a stavali snehuliaka. Za každú súťaž postavili jednu časť snehuliačika. Všetky súťaže
boli spojené so zimou a snehom.
Zrazu pred všetkými stál malý snehuliačik menom Snehuliačik.
Náš smutný, veľký snehuliak bol zrazu strašne prešťastne rád. Veru, odmena neminula nikoho. Snehuliak
priviezol veľké vrece plné sladkosti
a tak potešil každé srdiečko.
Na záver celého bálu sa organizovala poriadna guľovačka, v ktorej sa
našli malý a veru aj tí veľkí rodičia.
Samozrejme nikto neskončil mokrý,
ale za to na tvári mal každý poriadny
úsmev. Takto sa skončil svet rozprávok v Zákamennom tohto roku. Ďakujem obecnému úradu za ich spoluprácu a finančnú podporu. My sa tešíme zas o rok. (animátori eRka)
či už rozprávkové alebo tie
reálne.
Výnimkou nie sú ani naše ratolesti, ktoré sa zúčastnili maškar-
Vo svete rozprávok…
V jednej malej dedinke
Zákamenné sa 12. februára
2012 v KD stretli všetky
rozprávkové bytosti.
ného plesu dňa 21. 1. 2012 v starej
izbe na Vyšnom konci pod záštitou Bc. Martiny Beňušovej a Zuzany Franekovej. Druhý ročník sa
niesol v znamení rozprávky „..ako
Kubko s Maťkom naučili vílu Olinku ovečky dojiť.“ Popoludnie plné hier, smiechu, tanečných kreácií a veselej nálady odštartovali súťaže pod vedením Moniky Beňušovej a Alžbety Barčákovej, nasledovali rozprávka o Kubkovi a Maťkovi, ktorej hlavnými aktérmi boli
Marin Beňuš, Milan Holub a Oľga
Večerková, Rozprávku o medovníkovom domčeku prostredníctvom
bábok, pripravila a porozprávala
Mgr. Helena Vajáková a poviedku
o čertovskom dedkovi, prostred-
chom a tancom. Hneď potom naše
snehové vločky poriadne nasnežili a narobili šarapatu v celej miestnosti svojim ukážkovým tancom.
Maškarný bál otvorili šašovia Jašovia, ktorí na scénu zavolali strašne smutného snehuliaka. Snehuliačik stále plakal a plakal a ani jeho
veselá kamarátka ho nevedela ro-
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
aktivity základnej školy s materskou školou
Zákamenčan č. 1 / 15
LUSKÁČIK
Pod týmto názvom sa
dňa 26. 4. 2012 uskutočnila
v Materskej škole – Ústredie
okresná jazyková olympiáda
materských škôl, 4. ročník.
Zúčastnilo sa jej 30 deti
so svojími učiteľkami
z Materských škôl Oravská
Polhora, Rabča, Rabčice,
Bobrov, Mutné, Oravské
Veselé, Lokca, Hruštín,
Vasiľovo, Lomná, Krušetnica,
Oravská Lesná a Zákamenné.
Olympiádu otvoril príhovorom
starosta obce Ing. Milan Vrábel
a odborná zamestnankyňa školského úradu pre materské školy PaedDr. Alena Čajková. Cieľom
olympiády bolo u detí preukázať
získané schopnosti v oblasti jazykovej a predčitateľskej gramotnosti cez hry a aktivity, ktoré pripravil
kolektív učiteliek Materskej školy –
Ústredie v Zákamennom.
Deti sa hravo „prelúskali“ jednotlivými hrami: správnym zoradením abecedy – vytvorením mosta z písmen, správnym zakreslením slov na rebrík, na počítači riešili bludisko z daných písmen abecedy, so zábavnou programova-
teľnou včielkou Bee-Bot hľadali v štvorcovej sieti určené písmeno, čítali maľované čítanie a skladali puzzle. V hre so slovami určovali jedno, dvoj a trojslabičné slová,
skladali z rozstrihaných slov bá-
seň podľa predlohy (slovná banka).
Preukázali, že sú dobre pripravené
pre vstup do základnej školy.
Po ukončení hier deti boli za
snahu a preukázané schopnosti odmenené vecnou cenou.
H.Z.
Deň otvorených dverí v MŠ Oravice
Dňa 26. januára naši
predškoláci z MŠ
v Oraviciach privítali rodičov,
ktorí si prišli pozrieť život
svojho škôlkara „naživo“. Deti
netrpezlivo očakávali tento
veľký deň, keď budú mohli
svojim najbližším ukázať,
čo sa v materskej škole
počas dňa deje. Aj samotní
rodičia boli plní očakávaní,
veď po iné dni sa s dieťaťom
rozlúčia už pri dverách a až
neskôr sa sprostredkovane
dozvedia, čo počas dňa zažilo
a čo nové sa naučilo.
Rodičov predškolákov, ktorí už
o pár mesiacov nastúpia do školských lavíc, najviac zaujímala výchovno-vzdelávacia činnosť. Samozrejme, veď práve v nej mohli vidieť, ako ich ratolesť spoznáva svet
a jeho zákonitosti, ako reaguje počas získavania nových informácií,
ako sa zapája do naplánovaných
aktivít, ako sa prejavuje, ako spolupracuje s rovesníkmi a pod.
Počiatočná tréma spôsobená
prítomnosťou najmä cudzích rodičov sa rýchlo vytratila vďaka zaujímavým aktivitám, v ktorých si deti hravou formou zopakovali naučené a získané poznatky z rôznych
oblastí (matematika, jazyková a literárna výchova, rozvíjanie poznania, grafomotorické schopnosti,
hudobná výchova, pohybové činnosti…).
Život predškoláka nie je len
o hre, ako si myslí mnoho neinformovaných ľudí, práve naopak. Dieťa sa aktívne pripravuje na ďalšie
vzdelávanie v základnej škole a každá dobre naplánovaná hra je vlastne prostriedkom učenia sa. Aj na-
šim predškolákom sa snažíme podať nové poznatky hravou formou,
majú tak pocit, že sa hrajú a pritom
sa naučia mnoho nového. Aj toto je
kúsok pedagogického umenia, ktoré sme chceli ukázať rodičom na-
šich detí. Ďakujeme všetkým, ktorí
si i napriek iným povinnostiam našli čas a už teraz sa tešíme na ďalšie
stretnutia v priestoroch našej materskej školy.
Mgr. Zuzana Florková
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
16 / Zákamenčan č. 1
aktivity kresťanskej mládeže
December 2011 – Apríl 2012
Vo svete
eRka
Úlohou animátorov
je viesť deti
cez rôzne akcie
a aktivity bližšie k Bohu,
na to, aby trávili
viac času medzi kamarátmi,
rozvíjať ich tvorivosť
a pomoc k druhým.
V poslednej dobe
sme toho veľa spolu
zažili.
A preto by sme sa chceli
s vami podeliť
o naše zážitky.
(animátori eRka)
Buchtohrab…
Prišla jeseň a s ňou kopa
farebného lístia,
ktoré poletovalo sem a tam
po našich kopcoch
a poliach.
Stromy sa kývali v smere
vetra, ale už bez lístia.
Pripravovali sa na tuhú zimu.
To pojašené lístie neprestalo
poletovať a prikrývalo zem,
kde sa dalo.
V našich hlavách vznikol nápad, ako využiť jesenné prázdniny
a popadané lístie. Okolo farského
úradu a farského kostola bolo asi
najviac lístia, ktoré bolo treba pohrabať. Krásny slnečný deň, dobrý
skutok a čas strávený s kamarátmi
bol super nápad.
Stačilo deťom prísť v piatok
28. 10. 2011 s hrabličkami a s dobrou náladou. Deti sa rozdelili
do skupín a začali pracovať. Práca
im šla veru od ruky. Aj páni kapláni sa k nám pridali a ukázali nám,
ako sa správne hrabe lístie. Pri
práci nechýbalo šantenie, fotenie
a modlitba. Ani sme sa nenazdali
a lístie okolo kostola a fary zmizlo.
nám napiekli a taktiež pánu kaplánovi Marekovi, ktorý celý čas vypekal buchty len pre nás.
Slniečko hrialo naše líčka a tak
sme si posadali na čisto pohrabanú trávu pred farou. Prišiel
čaj a deti mohli uhasiť svoj smäd.
A taktiež prišlo očakávané prekvapenie. Buchty. Týmto ďakujeme
rodičom a starým rodičom, ktorí
Takto sme spoločne strávili doobedie prázdnin pri krásnej a dobrej veci.
(animátori eRka)
do autobusu…. Už len veselé pospevovanie cestou domov s požeh-
naním a novými zážitkami v našich srdciach. (animátori eRka)
Vysielačka v Tvrdošíne
Animátori eRka
v Zákamennom spolu s deťmi
pripravujúcimi sa na Dobrú
novinu putovali 10. 12.
2011 do Tvrdošína. Prečo?
Pretože tu ich čakalo požehnanie koledníkov od generálneho vikára Antona Tyrola.
Po prvýkrát sa táto vysielačka organizovala na Orave a to
v Tvrdošíne
Je to akcia, kde deti a animátori dostanú požehnanie od biskupa v našom prípade od generálneho vikára. Požehnanie dostali koledníci, ktorí vo vianočnom období navštívili aj naše domy.
Deti v sobotu ráno nastúpili na očakávaný autobus nevediac, čo sa bude diať. Samozrejme zákon schválnosti bol silnejší
a pokazil sa nám autobus. Trošku
zhon, ale predsa prišla náhrada
a len o chlp sme dobehli na sv. omšu. Zadné lavičky kvôli meškaniu
patrili samozrejme našej farnosti.
Po krásnej a duchovne plnej
sv. omši s požehnaním čakalo deti menšie prekvapenie. Pod týmto
prekvapením sa skrýval teplý čajík a teplá trieda v základnej škole, kde si deti vytvárali nádherné
vianočné hviezdy. Čas rýchlo utekal a už iba spoločná fotka a šup
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
aktivity kresťanskej mládeže
Zákamenčan č. 1 / 17
„Podobronovinovská akcia“
Pekne zasnežené
popoludnie 5. februára 2012
patrilo koledníkom
Dobrej noviny, ako
poďakovanie
za ich ochotu a trpezlivosť
pri koledovaní.
Našu akciu sme otvorili modlitbou a pokračovali sme krátkym
filmom z Afriky a kvízom, ktorý
nebol vôbec ľahký. Neskôr si koledníci zašantili pri hudbe a súťažiach, ktoré sme im pripravili.
Celé popoludnie bolo tvorené v duchu poďakovania. Samozrejme odmena za ich spoluprácu nechýbala. Štát poslal krásne
reflexné prívesky s logom Dob-
rej noviny a obec s farou financovali sladké odmeny. Dobrou novinou sme pomohli ľuďom v núdzi pri ich biede a samote. Takto
sme spoločne urobili veľkú a dobrú vec. Aj touto formou ďakujeme všetkým koledníkom a tešíme
sa zas o rok pri spoločnom pomáhaní.
(animátori eRka)
Zimná tvorivá dielňa
Prešlo len pár hodín
od výletu a bola tu ďalšia
akcia pre všetky deti a ich
rodičov v kultúrnom dome.
Dňa 11. 12. 2011 o 14: 00
sa začala naša zimná alebo
predvianočná tvorivá dielňa,
kde si deti skúšali svoju
trpezlivosť a šikovnosť.
Mohli si vyskúšať vytvoriť nádherných anjelikov z papiera, ozdobovanie medovníkov aj ich papanie. Čakalo ich maľovanie vianoč-
ných zvoncov, či vytvárania pohľadníc a hranie sa s papiermi.
Maminy doma sa určite potešili dolepeným rukám, dofarbeným
nohaviciam, ale zato vysmiatym
deťom.
Ďakujeme aj nášmu kaplánovi Milanovi, že sa prišiel pozrieť
na deti a tiež si niečo vytvoriť.
Sme radi, že vás prišlo vyše 60
Jarná tvorivá dielňa
Kde bolo, tam bolo ,bola raz krajina Rozprávkovo.
V nej každý rozprávky
rád mal a Sladkomil v nej
kraľoval…
... a do takejto rozprávkovej krajiny sme sa počas jarných
prázdnin dostali aj my. Facebook,
počítačové hry aj telku sme aspoň
na chvíľu vymenili za krásne spo-
ločné zážitky. Hneď v pondelok
sme sa vybrali na hľadanie sladkého pokladu kráľa Sladkomila,
ktorý bol ukrytý v neďalekom lese na Kalvárii. Spoločnými silami
sa nám podarilo nájsť ho v „batohu z praveku“ , no čoskoro z neho
nezostalo nič. Nečudo! Veď pátrači si predsa zaslúžia odmenu. A tá
nebola len jedna! Snehu bolo ešte
dosť, a tak nám nič nebránilo vyšantiť sa. Sánkovačka, bobovačka aj kĺzačka boli výbornou náhradou sedenia a leňošenia doma.
Keď nám už dochádzali sily, každý
sa ponáhľal domov k teplej polievočke, chutnému obedu a so zvedavosťou čakal, čo prinesie utorok. Ten nebol o nič horší! Spoločne sme sa stretli v telocvični a za-
detí a tým sme si vytvorili krásne
nedeľné popoludnie. Veľký obdiv u nás majú rodičia, ktorí sa
nehanbia prísť medzi nás a tiež
sa niečomu novému priučiť. Samozrejme ďakujem patrí aj duchovným otcom za ich modlitby
a podporu. Tešíme sa na ďalšiu
tvorivú dielňu…
(animátori eRka)
žili deň plný súťaží, hier a tiež zábavy. Zahrali sme sa na stonožky,
sloníkov, poskákali vo vreci a tiež
objavili staro-nové talenty vo vybíjanej. Spoznali sme super tímy,
kamarátov, zapózovali do objektívu a s menšou únavou odkráčali domov. Deň sme spolu ukončili detskou svätou omšou v novom kostole. Streda bola tým pravým pre našu fantáziu. Tej sa medze nekládli. Kultúrny dom sa zrazu zmenil nielen na Rozprávkovo,
Pokračovanie – s. 18
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
18 / Zákamenčan č. 1
aktivity kresťanskej mládeže
December 2011 – Apríl 2012
Jarná tvorivá dielňa
Dokončenie – s. 17
plné zázračných skladaných kvietkov a srdiečok, ale na hotovú zoologickú záhradu. Od dlhých červíkov či dážďoviek sa tam našli aj
ježkovia, kačičky a dokonca opičky, ktoré sme vyrábali.
Avšak, ani po skončení tvorivých dielní zábava neskončila.
Precvičili sme si pôstne pesničky
a pri teplom čajíku a keksíku nám
deň spríjemnila aj Locika z rozprávky Na vlásku.
Ani to však nebolo všetko!
Za pekný deň sme sa poďakovali
v ruženci a pri svätej omši.
A myslíte, že by sme mohli prežiť takéto rozprávkové prázdniny,
nebyť našich rodičov?
Určite nie! Preto sme sa aj
za nich v piatok pomodlili pri krížovej ceste a ruženci.
Netreba však zabúdať aj na ďalších skvelých ľudí, vďaka ktorým
to bolo rozprávkové.
Všetkým veľmi pekne ďakujeme za snahu, ochotu, trpezlivosť,… a tiež aj za sladký poklad.
Jarné prázdniny sa snažili ERKÁRI vyplniť deťom rôznym zaujímavým programom. Z Babinca sa ozýval veselý detský smiech malých sánkarov, deti si mohli
vyskúšať zručnosť pri výrobe rôznych drobností na jarnej tvorivej dielni. Animátorky Erka sa detvákom venovali s plným nasadením.
Tohtoročná zima prekvapila množstvom snehu a tuhými mrazmi
Týždeň voľna nám ubehol
ako voda. Ani sme sa nenazdali, zazvonil zvonec a Rozprávkova bol koniec. Pekne sme sa vrátili do školských lavíc a hor sa opäť
do učenia! :)
(eRkari)
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
aktivity kresťanskej mládeže
Snehové sochy
Január 2012 – žiaci 1. a 2. stupňa stavali „snehové sochy“ pod vedením
p. uč. Chmeľovej.
Zákamenčan č. 1 / 19
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
20 / Zákamenčan č. 1
kultúra /separáciou odpadu šetríme December 2011 – Apríl 2012
Kamenčan hral do tanca viac než 500 mladým
ľuďom z celého Slovenska
Ondrejovská zábava v UPC v Bratislave
Zákamenská ľudová
hudba Kamenčan, ktorá
má na svojom konte už tri
vlastné cédéčka, sa vôbec
nenudí a skoro každý víkend
obveseľuje svojou hudbou
rôznych svojich priaznivcov.
Dňa 25. 11. 2011 prijala pozvanie od zriaďovateľky z UPC Bratislava zahrať do tanca na Ondrejovskej veselici. Kamenčan hral do tanca vyše 500 mladým ľuďom z celého Slovenska. „Naša ľudová hudba
sa na tomto podujatí zúčastnila už
druhýkrát. Každý zúčastnený bol
oblečený v kroji charakteristickom
pre svoj región ale nebolo to podmienkou,“ hovorí huslista Ján Beňuš. O tom, že hudobníci z Kamenčana sú naozaj dobrí, svedčí aj fakt,
že z malého pódia ich po pár pies-
ňach presunuli na veľké, kde hrala aj ľudová hudba Trnavčan a hra-
li do tanca všetkým zúčastneným.
V hlavnom meste študuje aj mnoho Oravcov. „Je príjemné počuť a zatancovať si do rytmu svojich rodných
melódií a navyše v podaní našej oravskej ľudovej hudby. Aj keď sme nieke-
dy celé týždne ďaleko od domova, tak
kapela Kamenčan nám priniesla kus
domova, ktorý nám tu veľa ráz chýba, a preto ďakujeeeem!“ Hovorí študentka Mária z Hruštína.
Bc. Martina Beňušová
plastové fľase treba dávať
do zberu stlačené!
Ako triediť odpad?
Plasty: • patria tu: plastové fľaše od nápojov, rastlinných olejov, obaly od aviváží, šampónov,
čistiacich prostriedkov, tégliky od jogurtov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, + tetrapak, plechovky, konzervy;
• nepatria tu: znečistené plasty (farbami, potravinami …), obaly od sladkostí a slaností, guma,
molitan, plastové obaly z motorových olejov, kuchynský odpad !...
Papier: • patria tu: noviny, časopisy, knihy, zošity, papierové obaly, kartón, kancelársky papier;
• nepatrí tu: znečistený papier, hygienické potreby, obaly od sladkostí a slaností...
Sklo: • patria tu: fľaše od nápojov, sklenené nádoby, poháre;
• nepatrí sem: znečistené sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, žiarovky,
sklobetóny, uzávery z fliaš...
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
informácie / nezištná pomoc
Štatistika
obyvateľstva
za rok 2011
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2011............... 5215
• z toho mužov.............. 2613
• žien ........................... 2602
Za rok 2011
Narodení............................ 83
• z toho dievčat.................. 40
• chlapcov.......................... 43
Najčastejšie mená: Nela – 6x,
Alex – 3x, Matej – 3x, Matúš – 3x
Zosnulí: 25
• z toho žien....................... 11
• mužov............................. 14
Priemerný vek úmrtia: 74,20
Odsťahovaní:..................... 41
• z toho žien....................... 26
• mužov............................. 15
Prisťahovaní:..................... 36
• z toho žien....................... 16
• mužov............................. 20
Sobášov:............................. 25
Prírastok obyvateľov v obci 53
Priemerný vek občanov obce je
31 rokov.
Na prechodný pobyt je prihlásených 86 občanov.
V obci je pridelených 1450 súpisných čísiel.
Najstarší občania v obci sú:
Anton Laššák, Pavlína Klimčíková, Mária Florková, Mária
Majcherová.
V roku 2012 oslavujú výročia občania narodení v roku
1962 – 50. výročie.............. 77
1952 – 60 výročie............... 35
1942 – 70 výročie............... 19
1932 – 80 výročie............... 11
1931 – 81 výroč.................. 14
1930 – 82 výročie............... 15
1929 – 83 výročie................. 7
1928 – 84 výročie................. 5
1927 – 85 výročie................. 7
1926 – 86 výročie................. 9
1925 – 87 výročie................. 4
1924 – 88 výročie................. 1
1923 – 89 výročie................. 5
1922 – 90 výročie................. 2
1921 – 91 výročie................. 3
1919 – 93 výročie................. 1
Rozvody
Pre vyvedenie obyvateľov
z omylu štatistický prehľad
rozvodov v obci Zákamenné
za posledných 10 rokov
Rok... .......... Počet rozvodov
2002. ................................. 1
2003. ................................. 1
2004. ................................. 2
2005. ................................ 2
2006. ................................. 5
2007. ................................. 4
2008. ................................. 2
2009. ................................. 4
2010.. ................................. 3
2011.. ................................. 5
Deti darovali úsmev
Magdalénke, Tomáškovi,
Miriamke a ďalším
Úžasnú ľudskosť prejavili deti
a mládež so skupiny FREED
zo Zákamenného, ktorým sa
podarilo zorganizovať
II. ročník benefičného
koncertu DETI DEŤOM.
Ten sa niesol v znamení motta: „Zachrániť nemôžeme, ale pomôcť môžeme.“ Dlhé hodiny driny a potu priniesli naozaj skvelý zážitok pre všetkých, ktorí neváhali a našli si čas, aby podporili dobrú vec.
Mladí tanečníci pod vedením
Vladimíra Šimjaka študenta Žilinskej univerzity oslovili tri rodiny zo Zákamenného, kde majú
deti s rôznymi vážnymi zdravotnými problémami. Celý program
na profesionálnej úrovni moderátorsky zastrešili Alžbeta Šimjaková a Simona Smolárová – štvrtáčky na gymnáziu. Nezabudnuteľný program popretkávaný skvelými tanečnými kúskami
skupiny FREED, klavírnymi sonátami od Tomáša Vojtasa a tiež
rezkými tónmi ľudovej hudby Kamenčan dotvárali výbornú atmosféru. Dojímavé balady v podaní
Simony Smolárovej Michala Murína, Milana Motýľa a Ivana Slepčana rozochveli srdce nejedného
Zákamenčana. Pripravené bolo aj
krátke video, kde rodičia Magdalénky, Tomáška a Miriamky priblížili zdravotné problémy a po-
Poďakovanie
Rodina Emila Kresťana
týmto ďakuje susedom Kovaľovým a Bachňákovým za pomoc pri záchrane ich dcéry Andrey, zasypanej veľkým množ-
hnutý osud svojich ratolestí. Celý koncert ozvučil a osvetlil Dávid Pikla.
My dospelí často odsudzujeme mládež, aká je necitlivá a sebecká, ale nie je to pravda. Majú nás ešte stále čo učiť. Aj týmto
benefičným koncertom nám dali úžasný príklad, ako sa darovať
pre iných a pomáhať aj malými
skutkami lásky. Tak, ako na konci
koncertu citoval Vladimír Šimjak
z Matúšovho evanjelia: „Zadarmo sme dostali, zadarmo dávame.“, aj oni dávali do celého koncertu všetky talenty a dary, ktoré
im boli nadelené.
Výťažok z koncertu bol naozaj prekvapením asi pre všetkých. Vyzbieralo sa neuveriteľných
1 091,97 € ktoré talentovaní tanečníci hneď po skončení venovali rodinám Magdalénky, Tomáška a Miriamky, aby boli aspoň čiastočne
pokryté náklady na liečbu detí.
Na konci benefičného koncertu hlavný organizátor Vladimír Šimjak podotkol jednu veľmi
peknú myšlienku, nad ktorou sa
musel zamyslieť každý účastník.
„Nezáviďme týmto rodinám, lebo
im naozaj nie je čo závidieť…“
Skupina FREED sa postarala
o dobrý pocit v srdciach nás „dospelákov“ a tiež o úsmev na tvári detí.
VP
stvom snehu zo strechy. Bez
ich okamžitej pomoci by ju nedokázali včas zachrániť.
S ich pomocou bola nájdená v poslednej chvíli, keď jej
stav už bol pre nedostatok kyslíka po siedmich minútach kri-
Zákamenčan č. 1 / 21
Polyfunkčný
nový dom Kultúry
21.4.. Svadba.......................
28.4.. Svadba ..................... .
5.5.... Svadba ......................
12.5.. Svadba ......................
19.5.. Svadba ......................
26.5.. Svadba ......................
2.6.... Svadba ......................
9.6.... Svadba ......................
16.6.. Svadba ......................
23.6.. Svadba ......................
30.6.. Svadba ......................
7.7..... Svadba ......................
14.7... Dni obce.....................
18.7... Schôdza ZMOBO .....
21.7... Svadba ......................
28.7... Svadba ......................
4.8.... Svadba ......................
18.8.. Svadba.......................
25.8.. Svadba.......................
1.9.... Svadba.......................
8.9.... Svadba.......................
15.9... Svadba.......................
22.9.. Svadba.......................
29.9... Svadba.......................
6.10... Svadba.......................
14.10. Posedenie dôchodcov nad 70 rokov...........................
19.10. Stužková....................
27.10. Svadba.......................
3.11... Rodinné stretnutie....
9.11... Stužková....................
16.11. Stužková....................
starý KD
21.4.. Rodinná oslava..........
28.4.. Rodinná oslava..........
7.5..... Oslava........................
13.5.. Deň matiek................
2.6.... Rodinná oslava..........
8.6.... Festival folklórnych
súborov..................................
16.6.. Koncert skupiny
ZOČI VOČI + after party.......
30.6.. Rodinná oslava
27.6... TJ TATRAN ukončenie sezóny...............................
30.6.. Rodinná oslava..........
7.7..... Rodinná oslava..........
14.7... Dni obce.....................
21.7... Svadba.......................
28.7... Rodinná oslava..........
4.8.... Rodinná oslava..........
Kamenčan Odpustová zábava..... ...................................
25.8.. Svadba.......................
1.9..... Poľovníci tanečná
zábava...................................
29.9... Svadba.......................
6.10... Svadba.......................
20.10. Rodinná oslava..........
tický, ale k poškodeniu zdravia
našťa­
stie nedošlo.
Úprimne ďakujeme...
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
22 / Zákamenčan č. 1
December 2011 – Apríl 2012
informácie / kultúra
Štatistický prehľad prírastkov a úbytkov v obci
Zákamenné za posledných 10 rokov
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Narodení
81
96
69
84
82
78
79
79
78
96
83
Chlapci
38
51
34
45
35
31
42
38
40
49
43
Dievčatá
43
45
35
39
47
47
37
41
38
47
40
Zomrelí
32
32
33
38
27
33
39
26
29
45
25
Prihlásení
51
38
26
44
48
31
48
37
59
37
36
Odsťahovaní
61
51
58
39
66
46
60
78
44
54
41
Sobáše
34
17
27
32
30
33
34
42
33
35
25
4864
4902
4906
4957
4994
5024
5052
5064
5128
5162
5215
Stavebné povolenia na RD
13
22
20
15
16
13
Kolaudačné rozhod. na RD
14
12
18
14
16
15
Počet obyv. k 31. 12.
Skupina FRAGILE uspokojila náš hlad
po kultúre
26. november, studené sobotné popoludnie a nové parkovisko pri polyfunkčnom dome je
obsadené do posledného miesta. Nanajvýš podozrivá situácia, keď si uvedomíme, že o takomto čase sa väčšina našich
obyvateľov venuje sobotnému
upratovaniu a iným pracovným
činnostiam okolo svojich domovov. Na prvý pohľad je jasné, že
sa uskutočnilo výnimočné podujatie, keď dokázalo prilákať
toľko ľudí.
Informácia o koncerte skupiny
Fragile v Zákamennom priniesla
dva zaujímavé momenty. Prvým
bola reakcia tých ľudí, ktorí už
o nej počuli a bolo pre nich nepredstaviteľné nechať si ujsť ich
vystúpenie u nás. Druhým bola
reakcia tých, pre ktorých bola táto formácia veľkou neznámou, ale
nadšenie a radosť tých ostatných
strhla aj ich. V krátkom čase sa
tak predalo viac ako 400 vstupeniek. A že to stálo za to, dosvedčujú aj mnohé pozitívne reakcie na známej sociálnej sieti, ktoré tam zanechali zúčastnení všetkých vekových kategórií.
To, že možnosti kultúrneho vyžitia v obci sú oveľa chudobnejšie,
ako v mestách, ešte neznamená,
že to nám, ľuďom žijúcim na de-
dine, vyhovuje. Práve naopak, čoraz častejšie sme svedkami rastúceho „hladu“ našich obyvateľov
po jeho uspokojení. A že kvalitný
kultúrny program neignorujeme,
dokazuje aj úspech tohto podujatia. Niet sa čomu čudovať, vystúpenie skupiny Fragile je skutočným zážitkom. Energia, ktorú
vám odovzdá z pódia, sa dá ťažko
opísať. Treba ju jednoducho zažiť
na vlastnej koži.
Pre tých, ktorí sa tohto podujatia nezúčastnili, Fragile aspoň
v krátkosti predstavíme. Ide o slovenskú hudobnú skupinu zloženú
z populárnych osobností. Tvoria
ju: Braňo Kostka, Soňa Norisová,
Jana Golisová, Helena Krajčiová,
Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. Bez použitia akýchkoľvek
hudobných nástrojov interpretujú známe rock – pop – jazzové
hity svetových umelcov. Všetky
hudobné nástroje musia speváci nahrádzať len jediným nástrojom – vlastným hlasom. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej
hudby, ale predovšetkým skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľné okamihy plné jedinečnej zábavy. A presne také bolo aj toto popoludnie v Zákamennom.
Mgr. Zuzana Florková
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
NAŠIM JUBILANTOM
BLAHOŽELÁME
11/ 2011 –4 / 2012
90 rokov života
 Mária Majcherová
85 rokov
 Ľudovít Brňák
80 rokov
 Martin Iglár
 Margita Vrábľová
 František Garaj
 Terezia Balková
 Viktória Kovaľová
 Helena Kurňavková
75 rokov
 Anna Polťáková
 Štefánia Balúnová
 Melánia Matejčíková
 Mária Čičová
 Jozef Rončák
 Daniel Boškaj
 Jozefína Buckulčíková
70 rokov
 Martin Sivčák
 Helena Mravčáková
 František Sivčák
 Karol Sivčák
 Božena Sivčáková
 Justína Magdiaková
 Florián Sivčák
 Pavlína Urbanová
 Helena Bobáková
 Margita Sekerášová
65 rokov
 Ján Michalica
 Emília Gruchalová
 Tomáš Sivčák
 Justína Lučivňáková
 Jozefína Sekerášová
 Emília Večerková
 Jozef Vrábeľ
 MVDr. Marta Adamiková
 Ján Gergeľ
 Kamil Grofčík
 Viktória Koleňová
 Kamil Lučivňák
60 rokov
 Jozef Šustek
 Štefan Boškaj
 Marta Smoková
 Viktor Koyák
 Anna Kuchťáková
 Marta Godišová
 Emil Večerek
 Pavlína Florková
 Štefan Gonšor
 Kristína Polťáková
 Helena Bartošová
 Albín Beňuš
spoločenská rubrika / zaujímavosti / na zamyslenie
Kurz manželské večery
Už niekoľko týždňov, od 19. 2. 2012, prebieha v našej
obci kurz Manželské večery.
Zúčastňuje sa ho 13 manželských párov. Deväť párov je zo Zákamenného a po jednej manželskej
dvojici k nám prichádzajú z Novoti, Mútneho, Krušetnice a Lomnej. Manželské večery tvorí osem
stretnutí. U nás ich organizujeme
v nedeľu podvečer v dvojtýždňovej
perióde.
Zámerom stretnutí je pomôcť
manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom príležitosť stráviť čas
spolu ako pár a pritom sa zaoberať
dôležitými otázkami svojho manželstva.
Každý večer začíname večerou
pri sviečkach. Po jedle nasleduje
príhovor na danú tému večera, napr.
Komunikácia, Riešenie konfliktov,
Sila odpustenia, Rodičia a svokrovci … Súčasťou príhovoru sú cvičenia, ktoré robia manželia spolu ako
pár. Manželia sa rozprávajú len medzi sebou navzájom. Snažíme se vytvoriť také prostredie, aby páry mali istotu, že ich rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hrá hudba.
Počas najdlhšieho cvičenia sa podáva káva alebo čaj a zákusok.
Manželské večery sú určené
všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoloč-
ne investovať do svojho vzťahu. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve
žijete menej ako dva roky alebo viac
ako tridsať rokov. Ak prežívate pekné manželstvo, kurz vám pomôže
ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, tak tu môžete získať praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať.
Kurz vytvorili Nicky a Sila Leeovci v roku 1996. Leeovci žijú v manželstve viac ako 30 rokov a majú
štyri deti. Manželské večery usporadúvajú v Londýne, Holy Trinity
Brompton trikrát ročne s priemernou účasťou okolo sto párov v každom cykle. Manželské večery se
dnes konajú vo viac ako 28 štátoch
sveta. Najnovšie sa začali robiť aj
v Číne, kde tamojšia vláda dala súhlas na organizovanie kurzu.
Ďalšie informácie môžete získať na www.manzelskevecery.sk
Milan a Edita Hurákovci
Voľný čas mládeže
Takýto pohľad sa nám v dnešnej dobe nenaskytne veľmi často.
Zákamenčan č. 1 / 23
Vítame medzi nami
§
•
Gregor Bystričan, Sabína Brišová,
Ivana Makúchová, Nela Rabčanová,
Nela Večerková, Adela Kurňavková,
Aurel Ovšák, Damián Ovšák, Andrej Mravčák, Monika Janoťáková,
Ivan Bernaťák, Erika Jamuľáková,
Tobias Florek, Matúš Brišák, Diana
Durčáková, Karel Mazanec, Sabina Konkoľová, Filip Vrábeľ, Tobias
Škrablin, Tereza Kakusová, Damián
Brandys, Henrieta Floreková, Miriam Michalicová, Lucia Jurigová,
Anton Sameliak, Pavol Srogoň, Alex
Tököly, Vladimír Revaj, Sabína Chudiaková, Silvia Polťáková, Ján Beňuš,
Veronika Beňušová, Katarína Čičová, Jakub Ďurčák, Nikola Subiaková,
Zuzana Kurňavková, Matúš Kaukič,
Martin Janeta, Jakub Večerek.
ODPOČINUTIE VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Štefan Belicaj, nar. 12. 12.
1943 † 2. 12. 2011
Martin Kurňavka, nar. 4. 10.
1925 † 20. 12. 2011
Karol Vojtaššák, nar. 28. 10.
1926 † 21. 12. 2011
Helena Laššáková, nar. 7. 4.
1949 † 22. 12. 2011
Marta Laššáková, nar. 20. 9.
1926 † 20. 5. 2011
Anton Sumihora, nar. 27. 3.
1958 † 1. 1. 2012
Viera Trnková, nar. 4. 2. 1962
† 21. 1. 2012
Štefan Kurňavka, nar. 27. 12.
1952 † 23. 1. 2012
Dominik Tisoň, nar. 16. 5.
1953 † 21. 2. 2012
Kristína Kovaľová, nar. 7. 6.
1957 † 24. 2. 2012
Jozef Mrekaj, nar. 18. 3. 1941
† 22. 2. 2012
Mgr. Marta Janoťáková nar.
2. 12. 1961 † 9. 3. 2012
Angela Mrekajová, nar. 18. 1.
1923 † 10. 3. 2012
Helena Kozáková, nar. 14. 1.
1946 † 27. 3. 2012
Marta Koleňová, nar. 5. 6.
1936 † 8. 4. 2012
Ján Bugaň, nar. 27. 1. 1959 †
6. 4. 2012
Tisícky eur vyleteli do vzduchu
…je kríza, …nemôžem nič
ušetriť, … žijem od výplaty
do výplaty. Povieme si zlé časy nastali.
Ale pre koho? Áno súhlasím s tvrdením, že mnohí sa
majú lepšie od nás, ale koľko
je takých, ktorí sa majú oveľa
horšie, ako my?
Koniec roka si viacerí nevedia
prestaviť bez dobrej večere, bez
alkoholu, bez zábavy. Odbije dvanásta, starý rok ponechá vládu tomu novému a z každého kúta zeme sa ozývajú ostré zvuky, tresky
a iné tóny podobného druhu. Zrazu krízy niet a tisícky eur letia
do vzduchu. Zoberte si 100 eur
a podpáľte ich. Zdá sa vám to „pritiahnuté za vlasy?“ skúste a uvidíte, či je lepšie ušetrené peniaze
dať na niečo užitočnejšie alebo len
tak vyhodiť do vzduchu. Nie všetko, čo nám prináša dnešná doba
a dnešný svet, nám osoží a prinesie šťastie.
Bc. Martina Beňušová
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
24 / Zákamenčan č. 1
šport
December 2011 – Apríl 2012
Zimný lyžiarsky prechod
zákamenským grúňom
Kto sleduje turistický kalendár zimných podujatí na Orave, už dobre vie , že
tretia februárová sobota je už
natrvalo vyhradená pre obec
Zákamenné.
Je ťažké uveriť, že už prešlo
šesť rokov odvtedy, ako sa partia nadšencov bežeckého lyžovania v obci rozhodla usporiadať
prvý ročník zimného lyžiarskeho prechodu Zákamenským grúňom. Za toto obdobie sa podarilo túto akciu zahrnúť do programu turistických podujatí, ale najmä, spropagovať ju medzi našimi občanmi, pretože našim prvoradým cieľom je vytrhnúť najmä mladú generáciu zo zimného
ničnerobenia a odskúšať si svoje
fyzické možnosti na lyžiarskom
prechode krásnou prírodou hornej Oravy. V nasledujúcich riadkoch máte možnosť nahliadnuť
až do „kuchyne“, v ktorej sa pripravoval uplynulý šiesty ročník.
Prvé zasadnutie prípravného
výboru prechodu sa uskutočnilo
hneď na začiatku roku, kde sme
si v pravidelných dvojtýždňových
intervaloch rozdeľovali jednotlivé úlohy: príprava propagačných
materiálov, oslovenie sponzorov,
materiálne zabezpečenie prechodu, obhliadka trate a rozsah
jej potrebnej prípravy, zabezpečenie záchranného systému. Niekde v pozadí všetkých týchto pracovných stretnutí sa však vždy
vynárala jediná otázka a to, bude
sneh, bude ho veľa, málo, pretože
všetko vieme zabezpečiť, ale objednať dobré snehové podmienky u matky prírody zatiaľ nevieme a to je dobré, lebo to dáva tejto príprave ten správny adrenalín. Keď po silných mrazoch koncom januára a začiatkom februá-
ra prišla bohatá snehová nádielka, bolo nám jasné, že naša snaha nebude márna, aj keď sme ani
z ďaleka netušili, ako sa s nami
počasie zahrá a to sme už zažili
aj prechod, ktorý bol takmer bez
snehu. Hlavné rozhodnutia sa
však vždy robia posledný týždeň
pred prechodom, kedy sa na základe predpovede počasia doťahuje materiálna príprava občerstvenia pre predpokladaný počet účastníkov s určitou rezerviatej večer od parkovali ratrak
pred obecným úradom a videli sme , že to čo sme urobili ráno bolo už zafúkané a stále snežilo, bolo nám takmer do plaču. Dohodli sme , že v sobotu ráno o piatej sa pokúsime opäť ešte raz utlačiť aspoň trať po ktorej
pôjdu aj peší účastníci prechodu.
Deň „ D“ nastal v sobotu 18. februára 2012, kedy sa registráciou
od ôsmej hodiny oficiálne začal
6. ročník zimného prechodu Zákamenským grúňom. Počasie
sa našťastie umúdrilo a tak sme
s napätím očakávali na akom čísle sa zastaví počet účastníkov
tohto ročníka. 347 znela odpoveď
od registračných stolíkov, z toho
vou, ale najmä pripravuje sa trať
prechodu. Tento rok bolo potrebné pre rozsiahlu snehovú kalamitu uvoľniť čas trate od polámaných stromov a pre veľké množstvo snehu začať s prípravou trate skôr, ako inokedy. Vďaka prezieravosti vedenia obce sa podarilo uchrániť pred odpredajom
a úplne opraviť malý lyžiarsky
ratrak a tak sme jediným lyžiarskym prechodom, na ktorom je
viac ako polovica trate pripravená týmto ratrakom, čo umožňuje naplno využiť rôzne bežecké
techniky počas prechodu. V uto-
rok pred prechodom bola väčšina trate označená farebnými drevenými tyčkami a takmer polovica aj utlačená ratrakom, s tým, že
v piatok dokončíme druhú časť.
Do piatku rána napadlo takmer
pol metra čerstvého snehu a tak
sme začínali odznova. O tom, že
sme niečo predtým už urobili,
svedčili len vytŕčajúce konce farebných tyčiek spod nového snehu, vďaka ktorým sme mohli aspoň dodržať pôvodne upravenú
lyžiarsku stopu. Keď sme o de-
147 priamo zo Zákamenného,
ale na prezenčnej listine vidieť
aj účastníkov z Rožňavy, Košíc,
Žiliny, dokonca z južnej Moravy. Rekordná účasť v krátkej histórií nášho prechodu v porovnaní s okolitými obcami, niet času
si to vychutnať, na rýchlo sa vydávajú posledné pokyny, vytiahnuť rezervy, k plánovaným dvom
kotlom guľášu a kapustnice, pripraviť tretí kotol guľášu, doplniť
zásoby chlapcom na občerstvovačke, pre veľké množstvo snehu
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
sa ruší variant trate s výstupom
na vrch Úšust, lebo pre extrémne snehové podmienky nevieme
zabezpečiť dostupnosť záchranného systému v tejto lokalite pri
nejakej nepredvídanej udalosti a vydávame sa na trať. Keď zapíname bežky, padá z nás únava
a stres z predchádzajúceho týždňa a naplno si vychutnávame nasledujúcich 24 km bežeckej rozprávky snehovou krajinou v spoločnosti dobrých priateľov a známych, spoločné fotografovanie,
spoločné zastavenia, prehodenie
pár slov, výmena zážitkov od posledného prechodu, spoznávanie
nových priateľov, ani nevieme,
ako a sme v cieli, kde na nás po-
Zákamenčan č. 1 / 25
šport
pri dobrom jedle čaká bonus tohto ročníka v podobe ľudovej hudby bratov Murinovcov z Podbieľa
pretože končí fašiang, no skrátka relax a pocit dobre prežitého
dňa. Kto aspoň raz zažil túto atmosféru bežeckého prechodu, už
bude mať navždy v sebe túžbu aspoň raz v roku stretnúť dobrých
priateľov a urobiť niečo pre svoje
zdravie. Že je tomu tak, svedčí aj
z roka na rok rastúci počet účastníkov z našej obce. Šiesty ročník je minulosťou, o jeho existencií svedčí len bohatá fotogaléria
na webovej stránke našej obce.
Nie je možné na tomto mieste
poďakovať menovite všetkým, ktorí sa pričinili o skutočne vydarený ročník, popri osobitne vyzdvihnutým sponzorom podujatia, bez
ktorých by nebolo možné uskutočniť podujatie na požadovanej úrovni, existuje však množstvo práce
ľudí, ktorých moc nie je vidieť, ale
bez ktorých by to nešlo, preto aspoň takto patrí naše veľké poďakovanie chlapcom na občerstvovacej
stanici, pracovníčkam obecného
úradu pri registrácií a zabezpečení bezproblémovej obsluhy každého účastníka prechodu a osobitne
za tento ročník chcem v mene prípravného výboru a všetkých účastníkov prechodu poďakovať prednostovi obecného úradu Jozefovi
Peňákovi za veľa strávených hodín
za obsluhou ratraku, niekedy až
na hranici možného a nemožného.
Na záver len konštatovanie,
nevieme či bude sneh, nevieme
či budeme my, ale jedno viem iste, nasledujúci siedmy ročník bude tretiu februárovú sobotu budúceho roku a už teraz ste všetci
pozvaní, vy čo to už poznáte, ale
najmä vy váhaví, ktorí si neveríte, skúste prekonať strach a možno vlastnú pohodlnosť teplého
domova, príďte, na úvod Vám
bude stačiť možno len pár kilometrov, ale pri troške snahy aj
vy časom zažijete ten pocit, keď
sa po takmer celom dni vraciate
unavení do cieľa, ale neskutočne
šťastní, že ste to opäť zvládli.
Za prípravný výbor P. Dendys
VIII. ročník v obrovskom slalome o putovný
pohár starostu obce Zákamenné
Husté sneženie neodradilo priaznivcov zjazdového lyžovania, ktorí sa v hojnom
počte zúčastnili už 8. ročníka o pohár starostu obce
Zákamenné.
Celé preteky sa okrem priateľ-
ského zápolenia niesli aj v medzinárodnom duchu. Na kopec
Kýčera sa zišli priaznivci rýchlych lyží z celého Slovenska ale aj
z poza hraníc. Svoje lyže a snowbordy si prevetralo viac ako 70
pretekárov.
Atmosféra voňala nielen po-
letujúcim snehom ale aj dobrou
náladou a výborným gulášom.
Najmladšími účastníkmi obrovského slalomu boli päťročný Jakubko Bartoš, sedemročný
Benjamín Bartoš, Marko Srogoň
a Andrejka Hilbrychtová. Aj takýto drobci dokázali pokoriť ob-
rovský slalom a ani pri ostrieľaných borcoch sa nestratili.
Neprekonateľnou hviezdou
s časom 0,57,01 bol Zákamenský rodák Jozef Dibdiak.
Okrem rýchlych lyžiarov sa
na zasneženom svahu predviedli aj snowboardisti.
PV
Výsledné časy najlepších Zákamenských pretekárov
Zakamenčania lyže
Muži
Čas
Ženy
Čas
Tibor Murín
1:03,40
Barbora Lučivňáková
1:11,22
Miroslav Večerek
1:03,65
Natália Lučivňáková
1:22,62
Tomáš Sochuliak
1:06,40
Kristína Teľúchová
1:32,16
Zakamenčania snowboard
Muži
Čas
Ženy
Čas
Martin Murín
1:17,55
Mária Káčeríková
1:30,98
Tomáš Kačerík
1:18,95
Kristína Káčeríková
1:31,26
Pavol Michalica
1:21,04
Adriana Paláriková
1:33,81
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
26 / Zákamenčan č. 1
športové úspechy
malý slalom
December 2011 – Apríl 2012
Futbalový
turnaj
Dňa 5. 1. 2012 sa konal
v areáli ZŠ Zákamenné dedinský futbalovo-halový
turnaj.
Turnaja sa zúčastnilo 8 celkov. Zápasy prebiehali v dvoch
skupinách. Hralo sa 2 x 7 min.
so štyrmi hráčmi na ihrisku (3
+ 1), systémom každý s každým
v skupine a potom podľa poradia v skupine o konečné umiestnenie. Poradie: 1. Old School, 2.
Oravice, 3. Dorast, 4. FC Kveťák.
Old School
Horný rad: Vladimír Vojtaššák,
Peter Večerek, Jozef Večerek
Dolný rad: Tomáš Rončák, Ján
Godiš, Ľuboš Večerek
Strieborné odlesky
Vynikajúce ťaženie gymnastiek zo Zákamenného stále pokračuje. Ďalší medailový
úspech dosiahli na krajskom
kole gymnastického štvorboja
v Ružomberku.
V tvrdej konkurencii družstiev
zo Žiliny, Liptovského Mikuláša
a Ružomberka sa nestratili. V ka-
tegórii „A“ si žiačky 1 – 3 ročníka ZŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné: Valéria Kľusková, Karolína
Plaskúrová, Klaudia Polťáková,
Anna Durčáková a Nataša Florková vybojovali krásne 2. miesto.
Silná konkurencia družstiev
potrápila dievčatá v „B“ kategórii ale v konečnom bodovaní obhájili Zakamenčanky druhé miesto. Leskom strieborných medailí sa
mohli pokochať Kamila Rypáková, Natália Polťáková, Lucia Serdeľová, Klaudia Belicajová a Frederika Kuchťáková. Obidve družstvá zvládli náročné gymnastické
náradie a nesklamali.
Práca trénerky Moniky Belicajovej postupne prináša kvalitné výsledky, Zakamenčanky sa
dostávajú do povedomia gymnastickej verejnosti. Najbližšie
sa budú snažiť obhájiť striebor-
né umiestnenia v Spišskej Novej
Vsi a na Slovenskom pohári „C“
v Bratislave.
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
December 2011 – Apríl 2012
športové úspechy
Zákamenčan č. 1 / 27
Veľkonočný turnaj
Tradične, aj tento rok sa
konal 8. 4. 2012 už 5. ročník
Veľkonočného turnaja.
Môžeme povedať, že bol
z hľadiska účasti hráčov
rekordný.
Dopomohol tomu aj fakt, že začiatok turnaja sa posunul na 13.
hod., čo viac vyhovovalo samotným hráčom. Nahlásených bolo
celkovo 36 hráčov (mužov, žien,
žiakov ZŠ, žiakov SŠ a VŠ) nielen
zo Zákamenného, ale aj z Nižnej,
Krušetnice, Lomnej, dokonca aj
Bratislavy. O otvorenie turnaja sa
postaral starosta obce Zákamenné Ing. Milan Vrábeľ a Pavol Hrčkuľák ako predseda klubu BK Zákamenské levy. Nedočkaví hráči tak začali bojovať v skupinách
a neskôr postupovali do pavúka, nazývaného aj „rýchla smrť“
(kto prehral – vypadol). Hráči boli rozdelení do 7 kategórií a to: žiaci ZŠ, študenti SŠ+VŠ, začiatočníci a verejnosť, ženy, muži silní,
muži štvorhra, ženy a muži (mix).
Atmosféru spríjemňovala hudba,
skvelé publikum, ktoré pozbudzovalo hráčov a samozrejme aj
občerstvenie a krásne ceny, ktoré
Súčasnosť TJ Tatran
Zákamenné
V súčasnosti Telovýchovná Jednota Tatran Zákamenné
združuje 5 športových oddielov (futbalový, bedmintonový,
gymnastický, stolnotenisový a Levklin bežecký klub).
ORGANIZAČNÁ Štruktúra TELOVÝCHOVNEJ JEDNOTY
predseda: Ing. Peter Klimčík;
popredseda: Mgr. Dušan Polťák (vymenovaný na zastupovanie
predsedu stolnotenisového klubu);
člen výboru: Jozef Florek ml. (predseda futbalového klubu), Pavol
Hrčkuľák (predseda BK Levy Zákamenné – bedminton), Monika
Belicajová (predseda GK Zákamenné – gymnastika), Juraj Večerek
(predseda Levklin bežecký klub);
revízna komisia: Ján Godiš ml., Magda Hrčkuľáková, Michal Fafejta.
Stolnotenisová súťaž
Dňa 26. 12. 2011 zorganizovala TJ Tatran v spolupráci
s Obecným úradom stolnotenisovú súťaž v starom kultúrnom dome v Zákamennom.
Súťaže sa zúčastnilo 24 mužov
a 3 ženy. Hralo sa systémom v štyroch skupinách každý s každým
na dva víťazné sety. Prvý štyria zo
skupiny postúpili do vyraďovacích zápasov.
Výsledky muži
1. Ľubomír Šimjak, 2. Vladimír
Dibdiak, 3. Martin Žatkuliak
Výsledky ženy
1. Mária Kačeríková, 2. Kristína
Kačeríková, 3. Janka Hvoľková
sme mohli zaobstarať vďaka sponzorom, ktorých bolo spolu sedemnásť. Turnaj pokračoval do neskorých nočných hodín, posledná dojhra o tretie miesto muži sa hrala o 23.30 hod, čo už bola poriadne
pokročilá hodina.
Nižšie ponúkame aj umiestnenie hráčov Veľkonočného turnaja v Zákamennom:
Žiaci ZŠ
1. miesto Peter Janckulík ml.
(Krušetnica)
2. miesto Júlia Peňáková
(Zákamenné)
3. miesto. Kristína Vodičková
(Nižná)
4. miesto Martin Boškaj
Dvojhra študenti stredných škôl
1. miesto Tomáš Kvak (Zákamenné)
2. miesto Dušan Tadeáš Plaskúr
(Zákamenné)
3. miesto Tomáš Glejtek (Zákamenné)
Dvojhra ženy
1 miesto Magda Hrčkuľáková (Zákamenné)
2. miesto Barbora Kuhejdová
(Zákamenné)
3. miesto Zuzana Oriešková (Nižná)Dvojhra začiatočníci
1. miesto Marek Madleňák (Zákamenné)
2. miesto Peter Janckulík ml.
(Krušetnica)
3. miesto Dorotka Uhliariková
(Lomná)
Dvojhra muži silná
1. Miloš Vonšák (Zákamenné)
2. Tomáš Vonšák (Zákamenné)
3. Pavol Hrčkuľák (Zákamenné)
Štvorhra muži
1. miesto Dušan Kurňavka + Peter Klimčík (Zákamenné)
2. miesto Martin Vonšák + Tomáš
Vonšák (Zákamenné)
3. miesto Matej Mošovská + Juraj
Rončák (Bratislava, Zákamenné)
Mix (zmiešana štvorhra)
1. miesto Magda Hrčkuľáková + Pavol Hrčkuľák 2. miesto Júlia Floreková + Miloš Vonšák 3.
miesto Barbora Kuhejdová + Juraj
Rončák (všetci Zákamenné)
Ešte raz ďakujeme všetkým
sponzorom, bez ktorých by sa tento Veľkonočný turnaj nemohol
konať, starostovi obce, riaditeľovi školy, hráčom a všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu a akýmkoľvek spôsobom pomohli.
Ďakujeme…
Sponzori Veľkonočného turnaja
1. Adibo – hlavný sponzor bedmintonového klubu BK Zákamenské levy
2. K.V.N. – Novoť, spol. s. r. o.,
Ing. Peter Súkeník
3. ELEKTRO Sahuľ, Ing. Peter
Sahuľ
4. COLOR SPOL. spol. s. r. o,
Novoť – Ing. Michal Florek
5. ElSPOL s. r. o. – Zákamenné,
Šimurda starší
6. Lekáreň pod Kalváriu, Zákamenné, Mgr. Novocká
7. STAVOR – Stavebniny – Vladimír Konkoľ 8. Reštaurácia Bora
9. Flores s. r. o. – Florián Subjak
10. K.L.I.B.O.S – Anton Klimčík
11. Skway – Alojz Somsedík
12.
Záhradkárske
potreby
a elektroinš. materiál – Jana Lučivňáková
13. Vinoteka – Zuzana Boškajová
14. Obec Zákamenné
15. Ján Vonšák, Zákamenné
16. Juraj Rončák, Zákamenné
17. Juraj Staňo, prech. Zákamenné
a ostatní, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom a chceli ostať
v anonymite. Ďakujeme.
Hrčkuľáková Magda – BK
Zákamenské levy
www.zakamenne.sk | e- mail [email protected]
28 / Zákamenčan č. 1
športové úspechy
December 2011 – Apríl 2012
Gymnastické hviezdy
Dňa 21. 4. 2012 sa naše gymnastky z GK Zákamenné zúčastnili XV. ročníka GYMNOSÚŤAŽE v Spišskej Novej Vsi.
Obavy boli veľké nakoľko v kategórii 9 – 11 si choroba nechala jednu našu úspešnú gymnastku doma
v posteli. Účasť bola vysoká v každej kategórii bolo viac ako 40 gymnastiek a súťažilo 8 družstiev. Spolu
asi 170 gymnastiek z Košíc, Spišskej
Novej Vsi, Závažnej Poruby, Popradu, Rožňavy a Zákamenného. Ako
prvé nastúpili dievčatá v kategórii
9 – 11 v zložení: Patrícia Brisudová,
Lucia Serdeľová, Natália Polťáková, Kamila Rypáková a Klaudia Belicajová a naša Frederika Kuchťáková. Dievčatá súťažili len v dvoch
disciplínach a mali čo robiť. (prostné a preskok.) Ako družstvo sme
skončili na najvyššom stupni –
SME ZLATÉ. V súťaži jednotlivcov ďalšie zlato vybojovala Klaudia Belicajová. Ostatné dievčatá
sa v súťaži jednotlivcov z celkového
počtu súťažiacich umiestnili v prvej
desiatke. Dievčatá bodovali hlavne
v preskoku, tam sme jednoznačne
hviezdili.
Druhé nastúpili dievčatá 6 – 8
ročné a to Klaudia Polťáková, Ema
Miterková, Nataša Florková, Karolína Plaskúrová a Anna Durčáková. Družstvo si po náročnom
boji odnieslo vytúžené striebro.
V tejto kategórii si 1. miesto odniesla Anna Durčáková. Ostatné skončili do 15. miesta. Našu pozornosť si zaslúži najmladšia gym-
nastka Radka Andrisáková, ktorá reprezentovala kategóriu MŠ.
Prostné a preskok zvládla výborne.
Všetkým gymnastkám GRATULUJEME.
BM
Žiaci a študenti BK Zákamenské levy
brali v Nižnej prvé miesta
Bedmintonový klub Nižná podobne ako minulé roky zorganizoval 21. 4. 2012 „Jarný bedmintonový turnaj žiakov a študentov základných a stredných škôl
v Nižnej“.
O tom, že to bol mimoriadne silný ročník, hovorí účasť 37
žiakov a študentov. Preto bo-
li jednotliví hráči rozdelení do 3
skupín a to:
1. žiaci do 1 – 5 ročníka ZŠ
2. žiaci do 6 – 7 ročníka ZŠ
3. žiaci do 8 – 9 ročníka ZŠ
4. žiaci stredných škôl
Turnaja sa zúčastnili aj štyria
žiaci a študenti – Bedmintonu ZL
Zákamenné pod vedením trénerky
M. Hrčkuľákovej a to: Dorotka Uh-
Peter Janckulík ml. v strede – 1. miesto 6 – 7 ročník
Marek Polťák – v strede – 1. miesto stredná škola
liariková, Júlia Peňáková, Marek
Polťák, Peter Janckulík ml. Hoci zastúpenie k celkovému pomeru hráčov bolo malé a teda aj šanca na medailovú pozíciu, naši žiaci sa aj napriek tomu umiestnili na prvých
miestach. Postarali sa o to: Peter Janckulík ml. – 1. miesto základná škola 6 – 7 ročník, Marek
Polťák – 1. miesto stredná škola.
Vyhodnotenie výsledkov a odovzdanie cien žiakov a študentov
v jednotlivých kategóriách sa
uskutočnilo o 15. 00 hod. Turnaj
uzavreli organizátori vylosovaním tomboly.
Na záver chceme poďakovať
organizátorom – p. Suchánkovi a p. Orieškovi za veľmi dobre
zorganizovaný turnaj.
Zákamenčan č. 1/ 2 012 • Príležitostné noviny obce Zákamenné • vydáva Obec Zákamenné prostredníctvom svojho obecného úradu • Sídlo redakcie: Obecný úrad Zákamenné • Adresa redakcie: Zákamenčan, 029 56 Zákamenné, [email protected] • Rozširuje Obecný úrad Zákamenné • Grafický návrh,
sadzba: Justína BRIŠOVÁ • Tlač: TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo • Registrované Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod registračným číslom EV 3316/09
Download

Bude sa v oBci vyráBať elektrická energia z Bioplynu