Číslo 1
Ročník XI
Február
2011
www.rakovnica.sk
Rakovnica
1327 - 2011
Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí Obec Rakovnica
Príhovor starostu obce k občanom
Všetko čo urobíme, bude v prospech obce
Vážení spoluobčania, opäť
prežívame prvé hodiny Nového roka,
p o d á v a m e s i r u ky s p ri a t e ľ m i ,
vyslovujeme svoje želania pre rok, do
ktorého sme práve vstúpili. A tak,
ako každý rok konštatujem, že život
d á va je dným úspec h, u zn a nie a i
hmotný prospech, iným zas neúspech
a s kla ma ni e . Je t o ľu ds ké a
prirodzené.
I obec je v období očakávania,
či sa nám podarí splniť smelé zámery,
plány a všetko preto, aby sa naplnili
oprávnené požiadavky našich občanov
v každej oblasti obecného žitia. Určite
ste si všimli zásadné zmeny, čo sa týka
rekonštrukcie OcÚ.
Nebudem hovoriť o
problémoch, ktoré musíme dennodenne
ri ešiť v súv isl osti s n edost at očno u
p ríprav ou rev italizá cie. Ob ec bud e
m u s i eť d o pl a t i ť ne m a l é f i n a nč n é
prostriedky za práce, na ktoré sa akosi
v projektoch pozabudlo. Ale stojí to za
vynaloženú námahu. Už teraz počúvam
od mnohých obyvateľov, že je to pekné
a že obec nadobúda kultúrnejší vzhľad.
C h ýb a v š ak p o c ho p e n ie a
trpezliv osť via cerích z vás, ktorí sa
Ľuboš Lešták, starosta obce
staviate k týmto prácam neg atívne.
Á no vi em, ž e s tý m nič
neurobím, lebo sú ľudia, ktorým nikto
nevyhovie. Ale mali by sme spoločne
mať väčšiu snahu a trpezlivosť hľadať
d o b ro a p o zití v n e ve c i poča s cel ej
p remeny. Veď j e to v p rospe c h nás
všetkých. Na druhej strane dúfam, že sa
a k t í vn e z ap o j í me d o ú p r av a
s k rá šľo v a n ia o k o lia p red s v o jím i
domami.
Zrekonštruovaná budova OcÚ a kultúrneho domu
V mene poslancov obecného
z a s t u p i te ľ s t v a , p r a c o v n í k o v a
zamestnancov obecného úradu, ale aj
os obn e za seba - želám Vám do
nastávajúceho roku vnútornú silu,
stály zm ys el pre radosť z ma lých i
ve ľk ých vecí živo ta , veľa zdra via,
ži votnej is kry, lásky a potešenia z
najblišších priateľov a ľudí blízkych
Vášmu srdcu.
Ďalej Vám prajem viac krajších
dní, ako tých horších, viac lásky ako
nenávisti, viac hojnosti a radosti ako
smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa
úspechov v pracovnom i osobnom živote.
A na záver mi dovoľte krátky vinš :
Rieknime slová dnes,
čo dávno sme neriekli.
A zobrať skúsme späť tie,
čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
tak žime každý deň v Novom roku.
Všetko krásne v novom roku,
Dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky vaše plány
zdaria.
Šťastný celý rok 2011.
Vám praje starosta obce Ľuboš Lešták
Foto: S. Elexa
2
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 1/2011
UDALOSTI, NÁPADY, INFORMÁCIE, MYŠLIENKY, POSTREHY
Najnižšia teplota
V mesiaci december 2010
bola v obci zaznamenaná
najnižšia teplota. Pri potoku
bolo namerané-16°C.
Svetelné ozdoby
Z au jí m avé v eč er né
prechádzky po obci boli od
Vianoc do Nového roka.
Mnohé domy mali ozdobené
okná, vyložené vianočné
stromčeky, svetelné reťaze a
i né efektové ozdob y. S
radosťou a pôžitkom sme
obdivovali výzdoby napr.: na
domoch číslo 14, 20, 19, 7,
220, 26, 81, 142, 138, 59, 225,
127, 224, 126 a ďaľších.
Novinka
Už niekoľkoročnou tradíciou
je obecný vianočný stromček.
Tohtoročný mal novinku.
Miesto farebných žiaroviek
ho večer krášlila svetelná
reťaz.
Prešiel krstom
Tak by sa dalo povedať o
započatí činnosti nového
starostu obce. Vo funkcii sa
ešte ani neohrial a už mal za
sebou vystúpenie (rozlúčku)
na dvoch pohreboch. Prešiel
t ak prv ým „krstom “ vo
funkcii.
Webová stránka
Starostovi obce záleží na tom,
aby ob ec ma la fun kčnú
webovú stránku. Ak chcete
vedieť čo je v obci nové
navštívte www.rakovnica .sk
Rozvážal
Tohtoročná zima zaskočila
cestárov. Nezaskočila starostu
obce. Ten neváhal a po
obecných cestách osobne
porozvážal obecný štrk.
Biblické hodiny
Kaplán ECAV Mgr. Ján Gallo
organizuje „Biblické hodiny“.
H o d i ny sa u sk u to čň u j ú
pravidelne vo štvrtok o 16.00
hod. v obecnom klube. Po
úvodnej piesni a motlitbe
nasleduje výklad jednotlivých
biblických pasáží, po ktorom
je priestor na vyjadrenie
v l a s t ný c h po s t r e h o v a
skúseností s danými témami.
Sú to neformálne stretnutia s
cieľo m lepšie spoznávať
Božie slovo. Srdečne pozýva
všetkých, ktorí chcú prenikať
do tajomstva Božieho slova.
Oltárny obraz
Ak poznáte oltár, ktorý sa
nachádza v kostole ECAV
ľahko zistíte, že priestor v
strede oltára je prázdny.
Presbyterky, veriaci spolu s
pánom kaplánom dospeli k
názoru, že by sa patrilo oltár
ozdobiť obrazom. Od slov k
činom nebolo ďaleko. Zámer
sa bude realizovať. Obraz
namaľuje Milan Lajčiak z
Michaloviec. Na obraze bude
vyo brazený Ježiš
zachraňujúci topiaceho sa
Petra. Obraz vyjadruje, že
človek potrebuje Božiu ruku
milosť, ktorá by ho dvíhala,
aby sa sám človek neutopil.
Osadenie tabule
Kostol ECAV je národnou
kultúrnou pamiatkou. My to
vieme. Nevedia to však turisti,
ktorí prechádzajú obcou alebo
iní návštevníci. To sa napraví.
Náš kaplán Mgr. J. Gallo si
vzal za svoje dosiahnuť to, aby
n á š ko s t o l b o l úra d n e
o z n a če n ý ak o n áro d n á
kultúrna pamiatka.
Osobne pomohli
N a ú sp e š n ej r e a li z á c i i
Silvestra mali osobný podiel
občania: Vlado Kóňa, Vierka
Dobošová ml., Andrejka
Leštáková, Zuzana Teraiová,
Erika Beneová, Štefan Murza
starší. Všetci zúčastnení videli
a zažili ich ochotu ponúkať,
o b s l uh o v a ť, v y ho v i e ť
p o ž ia da v k a m. N ikto s a
nemusel nikde tlačiť, stáť v
r a d e . O k až d é h o b o l o
postarané, tak ako sa patrí a
sluší.
Opravia
Starosta obce sa na vlastné oči
presvedčil v akej situácii sa
nachádzajú prístrešky na
turistickej ceste smerom na
P l e ši v e c kú p la n i n u.
Skonštatoval, že je už načase
zrealizovať ich údržbu. Bude
sa snažiť, aby prístrešky plnili
svoju funkciu a aj tak prilákali
viacej turistov pri výstupe na
planinu cez našu obec.
Zatmenie
Jedinečné zatmenie slnka bolo
4. 1. 2011. Naši občania sa
tešili na krásny prírodný úkaz.
Márne. Obloha nad obcou
bola tak silne zamračená, že
ani kúsok slnečného lúča sa
nedostal na zem.
Rekordy
Minuloročný mesiac máj bol
rekordom na dážď. Podľa
hydrometeoroló gov to ľko
vody napadlo pred 120 rokmi.
L e t o v r o k u 1 8 9 0 sa
vyznačovalo temer dennými
zrážkami, tak ako sme to zažili
v 2010 roku.
Vedeli ste
Ku konci 80-tych rokov
minulého storočia (asi v roku
1987) boli vymenené dvere na
kostole ECAV. Dvere zhotovil
ne bohý Ondrej Németh.
Materiál dodal Ján Gonos.
Zistili sme
Zaujímalo Vás kto zrealizoval
zámer, že vo vchode do
kostola ECAV je historický
zoznam farárov pôsobiacich u
n á s. Z i s t i li s m e, ž e s
myšlienkou prišiel Ján Gonos.
Ten oslovil O. Gonosa z
Rožňavsk ého Bystrého a
p o ž iad al ho o vý pi s z
cirkevnej kroniky. Zoznam
f a r á ro v da l P av e l o vi
Hencelovi, ktorý to napísal.
Ondrej Németh urobil rám.
Drevo dodal J. Gonos. Sklo
zakúpila cirkev.
Zaujímavé dátumy
V Rakovnici bola základná a
materská škola. Na základe
u b ú d a n i a ž i a k o v p r vá
u k o nči la sv o j u čin n o sť
základná škola. Stalo sa tak
30. 6. 1977. Detí nepribúdalo.
Počet mal klesajúcu tendenciu
a činnosť ukončila i materská
škola. Bolo to 30. 6. 2007.
Dátumy podobné. Rozdiel
medzi ukončeniami je tiež
zaujímavý 30 rokov.
Zosuv
Dážď v 2010 roku spôsobil, že
v našej obci došlo k zosuvu
pôdy. Značná časť pôdy spadla
d o m i est nej ro kl i ny
n ac h ád za j ú c e j sa me d z i
Hostincom a Dedinou. Stalo sa
to pod židovským cintorínom a
regulačkou plynu. Táto udalosť
je mementom, upozornením na
riešenie existujúcej rokliny
n ajle p šie z asypaním ,
planiráciou.
Osobne pomohli
Na úspešnej realizácii Silvestra
mali osobný podiel občania:
Vlado Kóňa, Vierka Dobošová
ml., Andrejka Leštáková ml.,
Z uz a n a Te ra io v á , Eri k a
Beneová, Štefan Murza st.
Všetci zúčastnení videli a zažili
i ch o cho tu po n úka ť ,
o bs l u h ov a ť , v y h ov ie ť
p ož i a d av k a m . N i k to s a
nemusel nikde tlačiť, stáť v
r ad e . O k a ž d é h o b o l o
postarané, tak ako sa patrí a
sluší.
Zatmenie
Jedinečné zatmenie slnka bolo
4. 1. 2011. Naši občania sa
tešili na krásny prírodný úkaz.
Márne. Obloha nad obcou bola
tak silne zamračená, že ani
k úsok slnečného lú ča sa
nedostal na zem.
Obec ďakuje sponzorom,
ktorí prispeli na oslavu
Silvestra:
- AUTOSTEEL
- Ladislav Bene
- Agrospol - Janko Belák
- JP Stav Rožňava Peter
Jakobej, Janka Jakobejová
- Lesné pozemkové
spoločenstvo v Rakovnici
- DEAD Edita Dobošová
- BEMI Milan Belák,
Jaroslav Lindák
- ELEX Slavomír Elexa
- Dušan Uhrin
- Viliam Koltáš ml.
- Lukáš a Milan Šromovský
- Viliam Tóth
- Jozef Varga
- Marek Babič
- Igor Čižmár ml.
a ďalší.
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY číslo 1/2011
3
PRVÉ ZASADNUTIE OZ
Slavnostné i pracovné zasadnutie
K om u n ál n e v o ľ b y s a
realizujú každé štyri roky. Nové voľby
boli 27. novembra 2010. Výsledkom
bolo zvolenie nového starostu obce
Ľuboša Leštáka a siedmych poslancov.
Inaugurácia starostu obce a zloženie
sľubu poslancov sa uskutočnilo 17.
decembra 2010 v zasadačke Obecného
úradu.
Slávnostné zasadnutie začalo
štátnou hymnou SR. Následne sa slova
ujal predchádzajúci starosta Ing. Ondrej
Lorko, ktorý oboznámil prítomných s
programom rokovania. Po oficiálnom
oznámení výsledkov volieb Mgr.
Ladislavom Fabiánom, predsedom
v o l eb n e j k o m is i e n a s l e d ov a l a
inaugarácia, slávnostné uvedenie do
funkcie zložením sľubu starostu obce a
na znak súhlasu jeho podpísanie. Ing.
Ondrej Lorko odovzdal insígnie obce Ľ.
Leštákovi. Týmto aktom víťazný
kandidát na starostu úradne prevzal post
starostu obce Rakovnica.
Sľub poslancov prečítal starosta
obce. Poslanci po podpísaní sľubu
obdržali osvedčenie o zvolení za
poslanca. Slávnostný akt bol zavŕšený
príhovorom starostu Ľuboša Leštáka k
prítomným. Poďakoval Ing. Ondrejovi
Lorkovi za jeho doterajšiu aktívnu a
prospešnú prácu pre rozvoj obce a ďalej
pokračoval: „Účasť vo voľbách a ich
výsledky dali odpoveď na nové
smerovanie obce na ďalšie štyri roky.“
Podľa vyjadrenia starostu dôležitou
úlohou bude potreba zmien. "Je
p o t re b n é , a b y d o š l o k z me n e
nevhodných, prekonaných stereotypov v
myslení a konaní ľudí v rámci celej
obce", zdôraznil. „Zmeny nenastanú
samé od seba. K tomu, aby sa tak stalo
je nevyhnutná zmysluplná spolupráca
nielen volených orgánov, ale všetkých
občanov obce, lebo iba takdosiahneme
vytýčené ciele.“
„Našou spoločnou úlohou je
potreba zmeniť každodennosť tak,
aby rozvoj obce bol dynamický vo
všetkých sférach života občanov v
obci“, zvýraznil. Zároveň vyjadril
presvedčenie slovami: „ Voliči nám dali
mandát, dôveru a verím, že ich
nesklameme. Urobíme všetko preto,
aby sme dokázali, že to bola správna
voľba, ktorú urobili.“
V závere svojho vystúpenia
vyzval všetkých občanov k spolupráci:
„ Privítam každú dobrú radu, aktívnu
pomoc, činnosť,
k t orá nás
p o s u n i e
d opredu.“
Týmito slovami
p r e d l o ž i l
ob čanom svoju
otvore nosť ,
p r í st u p n osť ,
komunikatívnosť
a snahu spoločne
t v ori ť, le bo
„všetko závisí len
od nás a nikto
c u d zí , t o č o
chceme, za nás
n e u r o b í . “ P o Zľava: Predseda volebnej komisie, bývalý a súčasný starosta
príhovore obecné
zastupiteľstvo (OZ) pristúpilo k druhej jednotlivých komisií. Súčasné OZ má tieto
časti rokovania. V zmysle novelizácie komisie: Komisia verejného záujmu,
zákona o obecnom zriadení sa stal JUDr. Komisia pre riešenie sťažností a verejného
Oskar Hudec povereným poslancom OZ poriadku, Komisia pre financie a majetok
n a zv o l áv an ie zast u p it eľs tva v obce, Komisia pre kultúru, šport a sociálne
neprítomnosti starostu obce. Súčasťou veci.
rokovania bolo schválenie platu starostu
Pr v é z as a d n ut i e O Z m a l o
obce vychádzajúceho zo zákona. OZ slávnostný i pracovný charakter. Už z
schválilo starostovi základný plat vo toho, o čom sa rokovalo, vidieť spoločný
výške 1636,- €. Na základe vykonanej záujem na úspešnom riešení všetkých
práce OZ schváli starostovi percentuálne z ále ž it o st í. Je dô l ež ité p o v ed a ť , že
odmeny.
poslanci jednotne vyjadrili tendenciu
Poslanci sa zhodli na tom, že ro bi ť v š et k o p re t o , a by v o tá z k a ch
obecná rada pri takomto počte poslancov riadiacich, organizačných i výkonných
nie je potrebná. Navrhli, aby v prípade b o l a z h o d a v r á m c i s p o l o č n é h o
potreby, ujasnenia si akýchkoľvek rokovania a v súlade s platnými zákonmi
záležitostí sa zišli neformálne a i pri j a t ý m i Vš eo b e c no z á vä z n ý mi
prerokovali spoločný postup. Obecné nariadeniami obce Rakovnica (VZN).
Text a foto: Dr. Sabo
zastupiteľstvo zvolil o pred sedov
Starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva a hlavný kontrolór obce
4
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 1/2011
KOMUNÁLNE VOĽBY
Výsledky komunálnych volieb na starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva obce Rakovnica
Počet občanov vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov :
515
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky :
347
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov :
347
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva :
337
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva :
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce :
344
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu starostu obce :
4
Počet voličov, ktorí požiadali o prenosnú urnu:
24
Počet voličov, ktorí sa nezúčastnili komunálnych volieb:
Poslanci OZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ivan Bradáč
Slavomír Elexa
Ing. Miroslav Genči
Ing. Monika Genčiová
JUDr. Oskar Hudec
Ladislav Kováč
Želmíra Németová
Zuzana Teraiová
Starosta obce
1. Mgr. Marta Gadušová
2. Ing. Monika Genčiová
3. Ľuboš Lešták
10
Počet hlasov
97
146
117
137
265
241
148
219
Počet hlasov
75
85
184
168
Poradie
8
5
7
6
1
2
4
3
Poradie
3
2
1
Starostom obce sa stal Ľuboš Lešták, ktorý získal 184 hlasov.
Poslancami OZ sa stali JUDr. Oskar Hudec ( 265 hlasov), Ladislav Kováč ( 241 hlasov), Zuzana
Teraiová ( 219 hlasov ), Želmíra Németová ( 148 hlasov ), Slavomír Elexa (146 hlasov), Ing. Monika
Genčiová (137 hlasov), Ing. Miroslav Genči ( 117 hlasov).
Z celkového počtu poslancov sú dvaja staronoví ( Ing. Miroslav Genči, Želmíra Németová ) a päť
nových poslancov OZ.
5
9
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 1/2011
SPOLOČENSKÁ KRONIKA, Z DOMÁCEHO SLOVNÍKA
Požehnaný nový rok
Vážení obyvatelia Rakovnice,
pomaly sa nám rozbieha rok 2011 a iste
si preto mnohí kladieme otázku, čo nám
tento nový rok prinesie. Ako to bud e
vyzerať v našom súkromí, vzťahoch,
práci, obci, štáte ...
Mňa osobne zaujíma aj to, ako
sa zmení vonkajšia tvár cirkvi a tiež to
ako sa budú meniť „vnútorné cesty “
porozumenia obsahom viery. Teda v
akých nových podobách budú ľudia žiť
svoju vieru.
Ježiš totiž vo s vojich
podoben stvách o Bož om kráľovstv e
naznačil, že jeho kráľovstvo v tomto
svete nie je uzavretou , zapečatenou ,
Z domáceho slovníka
nehybnou múzejnou zbierkou, ktorá má
vymedzený tvar, ale že je skôr „živým
fo n dom “ , do kt oréh o d yn am ick ý m
sp ôsobo m pôso bí Duc h Svätý . A že
vieru je potrebné vždy nanovo rozvíjať,
h o c i a j v no v ý ch n e t ra d i čný ch
po dobách . Prajme si preto, aby naše
vlastné priania, neboli príliš hlasné, aby
sme kvôli nim neprepočuli to, čo si od
n á s pra j e Bo h , a by s a ná m t u ž i l o
lepšie.
P o že h n a ný n o v ý r o k pr a j e
k a p lán c irke vn é ho zb o ru M gr. Ján
Gallo
Oslava životných jubileí
Zoltán Jesenský
Ľudovít Šmelko
Ľudovít Jesenský
Ing. Viliam Koltáš
80 rokov
∗ január
75 rokov
∗ február
70 rokov
∗ február
65 rokov
∗ január
∗ január
Ladislav Tuza
Jubilantom blahoželáme
Narodili sa
Karolína Fabiánová
∗
06. 12. 2010
Srdečne gratulujeme
Rozlúčili sme sa
Július Bradáč
07. 11. 2010
78 ročný
Margita Krištofiová
27. 12. 2010
88 ročná
Mária Prokopová rod. Čapoová
01. 01. 2011
79 ročná
Božena Vavreková rod. Šimková
17. 01. 2011
60 ročná
Irena Beláková rod. Fabiánová
14. 02. 2011
81 ročná
Ján Fabián
22. 02. 2011
nedožitých 85 rokov
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť
Rakovnické nárečie
krašun
kerštiny
kupa
klatka
kliatka
kandliška
korbáš
kelo
kefa
krivá
kopoňa
kutač
krášät
kapura
karpelec
keršmár
kamžä
käčka
kamašle
kančo
kvasňia
kormán
kär
kärovať
krosná
kläší
nošak
napredok
išol
nanivoš
nátura
najtro
nvaž
néna
najam sä
nebozec
bútor
gombaška
živan
mamuse
fläk
felimak
kelo telo
ozda
gráty
- Vianoce
- krstenie
- konva na
polievanie
- visiaci zámok
- klietka
- konvica
- bič
- koľko
- kartáč
- ohnutá
- hlava
- pohrabáč
- kráčať
- vrátka, vráta
- náramok
- ten čo má na
starosti krčmu
- sukňa
- vlasy
- poltopánky
- krčah
- kyslé
- volant
- zatáčka
- riadiť auto
- zariadenie na tkanie
- kľačí
- no však
- išiel dopredu
- nazmar
- povaha
- zajtra
- nožík
- staršia pani
- najem sa
- vrták
- nábytok
- špendlík
- zlodej
- papuče
- fľak
- jalovec - z plodov
sa vyrába borovička
- koľko toľko
- asi, azda
- šaty
Zbiera: Emil Koltáš
6
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 1/2011
TURISTIKA
Novoročný výstup
Výstupy podľa ročných
o bdobí , ale n ajmä z imné,
m ajú v o bci s ta rú, dá vnu
tradíciu. Väčšinou výstupy
o r ga n i zov al a O b ec v
spolupráci s TJ Baníkom.V
u r čito m ob d o b í, z i s tých
d ô vo d o v, s a p au z o v al o .
Hľadali sa nové možnosti a
t o tak é , kto r é by b oli v
s ú l ad e s o v š e o be c n ý mi i
z ákla d n ými n or m a mi a
požiadavkami.
Pa u z u v o v ýs t u p oc h
p relo milo Zdru ženie
p o dn i k a t eľ o v a p r i a t eľo v
R akov n ice mi nulého roku.
A k ci a b ola ú s pe š n á. P o
skúsenostiach, ktoré získali sa
v novom roku 2011 uskutočnil
Novoročný zimný výstup 2.
januára 2011.
Org an izá to rmi b ol i:
Z d ruže n ie p o d n ik at e ľov a Zimná idylka
priateľov Rakovnice a Obec
Rakovnica. Akcie sa zúčastnilo, podľa pohľad príjemne šokoval. Bolo krásne.
o d ha d u , 70 z á u je m c o v, t u r i st i k e Slnko svietilo ako „o život“.
Studené, mrazivé počasie nikomu, z
oddaných ľudí. Na stretnutie prišli aj
t u ris t i z Ro ž ň a vs k é h o B y s t ré h o , pr v e j zim n e j tu ri s t ic k e j vý p r a v y,
Honiec, Kružnej, Rožňavy. Na miesto ne prekážalo. Každý, kto zdolal celú
s t r e t n u t i a p r i c h á d z a l i ľ u d i a vý stupnú trasu, obdržal na zahriatie
individuálne, rodiny, skupinky. Aj keď „horský čaj“. „Bol vynikajúci. Dobre
počasie zo začiatku odrádzalo, leb o zahrial a spríjemnil chvíle, ktoré sme
b ola hu stá hm la, neo dradilo . Svoj u st r á v i li s o s vo j i m i p r i a te ľ m i , “
cestu si všetci vyšlapali tak či tak. Prvý potvrdila jedna z priamych účastníčok.
Spoločná fotografia pre spomienku
Foto: S. Elexa
Všade oko lo mie sta stre tnutia vládla
d o b rá n ál a d a. Pr i ate ľsk á a tm o sfé ra
v y v o l al a p o ci t r a do st i , sú d rž n os t i ,
pohody. Mnohí účastníci vyslovili nádej
na realizáciu každoročného turistického
výstupu. Obnovila by sa tradícia, ktorá tu
už bola a možno vznikla i nová. Mohol
by to byť aj novoročný výstup taký, aký
všetci účastníci zažili tohto roku.
Text:Andrea Leštáková a Dr. Sabo
Foto: A. Leštáková
7
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 1/2011
2/2007
PF 2011
Silvester 2010 - Nový rok 2011
Živá hudba, polnočný ohňostroj
K o n ie c r o k a s p oj e n ý s o
Silvestrom a spoločné vítanie Nového
ro ka bo l o v eľ ko u ud a lo sť o u aj v
Rakovnici. Spoločná zábava, varené
vínko, horský i obyčajný čaj a chutné
pagáče vytvorili príjemnú atmosféru.
Mi lý m p re kva pení m bo la ž ivá
c i g á ns k a h u d b a p o d ve d e n ím
primáša Zolyho Kóňu.
zážitok postarané. Na stene Obecného
k l u b u s a p r e m i e t a l i d o k u m en t y,
fotografie zo života obce. Jednotlivé
obrázky sa striedali jeden za druhým.
B o l i t o s p o m i e n k y n a v ý z n am n é
udalosti, ktoré sa odohrali v uplynulom
ro ku. Bo l to dô kaz toh o, že ž ivot v
n a š ej o b ci je b oh a t ý , č i n o r od ý ,
zaujímavý a je sa čím pochváliť.
Poprial všetkým občanom "veľa šťastia,
zdravia, lásky, nehy, rodinnej pohody
a porozumenia". Zaželal a poprial "viac
lá sk y ak o n ená vi sti, vi ac ho jn osti a
rado sti ako smútk u a trápenia. Pevné
zdravie a veľa úspechov v pracovnom i
osobnom živote".
V rámci príhovoru tlmočil prvé
odkazy spoluobčanov, ktorí Nový rok
prežívali v zahraničí.
Mil ena Hlaváčov á - Dublin, Írsko :
„Šickým rekencom velé zdravé, šťasté,
lásky a spokojnosti prajem v Novom
roku 2011.“
Peter Fabián- z misii z Afganistanu:
„Štastný Nový rok 2011, veľa zdravia,
šťastia, splnených snov a pracovných
úspechov z ďalekého v ýchodu Vám
prajem.“
Rezká cigánska muzika spestrila oslavy Nového roka
Z a č a lo t o t ý m , ž e n o v é m u
starostovi obce Ľubošovi Leštákovi
vŕtal v hlave koniec roka i prechod do
nového. Pokladňa obce nato nebola
prisp ôsobená. Čo robiť? Neváh al a
odvážne sa pustil do zháňania financií.
Čas tlačil. Oslovil možných sponzorov.
Pochopili ho a aj vďaka nim sa akcia
uskutočnila.
Účasť 167 občanov na
vydarenej akcii bolo dôkazom dobrej
o r g a n iz a č n ej p r í p r a v y. P í s o m n ú
informáciu formou peknej pozvánky
do sta li o bč ani a p riamo dom ov. Na
pro pagá ciu a p ozv an ie sa v yu žil aj
internet.
Zraz bol o 23.00 hodine pred
Ob e c ný m k l ub o m . K a p e la r e z ko u
m u z i ko u u ž z ď a l e k a z vo l á v a l a
záujemc ov, účastníko v k sp oločnej
o s l a v e. A n i si l n ý m r á z ne o d r a d i l
m u z i ka n t o v a b y hr a l i ni e l e n n a
počúvanie, ale i do tanca. Mnohým sa
„žilky rozohri ali“ a „zakrep čili si.“
Nálada bola do brá, gradujúca. Bol o
veselo, živo.
Z á s l u h o u In g . M i r o s l av a
Genčiho b olo o ďalší prekv apu júci
Bra ň o Pá s tor - Sev e rné Í rs ko :
„Ca lýmu Rekenu len to najlepšia v
Nov o m ro ku, hla v ne v eľa zdravia,
lásky, tolerancie medzi ľudmi, a že aj
kot som ďaleko od domova, ale serco
mi ostalo v Rekenu. Šťastný Nový rok.
Na zdravie!“
Silvester a vstup do Nového
roka sa vydaril. Spokojnosť občania
v y j a d r o v a l i s l o v a m i : „ S u p e r.
Perfektné. Výborné. Páčilo sa nám to.
Máme pekný zážitok.“ a podobne. To
svedčí samo o sebe o tom, že takéto a
po d obn é akc i e m a jú s v oj e
opodstatnenie a sú prínosom nielen pre
obec, ale najmä pre občanov.
- sadr -
Č as u b i eh a l rý c h l o. P o
s k o nč e n í pr e m i et a n i a sa n a st e n e
objavili hodiny. Zúčastnení spoločne
za čali od počítav ať čas do po lnoci a
p r í ch o d u No v é ho r o k a. P o ú d e r e
dvanástej zaznela štátn a hymna a po
nej výbuch radosti. Super ohňostroj,
temer z každej strany, ožiaroval oblohu
a z ná s o bov a l
spolupatričnosť ,
poteš enie ,
s ú na l e ž it os ť
o b č a n o v .
V z á j o m n é
gr atulácie so
želaním všetkého
d o b ré h o z ne l i z
úst ľudí úprimne,
radostne, srdečne.
Vz nikl o put o
d o br a a l ás k y,
k t o r é n á s
vzájomne spojilo,
upevnilo vzťahy.
Súčasťou
spoločných osláv
b o l a j p r í ho v o r
s t a r o s t u o b c e . Novoročný príhovor starostu obce Ľuboša Leštáka
8
RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY č. 1/2011
UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici,
ktoré sa konalo dňa 17. 12. 2010.
1/U/2010
2/U/2010
3/U/2010
4/U/2010
5/U/2010
6/U/2010
7/U/2010
8/U/2010
9/U/2010
10/U/2010
11/U/2010
12/U/2010
13/U/2010
14/U/2010
15/U/2010
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ing. Miroslava Genčiho a
Slavomíra Elexu.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie výsledky volieb starostu obce na volebné obdobie
2010 - 2014
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie výsledky volieb poslancov OZ na volebné obdobie
2010 - 2014
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a
prevzatie insígnií
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie zloženie sľubu poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie príhovor novozvoleného starostu
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a
viesť zasadnutia OZ, ktorým je JUDr. Oskar Hudec
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje výšku platu starostu v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994
Z. z. v zmysle zákona
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje komisiu verejného záujmu a predsedu komisie JUDr. Oskara
Hudeca a členom komisie Zuzanu Teraiovú a Želmíru Németovú
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje komisiu pre riešenie sťažností a verejného poriadku a
predsedu komisie Ing. Miroslava Genčiho
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje komisiu pre financie a majetok obce a predsedu komisie
Ing. Moniku Genčiovú
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje komisiu pre kultúru, šport a sociálne veci a predsedu
komisie Ladislava Kováča.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici žiada starostu obce aby na najbližšie OZ predložil mesačné náklady na
chod úradu.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici Berie na vedomie termín nasledujúceho zasadnutia dňa 07. 01. 2011 so
začiatkom o 18.00 hodine
V Rakovnici 17. 12. 2010
Ľuboš Lešták, starosta obce
Uznesenie z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Rakovnici,
ktoré sa konalo dňa 07. 01. 2011
1/2/2011
2/2/2011
3/2/2011
4/2/2011
5/2/2011
6/2/2011
7/2/2011
8/2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici berie na vedomie overovateľov zápisnice: Ing. Moniku Genčiovú a
Želmíru Németovú.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje zástupcu starostu obce Ladislava Kováča
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici neschvaľuje zriadenie obecnej rady
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje členov finančnej a majetkovej komisie Ingrid Kuchtovú,
Renátu Tomiovú a Zuzanu Teraiovú
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje členov komisie na riešenie sťažností a verejného poriadku
Jána Lindáka, Ondreja Németa a Štefana Murzu st.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje preplatenie nevyčerpanej dovolenky Ing. Ondrejovi Lorkovi v
počte 10 dní
Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici schvaľuje člena sociálnej komisie Želmíru Németovú
V Rakovnici 07. 01. 2011
Ľuboš Lešták, starosta obce
Rakovnické obecné noviny ∗Vlastník: Obec Rakovnica ∗ Vydáva: Obec Rakovnica ∗ Periodicita: Štyrikrát ročne a ďalej podľa potreby ∗ Registrácia: Ministerstvo
kultúry SR EV 3478/09 ∗ Redakcia: Obecný úrad, Rakovnica, č.150, tel.:058/7883500, fax: 058/7883500, e-mail: [email protected] ∗ Šéfredaktor: Dr. Jozef
Sabo, CSc.- mobil - 0902966093 ∗ Zástupca: Ing. Miroslav Genči ∗ Technický redaktor: Slavomír Ele xa ([email protected]) ∗ Redakčná rada: Ružena
Hudecová, Andrea Leštáková, Zuzana Teraiová, Slavomír Elexa, Ľubo Sedlák ∗ Tlač: Polygrafia O&S, s. r. o., Slavošovce ∗ Náklad: 200 výtlačkov∗ Distribúcia:
Zadarmo do všetkých domácností v Rakovnici ∗ Neprešlo jazykovou úpravou ∗ Redakcia si vyhradzuje právo články redakčne upraviť, krátiť alebo neuverejniť.
Uverejnené príspevky nehonorujeme∗Nevyžiadané rukopisy nevraciame a nearchivujeme∗Články nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie∗ Vyšlo 22. 2. 2011.
Download

Všetko čo urobíme, bude v prospech obce