VŠETKO NA DOSAH
OPERAČNÝ PROGRAM INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI 2007 – 2013
Prioritná os 2 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Ing. Tomáš Farkas
Finančný manažér
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry
pre OPIS
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Finančné riadenie
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Výška NFP
NFP poskytnutý RO/SORO na základe zmluvy medzi RO/SORO a prijímateľom sa
skladá:
Štátne rozpočtové a štátne príspevkové organizácie:
- z príspevku z ERDF – 75,31%
- z príspevku zo štátneho rozpočtu – 13,29%
- z príspevku štátu v princípe pro-rata – 11,40%
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Výška NFP
NFP poskytnutý RO/SORO na základe zmluvy medzi RO/SORO a prijímateľom sa
skladá:
Ostatní prijímatelia:
- z príspevku z ERDF – 75,31%
- z príspevku zo štátneho rozpočtu – 8,29%
- z príspevku štátu v princípe pro-rata – 11,40%
- vlastné zdroje prijímateľa – min. 5%
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Spôsoby financovania
SORO prostredníctvom platobnej jednotky zabezpečuje poskytovanie platieb za
prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu nasledujúcimi spôsobmi:
- systémom predfinancovania
- systémom zálohových platieb
- systémom refundácie
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Spôsoby financovania podľa právnej formy prijímateľa:
Štátne rozpočtové organizácie:
- systémom zálohových platieb
- systémom refundácie
- kombinácia zálohovej platby a refundácie
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Spôsoby financovania podľa právnej formy prijímateľa:
Ostatní žiadateľa (okrem štátnych rozpočtových organizácií):
- systémom predfinancovania
- systémom refundácie
- kombinácia predfinancovania a refundácie
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Lehoty a termíny pri predkladaní a schvaľovaní žiadosti o platbu:
Žiadosť o predfinancovanie:
1. Úroveň SORO:
- 5 kalendárnych dní na registráciu ŽoP do IMTS od prijatia
- 40 kalendárnych dní na formálnu a vecnú kontrolu
2. Úroveň Platobnej jednotky:
-14 kalendárnych dní na overenie ŽoP
- 7 kalendárnych dní na platobné príkazy
3. Úroveň prijímateľa:
- 7 kalendárnych dní na úhradu dodávateľovi/zhotoviteľovi
Žiadateľ je povinný do 21 kalendárnych dní od prijatia predfinancovania
zúčtovať celú poskytnutú sumu.
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Dodávateľ /
zhotoviteľ
Platobná
Platobná
jednotka
jednotka
Prijímateľ
Prijímateľ
SORO
SORO
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Lehoty a termíny pri predkladaní a schvaľovaní žiadosti o platbu:
Žiadosť o zúčtovanie predfinancovania:
1. Úroveň SORO:
- 5 kalendárnych dní na registráciu ŽoP do IMTS od prijatia
- 14 kalendárnych dní na formálnu a vecnú kontrolu
2. Úroveň Platobnej jednotky:
- 14 kalendárnych dní na overenie ŽoP
- Zaradenie do súhrnnej žiadosti o platbu
3. Úroveň Certifikačného orgánu:
- 14 kalendárnych dní na overenie súhrnnej žiadosti o platbu
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Lehoty a termíny pri predkladaní a schvaľovaní žiadosti o platbu:
Žiadosť o zálohovú platbu:
1. Úroveň SORO:
- 5 kalendárnych dní na registráciu ŽoP do IMTS od prijatia
- 14 kalendárnych dní na formálnu a vecnú kontrolu
2. Úroveň Platobnej jednotky:
-14 kalendárnych dní na overenie ŽoP
- 7 kalendárnych dní na platobné príkazy
Žiadateľ je povinný do 6 mesiacov od prijatia zálohovej platby zúčtovať
min. 50% z poskytnutej zálohy.
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Platobná
Platobná
jednotka
jednotka
Prijímateľ
Prijímateľ
SORO
SORO
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Lehoty a termíny pri predkladaní a schvaľovaní žiadosti o platbu:
Žiadosť o zúčtovanie zálohovej platby:
1. Úroveň SORO:
- 5 kalendárnych dní na registráciu ŽoP do IMTS od prijatia
- 40 kalendárnych dní na formálnu a vecnú kontrolu
2. Úroveň Platobnej jednotky:
- 14 kalendárnych dní na overenie ŽoP
- Zaradenie do súhrnnej žiadosti o platbu
3. Úroveň Certifikačného orgánu:
- 14 kalendárnych dní na overenie súhrnnej žiadosti o platbu
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
prijímateľ
SORO
Platobná jednotka
Certifikačný orgán
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Lehoty a termíny pri predkladaní a schvaľovaní žiadosti o platbu:
Žiadosť o priebežnú/záverečnú platbu:
1. Úroveň SORO:
- 5 kalendárnych dní na registráciu ŽoP do IMTS od prijatia
- 40 kalendárnych dní na formálnu a vecnú kontrolu
2. Úroveň Platobnej jednotky:
- 14 kalendárnych dní na overenie ŽoP
- Zaradenie do súhrnnej žiadosti o platbu
3. Úroveň Certifikačného orgánu:
-14 kalendárnych dní na overenie súhrnnej žiadosti o platbu
4. Úroveň Platobnej jednotky:
- 7 kalendárnych dní na platobné príkazy
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Oprávnenými výdavkami na príspevok zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
(ďalej len „Fondy“) sú také výdavky, ktoré:
- sú v súlade s európskou a slovenskou legislatívou, uzneseniami vlády SR, Systémom
riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013,
v aktuálnom znení, vrátane jeho príloh a s Operačným programom informatizácia
spoločnosti, Programovým manuálom OPIS, ako i súlad so Systémom finančného
riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 v aktuálnom znení
-vznikli a boli skutočne vynaložené/uhradené prijímateľom medzi 1. januárom 2012 a
dňom ukončenia realizácie aktivít projektu, nie však neskôr ako 31. júnom 2015
- vznikli v súvislosti s realizáciou projektu a musia byť uhradené po počiatočnom dátume
oprávnenosti výdavkov, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
-boli vynaložené na operácie, o ktorých rozhodol Riadiaci orgán pre PO 2 OPIS alebo o
ktorých bolo rozhodnuté v rámci jeho zodpovednosti v súlade s kritériami stanovenými
monitorovacím výborom pre OP IS
-boli realizované na oprávnenom území
-sú identifikovateľné a preukázateľné faktúrami alebo účtovnými záznamami a dokladmi,
ktoré sú riadne evidované u prijímateľa v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. Výdavky musia byť prijímateľom uhradené a ich uhradenie musí
byť doložené pred ich certifikáciou zo strany certifikačného orgánu.
-boli pridané ako nové výdavky v čase revízie OPIS, sú oprávnené odo dňa predloženia
žiadosti o revíziu Operačného programu Komisii
- intenzita podpory udelená z programu financovaného z Fondov EÚ nesmie presiahnuť
povolenú intenzitu verejnej podpory, ktorá vyplýva z právnych predpisov EÚ
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
-musia byť schválené a potvrdené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a tiež primerané (teda musia zodpovedať obvyklým cenám v danom mieste a
čase) a musia byť vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:
hospodárnosti (minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu)
účelnosti (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť pre realizáciu projektu)
efektívnosti (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu)
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Základná dokumentácia
•
•
•
Zmluva o poskytnutí NFP
Príručka pre žiadateľa NFP
FAQ
•
•
•
•
Príslušné zákony SR
Systém finančného riadenie ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013
Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013
Usmernenia Poskytovateľa
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Žiadosť o platbu
Najčastejšie nedostatky
-
Nesprávne číslovanie a zoradenie podpornej dokumentácie
Nedostatočný , nerelevantný popis práce v pracovnom výkaze
Matematický nesúlad medzi dokumentáciou a deklarovanými výdavkami
Nesúlad údajov na účtovných dokladoch a ostatnej dokumentácií
Nesprávny a neúplný účtovný doklad
Nedodržanie termínov
Chýbajúca, neúplná a neoverená podporná dokumentácia
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Žiadosť o platbu
Najčastejšie nedostatky
-
Overenie dokumentácie inou osobou, resp. faximile
Prekročenie poskytnutej zálohovej platby
Prekročenie čerpania na jednotlivé položky rozpočtu
Nezúčtovanie 50% poskytnutej ZP do 6 mesiacov
Použitie nesprávneho účtu
Zaslanie draftu ŽoP
Zaslanie nepodpísanej a neopečiatkovanej ŽoP
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
VŠETKO NA DOSAH
Ďakujem za Vašu pozornosť
www.opis.culture.gov.sk
OPIS je spolufinancovaný z ERDF
Download

Prezentácia č. 8 Finančné riadenie - Tomáš Farkaš - OPIS