Súkromné centrum
špeciálno - pedagogického poradenstva
Súkromné centrum
Trstená
www.euporadna.sk
špeciálno – pedagogického
[email protected]
poradenstva
Trstená
Informačný
OSLÁVILI SME
3. NARODENINY
bulletin č.1
© september 2013
www.euporadna.sk
Vážení riaditelia a pedagogickí pracovníci,
[email protected]
je tu mesiac september a s ním aj ďalší nový školský rok.
Dovoľte nám, aby sme Vám popriali veľa zdravia, síl a
úspechov nielen pri plnení pracovných povinností, ale aj v
súkromí. Zároveň veríme, že aj v šk.roku 2013/2014 prejavíte
záujem o spoluprácu s naším zariadením. Tvorivý a flexibilný
tím pracovníkov je pripravený a ochotný hľadať, nachádzať,
povzbudzovať a sprevádzať pri otázkach spojených s výchovou
a vzdelávaním detí.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami
PhDr. Jana Tholtová, PaedDr. Tatiana Gandelová
riaditeľky SCŠPP
V tomto školskom roku 2013/2014 dávame do pozornosti:
 Logopedická starostlivosť
 Diagnostika a poradenstvo
 Doplnkové služby a aktivity
 Programy pre deti v MŠ od 3. rokov
 Reedukačné, rehabilitačné a preventívne
 Fyzioterapeutické
 Arteterapia
 Nemecký jazyk pre MŠ a I. stupeň ZŠ
programy
 Profesionálna orientácia žiakov
©2013, SCŠPP Trstená
Zriaďovateľ: ICM Orava, 027 44 Tvrdošín
a rehabilitačné služby
 Individuálna liečebná TV
Logopedická starostlivosť
Milé pani učiteľky,
Po rodinnom prostredí ste vy prvé, ktoré
prichádzate do kontaktu s dieťaťom.
Vnímate jeho osobnosť, jeho nálady, jeho
správanie a rovnako aj jeho spôsoby
komunikácie. Často sa stáva, že vy ste prvý
človek, ktorý u dieťaťa zbadá, že niečo nie je
v poriadku, že dieťa nehovorí čisto, tvorí len
jednoduché vety, má slabú slovnú zásobu.
Kedy je vhodné odporúčať rodičovi
vyhľadať odborníka? A v akom veku?
Ponúkame vám pomoc, konzultácie ako
zistiť či má dieťa v niečom ťažkosť, alebo je
to ešte v poriadku.
Pre
materské
školy
Programy pre deti v MŠ od 3. rokov
Ponúkame priamo vo Vašej MŠ :
A/ skupinové vyhľadávacie zistenie úrovne kľúčových dielčích funkcií,
ktoré dieťa bude v škole potrebovať pre správny proces učenia
B/ spoločne s Vami a rodičom (najlepšie obidvoma:)) analýzu
výsledkov a vymedzenie tých oblastí, ktoré by bolo užitočné trénovať
C/ podľa záujmu rodičov rôzne spôsoby, ako ich naučiť tréning
nenáročnou, jednoduchou formou:
- môžeme vytvoriť na pôde MŠ rodičovskú skupinu, kde sa to
naučia zážitkovou formou priamo na sebe,
- môžeme vytvoriť zmiešanú rodičovsko – detskú skupinu, kde
budeme pracovať s deťmi aj rodičmi (podľa ich voľby a záujmu
v MŠ alebo v priestoroch nášho zariadenia),
- môžeme pracovať individuálne len s jednou dvojicou: rodič –
dieťa v priestoroch nášho zariadení
Nemecký jazyk pre MŠ a I. stupeň ZŠ
Ako sa učíme?
Hrou. Zameriavame sa na rozvoj základných
komunikačných zručností pri zapojení všetkých zmyslov,
bez toho, aby deti pociťovali stres. Využívame pri tom
pesničky, básničky, pohybové a rytmické hry,
vystrihovanie, modelovanie, PC, interaktívnu tabuľu...
Náš cieľ?
Nielen výsledok, ale aj zážitok. Hra, ako spôsob, ktorým je
vyučovanie vedené, umožňuje dieťaťu uplatniť svoju
osobnosť, napĺňa ho radosťou.
Arteterapeutický program pre deti s diagnózou
ADHD a ADD
Cieľ:
 trénovať zručnosti ako si získať kamarátov
 porozumieť vlastným emóciám ako aj správaniu druhých
ľudí
 spoznať vlastné telesné výstražné znamenia, ktoré môžu
predznamenávať zvyšujúce sa napätie a tak regulovať svoje
správanie v škôlke aj doma
Výtvarné prostriedky: symboly, koláž, maľba, kresba, práca s hlinou
30 stretnutí (2x týždenne/30 minút)
V prípade väčšieho počtu záujemcov je možnosť
realizácie skupinového programu vo Vašej MŠ/ZŠ.
Forma: skupinová , maximálne 6 detí , 10 stretnutí, možnosť
realizácie priamo v MŠ
Bližšie info na www.euporadna.sk/sluzby/programy
Bližšie info na www.euporadna.sk/sluzby/programy
©2013, SCŠPP Trstená
Zriaďovateľ: ICM Orava, 027 44 Tvrdošín
Diagnostika a poradenstvo
Individuálna diagnostika
 Komplexné
psychologické
a špeciálnopedagogické zisťovanie aktuálnej úrovne
schopností, ale aj ťažkostí dieťaťa, posudzovanie
pre potreby integrácie žiakov so švvp
 Cielená diagnostika, kontrolné vyšetrenia
 Vykonávané
individuálne
ambulantne
v priestoroch pracovísk poradne, alebo v prípade
potreby na požiadanie aj priamo v škole
 Vypracovanie písomnej správy s odporúčaniami
Skupinová diagnostika
 Orientačné
depistážne
a
screaningové
psychologické
a špeciálno-pedagogické
vyšetrenia
skupinovou formou priamo
v priestoroch MŠ, ZŠ - so zameraním podľa
potrieb školy – najmä na zisťovanie čitateľskej
a pisateľskej gramotnosti, ako prevencia porúch
učenia
Poradenstvo
 Komplexné individuálne alebo skupinové
psychol. a špeciálno-pedagogické poradenstvo
Profesionálna orientácia žiakov
Kariérové poradenstvo –pomoc pri rozhodovaní o ďalšom
štúdiu a budúcom povolaní žiakov so švvp.
Snažíme sa nasmerovať mladého človeka pri
výbere
štúdia tak, aby voľba zodpovedala
jeho vrodeným
predpokladom a prinášala radosť, uspokojenie a úspech,
pretože nájsť si vhodné uplatnenie je takmer pre každého
človeka podmienkou životnej spokojnosti.
Identifikácia
schopností,
záujmov,
osobnostných
predpokladov a motivácie je vykonávaná formou testov.
Testovanie je možné realizovať skupinovo - priamo v škole
(po dohovore s výchovným poradcom školy) alebo
individuálne (na pracovisku poradne).
Interpretácia výsledkov je realizovaná výlučne individuálne,
za prítomnosti rodiča a žiaka vo vopred dohodnutých
termínoch.
Pre
základné
školy
Naše kontakty:
Trstená:
Ul. Železničiarov 266/8
0948 878 874
Reedukačné, rehabilitačné a preventívne programy
Pre deti hyperkinetické a úzkostné – aktivity na uvoľnenie napätia
a zvládanie problémových sociálnych situácií
Individuálna reedukačná a rehabilitačná starostlivosť (ambulantne
v priestoroch pracovísk poradne, v školských priestoroch alebo
v prípade potreby u ťažkých handicapov aj v domácom prostredí
klienta)
Skupinové adaptačné programy pre prvákov
- realizované
v školskom prostredí so zameraním najmä na rizikové deti a žiakov
s ADD/ADHD
Preventívne a intervenčné programy pre triedy so žiakmi
s ADD/ADHD – rovesnícke programy na zvládanie náročných
sociálnych situácií
Individuálne logopedické intervencie (ILI) a rozvoj špecifických
funkcií (RŠF) u žiakov s vývinovými poruchami učenia, vývinovými
poruchami aktivity a pozornosti
a s narušenou komunikačnou
schopnosťou
Všetky formy terapie (individuálna, skupinová, rodinná, arteterapia,
muzikoterapia, filiálna terapia....)
Všetky formy relaxácie (Autogénny tréning, fantazijno – relaxačná
metóda a pod.)
Tréningové programy na proces učenia, pamäte a pozornosti
prostredníctvom IKT
Tvrdošín:
Trojičné námestie č. 191
0948 878 875
Námestovo:
OC Klinec, 6. poschodie,
č. dv. 612
0948 878 873
©2013, SCŠPP Trstená
Zriaďovateľ: ICM Orava, 027 44 Tvrdošín
Doplnkové služby a aktivity
Neurofeedback – normalizácia elektrickej aktivity mozgu pri
ADD/ADHD, poruchách učenia a viacerých iných diagnózach a
ťažkostiach
Craniálna elektrostimulácia – neurostimulácia na ľahšie učenie sa
HRV tréning a dychové cvičenia pomocou PC – pri poruchách reči,
strese, úzkosti, kardiovaskulárnych ochoreniach
Arteterapia – skupinovou aj individuálnou formou, pomáha pri
neurózach, úzkostiach, strachoch a pod.
Rehabilitačné cvičenia – pod vedením kvalifikovaného
fyzioterapeuta, zdravotná TV
Poradenstvo
Metodická a konzultačná pomoc
 V oblasti vzdelávania a výchovy žiakov so švvp
 Poradenstvo a metodická pomoc pri vypracovaní
IVP pre žiakov so švvp
 Individuálne konzultácie ku konkrétnym žiakom
so švvp
 Metodické dni so zameraním na globálnu
starostlivosť o deti a žiakov so švvp
 Vypracovanie posudkov, odborných správ
a odporúčaní k integrácii, k asistentom učiteľa
 Účasť na zápisoch prvákov – screaning
a vyhľadávanie rizikových detí
 Pozorovanie dieťaťa priamo v ZŠ - účasť na
výchovno-vzdelávacom procese
Pre
pedagógov
Programy kontinuálneho vzdelávania (uč. MŠ,ZŠ,SŠ)
Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy
v práci s deťmi so švvp
Vzdelávací
program
má
za
cieľ
zdokonaľovanie
pedagogického
zamestnanca
v
profesijných
kompetenciách,
zdokonaľovanie vo využívaní inovatívnych metódach a foriem práce s deťmi,
ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
o
počet priznaných kreditov 23
o
vzdelávací program je možné absolvovať

s účasťou na vzdelávaní – absolvovaním
vzdelávacieho programu

bez účasti na vzdelávaní – overením profesijných
kompetencií – využite posledné termíny!!!
Špecializačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na zvýšenie
odbornej pripravenosti pre prácu s deťmi a žiakmi so švvp
Vzdelávací program má za cieľ zvýšiť odbornú pripravenosť, prehĺbiť
vedomosti a kompetencie učiteľov, potrebné pre prácu s deťmi a žiakmi,
ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.
Osveta
 Účasť odborníkov na rodičovských združeniach v
MŠ a ZŠ – prednášky pre rodičov
 Prednášky pre rodičov alebo pedagógov na
dohodnutú tému
Metodické dni pre školských špeciálnych
pedagógov
o
o
Počet priznaných kreditov 45
vzdelávací program je možné absolvovať
 s účasťou na vzdelávaní – absolvovaním
vzdelávacieho programu, program je určený
len pre výchovných poradcov
Psychohygienické dni a relaxačné techniky pre
pedagógov
Metodické vedenie a poradenstvo
 16.10.2013
SCŠPP elokované
 10.04.2014
SCŠPP elokované
pracovisko
 realizované podľa špecifických individuálnych
a požiadaviek v prostredí školy alebo mimo neho
Tvrdošín
potrieb
Outdoorové a indoorové techniky
pracovisko
Námestovo
©2013, SCŠPP Trstená
Zriaďovateľ: ICM Orava, 027 44 Tvrdošín
 na budovanie tímu a pedagogického kolektívu zamestnancov,
teambulding
Download

Bulletin 2013-2014