VYSOKÁ ŠKOLA V SLÁDKOVIČOVE
Komunikačné stratégie v komunikatívnom
vyučovaní cudzích jazykov
ADRIANA PČOLINSKÁ
produkcie reči
3 Komunikačné stratégie
3.1
- Vzájomné pochopenie
medzi klientmi
- Hľadanie riešenia
Obsah
1 Komunikatívny prístup
a jeho princípy
1.1 Komunikatívne úlohy a
aktivity vo vyučovacom
procese
1.2 Sústava princípov komunikatívneho prístupu
2 Deskripcia modelu
produkcie reči v kontexte
teórie komunikácie
2.1 Modely procesu komunikácie
2.2 Pragmatické a kognitívne aspekty nácviku interpersonálnej komunikácie
2.3 Typológia schém a ich
postavenie v tzv. mentálnych priestoroch
2.4 Pojem „komunikačná
stratégia“ a „strategická
subkompetencia“ v kontexte teórie komunikácie
- Záverečná fáza, záverečné slovo
- Nepriama mediácia
- Prítomnosť ďalších
osôb na mediácii
- Spôsoby ukončenia
mediácie
- Prípadové štúdie
Väzenie pre človeka to nie je najlepšie riešenie. Každého človeka, ktorý v ňom žije, či pracuje
ničí fyzicky či psychicky. Je pravdou, že Ústav pre
výkon trestu odňatia slobody je jedným z najdrahších
„rekreačných zariadení“, ktoré občan môže za svoj
život navštíviť, ale na druhej strane je to zariadenie,
ktoré svojimi podmienkami dokáže každému
„hrdinovi“ zdevastovať jeho život.
Žiaľ kriminalita je súčasťou našej ľudskej
spoločnosti, je však otázne, či je jej prirodzenou súčasťou. No, nezostáva ním však nič iné, len akceptovať jej prítomnosť a snažiť sa ju regulovať. Prelomovým rokom pre nové nazeranie na spôsob riešenia
sporou mimosúdnou cestou v trestnom práve bol rok
2003, v ktorom NR SR prijala zákon o probačných a
mediačných úradníkoch. Týmto zákonom sa do právneho poriadku SR zaviedol nový inštitút na riešenie
sporov—mediácia. Mediácia ako nenásilný inštitút
bola a je určená najmä pre mladistvých a prvopáchateľov, ktorí sa na ceste svojim životom dopustili spáchania trestných činov.
Táto publikácia ako učebnica je určená najmä pre študentov práva, sociálnej práce, či verejnej
politiky a verejnej správy. Zámerom je poskytnutie
relevantných informácií o postavení, činnosti a aplikačnej praxi probačného a mediačného úradníka pri
výkone mediácie v podmienkach Slovenskej republiky.
Pri koncipovaní tejto publikácie autor vychádzal z právnych predpisov upravujúcich činnosť
mediácie v trestnom práve ako aj z dostupnej literatúry, či zo správ, resp. údajov zverejnených Ministerstvom spravodlivosti SR.
2.5 Prístupy k definovaniu
modelov produkcie reči
2.5.1 Definovanie modelu
produkcie reči v sociálnej
rovine (podľa Trenholmovej a Jensena)
2.5.2 Definovanie modelu
produkcie reči v lingvistickej rovine (podľa Levelta)
2.5.3 Dynamický model
Cena: 5,10 €
ISBN: 978-80-89267-83-5
Rok vydania: 2009
Download

Komunikačné stratégie v komunikatívnom vyučovaní cudzích jazykov