Materská škola pri základnej škole Dolná Trnovská 38, 010 01 Ţilina
Školský vzdelávací program
Zvedavé Trnovčatá
Stupeň vzdelania:
Druh školy:
Vyučovací jazyk:
Názov školy:
Adresa
Zriaďovateľ:
ISCED 0
štátna
slovenský
Materská škola pri základnej škole Dolná Trnovská 36, Ţilina
ul. Dolná Trnovská 38, 010 01 Ţilina
Mesto Ţilina
Riaditeľ školy :
Kontakty:
Mgr. Ľubica Brennerová
email: [email protected]
tel. : 041/ 5964 095
Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Miriam Ďurneková
Kontakty:
email: [email protected]
tel.: 041/5964 103
Dátum prerokovania Pedagogickou radou: 30.08.2012
Dátum prerokovania Radou školy:
........................................
Obsah
Úvod
1.
Stupeň vzdelania ktorý dieťa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho
programu
2.
Dĺţka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
3.
Spôsob a podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o
získanom vzdelaní
4.
Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
5.
Východiská pri tvorbe školského vzdelávacieho programu (ďalej ŠkVP)
6.
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
6.1. Vlastné zameranie materskej školy
6.2. Charakteristika materskej školy
6.3. Charakteristika detí
6.4. Vlastné ciele a poslanie
7.
Profil absolventa – jeho kompetencie
8.
Priestorové a materiálno-technické podmienky
9.
Personálne zabezpečenie
10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
12. Podmienky na výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
14. Poţiadavky na kontinuálne vzdelávanie zamestnancov MŠ
15. Učebné osnovy
15.1. Všeobecná charakteristika obsahových celkov ŠkVP
15.2. Schematický prehľad obsahových celkov ŠkVP
ÚVOD
Na tvorbe ŠkVP sa podieľali všetky pedagogické zamestnankyne materskej školy
v rozsahu a na úrovni individuálnych kompetencií.
Je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona
a Štátneho vzdelávacieho programu ISCED -0.
Názov Zvedavé Trnovčatá sme zvolili podľa regiónu, v ktorom sa materská škola
nachádza a prirodzene ju navštevuje takmer sto percent detí z našej prímestskej obce Trnové.
Tak, ako všetky deti na svete i naše sú hravé, zvedavé, vedia sa tešiť z krásnych –
príjemných záţitkov, z kaţdodenného objavovania nových vecí zo sveta, ktorý ich obklopuje.
My, učiteľky, máme v súlade s cieľmi predprimárneho vzdelávania poslanie otvárať pred
kaţdým dieťaťom imaginárne okno do poznávania tohto sveta a pripravovať ho na úspešný
ţivot v ňom.
Predpokladáme, ţe názov osloví nielen rodičovskú, ale i širšiu laickú verejnosť. Bude
tieţ deklamovať naše snaţenie stať sa otvorenou inštitúciou, ktorá slúţi v prvom rade našim
deťom a zároveň prispieva k podporovaniu spoločenského ţivota v obci a rozširovaniu
kultúrnych tradícií tohto regiónu.
Odo dňa schválenia sa stáva základným pedagogickým dokumentom záväzným
pre všetky učiteľky materskej školy. Je otvoreným dokumentom. Môţe byť doplnený, alebo
pozmenený po odsúhlasení pedagogickou radou, na základe zmenených podmienok
(výchovno-vzdelávacích, personálnych, materiálno –technických, prípadne iných poţiadaviek
vyplývajúcich z jeho praktickej realizácie).
1. Stupeň vzdelania ktorý dieťa dosiahne absolvovaním ŠkVP
Materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie, ktoré dieťa získa
absolvovaním posledného ročníka školského vzdelávacieho programu.
2. Dĺžka dochádzky detí do materskej školy
U prevaţnej väčšiny 3-ročná, minimálne posledný rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky. Výchova a vzdelávanie sú v materskej škole uplatňované počas celodennej
prevádzky. Na ţiadosť rodičov môţe dieťa absolvovať poldennú dochádzku .
3. Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania
Predprimárne vzdelávanie uskutočňuje dieťa spravidla v školskom roku v ktorom do
31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie
môţe predčasne výnimočne ukončiť a začať plniť povinnú školskú dochádzku aj dieťa
mladšie v prípade, ak príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie a všeobecný
lekár pre deti a dorast vydajú súhlasné vyjadrenie (predčasné zaškolenie dieťaťa na ţiadosť
rodičov).
4. Vydávanie dokladu o získanom vzdelaní
Dokladom o získanom vzdelaní je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania, ktoré vydá materská škola k 30.júnu príslušného školského roku.
Osvedčenie sa vydáva na úradných tlačivách schválených MŠ SR .
5. Východiská pri tvorbe ŠkVP
Východiskami sú všeobecné ciele ktoré uvádza:
- Zákon NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
- Štátny vzdelávací program ISCED-0
- Vyhláška MŠ SR č.306/2008 Z.z. o materských školách v znení zmien a doplnkov.
Ďalej sú to:
- Zameranie materskej školy vypracované na základe výsledkov analýzy SWOT,
- poţiadavky rodičov.
Okrem základnej legislatívnej dokumentácie a odbornej literatúry sme pri tvorbe ŠkVP
vyuţili i skúsenosti získané počas minulého školského roku - pri realizácii nového modelu
plánovania a projektovania edukačnej činnosti.
°Hlavný cieľ predprimárneho vzdelávania - (ISCED 0)
Dieťa má dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu
úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na ţivot v spoločnosti.
°Všeobecné ciele predprimárneho vzdelávania:
-
napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú
školu),
podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
rozvíjať cieľavedome , systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa
v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými
inštitúciami s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich
pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich
nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd,
psychológ, atď.)
6. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
Vízia materskej školy
° Materská škola, do ktorej budú prichádzať deti s úsmevom, tešiace sa na svojich
kamarátov, nové zážitky, zručnosti a poznatky a kde budú nachádzať prostredie,
v ktorom budú môcť realizovať svoje záujmy, nápady – svoje detské sny.
° Materská škola, ktorej na základe skúseností i poznania jej cieľov rodičia zverených
detí plne dôverujú a do ktorej radi prichádzajú.
° Materská škola, ktorá uplatňuje a chráni práva detí a kde deti získajú pozitívny vzťah
k poznávaniu a učeniu.
6. 1. Vlastné zameranie materskej školy
V zmysle cieľov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED -0 materská škola
podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej,
morálnej,
estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie
vzdelávanie. Pripravuje na ţivot v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými
osobitosťami detí. Ďalšie špecifiká nášho ŠkVP vychádzajú z vonkajších i vnútorných
podmienok materskej školy – región, prostredie, poloha, podmienky školy z hľadiska
materiálno-technického zabezpečenia, ľudských zdrojov. Kolektív sa stotoţnil s analýzou
podmienok materskej školy – jej slabých i silných stránok, ktoré sú formulované v obsahovej
stránke nasledujúcich častí.
Naša materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o oboznamovanie detí so
základmi cudzieho jazyka, o regionálne prvky. Ďalšie objektívne moţnosti - prírodné
prostredie, blízkosť multifunkčného ihriska, školy, školskej telocvične, nám umoţňujú
rozvíjať spôsobilosti detí i nad rámec ŠVP v oblasti environmentálnej výchovy, pohybových
aktivít, grafomotorických zručností. Na rozvoj grafomotorických zručností vyuţívame
s deťmi najstaršej vekovej skupiny priestory triedy 1. ročníka ZŠ. Deti sa po celý rok majú
moţnosť i touto formou oboznamovať s prostredím ZŠ i učiteľmi.
V rámci hudobno-pohybových aktivít podporujeme ich prirodzený záujem o pohyb
a tanec. Práca pani učiteliek nad rámec v tejto oblasti býva ocenená najmä verejnosťou pri
príleţitosti vystúpení a deťmi v rámci ich pohybového vyţitia s citovým a estetickým
preţívaním.
Uţ od školského roku 2009/10 nám na základe schválenej dotácie MŠ SR a v rámci
celoslovenského projektu pre revitalizáciu škôl pribudli nové zostavy učebnej pomôcky
LEGO DACTA v hodnote 2 800 €. Odbornú garanciu pri práci s LEGO ako učebnou
pomôckou zabezpečujú 2 pani učiteľky, ktoré vlastnia certifikát. Učebnú pomôcku
vyuţívame nielen v edukačnom procese ale i pri spoločných hrách s rodičmi.
6.2. Charakteristika materskej školy
Trojtriedna materská škola sa nachádza takmer v centre obce, kde sme jedinou
materskou školou. Má výhodnú polohu i z hľadiska blízkeho okolia – ihličnatý les, veľký
ovocný sad, potok so svojim prírodným okolím, hospodárske dvory. Na dohľad máme
historickú kultúrnu pamiatku – drevený kostolík s jeho jedinečnou architektúrou. Sú to
jedinečné moţnosti pre bohaté vyuţívanie najprirodzenejších foriem záţitkového učenia a
hier v prírode. Ďalšou výhodou je spoločný areál so základnou školou, kde máme vyčlenené
svoje vlastné priestory – detské ihrisko s hojdačkami, šmykľavkou, oddychovú zónu
s prírodným sedením a lavičkami oddelenú od rušnej časti ihličnatými a listnatými stromami,
dve pieskoviská, altánok. Na rôzne pohybové aktivity beţne vyuţívame i ostatné časti
školského dvora, vrátane multifunkčného ihriska. Blízkosť základnej školy nám umoţňuje
najmä v zimných mesiacoch vyuţívať školskú telocvičňu i učebne. Všetky uvedené atribúty
pozitívne ovplyvňujú našu kaţdodennú výchovno-vzdelávaciu činnosť – deti majú moţnosť
väčšieho pohybového vyţitia, čo pozitívne vplýva na ich zdravý telesný vývoj.
Budova slúţi deťom predškolského veku uţ viac ako 60 rokov. Objektívne nemôţe
spĺňať ideálne priestorové podmienky. I keď takmer kaţdý rok sa robili rozsiahlejšie úpravy,
jej stav si vyţaduje ďalšie nevyhnutné rekonštrukcie. V roku 2010 sa uskutočnila
rekonštrukcia hospodárskej časti budovy. Spevňovali sa základy, vymenila strecha,
upravovali vnútorné priečky pre jednotlivé miestnosti, čím vznikli lepšie podmienky pre
odkladanie rôznych pomôcok, čistiacich potrieb, náradia...Osadili sa nové plastové okná,
menili dvere, podlahy, omietky a nátery stien . Zároveň sa opravili všetky chodníky v areáli
MŠ. V roku 2011sa uskutočnila výmena okien v ostatných miestnostiach a zároveň sa
zateplila omietla celá budova MŠ a vymenili sa odtokové rýne .
Vnútorné priestorové podmienky priam predurčujú na spôsob tzv. rodinného typu materskej
školy, ktorý významne ovplyvňuje najmä adaptáciu detí v kolektíve (pobyt v bezstresovom
prostredí podobajúcom sa ich domovu). Deti sú v prirodzenom kontakte so súrodencami,
kamarátmi, s ktorými sa hrávajú i v domácom prostredí. Cítia sa bezpečnejšie, spontánne sa
zapájajú do aktivít.
Rodina má moţnosť komplexnejšieho poznania materskej školy, vzájomná komunikácia je
otvorenejšia a bezprostrednejšia.
6. 3. Charakteristika detí
Naše deti v porovnaní s deťmi ţijúcimi v mestských aglomeráciách majú viac moţností
zoznamovať sa s prírodou - poznajú viac rastlín, ţivočíchov, pozorovali prácu v záhradkách,
majú bliţšie k ľudovým tradíciám. Deti sa veľmi rady prezentujú na vystúpeniach v rámci
obce najmä prostredníctvom tanečných a hudobno-pohybových vystúpení. Rovnako ako deti
ţijúce v mestách väčšina z nich ovláda základné operácie pri manipulácii s počítačom ,
nezaostávajú ani v ostatných oblastiach rozvoja. Jediné negatívum, ktoré nemôţeme
opomenúť, sú výrazné problémy s výslovnosťou, na ktoré ani napriek odporúčaniu
klinického logopéda, časť rodičov pre svoje pracovné zaneprázdnenie nereaguje. V školskom
roku 2011/2012 bolo zaevidovaných 38 ţiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. Keďţe
kapacita priestorov MŠ je daná Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Ţiline pre 67
detí, v 18 prípadoch sme museli vystaviť rozhodnutia v negatívnom znení. V záujme našom
i rodičov neprijatých detí sme sa snaţili nájsť vhodné priestory na vybudovanie ďalšej triedy /
v Kultúrnom dome v Trnovom/, taktieţ sme dali vypracovať finančne nenáročný projekt k jej
vybudovaniu, ţiaľ zo strany zriaďovateľa sme sa dočkali zamietavého stanoviska z dôvodu
nedostatku financií. V mesiaci júl sa rodičia neprijatých detí stretli a napísali List primátorovi,
v ktorom ţiadali o prehodnotenie tejto situácie. Aj vzhľadom na stúpajúci demografický
vývoj v obci v budúcich rokoch bude potrebné zriadiť ďalšiu triedu a umoţniť tak mladým
rodinám zaradiť sa do pracovného procesu a zlepšiť svoju finančnú situáciu.
6. 4. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
-
-
-
zabezpečovať a vytvárať deťom podnetné a zároveň bezpečné prostredie,
v rámci ktorého budú cielene, v súlade s princípmi humanistickej výchovy
a vzdelávania získavať elementárne základy kľúčových kompetencií ( základy
kultúrnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti),
- v edukačnom procese vyuţívať ako základnú metódu – hier, záţitkového učenia,
pri uplatnení princípu aktivity dieťaťa,
pripraviť deti na bezproblémový vstup do ZŠ po všetkých stránkach rozvoja
jeho osobnosti,
rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí, ich jedinečnosť,
rozvíjať a podporovať schopnosti detí kooperovať v skupine,
rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým ţivotným štýlom,
rozvíjať environmentálne cítenie detí,
utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti,
podporovať utváranie základov cudzieho jazyka,
podporovať utváranie základov počítačovej gramotnosti,
podporovať rozvoj ich pohybových aktivít realizovaných v netradičných
podmienkach pre MŠ – multifunkčné ihrisko, školská telocvičňa, prírodný terén,
podporovať nadanie, osobnosť a záujmy kaţdého dieťaťa,
podľa zostavených individuálnych vzdelávacích programov pomáhať deťom
s OŠD dosiahnuť optimálny stupeň rozvoja osobnosti a pripraviť ho na vstup do
ZŠ,
pri vytváraní čo najoptimálnejších podmienok pre výchovu a vzdelávanie detí
vyuţívať pomoc a spoluprácu najmä rodiny ale i ďalších subjektov,
7. Profil absolventa predprimárneho vzdelávania – jeho kompetencie:
Absolvent predprimárneho vzdelávania zvláda základy kultúrnej, čitateľskej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti. Absolvent predprimárneho vzdelávania je
pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny ţivot
v spoločnosti. Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kompetencií (spôsobilostí)
dieťaťa uvedených v ŠVP ISCED 0.
Kompetencie, ktoré získa dieťa po ukončení predprimárneho vzdelávania
1. Psychomotorické
kompetencie
- pouţíva v činnosti všetky zmysly,
- ovláda pohybový aparát a telesné funkcie,
- prejavuje túţbu a ochotu pohybovať sa,
- ovláda základné lokomočné pohyby,
- pouţíva osvojené spôsoby pohybových činností v nových neznámych,
problémových situáciách,
- vyuţíva globálnu motoriku prekonávaním prírodných a umelých prekáţok
- prejavuje grafomotorickú gramotnosť,
- správa sa ohľaduplne k svojmu zdraviu a zdraviu iných,
- prejavuje pozitívne postoje k zdravému ţivotnému štýlu.
2. Osobnostné
- uvedomuje si vlastnú identitu,
(intrapersonálne)
- prejavuje v správaní vzťah k sebe a iným,
kompetencie
- vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj vlastný aktuálny citový stav.
......................................................................................................................................................................
a) Elementárne základy
- odhaduje svoje moţnosti a spôsobilosti,
sebauvedomovania
- správa sa sebaisto v rôznych situáciách,
- uvedomuje si dôsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby .
.......................................................................................................................................................................
b) Elementárne základy
- presadzuje sa s ohľadom na seba aj druhých,
angaţovanosti
- obhajuje seba a iných, chorých, osoby so zdravotným znevýhodnením,
slabých a bezbranných,
- zaujíma sa o dianie v rodine, v materskej škole a v bezprostrednom okolí.
- pozerá sa na svet aj očami druhých,
- správa sa empaticky k svojmu okoliu,
___________________________________________________________________________________
3. Sociálne
- správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem,
(interpersonálne )
- hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve,
kompetencie
- plánuje, organizuje a hodnotí činnosť,
- zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju,
- preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny,
- nadväzuje spoločensky prijateľným spôsobom kontakty s druhými
a udrţiava s nimi harmonické vzťahy,
- rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne,
- pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samo
- akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých,
- prejvuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu
4. Komunikatívne
kompetencie
- vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s deťmi i dospelými,
- počúva aktívne a s porozumením myšlienky a informácie s rôznych médií
- vyjadruje a komunikuje svoje myšlienky, názory,
- reprodukuje oznamy, texty,
- volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu,
- komunikuje osvojené poznatky,
- prejavuje predčitateľskú gramotnosť,
- chápe a rozlišuje, ţe niektorí ľudia sa dorozumievajú aj inými jazykmi
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5. Kognitívne
- hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje
kompetencie
ktoré sú nápomocné pri riešení problému,
- rieši samostatne alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a
a/Elementárne základy
spoločenskej rovine,
riešenia problémov
- rieši jednoduché problémové úlohy,
- uplatňuje v hre a rôznych situáciách matematické myslenie.
....................................................................................................................................................................
- porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.,
b/ Elementárne základy
- odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje, vyslovuje jednoduché úsudky
kritického myslenia
- hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí čo sa
mu páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach,
osobách, názoroch.
....................................................................................................................................................................
c/ Elementárne základy
- uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov,
tvorivého myslenia
- nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia,
- objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje
si ch zmeny,
- objavuje algoritmus riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa
zadávaných inštrukcií, odstraňuje prípadnú chybu.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- prejavuje zvedavosť a spontánny záujem o spoznávanie nového,
6. Učebné kompetencie
- vyuţíva primerané pojmy, znaky a symboly,
- pozoruje, skúma, experimentuje,
- objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými skúsenosťami a poznatkami,
- aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky a
skúsenosti,
- kladie otázky a hľadá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu
vecí, javov, dejov a vzťahov,
- učí sa spontánne (vlastnou zvedavosťou) aj zámerne (pod učiteľovým
vedením),
- vyvíja vôľové úsilie v hre a inej činnosti,
- prekonáva prekáţky v učení,
- plánuje a organizuje si optimálne prostredie na činnosť,
- prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení,
- hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon
druhých,
- zvláda základy učenia sa na základe osobnej motivácie,
- naučí sa pracovať s hračkami, knihou, učebnými pomôckami
- sústredí sa primerane dlhý čas na hru a na zámernú riadenú výchovnovzdelávaciu činnosť.
7. Informačné
kompetencie
- prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií,
- vyuţíva rôzne zdroje získavania a zhromaţďovania informácií aj mimo
materskú školu ( od osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, časopisov
a encyklopédií, prostredníctvom informačno-komunikačných technológií,
z rôznych médií.
8. Priestorové a materiálno-technické podmienky
Z troch tried má jedna stabilnú spálňu. Spoločne vyuţívame jednu umyváreň, šatňu
a detskú jedáleň. Strava sa pripravuje v spoločnej kuchyni so ZŠ. V priestoroch umyvárne
bude potrebná výmena starého WC potrubia, ktoré premoká a vlhne od neho priečka spoločná
s 1. triedou, taktieţ je potrebné vymeniť vodovodné batérie. V budúcom období bude
potrebné vymeniť okná v pivničných priestoroch, opraviť schodisko pri zadnom vchode
budovy, poloţiť nové podlahy v dvoch triedach Počas zimných prázdnin v roku 2011 sme
s pomocou sponzorských príspevkov a osobnej zaangaţovanosti vynovili i priestory šatne
novými skrinkami, farebným omaľovaním stien. Priestory výdajne stravy boli vylepšené
novým obkladom, dlaţbou, regálmi a umývačkou riadu. Priestorové podmienky si od
personálu (vrátane prevádzkových zamestnancov )
vyţadujú prísne dodrţiavanie
organizačných pravidiel i denného poriadku - jeho fixných častí. V rámci finančných
moţností sú priebeţne dopĺňané učebné pomôcky, detská a odborná literatúra, hračky.
Nemôţeme konštatovať úplnú spokojnosť s ich mnoţstvom. Opotrebované vnútorné
vybavenie bolo nahradené novým, v triede Mravčekov a Slniečok novým nábytkom,
detskými stolmi, stoličkami. Súčasné vybavenie rešpektuje antropometrické poţiadavky
a zároveň i estetické kritériá. Zabezpečili sme aj výmenu osvetlenia vo všetkých triedach a na
spoločnej chodbe. Detské stoličky bude potrebné zakúpiť aj do triedy Lienok, potrebná bude
výmena detských leţadiel, zakúpenie detských obliečok do spální a stoličiek pre
pedagogických zamestnancov. Nakoľko 2 triedy nemajú stabilné spálne a denne prevádzkoví
pracovníci rozkladajú leţadlá, bolo by vhodné namontovať tieniace rolety na okná
a eliminovať tak dopad denného svetla do miestností v čase popoludňajšieho odpočinku.
Taktieţ bude nutné zrezať niektoré stromy a konáre v školskej záhrade z dôvodu bránenia
dostatočného svetla do tried a nadmerného znečisťovania chodníkov.V rámci projektu MPC
bola doplnená výpočtová i ďalšia technika, nové, aktuálne didaktické pomôcky pre účely
výchovno-vzdelávacej činnosti. Uspeli sme i so ţiadosťou u pána primátora mesta Ţilina a za
poskytnuté finančné prostriedky sme zakúpili do MŠ interaktívnu tabuľu.
9. Personálne zabezpečenie
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva 6 učiteliek, ktoré spĺňajú
podmienky odbornej a pedagogickej kvalifikovanosti v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.41/1996
Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších
predpisov. Zmeny nastali i vo vedení MŠ, keď bývalá pani zástupkyňa odišla do starobného
dôchodku. Súčasná zástupkyňa riaditeľky dosiahla vysokoškolské vzdelanie s odbornosťou
:Bc.–Vychovávateľstvo a Mgr. – Pedagogika, v súčasnosti absolvuje vzdelávanie pre
vedúcich pedagogických zamestnancov. Zároveň do kolektívu nastúpila nová pani učiteľka,
absolventka strednej školy, ktorá absolvovala adaptačné vzdelávanie.
V priebehu praxe učiteľky získavali aktuálne odborné poznatky rôznymi formami
štúdia. Najviac vyuţívané formy- štúdium v rámci plánu MPC a prednášky, ktoré
organizovala Spoločnosť pre predškolskú výchovu. Získané certifikáty a osvedčenia :
4 uč. – Digitálne technológie v materskej škole,
p. zást. – Obsahová reforma v materskej škole,
1 uč. a p. zást. - Kreslenie v grafickom programe Tux Paint
2 uč. – momentálne navštevujú kontinuálne vzdelávanie s názvom Inovácie v didaktike,
2 uč. - Práca s alternatívnou príručkou Krok za krokom,
2 uč. – Práca s UP LEGO DACTA
Ďalšie osvedčenia : Koordinátor ŠPZ, Alternatívne formy výchovy a vzdelávania v MŠ,
Pomoc týraným a sexuálne zneuţívaným deťom, Rozvíjanie kompetencií detí k zdravému
ţivotnému štýlu, Rozvíjanie grafomotorických zručností detí, Ako rozvíjať gramotnosť detí
predškolského veku, Ako plánovať, realizovať a hodnotiť edukačný proces v MŠ, Ako
zlepšovať spoluprácu s rodičmi, Individuálny výchovno-vzdelávací plán pre dieťa
predškolského veku so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Vekový priemer: 43,5 rokov.
Ďalšie štúdium je potrebné zamerať hlavne na štúdium odbornej literatúry k
problematike didaktiky v materskej škole (nové metodické postupy).
10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Vnútorný systém kontroly bude tvoriť základ pre súbor informácií k hodnoteniu
zamestnancov, ktoré bude vypracúvané v súlade so školským zákonom.
Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly:
- priama hospitačná činnosť,
- kontrola úrovne pedagogickej a ďalšej dokumentácie súvisiacej s výkonom
pracovných povinností,
- priebeţná kontrola a hodnotenie plnenia pracovných povinností a aktivít
vyplývajúcich z plánu práce a ŠkVP.
Hospitácie budú zamerané na zistenie úrovne schopností, zručností a kompetencií učiteliek
preukázaných v ich edukačnej činnosti a pri dosiahnutých výsledkoch podľa cieľa hospitácie.
Plán vypracúva zástupkyňa riaditeľa pre MŠ.
Hodnotenie zamestnancov bude zamerané na:
- kvalitu a výsledky výchovno-vzdelávacej práce,
- vyuţívanie nových metodických postupov, inovačných a aktivizujúcich foriem
a metód práce,
- zapájanie sa do plnenia cieľov a aktivít školy,
- úroveň pedagogickej i ďalšej dokumentácie,
- úsilie učiteľa venované osobnému rozvoju / ďalšie vzdelávanie/,
- plnenie pracovných termínov, flexibilita, ochota,
- spolupráca s rodičmi,
- interpersonálne vzťahy – spolupráca.
V školskom roku 2011/2012 sa uskutočnilo hodnotenie pedagogických zamestnancov podľa
stanovených kritérií. Pani učiteľky boli písomne hodnotené v oblasti pracovného výkonu
a pracovného správania. Zároveň sa kaţdá z nich zúčastnila hodnotiaceho pohovoru,
z ktorého bol vypracovaný písomný záznam, vyvodené individuálne ciele, úlohy a návrh
rozvoja na nasledujúce obdobie .Pani učiteľky dosiahli v celkovom hodnotení veľmi aţ
mimoriadne dobré výsledky. Závery budú vyuţité pri plánovaní ďalšieho vzdelávania
zamestnancov a ich pozitívnej motivácii.
11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Hlavným cieľom kontroly a hodnotenia detí je získanie čo najucelenejšieho
súboru poznatkov o úrovni dosahovaných kompetencií detí, v súlade so ŠVP ISCED-0,
následne zisťovanie jeho napredovania a prehodnocovanie efektivity práce učiteľky na
jeho napredovanie.
Pri hodnotení detí učiteľky dodrţiavajú zásadu porovnávania zmien vo vývoji dieťaťa
s jeho samotným, nie s ostatnými deťmi. Dávajú priestor a podnecujú deti
k sebahodnoteniu a hľadaniu záverov ako ďalej postupovať.
Hlavným prostriedkom kontroly a hodnotenia detí je diagnostika. Vyhotovuje sa na
začiatku, v priebehu a na konci školského roka.
Výrazné zmeny sú zaznamenávané
aktuálne. Pri kontrole a hodnotení detí učiteľky uplatňujú metódy pozorovania a analýzy.
Zostavujú osobné portfólium kaţdého dieťaťa(výtvarné práce, pracovné zošity), ktoré
analyzujú.
Získané poznatky vyuţívajú:
- pri individuálnom výchovno-vzdelávacom pôsobení,
- pri pozitívnej motivácii dieťaťa k ďalším aktivitám, snahe o sebazdokonaľovanie,
- v rámci poradenskej činnosti smerom k rodičom (v prípade výrazných zmien v správaní sú
zákonní zástupcovia informovaní ihneď).
12. Podmienky výchovy a
vzdelávacími potrebami
vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-
V súčasnosti navštevuje materskú školu jedno dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Jedná sa o narušenú komunikačnú schopnosť. Dieťa navštevuje
psychologickú ambulanciu v Trnave, tieţ podstúpilo vyšetrenie v psychiatrickej ambulancii v
Martine. V MŠ nie je integrované.V tomto prípade vyuţívame pomoc a spoluprácu
Súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva
v Bánovej, tieţ zvýšenú
komunikáciu so zákonnými zástupcami dieťaťa.
Deťom s odloţenou školskou dochádzkou venujeme individuálny prístup na základe
vypracovaných individuálnych výchovno-vzdelávacích programov .
13. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Vytváranie podmienok na zdravý vývin detí, vrátane predchádzania sociálnopatologickým javom, i podmienok pre všeobecnú bezpečnosť na pracovisku je základnou
povinnosťou, ktorú musia plniť nielen riadiaci , ale i ostatní zamestnanci materskej školy.
V oblasti dodrţiavania bezpečnostných pravidiel budú na primeranej úrovni zainteresované
i deti.
Zameranie:
- zabezpečenie a dodrţiavanie vhodnej štruktúry denného poriadku s prihliadnutím na
základné fyziologické potreby detí,
- zabezpečenie pitného reţimu(utváranie trvalých návykov na pitný reţim),
- v kolektívoch detí vytváranie pravidiel dodrţiavania bezpečnosti, (ochraňuj seba
a neubliţuj iným),
- zabezpečenie priestorov, základného vybavenia v súlade s príslušnými normami,
- dodrţiavanie postupov pri upratovacích a čistiacich prácach, sústavné dodrţiavanie
hygieny a čistoty na pracovisku,
- zabezpečenie odborných školení zamestnancov v oblasti BOZP a PO/ GAJOS s.r.o/,
- priebeţné kontrolovanie dodrţiavania základných bezpečnostných pokynov a pravidiel
zo strany zamestnancov,
- zabezpečenie revízií zariadení v súlade s plánom a podľa platných noriem a zákonov.
14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov
Cieľ:
Zvyšovať odborné kompetencie učiteliek v oblasti didaktiky, pedagogiky a metodiky.
Získať odborné kompetencie pre prácu s IKT.
Formy:
Vyuţívať a uplatňovať všetky dostupné formy ďalšieho vzdelávania:
- zapojenie učiteliek do Národného projektu vzdelávania – do všetkých vzdelávacích
programov,
- individuálne samovzdelávanie,
- účasť na seminároch poriadaných inými subjektami /Spoločnosť pre
predškolskú
výchovu, OMEP a ďalšie).
15. Učebné osnovy
15. 1. Všeobecná charakteristika učebných osnov
Učebné osnovy sú spracované vo forme obsahových celkov, ktoré sme konkretizovali na
jednotlivé mesiace školského roka. Témy sú uvedené v nasledujúcej časti. Kaţdý obsahový
celok má svoje podtémy , pre ktoré je vymedzené časové trvanie .Výber a usporiadanie
obsahových celkov, jednotlivých tém a podtém, vychádza z reality, ktorá je blízka deťom
predškolského veku a pri špecifických podmienkach deťom našej materskej školy.Volili sme
témy, ktoré vystihujú formovanie sveta v spoločenskej i prírodnej rovine. Odráţajú reality,
s ktorými sa deti stretávajú, budú v materskej škole stretávať ,alebo v rámci svojho vývoja
začínajú o ne prejavovať záujem.
Obsahové celky integrujú všetky tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:
1. perceptuálno-motorickú,
2. kognitívnu,
3 sociálno – emocionálnu.
Kaţdý obsahový celok má svoj názov, časovú dotáciu, ciele – všeobecné a špecifické.
Ďalej obsahuje - názov obsahového štandardu,
- oblasť rozvoja osobnosti dieťaťa,
- číslo špecifického cieľa podľa ŠVP,
- súbor kompetencií, ktoré budeme počas jeho trvania rozvíjať,
- tematický okruh,
- stratégie,
- učebné zdroje,
- doplnkové aktivity,
- stručný výpis aktivít týkajúci sa jednotlivých tém umiestnený v tabuľke,
- metódy a prostriedky hodnotenia.
Špecifické ciele učiteľky rozpracúvajú v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti na kaţdej
triede s ohľadom na vekové osobitosti detí, ich mentálnu úroveň, rozvojové moţnosti
a záujmy. Stratégie a učebné zdroje vyuţívajú v závislosti na konkrétne situácie.Vzdelávací
obsah nášho ŠkVP obohacujú doplnkové projekty. Ich naplňovanie bude vychádzať
z vekových a individuálnych osobitostí detí. Projekty sú spracované vo forme interného
metodického materiálu.
Projekty:
1. Trnovčatá v prírode
2. Lego je náš kamarát, učí nás svet poznávať
3. Čmárame, kreslíme, rúčky si cvičíme
4. Civilná ochrana detí v materskej škole
1.Zmyslom environmentálneho projektu „Trnovčatá v prírode“ je posilňovať oblasť
environmentálnej výchovy. Aktivity sú plánované v nadväznosti na ročné obdobia i činnosti,
ktoré sa v konkrétnom čase ponúkajú. Predpokladajú realizáciu prostredníctvom foriem
záţitkového učenia, priameho pozorovania a ekohier. Koordinátorkou je p.uč. Kurišová.
2.Prostredníctvom projektu„Lego je náš kamarát, pomáha nám svet poznávať“
rozvíjame a formujeme takmer všetky kľúčové kompetencie v súlade so ŠVP ISCED 0.Dáva
nám moţnosti s úţasnou škálou hier a hrových činností, ktoré sú pre deti predškolského veku
najprirodzenejšie a teda najúčinnejšie,
- odstraňujeme formalizmus pri spolupráci s rodinou – zainteresovanie rodičov –najmä otcov,
do spoločných hier s deťmi v MŠ. Koordinátorkou je p.uč. Ryboňová.
3. Pri realizácii projektu „ Čmárame, kreslíme, rúčky si cvičíme“ deti najstaršej vekovej
skupiny vyuţívajú i priestory triedy v ZŠ. Návšteva triedy ZŠ ich pozitívne motivuje,
obohacuje o skúsenosti, ktoré vyuţijú v rámci adaptácie na ZŠ.Cieľom projektu je vypestovať
u detí správne návyky a zručnosti z oblasti grafomotorickej gramotnosti. Koordinátorkou je
p.uč.Handrová.
4. Zmyslom projektu „Civilná ochrana detí v MŠ je pripraviť deti prostredníctvom hier,
aktivít a činností na prípadné mimoriadne udalosti z oblastí ochrany zdravia a ţivota,
informovať ich o spôsoboch ochrany pred moţným nebezpečenstvom. Koordinátorkou je
p.uč.Danajová.
15.2. Schematický prehľad obsahových celkov ŠkVP
Mesiac
Obsahový celok
Témy týţdňov
IX.
KAM PATRÍM
1. Kto som
2. V našej škôlke
3. Moje mesto, moja obec
4. Predmety a ich vlastnosti
X.
ČAROVNÁ JESEŇ
1. Dary jesene
2. Stromy a kríky
3. Moje telo
4. Ţijeme zdravo
XI.
PANÁČIK DOPRAVÁČIK
1. Dopravné prostriedky
2. Bezpečnosť na ceste
3. Pracovné profesie
4. Tvary a farby
XII.
KOĽKO DARČEKOV,
TOĽKO PRIATEĽOV
1. Čakáme ťa, Mikuláš
2. Vinšujeme Vám...
3. Čas vianočný
I.
TAJOMSTVO KALENDÁRA
1. Časové vzťahy
2. Hviezdy a planéty
3. Zvieratká v zime
II.
MESIAC PLNÝ ZÁBAVY
1. Zimné športy
2. Fašiangový čas
3. My sme malí muzikanti
4. Technika okolo nás
III.
AKO VONIA JAR
1. Vláčik Separáčik
2. Kniţky kamarátky
3. Prebúdzanie prírody
4. Na babkinom dvore
IV.
DOTKNI SA ZEME
1. Veľká noc
2. V záhradke a na lúke
3. Ţivot v lese
4. Pri vode a vo vode
V.
SRDCE DOKORÁN
1. Mamičkino srdiečko
2. V Chrobáčikove
3. Slovensko, moja vlasť
4. Svet plný detí
VI.
ZVOŇTE LETNÉ ZVONČEKY
1. Týţdeň detských radostí
2. Exotické zvieratá
3. Tešíme sa na prázdniny
4. Škôlka plná zábavy
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Mesiac:
September
Téma mesiaca :
KAM PATR Í M
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém :
1.
2.
3.
4.
Kto som
V našej škôlke
Moje mesto, moja obec
Predmety a ich vlastnosti
Ciele obsahového celku :
Prostredníctvom hier so sociálnym zameraním a zážitkového učenia:
-
spoluvytvárať v spoločenstve detí prostredie pohody,
zadaptovať sa v prostredí materskej školy a jej okolí,
uvedomovať si vlastnú identitu,
rešpektovať potreby iných detí, ľudí,
rozvíjať kooperatívne správanie, základné sebaobslužné činnosti,
na základe praktických činností a pozorovania rozvíjať detskú tvorivosť.
poznať rozdiely medzi mestom a obcou,
orientovať sa v okolí materskej školy
Predpokladané časové obdobie obsahového celku Kam patrím – 1 mesiac. Jednotlivé témy
týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných kompetencií.
Tematický
okruh
Ja som
Špecifické ciele
10
15
20
25
OŠ :Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(rukami – zdvíhať, nosiť)
OŠ :Jemná motorika , PMO
zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu
vrátane odpadového, rôznymi technikami
(strihať, lepiť, tvarovať materiál).Uplatňovať
pri tom technickú tvorivosť.
OŠ :Grafomotorika,PMO
kresliť veľkými grafickými pohybmi
OŠ: Rodina a jej členovia , KOG
rozlíšiť a pomenovať členov rodiny
Kompetencie
psychomotorické
osobnostné
učebné,
psychomotorické
psychomotorické
sociálne,
komunikačné,
kognitívne
29
OŠ: Postoje k domovu, KOG
zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
70
OŠ:Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch ,KOG
priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
kognitívne,
obklopujúcich reáliách
učebné
kognitívne,
psychomotorické
Ľudia
74
Príroda
101
102
OŠ :Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií, KOG
priradiť, triediť a usporiadať predmety podľa
určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
kognitívne,
učebné
OŠ : Pohyb v prírode , PMO
zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho
psychomotorické
OŠ: Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť , PMO
prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri
vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom
učebné,
vyuţitia rôznych pracovných a výtvarných techník
psychomotorické
105
Kultúra
134
OŠ: Význam prírodného prostredia , KOG
zdôvodniť význam prírodného prostredia na
základe pozorovania a záţitkov z prírody
komunikatívne,
učebné
OŠ: Mestá a obce , KOG
vymenovať niektoré názvy ďalších obcí
kognitívne
komunikatívne
148
OŠ: Rytmizácia riekaniek a piesní, SEO
rytmizovať ľudové riekanky a detské ľudové
a umelé piesne hrou na tele, alebo prostredníctvom
Orffovho inštrumentára
154
OŠ :Hudobná tvorivosť , SEO
pouţiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou
tematikou
158
OŠ :Kreslenie, maľovanie, modelovanie, SEO
kresliť, maľovať, modelovať podľa vlastnej
fantázie, predstáv a na tému
164
psychomotorické,
psychomotorické
kognitívne,
sociálne
psychomotorické,
osobnostné,
učebné
učebné
OŠ: Hodnotiace postoje k umeleckým dielam, SEO
hodnotiť postupne umelecké diela,
architektonické riešenia významných budov
sociálne,
komunikatívne
Doplnkové aktivity:
Potulky jesennou prírodou: branná vychádzka
( úloha vyplývajúca z Národného
boja proti nadváhe a obezite)
Téma
KAM
PATRÍM
Podtéma
KTO SOM
V NAŠEJ ŠKOLKE
Poznámka
= reţim dňa,
=moja značka,
=hygiena a stolovanie,
= sebaobsluţné práce,
=poznať mená kamarátov,
=hračky a hry,
=moja cesta do MŠ,
= vychádzky do blízkeho okolia,
=orientačné body v okolí,
= personál v MŠ,
=prosociálne aktivity
MOJE MESTO,
MOJA OBEC
PREDMETY A ICH
VLASTNOSTI
=kto tvorí rodinu,
=domov,
=moje rodisko,
=krajina kde ţijem,
=znaky mesta,
=znaky dediny
=farby, tvary, veľkosť,
= vlastnosti,
= rôzne materiály,
=čo sa z čoho vyrába,
= veľkosť, druhy, triedenie
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia – 1. nácvik správneho úchopu ceruzky- „fazuľový úchop“, správne
umiestnenie papiera, správne sedenie, 2.hra s bodom- experimentovanie, 3.oromotorikavysúvanie jazyka/široký, úzky/,
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť- „Pravidlá ţivota v triede“ ( lit. 20),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,
° piesne, hry a riekanky,
°. výtvarné a pracovné činnosti,
° vychádzka do okolia materskej školy –pozorovanie prírody,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry- správne viazanie, tvary, variabilnosť, udrţiavanie poriadku...
° rozprávka „Domček, domček, kto v tebe býva“,
° edukačné hry -literatúra EHPS - „Mám niečo pre teba“, „Miestny rozhlas“ , „ Čo bábika
potrebuje“, Čo by sa stalo keby“, „ Čo je v kufri“, „ Detektív Očko“, „Dieťa dňa“, „ Farebné
deti“, „Dom z kociek“ „Farby okolo mňa“
° „Farebná paleta“, Tvorivé dieťa predšk.veku str. 41,
° hra „ Na poštára“, „Vláčik priateľstva
° cvičenie v telocvični ZŠ,
° spomienkový album,
° pozorovanie prírody – znaky leta.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
- ISCED-0, Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy( ďalej
len Príručka na tvorbu ŠkVP), Matějček, Z.: Co, kdy a jak ve výchově dětí , Miňová, M.:
Pohybový program pre deti MŠ, Našim deťom, Podhájecká, M.: Edukačnými hrami
poznávame svet , Claycomb, P: Školka plná zábavy, Rovný, M. a i. : Pohybové hry detí
predškolského veku, Predškolská výchova. Haeffele, B.: Kaţdý začátek v mateřské škole je
těţký, Looseová, A. a i.: Grafomotorika pro děti předškolního věku, , Szabová, M.: Cvičení
pro rozvoj psychomotoriky.
Detská literatúra:
Našim srdiečkam, encyklopédie
Svet okolo nás,
časopisy pre deti, omaľovánky,
pracovné zošity a pracovné listy.
Didaktické pomôcky : Predmety dennej potreby, LEGO stavebnice, IKT, Včela BEE-BOT,
hudobné nahrávky, CD Čarovná škôlka, Drobček,
výtvarný a pracovný materiál,
telovýchovné náradie a náčinie,
Orffov inštrumentár.
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
Tvorivá dramatika, individuálny výtvarný prejav a pracovné činnosti, hry, hranie rolí,
sebahodnotenie, sebaobsluţné činnosti, individuálne pohybové a jazykové cvičenia, hry na
telo, napodobňovanie, hádanky, konštruovanie - manipulovanie, interaktívne metódy.
Mesiac:
Téma mesiaca :
Október
ČAROVNÁ
JESEŇ
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém :
1.
2.
3.
4.
Dary jesene
Stromy a kríky
Moje telo
Ţijeme zdravo
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom priameho pozorovania a zážitkového učenia:
- osvojiť si elementárne poznatky o okolitom svete,
- oboznámiť sa s prírodou v okolí, poznať charakteristické znaky a zmeny ročného
obdobia,
- vnímať svoje telo viacerými zmyslami,
-utvárať si základnú predstavu, čo prospieva zdraviu a čo mu naopak škodí,
- rozvíjať slovnú zásobu a komunikatívne schopnosti,
- rešpektovať vopred vyjasnené pravidlá,
- rozvíjať pracovné, hudobné činnosti a tvorivosť.
Predpokladané časové obdobie časového celku Čarovná jeseň – 1 mesiac. Jednotlivé témy
týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných kompetencií.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Kompetencie
Ja som
10
OŠ : Manipulácia s náčiním , PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(rukami – podávať)
psychomotorické,
osobnostné
OŠ :Vizuomotorika, PMO
18
sedieť správne a dodrţiavať sklon papiera pri
kreslení
psychomotorické,
osobnostné
30
OŠ :Ľudské telo , KOG
určiť na základe viaczmyslového vnímania
časti tela a jednoduchým spôsobom opísať ich
funkciu
kognitívne,
učebné
31
OŠ :Ľudské telo , KOG
vnímať a určiť viacerými zmyslami niektoré
ţivotne dôleţité orgány (srdce, pľúca, mozog)
32
33
OŠ: Umelecké stvárnenie ľudskej postavy , KOG
prejaviť pozitívne postoje k svojmu telu a vyjadriť ich prostredníctvom rôznych umeleckých
výrazových prostriedkov
kognitívne,
psychomotorické
OŠ: Umelecké stvárnenie ľudskej postavy , KOG
aplikovať poznatky o svojom tele pri zobrazovaní a vytváraní ľudskej postavy ( s uplatnením
rôznych výtvarných a pracovných techník)
psychomotorické,
učebné
34
OŠ :Zdravotný stav, postoje k zdraviu, KOG
rozlíšiť a jednoduchým spôsobom, intuitívne
opísať stav zdravia a stav choroby
36
OŠ :Zdravotný stav, postoje k zdraviu, KOG
zaujať pozitívne postoje k svojmu zdraviu i
zdraviu iných a vyjadriť ich prostredníctvom
rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
37
kognitívne,
učebné
osobnostné,
kognitívne,
komunikačné
kognitívne,
sociálne
OŠ: Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie, KOG
privolať pomoc dospelého v krízových situáciách,
v ktorých je ohrozené jeho zdravie, prípadne zdravie iných kognitívne
osobnostné
39
Ľudia
63
72
74
OŠ: Moţnosti poškodenia zdravia, KOG
rozlíšiť príčiny moţného nebezpečenstva a poškodenia
zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými
predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami,
liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,
elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami
OŠ :Pravidlá a spolupráca v hudobno pohybových hrách , PMO
uplatňovať spoluprácu v skupinovej hudobnopohybovej alebo hudobno-dramatickej hre
OŠ :Farebná rozmanitosť vo vlastných produktoch
uplatňovať na základe vlastného pozorovania
farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných
i technických produktoch
OŠ :Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie
zostavovanie podľa kritérií, KOG
priradiť, triediť a usporiadať predmety
podľa určitých kritérií (farba, tvar, veľkosť)
kognitívne,
učebné,
informačné
psychomotorické,
komunikatívne,
osobnostné
kognitívne,
osobnostné,
učebné
kognitívne,
učebné,
sociálne
OŠ: Základy empatie, SEO
zaujať pozitívne empatické postoje k chorým,
osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
k multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti
ľudstva
sociálne,
osobnostné,
kognitívne,
informačné
OŠ :Výtvarná, pracovná ,technická tvorivosť, PMO
prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť
pri vytváraní produktov z prírodnín vyuţitím
rôznych pracovných a výtvarných techník
psychomotorické,
sociálne,
osobnostné
103
OŠ :Ročné obdobia , KOG
rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie
-jeseň
kognitívne,
učebné
105
OŠ :Význam prírodného prostredia, KOG
zdôvodniť význam prírodného prostredia na
základe pozorovania a záţitkov z prírody
94
Príroda
102
kognitívne,
učebné,
osobnostné
112
114
Kultúra
OŠ :Stromy a kríky, KOG
poznať, opísať a rozlíšiť stromy a kríky
a zdôvodniť ich odlišnosť
OŠ :Ţivá a neţivá príroda, KOG
poznať, rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej prírody
kognitívne,
komunikatívne
kognitívne,
učebné
149
OŠ :Spev piesní ,SEO
spievať v rozsahu kvinty ( c 1-g1)- sexty (relatívne
intonačne čisto) v prípade hudobného nadania
aj v rozsahu oktávy (c1 – c2) s radosťou a
primerane charakteru detskej ľudovej a umelej
piesni s rôznorodou tematikou
151
OŠ : Vyjadrenie charakteru na detských hudobných
nástrojoch a dramatickými vyrazovými prostriedkami SEO
stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
prostriedkami
psychomotorické,
učebné
157
OŠ :Kreslenie, maľovanie, modelovanie SEO
kresliť , maľovať, modelovať v rôznych polohách
(ľah, kľak, stoj, sed)
166
OŠ :Detská,ľudová a autorská poézia a próza, SEO
počúvať s porozumením a citovým zaangaţovaním
detskú ľudovú a autorskú poéziu, rozprávky a príbehy
162
168
OŠ :Hodnotiace postoje k umeleckým dielam, SEO
vnímať a pozorovať krásu umeleckých diel
OŠ :Prednes literárnych útvarov , SEO
zapamätať si a prednášať krátke literárne
útvary napr. riekanky, hádanky, vyčítanky,
krátke detské básne, atď.
sociálne,
osobnostné,
učebné
psychomotorické,
učebné
učebné,
komunikatívne
osobnostné
sociálne,
informatívne
učebné,
kognitívne,
sociálne
Doplnkové aktivity:
Misa plná vitamínov- výstava prác s jesennou tematikou,
Tekvicové strašidielka –súťaţ o najkrajšiu tekvicu v spolupráci s rodičmi,
Dedko, babka ,ľúbime vás – posedenie s kultúrnym programom a občerstvením
Téma
Podtéma
Poznámka
DARY JESENE
=Charakteristika ročného obdobia ,
=znaky jesene
=ovocie, ovocné stromy,
=zelenina,
= vitamíny,
Doplnková aktivita - výstavka ovocia,
zeleniny,ochutnávka sušeného ovocia,
kompóty....
STROMY A KRIKY
=Stromy ,kríky, plody huby,
= pracovné aktivity z plodov jesene
=z listov,
=ako sa zvieratka pripravujú na zimu
=charakteristika ročného obdobia,
= výlet do lesa,
= pozorovanie flóry a fauny,
=zvieratá,vtáky, búdky, starostlivosť,
=prírodniny, farby jesene
ČAROVNÁ
JESEŇ
MOJE TELO
ŢIJEME ZDRAVO
Ľúbim starkých
=O sebe,
=starostlivosť,
= hry v prírode,
= jesenná vychádzka,
= hygiena,
=Evička nám ochorela,
=Adamkove kocky zdravia,
=zdravé zúbky,
= orgány.
=lekár, zubár, sestrička,
=Potraviny,
=suroviny na prípravu jedál
=pôvod
=chute a vône
=zdravé jedlá
=škodlivé jedlá
=hygiéna pri jedle
=výroba kuchárskej knihy
Doplnkové aktivity - básne, piesne,
výzdoba, darčeky
Vzťahy, úcta, program - besiedka pre
dôchodcov
Stratégie výchovno –vzdelávacej činnosti :
° pohybové a relaxačné cvičenia,
°grafomotorické cvičenia –1.vertikálne línie,modelovanie/stláčanie, miesenie/, 2. oromotorika
/vysúvanie špičky jazyka k nosu/,
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť- „Ranný odkaz“ ( lit. 12),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,
° piesne, hry a riekanky,
°. výtvarné a pracovné činnosti,
° vychádzka do okolia materskej školy –pozorovanie prírody,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry – zostrojovanie ovocia, zeleniny, listov, šarkanov...
° diagnostika reči,
° usporadúvanie predmetov v rovine,
° oboznamovanie a upevňovanie pojmov vpravo – vľavo, hore – dolu, riadok – stĺpec,
° počítaj so mnou,
° pomenovanie, triedenie, usporadúvanie,
° hry s otlačkami (farby, počty),
° maľovanie slnka – otlačok ruky (stopa – moje slniečko),
° čo dokázalo slniečko v lete (plody jesene),
° v záhrade, v lese – malí pozorovatelia,
° zber listov,
° „ Popletené obrázky-ľudské telo“,
° „ Nevidomý lekár“,
° zdravé – nezdravé potraviny ( triedenie, strihanie, lepenie),
° ochutnávka – zmysly, triedenie do políc – tvar, farba, veľkosť,
° koláţ z piškót –„Ovocný strom“,
° špagátová frotáţ „ Jabĺčko“,
° pohybové hry „ Na jeţka“, „ Na ručníček“,
° hry s puzzle,
° EH „ V obchode“,
° čítanie rozprávky „O repe“, zobrazenie deja rozprávky, dramatizácia, príslovky, predloţky.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-0, Príručka na tvorbu ŠkVP, Podhájecká,M.: Edukačnými hrami poznávame svet
(ďalej len EHPS), Šimová,G. :Tvorivé dieťa predškolského veku, Claycomb, P.: Školka plná
zábavy, Varcholová, M. a i.: Pedagogická diagnostika a individuálny vzdelávací plán
v podmienkach MŠ, Havlínová, M. a i.: Zdravá materská škola, Barffová, U.: Hračky
z prírody, Predškolská výchova , Rovný,M. a i.: Pohybové hry detí predškolského veku.
Pondelíková, R.: Farebný svet, materiál k diagnostike a zakladaniu portfólií.
Detská literatúra:
Zlatá brána, Encyklopédia pre zvedavé deti, Malá encyklopédia prírody, Filipove
dobrodruţstvá I-II., Detská encyklopédia, Moje telo, Ľudské telo, Svet okolo nás, Mamička,
čo je to?, časopisy pre deti, pracovné listy, omaľovánky.
Didaktické pomôcky:
IKT, Bee-bot, „Zdravá výţiva“, „Hygiena“, makety ovocia - zeleniny, Ročné obdobia,
Príroda okolo nás, veľká nástenná mapa –Strom, maňušky, LEGO stavebnice, ďalekohľad,
mikroskop, lupy, hudobné nahrávky – Kubík, P.Nagy : Deťom, výtvarný, pracovný,
odpadový materiál, prírodniny, telovýchovné náčinie a náradie, DVD Spievankovo
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia výchovno-vzdelávacích cieľov:
DITOR:- (definuj, informuj, tvor riešenia, overuj, realizuj), metódy grafickej a výtvarnej
činnosti, manipulovanie, edukačné hry, pokus-experiment, rozhovor, heuristické,
zdôvodňovanie, diagnostikovanie, portfólia.
Mesiac
November
Téma mesiaca:
PANÁČIK
DOPRAVÁČIK
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém:
1. Dopravné prostriedky
2. Bezpečnosť na ceste
3. Pracovné profesie
4. Tvary a farby
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom edukačných hier, záujmových činností, zážitkového učenia,
konkrétneho pozorovania dopravných situácií:
-
vedieť sa orientovať v základných pravidlách cestnej premávky,
poznať a pomenovať dopravné prostriedky,
zvládať základné pohybové schopnosti a priestorovú orientáciu,
vedieť popísať situáciu a vhodne formulovať vety,
chápať niektoré zo symbolov (označenie nebezpečenstva, dopravné značky),
vedieť, kde sa obrátiť, v prípade nebezpečenstva, o pomoc,
mať povedomie o jednotlivých profesiách a ich význame pre spoločnosť,
získať povedomie o základných geometrických tvaroch a farbách
Predpokladané časové obdobie časového celku Panáčik dopraváčik– 1 mesiac. Jednotlivé
témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných kompetencií.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Ja som
OŠ: Rovnováha , PMO
vedieť udrţať rovnováhu
3
4
6
OŠ: Orientácia v priestore, PMO
orientovať sa v priestore /vo vzťahu k vlastnej
osobe/
OŠ: Základné lokomočné pohyby, PMO
zaujať rôzne postavenia podľa pokynov
Kompetencie
psychomotorické,
osobnostné,
psychomotorické,
osobnostné,
učeb
psychomotorické,
učebné
8
OŠ: Manipulácia s náčiním, PMO
napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach
( s náčiním, na náradí)
psychomotorické,
učebné
10
OŠ: Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(rukami – gúľať)
psychomotorické,
osobnostné
15
OŠ: Jemná motorika , PMO
zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu,
uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
psychomotorické,
učebné
37
OŠ: Riešenie krízových situácií ohrozujúcich zdravie KOG
privolať pomoc dospelého v krízových
psychomotorické,
situáciách v ktorých je ohrozené jeho zdravie,
sociálne,
prípadne zdravie iných
kognitívne
41
OŠ: Bezpečnosť cestnej premávky, KOG
zdôvodniť význam dodrţiavania pravidiel
cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť
42
OŠ: Bezpečnosť cestnej premávky, KOG
poznať základné dopravné značky a riadiť sa
podľa nich
43
Ľudia
OŠ: Bezpečnosť cestnej premávky, KOG
prechádzať bezpečne cez cestu pod vedením
starších
kognitívne,
sociálne
kognitívne,
učebné
kognitívne,
učebné
66
OŠ: Ľudské činnosti a ich umelecké stvárnenie, KOG
poznať, slovne opísať a umelecky stvárniť
kognitívne,
rozmanité ľudské činnosti
komunikatívne,
psychomotorické
68
OŠ :Význam práce , KOG
pochopiť význam práce na základe rozmanitých
pracovných činností
kognitívne,
učebné
OŠ: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných
produktoch, KOG
priradiť, rozoznať a pomenovať farby na
obklopujúcich reáliách
kognitívne,
komunikatívne
70
71
OŠ: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných
produktoch, KOG
uplatňovať individuálne farebné videnie
kognitívne,
osobnostné
72
OŠ: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných
produktoch, KOG
uplatňovať na základe vlastného pozorovania
farebnú rozmanitosť vo výtvarných, pracovných
i technických produktoch
psychomotorické,
kognitívne,
osobnostné
73
OŠ: Dopravné prostriedky, KOG
poznať, rozlíšiť, priradiť a triediť dopravné
prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda,
vzduch)
kognitívne,
komunikatívne,
učebné
OŠ: Rovinné a priestorové geometrické tvary
(kruh, trojuholník, štvorec a obdĺţnik), KOG
poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré rovinné geometrické tvary
kognitívne,
učebné
79
80
OŠ: Rovinné a priestorové geometrické tvary
(kruh, trojuholník, štvorec a obdĺţnik), KOG
poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť niektoré
priestorové geometrické tvary
kognitívne,
učebné,
psychomotorické
93
OŠ: Rozmanitosť ľudských vlastností, SEO
hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne
charakterové vlastnosti ľudí na základe reálnych
i fiktívnych situácií
sociálne,
komunikatívne
155
OŠ: Experimentovanie s farbami, SEO
experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať ich
tvorivé variácie
psychomotorické
156
Kultúra
OŠ: Experimentovanie s farbami, SEO
pokryť celú plochu rozmanitými farbami
psychomotorické
učebné
OŠ: OŠ: Vyjadrenie charaketu priesne na detských
hudobných nástrojoch a dramatickými vyrazovými prostriedkami, SEO
151
stvárniť detské piesne dramatickými výrazovými
prostriedkami
sociálne,
učebné
125
OŠ: Reakcie na zmenu tempa a hudby , PMO
pohotovo reagovať na zmenu tempa hudobného
sprievodu
psychomotorické,
učebné
166
OŠ: Detská, ľudová a autorská poézia a próza , SEO
počúvať s porozumením a citovým zaangaţovaním
autorskú poéziu
komunkatívne,
osobnostné
169
159
OŠ: Voľná reprodukcia literárnych textov, SEO
reprodukovať voľne autorské príbehy
OŠ: Kreslenie, maľovanie, modelovanie, PMO
kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami,
tvorivo a s pouţitím rôzneho materiálu
komunikatívne,
kognitívne
sociálne,
psychomotorické
Doplnkové aktivity:
Dopravný deň
(návšteva dopravného ihriska – jazdy zručnosti, beseda s príslušníkom
PZ, ukáţky práce zásahovej jednotky, kynológov),
Téma
Podtéma
PANÁČIK
DOPRAVÁČIK
DOPRAVNÉ
PROSTRIEDKY
BEZPEĆNE NA CESTE
PRACOVNÉ PROFESIE
TVARY A FARBY
Poznámka
=vodné,
=cestné ,
= vzdušné,
=rozlišovať podľa zvuku, účelu
=doprava,
=pravidlá cestnej premávky,
=dopravné značky,
=semafor,
=bezpečnosť,
= úrazy,
= kriţovatka,
=dopravné ihrisko,
=bezpečnostné prvky
=povolanie otca, matky ,
=známe povolania,
=dnešné povolania- názvy,
=záchranári ,poţiarnici ,polícia ,
=práce na poli,
=zber úrody
=rovinné, priestorové tvary,
= základné farby a ich odtiene,
=predloţky, príslovky miesta,
=OZ –tvar, farba ,chuť, výstava,
= listy -tvar -farba,
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia –1. horizontálne línie- nácvik sprava doľava,2. oromotorika
/vysúvanie jazyka vodorovne z ústnej dutiny/,3. motivačná hra:Popoluška- cvičenie
troma prstami s fazuľkou,
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť- „ Čítanie kníh s prediktabilným textom“ ( lit. 11),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,
° piesne, hry a riekanky,
°. výtvarné a pracovné činnosti,
° vychádzka do okolia materskej školy –pozorovanie prírody,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry- dopravné prostriedky, značky, semafor, výstavka, LEGOpexeso...
° pozorovanie dopravných prostriedkov a značiek,
° sledovanie dopravných situácií v okolí MŠ,
° obkresľovanie dopravných prostriedkov,
° zdolávanie prekáţok,
° hry na dopravnom koberci,
° dopravné hry so semaforom,
° oboznamovanie sa s mapou – mesta, rôznych dopravných situácií,
° výroba vodičských preukazov,
° hry v piesku – stavby ciest,
° kresba na asfalt – dopravné prostriedky,
° jazda zručnosti na detských motorkách,
° skladanie puzzle, rozstrihaných obrázkov,
° hádanky,
° upevňovanie pojmov vpravo – vľavo,
° pohybové hry s dopravnou tematikou ,
° vystrihovanie – vytrhávanie dopravných prostriedkov,
° skladanie papiera podľa inštrukcie,
° edukačná hra „Slalom autíčok“,
° výroba semaforu – vyuţitie odpadového materiálu,
° počúvanie príbehov s dopravnou tematikou,
°. počúvanie a spev piesní s dopravnou tematikou,
° sledovanie rozprávky „Krtko a autíčko“ (DVD),
° rozlišovanie zvukov v doprave – sluchové hry,
° hry so slovami – rytmizácia, začiatočné písmeno,
° zostrojovanie tvarov zo špajdlí,
° spoločná práca – kriţovatka,
° tiesňové volanie- číslo 112 – edukačná hra „Na telefón“, „ Na remeselníkov“,
° vystupovanie a zostupovanie po rebríku – hra“ Na hasičov“.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra :
ISCED-0, Príručka na tvorbu školských vzdelávacích programov pre MŠ, Pohybový program
pre deti MŠ, Výtvarné námety pre štyri ročné obdobia,Školka plná zábavy,Rozvíjanie
počiatočnej čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, Moja prvá dopravná kniha, Didaktika
rozvíjania základných matematických predstáv, Mladí záchranári.
Detská literatúra:
Detské Encyklopédie, Našim deťom, Detským srdiečkam, O prváckom mačiatku, pexeso –
Dopravné značky, Detské časopisy, časopisy s dopravnou tématikou, Človek sa naučil
lietať, pracovné zošity : Bezpečne do školy, Semafor, Matematika, Grafomotorika, Pohrajme
sa s básničkami, Moje krôčiky ku škole, hudobné nahrávky: Viktor, Pesničky pre šťastie,
DVD: Krtko a autíčko, Spievankovo
Didaktické pomôcky:
dopravné prostriedky, semafor, dopravné značky, LEGO stavebnice, IKT, Bee-bot
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
Pozorovanie, porovnávanie, napodobňovanie, hry s pravidlami, konštruovanie, diskusia,
problémové riešenie, práca s knihou, improvizácia, grafické znázorňovanie, retrospektívne
metódy, analýza úloh a produktov činností, pozorovacie hárky, portfóĺiá.
Mesiac :
December
Téma mesiaca:
K OĽKO DARČEKOV, TOĽKO PRIATEĽOV
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá z troch tém:
1. Čakáme Ťa, Mikuláš
2. Vinšujeme Vám...
3. Čas vianočný
Ciele obsahového celku:
- oboznámiť sa s typickými znakmi zimy, ľudovými zvykmi adventného obdobia
a Vianoc,
- spolupracovať na výzdobe svojho prostredia,
- vedieť prežiť vianočnú atmosféru – posilňovať empatiu a prosociálne správanie,
- tešiť sa z obdarovania iných.
Predpokladané časové obdobie časového celku Koľko darčekov, toľko priateľov –3týždne.
Jednotlivé témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných
kompetencií.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Ja som
OŠ :Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(rukami – pohadzovať)
10
Kompetencie
psychomotorické,
osobnostné
OŠ :Grafomotorika, PMO
21
kresliť uvoľnenou rukou, plynulo a smelo
psychomotorické
učebné
39
54
56
60
OŠ :Moţnosti poškodenia zdravia , KOG
rozlíšiť príčiny moţného nebezpečenstva a poškodenia
zdravia pri zakázanej manipulácii s niektorými
predmetmi, napr. s ostrými predmetmi, zápalkami,
liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami,
elektrospotrebičmi, ale aj neznámymi prírodninami
OŠ :Počúvanie s porozumením , SEO
počúvať s porozumením
OŠ : Zmysuplnosť rečového prejavu, SEO
uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext ( zmysluplne rozprávať o svojich
pocitoch, záţitkoch a dojmoch)
OŠ :Tvorivosť v rečovom prejave , SEO
pouţívať synonymá
kognitívne,
učebné,
informačné
sociálne,
učebné,
komunikatívne
sociálne,
osobnostné,
komunikatívne
komunikatívne,
kognitívne
Ľudia
64
75
71
OŠ: Súlad pohybu, hudby a textu hry, PMO
zladiť pohybovú a hudobnú stránku v hudobnopohybovej hre
psychomotorické,
učebné
OŠ :Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií, KOG
určiť rovnaké, alebo rozdielne mnoţstvo prvkov
v skupine
kognitívne,
učebné
OŠ: Farby, farebná rozmanitosť vo vlastných
produktoch, KOG
uplatňovať individuálne farebné videnie
kognitívne,
učebné
Príroda
102
OŠ: Vytvarná, pracovná a technická tvorivosť, PMO
prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní
produktov z prírodnín prostredníctvom vyuţitia rôznych
pracovných a výtvarných techník
103
OŠ: Ročné obdobia , KOG
rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie
- zima
psychomotorické,
učebné
kognitívne,
učebné
Kultúra
124
OŠ: Rytmizácia hrou na telo pri postojoch, chôdzi,
behu, PMO
rytmizovať samostatne hrou na telo 2/4, 3/4
takt pri rôznych postojoch, chôdzi, behu
126
OŠ: Pohybové stvárnenie charakteru hudby, PMO
vyjadriť náladu piesne a hudby prirodzeným
kultivovaným pohybom
138
OŠ:Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy, KOG
zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov, spoločenských udalostí vrátane udrţiavania ľudových tradícií
139
OŠ: Umelecké stvárnenie preţívania sviatkov , KOG
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a záţitky z osláv sviatkov
149
OŠ: Spev piesní , SEO
spievať s radosťou a primerane charakteru detskej
ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou
152
OŠ: Počúvanie piesní a hudby, SEO
počúvať detské skladby s citovým zaangaţovaním
161
OŠ: Výtvarné techniky , SEO
pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky
167
168
psychomotorické,
sociálne,
osobnostné
kognitívne,
sociálne,
osobnostné
kognitívne,
komunikatívne,
psychomotorické
učebné
sociálne,
osobnostné
psychomotorické,
učebné
OŠ: Detská, ľudová a autorská poézia a próza, SEO
vnímať s citovým zaangaţovaním bábkové divadlo
a iné detské divadlo ( činohru, spevohru )
OŠ: Prednes literárnych útvarov, SEO
zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
psychomotorické,
učebné
sociálne,
komunikatívne,
učebné
komunikatívne
osobnostné
Doplnkové aktivity :
Mikulášska nádielka,
Vianoce v lese- kŕmenie zvierat a vtáctva.
Vianočné tvorivé dielne – výroba dekorácií s rodičmi
Téma
Podtéma
Poznámka
KOĽKO
DARČEKOV,TOĽKO
PRIATEĽOV
ČAKÁME ŤA MIKULÁŠ
=básne, piesne, zvyky, tradície,
=divadlo, výzdoba MŠ,
=adventný čas začína,
=charakteristika ročného obdobia,
= prosociálne aktivity
VINŠUJEME VÁM
ČAS VIANOČNÝ
=ľudové zvyky a tradície,
=vinšovačky,
= koledy,
=biblické príbehy
=pozdravy, darčeky,
= pošta pre Jeţiška,
=vzťahy, rodina,
=program - besiedka
Stratégie výchovno- vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia –1. kombinované línie- technický postup kombinovaného
vedenia línie, 2. hra na tele- rozvoj haptiky/reč dotykov/- cestovanie loptičkou po tele,
3. oromotorika- vysúvanie dolnej čelustedopredu,
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť – „Slovná banka“ ( lit. 13),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,
° výtvarné a pracovné činnosti,
° vychádzka do okolia materskej školy –pozorovanie prírody, kŕmenie,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry – výzdoba na stromček, výroba betlehema, svietnikov, rybičiek...
° vyfarbovanie omaľovaniek,
° oboznamovanie sa s ľudovými zvykmi – Mikuláš , Martin, Lucia, Vianoce,
° výroba adventného kalendára,
° písanie vianočných pozdravov a prianí,
° pozorovanie výzdoby v obci, meste,
° aktuálna výzdoba tried a priestorov materskej školy,
° nácvik básní a piesní s vianočnou tematikou,
° počúvanie príbehu „ Dievčatko so zápalkami“,
° nácvik tančekov ,
° oboznamovanie sa s tradíciami Vianoc v zahraničí,
° počúvanie vianočných kolied,
° práca so slaným cestom,
° edukačné hry – „Popletené obrázky“, „Dokonči príbeh“, „Na mrázika“,
° vlastná výroba vianočného baliaceho papiera otláčaním zemiakov, ďalšie
výtvarné a pracovné činnosti
° vychádzky do prírody,
° pozeranie DVD rozprávok - „ Rudolf“ , „V krajine hračiek“, „Krtko a Vianoce“.
Učebné zdroje :
Odborná literatúra: ISCED – 0, Príručka na tvorbu ŠkVP, Rozvíjanie počiatočnej
čitateľskej a pisateľskej gramotnosti, 111 námětú pro tvořivou hru dětí, 365 nápadov,
Cvičíme s riekankami, , Pohybové hry a riekanky pre deti predškolského veku.
Detská literatúra : Biblické príbehy, Encyklopédie, Adam pôjde do školy, detské časopisy –
Šikovníček, Pusik, Vrabček, pracovné zošity: Matematika, Grafomotorika, Poznávame svet,
Zima.
Didaktické pomôcky:
Magnetofónová kazeta: „Spieva celá škôlka“, „Vianoce“, CD – „Pekné Vianoce“, DVD
Spievankovo, IKT, Bee-bot
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
produkčné (individuálne výtvarné a pracovné činnosti), improvizácia, rozhovor, práca
s textom, metódy - retrospektívne , interaktívne, didaktické hry, diagnostikovanie.
Mesiac:
Január
Téma mesiaca:
TAJOMSTVO
KALENDÁRA
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá z troch tém:
1. Časové vzťahy ( Keď pôjdeme do školy)
2. Hviezdy a planéty
3. Zvieratká v zime
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom edukačných hier a aktivít zážitkového učenia – pozorovania v prírode,
výtvarných a pracovných činnosti:
-
vytvárať u detí povedomie o neustálych premenách a javoch v prírode počas
obdobia jedného roka, kratších časových celkov – deň, týždeň, mesiac,
získať pocit radostného očakávania vstupu do 1.triedy,
učiť sa prispôsobiť prostrediu, spolupracovať s ostatnými,
podporovať záujem o písanú podobu jazyka /písmená, číslice),
získať základné vedomosti o vesmíre,
prežívať radosť zo zvládnutého a poznaného,
osvojiť si elementárne poznatky zo života voľne žijúcich zvierat,
učiť sa chrániť prírodu so zameraním na pomoc pri prezimovaní zvierat,
Predpokladané časové obdobie časového celku Tajomstvo kalendára – 3 týždne. Jednotlivé
témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných kompetencií.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Kompetencie
Ja som
9
OŠ : Pohyb ako prostriedok upevňovania zdravia, PMO
pohybovať sa okolo osi vlastného tela(obraty,
osobnostné,
kotúle)
psychomotorické
10
OŠ :Manipulácia s náčiním
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
( rukami- odráţať)
60
OŠ :Tvorivosť v rečovom prejave, SEO
pouţívať antonymá
OŠ :Základné polohy, postoje a pohyby, PMO
poznať názvy základných polôh, postojov
a pohybov
7
15
OŠ :Jemná motorika, PMO
zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu
vrátane odpadového, rôznymi technikami
(strihať, lepiť, tvarovať materiál, atd.)
uplatňovať pritom technickú tvorivosť
psychomotorické,
učebné
komunikatívne,
učebné
psychomotorické,
osobnostné,
učebné
psychomotorické,
učebné
OŠ :Grafomotorika, PMO
22
Ľudia
75
Príroda
116
117
drţať správne grafický materiál a pouţívať
primeranú intenzitu tlaku na podloţku pri
pouţívaní rôznych techník
OŠ :Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií, KOG
určiť rovnaké alebo rozdielne mnoţstvo
prvkov v skupine
psychomotorické
učebné,
kognitívne
OŠ: Elementárne predstavy o Zemi, KOG
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami predstavy o Zemi
získané pozorovaním a z rôznych médií
kognitívne,
učebné
informačné
OŠ: Elementárne predstavy o Slnku , KOG
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami predstavy o Slnku
získané pozorovaním a z rôznych médií
kognitívne,
učebné
informačné
118
108
OŠ: Elementárne predstavy o mesiaci a hviezdach, KOG
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
kognitívne,
prostriedkami predstavy o mesiaci a
učebné,
hviezdach, získané pozorovaním a z rôznych médií
informačné
OŠ: Zvieratá a ţivočíchy , KOG
zaujať pozitívne postoje k zvieracej ríši
100
OŠ: Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti,PMO
zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zručnosti a schopnosti (kĺzanie,
sánkovanie, bobovanie, lopárovanie)
132
OŠ: Časové vzťahy , KOG
rozlišovať časové vzťahy – čo je teraz, dnes, čo
bolo včera, čo bude zajtra
Kultúra
170
149
152
OŠ: Umelecké stvárnenie obsahu literárnych
a dramatických diel, SEO
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami ( výtvarne, hudobne, hudobnodramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov
a divadla
OŠ: Spev piesní, SEO
spievať s radosťou a primerane charakteru detskej
ľudovej a umelej piesni s rôznou tematikou
OŠ: Počúvanie piesní a hudby, SEO
počúvať detské skladby s citovým zaangaţovaním
OŠ: Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie, SEO
160 kresliť, maľovať, plošne a priestorovo zobrazovať
zvieraciu postavu
168
OŠ: Prednes literárnych útvarov, SEO
zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary,
napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke detské
básne
kognitívne,
učebné,
informačné
psychomotorické
psychomotorické,
komunikatívne
kognitívne,
psychonmotorické
sociálne,
učebné
sociálne,
osobnostné
psychomotorické,
učebné
komunikatívne,
učebné
Doplnkové aktivity:
Keď ja budem žiačikom -1. návšteva základnej školy, 2.ukáţka pre rodičov,
Hladným vtáčatkám - environmentálne aktivity,
V Snehuliakove –stavanie snehuliakov
Téma
Podtéma
TAJOMSTVO
KALENDÁRA
ČASOVÉ VZŤAHY
=dni v týţdni -kaţdý deň je iný,
=ráno ,obed ,večer,
=charakteristika ročného obdobia,
= deň ,mesiac, rok
=kalendár prírody,
= oblečenie,
= zdravie
=počasie
HVIEZDY A PLANÉTY
=encyklopédie,
=slnečná sústava,
= hviezdy a Mesiac, ,
= vesmír,
= práca s výučbovým programom na
PC,
=výtvarná súťaţ
=starostlivosť,
= poznávanie druhov,
=čím sa ţivia, prikrmovanie,
=ako sa pohybujú,
=kde bývajú,
=ako preţijú zimu,
=potravinový reťazec,
=vychádzka do lesa,
=stopy v snehu
ZVIERATKÁ V ZIME
Aţ ja budem ţiačikomstaršie deti
Poznámka
overovanie polročných vedomostí,
kvízy, súťaţe, pracovné listy,
návšteva ZŠ
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia –1. lomené línie, hry s loptou- hádzanie, chytanie,
2. oromotorika- špička jazyka smeruje k pravému uchu,
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť – „Hlasné čítanie“ ( lit. 18 ),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,
° výtvarné a pracovné činnosti (výroba kŕmidla),
° vychádzka do okolia materskej školy –pozorovanie prírody, kŕmenie ,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry – zimná krajina, snehové vločky, snehuliaci, vtáčatká v kŕmidle...
° hra: „Snehuliakovská LEGOštafeta“,
° vyfarbovanie omaľovaniek,
° piesne, hry, riekanky a básne o zime,
° rozhovor, rozprávanie,
° inštrumentálne činnosti,
° spevácke činnosti,
° edukačné hry – lit. EHPS : „Na písmenká“, „Čísla, tvary, písmená“, „Dni týţdňa“, „Farebné
hodiny“, „Kedy to je“, „Hladné vtáčatká“, „Tanec vetra“ ,
° akrobatické cvičenie,
° opis obrázka,
° dramatizácia „ Rukavička“,
°roprávka: „O 12 mesiačikoch“,
° pohybové hry, hry so snehom, na snehu,
° kalendár prírody – priraďovanie,
° počúvanie zvukov vtáčikov,
° aktívna muzikoterapia.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-O, Príručka na tvorbu ŠkVP, Rozvíjanie počiatočnej gramotnosti, Dramatické
hry, Spievaj si vtáčatko, Pondelíková R.:Rozvoj grafomotoriky cez výtvarné aktivity.
Detská literatúra:
Moja veľká rozprávková kniha o zvieratách, leporelo Rukavička, O prváckom mačiatku,
Bola raz jedna trieda, Poznám abecedu, Postavme si z písmen dom, Našim deťom, Deti
v zelenom, Poznávame svet, Pán horár má za klobúkom mydleničku, encyklopédie,
detské časopisy- Včielka, Vrabček, Zvonček, pracovné zošity, listy, omaľovánky.
Didaktické pomôcky:
Obrázkové hodiny, Hodiny, Kalendár prírody, spoločenské hry pri stoloch, CD – Zvuky
vtákov, Deťom 1-2, kazeta Drobček, stavebnice LEGO, materiál na výtvarné a pracovné
činnosti, obrázkový materiál, maňušky, IKT, Bee-bot, Spievankovo
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
Metódy perspektívnych rozhodnutí, organizátorské hry, popis predmetov, konštruovanie,
diskusné metódy, brainstorming, analýza chýb a nedostatkov, exploračná metóda –test,
samostatná práca, diagnostikovanie.
Mesiac:
Téma mesiaca:
Február
MESIAC PLNÝ ZÁBAVY
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém:
1.
2.
3.
4.
Zimné športy
Fašiangový čas
My sme malí muzikanti
Technika okolo nás
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom pohybových aktivít, speváckych činností, zážitkového učenia,
experimentovania, pokusov:
- rozvíjať pohybové schopnosti detí,
- vytvárať základné aktívne postoje k svetu,
- podporovať vzájomné porozumenie pri športovom súťažení, úctu pravidlám hry
a bezpečnosť pri rekreačnom športovaní,
- zoznámiť deti s ľudovými tradíciami v období Fašiang,
- chápať humor a vtip, vedieť ho vhodne a citlivo použiť,
- naučiť sa chápať hudbu ako celok a súčasť svojho bežného života,
- oboznámiť deti s prácou na PC – na elementárnej úrovni.
Predpokladané časové obdobie obsahového celku Mesiac plný zábavy – 1 mesiac.
Jednotlivé témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných
kompetencií detí.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Kompetencie
OŠ: Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(rukami- driblovať)
psychomotorické,
osobnostné
Ja som
10
OŠ: Pohyb ako prostriedok zdravia ,PMO
12
15
zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým
aktivitám
OŠ: Práca s rôznym materiálom, PMO
zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu,
vrátane odpadového rôznymi technikami (strihať,
lepiť, tvarovať materiál atd.), uplatňovať pri tom
technickú tvorivosť
psychomotorické,
osobnostné
psychomotorické,
učebné
OŠ: Základné grafické tvary , PMO
23
56
znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z ramenného kĺbu (kývanie, mletie, hojdanie, navíjanie)
OŠ: Pasívna a aktívna slovná zásoba, SEO
uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na obsahový kontext ( zmysluplne rozprávať o svojich
pocitoch, záţitkoch, dojmoch)
psychomorické
komunikatívne,
informačné
57

OŠ: Artikulácia hlások a hláskových skupín, SEO
vedieť sluchom rozlišovať jednotlivé hlásky
v slove, ich kvalitu a lokalizáciu
OŠ: Technika vôkol nás, KOG
uvedomiť si zmeny v ţivote ľudí vplyvom
vyuţívania najnovších vynálezov vedy a
techniky a vedieť sa o nich rozprávať
komunikatívne,
sociálne
informačné
komunikačné

OŠ: Ako fungujú stroje, KOG
vedieť pozorovať, skúmať a analyzovať základné
zásady fungovania strojov a techniky


17
Ľudia
OŠ: Informačno – komunikačné technológie,KOG
poznať princíp fungovania printových médií
OŠ: Elementárne základy práce s počítačom, PMO
zvládnuť na základe nápodoby a slovných
inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni
prácu s počítačom – pracovať s detskými
edukačným programami

OŠ: Informačno – komunikačné technológie,KOG
vyuţívať, interpretovať a trvalo zapisovať rôzne
informácie( diktafón , kamera, video)
69
OŠ: Význam práca ,KOG
riešiť interaktívne úlohy v detských edukačných
programoch
76
Príroda
OŠ: Číselný rad, KOG
počítať minimálne od 1 do 10
informačné
učebné
kognitívne,
sociálne
komunikatívne,
informačné
učebné,
informatívne,
psychomotorické
komunikatívne,
sociálne,
informačné,
kognitívne
kognitívne,
komunikatívne,
informačné
kognitívne,
učebné
95
OŠ: Pohyb v prírode , PMO
pohybovať sa v rôznom prostredí ( sneh, ľad, voda)
bez strachu a zábran
psychomotorické,
osobnostné
97
OŠ: Pohyb s rôznymi pomôckami, PMO
modifikovať pohyb v zmenených podmienkach
alebo problémových situáciách
psychomotorické,
osobnostné
102
114
Kultúra
138
140
OŠ:Výtvarná, pracovná a technická tvorivosť, PMO
prejaviť zručnosti a praktickú tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín prostredníctvom vyuţitia rôznych pracovných a výtvarných techník
OŠ: Ţivá a neţivá príroda , KOG
poznať, rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej prírody
psychomotorické,
učebné
kognitívne,
učebné
OŠ: Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy, KOG
zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí vrátane udrţiavania
ľudových tradícií – Fašiangy
OŠ: Rozmanitosť sveta, KOG
overiť si z detských encyklopédií a iných médií,
ţe svet je rozmanitý (pozostáva aj z oceánov, morí,
riek pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej zvieracej ríše,
atď.)
153
OŠ: Umelecké stvárnenie pocitov,SEO
stvárniť pocity z počúvania hudby aj inými
umeleckými výrazovými prostriedkami ( výtvarnými,
dramatickými, atď.)
154
OŠ: Hudobná tvorivosť , SEO
pouţiť v hrách riekanky, vyčítanky s rôznou
tematikou
osobnostné,
sociálne
informatívne,
učebné,
kognitívne,
komunikatívne
psychomotorické,
kognitívne
komunikatívne,
sociálne
Doplnkové aktivity:
Karneval- popoludnie s rodičmi
Téma
Podtéma
MESIAC PLNÝ
ZÁBAVY
ZIMNÉ ŠPORTY
FAŠIANGOVÝ ČAS
Poznámka
=charakteristika zimných športov,
= oblečenie,
=bezpečnosť,
=sánkovačka,
=šport a deti
=význam obdobia,
=masky,
=piesne, básne, divadlo,
=karneval
MY SME MALÍ
MUZIKANTI
TECHNIKA OKOLO NÁS
=druhy hudobných nástrojov,
=druhy piesní -tempo ,nálada,
=Orffow inštrumentár,
=inštrumentálne činnosti,
=hudobné hry, hádanky,
= orchester ,dirigent
=IKT- základy manipulácie,
=počítač, mobilný telefón,
=video, kamera, fotoaparát,MP3,
=stroje v minulosti a dnes,
=printové média,
= význam techniky pre ţivot,
= vplyv médií na ţivot
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia – 1.krúţivé pohyby – kruh, ovál, kresba jedným ťahom,
2. rozvoj jemnej motoriky -maľba penou na holenie po nafúknutom balóniku,
3. vytrhávanie papiera,4.„vyrábanie“ otlačkov rúk a nôh, 5.skrývanie predmetov,
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť – „Metóda lona“ (lit. 13 ),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,
° spevácke a inštrumentálne činnosti,
° výtvarné a pracovné činnosti – výroba masiek, ozembuchu a hrkálok,
° vychádzka do okolia materskej školy –pozorovanie prírody,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry – karnevalové masky, hudobné nástroje, šašovia...
° edukačné hry –EHPS: „Chytačka“, „Orchester“, „Hudobné kreslo“, „Čarovný šál“,
„Oheň, zem, vzduch a voda“,
°. hry so snehom a na snehu,
° vychádzka do prírody, pozorovanie, rozprávanie,
° hádanky,
° cvičenie v telocvični ZŠ,
° nácvik tanca Ţenilo sa motovidlo, Išla sova na tanec, Šošovička....
° výzdoba tried a interiérov MŠ,
° fašiangový sprievod,
° porovnávanie – objemu, dĺţky,
° skúmanie, experimentovanie,
° aktívna muzikoterapia,
° dramatická improvizácia,
°rozprávka „Rukavička“,
° Valentínska pošta.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-O, Príručka na tvorbu školského ..., Edukačnými hrami poznávame svet str.100-113,
Svet okolo nás str.202, Výtvarné námety pre štyri ročné obdobia str.104, Škôlka plná zábavy
str.105,108,110, Ekologická výchova v MŠ, Zahrajme sa spolu str.38, Metodický zborník
Pohybové hry pre najmenších, Harrison P. a i.: Kaţdé dieťa to zvládne, Spevom k šťastiu detí.
Detská literatúra:
Nauč ma správne vyslovovať, encyklopédie, detské časopisy, pracovné listy, zošity, Moje
krôčiky ku škole.
Didaktické pomôcky:
materiál na výtvarné a pracovné činnosti, prírodniny, odpadový materiál, telovýchovné
náradie a náčinie, čiapky na dramatizáciu , ľudové kroje, Polykarpova stavebnica, LEGO –
stavebnice, Orffov inštrumentár, DVD – „Krtko a potopa“, Spievankovo, CD – Zvuky
vtákov, Piesne pre deti, Bola babka, Deťom, obrázkový materiál – hudobné nástroje, IKT,
Bee-bot.
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
Manipulácia s predmetmi, grafické znázornenie, napodobňovanie, inverzia (urobme to
naopak), metóda tvorivého riešenia problémov, didaktické hry, pracovné činnosti,
improvizácia, výtvarné a pracovné činnosti, analýza úloh a produktov činnosti.
Mesiac :
Téma mesiaca:
Marec
AKO VONIA
JAR
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém:
1.Vláčik separáčik
2. Kniţky kamarátky
3. Prebúd zanie prírody
4. Na babkinom dvore
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom zážitkového učenia – vychádzok do prírody, na hospodársky dvor,
encyklopédií a informačno – komunikačných technológií (IKT) , výtvarných a pracovných
činností:
- zvýšiť povedomie v oblasti separácie odpadu,
- zamerať sa na prevenciu znečisťovania a poškodzovanie životného prostredia
- nenásilnou a zábavnou formou zoznámiť deti s významom kníh pre človeka,
- podporovať schopnosť počúvať s porozumením,
- rozvíjať jazykové a komunikatívne kompetencie,
- podporovať získavanie vedomostí o charakteristických znakoch ročného obdobia
jar,
- tešiť sa z prírodných krás,
- zoznámiť sa bližšie s podrobnosťami o živote niektorých domácich a hospodárskych
zvierat,
Predpokladané časové obdobie obsahového celku Ako vonia jar – 1 mesiac. Jednotlivé témy
týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných kompetencií detí.
Tematický
Špecifické ciele
Kompetencie
okruh
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Ja som
7
10
15
16
OŠ: Základné polohy, postoje a pohyby
(stoj, sed, ľah, kľak ,atd.), PMO
poznať názvy základných polôh, postojov a pohybov
OŠ: Manipulácia s náčiním
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
( nohami- zdvíhať, podávať)
psychomotorické,
učebné
psychomotorické,
učebné
OŠ: Jemná motorika , PMO
zhotoviť, výtvory z rozmanitého materiálu,
vrátane odpadového
psychomtorické
rôznymi technikami (strihať, lepiť, tvarovať materíál atď.),
uplatňovať pri tom technickú tvorivosť
OŠ: Práca s rôznym materiálom, PMO
zhotoviť výtvory zo skladačiek a stavebníc
z rôzneho materiálu postupne od väčších dielcov
aţ po drobné dieliky podľa vlastnej fantázie a
podľa predlohy
psychomotorické,
kognitívne
OŠ: Základné grafické, PMO
23
60
Ľudia
74
graficky znázorňovať motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia ( vertikálne línie, horizontálne línie)
OŠ: Tvorivosť v rečovom prejave
vytvárať rýmy
psychomotorické,
učebné
komunikatívne,
osobnostné
OŠ: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,zostavovanie
podľa kritérií, KOG
priradiť, triediť, usporiadať predmety podľa určitých kritérií kognitívne,
učebné
77
OŠ: Číselný rad, KOG
priradiť číslo (nie číslicu) k danému počtu predmetov od 1 do 10
86
OŠ: Spisovná podoba jazyka, KOG
pouţívať spisovnú podobu štátneho slovenského
jazyka
kognitívne,
učebné
komunikatívne,
kognitívne
94
OŠ: Základy empatie ,SEO
zaujať pozitívne a empatické postoje k chorým ,
osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
sociálne,
kognitívne,
informatívne
Príroda
103
106
OŠ: Ročné obdobia , KOG
rozlíšiť podľa typických znakov ročné obdobie –jar
OŠ: Zvieratá a ţivočíchy, KOG
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré domáce
zvieratá
učebné,
komunikatívne,
informačné
učebné,
kognitívne,
informačné
OŠ: Domáce zvieratá, KOG
107
zdôvodniť úţitok niektorých domácich zvierat
109
OŠ: Domáce zvieratá, KOG
poznať nebezpečenstvo vyplývajúce z dotýkania
sa neznámych zvierat
121
OŠ: Ochranárske postoje k prírode, SEO
prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych
umeleckých výrazových prostriedkov
kognitívne,
komunikatívne
kognitívne,
informatívne
sociálne,
psychomotorické
Kultúra
149
150
160
OŠ: Spev piesní, SEO
spievať s radosťou a primerane charakteru detskej
ľudovej a umelej piesne
učebné ,
osobnostné
OŠ: Vyjadrenie charakteru piesne na detských
hudobných nástrojoch , SEO
vyjadriť charakter piesne hrou na detských hudobných nástrojoch
psychomotorické,
učebné
OŠ: Plošné a priestorové výtvarné stvárňovanie,SEO
kresliť, maľovať, modelovať, plošne a priestorovo
zobrazovať zvieraciu postavu
učebné,
psychomotorické
162
OŠ: Kompozičné celky , SEO
tvoriť s vyuţitím fantázie kompozičné celky
168
OŠ: Prednes literárnych textov , SEO
zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
psychomotorické,
učebné
sociálne,
komunikatívne
169
171
OŠ: Voľná reprodukcia literárnych textov,SEO
reprodukovať voľne ľudové rozprávky a príbehy
sociálne,
komunikatívne
OŠ: „ Čítanie“ a „písanie“ jednoduchého príbehu, SEO
„čítať“ kreslený príbeh a obrázkový seriál
psychomotorické,
komunikatívne
Doplnkové aktivity:
Z rozprávky do rozprávky - návšteva Krajskej
kniţnice v Ţiline,
výstavka detských kníh a odbornej literatúry pre rodičov ,
Návšteva hospodárskeho dvora v obci
Sme šikovné detičky- ukáţka VVČ pre rodičov/ 1. a 2. trieda/
Téma
Podtéma
VLÁČIK-SEPARÁČIK
Z ROZPRÁVKY
DO
ROZPRÁVKY
Poznámka
= čo je recyklácia,
=ako sa spracúva odpad, vyuţitie,
=výroba papiera,
=technika triedenia odpadu,
=alternatívne vyuţitie odpadového
materiálu,
KNIŢKY KAMARÁTKY
=kniţnica ,tvorba vlastnej knihy
= kniha - starostlivosť, spisovateľ,
=tlačiareň,
= poézia a próza,
=kladné a záporné vlastnosti postáv,
=antonymá, homonymá, synonymá,
=dramatizácia, reprodukcia
= divadelníci v MŠ,
=predčitateľská gramotnosť
PREBÚDZANIE PRÍRODY
=ţivá a neţivá príroda,
=kamene, piesok, pôda, ľad,
=charakteristika roč. obdobia,
=prebúdzanie prírody,
= ochrana zdravia a prevencia,
=vitamíny ,
=klíčenie- voda, teplo, svetlo,
= tajomstvo semienka,
= muzikoterapia,
= stavba tela rastliny, opeľovanie
= rýchlenie semien a vetvičiek- pokus
= domáce zvieratá a ich mláďatá
=hospodárske zvieratá,
=úţitok, pokrytie tela, pohyb, potrava
= vychádzky- pozorovanie
=záţitkové učenie,
=piesne, hry
NA BABKINOM DVORE
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia – 1. oblúk- horný, dolný/široký, úzky, vysoký/, 2. vlnovkavysoké, plytké- v rôznom zoskupení a počte, 3. cvičenie pravoľavej orientácie- kresba
vlastnej mapy, hry na telo/ vzorová osoba pouţíva zrkadlové dotyky/, riekanky, piesne
° ranný kruh,
° predčitateľská gramotnosť – „Vytváranie vlastných kníh“ (lit. 12),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo, rozširovanie
slovnej zásoby,
° spevácke a inštrumentálne činnosti,
° výtvarné a pracovné činnosti,
° vychádzka do okolia materskej školy ,
° práca s encyklopédiami, knihami
° experimentovanie, pokusy- sadenie, klíčenie semienok, rýchlenie vetvičiek
° LEGO hry – konštruovanie rozprávky, zvieratiek, kvietkov, hospodárskeho dvora...
° edukačné hry lit.: EHPS – „Záhradník“, „Príroda sa prebúdza“, „Na obláčiky“, „Jedna
kvapka vody“, „Nakŕmime kuriatka“, „Veselé zvieratká“, „Deravé zvieratká“, „Na
písmenká“, „Jar a jej kamaráti...“, „Vymodeluj zvieratko“, „Kto prehovoril“,
° edukačné aktivity – puzzle, zvieracie pexeso, Poslúchaj ma jazýček,
° čítanie príbehu: „O kohútikovi a sliepočke“, „O červenej sliepočke“, „Zatúlané húsa“,
°rozprávka „Škaredé káčatko“,
° hry: „Na kniţnicu“,
° exkurzia do kniţnice
° zbieranie odpadkov v okolí MŠ- separovanie odpadu do farebných kontajnerov
práca s PC, s interaktívnou tabuľou, prezentácie: Ako vzniká kniha, Krásy jari, Kto zobúdza
sneţienky, Jarné kvietky, Popletení jarní škriatkovia, Od semienka k rastlinke, Zvieratká na
farme, Kto má aké deti, Na hospodárskom dvore
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-0, Príručka na tvorbu ŠKVP, EHPS, Lopušná, A.: Rozvíjanie počiatočnej čitateľskej
a pisateľskej gramotnosti v podmienkach preprimárnej edukácie, Jurčová, M.: Portréty
autorov detských kníh, Jogové cvičenia detí a mládeţe Looseová,A.: Grafomotorika pro děti
předškolního věku, Uherčíková,V.: Didaktika rozvíjania základných matematických
predstáv., Cvičíme s malými dětmi, Tvorivé dieťa predškolského veku, Škôlka plná zábavy
Detská literatúra:
Múdra kniha pre škôlkarov a malých školákov, Myslenie a matematika, Svet okolo teba,
Abeceda múdra teta, Abeceda pre Barborku, Čaro prírody, Ako na to počítač, Vôňa zelene,
Encyklopédie domácich zvierat, O psíčkovi a mačičke, Dary jari, časopisy pre deti,
omaľovánky, pracovné zošity a pracovné listy, Príbehy babky bylinkárky.
Didaktické pomôcky:
Veľká nástenná mapa Hospodársky dvor, Pomenuj a priraď, Ako išlo vajce na vandrovku,
Čísla II- zvieratká , Lego dacta puzzle domácich zvierat, Čiapky zvierat, hudobné nahrávky,
CD Slúţil som slúţil, Na jednom veľkom dvore, DVD Bol raz jeden ţivot, výtvarný
a pracovný materiál, telovýchovné náradie a náčinie, audiovizuálne pomôcky ,PC,
interaktívna tabuľa, včela bee-bot
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
Manipulácia s predmetmi, grafické znázornenie, napodobňovanie, rozhodovanie, rozhovor,
práca s obrázkom a textom, hry s pravidlami, improvizácia, výtvarné a pracovné činnosti,
analýza úloh a produktov činnosti, predvádzanie, napodobňovanie.
Apríl
Mesiac:
Téma mesiac:
DOTKNI
SA ZEME
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém:
1.
2.
3.
4.
Veľká noc
V záhradke a na lúke
Ţivot v lese
Pri vode a vo vode
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom zážitkového učenia, vlastného prežívania a skúseností, pozorovania
a praktických činností:
- oboznamovať s veľkonočnými tradíciami a zvykmi,
- vedieť sústredene pozorovať, skúmať a objavovať lúčne kvety a chránené rastliny,
- prehlbovať ekologické myslenie a konanie,
- vytvárať povedomie o spolupatričnosti s prírodou a jej ochrane,
- poznať význam fauny a flóry pre človeka,
- podporiť záujem o bádanie, experimentovanie a pokusy ,
- získavať nové skúsenosti objavovaním života pri vode
Predpokladané časové obdobie obsahového celku Dotkni sa zeme- 1 mesiac. Jednotlivé
témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných kompetencií
detí.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Ja som
OŠ: Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
10
15
OŠ: Jemná motorika , PMO
zhotoviť výtvory z rozmanitého materiálu, vrátane
odpadového, rôznymi technikami(strihať, lepiť,
tvarovať materiál, atď.)
Kompetencie
učebné,
psychomotorické
psychomotorické ,
učebné
23
OŠ: Grafomotorika , PMO
znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci zo zápästia ( krivky, slučky)
56
OŠ: Zmysluplnosť rečového prejavu , SEO
uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom na
obsahový kontext (zmysluplne rozprávať o svojich
pocitoch, záţitkoch a dojmoch)
Ľudia
psychomotorické
komunikatívne,
sociálne
78
OŠ: Základné počtové úkony od 1 do 10, KOG
vykonať jednoduché operácie v číselnom rade od 1-10
(v spojitosti s manipuláciou s predmetmi alebo hračkami)
90
OŠ: Riešenie konfliktov , SEO
vyjadriť elementárne hodnotiace postoje k správaniu
iných
93
OŠ: Rozmanitosť ľudských vlastností ,SEO
hodnotiť a rozlíšiť pozitívne i negatívne charakterové
vlastnosti ľudí na základe reálnych i fiktívnych situácií
101
OŠ : Pohyb v prírode , PMO
zvládnuť turistickú vychádzku do blízkeho
okolia
104
OŠ: Rastlinná a ţivočíšna ríša, KOG
určiť niektoré pozorovateľné spojitosti medzi
rastlinnou a ţivočíšnou ríšou
105
OŠ: Význam prírodného prostredia, KOG
zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe
pozorovania a záţitkov z prírody
učebné,
osobnostné
OŠ: Zvieratá a ţivočíchy , KOG
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania niektoré vtáky,
učebné,
kognitívne
Príroda
106
110
111
OŠ: Kvety , KOG
poznať, opísať a rozlíšiť niektoré kvety
OŠ :Starostlivosť o rastliny , KOG
uvedomiť si a vedieť zdôvodniť význam starostlivosti o rastliny
kognitívne,
psychomotorické
sociálne,
komunikatívne,
osobnostné
komunikatívne,
sociálne
psychomotorické
komunikatívne,
kognitívne,
učebné
učebné,
informačné
kognitívne,
psychomotorické
112
113
OŠ: Stromy a kríky ,KOG
poznať, opísať, a rozlíšiť stromy a kríky a zdôvodniť
ich odlišnosť
kognitívne,
učebné
OŠ: Huby, KOG
vedieť, ţe huby sú jedlé a nejedlé
114
OŠ: Ţivá a neţivá príroda , KOG
poznať, rozlíšiť zloţky ţivej a neţivej prírody
kognitívne,
učebné
127
OŠ: Tanec a pohybová improvizácia, PMO
uplatňovať tanečné prvky (cvalové poskoky,
poskočný krok, otočky, úklony)
psychomotorické,
kognitívne
Kultúra
138
139
151
OŠ: Kultúrne dedičstvo ,sviatky a ich oslavy, KOG
zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoločenských udalostí vrátane udrţiavania ľudových tradícií
OŠ: Umelecké stvárnenie preţívania sviatkov, KOG
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami pocity, dojmy a záţitky z osláv sviatkov
osobnostné,
sociálne,
učebné
kognitívne,
osobnostné
OŠ: Vyjadrenie charakteru piesne na detských hudobných
nástrojoch a dramatickými výrazovými prostriedkami, SEO
stvárniť detské ľudové piesne dramatickými
psychomotorické,
výrazovými prostriedkami
učebné
155
OŠ: Experimentovanie s farbami, SEO
experimentovať s vlastnosťami farieb a uplatňovať
ich tvorivé variácie
168
OŠ: Prednes literárnych útvarov , SEO
zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary,
napr. riekanky hádanky, vyčítanky, krátke detské
básne atď.
170
OŠ: Umelecké stvárnenie obsahu
literárnych a dramatických diel, SEO
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobno- dramaticky)
pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla
psychomotorické,
učebné
komunikatívne,
osobnostné
psychomotorické,
komunikatívne,
sociálne
Doplnkové aktivity:
Deň smiechu- zábavné dopoludnie,
Ako vonia chlebík – návšteva pekárne,
Deň Zeme- environmentálne aktivity, vychádzka do prírody
Téma
Podtéma
Poznámka
DOTKNI SA
ZEME
VEĽKÁ NOC
=sviatky jari,
= tradície,
=kraslice,
=výstavka v MŠ
=zvyky zo sveta
=záhradné a lúčne kvety ,
=liečivé rastliny, ich vyuţitie v
domácnosti
=chránené druhy rastlín,
= herbár ,
= práce v záhrade, starostlivosť,
aranţovanie,
=prezentácia
V ZÁHRADKE A NA LÚKE
ŢIVOT V LESE
PRI VODE A VO VODE
=environmentálne aktivity,
= zber prírodnín,
=,lesné zvieratá ,ohrozené druhy ,
=plody ,hmyz, stromy, huby,
= výlet do lesa ,
=profesia poţiarnika , bezpečnosť,
ochrana, prevencia,
=zber odpadkov, ochranárske
postoje, význam lesa pre človeka
=skupenstvá vody,
=vlastnosti vody,
=vyuţitie vody, jej význam pre ţivot
=kolobeh vody v prírode,
=oblak ,dáţď , vyparovanie,
=prameň, jarček, potok, rieka, more,
=studňa, jazero, priehrada,
=vodné rastliny a ţivočíchy,
= bezpečnosť pri vode
=znečisťovanie vody v prírodedôsledky
=ochrana vodných zdrojov
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia,
° grafomotorické cvičenia – 1.slučky- horné, dolné,, široké, úzke, 2. osmičky, 3. oromotorika
- špička jazyka vytláča líce striedavo raz sprava, raz zľava
° ranný kruh, tvorba pojmovo-obrázkovej mapy
° predčitateľská gramotnosť – „Maľované čítanie“ ( lit.18 ),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo, rozširovanie
slovnej zásoby,
° spevácke a inštrumentálne činnosti,
manipulácia s predmetmi, práca s obrázkom
° výtvarné a pracovné činnosti
° vychádzka do okolia materskej školy,
° práca s encyklopédiami,
° experimentovanie, pokusy, pozorovanie
° praktická činnosť- zbieranie kvetov a rastlín(tvorba herbára)
° LEGO hry – bahniatka, vajíčka, korbáče, stromy, vtáčatká,
° edukačné hry – lit. EHPS : „Na neznámej planéte“, „Modrá starenka“, „Čarovné vrecúško“,
„Tanec vetra“, „Hladné vtáčatká“,“Na obláčiky“,
° rozprávanie učiteľky – Legenda o tradícii maľovania vajec a ďalších veľkonočných zvykov,
° hry s pravidlami – „Na zamrznuté vajíčko“, „Z hniezda do hniezda“, „Podávanie
vajíčka“,“Nosiči vody“
° maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov,
° piesne s jarnou tematikou, veľkonočné povedačky,
° rozprávanie podľa obrázka,
° improvizácia,
° čítanie rozprávok - „O maľovanom vajíčku“, „Ako zajko šibal“, „O Ferdovi mravcovi“,
„Lesné domčeky“,
° dramatizácia „Búdka v poli“,
° práca s prírodninami,
° hádanky z lesa,
° skladanie z puzzle.
branná vychádzka do prírody -pohybové hry v prírode
práca s PC a interaktívnou tabuľou, prezentácie: V lese, Zvieratká z lesa, Sviatky jari-Veľká
noc, Putovanie vody, Vodné kráľovstvo, Ţivot vo vode a na brehu, Kvety, Za hrsť zdravia
manipulácia s robotickou včelou bee-bot
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-0, Príručka pre tvorbu ŠkVP, Podhájecká,M .a i.: EHPS, Kostrub, D. a i.: Dizajn
procesu výučby v MŠ, Crayola Kniha aktivít, Claycomb,P. : Školka plná zábavy , Rovný, M.
a i.: Pohybové hry detí predškolského veku, Kohlová, M.: Dalších 199 výtvarných činností,
365 nápadov. RAABE, Šimová G.-Tvorivé dieťa predškolského veku, Piesne, hry a riekanky
detí predškolského veku, Zahrajme sa spolu
Detská literatúra:
Encyklopédie, knihy: Čo chcem vedieť o zvieratách, Moja prvá kniha o lese, Čaro prírody,
Múdra kniha pre škôlkarov a malých školákov, Štebotavé veršíky, Keď pôjdeš horou,
Chrobáčikove dobrodruţstvá, časopisy pre deti, pracovné listy, pracovné zošity.
.
Didaktické pomôcky:
obrázkový materiál pre všetky dané témy, ďalekohľad, mikroskopy, lupy,
výtvarný a pracovný materiál, hudobné nahrávky, DVD – Zo ţivota hmyzu, Spievankovo, CD
– Deťom 1-2, telovýchovné náradie a náčinie, PC, interaktívna tabuľa, robotická včela beebot
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
Výtvarné a pracovné činnosti, napodobňovanie, metóda perspektívnych rozhodnutí , metóda
tvorivého riešenia problémov, rozhovor, práca s obrázkom a textom, pohybové hry, pokus –
experiment, analýza úloh a produktov činnosti, diagnostikovanie, portfóliá.
Máj
Mesiac:
Téma mesiaca:
SRDCE
DOKORÁN
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém:
1.Mamičkino srdiečko
2.Slovensko moja vlasť
3. V Chrobáčikove
4. Svet plný detí
Ciele obsahového celku:
Prostredníctvom zážitkového učenia, hrania rolí, tvorivých postupov, fantázie
a predstavivosti:
- uvedomovať si citové väzby k najbližším členom rodiny,
- vedieť verejne vyjadriť lásku a úctu k svojej matke,
- podporovať vlastenectvo a vzťah k národnému bohatstvu a kultúre,
- zoznámiť sa so životom hmyzu, jeho významom v prírode, užitočnosťou,
škodlivosťou,
- poznávať odlišné národnosti a uvedomovať si rozdiely medzi jednotlivými
kultúrami,
- učiť sa a brať na vedomie práva, záujmy iných, vnímať ich pocity.
Predpokladané časové obdobie obsahového celku Srdce dokorán – 1 mesiac. Jednotlivé
témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných
kompetencií.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Kompetencie
Ja som
8
OŠ: Pohyb na náradí , PMO
napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach
( na náradí)
psychonmotorické,
sociálne
10
OŠ: Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním,
( nohami/kolenami- kopať)
psychomotorické,
osobnostné
23
OŠ: Grafomotorika, PMO
znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z pohybu dlane a prstov (horný a dolný
oblúk, lomená línia)
psychomotorické,
učebné
29
60
OŠ: Postoje k domovu, KOG
zaujať postoj k svojmu domovu a vyjadriť ho
prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov
OŠ: Tvorivosť v rečovom prejave, SEO
pouţívať homonymá
kognitívne,
psychomotorické
komunikatívne,
Kognitívne
Ľudia
80
OŠ: Rovinné a priestorové geometrické tvary, KOG
poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a určiť
niektoré priestorové geometrické tvary
85
OŠ: Pasívna a aktívna slovná zásoba, KOG
komunikovať jednoduchými vetnými konštrukciami v spisovnom jazyku (bez nárečových prvkov)
94
OŠ: Základy empatie, SEO
zaujať pozitívne empatické postoje k chorým,
osobám so zdravotným postihnutím, starým ľuďom
k multikultúrnej a socioekonomickej rozmanitosti
ľudstva
Príroda
kognitívne,
učebné
kognitívne,
komunikatívne,
sociálne
sociálne,
osobnostné,
kognitívne,
informačné
105
OŠ: Význam prírodného prostredia, KOG
zdôvodniť význam prírodného prostredia na základe pozorovania a záţitkov z prírody
kognitívne,
komunikatívne
106
OŠ: Zvieratá a ţivočíchy , KOG
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania hmyz
učebné,
kognitívne
127
OŠ: Tanec a pohybová improvizácia, PMO
uplatňovať tanečné prvky ( cvalové poskoky,
poskočný krok, otočky, úklony)
psychomotorické,
sociálne
Kultúra
134
OŠ: Mestá a obce, KOG
vymenovať niektoré názvy ďalších obcí
135
OŠ: Moja rodná vlasť, KOG
vedieť, ţe naša vlasť je Slovenská republika,
kognitívne,
komunikatívne
učebné,
kognitívne,
136
OŠ: Moja rodná vlasť, KOG
vedieť, ţe hlavným mestom je Bratislava,
137
OŠ: Moja rodná vlasť, KOG
poznať niektoré miestne a štátne symboly
138
140
informačné
kognitívne,
OŠ: Kultúrne dedičstvo, sviatky a ich oslavy, KOG
zapojiť sa aktívne do prípravy osláv sviatkov
a spoločenských udalostí
psychomotorické,
osobnostné,
sociálne, učebné,
OŠ: Rozmanitosť sveta, KOG
overiť si z detských encyklopédií a iných médií,
ţe svet je veľký a rozmanitý (pozostáva aj z oceánov,
morí, riek, pohorí, lesov, pralesov, rozmanitej
zvieracej ríše atď.)
161
OŠ: Výtvarné techniky ,SEO
pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky
162
OŠ: Kompozičné celky, SEO
tvoriť s vyuţitím fantázie kompozičné celky
164
kognitívne
učebné,
OŠ: Hodnotiace postoje k umeleckým dielam, SEO
hodnotiť postupne umelecké diela, architektonické riešenia významných budov
informačné,
učebné
komunikatívne
168
OŠ: Prednes literárnych útvarov, SEO
zapamätať si a prednášať krátke literárne útvary
napr. riekanky, hádanky, vyčítanky, krátke
detské básne atd.
170
OŠ: Umelecké stvárnenie obsahu literárnych
a dramatických diel, SEO
vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok,
príbehov a divadla
Doplnkové aktivity:
Ľúbime Ťa mamička - oslava Dňa matiek, výstavka ručných prác.
kognitívne,
učebné
psychomotorické,
kognitívne,
učebné
sociálne,
komunikatívne
učebné,
komunikatívne,
osobnostné
kognitívne,
psychomotorické,
osobnostné,
komunikatívne
Téma
Podtéma
Poznámka
SRDCE
DOKORÁN
MAMIĆKINO SRDIEČKO
=vzťahy v rodine,
= domáce práce,
=narodenie, bábätko - starostlivosť,
=fotoalbum,
=Deň matiek - besiedka, darčeky,
kytička
V CHROBÁČIKOVE
=druhy hmyzu ,
=potravinový reťazec,
=úţitok, pohyb
= ochrana proti bodavému hmyzu,
=beseda so včelárom,
=prezentácia
SLOVENSKO MOJA VLASŤ =moje rodisko - dedinka kde bývam,
=Ţilina-moje mesto,
=hlavné mesto ,štát,
=štátne a miestne symboly,
=prezentácia
SVET PLNÝ DETÍ
=identita dieťaťa, práva, tolerancia,
=medziľudské vzťahy, etické hodnoty,
=nadväzovanie sociálnych vzťahov a
kontaktov s vrstovníkmi a dospelými,
= národy sveta, kontinenty,
=multikultúrna výchova,
=oblečenie, tradície, bývanie, hry,
= pozdravy kamarátom,
=prezentácia
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia s vyuţitím prírodného prostredia a multifunkčného ihriska,
° grafomotorické cvičenia – 1. špirála, PL – „Slimák“, 2. leţatá osmička, PL – „Vrtulník“,
° ranný kruh –plánovanie činností,
° predčitateľská gramotnosť –„Pojmové mapovanie“ (lit. 19 ),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo- rozširovanie
slovnej zásoby,
° spevácke a inštrumentálne činnosti,
° výtvarné a pracovné činnosti ,
° vychádzky do okolia MŠ – významné budovy v obci(drevený kostolík a i.), vyhľadávanie
štátnych symbolov na okolitých budovách, pozorovanie oblohy,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry – zostrojovanie domčekov, členov rodiny, srdiečok, kytičiek, naša obec,
° edukačné hry – lit. EHPS : „Kytička“, „Gazdinky“, „Miesenie cesta“, „Veselá ulica“,
„Dráha z domina“, „Poznaj číslo domu“,
„Mám niečo pre teba“, „Spomienkový album“, „Dieťa dňa“, „Lienka, lienka, koľko
bodiek máš“,
° výroba fotogalérie,
° prezeranie kníh, zostavovanie a skladanie štátnych symbolov na základe predlohy,
° rozprávanie podľa obrázkov,
° hry v piesku – stavba hradov a ciest, Veľký čínsky múr,
° napodobňovanie nálad,
° práca s mapou a s glóbusom,
° čítanie rozprávky „Aladinova zázračná lampa“, „O kozliatkach“,
° aktívna muzikoterapia – hudba z Afriky,
° výtvarné techniky – roláţ, mandaly, tlač z papierovej matrice,
° pohybové hry,
° prezentácia HMYZ
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-0, Príručka pre tvorbu ŠkVP, Podhájecká,M .a i.: EHPS , Kostrub, D. a i.: Dizajn
procesu výučby v MŠ, Pondelíková, R.: Farebný svet, Blahutková, M.: Psychomotorika pre
kaţdého, Grabbetová, R.: Zahrajme sa spolu, Metodický zborník Pohybové hry pre
najmenších, Borová, B. a i: Cvičíme s malými deťmi.
Detská literatúra:
Encyklopédie - Ľudia a krajiny, Veľký atlas Káčera Donalda ,knihy: Moja prvá kniha
o Ţiline, Detským srdiečkam, O hlúpom mýšatku, O divotvornom hrnčíčku. Chrobáčikove
dobrodruţstva, Na lúke, Ferdo Mravec, časopisy pre deti, pracovné listy, pracovné zošity,
PEXESO
Didaktické pomôcky:
mapy, glóbus, LEGO, , mikroskopy, lupy, rekvizity , kroje, názorné pomôcky – štátna vlajka,
štátny znak, kalendáre, fotografie, pohľadnice miest, výtvarný a pracovný materiál, hudobné
nahrávky - štátna hymna, kazety- Viktor, Pesničky pre šťastie, Spieva celá škôlka, Drobček
DVD – Bambulka, DVD – Zo ţivota hmyzu, Spievankovo, PC, Interaktívna tabuľa, Bee-bot
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
DITOR, samostatná práca, Brainstorming, práca s obrázkom a textom, výtvarné a pracovné
činnosti, diagnostikovanie.
Mesiac:
Jún
Téma mesiaca:
ZVOŇTE LETNÉ
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok sa skladá zo štyroch tém:
1. Týţdeň detských radostí
2. Exotické zvieratá
3.Tešíme sa na prázdniny
4.Škôlka plná pohody
ZV O N Č E K Y
Prostredníctvom zážitkového učenia, zábavných hier citového prežívania a aktívnej
spolupráce:
-
prehlbovať kamarátske vzťahy medzi deťmi,
podporovať sebadôveru,
využívať pohybovú schopnosť, hrubú a jemnú motoriku, posilňovať radosť
z pohybu,
získavať informácie a rozširovať si znalosti o niektorých exotických zvieratách,
uvedomiť si a slovne vyjadriť zmeny v prírode a učiť sa vnímať jej rozmanitosť,
podporovať získavanie vedomostí o charakteristických znakoch ročného obdobia
leto,
spoločne prežiť radostné chvíľky na konci školského roka.
Predpokladané časové obdobie obsahového celku Zvoňte lúčne zvončeky – 1 mesiac.
Jednotlivé témy týždňov sa môžu plniť v časovom rozpätí v závislosti od veku a získaných
kompetencií.
Tematický
okruh
Špecifické ciele
Kompetencie
OŠ: Pohyb na náradí , PMO
napodobňovať pohyb v rôznych podmienkach
( s náčiním, na náradí)
psychomotorické,
osobnostné
Ja som
8
10
OŠ: Manipulácia s náčiním, PMO
manipulovať s rôznymi predmetmi, náčiním
(hlavou - gúľať)
23
OŠ: Základné grafické tvary, PMO
znázorňovať graficky motivovaný pohyb vychádzajúci z pohybu dlane a prstov ( vlnovka, leţatá osmička, fiktívne písmo)
Ľudia
75
OŠ: Priraďovanie, triedenie, usporadúvanie,
zostavovanie podľa kritérií, KOG
určiť rovnaké alebo rozdielne mnoţstvo
prvkov v skupine
psychomotorické,
osobnostné
psychomotorické
učebné
učebné,
kognitívne
58
OŠ :Artikulácia hlások a hláskových skupín, SEO
vyslovovať správne a zreteľne všetky hlásky
hláskové skupiny
sociálne,
komunikatívne
92
OŠ: Akceptácia názorovej odlišnosti, SEO
prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú odlišnosť,
prijateľným spôsobom obhajovať svoje vlastné názory
komunikatívne
sociálne
Príroda
100
OŠ:Špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti, PMO
zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zručnosti a schopnosti
103
OŠ: Ročné obdobia , KOG
rozlíšiť podľa typických znakov ročné
obdobia – leto
106
OŠ: Zvieratá a ţivočíchy, KOG
poznať, rozlíšiť a určiť na základe priameho alebo
sprostredkovaného pozorovania exotické zvieratá
Kultúra
138
149
OŠ: Kultúrne dedičstvo, sviatky a oslavy, KOG
zapojiť sa aktívne do prípravy osláv
sviatku Dňa detí
OŠ: Spev piesní , SEO
spievať s radosťou a primerane charakteru
detskej ľudovej a umelej piesni s rôznou
tematikou
156
OŠ: Výtvarná tvorivosť, SEO
pokryť celú plochu rozmanitými farbami
161
OŠ: Výtvarné techniky, SEO
pouţívať tvorivo rôzne výtvarné techniky
160
OŠ: Kreslenie, maľovanie, modelovanie, SEO
kresliť, maľovať , modelovať, plošne a
priestorovo zobrazovať ľudskú a zvieraciu
postavu
162
OŠ: Kompozičné celky, SEO
tvoriť s vyuţitím fantázie kompozičné celky
OŠ: „Čítanie „a „písanie“ jednoduchého príbehu
172 „písať“ obrázkový list
psychomotorické,
osobnostné
učebné,
informačné,
kognitívne
učebné
kognitívne,
informačné
osobnostné,
sociálne
sociálne,
komunikatívne
psychomotorické,
sociálne
psychomotorické,
učebné,
kognitívne
psychomotorické,
učebné
psychomotorické,
učebné
sociálne,
psychomotorické
Doplnkové aktivity:
Týždeň detských radostí- olympiáda, poklad, kreslenie, divadlo ,
Lego je náš kamarát- hry z príleţitosti Dňa otcov,
Rozlúčková akadémia- slávnosť s predškolákmi
Hurá, na výlet
Téma
ZVOŇTE LETNÉ
ZVONĆEKY
Podtéma
Poznámka
TÝŢDEŃ DETSKÝCH
RADOSTÍ
=MDD,
= aktivity pre deti,
= týţdeň hier,
=koncoročný výlet
=druhy zvierat,
=ohrozené druhy,
=kde ţijú, čím sa ţivia,
=ako sa pohybujú,
=pokrytie tela, zvuky zvierat,
=prezentácia
EXOTICKÉ ZVIERATÁ
TEŠÍME SA
NA PRÁZDNINY
ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY
=prázdniny doma a v zahraničí,
=cestovanie,
=rozlúčková slávnosť s predškolákmi,
=charakteristické znaky ročného
obdobia- leta,
=prosociálne správanie,
=hry, pohybové aktivity, otuţovanie
=športové aktivity,
= Talentárium- triedne kolá ,
=výzdoba, darčeky, program,
=módna prehliadka,
Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti:
° pohybové a relaxačné cvičenia s vyuţitím prírodného prostredia a multifunkčného ihriska,
° grafomotorické cvičenia – 1. fiktívne písmo, PL – „Škola“,
° ranný kruh –plánovanie činností,
° predčitateľská gramotnosť – „Spoločné čítanie“ (lit. 14 ),
° artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry, hry so slovami, hry na telo,rozširovanie
slovnej zásoby,
° spevácke a inštrumentálne činnosti,
° výtvarné a pracovné činnosti ,
° vychádzky do okolia MŠ ,
° práca s encyklopédiami,
° LEGO hry – športovci, zvieratá- ZOO, školská aktovka, čistenie a triedenie kociek,
° edukačné hry – lit. EHPS : „Obrázok kamaráta“, „Tím“, „Kreslenie tvárí“, „Hra na
zrkadlo“, „To sme my“, „Spomienkový album“, „Útek zo ZOO“, „Jar a jej kamaráti leto,
jeseň, zima“, „Chytačka“,
° tančeky a hudobné hry,
° škôlkarská olympiáda,
° hľadanie pokladu, záhradné posedenie, kreslenie na asfalt,
° pantomíma,
° hry so spevom, „Otec Abrahám“, „Zlatá brána“,
° otuţovanie vzduchom, slnkom, vodou.
Učebné zdroje:
Odborná literatúra:
ISCED-0, Príručka pre tvorbu ŠkVP, Podhájecká,M .a i.: EHPS , Metodický zborník
Pohybové hry pre najmenších, Hanšpachová, J.: Veselé hry s malými dětmi, Mégrierová, D.:
110 námetov pre dramatickú výchovu, Macholdová,T.: Výtvarné práce s pohádkami,
Harrison, P. a i.: Kaţdé dieťa to zvládne, Kovárová, J.: Urobte si s nami, Lysáková, M.:
Piesne, hry a riekanky detí predškolského veku.
Detská literatúra:
Skryté slovká, Rozprávky štrbavej opičky, Do školy, Medzi zvieratkami v ZOO, V pralese,
Vôňa zelene, Dobrý zvyk – telocvik.
Didaktické pomôcky :
Poslúchaj ma jazýček, Vyjadrenie priestoru, Pojmy, Matematické priraďovanie, hudobné
nahrávky – CD – Deťom 1-2, kazety – Drobček, Spieva celá škôlka, DVD – Madagaskar,
Spievankovo, PC, interaktívna tabuľa, Bee-bot, detské bazéniky.
Metódy a prostriedky hodnotenia dosiahnutia vytýčených výchovno-vzdelávacích cieľov:
DITOR, samostatná práca, Brainstorming, práca s obrázkom a textom, výtvarné a pracovné
činnosti, diagnostikovanie
Download

Školský vzdelávací program - Základná škola s materskou školou