MOBILITA PRE VAŠE DÁTA
®
Vysokovýkonné
priemyselné tlaèiarne
ZEBRA série Xi4
Zebra 110 Xi4
Tlaèiareò etikiet Zebra 110Xi4 je zástupcom inovovaného najvýkonnejšieho radu tlaèiarní Zebra série Xi4. Tlaèiareò je možné variantne
doda s rozlíšením tlaèovej hlavy 203, 300 alebo 600 dpi. Rovnako
ako pri ostatných termotransferových tlaèiaròach etikiet rady Xi4,
umožnuje mohutná kovová konštrukcia 24-hodinové nasadenie v
nároènom priemyselnom prostredí.
DPI:
Šírka potlaèe v mm:
Tlaèová rýchlos:
Rozhranie (volite¾né):
Využitie:
203, 300 alebo 600
203, 300 a 600 DPI - 102 mm
až 356 mm/s v rozlíšení 203 DPI
USB 2.0 sériové RS-232, paralelné rozhranie, interné rozhranie Ethernet
10/100, RS 422/485, volite¾ne bezdrôtový ZebraNet
automobilový priemysel, transport a logistika, výroba, priemysel
Zebra 140 Xi4 - najrýchlejší model série Xi4
Tlaèiareò etikiet Zebra 140Xi4 je zástupcom najvýkonnejšieho radu
tlaèiarní Zebra, urèených svojou konštrukciou do najažšieho prostredia s požiadavkami na ve¾ké objemy tlaèe a tlaèovú rýchlos. Táto tlaèiareò patrí medzi najrýchlejšie tlaèiarne v tejto sérii s rýchlosou tlaèe až 356 mm/s. Tlaèiareò dokáže potlaèi materiál až do šírky 128
DPI:
Šírka potlaèe v mm:
Rozhranie (volite¾né):
Využitie:
203
203 dpi - 128 mm
USB 2.0 sériové RS-232, paralelné rozhranie, interné rozhranie Ethernet
10/100, RS 422/485, volite¾ne bezdrôtový ZebraNet
riadený sklad, automobilový priemysel, transport a logistika, výroba, priemysel
Zebra 170 Xi4 - pre potlaè paletových etiket
Tlaèiareò èiarových kódov Zebra 170Xi4 je vhodnou tlaèiaròou do
skladov a expedièných liniek. Tlaèiareò je vïaka možnosti potlaèe až
do šírky 168 mm urèená pre potlaè paletových etikiet èi kartónov v
nároènom prostredí - AiAG, ODETTE, UCC/EAN-128. Tento model je
možné doda vo variantoch hlavy 200 dpi a 300 dpi.
DPI:
Šírka potlaèe v mm:
Rozhranie (volite¾né):
Využitie:
203 a 300
168
USB 2.0 sériové RS-232, paralelné rozhranie, interné rozhranie
Ethernet 10/100, RS 422/485, volite¾ne bezdrôtový ZebraNet
automobilový priemysel, transport a logistika,
výroba a priemysel
Zebra 220 Xi4 - pre potlaè rozmerných etiket
Termotransferová tlaèiareò etikiet Zebra 220Xi4 je urèená pre tlaè až
216 mm širokých etikiet s rýchlosou až 256 mm/s. Tlaèiareò je
urèená pre aplikáciu potlaèe barelov s chemikáliami, paletových
etikiet, do automobilového priemyslu, kontajnerov alebo rozmerného
tovaru.
DPI:
Šírka potlaèe v mm:
Rozhranie (volite¾né):
Využitie:
203 a 300
216
USB 2.0 sériové RS-232, paralelné rozhranie, interné rozhranie
Ethernet 10/100, RS 422/485, volite¾ne bezdrôtový ZebraNet
automobilový priemysel, transport a logistika, výroba a priemysel
Zabudovate¾né tlaèové moduly 110 PAX4,
170 PAX4
Výkonné priemyselné tlaèové moduly urèené pre zabudovanie do
výrobnej linky v rámci automatického polepovacieho systému.
Moduly 170PAX sú urèené pre priemyselné aplikácie, kde je vyžadovaná vysoká frekvencia i rýchlos tlaèe vo viaczmennej preádzke.
Typ tlaèe:
DPI:
Šírka potlaèe v mm:
Rozhranie (volite¾né):
Šírka média:
Rozmery:
Využitie:
termotransfer, riadené vyhrievanie bodov
tlaèovej hlavy
203, 300, 600 (110 PAX4)
104 (203,300 DPI), 81 (600 DPI), 168 (170 PAX4)
RS-232/485, paralelné
min. 51 mm, max. 183 mm
výška x šírka x håbka: 300 x 245 x 427 mm
výroba, distribúcia
Príslušenstvo k tlaèiaròam radu Xi4
Všetky tlaèiarne radu XiI4 sú štandardne vybavené sériovým, paralelným a USB rozhraním. Ako
volite¾né príslušenstvo možno doplni interný tlaèový server ZebraNet alebo slot pre PC kartu s
možnosou pre pripojenie do RF siete. Potlaèený materiál môže by spätne navíjaný na vnútorný navíjaè, odrezávaný rezaèom alebo odlepovaný pomocou modulu Peel-off.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých tlaèiaròach nájdete na www.kodys.sk, alebo kontaktujte, prosím
naše obchodné oddelenie [email protected]
KODYS SLOVENSKO ® s. r. o., èlen IBCS GROUP, Sliaèska 2, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika
tel.: +421 2 / 4342 3844, 4341 3103, 4342 3836, fax: +421 2 4341 2809
[email protected], www.kodys.sk, www.ibcsgroup.com
ISO 9001
Download

Vysokovýkonné priemyselné tlačiarne ZEBRA