Pedagogická fakulta UMB, Katedra pedagogiky
Učiteľstvo na UMB - bakalárske štúdium
Spoločný základ štúdia
Tézy na štátne skúšky ak. r. 2010/2011
Pedagogika
Pedagogika ako veda, jej vývoj. Predmet pedagogiky. Systém pedagogických vied.
Pojem a podstata výchovy, vývoj spoločnosti a výchova, vonkajšie a vnútorné faktory
utvárania osobnosti. Kategórie pedagogiky – výchova (edukácia), cieľ, obsah, prostriedky a
podmienky výchovy.
Rodina – pojem a význam. Rodina ako výchovné prostredie – podmienky.
Typy rodín z hľadiska štruktúry, kvality vzťahov, výchovných štýlov rodiny.
Škola – podstata a
funkcie školy. Školský systém a jeho štruktúra. Medzinárodná
klasifikácia vzdelávania. Súčasný školský systém na Slovensku
Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Sociálna determinácia výchovy a vzdelávania. Socializácia osobnosti človeka.
Teória výchovy -charakteristika vedy, predmet, postavenie v systéme pedagogických vied,
vzťah k ostatným vedám,
Výchovný proces – priebeh, modely, charakteristiky, komplexnosť výchovy.
Princípy výchovy –klasifikácia, charakteristika.
Výchovné metódy – klasifikácia, charakteristika.
Výchovné ťažkosti a ich reedukácia.
Didaktika ako veda. Miesto didaktiky v pedagogických vedách a jej vzťah k iným vedám
Etapy vyučovania. Humanizácia vyučovacieho procesu.
Podmienky vzdelávania a ich štruktúra. Obsah vzdelávania. Druhy učiva.
Didaktické zásady a ich vzťah k ostatným elementom vyučovacieho procesu.
Metódy vyučovania. Systém didaktických metód a ich charakteristika.
Organizačné formy vyučovania.
Procesy vyučovania (motivačný, expozičný, fixačný, diagnostický).
Koncepcie vzdelávania – historický prehľad.
Pedagogická diagnostika, jej pojem, predmet skúmania, funkcie pedagogickej diagnostiky, jej
uplatňovanie v práci učiteľa.
Metódy pedagogickej diagnostiky, ich vymedzenie a aplikácia vo výchovno-vzdelávacom
procese.
LITERATÚRA:
HRONCOVÁ, J. – EMMEROVÁ, I.: Sociálna pedagogika. Banská Bystrica : 2004.
KOSOVÁ, B. – KASÁČOVÁ, B.: Základné pojmy a vzťahy v edukácii. Banská Bystrica :
2007.
KOVÁČIKOVÁ, D.– KOVÁČOVÁ, V. - TURANSKÁ, E. : Všeobecná pedagogika. Banská
Bystrica: PF UMB , 2009
KOUTEKOVÁ, M.: Základy pedagogickej diagnostiky. Banská Bystrica : 2007.
LÁSZLÓ, K. – ŠKVARKOVÁ,Z.: Všeobecná didaktika. Banská Bystrica : 2009
PETLÁK, E: Všeobecná didaktika. Bratislava : IRIS, 2002.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ.: Teória výchovy. Banská Bystrica: 2002.
VIŠŇOVSKÝ, Ľ.–KAČÁNI, V. a kol. : Základy školskej pedagogiky. Bratislava : IRIS, 2002.
Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Psychológia
Predmet psychológie.
Všeobecná charakteristika osobnosti, štruktúra osobnosti: aktivačno-motivačné vlastnosti,
vzťahovo-postojové vlastnosti ( charakter), výkonové vlastnosti (schopnosti), dynamické
vlastnosti (temperament), sebaregulačné vlastnosti.
Predmet vývinovej psychológie. Periodizácia všetkých vývinových období s dôrazom na
vývinové medzníky.
Charakteristika vývinových období – obdobie mladšieho a staršieho školského veku, puberty,
adolescencie - vývin poznávacích, sociálnych procesov, emocionality a osobnosti človeka.
Učenie – charakteristika druhov učenia, analýza štýlov učenia, charakteristika zákonov
učenia, analýza podmienok učenia.
Charakteristika, metódy a princípy uplatňovania zážitkového učenia.
Výkonnosť a vyučovací proces – únava a jej vplyv na výkonnosť žiaka.
Analýza vplyvu organizácie a riadenia školskej práce na výkonnosť.
Analýza neprospievania žiakov – typy a príčiny neprospievania.
Sociálna komunikácia (verbálna a neverbálna komunikácia, komunikačné zručnosti učiteľa).
Malé sociálne skupiny (znaky skupiny, štruktúra skupiny – pozícia, rola, status, sociometrická
metóda).
Základné hygienické požiadavky na školské priestory. Hygiena vyučovacieho procesu.
LITERATÚRA:
BOROŠ, J.: Úvod do psychológie. Bratislava: Iris, 2002.
KAČÁNI, V. a kol.: Základy učiteľskej psychológie. Bratislava : SPN,1999.
KARIKOVÁ, S.: Kapitoly z pedagogickej psychológie. Žilina : IPV, 2006.
LANGSTEIN, K., MARCINKOVÁ, D. : Biológia dieťaťa a školské zdravotníctvo. Banská
Bystrica : PF UMB, 1992.
ORAVCOVÁ, J.: Vývinová psychológia. Žilina: IPV 2005 / B.Bystrica: PF UMB, 2010.
ORAVCOVÁ, J.: Sociálna psychológia. Banská Bystrica, FHV : 2004, 2005.
VAŠAŠOVÁ, Z.,SALBOT, V.: Kapitoly zo všeobecnej psychológie (2.rozšírené vydanie).
B.Bystrica: PF, 2010.
Doc.PhDr. Jitka Oravcová, PhD.
garant programu
Download

Pedagogická fakulta UMB, Katedra pedagogiky Učiteľstvo na UMB