Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1,tel./fax 048/6199 139
Plán práce predmetovej komisie
HUDOBNÉHO A VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ
Vedúci predmetovej komisie: Ing. Jana Didičová
Členovia:
1. Bc. Marek Vengrín
2. Elvíra Nagyová
3. Viktória Mojžišová Dis.art.
4. Mgr.art.Juraj Mucha
5. Júlia Stachurová
6. Paulína Ševcová
7. Soňa Tóthová
8. Paulína Vlčková
9. Ing.Mgr. Jana Janeková PhD.
Hlavné ciele predmetovej komisie:
• orientovať sa na skvalitnenie a zefektívnenie vyučovacieho procesu,
• podporovať a rozvíjať umeleckého nadania žiakov prostredníctvom zabezpečenia
kvalitného vzdelávania v ZUŠ,
• uplatňovať progresívne metódy a formy práce,
• skvalitniť prácu učiteľov prostredníctvom moderných metód vyučovania– využitie
IKT vo vyučovaní
• uplatňovať v plnej miere pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR na škol. rok
2013/2014
• plniť všetky úlohy vyplývajúce z plánu práce na príslušný školský rok
Činnosti predmetovej komisie:
• usmerňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti v hudobnom a výtvarnom odbore,
• dodržiavanie učebných plánov, učebných osnov a školského vzdelávacieho programu,
• realizovanie vzájomných hospitácií na individuálnych a skupinových vyučovacích
hodinách členmi predmetovej komisie
• hospitačná činnosť vedúceho predmetovej komisie,
• spolupráca s ďalšími vzdelávacími zložkami Spojenej školy v Pohronskej Polhore – základná škola,
materská škola
1
•
•
•
•
spolupráca s Hudobným centrom v Bratislave a vydavateľstvom Amadeus v Košiciach pri výbere
hudobnej literatúry, s Ing. Ivom Frankom prinákupe hudobných nástrojov a príslušenstva.
propagácia a prezentácia prác žiakov ZUŠ na verejnosti – koncerty, účasť žiakov na
aktivitách obce
organizovanie a zapájanie sa do súťaží a podujatí v rámci školy
Úlohy PK :
1.Štúdium hudobnej, výtvarnej a pedagogickej literatúry.
-VO – V.Roeselová : Linie, barva a tvar ve výtvarné výchově
-HO – notový materiál (každý učiteľ podľa svojho zamerania), časopisy a encyklopédie zamerané na
hudobný život
-HO+VO – pedagogické materiály
Termín : priebežne
Zodpovedný : všetci učitelia ZUŠ
2.Vyhľadávať a podporovať talenty.
Termín : priebežne
Zodpovedný : Všetci učitelia ZUŠ
3.Vyhľadať a doporučiť zaujímavé webové stránky zaoberajúce sa hudbou.
Termín : priebežne
Zodpovedný : Júlia Stachurová
4.Dodržiavať a uplatňovať v plnej miere pedagogicko – organizačné pokyny MŠ SR.
Termín : priebežne
Zodpovedný : Všetci učitelia ZUŠ.
5.Usmerňovať výchovno – vzdelávaciu činnosť v HO a VO.
Termín : priebežne
Zodpovedný : Za HO uvádzajúci učitelia a vedúci PK, za VO Mgr. Art. Juraj Mucha
6.Hospitácie na hodinách klavíra p.u. Ševcovej, S. Tothovej.
Termín : priebežne
Zodpovedný : p.uč. E. Nagyová
7.Hospitácie na hodinách HN p.uč. J.Stachurovej.
Termín : priebežne
Zodpovedný : p.uč. V.Mojžišová Dis.art.
8.Vzájomné hospitácie.
Termín : priebežne
Zodpovedný : Všetci učitelia ZUŠ.
Rozdelenie úloh členom PK :
1.Všetci učitelia sú zodpovední za hudobný nástroj, príslušenstvo, notový a iný materiál vo vlastníctve školy ,
ktorý používajú pri výuke.
2.Všetci učitelia sú zodpovední za to, že používané nástroje po ukončení výuky uložia do kabinetu HO.
3.Za výtvarný materiál je zodpovedný Mgr. art. J. Mucha.
4.Učiteľ, ktorý odchádza posledný z kabinetu HO prevedie jeho kontrolu :
-vypne PC
-vypne ohrievač
-zhasne svetlá
2
Rozdelenie čiastkových úloh členom PK:
Ing, Jana Didičová,TU
a., vedúca predmetovej komisie
b. učiteľ hudobného odboru –strunové nástroje-gitara
Bc. Marek Vengrín,TU
a. správca zborovne, kabinetu hudobných nástrojov a príslušenstva
b. učiteľ hudobného odboru –klávesové nástroje
Viktória Mojžišová,TU
a. učiteľ hudobného odboru –dychové nástroje
b. učiteľ teórie hudby-PŠ a 2. časť 1. stupňa
Elvíra Nagyová
a. učiteľ hudobného odboru –klávesové nástroje
Mgr.Juraj Mucha
a. . učiteľ výtvarného odboru
Júlia Stachurová
a. učiteľ teórie hudby 1. časť 1. stupňa
Paulína Ševcová
a. učiteľ hudobného odboru –klávesové nástroje-klavír
Soňa Tóthová
a. učiteľ hudobného odboru –klávesové nástroje-klavír
Paulína Vlčková
a. učiteľ hudobného odboru-spev
Ing.Mgr. Jana Janeková
a. učiteľ hudobného odboru –strunové nástroje-husle
b. správca knižnice
3
Harmonogram zasadnutí PK:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. zasadnutie -02. Október 2013
Program zasadnutia:
prerokovanie návrhov činností a aktivít do plánu práce školy na škol. rok 2013/2014
prerokovanie návrhov do školského poriadku na škol. rok 2013/2014
spresnenie počtu prihlásených žiakov do hudobného a výtvarného odboru
prerokovanie materiálovo-technických podmienok vyučovania
prerokovanie učebných plánov a osnov
-voľba vedúceho PK
-oboznámenie sa s hlavnými cieľmi PK
-oboznámenie sa s činnosťou PK
-ustanovenie uvádzajúceho učiteľa
-zadanie termínu dokedy je potrebné vypracovať ŠVP
-návrh na pomenovanie ŠVP
diskusia
uznesenie
záver
2. zasadnutie –18.november 2013
Program zasadnutia:
• kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
•
vyhodnotenie činnosti odborov za I. štvrťrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
• zhodnotenie úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov v hudobnom
a výtvarnom odbore ako podklad k I. štvrťročnej klasifikačnej porade,
•
príprava vianočného koncertu dohodnutie termínu a rozdelenie úloh
•
príprava programu na vianočnú akciu organizovanú obcou
•
informácie z hospitácií vedúceho PK
•
návrhy na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia školy
•
diskusia
•
uznesenie
•
záver
3. zasadnutie –24.január 2014
Program zasadnutia:
•
kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
•
klasifikačná porada
•
vyhodnotenie činnosti odborov za I. polrok – počet a úroveň zrealizovaných aktivít
•
zhodnotenie úrovne vianočného koncertu, návrhy na budúci rok
4
•
•
•
•
•
•
•
•
informácie zo vzájomných hospitácií a hospitácií vedúceho PK
kontrola pedagogickej dokumentácie – postrehy, nedostatky, usmernenia
spresnenie počtov žiakov k II. polroku- počet odhlásených, prihlásených
príprava výchovného koncertu pre deti materskej školy v obci
príprava triednych koncertov, dohodnutie termínov
Diskusia
uznesenie
záver
4. zasadnutie –14.apríl 2014
Program zasadnutia:
•
kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
•
príprava záverečného a absolventského koncertu žiakov – rozdelenie úloh
•
príprava prijímacieho konania do hudobného a výtvarného odboru
•
príprava triednych koncertov, dohodnutie termínov
•
príprava dňa otvorených dverí na ZUŠ
•
návšteva muzikálového predstavenia pre žiakov hudobného odboru
•
návšteva koncertu žiakov hudobného odboru
•
príprava výchovného koncertu pre žiakov základnej školy
•
informácie zo vzájomných hospitácií a hospitácií vedúceho PK – návrhy na
skvalitnenie práce
•
usmernenie k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie – vysvedčenia
•
vyhodnotenie práce predmetovej komisie za školský rok 2013/2014
•
návrhy na budúci školský rok
•
diskusia
•
uznesenie
•
záver
5.zasadnutie – 20.jún 2014
-kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
-kontrola prípravy záverečného a absolventského koncertu
-klasifikačná porada v HO a VO
-vyhodnotenie úrovne triednych koncertov
-usmernenie k vyplňovaniu pedagogickej dokumentácie – vysvedčení
-vyhodnotenie práce PK v šk.roku 2013/2014
-návrhy na budúci školský rok
-diskusia
-uznesenie
Vypracovala: Ing. Jana Didičová
Schválila: PaedDr. Drahomíra Tereňová, riaditeľka školy................................................
Pohronská Polhora 15.10.2013
5
Prezenčná listina
zo zasadnutia predmetovej komisie hudobného a výtvarného odboru konaného dňa O2.10.2013
1
Viktória Mojžišová Dis.art.
2
Bc. Marek Vengrín
3
Elvíra Nagyová
4
Ing, Jana Didičová
5
Mgr.art.Juraj Mucha
6
Júlia Stachurová
7
Paulína Ševcová
8
Soňa Tóthová
9
Paulína Vlčková
10 Ing.Mgr. Jana Janeková PhD.
Prezenčná listina
6
zo zasadnutia predmetovej komisie hudobného a výtvarného odboru konaného dňa 18.11.2013
1. Viktória Mojžišová Dis.art.
2. Bc. Marek Vengrín
3. Elvíra Nagyová
4. Ing, Jana Didičová
5. Mgr.art.Juraj Mucha
6. Júlia Stachurová
7. Paulína Ševcová
8. Soňa Tóthová
9. Paulína Vlčková
10. Ing.Mgr. Jana Janeková PhD.
Prezenčná listina zo zasadnutia PK hudobného a výtvarného odboru dňa 24.01.2014
7
1.Ing. Jana Didičová
2.Viktória Mojžišová Dis.art.
3.Bc. Marek Vengrin
4.Mgr.art. Juraj Mucha
5.Elvíra Nagyová
6.Mgr.Ing. Jana Janeková PhD.
7.Júlia Stachurová
8.Soňa Tóthová
9.Paulína Vlčková
8
Prezenčná listina zo zasadnutia PK hudobného a výtvarného odboru dňa 14.04.2014
1.Ing. Jana Didičová
2.Viktória Mojžišová Dis.art.
3.Bc. Marek Vengrin
4.Mgr.art. Juraj Mucha
5.Elvíra Nagyová
6.Mgr.Ing. Jana Janeková PhD.
7.Júlia Stachurová
8.Soňa Tóthová
9.Paulína Vlčková
Prezenčná listina zo zasadnutia PK hudobného a výtvarného odboru dňa 20.06.2014
9
1.Ing. Jana Didičová
2.Viktória Mojžišová Dis.art.
3.Bc. Marek Vengrin
4.Mgr.art. Juraj Mucha
5.Elvíra Nagyová
6.Mgr.Ing. Jana Janeková PhD.
7.Júlia Stachurová
8.Soňa Tóthová
9.Paulína Vlčková
10
Download

1 Spojená škola Pohronská Polhora, Hlavná 1,tel./fax 048/6199 139