Prognostický ústav SAV
Správa o činnosti organizácie SAV
za rok 2012
Bratislava
január 2013
Obsah osnovy Správy o činnosti organizácie SAV za rok 2012
1.
Základné údaje o organizácii
2.
Vedecká činnosť
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a
techniku
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca
5.
Vedná politika
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné
organizácie
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
11. Aktivity v orgánoch SAV
12. Hospodárenie organizácie
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
PRÍLOHY
A
B
C
D
E
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2012
Projekty riešené v organizácii
Publikačná činnosť organizácie
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Medzinárodná mobilita organizácie
Správa o činnosti organizácie SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov: Prognostický ústav SAV
Riaditeľ: Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
Zástupca riaditeľa: Ing. Edita Nemcová, PhD.
Vedecký tajomník: Ing. Štefan Sabo, PhD.
Predseda vedeckej rady: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Člen snemu SAV: Ing. Edita Nemcová, PhD.
Adresa: Šancová 56, 811 05 Bratislava
http://www.prog.sav.sk
Tel.: 02/52495062
Fax: 02/52495029
E-mail: [email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk: nie sú
Typ organizácie: Rozpočtová od roku 1989
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
M
Ž
K
do 35
rokov
M
Ž
K
K
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
26
10
16
3
1
25
23,89
19,54
Vedeckí pracovníci
15
8
7
2
0
14
13,34
13,34
Odborní pracovníci VŠ
7
2
5
1
1
7
7,2
4,2
Odborní pracovníci ÚS
3
0
3
0
0
3
3
2
Ostatní pracovníci
1
0
1
0
0
1
0,35
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2012 (uvádzať zamestnancov v
pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských
zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2012 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov
pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov
pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2012)
Rodová
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
skladba
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
1
8
0
1
2
2
4
Ženy
0
8
1
0
0
3
4
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
3
1
0
1
0
1
1
2
1
Ženy
1
0
1
2
0
0
5
2
0
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2012
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
47,4
46,6
47,4
Ženy
51,1
51,3
51,7
Spolu
49,6
48,8
49,7
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
V roku 2012 sa uskutočnila akreditácia ústavu v rámci pravidelného hodnotenia vedeckých
organizácií. Výsledky akreditácie potvrdili správnosť novej koncepcie činnosti, ktorej realizáciu
odštartovali zmeny vo vedení PÚ SAV v marci 2008. Členovia panelu hodnotiteľov konštatovali
výrazný kvalitatívny posun vo všetkých 7 parciálnych ukazovateľoch hodnotenia. Prognostický
ústav sa oproti minulej akreditácii posunul až o dva stupne a zaradil sa do najvyššej kategórie A, čo
z neho urobilo zároveň ústav dosahujúci najväčšiu pozitívnu dynamiku vývoja.
PÚ SAV sa počas obdobia podliehajúceho akreditácii (2007-2013) sústredil na menší počet oblastí,
ktoré pokladá za prioritné pre rozvoj SR a ktorých analyzovanie je základom pre:
 identifikovanie príležitostí, ohrození a výziev, ktorým bude čeliť malá otvorená ekonomika a
spoločnosť Slovenska,
 prípravu kvalifikovaných strategických rozhodnutí a skúmanie modelov správania sa v
podmienkach globalizácie,
 znižovanie neistoty a manažment rizík v oblasti sociálno-ekonomického a
environmentálneho vývoja,
 adaptáciu systému inštitúcií, ktoré umožnia flexibilnú reakciu na rýchlo sa meniace globálne
prostredie za podmienok globálneho rozhodovania, rastu konkurencieschopnosti SR a
udržateľného rozvoja.
PÚ SAV v sledovanom období zaznamenal vysoký počet publikácií a citácií:
Publikácie v rokoch Zahraničné
Domáce
Spolu
2007-2011
Monografie
3
6
2
9
Správa o činnosti organizácie SAV
Kapitoly v
monografiách
5
7
12
Ved. práce v CC
časopisoch
12
13
25
Ved. práce v nekarent. 8
časopisoch
42
50
Ved. príspevky v
recenz. zborníkoch
16
28
Ohlasy
12
WOS
Ostatné
Scopus
Spolu
Zdroj
169
39
321
529
Prognostický ústav sa v rokoch 2007-2011 orientoval na práce špičkovej kvality:
 Citovanosť na jeden článok dosiahla v PÚ SAV v roku 2010 až 166% svetového priemeru. V
rámci sociálnych a ekonomických vied na Slovensku je to veľký úspech.
 H-index ústavu má hodnotu 5, jeden z najvyšších v 3. oddelení SAV.
 Máme dve práce v top 10% najlepších článkov sveta a tri práce v top 20% najlepších
článkov sveta. V našich skromných podmienkach ide o vynikajúci pomer kvality a nákladov.
Prognostický ústav patrí v rámci spoločenských vied k najlepším, mal 5 pracovníkov s H-indexom
všším ako 2. V tomto smere patrí Prognostický ústav k špičkovým vedeckým pracoviskám v SR.
H-index ústavu 07-11
Prognostický ústav
H-index top pracovníkov
5
Baláž V.
8
Lubyová M.
3
Zajac Š.
3
Nemcová E.
2
Kluvánková-Oravská T.
2
Ekonomický ústav
3
Iša J.
4
Šikula M.
2
Brzica D.
2
Staněk P.
2
Ústav Experimentálnej
psychológie
5
Ruisel I.
5
Halama P.
5
Srmány-Schuller I.
3
Ústav Výskumu soc.
komunikácie
3
3
Správa o činnosti organizácie SAV
Bianchi G.
4
Lukšík I.
4
Popper M.
4
V roku 2012 došlo k viacerým personálnym zmenám. Na základe výsledkov výberového konania na
obsadenie funkcie riaditeľa PÚ SAV došlo k zmene riaditeľa. Od 19.9.2012 bola poverená riadením
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD. Zmeny na poste zástupcu riaditeľa: doc. Mgr. Tatianu
Kluvánkovú-Oravskú, PhD. nahradila od 19.3 - 18.9. 2013 Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD; od
19.9.2012 je zástupkyňou riaditeľky Ing. Edita Nemcová, PhD. Zmeny na poste členov snemu SAV
za PÚ SAV doc. Mgr. Tatianu Kluvánkovú-Oravskú, PhD. nahradila od 12.9.2012 Ing. Edita
Nemcová, PhD. K uvedenej zmene došlo v dôsledku ukončenia pracovného pomeru s doc. Mgr.
Tatianou Kluvánkovou-Oravskou, PhD.
Na základe iniciatívy pracovníkov a uznesenia Predsedníctva SAV boli od 1.12.2012 z PÚ SAV
delimitovaní na Ústav ekológie lesa SAV nasledovní pracovníci: Mgr. Peter Baus, PhDr. Viera
Gajová, Mgr. Veronika Chobotová, PhD., Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD., doc. PhDr. Dagmar
Petríková, PhD.
Prognostický ústav začal v roku 2012 vydávať nový vedecký časopis "Bulletin Prognostického
ústavu SAV" s prideleným číslom ISSN 1339-0120.
4
Správa o činnosti organizácie SAV
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2012
Čerpané financie
za rok 2012 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
spolu
pre
organizáciu
B
0
-
25349
-
0
0
-
-
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
1
0
22100
17611
-
0
-
-
-
A
B
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2012 financované VEGA
4
2. Projekty, ktoré boli r. 2012
financované APVV
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
0
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
5
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2012
Štruktúra projektov
Miesto podania
Organizácia je
nositeľom
projektu
1. Účasť na nových výzvach APVV
r. 2012
2. Projekty výziev OP ŠF
podané r. 2012
3. Projekty výziev FM EHP
podané r. 2012
Organizácia sa
zmluvne podieľa
na riešení
projektu
-
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2012
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2012
Čerpané financie
za rok 2012 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Projekty 6. a 7.
rámcového programu EÚ
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
PHARE, NATO, UNESCO, CERN,
IAEA, ESF (European Science
Foundation), ERDF, ESA a iné
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej
spolupráci
4. Bilaterálne projekty
A
spolu
pre
organizáciu
B
2
-
-
35175
0
1
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
3
-
-
13633
0
-
-
-
A
B
0
5. Podpora medzinárodnej
0
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
6. Iné projekty financované alebo
0
spolufinancované zo zahraničných
zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
6
Správa o činnosti organizácie SAV
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2012
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2012
A
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
B
Údaje k domácim a medzinárodným projektom sú uvedené v Prílohe B.
2.2.3. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
Monografia vydaná v zahraničí: FILČÁK, Richard. Living Beyond the pale : environmental
justice and roma minority. Budapest ; New York : Central European University Press, 2012. 237 p.
VEGA 2/0032/11. * Kniha, ktorá vychádza v prestížnom stredoeurópskom vydavateľstve, mapuje
výsledky niekoľkoročného sociologického terénneho výskumu. Na prípadovej štúdii rómskych
osídlení mapuje a analyzuje širšie trendy v distribúcii environmentálnych rizík a prístupu k zdrojom
a diskutuje rôzne scenáre ďalšieho vývoja.
Monografia vydaná vo vydavateľstve SAV: FILČÁK, Richard. Spoločnosť trhu a
environmentálna politika : aktéri a konflikty. Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 302 s.
Gover-Nat-2006-035536,
RESPONDER-2011-265297,
VEGA
2/0032/11,
SPECTRA+
(ITMS26240120002). * Kniha na základe analýzy aktérov, konfliktov a rozporov v tvorbe a
uplatňovaní environmentálnej politiky diskutuje globálne a lokálne trendy. V kontexte
ekonomických a sociálnych trendov analyzuje mnohovrstevný vzťah medzi rozvojom a jeho
environmentálnymi dopadmi.
Článok v zahraničnom karentovanom časopise: BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M.
Diffusion and competition of voice communication technologies in the Czech an Slovak Republics,
1948-2009. In Technological Forecasting an Social Change, 2012, vol. 79, no. 2, p. 393-404. (1.709
- IF2011). (2012 - Current Contents). VEGA no. 2/0058/10. * Ide o vôbec prvý článok zo
Slovenska v špičkovom prognostickom časopise. Článok aplikuje kocpety populačnej dynamiky
(Lotka-Volterrove rovnice) na evolúciu komunikačných technológií v Českej a Slovenskej
republike v rokoch 1948-2009. Skúma koevolúciu inštitucionálnej a technologickej zmeny v rámci
rôznych sociálno-ekonomických systémov.
2.3.2. Aplikačný typ
Monografia vydaná vo vydavateľstve EKONÓM: KÁRÁSZ, Pavol - BURDA, Štefan FIFEKOVÁ, Elena - HAJNOVIČOVÁ, Viera - PRACHÁR, Ivan - ŠPROCHA, Branislav.
Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín
Európskej únie. Bratislava : Prognostický ústav SAV : Ekonóm, 2012. 184s. VEGA č. 2/0213/09. *
Monografia skúma proces ekonomického dobiehania medzi SR a EÚ15, špecifikuje rozhodujúce
faktory zvyšovania ekonomickej výkonnosti a identifikuje dobu uzatvorenia výkonnostnej medzery.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
LUBYOVÁ, Martina. Changing demographic, educational and migration patterns in new EU
member countries. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment : recent
experiences from OECD countries and the Europena Union. - Paris : OECD Publishing, 2012, p.
235 - 248. * V rámci spoločného projektu Európskej komisie a OECD Growing free labour
mobilitiy areas an trends in international migration sa konala medzinárodná konferencia v Bruseli
14.-15. novembra, kde boli predstavené výsledky výskumu, vrátane uvedenej kapitoly, ktorá
7
Správa o činnosti organizácie SAV
sumarizovala situáciu v nových členských krajinách EÚ v oblasti demografického vývoja, migrácie
a vzdelanosti a porovnávala ju so situáciou starých členských krajín.
LUBYOVÁ, Martina - SALT, John. Migration policy developments. In International Migration
Outlook 2012. - Paris : OECD Publishing, 2012, p. 97 - 121. * V rámci prípravy výročnej správy o
migrácii v krajinách OECD (International Migration Outlook), M. Lubyová v spolupráci s J. Saltom
vypracovala kapitolu, ktorá sumarizuje vývoj politiky v oblasti migrácie politiky členských krajín
za uplynulý rok.
8
Správa o činnosti organizácie SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
A
B
C
Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/ Počet v r. 2012/
doplnky z r.
doplnky z r.
doplnky z r.
2011
2011
2011
1. Vedecké monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v
zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v domácich
vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské
učebnice a učebné texty vydané v
zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
(ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich
vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách,
vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných
vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch
evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB,
CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB,
BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v
nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB,
CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB,
BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch
(konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB,
BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE,
BEF)
9
2/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
4/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
5/0
0/0
0/0
10 / 0
0/0
0/0
14 / 0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Vydané periodiká evidované v Current
1
0
0
Contents
13. Ostatné vydané periodiká
2
0
0
14. Vydané alebo editované zborníky z
vedeckých podujatí
0/1
0/0
0/0
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
2/0
0/0
0/0
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
0/0
0/0
0/0
(EAJ)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora
neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
10
Správa o činnosti organizácie SAV
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
A
B
Počet v r. 2011/ Počet v r. 2011/
doplnky z r. 2010 doplnky z r. 2010
55 / 2
0/0
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
6/0
0/0
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
0/0
0/0
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
66 / 23
0/0
indexoch (3, 4)
2/0
0/0
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie
alebo iného združenia, ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie
je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla
na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom
práca vznikla (napr. „on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
11
Správa o činnosti organizácie SAV
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2012
Ústav predmetnú činnosť v rámci zriaďovacej listiny nevykonáva.
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent
Ústav predmetnú činnosť v rámci zriaďovacej listiny nevykonáva.
2.7.2. Prihlásené vynálezy
Ústav predmetnú činnosť v rámci zriaďovacej listiny nevykonáva.
2.7.3. Predané licencie
Ústav predmetnú činnosť v rámci zriaďovacej listiny nevykonáva.
2.7.4. Realizované patenty
Ústav predmetnú činnosť v rámci zriaďovacej listiny nevykonáva.
Finančný prínos pre organizáciu SAV v roku 2012 a súčet za predošlé roky sa neuvádzajú, ak je
zverejnenie v rozpore so zmluvou súvisiacou s realizáciou patentu.
2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti.
Prognostický ústav SAV pokračoval vo vydávaní recenzovaného neperiodického vedeckého
časopisu Prognostické práce. V dvoch číslach v roku 2012 bolo publikovaných spolu 6 príspevkov.
V roku 2012 pracovníci Prognostického ústavu podali 1 žiadosť o financovanie projektov
prostredníctvom Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie
vied. Žiadosť s celkovou dobou riešenia 4 roky a so začiatkom riešenia v roku 2014 bola Komisiou
VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy schválená na financovanie. Okrem toho sa pracovníci
ústavu zapojili do výzvy 7 RP.
V rámci riešenia dopadov projektu OP VaV (SPECTRA+) boli publikované viaceré vedecké
výstupy. (Pozri Príloha C)
12
Správa o činnosti organizácie SAV
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských
zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2012
Forma
Počet k 31.12.2012
Doktorandi
celkový počet
z toho
novoprijatí
Počet ukončených doktorantúr v
r. 2012
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
úspešnou
obhajobou
predčasné
ukončenie
neúspešné
ukončenie
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
Interná zo zdrojov SAV
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
Interná z iných zdrojov
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Externá
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
Spolu
2
4
0
2
0
0
0
0
0
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Z formy prostriedkov prostriedkov
iných
iných
Externá
Externá
SAV
SAV
zdrojov
zdrojov
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
Do formy
iných
Externá prostriedkov Externá prostriedkov
iných
zdrojov
SAV
SAV
zdrojov
0
0
0
0
0
0
Počet
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2012 úspešnou obhajobou
Mesiac,
Fakulta
Mesiac, Číslo a názov
Meno a
Meno
Forma
rok
udeľujúca
rok
študijného
organizácia
doktoranda
DŠ
nástupu
vedeckú
obhajoby
odboru
školiteľa
na DŠ
hodnosť
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
13
Správa o činnosti organizácie SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a
fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
priestorové plánovanie
Číslo ŠO
5.1.2
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Slovenská technická univerzita v
Bratislave
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Mgr. JUDr. Martina Lubyová,
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., PhD. (CERGE-EI Univerzity
Ing. Štefan Sabo, PhD. (PhD.,
DrSc. (priestorové plánovanie) Karlovej v Prahe, Česká
Národohospodárska fakulta EU)
republika)
Ing. Edita Nemcová, PhD.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD.,
(Akademie für Raumforschung
DrSc. (ekonomická teória)
und Landesplanung, Hannover)
RNDr. Pavol Kárász, CSc.
(ekonomická teória)
doc. Mgr. Tatiana KluvánkováOravská, PhD. (priestorové
plánovanie)
doc. Mgr. Tatiana KluvánkováOravská, PhD.
(environmentálny manažment)
Ing. Edita Nemcová, PhD.
(ekonomická teória)
Ing. Edita Nemcová, PhD.
(priestorové plánovanie)
14
Správa o činnosti organizácie SAV
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2012
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Cvičenia a semináre
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
3
0
3
0
73
0
91
0
Celkový počet hodín v r. 2012
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry,
fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
1.
diplomových a bakalárskych prác
3
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
10
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
2
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
5
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
3
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
2
7.
8.
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD.
prác
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
1
3
0
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
Cieľom doktorandského štúdia je pripraviť doktorandov na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.
Študenti v doktorskom štúdiu získavajú poznatky založené na súčasnom vedeckom poznaní a sami
svojím výskumom v rámci aktívnej účasti na riešených projektoch PÚ SAV prispievajú k rozvoju
vedeckého poznania. Doktorandské štúdium kladie na doktoranda veľké časové nároky, vyžaduje
vysoké pracovné nasadenia a schopnosť efektívne si organizovať prácu.
Študijný program je možné študovať aj v externej forme, čo na PÚ SAV realizujú 2 doktorandky.
Vedúci školitelia v roku 2012 (M. Lubyová, E. Nemcová a T. Kluvánková) dôsledne sledovali
plnenie študijného programu doktorandov. Každý prijatý doktorand je povinný získať predpísaný
počet kreditov za výskum, absolvovanie prednášok, publikačnú činnosť a ďalšie aktivity.
Doktorandi PÚ SAV boli v roku 2012 úspešní v získavaní zahraničných stáží:
 Ing. Jana Lietavová: University of Leipzig, Graduate Centre Humanities an Social Sciences,
SRN, 1.11.2011 - 30.3.2012 (projekt East-Central Europe in Transnational Perspective)
V roku 2012 sa PÚ SAV naďalej podieľal na zabezpečovaní doktorandského štúdia aj v rámci
odborových komisií iných pracovísk, napríklad odboru Environmentálne plánovanie a manažment
na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.
15
Správa o činnosti organizácie SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2012
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
workshop Sustainable Mobility, Bratislava, 21.03.-23.03.2012
Workshop Sustainable Mobility bol organizačne a odborne pripravovaný PÚ SAV, prebehol v
Bratislave 21.–23.3.2012. Výstupy z workshopu a projektových aktivít boli v nasledujúcom roku
využité v publikačnej činnosti projektového tímu.
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2013
(anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Towards Sustainable Mobility in European Cities - Insights and Issues for Policy Makers and
Researchers, Bratislava, 50 účastníkov, 21.03.-22.03.2013, (Richard Filčák, 02/52495278,
[email protected])
V roku 2013 pripravuje Prognostický ústav medzinárodnú konferenciu: Smerovanie k trvalo
udržateľnej mobilite v Európskych mestách: Pohľady a témy pre tvorcov politík a výskumníkov. Na
konferencii sa zúčastní približne 50 odborníkov z rôznych krajín EÚ, Balkánu a Strednej Ázie.
Počas dvoch dní budú diskutovať alternatívne prístupy v oblasti dopravy, koncepty dematerializácie
výroby a spotreby, ako aj ekonomické nástroje a politiky na zmierňovanie environmentálnych a
sociálnych externalít spojených s rozvojom mestskej dopravy. Konferencia sa bude konať v
priestoroch hotela Danube v Bratislave. Zodpovedný pracovník: Richard Filčák,
[email protected]
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných
konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
2
0
1
Počet členstiev
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
RNDr. Lívia Bíziková, PhD.
European Society for Ecological Economics (funkcia: člen)
International Society for Ecological Economics (funkcia: člen)
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
European Society for Ecological Economics (ESEE) (funkcia: člen)
United Nations Development Programme (funkcia: External Expert Roster member for Human
Development (HD) and Poverty Monitoring.)
16
Správa o činnosti organizácie SAV
Mgr. Veronika Chobotová, PhD.
European Society for Ecological Economics (ESEE) (funkcia: zástupca za SR a ČR a členstvo
študentov)
International Association for the Study of Commons (funkcia: členka)
International Society for Ecological Economics (funkcia: členka)
RNDr. Pavol Kárász, CSc.
International Input Output Association (funkcia: člen)
New York Academy of Science (funkcia: člen)
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
European Science Foundation (funkcia: reprezentantka SR v Standing Commitee of Social
Sciences)
European Society for Ecological Economics (ESEE) (funkcia: viceprezidentka)
International Association for the Study of Commons (funkcia: členka)
International Society for Ecological Economics (funkcia: člen)
International Society for New Institutional Economics (funkcia: členka)
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
OECD Expert Group on Migration za Slovenskú republiku (funkcia: členka)
Society for Advancement of Socio-Economics (SASE) (funkcia: členka)
Ing. Veronika Poklembová
European Society for Ecological Economics (ESEE) (funkcia: členka)
International Association for the Study of Commons (funkcia: členka)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Lubyová Martina
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
hodnotených
projektov
Global Development Network (GDN)
Research Grant Scheme, CERGE EI Prague
1
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia
medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
V roku 2012 pokračovala medzinárodná vedecká spolupráca Prognostického ústavu SAV v rámci
projektov 7. Rámcového programu EÚ (ECOFINDERS a RESPONDER) a do produktívnej fázy
vstúpil projekt COST. Prognostický ústav podporoval Laboratórium experimentálnych
spoločenských vied (VEEL), v poradí tretieho laboratória Virtual Commons, ako spoločného
pracoviska PÚ SAV a Ústavu manažmentu STU. V rámci aktívneho pôsobenia vo vedeckej
spoločnosti European Society for Ecological Economics (ESEE) sa viacerí pracovníci PÚ SAV
podieľajú na realizácii medzinárodného vzdelávacieho programu v oblasti metodológie
interdisciplinárneho výskumu.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc., pôsobil ako riešiteľ projektu University of Surrey and the
17
Správa o činnosti organizácie SAV
Leverhulme Foundation: Migration, Tourism and Risk, 2011-2012.
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
18
Správa o činnosti organizácie SAV
5. Vedná politika
V súlade s prioritami Európskeho výskumného priestoru (ERA), má PÚ SAV jasnú líniu vednej
politiky a koncentruje sa na všetky štyri piliere udržateľného rozvoja: ekonomický, sociálny,
environmentálny i inštitucionálny. Tri hlavné oblasti: a) teoretické, metodologické a koncepčné
problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte, b)
ekonomicko–sociálna dimenzia globálnych environmentálnych zmien, c) koevolúcia
inštitucionálnej a technologickej zmeny sú predmetom výskumu v rámci domácich i zahraničných
projektov. Interdisciplinárne smerovanie vednej politiky PÚ SAV naplnilo svoj obsah získaním
projektu Centra excelentnosti SAV CESTA (Centrum strategických analýz), ktoré vytvára
platformu moderného prognózovania s vyústením do nových stratégií rozvoja spoločnosti.
19
Správa o činnosti organizácie SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými
inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Prírodovedecká fakulta UK
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická a prednášková činnosť
Začiatok spolupráce: 2000
Zameranie: prednášky
Zhodnotenie: Vedenie dizertačných a diplomových prác.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Národohospodárska fakulta EU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): pedagogická a prednášková činnosť
Začiatok spolupráce: 2004
Zameranie: školiace pracovisko pre doktorandov; ·členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných
prác; ·vzájomné zastúpenie v spoločných odborových komisiách pre doktorandské štúdium;
·členstvo v komisiách pre obhajoby dizertačných prác;
Zhodnotenie: Pracovníci PÚ SAV pôsobili v Spoločnej odborovej komisii pre študijný odbor
"Ekonomická teória", vypracovali posudky na doktorandské dizertačné práce a zúčastnili sa
obhajob doktorandských dizertačných prác a viedli diplomové práce.
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné pracovisko
Začiatok spolupráce: 2008
Zameranie: vytvorenie spoločného pracoviska v rámci Operačného programu VaV v prioritnej osi
4: Podpora výskumu a vývoja - opatrenia 4.1: „Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a
vývoja ako pilierov rozvoja Bratislavského regiónu“.
Zhodnotenie: Dňa 23.10.2012 sa konala prednáška amerického profesora Daniela W. Bromleyho
na tému "Globálna finančná kríza: Sme väzňami zastaraného ekonomického systému?", za účasti
viac ako 100 domácich a zahraničných hostí. Podujatie sa uskutočnilo v rámci série návštev
renomovaných zahraničných partnerov projektov SPECTRA+, CE SAV CESTA a s podporou
Nadácie Tatrabanky.
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
Vypracovanie štúdie o perspektívach zeleného rastu v SR, v spolupráci s Friedrich Ebert Stifftung,
PÚ SAV (M.Lubyová), Ústavom krajinnej ekológie SAV (J.Oszlány, Z.Izakovičová) Fyzikálny
ústav SAV (Š.Luby). Publikované prostredníctvom FES, Euractiv.
20
Správa o činnosti organizácie SAV
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov)
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe
Prebehli rokovania s Republikovou úniou zamestnávateľov v rámci zamestnávania mladých
absolventov.
21
Správa o činnosti organizácie SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
doc. Ing. Vladimír Baláž, Slovenská komisia pre vedecké hodnosti člen
PhD., DrSc.
Expertná skupina Ministerstva práce,
člen
sociálnych vecí a rodiny pre
Mgr. Richard Filčák, PhD., Contract No. 3534/B2012/EEA.55045: expertná činnosť a
MSc.
Develop Forward-Looking information spolupráca s aplikačnou a
and Services (FLIS) at national and
hospodárskou sférou
regional level. Kontrakt pre
medzinárodné konzorcium od Európskej
Environmentálnej Agentúry (
Národné referenčné centrum pre
zástupca za PÚ SAV
prognózovanie a scenáre (Slovak
Republic National Reference Centre for
Forward-looking Information and
Scenarios - FLIS) v rámci siete
organizácií Kodanskej Európskej En
Slovenská agentúra životného
zástupca za PÚ SAV
prostredia: Národné referenčné centrum
pre predikcie a scenáre Európska
environmentálna agentúra: Network for
Forward Looking Information and
Scenarios.
RNDr. Pavol Kárász, CSc. Poradný zbor ministra zahraničných vecí externý poradca
SR
Zbor poradcov predsedu vlády SR
Poradca pre ekonómiu a
prognostiku
Zbor konzultantov Ministerstva
konzultant
hospodárstva SR
Ing. Mgr. Urban Kováč,
Riadiaci výbor Európskeho roka
člen
PhD.
aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami ERAS 2012
Mgr. JUDr. Martina
OECD Expert Group on Migration,
členka, národná
Lubyová, PhD.
Permanentný systém pre monitorovanie korešpondentka za SR
medzinárodnej migrácie (OECD
SOPEMI)
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Erawatch Network: Knowledge Management Inventory and Erawatch Analytical
Policy Mix Reports
Adresát expertízy: EK: DG Research & Innovation
22
Správa o činnosti organizácie SAV
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Stručný opis: Projekt mapuje politiky vedy a techniky v 43 krajinách sveta
Názov expertízy: Regional Innovation Monitor
Adresát expertízy: EK: DG Enterprise & Industry
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Stručný opis: Projekt mapuje regionálne systémy inovácií v 20 krajinách a 200 regiónoch na
úrovni NUTS II v členských krajinách EÚ
Názov expertízy: METRIS - Monitoring European trends in Social Sciences and Humanities
Adresát expertízy: EK: DG Research & Innovation
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Stručný opis: Projekt mapuje stav rozvoja a politiky podpory sociálnych a humanitných vied v
krajinách EÚ
Názov expertízy: Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern
Europe: Slovak Republic
Adresát expertízy: EK: DG for Employment, Social Affairs & Inclusion
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Stručný opis: Projekt mapoval ekonomické a sociálne dôsledky emigrácie a vnútornej migrácie v
SR
Názov expertízy: Politiky inovácií v SR a EÚ
Adresát expertízy: Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR
Spracoval: doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Stručný opis: Expertízna štúdia slúžila ako jeden z podkladov pre tvorbu novej Národnej inovačnej
stratégie na roky 2013-2020.
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
Názov orgánu
Funkcia
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu
Prognostický ústav SAV poskytuje expertízne služby pre predsedu vlády SR a ministerstvá. (Viď
kapitolu 8.1.)
23
Správa o činnosti organizácie SAV
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Miesto
Meno
Spoluautori Typ1
Názov
zverejnenia
Mgr. Richard Filčák,
PhD., MSc.
PB
Mgr. Richard Filčák,
PhD., MSc.
PB
Mgr. JUDr. Martina
Lubyová, PhD.
PB
Ing. Edita Nemcová, Mladí vedci
PhD.
Slovenska, o.z.
iné
Mgr. JUDr. Martina
Lubyová, PhD.
iné
Prednáška: Another
Brick in the Wall:
Ghettos, Spatial
Segregation and the
Roma Ethnic Minority University of Coimbra
in Central and Eastern
Press: Coimbra,
Europe. Konferencia:
Portugal
Rethinking Urban
Inclusion: Spaces,
Mobilizations,
Intervent
Vyžiadaná prednáška:
Chudoba, životné
prostredie a koncept
environmentálnej
Palackého univerzita
spravodlivosti:
v Olomouci
Výskum životných
podmienok Rómov v
strednej a východnej
Európe
Súčasný stav civilnej
bezpečnosti Európy a
Piešťany
na Slovensku
Národné centrom pre
popularizáciu vedy a
„Ženy vo vede“
techniky v spoločnosti
(CVTI SR)
Pravidelný štvrťročný
Bulletin
Webstránka CESTA
Prognostického ústavu
SAV
Dátum alebo
počet za rok
28.6.2012
4.4.2012
10.11.2012
21.9.2012
2
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX - exkurzia, PU publikácia, MM - multimédiá, DO - dokumentárny film
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
prednášky/besedy
3
tlač
613
TV
rozhlas
0
internet
0
exkurzie
publikácie
3
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
iné
2
prednášky/besedy
2
tlač
0
TV
rozhlas
0
internet
0
exkurzie
24
Počet
0
0
0
0
0
Správa o činnosti organizácie SAV
publikácie
iné
0
1
multimediálne nosiče
0
dokumentárne filmy
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Domáca/
Názov podujatia
medzinárodná
workshop Sustainable
medzinárodná
Mobility
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
Bratislava
21.03.-23.03.2012
-
9.3. Účasť na výstavách
9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
0
0
0
Počet členstiev
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
Bulletin Prognostického ústavu SAV (funkcia: člen)
Ekonomický časopis (funkcia: člen )
Investor (funkcia: člen)
Prognostické práce (funkcia: hlavný redaktor)
Ing. Ľubica Gajdošová
Bulletin Prognostického ústavu SAV (funkcia: člen)
Ing. Tomáš Jeck, PhD.
Ekonomický časopis (funkcia: redaktor)
RNDr. Pavol Kárász, CSc.
Prognostické práce (funkcia: člen)
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
International Journal of Ecological Economics and Statistics (IJEES) (funkcia: Associate
Editor)
Prognostické práce (funkcia: členka)
Ing. Jana Lietavová
Prognostické práce (funkcia: Výkonná redaktorka)
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
25
Správa o činnosti organizácie SAV
Bulletin Prognostického ústavu SAV (funkcia: člen)
Ekonomický časopis (funkcia: členka)
Prognostické práce (funkcia: členka)
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Bulletin Prognostického ústavu SAV (funkcia: člen)
Danube - Law and Economics Review (funkcia: členka)
Ekonomický časopis (funkcia: členka)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
PhDr. Viera Gajová
Národopisná spoločnosť Slovenska (funkcia: členka)
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Slovenská ekonomická spoločnosť (funkcia: členka predsedníctva)
Ing. Edita Nemcová, PhD.
Slovenská ekonomická spoločnosť (funkcia: členka )
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
Prognostický ústav SAV je rozpočtová organizácia platená z verejných prostriedkov. Ústav a jeho
pracovníci si považujú za svoju povinnosť poskytovať laickej i odbornej verejnosti profesionálne
stanoviská k aktuálnym spoločenským témam. Pracovníci ústavu pri svojich vystúpeniach v
médiách spájajú vysokú profesionalitu s prístupnou formou vyjadrovania, zrozumiteľnou pre širokú
verejnosť a šíria tak dobré meno Slovenskej akadémii vied.
V rámci SAV patril Prognostickú ústav k pracoviskám s najväčším ohlasom v médiách. V roku
2012 zaznamenali pracovníci Prognostického ústavu 613 vystúpení a ohlasov v médiách, čo bolo 34
% z celej Slovenskej akadémie vied.
Prognostický ústav patril v rámci vedecko-organizačných a popularizačných aktivít k špičkovým
pracoviskám v SR. Pracovníci ústavu realizovali tieto aktivity najmä prostredníctvom nasledovných
kanálov





vystúpenia v televízii, rozhlase, články v dennej tlači,
účasť na medzinárodných vedeckých konferenciách,
organizovanie diskusných seminárov,
účasť na Noci výskumníkov,
organizovanie Dňa otvorených dverí.
V rámci projektu CE CESTA, Prognostický ústav spustil vlastnú web stránku projektu
prostredníctvom ktorej distribuuje odborné i vedecko-popularizačné materiály.
PÚ SAV od roku 2012 vydáva pravidelný Bulletin Prognostického ústavu SAV s vlastným ISSN,
ktorý poskytuje aktuálne informácie a krátkodobé prognózy vývoja základných ukazovateľov trhu
práce pre laickú a odbornú verejnosť.
Časopis Prognostické práce bol v roku 2012 zaregistrovaný v databáze EBSCO.
26
Správa o činnosti organizácie SAV
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
10055
knihy a zviazané periodiká
9894
audiovizuálne dokumenty
4
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
70
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
87
Počet titulov dochádzajúcich periodík
12
z toho zahraničné periodiká
6
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
66
kúpou
55
darom
11
výmenou
0
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
10055
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
z toho
2532
odborná literatúra pre dospelých
1913
výpožičky periodík
408
prezenčné výpožičky
211
MVS iným knižniciam
15
MVS z iných knižníc
70
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
36
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
39
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
27
1108
Správa o činnosti organizácie SAV
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
5793
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
Činnosť knižnice je zabezpečuje jedna pracovníčka. Poskytuje nasledujúce knižnično-informačné
služby:
- výpožičné: prezenčné, absenčné, medziknižničnú výpožičnú službu (MVS),
- služby: informačné (napr. o novinkách v oblasti elektronických informačných zdrojov, o
skúšobných prístupoch do databáz, výstavách literatúry), bibliografické, rešeršné, reprografické
Buduje autorský a systematický katalóg, automatizovane spracováva knižničný fond.
Priebežne sleduje citačné databázy Web of Science, SCOPUS a vyhľadáva ohlasy v periodickej a
neperiodickej literatúre. Napĺňa databázu publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA) vedeckých
pracovníkov PÚ SAV v automatizovanom systéme ARL. Archivuje kópie dokladov publikačnej
činnosti. Pre potreby pracovníkov spracúva rôzne výstupy z databázy publikačnej činnosti a
citačných rešerší (napr. k projektom, grantom, výročným správam atď.)
Spolupracuje s Ústrednou knižnicou SAV, Centrom vedecko-technických informácií SR a
Univerzitnou knižnicou, zúčastňuje sa na informačných seminároch, školeniach, výstavách
zahraničných kníh a pod.
28
Správa o činnosti organizácie SAV
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
Ing. Edita Nemcová, PhD.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (členka)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
- Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov (člen)
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
- Komisia SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (členka)
- Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (členka komisie Blokového grantu
pre oblasť Trvalo udržateľný rozvoj)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
- Komisia č. 13 pre ekonomické a právne vedy (člen)
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
- Komisia č. 13 pre ekonomické a právne vedy (členka)
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
- Komisia č. 13 pre ekonomické a právne vedy (členka)
Ing. Edita Nemcová, PhD.
- Komisia VEGA č. 13 pre ekonomické a právne vedy (člen)
29
Správa o činnosti organizácie SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky RO SAV
Tabuľka 12a Výdavky RO SAV (v €)
Kategória
Posledný
upravený
rozpočet r. 2012
Čerpanie k
31.12.2012
celkom
z toho:
z rozpočtu
z mimoroz.
zdrojov
428 655
378 063
50 592
- kapitálové výdavky 0
0
0
0
- bežné výdavky
378 064
428 655
378 063
50 592
194 259
210 083
194 259
15 824
odvody do poisťovní 67 635
a NÚP
73 177
67 634
5 543
- tovary a ďalšie
služby
120 024
90 799
29 225
výdavky na projekty 56 711
(VEGA, APVV,
ŠPVV, MVTP, ESF)
85 936
56 711
29 225
výdavky na
periodickú tlač
1 722
1 722
0
25 050
25 050
0
Výdavky spolu
378 064
z toho:
z toho:
- mzdové výdavky
90 799
z toho:
1 722
transfery na vedeckú 25 050
výchovu
12.2. Príjmy RO SAV
Tabuľka 12b Príjmy RO SAV (v €)
Kategória
Posledný upravený rozpočet
r. 2012
Príjmy spolu:
54 129
Plnenie k 31.12.2012
54 130
z toho:
rozpočtované príjmy (účet 19) 3 537
3 538
z toho:
- príjmy za nájomné
0
0
mimorozpočtové príjmy (účet 50 592
780)
50 592
30
Správa o činnosti organizácie SAV
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
Názov: Pri Prognostickom ústave SAV nie sú registrované žiadne nadácie a fondy
Zameranie:
Opis:
31
Správa o činnosti organizácie SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Ústav v spolupráci s Centrom excelentnosti CESTA zorganizovali 7.novembra 2012 pri príležitosti
Týždňa vedy a techniky na Slovensku Deň otvorených dverí na tému: Akú úlohu hrá sociálna
situácia a etnicita v miere vystavenia environmentálnym rizikám? Seminár bol spojený s
prezentáciou a diskusiou k novej monografii Richarda Filčáka "Living beyond the Pale:
Environmental Justice and the Roma Minority", ktorá na prípadovej štúdii rómskych osídlení
mapuje a analyzuje širšie trendy v distribúcii environmentálnych rizík a prístup k zdrojom.
V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku bol v spolupráci s Katedrou hospodárskej politiky
Ekonomickej univerzity a Infostatom usporiadaný vedecký seminár: "Národohospodársky význam
automobilového priemyslu - využitie Input-Output modelu.
32
Správa o činnosti organizácie SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku
2012
15.1. Domáce ocenenia
15.1.1. Ocenenia SAV
Baláž Vladimír
Diplom člena Učenej spoločnosti
Oceňovateľ: Učená spoločnosť SAV
Opis: Udelené za výskum v oblasti behaviorálnej ekonómie a tichých poznatkov.
15.1.2. Iné domáce ocenenia
15.2. Medzinárodné ocenenia
33
Správa o činnosti organizácie SAV
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode
informácií)
V súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z. poskytoval Prognostický ústav SAV ako povinná
osoba informácie záujemcom, ktorí sa na ústav obrátili telefonicky či elektronickou poštou s
požiadavkou smerovanou na informácie o prípadných voľných pracovných miestach a o
možnostiach doktorandského štúdia.
34
Správa o činnosti organizácie SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
V rámci podnetov pre skvalitnenie činností Prognostického ústavu SAV je žiaduce zlepšiť
informovanosť zo strany Predsedníctva SAV.
35
Správa o činnosti organizácie SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Vedecký tajomník: Ing. Štefan Sabo, PhD.
Pracovníčka knižnice: Ingrid Pecháňová
Výročná správa bola prerokovaná a schválená Vedeckou radou PÚ SAV dňa 23.1.2013.
Riaditeľ organizácie SAV:
36
Správa o činnosti organizácie SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2012
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Úväzok
Ročný prepočítaný
Meno s titulmi
(v %)
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
doc. Ing. Vladimír Baláž, PhD., DrSc.
100
1.00
100
1.00
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
RNDr. Pavol Kárász, CSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Ing. Elena Fifeková, PhD.
90
0.90
2.
Mgr. JUDr. Martina Lubyová, PhD.
100
1.00
3.
Ing. Edita Nemcová, PhD.
100
1.00
4.
Ing. Ivan Prachár, CSc.
50
0.50
5.
Ing. Juraj Renčko, CSc.
20
0.20
Vedeckí pracovníci
1.
RNDr. Lívia Bíziková, PhD.
10
0.10
2.
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
100
1.00
3.
Ing. Viera Hajnovičová, CSc.
20
0.20
4.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.
94
0.94
5.
Mgr. Martina Porubčinová, PhD.
80
0.80
6.
prof. RNDr. Eva Rublíková, PhD.
40
0.00
7.
Ing. Štefan Sabo, PhD.
100
1.00
8.
Mgr. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
90
0.90
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Štefan Burda
20
0.20
2.
Ing. Nasťa Falťanová, CSc.
100
1.00
3.
Ing. Ľubica Gajdošová
80
0.80
4.
Ing. Zuzana Hurbanová
100
1.00
5.
Ing. Jana Lietavová
100
1.00
6.
Ing. Dagmar Livařová
100
1.00
7.
Ing.Mgr. Peter Silanič
80
0.80
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Zuzana Haringová
100
1.00
2.
Helga Mrenová
100
1.00
37
Správa o činnosti organizácie SAV
3.
Ingrid Pecháňová
100
1.00
35
0.35
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný
úväzok
23.7.2012
1.00
30.11.2012
0.20
Ostatní pracovníci
1.
Zuzana Haringová
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Samostatní vedeckí pracovníci
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská,
1.
PhD.
2. doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Veronika Chobotová, PhD.
30.11.2012
1.00
2.
Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD.
30.11.2012
0.60
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Mgr. Peter Baus
30.11.2012
0.40
2.
PhDr. Viera Gajová
30.11.2012
1.00
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Ing. Svetlana Dobrovičová
2.
Ing. Richard Heriban
3.
Ing. Veronika Poklembová
4.
Ing. Dejan Popovič
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
5.1.2 priestorové plánovanie
5.1.2 priestorové plánovanie
5.1.2 priestorové plánovanie
5.1.2 priestorové plánovanie
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Ing. Jana Lietavová
2.
Mgr. Zuzana Polačkova
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
Slovenská technická
univerzita v Bratislave
38
5.1.2 priestorové plánovanie
5.1.2 priestorové plánovanie
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: COST
1.) Program COST: Globálne environmentálne rozhodovanie: Transformácia, riziká a
príležitosti (The Transformation of Global Environmental Governance: Risks and Opportunities
(TGEG))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Kluvánková-Oravská
1.9.2008 / 31.8.2012
Cost Action IS0802
nie
Dr. Philipp PATTBERG, Institute for Environmental Studies, Vrije
Universiteit Amsterdam
0
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 3333 €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt sa venoval aktuálnym otázkam súčasného procesu rozhodovania, jeho novým dimenziám v
procese globalizácie. V roku 2012 riešiteľský kolektív úspešne ukončil projekt COST (Globálne
environmentálne rozhodovanie: Transformácia riziká a príležitosti. The Transformation of Global
Environmental Governance: Risks and Opportunities (TGEG)) počas ktorého publikoval kapitolu s
názvom "Regional Governance Arrangements", ktorá prešla úspešným recenzným konaním v
medzinárodnej monografii: Frank Biermann and Philipp Pattberg, eds:Global Environmental
Governance Reconsidered. Monografia vyšla v renomovanom vydavateľstve MIT Press. Kapitola v
monografii môže byť citovaná ako: Kluvánková-Oravská, T., Chobotová, V. 2012. Regional
Governance Arrangements. In Global Environmental Governance Reconsidered. Biermann, F., and
P. Pattberg (eds). MIT Press.
Programy: 7RP
2.) Úloha vedy v strategickom plánovaní ekonomického rastu a udržateľnej spotreby:
Vytváranie prepojení medzi výskumom a tvorbou verejných politík (RESPONDER: linking
RESearch and POlicy-making for managing the contradictions of sustaiNable consumption anD
Economic gRowth)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Richard Filčák
1.1.2011 / 30.6.2014
265297
nie
Research Institute for Managing Sustainability (RIMAS), Vienna
University of Economics and Bussiness
9 - Rakúsko: 1, Nemecko: 2, Dánsko: 1, Španielsko: 1, Veľká
Británia: 1, Švajčiarsko: 1, Portugalsko: 1, Slovensko: 1
39
Správa o činnosti organizácie SAV
Čerpané financie:
MRZ EK: 26035 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 5705 €
Dosiahnuté výsledky:
V druhom roku riešenia sa projektový tím zameral na detailné rozpracovanie a aplikovanie
metodológie systémového mapovania, založeného na participatívnom prístupe, analýze a zbere dát.
V dňoch 21-23.3.2012 pripravil projektový tím medzinárodnú konferenciu o trvalo udržateľnej
doprave. Takmer 50 účastníkov z rôznych krajín EÚ sa stretlo a diskutovalo alternatívne prístupy k
novej ekonomike zameranej na dematerializovaní výroby a spotreby. Výstupy z konferencie a
projektových aktivít boli v tomto roku využité v publikačnej činnosti projektového tímu. V rámci
projektu bola publikovaná monografia: Richard Filčák. 2012. Spoločnosť trhu a environmentálna
politika: aktéri a konflikty. VEDA: Bratislava, (302 strán). ISBN 978-80-224-1216-2.
V rámci spolupráce sa vypracovala a schválila publikačná a diseminačná stratégia a rozpracovala sa
metodológia systému Európskeho dialógu o trvalo udržateľnej spotrebe v kontexte ekonomického
rastu. Riešitelia participovali na príprave medzinárodnej konferencie v Bruseli (2nd European
Dialogue on Sustainable Consumption and Economic Growth, 29-30.10.2013), na ktorej sa aj
aktívne zúčastnili.
V septembri začala príprava druhej medzinárodnej konferencie Sustainable Mobility, ktorú bude
organizačne a odborne pripravovať PÚ SAV.
Prebehne v Bratislave (22.–23.3.2013). Jej názov bude: Towards Sustainable Mobility in European
Cities - Insights and Issues for Policy Makers and Researchers.
3.) Ekologické funkcie a indikátori biodiverzity pôd v Európe - EcoFINDERS (Ecological
Funkcion and Biodiversity Indicators in European Soils - EcoFINDERS)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Kluvánková-Oravská
1.1.2011 / 31.12.2014
no. 264465
nie
Institut national de la recherche agronomique (INRA)
0
MRZ EK: 9140 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4595 €
Dosiahnuté výsledky:
IF SAS in 2012 was responsible for the Task 5.3: Institutional and policy evaluation for soil
conservation of the Ecofinders project. (T. Kluvankova-Oravska task leader). The objective of Task
5.3. was to analyse the current institutions under which soil services are governed and the diversity
of stakeholder values associated with soil services in the EU. This task involves two main steps:
literature review and application of theoretical framework to institutional analysis. 1) A review of
the literature focused on institutional analyses for biodiversity protection. The main focus being on
policy objectives and priorities of alternative soil management initiatives across EU. As a result of
the review of the literature the approach that was guiding the institutional analysis has been
identified, i.e., the multilevel framework for analyzing socio-ecological systems by E.Ostrom. 2)
During the last months within the first periodic report, the following has been achieved: (a) a draft
of the theoretical framework to guide the empirical institutional analysis, that in turn is based on the
analysis of alternative soil management options across EU alongside; (b) the establishment of
40
Správa o činnosti organizácie SAV
intraction between WP5 partners and key stakeholders through interviews with different national
and international actors. Regarding (b) most of the interviews have been conducted through
personal communication and by phone interviews. To date, the main areas of the interviews cover
EU and National level soil biodiversity policies, and the trends in their development, competences
in soil biodiversity protection on both national and EU level and the role of EU funds in soil
biodiversity protection. The main output of this task was deliverable D5.2. Task 5.3. had envisaged
a deliverable D5.2 by month 18. The deliverable has been postponed to M21. The main reason
includes the delay in collecting the data (based on interviews with key stakeholders) partly due to
the time needed to grasp some of the complexity of the institutional scene in the EU agricultural and
soil biodiversity sector and partly due to the underestimated time needed to identify the set of key
stakeholders. Deliverable D5.2 Kluvnkova-Oravska, et Al. EU Cross Country Institutional Factors
Affecting Soil Biodiversity: Key policy objectives and priorities for alternative soil management
initiatives in EU. If focused on the identification of alternative soil management alternatives at the
level of the EU and in selected member states, and how these can contribute to the implementation
of the objectives and priorities of soil conservation, and the long term protection of European soils.
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Dostupnosť energie v závislosti na sociálnej situácii domácností: sociálno-environmentálne
aspekty distribúcie rizík a dopadov a prognózovanie trendov v energetickej chudobe (Access
to energy and social situation of households: Social–environmental aspects of the risks and impacts
distribution and foresight of trends in energy poverty)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Richard Filčák
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0032/11
áno
Prognostický ústav SAV
1 - Maďarsko: 1
MŠVVaŠ SR: 4264 €
Dosiahnuté výsledky:
FILČÁK, Richard. Living Beyond the pale: environmental justice and roma minority. Budapst;
New York : Central European University Press, 2012. 237 p. VEGA 2/0032/11. ISBN 978-6155225-13-0.
FILČÁK, Richard. Spoločnosť trhu a environmentálna politika : aktéri a konflikty. Bratislava :
Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 302 s. Gover-Nat-2006-035536, RESPONDER-2011-26529,
VEGA 2/0032/11, SPECTRA+. ISBN 978-80-224-1216-2.
FILČÁK, Richard. Environmental Justice and the Roma Settlements of Eastern Slovakia:
Entitlements, Land and the Environmental Risks. In Sociologický časopis, 2012, roč. 48. č. 3, s.
537-562. (0.357-IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0038-0288. VEGA 2/0032/11.
2.) Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých
krajín EÚ (Long-term determinants affecting convergence of the Slovak economy towards
developed EU member states level)
41
Správa o činnosti organizácie SAV
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Pavol Kárász
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0213
áno
Prognostický ústav SAV
0
MŠVVaŠ SR: 5643 €
SAV: 866 €
Dosiahnuté výsledky:
BURDA, Štefan. Vybrané aspekty zahranično-ekonomických vzťahov Slovenska so zreeľom na
exportnú výkonnosť. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k
úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický
zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava: Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s.4-12].
ISBN 978-80-97850-0-1.
BURDA, Štefan. Krízový trh práce v Eurozóne (EA). In Trh práce v Slovenskej republike po jej
vstupe do Európskej menovej únie: zborník príspevkov z vedeckej konferencie 8.decembra
2011[elektronický zborník]. Ján Košte ed. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV :
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2011, s. 49-56. ISBN 978-80-7144-188-5.
VEGA č. 2/0213/09.
FIFEKOVÁ, Elena. Pozícia Slovenska v rámci krajín EÚ10 v procese reálnej konvergencie ku
krajinám EÚ15. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni
vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj].
Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM[s.13-24]. ISBN
978-80-97850-0-1.
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Prejavy krízy a oživenia v hospodárení inštitucionálnych sektorov SR. In
Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ
: zborník vedeckých statí z projektu VEGA2/0213/09[elektronický zdroj]. ISBN 978-80-97850-0-1.
KÁRÁSZ, Pavol - BURDA, Štefan - FIFEKOVÁ, Elena - HAJNOVIČOVÁ, Viera - PRACHÁR,
Ivan - ŠPROCHA, Branislav. Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska
k úrovni vyspelých krajín Európskej únie. Bratislava : Prognostický ústav SAV : Ekonóm, 2012.
ISBN 978-80-225-3511-3.
KÁRÁSZ, Pavol. Dlhodobá nezamestnanosť a možnosti znižovania nerovnováhy na slovenskom
trhu práce. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni
vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj].
ISBN 978-80-97850-0-1.
NEMCOVÁ, Edita. Priemyselná politika EÚ v čase hospodárskej krízy. In Dlhodobé faktory
ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník
vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 40-46]. ISBN 978-80-97850-0-1.
VEGA č. 2/0213/09. Názov z obrazovky.
PRACHÁR, Ivan. K otázkam vymedzenia strednodobých a dlhodobých podmienok konvergencie.
In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín
EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena
Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 47-63]. ISBN 978-8097850-0-1. VEGA č. 2/0213/09. Názov z obrazovky.
ŠPROCHA, Branislav. Medzigeneračná transformácia najvyššieho dosiahnutého vzdelania v
populácii Slovenska po roku 1989 s dôrazom na terciárny stupeň vzdelávania. In Dlhodobé faktory
ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník
42
Správa o činnosti organizácie SAV
vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 64-83]. ISBN 978-80-97850-0-1.
VEGA č. 2/0213/09. Názov z obrazovky.
3.) Socio-ekologické faktory strategického plánovania a manažmentu krajiny v podmienkach
demokracie a trhovej ekonomiky
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tatiana Kluvánková-Oravská
1.1.2011 / 31.12.2014
2/0016/11
áno
Prognostický ústav SAV
0
MŠVVaŠ SR: 2070 €
SAV: 828 €
Dosiahnuté výsledky:
Projekt sa zameriava na komplexné (socio-ekologické) hodnotenie a prognózy zmien krajiny s
ohľadom na významné spoločenské zmeny posledných 20 rokov, najmä demokratizáciu a trhovú
ekonomiku. Krajina a spoločnosť sú v kontexte navrhovaného projektu chápané ako systém
vzájomne prepojených vzťahov socio-ekologických systémov.
V roku 2012 sa riešiteľský kolektív na PÚ SAV venoval tvorbe modelu manažmentu konfliktov
lesa v podmienkach multipočetných aktérov rozhodovania, globálneho trhu a výskytu prírodných
šokov (kalamít). V mesiacoch august – október bola v pláne kalibrácia modelu, ktorá sa v dôsledku
delimitácie kolektívu na Ústav ekológie lesa SAV presunula na december 2012.
Riešiteľský kolektív prezentoval výsledky na medzinárodnej konferencii: 2nd Forum Carpaticum
From data to knowledge, from knowledge to action, Stará Lesná, Slovensko, 30.5.–2.6.2012. Na
konferencii sme viedli sekciu: Summary of the Human dimension of nature management session a
prezentovali:
Tatiana Kluvánková-Oravská: Conflict or Cooperation? The Case of Central European Forestry
Veronika Chobotová, Tatiana Kluvánková-Oravská: Robustness, vulnerability and adaptive
capacity of long surviving traditional forestry institutions
BAUS, Peter - KRIVOSUDSKÝ, Rastislav. Korelačná analýza vybraných faktorov atraktivity
územia so skutočnou mierou rozvoja v krátkodobom a dlhodobom časovom horizonte v časti
funkčného urbánneho územia mesta Bratislavy. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 :
zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová. - Bratislava :
Univerzita Komenského, 2012, s. 1458-1463. ISBN 978-80-223-3213-2. VEGA 2/0016/11,
SPECTRA+
4.) Štrukturálna adaptácia malej otvorenej ekonomiky (Structural adjustment of a small opened
economy)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
Edita Nemcová
1.1.2010 / 31.12.2013
2/0058/10
áno
43
Správa o činnosti organizácie SAV
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Prognostický ústav SAV
0
MŠVVaŠ SR: 4060 €
SAV: 7618 €
Dosiahnuté výsledky:
BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Diffusion and competition of voice communication
technologies in the Czech and Slovak Republics, 1948–2009. In Technological Forecasting and
Social Change, 2012, vol. 79, no. 2, p. 393-404. (1.709 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0040-1625. VEGA no. 2/0058/10.
LUBYOVÁ, Martina. Labour Market Performance in the CIS after Two Decades of Transition: do
institutions matter? In FES Far Eastern Studies, 2012, vol. 11, march, p. 21-38. ISSN 1347-7250.
VEGA no. 2/0058/10.
NEMCOVÁ, Edita - SILANIČ, Peter. Odhadovanie potenciálneho produktu malej otvorenej
ekonomiky na príklade Slovenska. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 1, pp. 39-49. ISSN 13383590. VEGA č. 2/0058/10. Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok2PP-1-Nemcova-Silanic.pdf>.
NEMCOVÁ, Edita. Udržateľný rozvoj priemyslu a jeho výzvy pre priemyselnú politiku EÚ. In
Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník příspevků X. mezinárodní
vědecké konference [elektronický zdroj]. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012, cD-ROM
[S. 425-435]. ISBN 978-80-7248-780-6. VEGA č. 2/0058/10
SABO, Štefan. Ako merať efekty kohéznej politiky EÚ. In Hospodářská politika v členských
zemích Evropské unie : sborník příspevků X. mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj].
- Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012, CD-ROM [S. 533-537]. ISBN 978-80-7248-780-6.
VEGA č. 2/0058/1.
POPOVIČ, Dejan. TERRALAB. In ARSA 2012 : proccedings in advances research in scientific
areas. The 1st Virtual International Conference [elektronický zdroj]. Editors Michal Mokryš, Anton
Lieskovský. - Žilina : EDIS-Publishing Institutions of the University of Zilina, 2012, 1 DVD [s.
999-1004]. ISBN 978-80-554-0606-0. ISSN 1338-9831. VEGA č. 2/0058/10.
PORUBČINOVÁ, Martina. Ľudský kapitál v informačnej spoločnosti. In Sociológia organizácie v
prostredí informačnej spoločnosti. Zborník príspevkov z odborného seminára Sociológia
organizácie v prostredí informačnej spoločnosti, 18.februára 2011. Slovenská sociologická
spoločnosť pri SAV (eds.) [elektronický zdroj]. Bratislava: Katedra sociológie VŠZaSP, 2012. CDROM. ISBN 978-80-85447-20-0. VEGA č. 2/0059/10 (v tlači)
Programy: Centrá excelentnosti SAV
5.) Centrum excelentnosti: Centrum strategických analýz SAV - Centrum pre
interdisciplinárny výskum a stratégie spoločnosti (CESTA)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je
koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Martina Lubyová
4.8.2011 / 31.7.2015
áno
Prognostický ústav SAV
4 - Slovensko: 4
PÚ SAV: 17611 €
44
Správa o činnosti organizácie SAV
Dosiahnuté výsledky:
BALÁŽ, Vladimír. Pociťovaná a skutočná finančná gramotnosť. In Ekonomický časopis, 2012, roč.
60, č. 7, s. 681-697. (0.274 - IF2011). (2012 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN
0013-3035. Centrum strategických analýz SAV CESTA.
LUBY, Štefan. Súčasný stav civilnej bezpečnosti Európy a Slovenska 2012 a jeho perspektívy. In
Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 1, p. 5-38. ISSN 1338-3590. Centrum excelentnosti SAVCESTA. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no1/clanok1PP-1-LUBY.pdf>.
RUBLÍKOVÁ, Eva - LUBYOVÁ, Martina. Modelovanie a prognózy vývoja vybraných
ukazovateľov trhu práce v SR. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2, p. 75-93. ISSN 13383590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no2/1%20clano
k%20%20RublikovaLubyova%20PP2%202012.pdf>.
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce : zamestnanosť,
nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE
CESTA, 2012, č. 2, s. 1-5. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Názov z
obrazovky. Dostupné na internete: <http://ce-cesta.eu/uploads/media/Bulletin_sep_2012_final.pdf>.
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce : vývoj a prognózy.
In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA, 2012, č. 1, s. 1-5. ISSN 1339-0120.
Centrum strategických anylýz CESTA. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://cecesta.eu/uploads/media/Bulletin_jun_2012.pdf>.
ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie
Slovenska. I. časť Plodnosť. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2, p. 95-120. ISSN 1338-3590.
Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no2/2%20clano
k%20Sprocha%201cast%20%20%20PP2%202012.pdf>.
ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza a prognóza reprodukčného správania populácie
Slovenska. 2.časť Úmrtnosť. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2, p. 121-150. ISSN 13383590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/no2/3%20clano
k%20Sprocha%202cast%20%20PP2%202012.pdf>.
45
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
FILČÁK, Richard. Living Beyond the Pale : environmental justice and roma
minority. Budapest ; New York : Central European University Press, 2012. 237 p.
VEGA 2/0032/11. ISBN 978-615-5225-13-0.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
FILČÁK, Richard. Spoločnosť trhu a environmentálna politika : aktéri a konflikty.
Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. 302 s. Gover-Nat-2006-035536,
RESPONDER-2011-265297, VEGA 2/0032/11, SPECTRA+ (ITMS 26240120002).
ISBN 978-80-224-1216-2.
KÁRÁSZ, Pavol - BURDA, Štefan - FIFEKOVÁ, Elena - HAJNOVIČOVÁ, Viera PRACHÁR, Ivan - ŠPROCHA, Branislav. Dlhodobé faktory ovplyvňujúce
konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín Európskej únie.
Bratislava : Prognostický ústav SAV : Ekonóm, 2012. 184 s. VEGA č. 2/0213/09.
ISBN 978-80-225-3511-3.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
ABC03
ABC04
FILČÁK, Richard - ŠKOBLA, Daniel. Social solidarity, human rights and Roma :
unequal access to basic resources in Central and Eastern Europe. In Reinventing
Social Solidarity Across Europe. - Bristol : The Policy Press, 2012, p. 227-249.
KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. Regional
Governance Arrangements. In Global Environmental Governance Reconsidered. Cambridge ; London : The MIT Press, 2012, p. 219-235. ISBN 978-0-262-51770-6.
LUBYOVÁ, Martina. Changing demographic, educational and migration patterns in
new EU member countries. In Free Movement of Workers and Labour Market
Adjustment : recent experiences from OECD countries and the European Union. Paris : OECD Publishing, 2012, p. 235-248. ISBN 978-92-64-17717-8.
SALT, John - LUBYOVÁ, Martina. Migration policy developments. In International
Migration Outlook 2012. - Paris : OECD Publishing, 2012, p. 97-121. ISBN 978-9264-17720-8.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Diffusion and competition of voice
communication technologies in the Czech and Slovak Republics, 1948–2009. In
Technological Forecasting and Social Change, 2012, vol. 79, no. 2, p. 393-404.
(1.709 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0040-1625. VEGA no. 2/0058/10.
FILČÁK, Richard. Environmental Justice and the Roma Settlements of Eastern
Slovakia : entitlements, land and the environmental risks. In Sociologický časopis,
2012, roč. 48, č. 3, s. 537-562. (0.357 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0038-0288. VEGA 2/0032/11.
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Migration, Risk, and Uncertainty :
theoretical perspectives. In Population, Space and Place, 2012, vol. 18, no. 2, p. 167180. (1.815 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 1544-8444.
46
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADCB01
BÍZIKOVÁ, Lívia - NIJNIK, Maria - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana.
Sustaining Multifunctional Forestry Through the Developing of Social Capital and
Promoting Participation : A Case of Multiethnic Mountain Communities. In Smallscale Forestry, 2012, vol. 11, no. 3, p. 301-319. (2012 - Current Contents, Scopus,
ProQuest). ISSN 1873-7617. SPECTRA+ (no. 26240120002).
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
BALÁŽ, Vladimír. Pociťovaná a skutočná finančná gramotnosť. In Ekonomický
časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 681-697. (0.274 - IF2011). (2012 - Current Contents,
WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Centrum strategických analýz SAV
CESTA.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
LUBYOVÁ, Martina. Labour Market Performance in the CIS after Two Decades of
Transition: do institutions matter? In Far Eastern Studies, 2012, vol. 11, march, p.
21-38. ISSN 1347-7250. VEGA no. 2/0058/10.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
LUBY, Štefan. Súčasný stav civilnej bezpečnosti Európy a Slovenska 2012 a jeho
perspektívy. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 1, p. 5-38. ISSN 1338-3590.
Centrum excelentnosti SAV-CESTA. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/
no1/clanok1-PP-1-LUBY.pdf>.
NEMCOVÁ, Edita. Udržateľný rozvoj verzus konkurencieschopnosť priemyslu EÚ.
In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 1, p. 51-69. ISSN 1338-3590. SPECTRA+.
Dostupné na internete: <http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok3-PP-1Nemcova.pdf>.
NEMCOVÁ, Edita - SILANIČ, Peter. Odhadovanie potenciálneho produktu malej
otvorenej ekonomiky na príklade Slovenska. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no.
1, p. 39-49. ISSN 1338-3590. VEGA č. 2/0058/10. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok2-PP-1-Nemcova-Silanic.pdf>.
RUBLÍKOVÁ, Eva - LUBYOVÁ, Martina. Modelovanie a prognózy vývoja
vybraných ukazovateľov trhu práce v SR. In Prognostické práce, 2012, vol. 4, no. 2,
p. 75-93. ISSN 1338-3590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné na
internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/
no2/1%20clanok%20%20RublikovaLubyova%20PP2%202012.pdf>.
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce :
zamestnanosť, nezamestnanosť, voľné pracovné miesta. In Bulletin Prognostického
ústavu SAV : projekt CE CESTA, 2012, č. 2, s. 1-5. ISSN 1339-0120. Centrum
strategických analýz CESTA. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <http://cecesta.eu/uploads/media/Bulletin_sep_2012_final.pdf>.
RUBLÍKOVÁ, Eva - GAJDOŠOVÁ, Ľubica - LUBYOVÁ, Martina. Trh práce :
vývoj a prognózy. In Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA,
2012, č. 1, s. 1-5. ISSN 1339-0120. Centrum strategických analýz CESTA. Názov z
obrazovky. Dostupné na internete: <http://cecesta.eu/uploads/media/Bulletin_jun_2012.pdf>.
47
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB07
ADFB08
ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza a prognóza reprodukčného
správania populácie Slovenska. 2. časť Úmrtnosť. In Prognostické práce, 2012, vol.
4, no. 2, p. 121-150. ISSN 1338-3590. Centrum strategických analýz CESTA.
Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/
no2/3%20clanok%20Sprocha%202cast%20%20PP2%202012.pdf>.
ŠPROCHA, Branislav - VAŇO, Boris. Analýza a prognóza reprodukčného
správania populácie Slovenska. I. časť Plodnosť. In Prognostické práce, 2012, vol. 4,
no. 2, p. 95-120. ISSN 1338-3590. Centrum strategických analýz CESTA. Dostupné
na internete:
<http://www.prog.sav.sk/fileadmin/pusav/download_files/prognosticke_prace/2012/
no2/2%20clanok%20Sprocha%201cast%20%20%20PP2%202012.pdf>.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
NEMCOVÁ, Edita. Udržateľný rozvoj priemyslu a jeho výzvy pre priemyselnú
politiku EÚ. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie : sborník
příspevků X. mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. - Karviná :
Slezská univerzita v Opavě, 2012, cD-ROM [S. 425-435]. ISBN 978-80-7248-780-6.
VEGA č. 2/0058/10. Názov z obrazovky.
SABO, Štefan. Ako merať efekty kohéznej politiky EÚ. In Hospodářská politika v
členských zemích Evropské unie : sborník příspevků X. mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2012, cDROM [S. 533-537]. ISBN 978-80-7248-780-6. VEGA č. 2/0058/10. Názov z
obrazovky.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
BAUS, Peter - KRIVOSUDSKÝ, Rastislav. Korelačná analýza vybraných faktorov
atraktivity územia so skutočnou mierou rozvoja v krátkodobom a dlhodobom
časovom horizonte v časti funkčného urbánneho územia mesta Bratislavy. In
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 : zborník recenzovaných príspevkov.
Editori Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 2012, s. 1458-1463. ISBN 978-80-223-3213-2. VEGA 2/0016/11,
SPECTRA+.
BURDA, Štefan. Vybrané aspekty zahranično-ekonomických vzťahov Slovenska so
zreteľom na exportnú výkonnosť. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu
ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z
projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 4-12]. ISBN 978-8097850-0-1. Vega č. 2/0213/09. Názov z obrazovky.
BURDA, Štefan. Krízový trh práce v Eurozóne (EA). In Trh práce v Slovenskej
republike po jej vstupe do Európskej menovej únie : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie 8. decembra 2011 [elektronický zborník]. Ján Košta ed. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity,
2011, s. 49-56. ISBN 978-80-7144-188-5. VEGA č. 2/0213/09.
DOBROVIČOVÁ, Svetlana. Flooding - natural Phenomenon. How can hedge
againts it? : the experience of european countries - technique vs. ecology. In ARSA
2012 : proceedings in advances research in scientific areas. The 1st Virtual
International Conference [elektronický zdroj]. Editors Michal Mokryš, Anton
48
Správa o činnosti organizácie SAV
AED05
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
Lieskovský. - Žilina : EDIS-Publishing Institutions of the University of Zilina, 2012,
1 DVD [s. 1319-1322]. ISBN 978-80-554-0606-0. ISSN 1338-9831.
FIFEKOVÁ, Elena. Pozícia Slovenska v rámci krajín EÚ10 v procese reálnej
konvergencie ku krajinám EÚ15. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu
ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z
projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 13-24]. ISBN 978-8097850-0-1. VEGA č. 2/0213/09. Názov z obrazovky.
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Prejavy krízy a oživenia v hospodárení inštitucionálnych
sektorov SR. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska
k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09
[elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav
SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 25-33]. ISBN 978-80-97850-0-1. VEGA č. 2/0213/09.
Názov z obrazovky.
KÁRÁSZ, Pavol. Dlhodobá nezamestnanosť a možnosti znižovania nerovnováhy na
slovenskom trhu práce. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky
Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA
2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický
ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 34-39]. ISBN 978-80-97850-0-1. VEGA č.
2/0213/09. Názov z obrazovky.
KOHUTKOVÁ, Ivana - BAUS, Peter. Aktivity prispievajúce k podpore
udržateľného rozvoja v obciach NP Veľká Fatra - preferencie obyvateľov. In
Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 : zborník recenzovaných príspevkov.
Editori Michal Galamboš, Vladimíra Džugasová. - Bratislava : Univerzita
Komenského, 2012, s. 1499-1504. ISBN 978-80-223-3213-2. SPECTRA+.
NEMCOVÁ, Edita. Priemyselná politika EÚ v čase hospodárskej krízy. In Dlhodobé
faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín
EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09 [elektronický zdroj].
Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM
[s. 40-46]. ISBN 978-80-97850-0-1. VEGA č. 2/0213/09. Názov z obrazovky.
POPOVIČ, Dejan. TERRALAB. In ARSA 2012 : proceedings in advances research
in scientific areas. The 1st Virtual International Conference [elektronický zdroj].
Editors Michal Mokryš, Anton Lieskovský. - Žilina : EDIS-Publishing Institutions of
the University of Zilina, 2012, 1 DVD [s. 999-1004]. ISBN 978-80-554-0606-0.
ISSN 1338-9831. VEGA č. 2/0058/10.
PRACHÁR, Ivan. K otázkam vymedzenia strednodobých a dlhodobých podmienok
konvergencie. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky
Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA
2/0213/09 [elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický
ústav SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 47-63]. ISBN 978-80-97850-0-1. VEGA č.
2/0213/09. Názov z obrazovky.
ŠPROCHA, Branislav. Medzigeneračná transformácia najvyššieho dosiahnutého
vzdelania v populácii Slovenska po roku 1989 s dôrazom na terciárny stupeň
vzdelávania. In Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska
k úrovni vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09
[elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. - Bratislava : Prognostický ústav
SAV, 2011, 1 CD-ROM [s. 64-83]. ISBN 978-80-97850-0-1. VEGA č. 2/0213/09.
Názov z obrazovky.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
POKLEMBOVÁ, Veronika - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - FINKA,
49
Správa o činnosti organizácie SAV
AFG02
Maroš. Sustainable management of urban public spaces? : lessons from commons
governance. In Aesop 2012 : e-book of abstracts. 26 th Annual Congréss of the
Association of European Schools of Planning [elektronický zdroj]. - Ankara : Arber
Professional Congress Services, 2012, [1 p.]. ISBN 978-975-429-306-7. Názov z
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.arber.com.tr/aesop2012.org/abstractsebook/Abstract/Abstract702.pdf>.
POKLEMBOVÁ, Veronika - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - FINKA,
Maroš. Theory of the Commons : challenge for spatial planning. In Eura Conference
2012 : book of abstracts. - Vienna : Vienna University of Technology, p. 354. ISBN
978-3-200-02766-4.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
AGI02
AGI03
BALÁŽ, Vladimír - KUSÁ, Zuzana. Social Impact of Emigration and Rural-Urban
Migration in Central and Eastern Europe. Final Country Report Slovakia. April
2012. Brussels : European Commission, 2012. 61 p.
BALÁŽ, Vladimír - LUBYOVÁ, Martina. Challenges of International Migration
and Integration of Immigrants in Europe and Slovakia. Brussels : European Liberal
Forum, 2012. 90 p.
IZAKOVIČOVÁ, Zita - OSZLÁNYI, Július - LUBY, Štefan - LUBYOVÁ, Martina.
Improving efficiency of resources and green growth prospects in Slovakia : A study
on energy efficiency and green economy growth prospects. Bratislava : Friedrich
Ebert Stiftung, 2012. 35 p.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BALÁŽ, Vladimír. Sme finančne gramotní? In Poistné rozhľady : časopis
slovenského poisťovníctva, 2012, roč. XVIII., č. 5, s. 2-3. ISSN 1335-1044.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
BALÁŽ, Vladimír. Miloslav Bahna: Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej
únie. Bratislava: VEDA SAV 2011, s. 219. ISBN 978-80-224-1196-7 : recenzia. In
Sociológia - Slovak Sociological Review, 2012, roč. 44, č. 2, s. 233-235. (0.191 IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN 0049-1225.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
FAI04
Prognostické práce [elektronický seriál]. Vedecký redaktor [2009] Vladimír Baláž,
výkonný redaktor [2009-2010] Tomáš Jeck, [2011] Jana Lietavová. Bratislava :
Prognostický ústav SAV, 2009-. "EBSCO". Niekoľkokrát do roka. ISSN 1337-9666.
Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni
vyspelých krajín EÚ : zborník vedeckých statí z projektu VEGA 2/0213/09
[elektronický zdroj]. Zostavila Elena Fifeková. Bratislava : Prognostický ústav SAV,
2011. 1 CD-ROM [83 s.]. Vedecké state k výskumnému projektu Vega č. 2/0213/09.
Názov z potlače. ISBN 978-80-97850-0-1.
Bulletin Prognostického ústavu SAV : projekt CE CESTA [elektronický seriál].
Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2012-. Centrum strategických analýz SAV
CESTA. Názov z titulnej obrazovky. Štvrťročne. Dostupné na internete: <http://cecesta.eu/bulletin-prognostickeho-ustavu-sav-projekt-ce-cesta/>. ISSN 1339-0120.
Ekonomický časopis. Hlavný redaktor [2009] Milan Šikula, výkonný redaktor
50
Správa o činnosti organizácie SAV
[2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. Karentovaný,
impaktovaný, WOS, Scopus, EconLit. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
BALÁŽ, Vladimír. Mini Country Report : Thematic Report 2011 under Specific
Contract for the Integration of INNO Policy TrendChart with ERAWATCH (20112012) [elektronický zdroj]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.proinnoeurope.eu/sites/default/files/page/11/12/Slovakia_TC_final.pdf>.
BALÁŽ, Vladimír. ERAWATCH Country Reports 2010 : Slovak Republic
[elektronický zdroj]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/export/sites/default/galleries/generic_files
/X04-CR2010-SK-v2.pdf>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03
GII04
GII05
GII06
GII07
GII08
GII09
GII10
GII11
GII12
BALÁŽ, Vladimír. Ak sa naša ekonomika spomalí, výrazne nás to zasiahne
(rozhovor). Zhováral sa (mku). In Hospodárske noviny : denník pre moderné
Slovensko, 12.12. 2012, roč. XX, č. 240, s. 3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Rozpočet je reálny (minirozhovor). Zhováral sa (šim). In
Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 11.10. 2012, roč. XX, č. 197,
s. 3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Chýbajúce peniaze konsolidáciu neohrozia (rozhovor). Zhováral
sa (por). In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 1.10. 2012, roč.
XX, č. 189, s. 3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Bohatších postihnú štyrikrát (minirozhovor). Zhováral sa (šim).
In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 1.8. 2012, roč. XX, č. 147,
s. 3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Rozpočtu chýba núdzový plán (rozhovor). Zhováral sa (šim). In
Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 10.8. 2012, roč. XX., č. 158,
s. 3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Aj pri penziách je možný kompromis. In Hospodárske noviny :
denník pre moderné Slovensko, 12.6. 2012, roč. XX, č. 122, s. 6. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Druhý pilier sa stále oplatí mladším (rozhovor). Zhováral sa
(šim). In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 9.7. 2012, roč. XX,
č. 130, s. 3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Na obmedzené paušály doplatia najviac živnostníci (rozhovor).
Zhováral sa (mk). In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 5.6.
2012, roč. XX, č. 107, s. 6. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Trh práce oživí len zázrak (minirozhovor). Zhováral sa (mk). In
Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 16.5. 2012, roč. XX, č. 93, s.
3. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Vláda musí stabilizovať dane (rozhovor). Zhováral sa Marek
Poracký. In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 12.3. 2012, roč.
XX, č. 50, s. 10. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Nie je to lov na mamuta (minirozhovor). Zhováral sa (pet). In
Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 7.2. 2012, roč. XX, č. 26, s.
19. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Vstupné do banky je 100-tisíc (rozhovor). Zhováral sa (por). In
51
Správa o činnosti organizácie SAV
GII13
GII14
GII15
GII16
GII17
GII18
GII19
GII20
GII21
GII22
GII23
GII24
GII25
GII26
GII27
GII28
GII29
GII30
GII31
GII32
GII33
GII34
GII35
GII36
Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 7.2. 2012, roč. XX, č. 28, s. 3.
ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Zaveďme daň z divident (rozhovor). Zhováral sa Marek Ročkár.
In Hospodárske noviny : denník pre moderné Slovensko, 7.2. 2012, roč. XX, č. 26, s.
7. ISSN 1335-4701.
BALÁŽ, Vladimír. Slovenská ekonomika: dvadsať rokov po. In SME, 18.12. 2012,
roč. 20, s. 13. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Sporiť sa oplatí. In SME, 13.11. 2012, roč. 20, č. 262, s. 13.
ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Peniaze zo zásuvky. In SME, 30.10. 2012, roč. 20, č. 251, s. 13.
ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Slováci sporia. Nie vždy a nie dobre. In SME, 8.10. 2012, roč.
20, č. 232, s. 13. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Zaujímavé časy. In SME, 10.9.2012, roč. 20, č. 209, s. 13. ISSN
1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Eurozóna stojí na križovatke. In SME, 2.8. 2012, roč. 20, č., s.
13. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Dane v raji. In SME, 14.8. 2012, roč. 20, č. 188, s. 11. ISSN
1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Prečo musia Nemci milovať Grékov, Talianov a Španielov (a
trochu aj nás). In SME, 26.7. 2012, roč. 20, č. 172, s. 13. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. K reforme dôchodkového systému. In Hospodárske listy :
Aktuálne témy v oblasti verejných financií, 2012, č. 6, s. 14-15. ISSN 1338-3647.
BALÁŽ, Vladimír. Dlhodobé aspekty dôchodkového sporenia. In Hospodárske listy
: Aktuálne témy v oblasti verejných financií, 2012, č. 1, s. 3, pokračovanie na str. 5.
ISSN 1338-3647.
BALÁŽ, Vladimír. Koniec dôchodkového socializmu v kapitalistickej Európe. In
SME, 10.7. 2012, roč. 20, č. 158, s. 13. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Sporenie v Česku a na Slovensku: dajú sa porovnať? In SME,
21. 6. 2012, roč. 20, č. 143, s. 15. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Peripetie krízy: kam sme sa dostali a kam smerujeme? In SME,
11.6.2012, roč. 20, č. 134, s. 15. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Práca kontra kapitál. In SME, 29.5.2012, roč. 20, č. 123, s. 13.
ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Drahá cesta k drachme. In SME, 18.5. 2012, roč. 20, č. 114, s.
15. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Prečo sa tešiť z inflácie. In SME, 4.5. 2012, roč. 20, č. 103, s. 15.
ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Produktivita práce a koniec zamestnanosti? In SME, 25.4. 2012,
roč. 20, s. 13. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Kto zachráni rozpočet? In SME, 10.4. 2012, roč. 20, č. 83, s. 13.
ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Sociálny štát v montážnej dielni. In SME, 16.3. 2012, roč. 20, s.
15. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Fiškálny pakt: Skúsime, čo sa dá. In SME, 5.3. 2012, roč. 20, č.
54, s. 15. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Rozpačité narodeniny eura. In SME, 11.1. 2012, roč. 20, č. 8, s.
15. ISSN 1335-440X.
BALÁŽ, Vladimír. Grécky účet. In SME, 14.2. 2012, roč. 20, č. 37, s. 13. ISSN
1335-440X.
RADVANSKÝ, Marek - BALÁŽ, Vladimír - FALŤAN, Ľubomír. Kríza skrátila
životnosť dlhodobých prognóz. [zhováral sa] Vladimír Jancura. In Pravda,
52
Správa o činnosti organizácie SAV
14.1.2012, roč. XXII, č. 11, s. 20-21. ISSN 1335-4051.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
AAA02
KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - PAAVOLA, Jouni - GOULDSON, Andrew
- JÍLKOVÁ, Jiřina - SLAVÍKOVÁ, Lenka - CHOBOTOVÁ, Veronika BANASZAK, Ilona - TRIFUNOVOVA, Sonja - ZIKOS, Dimitrios - WIRTH, Peter
- HUTTER, Gérard - SCHANZE, Jochen - SANTAOJA, Minna - FALALEEVA,
Maria - RAUSCHMAYER, Felix - KOHLHEB, Norbert - BALÁZS, Bálint. From
Government to Governance? : new governance for water and biodiversity in an
enlarged Europe. Praha : Alfa, 2010. 233 s. ISBN 978-80-87197-28-8.
Citácie:
1. [4] FERIANCOVÁ, Ľ., FINKA, M., GAŽOVÁ, D., HREBÍKOVÁ, D.,
JAMEČNÝ, Ľ., KOČÍK, K., KOZOVÁ, M., MIŠÍKOVÁ, P., MIŠOVIČOVÁ, R.,
OŤAHEĽ, J., PAUDITŠOVÁ, E., RUŽIČKA, M., SALAŠOVÁ, A., SUPUKA, J. In
Krajinné plánovanie. Bratislava: STU v Bratislave, UK v Bratislave, Nitra: UKF
v Nitre, SPU v Nitre, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.
2. [5] ŠEFLOVÁ, Jitka, SLAVÍK, Jan. Od centrálního řizení k víceúrovňové
správě - nové přístupy ke správě přírodních zdrojů. In Politická ekonomie, 2011,
roč. 59, č. 1, s. 137-140.
3. [6] PETRÍKOVÁ, Dagmar. Tatiana Kluvánková-Oravská et al.: From
Government to Governance? New Governance for Water and Biodiversity in
Enlarged Europe? Praha: Alfa 2010, 233 s. In Filozofia, ISSN 0046-385X. 2011,
roč. 66, č. 8, s. 820-821.
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. International Migration and Knowledge.
Milton Park, Abingdon, Oxon New York : Routledge, 2008. 226 p. ISBN 10: 0-41543492-0, 13: 978-0-415-43492-8.
Citácie:
1. [1.1] BROOKS, R., WATERS, J. Student Mobilities, Migration and the
Internationalization of Higher Education. Basinngstoke: Palgrave, 2011. 196 p.
ISBN 978-0-23030-558-8., WOS
2. [1.1] FINDLAY, Allan M. An Assessment of Supply and Demand-side
Theorizations of International Student Mobility. In International Migration. ISSN
0020-7985. 2011, vol. 49, no. 2, p. 162-190., WOS
3. [1.1] KIM, Terri. Transnational academic mobility, knowledge, and identity
capital. In Discourse-Studies in the Cultural Politics of Education. ISSN 01596306. 2010, vol. 31, no. 5, p. 577-591., WOS
4. [1.1] SYRETT, Stephen, SEPULVEDA, Leandro. Realising the diversity
dividend: population diversity and urban economic development. In Environment
and Planning A. ISSN 0308-518X. 2011, vol. 43, no. 2, p. 487-504., WOS
5. [3] ACKERS, Louise. Internationalisation and Equality. The Contribution of
Short Stay Mobility to Progression in Science Careers. In Recherches
sociologiques et anthropologiques. ISSN 1782-1592. 2010, vol. 41, no. 1, p. 83103.
6. [3] BRZOZOWSKI, Jan. Doświadczenia migracyjne Marii Skłodowskiej-Curie
a współczesne formy mobilności osób wykwalifikowanych. In Synergies Pologne.
ISSN 1774-7988. 2011, n° spécial, p. 15-23.
7. [3] DUMITRU, Speranta. Care drain: le piége sexiste du nationalisme. In
53
Správa o činnosti organizácie SAV
AAA03
Tiziana Caponio, Fedora Giordano, Beatrice Manetti e Luisa Ricaldone. World
Wide Women: Globalizzazione, Generi, Linguaggi. Vol. 3. Torine: CIRSDe,
Universita de gli Studi di Torino, 2011. p. 51-60. ISBN 978-88-905556-3-3.
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Tourism in Transition : Economic
Change in Central Europe. London, N.York : I.B.Tauris Publishers, 2000. 256 p.
ISBN 1-86064-578-X.
Citácie:
1. [2.1] MICHÁLKOVÁ, Anna. Strategické vnímanie regionálnych sietí v
cestovnom ruchu so zohľadnením ich rozporuplných efektov. In Ekonomický
časopis, ISSN 0013-3035. 2011, roč. 59, č. 3, s. 310-324., WOS
2. [3] TAYLOR, Karin, GRANDITS, Hannes. Tourism and the making of socialist
Zugoslavia. An Introduction. In Hannes Grandis, Karin Taylor (Eds.)
Yugoslavia´s Sunny Side. A History of Tourism in Socialism (1950s-1980s).
Budapest: Central European University Press, 2010, p. 1-30. ISBN 978-9639776-69-2.
3. [3] VÁGNER, Jiří, MÜLLER, Dieter K., FIALOVÁ, Dana. Second home
tourism in light of the historical-political and socio-geographical development of
Czechia and Sweden. In Geografie. 2011, vol. 116, no. 2, p. 191–210.
4. [3] WALTON, John, K. Preface: Some Contexts for Yougoslav Tourism
History. In Hannes Grandis, Karin Taylor (Eds.) Yugoslavia´s Sunny Side. A
History of Tourism in Socialism (1950s-1980s). Budapest: Central European
University Press, 2010, p. ix-xxii. ISBN 978-963-9776-69-2.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
BALÁŽ, Vladimír. Riziko a neistota : úvod do behaviorálnej ekonómie a financií.
Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. 451 s. ISBN
978-80-224-1082-3.
Citácie:
1. [3] JANKELOVÁ, Nadežda, SZABO, Ľuboslav. Psychológia a manažérske
rozhodovanie. In Znalosti pro tržní praxi 2011. Nová generace pracovníků
(Generace Y): sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Filozofická
fakulta, 2011. s. 552-560. ISBN 978-80-87533-02-4.
2. [4] JANKELOVÁ, Nadežda, SZABO, Ľuboslav. Subjektívne prístupy v
manažérskom rozhodovaní a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In
Ekonomika a manažment, ISSN 1336-3301. 2011, roč. 8, č. 3, s. 7-22.
3. [4] OLÁH, Michal, ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Riadenie rizík finančnej kontroly a
jeho zdokonaľovanie v záujme efektívneho hospodárenia s verejnými financiami.
In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska. Verejná správa - rozvojové trendy manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy,
2011. s. 367-373. ISBN 978-80-970802-1-1.
4. [4] PILCH, Ctibor. K správaniu investorov na finančných trhoch. In FOR FIN
2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
[doktorandov] : Bratislava : Ekonomická univerzita [Katedra bankovníctva a
medzinárodných financií NHF EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3001-9.
BALÁŽ, Vladimír - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - ZAJAC, Štefan.
Inštitúcie a ekonomická transformácia. Vladimír Baláž, Tatiana KluvánkováOravská, Štefan Zajac. Bratislava : VEDA, 2007. 133 s. ISBN 978-80-224-0960-5.
Citácie:
1. [4] NEMCOVÁ, Edita. Spoločenské inovácie a prognózovanie ako súčasť
strategického rozhodovania. In Prognostické práce, ISSN 1338-3590. 2011, vol.
54
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB03
AAB04
AAB05
3, no. 2, pp. 179-207. http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-EN-PP-32011-2.pdf
KÁRÁSZ, Pavol - KÁRÁSZ, Pavol, ml. - PALA, Radovan. Možnosti vývoja
regiónov Slovenska. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung a Pavol Kárász, 1999. 120
s. ISBN 80-967745-6-5.
Citácie:
1. [4] ŠIMKOVÁ, Helena, TEJ, Juraj. Možnosti cezhraničnej spolupráce v
slovensko-poľskom pohraničí. In Šoltés, Vincent (ed.) National and Regional
Economics VIII. CD-ROM. Košice : Technical university of Košice, Faculty of
Economics, 2010. s. 891-897. 978-80-553-0517-2.
PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter. Megatrendy a finančné
trhy v 21. storočí : (vybrané aspekty). Bratislava : Sprint, 2007. 207 s. ISBN 978-8089085-90-3.
Citácie:
1. [4] WORKIE, T.M. - LÁBAJ, M. - DUJAVA, D. Štruktúra ekonomiky a
ekonomický rast : ako naplniť teóriu číslami. Bratislava : Iris, 2011. 269 s. ISBN
978-80-89256-66-2.
ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY,
Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA,
Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef
- OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ,
Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS,
Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA,
Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 695 s. Projekt
Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25.
októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
Citácie:
1. [2.1] MICHÁLKOVÁ, A. Strategic consideration of regional networks in
tourism and their contradictory effects. In Ekonomický časopis, 2011, č. 3, s. 311.
[Cit. Klas: Inovácie ako kľúčový faktor ...].
2. [3] SPIŠÁKOVÁ, E. Financovanie vzdelávania vo vybraných krajinách a jeho
komparácia podľa zvolených ukazovateľov. In O. C. Peredrij Improving the
quality of education at universities. Uzhgorod : Transcarpathian state university
(Ukraine), 2011. S. 225-250.
3. [4] BARTÁK, P. Ku globálnej kríze a možným vyústeniam. In Sociálnoekonomická revue, 2011, roč. 9, č. 4, s. 17-25.
4. [4] BERČÍK, P. Ekonomika administratívnych inštitúcií štátu v nových
podmienkach. In Navodila globálna kríza zmeny a chápaní úlohy štátu v
ekonomike a spoločnosti? Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. S. 123-128.
ISBN 978-8087144-186-1.
5. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Working papers, 2011, č. 34, s. 1-45.
6. [4] HUSÁKOVÁ, M. - RIEVAJOVÁ, E. Demografické východiská sociálnej
politiky v Slovenskej republike [online]. In Reprodukce lidského kapitálu :
vzájemné vazby a souvislosti - III. ročník. Praha : Vysoká škola ekonomická,
2010. S. 1-11. ISBN 978-80-245-1697-4 [cit. 14.12.2010]. Dostupné na
internete:<http://kdem.vse.cz/konference-relik/relik-2010/>.
7. [4] ĽAPINOVÁ, E. - JAKAB, K. Verejné výdavky na vzdelávanie, zdravotníctvo
55
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB06
a výdavky na sociálnu ochranu ako zdroj reprodukcie ľudského kapitálu na
Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami [online]. In Reprodukce lidského
kapitálu : vzájemné vazby a souvislosti - III. ročník. Praha : Vysoká škola
ekonomická, 2010. S. 1-12. ISBN 978-80-245-1697-4 [cit. 14.12.2010]. Dostupné
na internete:<http://kdem.vse.cz/konference-relik/relik-2010/>.
ŠIKULA, Milan - BUNČÁK, Ján - PEKNÍK, Miroslav - OKÁLI, Ivan - KLAS,
Antonín - SPÁČILOVÁ, Ružena - BUČEK, Milan - STANĚK, Peter - BRZICA,
Daneš - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol WORKIE TIRUNEH, Menbere. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. 1.
vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Veda, 2008. 274 s. V roku 2009 vyšlo 2.
nezmenené vydanie ŠIKULA, Milan (gestor projektu) Dlhodobá vízia rozvoja
slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. 274 s. ISBN
978-80-7144-171-7 (2. nezmen. vyd.). ISBN 978-80-7144-168-7.
Citácie:
1. [4] GONDA, V. Formovanie znalostnej ekonomiky v EÚ v pokrízovom období.
In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : súbor vedeckých prác z konferencie ...
Bratislava : Ekonóm, 2011. s. 74-80. ISBN 978-80-225-3354-6.
2. [4] GURNÍKOVÁ, J. Vývoj a tvarovanie kvality života v 21. storočí. In Novák,
M. a kol. (zost.) Východiská a výzvy pre sociálnu politiku v nastávajúcom
desaťročí. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2011.
1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3208-2.
3. [4] JURÍČKOVÁ, V. Trh práce ako fundamentálna zložka trhovej ekonomiky.
In Ján Košta (ed.) Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej
menovej únie : zborník príspevkov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. S. 100-111. ISBN 978-80-7144-188-5.
4. [4] KORDOŠ, M. - JANSKÝ, B. Vplyv globálnej ekonomickej recesie na rozvoj
svetového hospodárskeho prostredia. In Sociálno-ekonomická revue, 2011, roč. 9,
č. 2, s. 45-55.
5. [4] KORDOŠ, M. - KRAJČO, K. Vplyv dlhovej krízy eurozóny na globálnu
ekonomiku. In Sociálno-ekonomická revue, 2011, roč. 9, č. 3, s. 59-66.
6. [4] KORDOŠ, M. Má India šancu stať sa jednou z budúcich mocností vo
svetovej ekonomike? In Sociálno-ekonomická revue, 2011, roč. 9, č. 3, s. 52-58.
7. [4] MATÚŠOVÁ, S. Determinanty rozvoja znalostnej spoločnosti na Slovensku.
In Polák, K. (ed.) Cezhraničná spolupráca štátov V4 a prizvaných hostí : zborník
plenárnych prednášok. Trnava : Vysoká škola Visegrádu, 2011. S. 42-64. ISBN
978-80-89267-74-3.
8. [4] MIHÁLY, G. - DIVINSKÝ, B. (eds) Nové trendy a prognóza pracovnej
migrácie v Slovenskej republike do roku 2020 s výhľadom do roku 2050.
Bratislava : Trexima, 2011. 101 s. ISBN 978-80-88711-03-2.
9. [4] RUMPELOVÁ, D. Technologické toky a jadro národného inovačného
systému slovenskej ekonomiky. In Lábaj, M. (sprac.) Zborník z EAPG workshopu
2011. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity, 2011. 1
CD-ROM. ISBN 978-80-225-3280-8.
10. [4] SLUŠNÁ, Ľ. Analýza vzťahu ekonomického rastu a nezamestnanosti. In
Ján Košta a kol. Aktuálne problémy trhu práce v Slovenskej republike po vstupe
do Európskej menovej únie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. S. 74-103,
275. ISBN 978-80-7144-190-8.
11. [4] ĽAPINOVÁ, E. - JAKAB, K. Verejné výdavky na vzdelávanie,
zdravotníctvo a výdavky na sociálnu ochranu ako zdroj reprodukcie ľudského
kapitálu na Slovensku v porovnaní s vybranými krajinami [online]. In Reprodukce
lidského kapitálu : vzájemné vazby a souvislosti - III. ročník. Praha : Vysoká
škola ekonomická, 2010. S. 1-12. ISBN 978-80-245-1697-4 [cit. 14.12.2010].
56
Správa o činnosti organizácie SAV
AAB07
Dostupné na internete:<http://kdem.vse.cz/konference-relik/relik-2010/>.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ,
Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA,
Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej
ekonomiky [3]. Turbulencie na finančných trhoch a dilemy hospodárskej politiky.
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 301 s. Monografia je súčasťou riešenia
projektov VEGA č. 2/6048/27 Transformácia svetovej ekonomiky [...], VEGA č.
2/6049/27 (časti 1.2, 1.3) a VEGA č. 2/6050/27 (časti 2.1). ISBN 978-807144-166-3.
Citácie:
1. [2.1] SOBEKOVÁ MAJKOVÁ, M. Analýza bariér a faktorov financovania
malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis,
2011, roč. 59, č. 10, s. 1033-1049., WOS 883UV
2. [4] BALÁŽ, P. Energetika ako fenonén konkurencieschopnosti a jej vplyv na
globalizáciu svetového hospodárstva. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky :
súbor vedeckých prác z konferencie ... Bratislava : Ekonóm, 2011. s. 52-61. ISBN
978-80-225-3354-6.
3. [4] CMOREJ, P. Nová podoba globálneho finančného systému In. Working
papers , 2011, č. 29, s. 25. [Cit. Pauhofová: Suverénne fondy ... s. 217-240].
4. [4] LÁBAJ, Martin. Analýza konvergenčných procesov v EÚ v predkrízovom
období. In Fifeková, E., Sabo, Š. (zost.) Hospodárska politika reálnej
konvergencie SR k EÚ : monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí.
Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. S. 88-98. ISBN 97880-225-3121-4.
5. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Znalostná spoločnosť : trendy a výzvy. In Ján Lisý (ed.)
Ekonomická teória a ekonomická realita - ETER 2011. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 2011. s. 439-444. ISBN 978-80-225-3286-0.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
ABC02
BALÁŽ, Vladimír. Slovakia: EU Accession and Cross-border Travel. In Tourism in
the New Europe : <The> Challenges and Opportunities of EU Enlargement. Wallingford, Oxfordshire : CABI Publishing, 2006, s. 92-103. ISBN 1-84593-117-3.
Citácie:
1. [3] PAUL, Leo, de PATER, Ben (Red.). Midden-en Oost-Europa. Geografie van
een transitiezone. Aasen, Koninklijke van Gorcum BV., 2010, p. 223. ISBN 97890-232-4400-4.
BANASZAK, Ilona. Determinants of Successful Cooperation in Agricultural
Markets : evidence from producer groups in Poland. In Strategy and Governance of
Networks : cooperative, franchising, and strategic alliances. - Heidelberg : Physica
Verlag, 2008, s. 27-46. ISBN 978-3-7908-2057-7.
Citácie:
1. [1.1] GARNEVSKA, Elena, LIU, Guozhong, SHADBOLT, Nicola Mary.
Factors for Successful Development of Farmer cooperatives in Northwest China.
In International Food and Agribusiness Management Review, ISSN 1559-2448.
2011, vol. 14, no. 4, p. 69-84., WOS
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
VINCÚR, Pavol - ZAJAC, Štefan - KOVÁČ, Urban - LUKÁČIK, Martin LUKÁČIKOVÁ, Adriana - OCHOTNICKÝ, Pavol - RUBLÍKOVÁ, Eva RUMPELOVÁ, Daniela - ŠARMÍR, Eduard. Úvod do prognostiky. Bratislava :
57
Správa o činnosti organizácie SAV
SPRINT-vfra, 2007. 389 s. ISBN 978-80-89085-85-9.
Citácie:
1. [4] FLIEGOVÁ, Jana. Prognóza vývoja jednotlivých zložiek HDP. In Fifeková
E., Sabo, Š. (zost.) Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ :
monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. Bratislava : Katedra
hospodárskej politiky NHF EU, 2010. S. 29-41. ISBN 978-80-225-3121-4.
2. [4] LÍŠKOVÁ, Barbara. Hodnotenie vstupu Slovenska do Ekonomickej a
menovej únie. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a
hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Bratislava, 5. novembra 2010. Bratislava : Ekonomická univerzita [Katedra
ekonomickej teórie NHF EU], 2010. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3076-7.
3. [4] NEMCOVÁ, Edita. Spoločenské inovácie a prognózovanie ako súčasť
strategického rozhodovania. In Prognostické práce, ISSN 1338-3590. 2011, vol.
3, no. 2, p. 179-207. http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-EN-PP-32011-2.pdf
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
AAKRE, Stine - BANASZAK, Ilona - MECHLER, Reinhard - RÜBBELKE, Dirk WREFORD, Anita - KALIRAI, Harvir. Financial adaptation to disaster risk in the
European Union : identifying roles for the public sector. In Mitigation and
Adaptation Strategies for Global Change : an international journal devoted to
scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental
change, 2010, vol. 15, no. 7, pp. 721-736 (1.077 - IF2010. (2010 - Current Contents,
WOS, SCOPUS). ISSN 1381-2386.
Citácie:
1. [1.1] CHEONG, So-Min. The role of government in disaster management: the
case of the Hebei Spirit oil spill compensation. In Environment and Planning CGovernment and Policy. ISSN 0263-774X. 2011, vol. 29, no. 6, p. 1073-1086.,
WOS
2. [1.1] SCHWARZE, Reimund, SCHWINDT, Manijeh, WECK-HANNEMANN,
Hannelore, RASCHKY, Paul, ZAHN, Ferdinand, WAGNER, Gert G. Natural
Hazard Insurance in Europe: Tailored Responses to Climate Change are Needed.
In Environmental Policy and Governance. ISSN 1756-932X. 2011, vol. 21, no. 1,
p. 14-30., WOS
3. [1.1] SOLECKI, William, LEICHENKO, Robin, O'BRIEN, Karen. Climate
change adaptation strategies and disaster risk reduction in cities: connections,
contentions, and synergies. In Current Opinion in Environmental Sustainability.
ISSN 1877-3435. 2011, vol. 3, no. 3, p. 135-141., WOS
BALÁŽ, Vladimír. Politická ekonómia slovenského kapitalizmu: inštitucionálna a
evolučná perspektíva. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace, 2006,
roč. 54, č. 5, s. 610-631. (0.193 - IF2005). (2006 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0032-3233.
Citácie:
1. [3] BABOS, Pavol. Peace in companies, tripartite conflict? Comparison of
industrial relations at the national and workplace level in Central and Eastern
Europe. In Emecon, ISSN 2191-7078. 2011, no. 1, s. 1-14.
http://www.emecon.eu/fileadmin/articles/1_2011/emecon%201_2011%20Pavol%
20Babos.pdf
BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. Winning, then Losing, the Battle with
Globalization : Vietnamese Petty Traders in Slovakia. In International Journal of
Urban and Regional Research, 2005, vol. 29, no. 3, pp. 533-549. (0.752 - IF2004).
58
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA04
ADCA05
ADCA06
(2005 - Current Contents). ISSN 0309-1317.
Citácie:
1. [1.1] COOK, Andrew, C.G. Placing capital(s): everyday social transformations
of transnational elites in Prague, Czech Republic. In Area, ISSN 0004-0894.
2011, vol. 43, no. 4, p. 420-429., WOS
2. [1.1] ILHAN-NAS, Tulay, SAHIN, Kader, CILINGIR, Zuhal. International
ethnic entrepreneurship: Antecedents, outcomes and environmental context. In
International Business Review, ISSN 0969-5931. 2011, vol. 20, no. 6, p. 614-626.,
WOS
BALÁŽ, Vladimír - WILLIAMS, Allan M. - KOLLÁR, Daniel. Temporary versus
Permanent Youth Brain Drain : economic implications. In International Migration,
2004, vol. 42, no. 4, pp. 3-34. (0.384 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0020-7985.
Citácie:
1. [1.1] CAIRNS, David, SMYTH, Jim. I wouldn't mind moving actually:
Exploring Student Mobility in Northern Ireland. In International Migration, ISSN
0020-7985. 2011, vol. 49, no. 2, p. 135-161., WOS
2. [1.2] TYSON, Adam D., JERAM, Daasaratan, SIVAPRAGASAM, Vanitha,
AZLAN, Hani Noor. Ethnicity, education and the economics of brain drain in
Malaysia: Youth perspectives. In Malaysian Journal of Economic Studies, ISSN
1511-4554. 2011, vol. 48, no. 2, p. 175-184., SCOPUS
3. [3] KUREKOVÁ, Lucia. The role of welfare systems in affecting out-migration:
the case of Central and Eastern Europe. Oxford: International Migration Institute
(IMI), Oxford Department of International Development (QEH), University of
Oxford, 2011, IMI Working Papers Series no. 46, 31 p.
4. [3] YUSUPOV, Ruslan. Russian Diaspora in change: analysis of relations with
minority members and with dominant society. In Turkish Journal of Politics, ISSN
2146-1988. 2010, vol. 1, no. 1, p. 71-84.
BALÁŽ, Vladimír. Knowledge-Intensive Business Services in Transition
Economies. In The Service Industries Journal, 2004, vol. 24, no. 4, pp. 83-100,
(0.186-IF2004. ISSN 0264-2069.
Citácie:
1. [1.1] DANIELS, Peter, RUBALCABA, Luis, STARE, Metka, BRYSON, John.
How many Europes? Varieties of Capitalism, Divergence and Convergence and
the Transformation of the European Services Landscape. In Tijdschrift voor
economische en sociale geografie, ISSN 0040-747X. 2011, vol. 102, no. 2, p. 146161., WOS
2. [1.1] GLUECKLER, Johannes, HAMMER, Ingmar. A pragmatic service
typology: capturing the distinctive dynamics of services in time and space. In
Service Industries Journal, ISSN 0264-2069. 2011, vol. 31, no. 6, p. 941-957.,
WOS
3. [1.1] PENA, Ana Isabel Polo, JAMILENA, Dolores Maria Frais, MOLINA,
Miguel Angel Rodrigues. Impact of Market Orientation and ICT on the
Performance of Rural Smaller Service Enterprises. In Journal of Small Business
Management, ISSN 0047-2778. 2011, vol. 49, no. 3, p. 331-360., WOS
4. [3] MARTIN, Sebastian. Netzwerkmanagement. Potenzieller Erfolgsfaktor des
Dienstleistungsexports junger KIBS-Unternehmen. Berlin: Logos Verlag, 2010.
cit. na str. 283. ISBN 978-3-8325-2592-7.
BALÁŽ, Vladimír. Five years of economic transition in the Slovak tourism :
successes and shortcomings. In Tourism Management, 1995, vol. 16, no. 2, pp.143150. ISSN 0261-5177.
Citácie:
59
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA07
ADCA08
ADCA09
ADCA10
1. [1.1] HAN, Heesup, LEE, Sungil, LEE, Choong-Ki. Extending the Theory of
Planned Behavior: Visa Exemptions and the Traveller Decision-making Process.
In Tourism Geographies, ISSN 1461-6688. 2011, vol. 13, no. 1, p. 45-74., WOS
BALÁŽ, Vladimír. The Wild East? : capital markets in the V4 countries. In
European Urban Regional Studies, 1996, vol. 3, no. 3, pp. 251-266. ISSN 09697764.
Citácie:
1. [1.1] PETRAKOS, George, KALLIORAS, Dimitris, ANAGNOSTOU, Ageliki.
Regional convergence and growth in Europe: Understanding patterns and
determinants. In European Urban and Regional Studies, ISSN 0969-7764. 2011,
vol. 18, no. 4, p. 375-391., WOS
DAWSON, Terence P. - ROUNSEVELL, Mark D. A. - KLUVÁNKOVÁORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika - STIRLING, Andrew. Dynamic
properties of complex adaptive ecosystems : implications for the sustainability of
service provision. In Biodiversity and conservation, 2010, vol. 19, no. 10, pp. 28432853. (2.066 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 0960-3115.
Citácie:
1. [1.1] REYNOLDS, J.F., GRAINGER, A., SMITH, Stafford D.M., BASTIN, G.,
GARCIA-BARRIOS, L., FERNÁNDEZ, R.J., JANSSEN, M.A., JŰRGENS, N.,
SCHOLES, R.J., VELDKAMP, A., VERSTRAETE, M.M., von MALTITZ, G.,
ZDRULI, P. Scientific concepts for an integrated analysis of desertification. In
Land Degradation & Development. ISSN 1085-3278. 2011, vol. 22, no. 2, p. 166183., WOS
HARRINGTON, Richard - ANTON, Christian - DAWSON, Terence P. - DE
BELLO, Francesco - FELD, Christian K. - HASLETT, John R. - KLUVÁNKOVÁORAVSKÁ, Tatiana - KONTOGIANNI, Areti - LAVOREL, Sandra - LUCK, Gary
W. - ROUNSEVELL, Mark D. A. - SAMWAYS, Michael J. - SETTELE, Josef SKOURTOS, Michalis - SPANGENBERG, Joachim H. - VANDEWALLE, Marie ZOBEL, Martin - HARRISON, Paula A. Ecosystem services and biodiversity
conservation : concepts and a glossary. In Biodiversity and conservation, 2010, vol.
19, no. 10, pp. 2773-2790. (2.066 - IF2009). (2010 - Current Contents). ISSN 09603115.
Citácie:
1. [1.1] DIAZ, Sandra, QUETIER, Fabien F., CÁCERES, Daniel M., TRAINOR,
Sarah Fleisher, PÉREZ-HARGUINDEGUY, Natalia, BRET-HARTE, M.
Syndonia, FINEGAN, Bryan, PENA-CLAROS, Marielos, POORTER, Lourens.
Linking functional diversity and social actor strategies in a framework for
interdisciplinary analysis of nature's benefits to society. In Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of America. ISSN 0027-8424.
2011, vol. 108, no. 3, p. 895-902., WOS
2. [1.1] GARCIA-LLORENTE, Marina, MARTIN-LOPEZ, Berta, DIAZ, Sandra,
MONTES, Carlos. Can ecosystem properties be fully translated into service
values? An economic valuation of aquatic plant services. In Ecological
Applications, ISSN 1051-0761. 2011, vol. 21, no. 8, p. 3083-3103., WOS
3. [1.2] ADEKOLA, Olalekan, MITCHELL, Gordon N. The Niger Delta wetlands:
Threats to ecosystem services, their importance to dependent communities and
possible management measures. In International Journal of Biodiversity Science,
Ecosystems Services and Management, ISSN 2151-3732. 2011, vol. 7, no. 1, p. 5068., SCOPUS
LUBYOVÁ, Martina - VAN OURS, Jan C. Effects of Active Labour Market
Programs on the Transition Rate from Unemployment into Regular Jobs in the
Slovak Republic. In Journal of Comparative Economics, 1999, vol. 27, no. 1, p. 90-
60
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA11
ADCA12
ADCA13
112. ISSN 0147-5967.
Citácie:
1. [3] CHOE, Chung, FLORES-LAGUNES, Alfonso, LEE, Sang-Jun. Do
Dropouts Benefit from Training Programs? Korean Evidence Employing Methods
for Continuous Treatments. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA), 2011, 38
p. Discussion Paper No. 6064.
MCEVOY, Darryn - MATCZAK, Piotr - BANASZAK, Ilona - CHORYNSKI,
Adam. Framing adaptation to climate-related extreme events. In Mitigation and
Adaptation Strategies for Global Change : an international journal devoted to
scientific, engineering, socio-economic and policy responses to environmental
change, 2010, vol. 15, no. 7, pp. 779-795. (1.077 - IF2010. (2010 - Current Contents,
WOS, SCOPUS). ISSN 1381-2386.
Citácie:
1. [1.2] DAWSON, Richard J. Potential pitfalls on the transition to more
sustainable cities and how they might be avoided. In Carbon Management, ISSN
1758-3004. 2011, vol. 2, no. 2, p. 175-188., SCOPUS
2. [1.2] O'NEILL, Eoin, SCOTT, Mark, J. Policy & planning brief. In Planning
Theory and Practice, ISSN 1464-9357. 2011, vol. 12, no. 2, p. 312-317., SCOPUS
3. [3] BROWN, Alastair, GAWITH, Megan, LONSDALE, Kate, PRINGLE,
Patrick. Managing adaptation: linking theory and practice. Oxford: UK Climate
Impacts Programme, 2011. 47 p. http://www.ukcip.org.uk/wordpress/wpcontent/PDFs/UKCIP_Managing_adaptation.pdf
4. [3] MANNING, Martin, CHAPMAN, Ralph, HALES, Simon, HOWDENCHAPMAN, Philippa, KING, Darren, KJELLSTROM, Tord, LAWRENCE, Judy,
LINDSAY, Graeme. Synthesis: Community vulnerability, resilience and
adaptation to climate change in New Zealand. Wellington: The New Zealand
Climate Change Research Institute, Victoria University of Wellington. 2011, 53 p.
http://www.victoria.ac.nz/sgees/research-centres/documents/synthesiscommunity-vulnerability-resilience-and-adaptation-to-climate-change-in-nz.pdf
NIJNIK, Maria - BÍZIKOVÁ, Lívia. Responding to the Kyoto Protocol through
forestry : a comparison of opportunities for several countries in Europe. In Forest
Policy and Economics, 2008, vol. 10, no. 4, pp. 257-269. (0.898 - IF2007). ISSN
1389-9341.
Citácie:
1. [1.1] KUEMMERLE, Tobias, OLOFSSON, Pontus, CHASKOVSKYY, Oleh,
BAUMANN, Matthias, OSTAPOWICZ, Kataryna, WOODCOCK, Curtis E.,
HOUGHTON Richard A., HOSTERT, Patrick, KEETON, William S.,
RADELOFF Volker C. Post-Soviet farmland abandonment, forest recovery, and
carbon sequestration in western Ukraine. In Global Change Biology, ISSN 13541013. 2011, vol. 17, no. 3, p. 1335-1349., WOS
2. [3] DARGUSCH, P., MARASENI, T.N. , SCHMIDT, P. A review of research
on forest-related environmental markets (including certification schemes,
bioenergy, carbon markets and other ecosystem services). In Edited by David
Hemming Plant Sciences Reviews 2010. Oxfordshire: CAB International 2011,
cit. na str. 133. ISBN 978-1-84593-878-9.
WILLAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. International Petty Trading : changing
practices in trans-Carpathian Ukraine. In International Journal of Urban and
Regional Research, 2002, vol. 26, no. 2, pp. 323-342. ISSN 0309-1317.
Citácie:
1. [1.1] BLOCH, Alexia. Emotion Work, Shame, and Post-Soviet Women
Entrepreneurs: negotiating ideals of gender and labor in a global economy. In
Identities - global studies in culture and power, ISSN 1070-289X. 2011, vol. 18,
61
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA14
ADCA15
ADCA16
no. 4, p. 317-351., WOS
2. [1.1] WELTER, Friederike, SMALLBONE, David. Post-Soviet societies and
new venture creation. In Handbook of Research on New Venture Creation. Eds.
Hindle K., Klyver K. Cheltenham: Edward Elgar Publ. 2011, p. 344-363. ISBN
978-1-84720-095-2., WOS
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. Low-Cost Carriers, Economies of Flows
and Regional Externalities. In Regional Studies, 2009, vol. 43, no. 5, pp. 677-691.
(0.986 - IF2008). ISSN 0034-3404.
Citácie:
1. [1.1] BENSON, Michaela. The Movement Beyond (Lifestyle) Migration: Mobile
Practices and the Constitution of a Better Way of Life. In Mobilities, ISSN 17450101. 2011, vol. 6, no. 2, p. 221-235., WOS
2. [1.1] TRANOS, Emmanouil. The topology and the emerging urban geographies
of the Internet backbone and aviation networks in Europe: a comparative study.
In Environment and Planning A, ISSN 0308-518X. 2011, vol. 43, no. 2, p. 378392., WOS
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. International return mobility, learning
and knowledge transfer : a case study of Slovak doctors. In Social Science &
Medicine : an international journal, 2008, vol. 67, no. 11, pp. 1924-1933. (2.453 IF2007). ISSN 0277-9536.
Citácie:
1. [1.1] BROOKS, Rachel, WATERS, Johanna. Student Mobilities, Migration and
the Internationalization of Higher Education. Basingstoke: Palgrave, 2011, 196 p.
ISBN 978-0-23030-558-8., WOS
2. [1.1] HARRIS, Anna. In a moment of mismatch: Overseas doctors' adjustments
in new hospital environments. In Sociology of Health and Illness, ISSN 01419889. 2011, vol. 33, no. 2, p. 308-320., WOS
3. [1.1] IVANCHEVA, Ludmila E., GOUROVA, Elissaveta. Challenges for career
and mobility of researchers in Europe. In Science and Public Policy, ISSN 03023427. 2011, vol. 38, no. 3, p. 185-198., WOS
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. What human capital which migrants? :
Returned skilled migration to Slovakia from the UK. In International Migration
Review, 2005, vol. 39, no. 2, pp. 439-468 (0.938-IF2004. ISSN 0197-9183.
Citácie:
1. [1.1] CIESLIK, Anna. Where Do You Prefer to Work? How the Work
Environment Influences Return Migration Decisions from the United Kingdom to
Poland. In Journal of Ethnic and Migration Studies, ISSN 1369-183X. 2011, vol.
37, no. 9, p. 1367-1383., WOS
2. [1.1] HARVEY, W.S. British and Indian scientists moving to the United States.
In Work and Occupations, ISSN 0730-8884. 2011, vol. 38, no. 1, p. 68-100., WOS
3. [1.1] OLOFSSON, Jenny, MALMBERG, Gunnar. When Will the Russians
Come? On Post-Soviet Immigration and Integration in Sweden. In International
Migration, ISSN 0020-7985. 2011, vol. 49, no. 4, p. 93-117., WOS
4. [3] GUZMÁN, Eduardo Fernández. Revisión bibliográfica sobre la migración
de retorno. In Nortamérica, ISSN 1870-3550. 2011, vol. 6, no. 1, p. 35-68.
5. [3] GÄCHTER, August, SMOLINER, Stefanie. How well does education travel?
Education and occupation with and without Migration. Vienna:
Forschungsschwerpunkt Internationale Wirtschaft, 2010. 83 p. FIW Reseach
Reports 2009/10.
6. [3] KIRCH, Aksel, NEZERENKO, Olga, MEZENTSEV, Vladimir. Estonia and
other Countries of the Baltic Sea Region as Actors of Development: conceptual
approach. In European Integration Studies, ISSN 1822-8402. 2011, no. 5, p. 199-
62
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA17
ADCA18
204.
7. [3] KUREKOVÁ, Lucia. The role of welfare systems in affecting out-migration:
the case of Central and Eastern Europe. Oxford: International Migration Institute
(IMI), Oxford Department of International Development (QEH), University of
Oxford, 2011, IMI Working Papers Series no. 46, 31 p.
8. [3] KYHA, Henna. Koulutetut Maahanmuuttajat Työmarkkinoilla. Tutkimus
korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja
työurien alusta Suomessa. Turku: Turun Yliopisto University of Turku. 2011, 269
p. ISBN 978-951-29-4783-6.
9. [4] BAHNA, Miloslav. Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie.
Bratislava: Veda, 2011. 219 s. ISBN 978-80-224-1196-7.
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír - WALLACE, Claire. International
Labour Mobility and Uneven Regional Development in Europe : human capital,
knowledge and entrepreneurship. In European Urban and Regional Studies, 2004,
vol. 11, no. 1, pp. 27-46. ISSN 0969-7764.
Citácie:
1. [1.1] CAIRNS, David, SMYTH, Jim. I wouldn't mind moving actually:
Exploring Student Mobility in Northern Ireland. In International Migration, ISSN
0020-7985. 2011, vol. 49, no. 2, p. 135-161., WOS
2. [1.1] NIKOLOPOULOS, Kanellos-Panagiotis. Entrepreneurship, culture are
mobility of knowledge workers in European ICT SMEs: a theoretical framework.
In Global Knowledge Work: diversity and relational perspectives Edited by
Katarina Nicolopoulou, Mine Karatas-Ozkan, Ahu Tatli, John Taylor.
Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011, p. 78-94. ISBN 978-1-84844-5437., WOS
3. [1.1] TRIPPL, Michaela, MAIER, Gunther. Knowledge Spillover Agents and
Regional Development. In Innovation, Growth and Competitiveness: dynamic
regions in theknowledge-based world economy. Eds. Nijkamp, P., Siedschlag, G.
Berlin: Springer-Verlag, 2011, p. 91-111. ISSN 1430-9602, ISBN 978-3-64214964-1., WOS
4. [1.2] LAUESEN, Linne Marie. CSR in publicly owned enterprises:
opportunities and barriers. In Social Responsibility Journal, ISSN 1747-1117.
2011, vol. 11, no. 1, p. 558-577., SCOPUS
5. [3] FRANCO, M., HAASE, H., LAUTENSCHLAGER, A. Do Universities
Impact Regional Employment? a cross-regional comparison of migration effects.
In Aktualni problemi ekonomiki. 2010, no. 7 (109), s. 301-312.
6. [3] KLEIN-HITPAß, Katrin. Re­mi­gra­ti­on und Re­gio­nal­ent­wick­lung: der
Einfluss hochqualifizierter Remigranten auf die wirtschaftliche
Regionalentwicklung in Polen. Berlin; Münster : Lit Verlag, 2011. cit. na str. 254.
ISBN 978-3-643-11133-3.
7. [4] PORUBČINOVÁ, Martina. Ľudský kapitál - bariéry a šance rozvoja v
podmienkach informačnej spoločnosti. In Prognostické práce, ISSN 1338-3590.
2011, vol. 3, no. 1, s. 27-49.
http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/PP_2clanok_2011Porubcinova_uprava.pdf
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír. The Czech and Slovak Republics:
conceptual issues in the economics analysis of tourism in transition. In Tourism
Management, 2002, vol. 23, no. 1, pp. 37-45. ISSN 0261-5177.
Citácie:
1. [1.1] GILL, Alison M., WILLIAMS, Peter W. Rethinking resort growth:
understanding evolving governance strategies in Whistler, British Columbia. In
Journal of Sustainable Tourism, ISSN 0966-9582. 2011, vol. 19, no. 4-5, p. 629648., WOS
63
Správa o činnosti organizácie SAV
ADCA19
2. [1.2] DÖMEOVÁ, L., JINDROVÁ, A. Rural tourism and its contribution to the
development of countryside. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae
Mendelianae Brunensis, ISSN 1211-8516. 2011, vol. 59, no. 2, p. 59-64.,
SCOPUS
WILLIAMS, Allan M. - BALÁŽ, Vladimír - BODNÁROVÁ, Bernardína. Border
Regions and Trans-border Mobility : Slovakia in economic transition. In Regional
Studies : the journal of the regional studies association, 2001, vol. 35, no. 9, pp. 831846. ISSN 0034-3404.
Citácie:
1. [1.1] GIALIS, Stelios E. Trans-border mobility and integration in border
regions: Albanian migrants in Epirus and the Ionian Islands in Greece. In
Journal of Balkan and Near Eastern Studies, ISSN 1944-8953. 2011, vol. 13, no.
3, p. 303-322., WOS
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
BALÁŽ, Vladimír - FIFEKOVÁ, Elena - NEMCOVÁ, Edita. Ellsbergov paradox:
rozhodovanie za podmienok rizika a neistoty. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57,
č. 3, s. 213-229. (0.262 - IF2008). (2009 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [4] PILCH, Ctibor. K správaniu investorov na finančných trhoch. In FOR FIN
2010 : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
[doktorandov] : Bratislava : Ekonomická univerzita [Katedra bankovníctva a
medzinárodných financií NHF EU], 2010. CD-ROM. ISBN 978-80-225-3001-9.
BALÁŽ, Vladimír. Structural Funds and Building Knowledge-based Economy in
Slovakia: Experience, Major Challenges and Implications for Innovation Policies. In
Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 8, s. 755-770. (0.204 - IF2005). (2006 Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [3] NEMCOVÁ, Edita. Reštrukturalizácia spracovateľského priemyslu EÚ v
pokrízovom období - nevyhnutnosť alebo možná alternatíva? In Hospodářská
politika v zemích EU. Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Editor Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU
Ostrava, 2011, 1 CD-ROM [s. 381-387]. ISBN 978-80-248-2458-1.
BALÁŽ, Vladimír. Poznatkovo intenzívne služby a poznatková ekonomika v malých
ekonomikách Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 5, s. 511526. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] MICHÁLKOVÁ, Anna. Strategické vnímanie regionálnych sietí v
cestovnom ruchu so zohľadnením ich rozporuplných efektov. In Ekonomický
časopis, ISSN 0013-3035. 2011, roč. 59, č. 3, s. 310-324., WOS
BALÁŽ, Vladimír. Trendy v regionálnom vývoji Slovenskej republiky: ekonomická
teória a prax. In Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 7, s. 783-800. (0.062 IF2003). (2004 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] MATLOVIČ, René, MATLOVIČOVÁ, Kvetoslava. Regionálne disparity a
ich riešenie na Slovensku v rozličných kontextoch. In Folia geographica 18.
Prírodné vedy : geografické aspekty regionálnych disparít na Slovensku, ISSN
1336-6157. 2011, roč. 53, s. 8-88.
BALÁŽ, Vladimír. Trendy vo financovaní inovácií v Európskej únii. In Ekonomický
časopis, 2000, roč. 48, č. 5, s. 559-582. ISSN 0013-3035.
64
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA06
ADDA07
ADDA08
ADDA09
Citácie:
1. [4] BRZICA, Daneš a kol. Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom
rozvoji. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Veda, 2011. 227 s. ISBN 978-807144-189-2.
2. [4] KLAS, Antonín. Role of Domestic Technological Development in
Innovations. In Ekonomické rozhľady, ISSN 0323-262X. 2011, roč. 40, č. 4, s.
448-459.
BRZICA, Daneš - GAŠPARÍKOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Edita. The Impact of
Industrial and Regional Differentiation on SMEs in Slovak Republic. In Ekonomický
časopis, 2004, roč. 52, č. 7, s. 820-834. (0.062 - IF2003). (2004 - Current Contents,
WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [3] LÁBAJ, Martin. Qualitative input-output analysis and national innovation
system in Slovakia. In International journal of transitions and innovation systems
(IJTIS), ISSN 1745-0071. 2011, vol. 1, no. 2, p. 105-116.
2. [4] LÁBAJ, M. Národné inovačné systémy a civilizačné výzvy v 21. storočí. In
Ján Lisý (ed.) Ekonomická teória a ekonomická realita - ETER 2011. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 2011. s. 220-225. ISBN 978-80-225-3286-0.
CIAIAN, Pavel - QINETI, Artan - SOJKOVÁ, Zlata - KABÁT, Ladislav HANOVÁ, Martina. European Integration : the Case of Agricultural Farms in
Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2001, roč. 49, č. 2, s. 330-357.
Citácie:
1. [1.1] STEJSKAL, Ladislav, STAVKOVÁ, Jana. Living conditions of Czech
farmers according to the EU statistics on income. In Agricultural EconomicsZemědělská ekonomika, ISSN 0139-570X. 2010, vol. 56, no. 7, p. 310-316., WOS
KÁRÁSZ, Pavol. Prvý hospodársky cyklus v postkomunistickej ekonomike
Slovenska. In Ekonomický časopis, 2003, roč. 51, č. 7, s. 785-795. (0.080 - IF2002).
(2003 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] LISÝ, Ján a kol. Ekonomický rast a ekonomický cyklus: teoretické a
praktické problémy. Bratislava: IURA Edition, 2011. 273 s. ISBN 978-80-8078405-8.
KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika. Shifting
Governance. Managing the Commons: the Case of Slovenský Raj National Park. In
Sociológia - Slovak Sociological Review : časopis pre otázky sociológie, 2006, vol.
38, no. 3, s. 221-244. (0.195 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0049-1225.
Citácie:
1. [1.1] OTTO, Ilona M, SHKARUBA, Anton, KIREYEU, Viktar. The rise of
multilevel governance for biodiversity conservation in Belarus. In Environment
and Planning C: government and policy, ISSN 0263-774X. 2011, vol. 29, no. 1, p.
113-132., WOS
2. [4] FERIANCOVÁ, Ľ., FINKA, M., GAŽOVÁ, D., HREBÍKOVÁ, D.,
JAMEČNÝ, Ľ., KOČÍK, K., KOZOVÁ, M., MIŠÍKOVÁ, P., MIŠOVIČOVÁ, R.,
OŤAHEĽ, J., PAUDITŠOVÁ, E., RUŽIČKA, M., SALAŠOVÁ, A., SUPUKA, J. In
Krajinné plánovanie. Bratislava: STU v Bratislave, UK v Bratislave, Nitra: UKF
v Nitre, SPU v Nitre, 2010. 326 s. ISBN 978-80-227-3354-0.
3. [4] KLOCOKOVÁ, Jana. Možnosti a limity účasti verejnosti v
envoronmentálnom rozhodovaní: prípad Tatranského národného parku. In
Plichtová Jana (ed.) Občianstvo, participácia a deliberácia na Slovensku: teória
a realita. Bratislava: VEDA, 2010, s. 465-495. ISBN 978-80-224-1173-8.
4. [4] LUKŠÍK, Ivan. Úskalia na ceste k participatívnemu spravovaniu vecí
verejných: prípad pezinskej skládky. In Plichtová Jana (ed.) Občianstvo,
65
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA10
ADDA11
ADDA12
ADDA13
participácia a deliberácia na Slovensku: teória a realita. Bratislava: VEDA,
2010, s. 497-514. ISBN 978-80-224-1173-8.
NEMCOVÁ, Edita. Analýza vývoja automobilového priemyslu na Slovensku. In
Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 10, s. 1009-1022. (0.123 - IF2004). (2005 Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [3] LIETAVOVÁ, Jana. Priemyselné klastre na Slovensku. In Hospodářská
politika v zemích EU. Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Editor Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU
Ostrava, 2011, 1 CD-ROM [s. 289-297]. ISBN 978-80-248-2458-1.
2. [3] SABO, Štefan. Slovak Automotive Industry Analyze Based on European
System of Accounts. In Hospodářská politika v zemích EU. Na cestě z krize? :
sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference [elektronický zdroj]. Editor
Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011, 1 CD-ROM [s. 510-519].
ISBN 978-80-248-2458-1.
NEMCOVÁ, Edita. Klastre a ich úloha v rozvoji regiónu. In Ekonomický časopis,
2004, roč. 52, č. 6, s. 739-754. (0.062 - IF2003). (2004 - Current Contents, WOS).
ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] MICHÁLKOVÁ, Anna. Strategické vnímanie regionálnych sietí v
cestovnom ruchu so zohľadnením ich rozporuplných efektov. In Ekonomický
časopis, ISSN 0013-3035. 2011, roč. 59, č. 3, s. 310-324., WOS
2. [3] LIETAVOVÁ, Jana. Priemyselné klastre na Slovensku. In Hospodářská
politika v zemích EU. Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Editor Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU
Ostrava, 2011, 1 CD-ROM. S. 289-297. ISBN 978-80-248-2458-1.
3. [4] POTOMOVÁ, Jana, LETKOVÁ, Jana. Problémy identifikácie
potenciálnych odvetví vhodných pre vznik a rozvoj klastra. Acta Geographica
Universitatis Comenianae, ISSN 1338-6034. 2011, vol. 55, no. 1, p. 93-113.
NEMCOVÁ, Edita. Priemysel na prahu nového tisícročia-implikácie pre Slovensko.
In Ekonomický časopis, 2003, roč. 51, č. 10, s. 1185-1200. (0.080 - IF2002). (2003 Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] HEČKOVÁ, Jaroslava, CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Competitiveness of
the Branch Structure of Slovak Manufacturing Industry in 1998-2008. In
Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035. 2011, roč. 59, č. 1, s. 59-78., WOS
PAUHOFOVÁ, Iveta - PÁLENÍK, Michal. Dôchodková situácia a formovanie
spotrebiteľských zvyklostí obyvateľstva Slovenska. In Ekonomický časopis, 2005,
roč. 53, č. 10, s. 972-990. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents, WOS). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [3] RADVANSKÝ, Marek, PÁLENÍK, Viliam. Silver economy as possible export
direction at ageing Europe – case of Slovakia. In EcoMod 2011 [online]. Ponta
Delgada : University of Azores, 2011 [cit. 01.07.2011], p. 1-11. Dostupné na
internete:
<http://ecomod.net/conferences/ecomod2011?tab=downloads&page=1>.
2. [4] ZAJKOVÁ, Daniela. Identifikácia domácich produktov v globálnom
prostredí. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník
[príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne
číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou
Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. S. [617-621].
Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
66
Správa o činnosti organizácie SAV
ADDA14
Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1336-5878.
PAUHOFOVÁ, Iveta. Dôchodková situácia a formovanie spotrebiteľských zvyklostí
obyvateľstva v transformujúcej sa ekonomike Slovenska. In Ekonomický časopis,
2001, roč. 49, č. 4, s. 769-795. (0.106 - IF2000). (2001 - Current Contents, WOS).
ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [3] RADVANSKÝ, Marek, PÁLENÍK, Viliam. Silver economy as possible export
direction at ageing Europe – case of Slovakia. In EcoMod 2011 [online]. Ponta
Delgada : University of Azores, 2011 [cit. 01.07.2011], p. 1-11. Dostupné na
internete:
<http://ecomod.net/conferences/ecomod2011?tab=downloads&page=1>.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
HARPER, Krista - STEGER, Tamara - FILČÁK, Richard. Environmental Justice
and Roma Communities in Central and Eastern Europe. In Environmental Policy and
Governance, 2009, vol. 19, no. 4, pp. 251-268. (2009 - Scopus). ISSN 1756-932X.
Citácie:
1. [1.1] LAURENT, Eloi. Issues in environmental justice within the European
Union. In Ecological Economics, ISSN 0921-8009. 2011, vol. 70, no. 11, p. 18461853., WOS
2. [1.1] LAYARD, Antonia, HOLDER, Jane. Seeking spatial and environmental
justice for people and places within the European Union. In
PhilippopoulosMihalopoulos, A. (Ed.). Law and Ecology: New Environmental
Foundations. London: Routledge, 2011. p. 171-192. ISBN 978-0-203-82969-1.,
WOS
KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana - CHOBOTOVÁ, Veronika - BANASZAK,
Ilona - SLAVIKOVÁ, Lenka - TRIFUNOVOVA, Sonja. From Government to
Governance for Biodiversity : the perspective of central and eastern european
transition countries. In Environmental Policy and Governance, 2009, vol. 19, no. 3,
pp. 186-196. (2009 - Scopus). ISSN 1756-932X.
Citácie:
1. [1.1] BLICHARSKA, Malgorzata, ANGELSTAM, Per, ANTONSON, Hans,
ELBAKIDZE, Marine, AWELSSON, Robert. Road, forestry and regional planners'
work for biodiversity conservation and public participation: a case study in
Poland's hotspot regions. In Journal of Environmental Planning and
Management, ISSN 0964-0568. 2011, vol. 54, no. 10, p. 1373-1395., WOS
2. [1.1] GRODZINSKA-JURCZAK, Malgorzata, CENT, Joanna. Expansion of
Nature Conservation Areas: Problems with Natura 2000 Implementation in
Poland? In Environmental Management, ISSN 0364-152X. 2011, vol. 47, no. 1, p.
11-27., WOS
3. [1.1] HALL, C. Michael. A typology of governance and its implications for
tourism policy analysis. In Journal of Sustainable Tourism, ISSN 0966-9582.
2011, vol. 19, no. 4-5, p. 437-457., WOS
4. [1.1] TRYJANOWSKI, Piotr, HARTEL, Tibor, BALDI, Andras, SZYMANSKI,
Pawel, TOBOLKA, Marcin, HERZON, Irina, GOLAWSKI, Artur, KONVICKA,
Martin, HROMADA, Martin, JERZAK, Leszek, KUJAWA, Krzysztof, LENDA,
Magdalena, ORLOWSKI, Grzegorz, PANEK, Marek, SKORKA, Piotr, SPARKS,
Tim H., TWOREK, Stanislaw, WUCZYNSKI, Andrzej, ZMIHORSKI, Michal.
Conservation of farmland birds faces different challenges in Western and CentralEastern Europe. In Acta Ornithologica, ISSN 0001-6454. 2011, vol. 46, no. 1, p.
1-12., WOS
67
Správa o činnosti organizácie SAV
ADEB03
PAAVOLA, Jouni - GOULDSON, Andrew - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ,
Tatiana. Interplay of Actors, Scales, Frameworks and Regimes in the Governance of
Biodiversity. In Environmental Policy and Governance, 2009, vol. 19, no. 3, pp.
148-158. (2009 - Scopus). ISSN 1756-932X.
Citácie:
1. [1.1] GRILO, Catarina. Institutional interplay in networks of marine protected
areas with community-based management. In Coastal Management, ISSN 08920753. 2011, vol. 39, no. 4, p. 440-458., WOS
2. [1.1] GRODZINSKA-JURCZAK, Malgorzata, CENT, Joanna. Expansion of
Nature Conservation Areas: Problems with Natura 2000 Implementation in
Poland? In Environmental Management, ISSN 0364-152X. 2011, vol. 47, no. 1, p.
11-27., WOS
3. [1.1] HIEDANPAA, Juha, BROMLEY, Daniel W. The Harmonization Game:
Reasons and Rules in European Biodiversity Policy. In Environmental Policy and
Governance, ISSN 1756-932X. 2011, vol. 21 no. 2, p. 99-111., WOS
4. [1.1] LAWS, Eric, AGRUSA, Jerome, SCOTT, Noel, RICHINS, Harold. Tourist
Destination Governance: practice, theory and issues. In Tourist Destination
Governance: practice, theory and issues. Edited by Eric Laws, Harold Richins,
Jerome Agrusa and Noel Scott. Wallingford: CABI International, 2011, p. 1-13.
ISBN 978-1-84593-794-2., WOS
5. [3] NEUREUTHER, Ann-Kathrin, ESER, Uta, SEYFANG, Hannah. European
Biodiversity Strategies and Action Plans: A Synopsis with regard to ethical
reasoning and communication strategies. Bonn: Bundesamt für Naturschutz (BfN)
- Federal Agency for Nature Conservation, 2011. 9 p.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. New Environmental Governance. In
Prognostické práce, 2009, vol. 1, no. 1, pp. 5-19. ISSN 1337-9666. Dostupné na
internete: <http://www.progeko.savba.sk/pu/publ/2009/pp1_2009.pdf>.
Citácie:
1. [3] NEMCOVÁ, Edita. Reštrukturalizácia spracovateľského priemyslu EÚ v
pokrízovom období - nevyhnutnosť alebo možná alternatíva? In Hospodářská
politika v zemích EU. Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Editor Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU
Ostrava, 2011, 1 CD-ROM [s. 381-387]. ISBN 978-80-248-2458-1.
LUBYOVÁ, Martina - NEMCOVÁ, Edita. Foreign migration and its regional
dimensions in Slovakia following EU accession. In Prognostické práce, 2010, vol. 2,
no. 2, pp. 137-167. ISSN 1337-9666.
Citácie:
1. [4] BAHNA, Miloslav. Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie.
Bratislava: Veda, 2011. 219 s. ISBN 978-80-224-1196-7.
PORUBČINOVÁ, Martina. Ľudský kapitál - bariéry a šance rozvoja v podmienkach
informačnej spoločnosti. In Prognostické práce, 2011, vol. 3, no. 1, pp. 27-49. ISSN
1338-3590. VEGA č. 2/0059/10. Dostupné na internete:
<http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/PP_2clanok_2011Porubcinova_uprava.pdf>.
Citácie:
1. [3] BEVILAQUA, Dušan. Synergické efekty využitia potenciálov potrieb
krajinného prostredia Slovenskej republiky a ľudského kapitálu v rómskych
komunitách pre tvorbu udržateľných pracovných miest. In Eds. Alexander
Mušinka, Vladimír Benč. Pokrízová obnova SR: zvyšovanie zamestnanosti a
inklúzia Rómov. Prešov: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešovská
68
Správa o činnosti organizácie SAV
ADFB04
univerzita a Úrad vlády Slovenskej republiky, 2011, cit. na str. 85. ISBN 978-8089356-30-0.
SPÁČILOVÁ, Ružena - IZAKOVIČOVÁ, Zita. Rozvoj regiónov Slovenska podľa
ich environmentálnej situácie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu
životného prostredia, 2008, roč. XLII, č. 1, s. 15-20. ISSN 0044-4863.
Citácie:
1. [4] OREMUSOVÁ, D. - NEMČÍKOVÁ, M. Voda ako zložka životného
prostredia v podmienkach regionálneho rozvoja Nitrianskeho kraja. In
Geografické štúdie - Geographical Studies, 2011, roč. 15, č. 2, s. 32-42, ISSN
1337-9445.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj
konferenčných), monografiách
AEC01
ŠARMÍR, Eduard - ZAJAC, Štefan. Higher Education and Research in the Slovak
Republic: major changes since 1989. Vienna : Institut fur die Wissenschaften vom
Menschen, 1993. 41 p. Transformation of the National Higher Education and
Reseach Systems of Central Europe, Volume 4.
Citácie:
1. [4] PORUBČINOVÁ, Martina. Ľudský kapitál - bariéry a šance rozvoja v
podmienkach informačnej spoločnosti. In Prognostické práce, ISSN 1338-3590.
2011, vol. 3, no. 1, s. 27-49.
http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/PP_2clanok_2011Porubcinova_uprava.pdf
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
FIFEKOVÁ, Elena. Makroekonomické súvislosti štruktúrnych zmien. In Znalostná
ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori
Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita,
Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [S. 102-107]. ISBN 978-80225-3076-7. projekt VEGA č. 2/0059/10 "Štrukturálna adaptácia malej otvorenej
ekonomiky".
Citácie:
1. [3] NEMCOVÁ, Edita. Reštrukturalizácia spracovateľského priemyslu EÚ v
pokrízovom období - nevyhnutnosť alebo možná alternatíva? In Hospodářská
politika v zemích EU. Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Editor Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU
Ostrava, 2011, 1 CD-ROM [s. 381-387]. ISBN 978-80-248-2458-1.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BETÁK, Juraj - BÍZIKOVÁ, Lívia - HANUŠIN, Ján - HUBA, Mikuláš - IRA,
Vladimír - LACIKA, Ján - KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, Tatiana. Smerom k trvalo
udržateľnému tatranskému regiónu : (nezávislá štúdia strategického charakteru) súhrn. Zostavovateľ Mikuláš Huba. Bratislava : REC Slovensko a STUŽ/SR s
podporou Fondu Tatry pri Nadácii Ekopolis, 2005. 96 s. ISBN 80-969436-0-X.
Citácie:
1. [4] STREBEROVÁ, E., KOZOVÁ, M. Spoločenské siete ako forma
spoločenského kapitálu v regióne Vysoké Tatry a spôsob využívania prírodných
zdrojov Tatranského národného parku. In Acta Environmentalica Universitatis
69
Správa o činnosti organizácie SAV
Comenianae (Bratislava). ISSN 1335-0285, 2011, vol. 19, č. 2, s. 80-89.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie,
katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a
vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj].
[gestori: Milan Šikula, Oskar Krejčí, Karol Morvay, Ivan Okáli, Štefan Zajac, Milan
Buček]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 1 CD-ROM. Názov z potlače.
Požaduje sa Acrobat reader. ISBN 978-80-7144-162-5.
Citácie:
1. [4] ČAMBALOVÁ, A. Vývoj penzijného systému SR pri jeho súčasných
parametroch. Lábaj, M. (sprac.) Zborník z EAPG workshopu 2011. Bratislava :
Katedra hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity, 2011. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-225-3280-8.
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI01
GAI02
GAI03
GAI04
GAI05
BALÁŽ, Vladimír. Poznatkovo intenzívne služby v krajinách EÚ a ich úloha v
slovenskej ekonomike : Teoreticko-metodologické východiská. Bratislava :
Prognostický ústav SAV, 2003. 30 s. Pracovné materiály, č. 2. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [2.1] MICHÁLKOVÁ, Anna. Strategické vnímanie regionálnych sietí v
cestovnom ruchu so zohľadnením ich rozporuplných efektov. In Ekonomický
časopis, ISSN 0013-3035. 2011, roč. 59, č. 3, s. 310-324., WOS
FALŤANOVÁ, Nasťa. Poľnohospodárstvo v podmienkach informačnej spoločnosti :
Medzinárodné porovnanie poľnohospodárstva v SR s vybranými malými
ekonomikami EÚ. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2004. 27 s. Pracovný
materiál, č. 10. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [4] CHRENKOVÁ, Marcela, MARIŠ, Martin. Inovačná výkonnosť v
slovenskom poľnohospodárstve. In Šoltés, Vincent (ed.) National and Regional
Economics VIII. Košice : Technical University of Košice, Faculty of Economics,
2010. s. 433-411. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-553-0517-2.
HAJNOVIČOVÁ, Viera. Analýza medzisektorových väzieb v ekonomike SR.
Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2005. 34 s. Pracovné materiály, č. 6. ISSN
0862-9137.
Citácie:
1. [4] FLIEGOVÁ, Jana. Prognóza vývoja jednotlivých zložiek HDP. In Fifeková
E., Sabo, Š. (zost.) Hospodárska politika reálnej konvergencie SR k EÚ :
monografický nekonferenčný zborník vedeckých statí. Bratislava : Katedra
hospodárskej politiky NHF EU, 2010. S. 29-41. ISBN 978-80-225-3121-4.
CHOBOTOVÁ, Veronika. Evolution of Institutions for Sustainable Tourism in the
Context of Transition Process of Slovakia. Bratislava : Prognostický ústav SAV,
2007. 48 s. Working Papers, no. 5. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [1.1] OTTO, Ilona M, SHKARUBA, Anton, KIREYEU, Viktar. The rise of
multilevel governance for biodiversity conservation in Belarus. In Environment
and Planning C: government and policy, ISSN 0263-774X. 2011, vol. 29, no. 1, p.
113-132., WOS
LUBYOVÁ, Martina. Returns to Human Capital Investment in Slovakia. Praha :
CERGE-EI, 2001. 48 s. Discussion Paper, No. 2001-62.
70
Správa o činnosti organizácie SAV
GAI06
GAI07
GAI08
GAI09
Citácie:
1. [3] NEMCOVÁ, Edita. Reštrukturalizácia spracovateľského priemyslu EÚ v
pokrízovom období - nevyhnutnosť alebo možná alternatíva? In Hospodářská
politika v zemích EU. Na cestě z krize? : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké
konference [elektronický zdroj]. Editor Zuzana Machová. Ostrava: VŠB - TU
Ostrava, 2011, 1 CD-ROM [s. 381-387]. ISBN 978-80-248-2458-1.
MOKRÁŠOVÁ, Viera. Makroekonomický vývoj a verejné financie v rokoch 20042005. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2005. 19 s., príl. Pracovné materiály, č.
7. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, Rastislav. Meranie makroekonomickej aktivity pre potreby
personálneho manažmentu – GDP na Slovensku. In Rastislav Kotulič, Peter
Adamišin. Zborník vedeckých prác Katedry ekonómie a ekonomiky z riešenia
výskumných projektov VEGA 1/0541/11, KEGA 013PU-4/2011. Prešov:
Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 93-113. ISBN 978-80-555-0477-3.
NEMCOVÁ, Edita. Nové trendy vo vývoji priemyselnej politiky - hľadanie nových
stratégií v období globalizácie a zintenzívneného konkurenčného boja. Bratislava :
Prognostický ústav SAV, 2006. 23 s. Pracovné materiály č. 1. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [2.1] HEČKOVÁ, Jaroslava, CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Competitiveness of
the Branch Structure of Slovak Manufacturing Industry in 1998-2008. In
Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035. 2011, roč. 59, č. 1, s. 59-78., WOS
OUTRATA, Richard. Konkurencieschopnosť ekonomík nových členských krajín
EÚ. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2008. 45 s. Pracovné materiály, č. 10.
Dostupné na internete:
<http://www.progeko.savba.sk/pu/publ/2008/pm10_2008.pdf>. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [2.1] HEČKOVÁ, Jaroslava, CHAPČÁKOVÁ, Alexandra. Competitiveness of
the Branch Structure of Slovak Manufacturing Industry in 1998-2008. In
Ekonomický časopis/Journal of Economics. ISSN 0013-3035. 2011, Roč. 59, no.
1, s. 59-78., WOS
ŠARMÍR, Eduard. Dlhodobé prognózovanie národnej ekonomiky v podmienkach
globalizácie : Zhodnotenie poznatkov o globalizačných procesoch a ich uplatňovaní
v prognózach. Bratislava : Prognostický ústav SAV, 2004. 48 s. Pracovné materiály,
č. 5. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [4] NEMCOVÁ, Edita. Spoločenské inovácie a prognózovanie ako súčasť
strategického rozhodovania. In Prognostické práce, ISSN 1338-3590. 2011, vol.
3, no. 2, p. 179-207. http://www.prog.sav.sk/subory/pprace/clanok-EN-PP-32011-2.pdf
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
BALÁŽ, Vladimír. Čo spôsobil a čo všetko ovplyvňuje hurikán. In Hospodárske
noviny : denník o ekonomike a politike, 19.9. 2005, roč. XIII, č. 179, s. 23. ISSN
1335-4701.
Citácie:
1. [4] LISÝ, Ján a kol. Ekonomický rast a ekonomický cyklus: teoretické a
praktické problémy. Bratislava: IURA Edition, 2011. 273 s. ISBN 978-80-8078405-8.
71
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Mgr. Richard Filčák, PhD., MSc.
Názov semestr. predmetu: predmet
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metodológia interdisciplinárneho výskumu, 3. st. VŠ vzdelávania
Environmentálne plánovanie a manažment
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu
STU
doc. Mgr. Tatiana Kluvánková-Oravská, PhD.
Názov semestr. predmetu: Metodológia interdisciplinárneho výskumu, 3. st. VŠ vzdelávania
Environmentálne plánovanie a manažment
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Prírodovedecká fakulta UK, Katedra krajinnej ekológie
Ing. Veronika Poklembová
Názov semestr. predmetu: Krajinno-ekologické základy
Počet hodín za semester: 1
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav Manažmentu
Semestrálne cvičenia:
Ing. Veronika Poklembová
Názov semestr. predmetu: Projekt špecializovaného priestorového plánovania
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav Manažmentu
Ing. Veronika Poklembová
Názov semestr. predmetu: Záverečná práca
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav Manažmentu
Ing. Dejan Popovič
Názov semestr. predmetu: Priestorové plánovanie
Počet hodín za semester: 13
Názov katedry a vysokej školy: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav Manažmentu
Ing. Štefan Sabo, PhD.
Názov semestr. predmetu: Prognostické metódy
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
72
Správa o činnosti organizácie SAV
Semináre:
Ing. Štefan Sabo, PhD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonomické politiky 1
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
73
Správa o činnosti organizácie SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Počet
vyslaní spolu
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
D r u h d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Počet prijatí
spolu
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Názov konferencie
Meno pracovníka
Počet dní
Belgicko
Responder
Richard Filčák
5
Energy Efficiency
Richard Filčák
2
IASC
Veronika Poklembová
5
Česko
Hospodárska politika v Dejan Popovič
3
členských krajinách EÚ
Štefan Sabo
3
Koncept
Richard Filčák
2
environmentálnej
spravodlivosti
reSITE
Veronika Poklembová
4
Francúzsko
OECD
Martina Lubyová
4
Maďarsko
Standing Committe of Tatiana Kluvánková3
Social Sciences
Oravská
Nemecko
Agent-based Models
Peter Baus
5
Albrecht Thaer
Veronika Chobotová
3
Colloquium 2012
Tatiana Kluvánková3
Oravská
ARL
Edita Nemcová
2
Beyond Efficiency
Veronika Chobotová
4
FLIS
Richard Filčák
2
Richard Filčák
2
Social-Ecological
Veronika Poklembová
6
Systems
Portugalsko
Rethinking Urban
Richard Filčák
5
Inclusion
Sustainable Food
Richard Filčák
4
Consuption
Rakúsko
FLIS
Richard Filčák
2
74
Správa o činnosti organizácie SAV
Slovinsko
Švajčiarsko
Švédsko
Turecko
USA
Veľká Británia
Spolu
FLIS
UNECE
FLIS
Lund Conference on
Earth System
Governance
AESOP Congress
Ecosystem Services
Come of Age
SASE
Risk and Migration
25
Richard Filčák
Dejan Popovič
Richard Filčák
Tatiana KluvánkováOravská
4
3
4
3
Veronika Poklembová
Veronika Chobotová
11
64
Martina Lubyová
Vladimír Baláž
28
6
11
175
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická
spolupráca v rámci vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
Ecosystem Services Come of Age - výskumný pobyt na Arizona State University (ASU) a účasť na konferencii
Ecosystem Services Come of Age: Linking Science, Policy Participation for Sustainable Human Well-Being"
Responder - 2nd European Dialogue on Sustainable Consumption and Economic Growth + účasť na pracovnom
stretnutí členov konzorcia projektu Responder
AESOP Congress - workshop AESOP + konferencia 26th Annual AESOP Congress
Agent-based Models - workshop Aplications of Agent-based Models in Agricultural and Ecological Economics
Albrecht Thaer Colloqium 2012 - sustainable hyderabad project: Crafting or Designing? - Albrecht Thaer Colloqium
2012
ARL - rokovanie Vedeckej rady ARL - Akademie für Raumforschung und Landesplanung
Beyond Efficiency - medzinárodný workshop - Beyond Efficiency - Exploring the Political and Institutional
Dimensions of Market-based Instruments for Ecosystem Services
Energy Efficiency - Business Models to Promote Energy Efficiency Servises
FLIS - NRC FLIS Blossom workshop
FLIS - stretnutie siete Národných referenčných centier pri Európskej environmentálnej agentúre - FLIS
FLIS - výročné stretnutie siete Národ. ref. centier - organizované Európskou enviromentálnou agentúrou - FLIS
FLIS - regionálne stretnutie Stredoeurópskych národných referenčných centier - FLIS
FLIS - Workshop developing context scenarios for a resource efficient Europe using the CIB - Methodology - FLIS
Hospodárska politika v členských krajinách EÚ - Hospodárska politika v členských krajinách EÚ
IASC - IASC Conference on Building Institutions for Sustainable Scientific, Cultural and Genetic Resources Commons
Koncept environmentálnej spravodlivosti - prednáška na Univerzite Palackého v Olomouci na tému: Chudoba životné
prostredie a koncept environmentálnej spravodlivosti
Lund Conference on Earth System Governance - Lund Conference on Earth System Governance: Towards a Just and
Legitimate Earth System Governance
OECD - Annual Reunion of OECD Expert Group on Migration
reSITE - reSITE - Problematika verejných priestorov a urbánneho prostredia
Rethinking Urban Inclusion - Rethinking Urban Inclusion: Spaces, Mobilisations, Interventions
Risk and Migration - University of SURREY Veľká Británia - príprava monografie "Risk and Migration"
SASE - 24 th Annual Meeting of Society for Advancement of Socio-Economics (SASE)
Social-Ecological Systems - workshop Experiments in the lab and field on governance of Social-Ecological Systems
Standing Committe of Social Sciences - zasadnutie Standing Committee of Social Sciences
Sustainable Food Consuption - 1st Multinational Knowledge Brokerage Event on Sustainable Food Consumption
UNECE - UNECE Green Economy Seminar "Building the cities we want"
75
Download

Správa o činnosti organizácie SAV - Prognostický ústav Slovenskej